Ympäristölupa eläinsuojalle / Pasanen Jorma, Nikula 3:71, Alvajärvi, Pihtipudas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupa eläinsuojalle / Pasanen Jorma, Nikula 3:71, Alvajärvi, Pihtipudas"

Transkriptio

1 Ympäristölupa eläinsuojalle / Pasanen Jorma, Nikula 3:71, Alvajärvi, Pihtipudas Ympäristölautakunta ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristöluvan muutos Pih ti putaan kunnan Alvajärven kylän tilalla Nikula 3:71 sijaitsevan eläinsuojan laa jen nuk sel le. HAKIJA Jorma Pasanen HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO Jorma Pasasen eläinsuojan ympäristölupaa koskeva hakemus on tul lut vireil le Vii ta saa ren kaupungin ympäristölautakunnalle TOIMINTA JA SIJAINTI Tilalla laajennettavassa eläinsuojassa harjoitetaan maidontuotan toa. Eläinpaik koja tu lee laa jennuksen jälkeen olemaan 58 lypsylehmälle, 37 hieholle ja 18 alle 6 kuukauden ikäiselle naudalle. Eläin suojassa tu lee ole maan eläin pai kat yhteensä 113 naudalle. Eläinsuoja sijaitsee Pihtiputaan kunnan Alvajärven kylässä tilalla Nikula RN:o 3:71, osoitteessa Reisjärventie 1692, Alvajärvi. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28. Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11a, eläinsuoja joka on tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmälle. TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Pihtiputaan kunnassa toimii Vii ta saa ren kaupungin ympäristölautakunta. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentti kohta 11 a. Lannantuotannoltaan ja ympäristövaikutuksiltaan hakemuksen mukainen eläin suo ja jää pienemmäksi kuin 75 lypsylehmälle tarkoitettu eläinsuoja. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILAN- NE SEKÄ MUUT MAANKÄYTTÖRAJOITUKSET Eläinsuojalla on voimassa oleva Pihtiputaan kunnan ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa Eläinsuojan sijaintialue on maatalousvaltaista haja-asutusaluetta. LAITOKSEN TOIMINTA Hakemuksen mukaan eläinsuojassa on tällä hetkellä tilat 50 lypsylehmälle, 28 hieholle ja 14 alle 6 kuukauden ikäiselle naudalle eli eläin paik koja on

2 ny kyi sin yhteensä 92 naudalle. Nykyinen hiehojen (6 24 kk) ri ti lä kar si naosas to puretaan pois ja tilalle rakennetaan nykyaikainen makuuparsipihatto. Leh mä mää rä nousee 8:lla, koska parsissa olevat lehmät sijoitetaan myös uuteen osastoon. Lannan ja jätevesien käsittely säilyy ennallaan. Eläinmäärä tu lee laajen nuksen jäl keen ole maan 58 lypsylehmää, 37 hiehoa ja 18 alle 6 kuu kau den ikäis tä nau taa. Eläin suo jassa tulee olemaan eläinpaikat yhteen sä 113 naudal le. Tuo tanto on noin litraa mai toa vuodessa. Eläinsuojan lannankäsittely toteutetaan lietelantaperiaatteella. Lietelanta joh de taan lietesäiliöön altapäin. Lietelanta poistetaan raapalla ja va lut ta malla. Tilan lietesäiliön tilavuus on 1900 m3. Säiliö on betonia ja se on kat tama ton. Lisäksi tilalla on käytettävissä betoninen vuokralietesäiliö, jonka tila vuus on 435 m3. Lypsylehmiä ja hiehoja laidunnetaan 4 kuukautta vuodessa, myös öisin. Lai dun alaa eläimille on 18 hehtaaria. Eläinten juottaminen laitumella ta pahtuu uimurialtaan avulla. Laitumella on kiertävä ruokintapaikka, jonka käyttö ai ka on kesässä 30 vrk. Sitä käytetään tarvittaessa. Maitohuoneen jätevedet, eläinsuojan wc-vedet ja eläinsuojan muut pe su vedet (150 m3) johdetaan lietelantasäiliöön. Hakija on esittänyt lannan käytettäväksi peltoviljelyssä lannoitteena. Tilalla on lannanlevitykseen käytettävissä peltoa yhteensä 87,91 hehtaaria, josta omaa 56,86 ha ja vuokrapeltoa 31,5 ha. Lannanlevitys tapahtuu kolmessa jak sos sa: keväällä, kesällä ja syksyllä. Pohjavesialueilla olevia peltoja (4,5 ha) ei käytetä lannan levityspeltona. Säilörehua pyöröpaalataan esikuivattuna 900 tonnia vuodessa. Tilalla on polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 5000 litraa, säi liö on va rus tettu la pon estolaitteella ja se on lukittavissa. Tilalla on mui ta öljy tuotteita enintään 500 litraa, joita säilytetään hakemuksen mukaan sisällä. Re hun säi lön täai neet ovat biologisia. Lannoitteita on varastossa enintään 30 tonnia. Eläinsuo jas sa käytettäviä pesuaineita varastoidaan 100 l ja desinfiointiaineita 10 l. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään. Eläimet ovat lie te lan ta jär jes telmäl lä. Hakemuksessa esitetyn eläinmäärän lietelannan tuo tanto vuo dessa on 1370 m3, kun huomioidaan lehmien ja hiehojen laidunkausi 4 kk. Eläimet ovat ulkona laidunkaudella myös öisin. Va rastointi tila vuus riit tää hakemuksessa esitetyn eläinmäärän mukai sesti 12 kuu kau den varas tointiin. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Toiminnassa vuosittain syntyvät jätteet lupahakemuksen mukaisesti:

3 - kuolleet eläimet, Honkajoki - muovit, akut, metalliromut, Ekokem/ Kuusakoski - jäteöljyt, vanhentuneet torjunta-aineet, vanhat loisteputket, on gel ma jä teke räi ly ASIAN KÄSITTELY Asian vireillä olosta tiedottaminen Hakemuksesta on tiedotettu Pihtiputaan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä Kotiseudun Sanomat -lehdessä. Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Pihtiputaan kunnantalolla, osoitteessa Keskustie 9, Pihtipudas. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Keski-Suomen ELY-keskukselta, mutta lausuntopyyntö on peruttu tarpeettomana, koska tila ei käytä lannan le vityk seen pohjavesialueella sijaitsevia peltojaan. Muistutukset ja mielipiteet sekä esitetyt vaatimukset Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Oheismateriaali: Kartta Lisätiedot: vs. ympäristösihteeri Kirsi Hyvärinen, puh Ehdotus Ympäristöjohtaja: Ympäristölautakunta myöntää Jorma Pasaselle ympäristönsuoje lulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan eläinsuojan laajennettavaan toimintaan tilalla Ni ku la ( ) Pihtiputaan kunnan Alvajärven kylässä. Toi min nassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. 1. Eläinsuoja ja lannanvarastointitilat on sijoitettava ja rakennettava hakemuksessa esitettyyn paikkaan. Lupa myönnetään eläinsuojalle, joka on tarkoitettu yhteensä enintään 58 lyp sy leh mäl le, 37 hieholle ja 18 alle puolivuotiaalle vasikalle. Eläinmäärää voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. (YSL 43 ) 2. Eläinsuojissa muodostuva lietelanta, säilörehun puriste nesteet sekä toimin nas sa muo dostuvat pesuvedet tu lee varastoida vesitiiviiksi ra ken ne tuissa varastoissa. Eläinsuojien pohjara kenteiden ja lannanvarastointitilojen tulee olla vesitiiviitä ja täyttää raken teeltaan maa- ja metsätalousministeriön ra ken ta mis mää räys ten ja -ohjeiden vaatimukset (MMM-RMO C4). Lietelannan hyötyvarastointitilavuuden (ilman jäte- ja sadevesiä) tulee olla

4 vä hin tään 1370 m3 laidunkausi huomioiden. Lisäksi kattamattomaan lie telan ta laan tulee erikseen varata säiliökorkeutta 30 cm sadevesiä varten. Eläin suo jan wc-vedet tulee kä sitellä talousjätevesien käsittelystä ve si huolto lai tos ten ulkopuolisilla alueil la annetun valtioneuvoston asetuksen mu kaisel la tavalla. (YSL 4, 5, 7, 8 ja 43 :t) 3. Lantavarastot on tyhjennettävä perusteellisesti vuosittain. Varastojen tyhjennyksestä ja lannan kuljetuksesta ei saa aiheutua ympäristön asukkaille koh tuu ton ta viihtyvyyteen tai terveyteen kohdistuvaa rasitusta. Lannan kulje tuk sen, varastoinnin ja käsittelyn on tapahduttava si ten, ettei lantaa tai jäte ve siä joudu ympäristöön. (YSL 5, 43, 45 :t) 4. Lannan levitykseen soveltuvaa peltoa tulee olla riittävästi eläinyksikköä koh den. Hakemuksessa ilmoitettu eläinmäärä vaatii peltoa maksimieläinmäärillä laskettuna vähintään 56,8 hehtaaria. Hakijan käytössä oleva peltopinta-ala 87,91 ha on riittävä. Mikäli jatkossa lantaa toimitetaan kä si tel täväk si muualle kuin pelloille on varmistuttava siitä, että laitoksella on toimin nan sisältävä ympäristölupa ja, että Euroopan parlamentin ja neuvoston ase tus muiden kuin ihmisravin noksi tarkoitettujen eläimistä saatavien si vutuot tei den terveyssäännöistä (nk. sivutuoteasetus) vaatimukset täyttyvät. (YSL 43, EY:n asetus 1774/2002) 5. Lietelantaa, kuivikelantaa ja puristenesteitä ei saa levittää vedenhankintaa var ten tärkeiden (I luokka) ja vedenhankintaa soveltuvien pohjavesialueiden (II luokka) muodostumisalueilla sijaitseville pelloille. Talousvesien hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään met rin levyinen suojavyöhyke käsittelemättä lannalla. Lannanlevitys on kielletty lumipeitteiseen, routaantuneeseen tai vedenkyllästämään maahan. Lannanlevitys on kielletty välisenä aikana. Lan taa ei saa levittää nurmikasvuston pintaan jälkeen. Lannan käyttö tois tu vas ti kevättulvien alle jäävillä peltoalueilla on kielletty perustettavaa kas vus toa lukuun ottamatta välisenä aikana. Lannan käyttö on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä ja valtaojia. Seuraavan viiden metrin leveydellä lannan pintalevitys on kiellettyä, jos pellon kal te vuus ylittää kaksi prosenttia. Lannan pintalevitys on kiellettyä pelloilla, jon ka keskimääräinen kaltevuus ylittää 10 %. Tulvaherkille pelloille lantaa saa levittää vasta kevättulvien kuivuttua. (YSL 8 ja 43, VNA 931/2000) 6. Säilörehun varastoinnissa ja käsittelyssä on huolehdittava siitä, että puristenesteistä ei aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumista. (YSL 8, 43, 45 :t) 7. Ongelmajätteet (loisteputket, akut, jäteöljyt, lääkkeet ym.) tulee toimittaa on gel ma jät tei den vastaanottopaikkaan. Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet toimitetaan niille järjestettyihin keräyspaikkoihin. Yhdyskuntajätteet on toimitettava luvan saaneelle yhdyskuntajätteenkäsittelyalueelle. Jätemuovi tulee

5 toi mit taa hyötykäyttöön tai yhdyskuntajätteenkäsittelyalueelle. Jätemuovin avo polt to on kielletty. Ongelmajätteet, kemikaalit kuten torjunta-aineet tulee säilyttää lukituissa tiloissa läpäisemättömällä alustalla. Kuolleet eläimet tu lee toimittaa hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi luvan saaneeseen eläinjätteen käsittelylaitokseen. Mikäli eläinjätettä joudutaan välivarastoimaan tilalla, tulee se tehdä asianmukaisesti. Rehujätteen kompostointi tulee tehdä tii vis poh jai sel la alustalla. (YSL 5, 45 :t, JäteL 4, 6, 12 ja 15 :t, EY:n asetus 1774/2002) 8. Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit, tuotteet sekä jätteet on varastoitava sekä käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, ros kaan tu mis ta, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pinta- ja pohjavesien pi laan tu mis vaa raa tai muutakaan haittaa ympäristölle. Vahinko- ja onnettomuustilanteita varten on polttonestesäiliöiden läheisyyteen varattava riittävä mää rä imeyttämismateriaalia, kuten turvetta. Säiliöiden määräaikaistarkastuksista tulee huolehtia palo- ja pelastusviranomaisen edellyttämällä tavalla. (YSL 7, 8 ja 43 :t, YSA 19, JäteL 19 ) Tarkkailu-, kirjanpito- ja raportointimääräykset 9. Tilan tekniset laitteistot on pidettävä toimintakunnossa ja kunnossapidosta on huolehdittava säännöllisesti, jotta mahdolliset häiriötilanteet ja uhkat ter vey del le tai ympäristölle voidaan välttää. Eläinsuojien ja lantaloiden rakenteita on tarkkailtava ja huollettava säännöllisesti. Mikäli rakenteissa tai lait teis sa havaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, on ne korjattava välittömästi. Tarkkailusta ja huollosta on pidettävä kirjaa, johon merkitään tarkastusten päivämäärät, niissä tehdyt havainnot ja tarvittavat huoltotoimet. (YSL 4, 5, 43 ja 46 :t) 10. Rakennettavan eläinsuojan rakenteet ja toiminnot tulee toteuttaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteiden mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon. Eläinsuojien käyttö ja hoito on toteutettava siten, että toiminnan tuottamat ympäristöhaitat saadaan minimoitua. (YSL 4, 5 ja 43 :t, YSA 37 ) 11. Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on välittömästi ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 5 ja 43 :t, YSA 30 ) 12. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja lopettamisesta sekä toiminnan py sy väs tä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä on ilmoitettava ympäristölautakunnalle. (YSL 43, 81 ja 90 :t, YSA 19 ) 13. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Vuoden yhteenveto alla mainituis ta asioista tulee toimittaa valvontaviranomaisen määräämällä tavalla vuosit tain kunnan ympäristönsuo jeluviranomaiselle huh ti kuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää seuraavat tie dot:

6 - tuotantoeläinten eläinmäärät; - lantamäärät ja levitysalat - kuolleiden tuotantoeläinten määrät, käsittely ja toimituspaikat - tiedot muutoksista peltolohkoissa ja pellon vuokrasopimuksissa - tiedot laitoksen toiminnassa tapahtuneista merkittävistä häiriö- ja poikkeuksellisista tilanteista. Lietteen levityspaikat ja ajankohdat on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Lisäksi jätteiden käsittelystä, kuten syntyvistä jätelajeista, jätemääristä ja toi mi tus pai kois ta on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä val von ta vi ran omai sel le. (YSL 5, 46 ja 83 :t, JäteL 51 ja 52 :t) Muut ohjeet Lannan levityksessä ja varastoinnissa tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (nro 931/2000). Tilalla tehtävissä rakentamistöissä on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön asetusta tuettavaa rakentamista koskevista rakentamismääräyksistä ja suosituksista nro 100/2001 siltä osin kuin se koskee lypsykarjataloutta. Eläinsuojan WC-vesiä ei saa johtaa lietesäiliöön. Ne voi levittää peltoon, mi kä li ne on kalkkistabiloitu sammutetulla kalkilla nostamalla lietteen ph yli 12:een kahden tunnin ajaksi. Mikäli tämä ei ole mahdollista, WC-vedet tu lee johtaa umpisäilöön ja toimittaa hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan tai kä si tel lä WC-vedet muuten siten, että haja-asutusalueen jätevesiasetuksen eh dot täyttyvät. WC-vesien käsittely tulee toteuttaa muutetulla tavalla viimeis tään siinä vaiheessa, kun eläinsuojan muutetut rakenteet otetaan käyttöön. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esi te tyl lä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain ja luonnonsuojelulain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Luvan myöntämisen edellytykset Ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti ti lan Nikula RN:o 3:71 toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muu ta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnon olosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toi min nan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa

7 tar koi tet tua kohtuutonta rasitusta naapureille. Lupamääräysten perustelut Yleiset perustelut Lupamääräykset ovat tarpeen, jotta toiminta täyttää ympäristönsuojelulain vaa ti muk set. Lupamääräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Lisäksi lu pa vi ran omai nen toteaa, että tila Nikula sijoittuu maatalousvaltaiselle haja-asutusalueelle, jolla karjatalouden harjoittaminen voidaan katsoa tavanomaiseksi toiminnaksi. Lupamääräysten 1-13 yksilöidyt perustelut Ympäristölupa on myönnetty hakemuksessa esitettyjen, eläinsuojan enimmäispaikkaluvun mukaisesti. Eläinten ikäjakaumakohtaiset määrät saattavat vaih del la kulloisenkin tuotantotilanteen mukaisesti, mutta toimintaa on harjoitettava lupapäätöksen perusteena olevien eläinten yhteenlasketun yksikkömäärän puitteissa. (määräys 1) Lannan varastointitilavuuksien tulee vähintään vastata 12 kuukauden laskennallista varastotilavuutta vähennettynä laidunkauden pituudella. (määräys 2) Lietealtaiden vuosittaisella tyhjennyksellä ja tarkastuksella varmistetaan, että käytössä oleva säiliötilavuus ei pienene ja vuotoja maaperään ei synny. Mi kä li vuotoja aiheutuu esimerkiksi lannan kuormaamisessa tai pumppauksessa, on varastojen ympäristö siistittävä. (määräykset 3 ja 9) Määräyksen tarkoituksena on varmistaa, että toiminnassa syntyvä lanta voidaan hyödyntää niin, että haitallisia ravinnehuuhtoumia ei synny. Lannan levitykseen tulee peltopinta-alaa olla 1 hehtaari/1,3 lypsylehmää, 1 hehtaari/3,5 hiehoa ja 1 hehtaari/11 (alle kuuden kuukauden ikäistä) nuorkarjaa koh den. Nikula-tilan laskennallinen vähimmäispeltopinta-ala hakemuk sen mu kai sil la eläinmäärillä on noin 56,8 ha. Hakemuksen mukainen peltopinta-ala 87,91 ha on mainitulla tarkastelulla riittävä ala. Vähimmäispinta-alavaatimus perustuu karjalannan keskimääräiseen fosforisisältöön sekä pel to vil je ly kas vien keskimääräiseen hehtaarikohtaiseen fosforilannoitustarpeeseen ympäristöministeriön ohjeen kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 2010 mukaisesti. (määräys 4) Ympäristönsuojelulain 8 :n mukaan pohjavesien pilaaminen on kielletty. Lan nan ja puristenesteiden levitystä sekä säilörehun ja polttonesteiden varastointia koskevat määräykset on annettu, jotta voidaan ehkäistä pohjavesien pilaantuminen. (määräykset 2, 5, 7, 8) Tilan jätehuolto on hoidettava Pihtiputaan kunnan jätehuoltomääräysten mu kai ses ti. Toimittamalla ongelmajätteet ja muut jätteet asianmukaisiin paik koi hin, ehkäistään niistä aiheutuvaa roskaantumista ja ympäristön pi-

8 laantumista. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on jätelain mukaan hyödynnettävä. Tilalla kuolleiden eläinten asianmukaisella hävittämisellä voidaan rajoittaa mahdollisten eläintautien leviäminen tilan ulkopuolelle ja tästä aiheutuvaa ihmisten tai eläinten terveyteen kohdistuvaa vaaraa. (määräys 7, 8) Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja seurattava toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. (määräys 10) Määräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaiselle tilanteessa, jossa ym pä ris töl le on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua merkittävää haittaa. (mää räys 11) Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää ympäristöluvan tarkistamista. Toiminnan loppuessa ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on selvitettävä tarvittavat alueen kunnostamiseen liittyvät toimet sekä niiden aikataulu. Toiminnan lopettaminen edellyttää, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja jätteet on poistettu. Määräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaiselle. (määräys 12) Tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset on annettu valvontaa varten. Vuosiyhteenvedon avulla viranomainen voi valvoa sitä, että toi min nan har joit ta jal la on käytettävissään riittävästi lannan varastointitilaa ja että lanta voidaan levittää pellolle asianmukaisesti kuormittamatta kohtuuttomasti pinta- tai pohjavesiä. (määräykset 9 ja 13) PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu ympäristön kannalta olennainen muutos, on toiminnalle haettava uutta ympäristölupaa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on lainvoimainen. LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennessä. Hakemuslomake täytetään pääosin, kuten ympäristölupaa haettaessa. Hakemuksen liitteinä on esitettävä voimassa olevien säädösten edellyttämien selvitysten lisäksi toiminnan vuotta 2023 koskeva kirjanpito, viimeisin lanta-analyysi ja suunnitelma toiminnasta mahdollisesti ilmenneiden hajuhaittojen vähentämiseksi. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimintaa ei saa aloittaa nykyistä laajempana ennen kuin tämä päätös on lainvoimainen. MAININTA LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMI- SESTA Jos asetuksella annetaan tämän lain nojalla myönnetyn luvan määräystä an-

9 karampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4 8, 28, 43 46, 81 ja 83 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1 kohta 11a, 7 kohta 11a, 19, 30 ja 37 Terveydensuojelulaki (763/1994) 22 Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 11 Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pää syn rajoittamisesta (931/2000) EY:n asetus 1774/2002 JäteL 4, 6, 12, 15, 19, 51 ja 52 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Viitasaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan mukaisesti lupamaksu on 850 eu roa. Koska hakemuksen vireille tulosta ja päätöksen antamisesta ilmoitetaan lehdessä ja asian käsittelyssä kuullaan asianosaisia, maksuun lisätään ilmoituskustannukset. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Lupapäätöksestä tiedotetaan julkisesti Pihtiputaan kunnan virallisella ilmoitustaululla ympäristönsuojelulain 54 :n mukaisesti. Lupapäätöksen antopäivä on MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 96 :n mukaisesti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelu taikka asuinympäristön viihtyisyyden edis tä mi nen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toi min nan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellinen ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä ne viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä. Päätös Hyväksyttiin.

10 Muutoksenhaku Toimenpiteet Hallintovalitus Ote + valitusosoitus Jorma Pasanen, ote tiedoksi Keski-Suomen ELY-keskus, Pihtiputaan kunnanhallitus, kuulutus Pihtiputaalla 6/5/2014

Tekninen lautakunta 11/2013 129

Tekninen lautakunta 11/2013 129 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 11/2013 129 Kokousaika Torstai 21.11.2013 klo 18.30 21.51 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 17

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 17 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 17 Ympäristölautakunta/valvontajaosto Aika 01.03.2012 klo 14:00-14:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 1 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2012/1 Dnro LSSAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Turpeinen Tiina ja Jukka Lehontie

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71 1(16) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 390 Dno KYK:130 /2013 71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ KU-YK 71/11.6.2013 Ympäristölupapäätös

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan tarkistamista, Janakkala.

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan tarkistamista, Janakkala. Etelä-Suomi Päätös Nro 190/2012/1 Dnro ESAVI/211/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24 KOKOUSAIKA 21.3.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus,

Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 45/2010/3 Dnro ESAVI/511/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2010 ASIA HAKIJA HAKEMUS Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Hämeenlinna

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 100/2012/1 Dnro LSSAVI/190/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Isoaho Arja ja Leino Isoahontie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. Etelä-Suomi Päätös Nro 128/2013/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 ASIA Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen hakemus, joka koskee HAMK Mustialan

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Siikajoki Jaakkolan maatalousyhtymä Tuomiojantie 281

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta eläinsuojaa koskevasta lupahakemuksesta.

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta eläinsuojaa koskevasta lupahakemuksesta. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 20.3.2012 Lupanro: 2011-8 Dnro: 349/2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot