J dte h uo ltoyhd istys ry, Ti I i n pd dtos 31, JATEHIJOLTOYHDI S TYS RY TASEKIRJA 2O1O. Y- tunnus. Helsinki. Kotipaikka. Y- tunnus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J dte h uo ltoyhd istys ry, Ti I i n pd dtos 31,.12.2010 JATEHIJOLTOYHDI S TYS RY TASEKIRJA 2O1O. Y- tunnus. Helsinki. Kotipaikka. Y- tunnus 1095660-4"

Transkriptio

1 J dte h uo ltoyhd istys ry, Ti I i n pd dtos 31, JATEHIJOLTOYHDI S TYS RY TASEKIRJA 2O1O Y- tunnus Kotipaikka Helsinki

2 Jiitehuoltoyhdistys ry, Tilinpdatos 3 1,.1, TATEHUOLTOYHDTSTYS RY TILINPAATOS TILIKAUDELTA OI.OI.2OIO_ 3I,I2.2OIO FIAKEMISTO TOIMINTAKERTOMLJS TULOSLASKELMA fuloslaskelma, vertailu vuoden budiettiin fuloslaskelma, vertailu edelliseen vuoteen TASE L IITETIEDO TILNPAATOrcSEEN P,{IVAYS JA ALLEKIRJOITIJKSET LIUETTEI,O KAYTETYI STA KIRJANPITOKIRJ OISTA T]TLIKAUDEN O O KIRJANPITO K IRJANPITO-OHJELMAN TIJLO STEET Tilikarlta Tuloslaskelma Tase Tz\SE-ERITl-ELYT A]IVOPAPERISALKUN HOITAJAN RAPORTTI O O]\4AISUUSOTE SITLDOTODISTUKSET 10 l1 t2 13 t

3 ffi^ JLnru Jdtehuoltoyhd istysry (4) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2OIO 1. Yleistii Vuosi 2010 oli yhdistyksen kahdeskymmeneskolmas varsinainen toimintavuosi. Toimintavuosi oli yhdistykselle erityisen raskas heti vuoden alussa selvinneen yhdistyksen varojen viiiirinkiiyton vuoksi. Tiimii aiheutti yhdistyksen toiminnan mittavat uudelleenjeirjestelyt, jotka vaativat hallitukselta paljon ylimiiiiriiistzi tyotii. Yhdistys pystyi kuitenkin jatkamaan toimintaansa liihes normaalisti koko toimintavuonna. 2. Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilot Toimintakertomuskauden hallitus valittiin siiiintomuirirziisessii syyskokoukses sa Jiitehuoltopiiivien yhteydessii Tampereella. Hallitukseen kuuluivat toimintavuonna puheenjohtajana Auli Hovi, varapuheenjohtajana Esa Miikelii ja jiiseninii Sisko Kvist (varajiisenenii Johanna Krabbe), Mauri Marttila (varajiisenend Juha Uuksulainen), Sirje Stdn (varajdsenend Sakari Salonen) ja Risto Saarinen (varaj iisenenzi Juha-Pekka Salmi). Tilintarkastajiksi vuodelle 2010 syyskokous valitsi Vesa Jzirvisen ja Hannu Kiirkkriisen sekii varatilintarkastajiksi Jouko Harjul an ja Eira Miihosen. Yhdistyksen keviitkokous joutui valitsemaan uudet tilintarkastajat, koska syyskokouksen valitsemat varsinaiset tilintarkastajat menettiviit talousrikosepiiilyn vuoksi yhdistyksen luottamuksen. Keviitkokouksessa valittiin uudet tilintarkastajat vuosille 2009 ja2010. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusrengas Oy:n nimezimii vzihintiiiin HTM-tilintarkastaja sekei Antti Karlin Jiitehuoltoyhdistys ry:stii. Varatilintarkastajiksi valittiin Tilintarkastus Oy:n nimezimii viihintiiiin HTM-tilintarkastaja sekii Margareta Wahlstrdm JZitehuoltoyhdistys ry : stti. SiiZintojen tarkoittamina toimihenkiloinii ovat toimineet sihteerinil Kimmo Nekkula sekii taloudenhoitajana ja tiedottajana Vesa Olkkonen. Yhdistyksen varojen vrizirinkziytdsepiiilyjen havaitsemisen jiilkeen hallitus piiiitti lopettaa kaiken yhteistyon Vesa Olkkosen kanssa Puheenjohtaja Auli Hovi hoiti viiliaikaisesti talous- ja tiedotustehtiiviri, kunnes uudet henkilot tehtaviin saatiin valittua. Taloudenhoitajaksi jiisensihteeriksi valittiin Kari Wellman (Gerente Oy) ja tiedottajaksi Katariina Krabbe (Tekstitaika). Molempien kanssa laadittiin tehtiivien hoitamisesta kirjalliset sopimukset, jotka hyv2iksyttiin hallituksen kokouksessa Sopimukset tarkistetaan vuosittain. Hallituksen juisen Sisko Kvist on toiminut Oulun seudun aluetoiminnan yhteyshenkilonii.

4 -) ) Jdtehuoltoyhdistys ry 2 (4) Hallitus on pitiinyt vuonna20l0 yhteensii yksitoista varsinaista kokousta. Lisiiksi hallitus joutui talousrikosepiiilyn vuoksi tekemriein runsaasti aiempia vuosia enemmdn omaa tyotii yhdistyksen toiminnan j atkuvuuden varmistami seksi. Yhdistyksen edustajana Jiitealan yhteistyoryhmzissii oli Juha-Pekka Salmi ja h?inen varajziseneniirin Sisko Kvist. 3. Tiedotustoiminta Toimintavuonna on ilmestynyt viisi jzisenlehden numeroa. Ensimmziisenumeron teki vielzi Vesa Olkkonen ja seuraava numero toimitettiin talkoovoimin. Numerot 3-5 teki uusi tehtavaan valittu tiedottaja joka uudisti lehden ilmeen kokonaan.. "JdtePlus" on sivuinen ammattilehti, joka koostuu artikkeleista, jiisen- ja ajankohtaisasioista sekzi tapahtumakalenterista. Yhdistyksen kotisivujen haltuunotto, siszillon tuotanto ja pziivityksen jiirjestiiminen vaativat paljon tyotii ja lis[siviit myds kustannuksia. Vuoden aikana sivut tehtiin uudelleen nykyaikaisemmalla tekniikalla ja siirrettiin uudelle palvelimelle. Yhdistykselki on kiiytosszizin ulkopuolinen konsultti (Heikki Kurkinen, Damira Oy), joka hoiti internet- ja ekstranetsivujen siirtoon ja uudistamiseen liittyvat tyot ja koulutti yhdistyksen toimihenkiloita sivujen piiivittiimisesszi. Jiisenist6lle liihetettiin siihkopostitiedotteita ajankohtaisista asioista ja mm. talousrikosepiiilystii tiedotetti in j iiseni sto I le mahdo I I i simman pian tapahtumien j iilkeen. 4. Koulutus-. alue- ja jiisentoiminta 24. Yaltakunnalliset Jiitehuoltopiiiviit jzirjestettiin Helsingissii Messukeskuksessa ympiiristo, Yhdyskunta, Vesi&Viemriri, Jate&Kierriitys messujen yhteydessii. Piiiviit onnistuivat jiilleen hienosti ja osallistujia oli piiivillzi yhteensa23l (244 vuonna 2009). Ohjelmaan sisiiltyi ekskursio HSY:n kaasuvoimalaitokseen ja kaatopaikalle ja lisiiksi oli mahdollisuus tutustua messuihin. Yhdistyksellii oli messuilla myos oma osasto. Perinteisellii illallisella Crowne Plazassa juhlittiin myos vuosikokouksen nimerimiiii uutta yhdistyksen kunniajiisentii Tapani Flaamingia. Vuoden aikana syntyi ideoita tiedotustoiminnan kehittamiseksi, mutta tiirkein tehtava oli tiedotustoiminnan jatkuvuuden varmistaminen ja perustoimintojen ylleipito. Jatkossa kehitttimiseen voidaan panostaa enemmdn. yhdistyksen kevzitkokous jzirjestettiin Metsriteollisuus ry:n tiloissa Helsingissii. Kokouksessa tiedotettiin talousrikosepriilyst[. Talousepiiselvyyksien vuoksi vuoden 2009 tilinpii?itoksen kzisittely p[iitettiin siirtaa syyskokouksen kasiteltiiviiksi. Syyskokous jiirjestettiin j?itehuoltopiiivien yhteydessri Helsingin messukeskuksessa. Vuosikokoukselle esiteltiin uudelleen laadittu tilinpiizitos, tase ja tilintarkastajien kertomus vuodelta 2008 sekii vastaavat asiakirjat vuodelta2009. Tili- ja vastuuvapauden myontriminen nailtii vuosilta

5 t v t Jdtehuoltoyhdistys ry 3 (4) piiiitettiin siirtaa kunnes talousrikosep[ilyyn liittyvii oikeuden piiiitos on annettu. Hallituksessa alkuajoistasti toiminut yhdistyksen aktiivinen jiisen Sisko Kvist jatti hallituspaikkansa. Kokous valitsi hallitukseen seuraavalle kaudelle kokonaan uudeksijiiseneksi Risto Pohjanpalon Kuusakoski Oy:st2i. Toimintavuoden opintomatka tehtiin T5ekin tasavaltaan. Matkalla tutustuttiin Prahan kaupungin jzitehuoltoon useassa kohteessa sekzi korkeatasoiseen metallinkierriityslaitokseen Pribramin kaupungissa. Myos opintomatkan illallinen hyodynnettiin ammatillisesti: Prahan ereiiissei perinteisesszi olutpanimoravintolassa nautitun illallisen ohessa tutustuttiin oluenvalmistuksen prosessiin ja myos panimon ritehuoltoon. Matkaan osallistui 15 yhdistyksen jiisentii. Yhdistys rahoitti vuonna 2010 aiemmin tehdyn pii2itoksen mukaisesti eurolla Tampereen teknillisen yliopiston tutkimushankkeeseen liittyviiii Anne Ravaskan diplomityota "Tiivistysrakenteiden laadunvarmistuskoulutuksen tarve j a organisointi". Aluetoimintaa ei jarj estetty vuonna Kansainviilinen toiminta Jiitehuoltoyhdistys on jiisenenii ISWAssa ja Nordiska Avfallsforeningenissii. Niiissii yhdistyksissii ei ole toimittu aktiivisesti. 6. Jiisenistd Toimintavuoden lopussa yhdistyksessri oli 553 henkilojiisentii ja 89 yhteisojiisentzi. Yhdistyksen iiisenistdn mriririi on kehittynyt seuraavasti: Vuosi Henkil6- jiiseniii Yhteis6- jiiseniii Yhteensii r r t r r B -t a /'l L)) af, J / B -ra IJ r s

6 Jdtehuoltoyhdistys ry 4 (4) Vuosi Henkilojiiseniii Yhteisojiiseniii Yhteensii s ss Fta IJ r 66r 652 6s7 6s3 642 Yhdistyksen kunniajiiseniti ovat Leo Helminen, Juha Kaila, Matti Vehkalahti, Seija Paajanen, E,sa Tommila j a Tapani Flaaming. 7. Yhdistyksen talous Toimintavuonna yhdistyksen varainhankinnassa keskeisella sijalla olivat koulutustoiminta ja jiisenmaksut. Vuoden 2009 syyskokous piiiitti nostaa yhdistyksen yhteisojiisenten jiisenmaksun 200 euroon aiemmasta 135 eurosta. Muut jzisenmaksut olivat ennallaan: opiskelijajiiseneltii 10 euroa ja henkiloj aseneltii 20 euroa. Yhdistyksen toiminnan uudelleenjiirjestely on lis2innyt toimintakuluja. Samalla on kuitenkin nostettu toiminnan ja sen tulosten laatua ja luotettavuutta. Syyskokoukses sa 2010 linjattiin keskustelussa tavoitteeksi, ettii yhdistyksen jzisenmaksuilla ja koulutustoiminnalla kerrittyjen tuottojen tulee ohjautua jiiseniston hyodyksi ja yhdistyksen szirintojen mukaisiin tarkoituksiin. Vararahastoa keriitiiiin vain toiminnan j atkuvuuden varmistamiseksi. Talousrikosepiiily johti poliisitutkintaan ja kihlakunnansyyttajiinostamaan syytteeseen Vesa Olkkosta vastaan. Lisiksi yhdistys jzitti tilintarkastajien toimintaa koskevan tutkintapyynnon. Yhdistyksen teettdmrin erityistilintarkastuksen perusteella yhdistykseltii on kavallettu vuosina yhteensui 79621,13 euroa. Yhdistys j[tti asiassa korvausvaatimuksen, jonka loppusumma oli noin euroa. Toimintavuonna taloussotkun selvittelystii aiheutui yhdistykselle suoria kuluja liihes euroa, jotka on kirjattu tilinpiiiitokseen vuoden 2010 kuluiksi. JHY:n hallitus

7 (" J dteh uo ltoyhd istys ry, Ti I i n pddtos 31' TLTLOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A 311 lledottamisen tuotot yhtee nsi 312 Tledottamisen palkat ja palkkiot 3l-3 Tiedottamisen muut hlosivukulut 31"4 Lehden toimitus- ja taittokulut 315 Lehden painatus- ja postituskulut 3l-6 Lehden muut kulut 317 lledottamisen muut kulut Yhteensii Toiminnanalan kate Toiminnanala B 321" Palkat ja Palkkiot 322 Muut henkilosivukulut 323 Ostetut Palvelut 324 faloudenhoitokul ut 325 Hallituksen kokousten kulut 326 Matkakulut 321 Jasenma ks ut 328 Jiisentila isuuksien kulut 329 Muut kulut 330 Vddrinkdytosten selvittaminen Yhteensii Toiminnanala C 331 Jdtehuoltopii ivat osa llistumisma ksut 332 Jdtehuoltopiiivdt sponsori ja mainostulot Yhteensa 341 Palkat ja Palkkiot 342 Muut henkilcisivukulut 343 Ostetut palvelut Jii rjestdjdltd 344 Ostetut Palvelut Taviconilta 345 Lounaat ja illalliset 346 Majoitus 347 Esitteet ja mainokset 348 Muut jdtehuoltopiiivien kulut Yhteensii Toiminnanalan kate Toiminnanala D 351 Osallistumismaksut 352 SPonsorointitulot yhteensa 361 Palkatja Palkkiot 362 Muut henkilosivukulut 363 Ostetut Palvelut 364 Matka- ja majoituskulut 365 Muut kulut yhteensa Toiminnanalan kate Toiminnanala E 3TL Aluetoiminnan tuotot yhteensii 38L Aluetoiminnan palkat ja palkkiot 382 Muut henki losivukulut 383 Muut aluetoiminnan kulut vhteensii Toiminnan kate Tuotto-/kuluiiidm ii _ _a q? , , , , , , , , ,20-2r5,46 -L L24, , ,4s t 70 _?7 ql -3 r24,06 -L6287,64-2L 647,65 -L , , ,07 es!!e_ ,45 -od 310,99 :t589, E 049, ,07 u,uu ,36

8 ,a-l \T' J dte h u o ltoy h d i stys ry, Ti I i n pd ii to s 3 1.1'2.201'0 Varainhankinta Tu otot 40L Henkilojdsenmaksut 402 Opiskelijajiisenma ksut 403 Yhteisojdsenmaksut yhteensd Sijoitustoiminta 501 Sijoitusten myyntivoitot 502 Korkotuotot 503 Muut tuotot yhteensd 511 Omaisuuden hoitokulut 51.2 Toimeksia ntopa I kkiot 513 Sijoitustoiminnan muut kulut 514 Sijoitustoiminna myyntitappiot yhteensd Sijoitustoi mi nna n ka te Va ra inha nkinta ja Sijoitustoiminta yhteensa Tilikauden tulos 1_ Lt 584,46 21., /0,tJtJ 1,1_ 606,32-254,54-515,43-245, TU'590-,79-015, , ,43

9 J ii te h u o ltoyh d i stys ry, Ti l i n pii iito s 3 L.12.20t0 tr TI.ILO SLAS KELMA VERRATTLINA BIJDJE,TTIIN L Budjetti 2010 VARSINAINEN TOIMINTA llmoitustuotot Henkilostokulut Palkat ja palkkiot Muut henkilosivukulut 9L, ,,43 84, ,00 Kul ut Muut toiminnan kulut 24083,60 Ulosottope rin ndt Pankki ku I ut Taloudenhoitokulut 4 692,52 Toimistoku lut Jdsentietokulut l" 310, , , Jdtehuoltopdivdt 88360, , ,37 5E00pq Opintomatkat , , Kai nsai nvdl i nen toi mi nta Kul ut KULUJAAMA -1180, L ,36 -l-5 394,00 VARAINHANKINTA J dse nmaksut g 70 TUOTTO- KULUJAAMA SIJOITUS. JA RAHOITUSTOIMINTA ,36 Sijoitusten myyntivoitot t1'584,46 Korkotuotot 2L,86 Muutuotot Omaisuuden hoitokulut -254,54 Sijoitusten myyntitappiot -245,56 Rahoituskulut -515, ,79 IUOTTO- KULUJAAMA 8168,43 l-3 306, ,00 TITIKAUDEN YLIJ/\AMA 8168,43 L3 306,00

10 J dte h uo ltoyhd istys ry, Ti I i n pd dtos OIO g TIJLOSLASKELMA VE,RRATTIJNA EDTLLI SE.E,N VIJOTEE,N VARSINAINEN TOIMINTA 6 226,00 llmoitustuotot He n kilostoku lut Palkat ja palkkiot Muut henkilosivukulut 9!, ,,43 103, ,63 Muut toiminnan kulut 24083, ,03 Ulosottope rin ndt Pankki ku I ut Taloude nhoitokulut 4 692, ,67 363, ,60 Toimistokulut Jdsentietokulut 131-0, , ,03 3U3, , ,72 Jdtehuoltopiiiviit 88360, , , , ,1' ,72 Opintomatkat ,589,07 - L 589,07 -r4 180,48-1' 400,48 Kainsai nvsl i nen toi mi nta KULUJAAMA -1L80, ,36 -t ,11 VARAINHANKINTA Jdse nmaksut ,875,00 TUOTTO- KULUJAAMA SIJOITUS. JA RAHOITU STOI M I NTA -2422,36 -I263,IT Sijoitusten myyntivoitot t1'584,46 7 UL,07 Korkotuotot 2L,86 0,69 Muut tuotot Omaisuuden hoitokulut -254,54-230,22 Sijoitusten myyntitappiot -245,56 Rahoituskulut -515, ,79-3ryL1 7232'43' TUOTTO- KULUJAAMA 8168, ,32 TITIKAUDEN YLIJ/\AMA 8 L68, ,32 Y- tunnus L

11 Jiitehuoltoyhdistys ry, Tilinpiidtos 31,.1, IU TASE JATEHUOLTOYHDISTYS RY TASE 31,.r Vastaavaa VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Siirtosaamiset , ,30 Rahoitusarvopaperit Osake ra hastosijoitu kset Korkora hastosij oitu kset Yhteensd , ,3L , ,92 Rahat ja pankkisaamiset ,53 504,24 Vastaavaa yhteensii L6L332, ,46 Vastattavaa OMA PAAOUN Yhdistyspddoma Edel listen ti li kausien yl ijddmd Tilikauden ylijddmd , , , , , ,01, 5 969,32 I316M,T2 TI LI N PAATOSSI I NTOJ EN KERTYMA Toimintavaraus ,53 VIERAS PAAONNN Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtove lat 2723,22 654, , , , ,81, Vastattavaa yhteensii t61332, ,45

12 \l J ii te h u o ltoyh d istys ry, Ti l i n pii d to s 31,.L2.201,0 TILINPAATOKSEN LIITETIEDOT Tilinpiiiitostii laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja - menetelmeit sekii jaksotusperiaatteet -menetelmiit: Laadintaperuste i ssa on huomi o i tu ki rj anp ito - j a yhdi stys I ai n vaatim ukset. Viiiirinkiiytoksen selvittelykustannukset on kirjattu yhdistyksen kuluiksi saamisen epiivarmuuden vuoksi. Niita kuitenkin peritiiiin asianomaisilta oikeusteitse. LIITETIEDOT HENKILOSToSTA Henkiloston keskimiiiiriiinen lukumaara tilikauden aikana henkiloryhmittiiin: Yhdistyksellil ei ole ollut palkattua henkilokuntaa TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tase-erzikohtainen erittely oman ptitioman erien lisriyksisla javzihennyksistii sekzi siirroista niiiden erien vzilillii tilikauden aikana Oma priiioma Stipendirahasto/Yhdistyspeizioma Stipendinzi maksettu Stipendirahasto , B , \9,79 Toimintavaraus 1.l. Purettu tilikauden aikana Toimintavaraus s.s , ,53 Edellisten tilikausien ylijiiiimii Kirj attu toimintavarauksesta Kirj attu s i irtoveloi sta Kirjattu puuttuva saatava vdlta 2009 Edellisten tilikausien ylij iiiimii Tilikauden ylif iiiimii Oma piiiioma yhteensri , s.s \05967,90 B r57 955,r , ,80 Taseeseen on kirjattu lyhytaikaisiin saamisiin yhdistykselta kavalletut rahavarat yhteensii ,76 Euroa. Niiiden saaminen on kuitenkin eptivarmaa oikeusprosessin ollessa kesken.

13 Jdtehuoltoyhdistys ry, Tilinpdiitos 31, l\ Yhdistyksellii on osake- ja korkorahasto-osuuksia. Niiden kirjanpito- ja markkina-arvot ovat: Kirj anpitoarvo Markkina-arvo Osakerahastot Korkorahastot Rahastot yhteensri 25627, l, , ,7A , ,67 Hal lituksen al lekirj oitukset j a nimenselv ennykset Helsingissri 14. piiiviinii helmikuuta201 /.,' tt (i'"\i \.wlr *'i,j LI-) ) Z 1\ '.:v, 1"':,!,j,'^r'Zj))'r- TILINTARKA S TU S M E RKTNTA Suoritetusta tilintarkastuksesta on tzindiin annettu kertomus. Helsingissii ' palvana kuuta 20ll.-4 t ' \'i. " *r- ',-;{ ' - l :'t'' 7,t' 4. -,/,.

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TASEKIRJA 2012 Y- tunnus 1095660-4 Kotipaikka Helsinki JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2012 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 TULOSLASKELMA VERRATTUNA

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOYHDISTYS ry

JÄTEHUOLTOYHDISTYS ry Jätehuoltoyhdistys ry PL 943 00101 HELSINKI 1095660-4 JÄTEHUOLTOYHDISTYS ry TASEKIRJA Sisältö sivu Kansilehti 1 Vuosikertomus 2-5 Tuloslaskelma 6-7 Tase 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset 10 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2013

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2013 PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2013 PIRAATTIPUOLUE RP Kotipaikka Sysmd Y-tunnus 2230792,7 Tilinpddtds ja toimintakertomus titikaudetta 01.01.2019-31.12.2a19 Sivu No Toimintakertomus Tase virallinen

Lisätiedot

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 KASSANDRA RY TASEKIRJA 31.12.2013 Kassandra ry Bulevardi 23 27 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Toimintakertomus 1 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

PIR/AATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014

PIR/AATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014 PIR/AATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014 PIRAATTIPUOLUE RP Kotipaikka Sysmd Y-tunnus 2230792-7 Tifinpddtds ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Toimintakertomus Tuloslaskelma virallinen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014 KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö Y tunnus 2454377 1 Kotipaikka Joensuu Osoite Tikkarinne 9 80200 JOENSUU Tämä tasekirja on säilytettävä

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 27.5.2015

KOKOUSKUTSU 27.5.2015 \- ' As Oy Kirkonrotta KOKOUSKUTSU 27.5.2015 Osakkeenomistajille VARSINAINEN YHTIOKOKOUS 10.6.201 5 As Oy Kirkonrotan osakkeenomistajat kutsutaan vuoden 2015 varsinaiseen yhtidkokoukseen, joka pidetiidin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996 Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Taseen liitetiedot 7-9 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Allekirjoitukset 10 Säätiön toiminnan tarkoitus Säätiöllä

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Tasekirja PSVKOTOGIEN SOSIAALINEN VASTUU RY 1.1.2011-31.12.201! TSmA tasekirja on sdilytett5re 3t-12.20?l asti

Tasekirja PSVKOTOGIEN SOSIAALINEN VASTUU RY 1.1.2011-31.12.201! TSmA tasekirja on sdilytett5re 3t-12.20?l asti PSVKOTOGIEN SOSIAALINEN VASTUU RY Tasekirja 1.1.2011-31.12.201! TSmA tasekirja on sdilytett5re 3t-12.20?l asti Osoite Soittajantie 3 R 122 @420 HEtslNKl Y-tunnus t8223o7-7 Kotipail*a Helsinki PSYKOTOGIEN

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki TASEKIRJA 31,12.2012 Tasekirja on siiilytettava vahintiiiin 10 vuotta tilikauden pa?ifi)rynises6. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1 Toimintakertomus 2-3 Tilinpäätös: Tase 4 Tuloslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6-7 Tilinpäätöksen allekirjoitus

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995 Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Taseen liitetiedot 7 Käytetyt kirjanpitokirjat 7 Allekirjoitukset 8 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1995 Yleistä

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 4 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009 Sisäiset tarkastajat ry 2 Sisäiset tarkastajat ry 3 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 4 2. Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot