TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN"

Transkriptio

1 TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset edellyttävät tarjooman jatkuvaa kehittämistä. Tuotteet ovat elinkaaren eri vaiheissa, niiden kannattavuus on keskenään erilainen, markkinoilla on kasvumahdollisuuksia ja toisaalta uhkia. On tunnistettava ne tuotealueet, joihin panostetaan ja joista luovutaan. Samanaikaisesti on kehitettävä toimintatapoja. Tarjooman johtamisen tavoite on lisätä myyntiä. Yhdelläkään yrityksellä ei ole sellaista brändiä, että tuotteet olisivat suojassa kilpailulta. Mikäli tarjoomaa ei kehitetä, yritys menettää nopeasti kilpailukykyään. Erityisissä haasteissa ovat tällä hetkellä yritykset, joilla on kasvutavoitteita, kilpailu on kasvanut, asiakkaiden ostotottumuksissa on tapahtunut muutoksia ja tarjoomaa ei ole kehitetty viime vuosina riittävästi. Tarjooman johtamisen tavoite on lisätä myyntiä On paljon esimerkkejä yrityksistä, jotka on perustettu jonkin tuoteinnovaation varaan ja ne ovat toimineet menestyksellisesti omalla markkinallaan. Kun muutoksia sitten tulee, on yrityksen koko dna pahimmillaan rakennettu sellaiseen markkinaan, joka taantuu. Suomalaisille tuttuja esimerkkejä ovat Nokia ja Blackberry. Kun Apple kehitti käyttäjäystävällisemmän tuotteen ja Samsung seurasi perästä, jäivät kaksi isoa markkinatoimijaa ihmettelemään vapaapudotuksessa olevaa myyntiä. Pelkästään nykyisten tuotteiden kevyt uusiminen enintään ylläpitää myyntiä. On mietittävä monipuolisesti erilaisia keinoja. Ennen johtopäätöksiä tarvitaan esimerkiksi asiakas-, markkina-, kilpailija- ja tuoteanalyysia. Mikäli yritys haluaa kasvaa, se ei onnistu pelkästään päivittämällä nykyisiä tuotteita. Tarvitaan esimerkiksi verkostoitumista, tuotteiden viemistä uusille asiakasryhmille ja ennen kaikkea uusien tuotteiden kaupallistamista. Kaupallistamisella tarkoitetaan tässä artikkelissa tuotteen tai palvelun markkinoille viemisen suunnittelua ja toteutusta. Tuote voi olla uusi tai olemassa oleva. Kaupallistamisen tavoite on tehdä tuotteesta sellainen, että asiakkaan on helppo ostaa se. Oleellista uutuustuotteiden osalta on, missä vaiheessa tuotekehitystä kaupallistaminen alkaa. Tilastot uutuustuotteiden kaupallistamisen onnistumisesta ovat murheellisia. Yritysasiakkaille suunnatuista tuotteista onnistuu noin neljäsosa ja kuluttaja-asiakkaille tehdyistä tuotteista vielä harvempi.

2 Mercuri International White Paper Page 2 (13) Hyvä prosessi ideasta myyntitulokseksi Uutuustuotteen kehittäminen ja kaupallistaminen vaatii paljon toimenpiteitä. Yksi onnistumisen keskeisiä kivijalkoja on yrityksen arjessa käytössä oleva prosessi. Sen tavoite on jäsentää kokonaisuus hallittaviin osiin ja havainnollistaa, miten kaupallistaminen etenee ideasta myyntitulokseksi. Keskeistä on, että prosessi on skaalautuva tai sitä osataan soveltaa erilaisissa hankkeissa. Prosessissa on huomioitava esimerkiksi kehitettävän tuotteen uutuusarvo, vallitseva markkinatilanne, markkinoille menon kiireellisyys ja lanseerauksessa käytettävä keinot. Samaa työskentelytapaa ei voi käyttää kun muutetaan olemassa olevaa tuotetta, kehitetään uutuustuote tai lanseerataan jokin tuote uudestaan. Perinteinen tapa kuvata tuotekehityksen prosessi on edetä päävaiheista alaspäin toimenpiteisiin. Tapa on edelleen validi. Yleinen suuntaus kuitenkin on, että erilaisissa toimintatavoissa siirrytään tuottajan prosesseista enemmän asiakkaan prosesseihin. Tämä näkyy erityisesti moderneissa myyntiprosesseissa. Tuotekehityksessä ja kaupallistamisessa tämä tarkoittaa, että tehdään enemmän asioita päällekkäin kuin peräkkäin. Yrityksissä, jotka hallitsevat hyvin kaupallistamisen, aloitetaan esimerkiksi kaupallistaminen tai ainakin sen suunnittelu jo idean kehittelyvaiheessa. Kaupallinen ajattelu on kriittinen osa koko prosessia ideasta myyntitulokseen saakka. Se ei ole mikään erillinen prosessin osa lopussa. Suomalaisissa yrityksissä on tyypillisesti kuvattu tarkkaan tuotteen kehittämisen toimenpiteet. Sen sijaan kaupallistamisen toimenpiteiden kuvaus ei usein ole samalla tasolla. Seuraus on, että kaupallistamista ei resursoida riittävästi ja myyntituotot viivästyvät. Mielenkiintoinen terminologinen näkökulma tulee eräästä suomalaisesta asiantuntijayrityksestä. Kyseisessä yrityksessä ei edes käytetä termiä tuotekehitys vaan kaupallistaminen. Kaupallistaminen ei siis ole osa tuotekehitystä vaan päinvastoin. Ratkaisuun päädyttiin, koska uutuustuotteiden epäonnistumisprosentti oli korkea. Syy oli perisuomalainen: asiakas ei ollut riittävästi mukana prosessissa. Prosessia, terminologiaa ja rooleja kehittämällä saatiin hyviä tuloksia. Kokonaisuuden johtaminen ja projektihallinta korostuvat erityisesti isoissa yrityksissä, joissa kaupallistamiseen kytkeytyy ihmisiä johdosta, tuotekehityksestä ja - hallinnasta, markkinoinnista, myynnistä ja asiakaspalvelusta. Näiden eri roolien yhteistoiminta ja kokonaisnäkemys kaupallistamiseen on tärkeää. Pahimmillaan ihmiset toimivat siiloissa ja osaoptimoivat. Eri roolien yhteistoimintaa kaupallistamisen eri vaiheissa voidaan kehittää yksinkertaisesti esimerkiksi siten, että tekijät tuntevat toistensa töitä. Menestyvät organisaatiot ovat onnistuneet toimintatavan jatkuvassa kehittämisessä. Tämä edellyttää prosessin mittaamista, joka onkin viime vuosina selkeästi yleistynyt. Käytössä on erityisesti projektihallinnasta sovellettuja mittareita, esimerkiksi miten työmäärä- ja aikatauluarvioissa ja budjetoinnissa on onnistuttu. Myös koko hankkeen aikaista yhteistoimintaa ja viestintää mitataan yhä enemmän. Mittareiden kehittäminen on erityisen tärkeää, jos tavoite on kaupallistaa nopeasti. Onnistuneen kaupallistamisen lähtökohta on asiakkaan ymmärtäminen Uutuustuotteen kaupallistaminen on onnistunut vain jos sen myynti on tavoitteen mukainen. Tuotteen uutuusarvo ei kuitenkaan ole sama asia kuin tuotteen kaupallinen arvo. On onnistuttava tekemään erottuva ja kiinnostava tuote, josta asiakas saa hyötyä. On ymmärrettävä, miten tuotteen tai palvelun arvo asiakkaalle syntyy ja ratkaistava jokin asiakkaalle tärkeä asia kilpailijoita paremmin. Tähän päästään kun uutuustuotteen kehittäminen on aggressiivisesti ulospäin suuntautunutta. Rovion ja Supercellin menestys konkretisoi yhden uutuustuotteiden menestymisen tärkeimmistä asioista: tuotteen uutuusarvolla on kaupallista merkitystä ainoastaan silloin kun uutuustuotteen piirteet tai

3 Mercuri International White Paper Page 3 (13) ominaisuudet kohdentuvat asiakkaan arvostamiin asioihin. Esimerkkiyritysten kohdalla tämä tarkoittaa erityisesti grafiikan ja äänisuunnittelun onnistumista. Onnistuminen vaatii loppukäyttäjän tarpeiden erittäin syvää tuntemista. Toinen tärkeä asia on ymmärrys siitä, mikä on keskeiselle jakelukanavalle, eli Applen pelikaupalle tärkeää. Asiakas tunnistaa haasteen. Mutta kuka osaa vaatia tai odottaa sellaista, mitä ei ole olemassa? Jos olisin kuunnellut asiakkaita, tekisin nopeampia hevosia. Henry Fordin klassisessa lauseessa on syvä viisaus. Asiakkaat osaavat kuvata nykyisiä ongelmiaan. He eivät pysty kuvaamaan tuotteita, joita ei ole olemassa. Usein todellisten innovaatioiden löytäminen edellyttää tulkintaa ja oivallusta. Markkinoilla olevien ongelmien tunnistaminen ja muuttaminen sellaisiksi tuotepiirteiksi, tuotteiksi tai tuoteryhmäksi, joista asiakas on valmis maksamaan, on haastava vaihe uutuustuotteen kehittämistä. Kun tunnet asiakkaan tilanteen, osaat hyödyntää tätä tietoa ja hankkia sitä lisää, on sinulla mahdollisuus onnistua hyvän tuotteen rakentamisessa. Hyvä esimerkki edellisestä on ABB:n Azipodjärjestelmä, joka on alun perin jäänmurtajakäyttöön suunnattu uudentyyppinen potkurilaite. Tavoite oli kehittää potkuri, jossa on paremmat ohjailuominaisuudet kuin perinteisellä akseli peräsin - yhdistelmällä. Markkinoille tullessaan Azipod oli merenkulkualalla käänteentekevä innovaatio nimenomaan siksi, että se ratkaisi asiakkaan keskeisiä haasteita ja antoi laivan omistajille aivan uudenlaista arvoa. Potkurin energiakulutus on pieni, laivan ohjattavuus erinomainen ja melutaso entistä alhaisempi. Tällaisesta arvosta asiakas on valmis maksamaan. Asiakkaan roolin määrittely on strateginen päätös Asiakkaiden ja muiden yhteisöjen rooli uusien tuotteiden kehittämisessä on strateginen päätös. Ovatko asiakkaat tiedon lähteitä vai aktiivisia toimijoita yrityksen tuotteiden kehittämisessä? Jälkimmäistä kehitetään erityisen aktiivisesti niillä osa-alueilla, joissa yritys haluaa olla tuotejohtaja. Esimerkiksi fyysiseen tuotteeseen voidaan kehittää asiakkaiden joko kokonaan tai osittain tekemiä lisäpalveluita. Älypuhelimet on yksi esimerkki. Kilpailua käydään puhelimen lisäksi palveluiden avulla. CRM tai kanta-asiakasohjelman tieto ei ole sama asia kuin asiakkaan tunteminen. Tarvitaan merkittävästi syvempää asiakasymmärrystä, mikä syntyy vuorovaikutuksesta asiakkaan kanssa. Suomalaisissa yrityksissä panostetaan tällä hetkellä asiakastiedon analysointiin. Esimerkiksi yrityksen avainasiakkaista vastaavilla henkilöillä on syvällistä tuntemusta asiakkaan tilanteesta, lisäksi on oltava foorumi tämän tiedon käsittelylle ja analysoinnille. Uskomatonta kyllä, mutta moni kaupallistaminen kompuroi asiakkaan ymmärtämisen puutteeseen. Tyypillistä on, että sekoitetaan asiakkaan ja oman organisaation tarpeet. Lopputulos on, että kaupallistetaan tuote, jota asiakas ei koe omakseen. Onnistumisen yksi keskeinen tekijä on prosessin alkuvaihe, koska monet myyntituloksen kannalta keskeiset päätökset tehdään idean kehittelyvaiheessa. Nopeus ja oikeat johtopäätökset idean kehittämisen alkuvaiheessa edellyttävät toimivaa prosessia. On osattava kerätä asiakkaiden tarpeet systemaattisesti, yhdistettävä ne relevanttiin kilpailijatietoon, oman yrityksen osaamiseen ja tarjooman elinkaareen. Tätä kautta ne muuttuvat uudeksi liiketoiminnaksi. On ymmärrettävä, kuinka tärkeää markkinoille menon nopeus on uuden idean osalta, millainen kilpailutilanne vallitsee, onko ratkaisussa esimerkiksi epävarmoja teknisiä ominaisuuksia ja mikä on oman organisaation ajankohtainen tarve saada uusia ratkaisuja jne.

4 Mercuri International White Paper Page 4 (13) Idean testaamisessa ketterä toimintatapa vähentää riskejä Uuden idean nopea testaaminen on toinen menestyviä kaupallistamisia yhdistävä asia. Ääriesimerkkinä tavattoman ketterästä toimintatavasta mainittakoon eräs suomalainen asiantuntijapalveluita tarjoava yritys, jossa matka uudesta tuoteideasta asiakkaalle kestää yhden päivän. Kyllä, luit oikein - vain yhden työpäivän. Tavoite on, että aamulla saadusta tuoteideasta keskustellaan asiakkaan kanssa jo iltapäivällä. Askeleet ovat pieniä, mutta todella nopeita. Syvällinen asiakasymmärrys luodaan osana tuotteistusprosessia ja tuote kehittyy jokaisen asiakaskohtaamisen yhteydessä. Edellä mainitussa yrityksessä perehdytään prosessin alkuvaiheessa kahteen asiaan: käyttääkö asiakas tällä hetkellä rahaa ratkaistakseen ongelman, johon tuoteidea liittyy, ja mitkä ovat asiakkaan esteet ongelmanratkaisuun. Idean nopea testaaminen ja suunnan päättäminen sen jälkeen mahdollistaa erittäin nopean asiakaslähtöisen kehittämisen ja olettamusten arvioinnin. Tämä parantaa lopullisen tuotteen onnistumisen todennäköisyyttä, nopeuttaa kehitysprosessia, pienentää riskejä ja parantaa myynnin ennustettavuutta. Näissä tuotteissa on ollut erinomainen kate. Muutos perinteiseen tekemiseen saattaa olla todella suuri erityisesti tuotesuuntautuneissa yrityksissä, joissa pahimmillaan on totuttu siihen, että ensin kehitetään pitkään uutta tuotetta ja vasta sitten haetaan asiakkaat. Näiden kahden asian tekeminen päällekkäin saattaa tuottaa suurta tuskaa ja edellyttää organisaatiolta oppimista. Suuri haaste näissä projekteissa on ollut myös tuotteen rakentaminen niin että riittävän moni asiantuntija ymmärtää mistä on kysymys ja kykenee keskustelemaan asiakkaan kanssa. Kaikkia asioita ei voi kuvata etenkään asiantuntijatehtävissä, koska tuotteisiin sisältyy paljon henkilökohtaista osaamista, joka on voinut kehittyä vuosien työn tuloksena. Enemmän myyntiä nopeammalla kaupallistamisella Useissa suomalaisissa yrityksissä pohditaan tällä hetkellä, miten tuotteen tai palvelun kehitysajan voi merkittävästi lyhentää tai jopa puolittaa. Nopeus korostuu, koska tuotteiden elinkaaret lyhenevät ja myyntitulos on tehtävä entistä nopeammin. Kansainvälisiä esimerkkejä on runsaasti. Esimerkiksi BMW puolitti uuden auton kehittämiseen menevän ajan. Toinen näkökulma tulee yrityksistä, jotka on aikanaan perustettu jonkin tuoteinnovaation varaan. Tarjooman uusiutumista on nopeutettava, koska markkinoita on menetetty lisääntyneen kilpailun, muuttuneen asiakastarpeen tai ostokäyttäytymisen takia. Tällainen tilanne tuo tuotekehitykselle voimakkaan paineen onnistua myynnin kasvattamisessa entistä nopeammin. Viime vuosina erityisesti teknologiakeskeisillä aloilla on ollut tarve kaupallistaa yön yli. Jos ideaa ei saada nopeasti markkinoille, pahimmassa tapauksessa lanseerausvaiheessa ei enää ole markkinaa, koska teknologia tai kilpailijan tuote on vienyt maalia johonkin toiseen suuntaan. Kehitysajan lyhentäminen tarkoittaa parempaa myyntiä elinkaaren aikana ja parempaa katetta. Jos olet ensimmäisenä markkinoilla hyvän uutuustuotteen kanssa, saat myös vapautta hinnoitteluun. Monet yritykset ovat nostaneet tehokkuutta jopa kymmeniä prosentteja auditoimalla kehitys- ja kaupallistamisprosessit ja viemällä tarvittavat muutokset organisaation arkeen. Monesti auditoinnin jälkeiset toimenpiteet liittyvät sisäiseen ja ulkoiseen kaupallistamisen tehokkuuteen, myynnin apuvälineisiin, roolien täsmentämiseen, yhteistoiminnan kehittämiseen matriisissa, työkalujen tai osaamisen kehittämiseen. Prosessin kehittäminen alkaa kun lasketaan, paljonko yritys menettää rahaa markkinoille tulon viivästymisen takia. Toki on runsaasti esimerkkejä myös siitä, että markkinoille tullaan liian aikaisin. Tämä on ICT-alan lisäksi arkipäivää esimerkiksi vähittäiskaupassa. Ajoitus epäonnistuu, koska asiakkaat eivät jostakin syystä ole

5 Mercuri International White Paper Page 5 (13) valmiita uutuustuotteelle. Ja kun kilpailija sitten kaupallistaa hieman erilaisen version puolen vuoden kuluttua, on se myyntimenestys. Haasteena on tyypillisesti se, että arvioidaan väärin epäsuora kilpailu, asiakkaan hyväksymä hinta, markkinoiden koko tai suunta. Kokonaiskysynnän arviointi siis epäonnistuu. Esimerkiksi hinnoitteluratkaisuissa on huomioitava muut markkinoilla olevat ratkaisut, oman ratkaisun hyöty asiakkaalle, asiakkaan ongelman arvo hänelle itselleen, yrityksemme yleinen hinnoittelustrategia, markkinoille tulon vaikutus kilpailutilanteeseen, oman myynnin suorituskyky, ratkaisun strategiset tavoitteet jne. Teknologia asiakastiedon keräämisessä ja analysoinnissa Menestyneiden uutuustuotteiden kehittämisen alkuvaiheessa on kysytty riittävän yksinkertaisia kysymyksiä: kuka on asiakas, miksi tämä tuote pitäisi kehittää, miksi asiakas sen ostaisi, mikä hänen ongelmansa on, mistä hän nyt ostaa, miksi juuri heiltä, millaista epäsuoraa kilpailua meillä on, miten voimme erottautua, mitä ainutlaatuista meillä on, millainen markkina, miten kehitämme tuotetta jatkossa, osaammeko myydä tuotetta. Näihin kysymyksiin haetaan yhä useammin vastuksia hyödyntämällä teknologiaa. Hyvä esimerkki on Netflixin House Of Cards sarja, jossa asiakastietoa analysoidaan syvällisesti. Netflix muun muassa analysoi, missä kohtaa katsoja jättää sarjan kesken. Tarkoitus on tehdä tuotteesta entistä kiinnostavampi. Tavoitteessa on myös onnistuttu ja onnistuminen perustuu asiakastiedon analysointiin, ei sen keräämiseen. Amazon ja Google ovat kehittäneet asiakastiedon analysointia vielä merkittävästi syvemmälle. Kuluttajatuotteissa on mahdollista saada sosiaalisen median kautta suuri määrä tietoa nopeasti. Tieto on anonyymiä ja usein pinnallista. Toisaalta b-to-b hankkeissa tavoite on usein saada erittäin syvällistä tietoa jonkin hyvin rajatun asiakasryhmän tilanteesta ja odotuksista. Sosiaalinen media on kuitenkin yleistynyt parin viime vuoden aikana yhdeksi tuotekehityksen ja kaupallistamisen merkittäväksi työkaluksi myös yritysten välisissä kaupallistamisissa. Kun katsotaan kaksi tai kolme vuotta eteenpäin, on todennäköisesti lähes kaikissa yrityksissä toimenpiteet mietittynä asiakastiedon analysoinnin kehittämiseksi. Sosiaalisen media käyttö riippuu pitkälti tuotteen monimutkaisuudesta. Kasvussa ovat b-to-b -puolella erityisesti puoliavoimet tai kokonaan avoimet käyttäjäyhteisöt, LinkedIn-pohjaiset yhteisöt ja asiakastiedon kerääminen wikejä hyödyntämällä. Tuotedokumentaation jakaminen esimerkiksi wikissä on jo vakiintunut monessa pienessäkin yrityksessä. Isoissa yrityksissä erilaiset 3D-kokeilut ovat arkipäivää myös tuotekehityksen eri vaiheissa. Virtuaalinen malli pystytään tulostamaan fyysiseksi esineeksi tarkasti. 3D havainnollistaa myös asiakkaille hyvin, mistä uutuustuotteessa on kysymys. Muitakin virtuaalityökaluja kehitetään erityisesti ideoinnin alkuvaiheessa. Joukkoistamalla yllättäviäkin ideoita Crowdsourcing (joukkoistaminen, osallistaminen) on tullut myös b-to-b hankkeisiin kuluttajakaupan tuotekehityksestä. Käsite tarkoittaa asiakkaan ja muiden organisaation ulkopuolisten ihmisten ottamista mukaan tuotteen kehittämiseen. Kyse voi olla uutuustuotteesta tai tuoteparannuksesta. Crowdsourcing on yleistymässä nopeasti web 2.0 teknologian myötä. Crowdsourcing vähentää tuotekehityksen kustannuksia ja mahdollistaa tuoreet ideat, joita ei välttämättä omasta organisaatiosta saa. Lisäksi time-to-market saattaa olla merkittävästikin lyhyempi kuin perinteisellä tavalla. Kansainvälisesti erittäin hyvin tunnettuja hyviä esimerkkejä ovat DELL, Procter & Gamble ja BMW. Jopa laivanrakennusalalla Lurssen Werf käytti menetelmää ulkoistaessaan laivan oven suunnitteluun liittyvää vaimennusta. Vastaavia esimerkkejä Suomesta ovat mm. Silja Line, Konecranes, F-Secure, Nokia, YIT ja Gasum. Myös suomalaisessa Iron Sky elokuvassa haettiin ideoita mm. käsikirjoituksen kirjoittamiseen, ja työkaluna oli tekijöiden oma Wreck a Movie -alusta. Crowdsourcingin käyttämistä rajoittaa ainoastaan mielikuvitus. Yliopistomaailmassa menetelmää on

6 Mercuri International White Paper Page 6 (13) hyödynnetty jopa kurssien rakentamisessa. Innovaatiokilpailujen teknologinen haaste on nopeasti ratkaistavissa. Esimerkiksi junavalmistaja Bombardier tarjosi omassa innovaatiokilpailussaan 3Dkonfiguraattorityökalun, jonka avulla kuka tahansa kykeni suunnittelemaan tulevaisuuden junien designia. Suurin tuska tulee yleensä organisaatiokulttuurista. On nähtävä, että osaamista on muuallakin kuin omassa yrityksessä. Asiakaskokemus ja suosittelun voima Yritykset ovat perinteisesti käyttäneet merkittävästi aikaa siihen, että uutuustuote brändätään oikealla tavalla. Viime vuosina uutuustuotteiden kehittäminen on kytketty yhä useammin asiakaskokemuksen kokonaisuuden kehittämiseen. Asiakaskokemus muodostuu kaikista niistä hetkistä, jolloin asiakas on tekemisissä myyvän yrityksen kanssa. Verkko mahdollistaa uuden ja laajemman tavan kommunikoida asiakkaiden kanssa. Tavoite on päästä ensimmäiseksi tavoiteasiakkaan ostoslistalle. Isot yritykset ovat edelläkävijöitä asiakaskokemuksen kehittämisessä, mutta asia on ajankohtainen monessa pienemmässäkin yrityksessä. Erityisesti kehitetään uutuustuotteen ympärille rakennettuja verkkopalveluja ja -sisältöä. Tavoite on hakea yhä parempaa asiakasarvoa. Asiakaskokemuksen kehittäminen korostuu etenkin kun markkina on hyvin haastava. Myös elinkaaren loppuvaiheessa olevan tuotteen myyntiä voidaan boostata. Asiakkaan sitoutuminen yritykseen, suosittelijoiden määrä, asiakkuuksien elinkaaren pidentäminen ja uusien asiakkuuksien hankkimisen nopeuttaminen ovat tyypillisiä tavoitteita, joita tällä hetkellä mietitään. Sosiaalisessa mediassa liikkuvaan tietoon luottaa ani harva, mutta valtaosa luottaa suosituksiin. Kuka olisi parempi suosittelija kuin toinen käyttäjä. Esimerkiksi Lego on periaatteessa onnistunut ulkoistamaan lisämyynnin omille asiakkailleen. Asiakas siis ostaa ja myy samanaikaisesti. Keinona on Legon käyttäjäyhteisö, joka jakaa aktiivisesti kokemuksiaan ja suosituksiaan tuotteen käyttämisestä. Hienoa markkinointia! Arvolupaus erottautumistekijänä Asiakkaalle tärkeitä asioita uutuustuotteessa on usein vain vähän. Ne pitää löytää, ja rakentaa arvolupaus niiden perusteella. Arvolupauksen kehittäminen on viime vuosina tullut kiinteäksi osaksi kaupallistamishankkeita. Arvolupaus auttaa asiakasta ymmärtämään, mistä uutuustuotteessa on kysymys. Hyvä arvolupaus perustuu omiin vahvuuksiin ja faktoihin, on lyhyt, selkeä, houkutteleva ja konkreettinen. Lisäksi arvolupauksessa määritellään, kenelle uusi tuote on suunnattu, kuvataan edut asiakkaalle ja kerrotaan, miten tuote eroaa kilpailijoiden vastaavista tuotteista. Arvolupaus on onnistunut, kun asiakas ja oma organisaatio kiinnostuvat siitä. Klassinen esimerkki on Sampo Pankin lainalupaus tunnissa. Se puhutteli asiakkaita ajankohtana, jolloin lainalupauksen kesto saattoi olla pari päivää tai enemmänkin. MacBook Airin Kaikki kaipaamasi teho. Koko päivän., kertoo, miten tuote eroaa pääkilpailijoista. Rakennusalalta tuore esimerkki on Consti Yhtiöiden putki- ja kylpyhuoneremontteja koskeva arvolupaus: Asu kotonasi, valmista 10 päivässä. Arvolupauksella erottaudut kilpailijoista Arvolupauksen merkitys korostuu erityisesti, koska asiakkailla on toimialasta riippumatta huomattava määrä valinnanvaraa. Ostopäätös tehdään yhä useammin verkkoa hyödyntämällä. Hyvä arvolupaus erottaa tuotteen sen kilpailijoista. Lisäksi koko henkilökohtainen myyntityö on menossa enemmän kohti arvomyyntiä ja hyvä myyjä hyödyntää arvolupausta omassa myyntipuheessaan. Toimivan arvolupauksen rakentaminen vaatii erittäin hyvää asiakas- ja kilpailijatuntemusta ja ymmärrystä oman organisaation kyvykkyydestä. Arvolupauksen rakentaminen on kiinteä osa kaupallistamisen prosessia, ja sen rakentaminen tulee aloittaa heti prosessin alussa.

7 Mercuri International White Paper Page 7 (13) Esimerkiksi Harry Potteria, Toyota Corollaa ja iphonea yhdistää tietyt samat asia. Kaikki ovat innovatiivisia ja ainutlaatuisia tuotteita, joissa on sellaisia ominaisuuksia tai piirteitä, jotka ovat asiakkaalle tärkeitä. Ne tarjoavat asiakkaalle jotakin sellaista, mitä kilpailijat eivät tarjoa. Näin ne erottuvat markkinoilla nimenomaan niissä asioissa, joita asiakas arvostaa. Siksi ne kiinnostavat asiakkaita, menestyvät ja myyvät hyvin. Tämän päälle on hyvä rakentaa arvolupaus. Pidennä kaupallistamisen aikaa Ei ole olemassa yhtä tai oikeaa tapaa kaupallistaa uutuustuotetta. On kuitenkin piirteitä, jotka ovat yhteneviä monille onnistuneille kaupallistamisille. On mielenkiintoista, että monissa niissä yrityksissä, jotka ovat viime vuosina onnistuneet uutuustuotteiden kaupallistamisissa, on lyhennetty tuotteiden kehitysaikaa, mutta samanaikaisesti on pidennetty kaupallistamiseen käytettyä aikaa. Mikäli kaupallistaminen on ennen loppunut lanseeraukseen, on nyt siirrytty huomattavasti pidempään kaupallistamisen prosessiin. Kaupallistaminen on muutakin kuin uuden tuotteen lanseeraus Esimerkiksi isossa suomalaisessa insinööritoimistossa varsinaisen lanseeraushetken jälkeinen seuranta, reagointi myynnin kehitykseen sekä sen mukaiset korjaavat toimenpiteet jatkuivat lähes vuoden. Tuote vietiin markkinoille useassa vaiheessa ja useissa kanavissa eriaikaisesti. Lanseeraus kohdentui ensin ostaville asiakkaille, seuraavaksi varsinaisille avainasiakkuuksille ja lopuksi uusille asiakkaille. Lanseeraus alkoi mahdollisimman aikaisin, perustui lyhyen aikavälin seurantaan ja voimakkaaseen iteraatioon. Suoritusta parannettiin koko ajan. Myyntimateriaaleja ja esitteitä päivitettiin yhdessä myyjien kanssa, myynnin teholukuja, asiakkaan ostoepäröintiä ja markkinointiviestinnän toimivuutta seurattiin. Reagointi oli nopeaa ja kaupallistaminen lopetettiin, kun tuote saavutti tavoitellun aseman markkinoilla ja oman myynnin salkussa. Tällaisesta lähestymistavasta on erinomaisia kokemuksia myös muista yrityksistä. Pitkä kaupallistaminen korostuu erityisesti kun tuote on yritykselle merkittävä, myynnille on asetettu korkeita tavoitteita, markkina ei tue uuden tuotteen myyntiä, kohteena on uusi asiakassegmentti tai kun kyseessä on todellinen uutuustuote. Lanseeraukseen uusia pelivälineitä rajana vain mielikuvitus Asiakkaan näkökulmasta uutuustuotteen hankkiminen on monesti hyvin yksinkertaista. Asiakas pohtii neljää asiaa: onko minulle selkeää, millaista tuotetta olen ostamassa, mitä hyötyä tuotteesta saan, miksi ostan sen juuri tältä myyjältä tai tästä kanavasta ja miksi ostaisin sen juuri nyt? Näihin kysymyksiin asiakkaan on jostakin kanavasta ja jollakin tavalla saatava vastaus. Mielikuvituksen käyttö ja panostaminen erilaisiin kanaviin on haastavassa markkinatilanteessa tärkeää. On ideoitava ja kokeiltava. Tuloksellinen ideointi vaatii aikaa, hyvää vuorovaikutusta tiimin sisällä, asiakas-, markkina-, kanava- ja tuotetuntemusta. Kuluttajatuotteiden myynti verkossa kasvaa nopeasti. Yrityksille tuotteita ja palveluita ostavat henkilöt hakevat puolestaan tietoa verkosta entistä enemmän. Yleisesti puhutaan ostokäyttäytymisen muutoksesta, joka tuo uusia näkökulmia myös uutuustuotteen kaupallistamiseen. Digitaalisten kanavien hyödyntämisen ainoa rajoite kaupallistamisvaiheessa on mielikuvitus. Teaserit, Instagram, tuotteen ympärille rakennettavat kilpailut, journalistinen sisältö ja blogit ovat varsin lyhyessä ajassa tulleet erityisesti kuluttajatuotteiden pääasialliseksi lanseerauskanavaksi. Esimerkiksi kun Burger King tuli Suomeen vuoden 2013 loppupuolella, oli kaikki yrityksen käyttämä lanseerausviestintä digitaalista. Kaupallistettavan uutuustuotteen kohderyhmän ja erityisesti heidän ostokäyttäytymisensä tunteminen on kaiken ydin. 56-vuotias tekninen isännöitsijä ostaa palveluita todennäköisesti eri tavalla kuin 22-vuotias mainostoimiston AD. Kohderyhmästä on ymmärrettävä,

8 Mercuri International White Paper Page 8 (13) mikä on heidän tärkein ostokanavansa ja esimerkiksi erilaiset linkitykset on rakennettava tätä kautta. Monikanavaisuus ja läsnäolo korostuvat. Markkinointiviestinnän ammattilaisten sanonta ole saatavilla, tee ostaminen helpoksi, korostuu tänä päivänä myös yritysasiakkaille lanseerattaessa. Digitalisoituminen tuo uusia pelivälineitä myös b-t-b - puolelle. Avainkysymys on, saadaanko sosiaalisessa mediassa aikaiseksi ostopäätöksiä, kun lanseerataan yrityksille. Riippuu tietysti tuotteesta ja ostajasta. Voiko sosiaalisessa mediassa herättää kiinnostusta? Kyllä voi ja pitääkin. Yritysten välisissä kaupallistamisissa suuret yritykset ovat edelläkävijöitä monikanavaisuuden hyödyntämisessä, mutta asia on yhä laajemmin agendalla myös pienemmissä yrityksissä. Sisältömarkkinointi b-t-b kaupallistamisessa Sisältömarkkinointi kasvaa edelleen merkittävästi b-to-b kaupallistamisissa seuraavan parin vuoden aikana. Yksi syy tähän on, että sisältömarkkinointia voi tehdä monin eri keinoin. Henry Ford totesi aikoinaan, että markkinat eivät kylläänny hyvään tuotteeseen, mutta huonoon nopeasti. Kauaskantoinen näkemys on nopeasti liikkuvan tiedon aikakaudella ajankohtaisempi kuin koskaan. Sisältömarkkinoinnin osalta kasvussa on infografiikkaa, jota hyödynnetään erityisesti monimutkaisten uutuustuotteiden sisältömarkkinoinnissa. Visualisointi auttaa kertomaan uudesta tuotteesta yksinkertaisesti. Lisäksi sähköisissä kanavissa infografiikkaa voidaan animatisoida. Parhaimmillaan hyvä infografiikka saa asiakkaan tutkimaan uutuustuotetta monta kertaa, koska visuaalinen esitys on niin kiehtova. Esimerkkejä löydät mm. osoitteesta tai vaikka ABB:n Marine & Cranes sivuilta. nopea myynnin kasvu (ks. Youtube, Our Blades are F ing Great). Kiinnostava sisältö voi tuoda valtavan yleisön, joka yleensä tarkoittaa myös nopeaa myyntiä. Youtube on myös osoittanut, että sähköinen kanava voi olla hyvin yllättävä. Esimerkki voi olla vaikkapa suomalainen hakkuukirves. Kyseessä on innovaatio, jossa kirveen terä kääntyy osuessaan puuhun. Kirves on turvallisempi ja huomattavasti tehokkaampi kuin perinteiset kirveet. Tuotantomäärät ovat olleet noususuunnassa koko ajan, mutta yllättäen tuote nousi ilmiöksi netissä. Tämän jälkeen tilauksia on tullut ympäri maailmaa ja tuotanto käy ylikierroksilla. Koko organisaatio mukaan - Tarinankerronnalla on voimaa! Sisältömarkkinoinnin jatkuva kehittäminen vaatii työtä ja muuttaa yrityksen tapaa olla yhteyksissä asiakkaidensa kanssa. B-t-b kaupallistamisissa videotallenteet ja - oppaat sekä verkkoseminaarit ja muut virtuaaliset tapahtumat ja digitaaliset lehdet ovat nousussa. Asiakkaiden suuntaan muutos on usein paljon pienempi kuin oman yrityksen sisällä. On tärkeää saada koko organisaatio tekemään uutuustuotteen sisältömarkkinointia. Keinoina voi olla yksilön lähtökohdista käsin esimerkiksi blogit ja sosiaalisen median työkalut. Markkinointi on onnistunut, kun myynti jakaa markkinoinnin viestejä sosiaalisessa mediassa. Myynti tietää, mikä asiakasta puhuttelee tällä hetkellä. Youtubessa olevien videoiden käyttö lisääntyy edelleen parin vuoden sisällä niin kuluttajakaupassa kuin yritysten välisissä kaupallistamisissa. Esimerkkinä mainittakoon partateriä lanseerannut Dollar Shave Club, joka toi brändinsä markkinoille Youtuben kautta. Seurauksena oli vuodessa yli katsojaa ja

9 Mercuri International White Paper Page 9 (13) Myyjän roolin muutos Kun kaupallistetaan yrityksille, teknologia mahdollistaa nopean kontaktoinnin ja kohdennetun viestinnän. Puhutaan markkinoinnin automatisoinnista - ideana on yksinkertaisesti lisätä myyntiä hoitamalla potentiaalisia asiakkaita verkossa ja tuottaa jalkatyötä tekevälle myynnille lämpimiä liidejä. Markkinoinnin automatisointi yhdistettynä laadukkaaseen sisältömarkkinointiin on tuonut kaupallistamishankkeissa hyviä tuloksia; on kyetty esimerkiksi laskemaan uusasiakashankinnan isoja kustannuksia. Teknologia muuttaa järisyttävästi jalkatyötä tekevän myyjän roolia. Kaupallistamisvaiheessa usein käytettävä sisältömarkkinointi tuo asiakkaalle tietoa, jota vain myyjä hallitsi aikaisemmin. Koska asiakas hallitsee nykyään samaa perustietoa kuin myyjä, on myyjän muututtava asiakkaan konsultiksi. Ratkaisun arvo asiakkaan liiketoiminnalle on kyettävä osoittamaan entistä paremmin, mikä on monelle myyjälle iso muutos, koska se edellyttää erilaista osaamista. Matka tuotemyynnistä konsultoivaan myyntiin on pitkä. Samanaikaisesti myyjän roolin muutoksen kanssa on tullut muita piirteitä, jotka haastavat myyjää. Yrityspäättäjiä on vaikeampi päästä tapaamaan ja tapaamisiin käytettävissä oleva aika on lyhentynyt - Vaikuttamistyö on tehtävä nopeammin. Asiakkaat keskustelevat edelleen mielellään myyjän kanssa, jos hän kykenee tuomaan näkemyksiä ja tulokulmia käsillä oleviin haasteisiin. Näkemykseen ei riitä pelkkä tuotetieto, johon vielä 2000-luvun puolessavälissä keskityttiin sisäisessä lanseerauksessa. Nyt tuotetiedon lisäksi korostuu asiakkaan liiketoimintaympäristön entistä parempi ymmärtäminen. Hyvä esimerkki myyjän työn muuttumisesta on lääkemyynti. Asiakkaan kanssa käytettävä tehoaika on lyhentynyt, myyjän tulee usein osata useita tuotteita ja pystyä kommunikoimaan ne lyhyessä ajassa asiakkailleen siten, että hyödyt sekä kilpailijaargumentaatio on tiiviissä paketissa. Edellä mainittujen syiden takia kuluttajakaupassa jo vuosia käytetty neuromarkkinointi on viime vuosina myös pikku hiljaa siirtynyt myös b-to-b myyntiin. Yhtenä lähtönä tälle oli tanskalaisen Martin Lindstromin paljon huomiota herättänyt kirja Buyology (2008). Neuromarkkinoinnin ja siitä sovelletun neuromyynnin perusidea on saada myyjälle oikeanlainen myyntipuhe ja markkinoinnille kohdennetummat viestit. Menetelmää on hyödynnetty jo tuoteidean alkuvaiheessa kun kaupallistamissuunnitelmaa aletaan valmistella ja myyntivaiheen argumentaatiota pohditaan. Erityisen hyviä kokemuksia neuromarkkinoinnin sovelluksista on saatu omalle organisaatiolle täysin uusista tuotteista, jotka kaupallistetaan usealle erilaiselle kohderyhmälle, joilla kullakin saattaa olla erilaiset ostomotiivit. Myyjän pitää siis osata monta erilaista tulokulmaa argumentaatioon. Suunnitelmallisuus kaupallistamisessa Koska keinovalikoima on laajentunut, kaupallistaminen on suunniteltava entistä paremmin. Esimerkiksi yritysten välisissä kaupallistamisissa tyypillisesti käytettävien asiantuntija-artikkelien, case-tutkimusten, asiakkaiden kouluttamisen ja esimerkiksi videoiden tuottaminen on aloitettava aikaisessa vaiheessa kehitysprosessia, jotta niiden yhdistelmää voidaan käyttää tehokkaasti kaupallistamisvaiheessa. Suunnitelmallisuus on perinteisesti ollut iso haaste b-to-b kaupallistamisissa. Oivallusta tarvitaan kun pohditaan, mitkä toimenpiteet ja kanavat ovat oikeita juuri nyt. Vaikuttavia tekijöitä on paljon, esimerkiksi ajankohtainen kilpailutilanne, tavoiteasetanta eri kanavissa, yrityksen markkinamielikuva, asiakaskannan rakenne, hinnoitteluvalinnat, ostajan tapa ostaa, onko kaupallistaminen laaja roll-out vai pilotoidaanko, millaisia myynnin esteitä tunnistetaan, entä millaisia myynnin kiihdyttimiä voidaan käyttää, mitä tapahtuu asiakkaan asiakkaissa jne. Peruslinjauksena voidaan todeta, että onnistujat ovat markkinassa läsnä, nimenomaan oikeassa markkinassa, oikealla tavalla ja oikea-aikaisesti. Asiakkaan ostoprosessin tunteminen korostuu jälleen kerran.

10 Mercuri International White Paper Page 10 (13) Uuden tuotteen sisäinen lanseeraus On vaativa tehtävä saada uutuustuote ensin myyjän salkkuun ja tätä kautta asiakkaille. Jos tuote on todellinen uutuus ja siinä ominaisuuksia tai piirteitä, jotka eivät ole oman yrityksen ydinosaamista, on sisäisessä lanseerauksessa onnistuttava todella hyvin. Myyjän tehtävä on hakea markkinoilta ostopäätöksiä ja hän todennäköisesti panostaa automaattisesti niihin tuotteisiin, joita hän osaa myydä. Uutuustuote on ensin siis myytävä omille myyjille. Huippumyyjät pärjäävät myös uutuustuotteiden kanssa, mutta myyjien enemmistö ei. Myyjä innostuu hyvästä tuotteesta kun hän näkee, että sillä on mahdollisuuksia markkinoilla. Kun myyjä innostuu tuotteesta, niin asiakaskin innostuu. Mitä kauempana uusi tuote on myyjän tämän hetkisestä ydinosaamisesta sitä enemmän hän on sen myyntityössä epämukavuusalueella. On ymmärrettävä, minkälaista tuotetta kaupallistetaan ja prosessi on rakennettava sen mukaisesti. Mikäli vanhaan tuotteeseen on tehty face-liftaus, on prosessi luonnollisesti erilainen kuin kokonaan uudessa tuotteessa. Mitä pienempi uutuustuotteen synergia on olemassa oleviin tuotteisiin, sitä isompi panos tarvitaan sisäisiin toimenpiteisiin. Uutuustuotteen sisäinen lanseeraus harvoin onnistuu sähköpostitiedottamisella tai lyhyellä infolla. Omille myyjille voit lanseerata vain kerran Kun myynti onnistutaan tekemään myyjälle helpoksi, nostetaan onnistumisen todennäköisyyksiä. Myyjille on konkretisoitava, että tuote on ylipäänsä myytävissä, sillä on markkinat olemassa ja omat sisäiset prosessit toimivat (laskutus, reklamaation käsittely, tekninen tuki, tarjouspohjat, tilausvahvistukset). Myyjällä tulee olla selkeä kuva kilpailutilanteesta ja kilpailijoista: miten kilpaillaan ja kenen kanssa, miksi tuotteemme on parempi kuin muilla. Jos myynti joutuu itse pohtimaan business caseja, toimiala- tai markkinatietoa tai esimerkiksi myynnin suuntausta, niin se on myyjälle liian iso ajankäyttö. Lanseerauksessa on tärkeää saada nopeita onnistumisia. Kun yksi myyjä onnistuu nopeasti, onnistuvat usein muutkin kun saavat esimerkin. Sisäisen lanseerauksen merkitys toki tiedostetaan nykyään paremmin kuin vielä muutamia vuosia sitten. Hämmästyttävää kuitenkin on, että ainoastaan harvassa yrityksessä se on oma selkeästi kuvattu prosessinsa. Edelleen joissakin yrityksissä toimitaan niin, että tuote asetetaan myyjille näytille, ja myyjä sitten miettii, miten sen kanssa tulee toimimaan. Tässä on monessa yrityksessä paljon parannettavaa. Tuote tai palvelu harvoin myy itse itsensä. Myyntimenestys edellyttää lähes aina voimakasta panostusta sisäiseen lanseeraukseen. Myös sisäisen lanseerauksen toimivuus kannattaa auditoida ja tehdä sen pohjalta tarvittavia kehitystoimenpiteitä yhdessä myynnin, tuotekehityksen ja markkinoinnin kanssa. Monissa yrityksissä on saatu erinomaisia tuloksia pelkästään sillä, että yrityksen myyjät osallistuvat myyntimateriaalien ja -sanoman rakentamiseen. Erityisesti pk-yrityksissä tämä on mahdollista. Isommissa yrityksissä markkinointi tai tuotehallinta työstää usein myös myynnin apuvälineet, vaikka ne saattavat olla kaukana asiakkaan arjesta. Seurauksena voi olla, että myynti saa käyttöönsä sellaisia myynnin apuvälineitä, joita se ei osaa tai halua käyttää. Tarjooman kehittäminen vaatii aikaa ja oikeita ajoituksia Viime vuosina yritykset, jotka ovat kovassa kilpailussa menestyneet kilpailijoitaan paremmin, ovat tyypillisesti kehittäneet tarjoomaa monipuolisesti. Mahdollisia keinoja on todella paljon. Niiden valinta ja toimenpiteiden ajoitukset on mietittävä tarkkaan. Jos et tee mitään, menetät markkinaa. On tärkeää, että markkinan kypsyysastetta ja yksittäisen tuotteen elinkaarta ei sekoiteta keskenään. Tuotteen myynti voi laskea, koska kilpailijalla on parempi tuote. Tällöin oma tuote ei enää täytä asiakkaiden vaatimuksia ja on elinkaarensa päässä. Pöytätietokoneita, joiden näyttö on kymmenien senttien syvyinen, ei enää myydä.

11 Mercuri International White Paper Page 11 (13) Tuote voi toisaalta olla kunnossa, mutta markkinoilla on niin paljon kilpailevia tuotteita, että oma tuote ei erottaudu riittävästi. Nämä kaksi tyypillistä vaihtoehtoa johtavat erilaisiin toimenpiteisiin. Hyvä brändi suojaa yritystä kilpailulta aina jonkin verran. Esimerkkinä voi olla vaikka Coca-Cola: sitä myydään valtavia määriä yli 200 maassa vaikka kilpailua tulee koko ajan lisää. Pitääkseen asiakkaiden mielenkiintoa yllä, on Coca-Cola kehittänyt makuvariaatioita. Rovio ja Supercell ovat analogisia esimerkkejä siitä, miten hyvään myyntiin tarvitaan erinomainen tuotehallinta ja road map. Esimerkiksi Rovio onnistuu pitämään asiakkaan mielenkiintoa yllä hyvällä päivitysten suunnittelulla ja road map systematiikalla. Angry Birdsiin tuli nopeasti erilaisia tasoja pelin ilmestymisen jälkeen, mikä koukutti asiakasta. Samoin on onnistunut Supercell Clash of Clansin kanssa. Olemassa olevan tarjooman myyntiä voidaan kehittää ainakin neljällä tavalla: 1. Pidä tuotteet entisellään ja tee muita muutoksia 2. Muuta olemassa olevia tuotteita 3. Tuo uusia tuotteita tarjoomaan tai 4. Tee näiden yhdistelmä. Näitä kaikkia on sovellettu menestyksellisesti. Analyysi tilanteesta ratkaisee parhaan tavan. Jotkut yritykset panostavat pelkästään nykyisen tarjooman kevyeen kehittämiseen. Valinta on ymmärrettävä, koska prosessit ovat olemassa, riskit pienet, asiakkaiden ostokäyttäytyminen tunnetaan ja myynnin ennustettavuus on hyvä. Lisäksi kehitysvaihe on lyhyt ja myyntiä saadaan nopeasti. Mikäli tuotteeseen tehdään kevyitä muutoksia kylläisillä markkinoilla, on kuitenkin syytä kysyä, miksi se myisi enemmän? Mikä on se kilpailuetu, joka erottaa sen kilpailevista ratkaisuista? Usein face-liftaus vain ylläpitää myyntiä ja kilpailijat voivat kopioida nopeasti uudet ominaisuudet. Olemassa olevan tarjooman myynnin kehittämisen tyypilliseen keinovalikoimaan sisältyvät markkinoinnin lisäys tai muutos (kanava, määrä, sanoma), tuotteen muutos (supista tai lisää ominaisuuksia, paketoi uudelleen), hintojen nosto tai lasku, joistakin tuotteista luopuminen, analyysi kustannusrakenteesta, tuotteen vieminen uudelle asiakkaalle, myyntikanavan muutos (verkko, jälleenmyyjäkanava), myyntitavan muutos (myy ylemmäs tai ohjaavammin, muuta argumentaatiota), palkitsemisjärjestelmän muutos, myyjien tai myynnin johtamistavan muutos, vertaus kilpailijoihin, win/lost analyysi ja tuotteen myyminen muiden tuotteiden yhteydessä. Nämä kaikki edellä mainitut toimenpiteet vaativat aikaa ja selkeää tuotestrategiaa. Vie kilpailu muualle kuin itse perustuotteeseen Koska nykyisillä tuotteilla on kilpaillussa markkinassa haastavaa hakea kasvua, on olemassa oleville tuotteille haettu myös uusia asiakasryhmiä. Todella upea oivallus oli esimerkiksi laivahyttien myynti hotellirakentamiseen. Tuote oli kunnossa, mutta markkinatilanne erittäin vaikea. Tuotteelle keksittiin uusi käyttötapa ja uusi markkina. Tällaisissa tilanteissa kehitetään niin tuotantoa ja prosesseja kuin jonkin verran myös tuotetta. Yhtä tärkeää on kehittää myynti- ja markkinointiosaamista. On ratkaistava, miten uusia asiakkaita lähestytään ja millaisia esteitä markkinoille tulolla on. Tarvitaan ylivoimatekijöiden määrittelyä, kilpailija-analyysia, usein uutta osaamista jakelukanavista ja road mapia tuotteen jatkokehitykseen. Hyvän oivalluksen jälkeen tällainen projekti vaatii merkittävää ajankäyttöä. Sama tuote uusi kohderyhmä & palvelupaketointi Suomalainen hissialan valmistaja Kone on ollut esimerkkinä monelle muulle yritykselle, kun fyysisten tuotteiden rinnalle rakennetaan palvelukonsepteja ja - malleja. Myös esimerkiksi Fortum, Wärtsilä ja YIT ovat onnistuneet kehittämään hyvin vaativien tuotteiden rinnalle palveluita. Palveluliiketoiminnan ja -pakettien idea on lyhyesti arvon tuottaminen siten, että asiakas pystyy hyödyntämään hankittua tuotetta

12 Mercuri International White Paper Page 12 (13) mahdollisimman tehokkaasti. Uusien palvelupakettien kehittämisen keskeiset haasteet ovat organisaatiokulttuurissa. Esimerkiksi myyntityöskentely ja myynnin johtaminen muuttuvat merkittävästi. Tyypillisesti palvelupaketit ovat asiantuntijapalveluita, jotka liittyvät tuotteen käytön eri vaiheisiin. Esimerkiksi suomalainen perheyritys Machinery Oy kehitti konepajateollisuuden asiakkailleen kunnossapitoohjelman, joka tehostaa asiakkaiden käytössä olevien koneiden ennakoivaa huolto-ohjelmaa. Arvo asiakkaille tulee kustannussäästöistä. Tyypillisesti palvelut liittyvät tuotteen hankintaan, asennukseen, käyttöönottoon, huoltoon, koulutukseen ja korjaukseen. Suomessa ei ole montaa muuta suurta menestystarinaa siitä, että kehitetään olemassa olevaa tuotetta täysin uudelle asiakasryhmälle. Mikäli kyseessä on fyysinen tuote, sisältää hanke riskejä ja myynnin ennustettavuus on usein heikko. Asiantuntijapalveluissa sen sijaan tätä on tehty enemmän. Nopeat tuotteistukset ja markkinakokeilut vaativat tuekseen usein riittävän laajan modulaarisen perustarjooman. Tällöin tarjooma voidaan paketoida uudelleen tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti joko yksittäiselle asiakkaalle tai asiakasryhmälle. Parin viime vuoden ajalta on esimerkkejä niin terveydenhuoltopalveluita tarjoavista yrityksistä kuin saneerausyrityksistäkin. Asiantuntijapalveluissa paketointi voidaan rakentaa esimerkiksi niin, että 90 % konseptista perustuu olemassa olevaan tarjoamaan ja 10% on kokonaan uutta. Paketointeja on menestyksellisesti käytetty myös tiettyyn segmenttiin kohdennetussa uusasiakashankinnassa ja projekteissa, joissa tavoite on ristiinmyynnin kehittäminen. Paketointi tarkoittaa pienimmillään uutta esitettä, johon kuvataan olemassa oleva osaaminen kulloisenkin tavoitteen ja asiakkaan mukaisesti. Esimerkki voi olla palvelusta, joka on alun perin suunnattu petrokemian teollisuudelle, mutta sama palvelu soveltuu myös telakoille ja prosessiteollisuuteen. Kaikille segmenteille on oma tarkkaan harkittu esite. Mikäli prosessiteollisuuden suurin myyntipotentiaali on paperiteollisuudessa, voidaan sille suunnata vielä omaa kohdennettua markkinointiviestintää. Hyvä esimerkki palvelutuotteen erilaisesta käytöstä on Silja Linen erilaiset palvelupaketit. Tällaisia ovat muun muassa senioritanssit tai abiristeily. Kyseessä on massamarkkinoille suunnatun tuotteen hieno asiakaskohtainen räätälöinti, joka voidaan tehdä ilman suuria tuotemuutoksia. Asiakas kokee, että tuote on tehty hänelle, mutta kyse on standardoitujen osien paketoinnista uudelleen ja ehkä jonkin uuden osan lisäämisestä perustuotteeseen. Erityisesti kuluttajaliiketoiminnassa suuntaus on, että massatuotteilta vaaditaan suurempaa räätälöintiä. Nopeiden tuotteistuksien keskeiset haasteet liittyvät olemassa oleviin rakenteisiin ja toimintatapoihin. Yrityksessä ei välttämättä ole olemassa foorumia, toimintatapoja tai osaamista sellaiseen keskusteluun, jossa haetaan uutta kulmaa olemassa oleviin tai uusiin tuotteisiin. Nopea tuotteistus edellyttää toimiala-, asiakas- ja tuotetuntemusta. Ennen kaikkea se edellyttää oivallusta ja kykyä pukea tämä oivallus myyntimateriaaliksi ja myynniksi. Verkostoidu - kaikkea ei tarvitse osata itse Yhteistyökumppaneiden käyttö on kasvanut ja tulee kasvamaan nykyisen tarjooman myynnin kehittämisessä. Esimerkiksi Apple tuo markkinoille uuden ohjelmistoalustan älykoteihin. Alustan ja iphonen avulla voit ohjata kotitalouslaitteita ja vaikka valvontakameroita. Valmistajat hakevat sellaisia kasvualueita, joissa ne hyödyntävät nykyistä ydinosaamistaan. Valittu tuotestrategia edellyttää verkostoitumista kodinkonevalmistajien kanssa. Oli yllättävää, kun maailman suurin asevalmistaja Lockheed Martin kertoi kehittäneensä erittäin energiatehokkaan tavan puhdistaa merivettä juomakelpoiseksi. Aluevaltaus oli ymmärrettävämpi, kun YK kertoi, että maailmassa on 780 miljoonaa ihmistä ilman puhdasta juomavettä. Liiketoimintamahdollisuus on siis suuri. Projekti on kuitenkin mammuttimainen ja Lockheed hakee kumppaneita. Kevyempi esimerkki

13 Mercuri International White Paper Page 13 (13) yhteistyöstä on suomalaisen venevalmistaja Busterin yhteistyökumppanin kanssa lanseeraama rahoitusratkaisu, jolla tuetaan veneiden myyntiä. Perinteisesti isot yritykset ovat edenneet yritysostoin kun ne laajentavat tarjoamaansa ydinosaamisensa sivulla olevaan markkinaan, teknologiaan tai tuotteeseen. Esimerkiksi Microsoft osti Parature-nimisen yrityksen. Kaupan avulla Microsoft Dynamics CRM:n käyttäjille tulee uusia työkaluja asiakaspalvelukanavien hallintaan. Yksi mielenkiintoinen ajankohtainen suuntaus on pienten suurten yritysten yhteistyö jollakin tietyllä osaalueella. Tällaisia esimerkkejä ovat niin Kemiran ja Aqsensin kuin SOK:n ja Digital Foodien yhteistyö. Pienellä yrityksellä saattaa olla hieno tuoteinnovaatio, jolle iso yritys tarjoaa yhden kanavan kaupallistamiselle. Isolle yritykselle yhteistyö tuo mm. teknologiaan liittyvää syväosaamista joltakin alueelta. Lopuksi muutama käytännön ohje Varmista ainakin alla olevat perusasiat: 1. Uutuustuote ratkaisee asiakkaan ongelman. Asiakastarpeen ymmärtämiseen käytetään riittävästi aikaa. Asiakkaan tilanteen ymmärrys menee yli CRM:stä saatavan tiedon. Asiakas kytkeytyy riittävän tiiviisti hankkeeseen. 2. Tuotteella on selkeä asiakasryhmä. Itse tuote kiinnostaa juuri sitä asiakasta, jolle se on tarkoitettu. 7. Ei lanseerata samanaikaisen liikaa tuotteita: start less, finish more. 8. Kaupallistamisvaihe alkaa riittävän aikaisin, kestää riittävän kauan, siinä on tiivis seuranta ja nopeat korjaavat toimenpiteet. 9. Työskentelyä ohjaa juuri kyseiseen hankkeeseen soveltuva työskentelytapa. 10. Ulkoisessa lanseerauksessa käytetään riittävästi mielikuvitusta, eri kanavia ja erilaisia ajoituksia. Asiakkaan ostotottumus ja tapa ohjaa varsinaista lanseerausvaihetta. 11. Sisäinen viestintä toimii, järjestelmät on testattu ja oma organisaatio on valmis lanseerausvaiheessa (esim. laskutus, asiakaspalvelu, intra). 12. Koko budjettia ei käytetä lanseerausvaiheeseen. On pelivaraa jatkaa kaupallistamista ja toimenpiteitä tarvittaessa pidemmälle. 13. Hinnoitteluratkaisut ovat linjassa brändin kanssa, perustuvat markkinan arviointiin ja kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin sekä siihen arvoon, jonka tuote ratkaisee. 14. Kaikki ymmärtävät, millaisesta tuotteesta on kysymys ja toimivat sen mukaisesti. Tuotteen uutuusarvo ja merkitys ohjaa erityisesti myynnin johtamisen toimenpiteitä. 15. Kaupallistaminen ajoitetaan oikein. 3. Tuotteen keskeiset edut ja erottautumistekijät voidaan kommunikoida selkeästi ja lyhyesti. 4. Hankkeella on monipuolinen tavoiteasetanta ja osalliset ymmärtävät, että uutuustuotteen keskeinen tavoite on kasvattaa myyntiä. 5. Kokonaisuus on hyvin hallinnassa, työkalut toimivat (esim. asiakastestaukset, arvolupauksen rakentaminen, positiointi, kilpailukentän arviointi). 6. Sisäinen lanseeraus onnistuu. Myynti uskoo tuotteeseen, osaa ja haluaa myydä sitä. Myynnin esteet on tunnistettu ja poistettu.

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien.

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien. Mahdollista menestys koulutuksella! Kehitä itseäsi Kehitä yritystäsi Hanki kaupallinen tutkinto Pätevöidy esimiehenä Verkostoidu Menesty Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO VERKKOKURSSIKONE.FI NÄIN SE TOIMII POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT JÄLLEENMYYJÄT $ $ $ $ MAKSULIIKENNE BIOACADEMY.FI MUKSUOPPIAKATEMIA.FI KOIRUUKSIENKLUBI.FI KIDSSKILSACADEMY.COM UUSI KOULUTUSTA

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Ostoprosessi eri roolien silmin

Ostoprosessi eri roolien silmin Ostoprosessi eri roolien silmin Mika Mäki Senior SEM/SEO Analyst Verkkoliiketoiminnan kehittäminen Sisällön kehittäminen Käytettävyyden kehittäminen Liidigenerointi Verkkoliiketoiminnan mittaristot Digimarkkinointi

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016 DIGITALISAATION avulla kasvua ja arvon kehitystä Jani Virtanen @Partneripäivä 2016 Kuka Tavoite Ostaminen Brändi Myyminen Case MIKSI MARKKINOINNIN JA MYYNNIN DIGITALISOINTI ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ? MITÄ SE ON

Lisätiedot

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA Jani Roman YLI 20 VUOTTA TUTKIMUSTA Oivallus, joka muutti työurani 1995: Todellinen muutos on suhtautumisen muutos. MIKSI Systeeminen ymmärrys aikaansaa pieniä

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

TEHTÄVÄNANTO KIRA-AKATEMIA TEHTÄVÄNANTO. Säätytalo Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

TEHTÄVÄNANTO KIRA-AKATEMIA TEHTÄVÄNANTO. Säätytalo Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Säätytalo 17.8.2015 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 1 (28) Tehtävä Lähtökohdat Työkalut Aikataulu NABC Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 2 (28) TEHTÄVÄ Luo liiketoimintasuunnitelma alan toimijalle,

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Juha Laanti Aluepäällikkö Itä-Suomen alue HENKILÖN NIMI Projektin nimi Alkon historiaa 1932 1944 2013 2014 2015 1969 1998 2000 1999 2 Palvelun laadun kehittäminen

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

Markkinoinnilla kasvua & työtä!

Markkinoinnilla kasvua & työtä! Markkinoinnilla kasvua & työtä! Oulun Kauppakamarin Kevätforum 13.5.2016 Anne Korkiakoski Meillä on tehtävä, jotta suomalaiset yritykset lisäisivät panostuksia markkinointiin, koska silloin osaamisemme,

Lisätiedot

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki Ihmiset strategiamuutoksen ytimessä Kohti uudenlaista digiarkea Johtajuuden merkitys uusien asioiden tekemisessä Huippuasiantuntijoiden rooli muutoksessa J.Juppo, 1.11.2016 Digia lyhyesti Kasvava digitaalisiin

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK 18.1.2017 TAMK KIMMO VÄNNI TAMK:N TYÖPAKETIT Y-MAKERS ALUSTA TIIMIVALMENNUKSEEN PERUSTUVA KASVUYRITTÄJYYSOHJELMA TUOTE-, PALVELU- JA TUTKIMUSIDEOIDEN TESTAAMINEN

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Alustaliiketoiminta. Vesa Kokkonen

Alustaliiketoiminta. Vesa Kokkonen Alustaliiketoiminta Vesa Kokkonen You don t need a digital strategy, you need a business strategy for the digital age Judy Goldberg Alustatalous miksi nyt? Digitalisaatio muuttaa arvonmuodostuksen tapoja

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Työelämän muutos Ennakointikamari 4.4.2016 Timo Karkola Johtaja, rehtori Työ ja johtaminen tulevaisuudessa? 4 tärkeintä asiakas kysymystä Kuka on asiakkaani, kenen

Lisätiedot

Keskiviikko4 Asiakastutkimuksien analyysi ja kiteytys. Jamk Innovointipäivät

Keskiviikko4 Asiakastutkimuksien analyysi ja kiteytys. Jamk Innovointipäivät Keskiviikko4 Asiakastutkimuksien analyysi ja kiteytys Jamk Innovointipäivät Asiakasymmärryksen kiteyttäminen Olemme tehneet juuri asiakastutkimuksia toimeksiantajan kuvaamissa kohderyhmissä ymmärtääksemme

Lisätiedot

MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA

MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA Tämä esitys perustuu puheenvuoroomme Markkinointiviestinnän viikolla 2015. Jos haluat keskustella esityksen teemoista, tai esimerkiksi siitä, kuinka teille kirkastetaan

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Projekti toteuttaa muutostarpeen

Projekti toteuttaa muutostarpeen Projekti toteuttaa muutostarpeen 13.2.2013 Ville Helminen /Nokia 1 Nokia 2013 2013-02-13 Ville Helminen Ville Helminen Senior process development manager EVTEK 2001-2006 Elisa Oyj 2002-2007 Nokia 2007-2013

Lisätiedot

Suomen 6. suurin rakennusalan konserni

Suomen 6. suurin rakennusalan konserni Suomen 6. suurin rakennusalan konserni Liikevaihto 227 M - Uudisrakentaminen - Korjausrakentaminen - Asunnot -Toimitilat - Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut Liikevaihto 325 M Henkilöstö 1650 Liikevaihto

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009 Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita asiakaskokemusta k k kehittämällä Sanna Aalto 29.9.2009 09/16/2009 Asiakaskokemus Asiakaskokemuksen perustana yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun Heli Suuronen Tausta Ihmettelyn aihe: Miten palvelujen digitalisoituminen vaikuttaa palveluverkkojen suunnitteluun? Miten digitaaliset

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Feedbackly Live case

Feedbackly Live case Feedbackly Live case Oppimistavoitteet 1. Opiskelija osaa analysoida yrityksen liiketoimintaympäristöä sekä hyödyntää asiakasymmärrystä liiketoiminnan kehittämisessä 2. Opiskelija hallitsee segmentoinnin

Lisätiedot

ASIAKASVIESTIN HAPPOTESTI

ASIAKASVIESTIN HAPPOTESTI ASIAKASVIESTIN HAPPOTESTI Arvolupaus - asiakasviesti - on myynti- ja markkinointiviestien yhdistelmä, joka kiteyttää brändistä saatavan hyödyn ja vastaa kohderyhmän tarpeeseen. Arvolupaus siis pukee asiakasymmärryksen

Lisätiedot