KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 SIJAINTIPAIKKASELVITYS Versiot: / / LUOTTAMUKSELLINEN KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi sairaala -hanke

2 1 SISÄLTÖ 1 HANKKEEN KUVAUS Yleistä Toimeksianto ja työryhmä UUSI SAIRAALA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUEHDOTUKSET Uusi sairaala -tavoitteet Vaihtoehtoiset aluesuunnitelmat SIJAINTIPAIKKASELVITYKSEN VAIHE I Tekniset selvitykset ja kaavoituksellinen tarkastelu Kustannusarviot Riskitarkastelu Yhteenveto vaiheen I tuloksista SIJAINTIPAIKKASELVITYKSEN VAIHE II Vaiheen II tehtävät Vaihtoehtojen Ve1 ja Ve3 vertailu Tarkistettu kustannuslaskelma vaihtoehdoille Ve1 ja Ve Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon mahdollinen integraatio Kokonaisaikataulutarkastelu Synergialausunnot Tekniset lausunnot Yhteenveto vaiheen II tarkasteluista SIJAINTIPÄÄTÖKSEN VALMISTELU Liitteet Liite 1 Arkkitehtiselvitys vaihtoehdoista Ve1-Ve4 Liite 2 Rakennettavuusselvitys vaihtoehdoista Ve1-Ve4 Liite 3 LVI-tekniikka ja energiaselvitys vaihtoehdoista Ve1-Ve4 Liite 4 Sähkötekniikkaselvitys vaihtoehdoista Ve1-Ve4 Liite 5 Liikennejärjestelyselvitys vaihtoehdoista Ve1-Ve4 Liite 6 Kaavoituksellinen tarkastelu vaihtoehdoista Ve1-Ve4 Liite 7 Huonetilaohjelma ( ) Liite 8 JYTE: Terveydenhuollon jaoston lausunto ( ) Liite 9 Synergialausunnot ( , ) Liite 10 Pelastuslaitoksen lausunto ( )

3 1 HANKKEEN KUVAUS Yleistä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri käynnisti uutta sairaalaa koskevan selvitystyön vuonna Alustava hankesuunnitelma valmistui marraskuussa Alustavaa hankesuunnitelmaa täydennetään vuoden 2013 loppuun mennessä. Alustavasti sairaalan sijaintipaikaksi valittiin hankesuunnitelman mukaisesti Keskussairaalanmäki, ns. läntinen vaihtoehto. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Jyväskylän kaupunki sopivat yhteisessä neuvottelussa , että uuden sairaalan sijaintipaikkaa tarkastellaan uudestaan nykyiseen tonttiin liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta. Jyväskylän kaupunki on laatinut ehdotukset uuden sairaalan vertailtavista sijoituspaikoista. Vertailtavia sijoitusvaihtoehtoja on neljä seuraavasti (kuva 1): Läntinen eli nyt suunnittelussa ollut vaihtoehto sijoittuu Keskussairaalanmäelle osittain rakennettuun ympäristöön. Rakennukset sijoittuvat yksityisten henkilöiden ja kaupungin omistamalle maalle. Läntisestä vaihtoehdosta on laadittu hankesuunnitelma vuonna Vaihtoehto 1, Ve1. Uutena vaihtoehtona esitelty itäinen vaihtoehto sijoittuu Keskussairaalanmäelle niin sanotun Sädesairaalan ympäristöön. Sairaala sijoittuu kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirin omistamille maille. Vaihtoehto 2, Ve2. Uudet, eteläinen ja pohjoinen vaihtoehto sijoittuvat kaupungin omistamille maille. Eteläinen vaihtoehto sijoittuu Eteläportin-Keljonkankaan aluekeskukseen. Vaihtoehto 3, Ve3. Pohjoinen vaihtoehto sijoittuu Kirrin alueelle. Vaihtoehto 4, Ve4. Kuva 1. Uuden sairaalan vertailtavat sijaintipaikkavaihtoehdot

4 3 1.2 Toimeksianto ja työryhmä Uuden sairaalan sijaintipaikkojen vertailun on koonnut Pöyry CM Oy. Työryhmän vetäjänä ja koordinaattorina on toiminut Elina Mäkelä. Kustannusarvioiden laadinnasta on vastannut Raili Simola. Teknisten selvitysten koordinoinnista sekä riski- ja aikataulutarkasteluista on vastannut Jani Jokinen. Työryhmässä asiantuntijana on toiminut arkkitehti Eija Larkas-Ipatti. Selvitystyöhön ja sen tarkastelujen laadintaan on osallistunut seuraava työryhmäkokoonpano: arkkitehtisuunnitteluselvitykset JKMM Arkkitehdit Oy (vastuuhenkilöinä: Teemu Kurkela, Alli Perttunen ja Mikko Lehto) rakennettavuustarkastelut Ramboll Finland Oy (vastuuhenkilönä: Jouni Mali) LVIAJSPR-tekniikkatarkastelut Granlund Oy (vastuuhenkilönä: Jarmo Kakko) sähkötekniikkatarkastelut työyhteenliittymä Easytec-Pöyry (vastuuhenkilönä: Jere Tynkkynen) liikennejärjestelyt ja pysäköintitarkastelut Trafix Oy (vastuuhenkilönä Markus Holm) Selvitysraportin työtä on ohjannut ja valvonut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän kaupungin päättäjistä muodostunut ohjausryhmä. Selvitysraportin laadinnassa ovat auttaneet Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Uusi sairaala hankkeen tilasuunnittelun projektipäällikkö Jonna Taegen ja rakenamisen projektipäällikkö Jari Ilves ovat avustaneet sijaintipaikkaselvityksen lähtötietojen osalta. Sijaintipaikkaselvityksen vaiheessa I tarkasteltiin tonttivaihtoehtoja teknisten, kaavoituksellisten ja liikenteellisten tarkastelujen avulla. Lisäksi laadittiin vaihtoehtojen riskitarkastelut ja tavoitehintapohjaiset kustannusarviolaskelmat. Vaiheen I tehtävät ajoittuivat jaksolle Sijaintipaikkaselvityksen vaiheessa II tehtiin tarkentavat jatkoselvitykset ohjausryhmässä päätettyjen vaihtoehtojen osalta. Lisäksi sijaintitarkasteluun liitettiin perusterveyshuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon integraation osalta vaihtoehtojen ns. integraatiotarkastelu. Synergiahyötyjen osalta pyydettiin lausunnot lähialueen oppilaitoksilta. Vaiheen II tehtävät ajoittuivat välille UUSI SAIRAALA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUEHDOTUKSET 2.1 Uusi sairaala -tavoitteet Hankesuunnitelmassa Uudelle sairaala hankkeelle asetettuja tavoitteita on kuvattu taulukossa 1. Sijaintivaihtoehtoja tarkasteltiin vaiheessa I ja vaiheessa II tavoitteiden saavuttamisen ja mahdollisuuksien näkökulmasta.

5 Taulukko 1. Uudelle sairaalalle asetetut keskeiset tavoitteet SAIRAALAN TOIMINTA SAIRAALAN PITKÄN TÄHTÄIMEN KEHITYS ALUEELLINEN PALVELUVERKOSTO HYVINVOINTIKAMPUS YMPÄRISTÖ LIIKENNE TURVALLISUUS JA TERVEELLISYYS EKOLOGINEN KESTÄVYYS KSSHP: Uusi sairaalahanke, sijaintipaikkaselvitys Sairaala toimii ilman häiriötä ja keskeytyksettä. Sairaalan sisäiset ja ulkoiset liikennevirrat toimivat (mm. ambulanssiliikenne, pääsisäänkäynti, logistiikka). Sairaala on muunneltavissa ja laajennettavissa. Sairaalalle kehitetty uusi toimintakonsepti toimii tontilla. Sijaintivaihtoehto sallii sairaalan sisäisen muunneltavuuden ja riittävät tilavaraukset ovat olemassa rakennuksen laajennuksia varten. Laajennukset voidaan toteuttaa sekä kiinnittyen Uuden sairaalan systeemeihin että satelliittiperiaatteella. Pitkän tähtäimen kehittäminen ei saa häiritä sairaalan toimintaa. Sijainti on palvelurakenteen keskittämisen ja synergioiden kannalta toimiva Vaihtoehdon sijainti mahdollistaa hyvinvointikampuksen muodostumisen. Hyvinvointikampus voi sijoittua joko korjattaviin olemassa oleviin rakennuksiin tai uudisrakennuksiin. Hyvinvointikampuksen taloudelliset ja toiminnalliset edut saavutetaan (mm. myyntitulot nykyisistä tiloista ja tonteista, mahdollisuus sairaalan opetustoiminnan kehittämiseen, yritysten/ palvelujen/ asumisen sijoittuminen lähelle sairaalaa ja siitä saatavat edut). Sijainti kaupunkirakenteessa, kaupunkikuvallinen ja maisemallinen onnistunut kokonaisuus. Rakennuksella on käyttötarkoitukseen sopiva positiivinen imago. Sijainti on alueellisesti ja liittymien kannalta toimiva. Toimivat liikennevirrat ja -järjestelyt joka suunnalta. Eri liikennemuodot eivät risteile. Pääsisäänkäynnin, paikoituksen, päivystyksen, ambulanssiliikenteen ja logistiikan liikennevirrat toimivat. Liikennejärjestelyille on riittävästi tilaa tontilla. Joukkoliikenne toimii. Ympäristössä olevat haitat (melu, tärinä, liikenne, radon yms.) tutkitaan. Hankkeen häiriötekijät ydintoimintaan ja mahd. vahingot ympäristöön estetään/minimoidaan. Ympäristökuormitus. Liikenneratkaisut. Sairaalan elinkaari on pitkä. Ympäristön viherrakentaminen mahdollista. Huollon ja pysäköinnin ympäristönäkökohdat. Toiminnan vaikutus luontoympäristöön. 4 ENERGIATEHOKKUUS RAKENNETTAVUUS SAIRAALAN RAKENNUSKUSTANNUKSET INVESTOINTIKUSTANNUKSET SAIRAALAN TOIMINTAKUSTANNUKSET Energian ja sähkön tuotantomuodot. Passiivinen energiatalous. Aurinkoenergia ja luonnonvalo. Maaperäolosuhteet. Perustamisolosuhteet. Pohjavesiolosuhteet. Hulevesijärjestelyt. Kustannustehokas Selvitetään erikseen (tontin lisäkustannukset, maanhankinta). Sairaalan toimintakustannusten tehostamisesta tulevat säästötavoitteet saavutetaan. Sijaintivaihtoehto tukee tehostamistavoitteiden pitkän aikajänteen saavuttamista. 2.2 Vaihtoehtoiset aluesuunnitelmat Sijaintipaikkaselvityksen perusratkaisuna toimi luonnossuunnitteluvaiheen mukainen suunnitteluratkaisu, jota arkkitehdit JKMM/EGM ovat kehitelleet vaihtoehtoon 1 liittyen. Arkkitehtoninen, toiminnallinen, liikenne- ja tekninen suunnittelu vaihtoehtojen Ve2, Ve3 ja Ve4 osalta on hahmoteltu tonttiselvitykseen vaadittavilta osin.

6 Vaihtoehtoiset aluesuunnitelmat eri tonteilla on esitetty kuvissa Kuva 2. Vaihtoehto 1: Läntinen, Keskussairaalanmäki - asemakaavamuutos vireillä Kuva 3. Vaihtoehto 2: Itäinen, Keskussairaalanmäki - asemakaavamuutos tarvitaan

7 6 Kuva 4. Vaihtoehto 3: Eteläinen, Keljonkangas - asemakaavamuutos tarvitaan Kuva 5. Vaihtoehto 4: Pohjoinen, Kirrin alue - asemakaavamuutos tarvitaan

8 3 SIJAINTIPAIKKASELVITYKSEN VAIHE I Tekniset selvitykset ja kaavoituksellinen tarkastelu Jokaiseen vaihtoehdon osalta laadittiin tekniset selvitysraportit suunnittelualakohtaisesti. Näitä raportteja täydennettiin sovitusti vaiheessa II. Lisäksi Jyväskylän kaupungin kaavoituksen vastuualueen asiantuntijaa Nana Penttiä pyydettiin arvioimaan yhdyskuntarakenteellista ja kaavoituksellista näkökulmaa eri vaihtoehdoissa. Oheiseen taulukkoon on koottu eri asiantuntijoiden laatimat tekniset selvitykset, jotka löytyvät liitteinä. Suunnitteluala Laatija Ve1 Läntinen Ve2 Itäinen Ve3 Eteläinen Ve4 Pohjoinen Arkkitehtiselvitys JKMM Arkkitehdit Oy Rakennettavuusselvitys Ramboll Finland Oy Kunnallistekniikka, -liittymät, energia Granlund Oy Sähköverkostot ja liittymät Easytec Oy (+Pöyry Finland Oy) Liikenne ja liikenneratkaisut Trafix Oy Kaavoitus- ja yhdyskuntarakennevertailu Jyväskylän kaupunki Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite Kustannusarviot Sairaalan osalta tavoitehintalaskennan perusteena käytettiin tilaohjelmaa ( ), joka on esitetty liitteessä 7. Taulukko 2. Vaihtoehtojen Ve1 Ve4 tavoitehinta-arviot (alv 0%, kustannustaso 12/2013) (autopaikoituksen rakennuttaja voi olla ulkopuolinen) (hankesuunnitelman mukainen kustannustaso 12/2012) Kustannusvertailu, alv 0 % Kustannustaso 12/2013 VE 1 VE 2 VE 3 VE 4 HANKESUUNNITELMA Rakennuskustannukset Rakennuskustannukset ja liittymät Aluetyöt Kalusteet ja laitteet Yhteensä Uuteen sairaalahankkeeseen liittyvät investoinnit Tontin lisäkustannukset Väistöt väistön varustelu?? Uuden sairaalan kokonaiskustannukset Erilliset investoinnit Autopaikoitus Liikenneväylät Yhteensä Laajuus brm brm brm brm brm2 uutta+rakennus 45 uutta+rakennus 45 uudisrakentamista uudisrakentamista brm brm2

9 8 Kokonaislaajuus hankkeelle on kaikissa vaihtoehdoissa brm2. Vanhoista rakennuksista on vaihtoehdoissa 1 ja 2 hallintokäyttöön suunniteltu käytettäväksi rakennuksen 45 tiloista brm2. Vaihtoehdoissa 3 ja 4 on vastaava määrä hallintotilaa lisätty uudisrakentamisena. Vaihtoehdossa 1 on pysäköintitilojen määrässä otettu huomioon olemassa olevan pysäköintitalon jääminen käyttöön (550 paikkaa). Kustannusten osalta seuraavat tekijät selittävät vaihtoehtojen kustannuseroja: Ve1 osalta kustannuksia lisäävät tekijät: voimalinjasiirrot (aluetyöt), tonttiostot ja liikenneväylien parantaminen Ve2 osalta kustannuksia lisäävät tekijät: merkittävät väistötilatarpeet ja väliaikaiset pysäköintitarpeet sekä kannen alle tulevat pysäköintiratkaisut (väistötilakustannuksista puuttuvat sairaalalaitekustannukset) Ve3 osalta kustannuksia lisäävät tekijät: paalutus, alapohjan vahvistaminen ja täyttötyöt, kunnallistekniikka- ja sähköliittymäkustannukset ja suurempi pysäköintirakentamisen tarve Ve4 osalta kustannuksia lisäävät tekijät: louhintakustannukset, kunnallistekniikka- ja sähköliittymäkustannukset ja suurempi pysäköintirakentamisen tarve Vaiheessa I kustannustarkasteluissa ei otettu huomioon mahdollista perusterveyshuollon ja integraation lisärakennustarpeita. 3.3 Riskitarkastelu Sijaintivaihtoehtoihin liittyvät merkittävät riskit tunnistettiin riskitarkastelupalaverin avulla. Riskien merkittävyyttä arvioitiin asteikolla erittäin merkittävä riski (M1), hyvin merkittävä riski (M2) ja merkittävä riski (M3). Riskitekijän arvioitiin vaikuttavan aikatauluun, kustannuksiin, päätöksentekoon tai Uusi sairaala - hankkeen laatuun ja/tai toiminnallisuuteen. Tunnistetut riskitekijät olivat seuraavat: vaativat väistötilatarpeet pitkän tähtäimen laajentumismahdollisuuksien puute tunnistamattomat kaapelit kaavoitusprosessimuutosten kesto pilaantuneiden maiden löytyminen pohjavesiolosuhteet tonttiostot perusterveydenhuollon integraatiopäätöksen viivästyminen kunnallisteknisen verkoston ja muun vaadittavan infran esirakentamisen aikataulu. Riskikartta on esitetty taulukossa 3.

10 Taulukko 3. Sijaintivaihtoehtoihin liittyvät merkittävimmät tunnistetut riskit Yhteenveto vaiheen I tuloksista Hankkeen ohjausryhmälle esiteltiin vaiheen 1 tulokset Vaiheen I selvitysten perusteella vaihtoehto 2 (Itäinen, Keskussairaalanmäki) oli esitetyistä vaihtoehdoista huonoin, koska hankkeen kustannukset olivat jo ilman väistötilojen sairaalalaitteita 19% korkeammat kuin edullisimman Ve1 sijainti edellyttää väistötilojen rakentamista Caterina ja M-rakennuksille ennen kuin rakentaminen voidaan käynnistää sisäyhteys sädesairaalaan pitää rakentaa osittain uudestaan sädesairaalan toiminnot joudutaan ulkoistamaan pysäköintitalon rakentamisen ajaksi toiminnalle aiheutuu eniten häiriöitä rakentamisvaiheessa tilapäisjärjestelyinä rakentamisen aikainen pysäköinti tulee ostaa ulkopuolelta ja/tai väliaikaispysäköintitilat tulee rakentaa hankkeen rakentamisaika on oleellisesti pidempi (arvio 1,5 2 vuotta) kuin muissa vaihtoehdoissa, mikä aiheuttaa että tavoitellut käyttökustannussäästöt (25 milj. /vuodessa) menetetään. Vaihtoehto 4 (Pohjoinen, Kirrin alue) oli keskusta-alueen ulkopuolisista vaihtoehdoista huonompi, koska tontti sijaitsee pohjavesialueella, jossa ei sallita pohjaveden alennusta tai pilaamista, aikatauluriskit rakentamisen lupaprosessien kautta jyrkällä tontilla suuret kaltevuudet (13 m, 1:5) ja rakentaminen vaatii paljon maa- ja kallioleikkausta ja/tai pengerryksiä, mikä voi johtaa pysyvään pohjaveden alentamistarpeeseen aluekehityksen näkökulmasta sijaitsee kauempana kuin Ve3 ja lisäksi Ve3:n alueelle suunnitellaan uutta aluekeskittymää tulevassa yleiskaavassa 2014 liikennejärjestelyt etenkin etelästä tultaessa vaativat kehittämistä tulevien rakennushankkeiden (kuten Vt4) vaikutukset eivät ole tiedossa kunnallistekniset syötöt ja varasyötöt on rakennettava kaukaa kuten myös sähkön varasyöttöjärjestelyt (tämä pätee myös Ve3:een)

11 10 Liikenneverkon toimivuuden kannalta liikenneteknisesti parhaan arvosanan sai tehdyssä vertailussa vaihtoehto 1, ks. kuva 6. Kuva 6. Liikenneverkon toimivuuden arviointi eri vaihtoehdoissa Liikenteellisen arvioinnin pisteytys ei ole suoraan yhteismitallinen eikä yhteispistemäärä suoraan ilmaise vaihtoehtojen paremmuutta. Vaihtoehdot Ve3 ja Ve4 eivät nouse tarkastelussa kuitenkaan millään osa-alueella olennaisesti paremmaksi kuin vaihtoehdot Ve1 ja Ve2. Ohjausryhmä päätti, että vaiheen II tarkasteluihin jatkavat vaihtoehdot Ve1 (Läntinen, Keskussairaalanmäki) ja Ve3 (Eteläinen, Keljonkangas). 4 SIJAINTIPAIKKASELVITYKSEN VAIHE II 4.1 Vaiheen II tehtävät Vaiheessa II täydennettiin selvityksiä Ve1 (Läntinen, Keskussairaalanmäki) ja Ve3 (Eteläinen, Keljonkangas) osalta. Tarkasteluihin otettiin mukaan myös perusterveydenhuollon palveluiden mahdollinen integroituminen sairaalan yhteyteen. Tehtävät olivat seuraavat: vaihtoehtojen tarkennettu vertailu rakennus- ja investointikustannusten tarkistaminen saatavien lisätietojen perusteella perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation laajuustarkastelut ja toimintojen sijoittaminen sairaalan yhteyteen perusterveyspalveluiden investointikustannukset sairaalan yhteyteen rakennettaessa kokonaisaikataulutarkastelu ottaen huomioon merkittävimmät riskit riskitarkastelun mukaisesti ja reunaehdot kuten kaavoitusprosessi, väistörakentaminen, maanhankinnat, kunnallisteknisen infran ja teiden rakentaminen sekä niihin liittyvä suunnittelu ja tehtävät muutokset synergiaan liittyvät lausuntopyynnöt läheisiltä oppilaitoksilta tekniset lausunnot (Jyväskylän Energia) Ve3:n osalta liikennejärjestelyjen toimivuustarkastelu (Ve1 tarkasteltu aiemmin hankesuunnitteluvaiheessa). 4.2 Vaihtoehtojen Ve1 ja Ve3 vertailu Vaihtoehtoja Ve1 (Keskussairaalanmäki) ja Ve3 (Keljonkangas) arvioitiin seuraavien kriteerien kautta yhdyskuntarakenteen eheys, integraatiohyödyt ja palveluverkoston synergia, saavutettavuus, rakennettavuus, kunnallistekniset verkostot ja energian mahdolliset tuottomuodot, sähkönjakelu ja ICT-verkot, laajennettavuus, rakentamisen aikaiset häiriöt ja vanhan rakennuskannan kehittäminen. Sairaalan ydintoimintojen kuten potilastyön, sisäisten liikennevirtojen ja henkilöstön työympäristön kannalta vaihtoehdot on oletettu samanarvoisiksi, koska suunnittelukonsepti on kummassakin sama. Vaihtoehtotarkastelun tulokset on esitetty taulukossa 4 (Ve1) ja taulukossa 5 (Ve3).

12 Taulukko 5. Vaihtoehto Ve1, Läntinen, Keskussairaalanmäki Kaavoitus ja maanomistus Integraatio- ja palveluverkosto Toiminnallisuus, muunneltavuus, synergia ympäristö Saavutettavuus, liikenneverkko ja järjestelyt Julkinen liikenne 11 Rakennettavuus LVIAJSPR, energia kunnallistekn. liittymät Sähkö- & ICT- verkot, sähkönjakelu Vanha rakennuskanta, Alueen kehittäminen ja laajennettavuus Rakentamisen vaikutukset Ve1:Keskussairaalanmäki, läntinen Sijainti kaupunkirakenteessa. Sairaala toimii ja voi kehittyä pitkällä tähtäimellä. Sairaalan sisäiset ja ulkoiset liikennevirrat toimivat (mm. ambulanssiliikenne, pääsisäänkäynti, logistiikka). Sairaala on muunneltavissa ja laajennettavissa. Sairaalalle kehitetty uusi toimintakonsepti toimii tontilla. Sijainti on palvelurakenteen keskittämisen ja synergioiden kannalta toimiva (mm. Kyllön toiminnot, sairaalakoulu) Kyllön terveysaseman eshmahdollista siirtää sairaalan yhteyteen. Mahdollistaa Keskustan terveysasemien ja Kuokkalan terveysasemien toiminnan siirron uuden sairaalan yhteyteen (as ) - päivystys 1800 brm2 - elektiivinen puoli 2800 brm2 - kuntoutus 800 brm2 - erikoislääkäri 600 brm2 - hammashoito 800 brm2 - vuodepaikat 6500 brm2 (100 p.) yht brm2 + apuvälinekeskus (oleva) rak. 45 Apuvälinekeskuksen ja hoitotarvikejakelun keskittyminen on helposti mahdollinen. Terveydenhuollon palvelujärjestelmän kustannukset on mahdollista tehostaa pitkällä tähtäimellä. Saavutettavuus on kokonaisuutena vaihtoehdoista paras. Henkilöautolla saapuville tällä ei ole käytännön merkitystä, koska ero on ajallisesti pieni. Liikenneverkko jonoutuu ajoittain, mutta pääsääntöisesti liikenne sujuu hyvin. Vaihtoehto tukee parhaiten kestävää liikkumista ja kasvattaa vaihtoehdoista vähiten liikenne-suoritteita kokonaisuudessaan. Järjestelyt on suunniteltu välittämään tarvittava liikennemäärä. Kaikille tarvittaville toiminnoille kuten, saattoliikenteelle, ambulansseille ja logistiikalle on riittävät tilat. Hälytysajoneuvoille on useita mahdollisia sisäänajoreittejä mahdollisten häiriöiden varalta. Kitkamaa- / moreenimaaperä. Pohjavesi syvällä. Suurehkot korkeuserot. Perustaminen maan- /kallionvaraan. Tontilla on vain pieniä paikallisia pohjaveden alennustarpeita. Hulevedet nykyjärjestelmiin tarvittavine muutoksineen ja viivästyksineen (uusi kaava saattaa tuoda vaatimuksia). Hulevedet on liitettävissä uuteen Keljonkadun johtoon. Kaukolämpö- ja vesijohtoliittymät ovat saatavissa kahdesta suunnasta. Tämä on toimintavarmuuden kannalta hyvä asia. Käyttöveteen tarvitaan paineenkorotus kiinteistössä. Jätevedet saadaan liitettyä Kukkumäentielle. Alimmat kerrokset pumpataan. Sähkönjakelun varmistamiseksi uusi sairaala on suunniteltu liitettäväksi Jyväskylän Energian keskijänniteverkkoon kolmen liittymän periaatteella - pääsyöttö rakennetaan läheiseltä Keljon sähköasemalta. - varasyötöt saadaan rakennettua Kirkkopuiston ja Savelan kytkinasemilta Purkutöitä: Jyväskylän Energian nykyisten kaapeleiden siirtoja. Nykyisten maakaapeleiden purkuja. Nykyisten autolämmitys- ja valaisintolppien purkuja. Syöttökaapelin siirto nykyiseen sairaalaan Konesaleihin asennetaan omat ICTliittymät Elisan ja Soneran verkoista Vaihtoehdon sijainti mahdollistaa hyvinvointikampuksen muodostumisen ja se voi sijoittua joko korjattaviin olemassa oleviin rakennuksiin tai uudisrakennuksiin. Hyvinvointikampuksen taloudelliset ja toiminnalliset edut saavutetaan (mm. myyntitulot nykyisistä tiloista ja tonteista, mahdollisuus sairaalan opetustoiminnan kehittämiseen, yritysten/ palvelujen/ asumisen sijoittuminen lähelle sairaalaa ja siitä saatavat edut). Rakentamisen aikaisia häiriöitä alueella. Plussat Miinukset Keskeinen sijainti osana kaupunkirakennetta Kaavoitus jo vireillä ja selvityksiä tehty Kaupungin ilmasto-ohjelman mukainen Sijoittuminen väestökeskittymään yhtenä tehokkaana kokonaisuutena (Integraatio (pth, esh) kattava) Kyllö-yhteys Sairaalakoulu lähellä sairaalan toimintoja yhteistyön kannalta Jos sairaala kehittyy yliopisto-opetus sairaalaksi, sopivia tiloja ja tontteja sijaitsee lähellä toimintoja varten. (Työvoiman saatavuus) Tarvittavat maakaupat Terveydenhuollon koulutusta ei ole Vaatii laajan alueen kaavamuutoksen integroitu päärakennukseen + länsiväylä 2 kaavamuutoksen Suuri keskittymä ja muun muassa Purettavia rakennuksia ja siirtoja muutosjohtamisen haaste Rinnetontin vuoksi on luonnonvalon toimintamallien käyttöönotossa saanti osassa kellarin ja itäpäädyn työtiloja rajoitettua. Rakennuspaikka on hieman ahdas. Pitkäntähtäimen laajentumisen edellytyksenä on Silentan tontti, Kaupunkikuvallisesti tontti sijaitsee hieman taustalla varsinkin ilman Silentan tonttia. Toimintakonseptin hyödyt eivät realisoidu täysimääräisesti mikäli vanhoja tiloja käytetään (koulutus, apuvälinekeskus, hallinto) Keskustan läheisyydessä Hyvä saavutettavuus laajalta alueelta Tukee kestävää liikkumista Ei erityisen kalliita liikenteellisiä ratkaisuja Pysäköintitalo on jo olemassa Nykyinen linjastorakenne palvelee sairaalaa erittäin hyvin Kevyen liikenteen väylät Suuret korkeuserot - rampit Ajoittain jonoutuva liikenne ja ruuhkautumisen riski (potilaat, vieraat ja henkilöstö) Kuljetuskaluston koko on sidottu ympärillä olevan tiestön vuoksi Liikenneinfraan tehtävät muutokset ja niiden ajoitus Perustamisolosuhteet Ei juurikaan pohjavesiongelmaa Hulevesiverkosto Korkeuserot Purettavat ja säilytettävät (varottavat) nykyiset rakennukset Johtojärjestelyt Mahdollinen pima-käsittely Liittymät ovat saatavissa lähellä Toimintavarmuus (käyttövesi, lämpö) Mittava esirakentamisentarve alueella Suurehkot johtosiirtotyöt ja - järjestelyt ennen rakentamista Pinta-alat mahdolliselle maalämmön hyödyntämiselle vain osittaiset tontilla Tontin ulkopuolisen kunnallistekniikan verkoston rakentamisen ajoitus Keljon sähköasema lähellä (jännitevaihtelut pieniä) Sähkön varayhteyksien helppo tekeminen Sähkönjakelun varmuus on hyvä ja jänniteheittelyt pieniä Energialaitoksen nykyisten kaapeleiden siirto Nykyisten kaapeleiden katkeamisen vaara Siirrettävien rakennusten uudet sähkösyötöt ja teleliittymät Alueen tunnistamattomat kaapelit Suunnittelutarpeita: Sähkömagneettiset häiriöt Hyvinvointikampusalueen kehittäminen Osaa tiloista voidaan tarvittaessa hyödyntää tai myydä sopivaan toimintaan käytettäväksi (V3, Novarakennus ja rak 45) Pysäköintilaitoksen hyödyntäminen Jos Silentan ja koulutusyhtymän tontit otetaan mukaan, sairaalan alue on tarpeeksi suuri pitkän tähtäimen kehittämiselle Vanha rakennuskanta ohjaa suunnittelua Mikäli vanhoja tiloja hyödynnetään ovat tilat suuremmat kuin mitä todellinen tarve on (V3 ja Novarakennus ja rakennus 45) Purku- ja siirtokustannukset (rakennukset 2 & 3, pesula ja rakennukset 21B&C) Rakennusajan hätäliikenteen järjestelyjen hoitaminen (vain yksi sisääntulo) Pysäköinti rakentamisen aikana (henkilöstö, potilaat ja vieraat) Rakentamisen aikainen vaikutus sairaalan toimintaan ja lähiympäristöön (mm. liikenne,

13 12 Taulukko 6. Vaihtoehto Ve3, Eteläinen, Keljonkangas Kaavoitus ja maanomistus Toiminnallisuus, muunneltavuus ja ympäristö Integraatio- ja palveluverkosto synergia Saavutettavuus, liikenneverkko ja järjestelyt Julkinen liikenne Rakennettavuus LVIAJSPR, energia kunnallistekn. liittymät Sähkö- & ICT- verkot, sähkönjakelu Vanha rakennuskanta, Alueen kehittäminen ja laajennettavuus Rakentamisen vaikutukset Ve3:Keljonkangas, eteläinen Sijainti on luonnon ympäröimänä. Sairaala toimii ja voi vapaasti kehittyä pitkällä tähtäimellä. Sairaala toimii ilman häiriötä ja keskeytyksettä. Sairaalan sisäiset ja ulkoiset liikennevirrat toimivat (mm. ambulanssiliikenne, pääsisäänkäynti, logistiikka). Sairaala on muunneltavissa ja laajennettavissa. Sairaalalle kehitetty uusi toimintakonsepti toimii tontilla Sijainti ei ole palvelurakenteen keskittämisen ja synergioiden kannalta paras mahdollinen (mm. Kyllön toiminnot, sairaalakoulu) pth- ja esh- integraatio mahdollista pienemmässä mittakaavassa: - päivystys 1800 brm2 - elektiivinen puoli 800 brm2 - kuntoutus 500 brm2 - erikoislääkäri 300 brm2 - hammashoito 800 brm2 - vuodepaikat 6500 brm2 (100) yht brm2 +apuvälinekeskus elekt.puoli Edellyttää keskustan pth terveyspalveluiden erillisiä ratkaisuja. Terveydenhuollon palvelujärjestelmän kustannukset on mahdollista tehostaa pitkällä tähtäimellä. Henkilöautoilijoille saavutettavuus on hyvä kaikista suunnista eikä liikenneverkko juuri ruuhkaudu. Tontilla on hyvin tilaa vaadituille järjestelyille ja Eteläväylän sekä VT9:n liittymät ovat tasaisia ja toimivia. Hälytysajoneuvoille on sujuvat ja riittävät varareitit joka suunnasta. Joukkoliikenteen kannalta kohde on kohtalainen Jyväskylän suunnasta saapuville. Muut suunnat ovat hankalampia. Kauppakeskuksen ja asutuksen kehittyminen voivat parantaa tilannetta. Joukkoliikenteen reitistöön tarvitaan sairaalan myötä mittavia muutoksia. Tasainen ympäristöönsä nähden alava tontti, jossa pohjavesi lähellä maanpintaa. Turvetta, sekalaisia täyttöjä. Perusmaa pääosin löyhää. Perustaminen paaluille ja /tai mittaville massanvaihdoille. Pohjaveden alentamistarve koko tontin osalla. Hulevesijärjestelyt mittavat, uusi hulevesiviemäri rakennettava jotta tontin pinta-/pohjavettä sadaan alennettua nykyisestä tasosta muutamalla metrillä. Purku läpivirtaavaan ojaan vaatii todennäköisesti erityisjärjestelyjä / viivästysrakenteita. Nykyisen laskuojan siirtotarpeita. Roskaantuneita täyttömaita on odotettavissa. Kaukolämmön liittymä on saatavissa, tosin kaukana. Energialaitos on valmis toimittamaan sen. Vesi- ja viemäriliittymät Solberginkadulta saatavissa. Sähkönjakelun varmistamiseksi uusi sairaala on suunniteltu liitettäväksi Jyväskylän Energian keskijänniteverkkoon kolmen liittymän periaatteella - uuden sairaalan pääsyöttö rakennetaan läheiseltä Etelä- Portin sähköasemalta. - varasyötöt saadaan rakennettua Keljon sähköasemalta (pituus n. 4-5 km) ja Hämeenlahden sähköasemalta (pituus n. 8 km). Konesaleihin asennetaan omat ICTliittymät Elisan ja Soneran verkoista Sijaintivaihtoehto sallii sairaalan sisäisen muunneltavuuden ja riittävät tilavaraukset ovat olemassa rakennuksen laajennuksia varten. Laajennukset voidaan toteuttaa sekä kiinnittyen Uuden sairaalan toimintamalliin että satelliittiperiaatteella. Pitkän tähtäimen kehittäminen ei häiritse sairaalan toimintaa. Mahdollistaa Hyvinvointikampuksen muodostumisen, mutta edellyttää lisätonttien hankkimista. Rakentamisen vaikutukset eivät vaikuta sairaalan toimintaan esimerkiksi tilapäisjärjestelyinä. Rakentamisen vaikuttavat häiriöitä muuhun ympäröivään toimintaan vähemmän. Plussat Kaupungin maanomistus Tontin tasaisuus Väljyys Eteläportin alueen mahdollisuudet Kellarikerroksen työtiloihin saadaan hyvin luonnonvaloa pohjaveden vaatiman lattiakoron noston vuoksi Laajennettavuus Liikennevirtojen selkeämpi erottelu (henkilöstö potilaat/vieraat logistiikka hätäliikenne) Jyväskylän eteläpuolen väestön palveluita sairaalan yhteydessä Hyvä saavutettavuus laajalta alueelta ja sujuvat liikenneyhteydet moottoritien varrella. Ei erityisen kalliita liikenteellisiä ratkaisuja Hyvä esh-potilaiden saavutettavuus Maaston tasaisuus Maatasopysäköintiä Hyvät yhteydet tavarankuljetuksille Tulevaisuudessa maankäytön mukana alueelle voi kehittyä hyvät joukkoliikenteen yhteydet Tasainen tontti Ei rakennuksia tontilla Johtosiirrot pieniä Suuremmat pinta-alat maalämmön hyödyntämiselle Tontilla ei ole nykyisiä kaapeleita Etelä-portin sähköasema on lähellä (jännitevaihtelut pieniä) Nykyisen sairaala-alueen myynti- ja kehittämismahdollisuudet Ei tarvita väistötiloja Sairaalatoiminta ei häiriinny rakentamisen aikana Rakentamiseen liittyvät riskit pienemmät (voimalinjan siirto ja liikennejärjestelyt) Laajentamismahdollisuudet ovat paremmat Miinukset Kaupunkirakenteen reunalla, mutta kaupunkikuvallisesti näkyvä Ympäröivän maankäytön hallinta ja kaavoitus Edellyttää hallintotilojen rakentamista uudisrakennuksena. Ei ole kaupungin ilmasto-ohjelman mukainen sijainti Integraatiosijainti ei ole väestö- tai työpaikkakeskeinen Ei tarjoa avosairaanhoidon ja esh:n avopalvelujen integraatiolle aivan luontevaa ympäristöä Potilassiirrot (Kyllö) pitenevät Sairaalakoulutoiminta hajoaa Jos sairaala kehittyy yliopisto opetussairaalaksi, sopivia tiloja ja tontteja tarvitaan lähialueelta. Edellyttää keskustan pth terveyspalveluiden erillisiä ratkaisuja. Ei tue kestäviä liikkumismuotoja ja vaatii joukkoliikenteen kehittämistä pth:n potilaiden saavutettavuus Pysäköinnin rakentamisen kustannukset Joukkoliikenne perustuu Jyväskylän suuntaan liikennöiviin vuoroihin, jotka palvelevat kohtuullisesti Pohjavesi ja hulevesijärjestelyt mittavat ja haasteelliset Kantavat alapohjat / paaluperustus Runsaat tontin jalostuskustannukset Odotettavissa hulevesien mittavat viivästysjärjestelyt Roskaantunutta maata ja mahdollinen pima-käsittely Kaukolämmölle on vain yksi liittymä. Huoltovarmuus heikko. Sähkönjakelun varmuus on tällä hetkellä heikko, paranee sähkönvarasyöttöjärjestelmien rakentamisen myötä Varasyöttöyhteydet joudutaan rakentamaan kaukaa Hallinto, apuvälinekeskus ja koulutustilat tulee rakentaa erikseen

14 4.3 Tarkistettu kustannuslaskelma vaihtoehdoille Ve1 ja Ve3 KSSHP: Uusi sairaalahanke, sijaintipaikkaselvitys Kustannuslaskelmat päivitettiin tarkennettujen suunnitelmien ja liittymähinnastojen perusteella, ks. taulukko 7. Taulukoissa on esitetty sairaalahankkeen kokonaiskustannukset ja myös koko investoinnin kokonaiskustannukset ottaen huomioon erilliset investoinnit pysäköintiin ja liikennejärjestelyihin. Tavoitehinta-arvio perustuu tilaohjelmaan (liite 7). Uuden sairaalan kokonaiskustannustarkasteluissa edullisin vaihtoehto Ve (alv 0%, ilman Silentan tonttia). Kaikki investointikustannukset ottaen huomioon myös erilliset investoinnit pysäköintiin ja liikennejärjestelyihin ovat (alv 0%). Kustannustarkasteluissa erot Ve3:een ovat kuitenkin pienet (n. 2%, kok. investointi 3%). Vaihtoehto 3:een sisältyy tontin osto Jyväskylän kaupungilta. 13 Taulukko 7. Vaihtoehtojen kustannusvertailu (alv 0%, kustannustaso 12/2013) UUSI SAIRAALAHANKE KUSTANNUSVERTAILU Kustannustaso 12/2013 Ve1: Läntinen vaihtoehto, Sairaalanmäki Ve3: Eteläinen vaihtoehto, Eteläinen Ve1+: Läntinen vaihtoehto sisältäen Silentan tontin ja maantasopysäköinnin ao. alueelle uuden pysäköintitalon sijaan Ve1 Ve3 Arvioitu uudisrakentaminen Olemassa olevat tilat rakennus Yhteensä, brm Ve1 Ve3 Ve3/Ve1 ero Ve1+ / ALV 0% / ALV 0% % / ALV 0% UUDEN SAIRAALAN RAKENNUSKUSTANNUKSET (1+2+3) % UUDEN SAIRAALAN KOKONAISKUSTANNUKSET ( ) (ilman SILENTAN tonttia Ve1:ssä) % /brm KAIKKI INVESTOINTIKUSTANNUKSET SIS. PYSÄKÖINTI JA LIIKENNEJÄRJ. ( ) (ilman SILENTAN tonttia Ve1:ssä) % SAIRAALAN KOKONAISKUSTANNUKSET ( ) (sisältäen SILENTAN tontin Ve1) KAIKKI INVESTOINTIKUSTANNUKSET SIS. PYSÄKÖINTI JA LIIKENNEJÄRJ. ( ) (sis. SILENTAN tontin Ve1) KAIKKI INVESTOINTIKUSTANNUKSET SIS. PYSÄKÖINTI JA LIIKENNEJÄRJ. ( )( sis. SILENTAN tontin ja maantasopysäköinti Ve1+:ssä) % % RAKENNUSKUSTANNUKSET 1. Rakennus % Rakennustekniset työt % LVI-työt % Sähkötyöt % Erillishankinnat % Uudet hallintotilat brm % Vanhojen halllintotilojen (rak 45) peruskunnostus % Suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta % Liittymismaksut % Varaukset % Aluetyöt % Alueen pintarakenteet % Kaivuut, louhinnat ja täytöt % Kantavan alapohjan lisäkustannus % Paalutus % 3. Kalusteet ja laitteet % Logistiset järjestelmät ja hissit % ICT-infrastruktuuri % Lääketieteelliset varusteet % Uuden sairaalan irtokalustus % Hallintotilojen kalusteet % UUTEEN SAIRAALAAHANKKEESEEN LIITTYVÄT INVESTOINNIT ERILLISET INVESTOINNIT 4. Tontin lisäkustannukset % 4. Tontin lisäkustannukset (mikäli Silentan tontti ostetaan) % Pysäköinti (mahdollisesti ulkopuolinen rakennuttaja) % Liikennejärjestelyt % Keskussairaalanmäelle sijoittuvaan Ve1-vaihtoehtoon sisältyy pakollisten ostettavien tonttien hinta-arviot. Koska Silentan tonttia ei välttämättä tarvita, niin ao. tontin ostaminen on esitetty optiona. Tontin ostaminen helpottaisi rakennusaikaisia työmaajärjestelyjä ahtaalla tontilla. Pitkällä tähtäimen suunnitelmissa sairaalan tulevat laajennukset on myös merkitty ao. alueelle. Laajennusmahdollisuudet tulisi ottaa huomioon

15 14 päätöksenteossa. Vertailun vuoksi on vaihtoehdossa Ve1 taulukkoon optiona sisällytetty myös Silentan tontin osto siten, että uuden pysäköintitalon sijaan rakennetaankin maantasopysäköinti alueelle (= vaihtoehto Ve1+). Mikäli tarkastelussa keskitytään kaikkien investointikustannusten tarkasteluun, niin edullisen vaihtoehto on Ve1+ eli Silentan tontin osto ja maantasopysäköinti ( ). Tontin osto parantaa tulevaisuuden laajennusmahdollisuuksia Ve1:n osalta. Vaihtoehto 3:n osalta suuremmat kustannukset johtuvat maanrakennustöiden kustannuksista. Näitä lisäävät paalutus ja kantavan alapohjan rakentaminen sekä pohjaveden pinnantason vuoksi nostettava lattiatason korko. Vaihtoehto 3:n osalta myös pysäköintilaitos joudutaan rakentamaan suuremmaksi. Ve1 pystyy hyödyntämään alueella jo olevaa pysäköintilaitosta. Kaukolämmön liittymismaksut ja sähkön varasyöttöjen rakentaminen kauempaa lisää Ve3:n osalta kustannuksia. Toisaalta mittava esirakentamisen tarve Ve1:ssä voimalinjan maakaapeloinnin ja katuverkostoon tehtävien muutosten vuoksi lisää kustannuksia. 4.4 Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon mahdollinen integraatio Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation laajuuksia ja mahdollisuuksia tarkasteltiin Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (JYTE) terveydenhuollon jaoston lausunnon mukaisesti (liite 8). Uuteen sairaalaan sijoitettaisiin erikoislääkärivastaanotot ja keskitetyt erikoistutkimukset, keskitetyt kuntoutuspalvelut, apuvälinepalvelut sekä yksittäisten erikoistyöntekijöiden kuten reumahoitajan, ravitsemusterapeutin ja jalkaterapeutin vastaanotot. Perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys jatkuu jaoston näkemyksen mukaan nykymuotoisena uudessa sairaalassa. Uuden sairaalan yhteyteen tulee jaoston mukaan rakentaa noin 100 potilaspaikkaa korvaamaan nykyiset Palokan ja mahdollisesti Muuramen terveyskeskussairaalan palvelut. Tämä mahdollistaisi säästöt muun muassa päivystyspotilaskuljetuksissa. Yleisesti integraation hyötyinä nähdään, että toiminnan potilas- ja asiakaslähtöisyys paranisi sekä integraatio antaisi mahdollisuuden tehokkuuden parantamiseen. Lisäksi palveluketjujen sujuvuus paranisi. Uuden sairaalan sijoittuminen Kyllönmäelle Ve1-yhteyteen mahdollistaisi Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien avosairaanhoidollisten vastaanottopalveluiden siirtämisen uuden sairaalan yhteyteen. Väestöpohja-arvio palveluiden käyttäjistä on asukasta. Uuden sairaalan sijoittumista Kyllönmäelle puoltaa lähivuosina tarvittava investointitarve keskustan terveydenhuollonpalveluihin. Uuden sairaalan sijoittuminen Keljokankaalle Ve3-yhteyteen ei tarjoaisi lausunnon mukaan yhtä luontevaa ympäristöä avosairaanhoidollisten toimintojen ja erikoissairaanhoidon avopalveluiden integraatiolle. Väestöpohja-arvio palveluiden käyttäjistä on asukasta. Eteläinen vaihtoehto palvelisi Jyväskylän eteläpuolen asukkaita. Perusterveydenhuollon palveluiden tarvitsema laajuus sairaalan yhteyteen määritettiin perustuen arvioituihin palveluiden käyntimääriin vuodessa (Jyväskylän alueen terveyspalveluiden vastuualuejohtaja Ari Kukka). Arvioidut laajuudet vaihtoehdoissa on esitetty taulukossa 8. Perusterveyshuollon integraation osalta alustavat ratkaisuehdotukset tilojen sijoittelusta on esitetty kuvassa 7 (Ve1) ja kuvassa 8 (Ve3). Taulukko 8. Perusterveydenhuollon palveluiden arvioitu laajuus eri vaihtoehdoissa

16 15 Kuva 7. Vaihtoehto 1: Perusterveyshuollon tilojen mahdollinen sijoittelu sairaalan yhteyteen (alustava)

17 16 Kuva 8. Vaihtoehto 3: Perusterveyshuollon tilojen mahdollinen sijoittelu sairaalan yhteyteen (alustava)

18 17 Eri palveluiden tilatarpeiden perusteella laskettiin tavoitehinta-arvio perusterveydenhuollon investointikustannuksille (alv 0%, kustannustaso 12/2013). Kustannusarvio on esitetty taulukossa 9. Kustannusarvioon ei ole sisällytetty perusterveydenhuollon osuutta infran kustannuksista (kunnallistekniikka, katuverkot). Perusterveydenhuollon kustannukset on eritelty, koska nämä mahdolliset investointikustannukset kohdistuvat erillisesti Jyväskylän kaupunkille/jyte-kunnille. Perusterveyshuollon kustannukset eivät tule siis kohdistumaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja sen kunnille. Taulukko 9. Vaihtoehtojen kustannusvertailu perusterveydenhuollon integraatio (alv 0%, kustannustaso 12/2013), kustannukset eivät kohdistu KSSHP:lle UUSI SAIRAALAHANKE KUSTANNUSVERTAILU: PERUSTERVEYDENHUOLLON INTEGRAATIO Kustannustaso 12/2013 Ei sisällä osuuutta infran kustannuksista Ve1: Läntinen vaihtoehto, Sairaalanmäki Ve3: Eteläinen vaihtoehto, Eteläinen Ve1+: Läntinen vaihtoehto sisältäen Silentan tontin ja maantasopysäköinnin Ve1 Ve3 Ve1+ / ALV 0% / ALV 0% / ALV 0% INTEGRAATION KUSTANNUKSET Rakennus brm Rakennus brm Apuvälinekeskus 1300 brm2 (olemassa olevat tilat, rak. 45) Uusi apuvälinekeskus 1300 brm Autopaikoius 100 ap Mikäli vaihtoehdossa 1 halutaan käyttää vanhan sairaalan tiloja perusterveyshuollon palveluissa, niin erittäin varovaiset kustannusarviot ovat seuraavat: Väistö 3:n muutoskustannukset (5 000 brm2) 1,5 2 M NOVA:n muutostyöt 7 M Tunnelin rakentaminen Väistö 3:een 3 3,5 M Erillään olevat tilat eivät ole toiminnan tehokkuuden kannalta hyvä ratkaisu etenkään sellaisten palveluiden sijoittamisen kannalta jotka vaativat logistiikan toimivuutta. Lisäksi ylläpitokustannuksissa ei saavuteta samoja hyötyjä kuin toimittaessa samoissa tiloissa. 4.5 Kokonaisaikataulutarkastelu Hankkeen mahdollisten aikataulujen yhteenvedot on esitetty taulukoissa 9 (Ve1)ja 10 (Ve3). Hankkeen sijainti- ja integraatiopäätöksestä oletetaan tehtävän päätös helmikuun 2014 loppuun mennessä. Vaihtoehdon best case skenaariot on laadittu hyväksymis- ja päätöksentekoetapit määrittämällä Vaihtoehdon 1 mukaisesti sairaalan käyttöönotto olisi 2020 maaliskuussa. Vaihtoehto 3 taas valmistuisi pari kuukautta myöhemmin johtuen siitä, että suunnitelmia täytyy kehittää ja päivittää vastaamaan uutta ympäristöä. Suunnittelu on tällä hetkellä käynnissä vaihtoehdon 1 osalta. Worst case skenaariossa on otettu huomioon kaavoitusprosessin mahdolliset viiveet. Käyttöönotto voi viiveiden takia siirtyä noin vuoden verran. Suunnittelun oletetaan kuitenkin etenevän koko ajan ilman viiveitä. Molemmissa sijaintivaihtoehdoissa edellytetään suunnitelmahyväksymisiä ja päätöksiä taulukossa esitettyjen aikaikkunoiden puitteissa. Päätösaikataulut ovat kriittisiä hankkeen aikataulussa pysymiseksi. Suunnitteluvaihe on molemmissa vaihtoehdoissa kriittisin aikataulullisesti. Kokonaisaikataulutarkastelussa ei ole huomioitu sairaalan ICT-järjestelmien ja laitteiden suunnittelu-, asennus-, testaus-, yhteiskäyttökoe- ja käyttöönottovaiheiden ICT-aikatauluja. Tämä aikataulu tulee laatia ICTsuunnittelukoordinaattorin kanssa yhteistyössä luonnossuunnittelun yhteydessä. Hankeaikataulu ja ICTaikataulu tulee synkronoida keskenään. Molemmissa hankevaihtoehdoissa aikatauluriskit ovat hallittavissa ja minimoitavissa riittävän tarkalla aikatauluseurannalla ja projektinjohdon riskienhallintatoimin ja menettelyin.

19 Taulukko 10. Vaihtoehto Ve1, Läntinen, Keskussairaalanmäki 18 KSSHP JKL Energia Alueen toimijat KOKONAISAIKATAULUTARKASTELU VE 1 / UUSI SAIRAALA-, INTEGRAATIO- JA PYSÄKÖINTILAITOS-AIKATAULUT (Sisältäen hyväksymiset ja päätökset): Alkaa Loppuu X HANKE- JA SIJAINTIPÄÄTÖS X Hankepäätös integraatiosta X X X Tonttiostopäätökset X X Hankealueelta toimintojen poistumiset: Koy Palokärjentie 7, JKL Käenpesä, Pohjolan ja Töysän varikot X Ruokahuollon tukitoiminnoista päätös X X X Väistötila- ja väliaikaistoiminta-järjestelypäätökset X Suu- ja hammastoimintojen väistötilojen hankeaikataulu (huom! Nykyisten parakkien toiminnan sopimukset asti voimassa!) X X X Päätös hanke-alueen ennakoivien purku-, raivaus- ja maankaivuutöiden valmisteluista X Hankealueen kunnallistekniset verkostojen siirrot ja purut (suunnittelu 2014 ja rakentamisvaihe 2015) X Hanke-alueen rakennusten purku ja alueen raivaus X Hanke-alueelta poistuvalle huoltoasema toiminnoille uudet rakennukset ja alueet, hanke-aikataulu Suunnitelmien hyväksymispäätös: X L1-SUUNNITELMAT (L1 osa A) X Huonetilaohjelman hyväksyntä Ksshp X L1-SUUNNITELMAT (L1 osa B) X TOTEUTUSSUUNNITTEUVAIHEEN SUUNNITTELUN JATKAMISPÄÄTÖS (SOPIMUKSIEN ALLEKIRJOITUS) ja lainvoimainen X L2-SUUNNITELMIEN HYVÄKSYNTÄ TOTEUTUSUUNNITTELU X Asemakaavan muutosaikataulu (oletus ei valitusta) X Rakennuslupahakemuksen hyväksymispäätös X Rakennnuslupahakemuksen käsittely X Rakennuslupa valmis ja lainvoimainen X X Hankinnat X X Maanrakennusurakka sisältäen maanalaiset talotekniset työt X X 1. pääurakka / Vaippa, runko ja perustukset X X 2. Pääurakka / Sisävalmistusvaihe ja loput ulkopuolen työt X Hankealueen ulkuoliset katuverkostot, kunnallistekniset liittymäpisteet, näihin syötöt ja varasyötöt: X Suunnittelu rakentamista varten X Purut, siirrot ja rakentamiset ja valmiit käytteenotettavat liittymät Rakentaminen 2016 kevät 2019 elokuu X X Sairaalan laite-, järjestelmäasennukset ja toiminnan varustus 2019 tammikuu 2019 syyskuu X X Sairaalan käyttöönotto ja testaus (BEST CASE) 2019 heinäkuu 2020 maaliskuu WORST CASE: hankkeen eteneminen kuitenkin keskeyteksettä koko ajan 2021 maaliskuu X Pysäköintilaitoksen käyttöönotto 2018 alkusyksy Taulukko 11. Vaihtoehto Ve3, Eteläinen, Keljonkangas KSSHP JKL Energia Alueen toimijat KOKONAISAIKATAULUTARKASTELU VE 3 / UUSI SAIRAALA-, INTEGRAATIO- JA PYSÄKÖINTILAITOS-AIKATAULUT (Sisältäen hyväksymiset ja päätökset): Alkaa Loppuu X HANKE- JA SIJAINTI-PÄÄTÖS X Hankepäätös intergraatiosta X X Tonttiostopäätökset X Ruokahuollon tukitoiminnoista päätös Suunnitelmien hyväksymispäätös: X L1-SUUNNITELMAT (L1 osa A) X Huonetilaohjelman hyväksyntä Ksshp X L1-SUUNNITELMAT (L1 osa B) X TOTEUTUSSUUNNITTEUVAIHEEN SUUNNITTELUN JATKAMISPÄÄTÖS (SOPIMUKSIEN ALLEKIRJOITUS) ja lainvoimainen X L2-SUUNNITELMIEN HYVÄKSYNTÄ TOTEUTUSSUUNNITTELU X Asemakaavan muutosaikataulu (oletus ei valitusta) X Rakennuslupahakemuksen hyväksymispäätös X Rakennnuslupahakemuksen käsittely X Rakennuslupa valmis ja lain voimainen X X Hankinnat X X Maanrakennusurakka sisältäen maanalaiset talotekniset työt X X 1. pääurakka / Vaippa, runko ja perustukset X X 2. Pääurakka / Sisävalmistusvaihe ja loput ulkopuolen työt X Hankealueen ulkuoliset katuverkostot, kunnallistekniset liittymäpisteet, näihin syötöt ja varasyötöt: X Suunnittelu rakentamista varten X Purut, siirrot ja rakentamiset ja valmiit käytteenotettavat liittymät Rakentaminen 2016 kevät 2019 lokakuu X X Sairaalan laite-, järjestelmäasennukset ja toiminnan varustus 2019 maaliskuu 2019 marraskuu X X Sairaalan käyttöönotto ja testaus (BEST CASE) 2019 elokuu 2020 toukokuu WORST CASE: hankkeen eteneminen kuitenkin keskeyteksettä koko ajan 2021 maaliskuu X Pysäköintilaitoksen käyttöönotto 2018 alkusyksy

20 4.6 Synergialausunnot KSSHP: Uusi sairaalahanke, sijaintipaikkaselvitys Mahdollisista synergiaeduista tai synergiahaitoista pyydettiin lausunnot seuraavilta lähialueen oppilaitoksien edustajilta: Ammattioppilaitos (Ei vastausta) Onerva Mäen koulu (Ei vastausta) Sairaalakoulu (Kukkulan koulu) (ks. liite 9) Bovallius-ammattiopisto (ks. liite 9) Kukkulan koulu on Jyväskylän kaupungin ylläpitämä sairaalakoulu, jonka toiminta on määritelty perusopetuslain 4 :ssä. Sen mukaan sairaalan ylläpitäjäkunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä ja muut seikat huomioon ottaen on mahdollista. Kukkulan koulu toimii v käyttöön otetussa koulurakennuksessa keskussairaalan välittömässä läheisyydessä. Koulun oppilaat ovat lasten- ja nuortenpsykiatrian osaston potilaita, lastenosasto 1:n potilaita, lastenneurologian päiväsairaalan potilaita sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikan potilaita. Oppilaat käyvät koulua joko osastolta tai kotoa käsin. Sairaalan osastoilta käy suoraan tällä hetkellä n. kolme oppilasta sairaalakoulua. Synergiahyödyt ovat merkittävät, jos Uusi sairaala jatkaa Keskussairaalanmäellä. Sairaalakoulun sijainti välittömästi sairaalan läheisyydessä on ensiarvoisen tärkeää oppilaiden kouluun siirtymisen, koulussa opiskelun sekä osastojen, poliklinikoiden ja koulun henkilökunnan yhteistyön kannalta. Synergiahaitat korostuvat, jos Uusi sairaala rakentuu Keljonkankaalle, koska se johtaa muun muassa sairaalakoulun toiminnan hajautumiseen ja yhteistyön vaikeutumiseen. Bovallius-ammattiopiston lausunnon mukaan sairaalan sijainnilla ei ole merkittävää vaikutusta heidän toimintansa kannalta Tekniset lausunnot Keski-Suomen pelastuslaitokselta pyydettiin lausunto pelastustoimen toimintavalmiudesta. Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje julkaisun (Sisäasiainministeriö 21/2013) mukaan pelastustoimen tulee tehdä uhkien arviointi yksittäisten riskikohteiden varalta. Tämän mukaan pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee saavuttaa hoitolaitos 6 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. Tämä määritelmä toteutuu molempien sijoitusvaihtojen osalta (liite 10). Jyväskylän kaupungin kaavoitukseen on viestitty pelastuslaitoksen viesti Rautpohjan tehtaan vaikutusalueen huomioimisesta kaavaa muutettaessa. Kaukokylmä- ja varalämpöjärjestelyt tulee käydä lävitse suunnittelun yhteydessä. Jyväskylän Energia on alustavasti ilmoittanut halukkuutensa tarjota kaukokylmää sairaalalle. Vaihtoehdon 3 liikenneteknisiä ratkaisuja tarkasteltiin Trafixin simuloinnin avulla vuoden 2040 iltapäivän huipputunteina. Katujärjestelyt päivitettiin vastaamaan muuttuneita liikennemääriä. Oletuksena oli, että Eteläväylälle VT9:n länsipuolelle olisi tällöin rakennettu myös kerrosneliötä kaupan toimintoja sekä asuntoja noin 2000:lle. Liikennetilanne on siis pitkälti erilainen kuin nykyisin. Jyväskylän kaupungin liikennesuunnittelun mukaan liikenteen osalta ei ollut huomauttamista. ELY-keskus ei ehtinyt antaa lausuntoaan aikataulun puitteissa. Vaihtoehdon 1 toimivuustarkastelut on tehty aiemmin hankesuunnitteluvaiheessa. 4.8 Yhteenveto vaiheen II tarkasteluista Taulukkoon 12 on koottu yhteenvetovertailu vaihtoehtojen Ve1 ja Ve3 osalta. Tarkastelussa on otettu huomioon seuraavat arvioidut näkökulmat:

Keskustelu- ja neuvottelutilaisuus. Uusi sairaala hanke Jari Ilves Projektipäällikkö, rakentaminen

Keskustelu- ja neuvottelutilaisuus. Uusi sairaala hanke Jari Ilves Projektipäällikkö, rakentaminen Keskustelu- ja neuvottelutilaisuus Uusi sairaala hanke Jari Ilves Projektipäällikkö, rakentaminen Kustannusarvio Kustannustaso 12/2013 Kustannustaso 11/2012 VE1 VE3 VE1+ Hankesuunnitelma SAIRAALAN KOKONAISKUSTANNUKSET

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

Uusi sairaala hanke, strategiset tavoitteet ja konsepti. projektijohtaja Jorma Teittinen Kuntainfo, Jyväskylä,

Uusi sairaala hanke, strategiset tavoitteet ja konsepti. projektijohtaja Jorma Teittinen Kuntainfo, Jyväskylä, Uusi sairaala hanke, strategiset tavoitteet ja konsepti projektijohtaja Jorma Teittinen Kuntainfo, Jyväskylä, 13.3.2013 Rakentaminen on väline muuttaa rakenteita Raha ei riitä! Huomio rakentamisen kustannuksista

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N

Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N 2 9. 3. 2 0 1 1 Miksi uusi sairaala tarvitaan? ongelmat sairaalakiinteistöissä

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavaa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: VIII, IV JA SANTALAHTI, rantaväylän joukkoliikennekaistat reitillä Lielahdenkatu-Sepänkatu,

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

PÄIVYSTYSSAIRAALAN LAAJENNUS APUVÄLINEKESKUS. Kumppanuusneuvottelut

PÄIVYSTYSSAIRAALAN LAAJENNUS APUVÄLINEKESKUS. Kumppanuusneuvottelut PÄIVYSTYSSAIRAALAN LAAJENNUS APUVÄLINEKESKUS Kumppanuusneuvottelut 16 18.3.2016 16-18.3.2016 Tapio Kallio SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA Päivystyssairaalan laajennus Potilasvirran nykytilanne Pääpotilasvirrat

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS Kunkun parkki keskustan kehittämisohjelmassa Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT Kunnallisjohtajien kokous 24.8.2016 INVESTOINNIT 2017-2022 ISOLINNANKATU YLEINEN SAIRAALA 1937 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA INVESTOINNIT 2017-2022 v. 2017 v. 2018 v.2019 v.2020 v. 2021 v. 2022 Laitehankinnat

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ Kivat naapurit selvitys (Kina) Jyväskylän kaupungin yleiskaavan luonnosvaihe 24.4.-21.5.2012 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho

TIIVISTELMÄ Kivat naapurit selvitys (Kina) Jyväskylän kaupungin yleiskaavan luonnosvaihe 24.4.-21.5.2012 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho TIIVISTELMÄ Kivat naapurit selvitys (Kina) Jyväskylän kaupungin yleiskaavan luonnosvaihe 24.4.-21.5.2012 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho Mitä missä miksi? Yksi Jyväskylän kaupungin yleiskaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 ->

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 -> Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue, joka on tällä hetkellä rakentamaton alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin 5 300 asukkaan

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus Maija Neva, ympäristöministeriö Mitä kestävällä alueidenkäytön suunnittelulla tarkoitetaan? FIGBC:n Kestävät alueet toimikunnan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Vesa Vestala 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT Satasairaala seminaari 12.10.2016 INVESTOINNIT 2017-2022 ISOLINNANKATU YLEINEN SAIRAALA 1937 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA INVESTOINNIT 2017-2022 Maankäyttösopimus 0,06 0,07 0,07 v. 2017 v. 2018 v.2019 v.2020

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS

Lisätiedot

SUURET RAKENNUSHANKKEET

SUURET RAKENNUSHANKKEET SUURET RAKENNUSHANKKEET Tilannekatsaus Raija Malmström Hankejohtaja 26.3.2015 Henkilöstötoimikunta 1 RAKENNUSHANKKEIDEN TAVOITTEET Korvataan/peruskorjataan olemassa olevia, huonokuntoisia rakennuksia Mahdollistetaan:

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Tampereen raitiotieliikenneratkaisut. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013

Tampereen raitiotieliikenneratkaisut. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 Tampereen raitiotieliikenneratkaisut Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 1 Projektipäällikkö Ville-Mikael Tuominen 11.6.2013 Suunnittelun lähtökohtana alustava yleissuunnitelma

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Liite Yleiskaavoittajan päätös 21.10.2015 8 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Luonnosvaiheen vastineet lausuntoihin Kaavoitus Luonnosvaiheen vastineet 1 (5)

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

KSSHP:n Uusi sairaala

KSSHP:n Uusi sairaala Kuntakierros Kevät 2016 KSSHP:n Uusi sairaala Juha Kinnunen, Johtaja, Professori 24.5.2016 Juha Kinnunen Sisältö Miksi kokonaan uusi sairaala? Arkitodellisuutemme Hanke käynnistyi jo 2011-12 Rakennamme

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Selvityksen tilanne jäljellä olevat asiat:

Selvityksen tilanne jäljellä olevat asiat: Selvityksen tilanne jäljellä olevat asiat: Jäljellä on vaihtoehdot 5 ja 1 Kaavaluonnosten liikenteellinen arviointi Vaiheittain rakentamisen tarkentaminen, mm. liittymien toimivuustarkastelut vielä tarkennettava

Lisätiedot

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA HÄMEVAARA Kortteli Tontti Lähiosoite HÄMEVAARA Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta 11040 1 Vieteritie 2 AO 485 120 30 78 000 11040 2 Vieteritie 4 AO

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

KEKO-TYÖKALUN ENSIMMÄISEN VERSION TUOTTAMINEN

KEKO-TYÖKALUN ENSIMMÄISEN VERSION TUOTTAMINEN KEKO-TYÖKALUN ENSIMMÄISEN VERSION TUOTTAMINEN KEKO B, 1. Työpaja 10.4.2013 Antti Rehunen, Jari Rantsi ja Ari Nissinen, SYKE HEKO-TYÖKALUSTA KEKO-TYÖKALUUN Ekotehokkuusvaikutusten elinkaariperusteinen arviointi

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 150 Asianro 4539/10.00.01/2014 Maa-alueiden ostaminen Savilahdesta Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Suomen valtio omistaa Savilahdessa

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

FENIX projekti. Sopijapuolet ja alue. Sopimuksen tarkoitus. Sopimuksen tausta ja kohde. Kunnallistekniikka. Kaavoitus

FENIX projekti. Sopijapuolet ja alue. Sopimuksen tarkoitus. Sopimuksen tausta ja kohde. Kunnallistekniikka. Kaavoitus Sopijapuolet ja alue FENIX projekti Rovaniemen kaupunki / YIT Rakennus Oy Yhteistoimintasopimuksen esittely Tammikuu 2007 Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi YIT Rakennus Oy Suosiolantie

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Postitoimipaikka Lausunto Päiväys: 14.8.2015 Yhteyshenkilö: Samuli Hämäläinen Puhelin: 040 647 5198 Sähköposti: samuli.hamalainen@elenia.fi Fax: Varassaari Haapalahti asemakaavan

Lisätiedot

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyysasiamies aloittanut toukokuussa 2006 Esteettömyystyö Espoossa toimii Teknisessä

Lisätiedot

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tarpeet täydennysrakentaminen kehittämiselle? Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen )

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen 26.8.2016 Kaupungininsinööri Lassi Nurmi Riskienhallintapäällikkö Aki Pihlaja

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen 1 Nupurinkartano Noin 600 asukkaan pientaloalue Espoossa, Nupurinjärven itäpuolella. Noin 8 km Espoonkeskuksesta pohjoiseen. Alueelle

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala KYS Tilasuunnittelun lähtökohdat

Tulevaisuuden sairaala KYS Tilasuunnittelun lähtökohdat Tulevaisuuden sairaala KYS MASTERPLAN Tilasuunnittelun lähtökohdat PSSHP: n hallituksen ja valtuuston Masterplan seminaari 18.8.2014 Juhani Kouri Suunnittelulla LISÄARVOA LISÄARVOA Taloudellisen riskin

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot