Etelä-Suomi. Päätös Nro 108/2012/1 Dnro ESAVI/489/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Suomi. Päätös Nro 108/2012/1 Dnro ESAVI/489/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 108/2012/1 Dnro ESAVI/489/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee toimintaa ja toiminnan olennaista muuttamista Envor Biotech Oy:n biojätteiden ja lietteiden käsittelylaitoksella Forssan Kiimassuon Envitech alueella. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta olennaisesti muutettavien toimintojen osalta. LUVAN HAKIJA Envor Biotech Oy Voimalankatu Forssa LAITOS JA SEN SIJAINTI Envor Biotech Oy:n biojätteen käsittelylaitos sijaitsee Forssan kaupungissa Kiimassuon Envitech alueella, hakijan omistamilla kiinteistöillä RN:o ; ; ; , osoitteessa Voimalankatu 56. HAKEMUKSEN VIREILLETULO Envor Biotech Oy on toimittanut ympäristölupahakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Hakemusta on täydennetty , , , , , ja LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Jätteen laitos- ja ammattimaiselle hyödyntämiselle ja käsittelylle on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohdan 4 sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 13 f perusteella. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asiassa toimivaltainen viranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohtien 13 f ja g mukaan. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE Luvat ja päätökset Hämeen ympäristökeskus on ympäristönsuojelulain mukaisella päätöksellään (Nro YSO/7/2006) myöntänyt Etelä-Suomen Multaravinne Oy:lle (nyk. Envor Biotech Oy) ympäristöluvan orgaanisen kiinteän jätteen sekä lietemäisten jätteiden anaerobiselle käsittelylle biokaasulaitoksessa, kompostoimalla sekä fysikaalis-kemiallisilla menetelmillä. Luvan saajan tuli viimeistään jättää uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Alueen kaavoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätös Nro 11/0510/2 ( ), joka koskee jätteen hyödyntämistä kenttärakenteessa Forssan Kiimassuolla sijaitsevalla, Biomaa 1:308, tilalla. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallintooikeuteen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Nro 110/2011/1 ( ) koeluonteisesta toimintaa koskevasta ilmoituksesta sennapalkojätteen ja pelkistysliuoksen mädättämisestä biokaasulaitoksessa. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä osayleiskaavassa Envor Biotech Oy:n biojätteiden ja lietteiden käsittelylaitos kuuluu jätteenkäsittelyalueen korttelialueeseen EJT-1, eli jätteitä hyväksikäyttävän teollisuuden kaava-alue. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Envor Biotech Oy:n biohajoavan materiaalin käsittelyn laajennus- ja kehittämishankkeeseen on sovellettu YVA-lain (486/1994) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Arviointimenettely on päättynyt yhteysviranomaisen (Hämeen ELY-keskus) antamaan lausuntoon YVA-selostuksesta Arviointimenettelyn päättymisen jälkeen Envor Biotech Oy on jättänyt ympäristölupahakemuksen (koskien mm. bioetanolilaitosta ja renderöintilaitoksen laajennusta) Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

3 3 LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Ympäristön yleiskuvaus Envor Biotech Oy:n jätteenkäsittelylaitos sijaitsee Forssassa, Kiimassuon ns. Envitec-alueella noin kolmen kilometrin etäisyydellä Forssan kaupungin keskustasta lounaaseen. Laitoksen naapurissa koillispuolella on Railapa Oy:n ja Envor Recycling Oy:n laitokset. Molemmat yritykset toimivat jätealalla. Laitoksen luoteispuolella on Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n Kiimassuon jätteenkäsittelyalue. Kaakkois- ja lounaispuolella on metsää. Laitos sijaitsee Kuhalanojan latvavesistön alueella. Kuhalanoja laskee Loimijokeen Kuhalankosken yläpuolelle. Laitos ei sijaitse tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella eikä sillä ole merkitystä pienvedenhankinnalle. Lähimmät pohjavesialueet, Vieremän pohjavesialue jätekeskuksesta pohjoiseen ja Murronkulman pohjavesialue etelään, sijaitsevat noin 4 km etäisyydellä alueesta. Lähin käytössä oleva talousvesikaivo sijaitsee noin 1,0 km etäisyydellä laitoksesta luoteeseen. Lähin asutus on laitoksen eteläpuolella 1200 metrin päässä ja itäpuolella noin 700 metrin päässä. TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Envor Biotech Oy on biojätteiden ja lietteiden käsittelyyn keskittynyt yritys. Envor Biotech Oy on aiemmin käsitellyt kerätyn materiaalin kompostoimalla, mutta on vuonna 2008 alkaneen laajennusinvestoinnin jälkeen siirtynyt asteittain materiaalin biokaasuprosessointiin. Biokaasuprosessilla on pystytty merkittävästi lisäämään toiminnan ympäristöystävällisyyttä esim. kasvihuonekaasupäästöjen vähentäjänä. Lisäksi yhtiöstä on muutoksen myötä tullut merkittävä sähkö- ja lämpöenergian nettotuottaja. Envor Biotech Oy voi nykyisen ympäristölupansa puitteissa ottaa vastaan ja käsitellä yhteensä tonnia erityyppisiä biohajoavia jätteitä ja lietteitä vuodessa. Biojätteiden käsittelykapasiteetti laajentui vuoden 2011 alussa, kun Forssaan toteutetun biokaasulaitoksen kolmas biokaasureaktori valmistui. Biokaasulaitoksen kolmannen reaktorin valmistuttua Envor Biotech Oy:stä tuli biojätemarkkinoiden suurin toimija Suomessa. Biokaasuprosessissa käsitellään entistä suurempi osa vastaanotetuista biojätteistä. Osana laajennusta myös jätevesien käsittelyyn panostetaan merkittävästi. Biokaasulaitos on varustettu sivutuoteasetuksen vaatimusten mukaisella hygienisoinnilla, jolloin sillä voidaan käsitellä sekä kaupan että elintarviketeollisuuden luokan 3 mukaisia eläinperäisiä biojätteitä ja sivutuotteita. Laitoksen prosessissa voidaan käsitellä myös muuten vaikeasti hyödynnettävät pakkausmateriaaleja sisältävät biojätteet. Olemassa oleva kompostointilaitos jää edelleen käyttöön. Kompostointiprosessilla on myös sivutuoteasetuksen siirtymäsäännösten mukainen kansallinen hyväksyntä Eviralta.

4 Käsiteltävät jätteet Envor Biotech Oy:n biojätteen käsittelyprosessit on sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmän sekä ISO ympäristöjärjestelmän mukaan. Viimeisin ulkoinen auditointi laitoksella suoritettiin Envor Biotech Oy:n vastaanottamat jätelaadut (raaka-aine): - Erilliskerätty biojäte (yhdyskunta) - Elintarviketeollisuuden tuotantojätteet - Erilaiset prosessijätteet ja sivutuotteet - Kaupan pakattu biojäte - Pilaantuneet tai vialliset erät, joita ei voi käyttää elintarvikkeena - Puhdistamolietteet (kunnalliset jätevedenpuhdistamot) - Teollisuuden erilaiset lietteet - Nestemäiset lietteet, kuten rasvanerotuskaivot - Säiliöihin kerätty biojäte (sairaalat, varuskunnat, suurkeittiöt yms.) Erityyppiset jätteet pääsääntöisesti kerätään erikseen niiden erityyppisten käsittelyvaatimusten johdosta. Envor Biotech Oy on kehittänyt nestemäisille biojätteille oman käsittelyprosessin, jonka puitteissa niiden sisältämät kiintoaineet ja ravinteet saadaan prosessointikelpoiseen muotoon, joko biokaasu- tai kompostointilaitoksessa. Laitoksille vastaanotetaan biohajoavia jätteitä koko Suomesta. Pääosin jätteet kerätään laitoksen ympäristöstä noin 150 kilometrin säteeltä. Envor Biotech Oy:lle käsiteltäviksi tulevat jätteet: Jätekoodi Jäte muut kuin nimikkeessä mainitut fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet jätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet jätevedenpuhdistamoissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet pesu- ja puhdistusjätteet eläinkudosjätteet kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet jätteet, joita ei ole mainittu muualla maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, kaakaon, kahvin, säilykkeiden ja tupakan valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet sokerin jalostuksessa syntyvät jätteet maidonjalostusteollisuudessa syntyvät jätteet leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudessa syntyvät jätteet jätteet, jotka syntyvät alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien valmistuksessa (lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon valmistusta) yhdyskuntajätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet, erilliskerätyt jakeet mukaan luettuina orgaaniset keittiöjätteet ruokaöljyt ja ravintorasvat sekalaiset yhdyskuntajätteet 4

5 5 Toiminnan muutos Yritys saa vastaanottaa ja käsitellä ympäristölupansa perusteella seuraavia jätteitä yhteensä enintään tonnia vuodessa: Kompostointilaitoksessa kiinteää jätettä, biokaasulaitoksessa märkiä lietteitä ja biohajoavia jakeita sekä märkiä lietteitä lietelaitoksella omassa prosessissaan. Osana yrityksen nykyistä ympäristölupaa on varauduttu tulevaisuudessa käsittelemään sivutuoteasetuksen määrittelemää, elintarviketeollisuudesta tulevaa luokan 2 eläinperäistä jätettä. Tätä varten yrityksellä on lupa rakentaa biokaasulaitoksen yhteyteen renderöintilaitos jätteen hygienisoimiseksi. Renderöintilaitoksessa.on lupa käsitellä jätettä tonnia vuodessa. Yrityksen tavoite on vähentää kompostointia ja siirtyä entistä enemmän biokaasulaitoskäsittelyyn. Biokaasulaitos edustaa tällä hetkellä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa biojätteiden käsittelyssä. Laitokseen syötettävän biojätteen ravinteet saadaan kiertoon ja sen lisäksi jätteen sisältämä energia saadaan valjastettua käyttöön. Myös biokaasulaitoksen KHKpäästöt ovat pienemmät verrattuna kompostointiin. Lähiajan tavoite on, että kompostointilaitoksen samoin kuin lietelaitoksenkin osalta vuosikapasiteetista käytetään vain 2/3. Laitosten olemassa oleva kapasiteetti kuitenkin mahdollistaa tonnin käsittelymäärän vuodessa per laitos, eikä tätä kapasiteetin käyttöä tule hakijan käsityksen mukaan rajoittaa luvassa, koska kompostointi- ja lietelaitos ovat osaksi biokaasulaitoksen varajärjestelmiä. Envor Biotech Oy hakee nyt lupaa käsitellä tonnia biohajoavaa jätettä vuodessa. Ympäristölupaa haetaan myös renderöintilaitoksen laajennukselle, biojäte-etanolilaitokselle sekä jätteen mekaanis-biologiselle käsittelylle. Tämä ei kuitenkaan lisää yhtiön biohajoavan jätteen kokonaiskäsittelykapasiteettia, koska kyseessä ovat kompostointi- tai anaerobiprosessin esikäsittelyt. Eri käsittelyprosessit ovat käytännössä toistensa rinnakkaisia käsittelyvaihtoehtoja. Vastaanotetun jätteen käsittelymenetelmä valikoituu jätteen laadun perusteella. Sekajätettä yritys ottaa vastaan enintään tonnia vuodessa. Nykyinen kapasiteetti t/a Biokaasulaitos Kompostointilaitos Lietelaitos Voimassa olevan ympäristöluvan mukainen käsittelymäärä t/a Haettava käsittelymäärä t/a Yhteensä Renderöintilaitos (esikäsittely) Biojäte-etanolilaitos (esikäsittely) Sekajäte

6 6 Tarkemmat prosessikuvaukset Biokaasulaitos Envor Biotech Oy:n biokaasuprosessi edustaa uutta HLAD-prosessia (High Load Anaerobic Digestion), jolla pystytään parantamaan sekä biokaasuntuotantoa että lopputuotteen laatua. Laitoksessa on kolme m 3 suuruista reaktoria. Tällä ratkaisulla on haluttu varmistaa laitoksen mahdollisimman hyvä toimivuus myös mahdollisessa häiriötilanteessa. Laitoksen prosessi on ns. mesofiilinen mädätys, jossa biojätteen keskimääräinen viipymä prosessissa on n. 21 vuorokautta 37 C:een lämpötilassa. Laitoksen toteutus mahdollistaa myös prosessin muuttamisen kokonaan tai osittain termofiiliseksi. Aktiiviprosessista poistettava valmis mineralisoitunut mädäte johdetaan sivutuoteasetuksen mukaiseen hygienisointiin. Laitoksen prosessit on toteutettu mahdollisimman kustannustehokkailla lämmönsiirtoja talteenottoprosesseilla, prosessin oman energiatarpeen minimoimiseksi. Prosessin lopputuote toimitetaan pellolle sellaisenaan tai kuivattuna. Mädätteen voi sellaisenaan hyödyntää maatalouden lannoitteena. Lannoitelain mukainen tyyppinimike lopputuotteelle on mädätysjäännös. Laitos on varustettu tehokkaalla biojätteen esikäsittelyllä, minkä ansiosta laitokseen voidaan ottaa käsiteltäväksi myös pakkausmateriaalia sisältävää biojätettä. Esikäsittelyprosessista yhtiöllä on vuosien kokemus kompostointipuolelta, missä sitä on kehitetty. Esikäsittelyssä poistetaan biojätteen sisältämät epäpuhtaudet kuten muovit, kivet, tekstiilit ja metallit. Biojäte murskataan esikäsittelyn lopuksi alle 12 mm:n palakokoon, jolla varmistetaan että vielä jäljelle jääneet epäpuhtaudet eivät aiheuta haittaa käsittelyprosessissa tai lopputuotteessa. Syntynyt rejekti voidaan halutessa syöttää uudelleen esikäsittelyyn. Muovit ja muu rejekti toimitetaan polttoon tai kaatopaikalle. Rejekti voidaan myös toimittaa 3. luokan sivutuotteiden käsittelyyn hyväksyttyyn kompostointilaitokseen kompostoitavaksi, jonka jälkeen se seulotaan, jolloin orgaaninen kompostoitunut materiaali pystytään erottamaan. Biokaasulaitoksen laskennallinen maksimikapasiteetti on tonnia biojätettä reaktoria kohden vuodessa. Prosessi on jatkuva. Arkisin työskennellään kahdessa vuorossa ja viikonloppuisin yhdessä vuorossa. Laitoksella on Eviran myöntämä laitoshyväksyntä FIB /2008 eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyyn ja tuotteistamiseen. Laitoksen tuote mädätysjäännös on rekisteröity Eviran lannoiteosastolle, joka valvoo lannoitevalmistetoimintaa Suomessa. Biokaasun hyödyntäminen Laitoksen kaasuntuotanto on laskennallisesti kuutiota vuodessa reaktoria kohden. Kolmella toimivalla reaktorilla, vuosittaisen käsittelymäärän ollessa laskennallinen maksimi tonnia/reaktori, saadaan kaa-

7 suntuotantomääräksi jopa MWh/a. Polttoöljyksi muunnettuna tämä tarkoittaa n. 450 litran tuntituotantoa. Biokaasulaitos on varustettu kahdella biokaasumoottorilla, joiden sähköteho on yhteensä 1,7 MWh. Toinen biokaasumoottori on lisäksi varustettu pakokaasun höyrykattilalla, jolloin päästään maksimaaliseen hyötysuhteeseen. Lisäksi biokaasua hyödynnetään höyrynkehittimen polttoaineena, jolla tuotetaan hygienisoinnin vaatimaa lisähöyryä. Sähköntuotannossa syntyvä lämpö hyödynnetään osittain prosessien lämmityksessä ja osittain aluelämpönä. Lisääntyvän kaasun energiahyödyntämiselle yhtiöllä on olemassa kolme mahdollista kohdetta. Yhtiö on toteuttanut paikallisen kaasuputken n. 2,5 km etäisyydellä sijaitsevalle Saint-Gobain Isoverin eristevillatehtaalle, missä kaasua hyödynnetään korvaamassa butaania tuotannossa. Yhtiöllä on lisäksi suunnitelmissa jatkaa kaasuputki HK-Ruokatalon Forssan Teurastamolle (n. 2,5 km:n lisärakentaminen) hyödynnettäväksi energiana joko teurastamon nykyisessä prosessissa tai tuottaa siellä sähköä, jolloin tässä syntyvä lämpö voidaan hyödyntää teurastamon prosessissa ja samalla tuottaa höyryä teurastamon tarpeeseen. Kolmas vaihtoehto on yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon lisääminen, jolloin lämpö voidaan hyödyntää suunnitellussa etanoliprosessissa. Laitos on rekisteröity sähkön tuottajaksi Energiamarkkinavirastoon. Biokaasulaitoksen prosessikaavio: 7

8 8 Biokaasun käyttö: Biokaasulaitos Ennuste 2011 Toteutunut 2010 Kaasuntuotto 100 % 100 % Kaasunmyynti 30 % 7 % Höyrynkehitin 15 % 50 % Soihtupoltto 5 % 12 % Kaasumoottorigeneraattori 50 % 31 % - oma käyttö 30 % 42 % - ulosmyynti 70 % 58 % Kompostointiprosessi Envor Biotech Oy:n kompostointiprosessin perustana on kaukalokompostointi, joka varustettuna kompostoitavan biojätteen esikäsittelyllä ja seostamisella on osoittautunut tehokkaaksi kompostointimenetelmäksi. Kompostointilaitoksella on kaksi kaukalokompostointihallia. Prosessin aikaisella valvonnalla varmistetaan kompostoitavan materiaalin hygienisoituminen sivutuoteasetuksen mukaisesti. Kompostoitava materiaali kulkee laitoksen aktiiviprosessin läpi minimiviipymän ollessa kaksi viikkoa. Tämän jälkeen se siirretään kompostointikentälle jälkikypsytykseen, jonka pituus riippuu kompostin loppukäytöstä, ollen n kuukautta. Envor Biotech Oy:n laitoksessa kompostoituminen tapahtuu valvotuissa optimiolosuhteissa, minkä avulla voidaan varmistaa onnistunut lopputuote ja tehokas käsittely. Kompostointikaukalot on varustettu biosuodattimilla, joiden avulla varmistetaan, että prosessin aktiivivaihe ei aiheuta ympäristölle hajuhaittoja. Laitoksen alueelta kerätään kaikki prosessissa syntyvät jätevedet sekä lisäksi kaikki kenttäalueen suotovedet käsiteltäväksi yhtiön omassa jätevesien kierrätys- ja esikäsittelyprosessissa, josta ne johdetaan edelleen käsiteltäväksi Forssan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Kaikki kompostoitu biojäte seulotaan ja sen sisältämä roska toimitetaan joko energiahyötykäyttöön tai kaatopaikalle. Kompostin laatua tutkitaan ja analysoidaan säännöllisesti sen laadun varmistamiseksi. Luovutusvalmiin kompostin ph on 7,5 8,5, kun ph aktiivivaiheen jälkeen jälkikypsytyskentälle siirrettäessä on tällä hetkellä 6,0 7,0. Kompostilaitoksen vuosittainen käsittelykapasiteetti on tonnia biojätettä. Laitoksella on Eviran myöntämä laitoshyväksyntä (FIC /2007NA) eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyyn ja tuotteistamiseen. Laitoksen tuotteet maanparannuskomposti, tuorekomposti ja kompostimulta on rekisteröity Eviran lannoiteosastolle, joka valvoo lannoitevalmistetoimintaa Suomessa.

9 9 Renderöintilaitos Renderöintilaitoksessa eläinperäisestä sivutuotteiden luokkien 2 ja 3 materiaalista voidaan eristää rasva ns. renderöintiprosessilla. Nykyistä biokaasulaitosta ei ole hyväksytetty sivutuoteasetuksen määrittelemän luokan 2 eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyyn. Biokaasulaitoksen hyväksyttäminen luokan 2 sivutuotteita käyttäväksi on kuitenkin mahdollista, jos renderöintilaitokseen rakennetaan erillinen kuumarenderöintiä ja sterilointia käyttävä luokan 2 käsittelyosasto (133 C, 3 bar, 20 min), Sivutuoteasetuksen mukaan luokkaa 2 käsittelevä renderöintiosasto tulee eristää luokan 3 osastosta. Eristetty rasva voidaan myydä edelleen esim. NExBTL-biodieselin valmistuksen raaka-aineeksi. Märkärenderöintiosastossa käsitellään vuosittain n t luokan 3 eläinperäisiä sivutuotteita. Materiaali muodostuu pääasiassa teurastamoilta tulevista lihantarkastuksessa hyväksyttyjen ruhojen osista, joita ei käytetä elintarvikkeina. Lisäksi käsittelyyn otetaan lihaleikkaamojen leikkuujätteitä. Jos kuumarenderöintiosasto toteutetaan, siinä käsitellään vuosittain n t luokan 2 eläinperäisiä sivutuotteita, kuten teuraseläinten ruuansulatuskanavan sisältö sekä lihantarkastuksessa hylätyt, itsestään kuolleet tai lopetetut eläimet. Märkärenderöinnissä kuluu vettä arvion mukaan höyrytykseen m 3 /a, sekä muuhun prosessiin ja pesuun noin m 3 /a. Kuumarenderöinnissä kuluu vettä vastaavasti m 3 ja m 3 /a. Vesi otetaan kunnallisesta vesiverkostosta. Renderöinnin prosessikaavio: Raaka-aineen vastanotto Metallin poisto Kuumennus (60-90 C) Murskaus Dekantterilinkous NESTE Sentrifuugi KUIVAJAE VESI RASVA Biokaasulaitos Rasvasäiliö Myynti

10 10 Lieteprosessi Ruuviseparaattorilla erotettu kiintoaines sekä varastosäiliössä erotettu rasva toimitetaan käsiteltäväksi biokaasu- tai kompostointilaitokseen. Ympäristöluvassa mainittu suotonauhapuristin ei ole laitoksella käytössä. Myös laitoksen automaatiota (valvontaohjelma) on yksinkertaistettu. Lietelaitoksen vuosittainen käsittelykapasiteetti on t. Biojäte-etanolilaitos Biojäte-etanolilaitos sijoitetaan nykyisen biokaasulaitoksen yhteyteen, jolloin voidaan hyväksikäyttää biokaasulaitoksen vastaanottoa ja esikäsittelylaitteistoa. Käytännössä biokaasulaitokselle tulevasta materiaalista valitaan hiilihydraattipitoinen erilliskerätty biojäte tai elintarviketeollisuuden biojäte ja kierrätetään se biojäte-etanolilaitoksen kautta ennen materiaalin käsittelyä biokaasulaitoksessa. Näin yhteisprosessiin tuleva biohajoava materiaali ei lisäänny vaan se ainoastaan käytetään tehokkaammin hyväksi. Perusperiaatteena biojäte-etanoliprosessissa on, että etanoli valmistetaan biojätteestä, jonka sisältämä tärkkelys sekä osa selluloosasta muutetaan entsyymejä hyväksikäyttäen sokeriksi ja syntyvä mäski fermentoidaan ja tislataan viljamäskin tapaan etanoliksi. Biojäte-etanolilaitos käyttää raaka-aineenaan t biojätettä vuodessa. Lisäksi prosessi vaatii hiivaa noin 30 t/a sekä entsyymejä t/a. Laitos tuottaa arviolta t etanolia vuodessa. Etanoli ohjataan väkevöintivaiheessa tulevalle viljaetanolilaitokselle. Pääosa raaka-aineesta päätyy sivuvirtoihin, jotka koostuvat fermentoinnista jääneestä kiintoaineesta (ka. 35 % noin t/a) sekä tislauksen alitteesta (ka. 10 % noin t/a). Jäännös sisältää raaka-aineen rasvan, proteiinin sekä hydrolysoitumattomat hiilihydraatit ja se on tarkoitus käsitellä laajennettavassa biokaasulaitoksessa. Prosessin lämpöenergiantarve on 10 GWh/a ja sähköntarve 2 GWh/a. Mekaanis-biologinen käsittely Sekajäte tai jätteestä erotettu biohajoava aines vastaanotetaan pinnoitetulle alustalle erilleen biojätteistä. Käsittelyvaiheiden tarve riippuu sisään tulevan jätteen puhtausasteesta. Mekaanis-biologisessa käsittelyssä vastaanotetusta sekajätteestä erotetaan hyödyntämiskelpoisia jätejakeita (muovi, paperi ym. kuidut, metalli). Hyödynnettävät jakeet ohjataan uudelleen käyttöön ja polttokelpoinen materiaali ohjataan energian tuotantoon. Biohajoava jäte käsitellään biokaasulaitoksessa, missä jätteen sisältämä energia saadaan talteen biokaasuna. Mädätyksen jälkeen jäte toimitetaan kaatopaikalle. Mädätetty jäte ei enää aiheuta metaanipäästöjä. Vaihtoehtoisesti biohajoava jäte voidaan käsitellä biojäte-etanolilaitoksessa, missä jätteestä saadaan etanolia.

11 Vedenhankinta ja sen käyttö Sekajätteen mukana kaatopaikoille menee merkittävä määrä biohajoavaa jätettä. Kainuun Ely-keskuksen teettämän selvityksessä tutkittiin sekajätteen koostumusta: Sekajätteestä vain alle puolet on varsinaista kaatopaikalle kuuluvaa hyödyntämiskelvotonta jätettä. Yli puolet kaatopaikalle päätyvästä jätteestä voitaisiin käyttää hyödyksi joko energiana tai materiaalina. energiakäyttöön soveltuvia jätejakeita sekajätteessä oli noin 36 % ja biohajoavaa materiaalia 25 %. Biojätteen määrä sekajätteessä oli yllättävän suuri, lähes 10 %, vaikka biojätteen lajittelu kotitalouksissa on jätehuoltomääräysten mukaisesti pakollista kaikille kiinteistöille. Vesijohtovetenä käytetään kaupungin vesijohtoverkoston vettä. Tehdasvetenä käytetään laitoksen oman porakaivon vettä. Kaivosta saadaan noin 50 % käytettävästä vedestä, loppu on kaupungin vesijohtoverkoston vettä. Tavoitteena on saada kaikki vesi omasta kaivosta. Prosessivetenä käytetään suolta tai läheisestä ojasta pumpattavaa vettä. Tavoitteena on käyttää kierrätettyä rejektivettä ja mahdollisesti osa kompostilaitoksen valumavesiä, jos prosessi sen kestää. Myös vesien esikäsittelyrakennuksen alta pumpattavaa vettä johdetaan biokaasulaitokseen. Määrä, t Kiintoaine, t Vesi, t Vesi, % Saapuva biojäte Laimennusvesi Prosessivettä Höyry syötteenvalmistukseen Vesijohtovettä Reaktoriin pumpattava Reaktorista poistuva kaasu/vesihöyry Kaasun mukana eteenpäin 105 Poistuu vesityksessä 105 Reaktorista poistuva Höyry hygienisointiin Vesijohtovettä Polymeerivesi Tehdasvettä Linkoukseen menevä mädätysjäännös ,8 Kuivattu mädätysjäännös Rejektivesi ,6 11 Jätevedenpuhdistus Jätevesien esikäsittelyprosessi on toistaiseksi pääosin ympäristöluvassa esitetyn mukainen. Luvassa mainittu ruuvipuristin on poistettu ja flotaation pinnalta kerätty aines toimitetaan imuautolla käsiteltäväksi biokaasu- tai kompostointilaitokseen. Myös lämpötilamittarit altaista on poistettu. Jäteveden esikäsittelyprosessin kunnostus on ajankohtainen. Jätevesien biologista esikäsittelyä tehostetaan ilmastrippauksella. Tehostus vaatii jäähdytyslaitteiston, tilavammat ilmastusaltaat sekä flotaatiolait-

12 teiston saneerauksen. Alla olevassa taulukossa on esitetty selvityksen perusteella biologisella käsittelyllä saavutettava minimipuhdistusteho. PaParametri Tuleva jätevesi mg/ljätevesi mg/l Lähtevä jätevesi mg/lmg/l Kiintoaine BOD Typpi Fosfori Puhdistusteho % väh.väh. Strippauksen jälkeen rejektivettä voidaan käyttää biokaasulaitoksen syötteen laimentamiseen. Tämä vähentää omaan biologiseen prosessiin johdettavan jäteveden määrää. Myös kentän valumavettä voidaan käyttää biokaasulaitoksen syötteen laimentamiseen vesijohtoveden tai luonnon veden sijasta. Näin kierrättämällä vähennetään veden kulutusta ja myös syntyvän jäteveden määrää. Jäteveden käsittelyn tehostamisesta on tehty suunnitelma (Juurocon Oy). Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Jätteiden käsittely yhdistettynä biokaasun tuotantoon edustaa hakijan näkemyksen mukaan tällä hetkellä parasta käytettävissä olevaa tekniikka. Biokaasulaitoksella uusiutuvista, biologisesti hajoavista orgaanisista aineista tuotetaan anaerobisissa olosuhteissa metaanipitoista biokaasua. Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät, kun orgaanisista jätteistä mahdollisesti muutoin hallitsemattomasti vapautuva metaani saadaan talteen ja hyödynnettäväksi. Kaiken tyyppinen biojäte ei sovellu biokaasulaitoksessa käsiteltäväksi ja näiden osalta esimerkiksi kompostointi on parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Hakijan näkemyksen mukaan biohajoavien jätteiden keskitetty käsittely on myös ympäristön kannalta parhaan käytännön soveltamista. Biokaasulaitosta voidaan ajaa keskeytyksettä, jolloin biokaasua syntyy koko ajan ja kaasun energiakäyttö helpottuu. Biokaasulaitos on suunniteltu siten, että laitos saa oman käyttämänsä energian biokaasusta ja laitos voi toimittaa ylijäämäenergiaa laitoksen ulkopuolelle. Biokaasulaitokselle toimitettavat jätteet otetaan pääosin vastaan suljetussa hallissa, ja jätteet johdetaan suoraan sisäaltaisiin. Altaista ja vastaanottohallista poistetaan haisevat yhdisteet hallitusti hajukaasujen käsittelyyn. Kiinteän biojätteen esikäsittelylinja on oma prosessin osansa, joten esikäsittelyyn ohjataan vain syötteet jotka sitä tarvitsevat. Laitoksen sisältä kerätään ilma poistoputkistoon ja ilma johdetaan ulos biosuodattimen kautta. Kaikki jätteiden mekaaniset prosessoinnit toteutetaan sisätiloissa. Sekoitettujen jätteiden homogenisointi toteutetaan suljetuissa altaissa. Laitoksen huolto- ja käyttösuunnitelman toteutukseen nimetään vastaava henkilö ts. laitospäällikkö. Laitospäällikkö vastaa myös henkilöstön asian- 12

13 mukaisesta perehdyttämisestä sekä tarvittavan koulutuksen järjestämisestä laitoksen työntekijöille. Laitoksen tarkkailu- ja omavalvontasuunnitelmat hyväksytetään viranomaisilla. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista toimintaa on mm. seurata käsittelyyn johdettavien materiaalien määrää ja laatua, kierrättää tarvittaessa jätevettä reaktoriin, maksimoida biokaasun tuotto. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa on käsitellä jätteiden vastaanotosta ja prosessoinnista muodostuvat haisevat yhdisteet. Erityisen konsentroituneiden kaasujen käsittelyssä tulee käyttää soveltuvia esikäsittelyjä. Envor Biotech Oy:n biokaasulaitokselle on hajukaasujen poisto ja johtaminen käsittelyyn jätteiden vastaanottohallista, vastaanottoaltaasta ja sekoitusaltaasta. Laitos on suunniteltu ja mitoitettu siten, että muodostuva biokaasu voidaan hyödyntää kaasuna, lämmön tai sähkön tuotannossa tai liikennepolttoaineena. Laitoksella syntyvä kaasu hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan lämpönä ja energiana. Häiriötilanteiden varalle laitoksella on soihtu varajärjestelmäksi biokaasun polttamiseksi. Tällöin biokaasu poltetaan eikä sen sisältämä metaani pääse vapautumaan ilmakehään. Lopputuotteen varastointi toteutetaan siten, ettei maaperään pääse johtumaan haitallisia aineita. Envor Biotech Oy:n biokaasulaitoksen kuivatun lietteen jälkivarastointi toteutetaan pinnoitetulla ja viemäröidyllä kentällä. 13 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt maaperään ja niiden estäminen Laitosalueet on päällystetty vesitiiviillä asfaltilla ja pinnoitetun kompostialueen sade- ja hulevedet johdetaan biokaasulaitoksen ja/tai oman jätevesien esikäsittelyprosessin kautta Forssan jätevedenpuhdistamolle. Jätevedet Jätevedet johdetaan esikäsittelyn jälkeen Forssan viemäriverkostoon. Jätevesien käsittelyä on käsitelty erikseen kohdassa jätevesien käsittely. Päästöt ilmaan Biokaasulaitoskäsittelyn on todettu olevan hajuhaitatonta. Biokaasuprosessista valmistuva tuote ei vaadi jälkikypsytystä ja lopputuotetta muodostuu suhteellisesti vähemmän. Kompostoinnin jälkikypsytys on aiheuttanut hajuhaittaa. Kompostoinnin vähentämisellä on positiivinen vaikutus laitoksen ympäristöoloihin hajujen vähentymisen myötä. Kompostin jälkikypsytyskentän hajuhaittoja vähennetään tarvittavien kääntöjen suorittamisella suotuisten sääolosuhteiden vallitessa. Ulkona oleviin aumoihin käytetään tällä hetkellä myös sumutettavaa hajunpoistokemikaalia. Juuri julkaistussa yhteispohjoismaisessa tutkimuksessa on todettu suora yhteys kompostin alhaisen ph:n ja hajujen välillä, joten kompostiprosessin alussa syötteeseen on alettu lisäämään kalkkia ph:n nostamiseksi ja

14 Melu ja tärinä hajujen vähentämiseksi. Kompostin seulontaa varten on rakennettu katettu halli, jonka poistoilma johdetaan biosuodattimelle. Kompostin seulonnassa komposti pölyää jonkin verran (turve) ja myös kompostin hajua vapautuu ilmaan. Lokakuussa 2010 laitoksella on otettu käyttöön pressurakenteella toteutettu seulontahalli, jossa seulonta suoritetaan. Hallin katossa on imuri, mikä ohjaa hallin poistoilman biosuodattimelle seulonnan aikana. Biojätteen käsittelyn siirtyessä kompostoinnista biokaasulaitokseen käsittelyn KHK-päästöt vähenevät. Laskennallisesti tonnin biojätteen kompostoimisen korvaaminen biokaasulaitoskäsittelyllä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä t CO 2 ekv. Laitoksilla ei aiheudu kovaa melua, lähinnä työkoneiden ääniä. Melua aiheutuu vain laitoksen käyttöaikana, pääsääntöisesti arkisin klo Laitos sijaitsee jätteenkäsittelyalueella, missä syntyvä melu ei häiritse asutusta. 14 Liikenne Laitoksille tavaraa kuljettavien kuorma-autojen/yhdistelmien määrä on noin 200 autoa kuukaudessa. Autojen määrä on suhteessa käsiteltävän biojätteen määrään. Alueelle tulee tällä hetkellä vain yksi tie, mutta Forssan kaupunki rakentaa alueelle vuoden 2011 aikana toisen tien, jolloin alueen liikennejärjestelyt paranevat. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen sekä varastointi Laitoksilla syntyy vähäisiä määriä jätteitä. Kierrätettävät (metalli, paperi, pahvi, puu) ja muut jätejakeet toimitetaan edelleen muualle käsiteltäväksi. Jätteiden kuljetusmatkat ovat lyhyitä siirtoja laitoksien välillä. Muualle käsiteltäviksi toimitettavat jätteet: Jätenimike Numerotunnus Käsittelypaikka Metallijäte Envor Recycling Oy Paperijäte Envor Processing Oy Puujäte oma käyttö (kompostin kuivike) Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Energiajäte Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Envor Processing Oy Sekajäte Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Öljyjätteet Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Ekokem Oy Muut ongelmajätteet Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Ekokem Oy

15 15 LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Kaikki laitokselle tulevat kuormat punnitaan. Saapuville erille tehdään vastaanottotarkastus käyttöhenkilöstön toimesta. Laitokseen sopimattomat erät toimitetaan edelleen toiseen käsittelypaikkaan tai palautetaan tuottajalle. Laitokselle on laadittu omavalvontasuunnitelmat, joiden toteutumista valvoo Evira. Laitosten valvomoista seurataan laitoksen toimintaa. Kompostointilaitoksen käytön valvonta perustuu kompostin lämpötilan ja viipymän seuraamiseen sekä manuaalisesti suoritettaviin kompostin siirtoihin. Biokaasulaitoksen toimintaa ohjataan valvomosta ja häiriötilanneilmoitukset tulevat valvomon näytön lisäksi myös puhelimitse päivystäjälle. Tuotteiden laatua valvotaan Eviran kanssa sovitun käytännön mukaisesti (laitoshyväksynnät). Tuotteiden on luovutettaessa täytettävä lannoitelain mukaiset vaatimukset. Oman jätevedenpuhdistamon toimintaa seurataan mm. ottamalla näytteitä Forssan Vesihuoltolaitoksen kanssa sovitun aikataulun mukaisesti. Näytteet tutkitaan Vesihuoltolaitoksen laboratoriossa. Vesihuoltolaitos myös suorittaa mittauksia suoraan laitoksella. Biosuodattimien hakemassat vaihdetaan vuosittain tai useamminkin tarpeen mukaan. Biosuodattimien toiminta varmistetaan vuosittain teetettävillä hajumittauksilla. Laitos on liittynyt Forssan Envitech-alueen vesistövaikutusten yhteistarkkailuohjelmaan. Tarkkailusuunnitelman laatii Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY). KVVY myös toteuttaa tarkkailun vaatimat mittaukset ja raportoi vuosittain tarkkailuun osallistujille sekä heidän valvontaviranomaisilleen. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Häiriötilannesuunnitelma biokaasulaitos Normaalin toiminnan ylläpitäminen: Biokaasulaitoksen toiminnan varmistamiseksi pyritään eri toimintojen jatkuvalla huollolla ja seurannalla ylläpitämään laitteiden toimivuutta. Laitospäällikkö ja prosessinhoitaja arvioivat laitteistojen kunnon vuosittain niiden taloudellisen käyttöajan ja toimintavarmuuden selvittämiseksi. Laitokselle on varattu eri huolto- ja korjaustoimenpiteitä varten tarvittavat laitteet ja työkalut, mitkä mahdollistavat laitteiston huoltotyöt osana normaalia toimintaa. Laitoksen käyttöhenkilöstö suorittaa prosessilaitteistojen huollon ja kunnossapidon. Tarpeen vaatiessa käytetään ulkopuolista apua tilanteen mukaan.

16 Laitoksen prosessilaitteistojen toiminnan kannalta kriittiset osat on joko hankittu laitokselle varastoon tai selvitetty, mistä varaosat saadaan tarvittaessa nopeasti. Tällä menettelyllä voidaan mahdollisten konevaurioiden ilmetessä toimia tilanteen mukaan nopeasti ja minimoida prosessille aiheutuvat häiriöt. Häiriötilanteet, joissa laitoksen normaali toiminta häiriintyy: Biokaasuprosessi on toteutettu niin, että osaa kriittisistä prosessinosista (esim. hygienisointisäiliöitä) on kaksi tai useampi. Menettelyllä pystytään varmistamaan, että prosessi pysyy käynnissä tyypillisten häiriöiden ilmaantuessa. Koko laitoksen toimintaa ohjaavan automaatiojärjestelmän häiriötilanteissa laitosta voidaan ajaa käsiajolla. Häiriötilanteiden aikana vastaanotetut jätteet ohjataan soveltuvin osin viereiselle kompostointilaitokselle käsittelyyn. Laitoksella oleva homogenointisäiliö mahdollistaa kompostointilaitokselle soveltumattoman materiaalin varastoinnin useaksi päiväksi. Mahdollisten häiriötilanteiden aiheuttamat varastot pystytään purkamaan nostamalla reaktoreihin syötettävän jätteen määrää läpimenoajan sallimissa rajoissa. Häiriötilanteen päätyttyä laitospäällikkö suorittaa arvioinnin tarvittavien menettelytapojen valitsemiseksi. Pitempiaikaiset kunnossapitoseisokit: Mikäli jotain prosessin osaa ei pystytä teknisen häiriön tai kunnossapitotoimenpiteiden johdosta käyttämään tai laitokseen joudutaan tekemään muutoksia tai muita vastaavia toimenpiteitä, niin laitospäällikkö arvioi seisokin keston ja ohjeistaa prosessin hoidon seisokin ajaksi. Yli viikon kestävät katkokset ovat erittäin epätodennäköisiä laitoksen toiminnassa. Häiriötilanteiden varalle laitoksella on soihtu varajärjestelmäksi biokaasun polttamiseksi. Tällöin biokaasu poltetaan eikä sen sisältämä metaani pääse vapautumaan ilmakehään. Lopputuotteen varastointi toteutetaan siten, ettei maaperään pääse johtumaan haitallisia aineita. Envor Biotech Oy:n biokaasulaitoksen kuivatun lietteen jälkivarastointi toteutetaan pinnoitetulla ja viemäröidyllä kentällä. Häiriötilannesuunnitelma: kompostointilaitos Normaalin toiminnan ylläpitäminen: Kompostointilaitoksen toiminnan varmistamiseksi pyritään eri toimintojen jatkuvalla huollolla ja seurannalla ylläpitämään laitteiden toimivuutta. Tuotantopäällikkö ja prosessinhoitaja arvioivat kompostointiprosessin laitteistojen kunnon vuosittain niiden taloudellisen käyttöajan ja toimintavarmuuden selvittämiseksi. Laitokselle on varattu eri huolto- ja korjaustoimenpiteitä varten tarvittavat laitteet ja työkalut, mitkä mahdollistavat laitteiston huoltotyöt osana normaalia toimintaa. Laitoksen käyttöhenkilöstö suorittaa prosessilaitteistojen huollon ja kunnossapidon. Tarpeen vaatiessa käytetään ulkopuolista apua tilanteen mukaan. 16

17 Laitoksen prosessilaitteistojen toiminnan kannalta kriittiset osat on joko hankittu laitokselle varastoon tai selvitetty, mistä varaosat saadaan tarvittaessa nopeasti. Tällä menettelyllä voidaan mahdollisten konevaurioiden ilmetessä toimia tilanteen mukaan nopeasti ja minimoida prosessille aiheutuvat häiriöt. Häiriötilanteet, joissa laitoksen normaali toiminta häiriintyy: Kompostointiprosessi on toteutettu niin, että koko prosessin pysäyttäviä prosessinosia on mahdollisimman vähän. Menettelyllä pystytään varmistamaan, että ainakin puolet laitoksen käsittelykapasiteetista olisi käytössä tyypillisten häiriöiden ilmaantuessa. Koko laitoksen toimintaa ohjaavan automaatiojärjestelmän häiriötilanteissa laitosta voidaan ajaa kokonaisuudessaan käsiajolla. Häiriötilanteiden aikana vastaanotetut jätteet sekoitetaan tukiaineen kanssa niin, että ne eivät mätäne ja aerobinen toiminta käynnistyy. Jätteet varastoidaan kasaan laitoksen varastosiiloihin. Mahdollisten häiriötilanteiden aiheuttamat varastot pystytään purkamaan nostamalla prosessiin syötettävän jätteen määrää hetkellisesti joko päivittäistä syöttömäärää lisäämällä tai suorittamalla syöttöä myös viikonloppuisin. Häiriötilanteen päätyttyä suoritetaan arviointi tarvittavien menettelytapojen valitsemiseksi. Pitempiaikaiset kunnossapitoseisokit: Mikäli jotain prosessin osaa ei pystytä teknisen häiriön tai kunnossapitotoimenpiteiden johdosta käyttämään tai laitokseen joudutaan tekemään muutoksia tai muita vastaavia toimenpiteitä, niin tuotantopäällikkö arvioi seisokin keston ja ohjeistaa prosessin hoidon seisokin ajaksi. Yli viikon kestävät katkokset ovat erittäin epätodennäköisiä laitoksen toiminnassa. Laitokselle on laadittu pelastussuunnitelma, joka on toimitettu valvontaviranomaiselle. 17 VAKUUS Toiminnan pysyvä vakuus Nykyisessä ympäristöluvassa mainittu vakuuden korotus on otettu käyttöön biokaasulaitoksen käyttöön oton myötä. Hakija on esittänyt ehdotuksen vakuudesta. Esitys on kohdassa hakijan kuuleminen ja vastine. HAKIJAN ESITYS LUPAMÄÄRÄYKSIKSI Toiminnan kapasiteetti Envor Biotech Oy saa käsitellä tonnia biohajoavia jätteitä ja tonnia sekajätettä vuodessa. Suurin sallittu kerrallaan ulkona jälkikypsytyksessä oleva massamäärä on enintään tonnia.

18 Päästöt ilmaan Biosuodattimien hajunpoiston tehokkuus on oltava 90 % eikä hajupitoisuus saa ylittää hajuyksikköä/m 3. Poistokaasujen ammoniakkipitoisuus saa olla korkeintaan 5 mg/m 3. Poistokaasuista on hajuyksiköiden ja ammoniakin lisäksi mitattava rikkivedyn pitoisuus. Päästöt vesiin ja viemäriin Ehdotus viemäriin johdettavan jäteveden kuormitusraja-arvoiksi, jos Envor Biotech Oy toteuttaa oman biologisen esikäsittelyn: 18 Vesimäärä m 3 /a Kiintoaine mg/l kg/d BOD mg/l kg/d 545 Typpi N mg/l 550 kg/d 176 Fosfori P mg/l 100 kg/d 32 Ehdotus jäteveden kuormitusraja-arvoiksi, oletuksella että Forssan kaupunki toteuttaa Envitech-alueelle vesien esikäsittelyn: Vesimäärä m 3 /a Kiintoaine mg/l kg/d BOD mg/l kg/d Typpi N mg/l 673 kg/d 216 Fosfori P mg/l 131 kg/d 42 Toiminnanharjoittaja on tehnyt uuden ehdotuksen kuormitusraja-arvoista Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toimittamassaan luottamuksellisessa jätevesien esikäsittelyä koskeva suunnitelmassa. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kuuluttanut hakemuksesta Forssan kaupungin ilmoitustaululla välisen ajan sekä ilmoittanut hakemuksesta Forssan lehdessä. Hakemuksesta on annettu erikseen kirjallinen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Forssan kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Forssan kaupungin ympäristölautakunnalta, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymältä, Forssan vesihuoltoliikelaitokselta, Tammelan kunnan ympäristölautakunnalta ja Hä-

19 meen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta, sen ympäristö- ja luonnonvarat yksiköltä. Forssan ympäristölautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: Hakemus on erittäin puutteellinen. Envor Biotech Oy:n toiminnan laajentamiselle on vaadittu ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Menettely on käynnissä, mutta siitä ei ole vielä annettu yhteysviranomaisen lausuntoa. Hakemukseen olisi tullut liittää arviointiselostus kokonaisuudessaan. Lautakunnan mielestä se olisi ollut lausunnon antamisen kannalta oleellinen asiakirja, vaikka laki vaatii arviointiselostuksen lausuntoineen olemaan lupaviranomaisen käytössä vasta ennen päätöksentekoa. Koska ympäristölautakunta on aiemmin perehtynyt YVA-selostukseen, sekaannusta aiheuttaa se, että YVA-menettelyssä ei ole ollut hakijan esittämää laitoskokonaisuusvaihtoehtoa. Tästä syystä hakemukseen olisi tullut liittää selvästi kaikki haettujen toimintojen ympäristövaikutukset; esim. hajun leviämiskarttoja ei ole lainkaan. YVA arviointiselostuksessa kerrotaan, että renderöinnistä aiheutuu ilmaan kohdistuvia päästöjä mm. haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, rikkiyhdisteiden ja typpiyhdisteiden muodossa. Hakemuksessa selvittämättä jää, miten näitä haittoja ehkäistään ja miten laajalle haitat leviävät. Ristiriitaisesti hakemuksessa kohdassa "8a, 8b Yleiskuvaus" toiseksi viimeisessä kappaleessa sanotaan, että Biojalostamoon kuuluu renderöintilaitos, jolle on ympäristölupa jo olemassa. Kohdassa "Toiminnan muutos, Nykyisen ympäristöluvan mukainen vuotuinen käsittelymäärä" neljännessä kappaleessa kuitenkin kerrotaan, että ympäristölupaa haetaan myös renderöintilaitokselle. Avoimeksi jää tuleeko laitokselle kaksi renderöintilaitosta, jolla toisella on jo ympäristölupa. Hakemuksessa esitetään, että biokaasulaitoksesta ei aiheudu hajuhaittoja. Arviointiselostuksessa kuitenkin esitetään, esim., että kolmannen reaktorin rakentaminen lisää hajuhaittoja jonkun verran verrattuna kahteen reaktoriin. Eikö tämä tarkoita, että biokaasulaitoksesta tulee hajuhaittoja? Sekajätteen käsittelyä ei ole lainkaan esitetty ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa, mutta hakemuksessa tämä on uutena toimintona mukana. Hieman epäselväksi jää haetaanko nyt myös lannoitevalmisteosastolle ympäristölupaa, koska laitoksesta on lyhyt kuvaus hakemuksen liitteissä. Uudessa ympäristöluvassa pitää nykyistä lupaa selvemmin kertoa, kaikki ne toiminnot, joille lupa myönnetään ja millä ehdoin. Olemassa olevassa luvassa mm. kerrotaan kertoelmaosassa renderöinnistä, missä hakija toteaa, että ympäristölupahakemuksessa esitetyt suunnitelmat ovat biokaasulaitoksen ja renderöintiyksikön toteutuksen osalta alustavia suunnitelmia. Yksityiskohtaisempi laitossuunnittelu käynnistetään vasta lopullisten investointipäätösten jälkeen. Lupamääräyksissä ei toimintaa ole mainittu. Valvonnallisessa mielessä renderöintilaitoksen lupatilanne on jäänyt hieman epäselväksi. Konkreettisempi valvonnallinen ongelma syntyi biokaasulaitosten lukumäärän kanssa. Luvassa on määrätty toiminnan kokonaiskapasiteetti ja velvollisuus esittää yksityiskohtaisempi suunnitelma biokaasulaitoksesta. Luvan myöntämisen jälkeen hakijan antaman yksityiskohtaisen 19

20 suunnitelman mukaan laitokselle sai rakentaa kaksi biokaasureaktoria. Vastoin hakijan esitystä lautakunnan käsityksen mukaan kolmannen reaktorin lupaharkinta on tekemättä. Lupapäätöksessä tulee ottaa kantaa myös jätteen käsittelyn kokonaismäärään. Hakemuksessa esitetään, että nykyisen luvan mukainen määrä on yhteensä t/a ja nykyinen kapasiteetti on t/a, mutta haettava käsittelymäärä on yhteensä t/a. Eri toimintojen sijoittuminen pitää esittää asemapiirroksessa tai vastaavassa ja eri toiminta-alueiden maan pintarakenteet tulee määritellä. Hakemusta tulee täydentää nykyisen toiminnan vesitarkkailutulosten osalta. Uutta lupaharkintaa tehtäessä on oleellista tunnistaa nykyiset ongelmakohdat ja toiminnasta aiheutuneet haitat. Tämän hetkisten tietojen mukaan Forssan kaupunki ei ole tekemässä Kiimassuon alueelle yhteistä koelaitosta jätevesien käsittelylle. Ennen ympäristölupapäätöksen tekoa hakijan tulisi selvittää Forssan vesihuoltoliikelaitokselta, minkälaisia ja kuinka paljon jätevesiä kaupungin jätevedenpuhdistamo pystyy tai haluaa käsitellä. Nykyisen luvan mukaiset jäteveden kuormitusraja-arvot ovat viime vuosina ylittyneet biologisen hapenkulutuksen, kiintoaineen ja fosforin osalta. 20 Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä antoi asiasta seuraavan lausunnon: Laitoksen toiminnan laajentamiseksi on esitetty useita erilaisia vaihtoehtoja. Sivutuotteiden osalta lupa- ja valvontaviranomaistahot riippuvat toiminnan ja lopputuotteen laadusta. Toimintoja kehitettäessä ja laajennettaessa tulee huomioida sivutuotteiden kuljetusten valvonta kokonaisuutena sivutuotteen luovuttajalta vastaanottajalle. Nykyiseen toimintaan nähden on suunnitelmien mukaan tulossa uusia sivutuotekuljetuksia esim. maatiloilta. Valvontaviranomaisten vastuut erilaisten sivutuotekuljetusten osalta tulee olla selvillä yksityiskohtaisesti. Samoin tulee olla selvillä eri viranomaisten tehtävät koko sivutuoteketjun osalta esim. maatilalta Envor Biotech Oy:n renderöintilaitokseen/biokaasulaitokseen sekä elintarvikelaitoksista tai elintarvikehuoneistoista Envor Biotech Oy:n vastaanottavaan laitokseen. Eri valvontaviranomaisten valvontavelvoitteet tulee olla selvillä niin viranomaisilla kuin toimijoillakin. Tällä hetkellä asia ei välttämättä ole selvä. Biokaasulaitoksen ja kompostointilaitoksen lupa- ja valvontaviranomainen on EVIRA. Lopputuotteen laatu vaikuttaa sivutuotteiden valvontaan. Nykyisen MMM:n asetuksen 850/2005 mukaan rehulain mukaan hyväksyttyjä laitoksia valvoo sivutuotteiden osalta myös läänin- ja kunnan eläinlääkäri. Lannoitelain mukaan hyväksyttyjä laitoksia valvoo EVIRA, ilmeisesti myös koko kuljetuksen. Uusi lainsäädäntö tulee muuttamaan näitä valvontavelvoitteita. Tällä hetkellä ei ole tiedossa miten jatkossa valvontatehtävät jakautuvat. Sivutuotteiden valvontaa tulisi tehdä yhdenmukainen ja selvä toimintamalli koko ketjun osalta. Mikäli Envor Biotech Oy:lle tullaan vastaanottamaan myös ongelmajätettä, tulee lupa- ja valvontaviranomaistaho huomioida myös tältä osin. Ongel-

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Päätöksessä tulee yksiselitteisesti määritellä toiminnan laatu ja laajuus jätejakeittain.

Päätöksessä tulee yksiselitteisesti määritellä toiminnan laatu ja laajuus jätejakeittain. FORSSAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta VALITUS 500/11.02.03/2011 11.7.2012 Etelä-Suomen aluehallintovirasto PL 110 00521 Helsinki Vaasan hallinto-oikeus PL 204 65101 Vaasa Viite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2013/1 Dnro ESAVI/235/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2013 ASIA Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen muutos, Turku

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.10.2016 Sivu 1 / 1 1137/2013 11.01.00 88 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

Envor Group - historiikki

Envor Group - historiikki Video lyhyt Video pitkä Envor Group - historiikki Envor Recycling Oy perustettu 1964 Metallien ja lasin kierrätys sekä rautakauppa Envor Processing Oy perustettu 1979 Kierrätysjakeiden jatkokäsittely ja

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Biokaasulaitos ja jätteiden käsittely Hallavaaran jätekeskuksessa. LHJ:n omistajapäivä 2016 Kauttualla Sanna Matintalo

Biokaasulaitos ja jätteiden käsittely Hallavaaran jätekeskuksessa. LHJ:n omistajapäivä 2016 Kauttualla Sanna Matintalo Biokaasulaitos ja jätteiden käsittely Hallavaaran jätekeskuksessa LHJ:n omistajapäivä 2016 Kauttualla Sanna Matintalo Hallavaaran jätekeskus 32 ha, Köyliön Kepolassa, nykyisen Säkylän alueella Kunnallinen

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Sanna Marttinen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT)

Sanna Marttinen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Tuoteketjujen massa-, ravinne- ja energiataseet Sanna Marttinen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Kestävästi kiertoon yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Parasta jätehuoltoa puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi facebook, Kurre Kainuulainen Eloperäisen jätteen (lietteet, biojätteet)

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 22.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 22.01.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 22.01.2015 Sivu 1 / 1 13/11.01.00/2015 4 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle valituksista, jotka koskevat Etelä-Suomen aluehallintoviraston 8.10.2014 antamaa ympäristölupaa Espoon Ämmässuon

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 170/2013/1 Dnro ESAVI/140/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 170/2013/1 Dnro ESAVI/140/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 170/2013/1 Dnro ESAVI/140/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Kiertokapula Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Rehakan jätteidenkäsittelyalueen

Lisätiedot

Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus ympäristölupapäätöksen nro 96/2011/1 Dnro ESAVI/204/04.08/2010

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2013/1 Dnro ESAVI/97/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA. HAKIJA Tendac Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Orimattilan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f).

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f). Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2014/1 Dnro ESAVI/149/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Rosk'n Roll Oy Ab:n Hangon kompostointilaitoksen toiminnan lopettamista, toimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100%

Lisätiedot

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2012/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2012 ASIA Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 ENERGIAA JÄTEVESISTÄ Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 Watrec Oy palvelutarjonta Ratkaisut 1) Viranomaisprosessit 2) Selvitysprosessit 3) Asiantuntijaarvioinnit Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia! Laihia pähkinänkuoressa Laihia on suomalaisittain keskisuuri kunta Pohjanmaalla Vaasan naapurina. Kunnan pinta-ala 508 neliökilometriä. Asukkaita oli 7500 vuonna

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Biohajoavista jätteistä valmistettuihin maanparannusaineisiin liittyvä lainsäädäntö

Biohajoavista jätteistä valmistettuihin maanparannusaineisiin liittyvä lainsäädäntö Biohajoavista jätteistä valmistettuihin maanparannusaineisiin liittyvä lainsäädäntö Jokioinen 25.11.2009 Arja Vuorinen Valvontaosasto, Evira www.evira.fi Tarkastelen esityksessäni Millä ehdoin biohajoavasta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lahden toimipisteen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen

Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen Sisältö Mitä mädätys on? Kuinka paljon kustantaa? Kuka tukee ja kuinka paljon? Mitä rakennusprojektiin kuuluu ja kuka toimittaa? Mikä on biokaasun

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasuteknoloia On ympäristö- ja eneriateknoloiaa Vertailtava muihin saman alan teknoloioihin / menetelmiin:

Lisätiedot

Kokkolan biokaasulaitos

Kokkolan biokaasulaitos Kokkolan biokaasulaitos Biokaasuyhdistyksen seminaari 6-7.11.2013 Hannu Turunen / Econet Oy ECONET -konserni lyhyesti Vesi- ja ympäristöalan monipalveluyrityksen tausta 2002 perustettu Skanskan ympäristörakentamispuolen

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO PÄÄTÖS UUDELY/1/07.04/2012 9.1.2013 Hangon Satama Länsisatama 10900 Hanko SAANTITODISTUKSELLA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN

Lisätiedot

02 01 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet

02 01 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet VEROTAULUKKO Jäteryhmä >2 Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä, kalastuksessa sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvistä jätteistä: 02

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Päätös POKELY/34/07.04/2010 06.09.2010 Envor Biotech Oy Voimalankatu 56 30420 Forssa Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta HANKKEESTA VASTAAVA Envor Biotech Oy Voimalankatu 56

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit

Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit BioG Haapavesi 8.12. 2010 Ritva Imppola ja Pekka Kokkonen Maaseudun käyttämätön voimavara Biokaasu on luonnossakin muodostuva kaasu, joka sisältää pääasiassa -

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2013 ASIA Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot