ICT-OSAAMINEN Tietoteollisuuden ja digitaalisen viestinnän osaamisen ennakointi. Tarja Meristö, Sami Leppimäki ja Mari Tammi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICT-OSAAMINEN 2010. Tietoteollisuuden ja digitaalisen viestinnän osaamisen ennakointi. Tarja Meristö, Sami Leppimäki ja Mari Tammi"

Transkriptio

1 ICT-OSAAMINEN 2010 Tietoteollisuuden ja digitaalisen viestinnän osaamisen ennakointi Tarja Meristö, Sami Leppimäki ja Mari Tammi Hanke on toteutettu oheisten järjestöjen ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella Institute for Advanced Management Systems Research IAMSR, Åbo Akademi

2 ESIPUHE Sähkö-, elektroniikka- ja tietoteollisuus SET ry teki taustaselvityksen yritysten henkilöstötarpeista ensimmäisen kerran vuonna 1993 koulutuspoliittisen linjauksensa valmistelun yhteydessä. Tältä pohjalta käynnistettiin Elektroniikka- ja sähköalan ennakointi projekti Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella, joka päättyi keväällä Samaan aikaan SET oli Osaamislinjaus julkaisussaan todennut tietoteollisuuden teknologioiden yhteensulautuvan tulevaisuudessa entistä tiiviimmin periteisten toimialarajojen samalla hämärtyessä. Opetusministeriön käynnistettyä tietoteollisuuden koulutuksen lisätoimenpideohjelman vuonna 1998 oli entistä tärkeämpää seurata henkilöstötarpeiden kehittymistä. SET tekikin vuoden 2000 alussa opetusministeriölle esityksen siitä, että tietoteollisuuden ja digitaalisen median osaamistarpeita lähdettäisiin selvittämään järjestöjen yhteistyönä. Tietoalojen liitto, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry, Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat - SATU ry, Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu ja opetusministeriö lähtivät mukaan hankkeeseen. Ennakointihankkeen kunnianhimoisena tavoitteena oli selvittää ICT-alan osaamisen tarve määrällisesti ja laadullisesti vuoteen 2010 mennessä siten, että tulokset palvelevat sekä alan yrityksiä ja järjestöjä että alan koulutuksen järjestäjiä. Aikajänteen pituuden vuoksi oli perusteltua lähestyä tulevaisuutta ja osaamistarpeita erilaisten vaihtoehtojen kautta. Åbo Akademin asiantuntemus ja metodologia on ollut kantavana voimana skenaariomenetelmän soveltamisessa toimialan ennakointiin. Tulevaisuuden tarkastelu skenaarioiden avulla antaa myös mahdollisuuden tehdä tietoisia strategisia valintoja, jotta halutut vaihtoehdot toteutuisivat. Erityisen tärkeänä on nähty yritysten panostus tulevaisuuden ennakointiin. Yritysten asiantuntijat ovat osallistuneet sekä projektin lähtöoletusten että osaamistarpeiden määrittelyyn. Delfoi-kysely varmisti projektin tulosten oikeellisuuden yritysten huippuasiantuntijoiden näkemysten pohjalta. Suomi poikkeaa tietoteollisuuden ja digitaalisen median osalta muista Euroopan maista siinä, että meillä on vahva valmistavan teollisuuden painotus. Siksi ei olekaan yllättävää, että suurimpien kasvuodotusten nähdään olevan palvelusektorilla. ICT-alan valmistava teollisuus odottaa kasvun jatkuvan tasaisena. Tietoliikenne ja digitaalinen media ovat varovaisempia kasvuodotuksissaan. Henkilöstön määrällinen tarve vuoteen 2010 mennessä on varsin suuri kaikissa pääskenaariovaihtoehdoissa. Tietoalan osaajien määrällinen osuus kasvaa myös muilla sektoreilla. Tämän ennakointihankeen loppuvaiheessa todettiinkin, että on tarpeen arvioida tilannetta myös ICT-sektorin ulkopuolella. Tarkastelu vahvistaa aikaisempaa tutkimustulosta, jonka perusteella Suomessa ei vielä hyödynnetä tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia optimaalisesti. Positiivisia vaikutuksia tuottavuuden kasvuun on siis vielä odotettavissa.

3 ICT-sektorin merkitys Suomen taloudelle on erittäin suuri. Sektori panostaa myös merkittävästi tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan. Kaksi kolmasosaa yritysten kokonaispanostuksesta tulee tältä toimialalta. Korkea-asteen koulutuksen ja osaamisen merkitys korostuukin myös tämän hankkeen johtopäätöksissä. Minimivaatimuksena alan työtehtäviin on ammatillinen perustutkinto. Ilman koulutusta olevan henkilöstön määrän arvioidaankin laskevan. Toimialan integraatio ja laadullinen kehitys on tuomassa uusia vaatimuksia osaamisprofiileihin ja osaamiseen. Tähän vaikuttavat teknologian lisäksi myös tietoyhteiskunnan vaatimukset sekä entistä lähemmäs kuluttajaa siirtyvät markkinat. Helsingissä SÄHKÖ-, ELEKTRONIIKKA- JA TIETOTEOLLISUUS SET ry Martti Mäenpää Toimitusjohtaja

4 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TIIVISTELMÄ i-x 1. Johdanto: Kohti digitaalista taloutta TIDE-projektin tausta, tavoitteet ja toteutus Tavoitteet ja osallistujat Tietolähteet, tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen eteneminen ICT-toimiala ICT-toimialan määrittely ICT-toimialan rakenne: nykytila ja tulevaisuus ICT-toimialan taloudellinen merkitys Suomessa Teknologia ja keihäänkärkialat Maailman ICT-markkinoiden kasvu ICT-alan työvoima: määrittely ja nykytila Tietotyövoiman määritelmä Suomessa Työvoiman kysyntä ja tarjonta Työvoiman määrä ja laatu ICT-toimialan muutostekijät ja kehityssuunnat Konvergenssi ja arvoketjujen muutos Yritysten verkostoituminen ja toimintojen ulkoistaminen Muita muutostekijöitä ja haasteita Yritysten strateginen valinta Kohti informaatioyhteiskuntaa Kuluttajanäkökulma alan kehitykseen Konvergenssi kuluttajanäkökulmasta Kuluttajat haastavat uudet välineet Uusien tuotteiden ja palveluiden kysyntä ICT-alan kehitys yritysnäkemysten valossa Kyselytutkimus ICT-alan yrityksiin Kyselyn toteutus Yritysten yleiskuva tulevaisuudesta Vastaukset toimialoittain Vastaajien tulevaisuusskenaariot klusterianalyysillä tehtynä Tulokset kysymys kysymykseltä Kyselytutkimus ja haastattelut muiden alojen ICT-tarpeista ICT-alan tulevaisuudenskenaariot Skenaarioiden esittäminen suodatinmallin avulla Skenaariokuvaukset Näkökulman muutos: Vaihtoehtoinen kuluttajavetoinen skenaario Yhteenveto tulevaisuuden osaamistarpeista Osaamistarpeet Koulutus Henkilöstön kysyntä-tarjonta tilanne tulevaisuudessa

5 9.4 Henkilöstömäärän kehitys eri skenaarioissa Lopuksi: mitä tästä eteenpäin? Keskeiset raportissa käytetyt käsitteet Lähteet Liitteet Kuviot: Kuvio 1. TIDE-hanke 10/2000-3/ Kuvio 2. Infocom industry käsite... 9 Kuvio 3. ICT-klusteri Kuvio 4. Kuluttajalähtöinen ICT-alan määritelmä (TIDE-tutkimustulos 2/2002) Kuvio 5. ICT-toimialan nykytila tai tilanne hetki sitten (TIDE-tutkimustulos 6/2001) Kuvio 6. ICT-toimiala tulevaisuudessa *) (TIDE-tutkimustulos 6/2001) Kuvio 7. Informaatiosektorin osuus kaikkien toimialojen yhteenlasketusta 226 mrd. liikevaihdosta vuonna Kuvio 8. Tavaran-, palveluiden- ja sisällöntuotannon sekä tietoliikenteen liikevaihto Suomessa vuosina Kuvio 9. Bruttoarvonlisäys valikoiduilla ICT-toimialoilla vuosina Kuvio 10. ICT-alan osuus T&K menoista eri OECD-maissa Kuvio 11. Suomen tietoteollisuuden tulevaisuuden liiketoiminta-alueet, eli ns. keihäänkärkialueet Kuvio 12. Tietotyöläisten, tietotekniikan käyttäjien ja perinteisten työntekijöiden osuudet työllisistä vuosina 1994 ja Kuvio 13. Tietotyöläisten, tietotekniikan käyttäjien ja perinteisten työntekijöiden määrä vuosina 1994 ja Kuvio 14. Informaatioammattien osuus työllisistä vuosina 1995 ja Kuvio 15. Informaatioammateissa toimivien määrät vuosina 1995 ja Kuvio 16. Suomen väestön teoreettinen lahjakkuusprofiili Kuvio 17. Ohjelmistoalan työvoiman tarjonta maailmassa vuonna Kuvio 18. Henkilöstövaje maantieteellisillä alueilla, toimialla ja yrityksissä sekä tehtävittäin 30 Kuvio 19. Arvoketjun muutos Kuvio 20. Arvonlisän synty teollisuustaloudessa ja informaatiotaloudessa Kuvio 21. Sisällöntuotannon arvoketju ja sisällön ja tekniikan virtaukset siinä Kuvio 22. Esimerkki globaalisti verkostoituneesta suomalaisesta ohjelmistovalmistajasta (TIDE-tutkimustulos) Kuvio 23. Teoreettinen malli osapuolten välisestä suhteesta toimintojen ulkoistamisessa Kuvio 24. Edellytykset onnistuneen innovaation syntymiselle Kuvio 25. VALS:n yleinen esitys (suomennettu versio SRI:n VALS 2:sta) Kuvio 26. Kyselyyn vastanneiden yritysten toimialat Kuvio 27. Kyselyyn vastanneiden yritysten henkilöstö toimialoittain Kuvio 28. ICT-alan yritysten ICT-henkilöstön määrän muutos toimialoittain vuosina Kuvio 29. ICT-alan toimialojen tärkeimmät erot Kuvio 30. Ennuste tietotyövoiman määrän muutoksesta klustereittain

6 Kuvio 31. Kyselyyn vastanneiden yritysten arviot toimialan todennäköisimmästä tulevaisuudennäkymästä Suomessa ja globaalisti Kuvio 32. Yritysten arviot ICT-alan työvoimatilanteesta vuosina 2005 ja 2010 toimialoittain jaoteltuna Kuvio 33. Yritysten vastaukset kysymykseen, kuinka suurella osalla ICT-työtä tekevästä henkilöstöstä on ICT-alan koulutus Kuvio 34. Teoreettinen esitys ICT:n käytön optimi- ja nykytasosta eri toimialoilla Kuvio 35. Valtionhallinnon tietotekniikkatoiminnon kokonaismenot ja niiden jakautuminen menolajeittain vuosina Kuvio 36. ICT:n käytön nykytilan ja optimin suhde valtionhallinnossa Kuvio 37. ICT:n käytön nykytilan ja optimin suhde pankkisektorilla Kuvio 38. Ominaisuudet ja taidot, joita kemianteollisuuden yritykset kaipaavat tietoteollisuuden ammattilaisilta Kuvio 39. Koulutuksen vastaavuus työnantajan tarpeisiin kemianteollisuudessa Kuvio 40. ICT:n käytön nykytilan ja optimin suhde kemianteollisuussektorilla Kuvio 41. Vastanneissa kemianteollisuuden yrityksissä tietotekniikkaan liittyvistä toiminnoista ulkoistettu Kuvio 42. ICT:n käytön nykytilan ja optimin suhde metsäteollisuussektorilla Kuvio 43. Kyselyyn vastanneiden metallialan yritysten ICT-alan ammattilaisten määrän kehitys Kuvio 44. ICT:n käytön nykytilan ja optimin suhde valtionhallinnossa Kuvio 45. Skenaariotyöskentelyn suodatinmalli Kuvio 46. Skenaariotyöskentelyn suodatinmallin suodattimet Kuvio 47. ICT-alan vaihtoehtoiset skenaariot Kuvio 48. Skenaarion I suodattimet ja skenaariopolun läpäisykohdat Kuvio 49. Skenaarion II suodattimet ja skenaariopolun läpäisykohdat Kuvio 50. Skenaarion III suodattimet ja skenaariopolun läpäisykohdat Kuvio 51. Skenaarion IV suodattimet ja skenaariopolun läpäisykohdat Kuvio 52. Vaihtoehtoinen kuluttajavetoinen tulevaisuudenskenaario Kuvio 53. ICT-alan työvoimalta vaadittavia ominaisuuksia (TIDE-tutkimustulos) Kuvio 54. Yrityskyselyyn vastanneiden yrityksien tietotyöhenkilöstön määrän arvioitu kehitys valmistuksessa, palveluissa ja tietoliikenteessä Kuvio 55. Kyselyyn vastanneiden digitaalisen viestinnän yritysten henkilöstömäärän kehitys yritysten omien arvioiden pohjalta Kuvio 56. ICT-tavarantuotannon,-palveluiden ja tietoliikenteen henkilöstömääräennuste Suomessa vuoteen Kuvio 57. ICT-alan henkilöstömääräennusteet vuoteen 2010 eri skenaarioissa Kuvio 58. Delfoi-panelistien näkemykset ICT-alan eri skenaarioiden uskottavuudesta

7 Taulut Taulu 1. ICT-ala Suomessa vuonna 1999, sivu 11 Taulu 2. Suomalaiset ICT-alan toimijat v 2001: TOP 10 liikevaihdossa ja nettotuloksessa, sivu 19 Taulu 3. Yrityksen yleiset toimintavaihtoehdot verkostoitumisessa, sivu 37 Taulu 4. Kyselyyn vastanneiden yritysten toimialat., sivu 46 Taulu 5. Skenaarioiden kuvaus, sivu 55 Taulu 6. Mihin skenaarioon ICT-alan yritykset uskovat, sivu 95 Taulu 7. Mihin skenaarioon eri toimialat uskovat, sivu 95 Taulu 8. Henkilöstön määrän vuosittaiset sekä ajanjakson v , sivu 101 muutokset toimialoittain, sivu 101 Taulu 9. Henkilöstön määrän vuosittaiset sekä ajanjakson v ja muutokset toimialoittain, sivu 102 Taulu 10. ICT-alan henkilöstömäärän muutosprosentit eri skenaarioissa v , sivu 106

8 1. Johdanto: Kohti digitaalista taloutta Kehittyneissä maissa on käynnissä muutos, jossa ollaan siirtymässä pääoma-, raaka-aine- ja energiapainotteisesta taloudesta kohti tietopainotteista taloutta. Tiedosta ja kyvystä soveltaa tietoa sekä inhimillisestä pääomasta on tullut tärkeitä tuotannontekijöitä. Teollisuusmaiden taloudet ovat viime vuosien aikana kokeneet suuria rakenteellisia muutoksia. Sanotaan, että on syntymässä uusi talous tai digitaalinen talous. Minkälainen tämä digitaalinen talous sitten on ja mikä siinä on niin erikoista? Yleisesti voidaan sanoa, että innovatiivisuus ja uusi teknologia, sekä tieto ja sen hallinta ovat nousseet entistä tärkeämpään asemaan. Myös talouden nopeaa ja entistä tasaisempaa kasvuvauhtia luultiin aluksi uuden talouden ominaispiirteeksi. Nopea kehitys teknologiassa, markkinoilla ja talouden muilla osa-alueilla on aiheuttanut sen, että tietoa on saatavissa ja saatava. Nopeat teknologiset ja markkinoiden muutokset aiheuttavat sen, että digitaalinen talous ei ole vielä löytänyt tasapainoa, vaan myös talous on enemmän tai vähemmän jatkuvassa muutoksessa. Pahimman uusi talous huuman mentyä ohi on vakiintunut yhä enemmän käsitys, että talouden lainalaisuudet ovat sittenkin ennallaan. Myös suhdannekäänne ja tietoteollisuusalaan liittyvän hypen haihtuminen ovat palauttaneet käsitykset realistisemmalle tasolle. Digitaalisen talouden kehityksen mahdollistavat tieto- ja viestintäliikennetekniikan nopea kehitys, josta esimerkkeinä ovat (koottu eri lähteistä, kuten esim. Pohjola 2002; OECD 2000): tehokas henkilökohtainen tietokone, laskentatehon huikea kasvu Mooren lain mukaisesti informaation käsittelyn kustannusten jyrkkä lasku (jopa 20-30% vuodessa) tietotekniikan ja tietoliikenteen konvergenssi (tekninen ja toimialojen) monikanavaisuus (eli crossover media, sama sisältö useiden eri jakelukanavien kautta ja useille eri välineille) internetin integroituminen kaikkeen toimintaan Digitaalisen talouden ominaisuuksia on tutkinut erityisesti Tapscott (ks. esim. Tapscott 1996). Tapscottin mukaan digitaalista taloutta kuvaa erityisesti verkostoituminen. Tästä seuraa mm. välikäsien väheneminen, kulutuksen ja tuotannon välisen eron hämärtyminen sekä myös hierarkioiden purku, jolloin valta on ansaittava verkostossa oman osaamisen, tekojen ja luottamuksen kautta. ICT-alalla verkostoitumisesta seuraa myös toimialan rajojen hämärtyminen ja alan sisäinen konvergenssi, jossa tietotekniikka, tietoliikenne ja muut palvelut sekä sisältö sulautuvat yhteen. Tapscott nostaa verkostoitumisen ohella tiedon keskeiseen rooliin digitaalisessa taloudessa. Tietovaltaisuus edellyttää älykkäitä koneita ja järjestelmiä, mutta myös ihmisiltä entistä suurempaa ja nopeampaa innovatiivisuutta tuotesyklien lyhetessä. Yhä useammin toimitaan tässä ja nyt maailmassa, jossa korostuu välittömyys, mutta globaalin verkostoitumisen ansiosta se ei ole maantieteeseen sidottua. Maantieteestä irti, materiasta irti ovat pyrkimyksiä, jotka johtavat etäisyyksien ja ajan lyhenemiseen, mutta vain bittikeskeisessä maailmassa. Atomeja ei edelleenkään voi siirtää verkossa. Menestyvä yritys keskittyykin ihmisten tuottamaan lisäarvoon (ideat ja luovuus) ja tähän joukkoon kuuluvat henkilöstön ohella 1

9 myös asiakkaat ja jopa loppukuluttajat, joiden valta verkostoissa kasvaa. (ks. esim. Carayannis E. - Sagi J ) Yritysten on tehostettava toimintaansa, sillä verkostoituneessa maailmassa ei ole varaa turhiin välikäsiin eikä ylihinnoitteluun. Toisaalta, ärsykkeitä on niin paljon tarjolla, että tuotteistaminen ja muut brandinomaiset keinot erottua kaikkialla läsnäolevasta joukosta korostuvat. Seuraavassa on kuvattu digitaalisen talouden keskeisiä piirteitä, teemoja ja seurauksia, joiden avulla saa kuvan käynnissä olevasta kehityksestä. Digitaalisen talouden keskeiset piirteet: 1. Materia dematerialisointi ja immaterialisointi 2. Välimatkat lyhenevät, jopa menettävät merkityksensä 3. Aika lyhenee, syklit nopeutuvat 4. Ihminen ideat ja luovuus lisäarvon tuottajina tärkeimpiä 5. Kasvu kiihtyy verkostoitumisen ja tehokkuuden takia 6. Arvo avoimissa järjestelmissä ja standardeissa yksittäisen yksikön arvo kasvaa (network effect) 7. Tehokkuus välikädet vähenevät, kilpailuttaminen lisääntyy 8. Markkinat kuluttajien valta kasvaa 9. Ärsykkeet kaikkea on tarjolla kaikkialla (Carayannis E. - Sagi J. 2001) Digitaalisen talouden teemat: 1. Tieto älykkäät koneet ja järjestelmät 2. Digitalisointi tieto digitaaliseen muotoon 3. Virtuaalisuus koko maailma yksi kylä 4. Molekulaarisuus talouden klusterit 5. Verkostoituminen talouden, yhteiskunnan ja kuluttajien verkostot 6. Välittäjien tai välikäsien väheneminen 7. Konvergenssi tietotekniikan, tietoliikenteen ja sisällön yhteensulautuminen 8. Innovatiivisuus tuotesyklit lyhenevät 9. Kulutus vs. tuotanto ero hämärtyy 10. Välittömyys 11. Globalisaatio 12. Epäpuhtaus epäselvää kenellä valta (Tapscott, 1996) 2

10 Digitaalisen talouden seuraukset yrityksille: 1. Commoditisaatio (=tuotteistuminen) 2. Kaikkialla läsnäolo 3. Konglomeraattien paluu 4. Ohjelmistojen ja palveluiden yhteensulautuminen 5. Voimistuva jako vanhaan ja uuteen talouteen* (Carayannis E. - Sagi J. 2001) *Jaosta vanhaan ja uuteen voi olla eri mieltä ja TIDE-hankkeen puitteissa ollaankin päädytty siihen, että uuden ja vanhan talouden rajalinja ennemminkin hämärtyy. Digitaalisen talouden sanotaan tuovan mukanaan tuotteille ja yrityksille entistä lyhyemmän elämän, palvelujen ja tuotteiden differoinnin yhä kapeammille asiakassegmenteille sekä kovemman kilpailun. Digitaalinen talous vaatii siinä mukana olevilta toimijoilta uusia ominaisuuksia. Talouden muutosvauhdin kiihtyessä nopea reagointikyky on tarpeen. Digitaalista taloutta ei pitäisi esimerkiksi internet-yritysten ympärillä olleen huuman takia leimata ohimeneväksi muoti-ilmiöksi tai kuplaksi. On totta, että osa yrityksistä on toiminut kestämättömällä pohjalla, mutta tämän hälyn takana vanhat vakavasti otettavat yritykset siirtyvät pikkuhiljaa digitaaliseen talouteen ja löytävät uudet mahdollisuudet ja kehittävät järkevää liiketoimintaa. Nämä yritykset tuottavat kuluttajille lisäarvoa ja se on lopulta tärkeää, ei osakekurssien lyhyen aikavälin vaihtelut. Tuotteiden ja palveluiden rajat hämärtyvät. Tämä on seurausta uuden teknologian mahdollistamasta fyysisen tuotteen ja immateriaalisen palvelun yhteenkytkemisestä, kyse on ns. hybridituotteiden syntymisestä, johon usein liittyvät myös rahoitusjärjestelyt (Kivikko 2000). Digitaalisessa taloudessa tieto on noussut tärkeäksi tuotannontekijäksi perinteisten tuotannontekijöiden rinnalle. Ihminen ja osaaminen nousevat entistä keskeisempään rooliin, eli ideat ja luovuus ovat entistä tärkeämpiä. Tiedolla, tai paremminkin informaatiolla, on tuotannontekijänä eräs merkittävä ominaisuus, eli se ei vähene jaettaessa. Toisaalta tiedon tuottajan on vaikea valvoa sen käyttöä. Informaation innovatiivinen käyttö vaikuttaa valittaviin strategioihin ja myös talouden rakenteisiin. Informaatio on IT:n avulla mahdollista vapauttaa fyysisestä kuorestaan tai kantajastaan. Näin syntyy economics of information. Valonnopeudella bitteinä liikkuva tieto tehostaa toimintaa monin tavoin ja myös muuntaa osan tuotannosta aineettomaksi sekä luo uusia aineettomia tuotteita. Kaikkea ei tietenkään voi muuttaa aineettomaksi ja osa tiedosta saa edelleen fyysisen olomuodon, joka voi edustaa suurtakin osaa tuotteen arvosta. Osa tuotteista taas on aineettomia ja saattavat saada fyysisen olomuodon, jolla ei ole suurtakaan arvoa. Puhtaasti aineettomien tuotteiden jakelussa ei enää siirrellä atomeja vaan bittejä. Tämän myötä välimatkat ja etäisyydet menettävät merkityksensä ja monissa 3

11 toiminnoissa tarvittava aika lyhenee.vaikka puhutaankin koko ajan tiedosta 1, niin vain informaatio liikkuu vapaasti. Informaatio tiedoksi jalostettuna on strateginen tuotannontekijä, jota ei enää haluta vapaasti jakaa kaikille. (Negroponte 1996 ja ETLA 2001 a.) Tieto- ja viestintätekniikan vaikutus tuottavuuteen Lisääntyvällä tieto- ja viestintätekniikan (ICT) käytöllä on positiivinen vaikutus talouskasvuun. Tämä vaikutus syntyy ICT-tuotteiden ja palvelujen tuotannosta sekä ICT:n käytöstä. Eräs mielenkiintoinen ICT:n käytön lisääntymiseen liittyvä seikka on se, että sillä ei pitkään aikaan havaittu olevan työn tuottavuutta lisäävää ja tätä kautta talouden kasvuvauhtia nopeuttavaa vaikutusta. Ennemminkin ICT:n käytön lisäämisen vaikutus työn tuottavuuteen oli talouden makrotasolla tilastojen perusteella negatiivinen. Lisääntyvät investoinnit tietotekniikkaan eivät siis lisänneet työn tuottavuutta vastaavasti. Sanottiinkin että tietokoneajan vaikutukset näkyvät kaikkialla muualla paitsi työn tuottavuudessa (ns. productivity- tai Solow paradox). Selitykseksi on tarjottu usein sitä, että kun uuden teknologian kehittäminen ja henkilöstön koulutus vievät paljon aikaa ja resursseja, niin positiivinen vaikutus tuottavuuteen tulee vasta viiveellä. Lisäksi alussa joudutaan tekemään paljon investointeja perusinfrastruktuuriin, jolloin on paljon kustannuksia, muttei vielä näkyviä hyötyjä. Lisäksi eräs selitys on ajasta jälkeen jäänyt tilastointi. Vaiheeseen, jossa uutta teknologiaa otetaan käyttöön liittyy tyypillisesti myös osaavan henkilöstön niukkuus ja siitä johtuva palkkaerojen kasvu. (Schreyer 2000.) Kun yhteiskunta, yritykset ja tavalliset kuluttajat ovat investoineet paljon aikaa ja rahaa tietoteknisiin laitteisiin ja palveluihin, niin on ollut tärkeää saada selvyys tämän panostuksen hyödyllisyydestä. Sittemmin tietotekniikan lisääntyvän käytön ja työn tuottavuuden kasvun väliltä on löydetty positiivinen yhteys. ICT:n käytön lisääntymisestä johtuvalla tehokkuuden kasvulla koko taloudessa on lopulta suurempi merkitys talouskasvulle kuin ICT-hyödykkeiden tuotannosta. Kaikenkaikkiaan Suomen kohdalla tulokseksi on saatu, että vuosina tietotekniikan tiliin voidaan laittaa noin16-20% talouden vuosikasvusta. (Pohjola 2001, Schreyer 2000). Tuottavuustarkastelun ohessa on muistettava, että ICT-alan valmistuksen, telekommunikaation, palvelujen ja sisällöntuotannon nopealla kasvulla on ollut myös suuri työvoimavaikutus. Joidenkin tutkimusten mukaan (McKinsey 2001) teknologia ei ole ollut driving force, vaan esimerkiksi yritysjohdon oivallukset ovat tuottaneet enemmän lisäarvoa, jolla on ollut vaikutusta myös tuottavuuteen. ICT-alan teknologiset innovaatiot eivät yksin selitä tuottavuuden kasvua, vaan niiden lisäksi yritysten organisaatioissa ja strategioissa tehdyt innovaatiot ovat olleet mahdollistamassa tuottavuuden kasvua. Suomessa ICT:n positiivinen vaikutus työn tuottavuuteen ei ole näkynyt yhtä selvästi kuin USA:ssa. Syynä on se, että muulla pääomalla on Suomessa ollut negatiivinen vaikutus tuottavuuteen ja tämä on osittain kumonnut ICT:n positiivisen vaikutuksen. Suomessa ollaan myös kaikki alat huomioon ottaen investoitu vähemmän ICT:aan kuin monissa muissa maissa (Pohjola 2002). Loppukäyttäjän kannalta katsoen keskeistä on se, mitä lisäarvoa uuden teknologian ja siihen liittyvien uusien palvelujen ja sisältöjen käyttö hänelle tuo. Tämä koskee sekä yrityksiä että kuluttajia. 1 Tässä viitataan jakoon data - informaatio - tieto (knowledge) - viisaus (wisdom), jossa ääripäinä ovat siis pelkkä jalostamaton data ja tästä pitkälle edelleen jalostettu viisaus. 4

12 Loppuraportin rakenne Tietoteollisuuden ja digitaalisen viestinnän osaamisen ennakointi hankkeen, eli TIDEhankkeen, loppuraportti koostuu kahdeksasta luvusta. Luvut 1-6 kuvaavat taustaselvitysten avulla alan kehitysnäkymiä yleisesti sekä myös tässä tutkimuksessa tehdyt metodiset valinnat samoin kuin yritysten periaatteelliset toimintavaihtoehdot. Luku 7 keskittyy alan osaamistarpeiden tulevaisuuden kuvauksiin perustuen lähinnä tutkimuksen aikana tehtyihin yrityskyselyihin. Luvuissa 8, 9 ja 10 käsitellään esitellään ICT-alan tulevaisuutta ja summataan tutkimuksen tuloksia. Ensimmäisessä luvussa (johdanto) selvitetään digitaalisen talouden taustat ja käsitteet sekä arvioidaan sen merkitystä yrityksille lähinnä kirjallisuuden perusteella. Toisessa luvussa kuvataan TIDE hankkeen tausta, tavoitteet ja toteutusvaiheet, sisältäen myös viitekehyksen ja käytetyt menetelmät. Kolmannessa luvussa määritellään ICT-toimiala ja sen nykytilanne lähinnä tilastojen ja kirjallisuuden perusteella. Luku 4 keskittyy ICT-alan työvoiman määrittelyyn ja nykytilan kuvaamiseen lähinnä tilastojen ja kirjallisuuden avulla. Luvussa 5 esitellään toimialan tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja siltä pohjalta alan tulevaisuuden kehityssuuntia, jotka perustuvat tässä tutkimuksessa tehtyihin asiantuntijahaastatteluihin. Luvussa 5 käsitellään myös yritysten strategisia toimintavaihtoehtoja tulevaisuuden menestyksensä turvaamiseksi ja tulevaisuuden tekemiseksi pelkän seurailijan roolista poiketen. Luvussa 5 tarkastellaan lopuksi ICT-toimialan suhdetta muihin toimialoihin ja koko yhteiskuntaan. Luvussa 6 tarkastellaan kuluttajien näkökulmasta ICT-toimialan kehitystä ja sen vaikutuksia kulutuskäyttäytymiseen. Luvussa 7 kuvataan TIDE-hankkeessa tehdyn yrityskyselyn tulokset ICT-alan kehityssuunnista ja erityisesti alan osaamistarpeista: määrä ja laadulliset ominaisuudet. Luvussa 7 kuvataan myös muiden toimialojen ja julkisen sektorin näkemyksiä oman alansa ICT-työvoimatarpeista, jolloin saadaan kokonaisnäkemys yhteiskunnan tilasta ja tulevaisuudesta koskien alan osaamistarpeita. Luvussa 8, kuvataan ICT-alan tulevaisuudennäkymät ja niiden keskeiset haasteet erityisesti osaamisnäkökulmasta. Luvussa 9 tarkastellaan muutosten asettamia haasteita koulutukselle ja esitellään ICT-alan henkilöstömääräennusteet. Luvussa 10 käsitellään yhteenvedonomaisesti tutkimuksen keskeisiä tuloksia ja siinä esiin nousseita kysymyksiä. 2. TIDE-projektin tausta, tavoitteet ja toteutus 2.1 Tavoitteet ja osallistujat TIDE-hankkeen tavoitteeksi asetettiin ennakoida toimialan osaamisen tarve sekä määrällisesti että laadullisesti vuoteen 2010 asti siten, että tulokset palvelevat sekä alan yrityksiä ja järjestöjä että alan koulutuksen järjestäjiä. Aloite TIDE-hankkeen aloittamiseksi tuli alan järjestöiltä ja Opetusministeriöltä. Järjestöjen panoksen lisäksi hankkeeseen on saatu ESR-rahoitusta. TIDE-hankkeen tavoitteena oli tarkastella tietoteollisuuden ja digitaalisen viestinnän kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä ensisijaisesti Suomessa. Toimialan määrittely sekä yhteiset käsitteet alan 5

13 tarkastelemiseksi asetettiin hankkeen osatavoitteeksi. Lopullisena tavoitteena oli selvittää alan laadulliset ja määrälliset osaamistarpeet tulevaisuudessa ja identifioida sen avulla työvoimalle lähitulevaisuudessa asetettavia vaatimuksia. TIDE-hankkeeseen osallistuivat: Sähkö- ja elektroniikka ja tietoteollisuus, SET ry (koordinoi hanketta) Tietoalojen liitto (ent. Tietotekniikan palveluliitto, TIPAL ry) Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry Opetusministeriö, Opm Espoon Vantaan teknillinen amk, EVTEK TIDE-hankkeen käytännön toteutus tilattiin Åbo Akademin IAMSR-yksiköstä ja hankkeen vastuullisena vetäjänä toimi tutkimusjohtaja Tarja Meristö. TIDE-hankkeen ohjausryhmään kuuluivat eri osapuolten edustajina apulaisjohtaja Anneli Manninen (SET ry, pj), toiminnanjohtaja Marit Hohtokari (SATU ry), toimitusjohtaja Liisa Nakari (Tietoalojen liitto), viestintäpäällikkö Nora Elers (FiCom ry), tutkimusjohtaja Tarja Meristö (IAMSR/ÅA), yliopettaja Seija Ristimäki (EVTEK) ja projektipäällikkö Jari Jokinen (Opm). Tutkimusryhmän ohjaajina toimivat tutkimusjohtaja Tarja Meristö ja professori Christer Carlsson, tutkijoina Sami Leppimäki, Päivi Peltola ja Mari Tammi sekä tutkimusapulainen Ida- Maria Rintamäki, kaikki IAMSR/ÅA. TIDE-hanke toteutettiin 10/ /2002 välisenä aikana. 2.2 Tietolähteet, tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen eteneminen I Tietolähteet TIDE-hankkeessa on tutustuttu laajasti aihetta käsittelevään ulkomaiseen ja kotimaiseen kirjallisuuteen, kuten eri näkökulmista tietoteollisuutta tarkasteleviin tutkimuksiin, työvoimaennusteisiin ja strategialinjauksiin. Vaikeutena kirjallisten lähteiden käytössä ja vertailujen tekemisessä on alan määritelmien ja käsitteistön vakiintumattomuus. ICT-alaa koskevaa tilastotietoa on kerätty Tilastokeskukselta, OECD:ltä ja muilta sitä kerääviltä tahoilta suorilla yhteydenotoilla ja näiden tahojen julkaisemista tilastojulkaisuista. Tilastotietojen kohdalla määritelmien erilaisuus ja tilastoluokituksien sopimattomuus kuvaamaan ICT-alaa ja näistä johtuva tilastotietojen huono vertailukelpoisuus muodostui todella vaikeaksi ongelmaksi. ICT-alan sisällä toimivien ihmisten näkemyksiä selvitettiin taustahaastatteluilla, joiden antia on käytetty hyväksi läpi koko raportin. Taustahaastateltavat valittiin siten, että edustettuina olisivat ICT-alan yritysten, julkisen sektorin ja muiden alan asiantuntijoiden näkökulmat (kooste taustahaastatteluista on liitteessä 4). 6

14 ICT-alan yrityksille suunnatulla kyselyllä kartoitettiin alan yritysten näkemyksiä alan kehityksestä, muutostekijöistä ja työvoiman osaamistarpeista. Kysely suoritettiin 9/ /2001 välisenä aikana ja sen kohteena olivat TIDE-hankkeeseen osallistuvien ICT-alan järjestöjen jäsenistöt. Kyselyaineistoa analysoitiin tilastotieteellisin menetelmin, joilla tarkasteltiin eri muuttujien välisiä yhteyksiä ja eri toimialojen välisiä eroavaisuuksia. Muille aloille suunnatuilla suppeammilla kyselyillä ja haastatteluilla selvitettiin näiden tietoteollisuustyövoiman määrän kehitystä, ICT-investointeja ja osaamistarpeita. Kohteina olivat metalli-, kemian- ja metsäteollisuus, pankki ja finanssiala sekä julkinen sektori. Tarkoituksena näissä kyselyissä oli selvittää muun muassa tietoteollisuuden koulutuksen omaavan työvoiman kysyntää ja osaamistarpeita näillä aloilla lähitulevaisuudessa. II Menetelmät Käsiteanalyysi oli tarpeen alan käsitteistön vakiintumattomuuden takia ja sen keinoin pyrittiin selventämään ICT-alan termistöä sekä rinnakkain ja toistensa vaihtoehtoina käytettyjen käsitteiden merkityksiä ja eroavaisuuksia. Tässä raportissa käytetään käsitettä ICT-ala kuvaamaan tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvää tavarantuotantoa, palveluiden tuotantoa, tietoliikennettä ja sisällöntuotantoa. Talouden sektorijaon ollessa kyseessä käytetään ICT-sektori käsitettä tai joissain lähteissä käytettyä informaatiosektoria. Tässä raportissa käytetään, aina kun se on mahdollista, jakoa tavarantuotantoon, palvelutuotantoon, tietoliikenteeseen ja sisällöntuotantoon. Tietoliikenne luetaan usein tilastoissa kuuluvaksi palveluihin, joten aina sitä ei ole mahdollista erottaa omaksi kokonaisuudekseen. Sisällöntuotanto on määritelmällisesti ja etenkin tilastojen kannalta vielä ongelmallisempi, etenkin kun TIDE-hankkeessa tarkastelu pyrittiin rajaamaan sisällöntuotannon osalta digitaaliseen viestintään. ICT-alan yrityskyselyn tuottamaa aineistoa on analysoitu tilastollisin menetelmin, kuten esimerkiksi ristiintaulukoinnin sekä klusteri- ja faktorianalyysin keinoin. Tilastollisten analyysien tuloksien tulkinnan rajoitteena on kyselyyn tulleiden vastausten suhteellisen pieni lukumäärä samoin kuin se, että vastaajia ei pystytä tarkasti tunnistamaan ja jakamaan toimialoittain. Muiden alojen kyselyt ja niihin liittyvät selvitykset tulivat tutkimuksen loppuvaiheessa mukaan hankkeeseen ja ne on nähtävä toisiaan täydentävinä palasina, ei tyhjentävinä esityksinä kunkin kohteena olleen alan tilanteesta. Eri menetelmillä kerättyä tietoa on jalostettu edelleen ja käytetty hyväksi ICT-alan vaihtoehtoisten tulevaisuuden skenaarioiden rakentamisessa, jossa on käytetty erityistä skenaariotyöskentelyn suodatinmallia. Suodatinmallissa kehityksen driving force voi skenaariossa olla teknologia, markkinat tai yhteiskunta. Jotta skenaarion mukainen kehitys voi toteutua, niin skenaariopolun on myös läpäistävä teknologian, markkinoiden ja yhteiskunnan muodostamat suodattimet. Suodattimien järjestys määräytyy sen mukaan, mikä on kehityksen driving force (ensimmäinen suodatin). Suodattimien rakenne määrää sen, minkälainen kehityskulku on mahdollista, eli läpäisee suodattimen. Esimerkiksi teknologiavetoisissa skenaarioissa kehityksen on ensin läpäistävä teknologiasuodatin, mutta myös muut suodattimet. 7

15 Kuviossa 48 luvussa on yleinen esitys suodatinmallista, missä sen käyttöä esitellään tarkemmin. Suodatinmalli-tarkastelu selittää osin ICT-alan ympärille muodostuneen hypen syntymistä ja sittemmin kuplan puhkeamista, kun tarkastelu oli ollut korostetun teknologiavetoista ja -keskeistä. Suodatinmallin vahvuus tuli näin testatuksi. Tulevaisuudentutkimuksen aikajänne (10 v.) oli tutkimuksen alussa kritiikin kohteena ( miten niin kauas voidaan nähdä ), mutta osoitti työn kuluessa vahvat puolensa näkemällä suhdannejaksojen yli ja kiinnittämällä huomiota myös laadullisiin näkökulmamuutoksiin, jotka eivät lyhyellä aikavälillä ole relevantteja ottaa mukaan. III Tutkimuksen vaiheet Alla on esitelty TIDE-hankkeen vaiheet. Alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna lisää tulivat kyselyt muille aloille. Kuvio 1. TIDE-hanke 10/2000-3/2002 TAUSTATIETOJEN KERUU JA TAVOITTEIDEN SELKIYTTÄMINEN 10-11/ kirjallisuus - ohjausryhmäkeskustelut - yrityskartoitus toimialamäärittelyn pohjaksi YLEISET TAUSTA- SKENAA- RIOT JA MUUTOS- TEKIJÄT ICT-TOIMIALAN MÄÄRITTELY NYT JA TULEVAISUUDESSA ICT-TOIMIALAN ASEMOINTI MUIHIN TOIMIALOIHIN JA YHTEISKUNTAAN 12/2000-3/ kirjallisuus - taustahaastattelut alalla - tilastot 4/2001-8/ kirjallisuus, taustahaastattelut - skenaarioiden suodatinmallikokeilut MUIDEN HANKKEI- DEN TUKI* MUIDEN TOIMIA- LOJEN JA YHTEIS- KUNNAN ICT-OSAA- JATARPEI- DEN ENNA- KOINTI DELFOI- KYSELY OSAAMISEN ENNAKOINNIN AVAINKYSYMYKSET ICT-ALALLA: KYSELYTUTKIMUS ANALYYSI KYSELYTUTKIMUKSEN VASTAUKSISTA ALAN YRITYKSILTÄ OSAAJIEN MÄÄRÄLLINEN JA LAADULLINEN KEHITYS VUOTEEN 2010 ASTI TIDE-HANKKEEN ARVIOINTI JA JATKOKEHITYSTARPEET TULOKSET JA LOPPURAPORTTI 9/ / kirjallisuus - taustahaastattelut - muiden hankkeiden tuki - kysely alan yrityksille - tilastolliset analyysit - vertailu toimialoittain 12/2001-2/ muiden alojen kyselyt ja haastattelut (metsä- ja metalliteollisuus, pankki, julkinensektori) 3/ loppuraportin julkistamis - seminaari * ArvoTek-projekti; Tutkimus tietoteollisuuden muuntokoulutuksen toteutumisesta Muunnolla menestykseen, julkistettu 10/2001 (Opetusministeriö) ja EU ICT Employment Foresight (SET) tutkimusraportti 6/2001 (liiteenä 24). 8

16 3. ICT-toimiala 3.1 ICT-toimialan määrittely ICT-ala tai tietoteollisuus on toimialana vielä jäsentymätön. Kansainvälisesti sovittua viitekehystä ei ole olemassa. Esimerkkinä yleisesti käytetystä määritelmästä on Infocom-käsite, jolla kuvataan tietotekniikka-, sisältö- ja viestintätoimialojen konvergenssin tuloksena syntynyttä uutta kokonaisuutta. Kuvio 2. Infocom industry käsite (F & L Management Services Ltd 1998.) Telekommunikaatio Digitaaliset jakelu verkot Perinteinen massamedia Informaatioteknologia Interaktiivinen media Sisältötuotanto ja media Offline media Infocomia hyödyntävät teollisuus- ja palvelualat ICT-alaa voidaan tarkastella myös klusterikäsitteen avulla. Suomeen on syntynyt ICT-klusteri tai hieman laajempi informaatio- ja kommunikaatioklusteri, joka on talouden muita klustereita alttiimpi globaalille kilpailulle. Lisäksi sen ominaispiirteisiin kuuluu se, että Suomi on kunnostautunut lähinnä uuden teknologian tuottajana, ei niinkään käyttäjänä. (ETLA 2001 b.) Klusterikäsitettä käytetään usein tarkasteltaessa ICT-alan ja muiden alojen välisiä suhteita. Kuviossa 3 olevassa ICT-klusterin karttaesityksessä keskellä on varsinainen ICT-ala ja sitä reunustavat liitännäispalvelut, tuki- ja lähialat ja ostajat/soveltajat. 9

17 Kuvio 3. ICT-klusteri (Paija 2001) ICT-alan määrittelyssä on rajanvedon ongelma, eli mitä luetaan kuuluvaksi mukaan ja mitä ei. OECD:n puitteissa on luotu tilastollinen määritelmä informaatiosektorille, johon perustuen esimerkiksi pohjoismaiset tilastolaitokset ovat jo jonkin aikaa koonneet tilastotietoa. Siinä määritellään toimialaluokituksen pohjalta tilastollisesti informaatiosektori (kts. tarkemmin liite 2). Sen mukaan informaatiosektoriin tilastoidaan tavarantuotanto (toimialaluokituksen TOL luokat 3001, 3002, 3130, 3210, 3220, 3230, 3320 ja 3330), palvelutuotanto (TOL 51432, 51641, 51652, 642, 7133 ja 72) ja sisältötuotanto (TOL 221, 7413, 7414, 744, 921, 922 ja 924). Taulussa 1 on esitelty ICT-alan eri toimialojen taloudellinen arvo ja henkilöstömäärät Suomessa vuonna Tavarantuotanto kattaa alan 34,1 mrd. euron liikevaihdosta 53 %, palvelutuotanto 28 %, tietoliikenne 12 % ja sisällöntuotanto 18 %. 10

18 Taulu 1. ICT-ala Suomessa vuonna 1999 (koottu lähteistä: Pohjoismaiset tilastolaitokset 2001 ja Tilastokeskus 2001) SOVELTAJAT: Palveluyritykset Tuotannolliset yritykset Kuluttajat e- ja m-business Julkiset organisaatiot Liikkuvat käyttäjät TEOLLISUUS liikevaihto: 16,3 mrd. (97 mrd. mk.) henkilöstö: Tietoliikennelaitteet Kulutuselektroniikka Tietokoneet Komponentit, elektroniikan sopimusvalmistus Sähkötekninen teollisuus Mittalaitteet ja automaatio PALVELUTUOTANTO (pl. tietoliikenne) liikevaihto: 8,6 mrd. (51 mrd. mk.) Henkilöstö: Ohjelmistotuotteet, järjestelmät Asiantuntijapalvelut ja konsultointi Tietojenkäsittelypalvelut Tukkukauppa TIETOLIIKENNE 3,7 mrd. (22 mrd. mk.) Henkilöstö: Matkapuhelinpalvelut, kiinteän verkon palvelut (tele-, data- ja lisäarvopalvelut SISÄLTÖTUOTANTO liikevaihto: 5,5 mrd. (33 mrd. mk.) Henkilöstö: Graafinen joukkoviestintä Sähköinen viestintä Tallenneviestintä TV- ja radiotoiminta Tietopalvelut ICT toimiala Suomessa: 34,1 mrd. (203 mrd. mk.), henkilöstö:

19 Edellä esiteltyä ICT-alan määritelmää, josta käy ilmi jako tavarantuotantoon, palveluiden tuotantoon, tietoliikenteeseen ja sisällöntuotantoon, voidaan kehittää kuluttajanäkökulmaa korostavaan suuntaan, jolloin keskeiset osat ovat teollisuus (tavarantuotanto), palvelut (palvelutuotanto), sisältö (sisältötuotanto), josta tässä erityishuomio digitaalisessa viestinnässä, sekä kaikkia kolmea yhdistävänä tekijänä tietoliikenne, joka myös huolehtii verkkojen ylläpidosta (kuvio 4). Kuvio 4. Kuluttajalähtöinen ICT-alan määritelmä (TIDE-tutkimustulos 2/2002) Teollisuus tietokoneet tietoliikennelaitteet ja kaapelit kulutuselektroniikka automaatio- ja mittauslaitteet Palvelut järjestelmät ohjelmistot ohjelmistotuotteet asiantuntijapalvelut ja konsultointi käsittelypalvelut Tietoliikenne Verkkojen rakentaminen ja ylläpito, verkkopalvelut Digitaalinen viestintä jakelutavasta riippumaton journalistinen-, viihteellinen-, opetuksellinen- ja yritysviestinnällinen ohjelma- ja palvelutuotanto 3.2 ICT-toimialan rakenne: nykytila ja tulevaisuus Kuluttajalähtöinen ICT-alan määritelmä (kuvio 4 edellä) muodostaa pohjan toimialakartalle, jonka päälle voidaan hahmottaa ICT-alan nykytila tai oikeastaan tila vielä hetki sitten, sillä niin nopea on muutos, kun tarkastelun kohteena ovat alan yksittäiset yritykset ja niiden sijoittuminen kartalle. Tässä tutkimuksessa toimialakartan päälle sijoitetut yritykset ryhmiteltiin seuraavasti: laitteiden ja infrastruktuurin valmistajat ja toimittajat, järjestelmätoimittajat, operaattorit, ohjelmistovalmistajat, palvelut ja konsultointi, ICT-alan alihankkijat sekä digitaalinen viestintä. Lähteinä käytettiin kirjallisuutta (Paija 2001), lehtiartikkeleita 12

20 (Taloussanomat ), www-lähteitä (www.tietoviikko.fi ja sekä yritysten omia www-kotisivuja. Liitteessä 2 on luettelo luokitelluista yrityksistä. Yhteenveto nykytilanteesta on kuviossa 5. Kuvio 5. ICT-toimialan nykytila tai tilanne hetki sitten (TIDE-tutkimustulos 6/2001). Muu teollisuus Sähkö-, elektroniikka- ja tietoteollisuus JÄRJESTELMÄ- TOIMITTAJAT Laitteiden ja infrastruktuurin valmistajat ja toimittajat Alihankkijat Ohjelmistovalmistajat Palvelut ja konsultointi Palvelut wwwtoteutus ja palveluiden tarjoaminen Mainonta ja markkinointi Operaattorit Monikanavaisuus Tukku- ja vähittäiskauppa Sisältöteollisuus Vanha media Tässä työssä tehtyjen taustahaastattelujen ja yleisten kirjallisten lähteiden pohjalta voidaan todeta, että ICT-toimialalla käynnissä olevan konvergenssikehityksen myötä jako on edelleen hämärtymässä. Tämäkoskee nyt myös muuta teollisuutta ja muita toimialoja, joihin ICT on menossa läpäisyperiaatteella mukaan (kuvio 6). Yritykset oli mahdollista sijoittaa toimialakartalle kohtuullisen selkeästi johonkin ryhmään kuuluviksi, joskin yksittäisten yritysten kohdalla oli tilanteita, että ne olisi voinut ripotella läpi koko kartan. Huomionarvoista on, että tutkimuksenteon alkuvaiheessa vuoden 2000 lopulla vielä yleisesti puhuttiin uudesta ja 13

ICT-osaaminen 2010. Tietoteollisuuden ja digitaalisen viestinnän osaamisen ennakointi. Tarja Meristö, Sami Leppimäki & Mari Tammi

ICT-osaaminen 2010. Tietoteollisuuden ja digitaalisen viestinnän osaamisen ennakointi. Tarja Meristö, Sami Leppimäki & Mari Tammi ICT-osaaminen 2010 Tietoteollisuuden ja digitaalisen viestinnän osaamisen ennakointi Tarja Meristö, Sami Leppimäki & Mari Tammi Åbo Akademi University Institute for Advanced Management Systems Research

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan VTT Automaatio/Teollisuusautomaatio ETLA Teknologiakatsaus 111/2001 Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Kim Jansson, Iris Karvonen, Veli-Pekka

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Pirkanmaan ICT-alan ennakointiselvitys

Pirkanmaan ICT-alan ennakointiselvitys Pirkanmaa Pirkanmaan ICT-alan ennakointiselvitys Saija Ahlgren, Saku Airosmaa, Susanna Bairoh, Tero Lausala, Jean-David Muller 2/2010 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 1

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012

TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012 TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012 Väliraportti 1 Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka Marita Aho, Henni Timonen (toim.) 28.5.2002 2

Lisätiedot

Tulevaisuus haastaa osaajat

Tulevaisuus haastaa osaajat Tulevaisuus haastaa osaajat Kone- ja metallituoteteollisuuden näkemyksiä alan kehittämistarpeista Suomessa ja maailmalla vuoteen 2020 Sami Leppimäki ja Tarja Meristö Tulevaisuus haastaa osaajat Kone-

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

6 ENNAKOINTIA YRITYKSISSÄ CASE-TUTKIMUS TULEVAISUUDEN- NÄKYMISTÄ. Suomen avainklusterien tulevaisuus -projektin tavoitteena oli:

6 ENNAKOINTIA YRITYKSISSÄ CASE-TUTKIMUS TULEVAISUUDEN- NÄKYMISTÄ. Suomen avainklusterien tulevaisuus -projektin tavoitteena oli: 121 6 ENNAKOINTIA YRITYKSISSÄ CASE-TUTKIMUS TULEVAISUUDEN- NÄKYMISTÄ Kirjoittajat: Pasi Kymäläinen ja Pekka Mäkelä 6.1 Johdanto Kirjan tässä osassa esitellään Suomen avainklusterien tulevaisuus -projektin

Lisätiedot

TULEVAISUUSLUOTAIN. Education Intelligence. Väliraportti 1 LUONNOS. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka

TULEVAISUUSLUOTAIN. Education Intelligence. Väliraportti 1 LUONNOS. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka TULEVAISUUSLUOTAIN Education Intelligence Väliraportti 1 LUONNOS Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 TULEVAISUUSLUOTAIMEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT...5

Lisätiedot

tietoyhteiskuntaneuvoston raportti

tietoyhteiskuntaneuvoston raportti tietoyhteiskuntaneuvoston raportti helmikuu 2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON RAPORTTI HALLITUKSELLE Tulevaisuuden verkottuva Suomi HELMIKUU 2005 4 tietoyhteiskuntaneuvoston raportti 2005 Esipuhe Valtioneuvosto

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2003 /V. Suomi tietoyhteiskunnan tilastoissa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2003 /V. Suomi tietoyhteiskunnan tilastoissa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2003 /V Suomi tietoyhteiskunnan tilastoissa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 SISÄLLYSLUETTELO SUOMI TIETOYHTEISKUNNAN TILASTOISSA... 3 1 ESIPUHE...

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Globaalit arvoverkostot

Globaalit arvoverkostot Globaalit arvoverkostot HM&V Research Oy Tekesin katsaus 257/2009 12 Globaalit arvoverkostot Erkki Hakonen Tapio Huomo Jukka Kallio Jari Kinnunen Markku Tinnilä Ari Vepsäläinen HM&V Research Oy Tekesin

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II

Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita Väliraportti II Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita

Lisätiedot

Uutta liiketoimintaa lähialoilta

Uutta liiketoimintaa lähialoilta Toimialakehitys ohjelmistoteollisuuden vauhdittajana Uutta liiketoimintaa lähialoilta Pasi Tyrväinen, Juhani Warsta, Veikko Seppänen Teknologiakatsaus 151/2004 Toimialakehitys ohjelmistoteollisuuden vauhdittajana

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa. Reijo Lilius

Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa. Reijo Lilius Kansantaloudellinen aikakauskirja 111. vsk. 2/2015 Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa Reijo Lilius IT-palveluiden ja ohjelmistotuotteiden merkitys on digitalisaation myötä edelleen

Lisätiedot