ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET"

Transkriptio

1 ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

2 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA HISTORIA KEMIA KUVATAIDE LIIKUNTA MAANTIEDE MATEMATIIKKA LYHYT MATEMATIIKKA PITKÄ MUSIIKKI OPINTO-OHJAUS PSYKOLOGIA RANSKAN KIELI, B2- JA B3-kieli RUOTSIN KIELI, B1-kieli, toinen kotimainen kieli SAKSAN KIELI, B2- ja B3-kieli KANSAINVÄLISYYSKURSSI KIINAN KIELI KIINAN KULTTUURI, HISTORIA JA MAANTIEDE TERVEYSTIETO USKONTO ev.lut VENÄJÄN KIELI, B2-kieli VENÄJÄN KIELI, B3-kieli YHTEISKUNTAOPPI YRITTÄJYYSKURSSI ÄIDINKIELI OPPIAINEET ja LYHENTEET... 42

3 3 SÄILYTÄ TÄMÄ VIHKO LUKIO-OPINTOJESI AJAN! Tässä vihkosessa on esitelty lyhyesti syventävien ja soveltavien kurssien sisältöjä. Pakolliset kurssit on esitelty musiikissa ja kuvaamataidossa, sillä jommasta kummasta aineesta on otettava kaksi kurssia ja toisesta yksi. Tutustu eri kursseihin ja suunnittele kurssivalintasi. Muista kuitenkin, että kaikki toiveesi eivät välttämättä toteudu, joten ole valmis joustamaan valinnoissasi. MUISTA! Jos käyt lukion kolmessa vuodessa, sinulla tulee olla sekä 1. että 2. vuonna kursseja vähintään 28 (yhteensä siis väh. 56), jolloin kolmannelle vuodelle jää 19 kurssia. Kokonaiskurssimäärän on oltava vähintään 75, mutta saadaksesi pelivaraa on parempi, että alun alkaen valitset muutaman ylimääräisen kurssin.

4 BIOLOGIA PAKOLLISET KURSSIT 1 ja 2 4 BI1 Eliömaailma Kurssilla tutustutaan siihen, millaisia elämä ja eliöt ovat ja millaisissa olosuhteissa ne viihtyvät. Tavoitteena on saada yleiskuva luonnon toiminnasta ja ekologian keskeisistä periaatteista. BI2 Solu ja perinnöllisyys Kurssi käsittelee elämän ilmiöitä solutasolla, solun rakennetta ja energiataloutta. Aiheisiin tutustutaan myös mikroskopoinnin ja risteytystehtävien avulla. SYVENTÄVÄT KURSSIT BI3 Ympäristöekologia Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva erilaisista ympäristöongelmista sekä Suomen luonnosta ja sen ekologiasta. Kurssiin sisältyy myös pieni tutkimus ympäristön tilasta. BI4 Ihmisen biologia Kurssin tavoitteena on perehtyä ihmisen keskeisiin elintoimintoihin ja saada kokonaiskuva niiden yhteistyöstä. Samalla käsitellään myös sairauksien syitä ja seurataan alan uutisia. BI5 Bioteknologia Kurssilla syvennetään tietoja solun ja geenien rakenteesta ja toiminnasta sekä mikrobeista. Perehdytään näitä tietoja hyödyntävän bio- ja geenitekniikan menetelmiin, mahdollisuuksiin ja ongelmiin. BI6 Työkurssi Kurssilla tehdään käytännön harjoitustöitä kuten laborointeja, mikroskooppitehtäviä, ympäristötutkimusta sekä harjoitellaan itsenäistä tiedonhankintaa esim. eläinten käyttäytymisestä. Perehdytään tulosten esittämiseen ja laaditaan työselostuksia. Kurssi arvostellaan työselostusten perusteella. BI7 Kertauskurssi Kerrataan kurssien keskeistä sisältöä. Sopii ainereaaliin valmistautuville tai muuten vain kiinnostuneille opiskelijoille. Kurssi arvostellaan harjoitustehtävien perusteella.

5 kurssi 1. suoritetaan ensin, kurssi 2. ennen kurssia 5. muuten järjestys vapaa 5 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO PAKOLLISET KURSSIT 1,2 ja 3 ET1 Hyvä elämä Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää. peruskäsitteet: elämänkatsomus, elämänkatsomustieto, hyvä elämä, minuus, identiteetti hyvä elämä: ihmisen perustarpeita, maallisia ja uskonnollisia hyvän elämän malleja ihmisen yksilöllisen olemassaolon peruskysymykset: vapaa tahto ja valinnat, syntymä ja kuolema, optimismi, pessimismi ja realismi elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys identiteetin muodostaminen ihmisen elämänkaaren aikana sekä eettiset valinnat eri elämänvaiheissa yksilöllinen elämä ennen sekä nykyisessä monien mahdollisuuksien yhteiskunnassa hyveitä ja paheita koskevia käsityksiä ennen ja nyt sekä niiden suhde elämäntapoihin ja tottumuksiin ET2 Maailmankuva Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdytään maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten instituutioiden merkitykseen siinä. KESKEISET SISÄLLÖT maailmankuvan, maailmankatsomuksen ja elämänkatsomuksen käsitteet ja niiden keskinäinen suhde maailmankuvan rakenne ja ydinalueet: käsityksiä ihmisestä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja luonnosta sekä todellisuuden rakenteesta maalliset ja uskonnolliset katsomukset maailmankuvan perustana: tieteiden, näennäistieteiden ja uskontojen rajankäynti koulu, media ja taide maailmankuvaa luovina ja välittävinä instituutioina länsimaisen maailmankuvan murrokset ja mullistajat kokemusten, arkikäsitysten ja uskomusten synty ja tiedollinen luotettavuus maailmankuvien ja tiedon lähteiden järkiperäinen arviointi

6 ET3 Yksilö ja yhteisö Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen. KESKEISET SISÄLLÖT ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, yksityinen ja julkinen vallan käsite, vallan muodot ja valtasuhteet sekä erilaiset vaikuttamiskeinot teorioita yhteiskunnan rakenteesta ja muutoksesta hyvä kansalainen suomalaisena, eurooppalaisena ja maailmankansalaisena ihmisoikeudet ja niiden historia poliittiset ihanteet, ideologiat, utopiat ja demokratian muodot oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena, maailmanlaajuisena ja ekologisena kysymyksenä SYVENTÄVÄT KURSSIT ET4 Kulttuuriperintö ja identiteetti Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen. KESKEISET SISÄLLÖT kulttuurin käsite ja merkitys ennen ja nyt identiteetti, etnisyys ja kulttuuriperintö saamelaiset, suomalaiset ja eurooppalaiset kulttuuripiirteet ja niiden nykyinen merkitys kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus etninen ja kulttuurinen moninaisuus Suomessa ja maailmassa elämä monikulttuurisessa yhteiskunnassa etnosentrisyys sekä rasismin ja suvaitsevaisuuden historiaa 6

7 7 ET5 Maailman selittäminen katsomusperinteissä Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen. KESKEISET SISÄLLÖT maailman myyttinen selittäminen ennen ja nyt uskonnon ja uskonnollisuuden olemus uskontokritiikki: sosiologinen, moraalinen, antropologinen ja psykologinen ateismi ja agnostismi sekulaarin humanismin ja vapaa-ajattelun historiaa ja nykysuuntauksia humanismi ja kristinusko länsimaiden katsomuksellisin ENGLANTI, A1-kieli Syventävät kurssit Perusopetuksen vuosiluokalla 3 alkanut oppimäärä PAKOLLISET KURSSIT: 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 Nuori ja hänen maailmansa 2 Viestintä ja vapaa-aika 3 Opiskelu ja työ 4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 5 Kulttuuri 6 Tiede, talous ja tekniikka SYVENTÄVÄT KURSSIT: 7, 8, 10 Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen. 7. Luonto ja kestävä kehitys (ENA7) Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssilla opiskellaan kieliopista verbi/substantiivi/adjektiivi + prepositio, lisää apuverbeistä ja muista verbeistä sekä kerrataan verbioppia ja pronomineja.

8 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (ENA8) Kurssi on valtakunnallinen syventävä kurssi, joka valmentaa ylioppilaskirjoituksiin 8 Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa englannin A1 - oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssin arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. Koulukohtaiset soveltavat kurssit 9. Kertauskurssi lukion aloittaville (ENA9) Kurssia ei tarjota lv Kurssi on puolen kurssin mittainen ja tarkoitettu niille lukion aloittaville oppilaille, joilla on ollut vaikeuksia englannin opiskelussa peruskoulussa. Kurssilla kerrataan peruskielioppiasioita sekä tehdään kielitaidon eri osa-alueiden harjoituksia ryhmän tarpeen mukaan. Kurssi arvostellaan merkinnällä hyväksytty/hylätty. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tunteihin ja annettujen tehtävien suorittamista. 10. Abikurssi (ENA10) Kurssilla kerrataan kielioppia ja kartutetaan sanastoa, harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä, rakenteita, ainekirjoitusta, ym. ylioppilaskirjoitusten tehtävätyyppejä. Työmuotona käytetään myös suullisia harjoituksia.

9 FILOSOFIA PAKOLLINEN KURSSI 1 FI1 Filosofian peruskysymyksiä 9 SYVENTÄVÄT KURSSIT FI2 Filosofinen etiikka Kurssilla perehdytään filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin. Kurssilla opitaan arvioimaan elämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista ja perustelemaan arvioita etiikan käsittein. Keskeisenä kurssin tavoitteena on myös kriittisyyden ja suvaitsevaisuuden kehittäminen. FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia Kurssilla perehdytään siihen, mitä tieto ja tietäminen ovat filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä. Opitaan erittelemään ja arvioimaan kriittisesti tiedollisia uskomuksia ja väitteitä. Kurssilla pohditaan myös tiedon mahdollisuuksia ja rajoja, mitä ylipäänsä voidaan tietää ja mitä ei. Lisäksi kurssilla opitaan hahmottamaan tieteellisen tutkimuksen luonnetta ja argumentoinnin ja päättelyn perusteita. FI4 Yhteiskuntafilosofia Kurssin keskeisenä sisältönä ovat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus. Kurssilla opitaan hahmottamaan yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttamista. Kurssilla perehdytään myös poliittisen filosofian perusajatuksiin sekä nykykulttuuriin liittyviin filosofisiin peruskysymyksiin kuten sukupuolisuuteen, identiteetin rakentumiseen ja monikulttuurisuuteen.

10 FYSIIKKA PAKOLLINEN KURSSI 1 10 FY1 Fysiikka luonnontieetenä Fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana. Aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset, energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa. Kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi. Voima liikkeen muutoksen aiheuttajana. Liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys SYVENTÄVÄT KURSSIT Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Poikkeavaan suoritusjärjestykseen vaadittavat edeltävät kurssit löytyvät alla olevasta taulukosta. Voit kysyä neuvoa myös fysiikan opettajalta. Kurssi Edeltävät kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) Lämpö (FY2) FY1 Aallot (FY3) FY1 Liikkeen lait (FY4) FY1 Pyöriminen ja gravitaatio (FY5) FY1 ja FY4 Sähkö (FY6) FY1 ja FY4 Sähkömagnetismi (FY7) FY1, FY4 ja FY 6 Aine ja säteily (FY8) FY1 ja FY4 Fysiikan työkurssi (FY9) FY1 Elektroniikan kurssi (FY10) FY1 Fysiikan kertauskurssi (FY11) FY1 FY2 Lämpö Kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen Paineen yleinen määritelmä, hydrostaattinen paine Kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia Mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde Lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia Energiavarat

11 11 FY3 Aallot Harmoninen voima ja värähdysliike Aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen Aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen Heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen Valo, peilit ja linssit Ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen FY4 Liikeen lait Liikkeen mallit ja Newtonin lait Etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat Noste Liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate Liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate Värähdysliikkeen energia FY5 Pyöriminen ja gravitaatio Momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen Pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike Pyörimisen liikeyhtälö Pyörimismäärän säilyminen Pyörimisliikkeen energia Ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys Gravitaatiovoima ja gravitaation alainen liike Heittoliike ja planeettojen liike Satelliitit ja niiden käyttö FY6 SÄHKÖ Sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa Jännitteen ja sähkövirran mittaaminen Ohmin laki Joulen laki Vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä Kondensaattori, kytkennät ja energia Sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi

12 12 FY7 Sähkömagnetismi Magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä Varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä Induktiolaki ja Lenzin laki Induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio Energian siirto sähkövirran avulla Tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen Värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä Sähköturvallisuus Energiateollisuus FY8. Aine ja säteily Sähkömagneettinen säteily Röntgensäteily Mustan kappaleen säteily Valosähköilmiö Säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne Atomimallit, esimerkkinä Bohrin atomimalli Kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio Atomiytimen rakenne Radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus Massan ja energian ekvivalenssi Ydinreaktiot ja ydinenergia Aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu FY9 Fysiikan työkurssi Perehdytään koejärjestelyn tekemiseen ja harjoitellaan mittaustulosten käsittelymenetelmiä sekä mittausvirheen arviointia. Tehdään fysikaalinen tutkimus ja siitä tieteellisen raportin periaatteiden mukainen työselostus. Tehdään etupäässä työpareittain kokeellisia tutkimustöitä. Pyritään tekemään opintovierailu teollisuuslaitokseen tai johonkin oppilaitokseen. Oppikirja: Fysiikan töitä-moniste. Suositus: FY1-kurssin jälkeen. Yhteyksiä: Tukee kokeellisesti lähes kaikkia fysiikan kursseja ja muita luonnontieteellisiä kursseja.

13 13 FY11 Fysiikan kertauskurssi Kerrataan täydentäen lukion fysiikka - etenkin 1. ja 2. luokan kurssit. Syvennetään matemaattisten mallien käyttöä fysiikassa. Pyritään luomaan kokonaiskuva fysiikasta. Tarkastellaan fysiikan yhteiskunnallista merkitystä. Oppikirja: Fysiikan kertauskirja. Suositus: Teoriakurssien jälkeen. Yhteyksiä: Tukee ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintojen sisäänpääsykokeisiin valmistautumista. Kun teet fysiikan syventävien kurssien valintoja, kannattaa ottaa huomioon seuraavia seikkoja: Fysiikan työkurssi FY9 vahvistaa kokeellisesti muita lukion kursseja ja tutustuttaa korkeakoulujen kokeellisiin harjoitustöihin. Kertauskurssi FY11 kertaa etupäässä lukion 1. ja 2. luokan kursseja ylioppilaskirjoituksia ja jatko-opintopaikkojen sisäänpääsykokeita varten. Elektroniikan kurssi FY10 vahvistaa kursseja FY6 ja FY7 sekä antaa valmiutta elektroniikan eritasoisille jatko-opinnoille. HISTORIA PAKOLLISET KURSSIT 1,2,3 ja4 HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri HI2 Eurooppalainen ihminen HI3 Kansainväliset suhteet HI4 Suomen historian käännekohtia Kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Suositus pakollisten kurssien suoritusjärjestykseksi on 1,2,3,4. SYVENTÄVÄT KURSSIT HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan saakka Kurssilla tarkastellaan Suomen historian kehityslinjoja esihistoriasta vuoteen Lisäksi kurssin sisältöihin kuuluu paikallishistoriaa. Kurssin painotuksista sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa kurssin alussa.

14 14 HI6 Kulttuurien kohtaaminen Kurssi käsittelee Euroopan ulkopuolisten alueiden historiaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Tarkastelun kohteeksi valitaan joitakin Euroopan ulkopuolisia kulttuureja. Kurssin sisällöistä ja työtavoista sovitaan kurssin alussa. KEMIA PAKOLLINEN KURSSI 1 KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia SYVENTÄVÄT KURSSIT KE2 Kemian mikromaailma Tutustutaan aineen rakenteen ja ominaisuuksien väliseen yhteyteen. Kurssilla käytetään jaksollista järjestelmää ja opiskellaan hapetuslukuja. Opitaan kemialliset sidokset ja isomeriakäsite. Esitietoina vaaditaan KE1. KE3 Reaktiot ja energia Tällä kurssilla opitaan kirjoittamaan kemiallisen reaktion reaktioyhtälöitä, tutustutaan reaktiotyyppeihin, mekanismeihin ja sovelluksiin. Opiskellaan kemiallisen reaktion energiamuutoksia ja reaktionopeutta. Lasketaan reaktioyhtälöihin liittyviä laskuja. Käsitellään kaasujen yleinen tilanyhtälö. Esitietoina vaaditaan KE1 Ja KE2. KE4 Metallit ja materiaalit Kurssilla opiskellaan sähkökemiaa, mm. kemiallinen pari ja elektrolyysi. Käsitellään metalleja ja epämetalleja, sekä niiden happi- ja vety-yhdisteitä. Tutustutaan bio- ja synteettisiin polymeereihin sekä komposiitteihin. Esitietoina vaaditaan KE1 ja KE2. KE5 Reaktiot ja tasapaino Käsitellään tasapainoreaktioita sekä liukoisuutta ja liukoisuustasapainoa. Tulkitaan ja tuotetaan tasapainoon liittyviä graafisia esityksiä. Esitietoina vaaditaan KE1 ja KE2. KE6 Työkurssi Syvennetään kemian teorioita ja taitoja tekemällä synteesejä ja analyysejä eri kemian osa-alueilta. Tutustutaan tutkimusraportteihin ja laaditaan työselostuksia.

15 KE7 Kertauskurssi Kerrataan kurssien keskeisiä oppisisältöjä ja vahvistetaan laskennollisia taitoja. Harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista. Esitietoina vaaditaan KE1-KE5. 15 KUVATAIDE PAKOLLISET KURSSIT 1-2 KU1 Minä, kuva ja kulttuuri Kaikille yhteinen kuvataiteen kurssi Keskeiset sisällöt: Kuvan kulttuurinen tulkinta, kuva-analyysi, taiteellinen ilmaisu. Työtavat: Luennot, tutkielmat, taiteellinen työskentely KU2 Ympäristö, paikka ja tila Keskeiset sisällöt: arkkitehtuuri, muotoilu, suunnitteluprosessit. Työtavat: Luennot, tutkielmat, oma suunnitteluprojekti SYVENTÄVÄT KURSSIT (valtakunnalliset) KU3Media ja kuvien viestit Keskeiset sisällöt: Median kuvien erittely ja mediateknologiaan tutustuminen oman kuvailmaisun kautta. Työtavat: Tutkielmat, mediailmaisua eri tekniikoilla: kameroilla, videolla ja tietokoneella KU4Taiteen kuvista omiin kuviin Keskeiset sisällöt: Taiteen ja taideilmaisun historia. Työtavat: Luennot, tutkielmat, oma taiteellinen työskentely KU5 Nykytaiteen työpaja Keskeiset sisällöt: Nykytaiteen suuntaukset, taideilmaisun mahdollisuudet Työtavat: Taiteelliset harjoitukset, näyttelykäynnit. KOULUKOHTAISET KURSSIT KU6 Kuvataiteen lukiodiplomikurssi Sisältö: Valtakunnallisen lukiodiplomin suorittaminen. Työtavat: Taiteellinen työskentely

16 KU7 Keramiikkakurssi Sisältö: Keraamiset tekniikat Työtavat: Taiteellinen työskentely 16 KU8 Grafiikan kurssi Sisältö: Graafiset tekniikat: metalligrafiikka, serigrafia, collagrafia, carborundum. Työtavat: Taiteellinen Työskentely. LIIKUNTA Pakolliset kurssit 1,2 LI 1 Taitoa ja kuntoa Kurssin tavoitteena on, että opiskelija jatkaa peruskoulussa opittujen liikuntataitojen syventämistä ja harjoittamista, saa ohjausta monipuoliseen liikuntaan, saa myönteisiä liikuntakokemuksia, tutustuu mahdollisuuksien mukaan uusiin liikuntalajeihin, ymmärtää monipuolisen fyysisen kunnon harjoittamisen periaatteet ja toimii terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävästi. keskeiset sisällöt: Fyysisen kunnon harjoittelu, fyysisen kunnon mittaaminen ja arviointi, lihashuolto ja rentoutus, sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit, voimistelu eri muodoissaan, tanssi eri muodoissaan, talviliikunta, uinti ja vesipelastus, yleisurheilu, suunnistus ja luontoliikunta LI2 Liikuntaa yhdessä ja erikseen Kurssin tavoitteena on, että opiskelija monipuolistaa lajitaitojaan ja tietojaan, saa perustiedot kunto-ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen, saa ohjausta henkilökohtaisen, terveyttä edistävän liikuntaharrastuksen aktivoimiseen, oppii vastuulliseen toimintaan itsenäisesti ja ryhmässä, oppii arvostamaan ja ylläpitämään terveyttä ja työkykyä, kehittyy sosiaalisessa kanssakäymisessä. keskeiset sisällöt: Fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus, sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit, voimistelu eri muodoissaan, tanssi eri muodoissaan, talviliikunta, kuntouinti ja vesiliikunta, luontoliikunta, jokin uusi liikuntalaji

17 17 SYVENTÄVÄT KURSSIT Kurssien tavoitteena on opiskelijalähtöisyyden korostuminen, yhteistoiminnallisuuden edistäminen ja koulun yhteishengen vahvistaminen. Syventävien kurssin sisältöjen tarkentaminen tapahtuu opiskelijoiden kanssa yhdessä. LI3 Virkisty liikunnasta Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta liikuntamuodosta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön. LI4 Yhdessä liikkuen Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta. Kurssin sisältönä ovat vanhat tanssit tai jokin muu yhdessä toteutettava liikunta. LI5 Kuntoliikunta Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. Opiskelijat laativat henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa. LI6, Liikuntadiplomikurssi Opiskelija suorittaa lukiodiplomin liikunnasta. Valtakunnallisen liikunnan lukiodiplomin suorittamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut viisi (5) liikunnan kurssia. Tämän lisäksi opiskelija antaa näytöt liikuntatiedoista, liikuntakykyisyydestä ja erityisosaamisestga valitsemassaan lajissa. Opiskelijan laatiman portofolion ja muun seurannan perusteella todistukseen merkitään muut eniten harrastetut lajit, menestyminen kilpaurheilussa ja osallistuminen koulun liikuntatoimintaan. Yhteistyötaidot arvioidaan liikuntakurssien perusteella. Liikuntadiplomi arvioidaan numerolla 1-5. Liikuntadiplomikurssi suoritetaan varsinaisen kouluajan ulkopuolella erikseen sovittavina aikoina ja se alkaa parittomien vuosien syksyllä.

18 18 MAANTIEDE PAKOLLISET KURSSIT 1 ja 2 GE1 Sininen planeetta Kurssilla käydään läpi maapallon keskeiset luonnonolosuhteet kuten ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet ja pinnanmuotoihin vaikuttavat tekijät. Tavoitteena on saada yleiskuva maapallon luonnonoloista ja niiden alueellisista eroista. GE2. Yhteinen maailma Kurssilla perehdytään väestötieteeseen, luonnonvarojen hyödyntämiseen ja ihmistoiminnan alueelliseen rakenteeseen. Tavoitteena on ymmärtää alueellisten erojen syitä ja kestävän kehityksen edellytyksiä. SYVENTÄVÄT KURSSIT GE3. Riskien maailma Kurssi käsittelee ihmistoimintaa uhkaavia riskejä (maanjäristykset, myrskyt, luonnonvarojen loppuminen ) sekä näiden riskien vähentämismahdollisuuksia. Samalla seurataan uutisia ajankohtaisista riskeistä. GE4. Aluetutkimus Kurssilla perehdytään maantieteelliseen tiedonhankintaan, erityisesti karttoihin ja paikkatietojärjestelmiin. Tehdään tutkimus itse valitusta alueesta, esim. valtiosta ja käytetään siinä näitä taitoja. GE5. Kehitysmaat Tutustutaan tarkemmin jonkin alikehittyneen alueen (esim. Afrikan) maantieteeseen ja etsitään syitä sen ongelmiin. Käsitellään kehitysyhteistyön eri muotoja. Kurssi etenee erilaisten harjoitustöiden, filmien sekä sanomalehti- ja internettutkimusten muodossa. GE6. Euroopan aluemaantiede ja kertaus Kurssilla kerrataan luonnon- ja kulttuurimaantiedettä ylioppilaskirjoituksia varten. Aineistona käytetään Eurooppaa, josta samalla hankitaan syventävää tietoa ja kerrataan nimistöä. Kurssi arvostellaan harjoitustöiden perusteella ja sille voivat osallistua myös muut asiasta kiinnostuneet. -kurssi 1. suoritetaan ensin, muuten järjestys vapaa

19 19 MATEMATIIKKA LYHYT PAKOLLISET KURSSIT 1,2,3,4,5 ja 6. MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt MAB2 Geometria MAB3 Matemaattisia malleja I MAB4 Matemaattinen analyysi MAB5 Tilastot ja todennäköisyys MAB6 Matemaattisia malleja II SYVENTÄVÄT KURSSIT MAB7 Talousmatematiikka Perehdytään indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muihin sellaisiin laskelmiin sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Sovelletaan tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn. MAB8 Matemaattisia malleja III Kurssilla käsitellään tarkemmin trigonometrisia funktioita. Tutustutaan vektoreihin ja niiden laskutoimituksiin. MAB9 Kertauskurssi Kerrataan lukion pakollisten kurssien asioita. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin tutustumalla vanhoihin tehtäviin.

20 MATEMATIIKKA PITKÄ 20 PAKOLLISET KURSSIT suoritetaan numerojärjestyksessä (suluissa suositeltava suoritusvuosi) MAA1 Funktiot ja yhtälöt (I) MAA2 Polynomifunktiot (I) MAA3 Geometria (I) MAA4 Analyyttinen geometria (I) MAA5 Vektorit (I) MAA6 Todennäköisyys ja tilastot (II) MAA7 Derivaatta (II) MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot (II) MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot (II) MAA10 Integraalilaskenta (III) VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT(suluissa suositeltava suoritusvuosi) MAA11 Lukuteoria ja logiikka (I) Tutustutaan matemaattisen logiikan perusteisiin sekä lukuteoriaan kuten kokonaislukujen jaollisuusominaisuuksiin ja alkulukuihin. Esitietoina vaaditaan kurssien MAA1 ja MAA2 tiedot. MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (II) Tällä kurssilla käytetään paljon graafisia laskimia. Opitaan ymmärtämään absoluuttinen ja suhteellisen virheen käsitteet. Tutustutaan ratkaisualgoritmeihin ja likimääräismenetelmiin yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisuissa sekä differentiaalilaskennassa. Opiskellaan polynomien jakoyhtälö. Esitietoina vaaditaan kurssien MAA1 - MAA8 tiedot MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (III) Kurssilla syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemusta. Täydennetään integraalilaskennan taitoja ja sovelletaan niitä muun muassa jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimiseen. Tutkitaan lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia. Esitietoina vaaditaan kurssien MAA1 - MAA10 tiedot.

21 21 KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT(suluissa suositeltava suoritusvuosi) MAA14 Kertauskurssi (III) Kerrataan lukion pitkän matematiikan pakolliset kurssit. Esitietoina vaaditaan kurssien MAA1 - MAA10 tiedot. MAA15 Talousmatematiikka (II tai III) Perehdytään indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muihin sellaisiin laskelmiin sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Tilastollisia menetelmiä sovelletaan erityisesti mahdollisien projektitehtävien käsittelyyn. Esitietoina vaaditaan kurssien MAA1 MAA6 tiedot. Kurssi toteutetaan joka toinen vuosi (lv , jne.). MAA16 Tilastollinen päättely (II tai III) Tutustutaan tilastoaineiston mallintamiseen todennäköisyysjakaumilla. Tutustutaan otoksen informaation perusteella luottamusväliin ja luottamustasoon arvion tarkkuuden mittana. Perehdytään käytettävien mallien hyvyyden ja niiden pohjalta laadittavien ennusteiden luotettavuuden testaukseen. Vahvistetaan tilasto- ja todennäköisyyslaskennan taitoja. Esitietoina vaaditaan kurssin MAA6 tiedot. Kurssi toteutetaan joka toinen vuosi (lv , jne.). MAA17 Lineaarialgebra (II tai III) Opiskellaan matriisien laskutoimitukset ja matriisien käyttöä yhtälöryhmien ratkaisemiseen. Tutustutaan vektoriavaruuksiin ja lineaarikuvauksiin. Käsitellään ominaisarvoja ja ominaisvektoreita. Esitietoina vaaditaan kurssien MAA1 - MAA5 tiedot. Kurssi toteutetaan joka toinen vuosi (lv , jne.). MAA18 Geometrian ja vektorien täydennys sekä kompleksiluvut (II tai III) Syvennetään geometrian osaamista ja tutustutaan matemaattiseen todistustekniikkaan lähinnä yhtenevyyslauseiden kautta. Käsitellään kolmiulotteinen vektoriavaruus, jossa uutena asiana vektoritulo ja skalaarikolmitulo. Laajennetaan lukualuetta kompleksilukuihin. Opiskellaan kompleksilukujen määritelmä ja laskutoimitukset. Tutustutaan kompleksitasoon. Määritetään toisen asteen yhtälön yleinen ratkaisu. Esitietoina vaaditaan MAA1 MAA8 tiedot (voidaan opiskella samanaikaisesti kurssin MAA8 kanssa). Kurssi toteutetaan joka toinen vuosi (lv , jne.). Kurssin tarkka sisältö selviää kurssin alussa.

22 22 MUSIIKKI PAKOLLISET KURSSIT 1-2 MU1 Musiikki ja minä Opiskelija tutkii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana sekä kulttuuripalvelujen käyttäjänä. MU2 Moniääninen Suomi Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja ja oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä. SYVENTÄVÄT KURSSIT MU3 Ovet auki musiikille Opiskelija tutustuu itselleen vieraisiin musiikinlajeihin ja musiikkikulttuureihin. MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. MU5 Musiikkiprojekti Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan musiikillinen kokonaisuus, joka voi olla esim. pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteiden välinen projekti. OPINTO-OHJAUS PAKOLLINEN KURSSI 1 OPO1 Koulutus, työ ja tulevaisuus Opinto-ohjauksen pakollisen kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa lukio-opiskeluun ja jatko-opintoihin liittyvät keskeiset tiedot ja taidot. Kurssi jaetaan kahdelle vuodelle. Keskeiset sisällöt: lukio-opintoihin liittyvät käytänteet, opiskelutekniikka, itsetuntemus, ylioppilaskirjoitukset, ammatillinen suuntautuminen, jatko-opintomahdollisuuksiin perehtyminen ja niihin hakeutuminen, työelämätietous ja yrittäjyys. Kurssin suoritus edellyttää osallistumista ryhmänohjaustuokioihin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

23 23 PSYKOLOGIA SYVENTÄVÄ KURSSI OPO2 Opiskelu, työ ja ammatinvalinta Kurssia ei tarjota lv Tavoitteena on lisätä opiskeluvalmiuksia, parantaa itsetuntemusta ja syventyä ammatti- ja urasuunnitteluun. Kurssin aikana perehdytään jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta keskeisiin kysymyksiin, mm. yrittäjyyteen. Apuna käytetään kirjallisuutta, tietoverkkoa, tuntivierailuja ja opintokäyntejä mahdollisuuksien mukaan. Kurssisuoritus edellyttää kirjallisten tehtävien suorittamista sekä keskusteluihin ja opintokäynteihin osallistumista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. OPO3 OPISKELUTAIDOT JA OPPIMISEN ILO! (0,5 kurssia) Kurssin tavoitteena on auttaa sinua - pohtimaan omaa oppimistasi ja opiskelutapojasi - löytämään sinulle sopivat opiskelutavat - löytämään vertaistukea muilta opiskelijoilta - uskomaan itseesi ja mahdollisuuksiisi - löytämään oppimisen ilon! PAKOLLINEN KURSSI 1 PS 1 Psykologian perustiedot SYVENTÄVÄT KURSSIT PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys Kurssilla opitaan ymmärtämään yksilön psyykkistä kehitystä vauvasta aina vanhuuteen saakka. Eri kehitysvaiheita tarkastellaan erilaisten kehityspsykologisten teorioiden pohjalta. Kurssilla käsitellään myös yksilön kehitykseen liittyviä ongelmia ja sitä, kuinka yksilön kehitystä tutkitaan ja kuinka psyykkiseen kehitykseen voidaan vaikuttaa. PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet Kurssilla käsitellään kognitiivisia perusprosesseja, kuten tarkkaavaisuutta, havaitsemista ja muistin toiminnan periaatteita. Opitaan ymmärtämään vireystilan säätelyn, nukkumisen ja unen merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Kurssilla tutustutaan hermoston perusrakenteisiin ja toiminnan periaatteisiin.

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

2008-2009. Kurssiopas

2008-2009. Kurssiopas 2008-2009 Kurssiopas Hervannan lukio Opiskelijankatu 31, 33720 Tampere 2008-2009 Tämä kurssiopas sisältää tiivistetyt kuvaukset Hervannan lukion kursseista. Sisällön lisäksi kursseista on esitetty tärkeitä

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

Biologia. 1. Eliömaailma (BI1) 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) Pakolliset kurssit

Biologia. 1. Eliömaailma (BI1) 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) Pakolliset kurssit Biologia Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) Biologia tieteenä elämän ominaisuudet ja perusedellytykset biologiset tieteet ja tutkimusmenetelmät Luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen ekosysteemien ja

Lisätiedot

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSI 1 (ÄI1) KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS PAKOLLINEN: Kirjallisen ja suullisen ilmaisun perusvalmiuksien vahvistaminen. Tekstilajit ja tekstityypit.

Lisätiedot

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten viestintätilanne ja väline, tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 KURSSISISÄLLÖT: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 6 ENGLANTI (A1) 7 SAKSA SA 9 RUOTSI (B1) 10 SAKSA SAB2 JA SAB3 12 RANSKA RAB2 JA RAB3 14 MATEMATIIKKA

Lisätiedot

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio Lv. 2015-2016 Teuvan lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja

Lisätiedot

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011 Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Mikä Mun juttu on?... 1 1.2 Mun juttu opiskelu... 1 1.3

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT Äidinkieli Englanti A1 kieli Ruotsi B1 kieli Saksa B2 kieli Matematiikka Fysiikka Kemia Biologia Maantieto Uskonto Evankelis-luterilainen uskonto Ortodoksinen

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629305, 050-4323671 vs.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629304, 044-9074402 koulusihteeri Maisa Lehvänen puh.

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tämä kurssiopas sisältää kaikki Ruoveden Yhteiskoulun lukion kurssit. Lisää valittavia kursseja löydät seudulliselta verkkokurssitarjottimelta: www.seututarjotin.fi ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 Kieli,

Lisätiedot

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna. 1 Punkaharjun lukio Palomäentie 2 58500 PUNKAHARJU rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.fi opinto-ohjaaja

Lisätiedot

KURSSIOPAS LV. 2015-2016

KURSSIOPAS LV. 2015-2016 1 KURSSIOPAS LV. 2015-2016 2 LUKION KURSSIT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KURSSIA, joista PAKOLLISIA 47 (lyhyt mat.) tai 51 (pitkä mat.) SYVENTÄVIÄ VÄHINTÄÄN 10 OPPIAINE PAKOLLISET SYVENTÄVÄT lkm (kurssien nrot)

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2012 2013 2 SISÄLLYS 1. LUKUVUOSI 2012 2013 4 2. OPETTAJAT 5 3. OPPIAINEET JA KURSSIMÄÄRÄT 6 4. LUKIO 7 5. ARVIOINTI 11 6. AINEIDEN KURSSIKOHTAISET TAVOITTEET 14

Lisätiedot