Kasevan visiolause vuoteen 2018 on: Kaseva monipuolisen asumisen ja kuntouttavien palvelujen monialaosaaja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasevan visiolause vuoteen 2018 on: Kaseva monipuolisen asumisen ja kuntouttavien palvelujen monialaosaaja."

Transkriptio

1 Palveluyhdistys Kaseva ry:n KASEVA-STRATEGIA Perustehtävä, visio, arvot ja toiminnan peruselementit Perustehtävä Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vammaisten ja pitkäaikaissairaiden itsenäistymisen edistäminen ja omatoimisen elämän saavuttaminen yhteiskunnan jäsenenä. Visio 2018 Kasevan visiolause vuoteen 2018 on: Kaseva monipuolisen asumisen ja kuntouttavien palvelujen monialaosaaja. Arvot Toiminta perustuu yhdessä sovittuihin arvoihin, jotka näkyvät kaikessa toiminnassa. Nämä arvot ovat: * yksilöllisyyden ja erilaisuuden kunnioittaminen * turvallisuus * yhteisöllisyys * avoimuus Toiminnan piirissä olevia asiakkaita ja asukkaita kohdellaan yksilöllisesti. Erilaisuus sen kaikissa muodoissa koetaan toimintaa rikastuttavana tekijänä. Kaikki asiakkaat, asukkaat, luottamus- ja toimihenkilöt ovat tasa-arvoisia keskenään ja suhteessa yhteiskuntaan. Yhdistyksellä on esteettömät ja turvalliset toimitilat. Ammattitaitoinen henkilökunta vastaa turvallisen ja asiakaslähtöisen toiminnan järjestämisestä. Henkilökunta ylläpitää ja päivittää aktiivisesti tietojaan ja taitojaan. Yhteisöllisyys eri toiminnoissa kasvattaa kaikkien mukana olevien sosiaalista pääomaa ja lisää osallisuutta yhteiskunnan eri toimintoihin. Kantava tekijä toiminnan eri osa-alueilla on avoimuus niin yhdistyksen sisällä kuin yhteistyötahoihin ja julkisuuteenkin nähden. Palveluyhdistys Kaseva ry Tietäjänkatu Littoinen puh

2 Palvelutarjonta Yhdistyksen kolme toiminta-aluetta ovat: * asumispalvelut * kohtaamispaikkatoiminta * kehittämistoiminta Kaseva järjestää kaarinalaisille kehitysvammaisille autettua, ohjattua ja tuettua asumispalvelua sekä lyhytaikaishoitoa kaupungin kanssa tehdyn puitesopimuksen mukaan. Toimintaa kehitetään yhteistyössä vammaispalveluohjaajan, omaisten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Avoimen kohtaamispaikan toimintaa järjestetään Raha-automaattiyhdistyksen ja kaupungin kansalaistoiminnan lautakunnan avustuksilla. Toimintaa kehitetään kansalaistoiminnan keskuksena kävijälähtöisesti. Suurin osa kävijöistä on mielenterveyskuntoutujia. Raha-automaattiyhdistyksen avustuksilla yhdistys toteuttaa kehittämisprojekteja, joita suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä Kaarinan kaupungin hyvinvointipalvelujen eri toimijoiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Viestintä Sisäinen ja ulkoinen viestintä toteutetaan hallituksen hyväksymän viestintäsuunnitelman mukaan. Viestinnän tavoitteena on välittää yhdistyksen toiminnasta sitä tietoa, mikä perustuu toimintakuvausten lisäksi asiakaspalautteiden ja tilastojen kautta saatuun tietoon. Palveluyhdistys Kasevan tunnuksena ovat tandempyöräilijät, mikä kuvaa yhdessä tekemisen merkitystä. Pyörän menosuunta kuvaa toiminnan eteenpäin menoa ja kehittymistä. Vihreä väri kuvastaa kestävä kehitys-periaatetta, mikä huomioidaan yhdistyksen kaikessa toiminnassa. Kasevan visioviesti on Kaseva monipuolisen asumisen ja kuntouttavien palvelujen moniala-osaaja. Siinä on lyhyesti kiteytetty yhdistyksen perustoiminta ja osaaminen. Toimintaympäristön määrittely Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden edustajien yhteistyönä on vuonna 2012 määritelty toimintaympäristö nelikenttä-, eli SWOT- analyysin mukaan ja se on päivitetty hallituksen jäsenten kesken syksyllä

3 Sisäiset vahvuudet Ammattitaitoinen ja työhön sitoutunut henkilökunta, jolla kykyä ja halua muutoksiin Laadukas työntulos Pirrassa ja Sukkulassa asianmukaiset, turvalliset ja toimivat tilat Innovatiivisuus ja projektiosaaminen Laatutyö Toiminnan läpinäkyvyys Hyvät verkostot Sisäiset heikkoudet Kiesin resurssit, eli tila, rahoitus ja henkilökunta Toiminnan haavoittuvuus, ns. hiljaisen tiedon siirtäminen Miten hyödynnämme ne? Henkilökunnan tukeminen ja kannustaminen jatkuvaan ammattitaidon ylläpitämiseen. Jaksamisen tukeminen. Työn jatkuvuus. Viestintä palvelujen ostajille ja rahoittajille Tilojen ja laitteiden kunnon jatkuva seuranta ja nopea reagointi mahdollisiin korjaustarpeisiin Työilmapiiri, jossa sallitaan tehdä uusia asioita ja työskennellä eri tavoin. Korkealaatuinen projektiosaaminen, josta tiedotetaan ulospäin Selkeät toimintaohjeet hyödyttävät työtä ja työilmapiiriä, kun on yhteinen tieto laatuvaatimukset täyttävästä toiminnasta Jatkuva tiedottaminen palvelujen käyttäjille, yhteistyökumppaneille, rahoittajille ja suurelle yleisölle Paljon eri alojen osaajia Apuna rahoituksessa Yhdistyksen tunnettavuus kasvaa Miten korjaamme ne? Toiminnan läpinäkyvyys ja korkeatasoisuus Verkostoyhteistyö Toiminnan tarpeellisuuden perustelu Laatuohjeistus Toiminnan dokumentointi 3

4 Pienten lasten viikonloppuhoitojaksojen tilakysymys Henkilökunnan ikääntyminen/jaksaminen Ympäristön tarjoamat mahdollisuudet Eri rahoitusmahdollisuudet Ympäristökunnat palvelujen ostajina Asiakaskuntaa riittää Hyvät verkostot Vapaaehtoistyöntekijät Yhteiskunnan muutokset Teknologian huima kehitys Ympäristöstä kohdistuvat uhat Osaavan henkilökunnan saanti ja pitäminen Kiesin rahoitus Tiukka taloustilanne Kehittämistyö kaupungin kanssa Seudullinen yhteistyö oman yksikön aikaansaamiseksi Tyhy-toiminta, kannustus omasta kunnosta huolehtimiseen Hiljaisen tiedon siirtäminen Miten hyödynnämme ne? RAY, ARA, TE-keskus, EU Projektien laadukas toiminta Ideariihet muiden ammattilaisten kanssa Aktiivinen tiedottaminen Yhdistyksen toiminta näkyväksi Pidetään yllä ja verkostoidutaan lisää Vapaaehtoistoiminnan keskus Paletin kehittäminen ja toiminnan rahoituksen turvaaminen projektin jälkeen (2015 >) Seurataan yhteiskunnallisia ja ympäristömuutoksia, mm. sote- ja kuntauudistukset. Muutosvalmius, joustavuus Kehittämisprojektit Omien vastuualueiden seuranta Miten varaudumme niihin? Yhdistyksen hyvän työnantajamaineen ylläpito Laadukas toiminta ja siitä tiedottaminen Tarkka talousseuranta 4

5 RAY-rahoitus Toiminnan väheneminen > imago Asumispalvelujen kysynnän ja tarjonnan eriaikaisuus Asumispalvelujen kilpailutus Perustellut hakemukset, hyvä raportointi, yhteys valmistelijoihin Kehittämistoiminnan ja projektien ylläpito Tiivis yhteistyö kaupungin vammaispalveluiden toimihenkilöiden kanssa Tiedottaminen ympäristökuntiin Asumistarvekartoitus Kaarinassa Laadukas toiminta Sidosryhmät Yhdistyksen sidosryhmät voidaan jakaa kolmeen osaan: sisäinen verkosto, kumppanit ja yhteistyötahot sekä ulkoinen maailma. Sidosryhmiin pidetään säännöllistä yhteyttä yhteisten tapaamisten, kokousten, erilaisten kyselyjen ja vapaamuotoisten kohtaamisten avulla. Sisäiseen verkostoon kuuluvat yhdistyksen jäsenet, hallituksen jäsenet, henkilökunta ja vapaaehtoistoimijat. Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat asukkaiden omaiset, Kaarinan kaupungin perusturvalautakunta, hyvinvointipalvelujen toimihenkilöt, muut kaupungin hallintokunnat toimihenkilöineen, Raha-automaattiyhdistys, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, eri oppilaitokset, vammais- ja kansanterveysjärjestöt sekä seurakunnat. Ulkoiseen maailmaan kuuluvat potentiaaliset jäsenet ja vapaaehtoistoimijat, suuri yleisö ja media. Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet Seuraavassa on kuvattu tärkeimmät strategiset tavoitteet toimintajakson aikana. Yksityiskohtaiset toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseen suunnitellaan vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa ja tarkistetaan hallituksen lokakuun kokouksessa. Kehitysvammaisten asumispalvelut Asumispalveluyksikkö Pirran toiminnassa panostetaan asukkaiden omatoimisuuden lisäämiseen, osallisuuden lisääntymiseen ja hyviin perushoitopalveluihin. Asukkaiden osallisuutta toiminnan suunnittelussa tuetaan säännöllisillä asukasyhteisökokouksilla. 5

6 Vakituisten asukkaiden lisäksi Pirrassa on lyhytaikaishoitoasiakkaita sekä pienten pitkäaikaissairaiden lasten viikonloppuhoitojaksoja. Myös asumisvalmennusta annetaan Pirrassa. Asuntoryhmä Sukkulassa panostetaan asukkaiden ohjaukseen ja tukemiseen yksilöllisten palvelusuunnitelmien mukaan. Yhteisöllisyys ja asiakaslähtöisyys korostuvat kaikessa toiminnassa ja mm. viikottaiset asukaskokoukset palvelevat tätä. strategiset tavoitteet - Asuntoryhmä Sukkulan yhteisöllisyyden kehittäminen ja asukkaiden mielekkääseen työ- ja päivätoimintaan ohjaaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa - Asuntoryhmän Sukkulan talouden tasapainottaminen - Asuntoryhmä Sukkulan käyttöaste vähintään 90 %/vuosi - Asumispalveluyksikkö Pirran pienten lasten viikonloppuhoitojaksojen kehittäminen toiminnallisesti sekä tilojen osalta - Asumispalveluyksikkö Pirran käyttöaste vähintään 90 %/vuosi - Asumispalveluyksikkö Pirran toiminta ja tilojen käyttö vastaamaan kulloistakin tarvetta - tarvekartoitus ja suunnittelu erilliselle lyhytaikaishoitoyksikölle yhdessä lähikuntien kanssa Avoin kohtaamispaikka Kiesi Avoin kohtaamispaikka Kiesi on kansalaistoiminnan keskus, jonka toiminta ja palvelut ovat kaikkien niistä kiinnostuneiden käytettävissä. Pääasiallinen käyttäjäkunta ovat mielenterveyskuntoutujat. strategiset tavoitteet - Kiesin kaupungin avustus tulee saada vastaamaan kustannuksia - Raha-automaattiyhdistyksen kohdennettu toiminta-avustus tulee saada vastaamaan kustannuksia - Kiesin toimintaa tulee jatkuvasti kehittää kaikille avoimeksi kansalaistoiminnan keskukseksi, jossa kävijät ideoivat ja järjestävät itselleen mieluista toimintaa - Kiesille tulee saada asianmukaiset toimitilat Kehittämisprojektit Kehittämisprojekteilla toteutetaan toiminta-ajatusta ja kehitetään uusia toimintamalleja kaarinalaiseen vammais- ja mielenterveystyöhön. 6

7 strategiset tavoitteet - tulee tutkia eri rahoitusmahdollisuuksia uusille kehittämisprojekteille sekä kartoittaa mielenterveys- ja vammaistyön kehittämistarpeita Kaarinassa yhteistyössä kaupungin hyvinvointipalvelujen kanssa - tarpeen mukaan Raha-automaattiyhdistykselle tai muille rahoittajille tulee tehdä uusia, asiakaslähtöisiä hankeanomuksia joko yhdistyksen omana tai muiden yhteistyötahojen kumppanuushankkeina - Vastoinkäymiset voimavaraksi projektin tavoitteen mukaisesti juurruttaa Vapaaehtoistoiminnan keskus Paletin toiminta Kaarinaan vuonna 2014 niin, että se jatkuu projektin jälkeen RAY:n ja kaupungin rahoittamana Osaava ja motivoitunut henkilökunta Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta on yhdistyksen suurin voimavara. Henkilökunta ylläpitää ammattitaitoaan jatkuvalla täydennyskoulutuksella. Hyvinvoinnista huolehditaan mm. vuosittaisilla kehityskeskusteluilla ja monimuotoisella hyvinvointia tukevalla toiminnalla. Yhdistyksen mainetta hyvänä ja kannustavana, erilaisuutta sallivana työnantajana tulee ylläpitää. strategiset tavoitteet - henkilökunnalla tulee olla mahdollisuus jatkuvaan ammattitaidon päivittämiseen erityisesti yhdistyksen ja oman toimensa toimintaaloilla - työssä jaksamista tulee tukea monimuotoisella toiminnalla - työkiertoa ja mahdollisuutta työn vaihtoon yhdistyksen sisällä tulee kehittää - hyvän työnantajamaineen ylläpitäminen Strategian seuranta ja toiminnan arviointi Yhdistyksen hallitus ja henkilökunnan edustajat seuraavat strategian toteutumista vuosittain syyskuussa pidettävillä strategia- ja suunnittelupäivillä. Tavoitteita täsmennetään vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Toimintaa arvioidaan hallituksen hyväksymän arviointisuunnitelman mukaan. Palautetta asiakkailta ja yhteistyötahoilta kerätään kyselyillä sekä yhteisissä tapaamissa ja kokouksissa. Jatkuvaa palautteen antoa varten toimipisteissä on palautelaatikot ja kotisivuilla palautelomake. Kaikki saatu palaute kirjataan ja käsitellään henkilökuntapalavereissa sekä annetaan tarvittaessa tiedoksi hallitukselle. 7

8 Vuosittain toimintaa ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan toimintakertomuksessa, tilinpäätöksessä ja henkilöstötilinpäätöksessä sekä kahden vuoden välein yhteiskuntavastuuraportissa. Toiminnanjohtaja seuraa talouden toteumia kuukausiraporteilla ja hallitus kolmannesvuosiraporteilla. Ulkoinen luotaus Toimintaympäristön, yhteiskunnan, lainsäädännön ja yhteistyötahojen toimintaa seurataan koko ajan, jotta pystytään huomaamaan heikotkin signaalit, joilla on vaikutusta yhdistyksen toimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen. Ulkoisessa luotauksessa tärkeää on * mediajulkisuuden ja asiantuntijoiden (lehdet, internet, ym.) seuranta * erilaisten tilastojen ja vertailutietojen seuranta * Kaarinan kaupungin ja eri yhteistyötahojen päätöksenteon ja toiminnan seuranta * palautteet Sisäinen luotaus Erityisesti toiminnanjohtajan tehtävänä on seurata yhdistyksen sisäistä ilmapiiriä ja siinä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia sekä ottaa korjausta vaativat asiat viivytyksettä keskusteluun. Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on huomioida työympäristöä ja työilmapiiriä sekä tiedottaa asioista edelleen toiminnanjohtajalle. Kuukausittaisiin henkilökuntapalavereihin jokainen voi esittää esille otettavia asioita. Näistä tapaamisista laaditaan muistiot, jotka ovat henkilökunnan saatavilla kotisivujen henkilöstöosiossa. Toiminnanjohtaja käy vuosittain jokaisen toimihenkilön kanssa kehityskeskustelun, jonka aikana arvioidaan kuluneen vuoden tavoitteiden toteutumista ja määritellään tavoitteet seuraavalle vuodelle sekä keskustellaan koulutustarpeista. Samalla toimihenkilöt arvioivat yhteistyötä muun henkilökunnan, yhteistyökumppanien ja toiminnanjohtajan kanssa sekä antavat palautetta toiminnanjohtajalle. Sisäisessä luotauksessa tärkeää on * työilmapiirin seuraaminen ja mahdollisten muutosten huomaaminen * hyvien käytäntöjen vahvistaminen ja levittäminen * sairaus- ym. poissaolojen seuraaminen * toiminnan häiriötilanteiden seuraaminen * muutokset kiinnostuksessa toiminnan kehittämiseen * välinpitämättömyys yhteisesti sovituista toimintatavoista * muutokset asiakkaiden ja asukkaiden käyttäytymisessä 8

9 Dokumentointi Yhdistyksellä on laatuohjeisto, mikä on kirjattu muotoon Jatkuvan kehittämisen kehä ja missä on kuvattu toiminnan ydinprosessit ja määritelty niille toiminta-ohjeet. Samoin on määritelty dokumentointi sekä toiminnan kriittiset kohdat työohjeineen. Dokumentoinnin tulee olla riittävää asiakkaiden ja asukkaiden aseman ja oikeuksien turvaamiseksi sekä henkilökunnan työn joustavuuden kannalta. Hallinnon dokumentointiin kuuluvat kevät- ja syyskokousten pöytäkirjat sekä hallituksen kokousten pöytäkirjat samoin kuin toiminnanjohtajan päätöspöytäkirjat. Vuosittainen tilinpäätös toimintakertomuksineen antaa kokonaiskuvan yhdistyksen toiminnasta. Strategia hyväksytty hallituksen kokouksessa Strategia päivitetty hallituksen kokouksessa

Palveluyhdistys Kaseva ry

Palveluyhdistys Kaseva ry Palveluyhdistys Kaseva ry TOIMINTAA ITSENÄISEMMÄN ELÄMÄN PUOLESTA Kolme kauaskatseista henkilöä on 16.4.1992 allekirjoittanut Palveluyhdistys Kaseva ry:n perustamisasiakirjan. Yhdistyksen tarkoitukseksi

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Omaisen arjessa mukana Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n strategia vuosille 2007 2011

Omaisen arjessa mukana Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n strategia vuosille 2007 2011 Omaisen arjessa mukana Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n strategia vuosille 2007 2011 Sisällysluettelo Johdanto...4 Strategiatyöskentelyyn osallistujat...5 Katsaus historiaan ja nykyiseen

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015

Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VIESTINTÄSUUNNITELMA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VIESTINTÄSUUNNITELMA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VIESTINTÄSUUNNITELMA Johtoryhmä 12.8.2014 1 SISÄLLYS 1 VIESTINTÄSTRATEGIA... 2 1.1 Viestinnän strategiset lähtökohdat hyvinvointikuntayhtymän visio, arvot ja strategiset

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry SISÄLLYS YLEISTÄ 3 HOITOKOTI VENLA 4 RYHMÄKOTI KAISLA 5 SYLVI-KOTI 5 PÄIVÄPAIKKA VILLA 6 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 8 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 8 SAIRAANHOIDON

Lisätiedot

MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina

MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011 Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 2 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIORGANISAATIO... 3 2.1

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

MT-navigaattori - projektin väliraportti 1.5.2010-30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina

MT-navigaattori - projektin väliraportti 1.5.2010-30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 1 MT-navigaattori - projektin väliraportti 1.5.2010-30.9.2011 Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 3 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 5 2 PROJEKTIORGANISAATIO... 5

Lisätiedot

Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/2014 Milla Ryynänen

Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/2014 Milla Ryynänen Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/201 Milla Ryynänen 28 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOIMINTAPROSESSIT... 3 2 PALVELUPOLUN MALLINTAMINEN... 2.1 Nykytilanteen kuvaus...

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

STRATEGIA VUOTEEN 2020

STRATEGIA VUOTEEN 2020 Kannelmäen Voimistelijat ry STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Toimintaa ohjaavat tekijät 2.1. Toiminnan arvopohja 2.2. SWOT-analyysi suunnittelun taustalla 3. Toimintaa ohjaavat tavoitteet

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot