YKPA300 Kestävän kehityksen politiikat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKPA300 Kestävän kehityksen politiikat"

Transkriptio

1 YKPA300 Kestävän kehityksen politiikat Syksy 2007 M a r j a J ä r v e l ä Ke MaB Tentti Ke klo MaB 102 Uusinta klo MaB 102

2 19.9. Luento 1 Kestävä kehitys käsite ja ohjelma Luento 2 Globalisoituminen, globaali muutos ja kestävä kehitys Luento 3 Kestävän kehityksen haaste paikallisesti

3 Luento 4 Suvi Huttunen. Uusiutuva energia kestävän kehityksen näkökulmasta Luento 5 Toimintatutkimuksellinen etnografia I: ENHICA (Environment, Health and Information Activities for Communities in Africa).

4 Luento 6 Kestävä kehitys Synteesiä: Globaali lokaalissa

5 Kestävän kehityksen politiikat Marja Järvelä, Luentosarja syksy 2007 Luento 1 Kestävä kehitys käsite ja ohjelma Osa I

6 Teemat 1. Taustaa 2. Käsite 3. Dimensiot 4. Toimijat 5. Ohjelman kehitysvaiheita 6. Teoreettisia lähestymistapoja

7 Taustaa kestävän kehityksen OECD:n kehitystehtävä (1960) ohjelmalle Saavuttaa korkein mahdollinen kestävä talouskasvu ja työllisyystaso sekä elintason nousu kaikissa jäsenmaissa, samalla säilyttäen rahatalouden tasapaino ja näin edistää maailmantalouden kehitystä. Edistää taloudellisen toiminnan tervettä laajenemista jäsenmaissa sekä muissa maissa osana taloudellista kehitystä. Edistää maailmankaupan kasvua monen keskeiseltä, ei-diskriminoivalta perustalta kansainväliset velvoitteet huomioon ottaen.

8 Kehityksen ympäristövaikutukset ympäristön kemikalisoituminen ilman saastuminen ja fysikaalis-kemiallisen koostumuksen muutokset ilmakehässä vesien saastuminen ja vesivarojen niukentuminen metsäalueen supistuminen ja aavikoituminen kaupungistumisen ympäristöterveysongelmat biodiversiteetin väheneminen

9 Kehityksen sosiaaliset vaikutukset elintason epätasainen kasvu väestön kasvu ja muuttoliike työnjaon muutokset naisten aseman muutos ihmisoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien politisoituminen terveyden tilan ja koulutustason epätasainen kehitys joukkotyöttömyys köyhyys ja syrjäytyminen kulutusyhteiskunnan elämäntapakysymykset polarisaatio Pohjoisen ja Etelän välillä.

10 Kestävän kehityksen määritelmä Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää tämän päivän tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omia tarpeitaan. World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Paris 1987 Määrityksen ominaisuuksia Erik Allardtin mukaan - Dynaaminen - Arvoja ja tavoitteita etsivä - Sisältää tarpeiden pluralismin - Kriittinen

11 Huomioita kestävän kehityksen määrityksestä ja ohjelmaideasta YKn toiminnan ideologisia kulmakiviä: pyrkii ratkaisemaan Pohjoinen-Etelä - jännitettä painottaa uuden sukupolven oikeutta hyvää elämään tuo ympäristöaspektin voimakkaasti yhteiskuntapolitiikkaan antaa tilaa uusille äänille maailmanpolitiikassa ja kehitysprojekteissa painottaa hyvän hallinnon merkitystä.

12 Kritiikkiä kestävään kehityksen ohjelmaan myötäilee liiaksi taloudellista kasvua ei riitä ympäristöongelmien hillitsemiseksi ja/tai tasa-arvon edistämiseksi. antaa mahdollisuuden monenlaiseen luentaan ei reagoi riittävästi välittömiin tarpeisiin ei anna riittävästi tilaa paikallisille ratkaisuille.

13 Dimensiot Kestävän kehityksen dimensiot ovat ekologinen taloudellinen sosiaalinen kulttuurinen Se, missä järjestyksessä nämä kulloinkin esitetään vaikuttaa paljon politiikan määrittelyihin.

14 Sosiaalipoliittinen ohjelma? Voidaanko kestävää kehitystä pitää luvun globaalina sosiaalipoliittisena ohjelmana? - Vastaus riippuu siitä, miten sosiaalista dimensiota painotetaan. Joka tapauksessa kestävä kehitys on ehkä maailmanhistorian legitiimein yhteiskuntapoliittinen ohjelma.

15 Kestävän kehityksen yleisistä yhteiskunnallisista edellytyksiä 1. Ympäristöongelmia sekä taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia voidaan määrittää paikallisesti alueellisesti kansallisvaltiollisesti kansainvälisesti maailmanyhteisöllisesti

16 Politiikan läpäisevyys 2. Eri tason toimintojen yhteensovittaminen on toimeenpanon keskeisiä pulmakohtia. Spatiaalisten tasomääritysten lisäksi toimeenpanon hallintaa monimutkaistaa sektoripolitiikkojen kirjo.

17 Vastakkaisia positioita yhteiskunnallisten ongelmien määrittelyssä: 3. Kulttuurisesti määrittyvä positio: ongelmia ovat sellaiset ilmiöt, jotka yhteiskunnassa ongelmiksi ymmärretään. Objektivistinen konseptio: Ongelmat ovat objektiivista haitallista todellisuutta.

18 Vastakkaisia positioita kestävän kehityksen ymmärtämisessä 4. Kulttuurisesti määrittyvä positio: Taloudellinen kasvu on pantava kuriin kestävän kehityksen nimissä. Pragmaattinen konseptio: Taloudellinen kasvu on välttämätöntä kestävän kehityksen turvaamiseksi.

19 Kestävän kehityksen politiikat Luento 1, 0sa II Kestävän kehityksen sopimuksellisuus Ohjelman maailmanlaajuinen legitiimiys nojaa alun perin Rio de Janeiron kokouksessa 1992 sovittuihin asiakirjoihin. Kokouksen nimi on the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED).

20 Ohjelman kehitysvaiheita Johannesburgissa pidettiin kestävän kehityksen seurantakokous vuonna 2002, jossa hyväksyttiin laaja toimeenpanoohjelma, jota voi pitää nykyisistä asiakirjoista keskeisenä viittauskohtana. Tämän lisäksi YK on hyväksynyt Millenium tavoitteet, jotka osaltaan suuntaavat globaalin yhteiskuntapolitiikan tavoiteasetteluja ja strategioita.

21 Johannesburgin toimeenpanostrategia, johdanto Allekirjoittajat sitoutuvat toteuttamaan Rion kokouksessa hyväksyttyjä periaatteita kaikilla tasoilla ja kansainvälisessä yhteistyössä. toimenpiteet koskevat kolmea kestävän kehityksen ulottuvuutta taloudellista kehitystä sosiaalista kehitystä ympäristönsuojelua ulottuvuudet nähdään toisistaan riippuvina ja toisiaan vahvistavina. Tähän sisältyy olettamuksia kehityksen hyvistä ja huonoista kehistä.

22 Toimenpiteiden tavoitteisiin ja edellytyksiin kuuluvat asiat köyhyyden poistaminen (eradication) tuotannon ja kulutuksen kestämättömien käytäntöjen (unsustainable patterns) muuttaminen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen luonnonresurssien (natural resource base) turvaaminen ja hallinta

23 Ketkä ovat hyödyn saajat? Kestävän kehityksen toimeenpanosta tulee hyödyttää kaikkia - erityisesti naisia, nuoria, lapsia ja suojattomia ihmisryhmiä (vulnerable groups). Kuva: Kirkon ulkomaan apu

24 Ketkä osallistuvat toteuttamiseen? kaikki asianosaiset yhteistyössä ja kumppaneina erityisesti Pohjoisen ja Etelän maiden hallitukset kumppaneina (through partnership) - hallitukset ja suuret ryhmät (major groups) kumppaneina

25 Implementation strategy The implementation should involve all relevant actors through partnership, especially between Governments of the North and South, on the one hand, and between Governments and major groups, on the other, to achieve the widely shared goals of sustainable development.

26 Mikä projekti? Globalisoituvassa maailmassa yhteistyösuhteet keskeisiä toimeenpanossa ja myös konsensus vähintään tavoitteista. Strategiana on siis perustaa maailmanlaajuinen hegemoninen yhteiskuntapoliittinen projekti?

27 Hyvä hallinto Good governance Hyvä hallinto jokaisessa maassa ja kansainvälisellä tasolla on olennaista kestävälle kehitykselle. Kotimaassa/kansallisvaltiossa tämä tarkoittaa: - vakaata ympäristöpolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa ja talouspolitiikkaa - ihmisten tarpeille herkkiä (responsive) demokraattisia instituutioita - lakiin nojaavaa hallintoa - toimenpiteitä korruptiota vastaan - sukupuolten välistä tasa-arvoa (gender equality) - investoinneille suotuisia olosuhteita (environment)

28 Pohjoisen ja Etelän välinen kuilu Globalisaation tuloksena ulkoiset (external) tekijät ovat tulleet ratkaiseviksi kehitysmaiden kansallisten politiikkojen onnistumisessa ja epäonnistumisessa. Kehityksen kuilun umpeen kuromiseksi kansainväistä yhteistyötä tarvitaan erityisesti - rahoitussektorilla ja finanssipolitiikassa (areas of finance) - teknologian siirrossa - luoton ja kaupan sektorilla - kehitysmaiden osallistamisessa täysivaltaisesti globaaliin päätöksentekoon.

29 Muita strategisia tavoiteita Erikseen mainitaan rauhan, turvallisuuden sekä ihmisoikeuksien ja perustavien vapauksien tavoitteet, joihin liitetään myös oikeus kehittyä. Edelleen painotetaan kulttuurista monimuotoisuutta tärkeänä kestävän kehityksen edellytyksenä sekä kestävän kehityksen implementaatioiden eettisyyden arviointia erityisesti Local Agenda 21 toimeenpanossa.

30 Toimeenpanon periaatteita Local Agenda 21 ohjelman kannalta I jokaisella maalla on ensisijainen vastuu kestävän kehityksen toimeenpanosta omassa maassaan. globaalisti ajatellen mailla on erilaisia vastuita Esimerksi kehittyneiden maiden vastuu oman tuotantonsa globaaleista ympäristövaikutuksista (jo Riossa vahvistettu periaate).

31 Etelän erityisasema kehitysmaissa tarvitaan merkittäviä lisäresursseja kansallisten ohjelmien toteuttamiseen. kansainvälisesti hyväksytyt alueelliset ohjelmat vaativat erityisen huomion (esimerkiksi YKn kehitysohjelma vähiten kehittyneille maille (Least Developed Countries) ja Pienten saarivaltioiden kestävän kehityksen ohjelma.)

32 Paikallishallinnot ja konsultaatio Paikalliset hallinnot laativat ja toteuttavat omia ohjelmiaan, näillä on konsultaatiovelvollisuus suhteessa vaalipiireihinsä (constituencies)

33 Talousohjelma Talousohjelmissa kannustetaan kasvua, kansallisten säästöjen käyttöä, tuottavia investointeja sekä inhimillisen pääoman kasvua ja tuottavuuden kasvua.

34 LA21 ohjelman luonne LA21 on erityisesti toimeenpanoprosessia koskeva ohjelma, joka linjaa sisältöjä vain vähän (Esim. William Lafferty 1999 Implementing LA21 in Europe.)

35 Kestävän kehityksen politiikat Luento 1, 0sa III Teoreettisia lähestymistapoja kriittiselle tarkastelulle ja empiiriselle tutkimukselle

36 1. Globaali muutos Poikkitieteellinen tarkastelutapa, joka perustuu luonnontieteiden löytöihin (esim. kasvihuoneilmiön kiihtyminen) ja joka tutkii näiden yhteiskunnallisia seuraamuksia. Richard Norgaard, Herman Daly, Edgar Morin, Michel Serres

37 2. Riskiyhteiskunta Lähtee kehityksen tuomista riskeistä, jotka alkavat organisoida yhteiskuntia uudella tavalla. Kehitys on siis tavallaan vastausta kasvaneisiin riskeihin ja epävarmuuksiin. Ulrich Beck, François Ewald

38 3. Ekologinen modernisaatio Teollisen yhteiskunnan reformiajatus, joka sisältää vahvan ympäristöhuolen ja etsii strategiaa turvalliselle ja ekotehokkaalle modernisoitumiselle eri elinkeinoissa. Arthur Mol, Marteen Hajer

39 4. Ympäristötietoiset kulutusyhteiskuntakritiikit Ajatuksena on lieventää kulutuksen haitallisia ympäristövaikutuksia ja vahvemmissa kritiikeissä etsiä ulospääsyä kulutuskeskeisestä elämäntavasta. Michael Redclift, Barbara Adam

40 5. Ekososiaalinen politiikka Pyrkii yhdistämään ekologisia ja sosiaalisia tavoitteita usein paikallistason kehityshankkeissa. William Lafferty, Ervin Laszlo, Jane Addams

41 6. Kestävä toimeentulo ja ympäristöllinen oikeudenmukaisuus Etsii perusteita oikeudenmukaisuudelle suhteessa ympäristön haitallisiin muutoksiin ja keinoja turvata perustoimeentulo myös syrjäisillä ja taantuvilla alueilla. David Harvey, Anja Nygren

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Eija Maria Ranta 1 1. Johdanto Kestävä kehitys on yksi aikamme suurimmista haasteista. Taloudellinen hyvinvointi jakautuu epätasa-arvoisesti

Lisätiedot

Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö

Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö Metsätieteen aikakauskirja k a t s a u s Muru Juurola Heimo Karppinen Muru Juurola ja Heimo Karppinen Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö Juurola, M. & Karppinen, H. 2003. Sosiaalinen kestävyys ja

Lisätiedot

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI Opetushallitus Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 952-13-3072-4 (nid.) ISBN 952-13-3073-2

Lisätiedot

Kunnat ja kansainvälinen sekä kansallinen kehityspolitiikka

Kunnat ja kansainvälinen sekä kansallinen kehityspolitiikka Kunnat ja kansainvälinen sekä kansallinen kehityspolitiikka Ohjelman kansainvälinen kehys Kuntien paikallishallinnon merkitys kehitysyhteistyössä on lisääntynyt vuosituhannen alusta Kehitysyhteistyön osalta

Lisätiedot

Yhteinen. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt

Yhteinen. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt Yhteinen Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt 1 2 Yhteinen Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt 3 4 Yhteinen Kestävän kehityksen kasvatuksen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA

KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Jorma Kärppä, Tiina Laurila ja Kati Lundgren KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA näkökulmia ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseen Raportit ja selvitykset 2010:7

Lisätiedot

TEM raportteja 5/2012

TEM raportteja 5/2012 TEM raportteja 5/2012 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Vuoden 2011 tarkistus Käännös julkaisusta OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

Monta polkua, sama suunta:

Monta polkua, sama suunta: TAUSTA-AINEISTO Monta polkua, sama suunta: kohti kestävää elämää KOULUTUSAINEISTO, SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO JA SUOMEN YMPÄRISTÖOPISTO SYKLI, 2013 Johdanto Dia 1 Monta polkua, sama suunta -koulutusaineisto

Lisätiedot

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 3456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 mahdollinen kuva Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Poliittinen julistus 1 artikla Me YK:n toiseen ikääntymistä koskevaan maailmankonferenssiin

Lisätiedot

Pekingin julistus ja toimintaohjelma

Pekingin julistus ja toimintaohjelma Pekingin julistus ja toimintaohjelma SISÄLLYSLUETTELO OSA I PEKINGIN JULISTUS OSA II TOIMINTAOHJELMA 1. TEHTÄVÄMME 2. MAAILMAN TILANNE 3. KESKEISET ONGELMA-ALUEET 4. STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMET A.

Lisätiedot

Osuuskunnat ja kestävä kehitys. ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.)

Osuuskunnat ja kestävä kehitys. ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.) Osuuskunnat ja kestävä kehitys ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.) Osuuskunnat ja kestävä kehitys ShimelleS Tenaw ViSa heinonen Sami Karhu PeTri ollila (toim.) kirjoittajat ja

Lisätiedot

Tämä on kiitoksena useille ihmisille arvokkaasta työpanoksesta ja palautteesta koskien Opettajan opasta:

Tämä on kiitoksena useille ihmisille arvokkaasta työpanoksesta ja palautteesta koskien Opettajan opasta: Kiitokset Tämä on kiitoksena useille ihmisille arvokkaasta työpanoksesta ja palautteesta koskien ta: Guillem Ramis, Louise Erbacher, Brendan Mackey, Linda Hill, Johanna Thompson, Peter Blaze Corcoran,

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Raija Helén JÄTELAITOSTEN YHTEISKUNTAVASTUUN GRI-TUNNUSLUVUT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ABSTRACT ZUSAMMENFASSUNG Koulutusohjelma

Lisätiedot

Katsaus terveysvaikutusten arviointiin terveyserojen näkökulmasta

Katsaus terveysvaikutusten arviointiin terveyserojen näkökulmasta S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 4 / 2 0 0 8 Tuulia Rotko, Marita Sihto, Hannele Palosuo Katsaus terveysvaikutusten arviointiin terveyserojen näkökulmasta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja

Lisätiedot

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Taustaa Vihreä taloudellinen visio Euroopan vihreät katsovat, että ihmisen pitäisi ottaa toiminnassaan huomioon se, että olemme osa rikasta mutta rajallista ja haavoittuvaa

Lisätiedot

EKOLOGINEN KESTÄVYYS SUOMEN INNOVAATIOJÄRJES- TELMÄSSÄ

EKOLOGINEN KESTÄVYYS SUOMEN INNOVAATIOJÄRJES- TELMÄSSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Reeta Lind EKOLOGINEN KESTÄVYYS SUOMEN INNOVAATIOJÄRJES- TELMÄSSÄ Tarkastajat: Professori Lassi Linnanen Laboratorioinsinööri

Lisätiedot

Kuluttajakompetenssien oppiminen kuluttajakasvatuksen

Kuluttajakompetenssien oppiminen kuluttajakasvatuksen Kuluttajakompetenssien oppiminen kuluttajakasvatuksen strategia Ehdotus kuluttajakasvatuksen tavoitteiksi ja sisällöiksi TemaNord 2010:568 Kuluttajakompetenssien oppiminen kuluttajakasvatuksen strategia

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN ARVIOINTI KAUPUNKISUUNNITTELUSSA TAPAUSTUTKIMUS HÄMEENLINNASTA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN ARVIOINTI KAUPUNKISUUNNITTELUSSA TAPAUSTUTKIMUS HÄMEENLINNASTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN ARVIOINTI KAUPUNKISUUNNITTELUSSA TAPAUSTUTKIMUS HÄMEENLINNASTA Heli Kanto Ympäristöosaston julkaisuja 35 2005 Lähdeviite Kanto H.2005: Kestävän kehityksen arviointi kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky suomalaisyrityksissä

Yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky suomalaisyrityksissä ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2386 Torsti Loikkanen, Kirsi Hyytinen & Salla Koivusalo Yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky suomalaisyrityksissä Nykytila ja kehitysnäkymät VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2386

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET

TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET Maan ystävät TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET Maan ystävät Maan ystävät on kansalaisjärjestö, joka toimii demokraattisemman ja ekologisesti kestävämmän maailman puolesta.

Lisätiedot

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa 1 OPKE Oppilaitosten kestävän kehityksen hallintajärjestelmien rakentaminen Euroopan Unionin ja Etelä-Suomen lääninhallituksen osarahoittama projekti 2002-2005

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Uutta rahaa. Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.)

Uutta rahaa. Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.) Uutta rahaa Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.) Uutta rahaa Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.)

Lisätiedot