AIDA (Adaptive Intelligent Design Process for sustainable Area)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIDA (Adaptive Intelligent Design Process for sustainable Area)"

Transkriptio

1 AIDA (Adaptive Intelligent Design Process for sustainable Area) Kestävän aluesuunnittelun prosessi Terhi Leino, Tampereen teknillinen yliopisto Suunnitelmat eivät ole tärkeitä mutta suunnittelu on kaikki kaikessa : totesi jo Yhdysvaltain presidentti Eisenhower. Tekesin AIDA (Adaptive, Innovative Design process for sustainable Areas) kestävän aluesuunnittelun prosessi hanke on ensimmäistä kertaa pureutunut kestävän aluesuunnittelun prosessiin. Tavoitteena on kehittää ammattilaisten ohjaamana nopea ketterä prosessi, joka sopeutuu jatkuviin muutoksiin alueen elinkaaren aikana. Tämä poikkitieteellinen hanke on toteutettu käytännön aluesuunnittelukohteissa Tampereella, Vantaalla ja Helsingissä, sekä sen kansainväliset rinnakkaishankkeet ovat Japanin EMC(Eco Model City), Itävallan Haus der Zukunft, Hollannin Randstad Toteuttavasta teollisuudesta mukana ovat NCC, Skanska, YIT, Sweco, Pöyry, Rakennusyhtiö Pohjola, Pohjola Talot ja Uponor ja tutkimuksesta TTYn Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta. AIDA yhdistää käytännön suunnittelutiimien, tutkijoiden sekä toteuttajien käsitykset hyvin toimivasta prosessista sekä kestävän kehityksen siihen tuomista lisävaatimuksista. Tuloksena on saatu uudentyyppinen lähestymistapa ja kehitetty sitä tukevia työkaluja sekä mittava aineisto käytännön kohteiden tuloksista sekä Suomesta että ulkomailta. Yleistä Aluesuunnittelun toteutus nähdään usein projekteina vaikka käytännön suunnittelutehtävän kannalta projektimaisen työskentelyn ehdot eli tunnettu kohde, asiakas, aikataulu, budjetti ja kohdennettu resursointi yli suunnitteluaikajänteen ei miltään osin toteudu. Erityisesti kestävän kehityksen aluesuunnittelu on Aidatutkimukseen osallistuneiden ja benchmarkkattujen kohteiden suunnittelussa jatkuvaa elinkaaren yli ulottuvaa prosessia, jossa jokainen toteutettu ratkaisu on suunnattu kehitystoimenpide. Jokaisella näistä kehitystoimenpiteillä on sekä haluttu, ei toivottu (ennakoitu), että suunnittelematon (ennakoimaton) vaikutuksensa, joiden ymmärtäminen on keskeinen kestävän kehityksen haaste. Haluttu kestävän kehityksen suunnitteluprosessi ymmärtää alueen menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta ja kytkeytyy paitsi paikallisten myös globaalien haasteiden ratkaisuun. AIDA prosessin kehitys keskittyy kolmeen tärkeimpään suunnittelua ohjaavan prosessin vaiheeseen; intention muodostus, konseptointija toteutussuunnittelu ja älykäs käyttö sekä ymmärtäminen ja oppiminen (reflektointi) ja tietämyksen muodostus. Toimijoiden tavoitteena on mahdollisimman avoin yli elinkaaren kantava jatkuvasti tarkentuva intentio-prosessi, joka antaa mahdollisuuden luovaan ja innovatiiviseen nopeaan reagointiin AIDA toimintatutkimus AIDA on toteutukseltaan toimintatutkimus. Tutkimus soveltaa Action Learning (AL) lähestymistapaa, jossa toimijoiden yhdessä muotoilemiin kysymyksiin on tuotettu poikkitieteellisen kansainvälisen tutkimustiimin toimesta viimeisimmän tiedon ja parhaiden käytäntöjen mukaisia ratkaisuja ja sovellutuksia (interventioita). Nämä hyvin muodostetut kysymykset sisältävät asiantuntijoiden näkemyksen halutun ratkaisun suunnasta Keskeiseksi AIDA AL prosessin tuottamaksi kysymykseksi muodostui hyvän määrittely ja johtaminen kestävän kehityksen dynaamisen suunnitteluprosessin osana. Toiseksi tärkeimmän kysymysryhmän muodosti- tel

2 vat käytännön kokonaisuudet; tarvittavan informaation, sovellettavan teknologian, käytännön prosessien ja yhteistyön hallinta yli elinkaaren. Kolmas kysymyskokonaisuus käsitti alueen kestävän toteutuksen vaatiman tietämyksen, kompetenssien, kyvykkyyksien ja yhteistyön kehittämisen periaatteet Kestävän kehityksen suunnittelun haasteiksi nähtiin hyvän hallittu suunnittelu; Paikallisuuden lisäksi kestävän kehityksen suunnittelu huomioi globaalin näkökulman. Euroopan Unioni on julkaissut kestävän kehityksen strategiaohjelmansa ja eri Euroopan maat oman vastaavan kansallisen ohjelmansa. Erityisesti kaupunkien kehitys (urban development) etenee globaalisti nopeasti ja aiheuttaa osin odottamattomia muutoksia ja siten uusia haasteita alueiden suunnittelulle. Makrotasolla näiden muutoksien riippuvuuksia ja suhteita hahmotetaan AIDAssa käyttäen apuna STEEP-LE (Sosiaalinen, Teknologinen, Ekonominen, Ekologinen, Poliittinen, Lainsäädännöllinen ja Eettinen) viitekehystä. Eri vaikuttavien tekijöiden muutoksien keskinäisiä riippuvuuksia yhdistetään kehitettyjen arviointityökalujen avulla kussakin kontekstissa hyviksi suunnitteluperiaatteiksi. Erityisesti pyritään murtamaan kasvun ja ei toivottujen vaikutusten suora yhteys tuomalla näkyvin monipuolisesti haluttujen vaikutusten ja aiheutettujen kuormitusten yhteys. Lisäksi on tuotu esille globaalin kehityksen mukanaan tuoma taloudellinen ja sosiaalinen kilpailu, jossa kehittyneiden maiden asema kansainvälisessä taloudessa korkean hyvinvoinnin tarjoajana haastetaan. Tämä kilpailu tuo innovatiivisuuden ja nopean mukautuvuuden vaatimuksen AIDA prosessille. Kestävän kehityksen suunnittelu, ohjaaminen ja ratkaisujen valinta AIDA prosessissa laatu määritellään tehokkuuslukuna E = Q/L, jossa Q edustaa alueelta haluttuja ominaisuuksia ja L toteutuksen kuormittavia sivuvaikutuksia. Keskeinen periaate on että haluttuja ominaisuuksia toteutetaan siten että seuraukset eivät vaaranna kehitystä ja vie jälkipolvilta samoja mahdollisuuksia kuin meillä on eli asiakaslaatu suhteessa elinkaarivaikutuksiin. 10 Hyvin muodostunutta kysymystä kestävän kehityksen aluesuunnittelun kehittämiseen: 1. Kestävän kehityksen alueen hyvyyden määritys ja evaluointi; LAATU ja sen JOHTAMINEN 2. Kokonaisvaltainen suunnittelu, eri vaikuttavat tekijät ja tahot; SUUNNITTELUN INTEGROINTI tel

3 3. Kestävän kehityksen alueen suunnittelu- ja elinkaariprosessi; ELINKAARIPROSESSI 4. Kestävän kehityksen ratkaisut; TEKNOLOGIA ja PARHAAT KÄYTÄNNÖT, benchmarkkaus 5. Kestävän kehityksen alueen toimijoiden yhteistyö ja resurssit, YHTEISTYÖ ja VERKOSTO. 6. Tiedon muodostus, hankinta ja hallinta sekä välittäminen, alue-wiki, alue BIM, INFORMAATIO- ja ICT ratkaisu 7. Alueen älykäs käyttö ja toimivuus, TIETÄMYKSEN muodostus ja käyttö. 8. Ratkaisujen toteutettavuuden arviointi, TOTEUTETTAVUUS ja KYVYKKYYDET. 9. Suunnittelu-, toteutus- ja käytön osaaminen, KOMPETENSSIEN kehitys. 10. Verkoston ja toimijoiden yhteistoiminta, YHTEISTYÖ ja VERKOSTO Nämä hyvin muodostuneet kysymykset sisältävät käytännön toimijoiden ajatuksen uuden prosessin olennaisista osista ja lisäksi mietittimme kysymysten keskinäisiä riippuvuuksia eli miten eri kysymysten ratkaisut vaikuttavat muiden kysymysten ratkaisemiseen. Näistä kysymyksistä syntyi AIDA prosessi (alla oleva kuva) Laatujohtamisen periaatteet, prosessien, informaation, uusien ratkaisujen ja verkoston rakentaminen ja oppimisen vaikutuksesta kehittyvä osaaminen, kyvykkyydet, tietämys ja yhteistyö muodostavat siten AIDAprosessin ytimen. AIDA kysymykset; Laatu, toimialueet ja suorituskyky Aida-prosessi on jaettu kolmeen vaiheeseen; intention muodostus, toteutussuunnitelma ja oppiminen. Intention muodostuksessa avainasemassa on Visio työskentely. Jokaisen suunnittelukohteen Visio linkittyy kontekstiinsa, siis ylemmän tason Visioon. Tämä ohjaava Visio on yleensä syntynyt pitkän ajan kuluessa ja muodostuu usein yrityksen ja erehdyksen sekä moninaisten keskustelujen ja toiminnan yhteydessä. Kehittämisen ohjaava Visio ei aina edellä toimintaa ja voi olla osa isomman Vision toteutumista. Keskeinen työkalu tässä on ennakointityöskentely jossa muodostetaan vähintään kolme skenaariota joista yksi on vertaileva skenaario johon ei liity muutosta. Alueen vision tehtävänä on luoda jännite nykyisen ja tulevan välille sekä osoittaa sellaisia ongelmakohtia ja mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi tulevaisuuden tel

4 muotoutumiseen. Visio on siten innovaatiotoiminnan keskeinen käynnistäjä. Nopean muutoksen ohjaamisessa on tärkeää että suunnitteluun osallistuvat ovat osallistuneet uuden tiedon luomiseen tai ovat vähintään seuranneet tarkasti alueen kehitystä ja etsineet uusien esille nousussa olevien ilmiöiden merkityksiä oman toiminnan näkökulmasta. Kestävä kehitys on jatkuvien synteesien tekemistä usean tieteenalan vuorovaikutuksessa. Uudistustarve nousee tyypillisesti esiin käytännön tilanteesta ja ratkaisustrategiaa etsitään ongelmiin joihin ei ole yksikäsitteistä oikeaa ratkaisua. Lähestymistavassa on siten yhdistettävä paikallisen tiedon eli organisaatiossa ja/tai alueella jo oleva kokemus ja tieto sekä analyyttiset menetelmät ja korostaa oppimista. Esimerkiksi Hollanissa sovelletaan Randstad alueen (Amsterdam, Haag, Rotterdam ja Utrecht) kehittämisessä ns. Research by Design lähestymistä jossa oppiva kehitysote on keskeisessä asemassa. Samoin Euroopan suurimpiin kuuluva aluekehityshanke Aspern Seestadt Wien soveltaa väljästi ohjaavaa avointa kaavoitusta ja poikkitieteellistä ohjaustiimiä. Kontrollin ja suuntaamisen ohella luodaan edellytyksiä, generoidaan tapahtumia ja poistetaan rakenteellisia ongelmia. Kaupunki ja sen kehittäminen ymmärretään kokonaisuutena eikä sen osien summana ja sen kehittämisen strategia loppumattomana oppimisprosessina, jossa tärkeintä on oppia omasta ja oman kaupungin roolista maailmassa, toisten toimijoiden visioista ja strategioista sekä erilaisista tavoista etsiä niiden väliltä yhtymäkohtia. Eri aluesuunnittelun vaiheissa tarvitaan erilainen lähestymistapa ja prosessi Aida-prosessissa toteutussuunnitelma on luonteeltaan hypoteesi eli yksi monista mahdollisista konsepteista, joka yhdistää intention ja toteutuskonseptin virtuaalisesti ja ohjaa toteutusta ja älykästä käyttöä. Sisällöltään ja muodoltaan toteutussuunnitelma on siten intention kanssa samanlainen ja antaa mahdollisuuden toimijoiden ja päättäjien jatkuvaan vuorovaikutukseen ja reflektointiin. Informaatiovirta intentiosta toteutukseen on selkeä ja jatkuvasti tarkentuva. Toteutus ja älykäs käyttö kiinnittyvät Aida-prosessissa oppimisprosessiin. Intentiossa ja konseptissa kiteytynyt suunnitelma (hypoteesi) testataan ja siitä yritetään oppia mahdollisimman paljon ja tuottaa tarvittavaa tietämystä. Tietämystä taas käytetään alueen kehittämisen pohjana. Aluesuunnittelussa vaikuttaa kuusi keskeistä autonomista vuorovaikutteista toimialuetta joiden integrointi yhteisen laatujärjestelmän kautta muodostaa AIDA-prosessin ytimen eli kuvan sisin kuutio. n isoin kuutio määrittää toteutuksen onnistumisen ja laadun. Uloin ympyrä kertoo keskeiset suorituskykyä määrittävät alueet. Tietämys ja osaaminen sekä kyvykkyydet ja yhteistyö muodostavat kaksi keskeistä laadun ja toiminnan johtamisen kehittämisen aluetta. tel

5 Aida prosessi Havaintoja käytännön soveltamisesta 1. Aluekehityksessä kulkee rinnakkain vähintään kolme kehityslinjaa joista yksi on aktiivinen. Osa kehityskohteista tukee kaikkia kehityslinjoja ja osa on riippuvaisia skenaarion toteutumisesta. Kannattaa suunnitella koko ajan myös rinnakkaisvaihtoehtoja. 2. Toteutus jakautuu pitkälle aikajänteelle ja siten on varattava riittävä joustavuus. Varsinkin teknologiaratkaisuja ja valintoja kannattaa viivyttää viimehetkeen. 3. Kestävän kehityksen periaatteet eivät rajoitu alueiden mittakaavatasoille vaan metabolistiset välittävät alueet kannattaa ottaa mukaan suunnitteluun. Luontoalueet voivat jatkua viheralueiden, seinien ja kattojen kautta yli koko suunnittelualueen. 4. Kriteerit ja arvioinnit kannattaa perustaa yleiseen E=Q/l malliin. Tarkistuslista tyyppisissä lähestymistavoissa systeemiset riippuvuudet jäävät huomiotta. 5. Tiedon etsiminen ja jäsentely on ilman semanttisen tiedonhaun käyttöä vaikeaa. Kolmiarvoinen suunnittelu vaatii synteesimenetelmien käyttöä, muuten vaikutuksia ei voi harmonisoida. 6. Projektikäytännöt eivät tue kestävän kehityksen vaatimaa elinkaarisuunnittelua. Myöskään projektin edellytykset, aikataulu, budjetti, tarkka suunnitelma ja tunnetut asiakkaat ei toteudu. 7. Intention muodostamiseen käytetään kansainvälisissä kohteissa kaksi kolmasosaa suunnittelupanoksesta ja kohteilla on yleensä aina omistaja. 8. Poliittinen ohjaus tulisi rajoittaa intention hallintaan. Toteutus ja valvonta ovat myös erotettava toisistaan. Ministeriöiden tulisi toimia yhteen harmonisten synteesien aikaansaamiseksi. Esimerkiksi Hollannissa ministeriöiden rooli ja yhteistoiminta on merkittävä. tel

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Tapio Koivu, Hans Björnsson Teknologiakatsaus/Technology Review 137/2003 Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta

Lisätiedot

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa väliraportti Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa CoFi/Åbo Akademi Tarja Meristö Sami Leppimäki Jukka Laitinen VTT Jaakko Paasi Pasi Valkokari Pekka Maijala

Lisätiedot

Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994

Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994 Työsuojelurahaston tutkimusohjelma Hyvä suunnittelukäytäntö työpaikkasuunnittelun kehittämiseen Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994 Matti Vuori

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2012 Laatija: Päivi Schulz Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI

Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI Pro gradu -tutkielma Palvelujohtamisen ja logistiikan maisteriohjelma Kevät 2007 Lapin yliopisto, kauppatieteiden ja matkailun

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

INNOVATIIVISTEN YMPÄRISTÖJEN JA ORGANISAATIOIDEN JOHTAMINEN

INNOVATIIVISTEN YMPÄRISTÖJEN JA ORGANISAATIOIDEN JOHTAMINEN TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 19 INNOVATIIVISTEN YMPÄRISTÖJEN JA ORGANISAATIOIDEN JOHTAMINEN EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 6/2004 Lisätietoja: Tutkija Ulrica Gabrielsson Tulevaisuusvaliokunta,

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

Inklusiivisen arvioinnin toteutus

Inklusiivisen arvioinnin toteutus Inklusiivisen arvioinnin toteutus Kehittämiskeskuksen Assessment in Inclusive Settings hankkeen (Arviointi inklusiivisissa oppimisympäristöissä) ensimmäisen vaiheen päätteeksi käytiin keskustelua inklusiivisesta

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE

PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE Mikko Kokko PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2010 Tekijä(t) Mikko Kokko Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

Inklusiivisen arvioinnin toteutus

Inklusiivisen arvioinnin toteutus ARVIOINTI INKLUSIIVISISSA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ FI Inklusiivisen arvioinnin toteutus Kehittämiskeskuksen Assessment in Inclusive Settings hankkeen (Arviointi inklusiivisissa oppimisympäristöissä) ensimmäisen

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

www.virtuaaliyliopisto.fi

www.virtuaaliyliopisto.fi www.virtuaaliyliopisto.fi Tieto- ja viestintätekniikka-avusteisen opetuksen käyttökelpoisuuden arviointimalli Kirsi Silius, Anne-Maritta Tervakari, Heidi Kaartokallio, Katja Yritys Heinäkuu 2003 Tampereen

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

Jari Hautamäki, Taina Vuorimies, Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa

Jari Hautamäki, Taina Vuorimies, Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa Jari Hautamäki, Taina Vuorimies, Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset

Lisätiedot

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE Forssan seudulle sijoittuvan logistiikkakeskittymän mahdollisuuksien tarkastelua Heikki Lahtinen TIIVISTELMÄ Tekijä Heikki Lahtinen Vuosi 2014 Työn nimi Resurssitehokas

Lisätiedot

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project

Lisätiedot

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations 25.5.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint

Lisätiedot

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa Utilization of analytics in business Kandidaatintyö Joonas Heikelä Olli Pirskanen TIIVISTELMÄ Tekijä: Joonas Heikelä,

Lisätiedot