ENGLANNIN KIELEN KOEPAKETIN KEHITTÄMINEN YKSILÅLLISTETTYYN OPETUKSEEN PERUSKOULUN PÄÄTTÅVAIHEESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENGLANNIN KIELEN KOEPAKETIN KEHITTÄMINEN YKSILÅLLISTETTYYN OPETUKSEEN PERUSKOULUN PÄÄTTÅVAIHEESSA"

Transkriptio

1 ENGLANNIN KIELEN KOEPAKETIN KEHITTÄMINEN YKSILÅLLISTETTYYN OPETUKSEEN PERUSKOULUN PÄÄTTÅVAIHEESSA Eva Lindroth Toiminnallinen kehittçmishankeraportti Helmikuu 2007 Ammatillinen opettajakorkeakoulu

2 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU TekijÅ(t) Lindroth, Eva Julkaisun laji Toiminnallinen kehittåmishankeraportti KUVAILULEHTI PÅivÅmÅÅrÅ SivumÅÅrÅ Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus TyÇn nimi Salainen saakka Englannin kielen koepaketin kehittåminen yksilçllistettyyn opetukseen peruskoulun pååttçvaiheessa / toiminnallinen kehittåmishanke Koulutusohjelma Ammatillinen opettajakorkeakoulu, erityisopettajakoulutus TyÇn ohjaaja(t) Hirvonen, Maija Toimeksiantaja(t) TiivistelmÅ TyÇssÅ selvitettiin, mitå yksilçllistetty englannin opetus on peruskoulun ylåkoulussa sekå mitå asioita huomioidaan arvioitaessa oppilasta, jolla on henkilçkohtaisen opetuksen jårjeståmisen suunnitelma. TyÇssÅ viitattiin haastavaan opetusmateriaaliin sekå siihen, ettå materiaalia oli kehitetty oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Tarkoitus oli kehittåå opetusmateriaalia, jonka sanasto liittyy normaaliin nuoren aikuisen elåmåån. Tekstit kåsittelivåt asioita ja tilanteita, joita nuori kohtaa siirtyessåån toisen asteen opiskelijaksi sekå vapaa-ajallaan. TyÇn pååtavoitteena oli suunnitella yksilçllistetyn englannin oppimåårån suorittaville 9.luokan oppilaille englannin kielen koepaketti. TyÇssÅ selvitettiin, mitå asioita tulee huomioida kokeita suunniteltaessa, koetilanteessa sekå suoritettaessa arviointia. Koepakettia testattiin ja paranneltiin muutaman vuoden ajan ennen kuin se sai nykyisen muotonsa. Oppilaiden antama palaute vaikutti koemateriaalin kehittåmiseen. Koepaketista oppilailta saadun palautteen perusteella voidaan todeta, ettå opetusmateriaaliin pohjautuvan koepaketin sisåltç on toimiva sekå oppilasta motivoiva. Koepakettia tullaan kåyttåmåån myçs tulevilla ikåluokilla. Avainsanat (asiasanat) laaja-alainen erityisopetus, yksilçllistetty opetus, opetusmateriaali, koepaketti, arviointi Muut tiedot liitteenå koepaketti, 15 sivua

3 JYVÄSKYLÄ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Author(s) Lindroth, Eva DESCRIPTION Date Type of Publication Functional development project report Pages Language Finnish Confidential Until Title The Development of the Test Set for Individualized English Teaching for 9th Graders Who Finish Comprehensive School / Functional Development Project Degree Programme Teacher Education College, Vocational special education teacher Tutor(s) Hirvonen, Maija Assigned by Abstract The purpose of the present paper is to clarify what individualized English teaching at the upper comprehensive school is and to clear up the issues that have to be considered when evaluating a pupil who has an individual educational plan. There was a reference to challenging teaching material in the paper and that the material had been developed taking into account the needs of an individual pupil. The purpose was to produce teaching material, the vocabulary of which is related to an ordinary teenagerés life. The texts dealt with matters and situations that a young person faces when he/she finishes comprehensive school and moves on to further education and his/her free time. The main purpose of the paper was to create a test set for those 9th grades, who take individualized English courses. The paper presented the facts that should be taken into account when making test, when writing the test and evaluating the pupil. The test set was tested and improved for a few years, before it took its present form. The feedback given by the pupils affected the modification of the test material. On the basis of the feedback given by the pupils it can be stated that the contents of the test set based on the teaching material is functional and motivating. The test set will also be used for the age groups to come. Keywords extensive special needs education, individualized teaching, teaching material, test set, evaluation Miscellaneous test set, 15 pages

4 1 SISÄLTÅ 1 JOHDANTO.2 2 OPPILAITOKSEMME LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETUS MITÄ YKSILÅLLISTÄMINEN ON OPPILAITOKSEMME ENGLANNIN OPETUKSESSA? Haastava opetusmateriaali Englannin opiskelu erityisopetuksessa Koetilanne KEHITTÄMISHANKKEEN KULKU Koepaketin aloitus Sanasto Kielioppi Suomennettavat sanonnat tai lauseet KÉÉnnÑslauseet suomesta englantiin Muut aihepiiriin tehtévét TekstinymmÉrtÉminen Yhteenveto koepaketista.17 LÄHTEET...18 LIITTEET 19 Liite 1. Sanakoe..20 Liite 2. Tuntikuulustelu, kielioppi..21 Liite 3. Koe, ennalta sovittu koealue / kielioppi ja teksti Liite 4. Koe, sanastopohjainen koe /sanasto ja kielioppi..25 Liite 5. Koe, henkilñtiedot, teksti...27 Liite 6. Koe, tekstinymmértéminen, ei sovittua koealuetta...30 Liite 7. Vastauskaavake tekstikokeeseen...33

5 2 1 JOHDANTO Ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen kuuluvan kehittémishankkeen tavoitteena on suunnitella seké toteuttaa omaa osaamista ja tyñyhteisñn erityispedagogista toimintaa edistévé hanke. Toimin laaja-alaisena erityisopettajana perusopetuksen ylékoulussa. Oppilaiden léhestyessé perusopetuksen pééttñvaihetta siirtymévaiheen kysymykset nousevat esille. ErityistÉ tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla on térkeéé kiinnittéé huomiota perusvalmiuksiin ÉidinkielessÉ, matematiikassa ja vieraissa kielissé. KehittÉmishankkeeni pohjaa omiin kokemuksiini lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksisena ihmisené. Ajatus hankkeesta muokkautui siité, etté en ole koskaan ollut koulussa hyvé oppilas. Minulla on ollut paljon samoja ongelmia kuin nykyisillé oppilaillani. Olen ymmértényt vasta nykyisessé tyñsséni, etté minullakin on lukemis- ja kirjoittamisvaikeus. Ruotsin kielinen taustani tuotti ongelmia seké lukiessani etté kirjoittaessani suomea, sillé kieliopillisesti vahvempi kieleni on ruotsi. Minulla oli myñs geometriassa suuria hahmotushéiriñité, mutta siité huolimatta opiskelin lukiossa pitkén matematiikan oppiméérén. Kaiken témén kruunasi se, etté olin héirikkñ. TietenkÉÉn en myñntényt tété. Aika vain tuli pitkéksi, kun en ymmértényt, mité opettaja puhui siispé aloin viihdyttéé itseéni ja myñs muita. Opettajat eivét kyllékéén néhneet asiaa hauskuutena, vaan esimerkiksi lukion saksan tunnit opiskelin enimmékseen itsekseni kéytévéssé, opettajan kehotuksesta. TÉmÉ taustani antoi ajatuksen suunnitella englanninopetusta perusopetuksen pééttñvaiheeseen. TietÉmÉttÉni tulevasta (eli nykyisesté opiskelustani ammatilliseksi erityisopettajaksi) olen aina opettanut kielié siten, kuin olisin toivonut itse saavani opetusta. Olen aina pyrkinyt selkeyttéméén kielioppitermejé, antanut vinkkejé tekstien késittelyyn, kehitellyt pikku keinoja hermostuksen poistamiseen ja yrittényt helpottaa suullisen tuotoksen syntyé. TÉssÉ oli hyvé pohja alkaa rakentaa 9-luokan englannin opetuksen koepakettia. Olen jo usean vuoden ajan toiminut yléasteen laaja-alaisena erityisopettajana. Alkuvuosina opetin léhinné kielié, mutta omien erityisopetustaitojeni kehittyessé

6 3 ovat opetusaineikseni tulleet muutkin perusopetuksen opetettavat aineet. Oppilaitoksessamme erityisopetus tapahtuu ns. klinikkamuotoisena opetuksena, jossa pééosin keskitytéén kielten ja matemaattisten aineiden opettamiseen. Kun opetukseen saapuu haastavasti kéyttéytyvé nuori, voi kyseessé olla miké tahansa perusopetuksen oppiaine. Koska opetin kielié usean vuoden ajan, herési mielenkiintoni kieltenopetuksen ongelmakohtiin. Oppilaitoksessamme on runsaasti yksilñllisen oppiméérén mukaisesti opiskelevia oppilaita ja témé on tuonut mukanaan uuden tilanteen - misté oppikirjat ja koemateriaali? Oppilaitoksessamme on jo vuosien ajan kehitetty englannin opetusta, harjoituksia ja arviointeja yksilñllistettyyn opetukseen. Koska aloittaessani laaja-alaisena erityisopettajana ei ollut tarjolla sopivaa opetusmateriaalia, aloin kerété sopivaa opetusmateriaalia itse. YlÉastevuosieni vélillé opetin seitsemén vuotta ammatillisissa oppilaitoksissa kielié ja liikuntaa. LisÉksi itselléni on 20 vuoden opastausta, jolloin olen toiminut matkanjohtajana ja tulkkina eri puolille Eurooppaa tapahtuvilla seuramatkoilla seké kohdeoppaana Italiassa (hiihto-opas) ja Kreikassa. TyÑssÉni havaitsin suomalaisten heikon kielitaidon (vanhemmat ihmiset) seké erityisesti heikon itsetunnon kéyttéé vieraita kielié. NÉmÉ edellé mainitut asiat ovat vaikuttaneet asenteeseeni opettaa kielié yléasteikéiselle nuorelle. Laatiessani koepakettia téhén hankkeeseen olen hyñdyntényt Ahvenaisen luentoja lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksista (erityispedagogiikan perusopinnot, luennot ja luentomuistiinpanot Porissa seké JyvÉskylÉssÉ) ja oppimisvaikeuksia késittelevéé kirjallisuutta (esim. Ahvenainen, O. & Holopainen, E Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet, Ahonen, T., Aro, T. & Siiskonen, T Sanat sekaisin ja Moilanen, K. 2002: Yli esteiden, materiaalia). Laatimani materiaali on kéytñssé oppilaitoksemme erityisopetuksessa.

7 4 2 OPPILAITOKSEMME LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETUS Oppilaitoksessamme haastatellaan alakoulun 6-luokan opettajat ja otetaan etukéteen selvéé, onko tulevissa oppilaissa erityisopetuksen tarpeessa olevia nuoria. Osalle opetukseemme saapuvista oppilaista on jo ala-asteella laadittu henkilñkohtainen opetuksen jérjestémisté koskeva suunnitelma (hojks). NÉmÉ oppilaat tulevat suoraan erityisopetukseen. NÉissÉ tilanteissa kartoitamme oppilaan tilanteen ala-asteen opettajan kanssa. Muiden oppilaiden ollessa kyseessé selvitémme oppilaan erityistuen tarpeen. Opiskelijatiedon siirtopalaverit alakoulun opettajien kanssa ovat olleet antoisia, sillé on tapauksia, joissa hojks on voitu purkaa ylékouluun saavuttaessa. Oppilaitoksessamme annetaan osa-aikaista erityisopetusta yleisopetuksen yhteydessé oppilaille, joilla on lievié oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. LieviÉ oppimisvaikeuksia voivat olla esimerkiksi puheen, lukemisen tai kirjoittamisen vaikeudet. Ne voivat liittyé johonkin oppiaineeseen tai ilmeté esimerkiksi tarkkaavaisuuden, keskittymisen, motoriikan, hahmottamisen, aistitoimintojen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen héiriñiné. (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden muutos 8/11/2000) Osa-aikaista erityisopetusta toteutetaan koulun oppituntien aikana pienryhméssé yksilñllisené opetuksena. Tavoitteena on luoda oppilaalle yksilñllinen oppimisympéristñ. Opiskelun tavoitteena voi olla joko ainesiséllñlliset seikat tai opiskelutekniikan oppiminen tai molemmat. Osaaikainen erityisopetus on luonteeltaan ennaltaehkéisevéé, korjaavaa ja oppilaan oppimista tukevaa. Laaja-alainen erityisopetus tukee oppilaan oppimista eri tilanteissa. Erityisopettajan tehtévéné on erilaisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja oppilaille sopivien opetusmenetelmien lñytéminen. Laajaalaista erityisopetusta toteutetaan yksilñ-, ryhmé- ja samanaikaisopetuksena (koulumme laaja-alaisen opetuksen esittely). Erityisopettaja koulussamme tukee oppilaiden oppimista ja kehittymisté seké antaa asiantuntija-apua muille opettajille. Laaja-alaisen erityisopettajan tyñhñn kuuluu myñs opettajien konsultoinnit, erilaiset oppilashuollolliset asiat seké

8 5 palaverit huoltajien tai eri asiantuntijatahojen kanssa. Erityisopettajana osallistumme koulun kasvatustehtévéén ratkomalla muiden opettajien kanssa koulukiusaamiseen tai héiriñkéyttéytymiseen liittyvié ongelmia. 3 MITÄ YKSILÅLLISTÄMINEN ON OPPILAITOKSEMME ENGLANNIN OPETUKSESSA? Moni erityisté tukea tarvitseva oppilas ilahtuu saapuessaan ylékouluun, koska meillé on oikeat oppikirjat. Haastateltuani 7-luokalle saapuvia oppilaita, on kéynyt ilmi, etté moni heisté on opiskellut englantia kirjoista, jotka on tarkoitettu pienille lapsille. On selvéé, etté témén kaltainen opiskelu latistaa nuoren itsetuntoa. Usealla oppilaalla on arviointi suoritettu kevein perustein suullisesti, eiké heillé ole 6-luokan pééstñtodistuksessa englannin opiskelustaan numeroa. Olemme halunneet puuttua néihin epékohtiin. NeljÉn vuoden aikana olemme havainneet selvéé kehitysté nuorten opiskelumotivaatiossa seké itsetunnossa témé puolestaan on vaikuttanut opiskelun tehokkuuteen. Koska etenemme léhes yleisopetuksen mukaisesti, tulee meidén kuitenkin huolehtia, etté opiskelupaketti ei kéy oppilaalle liian raskaaksi. Toimimme monessa kohdin Moilasen (2002) esittémien periaatteiden mukaisesti. Jokaisesta erityisté tukea tarvitsevasta oppilaasta on psykologin tutkimuslausunto, josta ilmenee oppilaan haasteet ja vahvuudet. Pyrimme tukemaan oppilasta hénen heikoissa kohdissaan. Helpotusta yleisopetukseen néhden tulee mm. siiné, etté koealue on aina paljon suppeampi ja kokeessa on vain yksi kielioppiasia. Kieliopista pidémme yleensé useammin pikkukokeita, jotta asia ei kévisi ylivoimaiseksi. Kieliopin opiskelu pohjautuu siihen, etté yleensé enemmén tukea tarvitsevatkin oppilaat haluavat opiskella véhén kielioppia, jotta he tuntevat olevansa ystéviensé kanssa tasavertaisia. LisÉksi kielen opettajana olen samaa mielté Moilasen (2002) kanssa, etté peruskieliopin hallinta helpottaa oppilaan opiskelua ja asioiden omaksumista. Pyrimme helpottamaan kieliopin hahmottamista arkielémén pienillé esimerkeillé, vertailemalla Éidinkielen sijapéétteité englannin kielen prepositioilmaisuihin ja

9 6 pyrimme selvittéméén miksi ja missé juuri kyseisté muotoa tarvitaan. Kaiken témén tarkoituksena on se, etté oppilas pystyy hahmottamaan uuden asian ja asemoimaan témén kielen jérjestelmén kokonaiskuvaan. YksilÑllistetyn oppiméérén opiskelussa helpotusta tuo se, etté opiskelutahti on rauhallisempi, kuin yleispuolella. LÉksyjÉ tulee véhemmén, mutta vaadimme kuitenkin aina, etté léksyt tulee tehdé. Oikeastaan ensimméinen asia, mité opetamme kaikille nuorillemme (riippumatta siité onko hén erityisté tukea tarvitseva vai yleisopetuksen oppilas), on tyñnteko. Miten kannatta lukea sanoja, miten késitellé annettua tekstié, mité kannattaa huomioida harjoituksia tehdessé? Pyrimme keksiméén yhdessé muistikikkoja, jotka helpottavat asioiden mieleen painamista. Monella nuorella on opiskelutekniikka hukassa ja témé on tilanne, jossa voimme auttaa nuorta eteneméén opinpolulla. (Moilanen 2002, ) Arvioinnin tavoitteena on kertoa oppilaalle miten hén on edistynyt opiskelussaan seké saavuttanut hénelle asetetut tavoitteet. (Perusopetuslaki, arviointi, 21 á /32) HÉnen tulee saada palaute oppimisestaan. Kokeilla on myñs itsetuntoa kohottava vaikutus. Painotamme oppilaille, etté luemme hieman suppeamman oppiméérén ja jétémme yksityiskohtaisen tiedon véhemmélle. Tarkoituksemme on pitéé yllé myñnteisté asennetta kielen opiskeluun ja antaa evéité kielen arkikéyttññn. Kokeilla on myñs térkeé merkitys opettajalle, sillé oppilaitoksessamme jaetaan todistus viisi kertaa vuodessa ja myñs englannin opetus tulee arvioida. Noudatamme virallisia arvosteluohjeita soveltaen ja yksilñllistéen niité tarvittaessa. Jos arviointi tehdéén pelkén tuntiaktiivisuuden ja kotitehtévien perusteella, saattaa arviointi olla epéoikeudenmukainen joillekin oppilaille. Nyt kun arvioinnissa huomioidaan kaikki osa-alueet, kykenee jokainen oppilas tuomaan parhaat puolensa esille. 3.1 Haastava opetusmateriaali Oppilaitoksessamme toimii téllé hetkellé kaksi pienluokkaa, jotka ovat 8 - ja 9 - luokat. Koulussamme englannin opetuksessa téllé hetkellé kéytñssé oleva kirja ja tyñkirja yksilñllistettyyn opetukseen ovat tarkoitettu 7 - luokille. Tekstikirja on kuitenkin vaikea ja monelle erityisté tukea tarvitsevalle oppilaalle ylivoimainen.

10 7 Nykyinen opetusmateriaali ei vielékéén tue yksilñllisten opetustavoitteiden mukaisesti opiskelevaa oppilasta. Koulussamme kéytñssé olevassa kirjasarjassa on nyt tullut kéyttññn yksilñllistetyn opetuksen tyñkirja. 7-luokilla olemme havainneet tilanteen ongelmallisuuden. TyÑkirja nopeasti katsottuna néyttéé hyvélté. Se on néennéisen selkeé, mutta myñhemmin huomaa ongelmia. Tekstit ovat niin pitkié ja vaikeita, etté suurin osa oppilaista ei pysty suomentamaan tekstejé, vaikka suomentaminen ja siséllñn selvittéminen mielesténi on oleellinen asia kieltenopetuksessa. Jos oppilaalla on opiskeluvaikeuksia, on tekstin tunteminen ensiarvoisen térkeéé. Koska tunnilla on yleensé muita aineita opiskelevia oppilaita, ei opettaja ehdi tai pysty suomentamaan kaikkia tekstejé yksilñllistetyn oppiméérén mukaan opiskelevalle. Oppilaanhan pitéisi ehtié omaksumaan tekstin siséltñ. Osa tyñkirjan tehtévisté vaatii yleensé tekstin aiempaa késittelyé. Jos tekstié ei ole ehditty / pystytty késitteleméén, jéévét némé tehtévét automaattisesti pois. RistikkotehtÉvÉt oppilaat kykenevét tekeméén sanaston avulla. Koemme kirjatilanteen ongelmalliseksi. Koulussamme kéytñssémme oleva kirjasarja on jopa yleisopetuksessa vaikea. Kappaleet ovat pitkié, sanasto usein vaikea seké opettajia harmittaa kirjasarjan nuoria kosiskeleva tyyli (myñs monet oppilaat ovat kommentoineet tyylié negatiivisesti). NÉistÉ syisté johtuen péétimme kehittéé 9-luokan oppilaille oman opiskelupaketin. Muokkasimme yleisopetuksen opetusmateriaalia luvuista, jotka ovat olleet aihepiiriltéén nuoren kasvua tukevaa tai kieliopillisesti térkeéé. LisÉksi kerésimme materiaalia, jonka sanasto liittyy normaaliin nuoren aikuisen eléméén. Tekstit késittelevét kaupassa asiointia, pankki- ja postiasiointia, matkustusta, henkilñtietojen téyttémisté, kaavakkeita, ravitsemusta, liikuntaa yms. asioita ja tilanteita, joita nuori kohtaa siirtyesséén toisen asteen opiskelijaksi seké vapaa-ajallaan. Opetuspaketti kehittyy koko ajan, mutta perusversio on ollut kéytñssé nyt kaksi vuotta. Oppilailta saamani palaute on ollut myñnteisté ja siksi haluan jatkaa materiaalin muokkausta ja kéyttñé. Oppilaat ovat olleet kiinnostuneita lisééméén tietomééréénsé seké siiné samalla kehittéméén kielitaitoaan.

11 8 3.2 Englannin opiskelu erityisopetuksessa Tarkoitukseni on mukautetun englannin opetuksessa - vahvistaa oppilaan omia vahvuuksia ja véhentéé oppimisen vaikeuksia - tukea oppilaan myñhempéé opiskelua ja eléméé - torjua oppilaani epéonnistumisia ja innostaa kielenopiskeluun - kehittéé oppilaalle materiaalia, joka tukee hénen kehitystéén nuorena aikuistuvassa maailmassa. Tavoitteena oppilaitoksessamme on opiskella samat siséltñalueet kuin yleisopetuksessa, mutta kéytémme yksilñllistetyssé opetuksessa mm. selkokielté ja lyhyempié asiakokonaisuuksia kerrallaan. YksilÑllistetyn arvioinnin tavoitteet ovat samat kuin yleisopetuksessakin: kuvata oppilaan osaamistasoa. Tavoitteenamme on myñs yllépitéé myñnteisté oppimisilmapiirié, ilman suuria suorituspaineita. Opetamme oppilaille tyñntekoa ja keinoja, miten selviytyé annetuista tehtévisté. Laatiessamme opiskelu- ja koepakettia, on johtolankana ollut 9-luokan yleisopetuksen englannin opetussuunnitelma. Olemme opetuksessa pyrkineet ottamaan samat kielioppiasiat kuin yleisopetus, mutta késittelemme asiat selkokielellé ja kirjoitutamme asiat aina vihkoon. NÉin oppilas ei tunne olevansa eriarvoisessa asemassa yleisopetuksen piirissé oleviin ystéviinsé néhden. Koko ylékoulun ajan yksi térkeimmisté ohjenuoristamme on nuoren itsetunnon vahvistaminen ja omiin taitoihin uskominen. Laatiessani ylékoulun englannin kokeita, on pééperiaatteenani aina ollut oppilaan huomioiminen. Sovimme aina oppilaiden kanssa yhdessé koepéivéméérén. Koulussamme on tapana, niin kielissé kuin matematiikassakin, pitéé muutamat ns. lauttakokeet vuodessa. TÉmÉ tarkoittaa sité, etté kaikilla saman luokkatason oppilailla on yhté aikaa esimerkiksi englannin koe. Koe on kaikille sama, opettajasta riippumatta. Olen usein pyrkinyt jérjestéméén myñs erityisté tukea tarvitseville oppilaille kokeen, joka suoritetaan samanaikaisesti muiden oppilaiden mukana. Olen huomannut, etté témé on oppilaan itsetunnolle erittéin térkeéé, koska néin oppilaat kokevat olevansa tasavertaisia luokkatoveriensa kanssa.

12 9 PidÉmme vuodessa 4-6 "isoa" koetta. TÉmÉn liséksi voi olla pienié kuulusteluja, jotka ilmoitetaan ennakkoon. PidÉmme myñs sanakokeita, aivan kuten yleisopetuksessa. Sanakokeissa huomioidaan oppilaan taso. Joillekin voi antaa sanoja léhes yleisopetuksen tason mukaisesti. TÉrkeÉÉ on, etté aina huomioidaan oppilaan haasteet ja vahvuudet. Jos oppilaalla on suuria vaikeuksia kirjoittaa sanoja oikein, voin sanakoetta tarkastaessani pyytéé oppilasta esimerkiksi lausumaan sanan. NÉin pystyn varmistamaan, etté oppilas tarkoittaa oikeaa sanaa ja voin hyvéksyé kyseisen sanan. (Moilanen 2002, ) Kun oppilaalle tulee englannin koe, huolehdin siité, etté kappale on hyvin suomennettu ja siséllñlliset asiat selvitetty. Jos tehtéviin liittyy kielioppia, kirjoitutan asian aina selkokielellé vihkoon ja tietysti opetan asian vielé erikseen. Pyrin ottamaa selkeité esimerkkejé, joilla linkitén kieliopin ja sanaston mm. arkieléméén. TeetÉn harjoituksia, jotka tukevat oppilaan oppimista. Joskus luemme asiat yhdessé ÉÉneen (jos mahdollista muiden oppilaiden takia). Teemme paljon erilaisia tehtévié, jotka liittyvét koekappaleeseen ja opetettuun asiaan. Kertaamme aina ennen koetta. Kertauksen yhteydessé kerron, mitké harjoituskirjan tehtévét ovat térkeité ja mitké erityisen térkeité. TÉmÉn tarkoituksena on se, etté oppilas osaa keskittyé kotona oikean kaltaisiin tehtéviin harjoitellessaan kokeeseen. TÉmÉ antaa tunnolliselle oppilaalle varmuutta opiskella koetta varten. PitÉessÉni koekertausta, pidén yleensé aina ns. harjoituskokeen. TÉmÉn kokeen tarkoituksena on helpottaa oppilas hahmottamaan tuleva koe. Voimme yhdessé tarkastella, mité tehtévén sanamuoto tarkoittaa. Monella oppilaalla on koekammo, joka saattaa johtua mm. siité, etté oppilas pelkéé, etté ei ehdi tehdé koetta loppuun. Harjoituskokeella oppilas voi testata kokeeseen kéyttéménsé ajan. (Moilanen 2002, ) Ennakointi on hyvin térkeéé, kun suunnitellaan erityisté tukea tarvitsevan oppilaan kokeen suoritusta. Monilla heisté on vaikeuksia kokeen suorittamisessa, etenkin ylékoulun alkuvaiheessa. Jos ajankéyttñ on ollut oppilaan ongelma, olemme harjoitelleet ajan kulumista tehtévié suorittaessa ja oppilaat oppivat hyñdyntéméén luokkani suuren Mikki Hiiri-kellon. Oppilaille

13 10 kerrotaan myñs aina ennakkoon, etté aikaa on varmasti riittévésti kokeen suorittamiseen. Koska harjoittelemme ja kertaamme oppilaiden kanssa kokeeseen ennakolta, on itse koetilaisuuden aloitus jo helpompaa. Kokeen alussa selvitén tehtévien tehtévénannot vielé suullisesti, jotta oppilas varmasti saa kokonaiskuvan suoritettavasta kokeesta. HÉnen ei tarvitse jénnittéé, ymmértéékñ hén annetun tehtévén oikein. Olen jo kertaustuntien yhteydessé antanut oppilaille pienié vinkkejé, miten hén voi poistaa jénnitystéén kokeen alussa. Vanhoilta opasajoiltani (kohdeopas, Kreikka/Rodos) olen tuonut mukanani oppaiden kéyttémén pienen kikan. Hyvin vanha ja ryppyinen paikallisopas Kreikassa opetti témén minulle. Kun tunnin alussa oikein jénnittéé, pitéé paperi laskea pñydélle, sulkea vaikkapa vielé silmét, hengittéé syvéén ja miké térkeinté - hieroa kémmenpohjia. Hieronnassa voi kéyttéé apuna esimerkiksi kumia. Kumia pyñritetéén pehmeésti kémmenpohjassa hetken. PelkkÉ kevyt sormenpéillé tehty pyñritys on yhté tehokas. TÉmÉ liike on kohdistettu kémmenpohjan akupisteisiin ja liike tuo henkilñlle rauhan ja levollisuuden tunteen. Koko toimenpiteeseen kuluu aikaa maksimissaan muutama minuutti. Kertaustuntien yhteydessé olemme yhdessé oppilaiden kanssa pyrkineet kehittéméén muistikikkoja, joiden avulla on helpompi muistaa tiedot. Olen kertonut, etté oppilaat voivat kirjoittaa muistisééntñnsé kokeen alussa erilliselle opettajan antamalle suttupaperille. NÉin mielessé olevat asiat eivét mene sekaisin oppilaan tutustuessa koetehtéviin. (Moilanen 2002, ) Moilasen (2002) ehdottamaa opetustilan siirtoa on normaalissa perusopetuksessa vaikea kéyttéé. Oppilaitoksemme opetustilat ovat niin téynné, etté siirto muualle on mahdoton. Moilanen kehottaa kéyttéméén myñs kielistudiota, jotta oppilaat voivat itse lukea ÉÉneen tehtévét. NykypÉivÉn kouluissa on pyrkimys siirtyé pois studioista ja kuuntelut suoritetaan irtokuulokkein. NÉin on kéyténtñ myñs meidén oppilaitoksessamme. Koska toimin laaja-alaisena erityisopettajana, on luokassani usein samanaikaisesti myñs muita oppilaita. TÉstÉ syysté koetta tekevé oppilas ei voi lukea tehtéviéén ÉÉneen, vaan kéymme tehtévét kokeenkirjoittajien kanssa nopeasti yhdessé

14 11 lépi. TÉmÉn jélkeen julistetaan koe- ja tyñskentelyrauha kaikille. Muita aineita opiskelevat tekevét yleensé hiljaista tyñté muiden kirjoittaessa koetta. TÉmÉ jérjestely vaatii opettajalta kohtuullista organisointia tuntien sujumiseksi. Pyrin sijoittamaan oppilaat luokassa niin, etté kinesteettiset oppilaat ja jénnittéjét istuvat taka-alalla ja visuaalisesti rajoittuneet (nékñhavainnollisesti rajoittuneet) istuvat edessé tai ikkunan vieressé. Muut opiskelijat istuvat sitten siellé, missé on tilaa. TÉmÉ jérjestely varmistaa kaikille hyvén koe- ja opiskelurauhan. (Moilanen 2002, ) 3.3 Koetilanne Miten yksilñllistetyn oppiméérén mukainen englannin koe eroaa yleisopetuksen kokeesta? Olen pyrkinyt opetuksessani selkeéén, suoraviivaiseen toimintaan. TÉmÉ antaa oppilaalle ryhtié opiskeluun. Oppilas tietéé opiskelun arkipéivén rutiinit. HÉn voi luottaa siihen, etté toimin systemaattisesti aina samoin. TÉmÉ pétee niin yleisopetuksen kuin myñs yksilñllistetyn englannin kokeisiin. Erona yleisopetuksen kokeisiin on se, etté meillé on kokeissa aina vain yksi, korkeintaan kaksi kappaletta. Kielioppiasioita ei ole kuin yksi. Pyrin laatimaan hyvin monipuolisen kokeen, jotta kaikilla olisi mahdollisuus onnistua ainakin jossain osiossa. Koe on ulkoisesti hyvin saman tyyppinen, kuin yleispuolen koe. Siihen siséltyy aina myñs kielioppiosaan liittyvé tehtévé. TehtÉvÉ on hyvin samankaltainen, mité kotitehtévéné tai tunnilla olemme oppilaiden kanssa harjoitelleet. Pyrin ottamaan mukaan myñs suomentamista seké muutaman sanonnan tai lauseen suomesta englanniksi. YksilÑllistetyn oppiméérén kokeissa sanasto on helpompaa, lauseet lyhyempié ja yksinkertaisempia kuin yleispuolen kokeissa. Olemme noudattaneet tété kéyténtñé opetuksessamme jo useamman vuoden ajan ja palaute oppilailta on ollut hyvé. Emme ole tyñparini kanssa néhneet syyté muuttaa opetusmetodejamme. Koetta laatiessani pyrin kiinnittéméén erityisté huomiota kokeen ulkonékññn. Kokeen tulee olla selkeé. TehtÉvÉnanto ei saa olla liian pitké, sillé esimerkiksi luki-oppilas saattaa "oikaista" tehtévénantoa lukiessaan ja jéttéé jonkun térkeén

15 12 kohdan huomioimatta. Tekstin kirjasinkoko, -malli ja rivivéli tulee olla myñs riittévén suuri, jotta oppilaan on helpompi hahmottaa tehtévé. Usein ohjeistetaan, etté lukivaikeus otettaisi huomioon koetilanteen jérjestelyillé. TÉllaisia jérjestelyjé voivat olla kirjoittaminen tietokoneella tai kirjoittaminen muussa tilassa seké mahdollinen liséaika. Oppilaitoksessamme toimitaan kuitenkin eri tavoin. Monella erityistukea tarvitsevalla oppilaallamme on paljon muita ongelmia kuin luki-vaikeus. Osa oppilaistamme on hyvin hitaita. TÉllaisissa tilanteissa varmistamme sen, etté oppilas ehtii tehdé kokeen. Arvioinnin pééhuomiona on se, etté oppilas ja hénen henkilñkohtaiset haasteensa tai vahvuutensa huomioidaan aina ensin. Vaikka noudatan tiettyé yhtenéisté linjaa kokeen korjauksessa, jokainen oppilas huomioidaan yksilñné. Jos oppilas jéttéé esimerkiksi puolet sanan kirjaimista pois, tulee minun varmistua siité, etté kyseessé on oppilaan henkilñkohtainen piirre eiké huolimattomuus. Jos oppilas esimerkiksi systemaattisesti kirjoittaa sanat ÉÉntÉmisen mukaan, voin tarkentaa asioita pyytéméllé oppilaan lausumaan kokeesta tiettyjé sanoja ÉÉneen. TÉtÉ kéytén mm. sanakokeiden yhteydessé. TÉllaisissa tilanteissa tulee olla kuitenkin tarkka, jotta huolimattomuusvirheisté kérsivét eivét tunne olevansa eriarvoisessa asemassa. PÉÉpyrkimys on kuitenkin se, etté oppilas yléasteen aikana oppisi myñs kirjoittamaan mahdollisimman oikein. Joskus poikkeustilanteessa olen antanut oppilaan kirjoittaa kokeen omalla tietokoneellani, mutta mieluummin olen toiminut itse oppilaan kirjurina, hénen luetellessaan sanoja ja kirjaimia. TÉllaisia tilanteita ovat olleet esimerkiksi kirjoituskéden pitkéaikainen kipsaus. Kirjurina toimiminen onnistuu vain niissé tilanteissa, etté luokassani ei ole paljon oppilaita. Suullisia kokeita olen jérjestényt harvoin. NÉmÉ ovat olleet yleensé vaikeasta luki-héiriñsté kérsiville oppilaille. Pohjaamme todistusnumerot aina myñs kirjallisen kokeen mukaan. Tietysti arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva néyttñ tunnilla, harrastuneisuus asiaan seké kotitehtévien huolella suorittaminen. Arviointiin vaikuttavat oppilaan henkilñkohtaiset haasteet ja vahvuudet. (Moilanen 2002, )

16 13 4 KEHITTÄMISHANKKEEN KULKU Ammatillisen erityisopettajankoulutukseen kuuluva kehittémishanke voi olla toiminnallinen tuotos. Omaan lukivaikeuteeni pohjaten aloin ideoida kehittémishanketta, joka liittyisi kiinteésti omaan tyñhñni perusopetuksen erityisopetuksessa. Olen vuodesta 2002 léhtien kehittényt yksilñllistettyyn opetukseen soveltuvaa englannin opetusmateriaalia. KehittÉmistyÑni tavoitteena on ollut paitsi saada kéyttññn sopivaa opetusta tukevaa materiaalia, myñs vahvistaa erityisté tukea tarvitsevien itsetuntoa vieraan kielen oppijoina liittéméllé aihepiirit nuoren eléméén seké kiinnittéméllé huomiota opetuksen kannustavuuteen. Oma hankkeeni on osa tété kehittémistyñté. Englannin kielen opiskelun arviointi on erityisopetuksessa monitahoista. SiinÉ otetaan huomioon varsinaisten koesuoritusten liséksi kiinnostus opiskeltavaan aineeseen, kotitehtévien suoritus, tuntityñskentely seké oppilaan oma kehitys opiskelun edetessé. Keskityn téssé vain kirjallisiin kokeisiin ja rajaan kehittémishankkeeni koskemaan englannin kielen koepaketin kehittémisté yksilñllistettyyn opetukseen. 4.1 Koepaketin aloitus Koepaketin rakentaminen alkoi aikanaan muutama vuosi sitten vahingossa. Oppilaitokseemme tuli paljon hojks-oppilaita, eiké aikaisemmilta vuosilta ollut sopivaa opetus- tai koemateriaalia. Aloin véhitellen kokoamaan omaa, itseni nékñisté materiaalia. Kun hetkeé myñhemmin aloin opiskeluni JyvÉskylÉssÉ, ratkesi kehittémisprojektini aihe vahingossa itsestéén. Saatoin yhdistéé oppilaitoksemme tarpeen seké opiskeluni kehittémisprojektin molempia tahoja hyñdyttévéksi jérkevéksi kokonaisuudeksi. Innostuin asiasta ja materiaalia alkoi valmistua runsaasti. Ilmeni uudenlainen ongelma materiaalia valmistui niin runsaasti etten tiennyt, mité ottaa tyñhñni mukaan. PÉÉtin valita téhén tyñhñni muutaman tyypillisimmén kokeen.

Erilaisuus = eriarvoisuus musiikinopetuksen tasa-arvo?

Erilaisuus = eriarvoisuus musiikinopetuksen tasa-arvo? Erilaisuus = eriarvoisuus musiikinopetuksen tasa-arvo? Päivikki Jäppinen Opinnäytetyö Toukokuu 2008 Musiikki JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä Tekijä(t) Päivikki Jäppinen Julkaisun

Lisätiedot

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA Kehittämishanke Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013 Hanna Peltonen

Lisätiedot

SEINÄJOEN YHTEISKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014

SEINÄJOEN YHTEISKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014 SEINÄJOEN YHTEISKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014 1. SEINÄJOEN YHTEISKOULUN PERUSPERIAATTEET 4 2. SEINÄJOEN YHTEISKOULUN ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS 4 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ 5 3.1. Opetusjärjestelyt

Lisätiedot

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Leila Friis Kirsi Kaikko Kehittämishankeraportti Maaliskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) FRIIS, Leila KAIKKO,

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut Erilainen oppija? Oppimisvaikeuksien tunnistaminen? Oppimisprosessi? Opiskelumotivaatio? Oppimisvaikeus? Lukivaikeus? Työkaluja erilaisen oppijan tukemiseen kielten ja viestinnän opiskelussa Sisältö 1

Lisätiedot

HARJOITUSYRITYKSESSÄ KOETTUA Kone- ja metallialan pienryhmän kokemuksia yrittäjäopinnoista ammattiopisto Luovissa

HARJOITUSYRITYKSESSÄ KOETTUA Kone- ja metallialan pienryhmän kokemuksia yrittäjäopinnoista ammattiopisto Luovissa HARJOITUSYRITYKSESSÄ KOETTUA Kone- ja metallialan pienryhmän kokemuksia yrittäjäopinnoista ammattiopisto Luovissa Keijo Simi Kehittämishankeraportti Tammikuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu/erityisopettajakoulu

Lisätiedot

KURSSISUUNNITELMA NUORTEN TALOUDENHALLINNAN OPETUKSEEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTOSSA

KURSSISUUNNITELMA NUORTEN TALOUDENHALLINNAN OPETUKSEEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTOSSA KURSSISUUNNITELMA NUORTEN TALOUDENHALLINNAN OPETUKSEEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTOSSA Marita Tauriainen Opinnäytetyö Marraskuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Päivi Rimpiläinen ja Jarno Bruun VÄRIKKÄÄT OPPILAAMME. Inkluusio, tiimityö ja oppimistyyli Kuopion Pirtin koulussa

Päivi Rimpiläinen ja Jarno Bruun VÄRIKKÄÄT OPPILAAMME. Inkluusio, tiimityö ja oppimistyyli Kuopion Pirtin koulussa Päivi Rimpiläinen ja Jarno Bruun VÄRIKKÄÄT OPPILAAMME Inkluusio, tiimityö ja oppimistyyli Kuopion Pirtin koulussa VÄRIKKÄÄT OPPILAAMME Inkluusio, tiimityö ja oppimistyyli Kuopion Pirtin koulussa Päivi

Lisätiedot

Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän

Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän Tietokoneopetusta Paloahon koulussa Eeva Lappi Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakoniaammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT)

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Erityisoppilaan oppimisen tukeminen fyysisen oppimisympäristön avulla

Erityisoppilaan oppimisen tukeminen fyysisen oppimisympäristön avulla METSÄN KESKELLÄ Erityisoppilaan oppimisen tukeminen fyysisen oppimisympäristön avulla Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Tekstiiliala Tilan ilme -maisteriohjelma Syksy 2011 Paula Tikkanen Lapin yliopisto,

Lisätiedot

LEIRIKOULU KASVATUKSEN VÄLINEENÄ Ohjaajien ja opettajien näkemyksiä

LEIRIKOULU KASVATUKSEN VÄLINEENÄ Ohjaajien ja opettajien näkemyksiä Saara Jantunen LEIRIKOULU KASVATUKSEN VÄLINEENÄ Ohjaajien ja opettajien näkemyksiä Opinnäytetyö Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 29.4.2013

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä KORSON KOULUN OPPILAANOHJAUKSEN

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

Calgary, Alberta, Kanada 13.9. 1.12.2010 Tiina Saarenketo, erityisopettaja

Calgary, Alberta, Kanada 13.9. 1.12.2010 Tiina Saarenketo, erityisopettaja Matkaraportti Calgary, Alberta, Kanada 13.9. 1.12.2010 Tiina Saarenketo, erityisopettaja Yhteenveto Vietin syksyllä 2010 noin 2,5 kk Kanadassa perheeni kanssa tutustuen paikalliseen elämänmenoon ja koulukulttuuriin.

Lisätiedot

1. JOHDANTO...2 2. MOTIVAATION MERKITYS KIELTEN OPPIMISESSA...3 3. OPPIMISYMPÄRISTÖT JA KIELEN OPPIMINEN...7 4. KIELENOPPIJAN MINÄKÄSITYS...

1. JOHDANTO...2 2. MOTIVAATION MERKITYS KIELTEN OPPIMISESSA...3 3. OPPIMISYMPÄRISTÖT JA KIELEN OPPIMINEN...7 4. KIELENOPPIJAN MINÄKÄSITYS... 1 1. JOHDANTO...2 2. MOTIVAATION MERKITYS KIELTEN OPPIMISESSA...3 2.1. Sisäinen motivaatio...5 2.2. Ulkoinen motivaatio...6 3. OPPIMISYMPÄRISTÖT JA KIELEN OPPIMINEN...7 4. KIELENOPPIJAN MINÄKÄSITYS...9

Lisätiedot

Kahden oppijan kokemuksia suomi toisena kielenä -opetuksesta ja omasta oppijuudestaan

Kahden oppijan kokemuksia suomi toisena kielenä -opetuksesta ja omasta oppijuudestaan Kahden oppijan kokemuksia suomi toisena kielenä -opetuksesta ja omasta oppijuudestaan Kandidaatintutkielma Nea Takala Suomen kieli Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA...

Lisätiedot

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle 1 NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle Mikkelin ammattiopisto 2005 2 Lukijalle Erilainen oppija!? Poikkeavuus määrittyy

Lisätiedot

Raija Niemi RAVINTOTIEDON VERKKOMATERIAALIN KÄYTETTÄVYYS

Raija Niemi RAVINTOTIEDON VERKKOMATERIAALIN KÄYTETTÄVYYS Raija Niemi RAVINTOTIEDON VERKKOMATERIAALIN KÄYTETTÄVYYS Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Savonlinnan opettajankoulutuslaitos Joensuun yliopisto eoppimaisterikoulutus marraskuu 2005 ALKUSANAT Tämä

Lisätiedot

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I MISTÄ MATEMATIIKKAOSAAMISEN VAIKEUDET JUONTUVAT... 4 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLINEN METODI

Lisätiedot

SUOMALAINEN KOULU NORJALAIS-ENGLANTILAISESTA NÄKÖKULMASTA

SUOMALAINEN KOULU NORJALAIS-ENGLANTILAISESTA NÄKÖKULMASTA 1 SUOMALAINEN KOULU NORJALAIS-ENGLANTILAISESTA NÄKÖKULMASTA Kahteen suomalaiseen yläasteeseen tehdyt vierailut aloittivat EU MAIL -projektin kouluvierailujen sarjan toukokuussa 2004. Toiseen kahdesta vierailusta

Lisätiedot

Eräiden kuvataideopettajien keinot muokata ja eriyttää opetusta erityisoppilaiden kohdalla

Eräiden kuvataideopettajien keinot muokata ja eriyttää opetusta erityisoppilaiden kohdalla Eräiden kuvataideopettajien keinot muokata ja eriyttää opetusta erityisoppilaiden kohdalla Mari Salonen 2012 / Maisterin opinnäytetyö Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma / Taiteen laitos / Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

ERITYISEN HYVÄÄ! Opas erityislapsista ja -nuorista leiritoiminnassa

ERITYISEN HYVÄÄ! Opas erityislapsista ja -nuorista leiritoiminnassa Leena Kautto ERITYISEN HYVÄÄ! Opas erityislapsista ja -nuorista leiritoiminnassa Opinnäytetyö Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Marraskuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.11.2006

Lisätiedot

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa.

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Perustuu luokanopettajien, kieltenopettajien ja lukion opintoohjaajien

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Päivi Pikkarainen. Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon

Päivi Pikkarainen. Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon Päivi Pikkarainen Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Kevät 2009

Lisätiedot

Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille

Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille MINÄ - OPETTAJA? MINÄ - OPETTAJA? Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille OPETTAJA? Bildningsalliansen, 2013. Med stöd från Kordelins stiftelse. Sisällys Johdanto... 3 1. Johdatus vapaaseen

Lisätiedot