YTYÄ NAISYRITTÄJYYTEEN 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YTYÄ NAISYRITTÄJYYTEEN 2013"

Transkriptio

1 YTYÄ NAISYRITTÄJYYTEEN 2013 Naisyrittäjyyden Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

2 Ytyä naisyrittäjyyteen vaihe I: pohjalainen naisyrittäjyys ja sen kehittäminen Ytyä naisyrittäjyyteen -hanke on ollut kaksivuotinen hanke, joka käynnistettiin Hanke toimi ylimaakunnallisesti kolmen maakunnan alueella. Keski-Pohjanmaalla hanke toimi tavoite 2 -alueella, Etelä-Pohjanmaalla tavoite 2- sekä siirtymäkauden alueilla ja Pohjanmaalla siirtymäkauden alueella. Ytyä naisyrittäjyyteen -hankkeen lähtökohtana oli käynnistää pitkäkestoinen naisyrittäjyyden kehittämisprosessi hankkeen toteutusalueilla. Kehittämisprosessissa otettiin huomioon niin paikalliset, alueelliset kuin valtakunnallisetkin painopisteet ja linjaukset. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa ylimaakunnallista palvelu- ja kehittämisverkostoa ja edistää verkostoyhteistyön keinoin naisyrittäjyyttä. Hanke pyrki lisäämään naisyrittäjyyden alueellista näkyvyyttä ja merkittävyyttä, edistämään naisyrittäjien osaamista ja verkostoitumista, informoimaan naisyrittäjiä koulutus- ja kehittämispalveluista sekä aktivoimaan yrittäjyyteen. Lisäksi hanke tuotti selvitystyöt alueiden naisyrittäjyydestä ja naisyrittäjien kokemista kehittämistarpeista, alueellisen naisyrittäjyyden n sekä uusia kehittämishankeaihioita. Hankkeen kohderyhmä oli hankkeen toteuttamisalueen naisyrittäjät (mukaan lukien perheyrittäjät). Palvelualan yrittäjät huomioitiin erityisenä kohderyhmänä. Hankkeen toteuttamiseen osallistui alueen naisyrittäjiä, palveluntuottajia sekä yrittäjyydestä kiinnostuneita. Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Keski-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Kokkolanseudun Kehitys Oy ja Teknologiakeskus Oy Merinova Ab. Drive i kvinnoföretagandet skede I: kvinnoföretagande i Österbotten och dess utveckling Det tvååriga projektet Drive i kvinnoföretagandet startades Projektet genomfördes över landskapsgränserna omfattande tre olika landskap: på mål 2 området i Mellersta Österbotten, på mål 2- och övergångsperiodens områden i Södra Österbotten samt på övergångsperiodens område i Österbotten. Utgångspunkten för Drive i kvinnoföretagandet projektet var att starta en långvarig utvecklingsprocessen för kvinnoföretagandet inom projektets implementeringsområde. I utvecklingsproscessen beaktas såväl de lokala och regionala som de nationella tyngdpunkterna och linjeringarna. Projektets målsättning var att bygga ett service- och utvecklingsnätverk över landskapsgränserna och genom detta nätverkssamarbete främja kvinnoföretagandet. Målsättningen uppnåddes genom att öka kvinnoföretagandets lokala synlighet och betydelse genom att höja kvinnoföretagarnas kompetens och öka bildningen av nätverk, genom att informera kvinnoföretagarna om skolnings- och utvecklingstjänster samt genom att stimulera till företagande. Inom ramen för projektet producerades även en utredning om kvinnoföretagandet i regionen och de utvecklingsbehov kvinnoföretagarna har, ett lokalt utvecklingsprogram för kvinnoföretagandet samt nya idéer för utvecklingsprojekt. Projektets målgrupp var kvinnliga företagare (familjeföretagare inbegripna) inom projektets verksamhetsområde. Företagarna inom servicesektorn iakttogs som en speciell målgrupp. I projektets förverkligande deltog kvinnoföretagare, serviceproducenter samt de som var intresserade av företagande. Projektet finansierades av Europas regionutvecklingsfond (ERUF), Mellersta Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund, Karlebynejdens Utveckling Ab och Oy Merinova Ab.

3 Keski-Pohjanmaan maakunta muodostuu 12 kunnasta ja Kokkolan ja Kaustisen seutukunnista maakuntakeskus Kokkola, jossa asuu noin puolet maakunnan väestöstä väkiluku (vuonna 2006) elinkeinorakenne: alkutuotanto 10,3 %, jalostus 26,5 %, palvelut 60,6 % (vuonna 2004) 60 yritystä / 1000 asukasta (11. eniten Suomen maakunnista vuonna 2006) työttömyysaste 9,6 % (vuonna 2006 maaliskuussa) Etelä-Pohjanmaan maakunta muodostuu 26 kunnasta ja Järviseudun, Kuusiokuntien, Härmänmaan, Suupohjan ja Seinänaapureiden seutukunnista maakuntakeskus Seinäjoki, jossa asuu lähes viidennes maakunnan väestöstä väkiluku (vuonna 2006) elinkeinorakenne: alkutuotanto 10,4 %, jalostus 28,3 %, palvelut 58,9 % (vuonna 2004) 69 yritystä /1000 asukasta (3. eniten Suomen maakunnista vuonna 2006) työttömyysaste 8,7 % (vuonna 2006 maaliskuussa) Pohjanmaan maakunta muodostuu 18 kunnasta ja Vaasan, Pietarsaaren, Kyrönmaan ja Suupohjan rannikkoseudun seutukunnista maakuntakeskus Vaasa, jossa asuu kolmannes maakunnan väestöstä väkiluku (vuonna 2006) elinkeinorakenne: alkutuotanto 7,4 %, jalostus 29,2 %, palvelut 61,6 % (vuonna 2004) 66 yritystä / 1000 asukasta (6. eniten Suomen maakunnista vuonna 2006) työttömyysaste 6,9 % % (vuonna 2006 maaliskuussa)

4 Tiivistelmä Vuoden 2006 lopulla naisyrittäjiä oli Suomessa ennätyksellisesti noin henkilöä. Tämä on noin kolmasosa kaikista yrittäjistä (pois lukien alkutuotanto). Naisyrittäjyyden edistäminen onkin viime vuosina huomioitu mm. hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelmassa aivan uudella tavalla. Hallitus on mm. asettanut tavoitteeksi naisyrittäjien määrän nostamisen 40 %:iin, mikä olisi aivan Euroopan kärkitasoa. Vaikka naisyrittäjyyden edistäminen valtion tasolla on entistä tavoitteellisempaa, paikallistasolta systemaattiset kehittämislinjaukset vielä puuttuvat. Selvityksen mukaan tilanne Ytyä naisyrittäjyyteen -hankkeen toiminta-alueella eli Keski-Pohjanmaalla, Etelä- Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla on se, että naisten yrittäjyys on omana erityisenä kehittämiskohteenaan jäänyt vaille huomiota. Kuitenkin mm. totutuista kasvatuksellisista tekijöistä ja toimialakohtaisista syistä johtuen naisyrittäjyyden lainalaisuudet ja naisyrittäjien kokemat kehittämistarpeet ovat erityyppisiä kuin mitä miespuolisilla yrittäjillä, vaikka yhtäläisyyksiäkin löytyy. Ohjelma sisältää tietoa naisyrittäjyyden tilanteesta sekä valtakunnallisesta että Ytyä naisyrittäjyyteen hankkeen toiminta-alueen näkökulmasta. Työssä luodaan katsaus naisyrittäjyyden nykytilanteeseen ja kehittämiskohteisiin monipuolisen lähdemateriaalin, naisyrittäjille tehtyjen kyselyjen ja projektipäälliköiden hankkimaan asiantuntemuksen pohjalta. Kehittämistarpeen suuruutta kuvaa se, että hankkeen toiminta-alueella naisyrittäjien ikä on korkea ja nuoria naisyrittäjiä on hyvin vähän. Lisäksi Keski-Pohjanmaalla naisyrittäjien osuus on vain neljännes koko maakunnan yrittäjien lukumäärästä. Myös Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla ollaan vielä kaukana valtakunnallisista tavoitteista naisyrittäjien määrän suhteen. Pohjalaisen naisyrittäjyyden tahtotila määriteltiin ohjelmassa seuraavasti: Pohjalaisen naisyrittäjän johtajuusidentiteetti on vahva. Naisten yritystoiminta on alueella arvostettua. Pohjalaisen naisyrittäjyyden tavoitetilaksi asetettiin seuraava: Naisten yritysten määrä ja naisten johtamien yritysten liiketaloudelliset mittasuhteet ovat kasvaneet nykytasostaan. Naisten yrittäjyys on näkyvissä maakunnallisissa tilastoissa. Naisyrittäjyyden edistäminen sisältyy alueen ohjelmiin ja kehittämistavoitteisiin. Kehittämisohjelman loppuosaan on koottu keskeisiä toimenpide-ehdotuksia alueen naisyrittäjyyden kehittämiseksi ja tavoitetilan saavuttamiseksi. Näitä ovat 1) yrittäjyyteen aktivointi naisten keskuudessa 2) naisyrittäjien verkostojen ja alihankintatoimintojen kehittäminen 3) naisyrittäjien liiketoiminnan ja kasvuvalmiuksien vahvistaminen 4) tulevaisuuden ennakoinnin, innovaatiotoiminnan ja kansainvälistymisen laajentaminen koskemaan nykyistä enemmän myös naisyrittäjiä 5) naisyrittäjien aseman ja toimintaympäristön parantaminen. Naisten yrittäjyyden eteenpäin vieminen täytyy ymmärtää monitasoisena ja laaja-alaisena tehtäväkenttänä. Jatkotoimenpiteet vaativat tämän vuoksi monen eri tahon asiantuntemusta ja yhteistyötä.

5 Sammandrag I slutet av år 2006 fanns det ett exceptionellt stort antal, ca , kvinnliga företagare i Finland. Detta motsvarar en tredjedel av hela antalet företagare (utom primärproducenter). Under de senaste åren har man också uppmärksammat främjandet av kvinnoföretagande på ett helt nytt sätt bl. a. i regeringens politiska program för företagande. Regeringen har bl. a. satt som mål att höja antalet kvinnliga företagare till 40 %, vilket skulle vara på toppnivå i Europa. Fastän staten har uppställt högre mål för främjandet av kvinnligt företagande så saknas det ännu på lokalnivå systematiska linjedragningar för utvecklingen. Enligt utredningen är situationen inom verksamhetsområdet för projektet Drive i kvinnoföretagandet, dvs. i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten, den att man inte har uppmärksammat kvinnornas företagande som ett särskilt utvecklingsobjekt. På grund av t.ex. konventionella och branschvisa faktorer är ändå lagbundenheterna i kvinnoföretagandet och ytterligare de utvecklingsbehov som kvinnliga företagare upplever sig ha, till karaktären av annan typ än de för manliga företagare även om likheter också förekommer. Programmet innehåller information om läget i kvinnligt företagande både från statligt håll och från Drive i kvinnoföretagandet projektets verksamhetsområde. I arbetet ges en överblick av nuläget och utvecklingsobjekten inom kvinnoföretagandet utgående från ett mångsidigt källmaterial, enkäter riktade till kvinnliga företagare samt den sakkännedom som projektledarna förskaffat sig. Det faktum att kvinnoföretagarnas ålder är hög inom projektets verksamhetsområde och unga kvinnoföretagare är mycket få, ger en bild av utvecklingsbehovets storlek. Dessutom är kvinnoföretagarnas andel i Mellersta Österbotten endast en fjärdedel av hela landskapets företagarantal. Även i Österbotten och Södra Österbotten är man ännu långt ifrån de statligt uppställda målen beträffande antalet kvinnliga företagare. Enligt den information som samlats ihop inom projektet identifierades de österbottniska kvinnoföretagarnas strategiska avsikter på följande sätt i programmet: Österbottnisk kvinnoföretagare har en stark ledaridentitet. Det kvinnliga företagande värderas högt i regionen. För det österbottniska kvinnoföretagandet uppställdes följande strategiska mål: Mängden av kvinnliga företagare har ökat och de affärsekonomiska dimensionerna inom företag som leds av kvinnor har vuxit från nuvarande nivå. Kvinnligt företagande syns i landskapens statistiker. Främjandet av kvinnoföretagande ingår i regionens program och utvecklingsmålsättningar. I slutet av utvecklingsprogrammet har man samlat förslag till centrala åtgärder för att utveckla kvinnoföretagandet i regionen och uppnå det strategiska målet. Dessa är 1) stimulering till företagande bland kvinnor 2) utveckling av kvinnoföretagarnas nätverk och underleverantörsfunktionerna 3) förstärkning av kvinnliga företagares affärsfunktion och tillväxtberedskap 4) framtidsprognos, utvidgning av innovationsverksamheten och internationaliseringen så att de allt mer skall gälla även för kvinnliga företagare 5) förbättra kvinnoföretagarnas ställning och verksamhetsmiljö. Att föra kvinnoföretagandet framåt skall uppfattas som ett omfattande uppgiftsfält med flera nivåer. Fortsatta åtgärder kräver därför sakkännedom och samarbete från många olika håll.

6 Sisällys 1 SAATTEEKSI NAISYRITTÄJYYDEN LUONNE SUOMESSA JA SIJOITTUMINEN KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA Naisyrittäjyys käsitteenä, naisten yrittäjyysaktiivisuus ja naisyrittäjien määrä Naisyrittäjien ikärakenne ja koulutustaso Naisten yritysten toimialat ja toiminnan laajuus NAISYRITTÄJYYTTÄ KOSKEVAT MUUTOSTRENDIT JA KEHITTÄMISTYÖN VALTAKUNNALLISET HAASTEET Naisyrittäjyyttä koskevat yhteiskunnalliset muutostrendit Väestön ikääntyminen Alueellinen tasa-arvo maaseudun elinkelpoisuuden säilyttäminen Maahanmuuttajanaisten yrittäjäpotentiaalin hyödyntäminen Segregaation purkaminen yrittäjyydessä ja johtajuudessa Uus- ja kasvuyrittäjyyden edistäminen Valtion toimenpiteet naisyrittäjyyden edistämiseksi ja naisyrittäjyyden hidasteet POHJALAISEN NAISYRITTÄJYYDEN EDISTÄMISEN TAUSTAA Naisyrittäjyys tilastoissa Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla Naisyrittäjien näkemykset kehittämistyön painopisteistä Keski-Pohjanmaalla, Etelä- Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla Toteutetut kyselyt Kyselyihin vastanneiden taustatiedot Yritystoiminta Yrityksen taloudellinen tilanne ja tavoitteet tulevaisuudessa Naisyrittäjien mielipiteet kehittämis- ja neuvontapalveluista Naisyrittäjien kokemat kehittämistarpeet Aiempien naisyrittäjyyshankkeiden ja Ytyä naisyrittäjyyteen -hankkeen toiminnot ja kokemukset Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla POHJALAISEN NAISYRITTÄJYYDEN EDISTÄMISEN PÄÄMÄÄRÄ JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Pohjalaisen naisyrittäjyyden tahto- ja tavoitetila vuonna Ohjelman keskeiset toimenpide-ehdotukset Uusyrittäjyyden vahvistaminen Naisyrittäjien verkostojen ja alihankintatoimintojen kehittäminen Naisyritysten liiketoiminnan kehittäminen ja kasvuvalmiuksien vahvistaminen Tulevaisuuden ennakoinnin oppiminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Naisyrittäjyyden aseman ja toimintaympäristön parantaminen Jatkotoimenpiteet...36 Lähteet ja taustamateriaalia

7 1 1 SAATTEEKSI Tämä naisten yrittäjyyden on yksi Ytyä naisyrittäjyyteen -hankkeen toiminnan tulos. Ytyä naisyrittäjyyteen -hanke on ollut ylimaakunnallinen Keski- Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla toteutettu projekti. Se on rahoitettu tavoite 2- ja siirtymäkauden alueen ohjelmista Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella. Hankkeen toteutusaika on ollut Alueellisen naisyrittäjyyden n syntyyn ovat vaikuttaneet hankkeessa toteutettujen kyselyjen tulokset, kehittämisryhmätyöskentely Kokkolan seutukunnassa ja Pohjanmaalla, tapaamiset yrittäjien kanssa, tiivis sidosryhmätyö sekä kokemukset muista pk-yrityksille suunnatuista koulutus- ja kehittämisprojekteista sekä valtakunnallisista ohjelmista ja kirjallisuudesta kerätyt tiedot. Ohjelman taustalla ovat alueen maakuntaohjelmien, hallituksen Työ, yrittäminen ja työelämä politiikkaohjelman ja EU-toimenpideohjelmakokonaisuuksien asettamat tavoitteet uudelle ohjelmakaudelle sekä Lissabonin strategian tavoitteet kasvuyrittäjyyden edistämiseksi. Ohjelman tekemiseen on hyödynnetty myös Kauppa- ja teollisuusministeriön Naisyrittäjyyden nykytilanne ja toimenpide-ehdotuksia raporttia, Yrittäjyyskatsauksia, GEM tutkimusta, NAVARA - Naisten voimavaraohjelmaehdotusta, vuonna 2007 valmistunutta Taloustutkimus Oy:n tekemä kyselytutkimusta Yrittäjänaisen arki sekä Tilastokeskuksen työssäkäyntilastoja. Edellä mainitut ovat samalla myös työn keskeisiä lähteitä. Alueellinen naisyrittäjyyden on laadittu, koska: 1. Valtakunnallisissa työllisyyden, aluekehityksen ja tasa-arvon kehittämislinjauksissa tuodaan selkeästi esiin naisyrittäjyyden edistämisen tärkeys. 2. Ajankohtaista tietoa erityisesti keskipohjalaisen, eteläpohjalaisen ja pohjalaisen naisyrittäjyyden nykytilanteesta ja kehittämistarpeista on ollut niukasti saatavilla. 3. Naisyrittäjyydestä voidaan löytää tiettyjä tekijöitä, jotka eroavat miesten yrittäjyydestä; mm. työn ja perheen yhteensovittamisesta aiheutuvien syiden vuoksi lähtökohdat yrittäjyydelle ovat erilaiset kuin miehillä. Ohjelma tuo esille tietoa pohjalaisen naisyrittäjyyden nykytilanteesta ja kehittämistarpeista sekä antaa kehittämisideoita ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Seuraavaksi tarvittava askel yritysten alueellisen/maakunnallisen toimintaympäristön kehittämisessä on naisyrittäjyysstrategian luominen. Toivomme, että auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa naisten yrittäjyyden nykytilanteesta ja kehittämiskohteista. Samalla esitämme kiitokset Euroopan aluekehitysrahastolle, Keski-Pohjanmaan liitolle, Etelä-Pohjanmaan liitolle, Pohjanmaan liitolle, Kokkolanseudun Kehitys Oy:lle ja Teknologiakeskus Oy Merinova Ab:lle hankkeen rahoittamisesta ja naisyrittäjyyden edistämisen mahdollistamisesta! Kokkolassa Marjaana Peltoniemi, Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Satu Ahopelto, Seinäjoen Koulutuskeskus, Aikuiskoulutus Eivor Koskela, Teknologiakeskus Oy Merinova Ab Tuija Nissilä, Keski-Pohjanmaan aikuisopisto

8 2 2 NAISYRITTÄJYYDEN LUONNE SUOMESSA JA SIJOITTUMINEN KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA 2.1 Naisyrittäjyys käsitteenä, naisten yrittäjyysaktiivisuus ja naisyrittäjien määrä Naisten yrittäjyyttä on kuvattu historiassa yleensä poikkeuksellisen vahvojen ja näkyvien yksilöiden kautta. Naistutkimus kiinnostui tavallisen naisen arkielämästä 1970-luvulla. Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen on nostettu tutkimuskohteeksi ja oppiaineeksi vasta viimeisten vuosikymmenien aikana. Omana ilmiökenttänään naisyrittäjyyttä on alettu tutkia vasta hiljattain. Naisyrittäjyydellä tarkoitetaan yleisesti yritystä, joka on naisen tai naisten perustama, johtama tai jossa naisilla on yli 50 prosentin omistusosuus. Suomessa on tällä hetkellä ennätysmäärä yrityksiä sekä lukumääräisesti että väestöön suhteutettuna. Vuoden 2006 lopussa Kauppa- ja teollisuusministeriön arvion mukaan Suomessa oli noin yritystä (pl. alkutuotanto). Yritysten määrä on lisääntynyt tasaisesti vuodesta 1995 alkaen, ja yritysten määrän kehitys on seurannut pienellä viiveellä bruttokansantuotteen kehitystä. Kokonaisyrittäjyyttä eli uusien yritysten perustamisaktiivisuutta sekä vakiintunutta yrittäjyyttä tarkasteltaessa kansainvälisessä GEM tutkimuksessa Suomi sijoittui kuudenneksi Euroopan 21 maan joukossa. Kokonaisyrittäjyyden osuus oli noin 13 prosenttia Suomen aikuisväestöstä vuonna Naisten yrittäjyysaktiivisuus on lisääntynyt selvästi 2000-luvulla. Vaikka miesten yrittäjyysaktiivisuus on edelleen korkeampi, tällä hetkellä jokaista viittä uutta miesyrittäjää kohden aloittaa jo neljä naisyrittäjää. Naisten yrittäjyysaktiivisuus eli itsensä työllistävien naisten osuus koko työllisestä työvoimasta oli vuonna ,3 prosenttia kun vastaava luku miesyrittäjillä on 12,3 prosenttia. Kansainvälisesti vertailtaessa sukupuolten välinen suhteellinen ero yrittäjyysaktiivisuudessa on Suomessa maailman pienimpiä. Vuoden 2006 lopulla naisyrittäjiä oli Suomessa ennätyksellisesti noin henkilöä, mikä on kolmasosa kaikista yrittäjistä (pois lukien alkutuotanto) luvulla naisyrittäjien määrä on kasvanut tasaisesti ja tällä hetkellä naisyrittäjien osuus kaikista yrittäjistä on korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Naisten osuus yrittäjistä on Suomessa EU-maiden korkein, jos maataloutta ei oteta huomioon. Kun maatalous otetaan mukaan, sijoitus on Portugalin jälkeen toinen. 2.2 Naisyrittäjien ikärakenne ja koulutustaso Naisyrittäjät ovat Suomessa hieman iäkkäämpiä kuin muissa EU-maissa. Naisyrittäjät ovat Suomessa ikääntyneempiä myös palkansaajanaisiin sekä yleisesti muihin yrittäjiin verrattuna. Alle 50-vuotiaita naisyrittäjiä on Suomessa vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin ja etenkin nuoria naisyrittäjiä on Suomessa vähän. Yrittäjien ikääntyminen ja se, ettei yrittäjyys houkuttele nuoria, voidaan nähdä uhkatekijänä yrittäjäkunnan jatkuvuuden näkökulmasta. Suomessa yrittäjien koulutustaso on perinteisesti ollut alempi kuin palkansaajilla. Vuonna 2004 yrittäjistä 26 prosentilla ei ollut perusasteen jälkeistä ammatillista tai muuta koulutusta. Alemman tai ylemmän korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osuus yrittäjistä oli 31 prosenttia vuonna Yrittäjien koulutustaso on kuitenkin noussut viime vuosina uusien yrittäjien sekä ikääntyvien yrittäjien eläköitymisen myötä. Naisyrittäjät ovat koulutetumpia kuin miesyrittäjät. Esimerkiksi vuonna 2004 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden naisyrittäjien osuus oli 9,5 prosenttia kun taas miesyrittäjien vastaava osuus oli 7,8 prosenttia. Pelkän perusasteen koulutuksen varassa naisyrittäjiä oli 19,5 prosenttia, kun miesyrittäjien vastaava luku oli 29,3 prosenttia. Palkkatyössä olevat naiset ovat silti keskimäärin naisyrittäjiä paremmin koulutettuja. EU-maihin

9 verrattuna Suomessa naisyrittäjät ovat hieman korkeammin koulutettuja kuin kanssasisarensa muissa EU-maissa keskimäärin. 2.3 Naisten yritysten toimialat ja toiminnan laajuus Naisyrittäjyys on useimmiten luonteeltaan yksinyrittäjyyttä, sillä 64 prosenttia naisyrittäjistä toimii yksityisyrittäjänä. Naisten osuus kaikista yksinyrittäjistä on 38 prosenttia, kun taas kaikista työnantajista naisyrittäjien osuus on vain 27 prosenttia. Noin 63 prosenttia naisten perustamista yrityksistä toimii palvelualoilla, 22 prosenttia kaupan alalla, 10 prosenttia jalostusaloilla (teollisuus ja rakentaminen) ja loput maa- ja metsätaloudessa. Palvelualoilla keskeiset toimialat ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, liike-elämän palvelut, kiinteistöpalvelut sekä erilaiset henkilökohtaiset palvelut, mm. parturit, kampaamot ja kauneushoitolat. Naisten yritykset ovat keskimäärin pienempiä kuin miesten omistamat yritykset ja ne ovat usein vähemmän kasvuhakuisia. Naisten yritykset toimivat hyvin usein kotimaan palvelumarkkinoilla, nk. matalan tuottavuuden aloilla, jossa asiakkaat koostuvat lähinnä yksityisistä kotitalouksista. Miesten yritykset toimivat puolestaan enemmän toimialoilla, joissa asiakkaita ovat toiset yritykset tai toimialoilla, joissa markkinat voivat olla vientitoiminnan kautta periaatteessa maailmanlaajuiset. Naisten ja miesten yritysten kasvupyrkimyseroja selittävät naisten ja miesten erilaiset toimialat ja niiden toimintaedellytykset. Naisten yritykset ovat suurelta osin toiminimiä, joissa liikevaihto riittää useimmiten vain yrittäjän työllistymiseen. Kynnys työvoiman palkkaamiseen on korkealla ja tällöin kasvupyrkimyksetkin ovat luonnollisesti pienemmät. Toisaalta naisten yritykset ovat vakavaraisempia, ja naiset ottavat pienempiä riskejä kuin miehet. Taloustutkimus Oy:n tekemän, toukokuussa 2007 julkaistun Yrittäjänaisen arki - kyselytutkimuksen mukaan suurimpina ongelmina pidettiin juuri kalliita sosiaalikustannuksia, sijaisen saamisen vaikeutta sekä omaa varovaisuutta ja haluttomuutta riskien ottoon. 3

10 4 3 NAISYRITTÄJYYTTÄ KOSKEVAT MUUTOSTRENDIT JA KEHITTÄMISTYÖN VALTAKUNNALLISET HAASTEET 3.1 Naisyrittäjyyttä koskevat yhteiskunnalliset muutostrendit 2000-luvulle tultaessa on tilanne se, etteivät suuret teollisuusyritykset enää luo työpaikkoja siinä laajuudessa kuin aikaisemmin. Nykyään palveluala ja pienet yritykset ovat yhä tärkeämpiä työllistäjiä ja kilpailukyvyn turvaajia. Tässä keskustelussa naisyrittäjyydellä on tärkeä merkitys Väestön ikääntyminen Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa väestö ikääntyy ja suuret ikäluokat eläköityvät samalla kun syntyvyys laskee ja ikäluokat pienenevät. Väestön ikääntyminen on myös liiketoiminnallinen mahdollisuus, sillä vanhenevan väestön hyvinvointi- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa. Palveluyrittäjyyden kasvava kysyntä antaa tilaisuuden nimenomaan naisten yrittäjyydelle, sillä kyse on juuri perinteisistä naisten toimialoista, esimerkkinä hoivayrittäjyys. Palveluita tuottavien yritysten määrän voidaan olettaa kasvavan jatkossa myös yleisen tulotason nousun sekä yhteiskunnassa lisääntyvän yksilöllisyyden myötä. Palvelut ovatkin nykyään suurin ja nopeimmin kasvava yrittäjyyssektori. Uusyrittäjyydestä kolme neljäsosaa on palveluissa ja osuus nousee tästä vielä tulevaisuudessa. Palveluyrittäjyys on kasvanut Suomessa viimeiset kymmenen vuotta ja erityisesti aivan viime vuosien aikana. Kasvu on ollut sekä absoluuttista että suhteellista. Laman pohjaan verrattuna yrittäjien määrä on kasvanut palveluissa noin 31 prosenttia, kun rakentamisessa kasvu on ollut 18 prosenttia ja teollisuudessa vain 13 prosenttia. Kasvua on tapahtunut siis suurelta osin naisten toimialoilla, kun taas teollisuudessa yritysten määrä on kääntynyt laskuun luvulla. Palvelualojen sisällä yrittäjyyden painopiste on siirtynyt kiinteistö- ja liike-elämän palveluihin sekä terveys- ja sosiaalipalveluihin. Vastaavasti kaupan osuus on supistunut. Liikeelämän palvelualoilla uusia yrityksiä on perustettu runsaasti muun muassa siksi, että kauppa, rahoituslaitokset, teollisuus ja julkinen sektori ovat siirtyneet enenevässä määrin ostopalvelujen käyttöön. Kiinteistöpalvelualan yritysten määrän kasvua selittää rakennuskannan kasvu ja kiinteistöjen ylläpitopalveluiden yhtiöittäminen organisaatioiden keskittyessä ydintoimintaansa. Sosiaalipalvelualoilla yritysten määrää on kasvattanut puolestaan kuntien ostopalvelutoiminnan laajeneminen ja kolmannen sektorin yhteisöjen palvelutoimintojen yhtiöittäminen. Sosiaalipalveluille ennustetaankin tuntuvaa kasvua lähitulevaisuudessa. Sen sijaan terveyspalveluissa kasvu on ollut hitaampaa julkisen sektorin oman laajan palvelutuotannon vuoksi. Henkilökohtaisissa palveluissa liikuntapalvelut ovat kasvussa. Lisäksi kasvupotentiaalia on kotitalouspalveluissa, mitä on edesauttanut verotuksen kotitalousvähennysjärjestelmä vuodesta Vaikka palveluyrittäjyydessä nähdään huikeat kasvunäkymät niin lähimarkkinoilla kuin globaalistikin tarjottavissa palveluissa, palvelualoilla yritystoiminta ja alan tuottavuus on kehittynyt Suomessa kansainvälisten vertailujen mukaan hitaasti. Eurostatin tekemän kymmenen EU-maan ja Norjan välinen vertailu on kuitenkin osoittanut, että Suomessa oli tutkituista maista suhteellisesti vähiten palvelualojen ja kaupan yrityksiä. Suomessa talous ei siis ole niin palveluvaltaistunut kuin yleisesti oletetaan ja palveluyritysten suhteellinen osuus koko Suomen yritysmassasta on kasvanut hitaasti. Palvelualan potentiaalia ei siis ole täysin hyödynnetty Alueellinen tasa-arvo maaseudun elinkelpoisuuden säilyttäminen Väestön ikääntymisen ja vähentymisen seuraukset ovat voimakkaampia haja-asutusalueella kuin taajamissa, sillä kaupunkien työpaikat houkuttelevat maaseudun työikäistä väestöä ja muuttoliike maalta kaupunkeihin kasvaa. Maaseutua ei voi pitää elinvoimaisena ilman maaseudun monipuolistuvaa elinkeinorakennetta. Palveluiden turvaaminen ja elinkeinojen jatkuvuuden tukeminen ovat erittäin suuria haasteita harvaan asutulla maaseudulla.

11 5 Palvelusektoria uudistamalla kehitetään sekä palvelujen saatavuutta että maaseudun elinkeinorakennetta. Yksityisen palvelutuotannon, julkisten toimijoiden ja kolmannen sektorin toimintaedellytysten parantamisella ja yhteistyöllä on kasvava merkitys maaseudun palveluiden tuotannossa. Myös kunnan toimintapolitiikalla on merkittävä yhteys siihen, onnistuuko palvelujen tuottaminen yksityisesti vai ei. Yrittäjyys voi koskettaa yhä useampia joko sivutoimisena, päätoimisena tai limittäin palkkatyön rinnalla. Moniyrittäjyys on lisääntyvä mahdollisuus hankkia toimeentulo maaseudun sirpaleisista töistä myös naisille Maahanmuuttajanaisten yrittäjäpotentiaalin hyödyntäminen Suomen talouskasvun kannalta keskeisiä tekijöitä tulevaisuudessa ovat työn tuottavuuden kasvu ja työvoiman määrän kehitys. Ennusteiden mukaan työvoiman tarjonta on kääntymässä Suomessa voimakkaaseen laskuun ainakin vuodeksi. Muutoksen suuruudesta kertoo se, että yksin vuosien välisenä aikana työllisestä työvoimasta on ennakoitu poistuvan noin henkilöä. Tämä vastaa noin 30 prosenttia nykyisen työllisen työvoiman määrästä. Suomessa jo asuvilla maahanmuuttajilla sekä aktiivisella työperäisen maahanmuuton ja ulkomaalaisten yrittäjien houkuttelemisella Suomeen onkin tässä kontekstissa tärkeä rooli. Maahanmuuttajien osuus väestöstä on Suomessa edelleen varsin pieni, mutta 1990-luvulla osuus kasvoi Euroopan maista nopeimmin. Maahanmuuttajien yrittäjyysaktiivisuus, eli yrittäjien osuus työllisestä työvoimasta, on Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Suomessa noin 16 prosenttia. Syntyperäisten suomalaisten vastaava luku on vain 10 prosenttia. Maahanmuuttajien yritystoiminta on vilkastunut merkittävästi. Yrittäjien määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2001, kun valtaväestön joukossa määrä on pysynyt varsin vakaana. Yli puolet aktiivisesti toimivista maahanmuuttajayrityksestä on aloittanut toimintansa 2000-luvulla. Varsinkin naiset ovat aktivoituneet, sillä heitä on jo noin 29 prosenttia yrittäjistä Segregaation purkaminen yrittäjyydessä ja johtajuudessa Hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaan työelämän sukupuoleen perustuva eriytyminen, eli segregaatio, lisääntyi 1990-luvulla, vaikka naisten osuus työvoimasta on pitkään ollut lähes puolet. Valtaosa miehistä työskentelee siis edelleen miesvaltaisilla aloilla ja valtaosa naisista naisvaltaisilla aloilla. Naisvaltaisia aloja, joissa yli 70 prosenttia on naisia, ovat perinteisesti terveys- ja sosiaaliala, kasvatustieteet, palveluala ja humanistinen ala. Miesvaltaisia koulutusaloja ovat tekniikka, maa- ja metsätalous sekä luonnontieteet, joissa koulutetuista on miehiä yli 70 prosenttia. Tämä on leimallista myös naisyrittäjyydelle, vaikka yrittäjyys ei aina suoranaisesti liity koulutukseen. Näin on esimerkiksi silloin, kun puolisot työskentelevät samassa yrityksessä. Naisten koulutus- ja ammattialat liittyvät useimmiten yhteiskunnan tuottamiin koulutus- ja hyvinvointipalveluihin, joihin myös kohdistuu tällä hetkellä suuria uudistus- ja muutospaineita. Työmarkkinoiden voimakas segregaatio heijastuu lisäksi naisyrittäjyyden heikkona identiteettinä. Tämä tarkoittaa sitä, että kuva naisyrittäjistä muodostuu miesyrittäjistä luotujen kuvien ja normien mukaisesti, vaikka naisyrittäjyyden lainalaisuudet ovat erilaiset mitä miesyrittäjillä. Naisyrittäjyyttä ja yrittäjyyttä naisvaltaisilla aloilla rasittavat työmarkkinoiden segregaation ohella monet muut tekijät, jotka lisäävät epävarmuutta naisten vakinaisesta työllistymisestä ja vähentävät naisten halua ja mahdollisuuksia ryhtyä yrittäjäksi. Näitä ovat muun muassa perheen ja työn yhteensovittamisen vaikeus ja nk. lasikattoilmiö, jolla tarkoitetaan sitä, että naisten on vaikeampi päästä johtotehtäviin. Tarkasteltaessa kaikkien johtotehtävissä työskentelevien naisten osuuksia 1980-luvun alusta lähtien, havaitaan selvä lineaarinen kasvu aina vuoteen 1992 saakka. Vuonna 1980 naisten osuus kaikista johtotehtävissä toimivista oli 13 prosenttia, vuonna prosenttia,

Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007

Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007 Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007 projektin rahoitus Varsinais-Suomen liitto / maakunnan kehittämisraha sekä Turun seudun kehittämiskeskus projektin hallinnoija

Lisätiedot

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA Kyläkaupassa keskellä maailmaa Vahva ja elävästi verkostoitunut pohjoispohjalainen naisyrittäjyys menestyy ja on arvostettua. ProAgria Oulun Maaseutukeskus, Oulun

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liitto 2004 POHJALAISET NAISET. maaseudun naisten yrittäjyysohjelma

Pohjois-Pohjanmaan liitto 2004 POHJALAISET NAISET. maaseudun naisten yrittäjyysohjelma Pohjois-Pohjanmaan liitto 2004 POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelma POHJALAISET NAISET ohjelman sisällysluettelo 1. JOHDANTO JA TYÖTÄ OHJAAVA TAVOITETILA...3 2. TIIVISTELMÄ...5 3. NAISTEN

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen FT Maritta Pohls maritta.pohls@kolumbus.fi NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen SUOMALAISEN NAISEN ASEMA Tasa-arvolainsäädännön

Lisätiedot

ALUEELLISTEN NAISTEN RESURSSIKESKUSTEN KEHITTÄMISOHJELMA selvitys. NAVARA naisten voimavara. Mirja Erlund Liisa Horelli

ALUEELLISTEN NAISTEN RESURSSIKESKUSTEN KEHITTÄMISOHJELMA selvitys. NAVARA naisten voimavara. Mirja Erlund Liisa Horelli ALUEELLISTEN NAISTEN RESURSSIKESKUSTEN KEHITTÄMISOHJELMA selvitys NAVARA naisten voimavara Mirja Erlund Liisa Horelli SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 YHTEENVETO... 5 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TAVOITE... 7

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2014. Murroksia ja uudistumista

Yrityskatsaus 2014. Murroksia ja uudistumista Yrityskatsaus 2014 Murroksia ja uudistumista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 39/2014 Yrityskatsaus 2014 Murroksia ja uudistumista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky

Lisätiedot

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020

Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020 Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020 M a a s e u t u p o l i t i i k a n y h t e i s t y ö r y h m ä n j u l k a i s u j a 1 2010 Yrittäjyyden teemaryhmä Heikki Pietarinen (toim.) Maaseudun yrittäjyyden

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Luonnos 5 23.9.2013 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA LUONNOS 5 23.9.2013 Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden toteutumisen seuranta- ja arviointiraportti

Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden toteutumisen seuranta- ja arviointiraportti Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden toteutumisen seuranta- ja arviointiraportti Sisäasiainministeriön julkaisu Teema: Alueiden kehittäminen Taitto: Pentti Nuortimo

Lisätiedot

TOIMIVAT TYÖMARKKINAT OSAAJIA ja TYÖPAIKKOJA KESKI-SUOMEEN 2010

TOIMIVAT TYÖMARKKINAT OSAAJIA ja TYÖPAIKKOJA KESKI-SUOMEEN 2010 TOIMIVAT TYÖMARKKINAT OSAAJIA ja TYÖPAIKKOJA KESKI-SUOMEEN 2010 Kehittämisohjelma 2009 2013 Julkaisu B 171 ISBN 978-951-594-363-7 ISBN 978-951-594-364-4 (sähköinen versio) ISSN 0788-7043 KESKI-SUOMEN LIITTO

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013 2 Sisällysluettelo 1. Järviseudun nykytilan kuvaus...3 1.1. Alue...3 1.2. Väestö...3 1.3. Yritys- ja elinkeinorakenne sekä talous...7 1.4. Työllisyys...10 1.5. Koulutus

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

UUDENMAAN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2012 2015 Tarkastelun painopisteenä vuodet 2012 2013

UUDENMAAN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2012 2015 Tarkastelun painopisteenä vuodet 2012 2013 UUDENMAAN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2012 2015 Tarkastelun painopisteenä vuodet 2012 2013 Uudenmaan liiton julkaisuja B 45-2011 Uudenmaan liiton julkaisuja B 45-2011 Uudenmaan maakuntaohjelman

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet OPTIMI Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia vuoteen 21 Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen Kehittämiskeskus Oy Häme OPTIMI Hämeenlinnan

Lisätiedot

Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla

Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla Uudenmaan liiton julkaisuja C 45-2004 Uudenmaan liitto Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Kuluttajaekonomia. Hoivapalveluyrittäminen maatilan yhteydessä haasteita ja mahdollisuuksia

Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Kuluttajaekonomia. Hoivapalveluyrittäminen maatilan yhteydessä haasteita ja mahdollisuuksia Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Kuluttajaekonomia Hoivapalveluyrittäminen maatilan yhteydessä haasteita ja mahdollisuuksia Eeva Juva 012490844 Maisterintutkielma Kevät 2009 Kiitokset Tämän maisterintutkielman

Lisätiedot

ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB

ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB Yrittajyysohjelma_v2.indd 1 21.5.2010 00:57:41 Yrittäjyysohjelma 2010 Suomen Kristillisdemokraatit r.p. Sisältö 1. Yrittäjä sitä työtä luo 3 2. Perustietoa suomalaisesta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot