TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN"

Transkriptio

1 TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset edellyttävät tarjooman jatkuvaa kehittämistä. Tuotteet ovat elinkaaren eri vaiheissa, niiden kannattavuus on keskenään erilainen, markkinoilla on kasvumahdollisuuksia ja toisaalta uhkia. On tunnistettava ne tuotealueet, joihin panostetaan ja joista luovutaan. Samanaikaisesti on kehitettävä toimintatapoja. Tarjooman johtamisen tavoite on lisätä myyntiä. Yhdelläkään yrityksellä ei ole sellaista brändiä, että tuotteet olisivat suojassa kilpailulta. Mikäli tarjoomaa ei kehitetä, yritys menettää nopeasti kilpailukykyään. Erityisissä haasteissa ovat tällä hetkellä yritykset, joilla on kasvutavoitteita, kilpailu on kasvanut, asiakkaiden ostotottumuksissa on tapahtunut muutoksia ja tarjoomaa ei ole kehitetty viime vuosina riittävästi. Tarjooman johtamisen tavoite on lisätä myyntiä On paljon esimerkkejä yrityksistä, jotka on perustettu jonkin tuoteinnovaation varaan ja ne ovat toimineet menestyksellisesti omalla markkinallaan. Kun muutoksia sitten tulee, on yrityksen koko dna pahimmillaan rakennettu sellaiseen markkinaan, joka taantuu. Suomalaisille tuttuja esimerkkejä ovat Nokia ja Blackberry. Kun Apple kehitti käyttäjäystävällisemmän tuotteen ja Samsung seurasi perästä, jäivät kaksi isoa markkinatoimijaa ihmettelemään vapaapudotuksessa olevaa myyntiä. Pelkästään nykyisten tuotteiden kevyt uusiminen enintään ylläpitää myyntiä. On mietittävä monipuolisesti erilaisia keinoja. Ennen johtopäätöksiä tarvitaan esimerkiksi asiakas-, markkina-, kilpailija- ja tuoteanalyysia. Mikäli yritys haluaa kasvaa, se ei onnistu pelkästään päivittämällä nykyisiä tuotteita. Tarvitaan esimerkiksi verkostoitumista, tuotteiden viemistä uusille asiakasryhmille ja ennen kaikkea uusien tuotteiden kaupallistamista. Kaupallistamisella tarkoitetaan tässä artikkelissa tuotteen tai palvelun markkinoille viemisen suunnittelua ja toteutusta. Tuote voi olla uusi tai olemassa oleva. Kaupallistamisen tavoite on tehdä tuotteesta sellainen, että asiakkaan on helppo ostaa se. Oleellista uutuustuotteiden osalta on, missä vaiheessa tuotekehitystä kaupallistaminen alkaa. Tilastot uutuustuotteiden kaupallistamisen onnistumisesta ovat murheellisia. Yritysasiakkaille suunnatuista tuotteista onnistuu noin neljäsosa ja kuluttaja-asiakkaille tehdyistä tuotteista vielä harvempi.

2 Mercuri International White Paper Page 2 (13) Hyvä prosessi ideasta myyntitulokseksi Uutuustuotteen kehittäminen ja kaupallistaminen vaatii paljon toimenpiteitä. Yksi onnistumisen keskeisiä kivijalkoja on yrityksen arjessa käytössä oleva prosessi. Sen tavoite on jäsentää kokonaisuus hallittaviin osiin ja havainnollistaa, miten kaupallistaminen etenee ideasta myyntitulokseksi. Keskeistä on, että prosessi on skaalautuva tai sitä osataan soveltaa erilaisissa hankkeissa. Prosessissa on huomioitava esimerkiksi kehitettävän tuotteen uutuusarvo, vallitseva markkinatilanne, markkinoille menon kiireellisyys ja lanseerauksessa käytettävä keinot. Samaa työskentelytapaa ei voi käyttää kun muutetaan olemassa olevaa tuotetta, kehitetään uutuustuote tai lanseerataan jokin tuote uudestaan. Perinteinen tapa kuvata tuotekehityksen prosessi on edetä päävaiheista alaspäin toimenpiteisiin. Tapa on edelleen validi. Yleinen suuntaus kuitenkin on, että erilaisissa toimintatavoissa siirrytään tuottajan prosesseista enemmän asiakkaan prosesseihin. Tämä näkyy erityisesti moderneissa myyntiprosesseissa. Tuotekehityksessä ja kaupallistamisessa tämä tarkoittaa, että tehdään enemmän asioita päällekkäin kuin peräkkäin. Yrityksissä, jotka hallitsevat hyvin kaupallistamisen, aloitetaan esimerkiksi kaupallistaminen tai ainakin sen suunnittelu jo idean kehittelyvaiheessa. Kaupallinen ajattelu on kriittinen osa koko prosessia ideasta myyntitulokseen saakka. Se ei ole mikään erillinen prosessin osa lopussa. Suomalaisissa yrityksissä on tyypillisesti kuvattu tarkkaan tuotteen kehittämisen toimenpiteet. Sen sijaan kaupallistamisen toimenpiteiden kuvaus ei usein ole samalla tasolla. Seuraus on, että kaupallistamista ei resursoida riittävästi ja myyntituotot viivästyvät. Mielenkiintoinen terminologinen näkökulma tulee eräästä suomalaisesta asiantuntijayrityksestä. Kyseisessä yrityksessä ei edes käytetä termiä tuotekehitys vaan kaupallistaminen. Kaupallistaminen ei siis ole osa tuotekehitystä vaan päinvastoin. Ratkaisuun päädyttiin, koska uutuustuotteiden epäonnistumisprosentti oli korkea. Syy oli perisuomalainen: asiakas ei ollut riittävästi mukana prosessissa. Prosessia, terminologiaa ja rooleja kehittämällä saatiin hyviä tuloksia. Kokonaisuuden johtaminen ja projektihallinta korostuvat erityisesti isoissa yrityksissä, joissa kaupallistamiseen kytkeytyy ihmisiä johdosta, tuotekehityksestä ja - hallinnasta, markkinoinnista, myynnistä ja asiakaspalvelusta. Näiden eri roolien yhteistoiminta ja kokonaisnäkemys kaupallistamiseen on tärkeää. Pahimmillaan ihmiset toimivat siiloissa ja osaoptimoivat. Eri roolien yhteistoimintaa kaupallistamisen eri vaiheissa voidaan kehittää yksinkertaisesti esimerkiksi siten, että tekijät tuntevat toistensa töitä. Menestyvät organisaatiot ovat onnistuneet toimintatavan jatkuvassa kehittämisessä. Tämä edellyttää prosessin mittaamista, joka onkin viime vuosina selkeästi yleistynyt. Käytössä on erityisesti projektihallinnasta sovellettuja mittareita, esimerkiksi miten työmäärä- ja aikatauluarvioissa ja budjetoinnissa on onnistuttu. Myös koko hankkeen aikaista yhteistoimintaa ja viestintää mitataan yhä enemmän. Mittareiden kehittäminen on erityisen tärkeää, jos tavoite on kaupallistaa nopeasti. Onnistuneen kaupallistamisen lähtökohta on asiakkaan ymmärtäminen Uutuustuotteen kaupallistaminen on onnistunut vain jos sen myynti on tavoitteen mukainen. Tuotteen uutuusarvo ei kuitenkaan ole sama asia kuin tuotteen kaupallinen arvo. On onnistuttava tekemään erottuva ja kiinnostava tuote, josta asiakas saa hyötyä. On ymmärrettävä, miten tuotteen tai palvelun arvo asiakkaalle syntyy ja ratkaistava jokin asiakkaalle tärkeä asia kilpailijoita paremmin. Tähän päästään kun uutuustuotteen kehittäminen on aggressiivisesti ulospäin suuntautunutta. Rovion ja Supercellin menestys konkretisoi yhden uutuustuotteiden menestymisen tärkeimmistä asioista: tuotteen uutuusarvolla on kaupallista merkitystä ainoastaan silloin kun uutuustuotteen piirteet tai

3 Mercuri International White Paper Page 3 (13) ominaisuudet kohdentuvat asiakkaan arvostamiin asioihin. Esimerkkiyritysten kohdalla tämä tarkoittaa erityisesti grafiikan ja äänisuunnittelun onnistumista. Onnistuminen vaatii loppukäyttäjän tarpeiden erittäin syvää tuntemista. Toinen tärkeä asia on ymmärrys siitä, mikä on keskeiselle jakelukanavalle, eli Applen pelikaupalle tärkeää. Asiakas tunnistaa haasteen. Mutta kuka osaa vaatia tai odottaa sellaista, mitä ei ole olemassa? Jos olisin kuunnellut asiakkaita, tekisin nopeampia hevosia. Henry Fordin klassisessa lauseessa on syvä viisaus. Asiakkaat osaavat kuvata nykyisiä ongelmiaan. He eivät pysty kuvaamaan tuotteita, joita ei ole olemassa. Usein todellisten innovaatioiden löytäminen edellyttää tulkintaa ja oivallusta. Markkinoilla olevien ongelmien tunnistaminen ja muuttaminen sellaisiksi tuotepiirteiksi, tuotteiksi tai tuoteryhmäksi, joista asiakas on valmis maksamaan, on haastava vaihe uutuustuotteen kehittämistä. Kun tunnet asiakkaan tilanteen, osaat hyödyntää tätä tietoa ja hankkia sitä lisää, on sinulla mahdollisuus onnistua hyvän tuotteen rakentamisessa. Hyvä esimerkki edellisestä on ABB:n Azipodjärjestelmä, joka on alun perin jäänmurtajakäyttöön suunnattu uudentyyppinen potkurilaite. Tavoite oli kehittää potkuri, jossa on paremmat ohjailuominaisuudet kuin perinteisellä akseli peräsin - yhdistelmällä. Markkinoille tullessaan Azipod oli merenkulkualalla käänteentekevä innovaatio nimenomaan siksi, että se ratkaisi asiakkaan keskeisiä haasteita ja antoi laivan omistajille aivan uudenlaista arvoa. Potkurin energiakulutus on pieni, laivan ohjattavuus erinomainen ja melutaso entistä alhaisempi. Tällaisesta arvosta asiakas on valmis maksamaan. Asiakkaan roolin määrittely on strateginen päätös Asiakkaiden ja muiden yhteisöjen rooli uusien tuotteiden kehittämisessä on strateginen päätös. Ovatko asiakkaat tiedon lähteitä vai aktiivisia toimijoita yrityksen tuotteiden kehittämisessä? Jälkimmäistä kehitetään erityisen aktiivisesti niillä osa-alueilla, joissa yritys haluaa olla tuotejohtaja. Esimerkiksi fyysiseen tuotteeseen voidaan kehittää asiakkaiden joko kokonaan tai osittain tekemiä lisäpalveluita. Älypuhelimet on yksi esimerkki. Kilpailua käydään puhelimen lisäksi palveluiden avulla. CRM tai kanta-asiakasohjelman tieto ei ole sama asia kuin asiakkaan tunteminen. Tarvitaan merkittävästi syvempää asiakasymmärrystä, mikä syntyy vuorovaikutuksesta asiakkaan kanssa. Suomalaisissa yrityksissä panostetaan tällä hetkellä asiakastiedon analysointiin. Esimerkiksi yrityksen avainasiakkaista vastaavilla henkilöillä on syvällistä tuntemusta asiakkaan tilanteesta, lisäksi on oltava foorumi tämän tiedon käsittelylle ja analysoinnille. Uskomatonta kyllä, mutta moni kaupallistaminen kompuroi asiakkaan ymmärtämisen puutteeseen. Tyypillistä on, että sekoitetaan asiakkaan ja oman organisaation tarpeet. Lopputulos on, että kaupallistetaan tuote, jota asiakas ei koe omakseen. Onnistumisen yksi keskeinen tekijä on prosessin alkuvaihe, koska monet myyntituloksen kannalta keskeiset päätökset tehdään idean kehittelyvaiheessa. Nopeus ja oikeat johtopäätökset idean kehittämisen alkuvaiheessa edellyttävät toimivaa prosessia. On osattava kerätä asiakkaiden tarpeet systemaattisesti, yhdistettävä ne relevanttiin kilpailijatietoon, oman yrityksen osaamiseen ja tarjooman elinkaareen. Tätä kautta ne muuttuvat uudeksi liiketoiminnaksi. On ymmärrettävä, kuinka tärkeää markkinoille menon nopeus on uuden idean osalta, millainen kilpailutilanne vallitsee, onko ratkaisussa esimerkiksi epävarmoja teknisiä ominaisuuksia ja mikä on oman organisaation ajankohtainen tarve saada uusia ratkaisuja jne.

4 Mercuri International White Paper Page 4 (13) Idean testaamisessa ketterä toimintatapa vähentää riskejä Uuden idean nopea testaaminen on toinen menestyviä kaupallistamisia yhdistävä asia. Ääriesimerkkinä tavattoman ketterästä toimintatavasta mainittakoon eräs suomalainen asiantuntijapalveluita tarjoava yritys, jossa matka uudesta tuoteideasta asiakkaalle kestää yhden päivän. Kyllä, luit oikein - vain yhden työpäivän. Tavoite on, että aamulla saadusta tuoteideasta keskustellaan asiakkaan kanssa jo iltapäivällä. Askeleet ovat pieniä, mutta todella nopeita. Syvällinen asiakasymmärrys luodaan osana tuotteistusprosessia ja tuote kehittyy jokaisen asiakaskohtaamisen yhteydessä. Edellä mainitussa yrityksessä perehdytään prosessin alkuvaiheessa kahteen asiaan: käyttääkö asiakas tällä hetkellä rahaa ratkaistakseen ongelman, johon tuoteidea liittyy, ja mitkä ovat asiakkaan esteet ongelmanratkaisuun. Idean nopea testaaminen ja suunnan päättäminen sen jälkeen mahdollistaa erittäin nopean asiakaslähtöisen kehittämisen ja olettamusten arvioinnin. Tämä parantaa lopullisen tuotteen onnistumisen todennäköisyyttä, nopeuttaa kehitysprosessia, pienentää riskejä ja parantaa myynnin ennustettavuutta. Näissä tuotteissa on ollut erinomainen kate. Muutos perinteiseen tekemiseen saattaa olla todella suuri erityisesti tuotesuuntautuneissa yrityksissä, joissa pahimmillaan on totuttu siihen, että ensin kehitetään pitkään uutta tuotetta ja vasta sitten haetaan asiakkaat. Näiden kahden asian tekeminen päällekkäin saattaa tuottaa suurta tuskaa ja edellyttää organisaatiolta oppimista. Suuri haaste näissä projekteissa on ollut myös tuotteen rakentaminen niin että riittävän moni asiantuntija ymmärtää mistä on kysymys ja kykenee keskustelemaan asiakkaan kanssa. Kaikkia asioita ei voi kuvata etenkään asiantuntijatehtävissä, koska tuotteisiin sisältyy paljon henkilökohtaista osaamista, joka on voinut kehittyä vuosien työn tuloksena. Enemmän myyntiä nopeammalla kaupallistamisella Useissa suomalaisissa yrityksissä pohditaan tällä hetkellä, miten tuotteen tai palvelun kehitysajan voi merkittävästi lyhentää tai jopa puolittaa. Nopeus korostuu, koska tuotteiden elinkaaret lyhenevät ja myyntitulos on tehtävä entistä nopeammin. Kansainvälisiä esimerkkejä on runsaasti. Esimerkiksi BMW puolitti uuden auton kehittämiseen menevän ajan. Toinen näkökulma tulee yrityksistä, jotka on aikanaan perustettu jonkin tuoteinnovaation varaan. Tarjooman uusiutumista on nopeutettava, koska markkinoita on menetetty lisääntyneen kilpailun, muuttuneen asiakastarpeen tai ostokäyttäytymisen takia. Tällainen tilanne tuo tuotekehitykselle voimakkaan paineen onnistua myynnin kasvattamisessa entistä nopeammin. Viime vuosina erityisesti teknologiakeskeisillä aloilla on ollut tarve kaupallistaa yön yli. Jos ideaa ei saada nopeasti markkinoille, pahimmassa tapauksessa lanseerausvaiheessa ei enää ole markkinaa, koska teknologia tai kilpailijan tuote on vienyt maalia johonkin toiseen suuntaan. Kehitysajan lyhentäminen tarkoittaa parempaa myyntiä elinkaaren aikana ja parempaa katetta. Jos olet ensimmäisenä markkinoilla hyvän uutuustuotteen kanssa, saat myös vapautta hinnoitteluun. Monet yritykset ovat nostaneet tehokkuutta jopa kymmeniä prosentteja auditoimalla kehitys- ja kaupallistamisprosessit ja viemällä tarvittavat muutokset organisaation arkeen. Monesti auditoinnin jälkeiset toimenpiteet liittyvät sisäiseen ja ulkoiseen kaupallistamisen tehokkuuteen, myynnin apuvälineisiin, roolien täsmentämiseen, yhteistoiminnan kehittämiseen matriisissa, työkalujen tai osaamisen kehittämiseen. Prosessin kehittäminen alkaa kun lasketaan, paljonko yritys menettää rahaa markkinoille tulon viivästymisen takia. Toki on runsaasti esimerkkejä myös siitä, että markkinoille tullaan liian aikaisin. Tämä on ICT-alan lisäksi arkipäivää esimerkiksi vähittäiskaupassa. Ajoitus epäonnistuu, koska asiakkaat eivät jostakin syystä ole

5 Mercuri International White Paper Page 5 (13) valmiita uutuustuotteelle. Ja kun kilpailija sitten kaupallistaa hieman erilaisen version puolen vuoden kuluttua, on se myyntimenestys. Haasteena on tyypillisesti se, että arvioidaan väärin epäsuora kilpailu, asiakkaan hyväksymä hinta, markkinoiden koko tai suunta. Kokonaiskysynnän arviointi siis epäonnistuu. Esimerkiksi hinnoitteluratkaisuissa on huomioitava muut markkinoilla olevat ratkaisut, oman ratkaisun hyöty asiakkaalle, asiakkaan ongelman arvo hänelle itselleen, yrityksemme yleinen hinnoittelustrategia, markkinoille tulon vaikutus kilpailutilanteeseen, oman myynnin suorituskyky, ratkaisun strategiset tavoitteet jne. Teknologia asiakastiedon keräämisessä ja analysoinnissa Menestyneiden uutuustuotteiden kehittämisen alkuvaiheessa on kysytty riittävän yksinkertaisia kysymyksiä: kuka on asiakas, miksi tämä tuote pitäisi kehittää, miksi asiakas sen ostaisi, mikä hänen ongelmansa on, mistä hän nyt ostaa, miksi juuri heiltä, millaista epäsuoraa kilpailua meillä on, miten voimme erottautua, mitä ainutlaatuista meillä on, millainen markkina, miten kehitämme tuotetta jatkossa, osaammeko myydä tuotetta. Näihin kysymyksiin haetaan yhä useammin vastuksia hyödyntämällä teknologiaa. Hyvä esimerkki on Netflixin House Of Cards sarja, jossa asiakastietoa analysoidaan syvällisesti. Netflix muun muassa analysoi, missä kohtaa katsoja jättää sarjan kesken. Tarkoitus on tehdä tuotteesta entistä kiinnostavampi. Tavoitteessa on myös onnistuttu ja onnistuminen perustuu asiakastiedon analysointiin, ei sen keräämiseen. Amazon ja Google ovat kehittäneet asiakastiedon analysointia vielä merkittävästi syvemmälle. Kuluttajatuotteissa on mahdollista saada sosiaalisen median kautta suuri määrä tietoa nopeasti. Tieto on anonyymiä ja usein pinnallista. Toisaalta b-to-b hankkeissa tavoite on usein saada erittäin syvällistä tietoa jonkin hyvin rajatun asiakasryhmän tilanteesta ja odotuksista. Sosiaalinen media on kuitenkin yleistynyt parin viime vuoden aikana yhdeksi tuotekehityksen ja kaupallistamisen merkittäväksi työkaluksi myös yritysten välisissä kaupallistamisissa. Kun katsotaan kaksi tai kolme vuotta eteenpäin, on todennäköisesti lähes kaikissa yrityksissä toimenpiteet mietittynä asiakastiedon analysoinnin kehittämiseksi. Sosiaalisen media käyttö riippuu pitkälti tuotteen monimutkaisuudesta. Kasvussa ovat b-to-b -puolella erityisesti puoliavoimet tai kokonaan avoimet käyttäjäyhteisöt, LinkedIn-pohjaiset yhteisöt ja asiakastiedon kerääminen wikejä hyödyntämällä. Tuotedokumentaation jakaminen esimerkiksi wikissä on jo vakiintunut monessa pienessäkin yrityksessä. Isoissa yrityksissä erilaiset 3D-kokeilut ovat arkipäivää myös tuotekehityksen eri vaiheissa. Virtuaalinen malli pystytään tulostamaan fyysiseksi esineeksi tarkasti. 3D havainnollistaa myös asiakkaille hyvin, mistä uutuustuotteessa on kysymys. Muitakin virtuaalityökaluja kehitetään erityisesti ideoinnin alkuvaiheessa. Joukkoistamalla yllättäviäkin ideoita Crowdsourcing (joukkoistaminen, osallistaminen) on tullut myös b-to-b hankkeisiin kuluttajakaupan tuotekehityksestä. Käsite tarkoittaa asiakkaan ja muiden organisaation ulkopuolisten ihmisten ottamista mukaan tuotteen kehittämiseen. Kyse voi olla uutuustuotteesta tai tuoteparannuksesta. Crowdsourcing on yleistymässä nopeasti web 2.0 teknologian myötä. Crowdsourcing vähentää tuotekehityksen kustannuksia ja mahdollistaa tuoreet ideat, joita ei välttämättä omasta organisaatiosta saa. Lisäksi time-to-market saattaa olla merkittävästikin lyhyempi kuin perinteisellä tavalla. Kansainvälisesti erittäin hyvin tunnettuja hyviä esimerkkejä ovat DELL, Procter & Gamble ja BMW. Jopa laivanrakennusalalla Lurssen Werf käytti menetelmää ulkoistaessaan laivan oven suunnitteluun liittyvää vaimennusta. Vastaavia esimerkkejä Suomesta ovat mm. Silja Line, Konecranes, F-Secure, Nokia, YIT ja Gasum. Myös suomalaisessa Iron Sky elokuvassa haettiin ideoita mm. käsikirjoituksen kirjoittamiseen, ja työkaluna oli tekijöiden oma Wreck a Movie -alusta. Crowdsourcingin käyttämistä rajoittaa ainoastaan mielikuvitus. Yliopistomaailmassa menetelmää on

6 Mercuri International White Paper Page 6 (13) hyödynnetty jopa kurssien rakentamisessa. Innovaatiokilpailujen teknologinen haaste on nopeasti ratkaistavissa. Esimerkiksi junavalmistaja Bombardier tarjosi omassa innovaatiokilpailussaan 3Dkonfiguraattorityökalun, jonka avulla kuka tahansa kykeni suunnittelemaan tulevaisuuden junien designia. Suurin tuska tulee yleensä organisaatiokulttuurista. On nähtävä, että osaamista on muuallakin kuin omassa yrityksessä. Asiakaskokemus ja suosittelun voima Yritykset ovat perinteisesti käyttäneet merkittävästi aikaa siihen, että uutuustuote brändätään oikealla tavalla. Viime vuosina uutuustuotteiden kehittäminen on kytketty yhä useammin asiakaskokemuksen kokonaisuuden kehittämiseen. Asiakaskokemus muodostuu kaikista niistä hetkistä, jolloin asiakas on tekemisissä myyvän yrityksen kanssa. Verkko mahdollistaa uuden ja laajemman tavan kommunikoida asiakkaiden kanssa. Tavoite on päästä ensimmäiseksi tavoiteasiakkaan ostoslistalle. Isot yritykset ovat edelläkävijöitä asiakaskokemuksen kehittämisessä, mutta asia on ajankohtainen monessa pienemmässäkin yrityksessä. Erityisesti kehitetään uutuustuotteen ympärille rakennettuja verkkopalveluja ja -sisältöä. Tavoite on hakea yhä parempaa asiakasarvoa. Asiakaskokemuksen kehittäminen korostuu etenkin kun markkina on hyvin haastava. Myös elinkaaren loppuvaiheessa olevan tuotteen myyntiä voidaan boostata. Asiakkaan sitoutuminen yritykseen, suosittelijoiden määrä, asiakkuuksien elinkaaren pidentäminen ja uusien asiakkuuksien hankkimisen nopeuttaminen ovat tyypillisiä tavoitteita, joita tällä hetkellä mietitään. Sosiaalisessa mediassa liikkuvaan tietoon luottaa ani harva, mutta valtaosa luottaa suosituksiin. Kuka olisi parempi suosittelija kuin toinen käyttäjä. Esimerkiksi Lego on periaatteessa onnistunut ulkoistamaan lisämyynnin omille asiakkailleen. Asiakas siis ostaa ja myy samanaikaisesti. Keinona on Legon käyttäjäyhteisö, joka jakaa aktiivisesti kokemuksiaan ja suosituksiaan tuotteen käyttämisestä. Hienoa markkinointia! Arvolupaus erottautumistekijänä Asiakkaalle tärkeitä asioita uutuustuotteessa on usein vain vähän. Ne pitää löytää, ja rakentaa arvolupaus niiden perusteella. Arvolupauksen kehittäminen on viime vuosina tullut kiinteäksi osaksi kaupallistamishankkeita. Arvolupaus auttaa asiakasta ymmärtämään, mistä uutuustuotteessa on kysymys. Hyvä arvolupaus perustuu omiin vahvuuksiin ja faktoihin, on lyhyt, selkeä, houkutteleva ja konkreettinen. Lisäksi arvolupauksessa määritellään, kenelle uusi tuote on suunnattu, kuvataan edut asiakkaalle ja kerrotaan, miten tuote eroaa kilpailijoiden vastaavista tuotteista. Arvolupaus on onnistunut, kun asiakas ja oma organisaatio kiinnostuvat siitä. Klassinen esimerkki on Sampo Pankin lainalupaus tunnissa. Se puhutteli asiakkaita ajankohtana, jolloin lainalupauksen kesto saattoi olla pari päivää tai enemmänkin. MacBook Airin Kaikki kaipaamasi teho. Koko päivän., kertoo, miten tuote eroaa pääkilpailijoista. Rakennusalalta tuore esimerkki on Consti Yhtiöiden putki- ja kylpyhuoneremontteja koskeva arvolupaus: Asu kotonasi, valmista 10 päivässä. Arvolupauksella erottaudut kilpailijoista Arvolupauksen merkitys korostuu erityisesti, koska asiakkailla on toimialasta riippumatta huomattava määrä valinnanvaraa. Ostopäätös tehdään yhä useammin verkkoa hyödyntämällä. Hyvä arvolupaus erottaa tuotteen sen kilpailijoista. Lisäksi koko henkilökohtainen myyntityö on menossa enemmän kohti arvomyyntiä ja hyvä myyjä hyödyntää arvolupausta omassa myyntipuheessaan. Toimivan arvolupauksen rakentaminen vaatii erittäin hyvää asiakas- ja kilpailijatuntemusta ja ymmärrystä oman organisaation kyvykkyydestä. Arvolupauksen rakentaminen on kiinteä osa kaupallistamisen prosessia, ja sen rakentaminen tulee aloittaa heti prosessin alussa.

7 Mercuri International White Paper Page 7 (13) Esimerkiksi Harry Potteria, Toyota Corollaa ja iphonea yhdistää tietyt samat asia. Kaikki ovat innovatiivisia ja ainutlaatuisia tuotteita, joissa on sellaisia ominaisuuksia tai piirteitä, jotka ovat asiakkaalle tärkeitä. Ne tarjoavat asiakkaalle jotakin sellaista, mitä kilpailijat eivät tarjoa. Näin ne erottuvat markkinoilla nimenomaan niissä asioissa, joita asiakas arvostaa. Siksi ne kiinnostavat asiakkaita, menestyvät ja myyvät hyvin. Tämän päälle on hyvä rakentaa arvolupaus. Pidennä kaupallistamisen aikaa Ei ole olemassa yhtä tai oikeaa tapaa kaupallistaa uutuustuotetta. On kuitenkin piirteitä, jotka ovat yhteneviä monille onnistuneille kaupallistamisille. On mielenkiintoista, että monissa niissä yrityksissä, jotka ovat viime vuosina onnistuneet uutuustuotteiden kaupallistamisissa, on lyhennetty tuotteiden kehitysaikaa, mutta samanaikaisesti on pidennetty kaupallistamiseen käytettyä aikaa. Mikäli kaupallistaminen on ennen loppunut lanseeraukseen, on nyt siirrytty huomattavasti pidempään kaupallistamisen prosessiin. Kaupallistaminen on muutakin kuin uuden tuotteen lanseeraus Esimerkiksi isossa suomalaisessa insinööritoimistossa varsinaisen lanseeraushetken jälkeinen seuranta, reagointi myynnin kehitykseen sekä sen mukaiset korjaavat toimenpiteet jatkuivat lähes vuoden. Tuote vietiin markkinoille useassa vaiheessa ja useissa kanavissa eriaikaisesti. Lanseeraus kohdentui ensin ostaville asiakkaille, seuraavaksi varsinaisille avainasiakkuuksille ja lopuksi uusille asiakkaille. Lanseeraus alkoi mahdollisimman aikaisin, perustui lyhyen aikavälin seurantaan ja voimakkaaseen iteraatioon. Suoritusta parannettiin koko ajan. Myyntimateriaaleja ja esitteitä päivitettiin yhdessä myyjien kanssa, myynnin teholukuja, asiakkaan ostoepäröintiä ja markkinointiviestinnän toimivuutta seurattiin. Reagointi oli nopeaa ja kaupallistaminen lopetettiin, kun tuote saavutti tavoitellun aseman markkinoilla ja oman myynnin salkussa. Tällaisesta lähestymistavasta on erinomaisia kokemuksia myös muista yrityksistä. Pitkä kaupallistaminen korostuu erityisesti kun tuote on yritykselle merkittävä, myynnille on asetettu korkeita tavoitteita, markkina ei tue uuden tuotteen myyntiä, kohteena on uusi asiakassegmentti tai kun kyseessä on todellinen uutuustuote. Lanseeraukseen uusia pelivälineitä rajana vain mielikuvitus Asiakkaan näkökulmasta uutuustuotteen hankkiminen on monesti hyvin yksinkertaista. Asiakas pohtii neljää asiaa: onko minulle selkeää, millaista tuotetta olen ostamassa, mitä hyötyä tuotteesta saan, miksi ostan sen juuri tältä myyjältä tai tästä kanavasta ja miksi ostaisin sen juuri nyt? Näihin kysymyksiin asiakkaan on jostakin kanavasta ja jollakin tavalla saatava vastaus. Mielikuvituksen käyttö ja panostaminen erilaisiin kanaviin on haastavassa markkinatilanteessa tärkeää. On ideoitava ja kokeiltava. Tuloksellinen ideointi vaatii aikaa, hyvää vuorovaikutusta tiimin sisällä, asiakas-, markkina-, kanava- ja tuotetuntemusta. Kuluttajatuotteiden myynti verkossa kasvaa nopeasti. Yrityksille tuotteita ja palveluita ostavat henkilöt hakevat puolestaan tietoa verkosta entistä enemmän. Yleisesti puhutaan ostokäyttäytymisen muutoksesta, joka tuo uusia näkökulmia myös uutuustuotteen kaupallistamiseen. Digitaalisten kanavien hyödyntämisen ainoa rajoite kaupallistamisvaiheessa on mielikuvitus. Teaserit, Instagram, tuotteen ympärille rakennettavat kilpailut, journalistinen sisältö ja blogit ovat varsin lyhyessä ajassa tulleet erityisesti kuluttajatuotteiden pääasialliseksi lanseerauskanavaksi. Esimerkiksi kun Burger King tuli Suomeen vuoden 2013 loppupuolella, oli kaikki yrityksen käyttämä lanseerausviestintä digitaalista. Kaupallistettavan uutuustuotteen kohderyhmän ja erityisesti heidän ostokäyttäytymisensä tunteminen on kaiken ydin. 56-vuotias tekninen isännöitsijä ostaa palveluita todennäköisesti eri tavalla kuin 22-vuotias mainostoimiston AD. Kohderyhmästä on ymmärrettävä,

8 Mercuri International White Paper Page 8 (13) mikä on heidän tärkein ostokanavansa ja esimerkiksi erilaiset linkitykset on rakennettava tätä kautta. Monikanavaisuus ja läsnäolo korostuvat. Markkinointiviestinnän ammattilaisten sanonta ole saatavilla, tee ostaminen helpoksi, korostuu tänä päivänä myös yritysasiakkaille lanseerattaessa. Digitalisoituminen tuo uusia pelivälineitä myös b-t-b - puolelle. Avainkysymys on, saadaanko sosiaalisessa mediassa aikaiseksi ostopäätöksiä, kun lanseerataan yrityksille. Riippuu tietysti tuotteesta ja ostajasta. Voiko sosiaalisessa mediassa herättää kiinnostusta? Kyllä voi ja pitääkin. Yritysten välisissä kaupallistamisissa suuret yritykset ovat edelläkävijöitä monikanavaisuuden hyödyntämisessä, mutta asia on yhä laajemmin agendalla myös pienemmissä yrityksissä. Sisältömarkkinointi b-t-b kaupallistamisessa Sisältömarkkinointi kasvaa edelleen merkittävästi b-to-b kaupallistamisissa seuraavan parin vuoden aikana. Yksi syy tähän on, että sisältömarkkinointia voi tehdä monin eri keinoin. Henry Ford totesi aikoinaan, että markkinat eivät kylläänny hyvään tuotteeseen, mutta huonoon nopeasti. Kauaskantoinen näkemys on nopeasti liikkuvan tiedon aikakaudella ajankohtaisempi kuin koskaan. Sisältömarkkinoinnin osalta kasvussa on infografiikkaa, jota hyödynnetään erityisesti monimutkaisten uutuustuotteiden sisältömarkkinoinnissa. Visualisointi auttaa kertomaan uudesta tuotteesta yksinkertaisesti. Lisäksi sähköisissä kanavissa infografiikkaa voidaan animatisoida. Parhaimmillaan hyvä infografiikka saa asiakkaan tutkimaan uutuustuotetta monta kertaa, koska visuaalinen esitys on niin kiehtova. Esimerkkejä löydät mm. osoitteesta tai vaikka ABB:n Marine & Cranes sivuilta. nopea myynnin kasvu (ks. Youtube, Our Blades are F ing Great). Kiinnostava sisältö voi tuoda valtavan yleisön, joka yleensä tarkoittaa myös nopeaa myyntiä. Youtube on myös osoittanut, että sähköinen kanava voi olla hyvin yllättävä. Esimerkki voi olla vaikkapa suomalainen hakkuukirves. Kyseessä on innovaatio, jossa kirveen terä kääntyy osuessaan puuhun. Kirves on turvallisempi ja huomattavasti tehokkaampi kuin perinteiset kirveet. Tuotantomäärät ovat olleet noususuunnassa koko ajan, mutta yllättäen tuote nousi ilmiöksi netissä. Tämän jälkeen tilauksia on tullut ympäri maailmaa ja tuotanto käy ylikierroksilla. Koko organisaatio mukaan - Tarinankerronnalla on voimaa! Sisältömarkkinoinnin jatkuva kehittäminen vaatii työtä ja muuttaa yrityksen tapaa olla yhteyksissä asiakkaidensa kanssa. B-t-b kaupallistamisissa videotallenteet ja - oppaat sekä verkkoseminaarit ja muut virtuaaliset tapahtumat ja digitaaliset lehdet ovat nousussa. Asiakkaiden suuntaan muutos on usein paljon pienempi kuin oman yrityksen sisällä. On tärkeää saada koko organisaatio tekemään uutuustuotteen sisältömarkkinointia. Keinoina voi olla yksilön lähtökohdista käsin esimerkiksi blogit ja sosiaalisen median työkalut. Markkinointi on onnistunut, kun myynti jakaa markkinoinnin viestejä sosiaalisessa mediassa. Myynti tietää, mikä asiakasta puhuttelee tällä hetkellä. Youtubessa olevien videoiden käyttö lisääntyy edelleen parin vuoden sisällä niin kuluttajakaupassa kuin yritysten välisissä kaupallistamisissa. Esimerkkinä mainittakoon partateriä lanseerannut Dollar Shave Club, joka toi brändinsä markkinoille Youtuben kautta. Seurauksena oli vuodessa yli katsojaa ja

9 Mercuri International White Paper Page 9 (13) Myyjän roolin muutos Kun kaupallistetaan yrityksille, teknologia mahdollistaa nopean kontaktoinnin ja kohdennetun viestinnän. Puhutaan markkinoinnin automatisoinnista - ideana on yksinkertaisesti lisätä myyntiä hoitamalla potentiaalisia asiakkaita verkossa ja tuottaa jalkatyötä tekevälle myynnille lämpimiä liidejä. Markkinoinnin automatisointi yhdistettynä laadukkaaseen sisältömarkkinointiin on tuonut kaupallistamishankkeissa hyviä tuloksia; on kyetty esimerkiksi laskemaan uusasiakashankinnan isoja kustannuksia. Teknologia muuttaa järisyttävästi jalkatyötä tekevän myyjän roolia. Kaupallistamisvaiheessa usein käytettävä sisältömarkkinointi tuo asiakkaalle tietoa, jota vain myyjä hallitsi aikaisemmin. Koska asiakas hallitsee nykyään samaa perustietoa kuin myyjä, on myyjän muututtava asiakkaan konsultiksi. Ratkaisun arvo asiakkaan liiketoiminnalle on kyettävä osoittamaan entistä paremmin, mikä on monelle myyjälle iso muutos, koska se edellyttää erilaista osaamista. Matka tuotemyynnistä konsultoivaan myyntiin on pitkä. Samanaikaisesti myyjän roolin muutoksen kanssa on tullut muita piirteitä, jotka haastavat myyjää. Yrityspäättäjiä on vaikeampi päästä tapaamaan ja tapaamisiin käytettävissä oleva aika on lyhentynyt - Vaikuttamistyö on tehtävä nopeammin. Asiakkaat keskustelevat edelleen mielellään myyjän kanssa, jos hän kykenee tuomaan näkemyksiä ja tulokulmia käsillä oleviin haasteisiin. Näkemykseen ei riitä pelkkä tuotetieto, johon vielä 2000-luvun puolessavälissä keskityttiin sisäisessä lanseerauksessa. Nyt tuotetiedon lisäksi korostuu asiakkaan liiketoimintaympäristön entistä parempi ymmärtäminen. Hyvä esimerkki myyjän työn muuttumisesta on lääkemyynti. Asiakkaan kanssa käytettävä tehoaika on lyhentynyt, myyjän tulee usein osata useita tuotteita ja pystyä kommunikoimaan ne lyhyessä ajassa asiakkailleen siten, että hyödyt sekä kilpailijaargumentaatio on tiiviissä paketissa. Edellä mainittujen syiden takia kuluttajakaupassa jo vuosia käytetty neuromarkkinointi on viime vuosina myös pikku hiljaa siirtynyt myös b-to-b myyntiin. Yhtenä lähtönä tälle oli tanskalaisen Martin Lindstromin paljon huomiota herättänyt kirja Buyology (2008). Neuromarkkinoinnin ja siitä sovelletun neuromyynnin perusidea on saada myyjälle oikeanlainen myyntipuhe ja markkinoinnille kohdennetummat viestit. Menetelmää on hyödynnetty jo tuoteidean alkuvaiheessa kun kaupallistamissuunnitelmaa aletaan valmistella ja myyntivaiheen argumentaatiota pohditaan. Erityisen hyviä kokemuksia neuromarkkinoinnin sovelluksista on saatu omalle organisaatiolle täysin uusista tuotteista, jotka kaupallistetaan usealle erilaiselle kohderyhmälle, joilla kullakin saattaa olla erilaiset ostomotiivit. Myyjän pitää siis osata monta erilaista tulokulmaa argumentaatioon. Suunnitelmallisuus kaupallistamisessa Koska keinovalikoima on laajentunut, kaupallistaminen on suunniteltava entistä paremmin. Esimerkiksi yritysten välisissä kaupallistamisissa tyypillisesti käytettävien asiantuntija-artikkelien, case-tutkimusten, asiakkaiden kouluttamisen ja esimerkiksi videoiden tuottaminen on aloitettava aikaisessa vaiheessa kehitysprosessia, jotta niiden yhdistelmää voidaan käyttää tehokkaasti kaupallistamisvaiheessa. Suunnitelmallisuus on perinteisesti ollut iso haaste b-to-b kaupallistamisissa. Oivallusta tarvitaan kun pohditaan, mitkä toimenpiteet ja kanavat ovat oikeita juuri nyt. Vaikuttavia tekijöitä on paljon, esimerkiksi ajankohtainen kilpailutilanne, tavoiteasetanta eri kanavissa, yrityksen markkinamielikuva, asiakaskannan rakenne, hinnoitteluvalinnat, ostajan tapa ostaa, onko kaupallistaminen laaja roll-out vai pilotoidaanko, millaisia myynnin esteitä tunnistetaan, entä millaisia myynnin kiihdyttimiä voidaan käyttää, mitä tapahtuu asiakkaan asiakkaissa jne. Peruslinjauksena voidaan todeta, että onnistujat ovat markkinassa läsnä, nimenomaan oikeassa markkinassa, oikealla tavalla ja oikea-aikaisesti. Asiakkaan ostoprosessin tunteminen korostuu jälleen kerran.

10 Mercuri International White Paper Page 10 (13) Uuden tuotteen sisäinen lanseeraus On vaativa tehtävä saada uutuustuote ensin myyjän salkkuun ja tätä kautta asiakkaille. Jos tuote on todellinen uutuus ja siinä ominaisuuksia tai piirteitä, jotka eivät ole oman yrityksen ydinosaamista, on sisäisessä lanseerauksessa onnistuttava todella hyvin. Myyjän tehtävä on hakea markkinoilta ostopäätöksiä ja hän todennäköisesti panostaa automaattisesti niihin tuotteisiin, joita hän osaa myydä. Uutuustuote on ensin siis myytävä omille myyjille. Huippumyyjät pärjäävät myös uutuustuotteiden kanssa, mutta myyjien enemmistö ei. Myyjä innostuu hyvästä tuotteesta kun hän näkee, että sillä on mahdollisuuksia markkinoilla. Kun myyjä innostuu tuotteesta, niin asiakaskin innostuu. Mitä kauempana uusi tuote on myyjän tämän hetkisestä ydinosaamisesta sitä enemmän hän on sen myyntityössä epämukavuusalueella. On ymmärrettävä, minkälaista tuotetta kaupallistetaan ja prosessi on rakennettava sen mukaisesti. Mikäli vanhaan tuotteeseen on tehty face-liftaus, on prosessi luonnollisesti erilainen kuin kokonaan uudessa tuotteessa. Mitä pienempi uutuustuotteen synergia on olemassa oleviin tuotteisiin, sitä isompi panos tarvitaan sisäisiin toimenpiteisiin. Uutuustuotteen sisäinen lanseeraus harvoin onnistuu sähköpostitiedottamisella tai lyhyellä infolla. Omille myyjille voit lanseerata vain kerran Kun myynti onnistutaan tekemään myyjälle helpoksi, nostetaan onnistumisen todennäköisyyksiä. Myyjille on konkretisoitava, että tuote on ylipäänsä myytävissä, sillä on markkinat olemassa ja omat sisäiset prosessit toimivat (laskutus, reklamaation käsittely, tekninen tuki, tarjouspohjat, tilausvahvistukset). Myyjällä tulee olla selkeä kuva kilpailutilanteesta ja kilpailijoista: miten kilpaillaan ja kenen kanssa, miksi tuotteemme on parempi kuin muilla. Jos myynti joutuu itse pohtimaan business caseja, toimiala- tai markkinatietoa tai esimerkiksi myynnin suuntausta, niin se on myyjälle liian iso ajankäyttö. Lanseerauksessa on tärkeää saada nopeita onnistumisia. Kun yksi myyjä onnistuu nopeasti, onnistuvat usein muutkin kun saavat esimerkin. Sisäisen lanseerauksen merkitys toki tiedostetaan nykyään paremmin kuin vielä muutamia vuosia sitten. Hämmästyttävää kuitenkin on, että ainoastaan harvassa yrityksessä se on oma selkeästi kuvattu prosessinsa. Edelleen joissakin yrityksissä toimitaan niin, että tuote asetetaan myyjille näytille, ja myyjä sitten miettii, miten sen kanssa tulee toimimaan. Tässä on monessa yrityksessä paljon parannettavaa. Tuote tai palvelu harvoin myy itse itsensä. Myyntimenestys edellyttää lähes aina voimakasta panostusta sisäiseen lanseeraukseen. Myös sisäisen lanseerauksen toimivuus kannattaa auditoida ja tehdä sen pohjalta tarvittavia kehitystoimenpiteitä yhdessä myynnin, tuotekehityksen ja markkinoinnin kanssa. Monissa yrityksissä on saatu erinomaisia tuloksia pelkästään sillä, että yrityksen myyjät osallistuvat myyntimateriaalien ja -sanoman rakentamiseen. Erityisesti pk-yrityksissä tämä on mahdollista. Isommissa yrityksissä markkinointi tai tuotehallinta työstää usein myös myynnin apuvälineet, vaikka ne saattavat olla kaukana asiakkaan arjesta. Seurauksena voi olla, että myynti saa käyttöönsä sellaisia myynnin apuvälineitä, joita se ei osaa tai halua käyttää. Tarjooman kehittäminen vaatii aikaa ja oikeita ajoituksia Viime vuosina yritykset, jotka ovat kovassa kilpailussa menestyneet kilpailijoitaan paremmin, ovat tyypillisesti kehittäneet tarjoomaa monipuolisesti. Mahdollisia keinoja on todella paljon. Niiden valinta ja toimenpiteiden ajoitukset on mietittävä tarkkaan. Jos et tee mitään, menetät markkinaa. On tärkeää, että markkinan kypsyysastetta ja yksittäisen tuotteen elinkaarta ei sekoiteta keskenään. Tuotteen myynti voi laskea, koska kilpailijalla on parempi tuote. Tällöin oma tuote ei enää täytä asiakkaiden vaatimuksia ja on elinkaarensa päässä. Pöytätietokoneita, joiden näyttö on kymmenien senttien syvyinen, ei enää myydä.

11 Mercuri International White Paper Page 11 (13) Tuote voi toisaalta olla kunnossa, mutta markkinoilla on niin paljon kilpailevia tuotteita, että oma tuote ei erottaudu riittävästi. Nämä kaksi tyypillistä vaihtoehtoa johtavat erilaisiin toimenpiteisiin. Hyvä brändi suojaa yritystä kilpailulta aina jonkin verran. Esimerkkinä voi olla vaikka Coca-Cola: sitä myydään valtavia määriä yli 200 maassa vaikka kilpailua tulee koko ajan lisää. Pitääkseen asiakkaiden mielenkiintoa yllä, on Coca-Cola kehittänyt makuvariaatioita. Rovio ja Supercell ovat analogisia esimerkkejä siitä, miten hyvään myyntiin tarvitaan erinomainen tuotehallinta ja road map. Esimerkiksi Rovio onnistuu pitämään asiakkaan mielenkiintoa yllä hyvällä päivitysten suunnittelulla ja road map systematiikalla. Angry Birdsiin tuli nopeasti erilaisia tasoja pelin ilmestymisen jälkeen, mikä koukutti asiakasta. Samoin on onnistunut Supercell Clash of Clansin kanssa. Olemassa olevan tarjooman myyntiä voidaan kehittää ainakin neljällä tavalla: 1. Pidä tuotteet entisellään ja tee muita muutoksia 2. Muuta olemassa olevia tuotteita 3. Tuo uusia tuotteita tarjoomaan tai 4. Tee näiden yhdistelmä. Näitä kaikkia on sovellettu menestyksellisesti. Analyysi tilanteesta ratkaisee parhaan tavan. Jotkut yritykset panostavat pelkästään nykyisen tarjooman kevyeen kehittämiseen. Valinta on ymmärrettävä, koska prosessit ovat olemassa, riskit pienet, asiakkaiden ostokäyttäytyminen tunnetaan ja myynnin ennustettavuus on hyvä. Lisäksi kehitysvaihe on lyhyt ja myyntiä saadaan nopeasti. Mikäli tuotteeseen tehdään kevyitä muutoksia kylläisillä markkinoilla, on kuitenkin syytä kysyä, miksi se myisi enemmän? Mikä on se kilpailuetu, joka erottaa sen kilpailevista ratkaisuista? Usein face-liftaus vain ylläpitää myyntiä ja kilpailijat voivat kopioida nopeasti uudet ominaisuudet. Olemassa olevan tarjooman myynnin kehittämisen tyypilliseen keinovalikoimaan sisältyvät markkinoinnin lisäys tai muutos (kanava, määrä, sanoma), tuotteen muutos (supista tai lisää ominaisuuksia, paketoi uudelleen), hintojen nosto tai lasku, joistakin tuotteista luopuminen, analyysi kustannusrakenteesta, tuotteen vieminen uudelle asiakkaalle, myyntikanavan muutos (verkko, jälleenmyyjäkanava), myyntitavan muutos (myy ylemmäs tai ohjaavammin, muuta argumentaatiota), palkitsemisjärjestelmän muutos, myyjien tai myynnin johtamistavan muutos, vertaus kilpailijoihin, win/lost analyysi ja tuotteen myyminen muiden tuotteiden yhteydessä. Nämä kaikki edellä mainitut toimenpiteet vaativat aikaa ja selkeää tuotestrategiaa. Vie kilpailu muualle kuin itse perustuotteeseen Koska nykyisillä tuotteilla on kilpaillussa markkinassa haastavaa hakea kasvua, on olemassa oleville tuotteille haettu myös uusia asiakasryhmiä. Todella upea oivallus oli esimerkiksi laivahyttien myynti hotellirakentamiseen. Tuote oli kunnossa, mutta markkinatilanne erittäin vaikea. Tuotteelle keksittiin uusi käyttötapa ja uusi markkina. Tällaisissa tilanteissa kehitetään niin tuotantoa ja prosesseja kuin jonkin verran myös tuotetta. Yhtä tärkeää on kehittää myynti- ja markkinointiosaamista. On ratkaistava, miten uusia asiakkaita lähestytään ja millaisia esteitä markkinoille tulolla on. Tarvitaan ylivoimatekijöiden määrittelyä, kilpailija-analyysia, usein uutta osaamista jakelukanavista ja road mapia tuotteen jatkokehitykseen. Hyvän oivalluksen jälkeen tällainen projekti vaatii merkittävää ajankäyttöä. Sama tuote uusi kohderyhmä & palvelupaketointi Suomalainen hissialan valmistaja Kone on ollut esimerkkinä monelle muulle yritykselle, kun fyysisten tuotteiden rinnalle rakennetaan palvelukonsepteja ja - malleja. Myös esimerkiksi Fortum, Wärtsilä ja YIT ovat onnistuneet kehittämään hyvin vaativien tuotteiden rinnalle palveluita. Palveluliiketoiminnan ja -pakettien idea on lyhyesti arvon tuottaminen siten, että asiakas pystyy hyödyntämään hankittua tuotetta

12 Mercuri International White Paper Page 12 (13) mahdollisimman tehokkaasti. Uusien palvelupakettien kehittämisen keskeiset haasteet ovat organisaatiokulttuurissa. Esimerkiksi myyntityöskentely ja myynnin johtaminen muuttuvat merkittävästi. Tyypillisesti palvelupaketit ovat asiantuntijapalveluita, jotka liittyvät tuotteen käytön eri vaiheisiin. Esimerkiksi suomalainen perheyritys Machinery Oy kehitti konepajateollisuuden asiakkailleen kunnossapitoohjelman, joka tehostaa asiakkaiden käytössä olevien koneiden ennakoivaa huolto-ohjelmaa. Arvo asiakkaille tulee kustannussäästöistä. Tyypillisesti palvelut liittyvät tuotteen hankintaan, asennukseen, käyttöönottoon, huoltoon, koulutukseen ja korjaukseen. Suomessa ei ole montaa muuta suurta menestystarinaa siitä, että kehitetään olemassa olevaa tuotetta täysin uudelle asiakasryhmälle. Mikäli kyseessä on fyysinen tuote, sisältää hanke riskejä ja myynnin ennustettavuus on usein heikko. Asiantuntijapalveluissa sen sijaan tätä on tehty enemmän. Nopeat tuotteistukset ja markkinakokeilut vaativat tuekseen usein riittävän laajan modulaarisen perustarjooman. Tällöin tarjooma voidaan paketoida uudelleen tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti joko yksittäiselle asiakkaalle tai asiakasryhmälle. Parin viime vuoden ajalta on esimerkkejä niin terveydenhuoltopalveluita tarjoavista yrityksistä kuin saneerausyrityksistäkin. Asiantuntijapalveluissa paketointi voidaan rakentaa esimerkiksi niin, että 90 % konseptista perustuu olemassa olevaan tarjoamaan ja 10% on kokonaan uutta. Paketointeja on menestyksellisesti käytetty myös tiettyyn segmenttiin kohdennetussa uusasiakashankinnassa ja projekteissa, joissa tavoite on ristiinmyynnin kehittäminen. Paketointi tarkoittaa pienimmillään uutta esitettä, johon kuvataan olemassa oleva osaaminen kulloisenkin tavoitteen ja asiakkaan mukaisesti. Esimerkki voi olla palvelusta, joka on alun perin suunnattu petrokemian teollisuudelle, mutta sama palvelu soveltuu myös telakoille ja prosessiteollisuuteen. Kaikille segmenteille on oma tarkkaan harkittu esite. Mikäli prosessiteollisuuden suurin myyntipotentiaali on paperiteollisuudessa, voidaan sille suunnata vielä omaa kohdennettua markkinointiviestintää. Hyvä esimerkki palvelutuotteen erilaisesta käytöstä on Silja Linen erilaiset palvelupaketit. Tällaisia ovat muun muassa senioritanssit tai abiristeily. Kyseessä on massamarkkinoille suunnatun tuotteen hieno asiakaskohtainen räätälöinti, joka voidaan tehdä ilman suuria tuotemuutoksia. Asiakas kokee, että tuote on tehty hänelle, mutta kyse on standardoitujen osien paketoinnista uudelleen ja ehkä jonkin uuden osan lisäämisestä perustuotteeseen. Erityisesti kuluttajaliiketoiminnassa suuntaus on, että massatuotteilta vaaditaan suurempaa räätälöintiä. Nopeiden tuotteistuksien keskeiset haasteet liittyvät olemassa oleviin rakenteisiin ja toimintatapoihin. Yrityksessä ei välttämättä ole olemassa foorumia, toimintatapoja tai osaamista sellaiseen keskusteluun, jossa haetaan uutta kulmaa olemassa oleviin tai uusiin tuotteisiin. Nopea tuotteistus edellyttää toimiala-, asiakas- ja tuotetuntemusta. Ennen kaikkea se edellyttää oivallusta ja kykyä pukea tämä oivallus myyntimateriaaliksi ja myynniksi. Verkostoidu - kaikkea ei tarvitse osata itse Yhteistyökumppaneiden käyttö on kasvanut ja tulee kasvamaan nykyisen tarjooman myynnin kehittämisessä. Esimerkiksi Apple tuo markkinoille uuden ohjelmistoalustan älykoteihin. Alustan ja iphonen avulla voit ohjata kotitalouslaitteita ja vaikka valvontakameroita. Valmistajat hakevat sellaisia kasvualueita, joissa ne hyödyntävät nykyistä ydinosaamistaan. Valittu tuotestrategia edellyttää verkostoitumista kodinkonevalmistajien kanssa. Oli yllättävää, kun maailman suurin asevalmistaja Lockheed Martin kertoi kehittäneensä erittäin energiatehokkaan tavan puhdistaa merivettä juomakelpoiseksi. Aluevaltaus oli ymmärrettävämpi, kun YK kertoi, että maailmassa on 780 miljoonaa ihmistä ilman puhdasta juomavettä. Liiketoimintamahdollisuus on siis suuri. Projekti on kuitenkin mammuttimainen ja Lockheed hakee kumppaneita. Kevyempi esimerkki

13 Mercuri International White Paper Page 13 (13) yhteistyöstä on suomalaisen venevalmistaja Busterin yhteistyökumppanin kanssa lanseeraama rahoitusratkaisu, jolla tuetaan veneiden myyntiä. Perinteisesti isot yritykset ovat edenneet yritysostoin kun ne laajentavat tarjoamaansa ydinosaamisensa sivulla olevaan markkinaan, teknologiaan tai tuotteeseen. Esimerkiksi Microsoft osti Parature-nimisen yrityksen. Kaupan avulla Microsoft Dynamics CRM:n käyttäjille tulee uusia työkaluja asiakaspalvelukanavien hallintaan. Yksi mielenkiintoinen ajankohtainen suuntaus on pienten suurten yritysten yhteistyö jollakin tietyllä osaalueella. Tällaisia esimerkkejä ovat niin Kemiran ja Aqsensin kuin SOK:n ja Digital Foodien yhteistyö. Pienellä yrityksellä saattaa olla hieno tuoteinnovaatio, jolle iso yritys tarjoaa yhden kanavan kaupallistamiselle. Isolle yritykselle yhteistyö tuo mm. teknologiaan liittyvää syväosaamista joltakin alueelta. Lopuksi muutama käytännön ohje Varmista ainakin alla olevat perusasiat: 1. Uutuustuote ratkaisee asiakkaan ongelman. Asiakastarpeen ymmärtämiseen käytetään riittävästi aikaa. Asiakkaan tilanteen ymmärrys menee yli CRM:stä saatavan tiedon. Asiakas kytkeytyy riittävän tiiviisti hankkeeseen. 2. Tuotteella on selkeä asiakasryhmä. Itse tuote kiinnostaa juuri sitä asiakasta, jolle se on tarkoitettu. 7. Ei lanseerata samanaikaisen liikaa tuotteita: start less, finish more. 8. Kaupallistamisvaihe alkaa riittävän aikaisin, kestää riittävän kauan, siinä on tiivis seuranta ja nopeat korjaavat toimenpiteet. 9. Työskentelyä ohjaa juuri kyseiseen hankkeeseen soveltuva työskentelytapa. 10. Ulkoisessa lanseerauksessa käytetään riittävästi mielikuvitusta, eri kanavia ja erilaisia ajoituksia. Asiakkaan ostotottumus ja tapa ohjaa varsinaista lanseerausvaihetta. 11. Sisäinen viestintä toimii, järjestelmät on testattu ja oma organisaatio on valmis lanseerausvaiheessa (esim. laskutus, asiakaspalvelu, intra). 12. Koko budjettia ei käytetä lanseerausvaiheeseen. On pelivaraa jatkaa kaupallistamista ja toimenpiteitä tarvittaessa pidemmälle. 13. Hinnoitteluratkaisut ovat linjassa brändin kanssa, perustuvat markkinan arviointiin ja kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin sekä siihen arvoon, jonka tuote ratkaisee. 14. Kaikki ymmärtävät, millaisesta tuotteesta on kysymys ja toimivat sen mukaisesti. Tuotteen uutuusarvo ja merkitys ohjaa erityisesti myynnin johtamisen toimenpiteitä. 15. Kaupallistaminen ajoitetaan oikein. 3. Tuotteen keskeiset edut ja erottautumistekijät voidaan kommunikoida selkeästi ja lyhyesti. 4. Hankkeella on monipuolinen tavoiteasetanta ja osalliset ymmärtävät, että uutuustuotteen keskeinen tavoite on kasvattaa myyntiä. 5. Kokonaisuus on hyvin hallinnassa, työkalut toimivat (esim. asiakastestaukset, arvolupauksen rakentaminen, positiointi, kilpailukentän arviointi). 6. Sisäinen lanseeraus onnistuu. Myynti uskoo tuotteeseen, osaa ja haluaa myydä sitä. Myynnin esteet on tunnistettu ja poistettu.

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen. Inspiratio JM emotion Element - Wellnator

Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen. Inspiratio JM emotion Element - Wellnator Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen Inspiratio JM emotion Element - Wellnator Ohjelma 8.00 Aamukahvi 8.15 Tervetuloa, Annele Bergman, Inspiratio 8.30 estrategia,

Lisätiedot

Erikoiskaupan haasteet miten myyjän tulee toimia tämän päivän markkinassa. Erno Siltaniemi ED Training Oy 040 5204 176 erno.siltaniemi@edtraining.

Erikoiskaupan haasteet miten myyjän tulee toimia tämän päivän markkinassa. Erno Siltaniemi ED Training Oy 040 5204 176 erno.siltaniemi@edtraining. Erikoiskaupan haasteet miten myyjän tulee toimia tämän päivän markkinassa Erno Siltaniemi ED Training Oy 040 5204 176 erno.siltaniemi@edtraining.fi 1. Erikoiskaupan haasteita - johdanto 2. Myyjän rooli

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 2012

Markkinoinnin perusteet 2012 Markkinoinnin perusteet 2012 CASE: Procter & Gamble Pantene XX Tehtävänanto 26.3. Aalto-yliopisto Tehtävän oppimistavoitteita Kohderyhmän löytäminen Viestin muotoilu kohderyhmälle Uudet markkinointiviestinnän

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin.

Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin. Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Palvelumuotoilun perusteet Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Mitä palvelumuotoilu on Keskeiset käsitteet Miksi se on olennaista Kehittämisen malli Kuka: Sami Oinonen, Kirkkonummi, kalliokiipeilijä,

Lisätiedot

Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki

Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki Sales Excellence 2012 Global Results Menestyvän myyntiorganisaation tunnuspiirteet Mercuri International ja St. Gallenin

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Visio- ja uutispäivä Toimitusjohtaja Elintarviketeollisuusliitto ry Tämä ei ole uutinen: Innovatiivisuus on ja on aina ollut kehittyvän yrityksen

Lisätiedot

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS + Toimiala: viestintä- ja asiakasverkkopalveluiden tarjoaminen Yritys: DNA "Markkinointiviestien tarkan kohdennuksen ansiosta voimme

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy Case: Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy - Kiteytetty asiakaslupaus - Esitystapa asiakaslupaukselle Mistä kaikki alkoi? Oy Puu-Component Ab perustettiin alihankintayritykseksi valmistamaan

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

TAPAHTUMAT MYYNTIKANAVANA JOHANNA JYLHÄ-OLLILA

TAPAHTUMAT MYYNTIKANAVANA JOHANNA JYLHÄ-OLLILA TAPAHTUMAT MYYNTIKANAVANA JOHANNA JYLHÄ-OLLILA Tapahtumat: kysymyksiä Minkälaisissa tapahtumissa käyvät (tapahtumaprofiili) Kuinka monessa tapahtumassa / vuosi Tapahtumamyyntikanavan merkitys yrityksessä

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO

Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO Toukokuu 2015 Hannu Mattinen, Steps Ahead Nina Hyyppä, Newborn Communications Lainaus, kopiointi ilman lupaa kielletty. Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

Markkinoinnin ja myynnin pelikenttä meni uusiksi. Miten virität joukkueen ja pelivälineet palvelemaan asiakasta? Anne Puntari, DiVa 11.5.

Markkinoinnin ja myynnin pelikenttä meni uusiksi. Miten virität joukkueen ja pelivälineet palvelemaan asiakasta? Anne Puntari, DiVa 11.5. Markkinoinnin ja myynnin pelikenttä meni uusiksi Miten virität joukkueen ja pelivälineet palvelemaan asiakasta? Anne Puntari, DiVa 11.5.2017 Olemme kasvava digitaalisiin palveluihin ja ratkaisuihin keskittyvä

Lisätiedot

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO VERKKOKURSSIKONE.FI NÄIN SE TOIMII POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT JÄLLEENMYYJÄT $ $ $ $ MAKSULIIKENNE BIOACADEMY.FI MUKSUOPPIAKATEMIA.FI KOIRUUKSIENKLUBI.FI KIDSSKILSACADEMY.COM UUSI KOULUTUSTA

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Alquity. sai kattavan käsityksen myyntiputkesta, järjestelmälliset seurantatoiminnot ja kohdennetun sähköpostimarkkinoinnin

Asiakkaan menestystarina. Alquity. sai kattavan käsityksen myyntiputkesta, järjestelmälliset seurantatoiminnot ja kohdennetun sähköpostimarkkinoinnin Asiakkaan menestystarina Alquity sai kattavan käsityksen myyntiputkesta, järjestelmälliset seurantatoiminnot ja kohdennetun sähköpostimarkkinoinnin PIRSTALOITUNEET TIEDOT MUUNNETTIIN ETULYÖNTIASEMAKSI

Lisätiedot

Mitä markkinointi on?

Mitä markkinointi on? Mitä markkinointi on? ASIAKAS Markkinoinnin tehtävä on luoda tarvittava yritystunnettuus, hyvä maine, rakentaa asiakasta houkutteleva tarjonta, varmistaa saatavuus ja pohjustaa siten myyntityötä Tavoitteena

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Markkinoillemenon valmistelu Case Ranska. 15.11.2011- KiVi Tuomas Pahlman

Markkinoillemenon valmistelu Case Ranska. 15.11.2011- KiVi Tuomas Pahlman Markkinoillemenon valmistelu Case Ranska 15.11.2011- KiVi Tuomas Pahlman Agenda TTS-Ciptecin tausta Haasteena valloittaa Ranskan markkinat palveluliiketoiminnalla Oman organisaation valmisteleminen kv-markkinoille

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015 OSTOPOLKUJA Päivittäistavarakaupassa SUURI SUOMALAINEN SHOPPER-TUTKIMUS OSTAJAPROFIILIT OSTOMISSIOT OSTOPAIKAT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Millaisia ostajatyyppejä Suomessa on? Miksi he menevät kauppaan? Missä

Lisätiedot

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012 PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT Hankemaailman paradokseja Jos ei ole tuotetta, ei ole mitään tuotteistettavaa Mutta jos tuote on Tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä, jonka tuloksena

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella

Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella Kehitä itseäsi. Kehitä yritystäsi. Verkostoidu. Menesty. Koulutus on rahoitettu. Tutkintomaksu on 58. KOULUTUKSEN AIKATAULU Aika:

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien.

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien. Mahdollista menestys koulutuksella! Kehitä itseäsi Kehitä yritystäsi Hanki kaupallinen tutkinto Pätevöidy esimiehenä Verkostoidu Menesty Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella

Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella Kehitä itseäsi. Kehitä yritystäsi. Verkostoidu. Menesty. Koulutus on rahoitettu. Tutkintomaksu on 58. KOULUTUKSEN INFOTILAISUUS

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO CONSTI STRATEGIA 2017-2021 LYHYT YHTEENVETO CONSTI ASTUU UUTEEN VAIHEESEEN KEHITYSPOLULLAAN Yritysostot, voimakas kasvu Fokus kannatta -vuuteen Kannattava kehitys Integraatio Listautuminen Consti Strategia:

Lisätiedot

Teollisuuden kasvun eväät markkinoinnin keinoin Kati Keronen

Teollisuuden kasvun eväät markkinoinnin keinoin Kati Keronen Teollisuuden kasvun eväät markkinoinnin keinoin Kati Keronen Teollisuus ja Digitalisaatio seminaari 3.9.2015 Lähde: Asiakasmarkkinointiliiton tutkimus http://www.asml.fi/markkinoinnin-uudistajat-2015-kertoo-markkinoinnin-suunnan-ja-fokuksen/

Lisätiedot

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Tommi Sievers tommi.sievers@hmt.fi 044 381 0052 Sami Santalahti sami@nitro.fi 040 844 1751 www.nitro.fi 1 Aluksi Esityksen sisältö: 1. Yritysesittelyt 2. Tavoitetila

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Ostoprosessi eri roolien silmin

Ostoprosessi eri roolien silmin Ostoprosessi eri roolien silmin Mika Mäki Senior SEM/SEO Analyst Verkkoliiketoiminnan kehittäminen Sisällön kehittäminen Käytettävyyden kehittäminen Liidigenerointi Verkkoliiketoiminnan mittaristot Digimarkkinointi

Lisätiedot

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin.

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN ONNISTUNEITA TUOTETIEDUSTELUJA

Lisätiedot

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat Design thinkingin pääaskeleet: Määritä Tutki Ideoi Tee Prototyyppi Kehitä Lanseeraa Opi

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta?

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? OSA 1 /2 idealmainos.fi Miten verkkosivut toimivat myynnin käynnistäjänä? Miten mittaamme Digitaalisen markkinoinnin tuloksia? Voiko digitaalinen markkinointi

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Meltwater Group 0 Sisältö @MeltwaterFIN I. PARI SANAA MELTWATERISTA II. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA

Lisätiedot

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien.

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien. Mahdollista menestys koulutuksella! Kehitä itseäsi Kehitä yritystäsi Hanki kaupallinen tutkinto Pätevöidy esimiehenä Verkostoidu Menesty Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot