Kestävän kehityksen opiskelu aikuisena Muuttuvatko asenteet?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävän kehityksen opiskelu aikuisena Muuttuvatko asenteet?"

Transkriptio

1 Kestävän kehityksen opiskelu aikuisena Muuttuvatko asenteet? Tekijä Mervi Makkula Kehittämishankeraportti Syyskuu 2007 Ammatillinen opettajakorkeakoulu

2 2 Tekijä(t) Makkula, Mervi Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 30 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus Työn nimi Kestävän kehityksen opiskelu aikuisena. Muuttuvatko asenteet? Salainen saakka Koulutusohjelma Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, opettajan pedagogiset opinnot Työn ohjaaja(t) KUUKASJÄRVI, Markku Toimeksiantaja(t) Tiivistelmä Kestävän kehityksen opiskelu sisältyy nykyään jo lähes kaikkeen ammatilliseen opetukseen ja koulutukseen. Tiettyjä ammattialoja kestävän kehityksen opiskelu koskettaa konkreettisemmin kuin toisia. Puhdistuspalveluala on ammattiala, jossa siivoustyötä ei pysty ammattimaisesti tekemään, jollei hallitse kestävän kehityksen periaatteita. Laitoshuoltajan ammattitutkinnossa opiskellaan kestävän kehityksen opintoja. Nämä opinnot käsittävät yleistä tietoa kestävästä kehityksestä ja yksityiskohtaisempaa tietoa työvälineistä ja -menetelmistä, jotka edistävät kestävää kehitystä. Ammattitutkinnon opiskelun aikana pyritään vaikuttamaan myönteisesti myös opiskelijoiden asenteisiin. Uuden tiedon omaksumisen toivotaan edesauttavan myös asennemuutosta Kehittämishanke selvittää yhden aikuisopiskelijaryhmän aikaisempia ja opiskelun aikana muuttuneita asenteita kestävään kehitykseen. Ryhmälle tehdyn kyselyn ja haastattelun avulla kehittämishanke selvittää, onko opiskelu tuonut uutta tietoa kestävästä kehityksestä ja miten opittuja asioita aiotaan tulevassa työelämässä toteuttaa. Kyselyn ja haastattelun avulla on pohdittu kestävään kehitykseen liittyvien asenteiden muutosta. Kehittämishankkeessa aihetta on käsitelty lainsäädännön ja määritelmien kautta. Kehittämishankkeen tulokseksi on saatu, että tietyllä tasolla aikuisopiskelijat ovat toteuttaneet tai ainakin pohtineet kestävän kehityksen periaatteita jo ennen opiskelua. Koulutuksen aikana lähes kaikki ovat saaneet uutta tietoa aiheesta ja noudattavat siivoustyötä tehdessään kestävän kehityksen periaatteita. Asenteiden muuttumisen vaikutusta käytännön siivoustyöhön ei tällä tutkimuksella voida kiistatta todistaa. Yksi jatkotutkimuksen aihe voisi olla kestävän kehityksen asenteiden pysyvyyttä koskevan kestävän kehityksen edistämis- ja seuraamismittarin kehittäminen erilaisissa työyhteisöissä käytettäväksi. Avainsanat (asiasanat) aikuiskoulutus, asenteet, kestävä kehitys, laitoshuoltajan ammattitutkinto, oppiminen, puhdistuspalveluala, siivous, siivousala Muut tiedot

3 3 Author(s) Makkula, Mervi Type of Publication Development project report Pages Language 30 Confidential Finnish Title Until Studying of Sustainable Development in the adulthood. Do the attitudes change? Degree Programme Jyväskylä University of Applied Sciences, Teacher Education College Tutor(s) KUUKASJÄRVI, Markku Assigned by Abstract Education for Sustainable Development includes these days almost all professional education. In certain trades studying of Sustainable Development is more relevant than other trades. Cleaningservice is trade, where cleaningwork cannot be done, if you can`t have command of principals of the Sustainable Development. In Further Qualification in Institutional Cleaning belongs to a subject of Sustainable Development. The subject contains general knowledge of Sustainable Development and detailed knowledge of implements and working methods, which advanses of Sustainable Development. During of studying tends to impres also attitudes of students. Apperception of new knowledge aspires be instrumental of changing of attitudes. Development Project Report solves previous and changes of attitudes of one group of adult students. With Survey research and interviews, Development Project Report solves, has studying bring with a new knowledge of the Sustainable Development and how they are propose to use new knowledge in working life. With Survey research and interviews has been discussed a change of attitudes of the Sustainable Development. In Development Project Report the aim has been to agitate with legislation and definitions. Result of Development Project Report is a conslusion, that in specific level adult students has been executed principals of the Sustainable Development already before studying. During studies almost everyone has got new knowledge about the subject and they obey some principals of the Sustainable Development in the working life. Changes of attitudes and influence in practical working life are things that can t indisputably certify in this Development Project Report. Keywords Adult education, attitudes, cleaning, cleaningservicetrade, cleaningtrade, Further Qualification in Institutional Cleaning, learning, Sustainable Development Miscellaneous

4 4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSONGELMAT KESTÄVÄ KEHITYS Kestävän kehityksen määritelmä Kestävän kehityksen keinot Elinkaariajattelu Kestävän kehityksen periaatteiden toteuttaminen puhdistuspalvelualalla Kestävän kehityksen opetus laitoshuoltajan ammattitutkinnossa Lainsäädäntö Ympäristönsuojelulaki Jätelaki Aiemmat tutkimukset ASENTEIDEN MUOKKAAMINEN KOULUTUKSEN AVULLA Määritelmä asenteelle Asenteiden merkitys ja niiden muokkaaminen Kokoava viitekehys Luotettavuus TULOKSET Lomakekyselyn tulokset Haastattelutulokset TULOSTEN TARKASTELU POHDINTAA...22 LÄHTEET...24 LIITTEET Liite 1. Kyselykaavake.27 Liite 2. Haastattelukysymykset 30 KUVIO 1. Kehittämishankkeen viitekehys. Miten oppiminen vaikuttaa asenteisiin?.16 KUVIO 2. Taulukko kyselyn tuloksista 19

5 5 1 JOHDANTO Kestävä kehitys on tämän päivän sana. Jokainen ihminen on vastuussa ympäristön tulevaisuudesta ja maapallon luonnonvarojen säilymisestä seuraavillekin sukupolville. Kestävä kehitys liittyy jokaiseen ammattialaan, ja sen opiskelu on sisällytetty lähes kaikkeen ammatilliseen koulutukseen. Tietyillä ammattialoilla on itse työn suorittamisessa tavallista enemmän mahdollisuuksia ja keinoja edistää kestävää kehitystä. Yksi tällainen ammattiala on puhdistuspalveluala. Siivooja pystyy omassa työssään valinnoillaan vaikuttamaan omalla osuudellaan ympäristön tulevaisuuteen. Nykyään suurella osalla siivoojan työtä ammatikseen tekevällä on laitoshuoltajan ammattitutkinto. Laitoshuoltajan ammattitutkintoon kuuluu pakollisina opintoina kestävän kehityksen opintoja. Lisäksi on mahdollisuus valita valinnaisina lisäopintoja aiheesta. Ihmisen asenteiden muuttaminen ei ole helppoa eikä käy nopeasti. Kouluttautuminen aikuisopiskelijana on hyvin useasti kyseessä suhteellisen lyhyistä koulutuksista, noin vuoden tai allekin. Tässä työssä käsittelemäni laitoshuoltajan ammattitutkinto on kestoltaan noin 10 kuukautta. Tässä ajassa asenteiden muuttaminen tai muokkaaminen luo koulutukselle ja kouluttajalle melkoisia haasteita. Kiinnostuinkin tutkimaan, miten opitut asiat muuttavat ihmisten asenteita ja miten nämä asiat näkyvät käytännön siivoustyössä. Aihe kiinnosti minua henkilökohtaisesti, koska olen toiminut kouluttajana laitoshuoltajan ammattitutkintoa opiskeleville ja opettanut kestävän kehityksen opintoja. Tuntimäärä kestävän kehityksen opinnoille ei ole mielestäni kovin suuri, ja juuri siksi monesti pohdinkin opiskelijoiden jo olemassa olevia asenteita ja miten niitä saisi näin lyhyessä ajassa muuttumaan. Toinen monesti pohdintaa herättävä asia on, miten nämä opitut asiat näkyvät varsinaisessa työssä eli miten niitä sovelletaan ja noudatetaan. Olen toiminut pitkään työelämässä siivoojien esimiehenä, jolloin olen ollut mukana käytännön siivoustyössä ja kehittämässä toimintatapoja, joita noudattamalla ympäristöä säästävä siivous toteutuisi. Rehellisesti sanottuna moni laitoshuoltajan ammattitutkinnon suorittanutkin siivousalan ammattilainen valitsee vieläkin työmenetelmän, joka sotii kestävän kehityksen periaatteita vastaan. Siivoustyössä jokapäiväisillä toiminnoilla voi olla suuria vaikutuksia, koska

6 6 työtehtävät tehdään monia kertoja päivässä. Puhdistusaineiden annostelu, veden kulutus, sähkön kulutus ja siivouksessa tarvittavien välineiden, aineiden ja koneiden hankinta ja valinta ovat asioita, joilla siivoustyötä tekevä pystyy noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita. Nämä kaikki asiat on opittu ammattitutkintoa opiskeltaessa. Mutta mikä on se voima, mikä estää noudattamasta oikeita oppeja päivittäisessä työn tekemisessä? Käytännön kokemuksesta voi sanoa, että siivousaineiden annostelu on asia, mihin asenne eniten vaikuttaa. Monesti olen kuullut perustelun, että ei ehdi annostelemaan puhdistusainetta, kun on niin kiire ja ei niin vähällä annostuksella tule puhdasta. Tällaiset asenteeseen pohjautuvat perustelut kiinnostavat minua kovasti, joten halusin tutkia asiaa tarkemmin, ja sain siitä aiheen kehittämishankkeeseeni. Koska suoritin opettajaopintoihin kuuluvan opetusharjoitteluni laitoshuoltajan ammattitutkintoa opiskeleville, sain heiltä hyvää pohjatietoa tutkimukseen, ja tein heille myös kyselyn ja haastattelut. Kehittämishankkeeni aiheeksi olen siis valinnut Kestävän kehityksen opiskelu laitoshuoltajan ammattitutkinnossa ja näkökulmaksi, miten opiskelijat itse sen mieltävät ja miten tutkintoon sisältyvä aiheen opiskelu muuttaa heidän asenteitaan opiskelun aikana. 2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSONGELMAT Pyrin kehittämishankkeessani selvittämään laitoshuoltajan ammattitutkinnossa kestävän kehityksen opetuksen vaikutuksia opiskelijoiden asenteisiin. Opiskelijoille tekemälläni kyselyllä ja haastattelulla aion kartoittaa heidän aiempia asenteitaan kestävään kehitykseen ja saada selville, muuttaako opiskelu asenteita, ja jos muuttaa, millä tavalla. Samalla sain jossain määrin tietoa siitä, miten asenteet ja niiden muutos vaikuttavat tulevaan työn tekemiseen. Etsin kehittämishankkeen avulla vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1. Millä tavalla kohderyhmä on tähän asti noudattanut elämässään kestävää kehitystä? 2. Miten kestävän kehityksen opinnot ovat muuttaneet opiskelijoiden asenteita? 3. Ovatko opiskelijat saneet uutta tietoa kestävästä kehityksestä opintojen välityksellä?

7 7 4. Millä tavalla opiskelijat aikovat toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita opiskelun jälkeen? Saadakseni tietoa tutkimukseeni tein laitoshuoltajan ammattitutkintoa opiskeleville kyselyn (liite 1), jossa opiskelijat arvioivat omia asenteitaan ja mielipiteitään kestävän kehitykseen liittyvistä asioista. Ryhmän koko oli 16 henkeä. Tavoitteena kyselyssä oli kartoittaa opiskelijan aiempia asenteita, opiskeltavan aiheen mielekkyyttä ja asenteiden muuttumista opiskelun aikana. Kehittämishanke on toteutettu perehtymällä aiheesta jo aiemmin tehtyihin tutkimuksiin, kirjatietoon ja hyödyntämällä omaan kokemusta kestävän kehityksen opintojen kouluttamisesta. Tein lomakekyselyn Jyväskylän aikuisopiston laitoshuoltajan ammattitutkintoa suorittaville opiskelijoille. Kehittämishankkeen teoriaosassa on avattu käsitteitä kestävästä kehityksestä ja sen edistämisestä. Ympäristölain tuomia vaatimuksia on otettu teoriaosuuteen mukaan. 3 KESTÄVÄ KEHITYS Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Sen kolmeksi peruselementiksi ovat muotoutuneet ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät siihen, että ihmiset oppivat elämään sopusoinnussa luonnon ja toistensa kanssa. (YK:n Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio 1987.) Kestävän kehityksen tavoitteet on opetussuunnitelmien perusteissa kuvattu seuraavasti: "Kestävän kehityksen edistämisen tavoitteena tulee olla, että opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet ja motivoituu toimimaan niiden puolesta opiskelussa, työssä ja

8 8 kansalaisena. Hän tuntee ympäristömyönteiset työ- ja toimintatavat ja toimii niiden mukaisesti sekä erityisesti tunnistaa tavanomaiset ongelmajätteet ja hallitsee niiden käsittelyn. Hän arvostaa luonnon monimuotoisuutta ja ymmärtää kestävän kehityksen taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuuria ulottuvuuksia sekä osaa toimia niiden puolesta." (Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa 2006.) Ammatillisessa koulutuksessa syvennetään kestävyyden periaatteiden tuntemusta. Tavoitteena on, että opiskelija motivoituu toimimaan niiden puolesta opiskelussa, työssä ja kansalaisena. Hän tuntee ympäristömyönteiset työ- ja toimintatavat ja toimii niiden mukaisesti. Ammattiosaamiseen kuuluu alakohtainen ympäristöosaaminen. (Kestävä kehitys 2007.) 3.1 Kestävän kehityksen määritelmä Kestävälle kehitykselle on olemassa lukuisia määritelmiä. Mm. Åhlberg 2005 määrittelee kestävän kehityksen seuraavasti: Kestävä kehitys on paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti tapahtuvaa ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti eheyttävää muutosta, jonka tavoitteena on nykyisten ja tulevien sukupolvien todellisten tarpeiden optimaalinen tyydyttäminen ja siinä mielessä hyvä elämä. (Åhlberg 2005, 160.) Toinen osuva määritelmä aiheelle on Allardtin 1991 mukaan seuraava: Pyrkimys kestävään kehitykseen on keskeisiltä osiltaan taistelua luontoon kohdistunutta ja kohdistuvaa liiallista kuormitusta vastaan. Yhteistä kestävän kehityksen lukuisille määritelmille on luonnonvarojen ja niiden riittävyyden keskeinen sija. Toinen ulottuvuus on ihmisten väliset suhteet ja ihmisen roolin korostaminen. Kestävässä kehityksessä haetaan tasapainopistettä ihmisen ja muun luonnon välille. (Willberg 1993, 100.) 3.2 Kestävän kehityksen keinot Ympäristöministeriö on asettanut Ympäristön ja kehityksen Suomen toimikunnan, joka esittää kestävän kehityksen keinoina seuraavien periaatteiden noudattamista:

9 9 Kriittisen kuormituksen määrittely Tätä periaatetta noudattaessa arvioidaan alueittain, minkä suuruiset päästövähennykset ovat tarpeen, jotta luonnon herkimmät osat voidaan pelastaa. Uutta ympäristöä kuormittavaa toimintaa suunniteltaessa on alueen kriittisen kuormituksen taso otettava huomioon. (Willberg 1993, 108.) Aiheuttamisperiaatteen noudattaminen Sekä likaaja että käyttäjä maksavat ympäristökuormituksen kustannukset (Willberg 1993, 108).. Tuottajan vastuu Kulutuksen ja tuotteiden ympäristövaikutukset on arvioitava elinkaariajattelua soveltaen. Tuotteiden suunnitellussa tulee ottaa huomioon niiden valmistamiseen käytettävä energiamäärä ja luonnonvarat. Tuotteiden varsinainen käyttö ei saa aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Tuotteiden kerääminen ja käsittely niiden käytöstä poistamisen jälkeen on voitava hoitaa vaarattomasti ja taloudellisesti. (Willberg 1993,108.) Paras käyttökelpoinen tekniikka On käytettävä ympäristön kannalta parhaita valmistusprosesseja ja tehokkainta, teknisten ja taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa olevaa puhdistustekniikkaa. (Willberg 1993,109.) Ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristön tilan seuranta Kaikkien suunnitelmien lyhyt- ja pitkäaikaiset vaikutukset luonnon- ja energiavaroihin sekä ympäristön tilaan on arvioitava (Willberg 1993, 109). Ympäristöpolitiikan sisäinen ja ulkoinen tilan seuranta

10 10 Ympäristöviranomaisten lisäksi kaikkien hallinnonalojen ja elinkeinoharjoittajien tulee ottaa vastuu suunnitelmiensa ja toimintansa ympäristövaikutuksista (Willberg 1993, 109). Edellä mainittujen lisäksi voidaan pohtia myös seuraavien keinojen noudattamista kestävän kehityksen edistämiseksi (Willberg 1993, 109): varovaisuusperiaatteen soveltaminen luonnonvaratilinpidon kehittäminen kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien laajentaminen. 3.3 Elinkaariajattelu Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan tuotteen tietä raaka-aineen hankkimisesta sen hävittämiseen. Elinkaariajattelussa tarkastellaan tuotteen eri vaiheita raaka-ainelähteeltä valmistuksen ja jalostuksen kautta kulutukseen sekä käytön jälkeen tapahtuvaan hyötykäyttöön, joko kierrätykseen, energialähteeksi tai uusiokäyttöön raaka-aineena tai tuotteena tai loppusijoitukseen kaatopaikalle. (Elinkaariajattelu ja -arviointi 2007.) 3.4 Kestävän kehityksen periaatteiden toteuttaminen puhdistuspalvelualalla Puhdistuspalvelualalla löytyy monia tapoja ja keinoja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Ympäristöä säästävät ratkaisut on tehtävä kuitenkin niin, etteivät ne vaikuta siivouksen kokonaislaatuun. Taloudellisuus ja ekologisuus eivät välttämättä ole ristiriidassa keskenään. (Siivoustyön käsikirja 2000, 194.) Siivouksella voidaan vaikuttaa energiansäästöön. Sähkönkulutukseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi seuraamalla kiinteistöjen sisätilojen lämpötiloja sekä huolehtimalla valaistuksen tarpeenmukaisuudesta ja sähkölaitteiden asianmukaisesta puhdistuksesta.

11 11 Ilmanvaihtoon voidaan vaikuttaa järkeistämällä tuuletus. Valitsemalla oikeat siivousmenetelmät pystytään säästämään vedenkulutuksessa. Siivouksessa tarvittavien aineiden, välineiden ja koneiden hankinnassa pystytään arvioimaan tuotteen ekologisuutta tuotteen koko elinkaaren kannalta. Siivousaineiden annostelu on tärkeä tekijä, jolla voidaan vähentää aineiden ympäristövaikutuksia. (Siivoustyön käsikirja 2000, ) 3.4 Kestävän kehityksen opetus laitoshuoltajan ammattitutkinnossa Laitoshuoltajan ammattitutkinnon suorittaneet työskentelevät siivoustyössä eri ammattinimikkein. Yleisin ammattinimike on siivooja. Siivoojan työssä kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen ja niiden tunteminen on työn merkittävä osa. Laitoshuoltajan ammattitutkintokoulutus muodostuu kahdesta pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta osasta. Tutkinnon kaikille yhteiset osat ovat siivouspalvelujen tuottaminen ja perussiivouspalvelut. Lisäksi on valittava kolme seuraavista osista: ateriapalvelut, aula- ja kokouspalvelut, erityiskohteiden siivouspalvelut, huolenpitopalvelut, kielitaito palvelutilanteissa, kiinteistönhuoltopalvelut, tekstiilien huoltopalvelut, tuhoeläinten torjuntapalvelut, viherkasvien huolto ja asiakastilojen viihtyisyydestä huolehtiminen, välinehuoltopalvelut, ympäristönhuoltopalvelut ja yrittäjyys puhdistuspalvelualalla. Yhtenä valinnaisena osana voi olla työtehtäviin läheisesti liittyvän muun ammattitutkinnon osa. (Laitoshuoltajan ammattitutkinto 2005.) Ammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset ympäristölähtöiselle työskentelylle ovat seuraavat Tutkinnon suorittaja tietää oman toimintansa ja valintojensa vaikutukset ympäristön ja asiakaskohteen ympäristönhuollon kannalta. Hän tuntee ammatillista vastuuta oman toimintansa ympäristövaikutuksista. Tutkinnon suorittaja tuntee keskeiset jätehuoltoon liittyvät lait, säädökset ja ohjeet. Hän arvioi asiakaskohteen jätehuoltoon liittyviä asioita niiden pohjalta. Hän toteuttaa jätteiden keräyksen, lajittelun ja kierrätyksen omalla vastuualueellaan. Hän toteuttaa käytännön järjestelyt taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatetta noudattaen.

12 12 Tutkinnon suorittaja luo omalla toiminnallaan myönteistä asennoitumista ympäristöhuoltoa kohtaan. Hän pystyy neuvomaan ja ohjaamaan asiakasta jätteiden lajittelussa ja kierrätyksessä. Tutkinnon suorittaja noudattaa työssään työturvallisuusohjeita. Tutkinnon suorittaja arvioi työtään ja tuottamansa ympäristönhuoltopalvelun laatua (Laitoshuoltajan ammattitutkinto 2005). Laitoshuoltajan ammattitutkintoon sisältyy pakollisina opintoina yhden opintoviikon laajuinen jakso Ympäristömyönteisyys siivoustyössä, joka koostuu ympäristötiedosta (0,5 ov) ja siivoustyön ympäristövaikutuksista (0,5 ov). Valinnaisena osana opiskelija voi valita kolmen opintoviikon laajuisen Ympäristönhuoltopalvelut -kurssin. Kaikilla ammatillisen koulutuksen aloilla 2000-luvulla hyväksytyissä opetussuunnitelmien perusteissa oman alan ympäristöosaaminen kuuluu ammattitaitoon. 3.5 Lainsäädäntö Suomessa kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista säätelee lähinnä voimaan tullut ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja voimaan tullut jätelaki (1072/93). Myös Suomen perustuslaissa mainitaan perusoikeuksissa, että vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Lisäksi julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön ja mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. (L /731.) Ympäristönsuojelulaki Ympäristönsuojelulaki (n:o 86/2000) tuli voimaan Tämän lain tavoitteena on: 1) ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja;

13 13 2) turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö; 3) ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia; 4) tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena; 5) parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon; 6) edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä 7) torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä. Ympäristönsuojelulakia sovelletaan toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Lisäksi tätä lakia sovelletaan toimintaan, jossa syntyy jätettä, ja jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. (L /86.) Jätelaki Jätelain (L /1072) tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. Jätelainsäädännön keskeinen tavoite on ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä ja vähentää sen jätehuollosta aiheutuvia haittoja. Tällä tavoin edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja torjutaan ympäristöongelmia. Jätelain mukaan jäte on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään aineena ja toissijaisesti energiana. Kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. Jätteestä aiheutuvat vaarat ja haitat ympäristölle ja terveydelle on ehkäistävä ja aiheutuneet haitat korjattava.

14 14 Suomessa tavoitteet jätteen synnyn ehkäisylle ja hyödyntämiselle on asetettu jätelajeittain tai toimialoittain tarkistetussa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen Jätehuollon järjestämisestä vastaa ensisijaisesti jätteen haltija. Myös kunnilla ja eräiden tuotteiden tuottajilla on velvollisuuksia jätehuollon järjestämisessä. (Jätteet ja jätehuolto 2007.) 3.6 Aiemmat tutkimukset Kestävän kehityksen opetusta ja sen toteutumista on selvitetty aiemmin monissa eri tutkimuksissa. Monia opinnäytetöitä on tehty kestävän kehityksen opettamisesta opettajan näkökulmasta katsoen. Monet aiemmista tutkimuksista ovat käsitelleet nuorten koulutukseen sisältyvää ympäristökasvatusta. Halusin tuoda omassa kehittämishankkeessani esille opiskelijan näkökulman ja erityisesti asenteiden muuttumisen koulutuksen aikana. Ongelmaksi aiemmissa tutkimuksissa on löydetty omalle ammattialalle kohdistuvan opetusmateriaalin puuttuminen tai vähyys. Yleistä opetusmateriaalia kestävästä kehityksestä löytyy kyllä todella runsaasti, mutta kun halutaan opettaa oppilaille käytännön toimenpiteitä omalta ammattialalta ja kertoa oman alan työtehtävien eri vaikutuksista ympäristöön, opetusmateriaalin löytäminen voi vaikeutua. Puhdistuspalvelualalla löytyy nykyään runsaasti opetusmateriaalia kestävästä kehityksestä. Ongelmaksi voi muodostua aihetta opettavan opettajan asenne - onko se kunnossa. 4 ASENTEIDEN MUOKKAAMINEN KOULUTUKSEN AVULLA Asenteita kestävän kehityksen aatemaailmasta löytyy varmaan paljon, eikä yhtä absoluuttisen oikeaa asennetta ja totuutta ole olemassakaan. Asenteet muodostuvat ihmisellä omien kokemuksien ja elinympäristön vaikutuksesta. Myös omakohtaisella tekemisellä ja sen seurauksilla on vaikutus asenteen muodostumiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen avulla pystytään muokkaamaan ihmisen asenteita ja arvoja jossain määrin. Aikuisopiskelijoilla, joilla on elämänkokemusta takana melko paljon, on muodostunut jo asenteet eri kohteisiin.

15 15 Monella nämä asenteet ovat muodostuneet perhe- ja kulttuuritaustan ja kokemuksen myötä. Tietyt asenteet ovat hyvinkin syvälle juurtuneet ja niitä on vaikea toisen ihmisen muuttaa. Arvot ja asenteet ovat kuitenkin osa ihmisen omaa persoonallisuutta, eikä niiden muuttaminen ole helppo tehtävä. 4.1 Määritelmä asenteelle Asenne on opittu, melko pysyvä käyttäytymistaipumus, suhtautuminen, ympäristön arvioimistapa. Asenne voi olla tunteenomainen, tiedon osuus siinä voi korostua tai asenne voi olla toiminnan ilmaus. (Bergström, Kalliopuska & Vilkko 1985,154.) 4.2 Asenteiden merkitys ja niiden muokkaaminen Arvot ovat elämänorientaatiomme perusta, ja ne ilmenevät asenteissamme. Asenteemme paljastavat, ovatko arvomme eläviä vai "kaappiarvoja". Asenne on arvorefleksi, sillä asenne ehtii aina ajattelun edelle. Siksi asenteitaan ei pysty muuttamaan vain päätöksellä, muutos vaatii aina pitkäaikaista harjoittamista, koska asennemuutos edellyttää myös arvomuutosta. Asenteitaan ei ole helppo tunnistaa ja huomata, koska ne nousevat opittujen arvostustemme pohjalta. Ne ovat arvorefleksejä, syntyvät nopeasti ja huomaamatta, usein jostakin ulkoisesta ärsykkeestä, ja siksi niihin on vaikea vaikuttaa. Jos halutaan muuttaa asennetta positiivisemmaksi, se on kytkettävä tiiviisti omiin arvostuksiin. Moralisointi ei muuta asennetta, sillä asenne ehtii aina ennen ajattelua. (Opi harjoittamaan arvojasi 2003.)

16 Kokoava viitekehys Oppiminen on ulkomaailmaa ja omaa toimintaa koskevien kokonaisvaltaisten ja aktiivisten sisäisten mallien muodostamista. Oppija rakentaa kuvaa maailmasta muodostaen sen eri ilmiöille selitysmalleja. Hän valikoi ja tulkitsee opittavaa ainesta. Hän suhteuttaa ja sulauttaa uutta ainesta toimintaansa ja aiempaan tietorakenteeseensa. Oppivan yksilön tietorakenne ja toiminta suuntaavat ja ohjaavat hänen tarkkaavaisuuttaan, valikointiaan ja tulkintojaan. Uusi aines taas muuntaa ja muokkaa aiempaa tietorakennetta ja toimintaa. Suhteuttamisen ja tulkinnan pohjalta syntyy mielekästä oppimista. (Engeström 1991, 19.) Alla olevassa kuviossa on esitetty kokoava viitekehys oppimisen yhteydestä asenteisiin sovellettuna tämän kehittämishankkeen tutkimusongelmiin. AIEMMAT ASENTEET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN OPPIMINEN OPISKELURYH- MÄN ASENTEET OMIEN ASENTEIDEN VAIKUTUS KÄYTÄNNÖN TYÖHÖN TYÖYHTEISÖN ASENTEET Kuvio 1. Kehittämishankkeen viitekehys oppimisen yhteydestä asenteisiin. Yllä olevan viitekehyksen avulla pyrin havainnollistamaan tutkimuksen tarkoitusta ja aihetta - minkälaisia aiempia asenteita opiskelijoilta löytyy kestävään kehitykseen ja miten niitä on toteutettu käytännössä. Tutkimuksen avulla etsin vastauksia siihen, muuttaako koulutuksen aikana saatu opetus aiempia asenteita, ja jos muuttaa, millä tavalla. Tämä kehittämishanke keskittyy lähinnä aiempien asenteiden ja oppimisen väliseen yhteyteen ja siinä tapahtuvan

17 17 asennemuutoksen vaikutuksiin tulevaan työelämään. Opiskeluryhmän ja työyhteisön asenteiden vaikutus on taustalla mukana, mutta niissä ilmeneviä asenteita ja niiden vaikutuksia ei kehittämishankkeessa tutkittu. Yhteydet ovat vuorovaikutuksellisia, joten prosessi voi periaatteessa alkaa mistä tahansa kuvion muuttujasta. Oppiminen on kuviossa keskeisessä roolissa. 4.4 Luotettavuus Tutkin kehittämishankkeessani laitoshuoltajaopiskelijoiden aiempia asenteita ja asenteiden muuttumista koulutuksen aikana lomakekyselyn (liite 1) avulla. Lisäluotettavuutta tutkimukseeni pyrin löytämään haastattelemalla kolmea juuri valmistunutta opiskelijaa samasta aiheesta. Suoritin haastattelun henkilökohtaisella haastattelulla kolmelle vapaasti valitsemalleni opiskelijalle. Haastattelukysymykset (liite 2) olivat samansuuntaisia kuin lomakekyselyllä, ja hainkin haastattelemalla lisää luotettavuutta tuloksiin, jotka sain kyselystä. Henkilökohtaisella haastattelulla pyrin saamaan tarkempaa tietoa asenteiden muuttumisesta opiskelun aikana ja kartoittamaan keinoja, millä tulevat siivousalan ammattilaiset toteuttavat kestävän kehityksen periaatteita työssään. 5 TULOKSET Tein lomakekyselyn laitoshuoltajan ammattitutkintoa opiskelevalle 16 aikuisopiskelijalle, ja sain 15:ltä vastaukset. Saadakseni tuloksille lisää luotettavuutta haastattelin kolmea juuri valmistunutta laitoshuoltajan ammattitutkinnon suorittanutta opiskelijaa. Kysyin haastattelussa paljolti samoja kysymyksiä kuin lomakekyselyssä, mutta vastaukseksi sain enemmän tietoa keinoista ja tavoista, jotka osoittavat, miten kestävää kehitystä on pohdittu ja noudatettu ennen koulutusta. Sain tietoa, miten opiskelu on muuttanut ajattelu- ja toimintatapoja. Haastattelussa kysyin myös, millä tavoin haastateltavat noudattivat kestävän kehityksen periaatteita. 5.1 Lomakekyselyn tulokset

18 18 Ensimmäiseksi kysyin, olivatko opiskelijat pohtineet kestävän kehityksen asioita ennen nykyistä opiskelua. Täysin samaa mieltä oli 20 prosenttia vastaajista, melko samaa mieltä 27 prosenttia vastaajista, ei samaa eikä eri mieltä 13 prosenttia, melko eri mieltä 13 prosenttia ja täysin eri mieltä 27 prosenttia vastaajista. Kysyin myös, olivatko vastaajat noudattaneet kestävän kehityksen periaatteita ennen koulutusta. Täysin samaa mieltä oli 33 prosenttia vastaajista, melko samaa mieltä 20 prosenttia, ei samaa eikä eri mieltä 33 prosenttia, melko eri mieltä 0 prosenttia ja täysin eri mieltä 13 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi kysyin: Oletko saanut opiskelun myötä uutta tietoa, joka on muuttanut toimintatapojasi? Vastaajista 53 prosenttia oli täysin samaa mieltä, melko samaa mieltä oli 33 prosenttia, ei samaa eikä eri mieltä 0 prosenttia, melko eri mieltä oli 13 prosenttia ja täysin eri mieltä 0 prosenttia. Vastaajista 7 prosenttia oli täysin tai melko samaa mieltä, että kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen siivoustyössä lisää työmäärää, 27 prosenttia ei ollut samaa eikä eri mieltä. Melko eri mieltä oli 40 prosenttia ja täysin eri mieltä 20 prosenttia vastaajista. Kysyin vastaajilta, olivatko he saaneet uutta tieto kestävästä kehityksestä opiskelun aikana. Täysin samaa mieltä oli 80 prosenttia vastaajista, melko samaa mieltä oli 13 prosenttia, ei samaa eikä eri mieltä 7 prosenttia, melko tai täysin eri mieltä 0 prosenttia. Vastaajista 53 prosenttia oli täysin samaa mieltä, että he aikovat toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita tulevassa siivoojantyössään. Melko samaa mieltä oli 47 prosenttia vastaajista. Ei samaa eikä eri mieltä, melko eri mieltä ja täysin eri mieltä oli 0 prosenttia vastaajista. Lopuksi kysyin, otetaanko opiskelijoiden mielestä ympäristöasioita tarpeeksi huomioon siivoustyön suunnittelussa. Täysin samaa mieltä oli 13 prosenttia vastaajista ja melko samaa mieltä 53 prosenttia. Ei samaa eikä eri mieltä oli 13 prosenttia vastaajista. Melko eri mieltä oli 13 prosenttia ja täysin eri mieltä 7 prosenttia vastaajista. Kyselyn tulokset on tiivistetty taulukkoon 1.

SIIVOOJASTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN AMMATTILAISEKSI. Ympäristöosaaminen ja oppimismotivaatio laitoshuoltajan ammatillisen kompetenssin muodostumisessa

SIIVOOJASTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN AMMATTILAISEKSI. Ympäristöosaaminen ja oppimismotivaatio laitoshuoltajan ammatillisen kompetenssin muodostumisessa SIIVOOJASTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN AMMATTILAISEKSI Ympäristöosaaminen ja oppimismotivaatio laitoshuoltajan ammatillisen kompetenssin muodostumisessa Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustiede,

Lisätiedot

SIIVOOJAN TYÖN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

SIIVOOJAN TYÖN AMMATTITAITOVAATIMUKSET SIIVOOJAN TYÖN AMMATTITAITOVAATIMUKSET Minna Lahtinen Opinnäytetyö Huhtikuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1.4.2004

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA

POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA Opinnäytetyö Tammikuu 2012 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2012 Liiketalouden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖNOHJAUS Tuki ammatilliseen kasvuun?

OPETTAJIEN TYÖNOHJAUS Tuki ammatilliseen kasvuun? OPETTAJIEN TYÖNOHJAUS Tuki ammatilliseen kasvuun? Tarja Rossinen Kehittämishankeraportti Elokuu 2006 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t) Rossinen, Tarja Julkaisun laji

Lisätiedot

Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa

Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa Ekologinen kestävyys Taloudellinen kestävyys Sosiaalinen kestävyys Erkka Laininen, Laura Manninen & Risto Tenhunen OKKA-säätiö 2006 Sisältö Johdanto...

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

KURSSISUUNNITELMA NUORTEN TALOUDENHALLINNAN OPETUKSEEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTOSSA

KURSSISUUNNITELMA NUORTEN TALOUDENHALLINNAN OPETUKSEEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTOSSA KURSSISUUNNITELMA NUORTEN TALOUDENHALLINNAN OPETUKSEEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTOSSA Marita Tauriainen Opinnäytetyö Marraskuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto

Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto Markus Miller Opinnäytetyö Tammikuu 2011 Ylempi AMK Automaatioteknologia Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Ylempi AMK koulutusohjelma

Lisätiedot

Ympäristöalan muuttuvat osaamistarpeet Euroopassa

Ympäristöalan muuttuvat osaamistarpeet Euroopassa Working in the European Environmental System Ympäristöalan muuttuvat osaamistarpeet Euroopassa (Leonardo da Vinci Projekti 2004 IT/04/C/F/RF-81505) Portfolio of the Environmental Careers 1. The portfolio

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille

SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille Marjo Vesalainen Opinnäytetyö Kesäkuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Koulutuksen merkitys verkostomarkkinointiyrityksen tiimin liiketoiminnan rakentamisessa

Koulutuksen merkitys verkostomarkkinointiyrityksen tiimin liiketoiminnan rakentamisessa Koulutuksen merkitys verkostomarkkinointiyrityksen tiimin liiketoiminnan rakentamisessa Tuuli Sahi Opinnäytetyö Helmikuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon

Lisätiedot

Perehdyttäminen ja Työnopastus

Perehdyttäminen ja Työnopastus Perehdyttäminen ja Työnopastus Eine Lohilahti Kehittämishankeraportti 12.2009 LOHILAHTI Eine Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Päivämäärä 05.01.2010 Sivumäärä 17 (33) Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ammattietiikan opetuksen suunnittelu lähihoitajakoulutukseen oppisopimuksella Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskukseen

Ammattietiikan opetuksen suunnittelu lähihoitajakoulutukseen oppisopimuksella Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskukseen Ammattietiikan opetuksen suunnittelu lähihoitajakoulutukseen oppisopimuksella Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskukseen Lehtonen, Katja 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Ammattietiikan

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

VAIHTOEHTONA FRANCHISING-YRITTÄJYYS

VAIHTOEHTONA FRANCHISING-YRITTÄJYYS VAIHTOEHTONA FRANCHISING-YRITTÄJYYS Mikko Nieminen Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 10.12.2004

Lisätiedot

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Tuomas Puro ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Opinnäytetyö Tradenomi AMK-jatkotutkinto Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.5.2008

Lisätiedot

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Kirsi Blomberg SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.11.2007 Tekijä(t) Blomberg Kirsi Koulutusohjelma

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA

KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Jorma Kärppä, Tiina Laurila ja Kati Lundgren KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA näkökulmia ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseen Raportit ja selvitykset 2010:7

Lisätiedot

Erilaisuus = eriarvoisuus musiikinopetuksen tasa-arvo?

Erilaisuus = eriarvoisuus musiikinopetuksen tasa-arvo? Erilaisuus = eriarvoisuus musiikinopetuksen tasa-arvo? Päivikki Jäppinen Opinnäytetyö Toukokuu 2008 Musiikki JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä Tekijä(t) Päivikki Jäppinen Julkaisun

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

PERUSKOULUN YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ TALOUSKASVATUKSESTA

PERUSKOULUN YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ TALOUSKASVATUKSESTA PERUSKOULUN YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ TALOUSKASVATUKSESTA Erno Häkli Mikko Venemies Opinnäytetyö Tammikuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella

Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella Taina Järvi Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin

Lisätiedot

MARKKINOINTITUTKIMUS

MARKKINOINTITUTKIMUS Sanna Kristiina Niemi MARKKINOINTITUTKIMUS Case Wildlife Vaasa-luontoelokuvafestivaali Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Kevät 2015 Tiina Laine Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot