TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN"

Transkriptio

1 TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset edellyttävät tarjooman jatkuvaa kehittämistä. Tuotteet ovat elinkaaren eri vaiheissa, niiden kannattavuus on keskenään erilainen, markkinoilla on kasvumahdollisuuksia ja toisaalta uhkia. On tunnistettava ne tuotealueet, joihin panostetaan ja joista luovutaan. Samanaikaisesti on kehitettävä toimintatapoja. Tarjooman johtamisen tavoite on lisätä myyntiä. Yhdelläkään yrityksellä ei ole sellaista brändiä, että tuotteet olisivat suojassa kilpailulta. Mikäli tarjoomaa ei kehitetä, yritys menettää nopeasti kilpailukykyään. Erityisissä haasteissa ovat tällä hetkellä yritykset, joilla on kasvutavoitteita, kilpailu on kasvanut, asiakkaiden ostotottumuksissa on tapahtunut muutoksia ja tarjoomaa ei ole kehitetty viime vuosina riittävästi. Tarjooman johtamisen tavoite on lisätä myyntiä On paljon esimerkkejä yrityksistä, jotka on perustettu jonkin tuoteinnovaation varaan ja ne ovat toimineet menestyksellisesti omalla markkinallaan. Kun muutoksia sitten tulee, on yrityksen koko dna pahimmillaan rakennettu sellaiseen markkinaan, joka taantuu. Suomalaisille tuttuja esimerkkejä ovat Nokia ja Blackberry. Kun Apple kehitti käyttäjäystävällisemmän tuotteen ja Samsung seurasi perästä, jäivät kaksi isoa markkinatoimijaa ihmettelemään vapaapudotuksessa olevaa myyntiä. Pelkästään nykyisten tuotteiden kevyt uusiminen enintään ylläpitää myyntiä. On mietittävä monipuolisesti erilaisia keinoja. Ennen johtopäätöksiä tarvitaan esimerkiksi asiakas-, markkina-, kilpailija- ja tuoteanalyysia. Mikäli yritys haluaa kasvaa, se ei onnistu pelkästään päivittämällä nykyisiä tuotteita. Tarvitaan esimerkiksi verkostoitumista, tuotteiden viemistä uusille asiakasryhmille ja ennen kaikkea uusien tuotteiden kaupallistamista. Kaupallistamisella tarkoitetaan tässä artikkelissa tuotteen tai palvelun markkinoille viemisen suunnittelua ja toteutusta. Tuote voi olla uusi tai olemassa oleva. Kaupallistamisen tavoite on tehdä tuotteesta sellainen, että asiakkaan on helppo ostaa se. Oleellista uutuustuotteiden osalta on, missä vaiheessa tuotekehitystä kaupallistaminen alkaa. Tilastot uutuustuotteiden kaupallistamisen onnistumisesta ovat murheellisia. Yritysasiakkaille suunnatuista tuotteista onnistuu noin neljäsosa ja kuluttaja-asiakkaille tehdyistä tuotteista vielä harvempi.

2 Mercuri International White Paper Page 2 (13) Hyvä prosessi ideasta myyntitulokseksi Uutuustuotteen kehittäminen ja kaupallistaminen vaatii paljon toimenpiteitä. Yksi onnistumisen keskeisiä kivijalkoja on yrityksen arjessa käytössä oleva prosessi. Sen tavoite on jäsentää kokonaisuus hallittaviin osiin ja havainnollistaa, miten kaupallistaminen etenee ideasta myyntitulokseksi. Keskeistä on, että prosessi on skaalautuva tai sitä osataan soveltaa erilaisissa hankkeissa. Prosessissa on huomioitava esimerkiksi kehitettävän tuotteen uutuusarvo, vallitseva markkinatilanne, markkinoille menon kiireellisyys ja lanseerauksessa käytettävä keinot. Samaa työskentelytapaa ei voi käyttää kun muutetaan olemassa olevaa tuotetta, kehitetään uutuustuote tai lanseerataan jokin tuote uudestaan. Perinteinen tapa kuvata tuotekehityksen prosessi on edetä päävaiheista alaspäin toimenpiteisiin. Tapa on edelleen validi. Yleinen suuntaus kuitenkin on, että erilaisissa toimintatavoissa siirrytään tuottajan prosesseista enemmän asiakkaan prosesseihin. Tämä näkyy erityisesti moderneissa myyntiprosesseissa. Tuotekehityksessä ja kaupallistamisessa tämä tarkoittaa, että tehdään enemmän asioita päällekkäin kuin peräkkäin. Yrityksissä, jotka hallitsevat hyvin kaupallistamisen, aloitetaan esimerkiksi kaupallistaminen tai ainakin sen suunnittelu jo idean kehittelyvaiheessa. Kaupallinen ajattelu on kriittinen osa koko prosessia ideasta myyntitulokseen saakka. Se ei ole mikään erillinen prosessin osa lopussa. Suomalaisissa yrityksissä on tyypillisesti kuvattu tarkkaan tuotteen kehittämisen toimenpiteet. Sen sijaan kaupallistamisen toimenpiteiden kuvaus ei usein ole samalla tasolla. Seuraus on, että kaupallistamista ei resursoida riittävästi ja myyntituotot viivästyvät. Mielenkiintoinen terminologinen näkökulma tulee eräästä suomalaisesta asiantuntijayrityksestä. Kyseisessä yrityksessä ei edes käytetä termiä tuotekehitys vaan kaupallistaminen. Kaupallistaminen ei siis ole osa tuotekehitystä vaan päinvastoin. Ratkaisuun päädyttiin, koska uutuustuotteiden epäonnistumisprosentti oli korkea. Syy oli perisuomalainen: asiakas ei ollut riittävästi mukana prosessissa. Prosessia, terminologiaa ja rooleja kehittämällä saatiin hyviä tuloksia. Kokonaisuuden johtaminen ja projektihallinta korostuvat erityisesti isoissa yrityksissä, joissa kaupallistamiseen kytkeytyy ihmisiä johdosta, tuotekehityksestä ja - hallinnasta, markkinoinnista, myynnistä ja asiakaspalvelusta. Näiden eri roolien yhteistoiminta ja kokonaisnäkemys kaupallistamiseen on tärkeää. Pahimmillaan ihmiset toimivat siiloissa ja osaoptimoivat. Eri roolien yhteistoimintaa kaupallistamisen eri vaiheissa voidaan kehittää yksinkertaisesti esimerkiksi siten, että tekijät tuntevat toistensa töitä. Menestyvät organisaatiot ovat onnistuneet toimintatavan jatkuvassa kehittämisessä. Tämä edellyttää prosessin mittaamista, joka onkin viime vuosina selkeästi yleistynyt. Käytössä on erityisesti projektihallinnasta sovellettuja mittareita, esimerkiksi miten työmäärä- ja aikatauluarvioissa ja budjetoinnissa on onnistuttu. Myös koko hankkeen aikaista yhteistoimintaa ja viestintää mitataan yhä enemmän. Mittareiden kehittäminen on erityisen tärkeää, jos tavoite on kaupallistaa nopeasti. Onnistuneen kaupallistamisen lähtökohta on asiakkaan ymmärtäminen Uutuustuotteen kaupallistaminen on onnistunut vain jos sen myynti on tavoitteen mukainen. Tuotteen uutuusarvo ei kuitenkaan ole sama asia kuin tuotteen kaupallinen arvo. On onnistuttava tekemään erottuva ja kiinnostava tuote, josta asiakas saa hyötyä. On ymmärrettävä, miten tuotteen tai palvelun arvo asiakkaalle syntyy ja ratkaistava jokin asiakkaalle tärkeä asia kilpailijoita paremmin. Tähän päästään kun uutuustuotteen kehittäminen on aggressiivisesti ulospäin suuntautunutta. Rovion ja Supercellin menestys konkretisoi yhden uutuustuotteiden menestymisen tärkeimmistä asioista: tuotteen uutuusarvolla on kaupallista merkitystä ainoastaan silloin kun uutuustuotteen piirteet tai

3 Mercuri International White Paper Page 3 (13) ominaisuudet kohdentuvat asiakkaan arvostamiin asioihin. Esimerkkiyritysten kohdalla tämä tarkoittaa erityisesti grafiikan ja äänisuunnittelun onnistumista. Onnistuminen vaatii loppukäyttäjän tarpeiden erittäin syvää tuntemista. Toinen tärkeä asia on ymmärrys siitä, mikä on keskeiselle jakelukanavalle, eli Applen pelikaupalle tärkeää. Asiakas tunnistaa haasteen. Mutta kuka osaa vaatia tai odottaa sellaista, mitä ei ole olemassa? Jos olisin kuunnellut asiakkaita, tekisin nopeampia hevosia. Henry Fordin klassisessa lauseessa on syvä viisaus. Asiakkaat osaavat kuvata nykyisiä ongelmiaan. He eivät pysty kuvaamaan tuotteita, joita ei ole olemassa. Usein todellisten innovaatioiden löytäminen edellyttää tulkintaa ja oivallusta. Markkinoilla olevien ongelmien tunnistaminen ja muuttaminen sellaisiksi tuotepiirteiksi, tuotteiksi tai tuoteryhmäksi, joista asiakas on valmis maksamaan, on haastava vaihe uutuustuotteen kehittämistä. Kun tunnet asiakkaan tilanteen, osaat hyödyntää tätä tietoa ja hankkia sitä lisää, on sinulla mahdollisuus onnistua hyvän tuotteen rakentamisessa. Hyvä esimerkki edellisestä on ABB:n Azipodjärjestelmä, joka on alun perin jäänmurtajakäyttöön suunnattu uudentyyppinen potkurilaite. Tavoite oli kehittää potkuri, jossa on paremmat ohjailuominaisuudet kuin perinteisellä akseli peräsin - yhdistelmällä. Markkinoille tullessaan Azipod oli merenkulkualalla käänteentekevä innovaatio nimenomaan siksi, että se ratkaisi asiakkaan keskeisiä haasteita ja antoi laivan omistajille aivan uudenlaista arvoa. Potkurin energiakulutus on pieni, laivan ohjattavuus erinomainen ja melutaso entistä alhaisempi. Tällaisesta arvosta asiakas on valmis maksamaan. Asiakkaan roolin määrittely on strateginen päätös Asiakkaiden ja muiden yhteisöjen rooli uusien tuotteiden kehittämisessä on strateginen päätös. Ovatko asiakkaat tiedon lähteitä vai aktiivisia toimijoita yrityksen tuotteiden kehittämisessä? Jälkimmäistä kehitetään erityisen aktiivisesti niillä osa-alueilla, joissa yritys haluaa olla tuotejohtaja. Esimerkiksi fyysiseen tuotteeseen voidaan kehittää asiakkaiden joko kokonaan tai osittain tekemiä lisäpalveluita. Älypuhelimet on yksi esimerkki. Kilpailua käydään puhelimen lisäksi palveluiden avulla. CRM tai kanta-asiakasohjelman tieto ei ole sama asia kuin asiakkaan tunteminen. Tarvitaan merkittävästi syvempää asiakasymmärrystä, mikä syntyy vuorovaikutuksesta asiakkaan kanssa. Suomalaisissa yrityksissä panostetaan tällä hetkellä asiakastiedon analysointiin. Esimerkiksi yrityksen avainasiakkaista vastaavilla henkilöillä on syvällistä tuntemusta asiakkaan tilanteesta, lisäksi on oltava foorumi tämän tiedon käsittelylle ja analysoinnille. Uskomatonta kyllä, mutta moni kaupallistaminen kompuroi asiakkaan ymmärtämisen puutteeseen. Tyypillistä on, että sekoitetaan asiakkaan ja oman organisaation tarpeet. Lopputulos on, että kaupallistetaan tuote, jota asiakas ei koe omakseen. Onnistumisen yksi keskeinen tekijä on prosessin alkuvaihe, koska monet myyntituloksen kannalta keskeiset päätökset tehdään idean kehittelyvaiheessa. Nopeus ja oikeat johtopäätökset idean kehittämisen alkuvaiheessa edellyttävät toimivaa prosessia. On osattava kerätä asiakkaiden tarpeet systemaattisesti, yhdistettävä ne relevanttiin kilpailijatietoon, oman yrityksen osaamiseen ja tarjooman elinkaareen. Tätä kautta ne muuttuvat uudeksi liiketoiminnaksi. On ymmärrettävä, kuinka tärkeää markkinoille menon nopeus on uuden idean osalta, millainen kilpailutilanne vallitsee, onko ratkaisussa esimerkiksi epävarmoja teknisiä ominaisuuksia ja mikä on oman organisaation ajankohtainen tarve saada uusia ratkaisuja jne.

4 Mercuri International White Paper Page 4 (13) Idean testaamisessa ketterä toimintatapa vähentää riskejä Uuden idean nopea testaaminen on toinen menestyviä kaupallistamisia yhdistävä asia. Ääriesimerkkinä tavattoman ketterästä toimintatavasta mainittakoon eräs suomalainen asiantuntijapalveluita tarjoava yritys, jossa matka uudesta tuoteideasta asiakkaalle kestää yhden päivän. Kyllä, luit oikein - vain yhden työpäivän. Tavoite on, että aamulla saadusta tuoteideasta keskustellaan asiakkaan kanssa jo iltapäivällä. Askeleet ovat pieniä, mutta todella nopeita. Syvällinen asiakasymmärrys luodaan osana tuotteistusprosessia ja tuote kehittyy jokaisen asiakaskohtaamisen yhteydessä. Edellä mainitussa yrityksessä perehdytään prosessin alkuvaiheessa kahteen asiaan: käyttääkö asiakas tällä hetkellä rahaa ratkaistakseen ongelman, johon tuoteidea liittyy, ja mitkä ovat asiakkaan esteet ongelmanratkaisuun. Idean nopea testaaminen ja suunnan päättäminen sen jälkeen mahdollistaa erittäin nopean asiakaslähtöisen kehittämisen ja olettamusten arvioinnin. Tämä parantaa lopullisen tuotteen onnistumisen todennäköisyyttä, nopeuttaa kehitysprosessia, pienentää riskejä ja parantaa myynnin ennustettavuutta. Näissä tuotteissa on ollut erinomainen kate. Muutos perinteiseen tekemiseen saattaa olla todella suuri erityisesti tuotesuuntautuneissa yrityksissä, joissa pahimmillaan on totuttu siihen, että ensin kehitetään pitkään uutta tuotetta ja vasta sitten haetaan asiakkaat. Näiden kahden asian tekeminen päällekkäin saattaa tuottaa suurta tuskaa ja edellyttää organisaatiolta oppimista. Suuri haaste näissä projekteissa on ollut myös tuotteen rakentaminen niin että riittävän moni asiantuntija ymmärtää mistä on kysymys ja kykenee keskustelemaan asiakkaan kanssa. Kaikkia asioita ei voi kuvata etenkään asiantuntijatehtävissä, koska tuotteisiin sisältyy paljon henkilökohtaista osaamista, joka on voinut kehittyä vuosien työn tuloksena. Enemmän myyntiä nopeammalla kaupallistamisella Useissa suomalaisissa yrityksissä pohditaan tällä hetkellä, miten tuotteen tai palvelun kehitysajan voi merkittävästi lyhentää tai jopa puolittaa. Nopeus korostuu, koska tuotteiden elinkaaret lyhenevät ja myyntitulos on tehtävä entistä nopeammin. Kansainvälisiä esimerkkejä on runsaasti. Esimerkiksi BMW puolitti uuden auton kehittämiseen menevän ajan. Toinen näkökulma tulee yrityksistä, jotka on aikanaan perustettu jonkin tuoteinnovaation varaan. Tarjooman uusiutumista on nopeutettava, koska markkinoita on menetetty lisääntyneen kilpailun, muuttuneen asiakastarpeen tai ostokäyttäytymisen takia. Tällainen tilanne tuo tuotekehitykselle voimakkaan paineen onnistua myynnin kasvattamisessa entistä nopeammin. Viime vuosina erityisesti teknologiakeskeisillä aloilla on ollut tarve kaupallistaa yön yli. Jos ideaa ei saada nopeasti markkinoille, pahimmassa tapauksessa lanseerausvaiheessa ei enää ole markkinaa, koska teknologia tai kilpailijan tuote on vienyt maalia johonkin toiseen suuntaan. Kehitysajan lyhentäminen tarkoittaa parempaa myyntiä elinkaaren aikana ja parempaa katetta. Jos olet ensimmäisenä markkinoilla hyvän uutuustuotteen kanssa, saat myös vapautta hinnoitteluun. Monet yritykset ovat nostaneet tehokkuutta jopa kymmeniä prosentteja auditoimalla kehitys- ja kaupallistamisprosessit ja viemällä tarvittavat muutokset organisaation arkeen. Monesti auditoinnin jälkeiset toimenpiteet liittyvät sisäiseen ja ulkoiseen kaupallistamisen tehokkuuteen, myynnin apuvälineisiin, roolien täsmentämiseen, yhteistoiminnan kehittämiseen matriisissa, työkalujen tai osaamisen kehittämiseen. Prosessin kehittäminen alkaa kun lasketaan, paljonko yritys menettää rahaa markkinoille tulon viivästymisen takia. Toki on runsaasti esimerkkejä myös siitä, että markkinoille tullaan liian aikaisin. Tämä on ICT-alan lisäksi arkipäivää esimerkiksi vähittäiskaupassa. Ajoitus epäonnistuu, koska asiakkaat eivät jostakin syystä ole

5 Mercuri International White Paper Page 5 (13) valmiita uutuustuotteelle. Ja kun kilpailija sitten kaupallistaa hieman erilaisen version puolen vuoden kuluttua, on se myyntimenestys. Haasteena on tyypillisesti se, että arvioidaan väärin epäsuora kilpailu, asiakkaan hyväksymä hinta, markkinoiden koko tai suunta. Kokonaiskysynnän arviointi siis epäonnistuu. Esimerkiksi hinnoitteluratkaisuissa on huomioitava muut markkinoilla olevat ratkaisut, oman ratkaisun hyöty asiakkaalle, asiakkaan ongelman arvo hänelle itselleen, yrityksemme yleinen hinnoittelustrategia, markkinoille tulon vaikutus kilpailutilanteeseen, oman myynnin suorituskyky, ratkaisun strategiset tavoitteet jne. Teknologia asiakastiedon keräämisessä ja analysoinnissa Menestyneiden uutuustuotteiden kehittämisen alkuvaiheessa on kysytty riittävän yksinkertaisia kysymyksiä: kuka on asiakas, miksi tämä tuote pitäisi kehittää, miksi asiakas sen ostaisi, mikä hänen ongelmansa on, mistä hän nyt ostaa, miksi juuri heiltä, millaista epäsuoraa kilpailua meillä on, miten voimme erottautua, mitä ainutlaatuista meillä on, millainen markkina, miten kehitämme tuotetta jatkossa, osaammeko myydä tuotetta. Näihin kysymyksiin haetaan yhä useammin vastuksia hyödyntämällä teknologiaa. Hyvä esimerkki on Netflixin House Of Cards sarja, jossa asiakastietoa analysoidaan syvällisesti. Netflix muun muassa analysoi, missä kohtaa katsoja jättää sarjan kesken. Tarkoitus on tehdä tuotteesta entistä kiinnostavampi. Tavoitteessa on myös onnistuttu ja onnistuminen perustuu asiakastiedon analysointiin, ei sen keräämiseen. Amazon ja Google ovat kehittäneet asiakastiedon analysointia vielä merkittävästi syvemmälle. Kuluttajatuotteissa on mahdollista saada sosiaalisen median kautta suuri määrä tietoa nopeasti. Tieto on anonyymiä ja usein pinnallista. Toisaalta b-to-b hankkeissa tavoite on usein saada erittäin syvällistä tietoa jonkin hyvin rajatun asiakasryhmän tilanteesta ja odotuksista. Sosiaalinen media on kuitenkin yleistynyt parin viime vuoden aikana yhdeksi tuotekehityksen ja kaupallistamisen merkittäväksi työkaluksi myös yritysten välisissä kaupallistamisissa. Kun katsotaan kaksi tai kolme vuotta eteenpäin, on todennäköisesti lähes kaikissa yrityksissä toimenpiteet mietittynä asiakastiedon analysoinnin kehittämiseksi. Sosiaalisen media käyttö riippuu pitkälti tuotteen monimutkaisuudesta. Kasvussa ovat b-to-b -puolella erityisesti puoliavoimet tai kokonaan avoimet käyttäjäyhteisöt, LinkedIn-pohjaiset yhteisöt ja asiakastiedon kerääminen wikejä hyödyntämällä. Tuotedokumentaation jakaminen esimerkiksi wikissä on jo vakiintunut monessa pienessäkin yrityksessä. Isoissa yrityksissä erilaiset 3D-kokeilut ovat arkipäivää myös tuotekehityksen eri vaiheissa. Virtuaalinen malli pystytään tulostamaan fyysiseksi esineeksi tarkasti. 3D havainnollistaa myös asiakkaille hyvin, mistä uutuustuotteessa on kysymys. Muitakin virtuaalityökaluja kehitetään erityisesti ideoinnin alkuvaiheessa. Joukkoistamalla yllättäviäkin ideoita Crowdsourcing (joukkoistaminen, osallistaminen) on tullut myös b-to-b hankkeisiin kuluttajakaupan tuotekehityksestä. Käsite tarkoittaa asiakkaan ja muiden organisaation ulkopuolisten ihmisten ottamista mukaan tuotteen kehittämiseen. Kyse voi olla uutuustuotteesta tai tuoteparannuksesta. Crowdsourcing on yleistymässä nopeasti web 2.0 teknologian myötä. Crowdsourcing vähentää tuotekehityksen kustannuksia ja mahdollistaa tuoreet ideat, joita ei välttämättä omasta organisaatiosta saa. Lisäksi time-to-market saattaa olla merkittävästikin lyhyempi kuin perinteisellä tavalla. Kansainvälisesti erittäin hyvin tunnettuja hyviä esimerkkejä ovat DELL, Procter & Gamble ja BMW. Jopa laivanrakennusalalla Lurssen Werf käytti menetelmää ulkoistaessaan laivan oven suunnitteluun liittyvää vaimennusta. Vastaavia esimerkkejä Suomesta ovat mm. Silja Line, Konecranes, F-Secure, Nokia, YIT ja Gasum. Myös suomalaisessa Iron Sky elokuvassa haettiin ideoita mm. käsikirjoituksen kirjoittamiseen, ja työkaluna oli tekijöiden oma Wreck a Movie -alusta. Crowdsourcingin käyttämistä rajoittaa ainoastaan mielikuvitus. Yliopistomaailmassa menetelmää on

6 Mercuri International White Paper Page 6 (13) hyödynnetty jopa kurssien rakentamisessa. Innovaatiokilpailujen teknologinen haaste on nopeasti ratkaistavissa. Esimerkiksi junavalmistaja Bombardier tarjosi omassa innovaatiokilpailussaan 3Dkonfiguraattorityökalun, jonka avulla kuka tahansa kykeni suunnittelemaan tulevaisuuden junien designia. Suurin tuska tulee yleensä organisaatiokulttuurista. On nähtävä, että osaamista on muuallakin kuin omassa yrityksessä. Asiakaskokemus ja suosittelun voima Yritykset ovat perinteisesti käyttäneet merkittävästi aikaa siihen, että uutuustuote brändätään oikealla tavalla. Viime vuosina uutuustuotteiden kehittäminen on kytketty yhä useammin asiakaskokemuksen kokonaisuuden kehittämiseen. Asiakaskokemus muodostuu kaikista niistä hetkistä, jolloin asiakas on tekemisissä myyvän yrityksen kanssa. Verkko mahdollistaa uuden ja laajemman tavan kommunikoida asiakkaiden kanssa. Tavoite on päästä ensimmäiseksi tavoiteasiakkaan ostoslistalle. Isot yritykset ovat edelläkävijöitä asiakaskokemuksen kehittämisessä, mutta asia on ajankohtainen monessa pienemmässäkin yrityksessä. Erityisesti kehitetään uutuustuotteen ympärille rakennettuja verkkopalveluja ja -sisältöä. Tavoite on hakea yhä parempaa asiakasarvoa. Asiakaskokemuksen kehittäminen korostuu etenkin kun markkina on hyvin haastava. Myös elinkaaren loppuvaiheessa olevan tuotteen myyntiä voidaan boostata. Asiakkaan sitoutuminen yritykseen, suosittelijoiden määrä, asiakkuuksien elinkaaren pidentäminen ja uusien asiakkuuksien hankkimisen nopeuttaminen ovat tyypillisiä tavoitteita, joita tällä hetkellä mietitään. Sosiaalisessa mediassa liikkuvaan tietoon luottaa ani harva, mutta valtaosa luottaa suosituksiin. Kuka olisi parempi suosittelija kuin toinen käyttäjä. Esimerkiksi Lego on periaatteessa onnistunut ulkoistamaan lisämyynnin omille asiakkailleen. Asiakas siis ostaa ja myy samanaikaisesti. Keinona on Legon käyttäjäyhteisö, joka jakaa aktiivisesti kokemuksiaan ja suosituksiaan tuotteen käyttämisestä. Hienoa markkinointia! Arvolupaus erottautumistekijänä Asiakkaalle tärkeitä asioita uutuustuotteessa on usein vain vähän. Ne pitää löytää, ja rakentaa arvolupaus niiden perusteella. Arvolupauksen kehittäminen on viime vuosina tullut kiinteäksi osaksi kaupallistamishankkeita. Arvolupaus auttaa asiakasta ymmärtämään, mistä uutuustuotteessa on kysymys. Hyvä arvolupaus perustuu omiin vahvuuksiin ja faktoihin, on lyhyt, selkeä, houkutteleva ja konkreettinen. Lisäksi arvolupauksessa määritellään, kenelle uusi tuote on suunnattu, kuvataan edut asiakkaalle ja kerrotaan, miten tuote eroaa kilpailijoiden vastaavista tuotteista. Arvolupaus on onnistunut, kun asiakas ja oma organisaatio kiinnostuvat siitä. Klassinen esimerkki on Sampo Pankin lainalupaus tunnissa. Se puhutteli asiakkaita ajankohtana, jolloin lainalupauksen kesto saattoi olla pari päivää tai enemmänkin. MacBook Airin Kaikki kaipaamasi teho. Koko päivän., kertoo, miten tuote eroaa pääkilpailijoista. Rakennusalalta tuore esimerkki on Consti Yhtiöiden putki- ja kylpyhuoneremontteja koskeva arvolupaus: Asu kotonasi, valmista 10 päivässä. Arvolupauksella erottaudut kilpailijoista Arvolupauksen merkitys korostuu erityisesti, koska asiakkailla on toimialasta riippumatta huomattava määrä valinnanvaraa. Ostopäätös tehdään yhä useammin verkkoa hyödyntämällä. Hyvä arvolupaus erottaa tuotteen sen kilpailijoista. Lisäksi koko henkilökohtainen myyntityö on menossa enemmän kohti arvomyyntiä ja hyvä myyjä hyödyntää arvolupausta omassa myyntipuheessaan. Toimivan arvolupauksen rakentaminen vaatii erittäin hyvää asiakas- ja kilpailijatuntemusta ja ymmärrystä oman organisaation kyvykkyydestä. Arvolupauksen rakentaminen on kiinteä osa kaupallistamisen prosessia, ja sen rakentaminen tulee aloittaa heti prosessin alussa.

7 Mercuri International White Paper Page 7 (13) Esimerkiksi Harry Potteria, Toyota Corollaa ja iphonea yhdistää tietyt samat asia. Kaikki ovat innovatiivisia ja ainutlaatuisia tuotteita, joissa on sellaisia ominaisuuksia tai piirteitä, jotka ovat asiakkaalle tärkeitä. Ne tarjoavat asiakkaalle jotakin sellaista, mitä kilpailijat eivät tarjoa. Näin ne erottuvat markkinoilla nimenomaan niissä asioissa, joita asiakas arvostaa. Siksi ne kiinnostavat asiakkaita, menestyvät ja myyvät hyvin. Tämän päälle on hyvä rakentaa arvolupaus. Pidennä kaupallistamisen aikaa Ei ole olemassa yhtä tai oikeaa tapaa kaupallistaa uutuustuotetta. On kuitenkin piirteitä, jotka ovat yhteneviä monille onnistuneille kaupallistamisille. On mielenkiintoista, että monissa niissä yrityksissä, jotka ovat viime vuosina onnistuneet uutuustuotteiden kaupallistamisissa, on lyhennetty tuotteiden kehitysaikaa, mutta samanaikaisesti on pidennetty kaupallistamiseen käytettyä aikaa. Mikäli kaupallistaminen on ennen loppunut lanseeraukseen, on nyt siirrytty huomattavasti pidempään kaupallistamisen prosessiin. Kaupallistaminen on muutakin kuin uuden tuotteen lanseeraus Esimerkiksi isossa suomalaisessa insinööritoimistossa varsinaisen lanseeraushetken jälkeinen seuranta, reagointi myynnin kehitykseen sekä sen mukaiset korjaavat toimenpiteet jatkuivat lähes vuoden. Tuote vietiin markkinoille useassa vaiheessa ja useissa kanavissa eriaikaisesti. Lanseeraus kohdentui ensin ostaville asiakkaille, seuraavaksi varsinaisille avainasiakkuuksille ja lopuksi uusille asiakkaille. Lanseeraus alkoi mahdollisimman aikaisin, perustui lyhyen aikavälin seurantaan ja voimakkaaseen iteraatioon. Suoritusta parannettiin koko ajan. Myyntimateriaaleja ja esitteitä päivitettiin yhdessä myyjien kanssa, myynnin teholukuja, asiakkaan ostoepäröintiä ja markkinointiviestinnän toimivuutta seurattiin. Reagointi oli nopeaa ja kaupallistaminen lopetettiin, kun tuote saavutti tavoitellun aseman markkinoilla ja oman myynnin salkussa. Tällaisesta lähestymistavasta on erinomaisia kokemuksia myös muista yrityksistä. Pitkä kaupallistaminen korostuu erityisesti kun tuote on yritykselle merkittävä, myynnille on asetettu korkeita tavoitteita, markkina ei tue uuden tuotteen myyntiä, kohteena on uusi asiakassegmentti tai kun kyseessä on todellinen uutuustuote. Lanseeraukseen uusia pelivälineitä rajana vain mielikuvitus Asiakkaan näkökulmasta uutuustuotteen hankkiminen on monesti hyvin yksinkertaista. Asiakas pohtii neljää asiaa: onko minulle selkeää, millaista tuotetta olen ostamassa, mitä hyötyä tuotteesta saan, miksi ostan sen juuri tältä myyjältä tai tästä kanavasta ja miksi ostaisin sen juuri nyt? Näihin kysymyksiin asiakkaan on jostakin kanavasta ja jollakin tavalla saatava vastaus. Mielikuvituksen käyttö ja panostaminen erilaisiin kanaviin on haastavassa markkinatilanteessa tärkeää. On ideoitava ja kokeiltava. Tuloksellinen ideointi vaatii aikaa, hyvää vuorovaikutusta tiimin sisällä, asiakas-, markkina-, kanava- ja tuotetuntemusta. Kuluttajatuotteiden myynti verkossa kasvaa nopeasti. Yrityksille tuotteita ja palveluita ostavat henkilöt hakevat puolestaan tietoa verkosta entistä enemmän. Yleisesti puhutaan ostokäyttäytymisen muutoksesta, joka tuo uusia näkökulmia myös uutuustuotteen kaupallistamiseen. Digitaalisten kanavien hyödyntämisen ainoa rajoite kaupallistamisvaiheessa on mielikuvitus. Teaserit, Instagram, tuotteen ympärille rakennettavat kilpailut, journalistinen sisältö ja blogit ovat varsin lyhyessä ajassa tulleet erityisesti kuluttajatuotteiden pääasialliseksi lanseerauskanavaksi. Esimerkiksi kun Burger King tuli Suomeen vuoden 2013 loppupuolella, oli kaikki yrityksen käyttämä lanseerausviestintä digitaalista. Kaupallistettavan uutuustuotteen kohderyhmän ja erityisesti heidän ostokäyttäytymisensä tunteminen on kaiken ydin. 56-vuotias tekninen isännöitsijä ostaa palveluita todennäköisesti eri tavalla kuin 22-vuotias mainostoimiston AD. Kohderyhmästä on ymmärrettävä,

8 Mercuri International White Paper Page 8 (13) mikä on heidän tärkein ostokanavansa ja esimerkiksi erilaiset linkitykset on rakennettava tätä kautta. Monikanavaisuus ja läsnäolo korostuvat. Markkinointiviestinnän ammattilaisten sanonta ole saatavilla, tee ostaminen helpoksi, korostuu tänä päivänä myös yritysasiakkaille lanseerattaessa. Digitalisoituminen tuo uusia pelivälineitä myös b-t-b - puolelle. Avainkysymys on, saadaanko sosiaalisessa mediassa aikaiseksi ostopäätöksiä, kun lanseerataan yrityksille. Riippuu tietysti tuotteesta ja ostajasta. Voiko sosiaalisessa mediassa herättää kiinnostusta? Kyllä voi ja pitääkin. Yritysten välisissä kaupallistamisissa suuret yritykset ovat edelläkävijöitä monikanavaisuuden hyödyntämisessä, mutta asia on yhä laajemmin agendalla myös pienemmissä yrityksissä. Sisältömarkkinointi b-t-b kaupallistamisessa Sisältömarkkinointi kasvaa edelleen merkittävästi b-to-b kaupallistamisissa seuraavan parin vuoden aikana. Yksi syy tähän on, että sisältömarkkinointia voi tehdä monin eri keinoin. Henry Ford totesi aikoinaan, että markkinat eivät kylläänny hyvään tuotteeseen, mutta huonoon nopeasti. Kauaskantoinen näkemys on nopeasti liikkuvan tiedon aikakaudella ajankohtaisempi kuin koskaan. Sisältömarkkinoinnin osalta kasvussa on infografiikkaa, jota hyödynnetään erityisesti monimutkaisten uutuustuotteiden sisältömarkkinoinnissa. Visualisointi auttaa kertomaan uudesta tuotteesta yksinkertaisesti. Lisäksi sähköisissä kanavissa infografiikkaa voidaan animatisoida. Parhaimmillaan hyvä infografiikka saa asiakkaan tutkimaan uutuustuotetta monta kertaa, koska visuaalinen esitys on niin kiehtova. Esimerkkejä löydät mm. osoitteesta tai vaikka ABB:n Marine & Cranes sivuilta. nopea myynnin kasvu (ks. Youtube, Our Blades are F ing Great). Kiinnostava sisältö voi tuoda valtavan yleisön, joka yleensä tarkoittaa myös nopeaa myyntiä. Youtube on myös osoittanut, että sähköinen kanava voi olla hyvin yllättävä. Esimerkki voi olla vaikkapa suomalainen hakkuukirves. Kyseessä on innovaatio, jossa kirveen terä kääntyy osuessaan puuhun. Kirves on turvallisempi ja huomattavasti tehokkaampi kuin perinteiset kirveet. Tuotantomäärät ovat olleet noususuunnassa koko ajan, mutta yllättäen tuote nousi ilmiöksi netissä. Tämän jälkeen tilauksia on tullut ympäri maailmaa ja tuotanto käy ylikierroksilla. Koko organisaatio mukaan - Tarinankerronnalla on voimaa! Sisältömarkkinoinnin jatkuva kehittäminen vaatii työtä ja muuttaa yrityksen tapaa olla yhteyksissä asiakkaidensa kanssa. B-t-b kaupallistamisissa videotallenteet ja - oppaat sekä verkkoseminaarit ja muut virtuaaliset tapahtumat ja digitaaliset lehdet ovat nousussa. Asiakkaiden suuntaan muutos on usein paljon pienempi kuin oman yrityksen sisällä. On tärkeää saada koko organisaatio tekemään uutuustuotteen sisältömarkkinointia. Keinoina voi olla yksilön lähtökohdista käsin esimerkiksi blogit ja sosiaalisen median työkalut. Markkinointi on onnistunut, kun myynti jakaa markkinoinnin viestejä sosiaalisessa mediassa. Myynti tietää, mikä asiakasta puhuttelee tällä hetkellä. Youtubessa olevien videoiden käyttö lisääntyy edelleen parin vuoden sisällä niin kuluttajakaupassa kuin yritysten välisissä kaupallistamisissa. Esimerkkinä mainittakoon partateriä lanseerannut Dollar Shave Club, joka toi brändinsä markkinoille Youtuben kautta. Seurauksena oli vuodessa yli katsojaa ja

9 Mercuri International White Paper Page 9 (13) Myyjän roolin muutos Kun kaupallistetaan yrityksille, teknologia mahdollistaa nopean kontaktoinnin ja kohdennetun viestinnän. Puhutaan markkinoinnin automatisoinnista - ideana on yksinkertaisesti lisätä myyntiä hoitamalla potentiaalisia asiakkaita verkossa ja tuottaa jalkatyötä tekevälle myynnille lämpimiä liidejä. Markkinoinnin automatisointi yhdistettynä laadukkaaseen sisältömarkkinointiin on tuonut kaupallistamishankkeissa hyviä tuloksia; on kyetty esimerkiksi laskemaan uusasiakashankinnan isoja kustannuksia. Teknologia muuttaa järisyttävästi jalkatyötä tekevän myyjän roolia. Kaupallistamisvaiheessa usein käytettävä sisältömarkkinointi tuo asiakkaalle tietoa, jota vain myyjä hallitsi aikaisemmin. Koska asiakas hallitsee nykyään samaa perustietoa kuin myyjä, on myyjän muututtava asiakkaan konsultiksi. Ratkaisun arvo asiakkaan liiketoiminnalle on kyettävä osoittamaan entistä paremmin, mikä on monelle myyjälle iso muutos, koska se edellyttää erilaista osaamista. Matka tuotemyynnistä konsultoivaan myyntiin on pitkä. Samanaikaisesti myyjän roolin muutoksen kanssa on tullut muita piirteitä, jotka haastavat myyjää. Yrityspäättäjiä on vaikeampi päästä tapaamaan ja tapaamisiin käytettävissä oleva aika on lyhentynyt - Vaikuttamistyö on tehtävä nopeammin. Asiakkaat keskustelevat edelleen mielellään myyjän kanssa, jos hän kykenee tuomaan näkemyksiä ja tulokulmia käsillä oleviin haasteisiin. Näkemykseen ei riitä pelkkä tuotetieto, johon vielä 2000-luvun puolessavälissä keskityttiin sisäisessä lanseerauksessa. Nyt tuotetiedon lisäksi korostuu asiakkaan liiketoimintaympäristön entistä parempi ymmärtäminen. Hyvä esimerkki myyjän työn muuttumisesta on lääkemyynti. Asiakkaan kanssa käytettävä tehoaika on lyhentynyt, myyjän tulee usein osata useita tuotteita ja pystyä kommunikoimaan ne lyhyessä ajassa asiakkailleen siten, että hyödyt sekä kilpailijaargumentaatio on tiiviissä paketissa. Edellä mainittujen syiden takia kuluttajakaupassa jo vuosia käytetty neuromarkkinointi on viime vuosina myös pikku hiljaa siirtynyt myös b-to-b myyntiin. Yhtenä lähtönä tälle oli tanskalaisen Martin Lindstromin paljon huomiota herättänyt kirja Buyology (2008). Neuromarkkinoinnin ja siitä sovelletun neuromyynnin perusidea on saada myyjälle oikeanlainen myyntipuhe ja markkinoinnille kohdennetummat viestit. Menetelmää on hyödynnetty jo tuoteidean alkuvaiheessa kun kaupallistamissuunnitelmaa aletaan valmistella ja myyntivaiheen argumentaatiota pohditaan. Erityisen hyviä kokemuksia neuromarkkinoinnin sovelluksista on saatu omalle organisaatiolle täysin uusista tuotteista, jotka kaupallistetaan usealle erilaiselle kohderyhmälle, joilla kullakin saattaa olla erilaiset ostomotiivit. Myyjän pitää siis osata monta erilaista tulokulmaa argumentaatioon. Suunnitelmallisuus kaupallistamisessa Koska keinovalikoima on laajentunut, kaupallistaminen on suunniteltava entistä paremmin. Esimerkiksi yritysten välisissä kaupallistamisissa tyypillisesti käytettävien asiantuntija-artikkelien, case-tutkimusten, asiakkaiden kouluttamisen ja esimerkiksi videoiden tuottaminen on aloitettava aikaisessa vaiheessa kehitysprosessia, jotta niiden yhdistelmää voidaan käyttää tehokkaasti kaupallistamisvaiheessa. Suunnitelmallisuus on perinteisesti ollut iso haaste b-to-b kaupallistamisissa. Oivallusta tarvitaan kun pohditaan, mitkä toimenpiteet ja kanavat ovat oikeita juuri nyt. Vaikuttavia tekijöitä on paljon, esimerkiksi ajankohtainen kilpailutilanne, tavoiteasetanta eri kanavissa, yrityksen markkinamielikuva, asiakaskannan rakenne, hinnoitteluvalinnat, ostajan tapa ostaa, onko kaupallistaminen laaja roll-out vai pilotoidaanko, millaisia myynnin esteitä tunnistetaan, entä millaisia myynnin kiihdyttimiä voidaan käyttää, mitä tapahtuu asiakkaan asiakkaissa jne. Peruslinjauksena voidaan todeta, että onnistujat ovat markkinassa läsnä, nimenomaan oikeassa markkinassa, oikealla tavalla ja oikea-aikaisesti. Asiakkaan ostoprosessin tunteminen korostuu jälleen kerran.

10 Mercuri International White Paper Page 10 (13) Uuden tuotteen sisäinen lanseeraus On vaativa tehtävä saada uutuustuote ensin myyjän salkkuun ja tätä kautta asiakkaille. Jos tuote on todellinen uutuus ja siinä ominaisuuksia tai piirteitä, jotka eivät ole oman yrityksen ydinosaamista, on sisäisessä lanseerauksessa onnistuttava todella hyvin. Myyjän tehtävä on hakea markkinoilta ostopäätöksiä ja hän todennäköisesti panostaa automaattisesti niihin tuotteisiin, joita hän osaa myydä. Uutuustuote on ensin siis myytävä omille myyjille. Huippumyyjät pärjäävät myös uutuustuotteiden kanssa, mutta myyjien enemmistö ei. Myyjä innostuu hyvästä tuotteesta kun hän näkee, että sillä on mahdollisuuksia markkinoilla. Kun myyjä innostuu tuotteesta, niin asiakaskin innostuu. Mitä kauempana uusi tuote on myyjän tämän hetkisestä ydinosaamisesta sitä enemmän hän on sen myyntityössä epämukavuusalueella. On ymmärrettävä, minkälaista tuotetta kaupallistetaan ja prosessi on rakennettava sen mukaisesti. Mikäli vanhaan tuotteeseen on tehty face-liftaus, on prosessi luonnollisesti erilainen kuin kokonaan uudessa tuotteessa. Mitä pienempi uutuustuotteen synergia on olemassa oleviin tuotteisiin, sitä isompi panos tarvitaan sisäisiin toimenpiteisiin. Uutuustuotteen sisäinen lanseeraus harvoin onnistuu sähköpostitiedottamisella tai lyhyellä infolla. Omille myyjille voit lanseerata vain kerran Kun myynti onnistutaan tekemään myyjälle helpoksi, nostetaan onnistumisen todennäköisyyksiä. Myyjille on konkretisoitava, että tuote on ylipäänsä myytävissä, sillä on markkinat olemassa ja omat sisäiset prosessit toimivat (laskutus, reklamaation käsittely, tekninen tuki, tarjouspohjat, tilausvahvistukset). Myyjällä tulee olla selkeä kuva kilpailutilanteesta ja kilpailijoista: miten kilpaillaan ja kenen kanssa, miksi tuotteemme on parempi kuin muilla. Jos myynti joutuu itse pohtimaan business caseja, toimiala- tai markkinatietoa tai esimerkiksi myynnin suuntausta, niin se on myyjälle liian iso ajankäyttö. Lanseerauksessa on tärkeää saada nopeita onnistumisia. Kun yksi myyjä onnistuu nopeasti, onnistuvat usein muutkin kun saavat esimerkin. Sisäisen lanseerauksen merkitys toki tiedostetaan nykyään paremmin kuin vielä muutamia vuosia sitten. Hämmästyttävää kuitenkin on, että ainoastaan harvassa yrityksessä se on oma selkeästi kuvattu prosessinsa. Edelleen joissakin yrityksissä toimitaan niin, että tuote asetetaan myyjille näytille, ja myyjä sitten miettii, miten sen kanssa tulee toimimaan. Tässä on monessa yrityksessä paljon parannettavaa. Tuote tai palvelu harvoin myy itse itsensä. Myyntimenestys edellyttää lähes aina voimakasta panostusta sisäiseen lanseeraukseen. Myös sisäisen lanseerauksen toimivuus kannattaa auditoida ja tehdä sen pohjalta tarvittavia kehitystoimenpiteitä yhdessä myynnin, tuotekehityksen ja markkinoinnin kanssa. Monissa yrityksissä on saatu erinomaisia tuloksia pelkästään sillä, että yrityksen myyjät osallistuvat myyntimateriaalien ja -sanoman rakentamiseen. Erityisesti pk-yrityksissä tämä on mahdollista. Isommissa yrityksissä markkinointi tai tuotehallinta työstää usein myös myynnin apuvälineet, vaikka ne saattavat olla kaukana asiakkaan arjesta. Seurauksena voi olla, että myynti saa käyttöönsä sellaisia myynnin apuvälineitä, joita se ei osaa tai halua käyttää. Tarjooman kehittäminen vaatii aikaa ja oikeita ajoituksia Viime vuosina yritykset, jotka ovat kovassa kilpailussa menestyneet kilpailijoitaan paremmin, ovat tyypillisesti kehittäneet tarjoomaa monipuolisesti. Mahdollisia keinoja on todella paljon. Niiden valinta ja toimenpiteiden ajoitukset on mietittävä tarkkaan. Jos et tee mitään, menetät markkinaa. On tärkeää, että markkinan kypsyysastetta ja yksittäisen tuotteen elinkaarta ei sekoiteta keskenään. Tuotteen myynti voi laskea, koska kilpailijalla on parempi tuote. Tällöin oma tuote ei enää täytä asiakkaiden vaatimuksia ja on elinkaarensa päässä. Pöytätietokoneita, joiden näyttö on kymmenien senttien syvyinen, ei enää myydä.

11 Mercuri International White Paper Page 11 (13) Tuote voi toisaalta olla kunnossa, mutta markkinoilla on niin paljon kilpailevia tuotteita, että oma tuote ei erottaudu riittävästi. Nämä kaksi tyypillistä vaihtoehtoa johtavat erilaisiin toimenpiteisiin. Hyvä brändi suojaa yritystä kilpailulta aina jonkin verran. Esimerkkinä voi olla vaikka Coca-Cola: sitä myydään valtavia määriä yli 200 maassa vaikka kilpailua tulee koko ajan lisää. Pitääkseen asiakkaiden mielenkiintoa yllä, on Coca-Cola kehittänyt makuvariaatioita. Rovio ja Supercell ovat analogisia esimerkkejä siitä, miten hyvään myyntiin tarvitaan erinomainen tuotehallinta ja road map. Esimerkiksi Rovio onnistuu pitämään asiakkaan mielenkiintoa yllä hyvällä päivitysten suunnittelulla ja road map systematiikalla. Angry Birdsiin tuli nopeasti erilaisia tasoja pelin ilmestymisen jälkeen, mikä koukutti asiakasta. Samoin on onnistunut Supercell Clash of Clansin kanssa. Olemassa olevan tarjooman myyntiä voidaan kehittää ainakin neljällä tavalla: 1. Pidä tuotteet entisellään ja tee muita muutoksia 2. Muuta olemassa olevia tuotteita 3. Tuo uusia tuotteita tarjoomaan tai 4. Tee näiden yhdistelmä. Näitä kaikkia on sovellettu menestyksellisesti. Analyysi tilanteesta ratkaisee parhaan tavan. Jotkut yritykset panostavat pelkästään nykyisen tarjooman kevyeen kehittämiseen. Valinta on ymmärrettävä, koska prosessit ovat olemassa, riskit pienet, asiakkaiden ostokäyttäytyminen tunnetaan ja myynnin ennustettavuus on hyvä. Lisäksi kehitysvaihe on lyhyt ja myyntiä saadaan nopeasti. Mikäli tuotteeseen tehdään kevyitä muutoksia kylläisillä markkinoilla, on kuitenkin syytä kysyä, miksi se myisi enemmän? Mikä on se kilpailuetu, joka erottaa sen kilpailevista ratkaisuista? Usein face-liftaus vain ylläpitää myyntiä ja kilpailijat voivat kopioida nopeasti uudet ominaisuudet. Olemassa olevan tarjooman myynnin kehittämisen tyypilliseen keinovalikoimaan sisältyvät markkinoinnin lisäys tai muutos (kanava, määrä, sanoma), tuotteen muutos (supista tai lisää ominaisuuksia, paketoi uudelleen), hintojen nosto tai lasku, joistakin tuotteista luopuminen, analyysi kustannusrakenteesta, tuotteen vieminen uudelle asiakkaalle, myyntikanavan muutos (verkko, jälleenmyyjäkanava), myyntitavan muutos (myy ylemmäs tai ohjaavammin, muuta argumentaatiota), palkitsemisjärjestelmän muutos, myyjien tai myynnin johtamistavan muutos, vertaus kilpailijoihin, win/lost analyysi ja tuotteen myyminen muiden tuotteiden yhteydessä. Nämä kaikki edellä mainitut toimenpiteet vaativat aikaa ja selkeää tuotestrategiaa. Vie kilpailu muualle kuin itse perustuotteeseen Koska nykyisillä tuotteilla on kilpaillussa markkinassa haastavaa hakea kasvua, on olemassa oleville tuotteille haettu myös uusia asiakasryhmiä. Todella upea oivallus oli esimerkiksi laivahyttien myynti hotellirakentamiseen. Tuote oli kunnossa, mutta markkinatilanne erittäin vaikea. Tuotteelle keksittiin uusi käyttötapa ja uusi markkina. Tällaisissa tilanteissa kehitetään niin tuotantoa ja prosesseja kuin jonkin verran myös tuotetta. Yhtä tärkeää on kehittää myynti- ja markkinointiosaamista. On ratkaistava, miten uusia asiakkaita lähestytään ja millaisia esteitä markkinoille tulolla on. Tarvitaan ylivoimatekijöiden määrittelyä, kilpailija-analyysia, usein uutta osaamista jakelukanavista ja road mapia tuotteen jatkokehitykseen. Hyvän oivalluksen jälkeen tällainen projekti vaatii merkittävää ajankäyttöä. Sama tuote uusi kohderyhmä & palvelupaketointi Suomalainen hissialan valmistaja Kone on ollut esimerkkinä monelle muulle yritykselle, kun fyysisten tuotteiden rinnalle rakennetaan palvelukonsepteja ja - malleja. Myös esimerkiksi Fortum, Wärtsilä ja YIT ovat onnistuneet kehittämään hyvin vaativien tuotteiden rinnalle palveluita. Palveluliiketoiminnan ja -pakettien idea on lyhyesti arvon tuottaminen siten, että asiakas pystyy hyödyntämään hankittua tuotetta

12 Mercuri International White Paper Page 12 (13) mahdollisimman tehokkaasti. Uusien palvelupakettien kehittämisen keskeiset haasteet ovat organisaatiokulttuurissa. Esimerkiksi myyntityöskentely ja myynnin johtaminen muuttuvat merkittävästi. Tyypillisesti palvelupaketit ovat asiantuntijapalveluita, jotka liittyvät tuotteen käytön eri vaiheisiin. Esimerkiksi suomalainen perheyritys Machinery Oy kehitti konepajateollisuuden asiakkailleen kunnossapitoohjelman, joka tehostaa asiakkaiden käytössä olevien koneiden ennakoivaa huolto-ohjelmaa. Arvo asiakkaille tulee kustannussäästöistä. Tyypillisesti palvelut liittyvät tuotteen hankintaan, asennukseen, käyttöönottoon, huoltoon, koulutukseen ja korjaukseen. Suomessa ei ole montaa muuta suurta menestystarinaa siitä, että kehitetään olemassa olevaa tuotetta täysin uudelle asiakasryhmälle. Mikäli kyseessä on fyysinen tuote, sisältää hanke riskejä ja myynnin ennustettavuus on usein heikko. Asiantuntijapalveluissa sen sijaan tätä on tehty enemmän. Nopeat tuotteistukset ja markkinakokeilut vaativat tuekseen usein riittävän laajan modulaarisen perustarjooman. Tällöin tarjooma voidaan paketoida uudelleen tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti joko yksittäiselle asiakkaalle tai asiakasryhmälle. Parin viime vuoden ajalta on esimerkkejä niin terveydenhuoltopalveluita tarjoavista yrityksistä kuin saneerausyrityksistäkin. Asiantuntijapalveluissa paketointi voidaan rakentaa esimerkiksi niin, että 90 % konseptista perustuu olemassa olevaan tarjoamaan ja 10% on kokonaan uutta. Paketointeja on menestyksellisesti käytetty myös tiettyyn segmenttiin kohdennetussa uusasiakashankinnassa ja projekteissa, joissa tavoite on ristiinmyynnin kehittäminen. Paketointi tarkoittaa pienimmillään uutta esitettä, johon kuvataan olemassa oleva osaaminen kulloisenkin tavoitteen ja asiakkaan mukaisesti. Esimerkki voi olla palvelusta, joka on alun perin suunnattu petrokemian teollisuudelle, mutta sama palvelu soveltuu myös telakoille ja prosessiteollisuuteen. Kaikille segmenteille on oma tarkkaan harkittu esite. Mikäli prosessiteollisuuden suurin myyntipotentiaali on paperiteollisuudessa, voidaan sille suunnata vielä omaa kohdennettua markkinointiviestintää. Hyvä esimerkki palvelutuotteen erilaisesta käytöstä on Silja Linen erilaiset palvelupaketit. Tällaisia ovat muun muassa senioritanssit tai abiristeily. Kyseessä on massamarkkinoille suunnatun tuotteen hieno asiakaskohtainen räätälöinti, joka voidaan tehdä ilman suuria tuotemuutoksia. Asiakas kokee, että tuote on tehty hänelle, mutta kyse on standardoitujen osien paketoinnista uudelleen ja ehkä jonkin uuden osan lisäämisestä perustuotteeseen. Erityisesti kuluttajaliiketoiminnassa suuntaus on, että massatuotteilta vaaditaan suurempaa räätälöintiä. Nopeiden tuotteistuksien keskeiset haasteet liittyvät olemassa oleviin rakenteisiin ja toimintatapoihin. Yrityksessä ei välttämättä ole olemassa foorumia, toimintatapoja tai osaamista sellaiseen keskusteluun, jossa haetaan uutta kulmaa olemassa oleviin tai uusiin tuotteisiin. Nopea tuotteistus edellyttää toimiala-, asiakas- ja tuotetuntemusta. Ennen kaikkea se edellyttää oivallusta ja kykyä pukea tämä oivallus myyntimateriaaliksi ja myynniksi. Verkostoidu - kaikkea ei tarvitse osata itse Yhteistyökumppaneiden käyttö on kasvanut ja tulee kasvamaan nykyisen tarjooman myynnin kehittämisessä. Esimerkiksi Apple tuo markkinoille uuden ohjelmistoalustan älykoteihin. Alustan ja iphonen avulla voit ohjata kotitalouslaitteita ja vaikka valvontakameroita. Valmistajat hakevat sellaisia kasvualueita, joissa ne hyödyntävät nykyistä ydinosaamistaan. Valittu tuotestrategia edellyttää verkostoitumista kodinkonevalmistajien kanssa. Oli yllättävää, kun maailman suurin asevalmistaja Lockheed Martin kertoi kehittäneensä erittäin energiatehokkaan tavan puhdistaa merivettä juomakelpoiseksi. Aluevaltaus oli ymmärrettävämpi, kun YK kertoi, että maailmassa on 780 miljoonaa ihmistä ilman puhdasta juomavettä. Liiketoimintamahdollisuus on siis suuri. Projekti on kuitenkin mammuttimainen ja Lockheed hakee kumppaneita. Kevyempi esimerkki

13 Mercuri International White Paper Page 13 (13) yhteistyöstä on suomalaisen venevalmistaja Busterin yhteistyökumppanin kanssa lanseeraama rahoitusratkaisu, jolla tuetaan veneiden myyntiä. Perinteisesti isot yritykset ovat edenneet yritysostoin kun ne laajentavat tarjoamaansa ydinosaamisensa sivulla olevaan markkinaan, teknologiaan tai tuotteeseen. Esimerkiksi Microsoft osti Parature-nimisen yrityksen. Kaupan avulla Microsoft Dynamics CRM:n käyttäjille tulee uusia työkaluja asiakaspalvelukanavien hallintaan. Yksi mielenkiintoinen ajankohtainen suuntaus on pienten suurten yritysten yhteistyö jollakin tietyllä osaalueella. Tällaisia esimerkkejä ovat niin Kemiran ja Aqsensin kuin SOK:n ja Digital Foodien yhteistyö. Pienellä yrityksellä saattaa olla hieno tuoteinnovaatio, jolle iso yritys tarjoaa yhden kanavan kaupallistamiselle. Isolle yritykselle yhteistyö tuo mm. teknologiaan liittyvää syväosaamista joltakin alueelta. Lopuksi muutama käytännön ohje Varmista ainakin alla olevat perusasiat: 1. Uutuustuote ratkaisee asiakkaan ongelman. Asiakastarpeen ymmärtämiseen käytetään riittävästi aikaa. Asiakkaan tilanteen ymmärrys menee yli CRM:stä saatavan tiedon. Asiakas kytkeytyy riittävän tiiviisti hankkeeseen. 2. Tuotteella on selkeä asiakasryhmä. Itse tuote kiinnostaa juuri sitä asiakasta, jolle se on tarkoitettu. 7. Ei lanseerata samanaikaisen liikaa tuotteita: start less, finish more. 8. Kaupallistamisvaihe alkaa riittävän aikaisin, kestää riittävän kauan, siinä on tiivis seuranta ja nopeat korjaavat toimenpiteet. 9. Työskentelyä ohjaa juuri kyseiseen hankkeeseen soveltuva työskentelytapa. 10. Ulkoisessa lanseerauksessa käytetään riittävästi mielikuvitusta, eri kanavia ja erilaisia ajoituksia. Asiakkaan ostotottumus ja tapa ohjaa varsinaista lanseerausvaihetta. 11. Sisäinen viestintä toimii, järjestelmät on testattu ja oma organisaatio on valmis lanseerausvaiheessa (esim. laskutus, asiakaspalvelu, intra). 12. Koko budjettia ei käytetä lanseerausvaiheeseen. On pelivaraa jatkaa kaupallistamista ja toimenpiteitä tarvittaessa pidemmälle. 13. Hinnoitteluratkaisut ovat linjassa brändin kanssa, perustuvat markkinan arviointiin ja kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin sekä siihen arvoon, jonka tuote ratkaisee. 14. Kaikki ymmärtävät, millaisesta tuotteesta on kysymys ja toimivat sen mukaisesti. Tuotteen uutuusarvo ja merkitys ohjaa erityisesti myynnin johtamisen toimenpiteitä. 15. Kaupallistaminen ajoitetaan oikein. 3. Tuotteen keskeiset edut ja erottautumistekijät voidaan kommunikoida selkeästi ja lyhyesti. 4. Hankkeella on monipuolinen tavoiteasetanta ja osalliset ymmärtävät, että uutuustuotteen keskeinen tavoite on kasvattaa myyntiä. 5. Kokonaisuus on hyvin hallinnassa, työkalut toimivat (esim. asiakastestaukset, arvolupauksen rakentaminen, positiointi, kilpailukentän arviointi). 6. Sisäinen lanseeraus onnistuu. Myynti uskoo tuotteeseen, osaa ja haluaa myydä sitä. Myynnin esteet on tunnistettu ja poistettu.

MIHIN SUUNTAAN B-T-B-MYYNTI ON MENOSSA?

MIHIN SUUNTAAN B-T-B-MYYNTI ON MENOSSA? MIHIN SUUNTAAN B-T-B-MYYNTI ON MENOSSA? Kokemuksia & ajatuksia myynnin muutoksesta syyskuussa 2014 Mercuri International White Paper Page 1 (6) Myynnin kustannukset suurennuslasin alla Viimeiset pari vuotta

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

palveluiden suomi Heli Arantola

palveluiden suomi Heli Arantola palveluiden suomi Heli Arantola www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi:

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

UPEA UUDISTUS. Anu Harkin tapaan. Näin hurmaat verkossa. Professori Alf Rehn: Machoilun aika on ohi. Sami Sykkö paneutui personointiin

UPEA UUDISTUS. Anu Harkin tapaan. Näin hurmaat verkossa. Professori Alf Rehn: Machoilun aika on ohi. Sami Sykkö paneutui personointiin 5x LEMPIBRÄNDI 1/2010 Busterissa uskottiin unelmiin VENEKAUPAT KESKELLÄ TALVEA Näin hurmaat verkossa Opiskelijat panivat merkit järjestykseen Professori Alf Rehn: Machoilun aika on ohi Sami Sykkö paneutui

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Käyttäjä tuotekehityksessä Tieto, tutkimus, menetelmät. Sampsa Hyysalo

Käyttäjä tuotekehityksessä Tieto, tutkimus, menetelmät. Sampsa Hyysalo Käyttäjä tuotekehityksessä Tieto, tutkimus, menetelmät Sampsa Hyysalo nnistunut tuotekehitys vaatii syvällistä ymmärtämystä Okäyttä jien toimista, tyyleistä ja haluista. Käyttäjätiedon puute on puolestaan

Lisätiedot