ENGLANNIN KIELEN KOEPAKETIN KEHITTÄMINEN YKSILÅLLISTETTYYN OPETUKSEEN PERUSKOULUN PÄÄTTÅVAIHEESSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENGLANNIN KIELEN KOEPAKETIN KEHITTÄMINEN YKSILÅLLISTETTYYN OPETUKSEEN PERUSKOULUN PÄÄTTÅVAIHEESSA"

Transkriptio

1 ENGLANNIN KIELEN KOEPAKETIN KEHITTÄMINEN YKSILÅLLISTETTYYN OPETUKSEEN PERUSKOULUN PÄÄTTÅVAIHEESSA Eva Lindroth Toiminnallinen kehittçmishankeraportti Helmikuu 2007 Ammatillinen opettajakorkeakoulu

2 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU TekijÅ(t) Lindroth, Eva Julkaisun laji Toiminnallinen kehittåmishankeraportti KUVAILULEHTI PÅivÅmÅÅrÅ SivumÅÅrÅ Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus TyÇn nimi Salainen saakka Englannin kielen koepaketin kehittåminen yksilçllistettyyn opetukseen peruskoulun pååttçvaiheessa / toiminnallinen kehittåmishanke Koulutusohjelma Ammatillinen opettajakorkeakoulu, erityisopettajakoulutus TyÇn ohjaaja(t) Hirvonen, Maija Toimeksiantaja(t) TiivistelmÅ TyÇssÅ selvitettiin, mitå yksilçllistetty englannin opetus on peruskoulun ylåkoulussa sekå mitå asioita huomioidaan arvioitaessa oppilasta, jolla on henkilçkohtaisen opetuksen jårjeståmisen suunnitelma. TyÇssÅ viitattiin haastavaan opetusmateriaaliin sekå siihen, ettå materiaalia oli kehitetty oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Tarkoitus oli kehittåå opetusmateriaalia, jonka sanasto liittyy normaaliin nuoren aikuisen elåmåån. Tekstit kåsittelivåt asioita ja tilanteita, joita nuori kohtaa siirtyessåån toisen asteen opiskelijaksi sekå vapaa-ajallaan. TyÇn pååtavoitteena oli suunnitella yksilçllistetyn englannin oppimåårån suorittaville 9.luokan oppilaille englannin kielen koepaketti. TyÇssÅ selvitettiin, mitå asioita tulee huomioida kokeita suunniteltaessa, koetilanteessa sekå suoritettaessa arviointia. Koepakettia testattiin ja paranneltiin muutaman vuoden ajan ennen kuin se sai nykyisen muotonsa. Oppilaiden antama palaute vaikutti koemateriaalin kehittåmiseen. Koepaketista oppilailta saadun palautteen perusteella voidaan todeta, ettå opetusmateriaaliin pohjautuvan koepaketin sisåltç on toimiva sekå oppilasta motivoiva. Koepakettia tullaan kåyttåmåån myçs tulevilla ikåluokilla. Avainsanat (asiasanat) laaja-alainen erityisopetus, yksilçllistetty opetus, opetusmateriaali, koepaketti, arviointi Muut tiedot liitteenå koepaketti, 15 sivua

3 JYVÄSKYLÄ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Author(s) Lindroth, Eva DESCRIPTION Date Type of Publication Functional development project report Pages Language Finnish Confidential Until Title The Development of the Test Set for Individualized English Teaching for 9th Graders Who Finish Comprehensive School / Functional Development Project Degree Programme Teacher Education College, Vocational special education teacher Tutor(s) Hirvonen, Maija Assigned by Abstract The purpose of the present paper is to clarify what individualized English teaching at the upper comprehensive school is and to clear up the issues that have to be considered when evaluating a pupil who has an individual educational plan. There was a reference to challenging teaching material in the paper and that the material had been developed taking into account the needs of an individual pupil. The purpose was to produce teaching material, the vocabulary of which is related to an ordinary teenagerés life. The texts dealt with matters and situations that a young person faces when he/she finishes comprehensive school and moves on to further education and his/her free time. The main purpose of the paper was to create a test set for those 9th grades, who take individualized English courses. The paper presented the facts that should be taken into account when making test, when writing the test and evaluating the pupil. The test set was tested and improved for a few years, before it took its present form. The feedback given by the pupils affected the modification of the test material. On the basis of the feedback given by the pupils it can be stated that the contents of the test set based on the teaching material is functional and motivating. The test set will also be used for the age groups to come. Keywords extensive special needs education, individualized teaching, teaching material, test set, evaluation Miscellaneous test set, 15 pages

4 1 SISÄLTÅ 1 JOHDANTO.2 2 OPPILAITOKSEMME LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETUS MITÄ YKSILÅLLISTÄMINEN ON OPPILAITOKSEMME ENGLANNIN OPETUKSESSA? Haastava opetusmateriaali Englannin opiskelu erityisopetuksessa Koetilanne KEHITTÄMISHANKKEEN KULKU Koepaketin aloitus Sanasto Kielioppi Suomennettavat sanonnat tai lauseet KÉÉnnÑslauseet suomesta englantiin Muut aihepiiriin tehtévét TekstinymmÉrtÉminen Yhteenveto koepaketista.17 LÄHTEET...18 LIITTEET 19 Liite 1. Sanakoe..20 Liite 2. Tuntikuulustelu, kielioppi..21 Liite 3. Koe, ennalta sovittu koealue / kielioppi ja teksti Liite 4. Koe, sanastopohjainen koe /sanasto ja kielioppi..25 Liite 5. Koe, henkilñtiedot, teksti...27 Liite 6. Koe, tekstinymmértéminen, ei sovittua koealuetta...30 Liite 7. Vastauskaavake tekstikokeeseen...33

5 2 1 JOHDANTO Ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen kuuluvan kehittémishankkeen tavoitteena on suunnitella seké toteuttaa omaa osaamista ja tyñyhteisñn erityispedagogista toimintaa edistévé hanke. Toimin laaja-alaisena erityisopettajana perusopetuksen ylékoulussa. Oppilaiden léhestyessé perusopetuksen pééttñvaihetta siirtymévaiheen kysymykset nousevat esille. ErityistÉ tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla on térkeéé kiinnittéé huomiota perusvalmiuksiin ÉidinkielessÉ, matematiikassa ja vieraissa kielissé. KehittÉmishankkeeni pohjaa omiin kokemuksiini lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksisena ihmisené. Ajatus hankkeesta muokkautui siité, etté en ole koskaan ollut koulussa hyvé oppilas. Minulla on ollut paljon samoja ongelmia kuin nykyisillé oppilaillani. Olen ymmértényt vasta nykyisessé tyñsséni, etté minullakin on lukemis- ja kirjoittamisvaikeus. Ruotsin kielinen taustani tuotti ongelmia seké lukiessani etté kirjoittaessani suomea, sillé kieliopillisesti vahvempi kieleni on ruotsi. Minulla oli myñs geometriassa suuria hahmotushéiriñité, mutta siité huolimatta opiskelin lukiossa pitkén matematiikan oppiméérén. Kaiken témén kruunasi se, etté olin héirikkñ. TietenkÉÉn en myñntényt tété. Aika vain tuli pitkéksi, kun en ymmértényt, mité opettaja puhui siispé aloin viihdyttéé itseéni ja myñs muita. Opettajat eivét kyllékéén néhneet asiaa hauskuutena, vaan esimerkiksi lukion saksan tunnit opiskelin enimmékseen itsekseni kéytévéssé, opettajan kehotuksesta. TÉmÉ taustani antoi ajatuksen suunnitella englanninopetusta perusopetuksen pééttñvaiheeseen. TietÉmÉttÉni tulevasta (eli nykyisesté opiskelustani ammatilliseksi erityisopettajaksi) olen aina opettanut kielié siten, kuin olisin toivonut itse saavani opetusta. Olen aina pyrkinyt selkeyttéméén kielioppitermejé, antanut vinkkejé tekstien késittelyyn, kehitellyt pikku keinoja hermostuksen poistamiseen ja yrittényt helpottaa suullisen tuotoksen syntyé. TÉssÉ oli hyvé pohja alkaa rakentaa 9-luokan englannin opetuksen koepakettia. Olen jo usean vuoden ajan toiminut yléasteen laaja-alaisena erityisopettajana. Alkuvuosina opetin léhinné kielié, mutta omien erityisopetustaitojeni kehittyessé

6 3 ovat opetusaineikseni tulleet muutkin perusopetuksen opetettavat aineet. Oppilaitoksessamme erityisopetus tapahtuu ns. klinikkamuotoisena opetuksena, jossa pééosin keskitytéén kielten ja matemaattisten aineiden opettamiseen. Kun opetukseen saapuu haastavasti kéyttéytyvé nuori, voi kyseessé olla miké tahansa perusopetuksen oppiaine. Koska opetin kielié usean vuoden ajan, herési mielenkiintoni kieltenopetuksen ongelmakohtiin. Oppilaitoksessamme on runsaasti yksilñllisen oppiméérén mukaisesti opiskelevia oppilaita ja témé on tuonut mukanaan uuden tilanteen - misté oppikirjat ja koemateriaali? Oppilaitoksessamme on jo vuosien ajan kehitetty englannin opetusta, harjoituksia ja arviointeja yksilñllistettyyn opetukseen. Koska aloittaessani laaja-alaisena erityisopettajana ei ollut tarjolla sopivaa opetusmateriaalia, aloin kerété sopivaa opetusmateriaalia itse. YlÉastevuosieni vélillé opetin seitsemén vuotta ammatillisissa oppilaitoksissa kielié ja liikuntaa. LisÉksi itselléni on 20 vuoden opastausta, jolloin olen toiminut matkanjohtajana ja tulkkina eri puolille Eurooppaa tapahtuvilla seuramatkoilla seké kohdeoppaana Italiassa (hiihto-opas) ja Kreikassa. TyÑssÉni havaitsin suomalaisten heikon kielitaidon (vanhemmat ihmiset) seké erityisesti heikon itsetunnon kéyttéé vieraita kielié. NÉmÉ edellé mainitut asiat ovat vaikuttaneet asenteeseeni opettaa kielié yléasteikéiselle nuorelle. Laatiessani koepakettia téhén hankkeeseen olen hyñdyntényt Ahvenaisen luentoja lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksista (erityispedagogiikan perusopinnot, luennot ja luentomuistiinpanot Porissa seké JyvÉskylÉssÉ) ja oppimisvaikeuksia késittelevéé kirjallisuutta (esim. Ahvenainen, O. & Holopainen, E Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet, Ahonen, T., Aro, T. & Siiskonen, T Sanat sekaisin ja Moilanen, K. 2002: Yli esteiden, materiaalia). Laatimani materiaali on kéytñssé oppilaitoksemme erityisopetuksessa.

7 4 2 OPPILAITOKSEMME LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETUS Oppilaitoksessamme haastatellaan alakoulun 6-luokan opettajat ja otetaan etukéteen selvéé, onko tulevissa oppilaissa erityisopetuksen tarpeessa olevia nuoria. Osalle opetukseemme saapuvista oppilaista on jo ala-asteella laadittu henkilñkohtainen opetuksen jérjestémisté koskeva suunnitelma (hojks). NÉmÉ oppilaat tulevat suoraan erityisopetukseen. NÉissÉ tilanteissa kartoitamme oppilaan tilanteen ala-asteen opettajan kanssa. Muiden oppilaiden ollessa kyseessé selvitémme oppilaan erityistuen tarpeen. Opiskelijatiedon siirtopalaverit alakoulun opettajien kanssa ovat olleet antoisia, sillé on tapauksia, joissa hojks on voitu purkaa ylékouluun saavuttaessa. Oppilaitoksessamme annetaan osa-aikaista erityisopetusta yleisopetuksen yhteydessé oppilaille, joilla on lievié oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. LieviÉ oppimisvaikeuksia voivat olla esimerkiksi puheen, lukemisen tai kirjoittamisen vaikeudet. Ne voivat liittyé johonkin oppiaineeseen tai ilmeté esimerkiksi tarkkaavaisuuden, keskittymisen, motoriikan, hahmottamisen, aistitoimintojen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen héiriñiné. (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden muutos 8/11/2000) Osa-aikaista erityisopetusta toteutetaan koulun oppituntien aikana pienryhméssé yksilñllisené opetuksena. Tavoitteena on luoda oppilaalle yksilñllinen oppimisympéristñ. Opiskelun tavoitteena voi olla joko ainesiséllñlliset seikat tai opiskelutekniikan oppiminen tai molemmat. Osaaikainen erityisopetus on luonteeltaan ennaltaehkéisevéé, korjaavaa ja oppilaan oppimista tukevaa. Laaja-alainen erityisopetus tukee oppilaan oppimista eri tilanteissa. Erityisopettajan tehtévéné on erilaisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja oppilaille sopivien opetusmenetelmien lñytéminen. Laajaalaista erityisopetusta toteutetaan yksilñ-, ryhmé- ja samanaikaisopetuksena (koulumme laaja-alaisen opetuksen esittely). Erityisopettaja koulussamme tukee oppilaiden oppimista ja kehittymisté seké antaa asiantuntija-apua muille opettajille. Laaja-alaisen erityisopettajan tyñhñn kuuluu myñs opettajien konsultoinnit, erilaiset oppilashuollolliset asiat seké

8 5 palaverit huoltajien tai eri asiantuntijatahojen kanssa. Erityisopettajana osallistumme koulun kasvatustehtévéén ratkomalla muiden opettajien kanssa koulukiusaamiseen tai héiriñkéyttéytymiseen liittyvié ongelmia. 3 MITÄ YKSILÅLLISTÄMINEN ON OPPILAITOKSEMME ENGLANNIN OPETUKSESSA? Moni erityisté tukea tarvitseva oppilas ilahtuu saapuessaan ylékouluun, koska meillé on oikeat oppikirjat. Haastateltuani 7-luokalle saapuvia oppilaita, on kéynyt ilmi, etté moni heisté on opiskellut englantia kirjoista, jotka on tarkoitettu pienille lapsille. On selvéé, etté témén kaltainen opiskelu latistaa nuoren itsetuntoa. Usealla oppilaalla on arviointi suoritettu kevein perustein suullisesti, eiké heillé ole 6-luokan pééstñtodistuksessa englannin opiskelustaan numeroa. Olemme halunneet puuttua néihin epékohtiin. NeljÉn vuoden aikana olemme havainneet selvéé kehitysté nuorten opiskelumotivaatiossa seké itsetunnossa témé puolestaan on vaikuttanut opiskelun tehokkuuteen. Koska etenemme léhes yleisopetuksen mukaisesti, tulee meidén kuitenkin huolehtia, etté opiskelupaketti ei kéy oppilaalle liian raskaaksi. Toimimme monessa kohdin Moilasen (2002) esittémien periaatteiden mukaisesti. Jokaisesta erityisté tukea tarvitsevasta oppilaasta on psykologin tutkimuslausunto, josta ilmenee oppilaan haasteet ja vahvuudet. Pyrimme tukemaan oppilasta hénen heikoissa kohdissaan. Helpotusta yleisopetukseen néhden tulee mm. siiné, etté koealue on aina paljon suppeampi ja kokeessa on vain yksi kielioppiasia. Kieliopista pidémme yleensé useammin pikkukokeita, jotta asia ei kévisi ylivoimaiseksi. Kieliopin opiskelu pohjautuu siihen, etté yleensé enemmén tukea tarvitsevatkin oppilaat haluavat opiskella véhén kielioppia, jotta he tuntevat olevansa ystéviensé kanssa tasavertaisia. LisÉksi kielen opettajana olen samaa mielté Moilasen (2002) kanssa, etté peruskieliopin hallinta helpottaa oppilaan opiskelua ja asioiden omaksumista. Pyrimme helpottamaan kieliopin hahmottamista arkielémén pienillé esimerkeillé, vertailemalla Éidinkielen sijapéétteité englannin kielen prepositioilmaisuihin ja

9 6 pyrimme selvittéméén miksi ja missé juuri kyseisté muotoa tarvitaan. Kaiken témén tarkoituksena on se, etté oppilas pystyy hahmottamaan uuden asian ja asemoimaan témén kielen jérjestelmén kokonaiskuvaan. YksilÑllistetyn oppiméérén opiskelussa helpotusta tuo se, etté opiskelutahti on rauhallisempi, kuin yleispuolella. LÉksyjÉ tulee véhemmén, mutta vaadimme kuitenkin aina, etté léksyt tulee tehdé. Oikeastaan ensimméinen asia, mité opetamme kaikille nuorillemme (riippumatta siité onko hén erityisté tukea tarvitseva vai yleisopetuksen oppilas), on tyñnteko. Miten kannatta lukea sanoja, miten késitellé annettua tekstié, mité kannattaa huomioida harjoituksia tehdessé? Pyrimme keksiméén yhdessé muistikikkoja, jotka helpottavat asioiden mieleen painamista. Monella nuorella on opiskelutekniikka hukassa ja témé on tilanne, jossa voimme auttaa nuorta eteneméén opinpolulla. (Moilanen 2002, ) Arvioinnin tavoitteena on kertoa oppilaalle miten hén on edistynyt opiskelussaan seké saavuttanut hénelle asetetut tavoitteet. (Perusopetuslaki, arviointi, 21 á /32) HÉnen tulee saada palaute oppimisestaan. Kokeilla on myñs itsetuntoa kohottava vaikutus. Painotamme oppilaille, etté luemme hieman suppeamman oppiméérén ja jétémme yksityiskohtaisen tiedon véhemmélle. Tarkoituksemme on pitéé yllé myñnteisté asennetta kielen opiskeluun ja antaa evéité kielen arkikéyttññn. Kokeilla on myñs térkeé merkitys opettajalle, sillé oppilaitoksessamme jaetaan todistus viisi kertaa vuodessa ja myñs englannin opetus tulee arvioida. Noudatamme virallisia arvosteluohjeita soveltaen ja yksilñllistéen niité tarvittaessa. Jos arviointi tehdéén pelkén tuntiaktiivisuuden ja kotitehtévien perusteella, saattaa arviointi olla epéoikeudenmukainen joillekin oppilaille. Nyt kun arvioinnissa huomioidaan kaikki osa-alueet, kykenee jokainen oppilas tuomaan parhaat puolensa esille. 3.1 Haastava opetusmateriaali Oppilaitoksessamme toimii téllé hetkellé kaksi pienluokkaa, jotka ovat 8 - ja 9 - luokat. Koulussamme englannin opetuksessa téllé hetkellé kéytñssé oleva kirja ja tyñkirja yksilñllistettyyn opetukseen ovat tarkoitettu 7 - luokille. Tekstikirja on kuitenkin vaikea ja monelle erityisté tukea tarvitsevalle oppilaalle ylivoimainen.

10 7 Nykyinen opetusmateriaali ei vielékéén tue yksilñllisten opetustavoitteiden mukaisesti opiskelevaa oppilasta. Koulussamme kéytñssé olevassa kirjasarjassa on nyt tullut kéyttññn yksilñllistetyn opetuksen tyñkirja. 7-luokilla olemme havainneet tilanteen ongelmallisuuden. TyÑkirja nopeasti katsottuna néyttéé hyvélté. Se on néennéisen selkeé, mutta myñhemmin huomaa ongelmia. Tekstit ovat niin pitkié ja vaikeita, etté suurin osa oppilaista ei pysty suomentamaan tekstejé, vaikka suomentaminen ja siséllñn selvittéminen mielesténi on oleellinen asia kieltenopetuksessa. Jos oppilaalla on opiskeluvaikeuksia, on tekstin tunteminen ensiarvoisen térkeéé. Koska tunnilla on yleensé muita aineita opiskelevia oppilaita, ei opettaja ehdi tai pysty suomentamaan kaikkia tekstejé yksilñllistetyn oppiméérén mukaan opiskelevalle. Oppilaanhan pitéisi ehtié omaksumaan tekstin siséltñ. Osa tyñkirjan tehtévisté vaatii yleensé tekstin aiempaa késittelyé. Jos tekstié ei ole ehditty / pystytty késitteleméén, jéévét némé tehtévét automaattisesti pois. RistikkotehtÉvÉt oppilaat kykenevét tekeméén sanaston avulla. Koemme kirjatilanteen ongelmalliseksi. Koulussamme kéytñssémme oleva kirjasarja on jopa yleisopetuksessa vaikea. Kappaleet ovat pitkié, sanasto usein vaikea seké opettajia harmittaa kirjasarjan nuoria kosiskeleva tyyli (myñs monet oppilaat ovat kommentoineet tyylié negatiivisesti). NÉistÉ syisté johtuen péétimme kehittéé 9-luokan oppilaille oman opiskelupaketin. Muokkasimme yleisopetuksen opetusmateriaalia luvuista, jotka ovat olleet aihepiiriltéén nuoren kasvua tukevaa tai kieliopillisesti térkeéé. LisÉksi kerésimme materiaalia, jonka sanasto liittyy normaaliin nuoren aikuisen eléméén. Tekstit késittelevét kaupassa asiointia, pankki- ja postiasiointia, matkustusta, henkilñtietojen téyttémisté, kaavakkeita, ravitsemusta, liikuntaa yms. asioita ja tilanteita, joita nuori kohtaa siirtyesséén toisen asteen opiskelijaksi seké vapaa-ajallaan. Opetuspaketti kehittyy koko ajan, mutta perusversio on ollut kéytñssé nyt kaksi vuotta. Oppilailta saamani palaute on ollut myñnteisté ja siksi haluan jatkaa materiaalin muokkausta ja kéyttñé. Oppilaat ovat olleet kiinnostuneita lisééméén tietomééréénsé seké siiné samalla kehittéméén kielitaitoaan.

11 8 3.2 Englannin opiskelu erityisopetuksessa Tarkoitukseni on mukautetun englannin opetuksessa - vahvistaa oppilaan omia vahvuuksia ja véhentéé oppimisen vaikeuksia - tukea oppilaan myñhempéé opiskelua ja eléméé - torjua oppilaani epéonnistumisia ja innostaa kielenopiskeluun - kehittéé oppilaalle materiaalia, joka tukee hénen kehitystéén nuorena aikuistuvassa maailmassa. Tavoitteena oppilaitoksessamme on opiskella samat siséltñalueet kuin yleisopetuksessa, mutta kéytémme yksilñllistetyssé opetuksessa mm. selkokielté ja lyhyempié asiakokonaisuuksia kerrallaan. YksilÑllistetyn arvioinnin tavoitteet ovat samat kuin yleisopetuksessakin: kuvata oppilaan osaamistasoa. Tavoitteenamme on myñs yllépitéé myñnteisté oppimisilmapiirié, ilman suuria suorituspaineita. Opetamme oppilaille tyñntekoa ja keinoja, miten selviytyé annetuista tehtévisté. Laatiessamme opiskelu- ja koepakettia, on johtolankana ollut 9-luokan yleisopetuksen englannin opetussuunnitelma. Olemme opetuksessa pyrkineet ottamaan samat kielioppiasiat kuin yleisopetus, mutta késittelemme asiat selkokielellé ja kirjoitutamme asiat aina vihkoon. NÉin oppilas ei tunne olevansa eriarvoisessa asemassa yleisopetuksen piirissé oleviin ystéviinsé néhden. Koko ylékoulun ajan yksi térkeimmisté ohjenuoristamme on nuoren itsetunnon vahvistaminen ja omiin taitoihin uskominen. Laatiessani ylékoulun englannin kokeita, on pééperiaatteenani aina ollut oppilaan huomioiminen. Sovimme aina oppilaiden kanssa yhdessé koepéivéméérén. Koulussamme on tapana, niin kielissé kuin matematiikassakin, pitéé muutamat ns. lauttakokeet vuodessa. TÉmÉ tarkoittaa sité, etté kaikilla saman luokkatason oppilailla on yhté aikaa esimerkiksi englannin koe. Koe on kaikille sama, opettajasta riippumatta. Olen usein pyrkinyt jérjestéméén myñs erityisté tukea tarvitseville oppilaille kokeen, joka suoritetaan samanaikaisesti muiden oppilaiden mukana. Olen huomannut, etté témé on oppilaan itsetunnolle erittéin térkeéé, koska néin oppilaat kokevat olevansa tasavertaisia luokkatoveriensa kanssa.

12 9 PidÉmme vuodessa 4-6 "isoa" koetta. TÉmÉn liséksi voi olla pienié kuulusteluja, jotka ilmoitetaan ennakkoon. PidÉmme myñs sanakokeita, aivan kuten yleisopetuksessa. Sanakokeissa huomioidaan oppilaan taso. Joillekin voi antaa sanoja léhes yleisopetuksen tason mukaisesti. TÉrkeÉÉ on, etté aina huomioidaan oppilaan haasteet ja vahvuudet. Jos oppilaalla on suuria vaikeuksia kirjoittaa sanoja oikein, voin sanakoetta tarkastaessani pyytéé oppilasta esimerkiksi lausumaan sanan. NÉin pystyn varmistamaan, etté oppilas tarkoittaa oikeaa sanaa ja voin hyvéksyé kyseisen sanan. (Moilanen 2002, ) Kun oppilaalle tulee englannin koe, huolehdin siité, etté kappale on hyvin suomennettu ja siséllñlliset asiat selvitetty. Jos tehtéviin liittyy kielioppia, kirjoitutan asian aina selkokielellé vihkoon ja tietysti opetan asian vielé erikseen. Pyrin ottamaa selkeité esimerkkejé, joilla linkitén kieliopin ja sanaston mm. arkieléméén. TeetÉn harjoituksia, jotka tukevat oppilaan oppimista. Joskus luemme asiat yhdessé ÉÉneen (jos mahdollista muiden oppilaiden takia). Teemme paljon erilaisia tehtévié, jotka liittyvét koekappaleeseen ja opetettuun asiaan. Kertaamme aina ennen koetta. Kertauksen yhteydessé kerron, mitké harjoituskirjan tehtévét ovat térkeité ja mitké erityisen térkeité. TÉmÉn tarkoituksena on se, etté oppilas osaa keskittyé kotona oikean kaltaisiin tehtéviin harjoitellessaan kokeeseen. TÉmÉ antaa tunnolliselle oppilaalle varmuutta opiskella koetta varten. PitÉessÉni koekertausta, pidén yleensé aina ns. harjoituskokeen. TÉmÉn kokeen tarkoituksena on helpottaa oppilas hahmottamaan tuleva koe. Voimme yhdessé tarkastella, mité tehtévén sanamuoto tarkoittaa. Monella oppilaalla on koekammo, joka saattaa johtua mm. siité, etté oppilas pelkéé, etté ei ehdi tehdé koetta loppuun. Harjoituskokeella oppilas voi testata kokeeseen kéyttéménsé ajan. (Moilanen 2002, ) Ennakointi on hyvin térkeéé, kun suunnitellaan erityisté tukea tarvitsevan oppilaan kokeen suoritusta. Monilla heisté on vaikeuksia kokeen suorittamisessa, etenkin ylékoulun alkuvaiheessa. Jos ajankéyttñ on ollut oppilaan ongelma, olemme harjoitelleet ajan kulumista tehtévié suorittaessa ja oppilaat oppivat hyñdyntéméén luokkani suuren Mikki Hiiri-kellon. Oppilaille

13 10 kerrotaan myñs aina ennakkoon, etté aikaa on varmasti riittévésti kokeen suorittamiseen. Koska harjoittelemme ja kertaamme oppilaiden kanssa kokeeseen ennakolta, on itse koetilaisuuden aloitus jo helpompaa. Kokeen alussa selvitén tehtévien tehtévénannot vielé suullisesti, jotta oppilas varmasti saa kokonaiskuvan suoritettavasta kokeesta. HÉnen ei tarvitse jénnittéé, ymmértéékñ hén annetun tehtévén oikein. Olen jo kertaustuntien yhteydessé antanut oppilaille pienié vinkkejé, miten hén voi poistaa jénnitystéén kokeen alussa. Vanhoilta opasajoiltani (kohdeopas, Kreikka/Rodos) olen tuonut mukanani oppaiden kéyttémén pienen kikan. Hyvin vanha ja ryppyinen paikallisopas Kreikassa opetti témén minulle. Kun tunnin alussa oikein jénnittéé, pitéé paperi laskea pñydélle, sulkea vaikkapa vielé silmét, hengittéé syvéén ja miké térkeinté - hieroa kémmenpohjia. Hieronnassa voi kéyttéé apuna esimerkiksi kumia. Kumia pyñritetéén pehmeésti kémmenpohjassa hetken. PelkkÉ kevyt sormenpéillé tehty pyñritys on yhté tehokas. TÉmÉ liike on kohdistettu kémmenpohjan akupisteisiin ja liike tuo henkilñlle rauhan ja levollisuuden tunteen. Koko toimenpiteeseen kuluu aikaa maksimissaan muutama minuutti. Kertaustuntien yhteydessé olemme yhdessé oppilaiden kanssa pyrkineet kehittéméén muistikikkoja, joiden avulla on helpompi muistaa tiedot. Olen kertonut, etté oppilaat voivat kirjoittaa muistisééntñnsé kokeen alussa erilliselle opettajan antamalle suttupaperille. NÉin mielessé olevat asiat eivét mene sekaisin oppilaan tutustuessa koetehtéviin. (Moilanen 2002, ) Moilasen (2002) ehdottamaa opetustilan siirtoa on normaalissa perusopetuksessa vaikea kéyttéé. Oppilaitoksemme opetustilat ovat niin téynné, etté siirto muualle on mahdoton. Moilanen kehottaa kéyttéméén myñs kielistudiota, jotta oppilaat voivat itse lukea ÉÉneen tehtévét. NykypÉivÉn kouluissa on pyrkimys siirtyé pois studioista ja kuuntelut suoritetaan irtokuulokkein. NÉin on kéyténtñ myñs meidén oppilaitoksessamme. Koska toimin laaja-alaisena erityisopettajana, on luokassani usein samanaikaisesti myñs muita oppilaita. TÉstÉ syysté koetta tekevé oppilas ei voi lukea tehtéviéén ÉÉneen, vaan kéymme tehtévét kokeenkirjoittajien kanssa nopeasti yhdessé

14 11 lépi. TÉmÉn jélkeen julistetaan koe- ja tyñskentelyrauha kaikille. Muita aineita opiskelevat tekevét yleensé hiljaista tyñté muiden kirjoittaessa koetta. TÉmÉ jérjestely vaatii opettajalta kohtuullista organisointia tuntien sujumiseksi. Pyrin sijoittamaan oppilaat luokassa niin, etté kinesteettiset oppilaat ja jénnittéjét istuvat taka-alalla ja visuaalisesti rajoittuneet (nékñhavainnollisesti rajoittuneet) istuvat edessé tai ikkunan vieressé. Muut opiskelijat istuvat sitten siellé, missé on tilaa. TÉmÉ jérjestely varmistaa kaikille hyvén koe- ja opiskelurauhan. (Moilanen 2002, ) 3.3 Koetilanne Miten yksilñllistetyn oppiméérén mukainen englannin koe eroaa yleisopetuksen kokeesta? Olen pyrkinyt opetuksessani selkeéén, suoraviivaiseen toimintaan. TÉmÉ antaa oppilaalle ryhtié opiskeluun. Oppilas tietéé opiskelun arkipéivén rutiinit. HÉn voi luottaa siihen, etté toimin systemaattisesti aina samoin. TÉmÉ pétee niin yleisopetuksen kuin myñs yksilñllistetyn englannin kokeisiin. Erona yleisopetuksen kokeisiin on se, etté meillé on kokeissa aina vain yksi, korkeintaan kaksi kappaletta. Kielioppiasioita ei ole kuin yksi. Pyrin laatimaan hyvin monipuolisen kokeen, jotta kaikilla olisi mahdollisuus onnistua ainakin jossain osiossa. Koe on ulkoisesti hyvin saman tyyppinen, kuin yleispuolen koe. Siihen siséltyy aina myñs kielioppiosaan liittyvé tehtévé. TehtÉvÉ on hyvin samankaltainen, mité kotitehtévéné tai tunnilla olemme oppilaiden kanssa harjoitelleet. Pyrin ottamaan mukaan myñs suomentamista seké muutaman sanonnan tai lauseen suomesta englanniksi. YksilÑllistetyn oppiméérén kokeissa sanasto on helpompaa, lauseet lyhyempié ja yksinkertaisempia kuin yleispuolen kokeissa. Olemme noudattaneet tété kéyténtñé opetuksessamme jo useamman vuoden ajan ja palaute oppilailta on ollut hyvé. Emme ole tyñparini kanssa néhneet syyté muuttaa opetusmetodejamme. Koetta laatiessani pyrin kiinnittéméén erityisté huomiota kokeen ulkonékññn. Kokeen tulee olla selkeé. TehtÉvÉnanto ei saa olla liian pitké, sillé esimerkiksi luki-oppilas saattaa "oikaista" tehtévénantoa lukiessaan ja jéttéé jonkun térkeén

15 12 kohdan huomioimatta. Tekstin kirjasinkoko, -malli ja rivivéli tulee olla myñs riittévén suuri, jotta oppilaan on helpompi hahmottaa tehtévé. Usein ohjeistetaan, etté lukivaikeus otettaisi huomioon koetilanteen jérjestelyillé. TÉllaisia jérjestelyjé voivat olla kirjoittaminen tietokoneella tai kirjoittaminen muussa tilassa seké mahdollinen liséaika. Oppilaitoksessamme toimitaan kuitenkin eri tavoin. Monella erityistukea tarvitsevalla oppilaallamme on paljon muita ongelmia kuin luki-vaikeus. Osa oppilaistamme on hyvin hitaita. TÉllaisissa tilanteissa varmistamme sen, etté oppilas ehtii tehdé kokeen. Arvioinnin pééhuomiona on se, etté oppilas ja hénen henkilñkohtaiset haasteensa tai vahvuutensa huomioidaan aina ensin. Vaikka noudatan tiettyé yhtenéisté linjaa kokeen korjauksessa, jokainen oppilas huomioidaan yksilñné. Jos oppilas jéttéé esimerkiksi puolet sanan kirjaimista pois, tulee minun varmistua siité, etté kyseessé on oppilaan henkilñkohtainen piirre eiké huolimattomuus. Jos oppilas esimerkiksi systemaattisesti kirjoittaa sanat ÉÉntÉmisen mukaan, voin tarkentaa asioita pyytéméllé oppilaan lausumaan kokeesta tiettyjé sanoja ÉÉneen. TÉtÉ kéytén mm. sanakokeiden yhteydessé. TÉllaisissa tilanteissa tulee olla kuitenkin tarkka, jotta huolimattomuusvirheisté kérsivét eivét tunne olevansa eriarvoisessa asemassa. PÉÉpyrkimys on kuitenkin se, etté oppilas yléasteen aikana oppisi myñs kirjoittamaan mahdollisimman oikein. Joskus poikkeustilanteessa olen antanut oppilaan kirjoittaa kokeen omalla tietokoneellani, mutta mieluummin olen toiminut itse oppilaan kirjurina, hénen luetellessaan sanoja ja kirjaimia. TÉllaisia tilanteita ovat olleet esimerkiksi kirjoituskéden pitkéaikainen kipsaus. Kirjurina toimiminen onnistuu vain niissé tilanteissa, etté luokassani ei ole paljon oppilaita. Suullisia kokeita olen jérjestényt harvoin. NÉmÉ ovat olleet yleensé vaikeasta luki-héiriñsté kérsiville oppilaille. Pohjaamme todistusnumerot aina myñs kirjallisen kokeen mukaan. Tietysti arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva néyttñ tunnilla, harrastuneisuus asiaan seké kotitehtévien huolella suorittaminen. Arviointiin vaikuttavat oppilaan henkilñkohtaiset haasteet ja vahvuudet. (Moilanen 2002, )

16 13 4 KEHITTÄMISHANKKEEN KULKU Ammatillisen erityisopettajankoulutukseen kuuluva kehittémishanke voi olla toiminnallinen tuotos. Omaan lukivaikeuteeni pohjaten aloin ideoida kehittémishanketta, joka liittyisi kiinteésti omaan tyñhñni perusopetuksen erityisopetuksessa. Olen vuodesta 2002 léhtien kehittényt yksilñllistettyyn opetukseen soveltuvaa englannin opetusmateriaalia. KehittÉmistyÑni tavoitteena on ollut paitsi saada kéyttññn sopivaa opetusta tukevaa materiaalia, myñs vahvistaa erityisté tukea tarvitsevien itsetuntoa vieraan kielen oppijoina liittéméllé aihepiirit nuoren eléméén seké kiinnittéméllé huomiota opetuksen kannustavuuteen. Oma hankkeeni on osa tété kehittémistyñté. Englannin kielen opiskelun arviointi on erityisopetuksessa monitahoista. SiinÉ otetaan huomioon varsinaisten koesuoritusten liséksi kiinnostus opiskeltavaan aineeseen, kotitehtévien suoritus, tuntityñskentely seké oppilaan oma kehitys opiskelun edetessé. Keskityn téssé vain kirjallisiin kokeisiin ja rajaan kehittémishankkeeni koskemaan englannin kielen koepaketin kehittémisté yksilñllistettyyn opetukseen. 4.1 Koepaketin aloitus Koepaketin rakentaminen alkoi aikanaan muutama vuosi sitten vahingossa. Oppilaitokseemme tuli paljon hojks-oppilaita, eiké aikaisemmilta vuosilta ollut sopivaa opetus- tai koemateriaalia. Aloin véhitellen kokoamaan omaa, itseni nékñisté materiaalia. Kun hetkeé myñhemmin aloin opiskeluni JyvÉskylÉssÉ, ratkesi kehittémisprojektini aihe vahingossa itsestéén. Saatoin yhdistéé oppilaitoksemme tarpeen seké opiskeluni kehittémisprojektin molempia tahoja hyñdyttévéksi jérkevéksi kokonaisuudeksi. Innostuin asiasta ja materiaalia alkoi valmistua runsaasti. Ilmeni uudenlainen ongelma materiaalia valmistui niin runsaasti etten tiennyt, mité ottaa tyñhñni mukaan. PÉÉtin valita téhén tyñhñni muutaman tyypillisimmén kokeen.

17 Sanasto Minulla on aina ollut tapana luetuttaa oppilailla sanoja. Olen sité mielté, etté jokainen oppii, jos vain tahtoo. Toinen oppii vain nopeammin, kuin toinen ja toinen pystyy omaksumaan enemmén sanastoa, kuin toinen. Joillakin on 2 sanaa riittévé mééré, kun taas toinen voi lukea kerrallaan jopa sanaa. Opiskelemme kaikkien oppilaiden kanssa sanastoa. Tunneilla kappaleet kuunnellaan, harjoitellaan sanojen ÉÉntÉmistÉ seké kirjoittamista. Oppilaan taso ratkaisee sen, kirjoitetaanko esimerkiksi sanasto vihkoon vai opiskellaanko sanat suoraan kirjasta. Luetuista sanoista pidetéén aina kirjalliset sanakokeet. TÉmÉ on ollut oppilaiden oma toive, etté sanat kyselléén aina kirjallisesti. Kun sanakokeet ovat kirjalliset, saavat oppilaat heti palautteen osaamistaan sanoista. Oppilaiden intoon kirjoittaa sanakokeet kirjallisesti saattaa vaikuttaa joidenkin oppilaiden vanhempien harrastama palkkiomenetelmé. Koska sanat on luettu huolellisesti kappaleen yhteydessé ja niité on myñs kerrattu ennen koetta, on loogista aloittaa koe tutulla sanasto-osiolla. KyseessÉ oleva koekappale ja oppilaiden taso vaikuttavat tapaan kysellé sanat. Tavallisin tapa on pééosin kysellé sanoja suomesta englanniksi, mutta joskus kéytén esimerkiksi vaihtoehtotehtévéé tai ristikkoa. Kysyn mielelléni tavallisimpia verbejé seké keskeisié substantiiveja seké adjektiiveja. Sanat ovat yleensé kéyttñsanastoa, sillé niiden muistamisesta on oppilaalla hyñtyé myñhemminkin. 4.3 Kielioppi Kokeen toisessa osiossa kysyn yleensé kielioppia. PÉÉperiaatteemme on ollut, etté hojks-oppilaat kéyvét tavallista koulua ja opiskelevat oman henkilñkohtaisen tasonsa mukaisesti samoja asioita, kuin yleispuolellakin. Oppilaitoksessamme hojks-opiskelu ei ole mitéén leikkié ja viihdyketté, mité olen havainnut olevan joissakin kouluissa. TÉmÉn huomion olen tehnyt muutaman oppilaan kohdalla, jotka ovat siirtyneet muualta oppilaitokseemme. Heille on ollut ehké pieni kulttuurishokki, etté oppilaitoksessamme kaikki oppilaat ovat saman arvoisia myñs tyñnteossa. YleensÉ oppilaat ovat oppineet koulumme kulttuurin nopeasti ja piténeet sité jatkoa ajatellen parempana vaihtoehtona. Kokeessa on ollut aina joku ennalta sovittu ja

18 15 harjoiteltu kielioppiasia. Asia on ensin kirjoitettu selkokielellé vihkoon, opetettu (suullisesti ja taulua hyñdyntéen) ja lopuksi tehty asiaan liittyvié harjoituksia. Kun koe léhestyy, kertaan vielé asian oppilaille, annan mahdollisia liséharjoituksia ja muistutan, mitké harjoitukset kannattaa kerrata kokeeseen erityisen hyvin. Usein pidén pienen harjoituskokeen, jolla oppilaat voivat testata tietémystéén ennen koetta. Kokeessa kielioppia voi kysellé eri tasoisilla téydennystehtévillé. TehtÉvÉssÉ saatetaan antaa sanallinen vihje suomeksi tai englanniksi ja oppilaan tulee vihjeen perusteella laittaa kieliopillisesti oikea muoto. Jotakin kielioppiasiaa saatan kysyé esimerkiksi suoralla kysymyksellé "Miten muodostat perfektin? Anna esimerkki ja suomenna se." TÉmÉn tyyppinen tehtévé on kéytñssé vain silloin, kun asiaa on opiskeltu pitkéén ja oppilaille on kysymystyyli tuttu tunneilta. Joskus saatan kéyttéé myñs vaihtoehtotehtévéé. TehtÉvÉn tyylin ratkaisee aina kielioppiasian aihe, asian yleisyys kielessé seké tietysti oppilaiden taso. 4.4 Suomennettavat sanonnat tai lauseet KÉytÉn yleensé kokeessani suomennettavia lauseita tai sanontoja. NÉmÉ tulevat joko suoraan koekappaleesta tai harjoitustehtévisté tai esimerkeisté. NÉmÉ sanat tai sanonnat ovat koekappaleen keskeisté sanastoa ja yleensé sellaisia, jotka ovat hyñdyksi myñs tulevaisuudessa. TÉllaisia suomennettavia lauseita voivat olla esimerkiksi: Can I help you? May I use my creditcard? Suomennososiossa en kéyté koskaan outoja sanoja tai sanontoja, vaan tarkoitukseni on, etté oppilas oppii kéyttéméén ja ymmértéméén keskeisté kéyttñsanastoa. 4.5 KÇÇnnÉslauseet suomesta englantiin Harjoittelemme oppilaiden kanssa myñs sanontojen kéyttémisté englanniksi. VÉlillÉ kirjoitamme "vanhanaikaisia" kéénnñslauseita. NÉissÉ harjoituksissa oppilaan tulee kirjoittaa tietyt lauseet tai sanonnat englanniksi. Lauseet voivat liittyé johonkin tiettyyn kielioppikohtaan tai kéyténnñn tilanteeseen. Usein

19 16 kéyténnñn tilanteet ovat myñs sellaisia, joita harjoittelemme myñs suullisesti. KÉytÉmme tilanteissa seké suoraa kéénnñsté etté ilmaisua "omin sanoin". TÉllaisesta "suorasta kééntémisesté" voi olla esimerkkiné "PÉÉsenkÑ téllé linjaautolla Turkuun?" tai kommunikaatioharjoituksena "Miten sanot, kun haluat tietéé meneekñ témé linja-auto Turkuun." Kokeessa kéytetyt sanonnat tai lauseet ovat aina sellaisia, jotka liittyvét aihepiiriin ja koekappaleeseen. KÉÉnnÑslauseissa ei kéyteté mitéén yllétyksié. Tarkoitus on néhdé, onko oppilas omaksunut lukemansa ja harjoittelemansa kappaleen. 4.6 Muut aihepiiriin liittyvçt tehtçvçt Jos kokeen aihepiiriné on ollut esimerkiksi matkustus, tien kysyminen, kauppaja postiasioilla selviytyminen tai séétila, voi koe olla laadittu siten, etté siellé kysytéén léhinné sanastoa ja erilaisia reagointitilanteita. TÉllaisessa kokeessa on harvemmin kielioppia mukana. Koe keskittyy testaamaan opeteltua aihepiirié. Usein viimeisené tehtévéné on tekstinymmértémistehtévé. 4.7 TekstinymmÇrtÇminen Olen pyrkinyt systemaattisesti opettamaan oppilaitani siihen, etté eléméssé tulee vieraan kielen kanssa tilanteita, jolloin ei ymmérré kaikkea. TÉrkeintÉ téllaisessa tilanteessa on se, etté ei panikoi. Aloitamme jo 8-luokan kevééllé pienet ymmértémisharjoitteet. Koko 9-luokan ajan harjoittelemme tilanteita, joissa tekstissé tulee outo sana, jota ei ole pakko ymmértéé. Haluan, etté oppilaani oppivat sen, etté tekstisté voi saada selvéé, vaikka ei joka sanaa kéénnékéén suomeksi vihkoon. Vaikeutan tekstejé kevétté kohti. Harjoittelun alussa tai jos teksti on suhteellisen hankala, annan muutaman ydinsanan suomennoksen. TeksteissÉ voi olla monivalintatehtévié, korjaa virheet-tehtévié tai vastaa kysymyksiin suomeksi. TehtÉvien vaikeusaste riippuu tekstin aihepiiristé ja vaikeudesta. Olen kokenut, etté tekstinymmértémistehtévien kéyttñ hojks-oppilailla on oppilaalle erittéin palkitsevaa. Kun he huomaavat, etté joka sanaa ei ole pakko ymmértéé ja he silti pystyvét ymmértéméén tai kertomaan omin sanoin mité tekstissé kerrottiin, on témé aiheuttanut oppilaissa suurta mielihyvéé ja itsetunnon kohenemista. Aion jatkossakin kéyttéé energiaa

20 17 siihen, etté opetan oppilaitani késitteleméén vieraskielisié tekstejé. TÉmÉ tuo oppilaille myñs varmuutta siirtyé avoimin mielin eléméén nuoruuttaan perusopetuksen jélkeen, kohtaamaan uusia haasteita ja opiskelemaan toisella asteella uudessa ympéristñssé. 4.8 Yhteenveto koepaketista Koepaketin kehittéminen on jatkunut jo muutaman vuoden ajan. Aina kun teetén oppilailla kokeen tai harjoitteen, otan heilté palautteen kyseisesté kokeesta tai harjoitteesta. Pyrin muokkaamaan kokeeni sellaisiksi, etté ne ovat selkeité ja oppilasystévéllisié. Tarkoitukseni on se, etté oppilas selviytyy annetuista tehtévisté kunnialla annetun ajan puitteissa. Kokeiden tulla olla myñs palkitsevia siten, etté jos oppilas on lukenut ja tehnyt tñité kokeen eteen, hénellé on mahdollisuus selviytyé kokeesta hyvin. Haluan, etté oppilaalla on kokeesta léhtiesséén tunne "miné osasin". Tietysti, jos oppilas tulee téysin valmistautumatta ja vélinpitéméttñméné kokeeseen, ei hénen tule saada kokeesta hyvéé arvosanaa. Toivon, etté pystyn opettamaan oppilailleni innostuneisuutta oppiainetta kohtaan, arvostusta omaa ja muiden tekeméé tyñté kohtaan ja sen, etté aina kannattaa yrittéé. Pienin askelin péésee pitkélle!

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

OPETUSMATERIAALIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS ERITYISOPETUKSEEN

OPETUSMATERIAALIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS ERITYISOPETUKSEEN OPETUSMATERIAALIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS ERITYISOPETUKSEEN Arto Karttunen Kehittämishankeraportti Joulukuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 Tekijä(t) Karttunen Arto Julkaisun laji Kehittämishankeraportti

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: Kuinka kauan olet

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104), KM helena.kurkela@aalto.fi 2. Luento ma 7.9. klo 14.00 15.30 (Otaniemi) ke 7.10. klo 15.00 16.30 (Arabia) * Opiskelukyky * Ajankäytön suunnittelu * Oppimisvaikeudet

Lisätiedot

Yksilöllinen oppiminen ja ohjattu itsearviointi

Yksilöllinen oppiminen ja ohjattu itsearviointi Yksilöllinen oppiminen ja ohjattu itsearviointi eduhakkeri Pekka Peura Martinlaakson lukio pekka.peura@eduvantaa.fi blogi: www.maot.fi www.facebook.com/eduhakkerit 12.4.2014 Aiheet 1) Oppimispotentiaali

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä. SeAMK Riihilahti

Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä. SeAMK Riihilahti Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä Esityksen rakenne Taustaa ja yleistä esteettömyydestä ja erilaisista oppijoista Muutama sana lukivaikeudesta ja hahmottamisen

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014 Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut Annukka Muuri 18.11.2014 Maahanmuuttajataustaiset oppilaat Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on kasvanut seitsemässä vuodessa noin

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Sisällys 1. Valmistavan

Lisätiedot

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen Kota- hanke Kohdennetun tuen antaminen 1 Joustava yksilöllisen llisen oppimisen pienryhmä Toiminnan tavoitteena on: Lähikouluperiaatteen turvaaminen/säilytt ilyttäminen ja soveltaminen Torkinmäen koululle

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 1. luokan kielivalinta A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 21.3.2017 21.3.2017 2 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A1-kieleksi saksa, ruotsi, venäjä ja englanti. Opetuksen

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 25.9.2015 Näitä määräyksiä sovelletaan rinnan paperikokeiden määräysten kanssa kevään 2018 tutkintoon saakka. Näitä määräyksiä

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi

Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

B3. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi vastauksia osallistujien kysymyksiin tietoisku opiskelun erityisistä painoalueista eriyttämisen menetelmänä

B3. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi vastauksia osallistujien kysymyksiin tietoisku opiskelun erityisistä painoalueista eriyttämisen menetelmänä B3. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi vastauksia osallistujien kysymyksiin tietoisku opiskelun erityisistä painoalueista eriyttämisen menetelmänä Perusopetusasetus 1998/852 10 Arviointi opintojen aikana

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

FM, laaja-alainen erityisopettaja. Tiina Muukka. 20.11.2012 Oulu

FM, laaja-alainen erityisopettaja. Tiina Muukka. 20.11.2012 Oulu FM, laaja-alainen erityisopettaja Tiina Muukka 20.11.2012 Oulu Primaarilukutaidoton = oppija ei osaa lukea/kirjoittaa millään kielellä eikä hänellä ole tavallisesti koulutaustaa Sekundaarilukutaitoinen

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä -opettajat ry./ Hallitus 10.3.2010 TUNTIJAKOTYÖRYHMÄLLE

Suomi toisena kielenä -opettajat ry./ Hallitus 10.3.2010 TUNTIJAKOTYÖRYHMÄLLE 1 Suomi toisena kielenä -opettajat ry./ KANNANOTTO Hallitus 10.3.2010 TUNTIJAKOTYÖRYHMÄLLE Suomi toisena kielenä (S2) on perusopetuksessa yksi oppiaineen äidinkieli ja kirjallisuus oppimääristä. Perusopetuksen

Lisätiedot

Puhumaan oppii vain puhumalla.

Puhumaan oppii vain puhumalla. Puhumaan oppii vain puhumalla. Maisa Martin Jyväskylän yliopisto suomenkielisanootervetuloa.fi Toisto-menetelmän periaatteet ja selkopuhe oppijoiden tukena Luetaan yhdessä -verkoston syysseminaari Paasitorni

Lisätiedot

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Käytännöt ja strategiat nyt ja tulevaisuudessa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 20.4.2009 PERUSOPETUSLAKI 3 Opetuksen järjestämisen perusteet

Lisätiedot

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa KUN LUKEMINEN ON HANKALAA Helena Sorsa Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Lukivaikeus dysleksia fonologinen häiriö: henkilö ei kykene muuttamaan lukemaansa puheeksi näkee sanat, mutta ei löydä äänneasua

Lisätiedot

Kielitaito. Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot

Kielitaito. Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot 1 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot 2 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot A1-kieli A2-kieli B1-kieli B2-kieli B3-kieli Viimeistään perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkava, ensimmäinen vieras

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Tämä kohta liittyy vahvasti motivaation tasoon ja sisäiseen innostukseen tai ulkoiseen motivaation lähteisiin

Tämä kohta liittyy vahvasti motivaation tasoon ja sisäiseen innostukseen tai ulkoiseen motivaation lähteisiin 1 OPINTOJEN SUUNNITTELU ryhmänohjaajalle Kiinnostuksen kohteeni ja tavoitteeni opintoihin 1. Tulin opiskelemaan tälle alalle, koska 2. Tavoittelen opinnoissani 3. Tavoitteeni saavuttamiseksi olen valmis

Lisätiedot

Laaja-alainen erityisopetus alaluokilla

Laaja-alainen erityisopetus alaluokilla Erityisopettajassa pitää olla ripaus maailmanparantajaa. Työ ei sovi kyynikoille, pessimisteille eikä mielestään jo kaiken tietäville. Erityisopettajan työ koostuu joukosta palasia, joista oikein aseteltuna

Lisätiedot

Matematiikan ja fysiikan peruskokeet

Matematiikan ja fysiikan peruskokeet Matematiikan ja fysiikan peruskokeet Mikael Lumme Insinöörikoulutuksen foorumi 2010 Hämeenlinna 17.-18.3.2010 Insinööri Latinan sana ingenium tarkoittaa laajoja käsitteitä kuten synnynnäinen kyky, luontainen

Lisätiedot

VALINTAOPAS. VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA. kuva

VALINTAOPAS. VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA. kuva VALINTAOPAS VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA kuva VAPAAEHTOISEN SAKSAN KIELEN OPISKELU Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Mikä auttaa selviytymään?

Mikä auttaa selviytymään? Mikä auttaa selviytymään? Johanna Korkeamäki, tutkija, VTM Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Kuntoutussäätiö johanna.korkeamaki@kuntoutussaatio.fi Tutkimuksen tausta Osana Kuntoutussäätiön Opi

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielivalintamateriaalia Tampereen kaupunki Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus 13.6.2013 Johtoryhmä, Päivitetty 17.3.2016 toiminnanohjausryhmä, 4.5.2016 SL, MO 1 Turun ammatti-instituutti Ammatillinen koulutus HOJKS- toimintaohje Erityisen tuen käsitteet

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 1 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Treffit mönkään? Ääntämisen opetuksesta ja sen tärkeydestä. FT Elina Tergujeff, Jyväskylän yliopisto elina.tergujeff@jyu.fi

Treffit mönkään? Ääntämisen opetuksesta ja sen tärkeydestä. FT Elina Tergujeff, Jyväskylän yliopisto elina.tergujeff@jyu.fi Treffit mönkään? Ääntämisen opetuksesta ja sen tärkeydestä FT Elina Tergujeff, Jyväskylän yliopisto elina.tergujeff@jyu.fi Kuka Elina Tergujeff? englannin ja ruotsin opettaja filosofian tohtori, soveltava

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt I. Työryhmän yhteenveto MOKU hanke

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt I. Työryhmän yhteenveto MOKU hanke Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt I Työryhmän yhteenveto 18.9.2009 MOKU hanke Toimintamalleja 1 Oppilaan aiempi koulutausta otetaan huomioon. Esimerkiksi jos oppilas on

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet 1.1 Peruopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja laajuus Maahanmuuttajien valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle

Lisätiedot

Kielelliset oppimisvaikeudet

Kielelliset oppimisvaikeudet ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus Kielelliset oppimisvaikeudet Haapavesi, Jokihelmen opisto 2.12.2013 Ohjaava opettaja Raisa Sieppi raisa.sieppi@tervavayla.fi Kielelliset oppimisvaikeudet Puheen

Lisätiedot

Kartta ja kompassi. 9. lk

Kartta ja kompassi. 9. lk lk artta ja kompassi 1. senteet puntarissa 2. unnetreenit miten viestin? 3. urun sormenjälki surusta ja kriisistä selviytyminen 4. ärkyvää kun mieli voi pahoin 5. atse tulevaisuuteen elämän unelmat ja

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

... 2... 3... 4... 6 Monesti opiskelija löytää oppimisen pulmat itsestään, mutta seuraavan askelen ottaminen yksin voi olla hyvin hankalaa. Ilman ohjausta ja monipuolisten oppimistapojen esittelyä opiskelijan

Lisätiedot

4. jakson kielten kurssit elukiossa

4. jakson kielten kurssit elukiossa 4. jakson kielten kurssit elukiossa ENGLANTI 9 = ENGLANNIN JOHDANTOKURSSI, 0-KURSSI B-koodi Haluatko kerrata tai paikata englannin kielen taitojasi, palautella mieleen sanastoa ja kieliopin sääntöjä? Kurssilla

Lisätiedot

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 MUKAUTTAMINEN Kaija Peuna YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 ERITYISOPETUS Kun oppiminen tuottaa vaikeuksia Kun opetusta on järjestettävä toisella tavalla LAISSA: vammaisuuden,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS

Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS 2 Opetussuunnitelma ja opetuksen järjestämisen periaatteet Harjuntaustan koulu on Loviisan ja naapurikuntien yhteinen erityiskoulu,

Lisätiedot

Kolme pientä porrasta: kielellisten taitojen tuki esi- ja perusopetuksessa motivoivat oppimisympäristöt

Kolme pientä porrasta: kielellisten taitojen tuki esi- ja perusopetuksessa motivoivat oppimisympäristöt Tornio vaativan erityisen tuen koulutus Kolme pientä porrasta: kielellisten taitojen tuki esi- ja perusopetuksessa motivoivat oppimisympäristöt Ohjaava opettaja Sanna Alila Kielelliset erityisvaikeudet

Lisätiedot