KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1"

Transkriptio

1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Aika :30-20:25 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanvaltuuston tekemien päätösten laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Peuralinnan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen nähtäville asettaminen 137 Kyyjärven Sahan alueen asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville asettaminen 138 Lausunto Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille Lausunto Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:n reittiliikenneluvan nro aikataulumuutoksesta 140 Saarijärven-Viitasaaren seudun hanketoiminta Nopolan koulun atk-hankinnat Ajankohtaiset asiat Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muut mahdolliset ja kiireelliset asiat Kunnan edustajan nimeäminen Kyyjärven Veteraanien palvelusäätiön hallitukseen

2 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätie dot LÄSNÄ Huumarkangas Jouko khall puheenjohtaja Uusisalo Jari-Pekka kunnanhallituksen 1.vpj Saukko Jouni kunnanhallituksen 2.vpj Eteläkari Marika jäsen Koskinen Anne jäsen Uusimäki Marjatta jäsen Immonen Maija-Liisa Osastopäällikkö POISSA Bergman Esa-Pekka jäsen MUU Humalajoki Johanna kvalt puheenjohtaja Tuukkanen Antti kvalt 1.vpj Lahtinen Lauri kvalt 2.vpj Ylitalo Eero kunnanjohtaja Humppi Ulla-Maija aluearkkitehti Ranta Ilkka asiantuntija Allekirjoitukset Jouko Huumarkangas Puheenjohtaja Eero Ylitalo Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Marika Eteläkari Anne Koskinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kyyjärven kunnanvirastossa tiistaina klo

3 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 133 Kunnanhallitus määrää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous voidaan pitää myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden 1. ja 3. maanantaina. Lisäksi kunnanhallitus ko koontuu muulloinkin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelli seksi tai kunnanhallituksen jäsenten enemmistö on tehnyt siitä hä nelle esityksen. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kunnanviraston kokoushuone. Kunnanhallituksen kokouskutsu ja esityslista toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti kunnanhallituksen jäse nille, varajäsenille, kunnanvaltuuston puheenjohtajille ja kunnanjoh tajalle viimeistään kokousta edeltävänä keskiviikkona. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 134 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Eteläkari Marika ja Koskinen Anne. Esitys: Kunnanhallitus päättää valita edellä mainitut pöytäkirjantarkastajiksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston tekemien päätösten laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 135 Kunnanvaltuuston on kokouksessaan päättänyt seu raavista asioista: 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 24 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 25 Kauppakeskus Paletin paikoistusalueen laajentaminen 26 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Saarikan alueella Talouden osavuosikatsaus Liikuntasalihanke 29 Kokouksen päättäminen Esitys: Kunnanhallitus toteaa kunnanval tuuston päätökset laillisiksi ja päättää panna täytäntöön muut pykälät paitsi 25, jonka täytäntöönpano edellyttää Kyyjärven kunnan ja Kyyjärven Paletti Oy:n välisen paikoitusalueen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Peuralinnan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen nähtäville asettaminen 68/ /2011 Kh 136 Kyyjärven kunnanhallitus on päättänyt käynnistää tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavoituksen Kyyjärven Peuralinnan alueella. Hanke on käynnistetty YIT Rakennus Oy:n aloitteesta. Kaavoituksen kustannuksista vastaa YIT Rakennus Oy (kaavoituksen käynnistämistä ja yhteistyöstä koskevan sopimuksen mukaisesti). Kaavan teknisenä laatijan toimii Sweco Ympäristö Oy. Hankkeen osalta on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY keskuksessa Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a :n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Peuralinnan tuulivoimapuistohankkeesta yleistietoa Peuralinnan tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee Kyyjärven kunnan luoteisosassa lähellä Alajärven ja Perhon kuntarajoja. Alueelle on matkaa Kyyjärven keskustasta noin 10 kilometriä, samoin kuin Perhon kuntakeskuksesta. Laajuudeltaan n. 750 ha:n hankealue on suurelta osin kuivatusojitetulla talousmetsä- ja suoalueella. Suunniteltujen voimaloiden ympäristön maasto on verrattain tasaista. Korkeimmat kohdat ovat Piuharjunnevan itäpuolella Hyötykankaan eteläpuolella olevilla kohoumilla noin 180 metriä meren pinnan yläpuolella. Hankealueen ympäristössä on joitakin ojittamattomia suoalueita sekä turvetuotantoalueita. Suunnittelualue koostuu 13 kiinteistön maa-alueista ja suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. YIT Rakennus Oy on tehnyt maanvuokrasopimukset yksityisten maanomistajien kanssa. Tuulivoima-aluetta lähimmät asutuskeskittymät ovat Väärämäen asuin- ja lomarakennukset noin 1 1,5 km:n etäisyydellä idässä lähimmästä voimalasta sekä Järvelän, Keskikylän, Peuralinnan ja Onnelan asutus noin 1,5 3,5 km:n etäisyydellä kaakossa voimaloista. Suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti on enimmillään 27 MW koostuen maksimissaan yhdeksästä 3,0 MW:n tuulivoimalaitoksesta. Voimaloiden napakorkeus on alustavien suunnitelmien mukaan 140 metriä ja roottoreiden halkaisija 120 m, jolloin kokonaiskorkeudeksi (pyyhkäisykorkeus) tulee noin 200

7 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ metriä. Tuulivoimalatornien päälle asennetaan lentoestevalot. Tuulivoimaloiden sähköntuotanto siirretään tuulipuiston alueelta maakaapeleilla hankealueen luoteispuolella noin 1.3 km:n etäisyydellä kulkevaan 110 kv sähkölinjaan minne rakennetaan sähköasema tuulipuistoa varten. Ympäristöselvitys Kaavatyöhön liittyen on laadittu ympäristöselvitys, jossa on tar-kasteltu mm. alueen maasto, asutuksen sijainti, kaavoitustilanne, suojeltavat luontokohteet, suojeltavat eläinlajit, suojelualueet ja -kohteet, lentoliikenne, puolustusvoimien tutkavalvonta sekä sää-tutka-asemien toiminta. Ympäristöselvitystä varten on myös laadittu seuraavia selvityksiä: melu- ja välkemallinnukset, luontoarvojen selvitys, maakotkien talviseuranta, maakotkien kevätseuranta, lintujen kevätmuuttoselvitys, lepakoiden kevätmuuttoselvitys, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-orava-selvitys sekä muinaismuistoinventointi. Lisäksi maisemavaikutusta on analysoitu kuvasovitteiden ja näkyvyysanalyysin perusteella. Kaavaselostuksessa todetaan, että laadittujen selvitysten perusteella voidaan todeta, että alueella on hyvät edellytykset tuulivoiman rakentamiselle, eikä tuulivoimaloista olisi merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kaavan vaikutusarvioinnissa todetaan lisäksi, että melumallinnuksen tulosten mukaan Peuralinnan tuulivoimapuiston aiheuttama maksimimelutaso alittaa annetut sekä valtioneuvoston päätöksellä annetut että ympä-ristöhallinnon ohjeissa esitetyt melutason ohjearvot kaikkien asuinrakennusten ja loma-asuntojen kohdilla. Ympäristöhallinnon antama ohjearvo yöajan melutasosta saattaa ylittyä vähäisesti kahden rakennuksen kohdalla. Osayleiskaavan sisällöstä lyhyesti Peuralinnan tuulivoimapuiston osayleiskaavassa on osoitettu aluevaraukset 9 tuulivoimalalle. Osayleiskaavassa muodostuvat alueiden käyttötarkoitukset ovat maa- ja metsätalousvaltaista alu-etta (M), maa-aineisten ottoaluetta (EO) ja vesialuetta (W). Maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle voidaan sijoittaa tuulivoi-maloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja sekä kokoonpanoalueet. Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä varasto- ja talousrakennusten rakentaminen. Kaavaluonnosaineistoa ja hankkeen vaikutusten arviointia esitellään tarkemmin kunnanhallituksen kokouksessa. Kaava-aineistoon voi tutustua Kyyjärven kunnan kotisivujen kautta osoitteessa: sekä Sweco Ympäristö Oy:n palvelinosoitteesta

8 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Lisätietoja: Kunnanrakennusmestari Hannu Autio , Esitys: Kyyjärven kunnanhallitus päättää asettaa Peuralinnan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 ja MRA 30 tarkoittamalla tavalla. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Peuralinnan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos Liite 2 Peuralinnan tuulivoimapuiston osayleiskaavan karttaliite

9 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kyyjärven Sahan alueen asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville asettaminen 58/ /2010 Kh 137 Asemakaavan muutosalueen sijainti: Suunnittelualue sijaitsee Kyyjärven kunnan asemakaava-alueella kuntakeskuksen poh-joisosassa korttelissa 5 tilalla Joensuu (RN:o ) sekä osalla tiloista Kos-kiniemi (RN:o ) ja Sahapakka (RN:o ). Alueeseen sisältyy myös osa vanhaa täytettyä jokiuomaa, jonka on Kyyjärven osakaskunnan omistuksessa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 4,7 ha. Kaavamuutosalueella on sekä yksityisen että kunnan omistamia kiinteistöjä. Asemakaavan muuttamisen tavoite: Kaavan tarkoituksena on muuttaa osa sahateollisuuden käytössä olevasta alueesta pientalovaltaiseksi asuinalueeksi tilalla Joensuu (RN:o ). Nykyisellään sahan toiminta ei tarvitse Kyyjärven rannan puolella olevaa tilan osaa käyttöönsä koska sahan toiminta on supistunut. Teollisuuskortteli jatkuu pohjoiseen tilalle Sahapakka (RN:o ). Tilan Sahapakka alueella kaavan tarkoituksena on tarkistaa teollisuustontin tehokkuusluku ja muodostaa rantaan yksi pientalotontti. Kyyjärven kunnan omistamalla tilalla Koskiniemi (RN:o ) kaavan tarkoituksena on muuttaa nykyisessä kaavassa oleva yhdyskuntateknistä huoltoa palvele-vien rakennusten ja laitosten alue (ET) kokonaisuudessaan virkistyskäyttöön (VL). Maankäyttösopimuksen laadintatarve: Asemakaavoitettavan alueen maanomistajilla, joille asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kaavan toteuttamisesta kunnalle aiheutuviin kustannuksiin siten kuin laissa erikseen säädetään. Kustannuksiin osallistumisesta on pyrittävä sopimaan maanomistajan kanssa (MRL 91 a ). Kaavoitusprosessin kuluessa, kaavaluonnosvaiheen jälkeen, yksityisten maanomistajien kanssa laaditaan maankäyttösopimus. Kaavaprosessi tiivistetysti: Kaavatyö on käynnistetty maanomistajan aloitteesta kunnanhallituksen päätöksellä Kaavahankkeen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Keski-Suomen ELY- keskuksessa. Vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä

10 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ olosta tiedotettiin Viispiikkinen -lehdessä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli yleisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla Valmistuneet selvitykset, jotka on huomioitu asemakaavamuutoksen laadinnassa: Kyyjärven rakennusinventointi 1989, Eija-Liisa Lahnala, Keski-Suomen museo Maaperän haitta-ainetutkimus 2008, FCG Finnish Consulting Group Kyyjärven Sahan alueen rakennusinventointi 2010, Nina Äijälä Liito-oravaselvitys 2010, ympäristösihteeri Jukka Mustajärvi Kyyjärven Saha Oy:n ympäristömeluselvitys 2011, WSP Finland Oy Kyyjärven maisema- ja kulttuurimaisemaselvitys 2012, Finnis Consultin Group Kyyjärven kirkonkylä ja sen ympäristöalueen yleiskaavan luontoselvitys 2012, FCG suunnittelu ja Tekniikka Oy Asemakaavamuutoksen sisältö tiivistetysti: Suunnittelualueelle muodostuu kuusi omarantaista erillispientalotonttia Kyyjärven rantaan. Kerrosluku tonteilla on I u½ ja rakennusoikeus on merkitty tehokkuusluvulla e=0,25. Olemassa olevan kaksikerroksisen asuinrakennuksen tontti on merkitty AP kortteli-alueeksi, jossa kerroslukuna toteutuneen rakennuksen mukaisesti II. Rakennusoikeus on merkitty tehokkuusluvulla e=0,30. Uuden kadun linjaus tontin kohdalla on suunniteltu niin, että olemassa oleva koivurivi rakennuksen lounaispuolella sekä autokatos voidaan ainakin osittain säästää. Autokatoksen päädyssä oleva purusiilo tullaan siirtämään teollisuuskorttelin puolelle. Joen rantaan sijoittuu kaksi asuinpientalojen tonttia, joille on mahdollista rakentaa kaksikerroksisia asuinpientaloja. Rakennusoikeus tonteilla on e=0,20. Teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnalle erityisiä vaatimuksia, on varattu noin 1,4 hehtaaria koko suunnittelualueesta. Kaavamääräyksissä on lisäksi annettu määräys, jonka mukaisesti tuotannosta ei saa aiheutua häiritsevää melua, tärinää tai ilman pilaantumista. Teollisuuskorttelin sisällä olevalle asuinrakennukselle on osoitettu rakennusala as merkinnällä ja mahdollisille talousrakennuksille t rakennusalamerkinnällä. Vanha arvokkaaksi luokiteltu raamisaha on tarkoitus säilyttää nykyisellä paikallaan ja kaavassa sille on osoitettu rakennusala s-1 merkinnällä. Rantaan sijoittuville korttelialueille on merkitty noin 15 metriä levyinen istutettava alueen osa. Teollisuuskorttelin ja asuinpientalojen korttelialueen väliin nykyisen pitkän varastokatoksen kohdalle on merkitty suojaviheralue merkinnällä EV-1. Merkintä mahdollistaa nykyisen varastokatoksen

11 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ säilymisen alueella koska katosrakennelma toimii tehokkaana meluesteenä teollisuusalueen suuntaan. Koko asemakaavamuutoksen korttelialueiden keskimääräiseksi tehokkuudeksi muodostuu e=0,26. Asemakaavoitetulle alueelle on tarpeen laatia vielä rakennettavuusselvitys, koska alueella on merkittävästi täyttömaata. Rakennettavuusselvitys voidaan laatia valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen ennen kuin kaavaehdotus asetetaan nähtäville. Myös maankäyttösopimus voidaan neuvotella yksityiskohtaisesti vasta luonnosaineiston nähtävillä olon jälkeen. Lisätietoja: Kunnanrakennusmestari Hannu Autio , Esitys: Kyyjärven kunnanhallitus päättää aluearkkitehdin esityksen mukaisesti asettaa Sahan alueen asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 :n ja MRA 30 :n tarkoittamalla tavalla. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 3 Sahan alueen asemakaavamuutosselostuksen kartta Liite 4 Sahan alueen asemakaavan muutos

12 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Lausunto Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille / /2011 Kh 138 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä valmistellaan vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Edellisen, vuosien suunnitelman valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 2/ /24. Suunnitelma on lähetetty jäsenkunnille valtuuston esityslistan liitteenä 6. Kuntayhtymä pyytää jäsenkunniltaan esityksiä ja kannanottoja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmassa huomioon otettavista seikoista. Esityksiä ja kannanottoja valmistellessaan kuntien olisi hyvä kuulla myös kuntayhtymän hallinnossa olevia edustajiaan. Jäsenkuntia pyydetään toimittamaan esitykset ja kannanotot suunnitelmassa huomioon otettavista seikoista mennessä osoitteella: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, PL 41, Äänekoski. Esitys: Kyyjärven kunnanhallitus halua nostaa lausunnossaan esille alueella vallitsevan koulutustarpeen erityisesti rakennusteollisuuden alalla. Alueella toimivat merkittävät rakennusteollisuuden yritykset ovat ilmaiseet vakavan huolensa osaavan työvoiman saatavuudesta tulevaisuudessa. Pahimmillaan uhkana on toimintojen siirto sellaisille alueille jossa on saatavissa ammattitaitoista työvoimaa. Kyyjärven kunnan mielestä Äänenkosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän roolia ja näkyvyyttä tulee kunnan alueella vahvistaa. Kyyjärven kunnan työpaikkaomavaraisuus on yksi Keski-Suomen korkeimpia, ja myös elinkeinorakenne on varsin monipuolinen.tarvittavan osaamisen päivittäminen ja myös muuntaminen tulee tulevaisuudessa olemaan kriittinen menestystekijä kunnan elinkeinorakenteen säilyttämisessä ja kehittämisessä. Toimiva ja alueellisesti kattava koulutustarjonta on paras vastaus tähän haasteeseen. Kyyjärven ikäluokat ovat kokoluokaltaan sellaisia, että se ei mahdollista nuorisoasteen koulutukseen käynnistämistä pelkästään niiden varaan. Kyyjärven kunnanhallituksen mielestä tuleekin kehittää uusia toimintatapoja, joilla opetusta on mahdollista järjestää uuden tekniikan ja yrityksiin sijoitetun koulutustoiminnan avulla myös pienemmille ryhmille. Kyyjärven tapaisessa kunnassa myös aikuiskoulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen on tärkeää. Erityisesti oppisopimuskoulutuksen toimintaedellytysten kehittämiseen tulee Kyyjärven osalta panostaa entistä voimakkaammin.

13 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kyyjärven kunnanhallitus näkee myös että toimivaa työpajatoimintaa tulee pohjoisen Keski-Suomen pienissä kunnissa kehittää kuntien ja kuntayhtymän tiiviillä yhteistyöllä. Kyyjärven osalta pajatoiminnan kehittämistä puoltaa paitsi kunnan monipuolinen elinkeinorakenne, myös se että Kyyjärvellä ei omassa kunnassa ole tarjolla toisen asteen koulutusta peruskoulunsa päättäville. Kehittämistyössä tulee hyödyntää sekä maakunnallisia että ESR-ohjelman mukaisia rahoituskanavia. Koulutuskuntayhtymän toiminta tulee aloituspaikkojen leikkauksista ja yksikköhintojen jäädyttämisestä huolimatta sopeuttaa niin, että jäsenkunnille ei jatkossakaan aiheudu toiminnasta lisäkustannuksia. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 5 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

14 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Lausunto Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:n reittiliikenneluvan nro aikataulumuutoksesta 159/ /2011 Kh 139 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoanne Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:n reittiliikenneluvan nro Jyväskylä-Vaasa-Jyväskylä aikataulumuutoksesta mennessä. Lausunnon voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen tai postitse osoitteeseen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Korsholmanpuistikko 44, Vaasa. Esitys: Kyyjärven kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, että kaikki joukkoliikenteen supistukset heikentävät pienten kuntien palvelutasoa. Nykyinen kehitys on keskittämässä enenevässä määrin kansalaisten peruspalveluja kasvukeskuksiin, ja liikennvuorojen vähentäminen vaikeuttaa kuntalaisten asiointiliikennettä ja saattaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan. Kyyjärven kunnan näkemys on, että kyseessä oleva linja tulee säilyttää entisellään. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 6 Lausuntopyyntö Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:n reittiliikenneluvan nro aikataulumuutoksesta, lausuntopyyntö

15 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Saarijärven-Viitasaaren seudun hanketoiminta 38/14.03/2010 Kh 140 Taustaa: Seutujohtoryhmä SYKSYN 2014 HANKEHAKU Ohjelmakauden ensimmäinen hankehaku on ollut käynnissä Keski-Suomessa 1.9. saakka. Hankehaku koskee Suomen kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman Keski-Suomen alueellista kehystä. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä koskeviin yleisiin EAKR-kehittämishankkeisiin (TL 2) haetaan rahoitusta Pirkanmaan liitosta. Hankehakemukset käsitellään ennen päätöksentekoa Keski-Suomen maakunnanyhteistyöryhmän sihteeristössä ja Keski-Suomen maakuntahallituksessa. Etusijalla ovat biotalouden, digitalouden ja osaamistalouden kehittäminen. Kansainvälisyys on myös asetettu etusijalle. Myös yritysrahoituksen määrä on ratkaiseva tekijä. Työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta, koulutuksen ja ammattitaidon kehittämistä ja elinikäistä oppimista sekä sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa koskevat ESR-hankkeet osoitetaan Keski-Suomen ELY-keskukselle. Saarijärven Viitasaaren seutukunnan rahoitussalkku on 1. hankehaussa seuraava: Toimintalinja EU + valtio Kunta/ muu julkinen Yksityinen TL 2 EAKR TL 3 ESR Työllisyys, työvoiman liikkuvuus min edellytetään, mikäli yritykset hyödynsaajina TL 4 ESR Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen min edellytetään, mikäli yritykset hyödynsaajina TL 5 ESR Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta min edellytetään, mikäli yritykset hyödynsaajina Yhteensä min min Hankkeiden kesto voi olla maksimissaan kolme vuotta. Yrityskohtaisiin kehittämishankkeisiin on seutukunnan rahoituskehyksestä osoitettu Rahoitus kohdennetaan uusien innovatiivisten liikeideoiden käynnistämiseen sekä kasvuun ja kansainvälistymiseen. Painopisteenä on kehittämisen ja osaamisen lisääminen. 25 % varoista on kohdennettava uusien

16 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ energia- ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen pk-yrityksissä. Haku on jatkuva ja käynnistynyt 1.7. alkaen. Keski-Suomessa kehittämishankkeiden tulee tukea: - tukea yritystoimintaa - tukea yrittäjyyttä - lisätä työllisyyttä. Tavoitteena on luoda uusia yksityisen sektorin työpaikkoja, luoda uusia yrityksiä, lisätä maakunnan vientituloja ja nostaa yritysten T&K -panosta. Vastaavasti seutukunnalla kehittämishankkeiden tulee tukea seutukunnan strategisia painopisteitä: - Biotalous ja Cleantech tuovat laaja-alaista yrittäjyyttä ja työpaikkoja alueellemme. - Digitaalisuus tehostaa yritystemme toimintaprosesseja ja tuo uusia tuotteita ja palveluja. - Tähtäimessämme ovat kansainväliset verkostot ja markkinat. - Digitaalisuus lisää hyvinvointia seutukunnalla. - Seutukunta tunnetaan yrittäjävetoisena alueena. - Seutukunnallamme on vahvoja yritysvetoisia vetovoimaisia matkailukeskuksia ja -palveluja digipalvelut mukaan lukien. - Hyödynnämme tehokkaasti matkailuvirtoja seutukunnallamme. Tavoitteena on, että seutukunnan työpaikat lisääntyvät, arvonlisä asukasta kohden kasvaa. Väkiluvun lasku hidastuu vuoden 2013 tilanteesta. Seutujohtoryhmällä on käytössä vuosittain 3 6 /as kuntarahaa. Rahoitusta voidaan käyttää seudullisten pienten hankkeiden kuntarahaosuuteen, mikäli hankkeessa on mukana vähintään 4 kuntaa seutukunnan alueelta. Hanke on kooltaan pieni, jos sen seutukuntaa koskeva kokonaisbudjetti on alle Vuositasolla tämä merkitsee kuntarahan myöntämisvaltuuksia. Esitys: 1) Merkitään tilannekatsaus tiedoksi. 2) Käydään keskustelu ja kirjataan ylös keskustelun johtopäätökset. Kuntien edustajia muistutettiin siitä, että he omissa organisaatioissaan hyväksyttävät seutujohtoryhmän esityksen siitä, että ns. pienen hankkeen kokonaisbudjetin katto on Vuoden 2015 kuntaraha/asukas päätetään seuraavassa SeutJoryssä Muilta osin tilannekatsaus merkittiin tiedoksi. Esitys: Kyyjärven kunnanhallitus näkee, että Saarijärven Viitasaaren

17 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ seudun hankeyhteistyö on tärkeää seutukunnan ja sen kuntien elinvoiman kehittämisen kannalta. Hanketoiminnan joustavuuden takia Kyyjärven kunta näkee perusteltuna sen, että seudun johtoryhmällä on päätäntävalta ns. pienissä hankkeissa, joissa seutukunnallinen budjetti on enintään Kyyjärven kunta varautuu vuoden 2015 talousarviossa varaamaan siihen hankerahaa 3-6 euroa/asukas. Esitys tarkemmasta tasosta tehdään kokouksessa, koska siihen mennessä on selvillä hankehakemusten määrä ja niiden rahoitustarve. Kunnanjohtajan täydennetty esitys: Seutujohtoryhmä esittää pitämässään kokouksessa, että kuntarahan suuruus olisi vuodelle /asukas. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Nopolan koulun atk-hankinnat 125/ /2011 Kh 141 Nopolan koulun oppilaiden ja opettajien tietokoneet ovat pahasti vanhentuneita Windows XP-koneita, joiden tietoturva- ym. päivitykset ovat loppuneet jo keväällä Uusien laitteiden hankintaa on valmisteltu vuodesta 2013 saakka 4-5 hengen työryhmässä, johon ovat kuuluneet sivistystoimenjohtaja, atk-tukihenkilö, rehtori ja atk-opettaja. Lisäksi palavereihin on osallistunut mm. kunnanjohtaja sekä muita henkilöitä. Koulun henkilökunnalle on varattu mahdollisuus antaa oma näkemyksensä laitteistohankintoihin. Hankintaa on pitkittänyt omalta osaltaan mm. koulutilojen kunnon selvittäminen sekä viimeksi se, ettei valtionavustusta hankintaan saatu - ei edes oikaisuvaatimuksen kautta. Uusien laitteiden käyttöikä on 3-5 vuotta, joten ne ovat siirrettävissä mahdolliseen uuteen koulurakennukseen. Pöytäkoneissa on päädytty erittäin pieneen uudentyyppiseen keskusykskköön, joten myös ne ovat helposti sijoitettavissa uuteen ympäristöön. Kannettavissa päädyttiin samaan malliversioon, joten eroa oppilas- ja opettajien koneiden välillä ei ole ja näin ollen ne ovat tarvittaessa ristiin käytettävissä. Seutukunnallinen EduAD-verkkoympäristö otetaan samassa yhteydessä käyttöön, jolloin laitteet ovat paremmin kontrollissa ja ylläpito keskitettyä. Kyyjärven kunnalla on atk-laitteiden osalta voimassa oleva kilpailutettu hankintasopimus KL-kuntahankintojen kanssa, joten laitetoimittajana toimii Businessforum Oy. Palverien perusteella on päädytty seuraavaan kokoonpanoon: Opettajille kannettavat tietokoneet+telakat 17 kpl Oppilaille kannettavat tietokoneet + latausvaunu 20 kpl Atk-luokan koneet + näytöt 21 kpl Sivistystoimenjohtajan kannettava vaihdetaan ympäristöön sopivaksi. Yhteeenveto tarjouksesta on liitteenä. Esitys: Hankitaan Nopolan koululle HP-merkkiset atk-laitteet Businessforum Oy:ltä liitteenä olevan erittelyn mukaan. Täydennetty päätösesitys:

19 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus päättää hankkia Businessforumin tekemän tarjouksen erittelyn mukaiset atk-laitteet Nopolan koululle investointeihin varatulla nettomäärärahalla ja esittää kunnanvaltuustolle sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti atk-luokan kunnostamiseen ja kalusteisiin varatun investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutosta ja määrärahan käyttämistä edellä mainittuihin atk-hankintoihin. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 7 Businessforum Oy:n tarjous Nopolan koulun atk-laitteista Liite 8 Businessforumin tarjous Nopolan koulun tietokoneista

20 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Ajankohtaiset asiat Kh 142 Kunnanhallitus on että tiedonkulun parantamiseksi jatkossa jokaisessa kun nan hal li tuk sen ko kouk sessa käsitellään ajankohtaisia asioita. Tällöin mm. kunnanjohtaja voi in for moida kunnanhallitus ta val mis telussa olevista asiois ta se kä selvit tää muita ajankohtaisia ja vi reillä olevia asioita. Kun nanhal li tuksella on myös mahdollisuus tuo da esiin on gelmakoh tia, tehdä korjauseh do tuksia sekä ohjeistaa kun nan edus tajaa otta maan tietty kanta toi mi elimes sä tai esittämään tiettyä asiaa Esitys: Kunnanhallitus käy keskustelun ajankohtaisista asioista. Sairaanhoitopiirin sopimusneuvottelut Suolahdessa Kunnanjohtajakokous 16.9 Jyväskylässä Palo- ja pelastuslaitoksen kuntajohtajakokous Jyväskylässä Rakennusvalvontaa koskeva palaveri Viitasaarella Kauppakeskus Paletin peruskorjaushanke Seiväsahon lämpölaitoksen yhtiöittäminen Kunnanjohtaja lomalla Merkittiin tiedoksi.

21 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 143 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat: Keski-Suomen ELY-keskus: Kirje ; Jäsenen nimeäminen henkilöliikenne -työryhmään Keski-Suomen liitto: Maakuntahallituksen kokouksen esityslista Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä: Hallituksen kokouksen kokouskutsu/asialuettelo SoTe kuntayhtymä: Yhtymävaltuuston kokouksen esityslista Jyväskylän kaupunki: Tiedote ; Keski-Suomen kunnat keskustelivat kommenteille tulleesta sote-järjestämislain luonnoksesta Kuntaliitto: Yleiskirje 9/80/2014, ; Uudet julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014) julkaistu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Kirje ; Äitienpäiväkunniamerkit 2015 Jyväskylän kaupunki/keski-suomen pelastuslaitos: Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunnan kokous Keski-Suomen ELY-keskus: - Muistio ; Pohjoisen Keski-Suomen kuntien yhteinen kehittämiskeskustelu - TE-palvelut tiedote ; Tiedote julkisen työvoima- ja yrityspalvelun lakimuutoksesta Viitasaaren kaupunki: Ympäristölautakunnan kokouksen pöytäkirja Viitasaaren kaupunki: Ympäristölautakunnan kokouksen pöytäkirjaote 64; Lausunto Kyyjärven kunnanhallitukselle Tuulipuisto Oy Kyyjärven suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Hallituksen kokouksen esityslista ja pöytäkirja Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto: Kansallinen laatuhanke vuosille Alajärven kaupunki: Järviseudun jätelautakunnan kokouksen

22 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ kokouskutsu Valtiovarainministeriö: Asiakaspalvelu2014-hanke tiedote 7/2014, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä: Hallituksen kokouksen pöytäkirja Alfred Berg: Omaisuudenhoitoraportin yhteenveto Keski-Suomen ELY-keskus: LAPE-laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon -projekti päättyy Kunnanhallitukselle tulleet kutsut/koulutustiedotteet: Kuopion kaupunki: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus -seminaari Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Pirkanmaan kunnille ja kuntien sidosryhmille Pirkka14-valmiusharjoitus FCG: Kutsu viranomaisneuvotteluun koskien kahdeksan kunnan tuulivoimayleiskaavaa ti ja kokouksen asialista Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: Sairaanhoitopiirin vuoden 2015 palvelusuunnitelmaa koskevat sopimusohjausneuvottelut Keski-Suomen Sote 2020-hanke: Kutsu Keski-Suomen SOTE hankkeen aloitusseminaariin Julkisen kaupanvahvistajan lähettämät kiinteistönluovutusilmoitukset Pentinniemi Esitys: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Perjantai 13.4.2012 klo 10.00-12.45 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot