ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA"

Transkriptio

1 Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012

2 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja A 16/2012 Tarja Alatalo General Executive MBA tutkielma Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki 2012

3 Tampereen kaupunki Konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Tietotuotanto ja laadunarviointi Aleksis Kiven katu C PL Tampere puh faksi Tarja Alatalo ja Tampereen kaupunki Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy Tampere 2012 ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN-L ISSN (Painettu) ISSN X (Verkkojulkaisu)

4 TIIVISTELMÄ Tutkielman tavoitteena oli kehittää Tampereen kaupungin ateriapalvelujen toimintamallia, johon kuuluu asiakaslähtöisyys ja taloudellisuus sekä omistajaohjaus ja organisointi. Tutkimusongelma kiteytyi kysymyksiksi: Millaisia tavoitteita omistajan tulisi asettaa ateriapalveluille? Mikä on sellainen innovatiivinen liiketoimintamalli, joka tuottaa asiakasarvoa nykyistä enemmän ja on prosesseiltaan tehokkaampi kuin nykyinen toimintamalli ja tuottaa Tampereen Aterialle kilpailuetua? Miten toiminta olisi järkevintä organisoida, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan ja miten sitä johdetaan? Tutkielman tarkastelu rajattiin koskemaan Tampereen Ateria liikelaitoksen toimintaa ja sen tuottamia palveluita. Tutkielma on kehittämistutkimus ja siinä käytetään konstruktiivista metodologiaa. Tutkielman empiirisessä toteutuksessa hyödynnettiin avainasiakkaiden arvoanalyysin tuloksia ja haastateltiin avainasiakkaita. Tutkielma liittyy Tampereen Ateria liikelaitoksen organisointitavan selvitystyöhön, joka tehtiin vuonna 2011 Tampereen kaupunginvaltuuston toimeksiannosta osana Tampereen kaupungin tuottavuusohjelman toteutusta. Tampereen kaupungin ateriapalvelujen strategisena tavoitteena tulisi olla asiakaslähtöinen ja kustannustehokas toiminta sekä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kaupungin oma ateriapalvelutuotanto tulisi perustua jatkossa tehokkaaseen keskuskeittiömalliin, jossa asiakkaan osallisuutta tuetaan it- ja viestintäratkaisuilla. Asiakasrajapinnassa korostuu henkilöstön palvelu- ja moniosaaminen. Johtamisen fokuksessa on asiakasarvon tuottaminen. Kaupungin ateriapalvelut kannattaa organisoida kokonaisvastuu-mallilla siten, että Tampereen Ateria liikelaitoksella on ateriapalveluiden järjestämisvastuu koko kaupungissa tuotantotavasta riippumatta. Ratkaisumalli lisää Tampereen kaupungin ateriapalvelujen kilpailukykyä ja arvontuotantoa kuntalaisten parhaaksi. Esitetty liiketoimintamalli on entistä asiakaslähtöisempi ja palvelutuotannon kannattavuus nousee uudelle tasolle. Omistajastrategiassa on tunnistettu ateriapalvelujen mahdollisuudet entistä monipuolisemmin kaupunkistrategian toteuttamiseksi ottamalla mukaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Organisointistrategiaksi esitetty ateriapalvelujen kokonaisvastuumalli estää osaratkaisujen syntymisen päätöksenteossa ja turvaa palvelutuotannon kokonaistaloudellisuuden kaupungin kannalta. Ratkaisumallin saaminen käytäntöön edellyttää omistajaohjauksen, asiakasyksiköiden, henkilöstöjohdon, kaupungin tilakeskuksen ja Tampereen Aterian entistä tiiviimmän yhteistyön jatkamista.

5

6 ESIPUHE Kolme vuotta kestäneet emba-opinnot ovat päättymässä tämän tutkielman myötä. Opinnoissa olen saanut hyvää teoriaa hyvän käytännön tueksi ja hienot kollegaverkostot. Liiketoimintaosaamiseni ja johtamisnäkemykseni on kasvanut, mikä toivottavasti näkyy jatkossakin entistä parempina organisaation tuloksina. Kiitos työnantajalleni Tampereen kaupungille tästä hienosta kehittymismahdollisuudesta! Jo vuodesta 2008 lähtien Tampereen Ateriassa on kehitetty tuotannon tehostamiseen liittyviä ratkaisuja ja ne saivat vauhtia opinnoissani, jolloin alkoi kehittyä kokonaan uusi liiketoimintamalli vastaukseksi moniin liiketoimintahaasteisiin. Mikä hienointa, uudelle liiketoimintamallille tuli selkeä tilaus, kun pormestari nimesi lokakuussa 2010 ohjausryhmän selvittämään Tampereen Ateria liikelaitoksen organisointitapaa. Kiitän liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelssonia ohjausryhmän työskentelyn napakasta johtamisesta ja kaikkia ohjausryhmän jäseniä yhteistyöstä. Iso kiitos kuuluu Tampereen Aterian johtoryhmälle, joka sitoutuneesti työsti niin liiketoimintamallin kuin selvitystyönkin osa-alueita. Johtaminen on ilo, kun on yhteinen päämäärä. Tutkielman ohjaajalle vuorineuvos Kari Neilimolle kuuluu kiitos koko kolmen vuoden kokonaisuudesta. Sellaista kannustusta, motivointia ja läsnäoloa saa harvoin kokea. Kotijoukkoja kiitän kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä. Tampereella, joulukuussa 2011 Tarja Alatalo

7

8 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ESIPUHE 1. TUTKIELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET Tutkielman tausta Tutkielman tavoite ja rajaukset Tutkielman metodologia ja doktriini TUTKIELMAN TEOREETTINEN VIITEKEHYS Liiketoiminta- ja kilpailustrategiat Porterin kilpailustrategiat ja niiden haastajat Strategia kiteytyy liiketoimintamallissa Innovaatioilla kilpailuetua Asiakasarvoa kannattavasti Omistajastrategia Omistajan rooli organisaation arvonluontiprosesseissa Tampereen kaupungin omistajapolitiikka ja sen linjaukset Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kunnan tehtävä Organisaatiostrategia Tukea liiketoiminnan johtamiseen Kunnallinen liikelaitos ja kilpailuneutraliteetti Empiirisen osion toteutusmenetelmät TAMPEREEN ATERIA JA NYKYINEN LIIKETOIMINTAMALLI Tampereen Ateria organisaationa Omistajatavoitteet Nykyinen liiketoimintamalli Keskeiset kehittämishaasteet TUTKIELMAN EMPIIRINEN TARKASTELU JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISRATKAISU Uudella liiketoimintamallilla kilpailuetua Omistajapolitiikan kehittäminen Organisointitavan kehittäminen PÄÄTELMÄT LÄHTEET... 48

9

10 3 1. TUTKIELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET Johdannon tehtävänä on johdattaa lukija sisälle aiheeseen. Tehtävänä on virittää lukijan kiinnostus ja antaa lukijalle alustavat tiedot käsiteltävästä asiasta. Johdannosta tulee käydä selville, mikä on kirjoittajan perusidea ja mihin hän pyrkii. Johdannossa esitellään tutkimustehtävä, tutkimuksen tarkoitus ja käytetyt menetelmät. Johdannossa käsitellään myös tiiviisti tutkimusongelman taustaa. Tarkoituksena on esitellä ja perustella lisäksi työn kannalta keskeiset käsitteet sekä aiheen rajaus Tutkielman tausta Yritysten ja organisaatioiden toimintaympäristö muuttuu entistä kiivaammin. Niin yritysten kuin julkisorganisaatioiden taloudellinen pelivara on tiukentunut. Vaatimukset toimia tuottavasti, tehokkaasti ja kannattavasti ovat kasvaneet, ja markkinat ovat muuttuneet globaaleiksi. Toisaalta asiakkaiden suhtautuminen palvelujen käyttöön muuttuu ja asiakastarpeet pirstoutuvat. Asiakas ei enää tyydy vaihtoehtoihin, vaan asiakas haluaa sitä mitä itse haluaa. On palveluntarjoajan asia tehdä palvelut asiakkaille käteviksi. Samalla yritykset ja myös julkisomisteiset organisaatiot kohtaavat entistä enemmän kilpailua. Omistajat puolestaan odottavat tasaista ja nousujohteista tuloskehitystä. Lisäksi vaatimukset entistä yhteiskuntavastuullisemmalle toiminnalle vahvistuvat. Tämä kaikki edellyttää yrityksiltä ja julkisorganisaatioilta jatkuvaa uusiutumista, mikä on mahdollista liiketoimintaosaamista kehittämällä. Organisaatiot eivät voi toisaalta tehdä enää organisaatiokohtaisia strategioita, vaan ne pitää asemoida vielä voimakkaammin koskemaan alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Tampereen kaupungin tuottavuusohjelman tavoitteena on palvelujen tuottavuuden lisääminen. Tampereen Aterian organisointitavan selvittäminen on yksi tuottavuusohjelman toimenpiteistä. Selvitystyötä varten on pormestari nimennyt ohjausryhmän, jonka jäsenenä tutkielman tekijä on. Ohjausryhmä aloitti työskentelyn lokakuussa Kaupunki haluaa, että palvelujen järjestäminen on tehokasta ja laadukasta ja sitä tuetaan kehittyvällä monituottajamallilla. Kaupungin tukipalveluja halutaan avata kilpailulle suunnitelmallisesti Tutkielman tavoite ja rajaukset Tutkielman tavoitteena on kehittää Tampereen kaupungin ateriapalvelujen toimintamallia, johon kuuluu asiakaslähtöisyys ja taloudellisuus sekä omistajaohjaus ja organisointi. Tutkielman osatavoitteet (kuva 1) ovat omistajastrategiassa: millaisia tavoitteita omistajan tulisi asettaa ateriapalveluille? kilpailu-/liiketoimintastrategiassa: mikä on sellainen innovatiivinen liiketoimintamalli, joka tuottaa asiakasarvoa nykyistä enemmän ja on prosesseiltaan tehokkaampi kuin nykyinen toimintamalli ja tuottaa Tampereen Aterialle kilpailuetua? organisaatiostrategiassa: miten toiminta olisi järkevintä organisoida, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan ja miten sitä johdetaan?

11 4 Millaisia tavoitteita omistaja asettaa ateriapalveluille? Mikä on sellainen ateriapalvelujen liiketoimintamalli, joka on sekä asiakaslähtöinen että kustannustehokas? Miten toiminta olisi järkevintä organisoida eli miten toimintaa johdetaan? Omistajastrategia Liiketoimintastrategia Organisointistrategia Kuva 1. Tutkielman osatavoitteet Tutkielman tarkastelu rajataan koskemaan Tampereen Aterian toimintaa ja sen tuottamia palveluita Tutkielman metodologia ja doktriini Tutkielma on kehittämistutkimus ja siinä käytetään konstruktiivista metodologiaa. Tutkielmassa halutaan kehittää uusi parempi ratkaisu liikkeenjohdolliseen ongelmaan. Tutkielman teoriana käytetään kirjallisuutta ja artikkeleita seuraavista aihepiireistä: Yleisten liiketoiminta- ja kilpailustrategioiden lisäksi strategisen johtamisen ja liiketoimintaosaamisen näkökulmat ovat vahvat. Liiketoimintamallin rakentamiseksi tarvitaan teoriaa arvoketjuista, asiakasarvon tuottamisesta innovatiivisin keinoin sekä palvelujen suunnittelusta ja keinoista, jolla palveluliiketoiminnan prosessitehokkuutta voidaan parantaa, esimerkiksi massakustomoinnilla. Myös tiedolla johtaminen korostuu. Omistajapolitiikkaa tarkastellaan yrityksen hyvän omistajapolitiikan toimintatapojen ja Tampereen kaupungin omistajapoliittisten linjausten näkökulmasta. Organisointia tarkastellaan liiketoiminnan ja julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetin ja kuntalain näkökulmasta. Koska toimialana on ateriapalvelut, jolla on vaikutusta asiakkaiden terveyteen hyvän ravitsemuksen keinoin, tarvitaan myös näkemystä kuntien terveyden edistämisen velvoitteista ja mahdollisuuksista. Tutkimusaineisto kerätään Tampereen kaupungin ja Tampereen Aterian olemassa olevasta materiaalista ja tehdyistä selvityksistä sekä Tampereen Aterian organisointitavan selvitystyön ohjausryhmän materiaalista, selvityksistä ja osana selvitystyötä tehdyistä asiakashaastatteluista.

12 5 2. TUTKIELMAN TEOREETTINEN VIITEKEHYS Tässä luvussa käsitellään tutkielman aihepiiriä teorian kautta. Jokaisessa alaluvussa valotetaan tutkielman tavoitteena olevia kysymyksiä ja määritellään keskeiset käsitteet. Ensiksi kuvataan liiketoiminta- ja kilpailustrategioita ja niiden yhteyttä liiketoimintamalliin, toiseksi käsitellään omistajastrategian rakentumista ja sitten organisointistrategiaan liittyviä asioita. Tässä luvussa viimeisenä kuvataan empiirisen tutkimusosion tutkimusmenetelmät Liiketoiminta- ja kilpailustrategiat Strategia integroi yrityksen tai muun organisaation tärkeimmät tavoitteet, toimintatavat ja toiminnan organisaatioita koossapitäväksi ajatukseksi. Strategia on ennen kaikkea organisaation johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Strategiassa korostuvat siten päämäärien asettelu, yleiset linjavalinnat ja keinot päämäärien saavuttamiseksi sekä konkreettiset toimintaohjelmat päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007 s. 334.) Liiketoimintastrategia ratkaisee sen, millä liiketoiminta-aluilla yritys toimii ja millaista toimintatapaa se näillä liiketoiminta-aluilla noudattaa: käyttääkö yritys esimerkiksi alihankintaa tai ketjuttaako se toimipaikkaverkostoaan. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007 s. 336.) Porterin kilpailustrategiat ja niiden haastajat Kilpailustrategialla pyritään tuottamaan asiakkaille lisäarvoa, joilla erotutaan kilpailijoista. Tässä keskitytään Porterin (1980) sekä Treacyn ja Wierseman (1995) esittämiin kilpailustrategioihin. Porterin (1980 s ) esittämät kolme perusstrategiaa ovat kustannusjohtajuus, tuotteiden/palveluiden differointi (erilaistaminen) ja keskittyminen (fokusointi). Kustannusjohtajuusstrategiassa yritykseltä edellytetään kilpailijoita alhaisempaa kustannustasoa, vaikka laatua ja palvelua ei voi toki unohtaa. Alhaisen kustannustason saavuttaminen vaatii usein suhteellisesti korkean markkinaosuuden. Tuotesuunnittelussa tähdätään yksinkertaisuuteen valmistuksessa ja ylläpidetään samantyyppisten tuotteiden laajaa valikoimaa. Suurien volyymien aikaansaamiseksi palvellaan kaikkia tärkeimpiä asiakasryhmiä. Korkea markkinaosuus saattaa puolestaan johtaa alhaisempaan kustannustasoon ostotoiminnassa. (Porter 1980 s ) Differointistrategiassa yrityksen tarjoamaa tuotetta tai palvelua erilaistetaan siten, että se on koko toimialalla ainutlaatuista. Differointistrategiassakaan yritys ei voi jättää ottamatta huomioon kustannustehokkuutta, vaikka alhaiset kustannukset eivät olekaan ensisijainen tavoite. Differoinnin avulla voidaan välttyä äärimmäiseltä hintakilpailulta, koska vastaavaa tuotetta/palvelu ei markkinoilla ole vertailukohtana. Yrityksen täyttyy kuitenkin varustautua uusien kilpailevien tuotteiden/palveluiden varalta. (Porter 1980 s ) Kustannusjohtajuus- ja differointistrategioissa etsitään kilpailuetua useilta toimialan segmenteiltä, mutta keskittymisstrategiassa yritys keskittyy toiminnassaan esimerkiksi tiettyyn asiakasryhmään, tuotelinjan segmenttiin tai jollekin maantieteelliselle alueelle. Tiettyä kohdetta palvellaan erityisen hyvin ja jokainen toiminnallinen menettelytapa suunnitellaan pitäen tämä kohde mielessä. Yritys pystyy palvelemaan kapea-alaista strategista kohdetta tehokkaammin kuin kilpailijat, jotka toimivat laajemmalla alueella. Tällöin yrityksellä on joko alhainen kustannustaso strategisessa kohteessa tai korkea differointiaste. (Porter 1980 s )

13 6 Kuvassa 2 esitetään nämä kolme Porterin perusstrategiaa. Kuva 2. Kolme kilpailun perusstrategiaa (Porter 1980 s. 63) Kustannusjohtajuusstrategian toteuttaminen vaatii suuria pääomainvestointeja ja pääoman saantia, prosessivalmistustaitoa, työvoiman intensiivistä valvontaa, tuotteiden suunnittelua valmistuksen helppoutta ajatellen ja edullista jakelujärjestelmää. Differointistrategia puolestaan vaatii vahvoja markkinointi- ja tuotesuunnittelutaitoja, yrityksen hyvää mainetta laadun ja teknologian suhteen, pitkää kokemusta toimialalta tai omaperäistä yhdistelmää muilta aloilta saatuja taitoja sekä vahvaa yhteistyötä jakelukanavien kanssa. Keskittymisstrategiassa vaaditaan edellä mainittujen menettelytapojen yhdistelmää, joka suuntautuu tiettyyn strategiseen kohteeseen. (Porter 1980 s. 64.) Saavuttaakseen kilpailuedun yrityksen pitää tehdä valintoja. Sitoutumalla kaikkiin kolmeen perusstrategiaan, yritys epäonnistuu kaikissa. Kiusaus perusstrategian hämärtymiseen on erityisen suuri keskittyjälle silloin, kun se on päässyt kohdesegmentissään hallitsevaan asemaan. Keskittymisstrategia saatetaan silloin helposti uhrata kasvun tähden. Yrityksen on tavallisesti kannattavampaa olla uhraamatta perusstrategiaansa ja etsiä sen sijaan uusia toimialoja, joilla se voi soveltaa perusstrategiaansa tai hyödyntää alojen välisiä yhteistyömahdollisuuksia. (Porter 1985, s ) Perusstrategioihin liittyy myös riskejä. Kustannusjohtajuuden riskejä ovat esimerkiksi teknologinen muutos, uusien tulokkaiden tai seurailijoiden edullisesti omaksuma uusi tieto jäljittelyn avulla tai mahdollisuus investoida ajanmukaisiin laitteisiin, kyvyttömyys nähdä vaadittavia muutostarpeita tuotteissa tai markkinoinnissa, koska huomio kiinnittyy vain kustannuksiin tai kustannusinflaatio, joka kaventaa yrityksen mahdollisuutta ylläpitää riittävän suurta hintaeroa differoituihin tuotteisiin/palveluihin. (Porter 1980 s. 69.) Differoitumiseen liittyy myös suuria riskitekijöitä: Kustannusero alhaisen kustannustason kilpailijoiden välillä tulee liian suureksi, jotta asiakkaiden uskollisuutta voitaisiin ylläpitää. Asiakkaiden tullessa yhä vaativimmiksi heidän tarve hankkia differoitua tuotetta vähenee

14 7 tai jäljittely kaventaa differointietua, mikä on yleinen ilmiö alan kypsillä markkinoilla. (Porter 1980 s. 70.) Keskittymisen riskinä on se, että kustannusero suurten kilpailijoiden ja keskittyneen yrityksen välillä vähenee eliminoiden suppeamman kohteen palvelusta tulleet edut tai poistamalla keskittymisen aikaansaaman differointiedun. Toisaalta edut haluttujen tuotteiden /palveluiden kohdalla voivat kaveta strategisella kohdealueella ja kokonaismarkkinoilla. Kilpailijat voivat myös löytää alamarkkinoita strategisella kohdealueella ja kilpailevat pois alkuperäisen keskittyjän. (Porter 1980 s. 71.) Porterin strategiamallit ovat management-painotteisia eli strateginen menestys rakennetaan tuotannon, talouden ja markkinoinnin varaan. Ihmisten osaamista menestystekijänä Porter ei korosta. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007 s. 332.) Treacy ja Wiersema (1995) ovat luoneet kilpailevan näkökulman Porterin (1980) näkemykselle kilpailuedun lähteistä. He näkevät yrityksen kilpailuedun kolmen arvoa tuottavan lähestymistavan kautta: tuotejohtajuus, operatiivinen erinomaisuus ja asiakasläheisyys (kuva 3). Operatiivisella erinomaisuudella yritys voi kustannustehokkuuden avulla tarjota alhaisinta hintaa, mikä vastaa Porterin näkemystä kustannusjohtajuudesta. Tuotejohtajuudella voidaan tarjota alan parhaita tuotteita/palveluita, mikä muistuttaa Porterin differoitumista. Aidolla asiakaslähtöisyydellä voidaan tarjota asiakkaalle paras kokonais-ratkaisu. Perustava ero Porterin (1980) sekä Treacyn ja Wierseman (1995) kilpailustrategioiden välillä on suhtautuminen asiakkaaseen. Porterin kilpailu-strategioiden arvo määrittyy sen mukaan, miten niillä pystyy kilpailemaan erilaisia kilpailuvoimia 1 vastaan. Treacyn ja Wierseman (1995) kilpailustrategioiden perimmäinen tarkoitus on lisäarvon tuominen asiakkaalle. He eivät näe asiakassegmenttiä ainoastaan yhtenä osana toimialan kilpailukenttää. Asiakasläheisyys on heille syvällistä yhteistyötä asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseksi. (ks. Karisto 2006 s ) II I III Kuva 3. Organisaation toimintamallin, kilpailustrategian ja luotavan lisäarvon välinen yhteys (Karisto 2006 s. 49) Neilimon ja Uusi-Rauvan (2007 s. 332) mukaan asiakassuuntautuneiden liiketoimintamallien yleistyttyä tuotantolähtöisten mallien sijasta yrityksissä on alettu korostaa asiakkaat kohtaavan henkilöstön merkitystä menestystekijänä. Tässä tutkielmassa on mielekästä soveltaa Treacyn ja Wierseman (1995) näkemystä kilpailustrategioista, koska julkisen organisaation haaste voi olla asiakasnäkökulman unohtaminen ja kuntalaisen roolin hämärtyminen asiakkaana. Seuraavaksi tarkastellaan liiketoiminta- ja kilpailustrategioiden ja organisaation toimintamallin yhteyttä. 1 Porterin (1985) kilpailuvoimat ovat : kilpailu alan nykyisten yritysten kesken, toimittajien vaikutusvalta, uusien tulokkaiden uhka, ostajien vaikutusvalta sekä korvaavien tuotteiden tai palvelujen uhka.

15 Strategia kiteytyy liiketoimintamallissa Liiketoimintaosaamisella tarkoitetaan valmiutta johtaa ja kehittää liiketoimintaa niin, että organisaation toiminnan taloudellisuus, tehokkuus ja asiakaslähtöisyys paranevat. Liiketoimintaosaaminen on kykyä ymmärtää paitsi yrityksen toimintaa kokonaisuutensa myös sen osatekijöiden välisiä suhteita. On tunnistettava ne tapahtumaketjut, joiden tuloksena organisaatio pystyy tuottamaan kannattavasti asiakkailleen laadukkaita tuotteita tai palveluja, ja ne osatekijät, jotka tuohon ketjuun vaikuttavat. On myös hahmotettava eri toimijoiden roolit ja vastuut. (Viitala & Jylhä 2006, s. 7-9.) Strateginen liiketoimintaosaaminen voidaan Näsin ja Neilimon (2008, s. 245) mukaan määritellä yritysjohdon kyvyksi asemoida yrityksen liiketoiminta proaktiivisesti liiketoimintaympäristöön, erityisesti ympäristön muuttuminen huomioon ottaen. Johdon on kyettävä kehittämään kilpailuetua tuottava johtamis- ja ansaintalogiikka, joka nojaa organisaation omiin menestystekijöihin. Johtamisosaaminen ei rajoitu pelkästään oman organisaation puitteisiin, vaan johdolta vaaditaan osaamista yhteistyöverkostojen ja -prosessien rakentamiseen päämäärien saavuttamiseksi. Liiketoimintaosaaminen ja innovatiivisuus näkyy yrityksessä strategiana, joka konkretisoituu käytännöksi organisaation liiketoimintamalleissa. Liiketoimintamalli puolestaan on käytännössä arvoketju (kuva 4). Strateginen ajattelu ja teoria, strateginen johtaminen, strategian implementointi ja toteutumisen seuranta Liiketoimintamalli Asiakaslähtöisyys Tehokkaat prosessit HR, IT Johtaminen Arvoketju Toimija 1 Toimija 2 Toimija 3 Toimija 4 Toimija 5 Asiakas Kuva 4. Liiketoimintaosaaminen konkretisoituu organisaatioissa liiketoiminta-malleina ja arvoketjuina

16 9 Viitana ja Jylhän (2006, s. 7 9) mukaan tärkeitä liiketoimintaosaamisen alueita ovat - asiakkaat, heidän tarpeensa ja se mitä heille tarjotaan - arvoketju, tilaus-toimitusketju ja asiakaspalveluprosessit, arvoverkot - tuotanto ja logistiikka - markkinointi - taloushallinto - rahoitus - riskienhallinta - henkilöstöjohtaminen - uuden liiketoiminnan luominen ja - verkottuneen liiketoiminnan johtaminen. Näsi ja Neilimo (2008, s ) tähdentävät lisäksi toimintaympäristön muutosten ymmärtämistä ja hallintaa sekä tiedon ja informaation hyödyntämistä innovatiivisen liiketoimintaosaamisen kulmakivinä. Kuvassa 5 on kuvattu yrityksen liiketoimintamalli ja johtamisen erilaiset ulottuvuudet liiketoimintamallissa sekä toimintaympäristön jatkuvan analysoinnin tarve. Kamenskyn (2008, s ) mukaan johtamisella pyritään hallitsemaan arvoketjua siten, että yrityksen resursseja käytetään optimaalisesti hyväksi sekä hyödyntämään ympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja välttämään uhkat. Toimintaympäristö - lainsäädäntö - julkinen sääntely Toimittajat Kilpailijat Asiakkaat Muut sidosryhmät ja verkostokumppanit Johtaminen Johtaminen ja organisaatio:rakenne, resurssit, ohjausjärjestelmät, palkitsemisjärjestelmät, osaaminen, johtamistapa, yrityskulttuuri Johtaminen Toimittajat Materiaalin Tuotanto hankinta -tuotannon -ostot ohjaus -kuljetukset -valmistus -varastointi -tukitoiminnot Markkinointi -ennen myyntiä -myyntiprosessi -myynnin jälkeen Jakelu -kuljetukset -varastointi -jakelukanavat Hyöty asiakkaalle -tuotteet -palvelut -ratkaisut Asiakkaat Kuva 5. Johtamisen, yrityksen liiketoimintamallin ja toimintaympäristön yhteys (mukaillen Kamensky 2008, s. 46) Yritykset kilpailevat liiketoimintamalleilla. Jorma Ollilan (2009, s. B4) mukaan Suomi nousee taantumasta sijoittamalla osaamiseen ja palvelutuotantoon. Innovaatiot eivät välttämättä ole teknologisia, vaan niiden pitää lähteä enemmän kuluttajien tarpeista. Ne lähtevät muotoilusta, logistiikasta ja kokonaan uusista bisnesmalleista, sanoo Ollila Helsingin Sanomien haastattelussa.

17 10 Möllerin et al. (2004) mukaan elämme peruuttamattomasti verkostoituvassa taloudessa. Tuotannollisesta yhteistyöstä on edetty tuotekehitysyhteistyöhön ja täysin uuden liiketoiminnan tai teknologian kehittämiseen. Yrityksen kyky toimia osana verkkoja ja muodostaa omia liiketoimintaverkkoja ovat keskeisiä menestymisen edellytyksiä. Ulkoistamisen myötä organisaatioiden keskinäiset sidokset kehittyvät yhä moniuloitteisemmiksi ja vuorovaikutuksellisemmaksi (Möller et al. 2004, s. 7). Ratkaisevaksi nousee, millaisen arvoa tuottavan liiketoimintamallin organisaatio rakentaa verkostoissa. Myös julkiselle liikelaitokselle tämä tarkoittaa vaatimusta kehittää kykyä toimia osana verkostoja ja muodostaa omia liiketoimintaverkkoja Innovaatioilla kilpailuetua Kunkin valitun kilpailustrategian pohjaksi tarvitaan väistämättä uusia innovaatioita. Suomen kansallisessa innovaatiostrategiassa (TEM 2010a) innovaatiolla tarkoitetaan osaamisesta syntynyttä ja hyödynnettyä kilpailuetua. Innovaatio voi olla esimerkiksi - uusi tieto, osaaminen ja teknologia - uusi tuote, tekninen ratkaisu, tuotantoprosessi - uusi (asiantuntija)palvelu, asiakasrajapinta - uusi muotoilu tai brändi - uusi liiketoimintamalli, arvoketju tai verkosto - uusi työtapa, organisaatio- tai johtamismalli - uudella tavalla tuotettu palvelu. Innovaatio ei siis liity pelkästään uuteen teknologiaan vaan innovaatioita voivat olla myös palveluinnovaatiot. Erotuksena ideasta ja keksinnöstä innovaation on hyödytettävä asiakasta ja asiakkaiden on oltava valmiita maksamaan siitä. Innovaation ei välttämättä tarvitse olla uusi markkinoilla: keskeistä on se, että innovaatio palvelee asiakkaan tarpeita. Yrityksen näkökulmasta innovaatio on uutta liiketoimintaa. Innovaatiota voidaan pitää siksi enemmän taloudellisena ilmiönä kuin teknologisena. Innovatiivisuuden kehittämisen haasteena on yksilöiden ja yhteisöjen luovuuden ja osaamisen hyödyntäminen Mooren (2006) mukaan innovaatiot voidaan jakaa seuraavasti: Toimialaa mullistavasta innovaatioista (disruptive innovation) voidaan puhua silloin, kun uusi innovaatio vie kilpailijoilta kilpailuedun ja voi syntyä jopa uusi toimiala. Innovaatio voi olla esimerkiksi uusi teknologia tai jakelukanava. Sovellusinnovaatiossa (application innovation) syntyy uusia sovelluksia tai käyttökohteita entiselle toiminnallisuudelle. Tärkeää on luotettavuus, jotta voidaan varmistua pääsystä massamarkkinoille. Tuoteinnovaatiossa (product innovation) syntyy erilaisia tuotteita, joissa käytetään em. sovelluksia. Ajan kuluessa huomataan, mitkä tuotteen menevät kaupaksi ja mistä sovelluksesta tulee valtavirta (dominant design), joka syrjäyttää muut sovellukset. Voi syntyä erilaisia tuoteinnovaatioita eri markkinoille. Innovatioalustoista (platform innovation) voidaan puhua, kun teknologia on vakiintunut ja käyttäjämäärät alkavat saturoitua. Tällöin pyritään hakemaan tuotejohtajuutta yhdistämällä olemassaolevaa uusiin mahdollisuuksiin ja saamaan näistä uusista yhdistelmistä hyötyä. Platformiajattelu ei rajoitu pelkästään teknologioihin. Tuotteen suunnitteluinnovaatiot (value engineering innovation) parantavat prosessien kustannustehokkuutta, jonka ansioista kilpailukyky voidaan säilyttää. Tämä on erittäin

18 11 tehokas keino markkinointi-innovaatioihin yhdistettynä, jolloin esimerkiksi palvelun modulaarisuudella saavutettu kilpailukyky yhdistettynä asiakasarvoja vastaaviin mielikuviin, tuo palvelulle kilpailuetua. Helppokäyttöisyyttä parantavat integraatioinnovaatiot (integration innovation) vähentävät kompleksisuutta ja tekevät tuotteen/palvelun asiakas-ystävällisemmäksi helppokäyttöisyyttä arvostaville. Prosessi-innovaatioissa (process innovation) prosessien uudelleensuunnittelulla vähennetään ratkaisevasti kustannuksia tai parannetaan toiminnan laatua. Arvoketjua muuntavissa innovaatioissa (value migration innovation) siirrytään vähemmän arvoa tuottavasta toiminnasta enemmän arvoa tuottavaan toimintaan tai otetaan haltuun entistä pidempi osa arvoketjusta. Tällaisesta voidaan puhua, kun tuotteiden myymisen siirrytään palveluihin. Tällöin on tärkeää, että asiakas ymmärtää mistä on kysymys ja mistä he saavat etua. Tuotelinjan jatkoinnovaatioilla (line extension innovation) parannetaan asiakasläheisyyttä ja lisätään tarttumapintaa asiakkaaseen tarjoamalla lisäpalveluita, joilla voidaan tuottaa asiakkaalle enemmän arvoa - ja sitä kautta lisätä asiakkaan sitoutumista tai tyydyttää näillä lisäpalveluilla aivan uuden asiakassegmentin tarpeita. Tämä keino on markkinoilla tehokas ennen hintakilpailun alkamista. Laajennusinnovaatioilla (enhancement innovation) parannetaan tai laajennetaan tuotetta tai palvelua, kun on aistittu likeisessä asiakassuhteessa, mikä oikeasti tuottaa asiakkaalle arvoa. Tämä tarve voi olla asiakkaalle itselleen piilevä, eikä asiakas näin ollen pystyisi sitä itse ilmaisemaan. Markkinointi-innovaatiot (marketing innovation) luovat mielikuvia ja piilomerkityksiä ja usein tyydyttävät asiakkaan tunne- tai symboliarvoja. Kokeiluinnovaatiot (experiential innovation) vahvistavat asiakkaan kokemuksellisuutta luomalla uutta voimaa ja antamalla asiakkaalle uusia kokemuksia, esimerkiksi Starbuckskahvilassa asiakkaat saavat kahvinsa juuri oman halunsa mukaisena, juuri sellaisilla ominaisuuksilla, jotka vastaavat kunkin omaa tarvetta. Organisaation uudistumiseen liittyvissä johtamisinnovaatioissa (organic innovation) sisäistä organisointia ja henkilöstön osaamista muokataan uutta tarvetta palvelevaksi. Rakenteellisessa innovaatiossa (structural innovation) tapahtuu uudistumista yritysostojen kautta tai tapahtuu toimialan muutos siten, että kokonaan uusi tuote/palvelu korvaa entisen, jolloin markkinat häviävät alta Asiakasarvoa kannattavasti Liiketoimintaosaamisen ja mallien keskeiseksi tekijäksi on todettu asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen (Viitala & Jylhä 2006, s ). Myös Normann (2002 s ) näkee, että yritysten tärkeintä osaamista on organisoida arvon luontia. Tämä näkyy myös suhtautumisessa asiakkaaseen: asiakas ei ole enää pelkkä vastaanottaja tai vain liiketoiminnan lähde, vaan arvon luomisen kanssatuottaja ja suunnittelija.

19 12 Rintamäki et al. (2007) jakavat asiakasarvot seuraavasti: kun asiakas arvostaa taloudellisia arvoja huomion keskipisteenä on tuotteiden ja palveluiden hinta, toiminnallisia arvoja arvostaville ratkaisut ovat tärkeitä, tunnearvoja korostaville kokemukset palvelutuotteiden käytöstä ovat keskeisiä ja palveluiden merkitykset ovat tärkeitä symboliarvoja arvostaville. Asiakkaan arvojen tunteminen ja arvontuotannon innovatiivinen parantaminen on organisaatiolle tärkeä kilpailuetu ja keino erottautua muista saman alan palveluntuottajista. Asiakas vertaa asiakassuhteessa saamiaan kokemuksia omiin odotuksiinsa. Asiakasarvo liittyy tuotteen ja palvelun käyttöön ja siitä saatavaan hyötyyn. Asiakas tekee mielessään kustannus-hyöty -analyysiä siitä, mitä hän saa ja mistä hän luopuu hankkiessaan tuotteen/palvelun ja käyttäessään sitä. Asiakkaat tekevät valintoja kilpailevien tuotteiden ja palveluiden välillä niistä saatavan arvon eli hyödyn ja hinnan välisen suhteen perusteella. (Viitala & Jylhä 2006, s ) Asiakas kokee hyötyvänsä, kun tuotteesta/palvelusta saatu kokemus on odotettua parempi. Mitä vahvempi tuo kokemus on, sitä tyytyväisempi asiakas on. Tyytyväisyys vaikuttaa asiakkaan sitoutumiseen, yrityksen ja asiakkaan välisiin siteisiin sekä asiakassuhteen lujuuteen. Mitä lujempi suhde on, sitä vähemmän asiakas on kiinnostunut muista vaihtoehdoista. Ne yritykset, jotka pystyvät luomaan muita enemmän asiakasarvoa, yleensä voittavat suurimmat markkinaosuudet. (Viitala & Jylhä 2006, s ) Normann (2002 s. 98) näkee, että asiakkaan liiketoiminnan tärkeimmät asiat liittyvät asiakkaan suhteeseen sen omiin asiakkaisiin. Todellinen asiakaslähtöisyys vaatii siten menemään välitöntä asiakassuhdetta pidemmälle ja ymmärtämään asiakkaan ja tämän asiakkaan välisiä suhteita. Pitkän aikavälin menestyksen tärkein mittari ei Normannin (2002 s. 98) mukaan ole siinä, miten paljon voittoa yritys saa kultakin asiakkaalta, vaan siinä, miten kilpailukykyinen asiakas on omilla markkinoillaan. Kimin ja Mauborgnen mukaan (2007, s. 37) asiakasarvon tuottamisessa on tärkeää myös kannattavuus ja arvoinnovaation löytäminen. Asiakkaalle ja organisaatiolle arvoinnovaatio löytyy alueella, jossa yrityksen toimenpiteet vaikuttavat myönteisesti sekä sen omaan kustannusrakenteeseen että sen asiakkaille antamaan arvolupaukseen. Koska asiakkaan saama arvo perustuu yrityksen asiakkaalle tarjoamaan hyötyyn ja hintaan ja koska yrityksen saama arvo riippuu hinnasta ja kustannusrakenteesta, arvoinnovaatio toteutuu vain silloin, kun hyötyyn, hintaan ja kustannuksiin vaikuttavien toimintojen kokonaisuus on sopusoinnussa. Pitkäsen (2006, s. 171) mukaan palvelukonsepti on ajatusmalli siitä, miten asiakkaalle tuotetaan arvoa. Puhutaan myös palveluajatuksesta. Kun palvelukonseptiin liitetään tarpeelliset tietojärjestelmät, työvälineet, tarvikkeet ja osaavia innostuneita ihmisiä, syntyy palvelua. Näin palvelukonseptin kehittäminen on yhteydessä liiketoimintamallin ja prosessien kehittämiseen. Palveluliiketoiminnassa asiakasarvoa pystytään tuottamaan kannattavasti parhaiten massakustomoinnin (massaräätälöinnin) eli palvelun modulaarisuuden avulla. Modulaarisuus tarkoittaa sitä, että jokainen palvelutuotteen komponentti on massatuotettu, mutta lopputuote ei, vaan sen koostuu dynaamisesti massatuotetuista osista asiakkaan haluamalla tavalla. Lopputuloksia eli ratkaisuja voidaan haluttaessa tuotteistaa, jos halutaan hallita riskejä lopputuloksen epäonnistumisesta tai halutaan vähentää asiakkaan vaivaa. (Suominen 2010.) Liiketoimintaperiaatteena massaräätälöinti edellyttää Harjun (1999 s. 27) mukaan liiketoimintaprosesseja, joilla edut pystytään hyödyntämään. Näyttääkin siltä, että massarää-

20 13 tälöinnissä yhdistyvät Porterin (1980) yleiset kilpailustrategiat, jotka usein mielletään toistensa poissulkeviksi. Kinnusen (2004, s. 35) mukaan asiakastarpeiden selvittämiseksi ja parhaan arvontuotannon varmistamiseksi asiakkaita kannattaa osallistaa jo palvelukonseptien suunnitteluvaiheessa asiakkaan käyttäytymisen ymmärtämiseksi. Käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa hyödynnetään palvelun käyttäjiä aktiivisesti kehittämisessä. Keskeistä käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa on tieto käyttäjien tarpeista olivatpa ne tiedostettuja, piileviä tai tulevaisuudessa mahdollisesti herääviä. Erityisesti uusia viestintäteknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia palvelun käyttäjien osallistamiseen. (TEM 2010b.) 2.2. Omistajastrategia Omistajastrategiassa yrityksen omistajat määrittelevät roolinsa yrityksen johtamisessa ja johtamisen valvonnassa. Neilimon ja Uusi-Rauvan (2007 s. 335) mukaan olennaisia kysymyksiä ovat, missä päätöksentekoelimissä omistajat ovat mukana ja mitä päätöksiä he näissä elimissä tekevät. Omistajastrategian tavoitteena on yhdessä organisaatiostrategian (kts. kappale 2.3.) kanssa luoda yritykseen sellainen johtamisjärjestelmä, joka parhaalla mahdollisella tavalla tukee yrityksen toimintaa ja auttaa yritystä saavuttamaan päämääränsä ja tavoitteensa. Omistajien vaikuttamista yrityksen johtamiseen voidaan määritellä termillä corporate governance (suom. yhtiön hallinnointi). Se koostuu prosesseista, tavoista, toimintaperiaatteista, laeista ja instituutioista, jotka vaikuttavat tapaan, jolla yritystä ohjataan, hallinnoidaan ja kontrolloidaan. Käsitteeseen sisältyvät myös suhteet tärkeiden toimijoiden kanssa sekä yhtiön tavoitteet, joita viisaalla hallintotavalla tavoitellaan. Vaikuttaminen on joko välillistä tai välitöntä. Välillisiä corporate governancen välineitä ovat hallituksen toteuttama valvonta, johdon palkitsemisjärjestelmät ja yrityksen pääomarakenne. Hallituksen valvonta ja jatkuva vuoropuhelu johdon kanssa voi vähentää omistajien ja johdon välisiä yrityksen kehittämiseen liittyviä erimielisyyksiä. Omistajat voivat vaikuttaa yrityksen johtamiseen myös välittömästi. Omistajien välittömät keinot liittyvät aina osakkeiden myyntiin tai ostamiseen. (Lainema 1998 s.15.) Omistajaohjaus on osa yrityksen sidosryhmäohjausta ja käsittää sekä hallituksen kautta tapahtuvan välillisen eli sisäisen valvonnan että myös ulkoiset omistajaohjaukseen liittyvät toimenpiteet eli osakkeiden myymisen ja ostamisen (Lainema 1998 s.20). Laineman ja Haapasen (2010 s. 25) mukaan omistajastrategian ydin ovat omistajaohjauksen linjaukset Omistajan rooli organisaation arvonluontiprosesseissa Laineman ja Haapasen (2010 s. 71) mukaan omistajien on mielekkäintä käyttää valtaa organisaation hyväksi pyrkimällä ohjaamaan johdonmukaisesti oman roolinsa puitteissa niitä prosesseja, joilla on suurin vaikutus organisaation menestymiseen ja arvon kehittymiseen. Nämä omistaja-arvoa luovat prosessit (kuva 6) ovat - tarkoitus ja arvot - tavoitteet ja strategia - pääomitus - johdon ja hallituksen valinta ja arviointi - strategian toteutus ja - palkitseminen.

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 13/2011

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Tapio Mattila 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Markus Pauni (toim.) Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite Kuntaliitto Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot