Laatu- ja ympäristöohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laatu- ja ympäristöohjelma"

Transkriptio

1 viihtyisän ympäristön rakentaja viihtyisän ympäristön rakentaja (Sansation Light, Color: Pantone 425C, CMYK 0,0,0,80) PANTONE 375C CMYK 46, 0, 00, 0 RGB 5, 20, 6 WEB #97C93D PANTONE 355C CMYK 98,, 00, 2 RGB 0, 50, 76 WEB #00964C Laatu- ja ympäristöohjelma

2 Laatu- ja ympäristöohjelma Mitä laadukas ympäristö on? Mikä on VYRAn toimintamalli Ympäristö on laadukas, kun se täyttää tilaajan odotukset ja on hyvän rakennustavan mukainen. Jäsenyritys sitoutuu noudattamaan yhdistyksen hyväksymää laatu- ja ympäristöohjelmaa. Viherrakentaja paneutuu tilaajan vaatimuksiin Ohjelmassa jäsenyritys sitoutuu noudattaja tutustuu urakka-asiakirjoihin ja suunnitel- maan laatuajattelua, joka kattaa yrityksen koko miin huolellisesti. toiminnan sekä henkilökunnan. Laadun kehittäminen on osa yrityksen jatkuvaa toimintaa. Urakan eri vaiheissa rakentaja kertoo mahdollisista muutostarpeista ja ehdottaa mahdollisia Jäsenet sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa työ. Mahdol- yhteisiä arvoja, jotka ovat: lisista muutoksista neuvotellaan tarvittaessa suunnittelijan kanssa. Viihtyisä ja vihreä ympäristö Korkea osaaminen ja Rakentajalla on kutakin työtä varten ammattielinikäinen oppiminen taitoinen henkilöstö, pätevä työnjohto, laaduk Luotettavuus kaat materiaalit ja taimet sekä kohteeseen so Asiakaslähtöisyys pivat koneet ja työvälineet. Hyvinvoiva työyhteisö

3 Laatuun perustuva työ yleisesti Ympäristö on laadukas, kun se täyttää tilaajan odotukset ja on hyvän rakennustavan mukainen. 1. Laatuun pohjautuva toiminta 1.1. Yritys hoitaa yhteiskunnalliset velvoitteet sekä noudattaa asiakkaan kanssa sovittuja toimintatapoja. Jäsenyritys on joko Rala ry:n tai Tilaajavastuu.fi jäsen Yritys seuraa alan lainsäädännön ja määräysten muutoksia ja kouluttaa vastuuhenkilöt sekä tarvittaessa henkilökunnan. Yritys tuntee yleiset sopimusehdot ja hyvän rakennustavan, mm YSE, InfraRYL ja alan omat määräykset (mm VRT, VHT, hoitoluokitukset, toimitus- ja takuuehdot, kasvualustanormit, RT-kortit) Toiminnassa otetaan huomioon kestävä kehitys Yritystoiminnan jatkuvuuden perustana on kannattava liiketoiminta Yrityksen asiantuntemus on asiakkaan käytettävissä. Yhteistyössä etsitään paras tilanteeseen sopiva ja taloudellisesti järkevä ratkaisu. Mahdollisista suunnitelmamuutoksista sovitaan suunnittelijan kanssa Yritys tuntee suomalaiset kasvuolosuhteet ja valitsee kestävät kasvit ja materiaalit. Kasvualustana käytetään vain tutkittua, Viherympäristöliiton hyväksymät kasvualustanormit täyttävää materiaalia. Taimimateriaali hankitaan luotettavilta toimittajilta. Käytetään luotettaviksi todettuja yhteistyökumppaneiden tuotteita, materiaaleja ja palveluja Yritys tuntee ja tunnistaa haitalliset vieraslajit, joita ei saa käyttää Suomessa. Hallitaan vaarallisesti lisääntyvien lajien torjuntakeinot Yritys tuntee ja tunnistaa vaaralliset kasvintuhoojat. Jos vaarallinen kasvintuhooja löydetään, asiaan reagoidaan välittömästi tiedottamalla asiasta Eviraa Yritys hallitsee luontoa säästävät rakentamistekniikat. Esimerkiksi putki- ja kaapeliojien avokaivuun sijaan käytetään suuntaporausta, mikä säästää maanpäällä olevan kasvillisuuden ja rakenteet Yritys rakentaa tarvittaessa rakennusalueella maa-ainesten vesistöön huuhtoutumisen estävät suodatusaltaat, joihin kiintoainekset jäävät Yritys tekee sovitut työt kerralla sopimuksen mukaisesti Oleellinen osa laatuun pohjautuvaa toimintaa on hoitaa mahdolliset reklamaatiot viipymättä ja asiallisesti Jäsenyritys käyttää yhdistyksen laatimia yhteisiä lomakkeita.

4 2. Yrityksen henkilöstö 2.1. Yrityksellä on ammattitaitoinen henkilöstö ja työnjohto Yritys kouluttaa henkilöstöä ja ohjaa lisäkoulutukseen. Mahdolliset tiedolliset ja ammatilliset puutteet korjataan Yhdistys järjestää itse tai yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa lisä- ja täydennyskoulutusta jäsenyrityksille Yrityksellä on omavalvonta, jonka tavoitteena on kehittää yrityksen omaa laatua ja vähentää virheitä sekä oppia virheistä ja vääristä toimintatavoista. 3. Markkinointi ja tuotekehitys 3.1. Yritys on mukana yhdistyksen yhteisilmoittelussa ja tiedotuksessa. Jäsenellä on oikeus käyttää yhdistyksen yhteisiä tunnuksia ja mainosmateriaalia. Tavoitteena on yhdessä edistää ja yhdenmukaistaa laatuun perustuvaa viherrakentamista ja hoitoa Jäsenet kehittävät toimintaansa palveluperiaatteella. Palvelukonseptiin kuuluvat konsultointi- ja suunnittelupalvelut tarjotaan joko omana palveluna tai yhteistyökumppanin kautta. 4. Ympäristövastuu ja jätehuolto Ympäristövastuun ja jätehuollon kannalta yritys noudattaa seuraavia asioita Kaikessa toiminnassa noudatetaan viranomaismääräyksiä Toiminnassa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita Toiminta kuormittaa mahdollisimman vähän ympäristöä Toiminta suunnitellaan niin, että jätteiden määrä minimoituu. Suositaan kierrätystä ja materiaalien uusiokäyttöä. Valitaan yhteistyökumppanit, jotka noudattavat samoja pelisääntöjä 4.4. Rakentamisessa ja hoidossa syntyvät jätteet lajitellaan ja ongelmajätteet käsitellään asianmukaisesti Lannoitus ja kasvinsuojelu perustuvat vain tarpeeseen. Käytetään mahdollisuuksien mukaan pitkävaikutteisia lannoitteita. Otetaan käyttöön uusia tapoja vähentää ravinteiden huuhtoutumista, esimerkiksi biohiili Rakennuspaikalla syntyvä biomassa käytetään hyödyksi raaka-aineena tai toimittaan jatkokäyttöön Käytetään ympäristöä säästäviä rakentamistekniikoita. Rakennuspaikalla syntyvien kiintoaineisten kulkeutuminen vesistöön estetään Tuote- ja tavarantoimittajat valitaan niin, että edellä mainitut periaatteet toteutuvat Aliurakoitsijoiden vaaditaan sitoutuvan noudattamaan näitä samoja pelisääntöjä.

5 5. Työturvallisuus ja työnsuojelu 5.1. Yrityksellä on työsuojeluohjelma Yritys noudattaa työturvallisuudesta annettuja lakisääteisiä työturvallisuusohjeita sekä työpaikkakohtaisia määräyksiä Yritys sitoutuu perehdyttämään yrityksen henkilöstön yhdistyksen Turvamappiin Yritys laatii työmaakohtaisen työturvallisuusohjeistuksen sekä riskikartoituksen Työmaalla käytetään aina tarvittavia työsuojaimia, kuten suojakypärä, suojalasit, kuulosuojaimet, turvakengät, hengityssuojaimet, suojavaatteet. Huolehditaan siitä, että tiedotusvälineiden kanssa asioitaessa yrityksen henkilöstöllä on kuvaustilanteissa asianmukaiset henkilökohtaiset suojaimet ja työvaatetus. 6. Rakennusmateriaalit ja valmistus 6.1. Teollisesti valmistetut kasvualustat. Kasvualustassa käytettävien kivennäismaalajien pitää olla vähintään 80 prosenttisesti kierrätettäviä kaivumaita. Kivennäismaalajit seulotaan joko keskitetysti alueellisilla maankäsittelyalueilla tai kohdekohtaisesti rakennuspaikalla kuljetusten minimoimiseksi Paikalla tehdyt kasvualustat. Peltomultaa käytetään vain, kun se joudutaan kuorimaan rakennustyömaan alta Kompostimullat. Kompostin on oltava riittävän puhdasta ja oikeanlaisen prosessin läpikäynyttä biologista tai teollisuuskompostia, jonka käyttö täyttää kasvualustana Viherympäristöliiton kasvualustanormit Puutavara, kestopuu. Kyllästetyn puutavaran sijaan suositaan vaihtoehtoisia materiaaleja, kuten lehtikuusi, lämpökäsitelty puu tai kierrätysmateriaaleista valmistetut tuotteet. Väliaikaisissa ratkaisuissa ei käytetä lainkaan kyllästettyä puutavaraa (rajaukset, suojaukset) Pinnoitteet. Pintamateriaalien soveltuvuus kohteeseen varmistetaan ennen rakentamista, erityisesti kulutus- ja kuormituskestävyys. Suositaan paikallista valmistusta kuljetuskustannusten minimoimiseksi. Käytetään kestäviksi todettuja materiaaleja, raaka-aineita ja tuotteita Kiviainekset. Suositaan lähiseudun kiviaineksia. Tavoitteena on nollakiviaines. Nollakiviainessuunnittelu tarkoittaa alueen suunnittelua niin, että paikalle ei tarvitse tuoda tai sieltä ei tarvitse viedä pois kiviainesta (Infra ry). Suositaan paikallisia maa-ainespankkeja. 7. Henkilöstö 7.1. Suositaan henkilöstön yhteiskuljetuksia ja kimppakyytejä. 8. Koneet ja laitteet 8.1. Koneet ja kuljetuskalusto pidetään hyvin huollettuina polttoaineen kulutuksen, päästöjen ja vuotojen minimoimiseksi sekä käyttöiän ja käyttövarmuuden maksimoimiseksi. Huolloista pidetään kirjaa ja tehtävä annetaan vastuuhenkilölle Valitaan kulutuksen, melun, päästöjen ja käyttötehokkuuden mukaisesti sopivat koneet ja laitteet Koneet ja laitteet mitoitetaan työtehtävän mukaisesti.

6 Laatu- ja ympäristöohjelma Laatu- ja ympäristöohjelma perustuu toimintaympäristöanalyysiin Toimintaympäristön analyysin tavoitteena on hahmottaa alan nykyinen toimintaympäristö ja siinä odotettavissa olevat muutokset. Toimintaympäristöllä tarkoitetaan yhteistyön toteutukseen olennaisesti vaikuttavia poliittisia, yhteiskunnallisia, lainsäädännöllisiä, taloudellisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja luonnonympäristöön liittyviä tekijöitä. Nämä tekijät on otettava huomioon kun yhteistyötä suunnitellaan, jotta se istuu järkevästi toimintaympäristöönsä ja pohjautuu paikalliseen todellisuuteen ja vallitseviin olosuhteisiin. Kun toimintaympäristö otetaan huomioon, yhteistyöstä on mahdollista suunnitella tarkoituksenmukainen eli siinä 1. tehdään oikeita asioita 2. tehdään oikealla tavalla 3. tehdään oikealle asiakasryhmälle

7 Toimintaympäristön kuvaus Taloudellinen ympäristö Viherrakentamisalan taloudelliseen kehittymiseen vaikuttavat yleinen yhteiskunnan taloudellinen tilanne, rakennusalan suhdanteet, julkisen sektorin kehitys sekä yksityissektorin kulutustilanne sekä yleinen tietämys ja asenne. Viheralan volyymi tulee kasvamaan edelleen. Suomessa viherrakentamisen taso on jäljessä Keski-Euroopan tasosta laadullisesti ja investointien arvolla mitattuna. Varallisuuden kasvun myötä yksityiset ihmiset tulevat käyttämään enemmän rahaa omaan lähiympäristöönsä. Tulee uusia asiakasryhmiä, mikä mahdollistaa kysynnän kasvun. Ihmiset hankkivat viheralan palveluja, joista eniten tulevat kasvamaan pihan hoitopalvelut. Verkostoituminen on mahdollisuus tarjota isompia kohteita ja määrällisesti enemmän. Ympäristö imagon rakentajana ja viihtyisyyden lisääjänä on Suomessa vielä vähän käytetty keino yrityksissä ja kunnissa. Päättäjien ja yleisesti ihmisten tietoisuus viheralan merkityksestä ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin lisääntyy. Viheralan palvelujen kysyntä tulee laajentumaan terveys- ja virkistyspalvelujen tuottamiseen. Uusia liiketoimintoja syntyy, esimerkkinä terapeuttiset luontoympäristöt ja terveysmetsät. Kuntien eri hallintokuntien yhdistyminen järkevöittää viherkokonaisuuden hallintaa. Kuntien hallinnollinen tilanne luo epävarmuutta markkinoiden kehittymisestä. Kuntien yhteenliittyminen sekä ulkoistaminen tuovat lisää työtä yksityisille viherrakennusyrityksille. Samalla urakkakoon kasvu aiheuttaa sen, että osa yrittäjistä ei voi tarjota urakoita pääurakoitsijana vaan aliurakoitsijana. Isoissa kuntaliitoksen kunnissa yksityiset yritykset tulevat hoitamaan kaukana pääkuntakeskuksesta olevien pienempien taajamien viheralueiden rakentamista ja ylläpitoa. Puutarhaharrastus on yksi suosituimmista harrastuksista. Merkittävin hyöty yhteisestä markkinoinnista ja tiedottamisesta on mahdollisuus saavuttaa yksityisasiakassektorilla. Markkinointia on kehitettävä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, esimerkiksi sidosryhmien ja yhteisöjäsenten sekä muiden viheralan yhdistysten kanssa. Tuotteistetaan pihapalveluja tarjoamalla kokonaispalvelua tai osapalveluna eri pihan osa-alueita tai rakentamista. Viherrakentamisen urakkakoot kasvavat ja osa yrityksistä kasvaa moniosaajiksi. Viherrakentaminen tulee olemaan kuitenkin vahvasti erikoisrakentamista, mikä mahdollistaa yritysten vahvan imagon rakentamisen sekä alan yhteistyön markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Viherrakentamisen volyymin kasvaessa kilpailu kiristyy ja tämä pakottaa yritykset entistä tehokkaammiksi.

8 Poliittinen ympäristö Poliittinen päättäjien asenteeseen on edelleen vaikutettava, vaikka yleinen tietämys viheralan merkityksestä on lisääntymässä. Viheralan on aktiivisesti jaettava tietoa päättäjille viheralan myönteisistä vaikutuksista, koska varsinkin julkisella sektorilla talous kiristyy ja ilman perusteluja viheralueiden tasosta, erityisesti hoitotasosta, tingitään. Säästöjä on etsittävä hallitusti, ei yleisesti juustohöylällä ja sattumanvaraisesti puistojen hoitotöistä tinkien. Yksityispihapuolella kotitalousvähennys on merkittävästi lisännyt pihojen peruskorjausta ja se kannustaa jatkossa käyttämään pihojen hoitopalveluja. Päättäjille on kerrottava kotitalousvähennyksen myönteisestä vaikutuksesta yritystoimintaan. EU:n erilaiset ohjelmat tukevat kaavatasolla viheralueiden laaja-alaista suunnittelua. Esimerkiksi Green Infra, (vihreä infra) ekosysteemipalvelut ja biodiversiteetti (luonnon monimuotoisuus) ovat viheralan kannalta merkittäviä asioita. Viheralan on kehitettävä uusien haasteiden myötä yritystoimintaa. Esimerkkinä viherkatot ja viherseinät sekä hulevesirakenteet, kuten viivytysaltaat, imeytyspainanteet, maanalaiset lokerikkojärjestelmät sekä kasvien osuus veden puhdistusprosessissa. Yksi osaamisen alue on luonnonmukainen viherrakentaminen. Miten edistetään monipuolisella kasvillisuudella eläinten, hyönteisten ja lintujen esiintymistä. Esimerkkinä hollantilainen projekti Living Garden. Globaalit muutokset vaikuttavat viheralaan. Ilmastonmuutos pakottaa muuttamaan ympäristönsuunnittelua. On varauduttavat sääolojen muutoksiin, erityisesti ääri-ilmiöihin. Tämän takia muun muassa hulevesisuunnittelun merkitys korostuu. Tämä on mahdollisuus, joka viheralan on hyödynnettävä ottamalla hulevesien suunnittelu, rakentaminen ja hoito osaksi työnkuvaa. Ilmastonmuutoksen myötä kasvivalikoima monipuolistuu, mutta samalla erilaiset kasvitautija tuholaisriskit kasvavat. Ilmastonmuutoksen takia kevät- ja alkukesän sateet vähenevät, mutta syyssateet lisääntyvät. Kasvien menestymisen varmistamiseksi pitää rakentaa kastelujärjestelmiä erityisesti alueilla, joilla kasvien halutaan menestyvän ja kasvavan koko ajan. Toisaalta alueilla, joilla ei ole kastelujärjestelmää, käytetään kuivuutta sietäviä lajeja. Tutkimuksen kautta saadaan käyttöön uusia menetelmiä, joilla voidaan ehkäistä ympäristökuormaa, esimerkiksi biohiilen käyttö. Erilaiset trendit ja kulutustottumusten muutokset on huomioitava viheralan tuote- ja yritystoiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi paikallisuus, kaupunkiviljely, kierrättäminen ja ekologisuus ovat asioita, joilla on myönteistä merkitystä viheralalla oikein hoidettuna. Rakennetaan ympäristöä säästäen. Kestävä rakentaminen on tuleva tapa toimia.

9 Sosiaalinen ympäristö Ihmisten keski-iän nousu, eläkeläisten määrän kasvu sekä toisaalta elintason kohoaminen merkitsevät muutoksia viheralan palveluiden kysyntään. Ammattitaitoisesta työvoimasta tulee olemaan puutetta. Viheralan on itse oltava aktiivinen alan vetovoiman säilyttämisessä nuorten keskuudessa ja toisaalta oltava aktiivinen täydennyskoulutuksen tukemisessa. Ikääntymisen vaikutukset on tiedostettava viherrakentamisessa turvaamalla esteettömyys, virikkeellisyys, asioiden mahdollistaminen (korotetut kasvualustat mm vanhuksilla). Varallisuuden kasvu, kakkosasuntojen iso määrä, lisääntyvä ulkomailla asuminen sekä eläkeläisten määrän nousu merkitsevät mahdollisuuksia viheralan yrityksille tarjota muun muassa pihojen hoitopalveluja. Lisääntyvä vapaa-aika ja tottumus käyttää palveluja lisäävät yksityispihoissa ammattilaisten käyttöä. Varsinkin nuoret sukupolvet ovat valmiimpia investoimaan asumiseen ja ympäristöön pitkäaikaisilla lainoilla. Ulkomainen työvoima lisääntyy. On varauduttava työntekijöiden puutteelliseen kielitaitoon kouluttamalla tai mahdollistamalla koulutus sekä kommunikointia helpottavien sanastojen tulkkien avulla. Teknologinen ympäristö Ihmiset ovat yhä valistuneempia ja laatu- ja hintatietoisempia. Tietoa haetaan internetissä. Internetissä on pystyttävä tarjoamaan oikeaa ja ymmärrettävällä tavalla tietoa, mikä auttaa ihmisiä tekemään hankintapäätöksiä realistisella pohjalla. Tieto hyvistä ja huonoista asioista leviää nopeasti. Erityisesti sosiaalisen median vaikutusta ei pidä aliarvioida. Viheralan on pidettävä yllä informatiivisia sivustoja ja tarjottava sosiaalisessa mediassa asiallisia tiedotus- ja keskustelukanavia, jotta kysyntä ohjautuu ammattilaisen käyttöön. Erityisesti on korostettava ammattityöllä saavutettavia etuja ja esiteltävä onnistuneita ratkaisuja eri tavoin. Internetin avulla jaetaan ideoita, hyviä esimerkkejä sekä kustannustietoa. Erilaiset pihasuunnittelua helpottavat ideapohjaiset suunnitteluohjelmat yleistyvät internetissä. Niiden käyttö on ilmaista.

10 Laatu- ja ympäristöohjelma Kestävän kehityksen määritelmä Kaiken toiminnan tavoitteena on turvata ny- Vihreä infrastruktuuri (Green Infra) lyhyt määrikyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen telmä mahdollisuudet maapallolla. Vihreällä infrastruktuurilla autetaan liittämään erilaisia luontoalueita kaupunkirakenteeskestävä kehitys viherrakentamisessa sa yhteen rakentamalla yhtenäisiä ekologisia Viherrakentamisen ja viheralueiden hoidon ta- käytäviä, eli viheralueet ovat liitoksissa toisiinvoitteena on sosiaalisesti toimivan, esteettises- sa. Tässä huomioidaan kaikenlaiset viheralueet ti ja ekologisesti tasapainoisen elinympäristön yksityispihoista puistometsiin. rakentaminen ja ylläpito. Viheralue voi olla myös hoidon kautta syntyvä. Hyvä ja kestävä Ekosysteemipalvelut lyhyt määritelmä viheralue palvelee käyttäjien tarpeita, mutta on myös elinympäristönä monipuolinen eri eliöla- Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan ekosysjeille. Viheralue on turvallinen, terveellinen ja teemien, esimerkiksi viheralueiden, puistojen, viihtyisä. Elinkaarinäkökulmasta viheralue on metsien, tuottamia ilmaisia, aineellisia ja aineettomia hyötyjä ihmisille. taloudellisesti kestävä. Viherrakentamisen ja hoidon aikana tunniste- Biodiversiteetti lyhyt määritelmä taan ympäristön kannalta kielteiset vaikutukset ja sitoudutaan kehittämään toimintatapoja Biodiversiteetillä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuutta. Tällä hetkellä eri hyönteis-, ympäristöä vähemmän rasittaviksi. eläin-, lintu- ja kasvilajeja häviää sukupuuttoon. Kestävään kehitykseen sitoutuminen edellyt- Luonnon monimuotoisuudella turvataan myös tää uutta ajattelutapaa ja käytännön toiminta- rakennetussa ympäristössä elinolosuhteet tapojen, materiaalivalintojen ja koneiden sekä uhanalaisille lajeille. työvälineiden kehittämistä. Kirjoitus ja kuvat Seppo Närhi. Teksti on hyväksytty Viher- ja ympäristörakentajat ry:n hallituksessa.

Laatu ja -ympäristöohjelma TOIMINTAMME PERUSTA

Laatu ja -ympäristöohjelma TOIMINTAMME PERUSTA Laatu ja -ympäristöohjelma TOIMINTAMME PERUSTA Viheraluerakentajat ry. on asettanut jäsenilleen yhteisiä toimintatavoitteita, toimintaperiaatteita ja vaatimuksia. 1. Laadukas toiminta Yritys sitoutuu noudattamaan

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Viheralan asenteet kompostia kohtaan nyt - entä huomenna? Tom Niemi Agronomi, yrittäjä Viherympäristöliiton kasvualustatyöryhmän pj

Viheralan asenteet kompostia kohtaan nyt - entä huomenna? Tom Niemi Agronomi, yrittäjä Viherympäristöliiton kasvualustatyöryhmän pj Viheralan asenteet kompostia kohtaan nyt - entä huomenna? Tom Niemi Agronomi, yrittäjä Viherympäristöliiton kasvualustatyöryhmän pj Tätä on kysytty: VYL:n näkemys komposteista Millaisia sääntöjä/ohjeita

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Nurmikko- ja niittyalueen ympäristövaikutukset

Nurmikko- ja niittyalueen ympäristövaikutukset Nurmikko- ja niittyalueen ympäristövaikutukset Luennon sisältö Materiaalien ympäristövaikutukset Perustamisen ympäristövaikutukset Ylläpidon ympäristövaikutukset Muut ympäristövaikutukset Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

SENNI-projekti esittäytyy

SENNI-projekti esittäytyy SENNI-projekti esittäytyy Aloitusseminaari 26.01.2012 Projektipäällikkö Liisa Nurminen Itä-Suomen yliopisto Green Care Green Care on käsite, jolle ei vielä toistaiseksi ole yksiselitteistä suomenkielistä

Lisätiedot

Pursialan ekoteollisuuspuisto ja Mikkelipuisto. Hannele Hynninen elinkeinoasiamies

Pursialan ekoteollisuuspuisto ja Mikkelipuisto. Hannele Hynninen elinkeinoasiamies Pursialan ekoteollisuuspuisto ja Mikkelipuisto Hannele Hynninen elinkeinoasiamies Mikkelin sijainti MIKKELIPUISTO www.mikkelipuisto.fi Mikkelipuisto Sijaitsee Mikkelin keskustan välittömässä läheisyydessä.

Lisätiedot

Kestävä maisema suunnittelussa ja rakentamisessa. Kaavasuunnittelija Paula Tuomi, Jyväskylän kaupunki

Kestävä maisema suunnittelussa ja rakentamisessa. Kaavasuunnittelija Paula Tuomi, Jyväskylän kaupunki Kestävä maisema suunnittelussa ja rakentamisessa Kaavasuunnittelija Paula Tuomi, Jyväskylän kaupunki 23.6.2016 Osayleiskaava-alue 32 ha, Kaupungin omistus 30 ha Arkkitehtikilpailun suunnittelualue 50 ha

Lisätiedot

Renne Sänisalmi. Maa-ainesseminaari 6.5.2010 Kajaani

Renne Sänisalmi. Maa-ainesseminaari 6.5.2010 Kajaani Renne Sänisalmi Kouluttaja, Kainuun ammattiopisto KIVIAINEKSET JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Maa-ainesseminaari 6.5.2010 Kajaani AIKUISOPISTO Esityksen sisältöä: viher- ja ympäristörakentaminen kiviainesten

Lisätiedot

YRITYSPALVELUJA VAKKASUOMALAISILLE MONIALAYRITTÄJYYDEN UUDET TRENDIT MAASEUDULLA GREEN CARE BIOTALOUS LUONNON- JA MAISEMANHOITO HYÖTYHAMPPU SITRA

YRITYSPALVELUJA VAKKASUOMALAISILLE MONIALAYRITTÄJYYDEN UUDET TRENDIT MAASEUDULLA GREEN CARE BIOTALOUS LUONNON- JA MAISEMANHOITO HYÖTYHAMPPU SITRA MONIALAYRITTÄJYYDEN UUDET TRENDIT MAASEUDULLA GREEN CARE BIOTALOUS LUONNON- JA MAISEMANHOITO HYÖTYHAMPPU SITRA Ulla Kallio GREEN CARE LÄHDE: http://www.gcfinland.fi Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

NUUKSION TAIKA MAGIC OF NUUKSIO. Satu Selvinen 6.2.2014

NUUKSION TAIKA MAGIC OF NUUKSIO. Satu Selvinen 6.2.2014 NUUKSION TAIKA MAGIC OF NUUKSIO Satu Selvinen 6.2.2014 ELÄMYKSEN ELEMENTITI Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO AINUTKERTAISUUS AITOUS TARINA MONISAISTISUUS KONTRASTI VUOROVAIKUTUS Hyvä tarina antaa

Lisätiedot

Viherkatot pykälissä

Viherkatot pykälissä Viherkatot pykälissä SUVI BORGSTRÖM, HTT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO OMAPIHA MESSUT HELSINKI 29.3.2012 Esityksen rakenne 1) Viherkatot ja ympäristölainsäädännön tavoitteet 2) Viherkattorakentamisen ohjaus voimassa

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Korttelit osana viherrakennetta Kaupunkiluennot l l Mari Ariluoma

Korttelit osana viherrakennetta Kaupunkiluennot l l Mari Ariluoma Korttelit osana viherrakennetta Korttelipihojen toiminnot Tekniset toiminnot Pysäköinti Pyöräpaikat Pelastustiet Jätehuolto Talvikunnossapito Esteettömyys Leikkipaikat Rakennettavuus Hulevedet Kansirakenteet

Lisätiedot

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Ulla Koivusaari 29.11.2007 Studia Generalia - luentotilaisuus Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla 1 Sisältö Kestävä kehitys ja sen uhkatekijät

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen uudet painopisteet. Susanna Kankaanpää Ilmastoasiantuntija, HSY

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen uudet painopisteet. Susanna Kankaanpää Ilmastoasiantuntija, HSY Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen uudet painopisteet Susanna Kankaanpää Ilmastoasiantuntija, HSY Tavoitteena turvallinen ja ilmastonkestävä kaupunkiseutu Nyt ja muuttuvissa olosuhteissa

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

± ± ± ± ±± ± ± ƒ ± ; ±± Ι [ [

± ± ± ± ±± ± ± ƒ ± ; ±± Ι [ [ ± ± ± ± ±± ± ± ƒ ± ; ±± Ι [ [ ±± ± ±± ±± ) ± 6± ± ± ; ; ± ± ± ± ±± ) ± ± ± ± ± ;; ± ± ± ± ; ; ; ± ± ± ; ) ; ± ± ƒ ; 6± ± ± ± ± Ι ± ; ) ± ± ± ƒ ; ± ±± ; ƒ ƒ) ± ± ± ƒ ; ƒ ± ; ± ; ) ± ± ± ƒ ± ± ± ; ± ± ;±

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Metsien käyttötavoitteiden yhteensovittaminen. ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Saara Lilja-Rothsten Päättäjien 43. Metsäakatemia 30.8.

Metsien käyttötavoitteiden yhteensovittaminen. ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Saara Lilja-Rothsten Päättäjien 43. Metsäakatemia 30.8. Metsien käyttötavoitteiden yhteensovittaminen ilmastonmuutokseen sopeutumisessa Saara Lilja-Rothsten Päättäjien 43. Metsäakatemia 30.8.2017 Yhteensovittamisessa on kyse monitavotteisesta kestävyydestä

Lisätiedot

MAMA-TYÖRYHMÄN KANNANOTTO

MAMA-TYÖRYHMÄN KANNANOTTO MAMA-YÖRYHMÄN KANNANOO KVÄ 2012 Koskien maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä muun lainsäädännön ja niitä tulkitsevan ohjeistuksen puutteita ja kehittämistavoitteita yöpaja Ympäristöministeriössä 26.11.2012

Lisätiedot

Yhteistyön muotoja kaupunkiviljelyssä

Yhteistyön muotoja kaupunkiviljelyssä Yhteistyön muotoja kaupunkiviljelyssä O U L U N K A U P U N K I V I L J E LY P Ä I VÄ 2 2. 4. 2 0 1 7 K R I S TA W I L L M A N TA M P E R E E N Y L I O P I S TO, J O H TA M I S KO R K E A KO U L U Esityksen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

Infrarakentamisen ympäristöasiakirja - kokonaisuus Ympäristöjohtaminen hankkeissa. Kurkistus kehityshankkeeseen

Infrarakentamisen ympäristöasiakirja - kokonaisuus Ympäristöjohtaminen hankkeissa. Kurkistus kehityshankkeeseen Infrarakentamisen ympäristöasiakirja - kokonaisuus Ympäristöjohtaminen hankkeissa Kurkistus kehityshankkeeseen 12.5.2017 Heidi Huvila, Helsinki heidi.huvila@hel.fi Heidi Huvila 15.12.2016 1 Heidi Huvila

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Kuvitus: Jarkko Vehniäinen Ulkoasu: Sami Saresma Harkitse, valitse oikein. Tule ajatelleeksi, muuta asennettasi. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen on kaikkien

Lisätiedot

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila POROYMPÄRISTÖ ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila POROYMPÄRISTÖ Poroympäristö Poron kannalta tila, ravintoa, rehua, rauhaa Poronhoidon kannalta tila harjoittaa elinkeinoa, erään

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

RESURSSITEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN JA YLEISTEN ALUEIDEN YLLÄPITOON. Riina Känkänen SKTY 22.5.2015 Turku

RESURSSITEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN JA YLEISTEN ALUEIDEN YLLÄPITOON. Riina Känkänen SKTY 22.5.2015 Turku RESURSSITEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN JA YLEISTEN ALUEIDEN YLLÄPITOON Riina Känkänen SKTY 22.5.2015 Turku MITEN HELSINGIN RAKENNUSVIRASTON KESKEISTEN TOIMINTOJEN RESURSSITEHOKKUUTTA VOIDAAN PARANTAA? Puisto-

Lisätiedot

Ympäristöasioiden viisi kehityspolkua vuoteen 2030

Ympäristöasioiden viisi kehityspolkua vuoteen 2030 Ympäristöasioiden viisi kehityspolkua vuoteen 2030 Luonnos kehityspoluista, taustana nykyinen ympäristöohjelma Varsinais-Suomen ELY-keskus / Kirsi Kärpijoki Ympäristöohjelman lisäarvo 1/2 Valtakunnallisia

Lisätiedot

Green Care -tutustumistreffit KEURUU

Green Care -tutustumistreffit KEURUU Green Care -tutustumistreffit 13.6.2017 KEURUU Mitä Green Care eli vihreä hoiva tai voima ovat? Ihmisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistämistä luonnon, eläinten, puutarhatai maatilaympäristön avulla

Lisätiedot

Näkemys viheralan kehittymisestä 2012 2020 VAR-VISIO 2020

Näkemys viheralan kehittymisestä 2012 2020 VAR-VISIO 2020 Näkemys viheralan kehittymisestä 2012 2020 VAR-VISIO 2020 VAR-visio 2020 Mikä on ympäristörakentamisen tulevaisuus? Mikä on Viheraluerakentajat ry:n rooli? Teksti: Seppo Närhi 1. Megatrendit Muuttoliike

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys 1.2.2011 Anne Korhonen Toteutus etsittiin viitteitä Green Care -malliin soveltuvista palvelutarpeista palvelustrategiat, palvelutarve- ja väestöselvitykset,

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa Suomen Franchising-Yhdistys ry. (SFY) Yhdistys on perustettu 1988 Vuonna 2013 yhdistys viettää 25-juhlavuotta teemalla 1000 uutta yritystä

Lisätiedot

Kansallispuistot ja kestävä luontomatkailu

Kansallispuistot ja kestävä luontomatkailu Kansallispuistot ja kestävä luontomatkailu Kestävä luontomatkailu Metsähallituksessa Metsähallitus edistää Kestävän luontomatkailun periaatteita kaikessa omassa toiminnassa sekä yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien

Lisätiedot

UPM SILVESTA LUONTO- JA MAISEMATYÖ- PALVELUT

UPM SILVESTA LUONTO- JA MAISEMATYÖ- PALVELUT UPM SILVESTA LUONTO- JA MAISEMATYÖ- PALVELUT UPM SILVESTA UUDENLAINEN TAPA HOITAA YMPÄRISTÖÄ UPM Silvesta tarjoaa kattavan ja ammattitaitoisen palveluverkoston huolehtimaan yritysten ja yhteisöjen luonto-

Lisätiedot

Kompostin käyttö maanparannuksessa aktivoi maaeliöstön kehittymistä. (Huom. jätevesilietekompostin raskasmetallipitoisuudet).

Kompostin käyttö maanparannuksessa aktivoi maaeliöstön kehittymistä. (Huom. jätevesilietekompostin raskasmetallipitoisuudet). Helsingin kaupunkitilaohje Kasvualustat http://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/kasvualustojen-laatuvaatimukset-2/ Kasvillisuusalueelle kannattaa suunnitella joko alueelle tyypillistä tai kasvuolosuhteiltaan

Lisätiedot

OAMK / LUOVA. Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008

OAMK / LUOVA. Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008 OAMK / LUOVA Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008 Yliopettaja Pirjo Siipola Kuvat ja piirrokset koonnut opiskelija Sanna Sunnari Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Tavoitteena on parantaa elinympäristön

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS, KESKI-SUOMI JA LIIKETOIMINTA

ILMASTONMUUTOS, KESKI-SUOMI JA LIIKETOIMINTA 2.11.2011 Hannu Koponen ILMASTONMUUTOS, KESKI-SUOMI JA LIIKETOIMINTA Ilmastonmuutos ja vastuullinen liiketoiminta 1.11.2011 1 Vuoden keskilämpötila Talvi (J-T-H) Kesä (K-H-E) +15 +15 +15 +14,0 o C 2100

Lisätiedot

Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö. Haastattelututkimus syksyllä 2011

Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö. Haastattelututkimus syksyllä 2011 Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö Haastattelututkimus syksyllä 2011 Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa mm.: Miten rakennusalan

Lisätiedot

Luonto- ja maisemapalvelut maaseudulla

Luonto- ja maisemapalvelut maaseudulla Luonto- ja maisemapalvelut maaseudulla Luento Helsingin yliopistossa 20.4.2011 Palveluyrittäjyys maaseudulla -kurssi Airi Matila Luonto- ja maisemapalvelut teemaryhmä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Lisätiedot

Mitä tarkoitetaan ekosysteemipalveluilla? Anne Tolvanen Metla / Oulun yliopisto

Mitä tarkoitetaan ekosysteemipalveluilla? Anne Tolvanen Metla / Oulun yliopisto Mitä tarkoitetaan ekosysteemipalveluilla? Anne Tolvanen Metla / Oulun yliopisto Miksi ekosysteemipalvelukeskustelu on käynnistynyt? Maailmanlaajuiset muutokset Väestö kasvaa Energiantarve lisääntyy Luonnonvarat

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen Asemakaavan sisällöstä 11.4.2013 Asemakaava: yksityiskohtaisin kaavataso Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa Suomen Franchising-Yhdistys ry. (SFY) Yhdistys on perustettu 1988 Vuonna 2013 yhdistys vietti 25-juhlavuotta teemalla 1000 uutta yritystä

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 1 Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 2 Hyvinvointipalvelut murroksessa Kansantalouden ja yleisen varallisuuden kasvu ovat keskeisiä hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja 11.10.2016 Taustaa WHOLE on Tampereen teknillisen yliopiston hanke, jonka tavoite on tuottaa

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Luontopohjaisten ratkaisujen vaikuttavuus ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

Luontopohjaisten ratkaisujen vaikuttavuus ilmastonmuutokseen sopeutumisessa Luontopohjaisten ratkaisujen vaikuttavuus ilmastonmuutokseen sopeutumisessa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan teemaaihioiden yhteiskehittäminen 2.6.2017 Saara Lilja-Rothsten 2.6.2017 1 Kansallisen

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen

Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 21.4.2017 ESITYS VALIOKUNNASSA Professori Marja Vaarama, Itä-Suomen yliopisto marja.vaarama@uef.fi Marja Vaarama 20.4.2017 1 Kestävä

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Kestävä kehitys museoissa. 25.3.2010 Tekniikan museo

Kestävä kehitys museoissa. 25.3.2010 Tekniikan museo Kestävä kehitys museoissa 25.3.2010 Tekniikan museo Suomen museoliiton ydinarvot Sivistyksen kunnioittaminen Historian, kulttuurin ja luonnon arvostaminen Kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen tuleville

Lisätiedot

HAASTATELLAAN YRITYKSIÄ, VIRANOMAISIA JA MUITA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA

HAASTATELLAAN YRITYKSIÄ, VIRANOMAISIA JA MUITA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA TAVOITE YHTEISTYÖTÄ KESTÄVÄN RAKENTAMISEN EDISTÄMISEKSI MAAKUNNASSA ESISELVITYSHANKKEESSA ETSITÄÄN YHTEISTYÖMUOTOA LAPIN RAKENNUSSEKTORIN KEHITTÄMISEKSI KESTÄVÄN RAKENTAMISEN PERIAATTEIDEN MUKAISESTI TUNNISTETAAN

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuusseminaari Tuotetiistai 19.5.2015 Pohjolan Design-Talo Oy Saku Sipola Työturvallisuus

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

A. Kestävyys. Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella (ekologinen jalanjälki)

A. Kestävyys. Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella (ekologinen jalanjälki) A. Kestävyys Kestävyydessä ydinkysymyksenä ekologia ja se että käytettävissä olevat [luonnon]varat riittäisivät Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella

Lisätiedot

KMO t&k-työryhmän biotaloustyöpaja 26.11.2012, Säätytalo

KMO t&k-työryhmän biotaloustyöpaja 26.11.2012, Säätytalo KMO t&k-työryhmän biotaloustyöpaja 26.11.2012, Säätytalo World café pöytä 1: Miten suomalaisten osaamista pitää parantaa, jotta vihreä talous voi toteutua? Ehdotettavat toimenpiteet: Perustetaan biotalousohjelmien

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä TALONRAKENNUSTEOLLISUUS RY ITÄ-SUOMI Rakennustyömaan laadunhallinnan koulutus Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä Osaamispaja HMQ Ky, Heikki Munukka, 7.4.2015 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSISTA KOOTTUJA OHJEITA,

Lisätiedot

Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö. Haastattelututkimus syksyllä 2011

Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö. Haastattelututkimus syksyllä 2011 Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö Haastattelututkimus syksyllä 2011 Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa mm.: Miten rakennusalan

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Yrityksen kilpailukyky vahvaksi: ensitietoa matkailun turvallisuusnormistosta. Seinäjoki 8.10.2013 Kouvola 9.10.2013 Eija Raasakka

Yrityksen kilpailukyky vahvaksi: ensitietoa matkailun turvallisuusnormistosta. Seinäjoki 8.10.2013 Kouvola 9.10.2013 Eija Raasakka Yrityksen kilpailukyky vahvaksi: ensitietoa matkailun turvallisuusnormistosta Seinäjoki 8.10.2013 Kouvola 9.10.2013 Eija Raasakka Esityksen sisältöä Taustaa matkailun turvallisuustyölle Matkailun turvallisuusverkosto

Lisätiedot

Luonnonvarat ja pitkä tähtäin. 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström

Luonnonvarat ja pitkä tähtäin. 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström Luonnonvarat ja pitkä tähtäin 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström Sisältö: Luonnonvarat ja Maailma Suomi Sääntely 13.12.2011 2 Globaali lähtökohta: Kun yksi maapallo ei riitä 28.9.2011 Maailman

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Purkukatselmus ja valtakunnallinen jätesuunniltema. Kouvola Erityisasiantuntija Matti Kuittinen

Purkukatselmus ja valtakunnallinen jätesuunniltema. Kouvola Erityisasiantuntija Matti Kuittinen Purkukatselmus ja valtakunnallinen jätesuunniltema Kouvola 21.11.2017 Erityisasiantuntija Matti Kuittinen Hiilineutraali 2045 Johtava maa kiertotaloudessa 2025 Esittäjän nimi alatunnisteeseen 2 Rakennettu

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Vihreä talous ja TEEB eväitä vihreän talouden kehittämiseen

Vihreä talous ja TEEB eväitä vihreän talouden kehittämiseen Vihreä talous ja TEEB eväitä vihreän talouden kehittämiseen Riina Antikainen, Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskus Marianne Kettunen, IEEP Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 4.11. Ekosysteemipalveluiden

Lisätiedot

TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ

TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ KLINGER Finland Oy ISO9001» ISO14001» OHSAS18001 www.klinger.fi KLINGER FINLAND YRITYKSENÄ KLINGER Finland Oy on monipuolinen teknisen alan maahantuontiyritys. Autamme asiakkaitamme

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA

HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA Vesihuolto 2015 2040 seminaari Tampere 22.10.2015 Teija Hakalahti Sirén Erityisasiantuntija, FT Vapo Oy Clean Waters teija.hakalahti siren@vapo.fi Vankka kokemus hajautetun

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet Hilton Helsinki Strand.11.20 johtaja Martti Pallari 16.11.20 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Leena Lehtomaa, naturvårdsenheten 17.9.2011 1 Hyvin hoidettu monimuotoinen

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Kasvillisuusalueiden ylläpitäminen

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Kasvillisuusalueiden ylläpitäminen TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA Kasvillisuusalueen ylläpitämiseen liittyvien suunnitelmien ja asiakirjojen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet

Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet Sirpa Törrönen Maisema-arkkitehti Kuntatekniikan keskus Kasvillisuus luo hyvinvointia ja terveyttä. Tutut kasvit voivat herättää valoisia muistoja. Tuoksut, lehtien

Lisätiedot

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET KASVUN EDELLYTYKSET: STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET 2010 2017 Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Kaavoituksessa otetaan huomioon nuorisotilaverkoston alueellinen kattavuus ja nuorisotoimi

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi?

Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi? Tiistai 27.11.2012 Vesi-loppuseminaari, Water - Innovation and Business Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi? Riina Liikanen Vesihuoltoinsinööri, TkT 26.11.2012 1

Lisätiedot