Ympäristölupa turkistarhalle / Ku-Ku Turkis/Arto Tourunen, Kivijärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupa turkistarhalle / Ku-Ku Turkis/Arto Tourunen, Kivijärvi"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölupa turkistarhalle / Ku-Ku Turkis/Arto Tourunen, Kivijärvi 681/610/2014 Ympäristölautakunta ASIA Ku-Ku Turkis / Arto Tourunen hakee ympäristönsuojelulain 27 :n mu kaista ympäristölupaa olemassa olevalle turkistarhalle ja toiminnan muut ta misel le. HAKIJA Ku-Ku Turkis / Arto Tourunen Riihitie 12, Kivijärvi Y-tunnus Yhteyshenkilö Arto Tourunen TOIMINTA JA SIJAINTI Kysymyksessä on olemassaoleva turkistarha, jolla kasvatetaan kettuja ta vanomai sis sa varjotaloissa. Tarha-alue on noin 2,5 ha käsittäen nykyisin 23 var jo ta loa. Lupaa haetaan toiminnalle siten että tur kis tar han eläinmäärä on 595 kettu- / suomensupinaarasta pentuineen. Koh teel le rakennetaan yksi 65 m pitkä kettuvarjotalo lisää. Rakentamisen jäl keen eläinpaikkojen ko ko naismää rä on 4165 paikkaa. Kuivatusvesien käsittelyä tehostetaan ra ken ta mal la kuivatusvesien hiekkasuodatuskenttä. Turkistarha sijaitsee Kivijärven kunnassa noin 5 km keskustaajamasta etelään Heitjärven kyläalueella kiinteistöillä Pelto-Mikkola ja Sar vi mä ki LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toimintaan tulee hakea ympäristölupa, koska kysymyksessä on lu van va raisen toiminnan olennainen muutos ja lisärakentaminen (Ym pä ris tön suo je lula ki 29 ). TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omainen, koska toiminnan laajuus on alle 600 siitosnaaraskettua tai-supia. (Ympä ris tön suo je lu ase tus 2, kohta 10 b). Kivijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Viitasaaren ympä ris tö lau ta kun ta. ASIAN VIREILLETULO Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kirjeellään siirtänyt ha ke mus asian Kivijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ym pä-

2 ris tö ha ke mus on tullut vireille Viitasaaren ympäristölautakunnassa TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAA VOI TUS TI LAN NE Hakija omistaa kiinteistöt Pelto-Mikkola ja Sarvimäki Keski-Suomen maakuntakaavassa ei ole alueeseen kohdistuvia varauksia. Alu eel la ei ole asema- tai yleiskaavaa. Toiminnalla on Keski-Suomen ELY-keskuksen antama ym pä ristö lu pa (KSU-2004-Y-222/131). Luvan mukaan turkistarhalla voidaan pitää 750 siitosnaaraskettua pentuineen siten että tarhan eläinmäärä on enintään 4150 kpl. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Turkistarha sijoittuu metsätalousvaltaiselle haja-asutusalueelle Heitjärven ky lä- ja ranta-asutuksen lähelle Heitjärven ja Kivijärven väliselle noin ki lomet rin levyiselle kannakselle. Etäisyydet lähimpiin asuinrakennuksiin ovat ete läs sä noin 160 m, lännessä noin 250 m ja lounaassa noin 320 m. Etäisyys kantatielle 58 on noin 100 m tarha-alueesta länteen. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. Turkistarhan läheisyydessä ei ole talous ve si kai voa. Tarha-alueen maasto viettää alueen keskellä kulkevaan ojaan, johon tarha-alu een kuivatusvedet kertyvät. Oja virtaa itään noin 900 metrin matkan las kien Kivijärven Myllylahteen. HAKEMUKSESSA ESITETTY TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Turkistarhalla harjoitetaan kettujen ja suomensupien kasvatusta ta van omaisis sa maavaraisissa ja tiivisalustarakenteella varustetuissa varjotaloissa. Toimin ta-alue käsittää kaksi saman aidatun alueen sisäpuolella olevaa eril li sestä varjotalokenttää. Lisäksi siihen kuuluu nahoittamo-huoltorakennus, sii lohuo ne, erilaisia varastoja, lantavarasto, nykyinen kuivatusvesien ta saus al las hiekkasuodattimineen ja rakennettava kuivatusvesien hiek ka suo da tus kent tä. Toiminta-alueen koko kaikkineen on noin 2,5 ha. Varjotalokentillä olevat eläinkasvatustilat käsittävät nykyisin 23 varjotaloa, yh teis pi tuus 1216,3 m ja tilapäiskasvatukseen tarkoitettuja aitataloja 6 kpl, yh teis pi tuus 170,5 m. Aitatalot ja valtaosa varjotaloista ovat maavaraisia koro te tul la kuivitetulla alustalla olevia. Osa varjotaloista on tii vis alus ta ra kenteel la varustettuja. Uudet ja purkuperuskorjattavat varjotalot tehdään tii visalus ta ra ken tei se na. Uuden rakennettavan 65 m pitkän varjotalon jälkeen tarhan eläintiloista 15 % on tiivisalustarakenteella varustettuja. Varjotaloissa ei ole vesikouruja. Räystäiden pituus häkin ulkoreunasta on

3 vä hin tään 30 cm. Varjotalojen alusta on pääosin korotettu noin 30 cm ym päris tö ään korkeammaksi, paikalliset puutteet saneerataan. Alustan kui vik keena käytetään olkea ja turvetta, kuivikekerroksen paksuus on noin 15 cm ir toti hey des sä. Kuivikkeet vaihdetaan kerran vuodessa lannanpoiston yh tey dessä (ajankohta 9-10 kk). Tuotannon määrä Lupaa haetaan nykyiselle toiminnalle, siten että turkistarhan eläinmäärä on 595 kettu- / suomensupinaarasta pentuineen. Kohteelle rakennetaan yksi 65 m pitkä kettuvarjotalo lisää. Rakentamisen jälkeen eläinpaikkojen ko ko naismää rä on 4165 paikkaa. Vuosituotanto on 3200 nahkaa. Vesien johtaminen, käsittely ja tarkkailu Tarha-alue on ympärysojitettu ja ympärysojan vedet johdetaan erillään tarhan alapuolelle kuivatusojaan. Varjotalokentiltä vedet ohjataan pinnanmuotoilulla ja varjotalojen vä li kaistal la olevalla salaojituksella siten että nämä kuivatusvedet johdetaan tarha-alu een keskellä olevaan kuivatusojaan, jonka alapäässä on ta sa us/hiekkasuoda tusal las ylivuotoputkineen. Käsitellyt vedet jatkavat matkaa kuivatusojassa. Vesienkäsittelyn tehostamiseksi em. tasausaltaasta vedet tullaan johtamaan tarhan itäpuolelle rakennettavaan hiekkasuodatuskenttään, josta suo tau tu neet vedet johdetaan tarha-alueen em. alapuoliseen kuivatusojaan. Tiivisalustarakenteisilta varjotaloilta suotovedet johdetaan umpisäiliöihin, jot ka tyhjennetään tarpeen mukaan ja vesi käytetään peltolevitykseen. Ruokintalaitteiden pesuvedet johdetaan siilohuoneesta 2 m3:n kokoiseen um pi kai voon, josta vedet osin kierrätetään rehuun ja osin toimitetaan jä te veden puh dis ta mol le. Huoltorakennuksen jätevedet johdetaan kahden sakokaivon kautta maa suodat ti meen. Lannan käsittely Kasvatushäkkien alta lanta poistetaan 1-2 kertaa vuodessa, tavallisesti syys-lo ka kuus sa. Lanta-alustan kuivikkeet (olki tai turve) vaihdetaan lannan pois ton yhteydessä. Poistettu lanta varastoidaan alemman varjotalokentän vie rei ses sä betonirakenteisessa reunallisessa lantalassa, jonka pinta-ala on 275 m2 ja hyötytilavuus 687,5 m3. Lanta hyödynnetään omassa pel to vil jelys sä ja levityssopimuksin. Levitykseen käytettävissä oleva pinta-ala on 180 ha. Jätehuolto Hakemuksen mukaan jätteiden käsittely on järjestetty seuraavasti: Kuolleet eläimet 500 kg/v Hautaaminen

4 Sekäjäte 1000 kg/v Paikallinen järjestetty jätehuolto Metalliromu 1000 kg/v Hyötykäyttö, metallikeräys Muovijäte 200 kg/v Jätekeskus Vaarallinen jäte 100 kg/v Jätekeskus Nahoitusjäte Kuiva puru energiakäyttöön - puru 8m3/v Kuivikkeeksi/kompostointi lantaan Nahoitusjäte Yhteiskeräily/Kaustisen turksrehu Oy -ruhot, rasva 45t/v Ruhot välivarastoidaan ruholaatalla. Jätehuolto toteutetaan kunnan jä te huolto mää räys ten mukaisesti Arvio parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT) ja ympäristön kan nal ta parhaasta käytännöstä (BEP) Hakijan mukaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) edustavat jo toteu te tut ja toteutettavat varjotalojen tiivisalustarakenteet suo to vesikaivoineen, valumavesien hiekkasuodatuskäsittelyjärjestelmä, rehun siilohuone ja lan ta va ras to. Parhaan ympäristökäytännön (BEP) mukaisena voidaan hakijan mukaan pitää tuotannon sijoittamista peruskuivatustilaltaan hyvälle alueelle sekä tuotan non kehittämistä olemassa olevan yksikön yhteyteen. Tilan tuotanto kuuluu tuottajajärjestön ylläpitämän sertifiointijärjestelmän pii riin. Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu Turkistarhan tuotannosta ja tarkkailusta pidetään kirjaa. Kirjanpidon pe rusteel la laaditaan vuotuinen yhteenveto, joka toimitetaan val von ta vi ran omaisel le. Hiekkasuodattimilta lähtevän veden laatua tarkkaillaan vesinäyttein kaksi ker taa vuodessa (toukokuu ja syyskuu). Vesinäytteistä määritetään ko konais fos fo ri, kokonaistyppi sekä biologinen hapenkulutus (BOD7ATU). Näyt teen ot to het ken virtaama merkitään näytteenottotietoihin. Tark kai lu pis te on laskuojassa hiekkasuodatinkentän ja tasaus/hiekkasuodatusaltaan ala puolel la. Käyttötarkkailuun kuuluu - Eläinmäärät - Lantamäärät, lannan poistoajankohta ja toimituspaikka - Tiivisalustakaivojen tyhjennys ja hyödyntäminen - Kuivikkeiden käyttö - Sakokaivojen tyhjennykset - Itsestään kuolleiden eläinten määrä ja hautaaminen - Nahkontajätteiden määrä ja toimitukset

5 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Asian vireilläolosta on kuulutettu Kivijärven kunnan ilmoitustaululla ja ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Viispiikinen-lehdessä Niille asianosaisille joita asia erityisesti koskee, on lisäksi tiedo tet tu erikseen kirjeellä. Asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Ki vi jär ven kunnanvirastossa. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei ole esitetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Pohjoisen Keski-Suomen Ym pä ris tö toimen ympäristötarkastajalta (kunnan terveydensuojeluviranomainen). Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristötarkastaja on antanut ha ke muk ses ta lausunnon Lausunnossa on kiinnitetty huomiota seu raa viin asioihin: - Lähialueille aiheutuvia mahdollisia haju- ja kärpäshaittoja on pyrittävä ehkäi se mään mm. käyttämällä riittävästi kuivikkeita, poistamalla lanta säännöl li ses ti tarhojen alta ja käyttämällä tarvittaessa kalkkia. - Lannan varastointiin, käsittelyyn ja levittämiseen tulee kiinnittää erityistä huo mio ta ravinteiden vesiin pääsyn estämiseksi. - Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille jä tetään maaston korkeussuhteista riippuen vähintään m:n levyinen suoja vyö hy ke käsittelemättä eläinten lannalla. - Mikäli turkistarhalla haudataan siellä kuolleita eläimiä, tulee hau taa mi sessa noudattaa Maa- ja metsätalousministeriön asetusta (1374/2004) eläimistä saa ta vien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lem mik ki eläin ten hävittämisestä. Ainakin seuraavat asiat tulee ottaa huo mioon kuolleita eläimiä haudattaessa: Sivutuotteita (raatoja) ei saa haudata poh ja ve si alu eel le, vedenottamon suoja-alueelle, alle 250 metrin etäisyydelle kai vos ta tai vesistöön viettävään rinteeseen eikä alueelle, jota tullaan käyt tämään pian hautaamisen jälkeen. Sivutuotteet on haudattava vähintään yh den metrin syvyyteen. Maaperällä peittäminen on suoritettava välittömästi si ten, että muut eläimet eivät pääse haudattuihin sivutuotteisiin käsiksi. Sivutuotteita ei saa haudata muovisäkissä tai muussa maatumattomassa pakkauk ses sa. - Turkistarhan ympäristö pidetään siistinä ja terveydelliseltä kannalta hy vässä kunnossa. Tarkastukset Alueelle on ympäristösihteeri tehnyt tarkastuksen Tar kas tusmuis tio on liitetty hakemusasiakirjoihin. Oheismateriaali

6 - Sijaintikartat ja asemapiirros Lisätiedot: Ympäristösihteeri Jukka Mustajärvi, puh: Ehdotus Ympäristöjohtaja: Ympäristölautakunta myöntää Ku-Ku Turkis / Arto Touruselle ym pä ris tönsuo je lu lain 27 :n mukaisen ympäristöluvan turkistarhan toiminnalle ha kemuk sen mukaiselle paikalle Kivijärven kunnassa. Lupa myönnetään siten, et tä turkistarhan eläinmäärä on enintään 595 kettu- / suomensupinaarasta pen tui neen. Toiminta tulee järjestää hakemuksessa esitetyllä tavalla ja lisäksi tässä päätök ses sä olevia lupamääräyksiä noudattaen. Lausunnossa esitetyt seikat on otettu huomioon lupamääräyksissä 2-6 ja 9 ilme ne väl lä tavalla. Lupamääräykset 1. Toiminnan laajuus Turkistarhassa saa pitää enintään 595 siitosnaaraskettua /-supia pentuineen si ten että kokonaiseläinmäärä saa olla enintään 4165 eläintä. 2. Varjotalojen rakenteet Varjotaloissa sekä aitataloissa häkkien alapuolinen lanta-alusta tulee olla vähin tään 30 cm viereistä maanpintaa ylempänä ja räystäät tulee ulottua vä hintään 30 cm häkkien ulkoreunaa kauemmas. Uudet ja pur ku pe rus kor jat ta vat varjotalot tulee tehdä tiivisalustarakenteella. Tiivisalustarakenteelta nes teet tulee johtaa umpikaivoon, jonka tilavuus tulee olla riittävä 12 kuu kau den nestevarastointia varten. 3. Alueen rakenne ja vesien käsittely Ympäristön yleisen viihtyisyyden turvaamiseksi toiminta-alueen ympärillä tu lee ylläpitää puita ja pensaita käsittävä suojakaista yleisen tien ja asu tuksen suuntaan. Varjotaloalue tulee ympärysojittaa siten että ulkopuolisten vesien pääsy varjo ta lo alu eel le estyy. Ympärysojien vedet tulee johtaa erikseen tarha-alueen ala puo li seen kuivatusojaan. Varjotaloalueella kuivatus tulee järjestää pintakaltevuuksin ja sa la oji tuk sel la siten ettei alueelle kerry pintavesiä eikä pintavedet pääse huuhtelemaan lanta-alus to ja eikä maaperän märkyys haittaa liikkumista. Kuivatusvedet tu lee käsitellä johtamalla ne hakemuksen mukaisen tasausaltaan ja ra ken net ta van hiekkasuodattimen kautta tai muun vähintään samantasoisen puh dis tuk sen kautta maastoon. Käsitellyn kuivatusveden laatua tulee tarkkailla ve si näyttein kaksi kertaa vuodessa runsaan valunnan aikana (toukokuu ja syys kuu).

7 Vesitutkimuksessa tulee määrittää virtaama, kokonaisfosfori, ko ko nais typ pi sekä biologinen hapenkulutus (BOD7ATU). Mikäli ve si näyt teen kokonaisfosforipitoisuus ylittää 2mg/l tai käsitellyn kuivatusveden laa tu muutoin voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista, tulee käsittelyä tehostaa. 4. Lannan käsittely Häkkien alapuolisella lanta-alustalla tulee käyttää riittävästi kuiviketta nestei den sitomiseksi ja hajuhaittojen hillitsemiseksi. Lanta-alustalta lanta tulee ke rä tä pois vähintään kerran vuodessa. Lanta tulee varastoida turkistarhan lan ta las sa ja toimittaa hyödynnettäväksi nitraattiasetuksen (VNA 1250/2014) mukaisella tavalla peltoviljelyyn tai toimittaa muuhun ym päris tön suo je lu lain mukaiseen hyväksyttyyn paikkaan. Lantala tulee tyhjentää ja sen rakenteet tarkastaa vähintään kerran vuodessa. 5. Jätevesien käsittely Tiivisalustarakenteilta umpikaivoon kertyvä suotovesi ja rehulaitteista umpi kai voon kertyvä jätevesi tulee toimittaa lannoitteeksi peltoviljelyyn tai jäte ve den puh dis ta mol le. Huoltorakennuksen sakokaivoliete tulee toimittaa jätevedenpuhdistamolle. 6. Jätehuolto Toiminnassa syntyvät jätteet tulee lajitella, kerätä omiin keräysastioihinsa tai keräyspisteisiin sekä toimittaa asianmukaiselle vastaanottajalle en si si jaises ti hyötykäyttöön. Nahoitusjäte (ruhot ja rasva) tulee kerätä rakennetulle tiivisalustaiselle paikal le ja peittää tiiviillä peitteellä nestevalumien ja hajuhaittojen eh käi se misek si. Nahoitusjäte tulee toimittaa eteenpäin asianmukaiseen keräilyyn ja hyö ty käyt töön riittävän usein haju- ja haittaeläinhaittojen ehkäisemiseksi. Vaaralliset jätteet kuten öljyiset jätteet tulee varastoida omissa selkeästi mer ki tyis sä astioissaan ja säilyttää sääsuojatussa tilassa ennen toimittamista hy väk syt tyyn vastaanottoon. Vaarallisten jätteiden määrästä, varastoinnista ja edelleen toimittamisesta on pidettävä kirjaa. Kuolleet yksittäiset eläimet voidaan haudata maahan huomioonottaen lu paha ke muk ses ta terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa sanottu tai ne voidaan toimittaa asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. 7. Tarkkailu ja raportointi Turkistarhan toiminnasta tulee pitää kirjaa, josta ilmenee ainakin seuraavat tie dot: - Eläinmäärät - Lantamäärät, lannan poistoajankohta ja toimituspaikka - Kuivikkeiden käyttö - Tiivisalustakaivojen tyhjennys ja toimituspaikka

8 - Rehulaitteiston jätevesien umpikaivojen tyhjennys ja toimituspaikka - Sakokaivojen tyhjennykset ja sakokaivolietteen toimitukset - Nahkontajätteiden määrä ja toimitukset - Itsestään kuolleiden eläinten määrä ja hautaaminen - Kuivatusvesinäytteiden ottaminen ja tulokset Kirjanpidon vuosiyhteenveto tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun men nes sä ympäristönsuojelun valvontaviranomaiselle. 8. Toiminnan muutokset ja poikkeukselliset tapahtumat Toiminnan lopettamisesta tai olennaisista muutoksista tulee ilmoittaa hy vissä ajoin etukäteen ympäristönsuojelun valvontaviranomaiselle. Sellaiset poikkeukselliset tapahtumat, joilla voi olla merkittävää vaikutusta toi min nan ympäristövaikutuksiin, tulee ilmoittaa ympäristönsuojelun valvon ta vi ran omai sel le mahdollisimman pian. Toiminnan loputtua tulee varjo- ja aitatalorakenteet purkaa ja purkujätteet toi mit taa asianmukaiseen käsittelyyn. Alue tulee muutenkin siivota ja saattaa uuden käyttötarkoituksen mukaiseen kuntoon. 9. Muut määräykset Tarha-alue on pidettävä siistinä ja toiminta on järjestettävä siten, ettei hait taeläin on gel maa muodostu. Mikäli ympäristölle aiheutuu haittaa toi min nas ta johtuvan runsastuneen varis/lokkilinnuston, jyrsijöiden tai muiden eläin ten kautta toiminnanharjoittajan tulee tarpeen mukaan ryhtyä toi men pi tei siin haitan vähentämiseksi. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa hai tal listen ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan sekä varauduttava täl lai sen tekniikan käyttöönottoon.jos päästöjä voidaan parhaan käyt tö kelpoi sen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää ilman kohtuuttomia kus tannuk sia, voidaan lupapäätöstä vaatia muutettavaksi. RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan an net tu ja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain ja luon non suo je lu lain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset. Luvan myöntämisessä ja lupamääräyksissä on otettu huomioon saapunut lau sun to. Luvan myöntämisestä ei katsota aiheutuvan ympäristönsuojelulain 49 :n tar koit ta maa haitallista seurausta tai sen vaaraa. Yleiset perustelut Kysymyksessä on olemassa oleva turkistarha, jonka eläinmäärä ei oleel li ses-

9 ti kasva. Vesienkäsittelyn tehostaminen pienentää toiminnan haitallisia ympä ris tö vai ku tuk sia. Toiminnasta aiheutuva ympäristön pilaantumisen vaa ra voidaan estää annetuilla määräyksillä. Lupamääräysten tarkoituksena on ehkäistä haitallisia ympäristövaikutuksia ja rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Lupamääräykset ovat olen nai sil ta osin samansisältöiset kuin voimassaolevassa ympäristöluvassa. Lupamääräysten 1-9 yksilöidyt perustelut: Lupamääräykset 1 Määräyksellä on rajattu toiminnan laajuus, koska esitetty toi min ta suun ni telma, turkistarhan rakenteet ja arvio ympäristövaikutuksista perustustuvat haet tuun enimmäiseläinmäärään. Lupamääräykset 2-3. Näkösuojaa antavalla puusto- ja pensaskasvillisuudella vähennetään haittaa ylei sel le viihtyisyydelle kohteen lähiympäristössä. Varjotalojen ja alueen rakennetta sekä vesienkäsittelyä koskevilla mää räyksil lä ehkäistään vesiin kohdistuvaa pilaantumista. Lupamääräys 4 Lannan käsittelyä koskevalla määräyksellä ehkäistään maaperän ja vesien pi laan tu mi sen vaaraa ja hajuhaittoja. Lupamääräys 5. Määräyksellä turvataan jätevesien ja jätevesilietteen ympäristölle haitatonta kä sit te lyä. Lupamääräys 6. Määräyksellä turvataan jätteiden haitatonta käsittelyä ja hyötykäyttöön toimit ta mis ta. Lupamääräykset 7-8 Määräykset on annettu toiminnan, toiminnan muutosten ja lopettamisen tark kai lun ja valvonnan järjestämiseksi. Lupamääräys 9 Määräykset on annettu turkistarhaustoiminnalle mahdollisen hait ta eläin vaiku tuk sen ehkäisemiseksi ja ympäristövaikutuksiltaan parhaan tekniikan sovel ta mi sek si toiminnassa MAININTA LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOU DAT TA- MI SES TA Jos asetuksella annetaan tämän lain nojalla myönnetyn luvan määräystä anka ram pia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voi mas sa olos-

10 ta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi.tämä lupapäätös korvaa lain voimai sek si tultuaan Keski-Suomen ely-keskuksen antaman ym päris tö lu pa pää tök sen Dnro KSU-2004-Y-222/131. Jos lupavelvollinen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uu si ympäristölupa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uusi lupapäätös on tul lut lainvoimaiseksi. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Päätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan mu kai nen lupamaksu 850 euroa. Maksuun lisätään hakemuksen ja pää töksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut ja asianosaisten kuulemiskulut. PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 :n mukaan. Päätös Hakija Keski-Suomen ely-keskus Kunnan terveydensuojeluviranomainen Ilmoitus päätöksestä Kivijärven kunnan ilmoitustaulu ja internet-sivut Ne, joille ympäristönsuojelulain 44 :n 1 mom:n mukaan on annettu erikseen tieto hakemuksesta MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hal lin to-oi keuteen. Käsittelymaksuun saa hakea valittamalla muutosta samoin kuin pää asiaan. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätökseen liitetään valitusosoitus. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27, 29, 34, 42-44, 48, 49, 52, 53, 58, 62, 66, 70, 83-87, 190 ja 191. Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2 ja Jätelaki (646/2011) 12, 13, 15, 72, 118. Valtioneuvoston asetus eräiden maa- puutarhataloudesta olevien päästöjen

11 ra joit ta mi ses ta (VNA 1250/2014) Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Hallintovalitus Ote + valitusosoitus Ku-Ku Turkis/Arto Tourunen, tiedoksi Keski-Suomen ELY-keskus, muut asianosaiset, kuulutus

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 63 19.05.2015 LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA 488/64.641/2014 PJSYMPLK 63 LUVAN

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 17

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 17 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 17 Ympäristölautakunta/valvontajaosto Aika 01.03.2012 klo 14:00-14:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 1 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry Ympäristölautakunta 1 22.01.2015 Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry 725/11.01.00/2015 YMP 1 Asian valmistelija: ympäristösihteeri Tuija Lojander Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 19 22.01.2014 Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta 961/11/01/00/2013 Rakennus-

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa koskien eläinsuojaa.

Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa koskien eläinsuojaa. KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVASTA Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 28.1.2015 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2015 Diaarinumero 248/11.01.00/2014 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71 1(16) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Vara- ja huippulaitokset:

Vara- ja huippulaitokset: Ympäristölautakunta 74 09.10.2012 Ympäristölupa lämpöenergian valmistukselle ja jakelulle / Viitasaaren Lämpö Oy 437/610/2012 Ympltk 74 Viitasaaren Lämpö Oy hakee ympäristönsuojelulain 28 :n mu kaista

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2012/1 Dnro LSSAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Turpeinen Tiina ja Jukka Lehontie

Lisätiedot