Laatu- ja ympäristöohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laatu- ja ympäristöohjelma"

Transkriptio

1 viihtyisän ympäristön rakentaja viihtyisän ympäristön rakentaja (Sansation Light, Color: Pantone 425C, CMYK 0,0,0,80) PANTONE 375C CMYK 46, 0, 00, 0 RGB 5, 20, 6 WEB #97C93D PANTONE 355C CMYK 98,, 00, 2 RGB 0, 50, 76 WEB #00964C Laatu- ja ympäristöohjelma

2 Laatu- ja ympäristöohjelma Mitä laadukas ympäristö on? Mikä on VYRAn toimintamalli Ympäristö on laadukas, kun se täyttää tilaajan odotukset ja on hyvän rakennustavan mukainen. Jäsenyritys sitoutuu noudattamaan yhdistyksen hyväksymää laatu- ja ympäristöohjelmaa. Viherrakentaja paneutuu tilaajan vaatimuksiin Ohjelmassa jäsenyritys sitoutuu noudattaja tutustuu urakka-asiakirjoihin ja suunnitel- maan laatuajattelua, joka kattaa yrityksen koko miin huolellisesti. toiminnan sekä henkilökunnan. Laadun kehittäminen on osa yrityksen jatkuvaa toimintaa. Urakan eri vaiheissa rakentaja kertoo mahdollisista muutostarpeista ja ehdottaa mahdollisia Jäsenet sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa työ. Mahdol- yhteisiä arvoja, jotka ovat: lisista muutoksista neuvotellaan tarvittaessa suunnittelijan kanssa. Viihtyisä ja vihreä ympäristö Korkea osaaminen ja Rakentajalla on kutakin työtä varten ammattielinikäinen oppiminen taitoinen henkilöstö, pätevä työnjohto, laaduk Luotettavuus kaat materiaalit ja taimet sekä kohteeseen so Asiakaslähtöisyys pivat koneet ja työvälineet. Hyvinvoiva työyhteisö

3 Laatuun perustuva työ yleisesti Ympäristö on laadukas, kun se täyttää tilaajan odotukset ja on hyvän rakennustavan mukainen. 1. Laatuun pohjautuva toiminta 1.1. Yritys hoitaa yhteiskunnalliset velvoitteet sekä noudattaa asiakkaan kanssa sovittuja toimintatapoja. Jäsenyritys on joko Rala ry:n tai Tilaajavastuu.fi jäsen Yritys seuraa alan lainsäädännön ja määräysten muutoksia ja kouluttaa vastuuhenkilöt sekä tarvittaessa henkilökunnan. Yritys tuntee yleiset sopimusehdot ja hyvän rakennustavan, mm YSE, InfraRYL ja alan omat määräykset (mm VRT, VHT, hoitoluokitukset, toimitus- ja takuuehdot, kasvualustanormit, RT-kortit) Toiminnassa otetaan huomioon kestävä kehitys Yritystoiminnan jatkuvuuden perustana on kannattava liiketoiminta Yrityksen asiantuntemus on asiakkaan käytettävissä. Yhteistyössä etsitään paras tilanteeseen sopiva ja taloudellisesti järkevä ratkaisu. Mahdollisista suunnitelmamuutoksista sovitaan suunnittelijan kanssa Yritys tuntee suomalaiset kasvuolosuhteet ja valitsee kestävät kasvit ja materiaalit. Kasvualustana käytetään vain tutkittua, Viherympäristöliiton hyväksymät kasvualustanormit täyttävää materiaalia. Taimimateriaali hankitaan luotettavilta toimittajilta. Käytetään luotettaviksi todettuja yhteistyökumppaneiden tuotteita, materiaaleja ja palveluja Yritys tuntee ja tunnistaa haitalliset vieraslajit, joita ei saa käyttää Suomessa. Hallitaan vaarallisesti lisääntyvien lajien torjuntakeinot Yritys tuntee ja tunnistaa vaaralliset kasvintuhoojat. Jos vaarallinen kasvintuhooja löydetään, asiaan reagoidaan välittömästi tiedottamalla asiasta Eviraa Yritys hallitsee luontoa säästävät rakentamistekniikat. Esimerkiksi putki- ja kaapeliojien avokaivuun sijaan käytetään suuntaporausta, mikä säästää maanpäällä olevan kasvillisuuden ja rakenteet Yritys rakentaa tarvittaessa rakennusalueella maa-ainesten vesistöön huuhtoutumisen estävät suodatusaltaat, joihin kiintoainekset jäävät Yritys tekee sovitut työt kerralla sopimuksen mukaisesti Oleellinen osa laatuun pohjautuvaa toimintaa on hoitaa mahdolliset reklamaatiot viipymättä ja asiallisesti Jäsenyritys käyttää yhdistyksen laatimia yhteisiä lomakkeita.

4 2. Yrityksen henkilöstö 2.1. Yrityksellä on ammattitaitoinen henkilöstö ja työnjohto Yritys kouluttaa henkilöstöä ja ohjaa lisäkoulutukseen. Mahdolliset tiedolliset ja ammatilliset puutteet korjataan Yhdistys järjestää itse tai yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa lisä- ja täydennyskoulutusta jäsenyrityksille Yrityksellä on omavalvonta, jonka tavoitteena on kehittää yrityksen omaa laatua ja vähentää virheitä sekä oppia virheistä ja vääristä toimintatavoista. 3. Markkinointi ja tuotekehitys 3.1. Yritys on mukana yhdistyksen yhteisilmoittelussa ja tiedotuksessa. Jäsenellä on oikeus käyttää yhdistyksen yhteisiä tunnuksia ja mainosmateriaalia. Tavoitteena on yhdessä edistää ja yhdenmukaistaa laatuun perustuvaa viherrakentamista ja hoitoa Jäsenet kehittävät toimintaansa palveluperiaatteella. Palvelukonseptiin kuuluvat konsultointi- ja suunnittelupalvelut tarjotaan joko omana palveluna tai yhteistyökumppanin kautta. 4. Ympäristövastuu ja jätehuolto Ympäristövastuun ja jätehuollon kannalta yritys noudattaa seuraavia asioita Kaikessa toiminnassa noudatetaan viranomaismääräyksiä Toiminnassa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita Toiminta kuormittaa mahdollisimman vähän ympäristöä Toiminta suunnitellaan niin, että jätteiden määrä minimoituu. Suositaan kierrätystä ja materiaalien uusiokäyttöä. Valitaan yhteistyökumppanit, jotka noudattavat samoja pelisääntöjä 4.4. Rakentamisessa ja hoidossa syntyvät jätteet lajitellaan ja ongelmajätteet käsitellään asianmukaisesti Lannoitus ja kasvinsuojelu perustuvat vain tarpeeseen. Käytetään mahdollisuuksien mukaan pitkävaikutteisia lannoitteita. Otetaan käyttöön uusia tapoja vähentää ravinteiden huuhtoutumista, esimerkiksi biohiili Rakennuspaikalla syntyvä biomassa käytetään hyödyksi raaka-aineena tai toimittaan jatkokäyttöön Käytetään ympäristöä säästäviä rakentamistekniikoita. Rakennuspaikalla syntyvien kiintoaineisten kulkeutuminen vesistöön estetään Tuote- ja tavarantoimittajat valitaan niin, että edellä mainitut periaatteet toteutuvat Aliurakoitsijoiden vaaditaan sitoutuvan noudattamaan näitä samoja pelisääntöjä.

5 5. Työturvallisuus ja työnsuojelu 5.1. Yrityksellä on työsuojeluohjelma Yritys noudattaa työturvallisuudesta annettuja lakisääteisiä työturvallisuusohjeita sekä työpaikkakohtaisia määräyksiä Yritys sitoutuu perehdyttämään yrityksen henkilöstön yhdistyksen Turvamappiin Yritys laatii työmaakohtaisen työturvallisuusohjeistuksen sekä riskikartoituksen Työmaalla käytetään aina tarvittavia työsuojaimia, kuten suojakypärä, suojalasit, kuulosuojaimet, turvakengät, hengityssuojaimet, suojavaatteet. Huolehditaan siitä, että tiedotusvälineiden kanssa asioitaessa yrityksen henkilöstöllä on kuvaustilanteissa asianmukaiset henkilökohtaiset suojaimet ja työvaatetus. 6. Rakennusmateriaalit ja valmistus 6.1. Teollisesti valmistetut kasvualustat. Kasvualustassa käytettävien kivennäismaalajien pitää olla vähintään 80 prosenttisesti kierrätettäviä kaivumaita. Kivennäismaalajit seulotaan joko keskitetysti alueellisilla maankäsittelyalueilla tai kohdekohtaisesti rakennuspaikalla kuljetusten minimoimiseksi Paikalla tehdyt kasvualustat. Peltomultaa käytetään vain, kun se joudutaan kuorimaan rakennustyömaan alta Kompostimullat. Kompostin on oltava riittävän puhdasta ja oikeanlaisen prosessin läpikäynyttä biologista tai teollisuuskompostia, jonka käyttö täyttää kasvualustana Viherympäristöliiton kasvualustanormit Puutavara, kestopuu. Kyllästetyn puutavaran sijaan suositaan vaihtoehtoisia materiaaleja, kuten lehtikuusi, lämpökäsitelty puu tai kierrätysmateriaaleista valmistetut tuotteet. Väliaikaisissa ratkaisuissa ei käytetä lainkaan kyllästettyä puutavaraa (rajaukset, suojaukset) Pinnoitteet. Pintamateriaalien soveltuvuus kohteeseen varmistetaan ennen rakentamista, erityisesti kulutus- ja kuormituskestävyys. Suositaan paikallista valmistusta kuljetuskustannusten minimoimiseksi. Käytetään kestäviksi todettuja materiaaleja, raaka-aineita ja tuotteita Kiviainekset. Suositaan lähiseudun kiviaineksia. Tavoitteena on nollakiviaines. Nollakiviainessuunnittelu tarkoittaa alueen suunnittelua niin, että paikalle ei tarvitse tuoda tai sieltä ei tarvitse viedä pois kiviainesta (Infra ry). Suositaan paikallisia maa-ainespankkeja. 7. Henkilöstö 7.1. Suositaan henkilöstön yhteiskuljetuksia ja kimppakyytejä. 8. Koneet ja laitteet 8.1. Koneet ja kuljetuskalusto pidetään hyvin huollettuina polttoaineen kulutuksen, päästöjen ja vuotojen minimoimiseksi sekä käyttöiän ja käyttövarmuuden maksimoimiseksi. Huolloista pidetään kirjaa ja tehtävä annetaan vastuuhenkilölle Valitaan kulutuksen, melun, päästöjen ja käyttötehokkuuden mukaisesti sopivat koneet ja laitteet Koneet ja laitteet mitoitetaan työtehtävän mukaisesti.

6 Laatu- ja ympäristöohjelma Laatu- ja ympäristöohjelma perustuu toimintaympäristöanalyysiin Toimintaympäristön analyysin tavoitteena on hahmottaa alan nykyinen toimintaympäristö ja siinä odotettavissa olevat muutokset. Toimintaympäristöllä tarkoitetaan yhteistyön toteutukseen olennaisesti vaikuttavia poliittisia, yhteiskunnallisia, lainsäädännöllisiä, taloudellisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja luonnonympäristöön liittyviä tekijöitä. Nämä tekijät on otettava huomioon kun yhteistyötä suunnitellaan, jotta se istuu järkevästi toimintaympäristöönsä ja pohjautuu paikalliseen todellisuuteen ja vallitseviin olosuhteisiin. Kun toimintaympäristö otetaan huomioon, yhteistyöstä on mahdollista suunnitella tarkoituksenmukainen eli siinä 1. tehdään oikeita asioita 2. tehdään oikealla tavalla 3. tehdään oikealle asiakasryhmälle

7 Toimintaympäristön kuvaus Taloudellinen ympäristö Viherrakentamisalan taloudelliseen kehittymiseen vaikuttavat yleinen yhteiskunnan taloudellinen tilanne, rakennusalan suhdanteet, julkisen sektorin kehitys sekä yksityissektorin kulutustilanne sekä yleinen tietämys ja asenne. Viheralan volyymi tulee kasvamaan edelleen. Suomessa viherrakentamisen taso on jäljessä Keski-Euroopan tasosta laadullisesti ja investointien arvolla mitattuna. Varallisuuden kasvun myötä yksityiset ihmiset tulevat käyttämään enemmän rahaa omaan lähiympäristöönsä. Tulee uusia asiakasryhmiä, mikä mahdollistaa kysynnän kasvun. Ihmiset hankkivat viheralan palveluja, joista eniten tulevat kasvamaan pihan hoitopalvelut. Verkostoituminen on mahdollisuus tarjota isompia kohteita ja määrällisesti enemmän. Ympäristö imagon rakentajana ja viihtyisyyden lisääjänä on Suomessa vielä vähän käytetty keino yrityksissä ja kunnissa. Päättäjien ja yleisesti ihmisten tietoisuus viheralan merkityksestä ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin lisääntyy. Viheralan palvelujen kysyntä tulee laajentumaan terveys- ja virkistyspalvelujen tuottamiseen. Uusia liiketoimintoja syntyy, esimerkkinä terapeuttiset luontoympäristöt ja terveysmetsät. Kuntien eri hallintokuntien yhdistyminen järkevöittää viherkokonaisuuden hallintaa. Kuntien hallinnollinen tilanne luo epävarmuutta markkinoiden kehittymisestä. Kuntien yhteenliittyminen sekä ulkoistaminen tuovat lisää työtä yksityisille viherrakennusyrityksille. Samalla urakkakoon kasvu aiheuttaa sen, että osa yrittäjistä ei voi tarjota urakoita pääurakoitsijana vaan aliurakoitsijana. Isoissa kuntaliitoksen kunnissa yksityiset yritykset tulevat hoitamaan kaukana pääkuntakeskuksesta olevien pienempien taajamien viheralueiden rakentamista ja ylläpitoa. Puutarhaharrastus on yksi suosituimmista harrastuksista. Merkittävin hyöty yhteisestä markkinoinnista ja tiedottamisesta on mahdollisuus saavuttaa yksityisasiakassektorilla. Markkinointia on kehitettävä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, esimerkiksi sidosryhmien ja yhteisöjäsenten sekä muiden viheralan yhdistysten kanssa. Tuotteistetaan pihapalveluja tarjoamalla kokonaispalvelua tai osapalveluna eri pihan osa-alueita tai rakentamista. Viherrakentamisen urakkakoot kasvavat ja osa yrityksistä kasvaa moniosaajiksi. Viherrakentaminen tulee olemaan kuitenkin vahvasti erikoisrakentamista, mikä mahdollistaa yritysten vahvan imagon rakentamisen sekä alan yhteistyön markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Viherrakentamisen volyymin kasvaessa kilpailu kiristyy ja tämä pakottaa yritykset entistä tehokkaammiksi.

8 Poliittinen ympäristö Poliittinen päättäjien asenteeseen on edelleen vaikutettava, vaikka yleinen tietämys viheralan merkityksestä on lisääntymässä. Viheralan on aktiivisesti jaettava tietoa päättäjille viheralan myönteisistä vaikutuksista, koska varsinkin julkisella sektorilla talous kiristyy ja ilman perusteluja viheralueiden tasosta, erityisesti hoitotasosta, tingitään. Säästöjä on etsittävä hallitusti, ei yleisesti juustohöylällä ja sattumanvaraisesti puistojen hoitotöistä tinkien. Yksityispihapuolella kotitalousvähennys on merkittävästi lisännyt pihojen peruskorjausta ja se kannustaa jatkossa käyttämään pihojen hoitopalveluja. Päättäjille on kerrottava kotitalousvähennyksen myönteisestä vaikutuksesta yritystoimintaan. EU:n erilaiset ohjelmat tukevat kaavatasolla viheralueiden laaja-alaista suunnittelua. Esimerkiksi Green Infra, (vihreä infra) ekosysteemipalvelut ja biodiversiteetti (luonnon monimuotoisuus) ovat viheralan kannalta merkittäviä asioita. Viheralan on kehitettävä uusien haasteiden myötä yritystoimintaa. Esimerkkinä viherkatot ja viherseinät sekä hulevesirakenteet, kuten viivytysaltaat, imeytyspainanteet, maanalaiset lokerikkojärjestelmät sekä kasvien osuus veden puhdistusprosessissa. Yksi osaamisen alue on luonnonmukainen viherrakentaminen. Miten edistetään monipuolisella kasvillisuudella eläinten, hyönteisten ja lintujen esiintymistä. Esimerkkinä hollantilainen projekti Living Garden. Globaalit muutokset vaikuttavat viheralaan. Ilmastonmuutos pakottaa muuttamaan ympäristönsuunnittelua. On varauduttavat sääolojen muutoksiin, erityisesti ääri-ilmiöihin. Tämän takia muun muassa hulevesisuunnittelun merkitys korostuu. Tämä on mahdollisuus, joka viheralan on hyödynnettävä ottamalla hulevesien suunnittelu, rakentaminen ja hoito osaksi työnkuvaa. Ilmastonmuutoksen myötä kasvivalikoima monipuolistuu, mutta samalla erilaiset kasvitautija tuholaisriskit kasvavat. Ilmastonmuutoksen takia kevät- ja alkukesän sateet vähenevät, mutta syyssateet lisääntyvät. Kasvien menestymisen varmistamiseksi pitää rakentaa kastelujärjestelmiä erityisesti alueilla, joilla kasvien halutaan menestyvän ja kasvavan koko ajan. Toisaalta alueilla, joilla ei ole kastelujärjestelmää, käytetään kuivuutta sietäviä lajeja. Tutkimuksen kautta saadaan käyttöön uusia menetelmiä, joilla voidaan ehkäistä ympäristökuormaa, esimerkiksi biohiilen käyttö. Erilaiset trendit ja kulutustottumusten muutokset on huomioitava viheralan tuote- ja yritystoiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi paikallisuus, kaupunkiviljely, kierrättäminen ja ekologisuus ovat asioita, joilla on myönteistä merkitystä viheralalla oikein hoidettuna. Rakennetaan ympäristöä säästäen. Kestävä rakentaminen on tuleva tapa toimia.

9 Sosiaalinen ympäristö Ihmisten keski-iän nousu, eläkeläisten määrän kasvu sekä toisaalta elintason kohoaminen merkitsevät muutoksia viheralan palveluiden kysyntään. Ammattitaitoisesta työvoimasta tulee olemaan puutetta. Viheralan on itse oltava aktiivinen alan vetovoiman säilyttämisessä nuorten keskuudessa ja toisaalta oltava aktiivinen täydennyskoulutuksen tukemisessa. Ikääntymisen vaikutukset on tiedostettava viherrakentamisessa turvaamalla esteettömyys, virikkeellisyys, asioiden mahdollistaminen (korotetut kasvualustat mm vanhuksilla). Varallisuuden kasvu, kakkosasuntojen iso määrä, lisääntyvä ulkomailla asuminen sekä eläkeläisten määrän nousu merkitsevät mahdollisuuksia viheralan yrityksille tarjota muun muassa pihojen hoitopalveluja. Lisääntyvä vapaa-aika ja tottumus käyttää palveluja lisäävät yksityispihoissa ammattilaisten käyttöä. Varsinkin nuoret sukupolvet ovat valmiimpia investoimaan asumiseen ja ympäristöön pitkäaikaisilla lainoilla. Ulkomainen työvoima lisääntyy. On varauduttava työntekijöiden puutteelliseen kielitaitoon kouluttamalla tai mahdollistamalla koulutus sekä kommunikointia helpottavien sanastojen tulkkien avulla. Teknologinen ympäristö Ihmiset ovat yhä valistuneempia ja laatu- ja hintatietoisempia. Tietoa haetaan internetissä. Internetissä on pystyttävä tarjoamaan oikeaa ja ymmärrettävällä tavalla tietoa, mikä auttaa ihmisiä tekemään hankintapäätöksiä realistisella pohjalla. Tieto hyvistä ja huonoista asioista leviää nopeasti. Erityisesti sosiaalisen median vaikutusta ei pidä aliarvioida. Viheralan on pidettävä yllä informatiivisia sivustoja ja tarjottava sosiaalisessa mediassa asiallisia tiedotus- ja keskustelukanavia, jotta kysyntä ohjautuu ammattilaisen käyttöön. Erityisesti on korostettava ammattityöllä saavutettavia etuja ja esiteltävä onnistuneita ratkaisuja eri tavoin. Internetin avulla jaetaan ideoita, hyviä esimerkkejä sekä kustannustietoa. Erilaiset pihasuunnittelua helpottavat ideapohjaiset suunnitteluohjelmat yleistyvät internetissä. Niiden käyttö on ilmaista.

10 Laatu- ja ympäristöohjelma Kestävän kehityksen määritelmä Kaiken toiminnan tavoitteena on turvata ny- Vihreä infrastruktuuri (Green Infra) lyhyt määrikyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen telmä mahdollisuudet maapallolla. Vihreällä infrastruktuurilla autetaan liittämään erilaisia luontoalueita kaupunkirakenteeskestävä kehitys viherrakentamisessa sa yhteen rakentamalla yhtenäisiä ekologisia Viherrakentamisen ja viheralueiden hoidon ta- käytäviä, eli viheralueet ovat liitoksissa toisiinvoitteena on sosiaalisesti toimivan, esteettises- sa. Tässä huomioidaan kaikenlaiset viheralueet ti ja ekologisesti tasapainoisen elinympäristön yksityispihoista puistometsiin. rakentaminen ja ylläpito. Viheralue voi olla myös hoidon kautta syntyvä. Hyvä ja kestävä Ekosysteemipalvelut lyhyt määritelmä viheralue palvelee käyttäjien tarpeita, mutta on myös elinympäristönä monipuolinen eri eliöla- Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan ekosysjeille. Viheralue on turvallinen, terveellinen ja teemien, esimerkiksi viheralueiden, puistojen, viihtyisä. Elinkaarinäkökulmasta viheralue on metsien, tuottamia ilmaisia, aineellisia ja aineettomia hyötyjä ihmisille. taloudellisesti kestävä. Viherrakentamisen ja hoidon aikana tunniste- Biodiversiteetti lyhyt määritelmä taan ympäristön kannalta kielteiset vaikutukset ja sitoudutaan kehittämään toimintatapoja Biodiversiteetillä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuutta. Tällä hetkellä eri hyönteis-, ympäristöä vähemmän rasittaviksi. eläin-, lintu- ja kasvilajeja häviää sukupuuttoon. Kestävään kehitykseen sitoutuminen edellyt- Luonnon monimuotoisuudella turvataan myös tää uutta ajattelutapaa ja käytännön toiminta- rakennetussa ympäristössä elinolosuhteet tapojen, materiaalivalintojen ja koneiden sekä uhanalaisille lajeille. työvälineiden kehittämistä. Kirjoitus ja kuvat Seppo Närhi. Teksti on hyväksytty Viher- ja ympäristörakentajat ry:n hallituksessa.

Laatu ja -ympäristöohjelma TOIMINTAMME PERUSTA

Laatu ja -ympäristöohjelma TOIMINTAMME PERUSTA Laatu ja -ympäristöohjelma TOIMINTAMME PERUSTA Viheraluerakentajat ry. on asettanut jäsenilleen yhteisiä toimintatavoitteita, toimintaperiaatteita ja vaatimuksia. 1. Laadukas toiminta Yritys sitoutuu noudattamaan

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Nurmikko- ja niittyalueen ympäristövaikutukset

Nurmikko- ja niittyalueen ympäristövaikutukset Nurmikko- ja niittyalueen ympäristövaikutukset Luennon sisältö Materiaalien ympäristövaikutukset Perustamisen ympäristövaikutukset Ylläpidon ympäristövaikutukset Muut ympäristövaikutukset Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kestävä maisema suunnittelussa ja rakentamisessa. Kaavasuunnittelija Paula Tuomi, Jyväskylän kaupunki

Kestävä maisema suunnittelussa ja rakentamisessa. Kaavasuunnittelija Paula Tuomi, Jyväskylän kaupunki Kestävä maisema suunnittelussa ja rakentamisessa Kaavasuunnittelija Paula Tuomi, Jyväskylän kaupunki 23.6.2016 Osayleiskaava-alue 32 ha, Kaupungin omistus 30 ha Arkkitehtikilpailun suunnittelualue 50 ha

Lisätiedot

Renne Sänisalmi. Maa-ainesseminaari 6.5.2010 Kajaani

Renne Sänisalmi. Maa-ainesseminaari 6.5.2010 Kajaani Renne Sänisalmi Kouluttaja, Kainuun ammattiopisto KIVIAINEKSET JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Maa-ainesseminaari 6.5.2010 Kajaani AIKUISOPISTO Esityksen sisältöä: viher- ja ympäristörakentaminen kiviainesten

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Pursialan ekoteollisuuspuisto ja Mikkelipuisto. Hannele Hynninen elinkeinoasiamies

Pursialan ekoteollisuuspuisto ja Mikkelipuisto. Hannele Hynninen elinkeinoasiamies Pursialan ekoteollisuuspuisto ja Mikkelipuisto Hannele Hynninen elinkeinoasiamies Mikkelin sijainti MIKKELIPUISTO www.mikkelipuisto.fi Mikkelipuisto Sijaitsee Mikkelin keskustan välittömässä läheisyydessä.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Kuvitus: Jarkko Vehniäinen Ulkoasu: Sami Saresma Harkitse, valitse oikein. Tule ajatelleeksi, muuta asennettasi. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen on kaikkien

Lisätiedot

RESURSSITEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN JA YLEISTEN ALUEIDEN YLLÄPITOON. Riina Känkänen SKTY 22.5.2015 Turku

RESURSSITEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN JA YLEISTEN ALUEIDEN YLLÄPITOON. Riina Känkänen SKTY 22.5.2015 Turku RESURSSITEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN JA YLEISTEN ALUEIDEN YLLÄPITOON Riina Känkänen SKTY 22.5.2015 Turku MITEN HELSINGIN RAKENNUSVIRASTON KESKEISTEN TOIMINTOJEN RESURSSITEHOKKUUTTA VOIDAAN PARANTAA? Puisto-

Lisätiedot

NUUKSION TAIKA MAGIC OF NUUKSIO. Satu Selvinen 6.2.2014

NUUKSION TAIKA MAGIC OF NUUKSIO. Satu Selvinen 6.2.2014 NUUKSION TAIKA MAGIC OF NUUKSIO Satu Selvinen 6.2.2014 ELÄMYKSEN ELEMENTITI Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO AINUTKERTAISUUS AITOUS TARINA MONISAISTISUUS KONTRASTI VUOROVAIKUTUS Hyvä tarina antaa

Lisätiedot

MAMA-TYÖRYHMÄN KANNANOTTO

MAMA-TYÖRYHMÄN KANNANOTTO MAMA-YÖRYHMÄN KANNANOO KVÄ 2012 Koskien maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä muun lainsäädännön ja niitä tulkitsevan ohjeistuksen puutteita ja kehittämistavoitteita yöpaja Ympäristöministeriössä 26.11.2012

Lisätiedot

UPM SILVESTA LUONTO- JA MAISEMATYÖ- PALVELUT

UPM SILVESTA LUONTO- JA MAISEMATYÖ- PALVELUT UPM SILVESTA LUONTO- JA MAISEMATYÖ- PALVELUT UPM SILVESTA UUDENLAINEN TAPA HOITAA YMPÄRISTÖÄ UPM Silvesta tarjoaa kattavan ja ammattitaitoisen palveluverkoston huolehtimaan yritysten ja yhteisöjen luonto-

Lisätiedot

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila POROYMPÄRISTÖ ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila POROYMPÄRISTÖ Poroympäristö Poron kannalta tila, ravintoa, rehua, rauhaa Poronhoidon kannalta tila harjoittaa elinkeinoa, erään

Lisätiedot

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Ulla Koivusaari 29.11.2007 Studia Generalia - luentotilaisuus Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla 1 Sisältö Kestävä kehitys ja sen uhkatekijät

Lisätiedot

Kansallispuistot ja kestävä luontomatkailu

Kansallispuistot ja kestävä luontomatkailu Kansallispuistot ja kestävä luontomatkailu Kestävä luontomatkailu Metsähallituksessa Metsähallitus edistää Kestävän luontomatkailun periaatteita kaikessa omassa toiminnassa sekä yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

OAMK / LUOVA. Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008

OAMK / LUOVA. Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008 OAMK / LUOVA Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008 Yliopettaja Pirjo Siipola Kuvat ja piirrokset koonnut opiskelija Sanna Sunnari Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Tavoitteena on parantaa elinympäristön

Lisätiedot

Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö. Haastattelututkimus syksyllä 2011

Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö. Haastattelututkimus syksyllä 2011 Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö Haastattelututkimus syksyllä 2011 Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa mm.: Miten rakennusalan

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Luonto- ja maisemapalvelut maaseudulla

Luonto- ja maisemapalvelut maaseudulla Luonto- ja maisemapalvelut maaseudulla Luento Helsingin yliopistossa 20.4.2011 Palveluyrittäjyys maaseudulla -kurssi Airi Matila Luonto- ja maisemapalvelut teemaryhmä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

KMO t&k-työryhmän biotaloustyöpaja 26.11.2012, Säätytalo

KMO t&k-työryhmän biotaloustyöpaja 26.11.2012, Säätytalo KMO t&k-työryhmän biotaloustyöpaja 26.11.2012, Säätytalo World café pöytä 1: Miten suomalaisten osaamista pitää parantaa, jotta vihreä talous voi toteutua? Ehdotettavat toimenpiteet: Perustetaan biotalousohjelmien

Lisätiedot

Ympäristöasioiden viisi kehityspolkua vuoteen 2030

Ympäristöasioiden viisi kehityspolkua vuoteen 2030 Ympäristöasioiden viisi kehityspolkua vuoteen 2030 Luonnos kehityspoluista, taustana nykyinen ympäristöohjelma Varsinais-Suomen ELY-keskus / Kirsi Kärpijoki Ympäristöohjelman lisäarvo 1/2 Valtakunnallisia

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Näkemys viheralan kehittymisestä 2012 2020 VAR-VISIO 2020

Näkemys viheralan kehittymisestä 2012 2020 VAR-VISIO 2020 Näkemys viheralan kehittymisestä 2012 2020 VAR-VISIO 2020 VAR-visio 2020 Mikä on ympäristörakentamisen tulevaisuus? Mikä on Viheraluerakentajat ry:n rooli? Teksti: Seppo Närhi 1. Megatrendit Muuttoliike

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys 1.2.2011 Anne Korhonen Toteutus etsittiin viitteitä Green Care -malliin soveltuvista palvelutarpeista palvelustrategiat, palvelutarve- ja väestöselvitykset,

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS, KESKI-SUOMI JA LIIKETOIMINTA

ILMASTONMUUTOS, KESKI-SUOMI JA LIIKETOIMINTA 2.11.2011 Hannu Koponen ILMASTONMUUTOS, KESKI-SUOMI JA LIIKETOIMINTA Ilmastonmuutos ja vastuullinen liiketoiminta 1.11.2011 1 Vuoden keskilämpötila Talvi (J-T-H) Kesä (K-H-E) +15 +15 +15 +14,0 o C 2100

Lisätiedot

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus HINKU yritystilaisuus Uudessakaupungissa 11.11.2014 Mikä yritys hyötyy cleantechhankinnoista? Yritykset, jotka osaavat

Lisätiedot

Kestävä kehitys museoissa. 25.3.2010 Tekniikan museo

Kestävä kehitys museoissa. 25.3.2010 Tekniikan museo Kestävä kehitys museoissa 25.3.2010 Tekniikan museo Suomen museoliiton ydinarvot Sivistyksen kunnioittaminen Historian, kulttuurin ja luonnon arvostaminen Kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen tuleville

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä TALONRAKENNUSTEOLLISUUS RY ITÄ-SUOMI Rakennustyömaan laadunhallinnan koulutus Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä Osaamispaja HMQ Ky, Heikki Munukka, 7.4.2015 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSISTA KOOTTUJA OHJEITA,

Lisätiedot

A. Kestävyys. Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella (ekologinen jalanjälki)

A. Kestävyys. Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella (ekologinen jalanjälki) A. Kestävyys Kestävyydessä ydinkysymyksenä ekologia ja se että käytettävissä olevat [luonnon]varat riittäisivät Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa Suomen Franchising-Yhdistys ry. (SFY) Yhdistys on perustettu 1988 Vuonna 2013 yhdistys viettää 25-juhlavuotta teemalla 1000 uutta yritystä

Lisätiedot

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Asukkaan päivässä käyttämä 150 litraa vesijohtovettä maksaa jätevesimaksuineen vain 40 50 senttiä. Samalla rahalla ei saa puolta litraa pullovettä. Yhteistyö varmistaa tulevaisuudessakin

Lisätiedot

TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ

TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ KLINGER Finland Oy ISO9001» ISO14001» OHSAS18001 www.klinger.fi KLINGER FINLAND YRITYKSENÄ KLINGER Finland Oy on monipuolinen teknisen alan maahantuontiyritys. Autamme asiakkaitamme

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Vihreä talous ja TEEB eväitä vihreän talouden kehittämiseen

Vihreä talous ja TEEB eväitä vihreän talouden kehittämiseen Vihreä talous ja TEEB eväitä vihreän talouden kehittämiseen Riina Antikainen, Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskus Marianne Kettunen, IEEP Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 4.11. Ekosysteemipalveluiden

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Innovatiivisella viherrakentamisella kohti kestävää kaupunkia

Innovatiivisella viherrakentamisella kohti kestävää kaupunkia Innovatiivisella viherrakentamisella kohti kestävää kaupunkia -esimerkkejä metsistä, puistoista ja katoilta Yhteistyössä: Kasvitieteellinen puutarha & Kaupunkiekologian tutkimusryhmä, Ympäristötieteen

Lisätiedot

Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa

Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa Elina Uitamo Varsinais-Suomen ELY-keskus/Tekes DM 926686 01-2013

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa Suomen Franchising-Yhdistys ry. (SFY) Yhdistys on perustettu 1988 Vuonna 2013 yhdistys vietti 25-juhlavuotta teemalla 1000 uutta yritystä

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto. Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin

Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto. Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin Metsätieteet yliopistoissa Yliopiston tehtävät Tutkimus, uuden tiedon tuottaminen Opetus, uuden tiedon

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Yhteistyön etuja Talousveden hankinta ja jäteveden puhdistuspalvelun hankinta Ylläpito-

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi?

Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi? Tiistai 27.11.2012 Vesi-loppuseminaari, Water - Innovation and Business Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi? Riina Liikanen Vesihuoltoinsinööri, TkT 26.11.2012 1

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuusseminaari Tuotetiistai 19.5.2015 Pohjolan Design-Talo Oy Saku Sipola Työturvallisuus

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/ /naytto/tutkinnonosat

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/ /naytto/tutkinnonosat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1721199/naytto/tutkinnonosat Taimitarhakasvien tuottaminen Koodi: 100759 tunnistaa taimitarhatuotannon kasveja suunnitella taimitarhakasvien viljelyn lisäyksestä

Lisätiedot

Kuinka vihreä on viherkatto?

Kuinka vihreä on viherkatto? Kuinka vihreä on viherkatto? Sini Veuro, Helsingin yliopisto Oma Piha messut Miniseminaari viherkatoista 29.3.2012 Kestävän kehityksen pilarit Kustannukset TALOUS Käyttöiän kasvu Huolto Energian käyttö

Lisätiedot

Luonnonvarat ja pitkä tähtäin. 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström

Luonnonvarat ja pitkä tähtäin. 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström Luonnonvarat ja pitkä tähtäin 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström Sisältö: Luonnonvarat ja Maailma Suomi Sääntely 13.12.2011 2 Globaali lähtökohta: Kun yksi maapallo ei riitä 28.9.2011 Maailman

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja hyvinvointi: Länsimaisen arkielämän politiikka. Liisa Häikiö

Ilmastonmuutos ja hyvinvointi: Länsimaisen arkielämän politiikka. Liisa Häikiö Ilmastonmuutos ja hyvinvointi: Länsimaisen arkielämän politiikka Liisa Häikiö Idea: Ongelman määrittely: mistä on kysymys? Miten ongelma on mahdollista ratkaista? Hyvinvointi: Mitä se on? Sosiaalipolitiikka:

Lisätiedot

Kierrätetään. www.tramel.fi

Kierrätetään. www.tramel.fi Kierrätetään. www.tramel.fi Tramel Oy tarjoaa yrityksille ja kotitalouksille taloudellisesti kannustavan palvelun metallien ja metallipitoisten materiaalien kierrätykseen. Tramel Oy Prosessit Tuotteet

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Yrityksen kilpailukyky vahvaksi: ensitietoa matkailun turvallisuusnormistosta. Seinäjoki 8.10.2013 Kouvola 9.10.2013 Eija Raasakka

Yrityksen kilpailukyky vahvaksi: ensitietoa matkailun turvallisuusnormistosta. Seinäjoki 8.10.2013 Kouvola 9.10.2013 Eija Raasakka Yrityksen kilpailukyky vahvaksi: ensitietoa matkailun turvallisuusnormistosta Seinäjoki 8.10.2013 Kouvola 9.10.2013 Eija Raasakka Esityksen sisältöä Taustaa matkailun turvallisuustyölle Matkailun turvallisuusverkosto

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Laatu on moniulotteinen käsite ja sitä on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti Rakentamisen

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 27 Puhallusvillan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön

Lisätiedot

Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat

Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat Vuoropuhelun paikka Luopioinen 23.3.2011 Hilkka Vihinen MTT Taloustutkimus Maaseutu, palvelutuotanto ja sopimuksellisuus

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmä tukemaan arvon tuottamista

Rahoitusjärjestelmä tukemaan arvon tuottamista Rahoitusjärjestelmä tukemaan arvon tuottamista STAS - Rahoitusseminaari THL 25.9.2009 Juha Teperi Esityksen teemat Palvelujärjestelmäpolitiikan tavoitteet ja rahoitus Kuinka maksaa hoitavista palveluista?

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA Tähän tarvittaessa otsikko PUISTOYKSIKKÖ HENKILÖSTÖRESURSSIT PUISTOTYÖNTEKIJÄT 2,5 HENKILÖÄ PUISTOTYÖNJOHTAJA 1 HLÖ KAUPUNGINPUUTARHURI

Lisätiedot

Asuminen vihreäksi. Espoon Vihreät asumispolitiikasta

Asuminen vihreäksi. Espoon Vihreät asumispolitiikasta Asuminen vihreäksi Espoon Vihreät asumispolitiikasta Hyvä asuminen on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Luonnon monimuotoisuus on säilytettävä, vaikka asuminen oman tilansa vaatiikin.

Lisätiedot

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Leena Lehtomaa, naturvårdsenheten 17.9.2011 1 Hyvin hoidettu monimuotoinen

Lisätiedot

Työelämän osaamistarpeita

Työelämän osaamistarpeita Työelämän osaamistarpeita 12.5.2008 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Yritysten tarvitsema osaaminen Tiedot ja taidot Arvot ja asenteet Verkostot 2 1 Rekrytoinnin

Lisätiedot

Hankintojen ympäristönäkökohdat Pk-yritysten näkökulmasta

Hankintojen ympäristönäkökohdat Pk-yritysten näkökulmasta Hankintojen ympäristönäkökohdat Pk-yritysten näkökulmasta Toimitusjohtaja Eino Fagerlund Savon Yrittäjät 29.10.2008 5.11.2008 1 Yleistä Kunnat suurin ostaja lähes jokaisessa Suomen kunnassa Kunnat ja yleensä

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Lisäarvo ostopäätöksen tekijälle Janne Pesonen 6.10.2010 17.5.2011 2 Kunta elinvoimajohtajana Teemoja joihin vaikutus ulottuu Johtaminen

Lisätiedot

Monimuotoisuuden turvaaminen: tieteidenvälinen haaste. FT Susanna Lehvävirta, Kasvitieteellinen puutarha, Helsingin Yliopisto

Monimuotoisuuden turvaaminen: tieteidenvälinen haaste. FT Susanna Lehvävirta, Kasvitieteellinen puutarha, Helsingin Yliopisto Monimuotoisuuden turvaaminen: tieteidenvälinen haaste FT Susanna Lehvävirta, Kasvitieteellinen puutarha, Helsingin Yliopisto Puheenaiheet tänään Monimuotoisuuden turvaaminen Tieteidenvälisyys ja tieteen

Lisätiedot

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Biologinen tieto ja ymmärrys 7 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja tunnistamaan

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton kommentit Ilmastonmuutoksen kansalliseen sopeutumisstrategiaan 2022

Suomen luonnonsuojeluliiton kommentit Ilmastonmuutoksen kansalliseen sopeutumisstrategiaan 2022 Suomen luonnonsuojeluliiton kommentit Ilmastonmuutoksen kansalliseen sopeutumisstrategiaan 2022 10.4.2014 Jouni Nissinen suojelupäällikkö Suomen luonnonsuojeluliitto ry Ensitunnelmat strategiasta + kokonaisvaltaisuus

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski- Suomeen 13.1.2016, Jyväskylä Mistä rakentamisen laatu on tehty? Rakentamisen laatu

Lisätiedot

Pihan perusparannushankkeen suunnittelu ja toteutus. Finnbuild 27.9.2008

Pihan perusparannushankkeen suunnittelu ja toteutus. Finnbuild 27.9.2008 Pihan perusparannushankkeen suunnittelu ja toteutus Finnbuild 27.9.2008 Syitä piharemonttiin Kiinteistöön kohdistuva remontti > pihat särkyvät remontissa > syntyy suuri kontrasti talon ja pihan välille

Lisätiedot

INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola. Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy.

INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola. Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy. INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy.fi OSATA? TEEMU VEHMASKOSKI RIL Vapaasti kopioitu muutamalta

Lisätiedot

Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet

Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet Sirpa Törrönen Maisema-arkkitehti Kuntatekniikan keskus Kasvillisuus luo hyvinvointia ja terveyttä. Tutut kasvit voivat herättää valoisia muistoja. Tuoksut, lehtien

Lisätiedot