Kestävä kyläyhteisö metropolimaaseudulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävä kyläyhteisö metropolimaaseudulla"

Transkriptio

1 Kestävä kyläyhteisö metropolimaaseudulla

2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 SELITYKSIÄ... 4 Kestävä kehitys...4 Kylä...4 Metropolimaaseutu...4 Länsi-Uudenmaan...4 TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ... 5 ETELÄSUOMALAINEN MAASEUTU TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 6 YHTEISEN TOIMINNAN PERUSPILAREITA... 6 VAHVA PAIKALLISYHTEISÖ JA YHTEISTYÖ... 7 LÄHIDEMOKRATIA JA VAIKUTTAMINEN ASUMINEN JA ELÄMINEN ELINKEINOT JA PALVELUT LIIKKUMINEN YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS OHJELMAN TOTEUTUS JA SEURANTA Kestävä kyläyhteisö metropolimaaseudulla Västnylands Byar r.f. - Länsi-Uudenmaan JULKAISIJA Västnylands Byar r.f. Länsi-Uudenmaan KIRJOITTANUT Pirkko Kaskinen KÄÄNNÖS Gunilla Wasström KUVAT Pirkko Kaskinen TAITTO Kiekuva Design PAINO Mustasaaren painotalo 2012 SISÄLTÖ Västnylands Byar r.f. Länsi-Uudenmaan RAHOITUS Mannersuomen maaseudun kehittämisohjelma Hämeen ELY-keskuksen kautta Kylä elää ja voi hyvin monimuotoisella Uudellamaalla yhteistuumin Kuva: Susanne Setälä 2 KESTÄVÄ KYLÄYHTEISÖ METROPOLIMAASEUDULLA

3 ESIPUHE Kestävä kyläyhteisö metropolimaaseudulla -julkaisu, on tarkoitettu innostamaan ja antamaan ajattelemisen aihetta. Tavoitteena on avata näköaloja, kannustaa yhteistyöhön ja saada toimijat paikallisesti ja seudullisesti sekä laajemminkin etsimään keinoja yhteisönsä ja elinympäristönsä hyvinvoinnin turvaamiseen ja kehittämiseen. Julkaisun aiheet ja toimenpide-ehdotukset on koottu useiden eri puolilla maakuntaa kokoontuneiden työpajojen, seminaarien ja muiden tilaisuuksien tulosten pohjalta. Mukana on ollut yksityishenkilöitä ja maakunnassa toimivia yhteisöjä, mm. yhdistyksiä, yrityksiä ja oppilaitoksia. Länsi-Uudenmaan :n ja Hämeen ammattikorkeakoulun, vuonna 2011, yhteistyönä tekemän Metropolimaaseutu asukkaiden kokemana -tutkimuksen tuloksia on myös käytetty. Tärkeässä roolissa ovat olleet Länsi-Uudenmaan :n hanketyöryhmä ja Kylä välittää -hankkeen Uudenmaan aluetiimi sekä alueellamme toimivat Leader-ryhmät Emo, Ykkösakseli ja Pomoväst. Suuret yhteiskunnalliset muutokset ja maailmalla tapahtuvat myllerrykset asettavat haasteita tulevaisuuden suunnittelulle ja hyvinvoinnille. Ilmastonmuutos ja talousrakenteiden järkkyminen ovat niistä suurimpia. Epävarmuus ja vaikeat olosuhteet ovat omiaan edistämään kansalais- ja järjestötoiminnan elpymistä ja luomaan uudenlaisia yhteisöllisiä toimintatapoja. Laajan kuntauudistuksen myötä lähidemokratian järjestäminen on yksi tärkeistä tehtävistä. Paikallisyhteisöjen merkitys kas- vaa. Metropolimaaseudulla osana eteläsuomalaista maaseutua on omanlaisensa asema ja erityisiä haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Julkaisu on toteutettu osana neljän maakunnan yhteistä ja koulutuskeskus Salpauksen hallinnoimaa Kylä välittää -hanketta, jota Uudellamaalla toteuttaa Länsi-Uudenmaan. Lämpimät kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille ja ajatuksia antaneille! Vihdissä Pirkko Kaskinen Uudenmaan kyläasiamies Länsi-Uudenmaan KESTÄVÄ KYLÄYHTEISÖ METROPOLIMAASEUDULLA 3

4 SELITYKSIÄ Kestävä kehitys Kestävä kehitys sisältää perinteisen määritelmän mukaan neljä eri ulottuvuutta. Niiden huomioon ottaminen toiminnassa on tärkeää. Kylä Ihmiset tekevät kylän. Toiminnallisesti kylä voi olla pieni tai suuri. Se voi myös olla muutaman pienen kylän yhdessä muodostama kokonaisuus tai entinen kirkonkylä. Kaupungin- tai kunnanosaa voidaan nimittää kyläksi. Kylän määrittelevät siellä asuvat ja toimivat ihmiset, joskus se voi jopa ylittää kuntarajoja. Kylä-nimitys on hyvä, lyhyt ja ytimekäs. Sitä on tässä julkaisussa käytetty tarkoittamaan erilaisia edellä mainitun kaltaisia toiminnallisia alueita. Metropolimaaseutu Metropoli- ja edelleen metropolimaaseutu -käsitteen käyttö on vakiintunut kuvaamaan Uudenmaan maakunnan aluetta ja tämän maaseutumaisia alueita. Metropolialue voidaan määritellä yhteyksiltään, elinkeinorakenteeltaan ja kulttuuritarjonnaltaan monipuoliseksi kaupunkiseuduksi sitä ympäröivine kuntineen ja vaikutusalueineen. Usein metropolit syntyvät kaupunkien kasvaessa kiinni toisiinsa. Metropolin muodostumisen keskeisenä edellytyksenä on riittävä väestöpohja. Suomen ainoa metropolialue on Helsingin ja sitä ympäröivien kaupunkien ja kuntien muodostama seutu, joka poikkeaa monin tavoin muista maamme kaupunkiseuduista. Se muodostaa erityisen maantieteellisen ja toiminnallisen kokonaisuuden. (Valtioneuvoston selonteko metropolipolitiikasta 2010, 3.). Uudenmaanliitto määrittää koko Uudenmaan metropolialueeksi. Metropolimaaseudulla tarkoitetaan maaseutua, joka sijaitsee metropolikeskittymän läheisyydessä ja joka toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskuksen kanssa. Metropolimaaseutu ja metropolin keskittymä sitoutuvat toisiinsa esimerkiksi väestön työssäkäynnin, vapaa-ajanvieton ja kulutustottumusten kautta. Länsi-Uudenmaan Länsi-Uudenmaan on vuodesta 2000 alkaen toiminut kaksikielisenä kattojärjestönä kyläyhdistyksille ja muille vastaaville Uudellamaalla. Yhdistyksen tarkoitus on edistää kylien kehitystä kylä- ja muiden paikallisten yhdistysten omatoimisuuden ja elinkelpoisuuden kehittämisen kautta, toimia kyli- 4 KESTÄVÄ KYLÄYHTEISÖ METROPOLIMAASEUDULLA

5 en yleisten ja yhteisten etujen valvojana ja ajatusten välittäjänä sekä vahvistaa ja kehittää kylien välistä yhteistyötä. Yhdistys toimii puoluepoliittisesti sitoutumattomana kylien edunvalvojana. Yhdistys toimii yhteistyössä kylätoiminnan valtakunnallisen keskusjärjestön, muiden maaseudun kehittäjien sekä alueellisten ja valtakunnallisten järjestöjen kanssa kylien hyvinvointiin vaikuttavien tavoitteiden toteuttamiseksi. Toiminta-alue kattaa Uudenmaan maakunnan, lukuunottamatta entisen Itä-Uudenmaan maakunnan aluetta. TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ Maailmanlaajuiset trendit ja Euroopan tapahtumat vaikuttavat yhä enenevässä määrin oman maamme ja kyliemme elämään. Ilmastonmuutos, sodat, suuronnettomuudet ja niiden riski tulevat päivittäin eteemme tiedotusvälineiden ja sosiaalisen median kautta. Eurooppaa koettelevan talouskriisin leviäminen horjuttaa myös Suomen taloutta aiheuttaen epävarmuutta ja huolta. Lisääntyvä turvattomuus, liikenteen aiheuttama melu ja luonnon saastuminen haittaavat elämää monin paikoin. Perinteisistä arvoista luopuminen sekä asenteiden ja työelämän muutokset vaikuttavat. Kansojen sekoittuminen ja muuttoliike tuovat uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Yhteiskuntapolitiikan suuntana ovat keskittäminen, taajamaistuminen, teknistyminen ja julkisen talouden kriisiytyminen. Odotettavissa oleva todennäköinen kehitys tarjoaa järjestötoiminnalle ja paikallisuuden vahvistumiselle uusia mahdollisuuksia. Vaikeina aikoina yhteinen tekeminen ja vastuunotto yleensä lisääntyvät ja vapaaehtoistoiminnan määrä lähtee nousuun. Perinteisen yhdistystoiminnan rinnalla kasvaa epämuodollinen kansalaistoiminta ja järjestöjen tuottama palvelutarjonta. KESTÄVÄ KYLÄYHTEISÖ METROPOLIMAASEUDULLA 5

6 ETELÄSUOMALAINEN MAASEUTU TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ Metropolimaaseutu on osa vaurasta ja muuttovoittoista eteläsuomalaista maaseutua. Merkittäviä kehityssuuntia ovat väestömäärän kasvu alueen tärkeys pääkaupungin ruuantuottajana työvoima- ja työpaikka-alue haluttu asuinalue virkistys- ja lomanviettoalue palveluineen korkean koulutustason oppilaitoskeskittymä lisääntyvä maahanmuutto puhtaan lähiruuan arvostuksen lisääntyminen pienuuden ja paikallisuuden arvostuksen lisääntyminen YHTEISEN TOIMINNAN PERUSPILAREITA Yhteisen toiminnan ja vuorovaikutuksen onnistumisen sekä tavoitteiden toteutumisen edellytyksenä on, että vedetään yhtä köyttä samaan suuntaan, ei köydenvetoa, jossa kaadetaan vastapuoli kumoon ja kaadutaan lopulta itsekin. Neljä ässää paikallistoiminnan peruspilareina: suunnitelmallisuus sinnikkyys sielukkuus sovinnollisuus Näistäkin on apua: sopeutuvaisuus suvaitsevaisuus spontaanius suojelevaisuus 6 KESTÄVÄ KYLÄYHTEISÖ METROPOLIMAASEUDULLA

7 Paikallisyhteisöjen kannattaa myös miettiä tarkasti, mihin ovat valmiita lähtemään mukaan ja millä ehdoilla. Muutosten vastustamisen sijasta voimavarat on useissa tapauksissa hyvä suunnata sen miettimiseen, miten käännetään vääjäämätön mahdollisuuksiksi. VAHVA PAIKALLISYHTEISÖ JA YHTEISTYÖ Maaseudun hyvinvointi perustuu toimiviin paikallisyhteisöihin. Niille pitää antaa julkisen vallan taholta riittävät toimintaedellytykset, mutta niiden pitää myös itse ottaa vastuuta oman elinvoimansa ja hyvinvointinsa saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Kuntauudistuksen myötä paikallisyhteisöjen merkitys on entisestään kasvanut. Laaja-alainen yhteistyö asukkaiden ja osa-aika-asukkaiden sekä erilaisten yhdistysten välillä vahvistaa paikallisyhteisöä. Kylässä toimivat yritykset ovat tärkeä osa yhteisöä. Yritystoiminnan kehittämistä ja kylän kehittämistä ei pidä liikaa erottaa toisistaan, ne tukevat toisiaan. Kyläyhdistys tai vastaava (esim. nuorisoseura, kotiseutuyhdistys tms.) on kylän tärkeä kokoava voima, siihen voivat kuulua kaikki riippumatta iästä, sukupuolesta, ammatista, harrastuksista jne.. Ihannetilanteessa kyläyhdistys toimii sateenvarjona, jonka alla erilaiset harrastuspiirit ym. toimivat, säästetään hallinnossa ja käytetään resursseja järkevästi. Kylän oman identeetin löytäminen ja vaaliminen sekä sen käyttäminen esim. elinkeinotoiminnassa antaa yhteisölle elinvoimaa. Suunnitelmallinen toiminta on vahvan paikallisyhteisön merkki. Kyläsuunnitelma on tärkeä työkalu. Oikein tehtynä se on kyläläisten yhteinen tahto siitä millainen kylän halutaan olevan. Parhaimmillaan se toimii yhdistysten vuosisuunnitelmien sekä kunnan strategiasuunnittelun ja päätöksenteon pohjana. Kylä välittää -hankkeessa kehiteltiin suunnittelumenetelmä nimeltään Kestävä kylä, joka rekisteröitiin tuotemerkiksi. Se on hyvä työkalu kyläsuunnitelman teossa. Koulutusta ja apua sen käyttöön on tarjolla. Kylien välinen verkostoituminen on järkevää ja hauskaa, kokemusten vaihto ja toisiltaan oppiminen ovat aina antoisia. KESTÄVÄ KYLÄYHTEISÖ METROPOLIMAASEUDULLA 7

8 Vahva paikallisyhteisö ja yhteistyö Tavoite Laaja-alainen kylän sisäinen yhteistyö Toimenpiteet Eri yhdistysten yhteisiä kokoontumisia Kyläyhdistyksen (joillakin kylillä = nuorisoseura, kotiseutuyhdistys tms.), rekisteröinti, toiminnan tukeminen ja vahvistaminen Kyläyhdistys tai vastaava sateenvarjoksi, yhdistetään yhdistyksiä Yritykset (myös 1 hengen) mukaan kylän kehittämiseen yhdessä yhdistysten kanssa Eri toimijoiden yhteisiä hankkeita Uudet asukkaat (myös maahanmuuttajat) otetaan vastaan henkilökohtaisesti Eri-ikäisten yhteiset tapahtumat ja toiminta, esim. koulun ja vanhusten välillä Naapuriapu, kyläily Vastaantulevien tervehtiminen pysähtymällä Kylän yhteinen kokoontumispaikka, kylätalo Kylätoiminta on myös hauskaa Vastuutahot Toteuttajat Avustavat tahot Kyläyhdistys Muut kylällä toimivat yhdistykset Kylän yritykset Koulu Seurakunnat Yhteistyö muiden kylien kanssa ja toisiltaan oppiminen Yhteisiä kokoontumisia muiden kylien kanssa Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin sekä valtakunnallisiin tapahtumiin Kokemusten vaihto kylien kesken Yhteiset hankkeet Suomenkielisten ja ruotsinkielisten yhteinen toiminta ja kulttuurinvaihto Kansainvälinen yhteistyö, esim. ystävyyskylä, ystävyyskoulu Kattojärjestöt Koulu Vahva kyläidentiteetti Kylän oman jutun etsiminen ja vahvistaminen Kylän historian tutkiminen ja kirjoittaminen Oman kulttuurin vahvistaminen Kylän brändin luominen Koulu Kylän yritykset Oppilaitokset Seurakunnat 8 KESTÄVÄ KYLÄYHTEISÖ METROPOLIMAASEUDULLA

9 Kylällä on kyläsuunnitelma ja se ohjaa kylän kehittämistä Kyläsuunnitelman laatiminen asukaslähtöisesti Kestävä kylä -suunnittelu menetelmän käyttö Kyläsuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden selkeä esittäminen taulukkomuodossa kohtaiset ja seudulliset hankkeet kyläsuunnitelmien laatimiseksi Kyläsuunnitelman käyttäminen yhdistysten vuosittaisessa toiminnan suunnittelussa Kyläsuunnitelman päivittäminen ajoittain Kylän yritykset Kylällä toimii kyläkoordinaattori tai muutaman kylän yhteinen Kyläkoordinaattorin palkkaamisen keinojen etsiminen Palkkaaminen hankkeiden avulla Neuvottelut kunnan kanssa rahoituksen järjestämiseksi Rahoitusvaihtoehtojen etsintä Yhteistyö kylien kesken Kyläyhdistykset Muut yhdistykset Kunnat Maakuntaliitto Vapaaehtoistyö toimii ja on oikein suunnattua Yhdistysten välinen yhteistyö resurssien käytössä Töitä taitojen ja kiinnostuksen mukaan Arvostus ja kiittäminen Tulevaisuuden kylätoimija -tutkimuksen tulosten hyväksikäyttö Uusien toimijoiden mukaan pyytäminen ja hyväksyminen Vastuun jakaminen myös nuorille ja maahanmuuttajille Erilaisten toimintatapojen etsiminen ja hyväksyminen Aktiivinen ja osaava vetäjä Yrittäjät Seurakunnat KESTÄVÄ KYLÄYHTEISÖ METROPOLIMAASEUDULLA 9

10 LÄHIDEMOKRATIA JA VAIKUTTAMINEN Demokratia eli kansanvalta on toiminut länsimaisessa yhteiskunnassa pitkään, Suomi on ollut jopa edelläkävijä. Nyt puhutaan paljon lähidemokratiasta, koska koetaan, että perinteinen demokratia ei enää riitä. Palvelurakenneuudistus, kuntaliitokset, keskittäminen ja ylipäätään pienten yksiköiden lopettaminen tai liittäminen yhteen suuriksi kokonaisuuksiksi aiheuttavat päätöksenteon etääntymistä ja yksittäisen kansalaisen tai pienen yhteisön vaikutusmahdollisuuksien vähenemistä. Kuntakoon suurentuessa yhä useampi kylä jää syrjään eikä saa ääntään kuuluviin nykyisen järjestelmän kautta. Kansalaisjärjestöt miettivät ratkaisuja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia paikallisesti vaikuttaa lähiympäristöön ja elinoloihin. Kuntalakiin halutaan maininta kunnan velvollisuudesta järjestää toimiva lähidemokratiajärjestelmä. Yksi ajatus on, että kunta jaetaan toiminnallisiin alueisiin. Kullakin alueella toimisi paikallisesti valittu aluelautakunta tai vastaava, jossa on asukkaiden valitsema edustaja jokaisesta kylästä. Kumppanuus kunnan kanssa voi sisältää neuvotteluja, suunnittelua ja palvelunhankintaa. Parhaimmillaan lautakunnalla on käytössään mittavakin budjetti ja päätösvalta alueensa koulujen ja päiväkotien sekä terveydenhuollon ja muiden tärkeiden toimintojen toteutuksessa. Tällainen malli on toiminut Rovaniemellä Ylä-Kemijoen alueella noin kaksikymmentä vuotta. Nyt se on otettu käyttöön kaikilla kaupungin keskustan ulkopuolisilla alueilla. Erilaiset suoran vaikuttamisen kanavat ovat hajanaisesti monin paikoin käytössä, aktiiviset kyläyhdistykset ja vastaavat ovat saavuttaneet loistavia tuloksia alueensa kehittämisessä ja elinolojen parantamisessa. Vahva yhteisöllisyys ja yhteishenki suunnitelmallisen kehittämisen ja yhteisen toiminnan tuottamiseksi ovat osoittaneet voimansa. Vapaaehtoistoimijat ovat kuitenkin usein monessa mukana, ja heitä uhkaa väsyminen. Ongelmana saattaa olla asukkaiden haluttomuus osallistua, jolloin yhdistyksiin on vaikea saada vastuunkantajia. On haastavaa luoda järjestelmä, joka takaa kaikille, myös vähemmän aktiivisille, alueille yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa asioihinsa. Kylän oman tai useamman kylän yhteisen kyläkoordinaattorin palkkaaminen voi olla hyvä ratkaisu. Hallinnon ja byrokratian ylivaltaa, niistä lähtevää suunnittelua ja päätöksentekoa pitää voida purkaa. Suunnittelun on lähdettävä alhaalta ylös, paikallisyhteisöstä ja yksilön tarpeista käsin. Niukkenevat resurssit tulevat parhaiten käytetyiksi, kun ne suunnataan oikein ja arvostetaan paikallisyhteisön asiantuntemusta ja suunnitelmia. Kuuntelemisen taito on tärkeä oppia puolin ja toisin. Uusia keskusteluvälineitä ja -tapoja on kehitettävä, olemassa olevia, hyviä, etsittävä ja otettava käyttöön. Vallan myötä tulee aina myös vastuuta. On syytä luopua vastakkainasetteluajattelusta, jossa kansalaiset vaativat ja esittävät toiveita, yhteiskunta toteuttaa. Hedelmälliseen lopputulokseen pääsemiseksi on kuljettava rinta rinnan samaan suuntaan ja toteutettava asioita yhdessä. 10 KESTÄVÄ KYLÄYHTEISÖ METROPOLIMAASEUDULLA

11 Lähidemokratia ja vaikuttaminen Tavoite Asukaslähtöiset kyläsuunnitelmat kunnan strategiasuunnittelun ja päätöksenteon perustaksi Toimenpiteet tason kyläsuunnitteluhankkeiden toteuttaminen Selkeiden taulukkomallisten kyläsuunnitelmien teko mukaan prosessiin Neuvottelut kunnan ja kylien välillä Vastuutahot Toteuttajat Avustavat tahot Kyläyhdistykset Leader -ryhmät Kuntatason kyläyhdistys kaikkiin kuntiin Kyläyhdistysten yhteiset neuvottelut ja suunnittelu Kylien yhteisen työryhmän perustaminen Työryhmä valmistelee tason kyläyhdistyksen perustaminen Kyläyhdistykset Leader -ryhmät KESTÄVÄ KYLÄYHTEISÖ METROPOLIMAASEUDULLA 11

12 Päätöksenteko paikallisyhteisöille, budjettivaltaa verorahojensa käytössä Olemassa oleviin lähidemokratiamalleihin tutustuminen Lähidemokratiamallin suunnittelu kylien ja kunnan yhteistyönä / lähidemokratiatyöryhmä Aluelautakuntien perustaminen Hankkeiden kautta toteuttaminen Toimiva vuoropuhelu kylien ja kunnan välillä Yhteiset tapaamiset ja tilaisuudet Päättäjien ja viranhaltijoiden jalkautuminen kylille Asioiden avoin valmistelu ja suunnittelu Toimiva tiedotus molempiin suuntiin Aito kuunteleminen Kylille kummi, joka esim. neuvoo, miten pitää edetä ja mihin ottaa yhteyttä vietäessä asioita eteenpäin ASUMINEN JA ELÄMINEN Jokaisella suomalaisella on perustuslain mukainen oikeus valita asuinpaikkansa. Luonnonläheisyys, väljyys ja rauhallinen elinympäristö ovat monille tärkeitä. Maaseutuasumisen suosio on kaupungistumisen jälkeen taas vahvassa nousussa. Hajaasutusalueilla on perinteisesti rakennettu väljästi, suurille tonteille. Tiiviit esikaupunkimaiset yhdyskunnat eivät vieläkään aina ole asujien mieleen. Julkishallinto on innostunut yhdyskuntarakenteen tiivistämisestä, joka tarkoittaa perinteisen haja-asutusaluerakentamisen vaikeuttamista ja kieltämistä. Nykyisen suuntauksen mukaan kaavoittajat ja muut viranomaiset pyrkivät raskaasti rajoittamaan hajarakentamista vedoten ekologiseen kestävyyteen. Uusimmat tutkimukset kuitenkin osoittavat aivan päinvastaista, haja-asutusalueilla asuminen on kaikki seikat huomioon ottaen ekologisesti hyvin kestävää. Uudellamaalla on vellonut kiivas keskustelu maakuntaliiton tiivistämis- ja keskittämissuunnitelmista. Kylillä ollaan huolestuneita sen vaikutuksista. Ongelmana maaseudulla on paikoin hallitsematon rakentaminen, joka pilaa perinteisen maiseman. Asuinpaikkoja valittaessa tuleekin ottaa huomioon maisemalliset seikat ja kulttuuriarvot. Pelloille rakennettavat talorykelmät tai yksittäisetkään talot eivät kaunista maisemaa. Rantojen pitää jäädä virkistyskäyttöön kaikkien saavutettaviksi. Talon ulkoasu on syytä valita ympäristöön sopivaksi. Helsingin lähialueilla on kovia rakentamispaineita ja asutus lisääntyy voimakkaasti. Useilla kylillä taistellaan kyläidentiteetin säilymisen puolesta. Slummiutumisen uhka on otettava vakavasti ja ryhdyttävä toimenpiteisiin sen estämiseksi. 12 KESTÄVÄ KYLÄYHTEISÖ METROPOLIMAASEUDULLA

13 Maaseudulle muutettaessa asenteita ja elintapoja on syytä muokata ympäristöön sopiviksi. Shoppailun sijasta voi nauttia kylän yhteisistä tapahtumista tai piipahtaa naapuria tervehtimässä. Jos jauhot yllättäen loppuvat, voi käväistä naapurissa lainaamassa kupillisen. Kuntosalin sijasta voi lähteä metsään samoilemaan, kasvimaata kaivelemaan tai vaikkapa tehdä klapeja saunapuiksi. Entistä hitaamman elämäntyylin opetteleminen palkitsee varmasti. Kyläyhdistyksillä ja muilla kylän yhdistyksillä tai vapaamuotoisilla porukoilla on tärkeä tehtävä pitää yllä kulttuuri- ja harrastustarjontaa, jotta ei tarvitse liian usein ajella kaupunkien rientoihin. Asuminen ja eläminen Tavoite Monimuotoista asumista tuetaan myös hajaasutusalueilla Toimenpiteet Asukaslähtöisten maankäytön suunnitelmien tekeminen yhteistyössä kunnan kanssa Kevyet kaavoitusmenetelmät käyttöön Vapaa-ajanasuntoihin pysyvästi muuttamisen helpottaminen Asukkaiden äänen huomioon ottaminen, myös maakuntaliiton tasolla Vastuutahot Toteuttajat Avustavat tahot Uudenmaan liitto Oppilaitokset Rakentaminen ja asuminen ovat energiatehokkaita Energiansäästön opetteleminen Uusiutuvien energiamuotojen käytön lisääminen Kokonaisuuden, myös rakennusmateriaalien valmistuksessa ja rakentamisessa käytettävän energian huomioon ottaminen = ylilyöntien välttäminen asumiseen keskittyvässä energiatehokkuudessa Luonnonolosuhteiden ja maaston muodon huomioon ottaminen rakennuspaikan valinnassa Tiedotus ja koulutus Uudenmaan liitto, rakentajat Oppilaitokset Alan yritykset KESTÄVÄ KYLÄYHTEISÖ METROPOLIMAASEUDULLA 13

14 Rakennuspaikan valinnassa otetaan huomioon ympäristö Maiseman huomioon ottaminen, perinnemaiseman säilyttäminen Rantojen säästäminen yksityisomistukselta ja rakentamiselta Riittävän laajojen metsäalueiden säilyttäminen Kulttuuri- ja perinnekohteiden vaaliminen Uudenmaan liitto ja rakentajat Maanomistajat Oppilaitokset Museovirasto Ympäristöviranomaiset Yhdistykset Uudenmaan erikokoiset kylät säilyttävät kyläidentiteettinsä eivätkä slummiudu Liian tiiviin yhdyskuntarakenteen ehkäiseminen Kylätoiminnan tukeminen Uusien asukkaiden vastaanotto ja perehdyttäminen kylän elämään Mummot kunniaan Eri-ikäisten yhteiset tapahtumat Vieraanvaraisuus Vastuun jakaminen yhteisten asioiden hoidossa ja yhteisöllisessä toiminnassa, myös nuorille ja maahanmuuttajille Vahvan paikallisyhteisön luominen, katso luku Vahva paikallisyhteisö ja yhteistyö Uudenmaan liitto Seurakunnat Asukkaiden asenteet ja arvomaailma tukevat elämää maaseudulla Asennekasvatusta maaseudulla asumiseen Uusien asukkaiden perehdytys ja tutustuttaminen, lämmin vastaanotto Kylän oman harrastustoiminnan tukeminen Hitaan elämäntavan opettelu Seurakunnat Oppilaitokset ELINKEINOT JA PALVELUT Uudenmaan liiton edustajan kannanoton mukaan maaseudulla ei saa asua turhaan. Ihanneratkaisu asukkaan kannaltakin on, että toimeentulon voi hankkia mahdollisimman mukavasti ja lähellä kotia. Lausunnon johdosta ei kuitenkaan pidä tyhjentää maaseutua vaan viritellä maaseudulle entistä paremmat toimeentulon ja elämisen edellytykset. Tarvitaan asukkaiden ja kolmannen sektorin sekä yrityselämän yhteisiä ratkaisuja, mutta myös valtion, maakunnan ja kuntien mukaantuloa ja maksimaalisten toimintaedellytysten antamista. 14 KESTÄVÄ KYLÄYHTEISÖ METROPOLIMAASEUDULLA

15 Perinteisen maatalouden rinnalle on jo kehittynyt monenlaista sivuelinkeinotoimintaa. Pieniä yrityksiä on perustettu ja mielenkiintoisia uudenlaisia avauksiakin tehty. Pääkaupungin läheisyys antaa mahdollisuuksia, joita muualla maassa ei ole, ja asiakaskuntaa on. Uudellemaalle tulee runsaasti myös ulkomaisia matkailijoita niin vapaa-ajanvieton kuin liike-elämänkin merkeissä. Monissa tapauksissa esimerkiksi konferenssien tai risteilyjen oheisohjelmaksi sopii maaseutumatkailu. Myös omatoimimatkailijat tulevat mielellään Uudellemaalle erilaisia kulkuneuvoja käyttäen. Oma lukunsa ovat suurten yritysten suomat mahdollisuudet, henkilökunnan virkistystapahtumien, asiakastilaisuuksien ja kokousten järjestäminen maaseudulla on jo nyt suosittua. Myös kaikenlaisten matkamuisto- ja liikelahjatuotteiden yms. valmistus sopii hyvin maaseudulle. Luomu- ja lähiruuan arvostuksen jatkuva kasvu antaa monenlaisia toimeentulon mahdollisuuksia. Maaseutumatkailu ja lähiruoka ovatkin tulleet vahvasti esiin erilaisissa tulevaisuuteen suuntaavissa ideointitilaisuuksissa. Tilaa ja tarvetta on monenlaiselle yritystoiminnalle myös kolmannen sektorin tuottamalle. Elinkeinojen ja yhteisöjen kehittäminen tukevat toisiaan. Keskittämisen seurauksena palvelut karkaavat kauas käyttäjistä, uudenlaisia toimintamuotoja pitää kehittää eri tahojen yhteistyönä. Palvelujen tuottaminen pienesti ei välttämättä ole kalliimpaa kuin suurissa yksiköissä. Ihmisläheisyys ja tuttuus ovat nekin tärkeitä arvoja. Esimerkiksi lähikoulujen olemassaolo on erinomainen panostus tulevaisuuteen ja tuottaa tutkitusti kunnalle pitkällä tähtäimellä taloudellistakin säästöä, esim. sosiaalipuolella. Ennakkoluuloton ajatusten vaihto tuottaa varmasti uusia, hyviä toimintamalleja. Julkishallinto ei saa lainsäädännöllä ja byrokratian kasvattamisella estää hyvien ja toimivien paikallisten ratkaisujen toteuttamista, vaan sen pitää päinvastoin kaikin keinoin kannustaa ja tukea. KESTÄVÄ KYLÄYHTEISÖ METROPOLIMAASEUDULLA 15

16 Elinkeinot ja palvelut Tavoite Tuottajalta ruokapöytään tai tuote käyttäjälle ilman keskusliikeketjua Toimenpiteet Maatilojen sivuelinkeinot Lisää luomutuotantoa Suoramyynti, yhteismyyntipisteet Tuottajapuodit ja -torit (myös esim. osuuskuntaperiaatteella) Lähiruokaa suoraan kauppojen hyllyille Ruokapiirit Oma viljely, vuokrapalstat taajamien asukkaille Koulujen omat kasvimaat Lähiruuan käyttö julkisissa hankinnoissa, opastusta tarjouspyynnön tekemiseen Vastuutahot Toteuttajat Avustavat tahot Maataloustuottajat Yrittäjät Muu julkishallinto Monipuolista matkailua Elämysmatkailun kehittely Retkeilyreitistöjen käyttö Maatilamatkailun kehittäminen Kylämatkailun kehittäminen Pyöräilyreitistön kehittäminen ja liittäminen esim. maatila- ja kylämatkailuun Lisää eritasoisia majoituspaikkoja Koulutus, yhteistyö oppilaitosten kanssa Paikalliseen kulttuuriin ja kyläidentiteettiin perustuvat tuotteet Yrittäjien verkostoituminen, yhteismarkkinointi Kansainvälisten toimijoiden verkoston luominen Yritykset Yhdistykset Maatilat Kunnat Oppilaitokset Metsähallitus Erilaisia työmahdollisuuksia Etätyön tekeminen Työllistämistuen käyttö, esim. kyläavustajien palkkaus Valokuituyhteyksien rakentaminen, esim. osuuskuntien perustaminen Keskittämisen sijasta hajautettuja pienyksikköjä Työnantajat Työntekijät Yrittäjät Yhdistykset Julkishallinto Verkkoyhtiöt 16 KESTÄVÄ KYLÄYHTEISÖ METROPOLIMAASEUDULLA

17 Tuotteita vientiin ja kotimaan tarpeisiin Paikallisten käsityöläisten arvostus ja toiminnan kehittäminen Tuotekehittelyn tukeminen Paikalliskulttuuriin perustuvia tuotteita Yhteistyö ja verkostoituminen Koulutus Vaikuttaminen julkishallintoon, lainsäädännön ja päätöksenteon tuki (pienellekin) yrittämiselle Yritykset Yhdistykset Julkishallinto Oppilaitokset Lähipalveluita yhteisvoimin Kylän oma palveluntuotanto Liikkuvat palvelut Yhteispalvelupisteet Yrittäjyyttä ja palveluja verkottuen yli oman ammattialueen, tiloja esim. isoissa marketeissa tai yhdistystaloissa Maatilojen hoivapalvelu Julkisia hankintoja paikallisesti keskittämisen sijasta, opastusta tarjouspyynnön tekemiseen Lähikoulujen säilyttäminen Yhteistyötä yli kuntarajojen Koulutus Yrittäjät Maatilat Koulu Kunnat Muu julkishallinto Oppilaitokset LIIKKUMINEN Julkisen liikenteen puuttuminen tai vähyys puhuttaa haja-asutusalueiden asukkaita. Monille kylille ei linja-autolla pääse kuin koulupäivinä, ja silloinkin vain pari kertaa päivässä. Oman auton käyttö on useissa tapauksissa lähes välttämätöntä. Toisaalta keskuksiin ja taajamiin joukkoliikenne on hyvinkin toimivaa. Liikenneyhteydet säteittäin Helsingistä toimivat hyvin tai melko hyvin eri suuntiin, mutta poikittaisia yhteyksiä ei ole juuri lainkaan. Julkisen liikenteen käyttö on kallista seutulippualueen ulkopuolella, mikä lisää osaltaan oman auton käyttöä. Ratojen varsilla on suljettuja seisakkeita ja asemia, joilla junat eivät pysähdy ja sulkeminen uhkaa vielä joitakin. Raideliikenteen mahdollisuuksien käyttämistä tulee lisätä. Toimiva, hyväkuntoinen pientiestö on tärkeä osa kylän elinvoimaisuutta. Noin 80 % Suomen teistä on yksityisteitä. Niiden kunto on rapistumassa eikä ammattitaitoista väkeä aina ole käytettävissä, lisäksi valtion rahoitus uhkaa loppua ja kuntienkin avustukset ovat pienentyneet. Maanteiden varsille kaivataan lisää kevyen liikenteen väyliä, pientareetkin ovat usein kapeita, polkupyörällä ja jalan liikkuminen on vaarallista. Yksityisteillä vaaratilanteita ja erimielisyyksiä aiheuttaa voimakkaasti lisääntynyt hevosharrastus. KESTÄVÄ KYLÄYHTEISÖ METROPOLIMAASEUDULLA 17

18 Pendelöintiliikenne suur-helsinkiin on runsasta, on syytä ruveta miettimään, voiko suuntaa kääntää toisinpäin järjestämällä työpaikkoja muualle maakuntaan. Liikkuminen Tavoite Joukkoliikenteen käyttö lisääntyy Toimenpiteet Julkista tukea haja-asutusalueen liikennöintiin Raideliikenteen kehittäminen Käytöstä poistettuja seisakkeita ja asemia käyttöön Uusia reittejä Aikataulujen tarkistuksia Asukkaiden kuunteleminen Vastuutahot Toteuttajat Avustavat tahot, maakuntahallinto, valtionhallinto VR Liikennöitsijät Yksityisautoilun vähentäminen Harrastus- ja työmahdollisuuksia kylille Asennemuutos Kimppakyydit Uudenlaisten kuljetusyritysten mahdollistaminen ja kehittäminen Kutsutaksit ja palvelulinjat Hyötyliikuntaa jalan ja polkupyörällä, maakuntahallinto, valtionhallinto Liikennöitsijät Kevyen liikenteen turvallisuus ja mahdollisuudet paranevat Lisää kevyen liikenteen väyliä Pientareet riittävän leveiksi Uudenlaisia ratkaisuja virallisten väylien vaihtoehdoiksi Pyöräilyreitistöjen kehittäminen Hevosharrastukseen omia reitistöjä Eri tahojen yhteistyö ELY-keskus Yhdistykset Hevostallit Yksityistieverkosto on hyvässä kunnossa Tiekuntien välinen yhteistyö, yhteiset hankkeet Koulutus, neuvonta Tieisännöinnin tukeminen ja yhteistyö Perusparannushankkeiden tukeminen Lisää urakoitsijoita ja ammattitaitoa ELY-keskus Suomen tieyhdistys Tieisännöitsijät Tiekunnat Urakoitsijiat 18 KESTÄVÄ KYLÄYHTEISÖ METROPOLIMAASEUDULLA

19 YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS Uudenmaan maaseutu on metropolin keuhkot ja ruokavarasto. On kaunista, monimuotoista luonnonympäristöä vesistöineen ja rantoineen sekä hyviä viljelysalueita. Niiden säilyttäminen puhtaina ja viihtyisinä on asumisen, osa-aika-asumisen ja ruuantuotannon sekä matkailuelinkeinon ja virkistyskäytön kannalta ensiarvoisen tärkeää. Asukkaiden ja kävijöiden sekä liike-elämän ja teollisuuden on tunnettava vastuunsa, roskaaminen ja kaikenlainen tuhojen aiheuttaminen on saatava pysymään kurissa. Uudellamaalla on runsaasti vanhoja kulttuuriympäristöjä ja perinnemaisemia, joiden säilyttäminen ja suojeleminen ovat myös tärkeitä, näistä esimerkkeinä ruukit, linnat ja kartanot sekä kylämiljööt. Vilkkaasti liikennöityjen väylien ja lentoliikenteen melu aiheuttaa haittaa monilla kylillä ja asuinalueilla. Meluhaittojen estämiseksi ei ole vielä tehty kaikkea voitavaa. Turvattomuuden tunnetta aiheuttavat monet seikat mm. lisääntyvä rikollisuus, palo- ja pelastustoimen keskittäminen suuriin yksiköihin, poliisin resurssien vähentäminen, vaarallisten aineiden kuljetukset ja kylien läpi kulkeva raskas liikenne. KESTÄVÄ KYLÄYHTEISÖ METROPOLIMAASEUDULLA 19

20 Ympäristö ja turvallisuus Tavoite Luonnon säilyminen Toimenpiteet Huomioon ottaminen kaavoituksessa Tietoinen suojelu Viitoitetut polut Vapaan liikkumisluonnon säilyttäminen Rantojen säilyttäminen yleisessä virkistyskäytössä Asennekasvatus ja neuvonta Teollisuuden valvonta Laittomien kaatopaikkojen estäminen Toimiva jätehuolto Jätevesien tehokas käsittely, vesiosuuskuntien perustaminen ja tukeminen, yhteispuhdistamot, siirtoviemärit Vastuutahot Toteuttajat Avustavat tahot ja kävijät Yritykset Julkishallinto Yhdistykset Maanomistajat Metsähallitus ELY-keskus Koulut Oppilaitokset Vesiosuuskunnat Kylämiljöiden ja kulttuuriympäristöjen säilyminen Maiseman avaaminen ja pusikoitumisen estäminen Yhteiset hankkeet Toiminnan kehittäminen Kunnostaminen Huomioon ottaminen kaavoituksessa ja rakentamisessa Venevalkamien säilyttäminen Yhdistykset Julkishallinto Omistajat Yritykset Museovirasto ELY-keskus Meluhaittojen vähentäminen Lisää meluvalleja ja -aitoja Rakentamisen ohjaaminen pois melualueilta Uusien tekniikoiden ja materiaalien kehittäminen Yhteishankkeet Asukkaiden kuuleminen ELY-keskus Kunnat Kaavoittaja Yhdistykset Yritykset Suunnittelijat 20 KESTÄVÄ KYLÄYHTEISÖ METROPOLIMAASEUDULLA

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja:

Lisätiedot

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020 Sisällys 1. STRATEGIAN KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1. Strategian kohdealueen kuvaus... 3 1.2. YHYRES-kehittämisyhdistys ry... 4 Jäsenet... 4 Hallitus ja kolmikanta... 4 Osaaminen... 4 Sidosryhmät...

Lisätiedot

Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 Kesäkuu 2014

Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 Kesäkuu 2014 1 Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 TOIMINTA-ALUE JA VÄESTÖ 4 Asukasluku kunnittain 4 Ikärakenne 4 ANALYYSI ALUEEN KEHITTÄMISTARPEISTA

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maaseudun yhteisötalouden strategia

Keski-Pohjanmaan maaseudun yhteisötalouden strategia Keski-Pohjanmaan maaseudun yhteisötalouden strategia KESKIPOHJALAISET KYLÄT RY BYARNA I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN RF 1 2 KYLÄT SUURET KANSOINEEN Keski-Pohjanmaan maaseudun yhteisötalouden strategia Oy Coop

Lisätiedot

Päijät-Hämeen paikallisten toimijoiden

Päijät-Hämeen paikallisten toimijoiden Päijät-Hämeen paikallisten toimijoiden VIISI TULEVAISUUS- IKKUNAA 2010 2015 Sisällysluettelo Lukijalle VIISI TULEVAISUUSIKKUNAA/tiivistelmä Johdanto Arvot ja asenteet VIISI TULEVAISUUSIKKUNAA Ensimmäinen

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin 13.3.2014 Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin 13.3.2014 Sisältö: Johdanto 1. Kohdealue ja väestö 2. Elinkeinorakenne 3. Ohjelmakauden 2007-2013 analyysi 4.

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin 24.5.2014 Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin 24.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto.1 1. Kohdealue......1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi...3 3. Alueen

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN kyläohjelma

POHJOIS-POHJANMAAN kyläohjelma POHJOIS-POHJANMAAN kyläohjelma KAIKKIEN KYLÄSSÄ 2011 2014 Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry KYLÄOHJELMAN TYÖSTÄNYT TYÖRYHMÄ: Matti Kamula Martti Kiviharju Hannu Kokkoniemi Ilpo Kylmäluoma Helena Laitinen Minna

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 Kylien kehittämissuunnitelman tarve ja tausta... 3 Kylien kehittämissuunnitelman valmisteluprosessi... 4 Kyläkohtaisesta

Lisätiedot

ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 201 4 2020

ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 201 4 2020 ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 21 4 22 SISÄLLYS SIVU 1. EMON STRATEGIA 1 2. STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ 1 2.1 EMOn toiminta-alueen määrittely 1 2.2. Toiminta-alueen kuvaus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ... 2. 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki

TIIVISTELMÄ... 2. 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki 1.2. YHYRES kehittämisyhdistys ry Kyrönmaan kehittäjänä... 5 Matti Jaskari 1.3. Kehittämisohjelman

Lisätiedot

Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo. Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa

Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo. Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo C Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa KARELIA-ammattikorkeakoulu Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 23 Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet

Lisätiedot

KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020. Otso osaa!

KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020. Otso osaa! KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 Otso osaa! KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 Johdanto 3 Leader Karhuseutu 3 1. ALUEEN KUVAUS JA NYKYTILAN ANALYYSI 3 1.1. Toiminta-alue 3 1.2. SWOT 5 2.

Lisätiedot

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta kehittämissuunnitelma 2014-2020 sisältö 3 Alkusanat 4 Rannikkoseutu toiminta-alueena 6 Alueanalyysi kehittämistyön lähtökohtana 7 SWOT 10 Toiminta-alueen

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020. Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen

Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020. Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020 Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy Kajaani University of Applied Sciences Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020 Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

Elämänvirtaa. Satakunnan maaseudulle! SataKylät ry:n maakunnallinen kyläohjelma 2010 2020

Elämänvirtaa. Satakunnan maaseudulle! SataKylät ry:n maakunnallinen kyläohjelma 2010 2020 Elämänvirtaa Satakunnan maaseudulle! SataKylät ry:n maakunnallinen kyläohjelma 2010 2020 Sisällys 1 Johdanto 1 Johdanto... 3 2 Visio......4 3 SataKylät ry... 5 3.1 Maakunnallinen vuoden kylä-kilpailu...6

Lisätiedot

ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA

ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY:N PAIKALLINEN STRATEGIA 2014-2020 13.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 Alueen kuvaus...

Lisätiedot

Valtakunnallinen kylätoimintaohjelma 2003-2007. Lyhennelmä. Suomen Kylätoiminta ry - kylien valtakunnallinen yhteistyöjärjestö

Valtakunnallinen kylätoimintaohjelma 2003-2007. Lyhennelmä. Suomen Kylätoiminta ry - kylien valtakunnallinen yhteistyöjärjestö Valtakunnallinen kylätoimintaohjelma 2003-2007 Lyhennelmä Suomen Kylätoiminta ry - kylien valtakunnallinen yhteistyöjärjestö Valtakunnallista kylätoimintaohjelmaa valmisteli työryhmä: Tuomas Perheentupa

Lisätiedot

Vastuuta ottava paikallisyhteisö

Vastuuta ottava paikallisyhteisö Vastuuta ottava paikallisyhteisö SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY:N (SYTY) JULKAISUSARJA 2/2008 BYAVERKSAMHET I FINLAND RF:S (SYTY) PUBLICATIONER 2/2008 Kylätoiminnan ja Leader-ryhmien valtakunnallinen ohjelma 2008-2013

Lisätiedot