Ympäristölupa turkistarhalle / Ku-Ku Turkis/Arto Tourunen, Kivijärvi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupa turkistarhalle / Ku-Ku Turkis/Arto Tourunen, Kivijärvi"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölupa turkistarhalle / Ku-Ku Turkis/Arto Tourunen, Kivijärvi 681/610/2014 Ympäristölautakunta ASIA Ku-Ku Turkis / Arto Tourunen hakee ympäristönsuojelulain 27 :n mu kaista ympäristölupaa olemassa olevalle turkistarhalle ja toiminnan muut ta misel le. HAKIJA Ku-Ku Turkis / Arto Tourunen Riihitie 12, Kivijärvi Y-tunnus Yhteyshenkilö Arto Tourunen TOIMINTA JA SIJAINTI Kysymyksessä on olemassaoleva turkistarha, jolla kasvatetaan kettuja ta vanomai sis sa varjotaloissa. Tarha-alue on noin 2,5 ha käsittäen nykyisin 23 var jo ta loa. Lupaa haetaan toiminnalle siten että tur kis tar han eläinmäärä on 595 kettu- / suomensupinaarasta pentuineen. Koh teel le rakennetaan yksi 65 m pitkä kettuvarjotalo lisää. Rakentamisen jäl keen eläinpaikkojen ko ko naismää rä on 4165 paikkaa. Kuivatusvesien käsittelyä tehostetaan ra ken ta mal la kuivatusvesien hiekkasuodatuskenttä. Turkistarha sijaitsee Kivijärven kunnassa noin 5 km keskustaajamasta etelään Heitjärven kyläalueella kiinteistöillä Pelto-Mikkola ja Sar vi mä ki LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toimintaan tulee hakea ympäristölupa, koska kysymyksessä on lu van va raisen toiminnan olennainen muutos ja lisärakentaminen (Ym pä ris tön suo je lula ki 29 ). TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omainen, koska toiminnan laajuus on alle 600 siitosnaaraskettua tai-supia. (Ympä ris tön suo je lu ase tus 2, kohta 10 b). Kivijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Viitasaaren ympä ris tö lau ta kun ta. ASIAN VIREILLETULO Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kirjeellään siirtänyt ha ke mus asian Kivijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ym pä-

2 ris tö ha ke mus on tullut vireille Viitasaaren ympäristölautakunnassa TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAA VOI TUS TI LAN NE Hakija omistaa kiinteistöt Pelto-Mikkola ja Sarvimäki Keski-Suomen maakuntakaavassa ei ole alueeseen kohdistuvia varauksia. Alu eel la ei ole asema- tai yleiskaavaa. Toiminnalla on Keski-Suomen ELY-keskuksen antama ym pä ristö lu pa (KSU-2004-Y-222/131). Luvan mukaan turkistarhalla voidaan pitää 750 siitosnaaraskettua pentuineen siten että tarhan eläinmäärä on enintään 4150 kpl. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Turkistarha sijoittuu metsätalousvaltaiselle haja-asutusalueelle Heitjärven ky lä- ja ranta-asutuksen lähelle Heitjärven ja Kivijärven väliselle noin ki lomet rin levyiselle kannakselle. Etäisyydet lähimpiin asuinrakennuksiin ovat ete läs sä noin 160 m, lännessä noin 250 m ja lounaassa noin 320 m. Etäisyys kantatielle 58 on noin 100 m tarha-alueesta länteen. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. Turkistarhan läheisyydessä ei ole talous ve si kai voa. Tarha-alueen maasto viettää alueen keskellä kulkevaan ojaan, johon tarha-alu een kuivatusvedet kertyvät. Oja virtaa itään noin 900 metrin matkan las kien Kivijärven Myllylahteen. HAKEMUKSESSA ESITETTY TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Turkistarhalla harjoitetaan kettujen ja suomensupien kasvatusta ta van omaisis sa maavaraisissa ja tiivisalustarakenteella varustetuissa varjotaloissa. Toimin ta-alue käsittää kaksi saman aidatun alueen sisäpuolella olevaa eril li sestä varjotalokenttää. Lisäksi siihen kuuluu nahoittamo-huoltorakennus, sii lohuo ne, erilaisia varastoja, lantavarasto, nykyinen kuivatusvesien ta saus al las hiekkasuodattimineen ja rakennettava kuivatusvesien hiek ka suo da tus kent tä. Toiminta-alueen koko kaikkineen on noin 2,5 ha. Varjotalokentillä olevat eläinkasvatustilat käsittävät nykyisin 23 varjotaloa, yh teis pi tuus 1216,3 m ja tilapäiskasvatukseen tarkoitettuja aitataloja 6 kpl, yh teis pi tuus 170,5 m. Aitatalot ja valtaosa varjotaloista ovat maavaraisia koro te tul la kuivitetulla alustalla olevia. Osa varjotaloista on tii vis alus ta ra kenteel la varustettuja. Uudet ja purkuperuskorjattavat varjotalot tehdään tii visalus ta ra ken tei se na. Uuden rakennettavan 65 m pitkän varjotalon jälkeen tarhan eläintiloista 15 % on tiivisalustarakenteella varustettuja. Varjotaloissa ei ole vesikouruja. Räystäiden pituus häkin ulkoreunasta on

3 vä hin tään 30 cm. Varjotalojen alusta on pääosin korotettu noin 30 cm ym päris tö ään korkeammaksi, paikalliset puutteet saneerataan. Alustan kui vik keena käytetään olkea ja turvetta, kuivikekerroksen paksuus on noin 15 cm ir toti hey des sä. Kuivikkeet vaihdetaan kerran vuodessa lannanpoiston yh tey dessä (ajankohta 9-10 kk). Tuotannon määrä Lupaa haetaan nykyiselle toiminnalle, siten että turkistarhan eläinmäärä on 595 kettu- / suomensupinaarasta pentuineen. Kohteelle rakennetaan yksi 65 m pitkä kettuvarjotalo lisää. Rakentamisen jälkeen eläinpaikkojen ko ko naismää rä on 4165 paikkaa. Vuosituotanto on 3200 nahkaa. Vesien johtaminen, käsittely ja tarkkailu Tarha-alue on ympärysojitettu ja ympärysojan vedet johdetaan erillään tarhan alapuolelle kuivatusojaan. Varjotalokentiltä vedet ohjataan pinnanmuotoilulla ja varjotalojen vä li kaistal la olevalla salaojituksella siten että nämä kuivatusvedet johdetaan tarha-alu een keskellä olevaan kuivatusojaan, jonka alapäässä on ta sa us/hiekkasuoda tusal las ylivuotoputkineen. Käsitellyt vedet jatkavat matkaa kuivatusojassa. Vesienkäsittelyn tehostamiseksi em. tasausaltaasta vedet tullaan johtamaan tarhan itäpuolelle rakennettavaan hiekkasuodatuskenttään, josta suo tau tu neet vedet johdetaan tarha-alueen em. alapuoliseen kuivatusojaan. Tiivisalustarakenteisilta varjotaloilta suotovedet johdetaan umpisäiliöihin, jot ka tyhjennetään tarpeen mukaan ja vesi käytetään peltolevitykseen. Ruokintalaitteiden pesuvedet johdetaan siilohuoneesta 2 m3:n kokoiseen um pi kai voon, josta vedet osin kierrätetään rehuun ja osin toimitetaan jä te veden puh dis ta mol le. Huoltorakennuksen jätevedet johdetaan kahden sakokaivon kautta maa suodat ti meen. Lannan käsittely Kasvatushäkkien alta lanta poistetaan 1-2 kertaa vuodessa, tavallisesti syys-lo ka kuus sa. Lanta-alustan kuivikkeet (olki tai turve) vaihdetaan lannan pois ton yhteydessä. Poistettu lanta varastoidaan alemman varjotalokentän vie rei ses sä betonirakenteisessa reunallisessa lantalassa, jonka pinta-ala on 275 m2 ja hyötytilavuus 687,5 m3. Lanta hyödynnetään omassa pel to vil jelys sä ja levityssopimuksin. Levitykseen käytettävissä oleva pinta-ala on 180 ha. Jätehuolto Hakemuksen mukaan jätteiden käsittely on järjestetty seuraavasti: Kuolleet eläimet 500 kg/v Hautaaminen

4 Sekäjäte 1000 kg/v Paikallinen järjestetty jätehuolto Metalliromu 1000 kg/v Hyötykäyttö, metallikeräys Muovijäte 200 kg/v Jätekeskus Vaarallinen jäte 100 kg/v Jätekeskus Nahoitusjäte Kuiva puru energiakäyttöön - puru 8m3/v Kuivikkeeksi/kompostointi lantaan Nahoitusjäte Yhteiskeräily/Kaustisen turksrehu Oy -ruhot, rasva 45t/v Ruhot välivarastoidaan ruholaatalla. Jätehuolto toteutetaan kunnan jä te huolto mää räys ten mukaisesti Arvio parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT) ja ympäristön kan nal ta parhaasta käytännöstä (BEP) Hakijan mukaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) edustavat jo toteu te tut ja toteutettavat varjotalojen tiivisalustarakenteet suo to vesikaivoineen, valumavesien hiekkasuodatuskäsittelyjärjestelmä, rehun siilohuone ja lan ta va ras to. Parhaan ympäristökäytännön (BEP) mukaisena voidaan hakijan mukaan pitää tuotannon sijoittamista peruskuivatustilaltaan hyvälle alueelle sekä tuotan non kehittämistä olemassa olevan yksikön yhteyteen. Tilan tuotanto kuuluu tuottajajärjestön ylläpitämän sertifiointijärjestelmän pii riin. Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu Turkistarhan tuotannosta ja tarkkailusta pidetään kirjaa. Kirjanpidon pe rusteel la laaditaan vuotuinen yhteenveto, joka toimitetaan val von ta vi ran omaisel le. Hiekkasuodattimilta lähtevän veden laatua tarkkaillaan vesinäyttein kaksi ker taa vuodessa (toukokuu ja syyskuu). Vesinäytteistä määritetään ko konais fos fo ri, kokonaistyppi sekä biologinen hapenkulutus (BOD7ATU). Näyt teen ot to het ken virtaama merkitään näytteenottotietoihin. Tark kai lu pis te on laskuojassa hiekkasuodatinkentän ja tasaus/hiekkasuodatusaltaan ala puolel la. Käyttötarkkailuun kuuluu - Eläinmäärät - Lantamäärät, lannan poistoajankohta ja toimituspaikka - Tiivisalustakaivojen tyhjennys ja hyödyntäminen - Kuivikkeiden käyttö - Sakokaivojen tyhjennykset - Itsestään kuolleiden eläinten määrä ja hautaaminen - Nahkontajätteiden määrä ja toimitukset

5 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Asian vireilläolosta on kuulutettu Kivijärven kunnan ilmoitustaululla ja ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Viispiikinen-lehdessä Niille asianosaisille joita asia erityisesti koskee, on lisäksi tiedo tet tu erikseen kirjeellä. Asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Ki vi jär ven kunnanvirastossa. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei ole esitetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Pohjoisen Keski-Suomen Ym pä ris tö toimen ympäristötarkastajalta (kunnan terveydensuojeluviranomainen). Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristötarkastaja on antanut ha ke muk ses ta lausunnon Lausunnossa on kiinnitetty huomiota seu raa viin asioihin: - Lähialueille aiheutuvia mahdollisia haju- ja kärpäshaittoja on pyrittävä ehkäi se mään mm. käyttämällä riittävästi kuivikkeita, poistamalla lanta säännöl li ses ti tarhojen alta ja käyttämällä tarvittaessa kalkkia. - Lannan varastointiin, käsittelyyn ja levittämiseen tulee kiinnittää erityistä huo mio ta ravinteiden vesiin pääsyn estämiseksi. - Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille jä tetään maaston korkeussuhteista riippuen vähintään m:n levyinen suoja vyö hy ke käsittelemättä eläinten lannalla. - Mikäli turkistarhalla haudataan siellä kuolleita eläimiä, tulee hau taa mi sessa noudattaa Maa- ja metsätalousministeriön asetusta (1374/2004) eläimistä saa ta vien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lem mik ki eläin ten hävittämisestä. Ainakin seuraavat asiat tulee ottaa huo mioon kuolleita eläimiä haudattaessa: Sivutuotteita (raatoja) ei saa haudata poh ja ve si alu eel le, vedenottamon suoja-alueelle, alle 250 metrin etäisyydelle kai vos ta tai vesistöön viettävään rinteeseen eikä alueelle, jota tullaan käyt tämään pian hautaamisen jälkeen. Sivutuotteet on haudattava vähintään yh den metrin syvyyteen. Maaperällä peittäminen on suoritettava välittömästi si ten, että muut eläimet eivät pääse haudattuihin sivutuotteisiin käsiksi. Sivutuotteita ei saa haudata muovisäkissä tai muussa maatumattomassa pakkauk ses sa. - Turkistarhan ympäristö pidetään siistinä ja terveydelliseltä kannalta hy vässä kunnossa. Tarkastukset Alueelle on ympäristösihteeri tehnyt tarkastuksen Tar kas tusmuis tio on liitetty hakemusasiakirjoihin. Oheismateriaali

6 - Sijaintikartat ja asemapiirros Lisätiedot: Ympäristösihteeri Jukka Mustajärvi, puh: Ehdotus Ympäristöjohtaja: Ympäristölautakunta myöntää Ku-Ku Turkis / Arto Touruselle ym pä ris tönsuo je lu lain 27 :n mukaisen ympäristöluvan turkistarhan toiminnalle ha kemuk sen mukaiselle paikalle Kivijärven kunnassa. Lupa myönnetään siten, et tä turkistarhan eläinmäärä on enintään 595 kettu- / suomensupinaarasta pen tui neen. Toiminta tulee järjestää hakemuksessa esitetyllä tavalla ja lisäksi tässä päätök ses sä olevia lupamääräyksiä noudattaen. Lausunnossa esitetyt seikat on otettu huomioon lupamääräyksissä 2-6 ja 9 ilme ne väl lä tavalla. Lupamääräykset 1. Toiminnan laajuus Turkistarhassa saa pitää enintään 595 siitosnaaraskettua /-supia pentuineen si ten että kokonaiseläinmäärä saa olla enintään 4165 eläintä. 2. Varjotalojen rakenteet Varjotaloissa sekä aitataloissa häkkien alapuolinen lanta-alusta tulee olla vähin tään 30 cm viereistä maanpintaa ylempänä ja räystäät tulee ulottua vä hintään 30 cm häkkien ulkoreunaa kauemmas. Uudet ja pur ku pe rus kor jat ta vat varjotalot tulee tehdä tiivisalustarakenteella. Tiivisalustarakenteelta nes teet tulee johtaa umpikaivoon, jonka tilavuus tulee olla riittävä 12 kuu kau den nestevarastointia varten. 3. Alueen rakenne ja vesien käsittely Ympäristön yleisen viihtyisyyden turvaamiseksi toiminta-alueen ympärillä tu lee ylläpitää puita ja pensaita käsittävä suojakaista yleisen tien ja asu tuksen suuntaan. Varjotaloalue tulee ympärysojittaa siten että ulkopuolisten vesien pääsy varjo ta lo alu eel le estyy. Ympärysojien vedet tulee johtaa erikseen tarha-alueen ala puo li seen kuivatusojaan. Varjotaloalueella kuivatus tulee järjestää pintakaltevuuksin ja sa la oji tuk sel la siten ettei alueelle kerry pintavesiä eikä pintavedet pääse huuhtelemaan lanta-alus to ja eikä maaperän märkyys haittaa liikkumista. Kuivatusvedet tu lee käsitellä johtamalla ne hakemuksen mukaisen tasausaltaan ja ra ken net ta van hiekkasuodattimen kautta tai muun vähintään samantasoisen puh dis tuk sen kautta maastoon. Käsitellyn kuivatusveden laatua tulee tarkkailla ve si näyttein kaksi kertaa vuodessa runsaan valunnan aikana (toukokuu ja syys kuu).

7 Vesitutkimuksessa tulee määrittää virtaama, kokonaisfosfori, ko ko nais typ pi sekä biologinen hapenkulutus (BOD7ATU). Mikäli ve si näyt teen kokonaisfosforipitoisuus ylittää 2mg/l tai käsitellyn kuivatusveden laa tu muutoin voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista, tulee käsittelyä tehostaa. 4. Lannan käsittely Häkkien alapuolisella lanta-alustalla tulee käyttää riittävästi kuiviketta nestei den sitomiseksi ja hajuhaittojen hillitsemiseksi. Lanta-alustalta lanta tulee ke rä tä pois vähintään kerran vuodessa. Lanta tulee varastoida turkistarhan lan ta las sa ja toimittaa hyödynnettäväksi nitraattiasetuksen (VNA 1250/2014) mukaisella tavalla peltoviljelyyn tai toimittaa muuhun ym päris tön suo je lu lain mukaiseen hyväksyttyyn paikkaan. Lantala tulee tyhjentää ja sen rakenteet tarkastaa vähintään kerran vuodessa. 5. Jätevesien käsittely Tiivisalustarakenteilta umpikaivoon kertyvä suotovesi ja rehulaitteista umpi kai voon kertyvä jätevesi tulee toimittaa lannoitteeksi peltoviljelyyn tai jäte ve den puh dis ta mol le. Huoltorakennuksen sakokaivoliete tulee toimittaa jätevedenpuhdistamolle. 6. Jätehuolto Toiminnassa syntyvät jätteet tulee lajitella, kerätä omiin keräysastioihinsa tai keräyspisteisiin sekä toimittaa asianmukaiselle vastaanottajalle en si si jaises ti hyötykäyttöön. Nahoitusjäte (ruhot ja rasva) tulee kerätä rakennetulle tiivisalustaiselle paikal le ja peittää tiiviillä peitteellä nestevalumien ja hajuhaittojen eh käi se misek si. Nahoitusjäte tulee toimittaa eteenpäin asianmukaiseen keräilyyn ja hyö ty käyt töön riittävän usein haju- ja haittaeläinhaittojen ehkäisemiseksi. Vaaralliset jätteet kuten öljyiset jätteet tulee varastoida omissa selkeästi mer ki tyis sä astioissaan ja säilyttää sääsuojatussa tilassa ennen toimittamista hy väk syt tyyn vastaanottoon. Vaarallisten jätteiden määrästä, varastoinnista ja edelleen toimittamisesta on pidettävä kirjaa. Kuolleet yksittäiset eläimet voidaan haudata maahan huomioonottaen lu paha ke muk ses ta terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa sanottu tai ne voidaan toimittaa asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. 7. Tarkkailu ja raportointi Turkistarhan toiminnasta tulee pitää kirjaa, josta ilmenee ainakin seuraavat tie dot: - Eläinmäärät - Lantamäärät, lannan poistoajankohta ja toimituspaikka - Kuivikkeiden käyttö - Tiivisalustakaivojen tyhjennys ja toimituspaikka

8 - Rehulaitteiston jätevesien umpikaivojen tyhjennys ja toimituspaikka - Sakokaivojen tyhjennykset ja sakokaivolietteen toimitukset - Nahkontajätteiden määrä ja toimitukset - Itsestään kuolleiden eläinten määrä ja hautaaminen - Kuivatusvesinäytteiden ottaminen ja tulokset Kirjanpidon vuosiyhteenveto tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun men nes sä ympäristönsuojelun valvontaviranomaiselle. 8. Toiminnan muutokset ja poikkeukselliset tapahtumat Toiminnan lopettamisesta tai olennaisista muutoksista tulee ilmoittaa hy vissä ajoin etukäteen ympäristönsuojelun valvontaviranomaiselle. Sellaiset poikkeukselliset tapahtumat, joilla voi olla merkittävää vaikutusta toi min nan ympäristövaikutuksiin, tulee ilmoittaa ympäristönsuojelun valvon ta vi ran omai sel le mahdollisimman pian. Toiminnan loputtua tulee varjo- ja aitatalorakenteet purkaa ja purkujätteet toi mit taa asianmukaiseen käsittelyyn. Alue tulee muutenkin siivota ja saattaa uuden käyttötarkoituksen mukaiseen kuntoon. 9. Muut määräykset Tarha-alue on pidettävä siistinä ja toiminta on järjestettävä siten, ettei hait taeläin on gel maa muodostu. Mikäli ympäristölle aiheutuu haittaa toi min nas ta johtuvan runsastuneen varis/lokkilinnuston, jyrsijöiden tai muiden eläin ten kautta toiminnanharjoittajan tulee tarpeen mukaan ryhtyä toi men pi tei siin haitan vähentämiseksi. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa hai tal listen ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan sekä varauduttava täl lai sen tekniikan käyttöönottoon.jos päästöjä voidaan parhaan käyt tö kelpoi sen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää ilman kohtuuttomia kus tannuk sia, voidaan lupapäätöstä vaatia muutettavaksi. RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan an net tu ja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain ja luon non suo je lu lain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset. Luvan myöntämisessä ja lupamääräyksissä on otettu huomioon saapunut lau sun to. Luvan myöntämisestä ei katsota aiheutuvan ympäristönsuojelulain 49 :n tar koit ta maa haitallista seurausta tai sen vaaraa. Yleiset perustelut Kysymyksessä on olemassa oleva turkistarha, jonka eläinmäärä ei oleel li ses-

9 ti kasva. Vesienkäsittelyn tehostaminen pienentää toiminnan haitallisia ympä ris tö vai ku tuk sia. Toiminnasta aiheutuva ympäristön pilaantumisen vaa ra voidaan estää annetuilla määräyksillä. Lupamääräysten tarkoituksena on ehkäistä haitallisia ympäristövaikutuksia ja rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Lupamääräykset ovat olen nai sil ta osin samansisältöiset kuin voimassaolevassa ympäristöluvassa. Lupamääräysten 1-9 yksilöidyt perustelut: Lupamääräykset 1 Määräyksellä on rajattu toiminnan laajuus, koska esitetty toi min ta suun ni telma, turkistarhan rakenteet ja arvio ympäristövaikutuksista perustustuvat haet tuun enimmäiseläinmäärään. Lupamääräykset 2-3. Näkösuojaa antavalla puusto- ja pensaskasvillisuudella vähennetään haittaa ylei sel le viihtyisyydelle kohteen lähiympäristössä. Varjotalojen ja alueen rakennetta sekä vesienkäsittelyä koskevilla mää räyksil lä ehkäistään vesiin kohdistuvaa pilaantumista. Lupamääräys 4 Lannan käsittelyä koskevalla määräyksellä ehkäistään maaperän ja vesien pi laan tu mi sen vaaraa ja hajuhaittoja. Lupamääräys 5. Määräyksellä turvataan jätevesien ja jätevesilietteen ympäristölle haitatonta kä sit te lyä. Lupamääräys 6. Määräyksellä turvataan jätteiden haitatonta käsittelyä ja hyötykäyttöön toimit ta mis ta. Lupamääräykset 7-8 Määräykset on annettu toiminnan, toiminnan muutosten ja lopettamisen tark kai lun ja valvonnan järjestämiseksi. Lupamääräys 9 Määräykset on annettu turkistarhaustoiminnalle mahdollisen hait ta eläin vaiku tuk sen ehkäisemiseksi ja ympäristövaikutuksiltaan parhaan tekniikan sovel ta mi sek si toiminnassa MAININTA LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOU DAT TA- MI SES TA Jos asetuksella annetaan tämän lain nojalla myönnetyn luvan määräystä anka ram pia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voi mas sa olos-

10 ta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi.tämä lupapäätös korvaa lain voimai sek si tultuaan Keski-Suomen ely-keskuksen antaman ym päris tö lu pa pää tök sen Dnro KSU-2004-Y-222/131. Jos lupavelvollinen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uu si ympäristölupa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uusi lupapäätös on tul lut lainvoimaiseksi. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Päätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan mu kai nen lupamaksu 850 euroa. Maksuun lisätään hakemuksen ja pää töksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut ja asianosaisten kuulemiskulut. PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 :n mukaan. Päätös Hakija Keski-Suomen ely-keskus Kunnan terveydensuojeluviranomainen Ilmoitus päätöksestä Kivijärven kunnan ilmoitustaulu ja internet-sivut Ne, joille ympäristönsuojelulain 44 :n 1 mom:n mukaan on annettu erikseen tieto hakemuksesta MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hal lin to-oi keuteen. Käsittelymaksuun saa hakea valittamalla muutosta samoin kuin pää asiaan. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätökseen liitetään valitusosoitus. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27, 29, 34, 42-44, 48, 49, 52, 53, 58, 62, 66, 70, 83-87, 190 ja 191. Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2 ja Jätelaki (646/2011) 12, 13, 15, 72, 118. Valtioneuvoston asetus eräiden maa- puutarhataloudesta olevien päästöjen

11 ra joit ta mi ses ta (VNA 1250/2014) Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Hallintovalitus Ote + valitusosoitus Ku-Ku Turkis/Arto Tourunen, tiedoksi Keski-Suomen ELY-keskus, muut asianosaiset, kuulutus

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 132 06.07.2016 Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.07.2016 132 Asiakirjat

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107 Ympäristölautakunta 100 12.08.2015 Ympäristölautakunta 131 07.10.2015 Ympäristölautakunta 91 07.09.2016 Ympäristölautakunta 46 03.05.2017 Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK Ympäristölautakunta 26 21.02.2017 Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1:164 228/54.544/2016 YMPLTK 10.05.2016 74 Asia Alueellinen jätehuoltoviranomainen kehotti 23.2.2016 kiin

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 3/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 Antopäivä 4.10.2005 41801 KORPILAHTI ASIA Kari Ilmosen ympäristölupahakemus (YSL 35 ) 500

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä Ympäristölautakunta 31 07.03.2013 Ympäristölautakunta 41 11.04.2013 Ympäristölautakunta 62 06.06.2013 Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 16.08.2016 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / PEKKA KAARTINEN, 851-424-17-67

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 KAUSTISEN KUNTA PÄÄTÖS 2/2015 Ympäristölautakunta Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2015 Dnro 4/5.57.576/2015 ASIA HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen:

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / ESA HARJUTSALO, 851-411-35-49 279/11.01.05/2015

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

YMPLTK 15 Valmistelija vs. ympäristösihteeri Tiina Alakoski p. 040 739 3977. Turkistarhan toimintaa ja laajennusta koskeva ympäristölupa.

YMPLTK 15 Valmistelija vs. ympäristösihteeri Tiina Alakoski p. 040 739 3977. Turkistarhan toimintaa ja laajennusta koskeva ympäristölupa. Ympäristölautakunta 15 11.03.2014 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS/KOIVU TURKIS OY, TURKISTARHA, ROTOMAX 18:73 63/5.57.576/2013 YMPLTK 15 Valmistelija vs. ympäristösihteeri Tiina Alakoski p. 040 739 3977 Liite 4 ASIA

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 Ympäristölautakunta 71 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 36/60.602/2013 Ympäristölautakunta 71 Asia Hakija

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

16 05.02.2014. Päätöksen antaminen Utin Turve Oy:n tekemästä ilmoituksesta alle 10 ha:n suon ottamisesta turvetuotantoon Haukkasuolla

16 05.02.2014. Päätöksen antaminen Utin Turve Oy:n tekemästä ilmoituksesta alle 10 ha:n suon ottamisesta turvetuotantoon Haukkasuolla Rakennus- ja ympäristölautakunta 16 05.02.2014 Päätöksen antaminen Utin Turve Oy:n tekemästä ilmoituksesta alle 10 ha:n suon ottamisesta turvetuotantoon Haukkasuolla 3260/11.00.01/2014 Rymla 16 Ilmoituksesta

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Kaupunginvaltuusto 27 14.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle)

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 43 22.02.2017 59 22.03.2017 Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) RAKYL

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta sekä

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017 Ympäristölautakunta 41 12.09.2017 Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/10.03.00/2017 Ympltk 41 Esa Riikilä hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiek ka pi toi sen mullan ottamista Eurajoen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta

Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta Kaavoitus- ja 18 02.03.2017 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 89 20.03.2017 Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta 687/11.01.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 02.03.2017 18 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 73 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖILLE HIEKKALA RN:0 9:46, PAAVONMÄKI RN:O 9:33 JA ANTTILA RN:O 9:49 37/60.602/2013

Lisätiedot