Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne , Viitasaari)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari)"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne , Viitasaari) 206/610/2015 Ympäristölautakunta ASIA Kuljetus Villman Oy hakee ympäristönsuojelulain 27 :n mukaista ym pä ristö lu paa kiviaineksen murskaamolle Viitasaaren kaupungin Toulatkankaan so ra-alu eel la kiinteistöllä Kivirinne Lupaa haetaan 10 vuodek si. Lupaa haetaan toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. HAKIJA Kuljetus Villman Oy Ahotuvantie 10, Viitasaari Y-tunnus TOIMINTA JA SIJAINTI Alueella tehdään soran ja kivien murskausta siirrettävällä murskaamolla. Toiminnan sijaintipaikka on Viitasaaren kaupungissa, keskustaajamasta noin 13 km luoteeseen sijaitsevalla Toulatkankaan sora-alueella, kiin teis töllä Kivirinne LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toimintaan tulee hakea ympäristölupa, koska kysymyksessä on tietylle alueel le sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähin tään 50 päivää (Ympäristönsuojelulaki 27. Liite 1, taulukko 2, kohta 7e). TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omainen (Ympäristönsuojeluasetus 2, kohta 6 b). Viitasaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Viitasaaren ym pä ris tö lau ta kun ta. ASIAN VIREILLETULO Ympäristöhakemus on tullut vireille TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAA VOI TUS TI LAN NE Kiinteistöllä Kivirinne on voimassa oleva maa-aineslupa, jo ka on myönnetty Kiinteistölle on vireillä kokonaisotoltaan suurempi maa-ai nes lu pa. Hakija omistaa kiinteistön Kivirinne. Keski-Suomen maakuntakaavassa alueelle koh dis tu va na merkintänä on poh-

2 ja ve si alue pv ja maa-ainesten ot to vyö hy ke eo/1. Alueella ei ole asema- tai yleiskaavaa. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminta sijoittuu Toulatkankaan sora-alueelle, jossa on useita vuosia harjoi tet tu maa-ainesten ottamista ja murskausta. Ottamisalue sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä Toulatkankaan I luo kan pohjavesialueella ( ), joka on varattu Viitasaaren kes kus taaja man veden hankintaa varten. Toulatkankaan ja Kokkolanniemen poh ja vesi aluei den suojelusuunnitelma on valmistunut Suunnitelman mukaan ottoalue sijaitsee Luukkaanniemen vedenottamon kau ko suo ja vyö hykkeel lä. Ottoalueesta noin 1 km kaakkoon sijaitsee tutkittu vedenottopaikka. Lähin talo sijaitsee ottamisalueelta 750 metriä etelään. Alue rajautuu ete lässä tilaan Soramäki 5:54, joka on maa-ainesten ottoaluetta. Muutoin alue rajoit tuu metsätalouskäytössä olevaan tilaan Pohjoisrinne 5:58. HAKEMUKSESSA ESITETTY TOIMINTA Toiminta Alueella tehdään soran ja kivien murskausta ja ottamista. Ky sees sä on van ha toiminta, jolle ei ole ympäristölupaa. Kulkuyhteys alueelle on Lah na nen-koli man pää -tieltä. Tuotannon määrä ja toiminnan ajoittuminen Tuotannon arvioidaan olevan keskimäärin t/a ja enintään t/a. Toimintaa murskauslaitoksella on noin 2 kuukautta vuodessa. Murskausta tehdään arkisin ma-pe klo Kuormaamista ja kuljetusta tehdään pääasiassa arkisin klo Toiminnasta aiheutuvaa raskasta liikennettä on 5-10 käyntiä/d. Toiminnan järjestäminen Murskaus tehdään siirrettävällä murskauslaitoksella.siirrettävänä murs kaime na käytetään suojaukseltaan C-luokan vaatimukset täyttävää murs kain laitos ta. Merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat melu ja pöly. Pölyn haitallista le viä mis tä ym pä ris töön vähennetään pölynsidonnalla tai tuuli- sekä le viämis es teil lä. Suunnitelman mukaan pohjavesialueella varastoitavat poltto ai neet va ras toidaan kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytönestimillä. Tankkaus lait teis to varustetaan sulkuventtiilillä, ettei tankkauslaitteiston vuoto- ja rik kou tu mis ti lan teis sa säiliö pääse valumaan tyhjäksi. tankkauslaitteisto luki taan luvattoman käytön estämiseksi. Murskauksen aikana vuosittain arvioidaan kuluvan kevyttä polttoöljyä kes-

3 ki mää rin 14,7 m3/a. Jätehuolto Muodostuva yhdyskuntajäte (0,3 t/a) varastoidaan ottamisalueella jä te as tiaan ja toimitetaan jätteenkäsittelylaitokseen. Metallijäte (1 t/a) toimitetaan ro mu liik kee seen tai palautetaan varaosatoimittajille. Ongelmajätteet säi ly tetään lukittavassa kontissa niin, että niistä ei ole vaaraa ympäristölle. Toi minnas sa syntyvien ongelmajätteiden määrä on noin 500 litraa vuodessa. Arvio parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT) ja ympäristön kan nal ta parhaasta käytännöstä (BEP) Hakija on esittänyt, että toiminnassa sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniik kaa hakemuksessa toiminnasta esitetyillä tavoilla. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Asian vireilläolosta on kuulutettu Viitasaaren kaupungin ilmoitustaululla ja ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Viitasaaren Seutu -leh des sä. Niille asianosaisille joita asia erityisesti koskee, on lisäksi tie dotet tu erikseen kirjeellä. Asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla. Muistutukset ja mielipiteet Rajanaapureiden kuulemisaika päättyy Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Poh joi sen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristötarkastajalta (kunnan ter vey den suo je lu vi ran omai nen). Keski-Suomen ELY-keskus on antanut hakemuksesta lausunnon Lausunnossa on todettu, että koska kyseessä on jo olemassa oleva toiminta, jol le ympäristölupaa haetaan määräaikaisena, ympäristölupa voidaan myöntää haetun mukaisesti. Lisäksi lausunnossa esitetään seuraavaa: - Ely-keskuksen tiedossa ei ole alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ole via luonnonsuojelullisesti arvokkaita kohteita. - Valtioneuvoston antaman kivenlouhimoja, muuta kivenlouhintaa ja ki venmurs kaa mo ja koskevan asetuksen (800/2010) säädöksiä on käytettävä ympä ris tö lu vas sa ympäristönsuojelullisina vähimmäisvaatimuksina kiinnittäen eri tyi ses ti huomiota asetuksen melun ja pölyn leviämisen rajoittamiseen. - Toiminnassa tulisi huomioida Suomen ympäristökeskuksen Suomen ympä ris tö-jul kai su sar jas sa julkaisussa 25/2010 esitetyt parhaat käyttökelpoiset tek nii kat (BAT) ja parhaat ympäristökäytännöt (BEP) kiinnittäen erityisesti huo mio ta melun ja pölyn torjuntaan. - Lupaharkinnassa tulisi katsoa, tulisiko toiminnanharjoittajan järjestää ker-

4 ta luon tei ses ti toiminnan aikaiset melutason mittaukset ensimmäisen toi minta kau den aikana sen osoittamiseksi, että asetuksen 993/1992 melutason ohje ar vot voidaan alittaa melulle altistuvissa kohteissa. Mittaukset on tee tet tävä ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mit taa mi nen" mu kai ses ti. Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristötarkastaja on antanut ha ke muk ses ta lausunnon : -Lausunnossa on todettu, että hakemuksessa ei ole mainintaa miten WC-ti lat alueelle järjestetään. Terveydensuojeluviranomainen lausuntonaan to teaa, että paikalla on työntekijöillä oltava käytettävissään riittävä määrä käy mälöi tä. Käymäläjärjestelyt tulee olla sellaisia, että terveysvaaraa väl te tään. - Lausunnossa on myös todettu, että koska toiminta sijoittuu erittäin tär keälle I-luo kan pohjavesialueelle, tulee kaikessa toiminnassa kiinnittää erityistä huo mio ta pohjavesien suojeluun. Tarkastukset Alueelle on ympäristösihteeri tehnyt tarkastuksen Oheismateriaali - Sijaintikartta - Suunnitelmakartta Lisätiedot: Ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh Ehdotus Ympäristöjohtaja: Ympäristölautakunta myöntää Kuljetus Villman Oy:lle ym pä ris tön suo je lulain 27 :n mukaisen ympäristöluvan murskaamolle hakemuksen mu kai selle pai kal le Viitasaaren kaupungin Toulatkankaan sora-alueella. Lupa myönnetään toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Toiminta tulee järjestää hakemuksessa esitetyllä tavalla ja lisäksi seuraavia lu pa mää räyk siä noudattaen: Lupamääräykset 1. Toiminnan ajalliset rajoitukset Murskaamista ei saa harjoittaa viikonloppuisin la-su eikä arkipyhinä. Murskaaminen on sallittu arkipäivisin ma-pe klo Kuormaaminen ja kul je tus on sallittu arkipäivisin ma-pe klo 6-22 välisenä ai ka na. Erityisestä syys tä tilapäisesti kuormaus ja kuljetus on mahdollista lau an tai sin klo 7-18 vä li se nä aikana. 2. Meluhaittojen ehkäisy

5 Toiminnasta aiheutuva melutaso ei asumiseen käytettävillä alueilla saa ylittää päiväohjearvoa 55 db (LAeq) klo välisenä aikana eikä yöoh je ar voa 50 db (LAeq) klo välisenä aikana. Loma-asumiseen käy tet tä vil lä alueilla melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 db (LAeq) klo välisenä aikana eikä yöohjearvoa 40 db (LAeq) klo välisenä aikana. Toiminta tulee sijoittaa alueella siten että kaivannon reunat ja varastokasat eh käi se vät mahdollisimman tehokkaasti melun leviämistä häiriintyvien kohtei den suuntaan. Haitallista melua on torjuttava koteloinnein, ku mi tuk sin ja muilla vastaavasti ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Me lu es teet on tarvittaessa rakennettava melulähteen välittömään lä hei syy teen. Jos määrättyjen meluohjearvojen ylittymistä on syytä epäillä, tulee luvan saa jan valvontaviranomaisen vaatiessa tehdä kertaluonteinen melumittaus lä him mil lä asuinkiinteistöillä toiminnan aikana. Mittausten niin osoittaessa on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin meluhaittojen vähentämiseksi ohje ar vo jen mukaiselle tasolle. Tarvittaessa melumittaus on tehtävä myö hemmin uudelleen. 3. Pölyhaittojen ehkäisy Toiminta on järjestettävä niin, että toiminnasta aiheutuva pöly ei aiheuta hait to ja ympäristössä eikä valtioneuvoston asetuksessa 38/2011 tarkoitettu hen gi tet tä vien hiukkasten (PM10) raja-arvo ulkoilmassa asuinalueella ylity. Pö lyä mis tä on tarvittaessa estettävä kastelemalla tai koteloimalla pääs tö lähtei tä, murskauslaitoksen ja varastokasojen sijoittelulla tai muilla vastaavilla kei noil la. Pölynsidontaan ei saa käyttää CaCl2, NaCl, lipeää tai muita ke mikaa le ja. Murskaustoiminnan aikana murskauksesta aiheutuvan pölyn le viämis tä asu tuk sen suuntaan tulee arvioida aistivaraisesti päivittäin. Arviointi tu lee kir ja ta käyttöpäiväkirjaan. Jos toiminnasta johtuvaa ilmanlaatua koskevien raja-arvojen ylittymistä on syy tä epäillä, tulee luvan saajan valvontaviranomaisen vaatiessa tehdä ker taluon tei nen mittaus lähimmillä asuinkiinteistöillä toiminnan aikana. Mit tausten niin osoittaessa on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin pö ly hait to jen vähentämiseksi raja-arvojen mukaiselle tasolle. Tarvittaessa mittaus on tehtä vä myöhemmin uudelleen. 4. Pohjaveden korkeutta tulee tulee mitata lähellä olevista pohjavesiputkista kak si kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tulokset tulee kirjata käyt tö päivä kir jaan. Pohjaveden laatua tulee tarkkailla lähellä olevasta pohjavesiputkesta otet tavin vesinäyttein. Vesinäyte tulee ottaa syksyisin, ennen toiminnan aloit tamis ta ja sen jälkeen joka toinen vuosi ja viimeinen kerta vuosi toiminnan lopet ta mi sen jälkeen. Vedestä tulee määrittää seuraavat parametrit: Sameus, vä ri, ph, happi, orgaaninen kokonaishiili (TOC) tai CODMn, säh kön joh tavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, nitraatti, kloridi, polttoainehiilivedyt, mi neraa li öl jyt. Vaihtoehtoisesti pohjaveden laatua voidaan selvittää val von ta vi-

6 ran omai sen hyväksymällä tavalla yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kans sa. 5. Polttoainesäiliöiden pitäminen pohjavesialueella on sallittu ainoastaan murs kaus toi min nan aikana. Murskausjakson loputtua säiliöt tulee siirtää alu eel ta pois. Polttoainesäiliöt tulee olla lukittavia sekä ylitäytön ja laponestolla va rus tettu ja. Ne tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai ne tulee sijoittaa lujiin ja tii viisiin suoja-altaisiin, joiden tilavuus on suurempi kuin polttoainesäiliöiden tila vuus. Tällöin suoja-altaat tulee varustaa katoksilla tai sadeveden poisto- ja ero tus lait teil la. Altaisiin kertynyt vesi poistetaan säännöllisesti. Polttoainesäiliöiden, aggregaatin ja työkoneiden tankkauspaikan kohdalla maa pe rä on suojattava riittävän laajalla, polttoainetta kestävällä, tiiviillä kalvol la tai muulla vastaavalla tavalla. Polttoainesäiliöt tulee mah dol li suuk sien mukaan kuitenkin ensisijaisesti sijoittaa pohjavesialueiden ul ko puo lel le. Toiminnassa tarvittavat voiteluöljyt ja muut kemikaalit tulee säilyttää omissa astioissaan tiivispohjaisessa lukittavassa varastokontissa tai vas taa vas sa. 6. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee kerätä omiin keräysastioihinsa ja toimit taa asianmukaiselle vastaanottajalle ensisijaisesti hyötykäyttöön. Työn teki jöil le tulee järjestää wc-tilat siten, että käymäläjätteistä mahdollisesti aiheu tu va haitta pohjavedelle vältetään. Vaaralliset jätteet kuten öljyiset jätteet tulee varastoida omissa selkeästi mer ki tyis sä astioissaan ja säilyttää suljetussa tilassa, huoltovaunussa tai kontis sa ennen toimittamista hyväksyttyyn vastaanottoon. Vaarallisten jät tei den määrästä, varastoinnista ja edelleen toimittamisesta on pidettävä kir jaa. Murskaustoiminnassa syntyneet jätteet tulee poistaa alueelta yhden kuu kauden kuluessa murskausjakson päätyttyä. Alueelta tulee myös poistaa tar peetto mat esineet ja laitteet. 7. Mahdollisissa vahinkotilanteissa toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välit tö mäs ti asianmukaisiin toimenpiteisiin vahingon ympäristöhaittojen tor jumi sek si. Pilaantuneen maa-aineksen poistamiseen alueelta tulee va rau tua. Va hin ko ti lan tei ta varten on alueelle varattava riittävä määrä imey tys tur vet ta tms. imeytysainetta. Likaantunut maa-aines tulee käsitellä kun nan ym pä ristö vi ran omai sen hyväksymällä tavalla poiston yhteydessä. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavista vahingoista on välittömästi il moi tet ta va tarpeen mukaan pelastuslaitokselle ja kunnan ym pä ris tön suo jelu vi ran omai sel le. 8. Urakoitsijat ja toimintapaikalla toimiva henkilöstö tulee perehdyttää tämän ympäristöluvan ehtojen sekä vahinkotilanteiden varalle. Henkilöstön käy tös sä tulee olla toimintaohjeet vahinkotilanteiden varalle. 9. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta, tuo tan tomää ris tä, toiminnassa syntyvistä jätelajeista, jätemääristä ja niiden toi mi tus-

7 pai kois ta sekä poikkeuksellisista tilanteista. Yhteenveto kirjanpidosta tu lee pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle. Yhteenveto laitoksen tark kailus ta ja kirjanpidosta on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosit tain maaliskuun loppuun mennessä. 10. Ilmoitukset valvontaviranomaiselle Murskauksen aloittamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa etukäteen valvon ta vi ran omai sel le laitoksen toiminnan aloittamis- ja lo pet ta mis tar kas tuksen pitämiseksi. 11. Toiminnassa tulee noudattaa voimassa olevan maa-ainesluvan mää räyksiä. RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esi te tyl lä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympä ris tön suo je lu lain, jätelain ja luonnonsuojelulain sekä niiden nojalla an nettu jen säännösten vaatimukset. Luvan myöntämisessä on otettu huomioon saapuneet lausunnot. Luvan myöntämisestä ei katsota aiheutuvan ympäristönsuojelulain 49 :n tar koit ta maa haitallista seurausta tai sen vaaraa. Yleiset perustelut Toiminta liittyy alueella jo olevan maa-ainesottotoiminnan jatkamiseen. Toi min ta on järjestetty pohjavesialueelle si joi tet tu jen murskaustoimintojen ylei ses ti käytössä olevien toi min ta pe ri aat tei den mukaisesti. Toiminnasta aiheutuva ympäristön pilaantumisen vaara voidaan estää an netuil la määräyksillä. Toiminnasta aiheutuvaa melun ja pölyn ym pä ris tö vai kutuk sia on tarpeen rajoittaa, jotta toiminnasta ei aiheutuisi lähialueen asukkail le kohtuutonta rasitusta, terveyshaittaa tai viihtyisyyshaittaa. Haittojen ra joit ta mi sek si on asetettu toiminta- ja aikarajoituksia sekä annettu määräyk siä toiminnan sijoittamisesta, suojauksesta sekä tarkkailusta. Lupamääräysten 1-11 yksilöidyt perustelut: Lupamääräykset 1-2. Meluhaittojen ehkäisemiseksi on rajoitettu toiminta-aikoja sekä määrätty me lu pääs töä koskevista rajoista ja suojauksista ja meluvaikutuksen tark kailus ta. Lupamääräys 3. Pölyhaittojen ehkäisemiseksi on määrätty pölypäästöä koskevista rajoista ja suo jauk sis ta ja pölyvaikutuksen tarkkailusta.

8 Lupamääräykset 4-5. Murskaamo sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle. Määräykset on annettu poh ja ve den korkeuden ja laadun tarkkailemiseksi sekä pohjaveden pi laan tumi sen ehkäisemiseksi. Lupamääräys 6. Määräys on annettu asianmukaisen jätehuollon turvaamiseksi ja alueen roskaan tu mi sen ehkäisemiseksi. Lupamääräykset 7-8. Määräykset on annettu häiriötilanteisiin varautumisen perusteella. Lupamääräykset Määräykset on annettu toiminnan tarkkailun ja seurannan järjestämiseksi. MAININTA LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOU DAT TA- MI SES TA Jos asetuksella annetaan tämän lain nojalla myönnetyn luvan määräystä anka ram pia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voi mas sa olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLOAIKA Tämä päätös on voimassa 10 vuotta. Jos lupavelvollinen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uu si ympäristölupa. Tämä päätös on määräaikana voimassa, kunnes uusi lupa pää tös on tullut lainvoimaiseksi. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Päätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan mu kai nen lupamaksu 2250 euroa. Maksuun lisätään hakemuksen ja pää töksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut ja asianosaisten kuulemiskulut. PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 :n mukaan. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hal lin to-oi keudel ta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Käsittelymaksuun saa hakea valittamalla muutosta samoin kuin pääasiaan. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätökseen liitetään valitusosoitus.

9 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27, 42-44, 48, 49, 52, 53, 58, 62, 66, 70, 83-87, 190 ja 191. Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2 ja Jätelaki (646/2011) 12, 13, 15, 72, 118. Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja ki venmurs kaa mo jen ympäristönsuojelusta (800/2010) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011) Ympäristöjohtaja teki kokouksessa seuraavan lisäyksen päätösehdotukseen: PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Ympäristönsuojelulain 199 :n mukaan lupaviranomainen voi luvan hakijan pyynnöstä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Toiminta voidaan aloittaa lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta 2000 euron suuruista vakuutta vastaan. Vakuus ottamistoiminnan aloittamiseksi tulee asettaa ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi todettiin että rajanaapureiden kuulemisaika on päättynyt , eikä määräaikaan mennessä hakemuksen johdosta ole saapunut muistutuksia eikä mielipiteitä. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Päätösehdotus hyväksyttiin ympäristöjohtajan kokouksessa tehdyllä lisäyksellä. Hallintovalitus Ote + valitusosoitus Kuljetus Villman Oy, Keski-Suomen ELY-keskus, tiedoksi muut asianosaiset, kuulutus

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä Ympäristölautakunta/valvontajaosto 24 16.06.2011 Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä 138/10.03.00/2011 Ympvalv 24 1.ASIA Ympäristölupa asfaltti- ja murskausasemalle,

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 63 19.05.2015 LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA 488/64.641/2014 PJSYMPLK 63 LUVAN

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry Ympäristölautakunta 1 22.01.2015 Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry 725/11.01.00/2015 YMP 1 Asian valmistelija: ympäristösihteeri Tuija Lojander Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 17

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 17 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 17 Ympäristölautakunta/valvontajaosto Aika 01.03.2012 klo 14:00-14:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 1 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot