Rakentavasti rannoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentavasti rannoille"

Transkriptio

1 Rakentavasti rannoille YLEISKAAVOITUKSESTA HYÖTYÄ KAIKILLE 1 Kuva: Lentokuva Vallas Oy/Hannu Vallas

2 Sisältö Rantoja kannattaa suunnitella... 3 Erilaisia suunnittelun ja ohjauksen välineitä käytettävissä... 4 Yleiskaava luo mahdollisuuksia... 5 Yleiskaavalla päätetään maankäytöstä ja rakentamisesta... 6 Keinoja tasapuolisuuden toteuttamiseksi... 8 Kaava syntyy vuorovaikutuksessa... 9 Selvitykset ja vaikutusten arviointi varmistavat hyvän lopputuloksen Lisätietoja

3 Rantoja kannattaa suunnitella Rannat ovat tärkeä voimavara erityisesti maaseudun ja saariston kunnille. Rannoille suuntautuu asumista, vapaa-ajan viettoa ja elinkeinotoimintaa. aankäytön suunnittelun avulla eri toiminnat sovitetaan yhteen ja ennakoidaan kunnalle koituvat velvoitteet ja kustannukset. Rantojen käyttö on tärkeä osa kunnan strategista kehittämistä. aankäytön suunnittelun aikana kunta luo pelisäännöt sille, mitä, mihin ja kuinka paljon rannalle voidaan rakentaa. Eri maanomistajat saavat luonnonoloihin suhteutetut, yhtäläiset mahdollisuudet rakentamiseen. Rakentamismahdollisuudet säilyvät, vaikka niitä ei heti toteutettaisikaan. Kun kunta on laatinut rakentamista ohjaavan yleiskaavan, se voi myöntää rakennusluvat yleiskaavan perusteella. Ilman kaavaakin voidaan rakentaa, mutta uuden rakennuksen rakentamiseen tarvitaan alueellisen ympäristökeskuksen poikkeamispäätös. Käyttötarkoituksen muutokset ratkaisee kunta. Kaavoituksella kunta turvaa rantojen käytön mahdollisuudet myös tuleville sukupolville. Kun rakentaminen sovitetaan maisemaan ja muuhun ympäristöön, luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle. Samalla ehkäistään ympäristöhaittoja ja turvataan rantaluonnon monimuotoisuuden säilyminen. ökkikunta loma-asutuksen määrä huomattava mökkiläisten houkuttelu vakituisiksi asukkaiksi tärkeää muun väestön väheneminen vapauttaa palvelukapasiteettia Kasvukunta rannat uhkaavat sulkeutua vesihuolto alkaa vaatia erityisjärjestelyjä palveluinvestoinnit välttämättömiä rantaa jätettävä myös taajamaväestön tarpeisiin atkailukunta rantamaisemat ja luonnon arvot houkuttelevat matkailijoita rakentamisen ja toimintojen määrässä ja sijoituksessa otetaan huomioon ympäristön arvot investoinnit infrastruktuuriin ökkikunta, kasvukunta ja matkailukunta ovat pelkistettyjä esimerkkejä kunnista, joissa rantojen merkitys kunnan kehittämisessä on erilainen. 3

4 Erilaisia suunnittelun ja ohjauksen välineitä käytettävissä Kunta päättää rantojen maankäytön suunnittelusta kehittämistarpeidensa mukaan. Ranta-alueilla tyypillisiä suunnittelun välineitä ovat rakentamista ohjaavat rantayleiskaavat ja ranta-asemakaavat, mutta myös muita välineitä voidaan käyttää. Strateginen keskustelu, perustietojen kartoittaminen ja yleispiirteinen maankäytön suunnittelu tarjoavat hyvän lähtökohdan lupaharkinnalle ja tarpeen mukaan myös yksityiskohtaiselle suunnittelulle. Rakennusjärjestyksessä voidaan antaa kaavoja täydentäviä paikallisista oloista johtuvia määräyksiä rakentamisesta. Rantojen käytön strategia määrittää kunnan rantojen kehittämisen tavoitteet Yleispiirteinen yleiskaava, jolla ei suoraan ohjata rakentamista Rakentamista ohjaava rantayleiskaava (maankäyttö- ja rakennuslain 72 1 mom.) Ranta-asemakaava suhteuttaa rantojen maankäytön kunnan muuhun maankäyttöön ja osoittaa tarkemmin suunniteltavat alueet turvaa rakentamismahdollisuudet, vapaan rannan säilymisen ja suojelutavoitteiden toteuttamisen ohjaa pääasiassa loma-asutusta maanomistaja voi laatia Asemakaava ohjaa maankäyttöä ja rakentamista taajamissa tai niiden tuntumassa Rakennusjärjestys Rantarakentamisen linjaukset täydentää kaavamääräyksiä voi osoittaa rannat, joilla ei ole suunnittelutarvetta toimii poikkeamismenettelyn tausta-aineistona Kuva: Lentokuva Vallas Oy/Hannu Vallas Rakentamista ohjaavaa kaavaa odotettaessa rannalle voidaan rakentaa poikkeamismenettelyllä. Poikkeamisharkinnan tulee perustua kunnassa hyväksyttyihin linjauksiin sekä riittävään tietoon kunnan oloista ja halutusta kehityksestä. 4

5 Yleiskaava luo mahdollisuuksia Rantayleiskaavoitus on tarkoitettu pääasiallisesti loma-asumisen suunnitteluun, mutta sillä voidaan osoittaa alueita myös vakituista asutusta varten. Alueiden soveltuvuus vakituiseen asutukseen tutkitaan kaavaa laadittaessa. Kaavassa voidaan myös määritellä ne edellytykset, joiden nojalla rakennuspaikan soveltuvuus vakituiseen asumiseen ratkaistaan. Vakituisen asumisen suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä: kunnan edellytykset palveluvelvoitteiden hoitamiseksi yhdyskuntarakenne ja liikenneyhteydet alueella jo olevan pysyvän asutuksen määrä ja sijainti palo- ja pelastustoimen kannalta riittävä kulkuyhteys vesi- ja jätehuollon järjestämismahdollisuudet ympäristön herkkyydestä johtuvat rajoitukset Yleiskaava turvaa kuntalaisille mahdollisuuden virkistäytyä rannoilla. Vapaat rannat osoitetaan yleensä maa- ja metsätalousalueiksi, joita voidaan hyödyntää jokamiehenoikeuden periaattein. Varsinaisia virkistysalueita yleiskaavoissa on melko vähän, ja nekin on yleensä osoitettu jo maakuntakaavoissa. Kunta voi edistää virkistysalueiden muodostamista hankkimalla sopivia maa-alueita ja tekemällä yhteistyötä toisten kuntien kanssa. aankäytön suunnittelu luo edellytyksiä matkailuelinkeinon kehittämiselle. Rantaluonto, maisema ja perinteinen asutus ovat vetovoimatekijöitä, joita kaavoituksella voidaan vaalia ja kehittää. Kaava-alueella voi olla rakentamattomia tai harvaan rakennettuja, erämaaluonteisia alueita, jotka soveltuvat esimerkiksi vaellukseen, veneilyyn, melontaan, kalastukseen sekä metsästykseen. Suurten järvien alueilla, rannikolla ja saaristossa kaavoituksella voidaan tukea veneilyn, venereittien, satamien ja niihin liittyvien palvelujen kehittämistä. 5

6 Yleiskaavalla päätetään maankäytöstä ja rakentamisesta Rantayleiskaava laaditaan yleensä siten, että sen perusteella voidaan myöntää rakennuslupia rannalle rakentamiseen (maankäyttö- ja rakennuslain 72 1 mom.). Yleiskaavan yleispiirteisyyden vuoksi sillä ei kuitenkaan ratkaista kaikkia rakentamiseen liittyviä asioista, vaan niistä päätetään myöhemmin rakennusluvan yhteydessä. ahdolliset poikkeukset yleiskaavasta ratkaisee yleensä kunta. Yleiskaavalla päätetään, mihin saa rakentaa ja mitkä alueet säilytetään rakentamattomina. yös alueiden käyttötarkoitus ratkaistaan. Rakentamisalueet (esimerkiksi loma-asuntojen alueet) osoitetaan yleiskaavan mukaisella tarkkuudella, eikä yksittäisten rakennuspaikkojen rajoja tarvitse esittää. Rakennusten sijainti ratkaistaan rakennuslupavaiheessa. Rakentamista ohjaavassa yleiskaavassa rakennuspaikkojen lukumäärä osoitetaan kiinteistökohtaisesti. yös kunkin rakennuspaikan rakennusoikeus on tarpeen osoittaa. Lisäksi voidaan antaa määräyksiä esimerkiksi rakennusoikeuden jakautumisesta eri rakennusten kesken. Yleiskaavassa voidaan antaa myös muita, esimerkiksi rakennuspaikan kokoa ja rakentamistapaa koskevia määräyksiä. Siinä voidaan määrätä, mille etäisyydelle rannasta rakennukset saa sijoittaa tai mille korkeudelle alin lattiataso on rakennettava. Jätevesien käsittelystä päätetään yleensä rakennusluvan yhteydessä. Rantayleiskaavalla turvataan rakentamattomiksi tarkoitettujen rantojen säilyminen sellaisina. Rakentamisalueita ryhmittelemällä rakentamattomat alueet saadaan mahdollisimman yhtenäisiksi ja käyttökelpoisiksi. Ne osoitetaan yleisimmin maa- ja metsätalousalueiksi. Luonnonarvojen säilyminen turvataan tarpeellisin aluevarauksin ja suojelumääräyksin. 6

7 T T A T RA RA W AO V SL AO AO AO V AT AT AT T RA RA RA/AO AT RA RA m Uusi rakennuspaikka Olemassa oleva rakennuspaikka AT Kyläalue AO Erillispientalojen alue RA/AO Loma-asuntojen tai erillispientalojen alue RA Omarantaisten loma-asuntojen alue aa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta aa- ja metsätalousvaltainen alue T aatalousalue A aisemallisesti arvokas peltoalue V Virkistysalue W Vesialue SL Luonnonsuojelualue 7

8 Keinoja tasapuolisuuden toteuttamiseksi Rantayleiskaavoituksessa maanomistajien tasapuolista kohtelua toteutetaan mitoitusperiaatteiden avulla. itoitus tarkoittaa rantarakentamisen määrän ja sijainnin määrittelyä, ja se ilmoitetaan yleensä rakennuspaikkojen lukumääränä rantaviivan kilometriä kohden. Kaavassa voidaan muodostaa mitoitusvyöhykkeitä, joille määritellään olosuhteisiin sopiva rantarakennuspaikkojen enimmäismäärä. Esimerkiksi luonnonoloiltaan herkille alueille osoitetaan vähemmän rakentamista kuin kulutusta paremmin kestäville. Yhdyskuntarakenteellisesti edullisille alueille voidaan osoittaa muita alueita enemmän rakennuspaikkoja vakituista asumista varten. itoitusvyöhykkeet voivat perustua yhdyskuntarakenteelliseen sijaintiin luonnonarvoihin ja luonnon herkkyyteen maiseman herkkyyteen vesistön ominaisuuksiin vesihuollon järjestämismahdollisuuksiin Kunkin kiinteistön rantarakennuspaikkojen kokonaismäärä määritellään muunnetun rantaviivan (mitoitusrantaviivan) perusteella. uunnettu rantaviiva lasketaan kertomalla peruskartalta mitattu rantaviivan pituus muuntokertoimilla, jotka määritellään rantaviivan muodon ja muiden ominaisuuksien perusteella. aanomistajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi on tarpeen ottaa huomioon aikaisemmin hyödynnetty rakennusoikeus eli tiloista jo ennen kaavoitusta lohkottujen rakennuspaikkojen määrä. Laskentaperiaatetta kutsutaan emätilaperiaatteeksi. Kiinteistön mitoituksen laskeminen: kiinteistö B sijaitsee vyöhykkeellä, jonka mitoitus on viisi rakennuspaikkaa muunnetun rantaviivan kilometriä kohden kiinteistön emätilan A ( ) muunnetun rantaviivan pituus on ollut yksi kilometri, mikä oikeuttaa viiteen rakennuspaikkaan emätilasta A on muodostettu kolme kiinteistöä B, C ja D kiinteistöt C ja D muodostavat kumpikin yhden rakennuspaikan (niiden muunnetun rantaviivan pituus on yhteensä 200 metriä). kiinteistölle B jää kolme rakennuspaikkaa (muunnetun rantaviivan pituus 800 metriä) 8

9 Kaava syntyy vuorovaikutuksessa Kaavan laadinta on ammattitaitoa vaativa suunnittelu- ja vuorovaikutusprosessi. Sen laajuuteen vaikuttavat kaavan tarkoitus, kaava-alueen koko ja osallisten määrä. Osallisten on saatava alusta alkaen tietoa kaavoituksesta, ja heille on varattava mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun. Valmisteluun liittyy myös monenlaista viranomaisyhteistyötä. Kaavan hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto. Ranta-alueilla osallisia voivat olla alueen maanomistajat, vakituiset asukkaat ja loma-asukkaat sekä vesialueiden omistajat muut kunnan asukkaat, jotka käyttävät kaavoitettavaa aluetta esimerkiksi virkistykseen kunnan rakennus- ja ympäristöviranomaiset ja muut hallintokunnat sekä naapurikunnat alueellinen ympäristökeskus ja muut valtion viranomaiset maakunnan liitto maan tai veden omistajia tai asukkaita edustavat yhdistykset vesihuoltolaitokset, tie- ja vesiosuuskunnat kalastajia ja veneilijöitä edustavat yhteisöt, virkistysalueyhdistykset ympäristö- tai luonnonsuojeluyhdistykset Suunnittelu Päätöksenteko Tiedottaminen ja osallistuminen Aloitus Alustavat tavoitteet Selvitystarpeet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Päätös kaavan laadinnasta OAS:n käsittely Viranomaisneuvottelu Ilmoitus vireilletulosta OAS:sta tiedottaminen Valmistelu Selvitysten laadinta Vaihtoehdot itoitusperiaatteet Vaikutusten arviointi Kaavaluonnoksen/valmisteluaineiston asettaminen nähtäville Osallistumista ja viranomaisyhteistyötä tarpeen mukaan ielipiteet (ja lausunnot) Palautteen käsittely Kaavaehdotuksen laadinta Ehdotus Kaavaehdotuksen asettaminen nähtäville uistutukset ja lausunnot Yhteenveto muistutuksista ja lausunnoista Viranomaisneuvottelu Vastaus muistutusten tekijöille (pyydettäessä) Hyväksyminen Kaavan hyväksyminen kunnanvaltuustossa Tiedottaminen hyväksymisestä Kuulutus voimaantulosta 9

10 Selvitykset ja vaikutusten arviointi varmistavat hyvän lopputuloksen Kaavaa laadittaessa tehdään erilaisia selvityksiä päätöksenteon pohjaksi, eri vaihtoehtojen vertaamiseksi sekä kaavan vaikutusten arvioimiseksi. Selvitysten ja arviointien laajuus suhteutetaan kaavasta aiheutuviin muutoksiin. Yksityiskohtaisia selvityksiä ei tehdä asioista, joihin kaava ei juuri vaikuta. Tulvariskien selvittäminen kuuluu kaavoitukseen. Laajojen tulvien todennäköisyys kasvaa, kun ilmastonmuutos lisää sateen määrää ja tuulen voimakkuutta. Ranta-alueiden suunnittelussa selvitetään tarpeen mukaan yhdyskuntarakenne ja liikenneyhteydet väestökehitys ja palvelutarpeet elinkeinotoimintojen kehittämismahdollisuudet virkistys- ja ulkoilutarpeet ja -mahdollisuudet luontoarvot ja maiseman ominaispiirteet kulttuuriympäristön ominaispiirteet vesistön ominaispiirteet ja kuormitus rantojen rakennettavuus ja vesihuollon järjestämismahdollisuudet tulvariskit mahdolliset ympäristön häiriötekijät maanomistusolot Kuva: Kari Rantakokko 10

11 Lisätietoja Kuntien kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaiset Alueelliset ympäristökeskukset Ympäristöministeriön julkaisut Rantojen maankäytön suunnittelu (Ympäristöopas 120, 2005) aankäyttö- ja rakennuslain rantayleiskaavoja koskeva selvitys (Suomen ympäristö 615, 2003) Rannalle rakentaminen (esite 2001) Ympäristöhallinnon verkkopalvelu > maankäyttö ja rakentaminen > maankäytön suunnittelu > rantojen suunnittelu tietoa rantojen suunnittelusta ja rakentamisesta poikkeamisperiaatteet rantarakentamisessa rantojen suunnittelua ja rakentamista koskevat julkaisut ja esitteet > alueelliset ympäristökeskukset alueellisten ympäristökeskusten yhteystiedot 11

12 Kasarmikatu 25, PL 35, Valtioneuvosto puh. (09) 16007, Ympäristöministeriön esite maaliskuu 2005 Soprano Communications Oy Esite on painettu ympäristömerkin saaneelle paperille. ISBN

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

Herrankukkaron asemakaava

Herrankukkaron asemakaava NAANTALIN KAUPUNKI Herrankukkaron asemakaava P23098P001 1 (16) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelun lähtökohdat... 2 3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet...

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIKIN ALUEELLE Mustasaaren kunnassa, joka koskee 7.11.2011 päivättyä osayleiskaavakarttaa mittakaavassa 1:7 500. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvää ympäristöä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 2000

Yhteistyöllä hyvää ympäristöä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 2000 Yhteistyöllä hyvää ympäristöä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 2000 Sisältö Uusi maankäyttö- ja... 3 rakennuslaki Kaavoitus vaikuttaa jokaisen... 4 elinympäristöön Tavoitteena aito vuorovaikutus... 6 ja yhteistyö

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS

JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS Kouvolan kaupunki Maankäyttö Maankäytön suunnittelu KAAVASELOSTUS JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS SONNANJÄRVEN PAJULAHDENNIEMEN JA NISKAJÄR- VEN RIIHINIEMEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS INKOON KUNTA Kuruuddenin ranta-asemakaavan tarkistus KAAVAEHDOTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 15.05.2014 1/21 1 Perus- ja tunnistetiedot Kunta: Kaavan laatija: Inkoon kunta Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka liittyy 10.2.2013 päivättyyn ja 30.5.2013 korjattuun Lestijärven ranta-asemakaavan korttelia 26 sekä lähivirkistysaluetta koskevaan ranta-asemakaavakarttaan 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Maankäytön makupaloja

Maankäytön makupaloja Virrat Keuruu Mänttä-Vilppula Ruovesi Juupajoki Maankäytön makupaloja vertailutietoa ja ideoita kuntien maankäytön ohjaukseen Kangasala Pälkäne Esipuhe Sisällys Tämän Maankäytön makupaloja -raportin tavoitteena

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee 15.1.2014 päivättyä ja 30.1.2014 tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:..

Lisätiedot

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V as taanottaja Keuruun kaupunki A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P äivämäärä 1.10.2012, tark. 19.12.2013 KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 1 T arkastus 17.6.2014 P äivämäärä 1.10.2012,

Lisätiedot

SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI

SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI Rantayleiskaavan muutos koskee Savonlinnan kaupungin Rönkönvaaran kylässä sijaitsevaa Saunaniemen tilaa RN:o 3:32. SELOSTUS Tekninen

Lisätiedot

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Arvoisa kuntapäättäjä Onnittelemme Sinua, olet saanut hoitaaksesi merkittävän luottamustehtävän kunnassasi. Teemme sinulle ehdotuksia

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011 NAANTALIN KAUPUNKI Röölän taajamaosayleiskaava Työ: 22118 Turku, 12.8.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja

Lisätiedot

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ SIKUALAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN LUONNOS 27.11.2014, EHDOTUS 28.3.2015 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 2. TIIVISTELMÄ... 5

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Rosalan kylä Rosala by. Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Rosalan kylä Rosala by. Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun Rosalan kylä Rosala by Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan Kiinteistöt Fastigheten Hasselbacka 322-507-20-0 Julibacken 322-507-20-1 Hasselberga 322-507-20-2

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2013

KAAVOITUSKATSAUS 2013 Mäntyharjun kunta Tekniset palvelut KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tekninen lautakunta 10.12.2013 68 Kunnanhallitus 13.01.2014 1 2 Kaavoituskatsaus 2013 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. KAAVOITUKSEEN VAIKUTTAMINEN...

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot