KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1"

Transkriptio

1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Aika :30-20:25 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanvaltuuston tekemien päätösten laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Peuralinnan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen nähtäville asettaminen 137 Kyyjärven Sahan alueen asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville asettaminen 138 Lausunto Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille Lausunto Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:n reittiliikenneluvan nro aikataulumuutoksesta 140 Saarijärven-Viitasaaren seudun hanketoiminta Nopolan koulun atk-hankinnat Ajankohtaiset asiat Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muut mahdolliset ja kiireelliset asiat Kunnan edustajan nimeäminen Kyyjärven Veteraanien palvelusäätiön hallitukseen

2 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätie dot LÄSNÄ Huumarkangas Jouko khall puheenjohtaja Uusisalo Jari-Pekka kunnanhallituksen 1.vpj Saukko Jouni kunnanhallituksen 2.vpj Eteläkari Marika jäsen Koskinen Anne jäsen Uusimäki Marjatta jäsen Immonen Maija-Liisa Osastopäällikkö POISSA Bergman Esa-Pekka jäsen MUU Humalajoki Johanna kvalt puheenjohtaja Tuukkanen Antti kvalt 1.vpj Lahtinen Lauri kvalt 2.vpj Ylitalo Eero kunnanjohtaja Humppi Ulla-Maija aluearkkitehti Ranta Ilkka asiantuntija Allekirjoitukset Jouko Huumarkangas Puheenjohtaja Eero Ylitalo Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Marika Eteläkari Anne Koskinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kyyjärven kunnanvirastossa tiistaina klo

3 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 133 Kunnanhallitus määrää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous voidaan pitää myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden 1. ja 3. maanantaina. Lisäksi kunnanhallitus ko koontuu muulloinkin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelli seksi tai kunnanhallituksen jäsenten enemmistö on tehnyt siitä hä nelle esityksen. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kunnanviraston kokoushuone. Kunnanhallituksen kokouskutsu ja esityslista toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti kunnanhallituksen jäse nille, varajäsenille, kunnanvaltuuston puheenjohtajille ja kunnanjoh tajalle viimeistään kokousta edeltävänä keskiviikkona. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 134 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Eteläkari Marika ja Koskinen Anne. Esitys: Kunnanhallitus päättää valita edellä mainitut pöytäkirjantarkastajiksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston tekemien päätösten laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 135 Kunnanvaltuuston on kokouksessaan päättänyt seu raavista asioista: 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 24 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 25 Kauppakeskus Paletin paikoistusalueen laajentaminen 26 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Saarikan alueella Talouden osavuosikatsaus Liikuntasalihanke 29 Kokouksen päättäminen Esitys: Kunnanhallitus toteaa kunnanval tuuston päätökset laillisiksi ja päättää panna täytäntöön muut pykälät paitsi 25, jonka täytäntöönpano edellyttää Kyyjärven kunnan ja Kyyjärven Paletti Oy:n välisen paikoitusalueen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Peuralinnan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen nähtäville asettaminen 68/ /2011 Kh 136 Kyyjärven kunnanhallitus on päättänyt käynnistää tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavoituksen Kyyjärven Peuralinnan alueella. Hanke on käynnistetty YIT Rakennus Oy:n aloitteesta. Kaavoituksen kustannuksista vastaa YIT Rakennus Oy (kaavoituksen käynnistämistä ja yhteistyöstä koskevan sopimuksen mukaisesti). Kaavan teknisenä laatijan toimii Sweco Ympäristö Oy. Hankkeen osalta on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY keskuksessa Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a :n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Peuralinnan tuulivoimapuistohankkeesta yleistietoa Peuralinnan tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee Kyyjärven kunnan luoteisosassa lähellä Alajärven ja Perhon kuntarajoja. Alueelle on matkaa Kyyjärven keskustasta noin 10 kilometriä, samoin kuin Perhon kuntakeskuksesta. Laajuudeltaan n. 750 ha:n hankealue on suurelta osin kuivatusojitetulla talousmetsä- ja suoalueella. Suunniteltujen voimaloiden ympäristön maasto on verrattain tasaista. Korkeimmat kohdat ovat Piuharjunnevan itäpuolella Hyötykankaan eteläpuolella olevilla kohoumilla noin 180 metriä meren pinnan yläpuolella. Hankealueen ympäristössä on joitakin ojittamattomia suoalueita sekä turvetuotantoalueita. Suunnittelualue koostuu 13 kiinteistön maa-alueista ja suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. YIT Rakennus Oy on tehnyt maanvuokrasopimukset yksityisten maanomistajien kanssa. Tuulivoima-aluetta lähimmät asutuskeskittymät ovat Väärämäen asuin- ja lomarakennukset noin 1 1,5 km:n etäisyydellä idässä lähimmästä voimalasta sekä Järvelän, Keskikylän, Peuralinnan ja Onnelan asutus noin 1,5 3,5 km:n etäisyydellä kaakossa voimaloista. Suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti on enimmillään 27 MW koostuen maksimissaan yhdeksästä 3,0 MW:n tuulivoimalaitoksesta. Voimaloiden napakorkeus on alustavien suunnitelmien mukaan 140 metriä ja roottoreiden halkaisija 120 m, jolloin kokonaiskorkeudeksi (pyyhkäisykorkeus) tulee noin 200

7 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ metriä. Tuulivoimalatornien päälle asennetaan lentoestevalot. Tuulivoimaloiden sähköntuotanto siirretään tuulipuiston alueelta maakaapeleilla hankealueen luoteispuolella noin 1.3 km:n etäisyydellä kulkevaan 110 kv sähkölinjaan minne rakennetaan sähköasema tuulipuistoa varten. Ympäristöselvitys Kaavatyöhön liittyen on laadittu ympäristöselvitys, jossa on tar-kasteltu mm. alueen maasto, asutuksen sijainti, kaavoitustilanne, suojeltavat luontokohteet, suojeltavat eläinlajit, suojelualueet ja -kohteet, lentoliikenne, puolustusvoimien tutkavalvonta sekä sää-tutka-asemien toiminta. Ympäristöselvitystä varten on myös laadittu seuraavia selvityksiä: melu- ja välkemallinnukset, luontoarvojen selvitys, maakotkien talviseuranta, maakotkien kevätseuranta, lintujen kevätmuuttoselvitys, lepakoiden kevätmuuttoselvitys, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-orava-selvitys sekä muinaismuistoinventointi. Lisäksi maisemavaikutusta on analysoitu kuvasovitteiden ja näkyvyysanalyysin perusteella. Kaavaselostuksessa todetaan, että laadittujen selvitysten perusteella voidaan todeta, että alueella on hyvät edellytykset tuulivoiman rakentamiselle, eikä tuulivoimaloista olisi merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kaavan vaikutusarvioinnissa todetaan lisäksi, että melumallinnuksen tulosten mukaan Peuralinnan tuulivoimapuiston aiheuttama maksimimelutaso alittaa annetut sekä valtioneuvoston päätöksellä annetut että ympä-ristöhallinnon ohjeissa esitetyt melutason ohjearvot kaikkien asuinrakennusten ja loma-asuntojen kohdilla. Ympäristöhallinnon antama ohjearvo yöajan melutasosta saattaa ylittyä vähäisesti kahden rakennuksen kohdalla. Osayleiskaavan sisällöstä lyhyesti Peuralinnan tuulivoimapuiston osayleiskaavassa on osoitettu aluevaraukset 9 tuulivoimalalle. Osayleiskaavassa muodostuvat alueiden käyttötarkoitukset ovat maa- ja metsätalousvaltaista alu-etta (M), maa-aineisten ottoaluetta (EO) ja vesialuetta (W). Maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle voidaan sijoittaa tuulivoi-maloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja sekä kokoonpanoalueet. Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä varasto- ja talousrakennusten rakentaminen. Kaavaluonnosaineistoa ja hankkeen vaikutusten arviointia esitellään tarkemmin kunnanhallituksen kokouksessa. Kaava-aineistoon voi tutustua Kyyjärven kunnan kotisivujen kautta osoitteessa: sekä Sweco Ympäristö Oy:n palvelinosoitteesta

8 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Lisätietoja: Kunnanrakennusmestari Hannu Autio , Esitys: Kyyjärven kunnanhallitus päättää asettaa Peuralinnan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 ja MRA 30 tarkoittamalla tavalla. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Peuralinnan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos Liite 2 Peuralinnan tuulivoimapuiston osayleiskaavan karttaliite

9 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kyyjärven Sahan alueen asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville asettaminen 58/ /2010 Kh 137 Asemakaavan muutosalueen sijainti: Suunnittelualue sijaitsee Kyyjärven kunnan asemakaava-alueella kuntakeskuksen poh-joisosassa korttelissa 5 tilalla Joensuu (RN:o ) sekä osalla tiloista Kos-kiniemi (RN:o ) ja Sahapakka (RN:o ). Alueeseen sisältyy myös osa vanhaa täytettyä jokiuomaa, jonka on Kyyjärven osakaskunnan omistuksessa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 4,7 ha. Kaavamuutosalueella on sekä yksityisen että kunnan omistamia kiinteistöjä. Asemakaavan muuttamisen tavoite: Kaavan tarkoituksena on muuttaa osa sahateollisuuden käytössä olevasta alueesta pientalovaltaiseksi asuinalueeksi tilalla Joensuu (RN:o ). Nykyisellään sahan toiminta ei tarvitse Kyyjärven rannan puolella olevaa tilan osaa käyttöönsä koska sahan toiminta on supistunut. Teollisuuskortteli jatkuu pohjoiseen tilalle Sahapakka (RN:o ). Tilan Sahapakka alueella kaavan tarkoituksena on tarkistaa teollisuustontin tehokkuusluku ja muodostaa rantaan yksi pientalotontti. Kyyjärven kunnan omistamalla tilalla Koskiniemi (RN:o ) kaavan tarkoituksena on muuttaa nykyisessä kaavassa oleva yhdyskuntateknistä huoltoa palvele-vien rakennusten ja laitosten alue (ET) kokonaisuudessaan virkistyskäyttöön (VL). Maankäyttösopimuksen laadintatarve: Asemakaavoitettavan alueen maanomistajilla, joille asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kaavan toteuttamisesta kunnalle aiheutuviin kustannuksiin siten kuin laissa erikseen säädetään. Kustannuksiin osallistumisesta on pyrittävä sopimaan maanomistajan kanssa (MRL 91 a ). Kaavoitusprosessin kuluessa, kaavaluonnosvaiheen jälkeen, yksityisten maanomistajien kanssa laaditaan maankäyttösopimus. Kaavaprosessi tiivistetysti: Kaavatyö on käynnistetty maanomistajan aloitteesta kunnanhallituksen päätöksellä Kaavahankkeen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Keski-Suomen ELY- keskuksessa. Vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä

10 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ olosta tiedotettiin Viispiikkinen -lehdessä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli yleisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla Valmistuneet selvitykset, jotka on huomioitu asemakaavamuutoksen laadinnassa: Kyyjärven rakennusinventointi 1989, Eija-Liisa Lahnala, Keski-Suomen museo Maaperän haitta-ainetutkimus 2008, FCG Finnish Consulting Group Kyyjärven Sahan alueen rakennusinventointi 2010, Nina Äijälä Liito-oravaselvitys 2010, ympäristösihteeri Jukka Mustajärvi Kyyjärven Saha Oy:n ympäristömeluselvitys 2011, WSP Finland Oy Kyyjärven maisema- ja kulttuurimaisemaselvitys 2012, Finnis Consultin Group Kyyjärven kirkonkylä ja sen ympäristöalueen yleiskaavan luontoselvitys 2012, FCG suunnittelu ja Tekniikka Oy Asemakaavamuutoksen sisältö tiivistetysti: Suunnittelualueelle muodostuu kuusi omarantaista erillispientalotonttia Kyyjärven rantaan. Kerrosluku tonteilla on I u½ ja rakennusoikeus on merkitty tehokkuusluvulla e=0,25. Olemassa olevan kaksikerroksisen asuinrakennuksen tontti on merkitty AP kortteli-alueeksi, jossa kerroslukuna toteutuneen rakennuksen mukaisesti II. Rakennusoikeus on merkitty tehokkuusluvulla e=0,30. Uuden kadun linjaus tontin kohdalla on suunniteltu niin, että olemassa oleva koivurivi rakennuksen lounaispuolella sekä autokatos voidaan ainakin osittain säästää. Autokatoksen päädyssä oleva purusiilo tullaan siirtämään teollisuuskorttelin puolelle. Joen rantaan sijoittuu kaksi asuinpientalojen tonttia, joille on mahdollista rakentaa kaksikerroksisia asuinpientaloja. Rakennusoikeus tonteilla on e=0,20. Teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnalle erityisiä vaatimuksia, on varattu noin 1,4 hehtaaria koko suunnittelualueesta. Kaavamääräyksissä on lisäksi annettu määräys, jonka mukaisesti tuotannosta ei saa aiheutua häiritsevää melua, tärinää tai ilman pilaantumista. Teollisuuskorttelin sisällä olevalle asuinrakennukselle on osoitettu rakennusala as merkinnällä ja mahdollisille talousrakennuksille t rakennusalamerkinnällä. Vanha arvokkaaksi luokiteltu raamisaha on tarkoitus säilyttää nykyisellä paikallaan ja kaavassa sille on osoitettu rakennusala s-1 merkinnällä. Rantaan sijoittuville korttelialueille on merkitty noin 15 metriä levyinen istutettava alueen osa. Teollisuuskorttelin ja asuinpientalojen korttelialueen väliin nykyisen pitkän varastokatoksen kohdalle on merkitty suojaviheralue merkinnällä EV-1. Merkintä mahdollistaa nykyisen varastokatoksen

11 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ säilymisen alueella koska katosrakennelma toimii tehokkaana meluesteenä teollisuusalueen suuntaan. Koko asemakaavamuutoksen korttelialueiden keskimääräiseksi tehokkuudeksi muodostuu e=0,26. Asemakaavoitetulle alueelle on tarpeen laatia vielä rakennettavuusselvitys, koska alueella on merkittävästi täyttömaata. Rakennettavuusselvitys voidaan laatia valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen ennen kuin kaavaehdotus asetetaan nähtäville. Myös maankäyttösopimus voidaan neuvotella yksityiskohtaisesti vasta luonnosaineiston nähtävillä olon jälkeen. Lisätietoja: Kunnanrakennusmestari Hannu Autio , Esitys: Kyyjärven kunnanhallitus päättää aluearkkitehdin esityksen mukaisesti asettaa Sahan alueen asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 :n ja MRA 30 :n tarkoittamalla tavalla. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 3 Sahan alueen asemakaavamuutosselostuksen kartta Liite 4 Sahan alueen asemakaavan muutos

12 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Lausunto Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille / /2011 Kh 138 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä valmistellaan vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Edellisen, vuosien suunnitelman valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 2/ /24. Suunnitelma on lähetetty jäsenkunnille valtuuston esityslistan liitteenä 6. Kuntayhtymä pyytää jäsenkunniltaan esityksiä ja kannanottoja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmassa huomioon otettavista seikoista. Esityksiä ja kannanottoja valmistellessaan kuntien olisi hyvä kuulla myös kuntayhtymän hallinnossa olevia edustajiaan. Jäsenkuntia pyydetään toimittamaan esitykset ja kannanotot suunnitelmassa huomioon otettavista seikoista mennessä osoitteella: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, PL 41, Äänekoski. Esitys: Kyyjärven kunnanhallitus halua nostaa lausunnossaan esille alueella vallitsevan koulutustarpeen erityisesti rakennusteollisuuden alalla. Alueella toimivat merkittävät rakennusteollisuuden yritykset ovat ilmaiseet vakavan huolensa osaavan työvoiman saatavuudesta tulevaisuudessa. Pahimmillaan uhkana on toimintojen siirto sellaisille alueille jossa on saatavissa ammattitaitoista työvoimaa. Kyyjärven kunnan mielestä Äänenkosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän roolia ja näkyvyyttä tulee kunnan alueella vahvistaa. Kyyjärven kunnan työpaikkaomavaraisuus on yksi Keski-Suomen korkeimpia, ja myös elinkeinorakenne on varsin monipuolinen.tarvittavan osaamisen päivittäminen ja myös muuntaminen tulee tulevaisuudessa olemaan kriittinen menestystekijä kunnan elinkeinorakenteen säilyttämisessä ja kehittämisessä. Toimiva ja alueellisesti kattava koulutustarjonta on paras vastaus tähän haasteeseen. Kyyjärven ikäluokat ovat kokoluokaltaan sellaisia, että se ei mahdollista nuorisoasteen koulutukseen käynnistämistä pelkästään niiden varaan. Kyyjärven kunnanhallituksen mielestä tuleekin kehittää uusia toimintatapoja, joilla opetusta on mahdollista järjestää uuden tekniikan ja yrityksiin sijoitetun koulutustoiminnan avulla myös pienemmille ryhmille. Kyyjärven tapaisessa kunnassa myös aikuiskoulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen on tärkeää. Erityisesti oppisopimuskoulutuksen toimintaedellytysten kehittämiseen tulee Kyyjärven osalta panostaa entistä voimakkaammin.

13 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kyyjärven kunnanhallitus näkee myös että toimivaa työpajatoimintaa tulee pohjoisen Keski-Suomen pienissä kunnissa kehittää kuntien ja kuntayhtymän tiiviillä yhteistyöllä. Kyyjärven osalta pajatoiminnan kehittämistä puoltaa paitsi kunnan monipuolinen elinkeinorakenne, myös se että Kyyjärvellä ei omassa kunnassa ole tarjolla toisen asteen koulutusta peruskoulunsa päättäville. Kehittämistyössä tulee hyödyntää sekä maakunnallisia että ESR-ohjelman mukaisia rahoituskanavia. Koulutuskuntayhtymän toiminta tulee aloituspaikkojen leikkauksista ja yksikköhintojen jäädyttämisestä huolimatta sopeuttaa niin, että jäsenkunnille ei jatkossakaan aiheudu toiminnasta lisäkustannuksia. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 5 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

14 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Lausunto Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:n reittiliikenneluvan nro aikataulumuutoksesta 159/ /2011 Kh 139 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoanne Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:n reittiliikenneluvan nro Jyväskylä-Vaasa-Jyväskylä aikataulumuutoksesta mennessä. Lausunnon voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen tai postitse osoitteeseen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Korsholmanpuistikko 44, Vaasa. Esitys: Kyyjärven kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, että kaikki joukkoliikenteen supistukset heikentävät pienten kuntien palvelutasoa. Nykyinen kehitys on keskittämässä enenevässä määrin kansalaisten peruspalveluja kasvukeskuksiin, ja liikennvuorojen vähentäminen vaikeuttaa kuntalaisten asiointiliikennettä ja saattaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan. Kyyjärven kunnan näkemys on, että kyseessä oleva linja tulee säilyttää entisellään. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 6 Lausuntopyyntö Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:n reittiliikenneluvan nro aikataulumuutoksesta, lausuntopyyntö

15 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Saarijärven-Viitasaaren seudun hanketoiminta 38/14.03/2010 Kh 140 Taustaa: Seutujohtoryhmä SYKSYN 2014 HANKEHAKU Ohjelmakauden ensimmäinen hankehaku on ollut käynnissä Keski-Suomessa 1.9. saakka. Hankehaku koskee Suomen kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman Keski-Suomen alueellista kehystä. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä koskeviin yleisiin EAKR-kehittämishankkeisiin (TL 2) haetaan rahoitusta Pirkanmaan liitosta. Hankehakemukset käsitellään ennen päätöksentekoa Keski-Suomen maakunnanyhteistyöryhmän sihteeristössä ja Keski-Suomen maakuntahallituksessa. Etusijalla ovat biotalouden, digitalouden ja osaamistalouden kehittäminen. Kansainvälisyys on myös asetettu etusijalle. Myös yritysrahoituksen määrä on ratkaiseva tekijä. Työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta, koulutuksen ja ammattitaidon kehittämistä ja elinikäistä oppimista sekä sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa koskevat ESR-hankkeet osoitetaan Keski-Suomen ELY-keskukselle. Saarijärven Viitasaaren seutukunnan rahoitussalkku on 1. hankehaussa seuraava: Toimintalinja EU + valtio Kunta/ muu julkinen Yksityinen TL 2 EAKR TL 3 ESR Työllisyys, työvoiman liikkuvuus min edellytetään, mikäli yritykset hyödynsaajina TL 4 ESR Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen min edellytetään, mikäli yritykset hyödynsaajina TL 5 ESR Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta min edellytetään, mikäli yritykset hyödynsaajina Yhteensä min min Hankkeiden kesto voi olla maksimissaan kolme vuotta. Yrityskohtaisiin kehittämishankkeisiin on seutukunnan rahoituskehyksestä osoitettu Rahoitus kohdennetaan uusien innovatiivisten liikeideoiden käynnistämiseen sekä kasvuun ja kansainvälistymiseen. Painopisteenä on kehittämisen ja osaamisen lisääminen. 25 % varoista on kohdennettava uusien

16 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ energia- ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen pk-yrityksissä. Haku on jatkuva ja käynnistynyt 1.7. alkaen. Keski-Suomessa kehittämishankkeiden tulee tukea: - tukea yritystoimintaa - tukea yrittäjyyttä - lisätä työllisyyttä. Tavoitteena on luoda uusia yksityisen sektorin työpaikkoja, luoda uusia yrityksiä, lisätä maakunnan vientituloja ja nostaa yritysten T&K -panosta. Vastaavasti seutukunnalla kehittämishankkeiden tulee tukea seutukunnan strategisia painopisteitä: - Biotalous ja Cleantech tuovat laaja-alaista yrittäjyyttä ja työpaikkoja alueellemme. - Digitaalisuus tehostaa yritystemme toimintaprosesseja ja tuo uusia tuotteita ja palveluja. - Tähtäimessämme ovat kansainväliset verkostot ja markkinat. - Digitaalisuus lisää hyvinvointia seutukunnalla. - Seutukunta tunnetaan yrittäjävetoisena alueena. - Seutukunnallamme on vahvoja yritysvetoisia vetovoimaisia matkailukeskuksia ja -palveluja digipalvelut mukaan lukien. - Hyödynnämme tehokkaasti matkailuvirtoja seutukunnallamme. Tavoitteena on, että seutukunnan työpaikat lisääntyvät, arvonlisä asukasta kohden kasvaa. Väkiluvun lasku hidastuu vuoden 2013 tilanteesta. Seutujohtoryhmällä on käytössä vuosittain 3 6 /as kuntarahaa. Rahoitusta voidaan käyttää seudullisten pienten hankkeiden kuntarahaosuuteen, mikäli hankkeessa on mukana vähintään 4 kuntaa seutukunnan alueelta. Hanke on kooltaan pieni, jos sen seutukuntaa koskeva kokonaisbudjetti on alle Vuositasolla tämä merkitsee kuntarahan myöntämisvaltuuksia. Esitys: 1) Merkitään tilannekatsaus tiedoksi. 2) Käydään keskustelu ja kirjataan ylös keskustelun johtopäätökset. Kuntien edustajia muistutettiin siitä, että he omissa organisaatioissaan hyväksyttävät seutujohtoryhmän esityksen siitä, että ns. pienen hankkeen kokonaisbudjetin katto on Vuoden 2015 kuntaraha/asukas päätetään seuraavassa SeutJoryssä Muilta osin tilannekatsaus merkittiin tiedoksi. Esitys: Kyyjärven kunnanhallitus näkee, että Saarijärven Viitasaaren

17 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ seudun hankeyhteistyö on tärkeää seutukunnan ja sen kuntien elinvoiman kehittämisen kannalta. Hanketoiminnan joustavuuden takia Kyyjärven kunta näkee perusteltuna sen, että seudun johtoryhmällä on päätäntävalta ns. pienissä hankkeissa, joissa seutukunnallinen budjetti on enintään Kyyjärven kunta varautuu vuoden 2015 talousarviossa varaamaan siihen hankerahaa 3-6 euroa/asukas. Esitys tarkemmasta tasosta tehdään kokouksessa, koska siihen mennessä on selvillä hankehakemusten määrä ja niiden rahoitustarve. Kunnanjohtajan täydennetty esitys: Seutujohtoryhmä esittää pitämässään kokouksessa, että kuntarahan suuruus olisi vuodelle /asukas. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Nopolan koulun atk-hankinnat 125/ /2011 Kh 141 Nopolan koulun oppilaiden ja opettajien tietokoneet ovat pahasti vanhentuneita Windows XP-koneita, joiden tietoturva- ym. päivitykset ovat loppuneet jo keväällä Uusien laitteiden hankintaa on valmisteltu vuodesta 2013 saakka 4-5 hengen työryhmässä, johon ovat kuuluneet sivistystoimenjohtaja, atk-tukihenkilö, rehtori ja atk-opettaja. Lisäksi palavereihin on osallistunut mm. kunnanjohtaja sekä muita henkilöitä. Koulun henkilökunnalle on varattu mahdollisuus antaa oma näkemyksensä laitteistohankintoihin. Hankintaa on pitkittänyt omalta osaltaan mm. koulutilojen kunnon selvittäminen sekä viimeksi se, ettei valtionavustusta hankintaan saatu - ei edes oikaisuvaatimuksen kautta. Uusien laitteiden käyttöikä on 3-5 vuotta, joten ne ovat siirrettävissä mahdolliseen uuteen koulurakennukseen. Pöytäkoneissa on päädytty erittäin pieneen uudentyyppiseen keskusykskköön, joten myös ne ovat helposti sijoitettavissa uuteen ympäristöön. Kannettavissa päädyttiin samaan malliversioon, joten eroa oppilas- ja opettajien koneiden välillä ei ole ja näin ollen ne ovat tarvittaessa ristiin käytettävissä. Seutukunnallinen EduAD-verkkoympäristö otetaan samassa yhteydessä käyttöön, jolloin laitteet ovat paremmin kontrollissa ja ylläpito keskitettyä. Kyyjärven kunnalla on atk-laitteiden osalta voimassa oleva kilpailutettu hankintasopimus KL-kuntahankintojen kanssa, joten laitetoimittajana toimii Businessforum Oy. Palverien perusteella on päädytty seuraavaan kokoonpanoon: Opettajille kannettavat tietokoneet+telakat 17 kpl Oppilaille kannettavat tietokoneet + latausvaunu 20 kpl Atk-luokan koneet + näytöt 21 kpl Sivistystoimenjohtajan kannettava vaihdetaan ympäristöön sopivaksi. Yhteeenveto tarjouksesta on liitteenä. Esitys: Hankitaan Nopolan koululle HP-merkkiset atk-laitteet Businessforum Oy:ltä liitteenä olevan erittelyn mukaan. Täydennetty päätösesitys:

19 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus päättää hankkia Businessforumin tekemän tarjouksen erittelyn mukaiset atk-laitteet Nopolan koululle investointeihin varatulla nettomäärärahalla ja esittää kunnanvaltuustolle sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti atk-luokan kunnostamiseen ja kalusteisiin varatun investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutosta ja määrärahan käyttämistä edellä mainittuihin atk-hankintoihin. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 7 Businessforum Oy:n tarjous Nopolan koulun atk-laitteista Liite 8 Businessforumin tarjous Nopolan koulun tietokoneista

20 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Ajankohtaiset asiat Kh 142 Kunnanhallitus on että tiedonkulun parantamiseksi jatkossa jokaisessa kun nan hal li tuk sen ko kouk sessa käsitellään ajankohtaisia asioita. Tällöin mm. kunnanjohtaja voi in for moida kunnanhallitus ta val mis telussa olevista asiois ta se kä selvit tää muita ajankohtaisia ja vi reillä olevia asioita. Kun nanhal li tuksella on myös mahdollisuus tuo da esiin on gelmakoh tia, tehdä korjauseh do tuksia sekä ohjeistaa kun nan edus tajaa otta maan tietty kanta toi mi elimes sä tai esittämään tiettyä asiaa Esitys: Kunnanhallitus käy keskustelun ajankohtaisista asioista. Sairaanhoitopiirin sopimusneuvottelut Suolahdessa Kunnanjohtajakokous 16.9 Jyväskylässä Palo- ja pelastuslaitoksen kuntajohtajakokous Jyväskylässä Rakennusvalvontaa koskeva palaveri Viitasaarella Kauppakeskus Paletin peruskorjaushanke Seiväsahon lämpölaitoksen yhtiöittäminen Kunnanjohtaja lomalla Merkittiin tiedoksi.

21 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 143 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat: Keski-Suomen ELY-keskus: Kirje ; Jäsenen nimeäminen henkilöliikenne -työryhmään Keski-Suomen liitto: Maakuntahallituksen kokouksen esityslista Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä: Hallituksen kokouksen kokouskutsu/asialuettelo SoTe kuntayhtymä: Yhtymävaltuuston kokouksen esityslista Jyväskylän kaupunki: Tiedote ; Keski-Suomen kunnat keskustelivat kommenteille tulleesta sote-järjestämislain luonnoksesta Kuntaliitto: Yleiskirje 9/80/2014, ; Uudet julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014) julkaistu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Kirje ; Äitienpäiväkunniamerkit 2015 Jyväskylän kaupunki/keski-suomen pelastuslaitos: Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunnan kokous Keski-Suomen ELY-keskus: - Muistio ; Pohjoisen Keski-Suomen kuntien yhteinen kehittämiskeskustelu - TE-palvelut tiedote ; Tiedote julkisen työvoima- ja yrityspalvelun lakimuutoksesta Viitasaaren kaupunki: Ympäristölautakunnan kokouksen pöytäkirja Viitasaaren kaupunki: Ympäristölautakunnan kokouksen pöytäkirjaote 64; Lausunto Kyyjärven kunnanhallitukselle Tuulipuisto Oy Kyyjärven suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Hallituksen kokouksen esityslista ja pöytäkirja Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto: Kansallinen laatuhanke vuosille Alajärven kaupunki: Järviseudun jätelautakunnan kokouksen

22 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ kokouskutsu Valtiovarainministeriö: Asiakaspalvelu2014-hanke tiedote 7/2014, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä: Hallituksen kokouksen pöytäkirja Alfred Berg: Omaisuudenhoitoraportin yhteenveto Keski-Suomen ELY-keskus: LAPE-laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon -projekti päättyy Kunnanhallitukselle tulleet kutsut/koulutustiedotteet: Kuopion kaupunki: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus -seminaari Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Pirkanmaan kunnille ja kuntien sidosryhmille Pirkka14-valmiusharjoitus FCG: Kutsu viranomaisneuvotteluun koskien kahdeksan kunnan tuulivoimayleiskaavaa ti ja kokouksen asialista Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: Sairaanhoitopiirin vuoden 2015 palvelusuunnitelmaa koskevat sopimusohjausneuvottelut Keski-Suomen Sote 2020-hanke: Kutsu Keski-Suomen SOTE hankkeen aloitusseminaariin Julkisen kaupanvahvistajan lähettämät kiinteistönluovutusilmoitukset Pentinniemi Esitys: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 16.02.2015 18:30-20:55 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 18:30 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 Ympäristölautakunta 29.08.2013 AIKA 29.08.2013 klo 18:30-20:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 14.04.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 14.04.2014 klo 08:30-10:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 Aika: Maanantai 29.4.2014 klo. 19.00 20.29 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Kari Aalto jäsen Elina Kyyhkyharju jäsen

Lisätiedot