Mervi Mäkinen HANS COMPANY OY:N VISUAALISEN ILMEEN SUUNTAVIIVAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mervi Mäkinen HANS COMPANY OY:N VISUAALISEN ILMEEN SUUNTAVIIVAT"

Transkriptio

1 Mervi Mäkinen HANS COMPANY OY:N VISUAALISEN ILMEEN SUUNTAVIIVAT Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009

2

3

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 HANS COMPANY OY Historia Tuotemerkit 3 3 BRAND MANAGEMENT Kilpailija-analyysi Brandi-identiteetti 6 4 DESIGN MANAGEMENT Design management -prosessi Yrityskuvan merkitys ja kilpailuedut Viestintä ja design management 11 5 VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU Tavoitteet Nykytilanteen analysointi Hans Company Oy:n brandi-identiteetti Visuaalisen ilmeen toteutus Graafinen ohjeisto Logo Värimaailma Typografia Sovellukset 24 6 POHDINTA 32 LÄHTEET 35 LIITTEET Liite 1. Projektin etenemisaikataulu kevät 2009

5 1 1 JOHDANTO Maailma on pullollaan kaikenlaisia tuotteita. Eri yrityksillä on samantyyppisiä tuotteita, ja tästä syystä kilpailu markkinoilla kuluttajien huomiosta on kovaa. Kuluttajat tekevät ostopäätöksensä usein tottumusten mukaan, joten ensivaikutelman tekeminen ja kuluttajan huomion herättäminen ennen kilpailijoita on ensiarvoisen tärkeätä. Brandin visuaalinen puoli kiinnittää kuluttajan huomion ensimmäisenä, ja siksi sen luomiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Opinnäytetyöni aiheena oli visuaalisen ilmeen suunnittelu Hans Company Oy:lle. Hans Company Oy on kokkolalainen yritys, joka maahantuo ja markkinoi Suomessa naisten, lasten ja miesten käsineitä. Yritys nykyisessä kokoonpanossaan on suhteellisen uusi, ja yritykselle haluttiin luoda uusi, yhtenäinen ilme, joka kuvastaisi hyvin yrityksen identiteettiä eli sitä, millainen yritys on nyt. Yritys halusi, että brandista välittyisi luotettavuuden, laadukkuuden sekä mielenkiintoisuuden ohella vankka kuva yrityksestä sekä sen potentiaalista markkinoilla. Visuaalisen ilmeen suunnittelu kuuluu osana design managementiin eli yrityskuvan suunnitteluun ja johtamiseen, johon sisältyvät tuote, viestintä, toimintaympäristö sekä käyttäytyminen. Opinnäytetyöni keskittyy design managementin osa-alueista visuaaliseen viestintään. Opinnäytetyössäni tein kilpailija-analyysiä yrityksen kilpailijoista tutkimalla kilpailijoiden visuaalista ilmettä ja selvitin yrityksen identiteetin. Niiden pohjalta suunnittelin Hans Companylle visuaalisen ilmeen suuntaviivat ja sovelsin niitä erinäisiin visuaalisiin elementteihin. Opinnäytetyöhöni ei kuulunut visuaalisen ilmeen toteuttamista eikä kustannusten mietintää. Ongelmana työssä oli aiheen rajaus ja sen mitoittaminen aikatauluun ja työn laajuuteen sopivaksi. Oli myös haasteellista täyttää tavoitteet eli saada yrityksen visuaalisesta ilmeestä yhtenäinen ja selkeä kokonaisuus ja pitää ilme samalla yksinkertaisen ja tyylikkään oloisena. Suurimpana ongelmana olivat ristiriitaiset ohjeet sekä yksityiskohtaisen palautteen puuttuminen visuaalisen ilmeen suhteen, minkä takia jouduin periaatteessa tekemään saman työn kahteen kertaan.

6 2 2 HANS COMPANY OY 2.1 Historia Oy Hans Nygård Ab oli perinteikäs vaatealan tukkuliike, joka perustettiin Hans Nygårdin toimesta vuonna Alkuaikoina toiminta keskittyi laadukkaiden nahkakäsineiden valmistukseen ja markkinointiin. Hans oli ylpeä ammattitaidostaan, ja siksi koko tuotannon piti olla mahdollisimman laadukasta sekä valikoiman monipuolista. Hans jäi eläkkeelle vuonna 1985, ja sen jälkeen toimintaa jatkoivat hänen poikansa Rainer ja Reijo Nygård. (Sorvisto M. & Sorvisto M ) Aina 1990-luvun lopulle saakka Hans Company toimi lähinnä kotimarkkinayrityksenä. Syynä olivat rajoitettu kapasiteetti eli ammattitaitoisten työntekijöiden puute sekä Suomen palkkatasosta johtuva korkeahko hinta luvun lopulla tuotantoa laajennettiin ulkomaille, ja samaan aikaan Hans Company erikoistui lasten, naisten ja miesten käsineiden tukkumyyntiin. Kokonaisvaltaisena käsinetoimittajana yrityksen tuotteisto kattoi kaikki käyttäjä- ja laatuluokat, kuten kattaa vielä tänäkin päivänä. (Sorvisto M. & Sorvisto M ) Yritys oli toiminut voitollisesti jo usean vuoden ajan, ja Nygårdit tunnettiin Kokkolassa menestyvinä liikemiehenä. Veljekset olivat kuitenkin vuosien myötä väsyneet yrittäjyyteen ja halusivat tämän vuoksi vetäytyä sivuun alalta ja myydä yrityksen liiketoiminnan, sisältäen Hans Company -tuotemerkin. Marko sekä Mikko Sorvistolla oli ollut haaveena jo pidemmän aikaa perustaa yhdessä oma yritys, ja tilaisuuden tullessa siihen tartuttiin kaksin käsin. He olivat jo aiemmin nähneet alan toimintatavat auttaessaan isänsä vaatealan yrityksessä (MasCara Coats ), ja päätöstä helpotti myös Tapani Penttilän, vaatealan ammattilaisen ja Your Facen perustajan mukaantulo yhdeksi osakkaaksi. Uudet omistajat aloittivat toimintansa Hans Company Oy:n nimellä helmikuussa 2008 vuonna 1964 perustetun yrityksen arvomaailman pohjalta. (Sorvisto M. & Sorvisto M ) Erikoistumalla kapealle tuotesektorille Hans Company pyrkii olemaan alallaan johtava yritys Suomessa. Erikoistuminen antaa mahdollisuuden alan kehityksen seu-

7 3 raamiseen ja valmistuksen ohjaamiseen teknisesti ja muodillisesti parhaille tuotantolaitoksille. Käsineiden käyttäjille tuotteet ovat näin valmiiksi testattuja sekä laadullisesti että esteettisesti. Jälleenmyyjille malliston jatkuva uudistuminen, hyvä saatavuus ja toimiva logistiikka tarkoittavat nopeaa kiertoa sekä parempia tuottoja. (Sorvisto M. & Sorvisto M ) 2.2 Tuotemerkit Hans Company Oy on jaotellut tuotteensa eri tuoteperheisiin. HC-kids käsittää leikki-ikäisten 1 5-vuotiaiden ja lasten 5 11-vuotiaiden käsineet. HC-hightech sisältää kouluikäisten vuotiaiden käsineet sekä miesten ja naisten tekstiiliset sport- ja vapaa-ajan käsineet. Naisten nahkakäsineet jaetaan MasCaran kalliimmaksi brändättyihin nahkahansikkaisiin sekä Hans Companyn edullisemman hintaluokan nahkahansikkaisiin. Myös miehille valmistetaan Hans Companyn tuotemerkillä nahkahansikkaita. Hans Company Oy:lla ei aiemmin ole ollut varsinaista yrityksen logoa vaan yritys on käyttänyt logonaan Hans Company -riippuetikettiä (kuvio 1), joka on ollut logona myös naisten sekä miesten nahkahansikkailla. Yrityksen brandia ei ole siis aiemmin erotettu edullisen hintaluokan tuotemerkeistään, ja mahdollisuudet yritysbrandin laadukkaammaksi nostamiseen ovat olleet vähäiset. Edellinen logo oli myös epäselvä, kun sitä pienennettiin, mikä muodosti vaikeuksia silloin, kun logo tarvittiin pienemmässä koossa muiden yritysten tuotekuvastoihin. MasCaralla sekä HC-kids ja HC-hightech -tuotemerkeillä on omat logonsa (kuvio 2). KUVIO 1. Hans Companyn logonaan käyttämä riippuetiketti

8 KUVIO 2. Tuotemerkkien omat logot: MasCara, HC-kids ja HC-hightech 4

9 5 3 BRAND MANAGEMENT Brandi-termille ei ole hyvää suomenkielistä vastinetta. Merkki viittaa nimen visuaaliseen muotoon, ja brandissa on kyse enemmästä. Ensisijaisesti on kyse merkin herättämistä assosiaatioista markkinoilla. Brandi ei ole sama asia kuin tuotemerkki, vaan brandilla tarkoitetaan merkin tunnettua mielikuvaa markkinoilla. Brandi ei ole tuotemerkki vaan merkkituote. (Kymidesign 2004, 46.) Brand management tarkoittaa brandin suunnittelua ja rakentamista, hallintaa sekä kehittämistä. Brandia rakennettaessa (kuvio 3) lomittain toteutuksen kanssa tehdään strateginen brandianalyysi, joka luo kuvan asiakkaista, kilpailijoista sekä itse brandista. Sen jälkeen hahmotetaan yrityksen brandi-identiteetti, joka heijastetaan joko arvoväittämään tai uskottavuuteen (Aaker & Joachimsthaler 2000, 67 71). KUVIO 3. Brandin rakennusprosessi (Aaker & Joachimsthaler 2000, 69.)

10 6 3.1 Kilpailija-analyysi Hyvin usein massamarkkinoilla toimittaessa oman yrityksen tuote on samanlainen kilpailijan tuotteen kanssa, ja sillä yritetään täyttää samoja ostomotiiveja samoille asiakkaille. Jotta voitaisiin erottua markkinoilla asiakkaiden silmissä, on tuote erilaistettava kilpailijoistaan. Tällöin on analysoitava kilpailijoita, jotta tiedettäisiin, miten kilpailijoista voidaan erottautua. Kilpailija-analyysi voidaan jakaa neljään osaan: kilpailijoiden brandit, toimialan brandien jäsentely, muutokset kilpailijoiden brandeissä sekä kilpailevien brandien vahvuudet ja heikkoudet. Kilpailijoiden brandeja analysoitaessa lähdetään liikkeelle toimialan tärkeimpien ostomotiivien sekä motiiveja tyydyttävien brandien kartoittamisesta. Oleellisinta on se, miten brandit koetaan eli millainen mielikuva kuluttajilla on kilpailijoiden brandeista. Kilpailutilannetta kartoitettaessa on selvitettävä varteenotettavista kilpailijoista sekä pääkilpailijat omalta toimialalta että kilpailijat muilta toimialoilta, joilla on vaihtoehtoisia tuotteita kuluttajien valittavaksi. Esimerkiksi Rolls Royce vie luultavasti asiakkaita jalokivikauppiailta. Toimialan todellinen kilpailutilanne selviää, kun samantyyliset brandit ryhmitellään samaan ryhmään. Kilpailijoiden mainonnan analysoiminen on hyödyllistä, sillä muutokset kilpailijoiden mainonnassa ennakoivat brandin positioinnin muutoksia eli muutosta siinä, mitä ominaisuuksia brandiin liitetään: mikä on brandin asema suhteessa kilpailijoihinsa. Myös kilpailijoiden vahvuuksien ja heikkouksien tunteminen on tärkeätä, sillä kilpailijan heikkoudesta voi tehdä oman yrityksen vahvuuden, ja näin erilaistuminen kilpailijoista on helpompaa. (Laakso 2004, ) 3.2 Brandi-identiteetti Monipuolinen ja selkeä brandi-identiteetti on edellytys vahvalle brandille. Brandiidentiteetti luodaan brandistrategian yhteydessä ja sitä pyritään ylläpitämään sekä viestittämään muille. Se on visio siitä, miten halutaan, että brandi koetaan kohderyhmänsä keskuudessa. Brandi-identiteetti on tavoite, johon pyritään, ja se koostuu mielleyhtymistä, jotka brandiin liitetään. Se kertoo, mitä organisaatio haluaa brandin tarkoittavan. Toteutuessaan brandi-identiteetin tarkoitus olisi rakentaa

11 7 suhde brandin ja asiakkaan välille luomalla joko arvoväittämän, joka koostuu toiminnallisista, tunnepohjaisista tai käyttäjän persoonallisuutta ilmaisevista hyödyistä, tai vahvistamalla toisen brandin uskottavuutta sitä tukemalla. (Aaker & Joachimsthaler 2000, 51, 66, 71.) Brandi-identiteetti (kuvio 3) koostuu brandin ydinidentiteetistä ja lavennetusta identiteetistä sekä brandin olemuksesta eli yhdestä koko brandin sielun kiteyttävästä ajatuksesta. Ydinidentiteetti sisältää identiteetin tärkeimmät osatekijät, joista kaikkien tulisi heijastaa organisaation arvoja ja yhden tulisi erilaistaa brandi kilpailijoista. Lavennettu identiteetti sisältää kaikki osatekijät, jotka jäävät ydinidentiteetin ulkopuolelle, ja se toimii brandi-identiteetin tarkentajana. Brandi-identiteettiin liittyy 12 osatekijää neljään luokkaan jaoteltuina: brandi tuotteena (tuotealue, ominaisuudet, laatu/lisäarvo, käyttökokemukset, käyttäjät ja alkuperämaa), organisaationa (organisaation ominaisuudet, paikallinen/globaali), henkilönä (brandin persoonallisuus, asiakkaan ja brandin välinen suhde) ja symbolina (visuaalinen mielikuva, vertauskuvat ja brandiperintö). Millään brandilla ei kuitenkaan ole kaikkiin 12 luokkaan kuuluvia assosiaatioita. (Aaker & Joachimsthaler 2000, )

12 8 4 DESIGN MANAGEMENT Design management on toimintamalli, jonka avulla yrityksen tai yhteisön lähettämiä viestejä hallitaan tavoitellun yrityskuvan luomiseksi ja lujittamiseksi (Poikolainen 1994, 24). Design management -termille ei ole vielä hyvää ja kattavaa suomenkielistä vastinetta, sillä se ei ole pelkkää visuaalista suunnittelua. Muotoilujohtaminen on käytetyin suomennos, mutta se assosioituu helposti konkreettiseen tuotteiden muotoiluun, kun taas yrityskuvajohtaminen viittaa liikaa johtamisteoriaan (Poikolainen 1994, 21 22). Yrityskuvan suunnittelu ja johtaminen terminä on parhaiten kuvaava, muttei sekään ole täysin osuva määritelmä. Yrityskuva muodostuu identiteetistä, profiilista sekä imagosta. Identiteetti on yrityksen persoonallisuus, se, mitä yritys todella on sisimmässään. Siihen kuuluvat yrityksen arvot, perusolettamukset, asemointi, liikeideat, visiot sekä strategiat. Profiili muodostuu niistä ominaisuuksista, jotka yritys haluaa tietoisesti tuoda esille identiteetistään. Design managementin tavoitteena onkin luoda selkeä ja ymmärrettävä profiili korostamalla valittuja osia yrityksen identiteetistä. (Poikolainen 1994, ) Profilointi on identiteetin kehittämistä, jolloin määritellään perusominaisuudet identiteetistä valituista piirteistä sekä muokataan yrityksen visuaalista identiteettiä (Kymidesign 2004, 14). Imago on vastaanottajien asenteisiin ja luuloihin perustuva yrityskuva, jonka sidosryhmät ovat mielessään muodostaneet yrityksen profiilista (Poikolainen 1994, 26 27). Sen muodostumiseen vaikuttavat yrityksen todellinen luonne, yrityksen ja sen toimintojen uutuusarvo, yrityksen hajautuneisuus sekä aika (Kymidesign 2004, 14 15). 4.1 Design management -prosessi Design management on jatkuva prosessi, jossa silloin tällöin on palattava alkuun. Koko prosessin toteuttamisen kannalta tärkeintä on keskeinen sanoma eli identiteetin ydin sekä se, mitä asiakas tai muut sidosryhmät havaitsevat eli tuote, vies-

13 9 tintä, toimintaympäristö ja henkilöstön käyttäytyminen, joiden avulla keskeinen sanoma välittyy sidosryhmille. (Poikolainen 1994, 29.) Prosessi aloitetaan olemassa olevan tilanteen analysoinnilla (kuvio 4). Ensimmäisenä määritetään yrityksen identiteetti ja profiili eli kartoitetaan kaikki tieto sen tämänhetkisestä organisaatiokulttuurista sekä tavoitteista ja saadaan selville, mitä yritys on tällä hetkellä. Havainnoimalla tai tutkimuksella voidaan selvittää yrityksen imago eli se, miltä yritys näyttää ulkopuolisen silmin. Myös tuotteen, viestinnän, toimintaympäristön ja käyttäytymisen yhtenäisyyttä sekä olemusta voidaan arvioida. (Poikolainen 1994, 40.) Jotta saataisiin täydellinen kuva nykytilanteesta, on mukaan analyysiin otettava kilpailijat asemoimalla eli sijoittamalla yritys markkinoille suhteessa kilpailijoihinsa. Määritetään myös toiminnallisista sekä tyylillisistä tekijöistä avainominaisuudet, jotka yrityksen imagoon halutaan liittää. (Kymidesign 2004, 49.) Tämän perusteellisen analyysin pohjalta määritetään uudet tavoitteet yrityskuvan suhteen ja saatua kuvaa nykyisestä yrityskuvasta verrataan tavoitekuvaan. Jollei nykyinen kuva yrityksestä vastaa tavoitekuvaa, kuvaa on muokattava, jotta tavoitteet saavutettaisiin. Tärkeää yrityskuvatavoitteiden määrittelemisen lisäksi on määritellä keskeinen sanoma, joka halutaan välittää yrityksen eri sidosryhmille. (Poikolainen 1994, 41.) KUVIO 4. Design management -prosessi (mukaillen Poikolainen 1994, 40.) Analyysin pohjalta tehdään design management -ohjeisto sekä toteutussuunnitelma. Ensin määritellään keskeiset mitä, miten, millainen -päätökset eli se, mitä yritys tarjoaa ja kenelle, miten yritys toimii sekä millainen yrityskuvasta halutaan. Näiden sekä selkeästi määritellyn sanoman pohjalta voidaan alkaa soveltaa de-

14 10 sign managementin toimintamallia. Yritystä profiloidaan tuotteen, viestinnän, toimintaympäristön sekä henkilöstön käyttäytymisen avulla, joiden kautta myös keskeinen sanoma saadaan välitettyä selkeästi ja johdonmukaisesti yrityksen sidosryhmille. (Poikolainen 1994, ) Design managementissa on kysymys kokonaisuudesta, ja tärkeää on yrityskuvan yhtenäisyys, sillä se muodostaa hallitun yrityskuvan kohderyhmän mieleen. Vastuu kokonaisuudesta on aina ylimmällä johdolla, vaikka sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaisikin jokin muu taho. (Poikolainen 1994, 42.) Design management on jatkuvaa toimintaa, sillä kuluttajien kulutustottumukset muuttuvat, ja näin myös yritys joutuu muuttumaan pysyäkseen mukana markkinoiden kovassa kilpailussa. Jatkuva design management -toiminta on oleellista myös yrityksen laajan ja pitkäaikaisen tunnettuuden luomisessa. (Kymidesign 2004, 58.) 4.2 Yrityskuvan merkitys ja kilpailuedut Kilpailu markkinoilla asiakkaiden huomiosta on kovaa, sillä toimitaan samoilla markkinoilla kilpailijoiden kanssa tarjoten suhteellisen samanlaisia tuotteita. Hinnalla kilpailu on nykypäivänä yhä vaikeampaa, joten kilpaillaan lisäarvon, kuten brandin luomien mielikuvien ja elämysten tuottamisesta asiakkaalle. Hallittu yrityskuva auttaa asiakkaita tunnistamaan yrityksen ja sen tuotteet markkinoilla sekä erottamaan yrityksen kilpailijoistaan. Asiakkaiden houkutteleminen riippuu suurimmaksi osaksi markkinoinnista, mutta asiakkaiden pitäminen on enemmän kiinni yrityksen maineesta ja imagosta (Laiho 2006, 49). Ihmisillä on tarve hakeutua tutun ja turvallisen pariin, minkä takia asiakas useimmiten ajautuu ostamaan hyväksi havaitsemansa brandin tuotteita. Näin onnistunut, asiakasta miellyttävä yritysimago luo osaltaan asiakasuskollisuutta, ja siten tunnetulla brandilla on laajemmin kysyntää kuin tuntemattomalla tuotteella. Kilpailuympäristö muuttuu koko ajan kovaa vauhtia, ja ne, joilla on selkeä kuva siitä, millainen heidän yrityksensä on, selviävät parhaiten muutoksen aiheuttamasta kriisistä. Selkeä ja yhtenäinen yrityskuva saa yrityksen näyttämään hyvin johdetulta ja luotettavalta sekä motivoi henkilöstöä yrittämään parhaansa, kun tiedetään,

15 11 minkä puolesta töitä tehdään. Selkeä yrityskuva myös saa tuotteet vaikuttamaan laadukkaammilta, jolloin tuotteen hintaa voidaan nostaa. Myös itse brandiin liitetään laadukkuus sen tunnettuuden ja vahvuuden vuoksi, ja näin tuote kestää imagokolhuja paremmin kuin ei-tunnettu tuote, jolla ei ole minkäänlaista puskuria negatiiviselle julkisuudelle (Kymidesign 2004, 15, 47). Laatu, joka on asiakkaan kokema eikä välttämättä tuotteiden todellinen laatu, toimii aitona erilaistamisen välineenä kilpailijoista, sillä se perustuu omakohtaiseen kokemukseen eikä esimerkiksi markkinointiin, minkä vuoksi sen synnyttämä asiakasuskollisuus on hyvin vahvalla pohjalla (Laakso 2004, 259). Selkeä brandi yrityksellä mahdollistaa massamarkkinat sekä pienentää tuotteen markkinointikustannuksia. Tunnetulle merkille riittää, että brandista muistutetaan ja sitä pidetään kiinnostavana eikä samalla tarvitse enää tehdä tuotetta ja merkkiä tunnetuksi. Brandin takia on myös mahdollista laajentaa tuoteryhmää menestyksekkäästi, sillä selkeä yrityskuva toimii vetonaulana ja brandiin yhdistetyt kokemukset ja laatu seuraavat myös uuteen tuoteryhmään. (Kymidesign 2004, ) 4.3 Viestintä ja design management Kaikkia niitä viestejä, joita yritys toimintansa kautta lähettää, kutsutaan kokonaisviestinnäksi (Kymidesign 2004, 105). Yrityksen viestintä jaetaan sisäiseen viestintään, johon kuuluvat sisäisen tiedottamisen järjestelmät, sekä ulkoiseen viestintään, jota ovat näkyvät ja kuuluvat viestit, joita yritys tietoisesti lähettää saadakseen aikaan halutun vaikutelman eri sidosryhmillä. Sisäisen viestinnän tehtävänä on terveen identiteetin rakentaminen ja vahvistaminen, kun taas ulkoinen viestintä keskittyy profiloimaan yritystä ja kirkastamaan sitä kuvaa yrityksestä, joka halutaan antaa ulkopuolisille. Järjestelmälliseen viestintään kuuluu sekä yksittäisten viestien perille saaminen sekä pitkäaikainen mielikuvien tai pysyvien järjestelmien, kuten yrityskulttuurin, rakentaminen. (Poikolainen & Klippi 1994, ) Viestinnän perimmäisenä tavoitteena on auttaa yritystä toteuttamaan strategiaansa (Kymidesign 2004, 108). Viestintä on keino välittää yrityksen tai tuotteen keskeinen sanoma tavoitellulle kohderyhmälle, ja se toimii apuna tuotemerkkien luo-

16 12 misessa ja hallinnassa. Design managementiin kuuluu se, miten viestintää käytetään ja minkä vaikutelman viestinnän kokonaisuus synnyttää sidosryhmässä. Tavoitteeksi on hyvä ottaa hallittu, kokonaisvaltainen ja johdonmukainen, yrityksen perusarvoihin ja keskeiseen sanomaan perustuva viestinnän linja. Tärkeintä on looginen ja yhdenmukainen toteutus kaikessa viestinnässä, sillä mikään osa-alue ei ole merkityksetön, vaan jokainen näkyvä viestinnän osa rakentaa yrityksen imagoa. (Poikolainen & Klippi 1994, 92, 94.) Keskeistä viestinnän kannalta on keskeisen sanoman, verbaalisten ja visuaalisten lähtökohtien sekä yrityksen osien ja merkkien hierarkian määrittely. Lähtökohtana ovat myös yrityksen perusarvot. Kun perusasiat ovat selvillä, voidaan aloittaa viestinnän ulkoisten tunnusmerkkien, kuten nimen, logon ja liikemerkin sekä graafisen tyylin ja typografian kehittely. (Poikolainen & Klippi 1994, ) Yrityksen visuaalinen linja on kokonaisuus muodostuen yrityksen tavasta esiintyä kaikessa näkyvässä toiminnassaan mukaan lukien myös henkilöstön ulkoinen olemus ja käyttäytyminen. Visuaalinen linja on yrityksen ulkoisen kuvan pysyvä, mutta alati kehittyvä osa, jonka tulee olla kaikkien sitä soveltavien tiedossa. Graafisen ohjeiston laajuus riippuu yrityksen koosta, ja se kertoo, millaista graafista linjaa yrityksessä toteutetaan. (Poikolainen & Klippi 1994, 108.) Yritys on aina itse vastuussa viestintänsä linjasta, vaikkakin suunnittelussa voidaan käyttää apuna yrityksen ulkopuolisia tahoja (Poikolainen & Klippi 1994, ). Viestintä voimavarana parantaa oikein käytettynä yrityksen suorituskykyä ja menestystä (Kymidesign 2004, 107), ja hyvin määritelty visuaalinen linja toimii rahan säästäjänä samalla, kun se takaa yhtenäisen ilmeen yritykselle (Poikolainen & Klippi 1994, 109).

17 13 Visuaaliset elementit Peruselementtejä visuaalisen ilmeen luomisessa ovat yrityksen nimi, logo ja liikemerkki, värimaailma, typografia, muodot, materiaali sekä kuvat. Kun peruselementit on suunniteltu, ne heijastetaan yrityksen muihin sovellusalueisiin, kuten käyntikortteihin, kirjekuoriin, esitteisiin, etiketteihin, lomakkeisiin, pakkausmateriaaleihin, toimitiloihin ja kalusteisiin, messuosastoihin sekä Internet-sivuille yrityksen visuaalisen ilmeen kokonaisuuden yhdenmukaistamiseksi. Nimi on viestinnän keskeinen elementti, ja se voi kertoa paljon yrityksen toiminnasta ja tavoitteista. Uuden nimen keksiminen tulee eteen, kun perustetaan uusi yritys, halutaan muuttaa yrityksen nykyistä nimeä, luodaan uusi tuote tai tuoteryhmä tai kehitetään yrityksen uusille osastoille uusi nimihierarkia. Mahdollisesti myös silloin, kun fuusioidaan yrityksiä, halutaan muodostaa yksi, yhteinen nimi. Nimen valinnassa design managementin kannalta on tärkeää muistaa uuden nimen rakentavan kokonaisuutta, joten nimen on sovittava olemassa olevaan nimistöön sekä yrityksen tyyliin. Nimen tyyli ja muoto kertovat tuotteen laatutasosta sekä siitä, kenelle se on tarkoitettu. (Poikolainen & Klippi 1994, ) Myös kirjainten muodolla on merkitystä, sillä kulmikkaat kirjaimet antavat pehmeitä kirjaimia kovempihenkisemmän vaikutelman. Suhteellisen lyhyt nimi on näkyvyyden kannalta edullinen, sillä pidemmän nimen kirjainkoko on väistämättä pienempi kuin kirjainkoko lyhyessä nimessä. (Pohjola 2003, 135.) Logo on yrityksen nimen vakiintunut esittämistapa, ja se toimii yrityksen tunnuksena sekä allekirjoituksena esimerkiksi tuotekuvastoissa. Liikemerkiksi kutsutaan logon yhteydessä käytettävää visuaalista merkkiä tai symbolia. Yleensä logo ja liikemerkki ovat suhteellisen pysyviä tekijöitä, mutta ne kuitenkin kehittyvät ja elävät ajan mukana. Kaikessa materiaalissa ei ole mahdollista käyttää logoa ja liikemerkkiä värillisinä, joten niiden molempien on oltava selkeitä ja toimivia myös mustavalkoisina. (Poikolainen & Klippi 1994, 100.) Logon sekä liikemerkin viestin pitäisi tukea brandin ydintä, ja halutunlaisten mielikuvien pitäisi syntyä myös ilman yhteyttä muuhun viestintään tai toimintaan (Pohjola 2003, 130).

18 14 Värimaailma on yrityksen tunnistamisen ja tunnetuksi tekemisen olennainen osa. Useimmiten yrityksen tärkein tunnusväri on sen logon tai liikemerkin väri. Väreihin liittyy sekä psykologisia ja fysiologisia vaikutuksia että kulttuurin mukanaan tuomia eroja. (Poikolainen & Klippi 1994, 103.) Väreihin liittyy myös vahvoja symbolisia sisältöjä, ja esimerkiksi heraldisten värien merkitykset (taulukko 1) ovat juurtuneet syvälle ihmisten mieleen. Väri voi esiintyä vain suhteessa toisiin väreihin, sillä silmä pyrkii rakentamaan näkemästään tasapainoisen kokonaisuuden. (Pohjola 2003, ) Painotekniset mahdollisuudet ja rajoitukset on syytä ottaa huomioon tunnusvärien valinnassa ja värit on syytä määritellä yksiselitteisesti, jotta ne on helppo toteuttaa hallitusti eri tilanteissa (Poikolainen & Klippi 1994, 103). Värejä suunniteltaessa olisi hyvä myös huomioida yrityksen ympärillä ennestään olevat värit. Myös värin erottuminen yrityksen markkinoilla vaikuttaa, kun halutaan värin toimivan yksilöivänä tekijänä. (Pohjola 2003, 135, 137.) TAULUKKO 1. Heraldisten värien merkitykset (Pohjola 2003, 136.) Kulta (tai keltainen) Hopea (tai valkoinen) Punainen Sininen Vihreä Purppura Musta (nahka) Oranssi (turkis) Kunnia ja luotettavuus Uskollisuus ja puhtaus Rohkeus ja palveluinto Hurskaus ja vilpittömyys Nuoruus ja hedelmällisyys Kuninkuus ja korkea sääty Suru ja katumus Ankaruus ja kestävyys Typografia käsittää painetun sivun muotoilun, eli tekstien, kuvien ja tyhjän pinnan väliset suhteet, sekä eri tekstityyppien ja niiden käyttötavan määrittelyn. Hyvä typografia edesauttaa luettavuutta, ja sen antama vaikutelma rakentaa osaltaan yrityksen visuaalista ilmettä yhtenäistämällä ja vahvistamalla muuta kuvaa. Sen takia tekstityyppi onkin valittava yrityksen luonteen ja keskeisen sanoman mukaan. Tehokeinona voidaan käyttää mm. kursivointia ja lihavointia sekä pääfontin lisänä tehostefonttia. Luettavuuteen vaikuttavat tekstityypin lisäksi mm. palstan leveys

19 15 suhteessa tekstin kokoon ja rivinvälit. Typografian antamaan mielikuvaan voidaan vaikuttaa positiivisesti käyttämällä mustaa tekstiä vaalealla pohjalla, kun taas negatiivisen vaikutelman antaa vaalea teksti tummalla pohjalla. (Poikolainen & Klippi 1994, ) Perusmuotoja ovat geometriset sekä elastiset muodot. Ilmeeseen vaikuttavat kuvioiden koko ja kulmikkuus sekä niiden symmetrisyys ja suhde toisiinsa ja käytettävään pintaan. Kuvion muoto vaikuttaa yhdessä värin kanssa siihen, miten värin arvo korostuu tai vaimentuu. Yrityksen muotokieli on pelkkää yhtä muotoa tavoiteltavampi asia, sillä se antaa mahdollisuuden yhdistellä paremmin eri sovellusalueita. (Pohjola 2003, ) Materiaali ja pinnan muoto voivat myös olla voimakkaasti visuaaliseen ilmeeseen vaikuttavia tekijöitä, vaikka ne ovatkin tuntoaistilla havaittavia asioita. Ilmeen luonteeseen vaikuttaa olennaisesti materiaalin väri, sillä luonnonmateriaalien pehmeämmät värit saavat aikaan täysin erilaisen tunnelman kuin keinotekoisten materiaalien kirkkaampi värin käyttö. (Pohjola 2003, 144.) Paperin valinta vaikuttaa tuotteen ulkonäköön ja sen herättämään mielikuvaan, painojälkeen, käyttöominaisuuksiin sekä lopullisiin kustannuksiin. Paperin ulkonäön tulee sointua yrityksen tyyliin, ja siihen vaikuttavat paperin värisävy, kiilto, sileys, paksuus ja jäykkyys sekä paperin mekaaninen lujuus. Tärkeintä paperin valinnassa on muistaa, että eri tarkoitukseen soveltuu erilainen materiaali. Useimmiten paperin paksuus on suurin muuttuva tekijä eri käyttökohteen vaihtuessa. (Ikävalko 1995, ) Myös kuvilla luodaan yrityksen luonnetta. Kuvan tunnelmaan vaikuttavat kuvauskulma, kameran objektiivi, joka määrittää perspektiivivaikutelman, käytettävä filmimateriaali, valaistustapa, valotus- ja kehitystapa sekä tietenkin kuvan sisältö. Kuvienkin täytyy olla linjassa muun visuaalisen linjan kanssa, ja haluttu vaikutelma voidaan luoda käsittelemällä kuvan värejä, sävyalaa, kontrastia tai terävyyttä. Kuvan rajaustapa voi myös toimia yhdistävänä tekijänä eri kuvien välillä. Vaikka visuaalisen linjan tuleekin olla yhtenäinen, yrityksellä on tarvetta erityyppisille kuville, sillä mainoskampanjat vaativat erilaiset kuvat kuin esimerkiksi Internet-sivujen kuvitus. (Pohjola 2003, )

20 16 Sovelluksia tehdessä täytyy ottaa huomioon myös yritys- ja yhteisötietolaissa 15. pykälässä määrätyt pakolliset tiedot kirjeisiin ja lomakkeisiin. Näitä tietoja yritys- ja yhteisötietojärjestelmään rekisteröidylle rekisteröintivelvolliselle, joka on rekisteröity myös kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin tai työnantajarekisteriin ovat yritys- ja yhteisötunnus (y-tunnus), yhtiön rekisteriin merkitty toiminimi, kotipaikka ja osoite sekä mahdollinen selvitystila. Osakeyhtiön on lisäksi mainittava y-tunnus mahdollisilla Internet-sivuillaan. (Yritys- ja yhteisötietolaki 2006.)

21 17 5 VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU 5.1 Tavoitteet Työn tavoitteena oli luoda selkeä ja yhtenäinen visuaalinen ilme Hans Company Oy:lle. Visuaalisen ilmeen tulisi viestiä yrityksen brandin ja tuotteiden laatua, luotettavuutta sekä mielenkiintoisuutta ja monipuolisuutta. Sen tulisi myös ilmentää yrityksen pitkää ja vankkaa yrityskulttuuria. Tyylin tulisi erottua kilpailijoiden visuaalisesta ilmeestä ja luoda näin yritykselle omanlaisensa, kilpailukykyinen visuaalinen ilme. Yrityksen logo tulisi erottaa marketeissa myytävien hansikkaiden logosta, jotta koko yrityksen brandi saataisiin nostettua myös ylemmän hintaluokan tuotteita käsittäväksi brandiksi. Näin lopullinen visuaalinen ilme eikä yritys olisi sidottuja hintaluokkaan niin vahvasti kuin yritys tällä hetkellä on Nykytilanteen analysointi Hans Company Oy:n identiteetti koostuu liikeideasta, yrityksen arvoista, visiosta sekä avainominaisuuksista. Yrityksen liikeidea on suunnitella, valmistuttaa sekä markkinoida hansikkaita lapsille, naisille ja miehille. Valikoimaan kuuluu sekä nahkahansikkaita että tekstiilikäsineitä. Yrityksen asiakkaat voidaan jakaa seitsemään asiakasryhmään: leikki-ikäisiin, kouluikäisiin, MasCara -hansikkaiden ostajiin, marketissa myytävien naisten nahkahansikkaiden ostajiin, marketissa myytävien naisten sport- ja vapaa-ajankäsineiden ostajiin, miesten nahkahansikkaiden ostajiin sekä miesten sport- ja vapaa-ajankäsineiden ostajiin. Markkina-alueena toimivat marketit sekä isot kauppaketjut. MasCaran markkina-alueena ovat marketeista ylemmän hintatason myymälät. Yritys suunnittelee ja markkinoi tuotteensa Suomessa Kokkolasta käsin, mutta valmistuttaa tuotteensa ulkomailla. Yrityksen arvoja ovat rehellisyys, luotettavuus, avoimuus, laadukkuus sekä monipuolisuus. Visiona on olla maan johtava käsinetoimittaja jokaisessa ikäluokassa, eli pyritään saavuttamaan hallitseva markkinaosuus. Tuoteperhettä pyritään myös laajentamaan tulevaisuudessa muihinkin asusteisiin, kuten huiveihin ja päähinei-

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7.

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7. GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS JOHDANTO 1. TUNNUS - SANOMA 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 2.1 Suoja-alue 2.2 Eri osien käyttö 2.3 Minimikoot 5. KUVAT 6. VERKKOSIVUT 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET 7.1 Tuotekortit 7.2 Esitteet

Lisätiedot

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 2(12) Sisältö 1. Johdanto 3 2. Tunnus 4 - Tunnuksen koko 5 - Tunnuksen suoja-alue 6 - Tunnuksen käyttö 7 3. Värimääritykset

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA 2 3 4 5 6 Suomen Lions-liitto ry:n graafinen ohjeisto on tehty yhtenäistämään järjestön

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään versio 0.8 2010 Graafinen ohjeisto* PIRAATTIPUOLUE * Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään Alkusanat G raafiset ohjeistot ovat viestinnän alan

Lisätiedot

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset Graafinen ohjeisto värit tunnus 2 Sisältö johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 typografia sovellukset JOHdanto Siuron Piharakennus Oy on kasvava pirkanmaalainen maarakennusyhtiö,

Lisätiedot

Digitaalinen MUOTOILU. Petra Suominen

Digitaalinen MUOTOILU. Petra Suominen MUOTOILU Petra Suominen petra.suominen@adkreppi.fi Mikä on yrityksen GRAAFINEN ILME ja on mikä sen tarkoitus? Petra Suominen petra.suominen@adkreppi.fi Graafinen ilme on yritykselle tai yhteisölle luotu

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

SISÄLLYS YRITYSTUNNUS JA SLOGAN 3 YRITYSILMEEN VÄRIT 4 ROTUKARJA-LOGO 5 LUOMU-LOGO 6 KIELLETTYJÄ ESIMERKKEJÄ 7 GRAAFINEN TUNNISTE 8 TYPOGRAFIA 9

SISÄLLYS YRITYSTUNNUS JA SLOGAN 3 YRITYSILMEEN VÄRIT 4 ROTUKARJA-LOGO 5 LUOMU-LOGO 6 KIELLETTYJÄ ESIMERKKEJÄ 7 GRAAFINEN TUNNISTE 8 TYPOGRAFIA 9 GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS Tämä graafi nen ohjeisto esittelee Tammisen yritystunnuksen ja sen sovellukset sekä antaa ohjeita yritysilmeen käyttöön. Ohjeiston johdonmukainen käyttö on tärkeää laadukkaan

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 3.2. Tunnus (ilman koulutus-sanaa) ja tunnuksen suoja-alue Tunnuksen muotoilu perustuu sanaan FINVA, erillistä liikemerkkiä ei käytetä. Tunnuksessa yhteen sulautuvat Finanssi ja vakuutus.

Lisätiedot

LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO

LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO Luova Etelä-Karjala logon lähtökohtana on maantieteellisen alueen muoto liitettynä Saimaaseen ja eteläkarjalaisten kädentaitoihin ja luovuuteen, monipuoliseen taito-tieto-osaamiseen.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3 GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Logon/liikemerkin rakenne 3 2.1 Logon/liikemerkin rakenne 4 markkinointiviestinnässä 2.2 Suoja-alue 4 2.3 Värit ja esitystavat 5 2.4 Värit markkinointiviestinnässä

Lisätiedot

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko Sisällys Sisällys 1. Esipuhe Teksti 2. Liikemerkki ja värit eri käyttötilanteissa 2.1 Esimerkkejä liikemerkin käytöstä eri taustoissa 3. Liikemerkin mitat ja suoja-alue 4. Logo ja liikemerkki 5. Slogan

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 5 Logon eri versiot... 7 Kuinka logoa ei tule käyttää... 11 Logon suoja-alue... 13 Slogan... 15 Typografia... 17 Värimaailma... 19 Käyntikorttipohja...

Lisätiedot

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita.

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Graafinen ohjeisto Tunnus Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Visio: Suomi on Euroopan kilpailukykyisin

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 2017

GRAAFINEN OHJEISTO 2017 GRAAFINEN OHJEISTO 2017 Graafinen ohjeisto ja sen käyttötarkoitus Sisällys Tullinkulman Työterveys Oy:n uusi aputoiminimi on Pirte ja se otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta alkaen markkinoinnissa ja muussa

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Suunnittelijan sana. 3 Logo 4 Logon eri versiot 5 Logon käyttö 6 Logon virheellinen käyttö 7 Värimaailma 8 Typografia

Suunnittelijan sana. 3 Logo 4 Logon eri versiot 5 Logon käyttö 6 Logon virheellinen käyttö 7 Värimaailma 8 Typografia Graafinen ohjeisto Sisältö 2 Suunnittelijan sana 3 Logo 4 Logon eri versiot 5 Logon käyttö 6 Logon virheellinen käyttö 7 Värimaailma 8 Typografia Suunnittelijan sana Tämän graafisen ohjeiston tarkoitus

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO

MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO 2011 Tämä graafinen ohjeisto esittelee Makulihan logon ja sen sovellukset, sekä antaa ohjeet yritysilmeen käyttöön. Ohjeistoa ja sähköisiä originaaleja käytetään

Lisätiedot

Tunnus. Tunnuksen VÄRIVERSIOT. Min. 20 mm

Tunnus. Tunnuksen VÄRIVERSIOT. Min. 20 mm Graafinen ohje Tunnus Oulu Sinfonian tunnuksena käytetään ensisijaisesti ohessa kuvattua liikemerkin ja nimilogon kiinteää yhdistelmää. Käytössä on huolehdittava, että tunnuksen mittasuhteet sekä nimilogon

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1.0

Graafinen ohjeisto 1.0 Graafinen ohjeisto 1.0 01 01 Peruselementit Logo POP vakuutuksen logo on suunniteltu digitaaliseen ympäristöön ja siksi digitaalinen näkyvyys määrittelee ilmeen. Play-elementti Play-elementti painikkeenomaisena

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT Graafinen ohjeistus 28.10.2016 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. VAAKUNA... 4 3. TUNNUKSET... 5 3.1. Puolangan logo... 5 3.2. Slogan... 6 4. TYPOGRAFIA... 7 5. VÄRIT... 8 6. GRAAFINEN ELEMENTTI... 9 7. SÄHKÖPOSTIN

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

ohjeistus retkikerho

ohjeistus retkikerho Graafinen ohjeistus Esittely Oulun luonnonsuojeluliiton alla toimiva Retkikerho on kanava, jonka avulla voi helposti irrottautua arjesta kaupungin lähiluontoon. Retkitarjonta on hyvin monipuolinen ja kerhon

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 11/2012

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 11/2012 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 Päivitetty 11/2012 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY Ohjeiston sisältö Tämän ohjeiston tarkoitus on antaa selkeät suuntaviivat Ollila Trans Oy:n viestinnälle. Annettuja ohjeita noudattamalla yrityksestä annetaan yhtenäinen,

Lisätiedot

7.1.2014. Graafinen ohjeisto

7.1.2014. Graafinen ohjeisto 7.1.2014 Graafinen ohjeisto Sisällysluettelo Yhtenäisen ilmeen edut... 3 Nimi ja sen käyttö... 4 Slogan... 6 Liikemerkki... 7 Liikemerkki poikkeuksellinen käyttö... 8 Liikemerkki värit... 9 Lisävärit...

Lisätiedot

AMMATTIOSASTOJEN ILMEEN LANSEERAUS

AMMATTIOSASTOJEN ILMEEN LANSEERAUS AMMATTIOSASTOJEN ILMEEN LANSEERAUS 1 SISÄLTÖ Alkusanat 3 Tunnus 4 Lippu 7 Sovelluksia 8 2 PAMIN AMMATTIOSASTOT SAAVAT UUDEN YHTENÄISEN ILMEEN PAMin uusi ilme tuo muutoksen myös ammattiosastojen näkyvyyteen.

Lisätiedot

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 3-2011- 3.10.2011 RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Yliopistojen erilliset palautteet Helsingin yliopisto LIITE R1 Turun

Lisätiedot

2 Graafinen ohjeisto. Viestintäosasto auttaa, kouluttaa ja ohjeistaa graafisen ilmeen käytössä ja soveltamisessa. Ota yhteyttä:

2 Graafinen ohjeisto. Viestintäosasto auttaa, kouluttaa ja ohjeistaa graafisen ilmeen käytössä ja soveltamisessa. Ota yhteyttä: GRAAFINEN OHJEISTO VAPAAN KANSAN LAHJA VAPAALLE TIETEELLE Turun yliopisto perustettiin vuonna 1920 suomalaisten lahjoitusvaroilla. Alusta asti Turun yliopisto on tehnyt työtä koko yhteiskunnan palvelemiseksi.

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 NENÄPÄIVÄ

GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT LOGO Nenäpäivä-tunnuksen kanssa saa leikkiä ja käyttää mielikuvitusta. Tunnukselle saa löytää uusia mitä merkityksellisempiä

Lisätiedot

Melan graafinen ohje. Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu.

Melan graafinen ohje. Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu. Melan graafinen ohje Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu. Selkeä ja yhtenäinen ilme vahvistaa positiivista mielikuvaa Melasta.

Lisätiedot

Tunnuksen päivitys 19.9.2012

Tunnuksen päivitys 19.9.2012 Tunnuksen päivitys 19.9.2012 2 Tampereen yliopiston tunnus Tampereen yliopiston tunnus Tuhannet ihmiset näkevät Tampereen yliopiston tunnuksen päivittäin lomakkeissa, nettisivuilla, raporteissa, esitteissä.

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 4/2013

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 4/2013 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 Päivitetty 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia 4. Visuaalinen

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 KIRJEKUORET 10

Lisätiedot

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Graafiset ohjeet Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Sisältö Tunnus...3 Typografia...4 Värit...5 Käyntikortit ja sähköinen allekirjoitus...6 Lomakkeet

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus 5/2012

Graafinen ohjeistus 5/2012 Graafinen ohjeistus 5/2012 Tunnus Kauppakamari-tunnus on muotoilultaan selkeä ja moderni nimilogo. Se viestii suoraselkäisen ja pelkistetyn olemuksensa ansiosta luotettavuutta ja asiantuntemusta. Perustunnus

Lisätiedot

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 Johdanto Graafiset ohjeistot ovat viestinnän alan yleinen käytäntö. Kaikessa järjestöviestinnässä käytetään organisaatiokohtaisia graafisia ohjeistuksia, jotta

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö.

Graafinen ohjeisto. Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö. GRAAFINEN OHJEISTO Graafinen ohjeisto Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö. Se tarjoaa työkalut sekä yrityksen sisäiseen brändin kehittämiseen että tavoitteelliseen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Sisältö Tunnuksista yleisesti... 3 Tunnuksen versiot ja rakenne.... 4 Merkin värit.... 5 Tunnuksen värivaihtoehtoja... 7 Tunnuksen suoja-alue.... 8 Tunnuksen sijoittelu.... 9 Pienen

Lisätiedot

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS TAMPEREEN SISU vuodesta 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS Sisällysluettelo LOGO Logo 3 Typografia. 5 Värit... 8 Lomakkeet 10 Kuvitus 12 - A KU UVITUS KEET LOMAKK TYPO GRAFI VÄRIT 2 LOGO TAMPEREEN SISU vuodesta

Lisätiedot

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n uudistuneen ilmeen graafinen ohjeistus on käytännön työkalu kaikille viestinnän kanssa tekemisissä oleville.

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n uudistuneen ilmeen graafinen ohjeistus on käytännön työkalu kaikille viestinnän kanssa tekemisissä oleville. Graafinen ohjeisto Miten graafisilla sovelluksilla viestitään ja opastetaan? Toimiva graafinen ilme sovelluksineen kiteyttää yrityksen imagon, yhtenäistää yrityskulttuuria ja vapauttaa tärkeitä resursseja

Lisätiedot

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja...

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja... Graafinen ohjeisto Sisältö 2 Saatesanat...3 Liikemerkki...4 Värit...5 Logo suomenkielisenä...6 Logo ruotsinkielisenä...6 Liikemerkin käyttötapoja...7 Logon käyttötapoja...8 Tunnuksen suoja-alue...9 Typografia...10

Lisätiedot

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Visuaalinen suunnittelu Ei ole koristelua Visuaalinen ilme vaikuttaa vastaanottokykyyn rauhallista jaksaa katsoa pitempään ja keskittyä

Lisätiedot

2. Graafi nen yrityskuva

2. Graafi nen yrityskuva 2. Graafi nen yrityskuva 2.1. Näin käytät tunnisteita 2.2. Liikemerkki / logo ja sen suhteet 2.3. Logon ja sloganin suoja-alueet 2.4. Logon käyttö 2.5. Typografi a 2.6. Värit TULIKIVI OYJ:N GRAAFINEN YRITYSKUVA

Lisätiedot

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto 7.3.2017 Tämä on vuonna 2017 uusitun Kauneimpien Joululaulujen visuaalisen ilmeen ohjeisto. Ohjeiston mukana toimitetaan alkuperäiset logotiedostot,

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

2.1 Tunnus. TUNNUKSEN KÄYTÖN RAJOITUKSET Käytä kuhunkin käyttötarpeeseen suunniteltuja originaaleja logoversioita www-sivujen logopankista

2.1 Tunnus. TUNNUKSEN KÄYTÖN RAJOITUKSET Käytä kuhunkin käyttötarpeeseen suunniteltuja originaaleja logoversioita www-sivujen logopankista 2.1 Tunnus LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU GRAAFINEN OHJEISTO 7 Lahden ammattikorkeakoulun merkki perustuu vahvaan, tunnistettavaan kirjainmuotoiluun, joka on linjassa ilmeessä käytettävän muun typografian kanssa.

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 Kaikki asiakkaidemme tarpeet liittyvät oman näkemyksen välittämiseen toiselle ihmiselle. Vain siitä on kyse, ja vain se on tärkeää. Olipa näkemys tarkoitettu sähköasentajalle,

Lisätiedot

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Graafiset ohjeet 1 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Tunnus Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus on järjestön nimen alkukirjaimista muodostettu nimilogo,

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho TEOLLINEN MUOTOILU Juha Sarviaho ASIAKASLÄHTÖINEN MUOTOILU YRITYSILME Juha Sarviaho 2013 Asiakas, käyttäjä, kuluttaja Merkkimuotoilun elementtejä: Asiakas kuuluu johonkin ryhmään Ihminen on laumasielu

Lisätiedot

Graafinen ohje 1(8) 16.10.2012 GRAAFINEN OHJE. PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

Graafinen ohje 1(8) 16.10.2012 GRAAFINEN OHJE. PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki Graafinen ohje 1(8) GRAAFINEN OHJE Graafinen ohje 2(8) Miksi graafiset ohjeet? Näiden graafisten ohjeiden avulla luomme yhtenäisyyttä ja tunnistettavuutta HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn viestintään.

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön

Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön Johdanto sisällysluettelo Logo... 3 Logon käyttö... 4 Logon sovellukset... 5 Väripaletti... 6 Joensuun kaupunginteatteri on saanut uuden visuaalisen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1

GRAAFINEN OHJEISTO 1 GRAAFINEN OHJEISTO 1 LIEHUTA LIPPUAMME YLPEYDELLÄ. Alkusanat 3 Tunnus 4 Värit 9 Typografia 10 Kaari 12 Sovelluksia 13 2 LIPULLINEN RATKAISU Aktiivinen ja valveilla oleva ammattiyhdistysliike tukee työntekijää

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015 Graafinen ohjeisto Päivitetty tammikuussa 2015 Sisällys Sisällys Esipuhe Liikemerkki ja logo Värit korteille ja kirjepohjalle Typografia Fontit korteille ja kirjepohjalle Kirje- ja esityspohja Käyntikorttipohjat

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

1 Graafinen ohjeisto

1 Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Johdanto... 2 Tunnuksen versiot... 3 Tunnuksen suoja-alue... 4 Tunnuksen käyttö... 5 Slogan... 6 Graafiset elementit ja niiden käyttö... 7 Värimaailma... 8 Typografia... 9

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto

Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto Sisällys Logo 3 Logon käyttö 4 Värit 6 Typografia 7 Graafiset elementit 8 Esitteet 9 2 Logo Animalian logo muodostuu suorakulmiosta jossa on animalia -tekstin

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto Santa s United ry 2015

Graafinen ohjeisto Santa s United ry 2015 Graafinen ohjeisto Santa s United ry 2015 Sisällysluettelo Värit... 1 Logon värimäärittelyt....1 Logo, liikemerkki ja tunnus... 2 Yleistä...2 Santa s United tunnus...2 Tunnuksen käyttö...3 Suoja-alueet...4

Lisätiedot

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Minne Seppälä Avat 2014 Dokumentaatio 1 PROJEKTIN KUVAUS... 3 1.1 Projektin aloitus... 3 1.2 Aikataulu... 4 1.3 Kustannusarvio... 4 2 ULKOASU... 5 2.1

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ

GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ Päivitetty 16.5.2006 TAVO ITTEENA YH TENÄINEN JA TUNNISTETTAVA JÄRJES TÖ ILME Graafinen ohjeisto antaa ohjeet ja mallit siitä, miltä Suomen

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT 2 SISÄLTÖ Saatteeksi... 3 Tullin tunnus... 4 Tullin tunnusvaihtoehdot... 5 Tullin

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 3/8: Visuaalinen suunnittelu

Lisätiedot

GRAAFINEN PROFIILI TORNIOHAPARANDA

GRAAFINEN PROFIILI TORNIOHAPARANDA GRAAFINEN PROFIILI TORNIOHAPARANDA TORNIOHAPARANDA - GRAAFINEN PROFIILI Graafinen profiili yhteinen ilmeemme Tunnus ja graafinen profiili ovat Tornio-Haaparannan kasvot ulospäin. Yhtenäisen ja johdonmukaisen

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

Kanta graafinen ohje. Versio

Kanta graafinen ohje. Versio Kanta graafinen ohje Versio 3.0 17.3.2014 Sisältö Kirjoitusasu Tunnus Värillinen, musta valkoinen, värillisellä taustalla ja pohjalla sekä suoja-alue, mittasuhteet ja kieliversiot Tunnus ja nimi aukikirjoitettuna

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden ilmeen ja markkinointitunnuksen käyttämisestä

Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden ilmeen ja markkinointitunnuksen käyttämisestä KARKKILA : GRAAFINEN OHJEISTO Karkkilan kaupungille on vuonna 2006 suunniteltu uusi markkinointitunnus ja sen myötä uusi visuaalinen ilme kaikkeen viestintään. Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen.

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen. Graafinen ohjeisto Uuden yhdistyneen Jämsän yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa omalta osaltaan kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Alueelta löytyy mielenkiintoista ja vahvaa historiaa, mutta

Lisätiedot

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Tunnus ja värisymboliikka Merkin muoto perustuu lentävään kuukkeliin, joka on Kuusamon metsien onnea tuova seuralainen. Lennon suunta on positiivisesti ylös vasemmalle, joka on kokonaisuutta

Lisätiedot

Kuvat ovat tärkeä osa Espoon kaupungin viestintää, ja siksi ne on suunnitellaan ja valitaan huolellisesti.

Kuvat ovat tärkeä osa Espoon kaupungin viestintää, ja siksi ne on suunnitellaan ja valitaan huolellisesti. -verkkosivuston KUVAMAAILMAn ohjeistus JOHDANTO Kuvat ovat tärkeä osa Espoon kaupungin viestintää, ja siksi ne on suunnitellaan ja valitaan huolellisesti. Espoo.fi-sivuston kuvat tukevat kaupungin visuaalista

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus Visuaalinen identiteetti Graafinen ohjeistus MEDRIAN OY SISÄLTÖ 01 VÄRIT 04 02 03 3... CMYK ja RGB 4... HELPien värit TYPOGRAFIA 5... Ensisijainen fontti 6... Toissijainen fontti 7... WWW-sivut LOGO 8...

Lisätiedot

Johdanto. REIM Group Oy Ltd

Johdanto. REIM Group Oy Ltd Graafinen ohjeisto Johdanto 3 REIM Group Oy Ltd Osakkaiden sijoitus taloyhtiön osakkeisiin on elämän tärkeimpiä ja kalleimpia sijoituksia. Sijoituksen jälkeen omaisuudesta huolehtimaan REIM on paras mahdollinen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Tunnus 3 Tunnuksen suoja-alueet 4 Tunnuksen käyttö 5 Värit 6 7 Kaakkolennokit 8 Sovellukset Käyntikortit 9 Asiakirjapohja

Lisätiedot

KÄYTTÖLIITTYMÄT. Visuaalinen suunnittelu

KÄYTTÖLIITTYMÄT. Visuaalinen suunnittelu KÄYTTÖLIITTYMÄT Visuaalinen suunnittelu MUISTETTAVA Yksinkertaisuus Selkeys Johdonmukaisuus Sommittelutyyli on säilytettävä samankaltaisen koko sivustossa Sivustolle yhtenäinen ulkoasu Miellyttävä ulkonäkö

Lisätiedot

SISÄLLYS. 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna

SISÄLLYS. 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna 2 TUNNUS Mobiilimaksu-tunnus koostuu sim-kortin muotoisesta

Lisätiedot

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus Johtokunta 2.11.2009 155 Graafinen ohjeistus Sisällys: 1. Käyttäjälle 3 2. Liikelaitoskuntayhtymän logo ja sen käyttö 4 3. Graafisen ilmeen perusvärit 6 4. Kirjasimet ja tekstityypit 7 5. Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

esittely Tunnusta ei saa skaalata eikä mittasuhteita vääristää.

esittely Tunnusta ei saa skaalata eikä mittasuhteita vääristää. GRAAFINEN OHJEISTO Päivitys: maaliskuu 2017 TUNNUS esittely Muistiliiton tunnus muodostuu punaisesta ympyrä- ja kaari-teemasta (liikemerkki) sekä Muistiliittotekstiosuudesta (logo) täydennettynä ruotsinkielisellä

Lisätiedot

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista.

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista. Päivän ohjelma. 7:30 Aamiainen 8:30 Hyvän aamun aloitus. Mieli ja keho auki. 8:40 Tervetuloa! 8:45 Johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista

Lisätiedot

Graafinen. ohjeisto. Laureamkon Brändikirja Graafinen ohjeisto

Graafinen. ohjeisto. Laureamkon Brändikirja Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto Liitteenä Laurea-ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ohjeiston mukaiset mallit, joiden pohjalta visuaalista ilmettä toteutetaan. Sisällys 2

Lisätiedot

3M Toimistotuotteet. Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät. Näin käytämme. logoja

3M Toimistotuotteet. Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät. Näin käytämme. logoja 3M Toimistotuotteet Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät Näin käytämme logoja Sisältö: 1 Yleistä tuotenimistä ja logoista 1 2 3M-logo 1 2.1 3M logon käyttö internetissä 3 3 Post-it -logo 4 3.1 Perusviestilaput

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Uusi norppa, uusi logo

Uusi norppa, uusi logo Graafiset ohjeet Miksi graafiset ohjeet? Uusi norppa, uusi logo Näiden graafisten ohjeiden avulla luomme yhtenäisyyttä ja tunnistettavuutta Suomen luonnonsuojeluliiton viestintään. Saimaanorppa tuli SLL:n

Lisätiedot

Kanta-palvelut graafinen ohje , versio 6.0

Kanta-palvelut graafinen ohje , versio 6.0 Kanta-palvelut graafinen ohje 18.9.2017, versio 6.0 Sisältö Kirjoitusasu Palvelut, taivutus, kieliversiot Tunnus Värillinen, musta valkoinen, värillisellä taustalla ja pohjalla sekä suoja-alue, mittasuhteet

Lisätiedot