Laatu- ja ympäristöohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laatu- ja ympäristöohjelma"

Transkriptio

1 viihtyisän ympäristön rakentaja viihtyisän ympäristön rakentaja (Sansation Light, Color: Pantone 425C, CMYK 0,0,0,80) PANTONE 375C CMYK 46, 0, 00, 0 RGB 5, 20, 6 WEB #97C93D PANTONE 355C CMYK 98,, 00, 2 RGB 0, 50, 76 WEB #00964C Laatu- ja ympäristöohjelma

2 Laatu- ja ympäristöohjelma Mitä laadukas ympäristö on? Mikä on VYRAn toimintamalli Ympäristö on laadukas, kun se täyttää tilaajan odotukset ja on hyvän rakennustavan mukainen. Jäsenyritys sitoutuu noudattamaan yhdistyksen hyväksymää laatu- ja ympäristöohjelmaa. Viherrakentaja paneutuu tilaajan vaatimuksiin Ohjelmassa jäsenyritys sitoutuu noudattaja tutustuu urakka-asiakirjoihin ja suunnitel- maan laatuajattelua, joka kattaa yrityksen koko miin huolellisesti. toiminnan sekä henkilökunnan. Laadun kehittäminen on osa yrityksen jatkuvaa toimintaa. Urakan eri vaiheissa rakentaja kertoo mahdollisista muutostarpeista ja ehdottaa mahdollisia Jäsenet sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa työ. Mahdol- yhteisiä arvoja, jotka ovat: lisista muutoksista neuvotellaan tarvittaessa suunnittelijan kanssa. Viihtyisä ja vihreä ympäristö Korkea osaaminen ja Rakentajalla on kutakin työtä varten ammattielinikäinen oppiminen taitoinen henkilöstö, pätevä työnjohto, laaduk Luotettavuus kaat materiaalit ja taimet sekä kohteeseen so Asiakaslähtöisyys pivat koneet ja työvälineet. Hyvinvoiva työyhteisö

3 Laatuun perustuva työ yleisesti Ympäristö on laadukas, kun se täyttää tilaajan odotukset ja on hyvän rakennustavan mukainen. 1. Laatuun pohjautuva toiminta 1.1. Yritys hoitaa yhteiskunnalliset velvoitteet sekä noudattaa asiakkaan kanssa sovittuja toimintatapoja. Jäsenyritys on joko Rala ry:n tai Tilaajavastuu.fi jäsen Yritys seuraa alan lainsäädännön ja määräysten muutoksia ja kouluttaa vastuuhenkilöt sekä tarvittaessa henkilökunnan. Yritys tuntee yleiset sopimusehdot ja hyvän rakennustavan, mm YSE, InfraRYL ja alan omat määräykset (mm VRT, VHT, hoitoluokitukset, toimitus- ja takuuehdot, kasvualustanormit, RT-kortit) Toiminnassa otetaan huomioon kestävä kehitys Yritystoiminnan jatkuvuuden perustana on kannattava liiketoiminta Yrityksen asiantuntemus on asiakkaan käytettävissä. Yhteistyössä etsitään paras tilanteeseen sopiva ja taloudellisesti järkevä ratkaisu. Mahdollisista suunnitelmamuutoksista sovitaan suunnittelijan kanssa Yritys tuntee suomalaiset kasvuolosuhteet ja valitsee kestävät kasvit ja materiaalit. Kasvualustana käytetään vain tutkittua, Viherympäristöliiton hyväksymät kasvualustanormit täyttävää materiaalia. Taimimateriaali hankitaan luotettavilta toimittajilta. Käytetään luotettaviksi todettuja yhteistyökumppaneiden tuotteita, materiaaleja ja palveluja Yritys tuntee ja tunnistaa haitalliset vieraslajit, joita ei saa käyttää Suomessa. Hallitaan vaarallisesti lisääntyvien lajien torjuntakeinot Yritys tuntee ja tunnistaa vaaralliset kasvintuhoojat. Jos vaarallinen kasvintuhooja löydetään, asiaan reagoidaan välittömästi tiedottamalla asiasta Eviraa Yritys hallitsee luontoa säästävät rakentamistekniikat. Esimerkiksi putki- ja kaapeliojien avokaivuun sijaan käytetään suuntaporausta, mikä säästää maanpäällä olevan kasvillisuuden ja rakenteet Yritys rakentaa tarvittaessa rakennusalueella maa-ainesten vesistöön huuhtoutumisen estävät suodatusaltaat, joihin kiintoainekset jäävät Yritys tekee sovitut työt kerralla sopimuksen mukaisesti Oleellinen osa laatuun pohjautuvaa toimintaa on hoitaa mahdolliset reklamaatiot viipymättä ja asiallisesti Jäsenyritys käyttää yhdistyksen laatimia yhteisiä lomakkeita.

4 2. Yrityksen henkilöstö 2.1. Yrityksellä on ammattitaitoinen henkilöstö ja työnjohto Yritys kouluttaa henkilöstöä ja ohjaa lisäkoulutukseen. Mahdolliset tiedolliset ja ammatilliset puutteet korjataan Yhdistys järjestää itse tai yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa lisä- ja täydennyskoulutusta jäsenyrityksille Yrityksellä on omavalvonta, jonka tavoitteena on kehittää yrityksen omaa laatua ja vähentää virheitä sekä oppia virheistä ja vääristä toimintatavoista. 3. Markkinointi ja tuotekehitys 3.1. Yritys on mukana yhdistyksen yhteisilmoittelussa ja tiedotuksessa. Jäsenellä on oikeus käyttää yhdistyksen yhteisiä tunnuksia ja mainosmateriaalia. Tavoitteena on yhdessä edistää ja yhdenmukaistaa laatuun perustuvaa viherrakentamista ja hoitoa Jäsenet kehittävät toimintaansa palveluperiaatteella. Palvelukonseptiin kuuluvat konsultointi- ja suunnittelupalvelut tarjotaan joko omana palveluna tai yhteistyökumppanin kautta. 4. Ympäristövastuu ja jätehuolto Ympäristövastuun ja jätehuollon kannalta yritys noudattaa seuraavia asioita Kaikessa toiminnassa noudatetaan viranomaismääräyksiä Toiminnassa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita Toiminta kuormittaa mahdollisimman vähän ympäristöä Toiminta suunnitellaan niin, että jätteiden määrä minimoituu. Suositaan kierrätystä ja materiaalien uusiokäyttöä. Valitaan yhteistyökumppanit, jotka noudattavat samoja pelisääntöjä 4.4. Rakentamisessa ja hoidossa syntyvät jätteet lajitellaan ja ongelmajätteet käsitellään asianmukaisesti Lannoitus ja kasvinsuojelu perustuvat vain tarpeeseen. Käytetään mahdollisuuksien mukaan pitkävaikutteisia lannoitteita. Otetaan käyttöön uusia tapoja vähentää ravinteiden huuhtoutumista, esimerkiksi biohiili Rakennuspaikalla syntyvä biomassa käytetään hyödyksi raaka-aineena tai toimittaan jatkokäyttöön Käytetään ympäristöä säästäviä rakentamistekniikoita. Rakennuspaikalla syntyvien kiintoaineisten kulkeutuminen vesistöön estetään Tuote- ja tavarantoimittajat valitaan niin, että edellä mainitut periaatteet toteutuvat Aliurakoitsijoiden vaaditaan sitoutuvan noudattamaan näitä samoja pelisääntöjä.

5 5. Työturvallisuus ja työnsuojelu 5.1. Yrityksellä on työsuojeluohjelma Yritys noudattaa työturvallisuudesta annettuja lakisääteisiä työturvallisuusohjeita sekä työpaikkakohtaisia määräyksiä Yritys sitoutuu perehdyttämään yrityksen henkilöstön yhdistyksen Turvamappiin Yritys laatii työmaakohtaisen työturvallisuusohjeistuksen sekä riskikartoituksen Työmaalla käytetään aina tarvittavia työsuojaimia, kuten suojakypärä, suojalasit, kuulosuojaimet, turvakengät, hengityssuojaimet, suojavaatteet. Huolehditaan siitä, että tiedotusvälineiden kanssa asioitaessa yrityksen henkilöstöllä on kuvaustilanteissa asianmukaiset henkilökohtaiset suojaimet ja työvaatetus. 6. Rakennusmateriaalit ja valmistus 6.1. Teollisesti valmistetut kasvualustat. Kasvualustassa käytettävien kivennäismaalajien pitää olla vähintään 80 prosenttisesti kierrätettäviä kaivumaita. Kivennäismaalajit seulotaan joko keskitetysti alueellisilla maankäsittelyalueilla tai kohdekohtaisesti rakennuspaikalla kuljetusten minimoimiseksi Paikalla tehdyt kasvualustat. Peltomultaa käytetään vain, kun se joudutaan kuorimaan rakennustyömaan alta Kompostimullat. Kompostin on oltava riittävän puhdasta ja oikeanlaisen prosessin läpikäynyttä biologista tai teollisuuskompostia, jonka käyttö täyttää kasvualustana Viherympäristöliiton kasvualustanormit Puutavara, kestopuu. Kyllästetyn puutavaran sijaan suositaan vaihtoehtoisia materiaaleja, kuten lehtikuusi, lämpökäsitelty puu tai kierrätysmateriaaleista valmistetut tuotteet. Väliaikaisissa ratkaisuissa ei käytetä lainkaan kyllästettyä puutavaraa (rajaukset, suojaukset) Pinnoitteet. Pintamateriaalien soveltuvuus kohteeseen varmistetaan ennen rakentamista, erityisesti kulutus- ja kuormituskestävyys. Suositaan paikallista valmistusta kuljetuskustannusten minimoimiseksi. Käytetään kestäviksi todettuja materiaaleja, raaka-aineita ja tuotteita Kiviainekset. Suositaan lähiseudun kiviaineksia. Tavoitteena on nollakiviaines. Nollakiviainessuunnittelu tarkoittaa alueen suunnittelua niin, että paikalle ei tarvitse tuoda tai sieltä ei tarvitse viedä pois kiviainesta (Infra ry). Suositaan paikallisia maa-ainespankkeja. 7. Henkilöstö 7.1. Suositaan henkilöstön yhteiskuljetuksia ja kimppakyytejä. 8. Koneet ja laitteet 8.1. Koneet ja kuljetuskalusto pidetään hyvin huollettuina polttoaineen kulutuksen, päästöjen ja vuotojen minimoimiseksi sekä käyttöiän ja käyttövarmuuden maksimoimiseksi. Huolloista pidetään kirjaa ja tehtävä annetaan vastuuhenkilölle Valitaan kulutuksen, melun, päästöjen ja käyttötehokkuuden mukaisesti sopivat koneet ja laitteet Koneet ja laitteet mitoitetaan työtehtävän mukaisesti.

6 Laatu- ja ympäristöohjelma Laatu- ja ympäristöohjelma perustuu toimintaympäristöanalyysiin Toimintaympäristön analyysin tavoitteena on hahmottaa alan nykyinen toimintaympäristö ja siinä odotettavissa olevat muutokset. Toimintaympäristöllä tarkoitetaan yhteistyön toteutukseen olennaisesti vaikuttavia poliittisia, yhteiskunnallisia, lainsäädännöllisiä, taloudellisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja luonnonympäristöön liittyviä tekijöitä. Nämä tekijät on otettava huomioon kun yhteistyötä suunnitellaan, jotta se istuu järkevästi toimintaympäristöönsä ja pohjautuu paikalliseen todellisuuteen ja vallitseviin olosuhteisiin. Kun toimintaympäristö otetaan huomioon, yhteistyöstä on mahdollista suunnitella tarkoituksenmukainen eli siinä 1. tehdään oikeita asioita 2. tehdään oikealla tavalla 3. tehdään oikealle asiakasryhmälle

7 Toimintaympäristön kuvaus Taloudellinen ympäristö Viherrakentamisalan taloudelliseen kehittymiseen vaikuttavat yleinen yhteiskunnan taloudellinen tilanne, rakennusalan suhdanteet, julkisen sektorin kehitys sekä yksityissektorin kulutustilanne sekä yleinen tietämys ja asenne. Viheralan volyymi tulee kasvamaan edelleen. Suomessa viherrakentamisen taso on jäljessä Keski-Euroopan tasosta laadullisesti ja investointien arvolla mitattuna. Varallisuuden kasvun myötä yksityiset ihmiset tulevat käyttämään enemmän rahaa omaan lähiympäristöönsä. Tulee uusia asiakasryhmiä, mikä mahdollistaa kysynnän kasvun. Ihmiset hankkivat viheralan palveluja, joista eniten tulevat kasvamaan pihan hoitopalvelut. Verkostoituminen on mahdollisuus tarjota isompia kohteita ja määrällisesti enemmän. Ympäristö imagon rakentajana ja viihtyisyyden lisääjänä on Suomessa vielä vähän käytetty keino yrityksissä ja kunnissa. Päättäjien ja yleisesti ihmisten tietoisuus viheralan merkityksestä ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin lisääntyy. Viheralan palvelujen kysyntä tulee laajentumaan terveys- ja virkistyspalvelujen tuottamiseen. Uusia liiketoimintoja syntyy, esimerkkinä terapeuttiset luontoympäristöt ja terveysmetsät. Kuntien eri hallintokuntien yhdistyminen järkevöittää viherkokonaisuuden hallintaa. Kuntien hallinnollinen tilanne luo epävarmuutta markkinoiden kehittymisestä. Kuntien yhteenliittyminen sekä ulkoistaminen tuovat lisää työtä yksityisille viherrakennusyrityksille. Samalla urakkakoon kasvu aiheuttaa sen, että osa yrittäjistä ei voi tarjota urakoita pääurakoitsijana vaan aliurakoitsijana. Isoissa kuntaliitoksen kunnissa yksityiset yritykset tulevat hoitamaan kaukana pääkuntakeskuksesta olevien pienempien taajamien viheralueiden rakentamista ja ylläpitoa. Puutarhaharrastus on yksi suosituimmista harrastuksista. Merkittävin hyöty yhteisestä markkinoinnista ja tiedottamisesta on mahdollisuus saavuttaa yksityisasiakassektorilla. Markkinointia on kehitettävä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, esimerkiksi sidosryhmien ja yhteisöjäsenten sekä muiden viheralan yhdistysten kanssa. Tuotteistetaan pihapalveluja tarjoamalla kokonaispalvelua tai osapalveluna eri pihan osa-alueita tai rakentamista. Viherrakentamisen urakkakoot kasvavat ja osa yrityksistä kasvaa moniosaajiksi. Viherrakentaminen tulee olemaan kuitenkin vahvasti erikoisrakentamista, mikä mahdollistaa yritysten vahvan imagon rakentamisen sekä alan yhteistyön markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Viherrakentamisen volyymin kasvaessa kilpailu kiristyy ja tämä pakottaa yritykset entistä tehokkaammiksi.

8 Poliittinen ympäristö Poliittinen päättäjien asenteeseen on edelleen vaikutettava, vaikka yleinen tietämys viheralan merkityksestä on lisääntymässä. Viheralan on aktiivisesti jaettava tietoa päättäjille viheralan myönteisistä vaikutuksista, koska varsinkin julkisella sektorilla talous kiristyy ja ilman perusteluja viheralueiden tasosta, erityisesti hoitotasosta, tingitään. Säästöjä on etsittävä hallitusti, ei yleisesti juustohöylällä ja sattumanvaraisesti puistojen hoitotöistä tinkien. Yksityispihapuolella kotitalousvähennys on merkittävästi lisännyt pihojen peruskorjausta ja se kannustaa jatkossa käyttämään pihojen hoitopalveluja. Päättäjille on kerrottava kotitalousvähennyksen myönteisestä vaikutuksesta yritystoimintaan. EU:n erilaiset ohjelmat tukevat kaavatasolla viheralueiden laaja-alaista suunnittelua. Esimerkiksi Green Infra, (vihreä infra) ekosysteemipalvelut ja biodiversiteetti (luonnon monimuotoisuus) ovat viheralan kannalta merkittäviä asioita. Viheralan on kehitettävä uusien haasteiden myötä yritystoimintaa. Esimerkkinä viherkatot ja viherseinät sekä hulevesirakenteet, kuten viivytysaltaat, imeytyspainanteet, maanalaiset lokerikkojärjestelmät sekä kasvien osuus veden puhdistusprosessissa. Yksi osaamisen alue on luonnonmukainen viherrakentaminen. Miten edistetään monipuolisella kasvillisuudella eläinten, hyönteisten ja lintujen esiintymistä. Esimerkkinä hollantilainen projekti Living Garden. Globaalit muutokset vaikuttavat viheralaan. Ilmastonmuutos pakottaa muuttamaan ympäristönsuunnittelua. On varauduttavat sääolojen muutoksiin, erityisesti ääri-ilmiöihin. Tämän takia muun muassa hulevesisuunnittelun merkitys korostuu. Tämä on mahdollisuus, joka viheralan on hyödynnettävä ottamalla hulevesien suunnittelu, rakentaminen ja hoito osaksi työnkuvaa. Ilmastonmuutoksen myötä kasvivalikoima monipuolistuu, mutta samalla erilaiset kasvitautija tuholaisriskit kasvavat. Ilmastonmuutoksen takia kevät- ja alkukesän sateet vähenevät, mutta syyssateet lisääntyvät. Kasvien menestymisen varmistamiseksi pitää rakentaa kastelujärjestelmiä erityisesti alueilla, joilla kasvien halutaan menestyvän ja kasvavan koko ajan. Toisaalta alueilla, joilla ei ole kastelujärjestelmää, käytetään kuivuutta sietäviä lajeja. Tutkimuksen kautta saadaan käyttöön uusia menetelmiä, joilla voidaan ehkäistä ympäristökuormaa, esimerkiksi biohiilen käyttö. Erilaiset trendit ja kulutustottumusten muutokset on huomioitava viheralan tuote- ja yritystoiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi paikallisuus, kaupunkiviljely, kierrättäminen ja ekologisuus ovat asioita, joilla on myönteistä merkitystä viheralalla oikein hoidettuna. Rakennetaan ympäristöä säästäen. Kestävä rakentaminen on tuleva tapa toimia.

9 Sosiaalinen ympäristö Ihmisten keski-iän nousu, eläkeläisten määrän kasvu sekä toisaalta elintason kohoaminen merkitsevät muutoksia viheralan palveluiden kysyntään. Ammattitaitoisesta työvoimasta tulee olemaan puutetta. Viheralan on itse oltava aktiivinen alan vetovoiman säilyttämisessä nuorten keskuudessa ja toisaalta oltava aktiivinen täydennyskoulutuksen tukemisessa. Ikääntymisen vaikutukset on tiedostettava viherrakentamisessa turvaamalla esteettömyys, virikkeellisyys, asioiden mahdollistaminen (korotetut kasvualustat mm vanhuksilla). Varallisuuden kasvu, kakkosasuntojen iso määrä, lisääntyvä ulkomailla asuminen sekä eläkeläisten määrän nousu merkitsevät mahdollisuuksia viheralan yrityksille tarjota muun muassa pihojen hoitopalveluja. Lisääntyvä vapaa-aika ja tottumus käyttää palveluja lisäävät yksityispihoissa ammattilaisten käyttöä. Varsinkin nuoret sukupolvet ovat valmiimpia investoimaan asumiseen ja ympäristöön pitkäaikaisilla lainoilla. Ulkomainen työvoima lisääntyy. On varauduttava työntekijöiden puutteelliseen kielitaitoon kouluttamalla tai mahdollistamalla koulutus sekä kommunikointia helpottavien sanastojen tulkkien avulla. Teknologinen ympäristö Ihmiset ovat yhä valistuneempia ja laatu- ja hintatietoisempia. Tietoa haetaan internetissä. Internetissä on pystyttävä tarjoamaan oikeaa ja ymmärrettävällä tavalla tietoa, mikä auttaa ihmisiä tekemään hankintapäätöksiä realistisella pohjalla. Tieto hyvistä ja huonoista asioista leviää nopeasti. Erityisesti sosiaalisen median vaikutusta ei pidä aliarvioida. Viheralan on pidettävä yllä informatiivisia sivustoja ja tarjottava sosiaalisessa mediassa asiallisia tiedotus- ja keskustelukanavia, jotta kysyntä ohjautuu ammattilaisen käyttöön. Erityisesti on korostettava ammattityöllä saavutettavia etuja ja esiteltävä onnistuneita ratkaisuja eri tavoin. Internetin avulla jaetaan ideoita, hyviä esimerkkejä sekä kustannustietoa. Erilaiset pihasuunnittelua helpottavat ideapohjaiset suunnitteluohjelmat yleistyvät internetissä. Niiden käyttö on ilmaista.

10 Laatu- ja ympäristöohjelma Kestävän kehityksen määritelmä Kaiken toiminnan tavoitteena on turvata ny- Vihreä infrastruktuuri (Green Infra) lyhyt määrikyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen telmä mahdollisuudet maapallolla. Vihreällä infrastruktuurilla autetaan liittämään erilaisia luontoalueita kaupunkirakenteeskestävä kehitys viherrakentamisessa sa yhteen rakentamalla yhtenäisiä ekologisia Viherrakentamisen ja viheralueiden hoidon ta- käytäviä, eli viheralueet ovat liitoksissa toisiinvoitteena on sosiaalisesti toimivan, esteettises- sa. Tässä huomioidaan kaikenlaiset viheralueet ti ja ekologisesti tasapainoisen elinympäristön yksityispihoista puistometsiin. rakentaminen ja ylläpito. Viheralue voi olla myös hoidon kautta syntyvä. Hyvä ja kestävä Ekosysteemipalvelut lyhyt määritelmä viheralue palvelee käyttäjien tarpeita, mutta on myös elinympäristönä monipuolinen eri eliöla- Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan ekosysjeille. Viheralue on turvallinen, terveellinen ja teemien, esimerkiksi viheralueiden, puistojen, viihtyisä. Elinkaarinäkökulmasta viheralue on metsien, tuottamia ilmaisia, aineellisia ja aineettomia hyötyjä ihmisille. taloudellisesti kestävä. Viherrakentamisen ja hoidon aikana tunniste- Biodiversiteetti lyhyt määritelmä taan ympäristön kannalta kielteiset vaikutukset ja sitoudutaan kehittämään toimintatapoja Biodiversiteetillä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuutta. Tällä hetkellä eri hyönteis-, ympäristöä vähemmän rasittaviksi. eläin-, lintu- ja kasvilajeja häviää sukupuuttoon. Kestävään kehitykseen sitoutuminen edellyt- Luonnon monimuotoisuudella turvataan myös tää uutta ajattelutapaa ja käytännön toiminta- rakennetussa ympäristössä elinolosuhteet tapojen, materiaalivalintojen ja koneiden sekä uhanalaisille lajeille. työvälineiden kehittämistä. Kirjoitus ja kuvat Seppo Närhi. Teksti on hyväksytty Viher- ja ympäristörakentajat ry:n hallituksessa.

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Kestävä maisema suunnittelussa ja rakentamisessa. Kaavasuunnittelija Paula Tuomi, Jyväskylän kaupunki

Kestävä maisema suunnittelussa ja rakentamisessa. Kaavasuunnittelija Paula Tuomi, Jyväskylän kaupunki Kestävä maisema suunnittelussa ja rakentamisessa Kaavasuunnittelija Paula Tuomi, Jyväskylän kaupunki 23.6.2016 Osayleiskaava-alue 32 ha, Kaupungin omistus 30 ha Arkkitehtikilpailun suunnittelualue 50 ha

Lisätiedot

Viherkatot pykälissä

Viherkatot pykälissä Viherkatot pykälissä SUVI BORGSTRÖM, HTT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO OMAPIHA MESSUT HELSINKI 29.3.2012 Esityksen rakenne 1) Viherkatot ja ympäristölainsäädännön tavoitteet 2) Viherkattorakentamisen ohjaus voimassa

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen Asemakaavan sisällöstä 11.4.2013 Asemakaava: yksityiskohtaisin kaavataso Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja 11.10.2016 Taustaa WHOLE on Tampereen teknillisen yliopiston hanke, jonka tavoite on tuottaa

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat

Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat Vuoropuhelun paikka Luopioinen 23.3.2011 Hilkka Vihinen MTT Taloustutkimus Maaseutu, palvelutuotanto ja sopimuksellisuus

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto. Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin

Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto. Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin Metsätieteet yliopistoissa Yliopiston tehtävät Tutkimus, uuden tiedon tuottaminen Opetus, uuden tiedon

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMINTA AJATUS. Sujuvan elämän seutukaupunki - luonnollisesti Lieksa

LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMINTA AJATUS. Sujuvan elämän seutukaupunki - luonnollisesti Lieksa strategia 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 Globaalitalous ja kestävä kehitys Lieksa ei ole irrallaan globaalin talouden vaikutuksesta. Uusiutuvien energialähteiden, ylikansallisten

Lisätiedot

HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA

HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA Vesihuolto 2015 2040 seminaari Tampere 22.10.2015 Teija Hakalahti Sirén Erityisasiantuntija, FT Vapo Oy Clean Waters teija.hakalahti siren@vapo.fi Vankka kokemus hajautetun

Lisätiedot

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET KASVUN EDELLYTYKSET: STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET 2010 2017 Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Kaavoituksessa otetaan huomioon nuorisotilaverkoston alueellinen kattavuus ja nuorisotoimi

Lisätiedot

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/ /naytto/tutkinnonosat

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/ /naytto/tutkinnonosat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1721199/naytto/tutkinnonosat Taimitarhakasvien tuottaminen Koodi: 100759 tunnistaa taimitarhatuotannon kasveja suunnitella taimitarhakasvien viljelyn lisäyksestä

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/ PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01 PEFC lyhyesti Kuva: Scandinavian StockPhoto/gunnar3000 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on kansainvälinen

Lisätiedot

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Maailmanpolitiikka ja tulevaisuuden kehityslinjat Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 11.5.2010 Mitä on kestävä kehitys? Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KANAVAN SEUDUN EKOLOGINEN TARKASTELU

VALKEAKOSKEN KANAVAN SEUDUN EKOLOGINEN TARKASTELU VALKEAKOSKEN KANAVAN SEUDUN EKOLOGINEN TARKASTELU LIITTYEN KAAVOITTAMISEEN Valkeakosken kaupunkisuunnittelu, 2013 Liito-orava SISÄLLYSLUETTELO 1. EKOLOGINEN KÄYTÄVÄ 1.1 Ekologisen käytävän määritelmä 2.

Lisätiedot

Monimuotoisuuden turvaaminen: tieteidenvälinen haaste. FT Susanna Lehvävirta, Kasvitieteellinen puutarha, Helsingin Yliopisto

Monimuotoisuuden turvaaminen: tieteidenvälinen haaste. FT Susanna Lehvävirta, Kasvitieteellinen puutarha, Helsingin Yliopisto Monimuotoisuuden turvaaminen: tieteidenvälinen haaste FT Susanna Lehvävirta, Kasvitieteellinen puutarha, Helsingin Yliopisto Puheenaiheet tänään Monimuotoisuuden turvaaminen Tieteidenvälisyys ja tieteen

Lisätiedot

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Maailman muutokset ovat jo saaneet aikaan sekä supistumista että roimaa kasvua Nykykeskustelussa

Lisätiedot

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet MAANTIETO VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä

Lisätiedot

Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys

Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys Metsä- ja Viherpäivät 2012 Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus /ProAgria Keskukset B hoitoluokat Uudet hoidon laatuvaatimukset

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Biologinen tieto ja ymmärrys 7 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja tunnistamaan

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski- Suomeen 13.1.2016, Jyväskylä Mistä rakentamisen laatu on tehty? Rakentamisen laatu

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti?

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? 9.11.2016 Hyvää huomenta! Vesa Junttila, Kouvola Innovation Oy DI, kehittämispäällikkö, Biolaaksotiimi Kymenlaaksoon elinvoimaa bio- ja kiertotaloudella

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet

Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet Sirpa Törrönen Maisema-arkkitehti Kuntatekniikan keskus Kasvillisuus luo hyvinvointia ja terveyttä. Tutut kasvit voivat herättää valoisia muistoja. Tuoksut, lehtien

Lisätiedot

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik,

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 7.5.2014 Hannu Raitio Projektinjohtaja, Prof. Metsäbiotalous suunnaton mahdollisuus Globaalit toimintaympäristöä muuttavat megatrendit pakottavat meidät

Lisätiedot

Betonipäivät Puukivi - puuta ja betonia yhdessä Kimmo Rinne

Betonipäivät Puukivi - puuta ja betonia yhdessä Kimmo Rinne Betonipäivät 2015 Puukivi - puuta ja betonia yhdessä 29.10.2015 Kimmo Rinne 1 Destamatic Oy lyhyesti Vuonna 1998 perustettu, yksityisomisteinen materiaalien kierrätysalan yritys. Liikevaihto 2015 n. 9

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Viherkerroinmallin soveltaminen piha-alueiden suunnittelukäytäntöihin Helsingissä Sirkku Juhola ja Simo Haanpää, Maankäyttötieteiden laitos

Viherkerroinmallin soveltaminen piha-alueiden suunnittelukäytäntöihin Helsingissä Sirkku Juhola ja Simo Haanpää, Maankäyttötieteiden laitos Viherkerroinmallin soveltaminen piha-alueiden suunnittelukäytäntöihin Helsingissä Sirkku Juhola ja Simo Haanpää, Maankäyttötieteiden laitos Metropolialue muutoksessa 14.3.2014 Kaupunkiseutujen haasteet

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka OULU KASVAA KESTÄVÄSTI Hyväksytty kaupunginhallituksessa 9.8.2010 399 2 Oulu kasvaa kestävästi Sisältö Johdanto... 3 Oulun kaupungin ympäristöjohtaminen... 4 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

SKTY:N SYYSPÄIVÄT OMAISUUDEN HALLINTA JUHA ÄIJÖ, RAMBOLL,

SKTY:N SYYSPÄIVÄT OMAISUUDEN HALLINTA JUHA ÄIJÖ, RAMBOLL, SKTY:N SYYSPÄIVÄT OMAISUUDEN HALLINTA JUHA ÄIJÖ, RAMBOLL, 11.2013 OMAISUUDEN HALLINTA KAUPUNKIOMAISUUS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ INFRASTRUKTUURI INFRAN HALLINTA TOIMINNANOHJAUS RAHOITUS KUNTAPALVELUT KUNNOSSAPITO

Lisätiedot

Hulevesien luonnonmukainen hallinta

Hulevesien luonnonmukainen hallinta Outi Salminen,TKK Vesitalous ja vesirakennus 1.10.2008 Hulevesien luonnonmukainen hallinta Käsitteestä pähkinänkuoressa Luonnonmukaisten suunnitteluperiaatteiden ja tekniikoiden avulla voidaan vähentää

Lisätiedot

Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta

Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta Viheralan kasvinterveysseminaari_säätytalo_24.10.2013 KASVINTERVEYSLAINSÄÄDÄNTÖ Laki kasvinterveyden suojelemisesta (702/2003 muutoksineen) Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 29 Seulonta, murskaus ja jauhatus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan

Lisätiedot

Suomi EU:ssa 20 vuotta kestikö ympäristö. Seppo Vuolanto. Kestikö ympäristö, luonto ja ympäristöhallinto yhdentymisen?

Suomi EU:ssa 20 vuotta kestikö ympäristö. Seppo Vuolanto. Kestikö ympäristö, luonto ja ympäristöhallinto yhdentymisen? Suomi EU:ssa 20 vuotta kestikö ympäristö Seppo Vuolanto Kestikö ympäristö, luonto ja ympäristöhallinto yhdentymisen? Ympäristöhallinnon juurilla YK - Tukholman ympäristökokous 1972 Luonnonvarojen käyttö,

Lisätiedot

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki 1 Esityksen sisältö Perustetyöryhmän esittely Valmistelun aikataulu

Lisätiedot

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013 Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen Eija Lenkkeri 9.10.2013 Alan mielikuva? Piikakulttuuriin Jokainen osaa kotityöt Harmaa talous, pimeä työ Moniosaajia Arjen auttajia Historiaa Käsite Kotityöpalvelu

Lisätiedot

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Markku Saastamoinen Luonnonvarakeskus Luke Suomenhevosen jalostusohjesäännön uudistaminen, Tampere 9.5.2015 Yhteiskunnan muutos hevostalouden

Lisätiedot

LAATUJÄRJESTELMÄ. MaxBro ay

LAATUJÄRJESTELMÄ. MaxBro ay LAATUJÄRJESTELMÄ MaxBro ay JOHDANTO Työn laatu ja asiakastyytyväisyys ovat perusta, jonka päälle MaxBro ay on rakennettu. Rakennuspalveluiden tuottaminen on myös asiakaspalvelua ja onnistunut vuorovaikutus

Lisätiedot

Voimametsistä viherkattoihin -työpaja

Voimametsistä viherkattoihin -työpaja Voimametsistä viherkattoihin -työpaja 1 Teppo Tutkija 12.6.2015 Voimametsistä viherkattoihin Ekosysteemipalveluista ja ympäristöystävällisestä viherrakentamisesta lisäarvoa matkailuun 1.1.2015-31.12.2017

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Ympäristövastuut Äänekoskella Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Luontoarvopankit mahdollisen toiminnanharjoittajan puheenvuoro. Eduskunnan ympäristövaliokunta. Lauri Kivekäs

Luontoarvopankit mahdollisen toiminnanharjoittajan puheenvuoro. Eduskunnan ympäristövaliokunta. Lauri Kivekäs Luontoarvopankit mahdollisen toiminnanharjoittajan puheenvuoro Eduskunnan ympäristövaliokunta Lauri Kivekäs 8.3.2016 Rudus Oy Historia ulottuu Suomessa yli 110 vuoden taakse. Kiviainestoiminta aloitettiin

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Puutarhaneuvos Pekka Leskinen www.pekkaleskinen.fi. Viheralan työsuojelu 11.11.2015

Puutarhaneuvos Pekka Leskinen www.pekkaleskinen.fi. Viheralan työsuojelu 11.11.2015 Viheralan työsuojelu 11.11.2015 Työsuojelun tavoitteet: Turvalliset ja terveelliset työolot Työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen Tärkeää: Osa jokapäiväistä työntekoa Yhdessä luotuja työsuojelukäytäntöjä

Lisätiedot

Suomi, jonka haluamme 2050 Kesta va n kehityksen yhteiskuntasitoumus

Suomi, jonka haluamme 2050 Kesta va n kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050 Kesta va n kehityksen yhteiskuntasitoumus Visio: Luonnon kantokyvyn rajoissa hyvinvoiva Suomi "Vuonna 2050 Suomessa jokainen ihminen on arvokas yhteiskunnan jäsen. Suomi on hyvinvointiyhteiskunta,

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016 Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016 Vahvuudet Nykyiset mallit Tiedetään mitä on tarjottavana - Tai ainakin pitäisi

Lisätiedot

Perinnebiotooppien ekosysteemipalvelut ja tukea niiden päivitysinventoinnille. Janne Heliölä, SYKE MATO-seminaari, Säätytalo 15.2.

Perinnebiotooppien ekosysteemipalvelut ja tukea niiden päivitysinventoinnille. Janne Heliölä, SYKE MATO-seminaari, Säätytalo 15.2. Perinnebiotooppien ekosysteemipalvelut ja tukea niiden päivitysinventoinnille Janne Heliölä, SYKE MATO-seminaari, Säätytalo 15.2.2017 Perinnebiotoopit ovat arvokas osa maaseutuamme Perinteisen laidunnuksen

Lisätiedot