KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA"

Transkriptio

1 KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA 1 JOHDANTO 2 HANKINTATOIMINNAN SUUNNITELMALLISUUS 3 ORGANISOINTI 3.1 Yleistä 3.2 Hankintatoiminnan roolit ja vastuut 4 KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN/HANKINTAPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄT 4.1 Palvelujen tuottaminen 4.2 Hankintayhteistyön kehittäminen 4.3 Kehittämishankkeet 5 KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTISET TAVOITTEET HANKINNOISSA 6 KEHITTÄMISTAVOITTEET 6.1 Hallinnolliset tavoitteet 6.2 Taloudelliset tavoitteet 6.3 Hankintojen analysointi ja tavoitteiden määrittely 6.4 Hankintatoiminnan kehittämistehtävät 7 HANKINTAPROSESSIEN ERITYISKYSYMYKSET 7.1 Riskienhallinta 7.2 Elinkaarikustannukset 7.3 Kustannus- ja prosessitehokkuus 7.4 Asiakaslähtöisyys 7.5 Ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat, kestävä kehitys 7.6 Innovatiivisuus 8 HANKINTASTRATEGIAN TOTEUTUMISEN EDELLYTYKSET 1

2 1 JOHDANTO Tämä hankintastrategia perustuu Kokkolan kaupungin strategiaan, jossa on muun muassa määritetty kaupungin strategiset näkökulmat ja päämäärät: 1. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu - Yrityksille houkutteleva toimintaympäristö - Kansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus - Vahvistuva aluekeskus - Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus 2. Hyvinvoiva asiakas ja kuntalainen - Hyvä elämänlaatu ja terveys - Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö - Tyytyväiset kuntapalvelujen asiakkaat 3. Toimivat palvelujen järjestämistavat - Vahva dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä - Palvelujen tehokkaat järjestämis- ja tuotantotavat ja toimivat palveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja uudistuminen - Osaamisen ja henkilöstön saannin turvaaminen - Hyvinvoivat työyhteisöt ja motivoitunut henkilöstö 5. Kestävä talous - Terve ja vahva kuntatalous - Toimiva omistajapolitiikka Julkiset hankinnat kattavat hankintatoiminnan, joka ei ole kaupungin omaa työtä. Ne voivat olla esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden hankkimista sekä urakalla teettämistä, taloudellista vastiketta vastaan. Lähtökohtaisesti näissä tilanteissa tulee saada aikaan kilpailua, joko hankintalain tai kaupungin hankintaohjeen mukaisesti. Kokkolan kaupungin hankintapalvelut (tällä hetkellä hankintapäällikkö) tuottaa laadukkaita palveluja koko kaupunkiorganisaatiolle. Hankintoja toteutetaan asiakaslähtöisesti huomioiden hankinnan elinkaarikustannukset ja ulkoisvaikutukset tavoitteena käyttää varoja tehokkaasti ja turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita ja palveluita. Keskeisiä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi ovat hankintojen ohjauksen ja työnjaon kehittäminen, sähköisten hankintatyökalujen ja ratkaisujen hyödyntäminen, kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa sekä yhtenäisen ja toimivan hankintatyön edellytysten varmistaminen. 2

3 2 HANKINTATOIMINNAN SUUNNITELMALLISUUS Hankintatoiminnan tulee olla suunnitelmallista ja tarkoituksenmukaista. Hankintojen ohjaaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja erillisen hankintasuunnitelman laatimista kaupungin tasolla. Hankintasuunnitelma pitää sisällään kaupungin ja seudun yhteishankinnat sekä toimialojen merkittävimmät erillishankinnat, jotka on varattu kyseessä olevan vuoden talousarvioon. Hankintasuunnitelman tarkoituksena on: - pyrkiä ennakoimaan millaisia hankintoja suunniteltu toiminta edellyttää, - priorisoida hankintatarpeet siten, että ne tukevat tehtävien ja tulostavoitteiden toteutumista, - jakaa hankintoihin varatut määrärahat sovittuihin käyttökohteisiin ja määritellä vastuutahot, sekä - varmistaa, että tarvittava hankintasopimus ehditään valmistella ajoissa. 3 ORGANISOINTI 3.1 Yleistä Kaupungin hankintojen ohjaaminen tapahtuu pääsääntöisesti toimialoilla ja liikelaitoksissa. Toimialat ja liikelaitokset päättävät hankintojen tekemisestä talousarvioidensa puitteissa. Hankintoja ohjataan talousarvioilla. Hankinnat jakaantuvat kaupungin erillishankintoihin, kaupungin yhteishankintoihin sekä seudullisiin yhteishankintoihin. Kaupungin erillishankinnat ovat tapauskohtaisia kertaluonteisia hankintoja, jotka tehdään toimialoilla. Kaupungin yhteishankinnoilla tarkoitetaan hankintoja, jotka kilpailutetaan koko kaupunkiorganisaation tasolla vuosisopimuksilla. Seudulliset yhteishankinnat puolestaan kilpailutetaan koko seudulliselle hankintarenkaalle pitkäkestoisilla sopimuksilla. Materiaalityöryhmä ja sen ostajat on valtuutettu valmistelemaan kaupungin ja seudun yhteishankintojen kilpailutuksia ja päättämään näistä hankinnoista ilman hankintarajoja. Hankintatoimikunta puolestaan toimii seudullisen hankintarenkaan yhteistyön toimielimenä. Erillishankinnat kilpailutetaan toimialoilla käyttösuunnitelmien, toimintasääntöjen sekä hallintosäännön mukaisesti. Tuotteiden ja palveluiden tilaaminen ja menon hyväksyntä tapahtuu hajautetusti aina hankintatarpeessa olevissa yksiköissä. Hankintaohjeen ja sopimusten noudattamisen valvonta kuuluu normaaliin esimiestyöhön. 3

4 3.2 Hankintatoiminnan roolit ja vastuut Hankintatoimintaa ohjaavat monet eri luottamuselimet ja viranhaltijat. Kaikille toimijoille tulee määritellä yhteinen tavoitetila ja määritellä toimintaa ohjaavat periaatteet. Roolit ja vastuut jakautuvat seuraavanlaisella tavalla: 1) Kaupunginvaltuusto ja/tai -hallitus: - päättävät strategiatason linjauksista kaupungissa - päättävät hankintatoiminnan organisoitumisesta - hyväksyvät hankintayhteistyön linjaukset - päättävät kaupungin hankintaohjeesta ja muista menettelytapaohjeista 2) Toimialalla lautakunta tai viranhaltija, yksikkö, liikelaitos tai muu yhteisö: - ratkaisee hankintalain mukaisten hankintojen toteuttamisen - päättää hankintojen hankintaoikaisuista (hankintapäätöksen tehnyt viranhaltija tai toimielin) - laatii osaltaan arvion tulevista merkittävistä erillishankinnoista - vastaa oman sektorin hankintatarpeiden määrittelystä - vastaa omien hankintojen ja niitä koskevien hankintaprosessien suunnittelusta, mukaan lukien riskienhallinta ja sanktiointi - tekee hankinnoissa hankintapäätökset (toimielinten ja viranhaltijapäätökset) ja vastaa asiakirjojen nähtävillä pidosta - vastaa omien hankintojensa sopimusten laadinnasta ja seurannasta - kilpailuttaa myös kansallisen kynnysarvon alittavat pienhankinnat ja urakat hankintaohjeen, hallintosäännön ja muiden mahdollisten ohjeiden sekä hankintalain periaatteiden ja hankintaoikaisun soveltamista koskevan pykälän mukaisesti - valitsee joko vakituiset tai kilpailutuskohtaiset hankintavastaavat, jotka osallistuvat pyydettäessä yhteishankintojen suunnitteluun, tarjousten arviointiin ja sopimusten seurantaan substanssiosaajina 3) Kokkolan kaupungin hankintapäällikkö: - johtaa hankintapalveluiden toimintaa - vastaa kaupungilla hankintatoiminnan koordinoinnista ja viestinnästä - konsultoi ja ohjeistaa hankintatoimintaa - kouluttaa hankinta-asioissa - kokoaa kaupungin hankintasuunnitelman vuosittain - koordinoi myös materiaalityöryhmän ja hankintatoimikunnan toimintaa - vastaa kaupungin osalta seudullisen hankintayhteistyön kehittämisestä 4) Tarkastustoimi: - suorittaa hankintatoiminnan tarkastusta 4

5 4 KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN/HANKINTAPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄT 4.1 Palvelujen tuottaminen Hankintapalvelut tuottaa asiantuntijapalveluja kaupungin yksiköille. Asiantuntijapalveluihin kuuluvat muun muassa neuvonta, ohjeistus ja kouluttaminen. KL Kuntahankinnat Oy:n palveluja hyödynnetään ja kilpailutuksiin liitytään tuote- ja palveluryhmissä, joiden osalta hankintatoimintaan arvioidaan saatavan välitöntä tai välillistä hyötyä joko taloudellisessa tai toiminnallisessa muodossa. Tällöin pitää myös arvioida, onko kilpailutettavalla alalla merkittävästi paikallisia tai alueellisia toimijoita. Jos on, lähtökohtaisesti pitäydytään omissa kilpailutuksissa. Näiden mainittujen kolmen edellytyksen tulee aina täyttyä ennen kuin liittymistä Kuntahankintojen sopimuksiin harkitaan. Liittymisten myötä resursseihin muodostuvaa väljyyttä pyritään ohjaamaan aiempaa enemmän ja tiiviimpänä asiantuntijapanoksena paikallisiin erilliskilpailutuksiin. 4.2 Hankintayhteistyön kehittäminen Hankintapalvelut kehittää hankintayhteistyötä aktiivisesti. Hankintapalvelut etsii luontevia yhteistyötahoja ja yhteishankintakohteita eri toimijoiden kanssa. Samalla hankintapalvelut pyrkii yhtenäistämään käytäntöjä ja perehdyttämään hankintatoimen henkilöstöä hankinta-asioissa. Erityisesti keskitytään seudullisen hankintarenkaan toiminnan laajentamiseen ja sen organisoinnin kehittämiseen. 4.3 Kehittämishankkeet Hankintapalvelut kehittää hankintatoiminnan laatua ja tehokkuutta sekä kaupungin sisäisillä että seudullisilla kehitystoimilla ja -hankkeilla. Hankintapalvelut voi hakea joko kaupungin sisäistä tai ulkoista lisärahoitusta kehittämishankkeiden toteuttamiseksi. 5 KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTISET TAVOITTEET HANKINNOISSA Kokkolan kaupunki ja sen ympäryskunnat ovat alueella merkittävä tuotteiden ja palvelujen ostaja kyeten oleellisesti vaikuttamaan markkinoiden muotoutumiseen. Kokkolan kaupungin tavoitteena on olla tavaran- ja palveluntuottajille haluttu sopimuskumppani, jonka kanssa yhteistyöhön pääsemisestä kilpaillaan. Kaupunki on yrittäjämyönteinen ja se edistää kilpailun toteutumista sekä pyrkii turvaamaan markkinarakenteiden toimivuuden. Hankinnoissa huomioidaan pienten ja keskisuurten yrittäjien tarpeita pyrkien arvioimaan toimialakohtaisesti sopivien hankintakokonaisuuksien, puitejärjestelyjen ja osatarjousten hyväksyminen. Kaupunki luo mahdollisuuksiensa mukaan edellytyksiä elinkeinotoiminnalle ja yrittäjyydelle huomioiden myös uusia toimijoita markkinoilla. Kaupunki ei aseta tarpeettomia rajoituksia ja vaatimuksia kilpailuun osallistumiselle. Hankintapalvelut ja muut hankintatoiminnassa mukana olevat pyrkivät säännöllisesti tapaamaan yrittäjäjärjestöjä ja yrittäjiä elinkeinotoiminnan edistämiseksi. Yrittäjille voidaan järjestää myös 5

6 koulutusta hankintaosaamisen parantamiseksi ja kilpailun edistämiseksi. Lisäksi pyritään hankintajuridiikan puitteissa edistämään yritysten kanssa toteutettavien esikaupallisten menettelyjen kehittämistä. Tämä voi käytännössä tarkoittaa muun muassa kilpailutusten valmistelussa tietopyyntöjä tai esimerkiksi tutustumisia alueen yrityksiin ja heidän valmistamiin tuotteisiin tai tuottamiin palveluihin. Hankinnoissa kehitetään toimittajamarkkinan tietämystä hyödyntämällä markkina-analyysejä ja erilaisia toimittajien arviointimenetelmiä hankintaprosessin kaikissa vaiheissa. Toimittajien arviointimenetelmiä sovelletaan sen mukaan, millaisia asioita tuoteryhmän tai palvelun hankinnassa on tarkoituksenmukaista vertailla ja arvioida. Toimittajasuhteita rakennetaan ja kehitetään siten, että hankinnan luonteen mukaan etsitään ajantasaisesti kilpailukykyisiä toimittajia sekä kehitetään eri toimintamalleihin ja tilanteisiin sopivia sopimus- ja yhteistyömalleja toimittajien kanssa. Hankintatoiminnalla edistetään uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämistä. Elinkeinopoliittisten tavoitteiden tulee täyttää hankintalain vaatimukset kuten avoimuuden sekä tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimukset. Kaupunki pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan luomaan edellytyksiä sekä pienille että suurille toimijoille. Hankintapäätösten vaikutusten arviointia yritysten toiminnalle kehitetään julkiselle sektorille syntyvien arviointityökalujen myötä. 6 KEHITTÄMISTAVOITTEET 6.1 Hallinnolliset tavoitteet Hankintapalveluja kehitetään edelleen asiantuntijaorganisaation suuntaan ja palveluja tarkastellaan jatkuvasti kehittämisen kannalta. Hankintatoimintaan ja erityisesti kilpailuttamiseen liittyvää erityisosaamista kehitetään. Edelleen materiaalityöryhmän ja hankintatoimikunnan rooleja kehitetään erityisesti tukipalveluyhteistyö-hankkeen puitteissa. Hankintoja suunnittelevat ja toteuttavat henkilöt seuraavat markkinoita ja pyrkivät siirtymään hankintaprosessilähtöisestä lähestymistavasta hankintojen suunnitteluun ja seurantaan. Suunnittelu- ja seurantalähtöisessä menettelyssä palvelun laadulla on entistä korostuneempi merkitys. Samalla korostuu myös hankinnoista vastaavien tahojen proaktiivinen toiminta määritettäessä tarjouspyyntöasiakirjojen substanssikysymyksiä. Oleellista on muun muassa se, kuinka hankintayksikkö kykenee hyödyntämään henkilöstönsä osaamista asiakirjoja laadittaessa ja koko kilpailutusprosessin aikana. Kaupungin hankinnoista vastaavaa henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti. raportointia ja mittaamista kehitetään. Hankintojen 6.2 Taloudelliset tavoitteet Hankintatoiminnan tavoitteena on tehostaa taloutta ja parantaa hankintojen laatua. Hankinnoissa huomioidaan tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimukset sekä kokonaistaloudellinen edullisuus. Hankinnoissa pyritään alentamaan kokonaiskustannuksia optimoimalla tuotteiden ja toimittajien määrää, kuitenkin huomioiden elinkeinopoliittiset tavoitteet. Hankinnoissa huomioidaan 6

7 Suuri Pieni Tuote- tai palveluryhmän tulosvaikutus eurot elinkaarikustannukset ja ympäristönäkökohdat koko sopimuskauden ajalta. Hankinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota ulkoisvaikutuksiin ja laatuun. 6.3 Hankintojen analysointi ja tavoitteiden määrittely Kraljicin matriisi on yksinkertainen nelikenttämalli, joka soveltuu työkaluksi hankintatoiminnan suunnittelu- ja strategiaprosesseihin. Sitä voidaan käyttää arviointityökaluna strategisten tavoitelinjausten ja haluttujen muutossuuntien määrittelyssä ja kuvaamisessa. Matriisin avulla voidaan siirtyä taloushallinnon raportointiin perustuvasta reaktiivisesta toiminnasta hankinnan proaktiiviseen, strategisuutta ja etukäteissuunnittelua korostavaan toimintaan. Hankinnan nelikenttäanalyysi (Kraljic) Volyymituotteet ja -palvelut taloudellisesti merkittäviä toimittajia paljon toimittajan vaihtamiskustannukset vähäiset Tavoitteena esim: hinnan alaspainaminen, volyymin hyödyntäminen Strategiset tuotteet ja -palvelut taloudellisesti merkittäviä toimittajia vähän toimittajan vaihtaminen työlästä/kallista tiiviin yhteistyön rakentaminen, toimijoiden lisääminen, viestintä Rutiinituotteet ja -palvelut taloudellisesti ei-merkittäviä kaikkien käyttämiä toimittajia paljon hankintaprosessin virtaviivaistaminen, tarpeiden yhdistäminen volyymin kasvattaminen Helppo Toimittajamarkkinoiden hallittavuus Pullonkaulatuotteet ja -palvelut taloudellisesti ei-merkittäviä toimittajia vähän saatavuuden varmistaminen yhdestä toimittajasta riippuvuuden minimointi Vaikea Volyymituotteista ja palveluista voidaan mainita esimerkiksi teknisen toimialan kivimateriaalihankinnat sekä ruokapalvelujen elintarvikehankinnat. Strategisia tuotteita ja palveluja ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan pitkäkestoiset palvelusopimukset sekä teknisen alan elinkaarihankkeet. Rutiinituotteita ja palveluita ovat esimerkiksi toimistotarvikkeet ja pullonkaulatuotteita ja palveluita voivat olla muun muassa matka- ja majoituspalvelut. 6.4 Hankintatoiminnan kehittämistehtävät 1. Laaditaan vuosittainen hankintasuunnitelma. 2. Hankintoja analysoidaan nelikenttäanalyysin perusteella ja määritellään tavoitteelliset toimenpiteet kullekin hankintasopimukselle. 3. Hankintapalvelut on tukena kaupungin kaikkien yksiköiden hankintatoiminnan kehittämisessä. 4. Hankintapäätösten yritysvaikutusten arvioinnin työkaluja kehitetään. 5. Materiaalityöryhmän ja hankintatoimikunnan rooleja kehitetään. 7

8 7 HANKINTAPROSESSIEN ERITYISKYSYMYKSET 7.1 Riskienhallinta Hankintoihin liittyy suoria taloudellisia ja toiminnallisia riskejä sekä imagoriskejä. Hankintoja kilpailutettaessa riskit arvioidaan tapauskohtaisesti, ja niihin varaudutaan jo kilpailutuksia ja sopimuksia suunniteltaessa muun muassa erilaisin sanktiolausekkein ja muilla räätälöitävillä sopimuksellisen riskienhallinnan keinoilla. Hankintapalvelut kehittää riskienhallintaa yhdessä toimijoiden kanssa. Riskienhallinnalla pyritään ennalta ehkäisemään sopimuskauden aikaisia sopimushäiriöitä ja laatuongelmia. Hankintapalveluiden tavoitteena on luoda palautejärjestelmä, jonka avulla saatujen kokemusten perusteella sopimussuunnittelua ja kilpailutusta voidaan kehittää. 7.2 Elinkaarikustannukset Tavaroita hankitaan huomioiden kokonaiskustannukset ja laatu. Hankintoihin pyritään sisällyttämään kuljetus-, asennus-, takuu-, tuki- ja ylläpito-, huolto- sekä kierrätyspalvelut, jolloin tavarahankinnat kattavat myös elinkaaripalvelun. Tavarahankinnan laatua määritetään entistä korostuneemmin minimivaatimuksin ja vertailuperustein. Elinkaaripalvelulähtöisessä mallissa tarjoajalla on kannustin tuottaa laadukkaita tavaroita, koska laatuongelmien kustannukset on siirretty tuottajalle. 7.3 Kustannus- ja prosessitehokkuus Hankintoja toteutetaan kustannustehokkaasti luomalla tarkoituksenmukaisia hankintakokonaisuuksia, kehittämällä hankintaprosessia ja ydintehtäviä. Hankintaprosessia pyritään selkiyttämään vakiintuneilla käytännöillä ja osaamisalueiden vahvistamisella. Vakiintuneet käytännöt pitävät sisällään organisaation kehittämistoimenpiteiden avulla syntyneet prosessimenetelmät, asiakirjat ja toimintamallit, joilla hankintaprosessia voidaan nopeuttaa ja selkiyttää. Hankintayksikön osaamisalueiden vahvistaminen kohdentaa sen resursseja tehokkaammin. Hankintayksikön tehtäviä jaetaan osa-alueittain substanssiosaamiseen, prosessiosaamiseen ja asiantuntijaosaamiseen. Substanssiosaaminen perustuu hankinnan kohteen yksityiskohtaiseen asiantuntijaosaamiseen, joka pääsääntöisesti tuotetaan hankintapalvelujen ulkopuolella. Hankintaprosessin hallinta kuuluu hankintapalvelujen osaamisalueeseen, kuten myös asiantuntijaosaaminen. 7.4 Asiakaslähtöisyys Tavarahankinnoissa kokonaisuuksia rakennetaan teknisiltä ominaisuuksiltaan tarpeisiin sopiviksi ja palveluhankinnoissa laatua seurataan asiakaspalauttein ja valvonnalla. Asiakaslähtöisyydessä huomioidaan kustannustehokkuus siten, että tuotevalikoimaan kuuluu ainoastaan keskeiset ja tarpeelliset tuotteet. 8

9 7.5 Ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat, kestävä kehitys Kestävää kehitystä ja ympäristövastuullisuutta korostetaan hankinnoissa. Kestävää kehitystä tukevien hankintakriteerien käyttö on lainsäädännön ja oikeuskäytännön puitteissa myös mahdollista ja suotavaa. Hankinnoilla edistetään kestävää kehitystä ottamalla hankinnoissa ja päätöksissä mahdollisuuksien mukaan huomioon sosiaalisia, ekologisia ja eettisiä näkökohtia. Tarjouspyynnöissä voidaan esimerkiksi esittää ympäristövaikutuksia, ympäristömyötäistä teknologiaa, energian säästöä, sosiaalisesti kestäviä tuotantotapoja tai muunlaista kestävää kehitystä koskevia vaatimuksia tai käyttää ympäristömyötäisyyttä kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteena. Määritettäviä asioita voivat olla myös tuotteiden ja niiden pakkausmateriaalien ympäristövaikutukset ja -kuormitukset sekä kierrätysmahdollisuudet tavaran tai rakennusmateriaalin elinkaaren aikana. Energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen käyttämistä hankintojen minimivaatimuksina ja kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteina lisätään ja siten edistetään ilmastotavoitteiden toteuttamista. Erityisesti pyritään kaupungin solmiman energiansäästösopimuksen mukaisesti huomioimaan energiatehokkuuden mahdollisuudet kaupungin hankinnoissa. Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä 50 %:ssa kaupungin kilpailutuksista huomioidaan hankinnan ympäristönäkökohdat. Hankinnoissa tulee huomioida myös Keski-Pohjanmaan ilmastostrategian tavoitteet ja vaatimukset. Internetistä löytyy Hymonet ympäristötietokanta (http://www.hymonet.com), joka auttaa ja opastaa ostajia tekemään ympäristöä säästäviä hankintoja. Siellä kuvataan eri tuotteiden ja palvelujen tärkeimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomioimismahdollisuudet hankinnoissa. Hymonetiin on kerätty vaihtoehtoja ja esimerkkejä siitä, millaisia pakollisia vaatimuksia sekä ympäristöä koskevia kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteerejä tarjouspyyntöihin voidaan lisätä. Hankintojen sosiaalisilla näkökohdilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla taataan perusoikeuksien, yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyysperiaatteen noudattaminen. Sosiaalisia näkökohtia ovat myös heikommassa asemassa olevien suojelemiseksi sekä syrjäytymisen estämiseksi käytettävä positiivinen syrjintä tai muut kannustavat toimet. Sosiaalisten näkökohtien huomioiminen on mahdollista määritettäessä hankinnan kohdetta, tarjoajien soveltuvuusarvioinnissa, tarjousten vertailussa tai hankintasopimusten tekemisen ehdoissa. Hankintoja voidaan varata esimerkiksi työkeskuksille tai vastaaville yksiköille vammaisten työllistämisen edistämiseksi työohjelmien yhteydessä. Ehdot voivat koskea myös nuorten tai työttömien ammatillista koulutusta, pitkäaikaistyöttömien työllistämistä, osatyökykyisiä tai vammaisten vähimmäismäärän työllistämistä. Sosiaalisia näkökulmia ja erityisesti työllisyysnäkökulmia hyödyntämällä edistetään hankintojen kokonaistaloudellisuutta, lisätään hyvinvointia, tuetaan työllistymistä, monipuolistetaan markkinoita sekä kohennetaan vastuullista ostamista ja yhteiskunnallista vastuuta. 9

10 7.6 Innovatiivisuus Hankinnoissa hyödynnetään tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan innovatiivisia, erityisesti hankintalainsäädännössä mainittuja toimintamalleja. Hankinta voidaan järjestää innovaatioita edistävällä tavalla, voidaan käyttää innovatiivisia hankintamuotoja ja menettelyjä tai hankkia itsessään innovatiivinen tavara tai palvelu. Mahdollisuus kehittää uusia tapoja tuottaa materiaaleja tai palveluja voidaan huomioida jo hankintaa suunniteltaessa. Hankinnan kohteen suunnitteluun voidaan jo ennen varsinaisen hankintamenettelyn aloittamista pyytää aiempaa vahvemmin osallistumaan niin tavaroiden /palveluiden käyttäjiä kuin tuottajia. Suunnitteluvaiheen jälkeen voidaan hankinnan toteuttamisessa käyttää menettelytapoja (esimerkiksi neuvottelu- ja kilpailullinen neuvottelumenettely), jotka tukevat innovaatioiden syntymistä ja kehittymistä. 8 HANKINTASTRATEGIAN TOTEUTUMISEN EDELLYTYKSET Tämä hankintastrategia jalkautetaan koko kaupungin organisaatioon ja sen toteuttamista seurataan vuosittain. Sen lisäksi, mitä kohdassa 6.4 on esitetty hankintatoiminnan kehittämistehtäviksi, edellyttää hankintastrategian toteutuminen seuraavia toimenpiteitä: - Sopimusten seurantajärjestelmän kehittäminen (laatu, tuottavuus, valvonta, kustannustehokkuus) - Hankintatoiminnan sähköistäminen (tuottavuus, kustannustehokkuus) - Palautejärjestelmän kehittäminen (asiakastyytyväisyys, laatu) - Osaamisen vahvistaminen (lain noudattaminen, tuottavuus) - Ohiostojen hallinta (lain ja sopimusten noudattaminen, kustannustehokkuus, tuottavuus) - Yhtenäiset menettelytavat (tuottavuus ja tehokkuus, lain noudattaminen) - Hankintasuunnitelman laatiminen (ennakoitavuus) - Tiedonkulun lisääminen (tuottavuus ja tehokkuus) - Hankintojen vastuuhenkilöiden määrittäminen (tuottavuus ja tehokkuus, lain noudattaminen) - Hankintakoulutukset - Yhteistyön kehittäminen (tuottavuus ja tehokkuus) 10

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto 1 Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA Johdanto Riihimäen kaupungin hankintastrategia perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan, jossa on määritelty

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Imatran kaupungin hankintastrategia vuosille 2013-2030 Hankintasääntö ja Toimenpideohjelma

Imatran kaupungin hankintastrategia vuosille 2013-2030 Hankintasääntö ja Toimenpideohjelma Imatran kaupungin hankintastrategia vuosille 2013-2030 Hankintasääntö ja Toimenpideohjelma Imatran kaupungin hankintastrategia vuosille 2013-2030 sekä Hankintasääntö Toimenpideohjelma Sisältö 1. Johdanto...1

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Teuvan kunnan hankintastrategia 2014-2020

Teuvan kunnan hankintastrategia 2014-2020 Teuvan kunnan hankintastrategia 2014-2020 Kvalt 16.6.2014 34 1 Teuvan kunnan hankintastrategia vuosille 2014-2020 Sisältö 1. Johdanto 2 1.1. Toimintaympäristön muutosten merkitys kuntien hankinnoissa 2

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön Erja Snellman 1.3.2011 Julkisten hankintojen lähtökohta Kansallisen kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintalain

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila HALLINNOLLINEN OHJE 1 (5) HANKINTAOHJE 1 Soveltamisala ja määrittelyt n hankinnoissa noudatetaan n kilpailuttamisen linjauksia (Maakuntahallitus Kokous 19.06.2006 / Pykälä 140) ja tätä hankintaohjetta

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 6 (1/9) Äänekosken kaupungin hankintaohjelma

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 6 (1/9) Äänekosken kaupungin hankintaohjelma Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 6 (1/9) Äänekosken kaupungin hankintaohjelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 6 (2/9) Sisällysluettelo Sisällys 1 Johdanto... 2 Yleistä... 2 Nykytila...

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto How Fair Is Finland -seminaari 29.11.2011 Työllisyyspolitiikan uudistaminen Espoon

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin hankintaohjelma

Äänekosken kaupungin hankintaohjelma Kaupunginhallitus 26.5.2014 liite nro 10 (1/9) Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 liite nro 11 (1/9) Äänekosken kaupungin hankintaohjelma 2014-2017 Matti Tuononen Kaupunginhallitus 26.5.2014 liite nro 10 (2/9)

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.12 A HANKINTAOHJE Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy IS-Hankinta Oy

IS-Hankinta Oy IS-Hankinta Oy IS-Hankinta Oy IS-Hankinta Oy IS-Hankinta Oy lyhyesti Toimintamalli Paikallisuuden, ympäristön ja sosiaalisten näkökulmien huomioiminen hankinnoissa Hankintaprosessi Ajankohtaista luomuun liittyen 20.11.2012

Lisätiedot

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ympäristönäkökohdat ja hankintalainsäädäntö Mitä hankintalainsäädännössä säädetään kilpailutusten

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin. ympäristövaikutuksia pienentäen?

Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin. ympäristövaikutuksia pienentäen? Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin ja ympäristövaikutuksia pienentäen? Motivan hankintapalvelu auttaa julkista sektoria energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyvissä esim. energian, jätehuollon,

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat

Innovatiiviset julkiset hankinnat Innovatiiviset julkiset hankinnat Kasvusopimusseminaari 6.11.2014 Kuntatalo Oulun kaupunki TP 2013 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 175 M Palvelujen ostot 454 M erikoissairaanhoidon ostot 192 M muut palvelut

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289)

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) 1(5) KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) Näiden ohjeiden tarkoituksena on ohjeistaa Kemin kaupungin hankintayksiköitä ja hankintahenkilöitä pienhankinnoissa ja täydentää Kemin kaupungin

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa

Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa Maakunnan julkisten hankintojen seminaari 10.4.2015 Jyväskylässä KL-Kuntahankinnat Oy Raili Hilakari, toimitusjohtaja Ostojen arvo 2014 Sopimukset Perustettu

Lisätiedot

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin.

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin. KV 13.10.2014 84 Liite 2 1 (6) HANKJNTAOHJE 1. Soveltamisala Ähtärin kaupunki toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti. Hanlcintoja ohjaavat olemassa

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Lahden kaupungin ja kaupunkiseudun hankintatoimen käytännöt. Minna Halonen Hankintapäällikkö

Lahden kaupungin ja kaupunkiseudun hankintatoimen käytännöt. Minna Halonen Hankintapäällikkö Lahden kaupungin ja kaupunkiseudun hankintatoimen käytännöt Minna Halonen Hankintapäällikkö Seudullista yhteistyötä nykymuodossa ja -sopimuksin 1.1.2006 alkaen laajuus: kaikki Päijät-Hämeen 11 kuntaa +

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys 1. ITE-nykykansantaiteen valtakunnallinen erikoismuseo kansainvälinen rooli public private partnership (MSL)

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio 2 1. Osapuolet 1. KL-Kuntahankinnat Oy (Kuntahankinnat) Y

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015

Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Taustaa EU:n julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevat direktiivit uudistettiin

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Uudistuva hankintalaki

Uudistuva hankintalaki Uudistuva hankintalaki Kuntamarkkinat 2015 Johtava lakimies Katariina Huikko Valmisteluryhmän mietintö Kahden TEM:n työryhmän työn tulosta Julkaistiin 13.5.2015 Sisältää ehdotukset:» Laki julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Imatran kaupungin hankintasääntö

Imatran kaupungin hankintasääntö Liite 1 (Hankintastrategian liite) 1/5 Imatran kaupungin hankintasääntö 1. Soveltamisala Tässä hankintasäännössä hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista ja vuokraamista (myös leasing-hankinnat)

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN HANKINTATOIMINTA

SUONENJOEN KAUPUNGIN HANKINTATOIMINTA SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN HANKINTATOIMINTA HANKINTASTRATEGIA JA -OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 12 SUONENJOEN KAUPUNKI 1 HANKINTASTRATEGIA Hankintastrategia täsmentää

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankintapalvelu Motivan organisaatiossa Hankintayksiköt Yritykset Uusiutuva energia Lämmitys ja

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

Hyvät käytännöt hankintojen valmistelussa ja toteutuksessa. Uusikaupunki 9.4.2013 Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Hyvät käytännöt hankintojen valmistelussa ja toteutuksessa. Uusikaupunki 9.4.2013 Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Hyvät käytännöt hankintojen valmistelussa ja toteutuksessa Uusikaupunki 9.4.2013 Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Hankinta-asiamiespalvelu Vahtipalvelu käytössä 1.110 yrityksellä,

Lisätiedot

Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan

Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan Hankinnat haltuun 14.9.2016 Hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä, Kouvolan kaupunki Hankintojen osuus toimintakuluista Toimintakulut 571 milj. 2015 Avustukset

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa. Hankintafoorumi 10.4.2014

Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa. Hankintafoorumi 10.4.2014 Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa Hankintafoorumi 10.4.2014 Sisältö Palvelujen hankkiminen kunnassa Kuntastrategia Hankintaprosessi ISS Palvelut esimerkkinä palveluyrityksestä:

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Turun kaupungin hankinnat ja logistiikka

Turun kaupungin hankinnat ja logistiikka Turun kaupungin hankinnat ja logistiikka Kuinka ympäristöasiat huomioidaan hankinnoissa Ekotukikoulutus 10.11.2015 Turun kaupungin tavara- ja palveluhankinnat vuositasolla M Tavarahankinnat Palveluhankinnat

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Hyvinkään kaupungin hankinnat Riskienhallinta. Hyvinkää lukuina Kaupungin hankintapalvelut Hankintojen riskienhallinta

Esityksen sisältö. Hyvinkään kaupungin hankinnat Riskienhallinta. Hyvinkää lukuina Kaupungin hankintapalvelut Hankintojen riskienhallinta Hyvinkään kaupungin hankinnat Riskienhallinta Hankintapäällikkö Janne Mäki 3.10.2007 Esityksen sisältö Hyvinkää lukuina Kaupungin hankintapalvelut Hankintojen riskienhallinta 1 Hyvinkää on pohjoisen Uudenmaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Jätehuoltopäivät 2014 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Usein esitettyjä kommentteja hankintalaista

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Julkiset hankinnat Cleantech-innovaatioiden edistäjinä seminaari 2.12.2009 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET

TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 7.2.2011 52 Voimaantulo 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 PIENHANKINTOJEN MÄÄRITTELY... 1 2 HANKINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT. Hankintajohtaja Marjo Laine

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT. Hankintajohtaja Marjo Laine LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT Hankintajohtaja Marjo Laine LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS SISÄLTÖ Julkinen hankinta Jyväskylän kaupungin hankintaorganisaatio Strateginen hankinta Operatiivinen

Lisätiedot

Elinvoima edellä tulevaisuuden kuntaan seminaari 08.01.2015

Elinvoima edellä tulevaisuuden kuntaan seminaari 08.01.2015 Elinvoima edellä tulevaisuuden kuntaan seminaari 08.01.2015 Hankintatoimen organisointi osaksi Jyväskylän elinvoiman edistämistä Marjo Laine hankintajohtaja Perinteinen hankintatoimi Tilaaminen Kilpailuttaminen

Lisätiedot

Sopimus pohjautuu osapuolten avoimuuteen ja luottamukseen.

Sopimus pohjautuu osapuolten avoimuuteen ja luottamukseen. Maakuntahallitus 21.9.2015 KAINUUN HANKINTARENGAS HANKINTAYHTEISTYÖSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat kaupungit: Kajaani ja Kuhmo, kunnat: Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi,

Lisätiedot

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori ICT-hankintojen vastuut kunnissa HANKINNAN SUUNNITTELU: KUKA VASTAA? HANKINTAMENETTELY: KUKA VASTAA? HANKINTAPÄÄTÖS: KUKA

Lisätiedot

Paikallisuus julkisissa hankinnoissa. Kuntamarkkinat 2014 Pilvi Takala

Paikallisuus julkisissa hankinnoissa. Kuntamarkkinat 2014 Pilvi Takala Paikallisuus julkisissa hankinnoissa Kuntamarkkinat 2014 Pilvi Takala Paikallisten yritysten suosiminen lähtökohtaisesti kiellettyä Julkisissa hankinnoissa paikallisten tarjoajien suora suosiminen on kiellettyä

Lisätiedot

Leppävirran kunnan hankintastrategia

Leppävirran kunnan hankintastrategia Leppävirran kunnan hankintastrategia Laadittu 12/2015 Laatija: Elinkeinoasiamies Anu Häiväläinen, Leppävirran kunta 1. Hankintastrategia Hankintastrategia täsmentää Leppävirran kunnan strategiaa hankintojen

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Hankintojen yhteinen kehittäminen

Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankinnan ohjeistuspalvelu 26.3.2015 Liikennevirasto ja ELY keskusten L- vastuualue Liikennevirasto perustettiin vuoden 2010 alussa. Virastoon yhdistettiin Tiehallinnon

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM

HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM HUS HANKINTAVOLYYMIT Materiaalihankinnat 340 M / vuodessa Hoito- ja muut

Lisätiedot

Lähiruokaa kilpailutuksella ammattikeittiöihin. Katja Laukkanen, hankinta-asiamies 18.11.2014

Lähiruokaa kilpailutuksella ammattikeittiöihin. Katja Laukkanen, hankinta-asiamies 18.11.2014 Lähiruokaa kilpailutuksella ammattikeittiöihin Katja Laukkanen, hankinta-asiamies 18.11.2014 1 2 Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Hankinnan tärkeimmät ratkaisut tehdään suunnitteluvaiheessa Hankinta

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

Pienhankintojen hankintaohje

Pienhankintojen hankintaohje Pienhankintojen hankintaohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja tytäryhtiöt Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Pienhankintaohje Voimaantulo xx.xx.xxxx Päätös xxxxx Päivitetty xx.xx.xxxx Päivittäjä xxxx Päivitetty

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet INARIN KUNTA Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 19.11.2007 485 Piiskuntie 2 Vaihde Pankit 99800 IVALO (016) 687 111 Nordea 207938-4356 http://www.inari.fi faksi

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot