HANKE-ESITE JA VUOROVAIKUTUS- SUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKE-ESITE JA VUOROVAIKUTUS- SUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen HAUKILUOMAN YLEISSUUNNITELMA HANKE-ESITE JA VUOROVAIKUTUS- SUUNNITELMA

2 2

3 SISÄLTÖ 1. Hanke-esitteen ja vuorovaikutussuunnitelman tarkoitus 5 2. Mikä on yleissuunnitelma ja miksi se laaditaan? 5 4. Suunnitteluvaiheet 6 5. Suunnittelualue Alueen historia, aluerakenne ja asemakaavoitus Palvelut Viheralueet Väestö 8 6. Suunnittelutilanne Maakuntakaava Kantakaupungin yleiskaava Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella (EHYT-työ) 0 7. Laaditut ja vireillä olevat selvitykset ja 1980-lukujen asuinalueiden inventointi ja arviointi Haukiluoman ympäristö- ja maisemaselvitys Korttelikorttiraportti Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvitys 0 8. Vaikutusten arviointi 1 9. Vuorovaikutussuunnitelma Yhteistyötahot Nähtävillä olot Työpaja ja asukasilta Internet Aikataulu ja jatkotoimenpiteet Yhteystiedot 2 3

4 4

5 Haukiluoman yleissuunnitelma 1. Hanke-esitteen ja vuorovaikutussuunnitelman tarkoitus Tämä yleissuunnitelman hanke-esite on laadittu, jotta asukkaiden, muiden sidosryhmien ja hankkeesta kiinnostuneiden olisi helppo seurata hankkeen etenemistä ja osallistua siihen. 2. Mikä on yleissuunnitelma ja miksi se laaditaan? Yleissuunnitelma ei ole kaava, vaan yleispiirteinen suunnitelma, joka laaditaan yksityiskohtaisemman suunnittelun (asemakaavan) pohjaksi. Yleissuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia. Täydennysrakentaminen on ajankohtaista koko kantakaupungin alueella. Sen laadukas toteuttaminen vaatii usein yhtenäisen alueen, esim. kaupunginosan, tutkimista kokonaisuutena. Haukiluoman alueella ja sen läheisyydessä on esim. voimassa olevan kantakaupungin yleiskaavan toteuttamattomia varantoja ja niiden tarkempi suunnittelu yhdessä koko Haukiluoman kokonaisuuden kanssa on tarpeellista hyvän, yhtenäisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Kuva 1. Viistokuva Haukiluoman länsiosasta.

6 3. Yleissuunnitelman tavoitteet Yleissuunnitelman tarkoituksena on tutkia täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Haukiluomassa alueen kokonaisrakenne, kaupunkikuva ja ympäristön arvot huomioon ottaen. Koko kantakaupungin alueella täydennysrakentamisen mitoitusta tutkitaan Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella selvityksessä. Yleissuunnitelmassa täydennysrakentamisen tavoitteena on monipuolinen, elinkaariasumista edistävä asuntojakauma sekä palveluiden turvaaminen, kaupunkikuvallisen yhtenäisyyden sekä viheryhteyksien säilyttäminen, kevyen ja joukkoliikenteen edistäminen sekä pysäköintiratkaisujen kehittäminen. 4. Suunnitteluvaiheet Yleissuunnitelma on käynnistetty perusselvitysvaiheella, jossa kootaan tiedot alueen nykytilanteesta. Tämä tarkoittaa mm. palvelujen, kevyen ja julkisen liikenteen yhteyksien, väestötietojen, arkkitehtuurin erityispiirteiden, asemakaavatilanteen ja nykyisen rakennusoikeuden, käytetyn kerrosalan ja tonttitehokkuuden, hissitilanteen, pysäköintipaikkojen, asuntojakauman, luonto- ja viheraluetietojen, kunnallistekniikan saneeraustarpeiden ja ympäristön häiriötekijöiden kartoitusta. Työtä varten on laadittu ympäristö- ja maisemaselvitys sekä rakennetun ympäristön selvitys. Perusselvitysvaiheen jälkeen laaditaan luonnos, jossa tutkitaan alueelle soveltuvia vaihtoehtoisia täydennysrakentamisen toteuttamistapoja ja täydennysrakentamisen mitoitusta. Luonnosten pohjalta kehitetään varsinainen yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmasta laaditaan havainnekuva koko alueelta. Havainnekuvasta käy ilmi alueen liittyminen lähiympäristöön ja liikenneverkkoon. Haukiluoman keskustasta laaditaan lisäksi tarkempi tarkastelu esim. 1:2000, josta selviää nykyinen rakennuskanta ja suunniteltu lisärakentaminen, pysäköintijärjestelyt, viheralueet, kevyen liikenteen yhteydet jne. Yleissuunnitelmaan liitetään tarvittaessa yleispiirteiset jatkosuunnitteluohjeet. 6

7 5. Suunnittelualue Haukiluoman yleissuunnitelma-alue sijaitsee kantakaupungin luoteisosassa noin 10 km etäisyydellä kaupungin keskustasta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 38 hehtaaria. Pohjoisessa alue rajautuu Tampereen ja Ylöjärven välisellä rajalla olevaan Hatolan asuinalueeseen, idässä metsään, etelässä metsään ja Myllypuronkatuun, sekä lännessä Ikurintiehen. Alue on suurimmalta osaltaan kaupungin maanomistuksessa Alueen historia, aluerakenne ja asemakaavoitus Haukiluoma on pientalovaltaisesti painottunut asuinalue. Alueen kerrostaloista puolet on valmistunut 1970-luvun lopussa ja puolet 1980-luvulla. Rivitalot on rakennettu 1980-luvulla ja omakotitalot 70- ja 80-lukujen vaihteessa. Iso osa asuinkiinteistöistä rajautuu puistoon tai metsään. Haukiluoma kaavoitettiin vuonna 1976 ja ensimmäiset korttelit toteutettiin vuonna Aluerakentamisen katsotaan valmistuneen vuonna Suhteellisen nopeasta rakentumisesta huolimatta alueen rakennuskanta on vaihtelevaa niin rakennustyypeiltään kuin arkkitehtoniselta ilmeeltään luvun alueelle tyypillisesti Haukiluoma on sangen pientalovaltainen. Alueen ytimessä on päiväkodin, lähikaupan ja lamellikerrostalojen kortteleita. Alueen voimassa olevat asemakaavat on rakennusoikeudeltaan pääosin toteutettu. Alueella ei ole vireillä uusia asemakaavoja. Kuva 2. Suunnittelualueen alustava rajaus. 7

8 5.2. Palvelut Haukiluoman keskustassa, Tyvikadulla sijaitsee kaksi liikerakennusta, joista toisessa on K-Extralähikauppa ja toisessa neuvola, päiväkoti, kampaamo ja pub. Isommat kaupalliset palvelut löytyvät kolmen kilometrin päästä Lielahdesta. Terveysasema sijaitsee Tesomalla, noin kahden kilometrin etäisyydellä Haukiluoman keskustasta. Lähin koulu on alueelta noin kilometri itään sijaitseva Lamminpään alakoulu, osoitteessa Kortesuontie Viheralueet Aluetta ympäröivät viheralueet, pohjoisessa Ylöjärven Murronmaa, idässä, etelässä ja lännessä m leveä viheralue. Alueen keskelle jää Haukiluomanpuisto, jossa on urheilukenttä Väestö Alueella on yhteensä noin asukasta. Asukasmäärä on laskenut voimakkaasti, sillä v asukkaita oli 673 vähemmän kuin v Taulukko 1. Ikäluokan prosenttiosuus koko väestöstä. Haukiluoman alue Läntinen palvelualue Koko Tampere 0-6 v. 8 % 8 % 7 % 7-15 v. 8 % 10 % 8,5 % v. 72 % 66 % 69 % yli 64 v. 12 % 16 % 15,5 % 8

9 Haukiluoman yleissuunnitelma 6. Suunnittelutilanne 6.1. Maakuntakaava Vahvistetussa Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa Haukiluoman alue on osoitettu kokonaisuudessaan taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkintä voi sisältää kaupan palvelujen ja hallinnon ja työpaikkatoimintojen alueita sekä pienehköjä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alueita. Haukiluoman selännealueelle on osoitettu pohjois-eteläsuunnassa kulkeva viheryhteystarve Kantakaupungin yleiskaava Kantakaupungin yleiskaavassa, joka on vahvistettu , Haukiluoman asuinalueet on osoitettu pääasiassa pientalovaltaisiksi asuinalueiksi (AP). Tyvikadun varressa, Haukiluoman keskustassa, on kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK) sekä pienet lähikeskustoimintojen (C-11) ja julkisten palvelujen ja hallinnon (PY) alueet. Alueen itäreunassa ja paikoitellen alueen keskelläkin sijaitsee luonnonmukainen lähivirkistysalue (VLL). Virkistysalueen läpi kulkee yleiskaavan mukainen pääulkoilureitti. Kuva 3 (yllä vasemmalla). Ote maakuntakaavasta. Kuva 4 (alla vasemmalla). Ote yleiskaavasta. Kuva 5. (oikealla). Viherverkko ja suojelu. Ote yleiskaavasta.

10 6.3. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella (EHYT) Haukiluoman alueen yleissuunnitelma laaditaan osana Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella (EHYT) hanketta. EHYT koskee koko kantakaupungin aluetta ja sen tarkoituksena on etsiä asuntorakentamiseen soveltuvia alueita olevaa kaupunkirakennetta täydentäen ja jatkaen. Hankkeessa painotetaan täydennysrakentamista nykyisissä asuntokortteleissa, mutta selvitetään myös alueiden käyttötarkoituksen muutoksen tarpeita, sekä täydennysrakentamisen mahdollisuuksia muun kuin asuinrakentamisen tarpeisiin. Työn keskeinen näkökulma on arjen asuin- ja elinympäristön parantamisessa. Tarkoituksena on luoda edellytyksiä palvelujen säilymiselle ja kehittymiselle, toimivalle joukkoliikenteelle, liikkumistarpeen vähentämiselle sekä luonnonalueiden ja varojen säästämiselle. Tilaa haetaan paitsi uudelle myös uudentyyppiselle asuinrakentamiselle, jotta esimerkiksi elämäntilanteen muutos ei edellyttäisi asuinalueen vaihtoa. Myös viheralueverkon riittävyys, laatu ja saavutettavuus otetaan huomioon. Työ sisältyy kaupunginhallituksen suunnittelujaoston vuonna 2008 hyväksymään yleiskaavoitusohjelmaan ja sen vireille tulosta on ilmoitettu vuoden 2009 kaavoitusohjelmassa. Työstä vastaa Kaupunkiympäristön kehittämisen maankäytön suunnittelu ja sitä ovat valmistelemassa Kiinteistötoimi, Asuntotoimi ja Rakennusvalvonta. Työssä pyritään laajaan yhteistyöhön asukkaiden, sidosryhmien ja kaupungin eri toimijoiden kanssa. 7. Laaditut ja vireillä olevat selvitykset ja 1980-lukujen asuinalueiden inventointi ja arviointi EHYT-työn puitteissa on vuonna 2010 valmistunut ja 1980 lukujen asuinalueiden inventointi ja arvottaminen-selvitys, jossa selvitetään Tampereen keskustan ulkopuolelle sijoittuvien 60- ja 80- lukujen asuinalueiden kulttuurihistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Yksi alueista, joita selvitys koskee, on Haukiluoma. Selvitykseen liittyy erillinen korttelikorttiraportti ( ), jossa kartoitettiin alueen alkuperäinen ns. lähiökauden asemakaava, asemakaavatilanne ja alueella tapahtuneet asemakaavamuutokset, rakennusten rakennusvuodet ja kerrosluvut sekä valokuvattiin alueiden rakennukset kortteleittain Haukiluoman maisema- ja luontoselvitys Selvitys on laadittu vuonna 2010 sekä yleissuunnitelman että asemakaavoituksen pohjaksi. Selvityksen tavoitteena on antaa riittävä kokonaiskuva selvitysalueen luonnon ja maiseman ominais- ja erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista alueen rakennettavuuteen ja maankäytön suunnitteluun. Erityistavoitteena on maakuntakaavan mukaisen seudullisen viheryhteyden sijainnin ja riittävän leveyden tutkiminen Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvitys Tampereen kaupunki on laatinut Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvityksen (KYMS) vuonna

11 8. Vaikutusten arviointi Yleissuunnitelman yhteydessä tutkitaan suunnitelman vaikutuksia mm. kaupunkikuvaan, liikennejärjestelyiden toimivuuteen, viherverkkoon, palveluiden saavutettavuuteen ja ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. Vaikutuksia arvioidaan suhteessa työlle asetettuihin ja työn aikana täsmentyviin tavoitteisiin ja siinä huomioidaan asukaspalaute. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista, kaavoituksen yhteydessä laadittavaa vaikutusten arviointia ei yleissuunnitelmasta laadita. 9. Vuorovaikutussuunnitelma 9.1. Yhteistyötahot Yleissuunnitelma laaditaan yhteistyössä alueen asukkaiden, omakotiyhdistyksen (Ikuri-Haukiluoman Omakotiyhdistys ry.), elinkeinonharjoittajien, kiinteistönomistajien ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Pirkanmaan maakuntamuseon ja Tampereen ev. lut. seurakunnan kanssa. Tarvittaessa kuullaan lisäksi Pirkanmaan ympäristökeskusta, Tampereen Sähköverkko Oy: tä, Tampereen Kaukolämpö Oy:tä ja Tampereen Vettä. Suunnittelutyötä seuraa Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta. Hankkeella on lisäksi kaupungin eri toimialoilta koottu ohjausryhmä Nähtävillä olot asetetaan nähtäville Palvelupiste Frenckelliin ja Tampereen kaupungin Internet-sivuille, ja siitä voi jättää palautetta välisenä aikana. Myös yleissuunnitelmaluonnos asetetaan nähtäville mielipiteiden antamista varten Työpaja ja asukasilta Yleissuunnitelman aloitusvaiheessa järjestetään työpajatyyppinen asukasilta, jossa esitellään hankkeen lähtökohtia ja kootaan asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia Haukiluomasta sekä mielipiteitä alueen kehittämisestä. Työpaja valmistellaan yhdessä Länsi-Alvarin kanssa, joka on asukkaiden ja kaupungin yhteistyöelin. Yleissuunnitelmaluonnosta esitellään myöhemmin järjestettävässä asukasillassa Internet Haukiluoman yleissuunnitelman Internet-sivut löytyvät EHYT-hankkeen alta osoitteesta: yleissuunnitelmat.html Sivuilta voi seurata suunnitelman etenemistä, tutustua selvitysmateriaaliin ja jättää suunnittelijoille palautetta. 11

12 10. Aikataulu ja jatkotoimenpiteet Yleissuunnitelmatyö on käynnistetty tammikuussa 2011 ja tavoitteena on, että yleissuunnitelmaluonnos on nähtävillä syksyllä 2011 ja työ valmistuu vuoden loppuun mennessä. Yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen täydennysrakentamista viedään eteenpäin yksittäisten alueiden asemakaavahankkeita. 11. Yhteystiedot Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön kehittäminen laatii Haukiluoman yleissuunnitelman osana EHYT-hanketta. Kaupunkiympäristön kehittämisen edustajana hankkeessa on arkkitehti Karoliina Laakkonen-Pöntys ja arkkitehti Jouko Seppänen. Lisäksi suunnitteluun osallistuu palvelujen, liikenteen, vihersuunnittelun ja kunnallistekniikan asiantuntijoita kaupungin eri toimialoilta. Tietoa yleissuunnitelman etenemisestä: Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen arkkitehti Karoliina Laakkonen-Pöntys PL Tampere puh Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen projektiarkkitehti Jouko Seppänen PL Tampere puh sähköpostimme on muotoa Mielipiteiden vastaanotto sekä palaute hanke-esitteestä ja vuorovaikutussuunnitelmasta: Tampereen kaupunki Kirjaamo, kaupunkiympäristön kehittäminen PL Tampere käyntiosoite: Puutarhakatu 6 sähköpostiosoite: 12

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010 Dno 1432/10.02.01/2010 Yhdyskuntasuunnittelu Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010 XXI- 376-76, 402-1 ja 300 SEKÄ KATUALUETTA.

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Kirkkonummen kunta Kh 6.11.2006 Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Gesterbyn (korttelit 1-31), Kyrkvallan (korttelit 1-6) ja Gesterbyntien (kortteli 14) asemakaavat

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 21.10.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Valkeakosken kaupunki LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin tavoitteet

Hämeenlinnan kaupungin tavoitteet Hämeenlinnan kaupunki / Tekninen lautakunta Hongiston asemakaavan muutos- kaavanumero-93? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos Osoite

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067 ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 Tuusulan kunta, Hyrylän kylä sitova tonttijako, kortteli 8067 yhteystiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen puh. 040-314 2012 / asko.honkanen@tuusula.fi

Lisätiedot

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma Luonnosvaiheen selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY/ P20751 Selostus 1 (33) Sisällysluettelo

Lisätiedot

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.1.2008 päivättyä ja 2.6.2008 tarkistettua kaavakarttaa

Lisätiedot

Noormarkun-Toukarin osayleiskaava

Noormarkun-Toukarin osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORIN KAUPUNKI Noormarkun-Toukarin osayleiskaava Oikeusvaikutteinen Tavoitevuosi 2025 Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0160P11420 Kaavaselostus 1 (46)

Lisätiedot

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Asia 48/10.02.03/2015 Kaavan laatija: Tuomas Turpeinen,

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Muuramen kunta KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 4647-D2618 24.3.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I 24.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Kaava Ot 12. Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos. Valmisteluaineiston selostus

Kaava Ot 12. Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos. Valmisteluaineiston selostus Kaava Ot 12 Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos Valmisteluaineiston selostus Kate 14.8.2013 65 Kate om Kh 27.8.2012 143 Kh liite 1 Ympa 11.10.2011 Ympa 21.8.2012 50 Ympa liite om Ympa 20.3.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN POIKKITIEN YRITYS- JA PALVELUALUEEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA / KAAVOITUS JA ALUEMARKKINOINTI

JÄRVENPÄÄN POIKKITIEN YRITYS- JA PALVELUALUEEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA / KAAVOITUS JA ALUEMARKKINOINTI 1 (10) JÄRVENPÄÄN POIKKITIEN YRITYS- JA PALVELUALUEEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA / KAAVOITUS JA ALUEMARKKINOINTI HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Järvenpään yleiskaavassa (2004) on rautatien itäpuoliselle Poikkitien

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

AK 01-097 KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS AK 01-097. Rauman kaupunki. Asemakaavan selostus, joka koskee 12.12.2014 päivättyä kaavakarttaa.

AK 01-097 KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS AK 01-097. Rauman kaupunki. Asemakaavan selostus, joka koskee 12.12.2014 päivättyä kaavakarttaa. Rauman kaupunki KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan selostus, joka koskee 12.12.2014 päivättyä kaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee: Rauman kaupungin 1. kaupunginosan katualuetta. 2. kaupunginosan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ISONKYRÖN KUNTA. Tervajoen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ISONKYRÖN KUNTA. Tervajoen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ISONKYRÖN KUNTA Tervajoen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25776P001 arviointisuunnitelma OAS 1 (16) Henilä Maritta/Tulonen Lassi Sisällysluettelo 1 arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015

Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015 Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7 ) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista

Lisätiedot