Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/ Yhtymähallitus. Aika klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska"

Transkriptio

1 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/ Yhtymähallitus Aika klo 08:30-10:45 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 93 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 94 Käsiteltävät asiat 5 95 Talouden seuranta 6 96 Varhaiskasvatuspalveluiden siirtäminen kuntayhtymästä osaksi 7 kuntien sivistystoimea: asiaa koskevan päätöksenteon valmisteleminen 97 Hammashoidon hoitotarvikkeiden ja tarveaineiden kilpailutus 9 98 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö 10 vammaispalvelulain mukaisten palveluiden järjestämisestä 99 Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen Tiedoksiantoasiat Muut asiat Kuntayhtymän johtajan johtajasopimus 16

2 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/ Yhtymähallitus klo 08:30-10:45 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hannula Jouko puheenjohtaja Toivola Antti 1. varapuheenjohtaja Kangas Esko 2. varapuheenjohtaja Mäkelä Risto 3. varapuheenjohtaja Ainasoja Eeva-Leena jäsen Erkkilä Eero jäsen Haapakoski Kaisa jäsen Isokääntä Marja jäsen Kangas Terhi jäsen Korpi-Tassi Pauli jäsen Löytynoja Alpo jäsen Pirnes Satu jäsen Ruha Tea jäsen Läsnäolo- ja puheoikeus Möller Urho vs. kuntayhtymän johtaja, poistui 99 ajaksi talousjohtaja Matikainen Pirjo hyvinvointipalvelujohtaja poistui 99 ajaksi Peltokorpi Päivi terveyspalvelujohtaja poistui 99 ajaksi Sarja Liisa hallintopalvelupäällikkö, sihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaisa Haapakoski ja Marja Isokääntä Allekirjoitukset Jouko Hannula Puheenjohtaja Liisa Sarja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kaisa Haapakoski Marja Isokääntä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä klo hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

3 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhall 92 vs. Kuntayhtymän johtajan ehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin.

4 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Yhall 93 vs. Kuntayhtymän johtajan ehdotus Yhtymähallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajat tähän kokoukseen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisa Haapakoski ja Marja Isokääntä.

5 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/ Yhtymähallitus Käsiteltävät asiat Yhall 94 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin pää tä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellai senkin asian, jota ei ole kokous kut sussa mainittu. vs. Kuntayhtymän johtajan ehdotus Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan asiat kokouksen asialis taksi. Hyväksyttiin esityslistan asiat ja lisälistan asia 102 kokouksen asialistaksi.

6 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/ Yhtymähallitus Talouden seuranta Yhall 95 Yhtymähallitukselle annetaan tilannekatsaus talousarvion toteumasta 1-7/2014 kokouspäivän kirjanpidon toteuman mukaisesti. vs. Kuntayhtymän johtajan ehdotus Oheismateriaalina: Talousarvion toteuma 1-7/2014, kirjanpidon tilanne Yhtymähallitukselle raportoidaan vuoden 2015 talousarvion valmistelutilanteesta. Yhtymähallitus merkitsee talouden toteuman ja vuoden 2015 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

7 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/ Yhtymähallitus Varhaiskasvatuspalveluiden siirtäminen kuntayhtymästä osaksi kuntien sivistystoimea: asiaa koskevan päätöksenteon valmisteleminen Yhall 96 Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalveluiden lainsäädännön val miste lu, hallinto ja ohjaus siirrettiin alkaen sosiaali- ja ter veysmi nis te riös tä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Lastenhoidon tuet, mm. kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki, jäivät sen sijaan edelleen so si aa li- ja terveysministeriöön alaisuuteen. Siirron jälkeen päi vä hoito lakkasi olemasta sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Siirto ei aiheuttanut muutoksia kuntien päivähoitopalvelujen jär jes tä misvel vol li suu teen eikä päivähoito-oikeuteen. Hyvinvointipalvelujohtajan esitys Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on vastannut Ala vies kan, Nivalan, Sie vin ja Ylivieskan sosiaali- ja ter veys pal ve lui den, ym pä ris tö ter veyden huol lon ja varhaiskasvatuspalveluiden jär jes tä mi ses tä al kaen. Vaikka valtakunnan tasolla var hais kas va tuk sen ja päi vä hoito pal ve lui den lainsäädännön valmistelu, hal lin noin ti ja ohjaus ovat ny kyi sin opetus- ja kulttuuriministeriön alai suu des sa, kunnat voivat edel leen ratkaista varhaiskasvatuksen hal lin noin nin haluamallaan ta val la. Kuntaliiton kevään 2014 ja vuoden 2012 tilastojen mukaan ky se lyyn vastanneissa kunnissa var hais kas va tus pal ve lut sijoittuivat hal lin nol li ses ti opetustoimeen 83 % (vuosi 2012: 67 %), so si aa li toimeen 10 % (vuosi 2012: 26 %) ja muuhun hal lin non alaan 7 % (vuosi 2012: 7 %). Kallion peruskunnissa on tehty alustavia linjauksia var hais kas va tuksen siirtämisestä osaksi kuntien sivistys- ja opetustoimea, jolloin varhais kas va tuk sel la ja esiopetuksella on vain yksi järjestäjätaho. Varhais kas va tus ja opetus muodostavat tällöin kokonaisuuden ja jat kumon esi- ja alkuopetukseen. Linjauksiin ovat vaikuttaneet myös tule vat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevat muutokset. Kuntajohtajien ja sivistys- sekä opetustoimen johtajien ja Kallion edus ta jien yhteisessä neuvotteluissa siirron ajankohdaksi on alus tavas ti suunniteltu Liikkeenluovutuksena toteutettava siirto, si säl täen yt-menettelyt, koskisi varhaiskasvatuspalveluiden koko sisäl töä lastenhoidon tukineen ja henkilöstöä kokonaisuudessaan. Siir ret täes sä varhaiskasvatuspalvelut osaksi Alavieskan, Nivalan, Sie vin ja Ylivieskan sivistystoimea toiminnan tulee kaikilta osiltaan jat kua häiriöttä uudessa organisaatiossa. Varhaiskasvatuspalveluiden siirtäminen Kalliosta osaksi omis ta jakun tien sivistystoimea vaatii kunnissa asian käsittelyä ja pää tök sente koa syksyn 2014 aikana. Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden palvelujohtaja Yhtymähallitus esittää kunnissa tehtyjen alustavien linjausten joh-

8 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/ Yhtymähallitus vs. Kuntayhtymän johtajan ehdotus dos ta, että Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivies kan kaupunki tekevät mennessä yhdenmukaiset pää tök set kuntayhtymän varhaiskasvatuspalveluiden, mukaan lukien las ten hoidon tuet, ja varhaiskasvatuspalveluiden koko henkilöstön siir tä mi ses tä osaksi kuntien sivistystoimea alkaen. Siirto toteu te taan liikkeenluovutuksena sisältäen yt-menettelyt. Yhtymähallitus pyytää kuntia nimeämään edustajansa var hais kas vatus pal ve lui den siirtoa koskevan projektin ohjausryhmään. Hyväksytään hyvinvointipalvelujohtajan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin.

9 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/ Yhtymähallitus Hammashoidon hoitotarvikkeiden ja tarveaineiden kilpailutus Yhall 97 Suun terveydenhuollossa hammashoitotarvikkeiden ja tarveaineiden hankintasopimukset päättyvät KL-Kuntahankinnat toteuttavat vuoden 2014 aikana hammashoidon tarvikkeiden ja tarveaineiden kilpailutuksen siten, että sopimus tulisi käyttöön tammikuussa Sopimusajan pituus tulee olemaan neljä vuotta (irtisanottavissa perustellusta syystä, esim. sote-muutokset on perusteltu syy). Terveyspalvelujohtajan esitys vs. Kuntayhtymän johtajan ehdotus Puitesopimuksen mukaisiin tuotteisiin tulee sisältymään mm. seuraavat hammashoidon keskeiset volyymituotteet: pakkausaineet ja -tarvikkeet juurenhoitoaineet ja -tarvikkeet protetiikkaan, kirurgiaan liittyvät aineet ja tarvikkeet, röntgentarvikkeet, porat kertakäyttötuotteet, profylaksiatuotteet, puhdistusaineet yms. Hammashoidon tarvikkeiden ja tarveaineiden vuosihankintojen arvo nykyisten hankintojen pohjalta on n /vuosi, sopimuskaudelle n Valmistelija: ylihammaslääkäri Yhtymähallitus hyväksyy hammashoidon tarvike ja tarveainehankinnan kilpailun toteutettavaksi KL-Kuntahankinta Oy:n kautta. Yhtymähallitus tekee päätöksen puitesopimukseen osallistumisesta kilpailutuksen jälkeen. Hyväksytään terveyspalvelujohtajan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin.

10 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/ Yhtymähallitus Pohjois-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö vammaispalvelulain mukaisten palveluiden järjestämisestä Yhall 98 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on ottanut erillisenä val vonta-asia na käsiteltäväksi Peruspalvelukuntayhtymä Kallion vam maispal ve lu lain mukaisten palvelujen järjestämisen ja pyytänyt PPKY Kal lio ta antamaan selvityksen palvelujen järjestämisestä ajalla Aluehallintoviraston valvonta-asia johtuu vuonna 2012 tehdystä kantelusta ja selvitys tulee toimittaa alue hallin to vi ras tol le mennessä. Hyvinvointijohtajan esitys vs. Kuntayhtymän johtajan ehdotus Vammaispalvelulain mukaan palvelutarpeen arviointi tulee tehdä kai kil le vammaispalvelunlain mukaisten palvelujen hakijoille ja asiakkuuden alkaessa tulee tehdä palvelusuunnitelma. Tehdyssä selvityksessä todetaan, että ajalla vi reil le tulleiden vammaispalvelua koskevien hakemusten määrä on Kal lios sa ollut yhteensä 204 kappaletta eikä lain mukainen pal ve lutar peen selvittämisen aloittaminen kaikilta osin toteudu lain aset taman 7 arkipäivän kuluessa. Lain asettaman 3 kuukauden ha ke muksen käsittelyajan on ylittänyt yhteensä 11 kpl, joissa syynä ovat olleet asiak kaas ta johtuvat syyt, kuten lisäselvitysten viipyminen. Hakemusten käsittelyaika on keskimäärin ol lut 26 päivää. Lisäksi palvelusuunnitelmien tekemisessä on ollut puut tei ta. Vammaispalvelun tehtäväaluetta on hoitanut yksi sosiaalityöntekijä. Ny kyi nen henkilöstömäärä on osoittautunut riittämättömäksi vammais pal ve lu lain uudistusten voimaan tulon jälkeen. Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa työntekijöitä li sät ään yhdellä työntekijällä vammaisten palveluiden tulosalueen sisäisin siir roin. Samalla tarkastellaan vammaispalvelun toimintatapoja niin, et tä ne vastaavat vammaispalvelulain asettamia vaatimuksia sekä ke hi te tään ja selkiytetään eri tahojen välistä yhteistyötä palvelutarpeen ar vioin nin ja palvelusuunnitelmien tekemisessä. Aluehallintovirastolle annettava selvitys on oheismateriaalina. Valmistelija: Vammaisten ja erityisryhmien palvelujohtaja Yhtymähallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan selvityksen annet ta vak si Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Hyväksytään hyvinvointipalvelujohtajan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin.

11 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen Yhall Kuntayhtymän johtajan virka tulee avoimeksi alkaen. Kuntayhtymän johtajan ehdotus Kuntayhtymän johtajan keskeiset tehtävät: - vastata kuntayhtymän strategisesta johtamisesta sekä toiminnan tuloksellisuudesta ja kuntayhtymälle asetettavien tavoitteiden saavuttamisesta. - huolehtia kuntayhtymän palvelutuotannon järjestämisvastuun toteutumisesta sekä kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta yhtymähallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. - johtaa henkilöstöpolitiikan toteutusta yhtymähallituksen päättämien linjausten mukaisesti. Tarkemmin kuntayhtymän johtajan tehtävät on määritelty hallintosäännössä. Virkaan valittavalta edellytetään hyvää sosiaali- ja terveysalan tuntemusta sekä kokemusta julkisen organisaation tuloksekkaasta johtamisesta. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti kuntayhtymän johtajaksi valittavalta vaaditaan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto. Yhtymähallitus päättää julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi Hakuaika päättyy klo14:00. Hakuilmoitus julkaistaan virallisella ilmoitustaululla, kuntayhtymän internetsivuilla, Kuntarekryssä ja seuraavissa sanomalehdissä: Kalajokilaakso, Kaleva, Keskipohjanmaa. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla ja virkaan valitulta edellytetään hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hyväksyttiin. Yhtymähallitus päätti käynnistää kuntayhtymän johtajan viran täyttöprosessin. Virkaan valittavalta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Yhtymähallitus nimesi työryhmän johon kuuluvat Jouko Hannula Yh Pj, Antti Toivola Yh 1.Vpj, Esko Kangas Yh 2.Vpj, Risto Mäkelä Yh 3.Vpj, Pauli Korpi-Tassi Yh jäsen, Urho Möller talousjohtaja ja

12 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus työryhmän sihteerinä toimii hallintopalvelusihteeri Leena Savikko. Työryhmän tehtävänä on valmistella ja päättää tarkemmista kuntayhtymän johtajan viran aukijulistamisen yksityiskohdista. Yhall Määräaikaan mennessä jätettiin yhdeksän hakemusta; Ilkka Hylkilä OM ja KTM, Anna-Liisa Kainulainen YTM, Johanna Kiiskilä TtM, Minna Kärkkäinen KM, Maarit Rantakurtakko KM, Jyrki Seppä TtM, Kaija-Riitta Suonsyrjä TtM, Antti-Jussi Vahteala TtM, Marita Ylilahti Ttm. Minna Kärkkäinen on perunut hakemuksen Tiivistelmä hakemuksista oheismateriaalina. Yhtymähallituksen puheenjohtajan ehdotus Yhtymähallitus jatkaa kuntayhtymän johtajan viran hakuaikaa klo asti. Aiemmin saapuneet hakemukset huomioidaan. Yhall Hyväksyttiin. Kuntayhtymän johtajan virkaan jatketulla hakuajalla hakemuksensa jättivät Eija Ala-Toppari-Peltola YTM, Harri Ihalainen HTT, Timo Laine MBA, Elma Tainio YTM, Anne Ylönen TtM. Yhtymähallituksen puheenjohtajan ehdotus Yhtymähallitus kutsuu testaukseen ja haastatteluun neljä virkaa hakenutta: Eija Ala-Toppari-Peltola Johanna Kiiskilä Antti-Jussi Vahteala Anne Ylönen Haastattelut pidetään keskiviikkona Hyväksyttiin. Yhall Anna-Liisa Kainulainen on ilmoittanut vetävänsä hakemuksensa pois kuntayhtymän johtajan virkavaalista. Yhtymähallituksen puheenjohtajan ehdotus Ehdotus annetaan kokouksessa.

13 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallituksen puheenjohtajan ehdotus kokouksessa Yhtymähallitus valitsee kuntayhtymän johtajan virkaan TtM Johanna Kiiskilän. Yhtymähallitus valitsi yksimielisesti kuntayhtymän johtajan virkaan TtM Johanna Kiiskilän. Merkittiin, että vs. kuntayhtymän johtaja ja toimialajohtajat poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

14 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/ Yhtymähallitus Tiedoksiantoasiat Yhall 100 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: vs. Kuntayhtymän johtajan ehdotus Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Kunnan eläinlääkintähuollon suunnitelma ja suunnitelman toteutumisen arviointi 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö: STM lausuntopyyntö Lausunto kunnan järjestämisvastuulla olevan kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja palveluasumisen asiakasmaksuja koskevasta lakiluonnoksesta Yhtymähallitus merkitsee saapuneet päätökset ja kirjelmät tietoonsa saate tuiksi. Merkittiin tiedoksi.

15 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhall 101 Ei muita asioita.

16 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtajan johtajasopimus Yhall 102 Kuntayhtymän johtajan viran täyttöprosessin yhteydessä on valmisteltu kuntayhtymän johtajan johtajasopimus. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Sopimuksessa määritellään kuntayhtymän johtajan työn painopistealueet, työn edellytykset, palvelussuhteen ehdot, johtamisen ristiriitatilanteet. Oheismateriaalina kuntayhtymän johtajan johtajasopimus. Kuntayhtymän johtajan virkaan valittu Johanna Kiiskilä on ilmoittanut hyväksyvänsä ja allekirjoittavansa valmistellun sopimuksen. Asia käsitellään kokouksessa puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan johtajasopimuksen. Hyväksyttiin. Liitteet Kuntayhtymän johtajan johtajasopimus

17 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/ Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 99, 102 HvalL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät 99, 102 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus Vierimaantie YLIVIESKA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

18 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189, Isokatu OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen ja osoite Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki Pykälät Valitusaika 14 päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittami nen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Markkinaoikeus perii lainkäyttöasian käsittelystä 244 euron suuruisen oikeudenkäyntimaksun. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkir jaan

19 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/ VALITUS- OSOITUS MARKKINA- OIKEUTEEN Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valituskielto Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksen hausta ilmoittaminen hankintayksikölle Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki puh , faksi , sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi Liitetään pöytäkirjaan

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus Aika 13.03.2015 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot