KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA"

Transkriptio

1 KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA 1 JOHDANTO 2 HANKINTATOIMINNAN SUUNNITELMALLISUUS 3 ORGANISOINTI 3.1 Yleistä 3.2 Hankintatoiminnan roolit ja vastuut 4 KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN/HANKINTAPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄT 4.1 Palvelujen tuottaminen 4.2 Hankintayhteistyön kehittäminen 4.3 Kehittämishankkeet 5 KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTISET TAVOITTEET HANKINNOISSA 6 KEHITTÄMISTAVOITTEET 6.1 Hallinnolliset tavoitteet 6.2 Taloudelliset tavoitteet 6.3 Hankintojen analysointi ja tavoitteiden määrittely 6.4 Hankintatoiminnan kehittämistehtävät 7 HANKINTAPROSESSIEN ERITYISKYSYMYKSET 7.1 Riskienhallinta 7.2 Elinkaarikustannukset 7.3 Kustannus- ja prosessitehokkuus 7.4 Asiakaslähtöisyys 7.5 Ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat, kestävä kehitys 7.6 Innovatiivisuus 8 HANKINTASTRATEGIAN TOTEUTUMISEN EDELLYTYKSET 1

2 1 JOHDANTO Tämä hankintastrategia perustuu Kokkolan kaupungin strategiaan, jossa on muun muassa määritetty kaupungin strategiset näkökulmat ja päämäärät: 1. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu - Yrityksille houkutteleva toimintaympäristö - Kansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus - Vahvistuva aluekeskus - Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus 2. Hyvinvoiva asiakas ja kuntalainen - Hyvä elämänlaatu ja terveys - Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö - Tyytyväiset kuntapalvelujen asiakkaat 3. Toimivat palvelujen järjestämistavat - Vahva dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä - Palvelujen tehokkaat järjestämis- ja tuotantotavat ja toimivat palveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja uudistuminen - Osaamisen ja henkilöstön saannin turvaaminen - Hyvinvoivat työyhteisöt ja motivoitunut henkilöstö 5. Kestävä talous - Terve ja vahva kuntatalous - Toimiva omistajapolitiikka Julkiset hankinnat kattavat hankintatoiminnan, joka ei ole kaupungin omaa työtä. Ne voivat olla esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden hankkimista sekä urakalla teettämistä, taloudellista vastiketta vastaan. Lähtökohtaisesti näissä tilanteissa tulee saada aikaan kilpailua, joko hankintalain tai kaupungin hankintaohjeen mukaisesti. Kokkolan kaupungin hankintapalvelut (tällä hetkellä hankintapäällikkö) tuottaa laadukkaita palveluja koko kaupunkiorganisaatiolle. Hankintoja toteutetaan asiakaslähtöisesti huomioiden hankinnan elinkaarikustannukset ja ulkoisvaikutukset tavoitteena käyttää varoja tehokkaasti ja turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita ja palveluita. Keskeisiä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi ovat hankintojen ohjauksen ja työnjaon kehittäminen, sähköisten hankintatyökalujen ja ratkaisujen hyödyntäminen, kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa sekä yhtenäisen ja toimivan hankintatyön edellytysten varmistaminen. 2

3 2 HANKINTATOIMINNAN SUUNNITELMALLISUUS Hankintatoiminnan tulee olla suunnitelmallista ja tarkoituksenmukaista. Hankintojen ohjaaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja erillisen hankintasuunnitelman laatimista kaupungin tasolla. Hankintasuunnitelma pitää sisällään kaupungin ja seudun yhteishankinnat sekä toimialojen merkittävimmät erillishankinnat, jotka on varattu kyseessä olevan vuoden talousarvioon. Hankintasuunnitelman tarkoituksena on: - pyrkiä ennakoimaan millaisia hankintoja suunniteltu toiminta edellyttää, - priorisoida hankintatarpeet siten, että ne tukevat tehtävien ja tulostavoitteiden toteutumista, - jakaa hankintoihin varatut määrärahat sovittuihin käyttökohteisiin ja määritellä vastuutahot, sekä - varmistaa, että tarvittava hankintasopimus ehditään valmistella ajoissa. 3 ORGANISOINTI 3.1 Yleistä Kaupungin hankintojen ohjaaminen tapahtuu pääsääntöisesti toimialoilla ja liikelaitoksissa. Toimialat ja liikelaitokset päättävät hankintojen tekemisestä talousarvioidensa puitteissa. Hankintoja ohjataan talousarvioilla. Hankinnat jakaantuvat kaupungin erillishankintoihin, kaupungin yhteishankintoihin sekä seudullisiin yhteishankintoihin. Kaupungin erillishankinnat ovat tapauskohtaisia kertaluonteisia hankintoja, jotka tehdään toimialoilla. Kaupungin yhteishankinnoilla tarkoitetaan hankintoja, jotka kilpailutetaan koko kaupunkiorganisaation tasolla vuosisopimuksilla. Seudulliset yhteishankinnat puolestaan kilpailutetaan koko seudulliselle hankintarenkaalle pitkäkestoisilla sopimuksilla. Materiaalityöryhmä ja sen ostajat on valtuutettu valmistelemaan kaupungin ja seudun yhteishankintojen kilpailutuksia ja päättämään näistä hankinnoista ilman hankintarajoja. Hankintatoimikunta puolestaan toimii seudullisen hankintarenkaan yhteistyön toimielimenä. Erillishankinnat kilpailutetaan toimialoilla käyttösuunnitelmien, toimintasääntöjen sekä hallintosäännön mukaisesti. Tuotteiden ja palveluiden tilaaminen ja menon hyväksyntä tapahtuu hajautetusti aina hankintatarpeessa olevissa yksiköissä. Hankintaohjeen ja sopimusten noudattamisen valvonta kuuluu normaaliin esimiestyöhön. 3

4 3.2 Hankintatoiminnan roolit ja vastuut Hankintatoimintaa ohjaavat monet eri luottamuselimet ja viranhaltijat. Kaikille toimijoille tulee määritellä yhteinen tavoitetila ja määritellä toimintaa ohjaavat periaatteet. Roolit ja vastuut jakautuvat seuraavanlaisella tavalla: 1) Kaupunginvaltuusto ja/tai -hallitus: - päättävät strategiatason linjauksista kaupungissa - päättävät hankintatoiminnan organisoitumisesta - hyväksyvät hankintayhteistyön linjaukset - päättävät kaupungin hankintaohjeesta ja muista menettelytapaohjeista 2) Toimialalla lautakunta tai viranhaltija, yksikkö, liikelaitos tai muu yhteisö: - ratkaisee hankintalain mukaisten hankintojen toteuttamisen - päättää hankintojen hankintaoikaisuista (hankintapäätöksen tehnyt viranhaltija tai toimielin) - laatii osaltaan arvion tulevista merkittävistä erillishankinnoista - vastaa oman sektorin hankintatarpeiden määrittelystä - vastaa omien hankintojen ja niitä koskevien hankintaprosessien suunnittelusta, mukaan lukien riskienhallinta ja sanktiointi - tekee hankinnoissa hankintapäätökset (toimielinten ja viranhaltijapäätökset) ja vastaa asiakirjojen nähtävillä pidosta - vastaa omien hankintojensa sopimusten laadinnasta ja seurannasta - kilpailuttaa myös kansallisen kynnysarvon alittavat pienhankinnat ja urakat hankintaohjeen, hallintosäännön ja muiden mahdollisten ohjeiden sekä hankintalain periaatteiden ja hankintaoikaisun soveltamista koskevan pykälän mukaisesti - valitsee joko vakituiset tai kilpailutuskohtaiset hankintavastaavat, jotka osallistuvat pyydettäessä yhteishankintojen suunnitteluun, tarjousten arviointiin ja sopimusten seurantaan substanssiosaajina 3) Kokkolan kaupungin hankintapäällikkö: - johtaa hankintapalveluiden toimintaa - vastaa kaupungilla hankintatoiminnan koordinoinnista ja viestinnästä - konsultoi ja ohjeistaa hankintatoimintaa - kouluttaa hankinta-asioissa - kokoaa kaupungin hankintasuunnitelman vuosittain - koordinoi myös materiaalityöryhmän ja hankintatoimikunnan toimintaa - vastaa kaupungin osalta seudullisen hankintayhteistyön kehittämisestä 4) Tarkastustoimi: - suorittaa hankintatoiminnan tarkastusta 4

5 4 KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN/HANKINTAPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄT 4.1 Palvelujen tuottaminen Hankintapalvelut tuottaa asiantuntijapalveluja kaupungin yksiköille. Asiantuntijapalveluihin kuuluvat muun muassa neuvonta, ohjeistus ja kouluttaminen. KL Kuntahankinnat Oy:n palveluja hyödynnetään ja kilpailutuksiin liitytään tuote- ja palveluryhmissä, joiden osalta hankintatoimintaan arvioidaan saatavan välitöntä tai välillistä hyötyä joko taloudellisessa tai toiminnallisessa muodossa. Tällöin pitää myös arvioida, onko kilpailutettavalla alalla merkittävästi paikallisia tai alueellisia toimijoita. Jos on, lähtökohtaisesti pitäydytään omissa kilpailutuksissa. Näiden mainittujen kolmen edellytyksen tulee aina täyttyä ennen kuin liittymistä Kuntahankintojen sopimuksiin harkitaan. Liittymisten myötä resursseihin muodostuvaa väljyyttä pyritään ohjaamaan aiempaa enemmän ja tiiviimpänä asiantuntijapanoksena paikallisiin erilliskilpailutuksiin. 4.2 Hankintayhteistyön kehittäminen Hankintapalvelut kehittää hankintayhteistyötä aktiivisesti. Hankintapalvelut etsii luontevia yhteistyötahoja ja yhteishankintakohteita eri toimijoiden kanssa. Samalla hankintapalvelut pyrkii yhtenäistämään käytäntöjä ja perehdyttämään hankintatoimen henkilöstöä hankinta-asioissa. Erityisesti keskitytään seudullisen hankintarenkaan toiminnan laajentamiseen ja sen organisoinnin kehittämiseen. 4.3 Kehittämishankkeet Hankintapalvelut kehittää hankintatoiminnan laatua ja tehokkuutta sekä kaupungin sisäisillä että seudullisilla kehitystoimilla ja -hankkeilla. Hankintapalvelut voi hakea joko kaupungin sisäistä tai ulkoista lisärahoitusta kehittämishankkeiden toteuttamiseksi. 5 KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTISET TAVOITTEET HANKINNOISSA Kokkolan kaupunki ja sen ympäryskunnat ovat alueella merkittävä tuotteiden ja palvelujen ostaja kyeten oleellisesti vaikuttamaan markkinoiden muotoutumiseen. Kokkolan kaupungin tavoitteena on olla tavaran- ja palveluntuottajille haluttu sopimuskumppani, jonka kanssa yhteistyöhön pääsemisestä kilpaillaan. Kaupunki on yrittäjämyönteinen ja se edistää kilpailun toteutumista sekä pyrkii turvaamaan markkinarakenteiden toimivuuden. Hankinnoissa huomioidaan pienten ja keskisuurten yrittäjien tarpeita pyrkien arvioimaan toimialakohtaisesti sopivien hankintakokonaisuuksien, puitejärjestelyjen ja osatarjousten hyväksyminen. Kaupunki luo mahdollisuuksiensa mukaan edellytyksiä elinkeinotoiminnalle ja yrittäjyydelle huomioiden myös uusia toimijoita markkinoilla. Kaupunki ei aseta tarpeettomia rajoituksia ja vaatimuksia kilpailuun osallistumiselle. Hankintapalvelut ja muut hankintatoiminnassa mukana olevat pyrkivät säännöllisesti tapaamaan yrittäjäjärjestöjä ja yrittäjiä elinkeinotoiminnan edistämiseksi. Yrittäjille voidaan järjestää myös 5

6 koulutusta hankintaosaamisen parantamiseksi ja kilpailun edistämiseksi. Lisäksi pyritään hankintajuridiikan puitteissa edistämään yritysten kanssa toteutettavien esikaupallisten menettelyjen kehittämistä. Tämä voi käytännössä tarkoittaa muun muassa kilpailutusten valmistelussa tietopyyntöjä tai esimerkiksi tutustumisia alueen yrityksiin ja heidän valmistamiin tuotteisiin tai tuottamiin palveluihin. Hankinnoissa kehitetään toimittajamarkkinan tietämystä hyödyntämällä markkina-analyysejä ja erilaisia toimittajien arviointimenetelmiä hankintaprosessin kaikissa vaiheissa. Toimittajien arviointimenetelmiä sovelletaan sen mukaan, millaisia asioita tuoteryhmän tai palvelun hankinnassa on tarkoituksenmukaista vertailla ja arvioida. Toimittajasuhteita rakennetaan ja kehitetään siten, että hankinnan luonteen mukaan etsitään ajantasaisesti kilpailukykyisiä toimittajia sekä kehitetään eri toimintamalleihin ja tilanteisiin sopivia sopimus- ja yhteistyömalleja toimittajien kanssa. Hankintatoiminnalla edistetään uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämistä. Elinkeinopoliittisten tavoitteiden tulee täyttää hankintalain vaatimukset kuten avoimuuden sekä tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimukset. Kaupunki pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan luomaan edellytyksiä sekä pienille että suurille toimijoille. Hankintapäätösten vaikutusten arviointia yritysten toiminnalle kehitetään julkiselle sektorille syntyvien arviointityökalujen myötä. 6 KEHITTÄMISTAVOITTEET 6.1 Hallinnolliset tavoitteet Hankintapalveluja kehitetään edelleen asiantuntijaorganisaation suuntaan ja palveluja tarkastellaan jatkuvasti kehittämisen kannalta. Hankintatoimintaan ja erityisesti kilpailuttamiseen liittyvää erityisosaamista kehitetään. Edelleen materiaalityöryhmän ja hankintatoimikunnan rooleja kehitetään erityisesti tukipalveluyhteistyö-hankkeen puitteissa. Hankintoja suunnittelevat ja toteuttavat henkilöt seuraavat markkinoita ja pyrkivät siirtymään hankintaprosessilähtöisestä lähestymistavasta hankintojen suunnitteluun ja seurantaan. Suunnittelu- ja seurantalähtöisessä menettelyssä palvelun laadulla on entistä korostuneempi merkitys. Samalla korostuu myös hankinnoista vastaavien tahojen proaktiivinen toiminta määritettäessä tarjouspyyntöasiakirjojen substanssikysymyksiä. Oleellista on muun muassa se, kuinka hankintayksikkö kykenee hyödyntämään henkilöstönsä osaamista asiakirjoja laadittaessa ja koko kilpailutusprosessin aikana. Kaupungin hankinnoista vastaavaa henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti. raportointia ja mittaamista kehitetään. Hankintojen 6.2 Taloudelliset tavoitteet Hankintatoiminnan tavoitteena on tehostaa taloutta ja parantaa hankintojen laatua. Hankinnoissa huomioidaan tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimukset sekä kokonaistaloudellinen edullisuus. Hankinnoissa pyritään alentamaan kokonaiskustannuksia optimoimalla tuotteiden ja toimittajien määrää, kuitenkin huomioiden elinkeinopoliittiset tavoitteet. Hankinnoissa huomioidaan 6

7 Suuri Pieni Tuote- tai palveluryhmän tulosvaikutus eurot elinkaarikustannukset ja ympäristönäkökohdat koko sopimuskauden ajalta. Hankinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota ulkoisvaikutuksiin ja laatuun. 6.3 Hankintojen analysointi ja tavoitteiden määrittely Kraljicin matriisi on yksinkertainen nelikenttämalli, joka soveltuu työkaluksi hankintatoiminnan suunnittelu- ja strategiaprosesseihin. Sitä voidaan käyttää arviointityökaluna strategisten tavoitelinjausten ja haluttujen muutossuuntien määrittelyssä ja kuvaamisessa. Matriisin avulla voidaan siirtyä taloushallinnon raportointiin perustuvasta reaktiivisesta toiminnasta hankinnan proaktiiviseen, strategisuutta ja etukäteissuunnittelua korostavaan toimintaan. Hankinnan nelikenttäanalyysi (Kraljic) Volyymituotteet ja -palvelut taloudellisesti merkittäviä toimittajia paljon toimittajan vaihtamiskustannukset vähäiset Tavoitteena esim: hinnan alaspainaminen, volyymin hyödyntäminen Strategiset tuotteet ja -palvelut taloudellisesti merkittäviä toimittajia vähän toimittajan vaihtaminen työlästä/kallista tiiviin yhteistyön rakentaminen, toimijoiden lisääminen, viestintä Rutiinituotteet ja -palvelut taloudellisesti ei-merkittäviä kaikkien käyttämiä toimittajia paljon hankintaprosessin virtaviivaistaminen, tarpeiden yhdistäminen volyymin kasvattaminen Helppo Toimittajamarkkinoiden hallittavuus Pullonkaulatuotteet ja -palvelut taloudellisesti ei-merkittäviä toimittajia vähän saatavuuden varmistaminen yhdestä toimittajasta riippuvuuden minimointi Vaikea Volyymituotteista ja palveluista voidaan mainita esimerkiksi teknisen toimialan kivimateriaalihankinnat sekä ruokapalvelujen elintarvikehankinnat. Strategisia tuotteita ja palveluja ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan pitkäkestoiset palvelusopimukset sekä teknisen alan elinkaarihankkeet. Rutiinituotteita ja palveluita ovat esimerkiksi toimistotarvikkeet ja pullonkaulatuotteita ja palveluita voivat olla muun muassa matka- ja majoituspalvelut. 6.4 Hankintatoiminnan kehittämistehtävät 1. Laaditaan vuosittainen hankintasuunnitelma. 2. Hankintoja analysoidaan nelikenttäanalyysin perusteella ja määritellään tavoitteelliset toimenpiteet kullekin hankintasopimukselle. 3. Hankintapalvelut on tukena kaupungin kaikkien yksiköiden hankintatoiminnan kehittämisessä. 4. Hankintapäätösten yritysvaikutusten arvioinnin työkaluja kehitetään. 5. Materiaalityöryhmän ja hankintatoimikunnan rooleja kehitetään. 7

8 7 HANKINTAPROSESSIEN ERITYISKYSYMYKSET 7.1 Riskienhallinta Hankintoihin liittyy suoria taloudellisia ja toiminnallisia riskejä sekä imagoriskejä. Hankintoja kilpailutettaessa riskit arvioidaan tapauskohtaisesti, ja niihin varaudutaan jo kilpailutuksia ja sopimuksia suunniteltaessa muun muassa erilaisin sanktiolausekkein ja muilla räätälöitävillä sopimuksellisen riskienhallinnan keinoilla. Hankintapalvelut kehittää riskienhallintaa yhdessä toimijoiden kanssa. Riskienhallinnalla pyritään ennalta ehkäisemään sopimuskauden aikaisia sopimushäiriöitä ja laatuongelmia. Hankintapalveluiden tavoitteena on luoda palautejärjestelmä, jonka avulla saatujen kokemusten perusteella sopimussuunnittelua ja kilpailutusta voidaan kehittää. 7.2 Elinkaarikustannukset Tavaroita hankitaan huomioiden kokonaiskustannukset ja laatu. Hankintoihin pyritään sisällyttämään kuljetus-, asennus-, takuu-, tuki- ja ylläpito-, huolto- sekä kierrätyspalvelut, jolloin tavarahankinnat kattavat myös elinkaaripalvelun. Tavarahankinnan laatua määritetään entistä korostuneemmin minimivaatimuksin ja vertailuperustein. Elinkaaripalvelulähtöisessä mallissa tarjoajalla on kannustin tuottaa laadukkaita tavaroita, koska laatuongelmien kustannukset on siirretty tuottajalle. 7.3 Kustannus- ja prosessitehokkuus Hankintoja toteutetaan kustannustehokkaasti luomalla tarkoituksenmukaisia hankintakokonaisuuksia, kehittämällä hankintaprosessia ja ydintehtäviä. Hankintaprosessia pyritään selkiyttämään vakiintuneilla käytännöillä ja osaamisalueiden vahvistamisella. Vakiintuneet käytännöt pitävät sisällään organisaation kehittämistoimenpiteiden avulla syntyneet prosessimenetelmät, asiakirjat ja toimintamallit, joilla hankintaprosessia voidaan nopeuttaa ja selkiyttää. Hankintayksikön osaamisalueiden vahvistaminen kohdentaa sen resursseja tehokkaammin. Hankintayksikön tehtäviä jaetaan osa-alueittain substanssiosaamiseen, prosessiosaamiseen ja asiantuntijaosaamiseen. Substanssiosaaminen perustuu hankinnan kohteen yksityiskohtaiseen asiantuntijaosaamiseen, joka pääsääntöisesti tuotetaan hankintapalvelujen ulkopuolella. Hankintaprosessin hallinta kuuluu hankintapalvelujen osaamisalueeseen, kuten myös asiantuntijaosaaminen. 7.4 Asiakaslähtöisyys Tavarahankinnoissa kokonaisuuksia rakennetaan teknisiltä ominaisuuksiltaan tarpeisiin sopiviksi ja palveluhankinnoissa laatua seurataan asiakaspalauttein ja valvonnalla. Asiakaslähtöisyydessä huomioidaan kustannustehokkuus siten, että tuotevalikoimaan kuuluu ainoastaan keskeiset ja tarpeelliset tuotteet. 8

9 7.5 Ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat, kestävä kehitys Kestävää kehitystä ja ympäristövastuullisuutta korostetaan hankinnoissa. Kestävää kehitystä tukevien hankintakriteerien käyttö on lainsäädännön ja oikeuskäytännön puitteissa myös mahdollista ja suotavaa. Hankinnoilla edistetään kestävää kehitystä ottamalla hankinnoissa ja päätöksissä mahdollisuuksien mukaan huomioon sosiaalisia, ekologisia ja eettisiä näkökohtia. Tarjouspyynnöissä voidaan esimerkiksi esittää ympäristövaikutuksia, ympäristömyötäistä teknologiaa, energian säästöä, sosiaalisesti kestäviä tuotantotapoja tai muunlaista kestävää kehitystä koskevia vaatimuksia tai käyttää ympäristömyötäisyyttä kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteena. Määritettäviä asioita voivat olla myös tuotteiden ja niiden pakkausmateriaalien ympäristövaikutukset ja -kuormitukset sekä kierrätysmahdollisuudet tavaran tai rakennusmateriaalin elinkaaren aikana. Energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen käyttämistä hankintojen minimivaatimuksina ja kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteina lisätään ja siten edistetään ilmastotavoitteiden toteuttamista. Erityisesti pyritään kaupungin solmiman energiansäästösopimuksen mukaisesti huomioimaan energiatehokkuuden mahdollisuudet kaupungin hankinnoissa. Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä 50 %:ssa kaupungin kilpailutuksista huomioidaan hankinnan ympäristönäkökohdat. Hankinnoissa tulee huomioida myös Keski-Pohjanmaan ilmastostrategian tavoitteet ja vaatimukset. Internetistä löytyy Hymonet ympäristötietokanta (http://www.hymonet.com), joka auttaa ja opastaa ostajia tekemään ympäristöä säästäviä hankintoja. Siellä kuvataan eri tuotteiden ja palvelujen tärkeimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomioimismahdollisuudet hankinnoissa. Hymonetiin on kerätty vaihtoehtoja ja esimerkkejä siitä, millaisia pakollisia vaatimuksia sekä ympäristöä koskevia kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteerejä tarjouspyyntöihin voidaan lisätä. Hankintojen sosiaalisilla näkökohdilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla taataan perusoikeuksien, yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyysperiaatteen noudattaminen. Sosiaalisia näkökohtia ovat myös heikommassa asemassa olevien suojelemiseksi sekä syrjäytymisen estämiseksi käytettävä positiivinen syrjintä tai muut kannustavat toimet. Sosiaalisten näkökohtien huomioiminen on mahdollista määritettäessä hankinnan kohdetta, tarjoajien soveltuvuusarvioinnissa, tarjousten vertailussa tai hankintasopimusten tekemisen ehdoissa. Hankintoja voidaan varata esimerkiksi työkeskuksille tai vastaaville yksiköille vammaisten työllistämisen edistämiseksi työohjelmien yhteydessä. Ehdot voivat koskea myös nuorten tai työttömien ammatillista koulutusta, pitkäaikaistyöttömien työllistämistä, osatyökykyisiä tai vammaisten vähimmäismäärän työllistämistä. Sosiaalisia näkökulmia ja erityisesti työllisyysnäkökulmia hyödyntämällä edistetään hankintojen kokonaistaloudellisuutta, lisätään hyvinvointia, tuetaan työllistymistä, monipuolistetaan markkinoita sekä kohennetaan vastuullista ostamista ja yhteiskunnallista vastuuta. 9

10 7.6 Innovatiivisuus Hankinnoissa hyödynnetään tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan innovatiivisia, erityisesti hankintalainsäädännössä mainittuja toimintamalleja. Hankinta voidaan järjestää innovaatioita edistävällä tavalla, voidaan käyttää innovatiivisia hankintamuotoja ja menettelyjä tai hankkia itsessään innovatiivinen tavara tai palvelu. Mahdollisuus kehittää uusia tapoja tuottaa materiaaleja tai palveluja voidaan huomioida jo hankintaa suunniteltaessa. Hankinnan kohteen suunnitteluun voidaan jo ennen varsinaisen hankintamenettelyn aloittamista pyytää aiempaa vahvemmin osallistumaan niin tavaroiden /palveluiden käyttäjiä kuin tuottajia. Suunnitteluvaiheen jälkeen voidaan hankinnan toteuttamisessa käyttää menettelytapoja (esimerkiksi neuvottelu- ja kilpailullinen neuvottelumenettely), jotka tukevat innovaatioiden syntymistä ja kehittymistä. 8 HANKINTASTRATEGIAN TOTEUTUMISEN EDELLYTYKSET Tämä hankintastrategia jalkautetaan koko kaupungin organisaatioon ja sen toteuttamista seurataan vuosittain. Sen lisäksi, mitä kohdassa 6.4 on esitetty hankintatoiminnan kehittämistehtäviksi, edellyttää hankintastrategian toteutuminen seuraavia toimenpiteitä: - Sopimusten seurantajärjestelmän kehittäminen (laatu, tuottavuus, valvonta, kustannustehokkuus) - Hankintatoiminnan sähköistäminen (tuottavuus, kustannustehokkuus) - Palautejärjestelmän kehittäminen (asiakastyytyväisyys, laatu) - Osaamisen vahvistaminen (lain noudattaminen, tuottavuus) - Ohiostojen hallinta (lain ja sopimusten noudattaminen, kustannustehokkuus, tuottavuus) - Yhtenäiset menettelytavat (tuottavuus ja tehokkuus, lain noudattaminen) - Hankintasuunnitelman laatiminen (ennakoitavuus) - Tiedonkulun lisääminen (tuottavuus ja tehokkuus) - Hankintojen vastuuhenkilöiden määrittäminen (tuottavuus ja tehokkuus, lain noudattaminen) - Hankintakoulutukset - Yhteistyön kehittäminen (tuottavuus ja tehokkuus) 10

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA

PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA HANKINTASTRATEGIAN TAVOITE JA TEHTÄVÄT Hankintastrategian tavoitteena on ohjata hankintojen johtamista, suunnittelua ja toteuttamista kunnan sisällä siten, että julkiset

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAAKUNNALLISESTA HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAAKUNNALLISESTA HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ 1 (6) YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAAKUNNALLISESTA HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ 1. Sopijapuolet Allekirjoittaneet Imatran ja Lappeenrannan kaupungit, sekä Lemin, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen, Taipalsaaren

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, 18.1.2017 / Oulu 19.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Julkisten hankintojen merkitys on valtava Suomen julkinen sektori hankkii rakennusurakoita, tavaroita

Lisätiedot

Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan

Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan Hankinnat haltuun 14.9.2016 Hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä, Kouvolan kaupunki Hankintojen osuus toimintakuluista Toimintakulut 571 milj. 2015 Avustukset

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN HANKINTATOIMINTA

SUONENJOEN KAUPUNGIN HANKINTATOIMINTA SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN HANKINTATOIMINTA HANKINTASTRATEGIA JA -OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 12 SUONENJOEN KAUPUNKI 1 HANKINTASTRATEGIA Hankintastrategia täsmentää

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Turun kaupungin hankinnat ja logistiikka

Turun kaupungin hankinnat ja logistiikka Turun kaupungin hankinnat ja logistiikka Kuinka ympäristöasiat huomioidaan hankinnoissa Ekotukikoulutus 10.11.2015 Turun kaupungin tavara- ja palveluhankinnat vuositasolla M Tavarahankinnat Palveluhankinnat

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Yritysrakenne Suomessa 0,2% 0,2% Suuryritykset 0,9% (250 hlöä) 588 5,5% Suuryritykset (250- hlöä) 588

Lisätiedot

Julkiset innovatiiviset hankinnat

Julkiset innovatiiviset hankinnat Julkiset innovatiiviset hankinnat Miten julkishallinto kykenee hankkimaan esimerkiksi innovatiivisia cleantech-ratkaisuja? Antti Tuukkanen hankinta-asiantuntija KL-Kuntahankinnat Oy Innovatiivisuus, agenda

Lisätiedot

Elinvoima edellä tulevaisuuden kuntaan seminaari 08.01.2015

Elinvoima edellä tulevaisuuden kuntaan seminaari 08.01.2015 Elinvoima edellä tulevaisuuden kuntaan seminaari 08.01.2015 Hankintatoimen organisointi osaksi Jyväskylän elinvoiman edistämistä Marjo Laine hankintajohtaja Perinteinen hankintatoimi Tilaaminen Kilpailuttaminen

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM

HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM HUS HANKINTAVOLYYMIT Materiaalihankinnat 340 M / vuodessa Hoito- ja muut

Lisätiedot

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja?

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Kaupunginlakimies Kaisa Heino, Imatran kaupunki Palvelu- ja hankintastrategia Imatran kaupungin strategioista poimittua:

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti Projektipäällikkö Antti Honkarinta 31.10.2013 Projektin toteuttajaorganisaatio on Oulun kaupunki. Projekti sijoittuu konsernipalvelujen

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori ICT-hankintojen vastuut kunnissa HANKINNAN SUUNNITTELU: KUKA VASTAA? HANKINTAMENETTELY: KUKA VASTAA? HANKINTAPÄÄTÖS: KUKA

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt

YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt Jouni Piri MITÄ KAUPUNKI HANKKII Omana kilpailutuksena esim. - rakennusurakat - ylläpito- ja kunnossapitopalvelut

Lisätiedot

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Laatua, tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa innovatiivisilla hankinnoilla seminaari Oulu 18.1.2017 klo 12.30 15.45, Scandic Oulu Päivi Laajala,

Lisätiedot

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet INARIN KUNTA Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 19.11.2007 485 Piiskuntie 2 Vaihde Pankit 99800 IVALO (016) 687 111 Nordea 207938-4356 http://www.inari.fi faksi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin 1 Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin Hankintatoiminnasta strateginen menestystekijä -hanke Hankinta-asiamies Päivi Halonen Tutkittua Pohjois-Karjalassa arviolta 56 % n. 200 miljoonan euron hankinnoista

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Pienhankintojen hankintaohje

Pienhankintojen hankintaohje Pienhankintojen hankintaohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja tytäryhtiöt Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Pienhankintaohje Voimaantulo xx.xx.xxxx Päätös xxxxx Päivitetty xx.xx.xxxx Päivittäjä xxxx Päivitetty

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Hallituksen tiedotustilaisuus

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA LUONNOS YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA 1. SOPIJAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, HUS-Logistiikka liikelaitos (HUS-Logistiikka) Stenbäckinkatu 9,

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

OHJELMA Aamukahvi

OHJELMA Aamukahvi OHJELMA 8.30 Aamukahvi 9.00 Tervetuloa; Miksi kannattaa tehdä innovatiivinen hankinta ja miten innovatiivisuutta voi mitata? Johtaja Matti Mannonen, Teknologiateollisuus ry 9.20 Innovatiivisuus kaupungin

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyö hankinnoissa ja elinvoimanäkökulma Kuntahankintojen rooli. KL-Kuntahankinnat Oy Raili Hilakari, toimitusjohtaja 8.1.

Kansallinen yhteistyö hankinnoissa ja elinvoimanäkökulma Kuntahankintojen rooli. KL-Kuntahankinnat Oy Raili Hilakari, toimitusjohtaja 8.1. Kansallinen yhteistyö hankinnoissa ja elinvoimanäkökulma Kuntahankintojen rooli KL-Kuntahankinnat Oy Raili Hilakari, toimitusjohtaja 8.1.2015 Hankintatoimen pelikenttä kunnissa Kuntien ja kuntayhtymien

Lisätiedot

Hankintadirektiivit - ja käytäntö

Hankintadirektiivit - ja käytäntö Hankintadirektiivit - ja käytäntö Työ- ja elinkeinoministeriön ja Julkisten hankintojen neuvontayksikön järjestämä direktiiviuudistuksen info- ja kuulemistilaisuus hankintayksiköille ja yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Leppävirran kunnan hankintastrategia

Leppävirran kunnan hankintastrategia Leppävirran kunnan hankintastrategia Laadittu 12/2015 Laatija: Elinkeinoasiamies Anu Häiväläinen, Leppävirran kunta 1. Hankintastrategia Hankintastrategia täsmentää Leppävirran kunnan strategiaa hankintojen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Palveluhankintojen periaatteet ja toimintamallit

Palveluhankintojen periaatteet ja toimintamallit Palveluhankintojen periaatteet ja toimintamallit 1 (9) 1. Johdanto... 2 2. Palveluhankinnat osana toiminnan ja talouden suunnittelua... 3 2.1 Tavoitteet ja päämäärät... 3 22.2 Raportointi ja seuranta...

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat 28.9. Paasitorni Juha Myllymäki Johtava lakimies Kuntaliitto/Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 1 Hankintaprosessi Julkisten

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Vakuutuspolitiikka 1(5) 12.10.2015 Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Vastuut ja roolit vakuuttamisessa 3 Vakuuttamisen periaatteet Savonlinnan kaupungissa 3.1 Vakuuttamisen

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. HALLITUS 104 21.09.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 HALL 104 Asia pöydälle 7.9.2015 95 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriölle kirjaamo@tem.fi Pvm. 6.7.2015 Lausunnon antaja: Oulun Diakonissalaitoksen säätiö Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Oulun Diakonissalaitoksen

Lisätiedot

INNOVAATIOIDEN HANKINTA

INNOVAATIOIDEN HANKINTA K I R S I - M A R I A H A L O N E N O T T, V T 2 7. 0 9. 2 0 1 6 INNOVAATIOIDEN HANKINTA Hankintalainsäädäntö este vai mahdollisuus? Innovaatioiden hankinta voimassa olevan lainsäädännön nojalla Innovaatio

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Lajitteleva palautusautomaatti Espoon kaupunginkirjastoon Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! 4.2.2016 Erkki Kainulainen Jämsä Elämäsi tarina 1 Hankintadirektiivit ja uusi hankintalaki I Uudet hankintadirektiivit on hyväksytty EU:ssa keväällä 2014

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet. Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet. Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne uudet ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta. Ohjeet

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot