Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.ims.fi'ar*kkelit'"

Transkriptio

1 Laadunhallinnan'perusteita' Laatu'työnteossa' Johtamisjärjestelmää'etsimässä' Johtamiskäytäntö' Prosessijohtamisen'arvioin*' Jalkautustekniikat'mi=aristotyössä' ISO'9000'2000'sanasto' Projek*toiminnan'auditoin*kohteita'1' Projek*toiminnan'auditoin*kohteita'2' Toiminnan'kypsyysasteikkoja' 5S'soveltamisen'työtapoja'

2 Laadunhallinnan'perusteita' Laatu'työnteossa' Johtamisjärjestelmää'etsimässä' Johtamiskäytäntö' Prosessijohtamisen'arvioin*' Jalkautustekniikat'mi=aristotyössä' ISO'9000'2000'sanasto' Projek*toiminnan'auditoin*kohteita'1' Projek*toiminnan'auditoin*kohteita'2' Toiminnan'kypsyysasteikkoja' 5S'soveltamisen'työtapoja'

3 LAADUNHALLINNAN PERUSTIETOUS JA KOKONAIS- VALTAINEN LAATUAJATTELU J Moisio, Qualitas Fennica Oy, 03/2011 1

4 Historiaa Mestarien aika Iät ja ajat alansa yksittäisiä mestareita, itsensä valvonta Varhainen 20. vuosista Toistuva, ei taitoa vaativa työ, osien vaihdettavuus kehittymässä Ford Henry. Standardointi, tarkastus, massavalmistusperiaatteet Sodan jälkeen.. Laatuyhdistysten perustaminen alkaa, turvallisuus Joseph Juran & Edward Deming vaikutusjakso alkaa Deming Japanissa luo kokonaisvaltaisen laadunkäsitteen Deming palaa USAan ( ) Tuotevaatimusten täyttämisestä Erinomaisuuden esikuviksi Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen ja laadunvarmistuksen kehittyminen Tulevaisuuden laatuhaasteiden kohtaaminen Kumppanuudet, Oppivat organisaatiot, Muutosjohtaminen, Joustavuus, Kestävä kehitys, Knowledge Management, Globalisaatio, Räätälöinti & Erottuminen kilpailijoista, Väestörakenteen muutokset jne.. 3

5 Laadun historiaa 1980 Gurujen aika aika Deming, Juran, Grosby, ISO9000, laatupalkinnot Ishikawan aika Laatupiirit, prosessin suorituskyky 1931 Shewartin aika Tilastollinen vastaanottotarkastus (AQL), johdon rooli, jatkuva parantaminen esihistoria 1787, Eli Whitney keskenään vaihtokelpoisten osien valmistaminen 4

6 Laatuajattelun laajeneminen Ishikawa - mukaeltu 2000 Koko toiminnan tarkastelu 1980 Tuotteiden ja palveluiden kehitysprosessin mukaanottaminen 1960 Valmistusprosessin laadunvarmistus 1940 Tuotteen laadunvarmistus 5

7 QUALITY CONTROL, QUALITY ASSURANCE, TOTAL QUALITY MANAGEMENT, JATKUVA PARANTAMINEN, SIX SIGMA, LEAN SIX SIGMA, 1990 LAATUKULTTUURISUUS, KESTÄVÄ KEHITYS LAADUNHALLINNAN NÄKÖKULMIEN KARKEA ESILLE TULO 6

8 7

9 Askeleita TQM:ia kohti TQM-kokonaisvaltainen laatu Laadunvarmistus Kaikki osallistetaan Päätösvaltuudet Tiimityö Strateginen laadunsuunnittelu Tarkastaminen Laadunvalvonta Standardit, kriteerit Valvontakeinot Suorituskyky Poikkeamien käsittely ISO 9000 laadunhallintajärjestelmä Laatupolitiikka Laadunsuunnittelu Laadunvalvonta Jatkuva parantaminen, ongelman ratkaisu Lajittelu, hyvä/huono Virheiden korjaaminen Tyytymätön asiakas 8

10 GURU LAADUNHALLINNAN LÄHESTYMISTAPOJA Philip Crosby NÄKÖKULMA LAATUUN Ylimmän johdon näkyvä osallistuminen Laadunhallinnan 4 absoluuttifaktaa Laatukustannusten mittaaminen W. Edward Deming Plan Do Check Act Ylimmän johdon osallistuminen Kokonaissysteemin ymmärtäminen Tarkoituksen ja perustehtävän ymmärtäminen J. Juran Ylimmän johdon osallistuminen Laadunsuunnittelu, -varmistus ja parantaminen Laatukustannusten mittaaminen 20 / 80 analyysi Paretomenetelmällä W. Shewart Erityissyyt ja yleiset syyt Valvontakortit Tilastolliseen laskentaan perustuva parantaminen K. Ishikawa 5M; Man, Material, Methods, Measurement, Milieu Sisäinen asiakkuuskäsite Kalanruoto; syy - seurauskaavio 9

11 Quality is conformance to requirements Quality is fitness for use Quality is meeting customer expectations Quality is exceeding customer expectations Quality is superiority to competitors Quality Drivers: Customers Products / Services Employee satisfaction Organizational focus Ref: Juran s Quality Planning & Analysis for Enterprise Quality, 5th Edition, 2006, The Mc Graw-Hill Ref: The Certified Manager of Quality Excellence, Handbook 3rd Edition, 2006 LAATUKÄSITTEITÄ 10

12 ISO 9000:2008 KOHTA 3.1 LAATUUN LIITTYVIÄ MÄÄRITELMIÄ quality degree to which a set of inherent characteristics fulfils requirements laatu kuinka hyvin tuotteen luontaiset ominaisuudet täyttävät vaatimukset requirement need or expectation that is stated, generally implied or obligatory vaatimus määritellyt, itsestään selvät tai pakolliset tarpeet ja odotukset Käsite LAATU pitää ensin purkaa auki mitä eri tahot odottavat tuotteilta, palveluilta, toiminnalta? 11

13 LKK MEO TO 4 Järjestelmä ohjeet rakenne tallenteet 5 Johtaminen sitoutumisen ja laadun merkityksen osoittaminen, lakis.noud. asiakaskeskeisyys laatupolitiikka (menestystekijät) suunnitelmallisuus ja tavoitteiden asettaminen ja seuranta sisäinen viestintä organisointi, vastuut, valtuudet katselmukset ja seuranta ISO 9001:2008 LYHYESTI 6 Resurssien varaus ja kehittäminen resurssien varaaminen henkilöstö, osaaminen, koulutus, tehokkuus, tietoisuus koneet, laitteet, välineet, atk, tukipalvelut työympäristö (kova, pehmeä) 7 Prosessit asiakkaalle lisäarvoa tuottavat ydinprosessit (asiakastarve, viestintä, suunnittelu & kehitys, tuotanto ja toimittaminen) tarvittavat tukiprosessit kuvaukset, tavoitteet, varmistukset, mittarit, jatkuva kehittäminen 8 Palautteet ja opiksi ottaminen mittaus(asiakas, palvelu, tuotteet, prosessit, toimittajat, ostopalvelut) sisäiset arvioinnit poikkeavien tuotteiden hallinta analysointi, johtopäätökset parantaminen, korjaavat ja ehk.toiminta 53 53

14 5 JOHDON VASTUU; ISO Suunnittelu tavoitteet eri organisaation toiminnoille ja 5.1 Johdon sitoutuminen johto osoittaa organisaatiolle suunnan osoittamalla asiakastarpeiden ja lainsäädännön ja vir.om.vaatimusten täyttämisen tärkeyden asettamalla laatupolitiikan ja tavoitteet suorittamalla johdon katselmuksia varmistamalla tarvittavat resurssit 5.2 Asiakkaisiin keskittyminen asiakkaiden vaatimusten ymmärtäminen ja toteuttaminen asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi 5.3 Laatupolitiikka Ylin johto varmistaa, että politiikka: on toiminnan tarkoituksen mukainen sitoudutaan jatkuvaan parantamiseen on perusta laatutavoitteille viestitään ja ymmärretään organisaatiossa soveltuvuutta katselmoidaan tasoille laadunhallintajärjestelmän suunnittelu tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat prosessit ja resurssit järjestelmän muutostilanteiden hallinta 5.5 Vastuut, valtuudet ja tiedottaminen vastuut ja valtuudet johdon edustaja nimetty vastaa laatujärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä raportoi ylimmälle johdolle toiminnan sujumisesta ja kehitystarpeista asiakasnäkökulman ylläpitäminen sisäinen viestintä tiedonkulun varmistaminen eri eri toimintojen ja organisaatiotasojen välillä 5.6 Johdon katselmukset järjestelmän toimivuuden ja tehokkuuden arviointi lähtötiedot a) g) kirjaukset katselmusten tuloksista johto- ja toimenpidepäätökset a) g): auditointitulokset, asiakaspalaute, prosessien suorituskyky, tuotelaatutiedot, ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden tilanne, aiempien päätösten toteutuma, järjestelmän muutos- ja parantamistarpeet 54

15 6 RESURSSIEN HALLINTA; ISO Resurssien varaus laatujärjestelmän, tavoitteiden toteuttamiseen, jatkuvaan parantamiseen ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseen tarvittavat resurssit 6.3 Infrastruktuuri vaatimusten ja asiakastarpeiden mukaiset työtilat, välineet, laitteet, tietojärjestelmät, ohjelmistot ja tukipalvelut sekä niiden ylläpito 6.2 Henkilöresurssit pätevyyttä vaativissa tehtävissä koulutetut, ammattitaitoiset ja kokeneet henkilöt osaamistarpeiden tunnistaminen, koulutuksen suunnittelu ja toteutus, osaamisen kehittämistoimenpiteiden tehokkuuden arviointi tietoisuus omasta roolista laatutavoitteiden toteuttamisessa tallenteet koulutuksesta, kokemuksesta, harjoittelusta ja pätevöitymisestä 6.4 Työympäristö tuotevaatimusten täyttämisen turvaavan työympäristön määrittely ja hallinta esim: inhimilliset tekijät kuten motivaatio ja henkilöstötyytyväisyys esim: fyysiset olosuhteet kuten lämpötila, melu, valaistus, hygienia, kosteus, tärinä, saastuneisuus ja ilmanvaihto 55

16 7 TUOTTEEN TOTEUTTAMINEN; ISO Toteutusprosessin suunnitteleminen toteutusprosessien suunnittelu ja kehittäminen toteutusprosessien ja muiden LJ-prosessien ristiriidattomuus toteutusprosessien määrittely: - tavoitteet, tuotevaatimukset - tuotekohtaisten prosessien tarve, ohjeistus, resurssien tarve - tarkastukset ja hyväksymiskriteerit - tuotevaatimusten täyttymisen osoittavat tallenteet 7.2 Asiakkaaseen liittyvät prosessit asiakasvaatimusten tunnistaminen ja ymmärtäminen tuote- ja toimitus- ja jälkihoitovaatimukset asiakkaan erittelemättömät vaatimukset lakisääteiset ja viranomaisvaatimukset organisaation itse määrittelemät vaatimukset vaatimusten ja oman kyvykkyyden katselmus yhteydenpito asiakkaan kanssa mm. tuotetiedot, tiedustelut, asiakaspalautteet 7.4 Ostotoiminta ostoprosessi toimittajien arviointi, valinta ja valvonta valintakriteerit ja uudelleen arviointitapa yksikäsitteiset ostoasiakirjat toimitusten valvonta vastaanottotarkastus omissa tai toimittajan tiloissa 7.5 Tuotanto- ja palvelutoiminnot selkeät vaatimukset toimintatavoille tuotemäärittelyt, työohjeet tarvittaessa, soveltuvat laitteet ja välineet, mittaus- ja seurantalaitteet, seurantakäytännöt, toimituksen jälkeiset palvelut prosessien kelpuuttaminen tunnistettavuus ja jäljitettävyys tarkastus- ja testaustila asiakkaan omaisuus tuotteen säilyminen 7.3 Suunnittelu ja kehittäminen suunnittelun ja kehittämisen lähtötiedot suunnittelun ja kehittämisen tulostiedot katselmus ja todentaminen kelpuutus muutosten valvonta 7.6 Mittaus- ja seurantalaitteiden valvonta kalibroitavien mittavälineiden valinta mittausvaatimusten edellyttämä mittauskyky määräajoin tehtävä jäljitettävä kalibrointi ja säätö vaurioitumiselta suojaus 56

17 8 MITTAAMINEN, ANALYSOINTI JA PARANTAMINEN; ISO Yleistä tarvittavien seuranta-, mittaus-, analysointi- ja parantamisprosessien suunnittelu ja toteutus ml. tilastolliset menetelmät 8.2 Seuranta ja mittaaminen asiakastyytyväisyyden selvittäminen ja siinä tarvittavat menetelmät sisäinen auditointi LJ:n prosessien seuranta ja mittaaminen tuotteen /palvelun seuranta ja mittaaminen tuoteominaisuudet (vaatimusten mukaisuus) toteutusprosessin sopivissa vaiheissa tallenteet ja hyväksynnät tuotteen eteenpäin luovuttaminen 8.3 Poikkeavien tuotteiden valvonta tunnistus- ja valvontamenettely korjaus ja uudelleen tarkastus tarvittaessa asiakkaan lupa 8.4 Tiedon analysointi eri lähteistä kerättävien tietojen analysointi (asiakastyytyväisyys, tuotelaatutiedot ja trendit, prosessimittarien tiedot ja trendit, toimittajien toimituslaadun tiedot) suunnitelmiin ja tavoitteisiin vertaaminen soveltuvuuden ja tehokkuuden arviointi parannuskohteiden tunnistaminen 8.5 Parantaminen jatkuva parantamisen toteuttaminen politiikan, tavoitteiden, auditointitulosten, tietojen analysoinnin, korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden sekä katselmusten avulla korjaavat toimenpiteet tapahtuneiden ongelmien korjaaminen ja uusiutumisen estäminen ehkäisevät toimenpiteet mahdollisten ongelmien ehkäiseminen ( early warning pohjalta toimiminen) 57

18 ISO 9004:

19 ISO 9004:2009 täyttää jatkuvasti sidosryhmiensä tarpeet ja odotukset tunnistaa toimintaympäristönsä muutokset ja ottaa huomioon päivittää sidosryhmiensä tarpeet ja odotukset laatii strategiset tavoitteet määriteltyjen ja toimivien prosessien kautta toiminnan tarvitsemat tal. resurssit henkilöstöjohtamisen ja kehittämisen menettelyt yhteistyösuhteiden rakentaminen ja kehittäminen tilat, puitteet, laitteet, järjestelmät fyysinen ja inhimillinen työympäristö tietämysvarannon kehittäminen ja hyödyntäminen, informaation hallinta teknologiamahdollisuuksien hyödyntäminen kestävän kehityksen mukainen toiminta 59

20 ISO 9004:2009 ei erityistä lisää ISO 9001 nähden prosessin omistajan nimeäminen + muut roolit toimintaympäristön monipuolinen seuranta kaikki organisaatiotasot, olennaiset prosessit ja toiminnot lisänäkökulmia jatkuvaan parantamiseen eli miten innovointia ja organisaation oppimista hyödynnetään laadukkaassa johtamisessa 60

21 Qualitas Fennica Oy Ylpeys kuulumisesta voittotiimiin Tyytyväisyys työn hyvin suorittamisesta Vähemmän vääriä startteja ja vähemmän hukkaan menneitä hankkeita LAATU TYÖNTEOSSA Parempi työajan hallinta ja työntulos Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

22 Qualitas Fennica Oy Ylimmän johdon sitoutuminen ja osallistuminen Laatutavoitteiden kytkeytyminen selkeästi strategisiin päämääriin Laatuhankkeiden räätälöinti organisaation tilanteen mukaisiksi Laatuhankkeilla mielekäs taloudellinen takaisinmaksuaika Jatkuva laadunparantaminen TQM-piirteitä Pääpaino asiakastarpeissa Koulutus kaikilla organisaatiotasoilla Työntekijöiden osallistuminen Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

23 Qualitas Fennica Oy Työympäristö, joka katalysoi työntekoa -arvostuksen saanti työstä -toimiva työilmapiiri -palkitseminen Kunnolliset ja vakaat työprosessit, jotta työpanos voidaan mielekkäästi tehdä Selkeästi määritellyt työvaatimukset -työntekijät ymmärtävät tehtävänsä -oman vastuun tiedostaminen Riittävät resurssit -työntekijät tarvitsevat tehtävien vaatimusten mukaisen koulutuksen, sopivan ajan tehtävien suorittamiseen ja asianmukaiset työvälineet ja materiaalit Työntekijät ja laatu Tehokkaasti suunnitellut työt ja jokaisen itse valvottavissa olevat tuotteen ja palvelun keskeiset ominaisuudet Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

24 Qualitas Fennica Oy Tuntevatko työntekijät ylpeyttä työstään Voivatko työntekijät käyttää kaikkea osaamistaan ja taitojaan työssään? Kertovatko työntekijät ylpeänä muille omasta työstään? Rohkaisevatko he tuttujaan ottamaan yhteyttä organisaatioonsa työpaikkamielessä? Uskaltavatko työntekijät tuoda esille työssään sattuneita virheitä pelkäämättä joutuvansa mustalle listalle? Onko työntekijöiden vaihtuvuus yllättävän suuri? Lähtevätkö ihmiset niin nopeasti kuin vain löytävät uuden työpaikan? Työntekijät ja laatu Tuntevatko ihmiset työpaikkansa turvatuiksi? Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

25 Qualitas Fennica Oy Laadulla tähdätään asiakastyytyväisyyden aikaansaantiin Laatu tarkoittaa vaatimusten täyttämistä Laatu on pitkän tähtäimen päämäärä Laatu liittyy kaikkiin tuotteisiin ja palveluihin ja toimintaan Laadunparantaminen on jatkuvaa Laatua saadaan aikaan prosesseja parantamalla Laatu on tuottava sijoitus Laatu edellyttää keskittymistä henkilöstöön Laatu luo hyviä liiketoimintakäytäntöjä Laadun opinkappaleita Laatu vaatii organisaatiokulttuurin muuttumista Laatu on jokaisen tehtävä Laatu edellyttää ylimmän johdon johtajuutta Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

26 Qualitas Fennica Oy Laatu ei ole monipuolinen näkemys, vaan määrä, aika ja rahakeskeinen Prosessia ei ole dokumentoitu Prosessia ei paranneta Laatutiedostoja ei koota ja ylläpidetä Prosessia ei arvioida Vastuut epäselvät Prosessien ongelmia Prosessia ei mitata Prosessia ei ole suunniteltu, se vaan kasvaa ja rönsyilee ad hoc-pohjalta Prosessi on dokumentoitu, mutta dokumentointia ei noudateta Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

27 Qualitas Fennica Oy Painopiste on siinä, mitä voidaan tehdä, ei siinä mitä asiakas haluaa Joitakin vaatimuksia puuttuu Vaatimusten asettamisprosessi on vinoutunut Jotkut vaatimukset ovat keppoisia Suunnittelu on määritelty, mutta vaatimuksia ei Ristiriitaisia vaatimuksia Asiakasvaatimusten ongelmia Luotetaan menneeseen kokemukseen Kaikkia asiakasvaatimuksia ei käsitellä Kelpoistamisvaatimuk sia ei aina ole esitetty (miten todeta tuotteen / palvelun toimivuus käytännössä) Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

28 Qualitas Fennica Oy Suunnittelu -päämäärien ja toimenpiteiden määrittely Organisointi -henkilöstön ja prosessien ja rakenteiden määrittely Kaikessa johtamisessa laatuajattelu mukana Valvonta -tulosten seuranta ja vertailu tavoitteisiin Johtamiseen liittyviä velvoitteita Johtaminen -ihmisten johtaminen, asioiden johtaminen, motivointi ja henkilöstön ohjaus Koordinointi -työtehtävien harmonisointi Kaikessa fokus asiakkaissa ja asiakastarpeissa Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

29 Qualitas Fennica Oy Rakenne -matala hierarkia -ongelmien käsittelyryhmät Informaation jakaminen Asenteet -yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta Perhemäiset yhteisösiteet Toimiva organisaatiokulttuuri Päätösvaltuuksien delegointi -uusia ajatuksia -uusia ratkaisuja käytännön tilanteisiin Nopea palautteen ja kannustuksen anto Urakehityksestä huolehtiminen Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

30 Qualitas Fennica Oy Quality planning -collection of activities designed to identify customers determine their requirements, and develope the capability to meet these requirements in a cost-effective manner Quality control -collection of preventionand appraisal activities within a process designed to ensure that defects are neither made nor shipped. The term is also used for the act of performing prevention and appraisal Quality assurance -collection of activities designed to facilitate quality control and quality improvement LAATUTOIMINTOJA Quality assessment - the critical review of an organization and its processes to assess their ability to produce quality products/ services. Assessment is the critique of the system Quality improvement -the activity of changing a process to improve quality of products/ services produced by that process Quality audit -the function of checking compliance with the requirements, standards, and procedures of the quality system Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

31 Qualitas Fennica Oy Määrittele henkilöstön rekrytointivaatimukset ja työnopastusvaatimukset Suunnittele työtehtävien sisältö ja liittyminen toinen toisiinsa Kouluta, harjoituta ja laajenna henkilöstön tietoja, taitoja ja osaamista Ohjaa eläkkeelle lähtöä ja tiedon siirtoa Henkilöstöresurssien ohjaus Motivoi henkilöstöä Palkitse saavutuksista ja lisäosaamisesta Arvioi henkilöstön suorituskykyä Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

32 Qualitas Fennica Oy Työn valvonta -ei työntekijän valvonta Työtehtävän tarkoituksen selkiytys: Miksi => Mitä => Miten Työn sisältö -ihmiset eivät ole robotteja, toistuva, yksinkertainen liike ei herätä intohimoja työhön -sopiva sisällön vaihtelu Työnpaikan turvaaminen -pitkäaikainen varmuus => koulutusinvestointien tuotto Työn mielekkyys Urakehitys -kehittyminen työssä ja työelämässä -vastuunoton ja valtuuksien kehittyminen kykyjen myötä Kaksisuuntainen viestintä -ei enää vain ylhäältä alaspäin -aloitemahdollisuudet -johdon kierrokset ja keskustelut -henkilöstön palaute johtamisesta Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

33 Qualitas Fennica Oy Omaksu organisaatiossasi uusi ajattelutapa / filosofia Luo organisaatiollesi jatkuva tuotteiden ja palveluiden parantamismenettely Organisoi jokainen organisaatiossasi toimimaan muutoshankkeiden läpiviennin puolesta Käynnistä ja kouluta jokaista organisaatiosi jäsentä väkevästi niin tiedoissa taidoissa kuin oppimaan itse itsensä kehittämistä Hankkiudu eroon tuotteiden ja palveluiden tarkastukseen perustuvasta laadunturvaamisesta Älä perusta liiketoimintaasi yksinomaan hinnan pohjalle (halvimman ostaminen ei takaa kokonaiskustannusten halpuutta) Paranna jatkuvasti kaikkia prosesseja, niin suunnittelutuotanto- kuin palveluprosesseja Kouluta ihmisiä työnsä ääressä Poista organisaatiostasi esteet, jotka haittaavat ihmisten mahdollisuuksia tuntea ylpeyttä työstään Demingin 14 teesiä mukaillen Poista numeroihin perustuvat kiintiöt työntekijöiltä ja numerolliset tavoitteet johdolta Poista turhat iskulauseet, hoputtaminen ja numerotavoitteet työntekijöiltä Poista osastojen väliset rajat (poikkiorganisatorinen toiminta) Miellä itsellesi mitä tehokas ihmisten johtaminen, johtajuus tarkoittaa ja sovella omassa toiminnassasi Poista pelko työpaikoilta Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

34 Qualitas Fennica Oy Aseta parannuspäämääriä Määrittele ja allakoi sopivat resurssit parannustavoitteiden toteuttamista varten Kouluta, kouluta, kouluta Aja läpi organisaatiossasi tietoisuus jatkuvan parantamisen tarpeesta Säilytä jatkuvassa parantamisessa riittävä vääntömomentti sisällyttämällä se osaksi liiketoimintasuunnittelua, toteutusta ja seurantaa Pidä kirjaaälä nojaa vain muistitietoon hankkeiden onnistumisesta Juranin 10 teesiä mukaillen Käynnistä ja vie läpi ongelmien ja puutteiden ratkaisuprojekteja Kerro aikaansaannoksista Anna positiivista palautetta! Kannusta! Viesti kehityshankkeiden tuloksista ja kokemuksista Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

35 Qualitas Fennica Oy Varmista, että ylin johto on sitoutunut hankkeisiin Perusta laadunparannustiimi Luo pohja laadunparannustoimenpiteiden vaikutusten mittaamiselle Selvitä mitä ovat organisaatiosi todelliset laatukustannukset Viesti laadun merkityksestä niin paljon henkilöstöllesi, että he taatusti ovat tietoisia siitä, mitä laadulla tarkoitetaan Toista tätä prosessia Perusta organisaatioosi laaturyhmiä Anna positiivista palautetta aikaansaannoksista Rakenna organisaatiollesi ongelmien, virheiden ja puutteiden syiden selvitys- ja poistamisprosessi Crosbyn 14 teesiä mukaillen Kouluta työnjohto Poista todetut tuotteiden, palveluiden ja prosessien ongelmat ja puutteet Valmistaudu henkilöstösi kanssa saamaan aikaan edes yksi täysin virheetön päivä (ei synnytetä turhia kustannuksia) Toteuta täysin virheetön päivä Suunnittele ja lyö lukkoon (ei ongelmia ja puutteita missään) laatutavoitteet Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

36 Qualitas Fennica Oy Keskitä läpimurtoparannuksiin Laajenna laadunhallinta kaikkiin organisaatiotyyppeihin Painota tuotteiden ja prosessien suunnittelua Sovella strategista laatujohtamista Panosta intensiivisesti jo ennen työelämää tapahtuvaan kasvatukseen ja henkilöstön koulutukseen Keskitys asiakkaaseen!!! Panosta informaatiojärjestelmien rakentamiseen ja hyödyntämiseen Opi ja käytä itsearviointia organisaatiosi kehittämiseen ja opi parhaimmilta Kehitä toimittaja- ja asiakaskumppanuuksia, verkostoidu Kehitä edelleen itseohjautuvia tiimejä Ref. M Godfrey, 1993

37 JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ ETSIMÄSSÄ J Moisio, Qualitas Fennica Oy, 10 /

38 SISÄLTÖ Yritys tuottaa muutakin kuin tuotteita Millaista nykyinen toimintasi on? Kiirettä riittää? Toistaiseksi vielä ihmisiä tarvitaan Hyvä yrityskulttuuri ei synny satunnaisella toiminnalla Toimintajärjestelmä mitä sillä haetaan? ISO 9000 toimintamalli ISO toimintamalli OHSAS toimintamalli Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusnormien yhteisiä elementtejä Yhdistetyn toimintajärjestelmän tavoitteita Yhdistetyn toimintajärjestelmän sisältörunko - esimerkki Johtamisjärjestelmien haasteita edelleenkin Mitä hyötyä yhdistetyistä johtamisjärjestelmistä on saatu? Esimerkkejä johtamisjärjestelmien joistakin elementeistä

39 YRITYS TUOTTAA MUUTAKIN KUIN TUOTTEITA PITKÄAIKAISVAIKUTUKSET KOKEMUKSET PALVELU TUOTE 3

40 Laadukas toiminta VS. Laaduton toiminta Suunnitelmallinen toimintapa Spontaani, ad hoc toiminta Koulutus, ohjeet, ennaltaehkäisy, valvonta Virheet, epäselvyydet, häiriöt, korjaukset, tapaturmat, päästöt Kerralla oikein Mittarit, faktat, päätöksenteko Ongelmien syiden selvitys ja opiksi ottaminen Kehitysprojektit Päätä käyttämällä päästään jatkuvaan parantamiseen Sähläys MUTU, METU Samat ongelmat toistuvat Vikojen ja virheiden korjaukset Raatamalla päästään hetkelliseen parannukseen MILLAISTA NYKYINEN TOIMINTASI ON? KIIRETTÄ RIITTÄÄ? 4

41 Miten työntekijän osaaminen ja ammattitaito riittää? Miten työntekijä on motivoitunut työhönsä? työilmapiiri raikuuko nauru porukassa? Miten työtavat ja työn ohjaus on järjestetty? Työn tuottavuuden osatekijät Miten työntekijän terveys ja kunto kestää? Miten toiminta- ja työympäristö mahdollistaa toteutuksen? laitteet, koneet järjestelmät Miten tavoitteet on asetettu? TOISTAISEKSI YRITYSTOIMINTA VIELÄ PERUSTUU IHMISIIN 5

42 Selkeä ja ymmärrettävä toimintapolitiikka Selkeä organisaatio Soveltuvat ja riittävät resurssit Vankka perus- ja jatkokoulutus Toimiva ennakoiva kunnossapito Esimiesten tuki ongelmatilanteissa Yksilöiden osaamisen laajentaminen Johdon ja esimiesten yhteys kenttään Haastavat turvallisuustavoitteet Tekninen osaaminen ammattiylpeys työstä Toimiva työilmapiiri Johdon näkyvä esimerkkirooli turvallisuusym. asenteiden ylläpidossa ja vahvistamisessa Avoin ja läpinäkyvä kokemusten vaihto organisaatio-oppimisen mahdollistamiseksi Toimiva kommunikaatio Kyselevä asenne, aloitteellisuus Vikasietoisten järjestelmien suunnittelu Rutiinien turruttavan vaikutuksen tiedostaminen Riskien arviointitekniikoiden hallinta ja käyttö Johtajuuden arviointi Henkilöstön turvallisuusasenteiden ja arkitoiminnan arviointi Herkkyys myös ei merkityksellisten havaintojen esille tuontiin ja pohdintaan Onnettomuuksien ja läheltä piti-tilanteiden avoin käsittely ja ohjeiden ja koulutusohjelmien päivittäminen Onnettomuusharjoitusten analysointi ja toimintamallien päivittäminen Kouluttajien ja koulutusmetodien arviointi Ulkoisen henkilöstön räätälöity koulutus Kokemuksen siirto eläkkeelle jääviltä seuraajille (tacit tiedon imeyttäminen ) HYVÄN YRITYSKULTTUURIN EDELLYTYKSIÄ EI LUODA SATUNNAISELLA TOIMINNALLA 6

43 TOIMINTAJÄRJESTELMÄ ON MALLI, JOLLA TUETAAN ONNISTUMISTA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA Arvot Sidosryhmien odotukset ja tarpeet Tarkoitus Päämäärät Visio Ohjausmalli missio, visio, arvot, politiikat tavoitteet Yhteistyön malli ydin- ja tukiprosessit organisaatio toiminta verkostot Tavoitteet Johtajuus Prosessit Mittaaminen, analysointi ja parantaminen Tekemisen malli ihmisten osaaminen tarkastukset, lomakkeet työtilat, laitteet, työkalut ohjelmistot Resurssit 7

44 MITÄ JOHTAMISJÄRJESTELMÄLLÄ HAETAAN? 1. Suunnitelmallista johtamista tavoitteet 2. Resurssien optimaalista käyttöä enemmän aikaan niukemmilla panoksilla kustannusten minimointia hyvää tuottavuutta tehokkuutta ympäristövaikutusten minimointia 3. Toiminnan vakiointia siellä missä hajonta on heikentävä tekijä turhan henkilöstöstä, välineistä ja laitteista tai ympäristöstä aiheutuvan hajonnan vähentäminen 4. Jatkuvaa parantamista asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys kannattavuus ympäristövaikutukset työyhteisö ja työolosuhteet 8

45 MITEN TOIMINTAJÄRJESTELMÄ ILMENEE ARKIRUTIINEISSA? Toistettavat työt tehdään henkilöstä tai ajankohdasta riippumatta samalla tavalla Asiakkaat ja heidän tarpeensa ovat kaikkien tiedossa Asiakasvalitukset ja sidosryhmien palautteet kirjataan, asiakas saa nopean vastineen ja virheistä otetaan opiksi Henkilön tai ryhmän toiminnalle on asetettu selkeät tavoitteet Oman tai ryhmän onnistumisesta tulee palautetta Tarvittavat asiat on ohjeistettu, ohjeet helposti saatavilla ja henkilöstö osaa soveltaa niitä: työnkulut ja työohjeet selkeät ja yhdenmukaiset vaatimukset Kokonaisuuden kannalta olennaisia asioita seurataan ja mitataan Työn vaativuus ja osaaminen ovat tasapainossa: koulutustarpeiden tunnistus, koulutuksen toteutus ja vaikutusten arviointi Menneet tapahtumat pystytään jäljittämään (kuka, koska, miten ja minne) Ongelma- ja poikkeamatilanteisiin liittyen on selkeät toimintatavat. Virheistä otetaan opiksi. Mittavälineisiin voidaan luottaa 9

46 LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN PROSESSI- JA SYSTEEMIMALLI Tyytyväisyys Asiakasja sidosryhmät ISO 9000:2000 PROSESSIMAINEN TOIMINTAMALLI Laadunhallintajärjestelmän jatkuva parantaminen Johdon vastuu Lisäarvo Tietovirta Resurssien hallinta Mittaaminen, analyysit ja parantaminen Asiakasja sidosryhmät Vaatimukset Syötteet Tuotteen toteutus Tuotteet Palvelut Tuotos Prosessimalli ilmenee horisontaalisesti määriteltynä toiminto- tai tehtäväketjuna asiakastarpeista ja -odotuksista asiakastyytyväisyyteen. Systeemimalli ilmenee seuraavasti. Johto asettaa tavoitteet. Riittävät ja oikeat resurssit mahdollistavat tavoitteiden toteuttamisen. Tuotteet ja palvelut tuotetaan prosessinomaisilla toiminto- ja tehtäväketjuilla. Mittarit antavat tilannetietoa tavoitteiden toteutumisesta, prosessien tehokkuudesta, tuotteiden ominaisuuksista ja asiakastyytyväisyydestä. Tiedot ja analyysit käsitellään johdon katselmuksissa. KEHITÄ ISO 9000:2000 JOHTAMISJÄRJESTELMÄKSI 10

47 ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖPOLITIIKKA RESURSSIT, ORGANISAATIO JA VASTUUT VALMIUS JA TOIMIMINEN HÄTÄTILAN- TEISSA YMPÄRISTÖ- NÄKÖKOHDAT VAARAT ja RISKIT Analyysi tuotteet palvelut toiminta OHJELMA PÄTEVYYS, KOULUTUS, TIETOISUUS SUUNNIT- TELU ASIAKIRJOJEN VALVONTA TOIMINTOJEN OHJAUS TIEDON- KULKU YHT.TOIM. TIEDOSTOT LAKISÄÄTEISET JA MUUT VAATIMUKSET YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET vastuut aikataulu tavoitteet toimenpiteet TARKKAILU JA MITTAUKSET ONNETTOMUUDET, POIKKEAMAT SEKÄ KORJAAVAT JA EHKÄISEVÄT TOIMENPITEET DOKUMENTOINTI AUDITOINNIT JA JOHDON KATSELMUKSET 11

48 Jatkuva parantaminen TTT-politiikka Suunnittelu Johdon katselmus Järjestelmän toteuttaminen ja toiminta Tarkastukset ja korjaavat toimenpiteet OHSAS 18001: TTT-JÄRJESTELMÄN RAKENNEOSAT 12

49 Johdon ja esimiesten oma esimerkki ja suunnan näyttäminen Toiminnan lakisääteisten ja viranomaisvaatimusten tunnistaminen Asiakas- ja sidosryhmäodotusten ja tarpeiden tunnistaminen Ympäristönäkökohtien ja merkittävien ympäristövaikutusten tunnistaminen Vaarojen tunnistaminen ja riskien arvottaminen Päämäärien ja tavoitteiden asettaminen sekä tehokas viestintä Toimintasuunnitelmien laatiminen Toiminnan ohjaus ja tarkkailu prosessien kautta Järkevä, toimintaa edistävä ohjeistus sekä jäljitettävyyttä tukevat kirjaamiset Resurssien ja osaamisen määrittely, ylläpito ja kehittäminen Normaali-, häiriö- ja onnettomuustilanteiden ennakointi ja harjoittelu Mittareiden käyttö faktatiedon hankinnassa päätöksen tekoon Sisäisten arviointien käyttö mahdollisuuksien ja riskien tunnistamiseen Korjaavien ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden systemaattinen käyttäminen Jatkuvan parantamisen asenne ja menettelytavat LAATU-, YMPÄRISTÖ- JA TURVALLISUUSJOHTAMISEN YHTEISIÄ ELEMENTTEJÄ 13

50 ISO 9001:2000 ISO OHSAS Yhteiset elementit Yhteiset elementit Yhteiset elementit Laatupolitiikka Ympäristöpolitiikka TTT-politiikka Laatutavoitteet Päämäärät ja tavoitteet Päämäärät Laadun suunnitteleminen Ympäristöasioiden hallintaohjelma TTT-asioiden hallintaohjelma Vastuut ja valtuudet Organisaatio ja vastuut Organisaatio ja vastuut Johdon edustaja Johdon edustaja Vastuuhenkilö ylimmästä johdosta Sisäinen tiedonkulku Tiedonkulku Yhteistoiminta ja tiedonkulku Asiakirjojen valvonta Asiakirjojen valvonta Asiakirjojen ja tietojen valvonta Laatutiedostot Tiedostot Tiedostot ja tiedostojen hallinta Koulutus, tietoisuus ja pätevyys Koulutus, tietoisuus ja pätevyys Koulutus, tietoisuus ja pätevyys Tuotteen toteuttamisprosessit Toimintojen ohjaus Toimintojen ohjaus Prosessien mittaaminen ja seuranta Tarkkailu ja mittaukset Vaatimusten täyttyminen Toiminnan tason mittaukset Poikkeamien valvonta, korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet Poikkeamat sekä korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet Onnettomuudet, vaaratilanteet, poikkeamat sekä korj. ja ehk. toimet Sisäiset auditoinnit Ympäristöjärjestelmän auditointi Auditointi Johdon katselmus Johdon katselmus Katselmus 14

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello 16-17 Syyslukukausi Elokuu Johtaminen Ammattitutkinto tiimi Tutkintotiimi VS-tiimi Yhteiset palvelut -tiimi Hankkeet Laadunhallinta

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

ETJ-SEMINAARI ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board

ETJ-SEMINAARI ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board ETJ-SEMINAARI 08.11.2007 ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board JÄRJESTELMÄN RAKENTAMISEN VAIHEET EROANALYYSI ( YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston laatutyö

Jyväskylän yliopiston laatutyö Jyväskylän yliopiston laatutyö Pirjo Halonen Laatupäällikkö 17.1.2007 1 Yliopistolain Jyväskylän yliopisto velvoite 5 Arviointi Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

CAF-koulutus Kivalo-opisto

CAF-koulutus Kivalo-opisto CAF-koulutus Kivalo-opisto Anni Miettunen 19.3.2016 Lämmittelyä aiheeseen Mitä palvelun laatu on? Mitä laadulla tarkoitetaan? Miten palvelun laatu tuotetaan? Kuka määrittää palvelun laadun? Miten laatua

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Ympäristö- ja laatuosion tuloksista. Pk-yrittäjän turvetuotannon kehittäminen -hanke Loppuseminaari, Jyväskylä

Ympäristö- ja laatuosion tuloksista. Pk-yrittäjän turvetuotannon kehittäminen -hanke Loppuseminaari, Jyväskylä Ympäristö- ja laatuosion tuloksista Pk-yrittäjän turvetuotannon kehittäminen -hanke Loppuseminaari, Jyväskylä 14.11.2007 Katsaus osion tavoitteisiin ja toteutumiseen a) Ympäristölupamääräyksiä ja niiden

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Laadun varmistus päätöksenteon pohjana 10.3.2015 Kuntatalo, B 3.8 Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Laatuasiantuntija, terveyspalvelujen

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN Anita Keskinen 4.2.2008 organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toiminnan,

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 1/(6) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 2.1 14.6.2007 2/(6) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. MYÖNTÄMISMENETTELY... 3 2. SAAMISEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT 3 2.1 Organisaation rakenteelliset

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Päivi Jantunen laatukoordinaattori 4.1.2017 1 Toimintajärjestelmän ja laadunhallinnan pohjana SFS-EN ISO9001-standardi johtamisjärjestelmä, joka auttaa

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja 27.8.2015 Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja SISÄLTÖ Turvallisuuden kehittäminen Määritelmä, tarve ja periaatteet Suunnitelmallisuus

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski 1 (7) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä n yhteystiedot Juuso Hyvärinen juuso.hyvarinen@vsky.fi puh. 044 906 0320 PL 119 37601 Valkeakoski Toiminnan vakiintuneisuus, esim. vuosikello. Laadunhallinnan

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Ammatillisen koulutuksen muutoksen johtaminen Muutoksesta mahdollisuus 1 19.2.2015 Reija Lepola Reija Lepola, Kuntayhtymän johtaja, rehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari 21.6.2016 Äänessä tänään Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä Työtään rakastava ammattivalmentaja

Lisätiedot

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY Pienryhmämalli, Method Skillmotor Työelämän suuntauksia ja juuria Painopiste tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä siirtymässä

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Heidi Niemimuukko 12.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Turvallisuusjohtamisjärjestelmä konseptina Miksi turvallisuusjohtamista? Johtamisjärjestelmässä

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh Teollisuustaito Oy 25.5.2016 3 Teollisuustaito Oy Kajaanilainen teollisuuden asiantuntijapalveluita tuottava yritys Asiakaskunta koko Suomen alueella Henkilöstöllä vahva kokemus teollisuuden tuotantolaitoksilla

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Tuottavuuden jatkuva parantaminen. Keijo Vesilahti

Tuottavuuden jatkuva parantaminen. Keijo Vesilahti Tuottavuuden jatkuva parantaminen Keijo Vesilahti 1 Miksi TJP? Maailma ympärillämme muuttuu valtavaa vauhtia, joten työ, työvälineet, ympäristö ja työn tekemisen tavat ovat myös jatkuvan muutoksen kohteena

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Mikä on Hyvä vastaanotto = Kaste-rahoitteinen hanke, jonka puitteissa

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä?

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja VSSHP, post doc, Turun yliopisto, hoitotiede helja.lundgren-laine@tyks.fi +358 50 562 4374 Miksi se törmää

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot