HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ"

Transkriptio

1 Alustava yhteenveto vastauksista; (24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot 3. Ilmoitusten vastaanotto ja jatkokäsittely 4. Työntekijöiden motivointi ilmoitusten tekemiseen 5. Ilmoitusten käsittely työyhteisön kanssa 6. Esimerkkejä osastoilla saaduista hyödyistä ja opeista 7. Käsittelijöiden keskinäinen yhteydenpito ja tuki esimiehiltä 8. Hyödyntämisen organisointi ja tiedottaminen 9. Arvioita ja käsityksiä HaiPro-toiminnasta 10. Loppusanat

2 Alustava yhteenveto vastauksista; (24) 1. Johdanto HaiPro-raportoinnin avainhenkilöt, vaaratapahtumailmoitusten käsittelijät, ovat olleet kiinnostuneita kuulemaan HaiPro-raportoinnin kokemuksista, tuloksista ja toimintatavoista muissa järjestelmää käyttävissä organisaatioissa. Tämän tiedon kokoamiseksi HaiPro-käsittelijöille lähetettiin sähköpostitse kysely, johon vastattiin Internetin kautta. Käsittelijöiden yhteystiedot saatiin HaiPro-työkalusta. Kysely lähetettiin yhteensä 660 henkilölle, jotka toimivat 41 eri organisaatiossa. Vastaukset saatiin vastausajan puitteissa ( mennessä) 284 henkilöltä noin 30 organisaatiosta. Tässä kyselyn vastauksista koostetussa yhteenvedossa esitetään keskeiset havainnot ja tulokset. Tulokset koskevat tässä vaiheessa koko vastaajajoukkoa, jotta saadaan mahdollisimman nopeaa palautetta HaiPro:n käytöstä. Myöhemmässä vaiheessa voidaan vastauksia tarvittaessa eritellä tarkemmin esimerkiksi järjestelmän käyttöajan, organisaation tyypin, koon tms. suhteen. Tulokset esitetään taulukkoina ja graafisina kuvioina, joissa kuvataan vastaajien valitsemien vastausvaihtoehtojen jakautumista. Monessa kysymyksessä pyydettiin vastaajia kirjoittamaan myös vapaamuotoisia kuvauksia. Niistä on yhteenvetoon koottu erilaisia toimintatapoja tai muita tuloksia kuvaavat havainnot ja todettu tyypillisimmät vastaukset. Vapaamuotoisista vastauksista ei pääsääntöisesti ole laskettu lukumääriä. Kunkin taulukon yhteydessä esitetty kysymyksen numero on tässä yhteenvedossa käytetty järjestysnumero eikä se liity alkuperäiseen kysymyslomakkeeseen. Kysymyslomakkeen alkuperäiset kysymykset ovat liitteessä 1.

3 Alustava yhteenveto vastauksista; (24) 2. Vastaajien taustatiedot Kysymys 1. Ammattiryhmäsi 1. Lääkäri 31 10,9% 2. Sairaanhoitaja ,7% 3. Muu hoitohenkilöstö 27 9,5% 4. Tutkimushenkilöstö 1 0,4% 5. Jokin muu, mikä 81 28,5% Yhteensä % Yhteensä 64 osastonhoitajaa, apulaisosastonhoitajaa tai sijaista oli merkinnyt ammattiryhmänsä muu-kohtaan. Yksittäisiä vastaajia oli seuraavista ammattiryhmistä: fyysikko, hallintojohtaja, ylihoitaja, osastopäällikkö, laatupäällikkö, farmaseutti, proviisori, kuntoutuspäällikkö, sosiaaliohjaaja. Hoitaja-nimikkeellä työskenteleviä oli vastaajista kaikkiaan yli 80%. Kysymys 2. Roolisi HaiPro-raportoinnissa 1. Ilmoitusten käsittelijä ,3% 2. Potilasturvallisuusvastaava 4 1,4% 3. Jokin muu, mikä 18 6,3% Yhteensä % Joitain varakäsittelijöiksi nimettyjä henkilöitä oli merkinnyt itsensä muu-kohtaan. Sekä käsittelijänä että oman toimialueen vastuuhenkilönä tai laatupäällikkönä toimi kaksi vastaajaa. Muita rooleja olivat linjavastuiset johtava lääkäri ja ylilääkäri sekä HaiProjärjestelmän pääkäyttäjät (3 henkilöä) ja yksi pilotoinnin yhdyshenkilö.

4 Alustava yhteenveto vastauksista; (24) Kysymys 3. Kuinka monta HaiPro-ilmoitusta olet kaikkiaan käsitellyt (noin)? ,2% 2. alle ,8% ,2% ,2% 5. yli ,4% 6. Ei vastausta 29 10,2% Yhteensä % Vastaajat merkitsivät vastauksekseen yhden luvun. Vastauksesi saadut lukumäärät luokitettiin. Noin puolella vastaajista oli kokemusta vasta muutaman ilmoituksen käsittelemisestä. Täysin vailla kokemusta ilmoitti olevansa yhdeksän henkilöä, mutta tällaisia henkilöitä voitaneen olettaa olevan myös vastaamatta jättäneiden joukossa. Kysymys 4. Kuinka kauan on siitä, kun käsittelit ensimmäisen HaiPro-ilmoituksen 1. En ole käsitellyt yhtään ilmoitusta 29 10,2% 2. alle 1 kk 67 23,6% kk 91 32,0% kk 61 21,5% 5. yli 6 kk 36 12,7% Yhteensä % Runsas puolet vastanneista oli käsitellyt ensimmäisen ilmoituksensa viimeisten kolmen kuukauden sisällä. Joka kymmenes vastasi vielä odottavansa ensimmäistä ilmoitusta. Vuodenvaihteessa, joulu-tammikuussa, pilotoivien yksiköiden koulutus oli runsasta ja moni organisaatio suunnitteli aloittavansa järjestelmän käytön vuoden 2008 tammi- tai helmikuun alusta. Vastanneiden kokemusta kuvaavat sekä ensimmäisestä ilmoituksesta kulunut aika että ilmoitusten määrä. Kokemukset painottuivat melko vastikään aloittaneisiin ja muutamiin ilmoituksiin, mutta mukana oli toki pitkällä ajanjaksolla runsaasti ilmoituksia käsitelleitä vastaajia.

5 Alustava yhteenveto vastauksista; (24) 3. Ilmoitusten vastaanotto ja jatkokäsittely Kysymys 5. Kuinka usein käsittelet saapuneet ilmoitukset Ilmoitus kerrallaan. Yleensä heti sopivan 1. tilaisuuden tullen, kun olen saanut sähköpostin ,4% uudesta ilmoituksesta. Määrävälein. Pyrin järjestämään HaiProa varten säännöllisesti oman varatun työajan, 2. jolloin käsittelen uudet saapuneet ilmoitukset. 12 4,3% Kun muilta töiltä ehdin. Käsittelyajankohta ja -väli vaihtelevat sen mukaan, mikä ,5% on työtilanne ja mistä ilmoitetaan. Ei ole vielä ehtinyt muotoutua vakiintunutta tapaa, mutta suunnittelen, että ,9% Yhteensä % Tavallisin käsittelytapa oli ilmoitus kerrallaan heti, kun tieto ilmoituksesta on tullut. Myös vielä käsittelyn vakiintumista suunnittelevista suurin osa (18 henkilöä) aikoi käsitellä ilmoitus kerrallaan. Muiden suunnitelmat jakautuivat tasaisesti esitettyihin muihin vaihtoehtoihin. Usean käsittelijän yhteistyön ja työnjaon tulevaa muotoa pohti muutama vastaaja. Kysymys 6: Kuinka usein pääsääntöisesti käsittelet HaiPro-ilmoituksia 1. Useammin kuin kerran viikossa 17 6,2% 2. Viikoittain 71 25,9% kertaa kuukaudessa ,2% 4. Harvemmin 76 27,7% Yhteensä % Kysymyksillä 5 ja 6 tavoiteltiin tietoa siitä, kuinka paljon ja miten usein HaiProjärjestelmä edellyttää käsittelijältä aktiivista tekemistä. Yksittäisille käsittelijöille ilmoituksia osunee harvakseltaan, koska huomattava osa vastaajista (68%) käsittelee ilmoituksia pari kertaa kuussa tai harvemmin.

6 Alustava yhteenveto vastauksista; (24) 4. Työntekijöiden motivointi ilmoitusten tekemiseen Pilotointiin osallistuneista organisaatioista on usein kysytty, miten muut ovat onnistuneet motivoimaan työntekijät tunnistamaan ilmoitettavat tapahtumat ja tekemään ilmoituksia. Tähän haettiin vastausta kysymyksellä, jossa pyydettiin kuvaamaan omassa organisaatiossa työntekijöiden motivointiin käytettyjä keinoja. Kysymykseen vastaisi kaikkiaan 231 (/284) henkilöä. Mitään viisastenkiveä ei kukaan vastaajista ilmoittanut keksineensä. Saman haasteen kanssa painiskelee moni. Kokeiltujen ja käytettyjen keinojen luettelo on pitkä: asian jatkuva esillä pitäminen, keskustelu, muistuttaminen, kehottaminen, pakottaminen, jankuttaminen, pyytäminen, esimerkein opastaminen, yhdessä tekeminen, tiedottaminen, toistaminen, syyllistämättömän käsittelyn korostaminen, koulutus, kannustus, tilastojen esittäminen, toimenpiteiden yhteinen pohtiminen, saatujen hyötyjen, konkreettisten tulosten ja muutosten esittäminen. Tiedottaa ja tiedottaa ja taas tiedottaa, vaikuttaa face to face, järjestää koulutustapahtumia Yksi työntekijä on ottanut asian vastuulleen ja kysynyt jokaiselta, että osaako jo ja ellei niin on heti katsottu asia läpi ja jollain tasolla on jopa pakotettu Pidän asiaa yllä -jankutan - uhkaan lailla/oikeusturvalla/velvollisuuksilla - puhun näytön tärkeydestä. Ja oikeasti yritän kannustaa ja muistuttaa asian tärkeydestä. Muistutan joka välissä ja kerron, että saamme muutoksia epäkohtiin, kun on ilmoitus tehty, siis on" mustaa valkoisella". Perusteltu: on hyvä että työmme vaikeusaste ja haasteet näkyvät myös päättäjille. Saadaan konkreettista näyttöä erilaisista tilanteista, eikä olla mutu-tiedon varassa. Ajattelumalli: Jos mieleesi juolahtaa, että pitäisiköhän tästä tehdä ilmoitus, silloin kriteerit täyttyvät. Tuetaan ajatusta, että hyvien käytäntöjen hyöty koituu lopulta meille itsellemme. Asiasta on keskusteltu useita kertoja ja ilmoitusten käsitteleminen osastokokouksissa ym. ja samalla tilastotietojen esittäminen yksikön toiminnasta on mielestäni motivoinut tekemään lisää ilmoituksia. Asioiden yhdessä pohtiminen aamupalavereissa --> asiat tulevat silloin yhteisiksi. Pakotus ja lahjonta... Tarpeeksi monta kertaa kun asiasta työntekijöille ilmoitti, että nyt on siirrytty koneelliseen kirjaamiseen, niin ilmoituksia alkoi tulla. Varmaa ei ole vieläkään että tuleeko kaikki lääkepoikkeamat kirjattua Haiprolle. Se on kuitenkin jokaisen hoitajan itse päätettävissä kirjaako vai ei. Keinoja vielä haetaan toisin sanoen mietitään yhdessä mitkä ovat sellaisia asioita joista ilmoitus voidaan tehdä. Lääkevirheet kirjataan erittäin hyvin, mutta siinä se suurinpiirtein sitten onkin. Olen yrittänyt esimerkiksi että otettaisiin erilaisia "teemoja" mistä mietitään ilmoitusten tekoa tarkemmin, muttei sekään ole paljoa auttanut. Vinkkejä muilta tarvitaan!

7 Alustava yhteenveto vastauksista; (24) Paras motivaattori on ilmoitusten perusteella toteutetut toimenpiteet ja niiden näkyvä vaikutus. Aluksi tietysti informoitiin riittävän laajasti. Toki työ jatkuu koko ajan ja teemoittain otetaan erityyppisiä asioita esille. Yleisen toistuvan tiedottamisen ja keskustelemisen ohella apua on ollut mm. aiemmista raportointikokemuksista esimerkiksi paperilomakkeella, raportoinnin nimettömyydestä, työkalun käytön helppoudesta, oman HaiPro-käytön selkeästä organisoinnista ja ohjeistuksesta, nivomisesta muuhun suunnittelu- ja kehittämistyöhön organisaatiossa. Erityinen etu on ollut, jos raportointi on alun perin aloitettu omasta halusta. Myös selkeätä palkitsemiskäytäntöä on pohdittu. Asia lähti omista lähtökohdistamme ja omista tarpeistamme jo ennen ohjelman tuloa, jonka takia motivaatio suurimmalla osalla oli ihan sen takia, kun määräys ei tullut ylhäältä ja siksi olen tässä helpolla päässyt. Aiemmin jo tehty paperiversioita. Kaikki poikkeamat ilmoitetaan vain haipron kautta, ei muita raportointiväyliä - haipron käytöstä on annettu henkilökunnalle selkeät ohjeet. Anonymiteetti. Keskustelu ilman syyllistämistä. Aika hyvin olemme nyt päässeet vauhtiin ja tuntuu, että innostusta on riittänyt. Tietokonekin on kaikille jo niin tuttu asia, ettei sekään enää estä kirjaamasta ja tietokoneita on tarpeeksi osastolla. Korostettu ilmoituksen teon helppoutta ja sitä ettei tarvitse muistaa henkilökohtaista salasanaa ja käyttäjätunnusta. On yritetty kertoa henkilökunnalle, on tuotu esiin parannuskeinoja, joita on saatu Haiprojen kautta. Palaute on tärkeää tekijöille= ilmoitukset käsitellään ja niistä tiedotetaan ja mietitään ratkaisuja. Infottu asian tärkeydestä, yhteisestä laadunparantamisprojektista Koetettu nivoa haipro koko hoitotyön kehittämiseen, laatujuttuihin, strategiaan jne Palaverit yksiköissä, palaverit esimiehille yleinen tiedotus (laatutyön ohjausryhmän muistiot, tiedotus esimiehille ja laatutyössä mukana oleville) käsitelty asiaa prosessien kehittämiskoulutuksissa tukihenkilö käytettävissä kysymyksiä varten. Olen puhunut ja järjestänyt koulutusta yksikköön yleisen koulutuksen lisäksi Esittänyt mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen tätä kautta. Ehkä tulospalkkauksen osana pistää vauhtia toimintaan (koskee koko organisaatiota). Projekti lupasi palkita jollain tapaa aktiivisimman yksikön, ei sen joka eniten tehnyt välttämättä, vaan joka tehnyt hyödyllisimmän raportin + korjaustoimenpiteet /kk. Se, kun ilmoituksia käsitellään, motivoi. Viimeinen yllä oleva kommentti on tietenkin kaiken pohja ja perusta. Jos ilmoitusprosessi ei joka vaiheessaan toimi riittävän nopeasti ja laadukkaasti, ei ilmoituksiakaan ole odotettavissa.

8 Alustava yhteenveto vastauksista; (24) 5. Ilmoitusten käsittely työyhteisön kanssa Kysymys 7. Keskusteletko ilmoitetuista tapahtumista yhdessä osastosi/yksikkösi muun henkilökunnan kanssa? 1. En 6 2,2% Kyllä, satunnaisesti silloin, jos tapahtuu mielestäni jotain opiksi otettavaa ,3% tai jos joku kysyy 3. Kyllä, otan puheeksi säännöllisesti ,6% Yhteensä % Osastotasolla tapahtumia käsiteltiin kattavasti ja käsittely oli pääasiallisesti säännöllistä. Kysymys 8. Mistä puhutte? Käymme läpi yksittäisiä ilmoituksia, jotta tieto tapahtumista tulee kaikille Käymme läpi HaiPro:n tilastotaulukoita ja grafiikkaa tutustumme omaan tilanteeseemme Pohdimme yhdessä, mitä toimenpiteitä tarvittaisiin tapahtumien estämiseksi, teemme ehdotuksia ja sovimme uusista toimintatavoista tai muista muutoksista Tarkistamme, miten tehdyt ehdotukset ovat edenneet ja miten sovitut muutokset ovat onnistuneet ,6% 44 16,4% ,4% 82 30,5% 5. Jostain muusta, mistä 19 7,1% Muu-kohtaan oli kirjattu vastauksia, joiden mukaan toiminta on vielä niin uutta, että mitään käsiteltävää ei ole ollut. Parissa vastauksessa painotettiin ilmoitusten tekemiseen motivointia ja yleistä työ- ja potilasturvallisuudesta puhumisen lisääntymistä. Tilastoiden läpikäynti osastoilla oli vielä ollut vähäistä tapahtumien vähälukuisuuden vuoksi. Sen sijaan joissain vastauksissa todettiin, että ylihoitaja esittelee kokonaistilannetta tilastojen avulla yhteisissä palavereissa ja että asia oli ollut esillä mm. kehittämispäivillä.

9 Alustava yhteenveto vastauksista; (24) Kysymys 9. Tulostatko/tulostetaanko osastosi HaiPro-ilmoitukset henkilökunnan nähtäville? 1. Kyllä, ovat nähtävillä ,8% 2. Eivät ole nähtävillä ,2% Yhteensä % Vastaukset tähän kysymykseen jakautuivat melko tasan kyllä- ja ei-vastauksiin. Eivastauksissa ovat mukana tietenkin myös ne, jotka eivät vielä ole saaneet ilmoituksia osastoiltaan. Kysymyksessä yhteydessä mainittiin esimerkkeinä tulostaminen taukotilaan kansioon vapaasti luettaviksi tai lukeminen yhteisissä palavereissa osastonhoitajan hallussa olevasta kansiosta. Ilmoitukset jatkoluokituksineen ja toimenpide-ehdotuksineen tulostetaan henkilökunnan luettaviksi kansioon, jota säilytetään osastonhoitajan huoneessa. Pieni osa kansioista on saatavilla kaikille vain yhteisen käsittelyn aikana, muihin voi tutustua halutessaan vapaasti. osaston kansliassa olevaan kansioon tai ilmoitustaululle määräajaksi kansioon, joka on lääkehuoneessa (kun ilmoitetaan vain lääkityspoikkeamia) kahvihuoneessa olevaan kansioon tai ilmoitustaululle. Yksi vastaaja kertoi tulostavansa ilmoitukset paperille aamupalaveriin. Eräs käsittelijä esittelee ilmoitukset kalvokopioina osastokokouksessa. Esimerkki oivallisesta kehittämistavasta: Tulostan ilmoitukset käsittelyn jälkeen osaston lääkehuoneen lääkkeenjakokansioon, josta ne ovat vapaasti nähtävillä sekä lisäksi olemme sopineet työryhmässä, että joka kuun ensimm. tiistai käymme edellisen kuukauden ilmoitukset läpi perusteellisesti ja isommalla porukalla, jossa samalla mietimme muutos ehdotuksia ym. poikkeamien mukaan. Yritämme käyttää ilmoituksia todellakin kehittämisen apuna. Ei-vastauksen antaneilta tiedusteltiin jatkokysymyksessä, miksi on päädytty siihen, että yksittäiset ilmoitukset eivät ole kaikkien nähtävillä. Vastaajilla oli kaksi keskeistä syytä. Toinen puoli ei-vastaajista korosti anonymiteetin ja syyllistämättömyyden varmistamista - erityisesti pienten osastojen kyseessä ollen: Eivät ole kaikkien riepoteltavissa ja ei synny mitään asioita haittaavia keskusteluja yms. Käsittelemme ilmoitukset osastokokouksissa ja paperiversiot ovat osastonhoitajan kansiossa. Emme tulosta ilmoituksia esille, koska työntekijät tarkastavat heti päivämäärän jolloin ilmoitus on tehty ja pyrkivät selvittämään kuka on ollut osallisena. Toinen puoli ei-vastaajista ei ollut vielä pohtinut asiaa lainkaan, koska ei vielä ollut edetty niin pitkälle käyttöönotossa tai sitten muutamista ilmoituksista ei vielä ollut ehtinyt syntyä vakiintunutta tapaa. Yksittäisissä vastauksissa todettiin, että ilmoittajan palautehan on mahdollista saada seuraamalla koodinumerolla oman ilmoituksen ete-

10 Alustava yhteenveto vastauksista; (24) nemistä tai että henkilöstö ei ole halunnut tai että suositaan mieluummin digitaalista kuin paperityötä. Hyvä keskustelutapa Käsittelijöiltä pyydettiin vapaamuotoista vastausta kysymykseen, millä tavalla he ovat yhteisissä keskusteluissa onnistuneet keskittymään tapahtumien synnyn selvittämiseen ja niiden toistumisen estämiseen ja vastaavasti välttäneet henkilöiden syyllistämisen. Yksi tavallinen vastaus oli, että vastaajalla ei vielä ole kokemuksia asiasta jaettavaksi muille: raportoinnin käyttöönotto on niin tuore asia tai sitten ilmoituksia ei vielä ole kertynyt yhteisesti käsiteltäväksi saakka. Muutamissa työyhteisöissä on rakennettu avointa kulttuuria jo pitemmän aikaa, mikä on auttanut tapahtumien käsittelyssä. Osastolla ollut jo aiemmin tapa käsitellä asiat asioina ja yksittäiset henkilöt jätetään aktiivisesti ongelman käsittelyssä ulkopuolelle. Vuosien saatossa tämä on onnistunut siten, että henkilökunnalle on säännöllisesti kerrottu, että ongelmat käsitellään anonyymisti, jotta voidaan jättää pois henkilökohtainen syyllisten haku ja henkilöiden syyttäminen. Lisäksi on todettu, että yleensä ongelman aiheuttaja on löytynyt toimintatavoista ja menetelmistä ei niinkään yksittäisistä henkilöistä. Hyvistä käytännöistään kertoessaan vastaajat korostivat toisaalta käsittelyperiaatteiden esille tuomista jatkuvasti, yhä uudelleen ja uudelleen: Koko ajan painotetaan, että kyse prosessin toiminnasta, ei yksittäisen ihmisen osuudesta. Ilmoitettu poikkeama on myös positiivinen, hyödyllinen asia, koska sen avulla pystytään parantamaan toimintaa. Olen korostanut yhteisissä tilaisuuksissa, että tarkoituksena on löytää pääsyitä, ei syypäitä ts. virheistä voimme oppia ja yhdessä kehitämme hoitoa turvalliseksi. Tapahtuman selvittelyn alussa olen joka kerran muistuttanut ja tarkentanut, että syyllistä ei etsitä, vaan tarkistetaan mitkä asiat pitää muuttaa, ettei vastaavanlaisia tilanteita enää satu. Yhteisesti sovitaan toimenpiteet ja kirjataan osastokokousmuistioon. Henkilökuntaryhmässä on yritetty pitää kiireetöntä tunnelmaa, joka edesauttanut asian pohtimista. Aina uudestaan ja uudestaan on palautettava mieliin, ettei tässä olla etsimässä syyllisiä tapahtuneelle. Minulla ei ole vielä juurikaan kokemusta purkutilanteista! Tulen korostamaan kuitenkin prosessin läpinäkyväksi tekemisen tärkeyttä...vain sitä kautta päästään kiinni toistuviin virheisiin! Myös perusteellinen alkuharjoitus on nähty hyväksi pelisääntöjen selvittämisessä. Olemme tehneet vasta yhden ilmoituksen opiskelumielessä. Teimme sen isolla porukalla yhdessä ja keskustelimme ilmoituksen tekemisen ideasta nimenomaan vahingoista oppimisen näkökulmasta ja pyrkimyksestä yhä laadukkaampaan hoitoon.

11 Alustava yhteenveto vastauksista; (24) Toinen avoimen keskustelun syntymiseen tai syntymättä jäämiseen - vaikuttava tärkeä seikka on osastonhoitajan oma toimintatapa käsittelytilanteessa. Käsittelyä on etäännytetty yksittäisistä tapahtumista aivan kirjaimellisesti niin, että annetaan kulua vähän aikaa ennen kuin tapaus otetaan yhteiseen käsittelyyn. Toinen etäännyttämistapa on koota samantyyppisiä tapahtumia yhteen käsiteltäviksi, jolloin mielenkiinto yksityiskohtiin on vähäisempi. Haittatapahtumat on käsitelty osastokokouksessa ja kun ilmoituksesta on kulunut jo jonkin aikaa, tällöin anonyymiys säilyy. Haittatapahtumien toistumisen ehkäisemiseksi on tarkistettu toimintatapoja ja ohjeita, myös itse avoin keskustelu on johtanut siihen että toimija kiinnittää huomiota omaan toimintaansa. Puhutaan vain ja ainoastaan tilanteesta, ei henkilöistä. Jos mahdollista, asia käsitellään pienellä viiveellä. Välitöntä haittaa aiheuttavat tulee käsitellä välittömästi ja silloin joutuu paneutumaan tiukasti siihen, että kukaan ei koe syyllisyyttä. Täysin sitä ei aina voi välttää vaikka kuinka kauniisti puhuisi. Asioista puhutaan yleisellä tasolla, ei tästä nimenomaisesta yksittäisestä tapahtumasta. Toistaiseksi emme ole yhteisesti keskustelleet asioista, olemme materiaalinkertymisvaiheessa. Kun saamme riittävästi tapahtumia, tulemme keskustelemaan yleisellä tasolla minkä tyyppisiä virheitä tulee paljon. En lähde etsimään syyllisiä, vaan käsittelen mielestäni asiaa, eli vahinkoa jota ei olisi saanut tapahtua. Rinnastaisin tämän vakuutusvirkailijan työhön, jossa kerätään arvokasta tietoa ennaltaehkäisevässä mielessä. Samalla opin itse, koska olen joutunut selvittämään myös hoitoketjuun liittyviä asioita, en vain tapahtumia omalla osastollani. Käsittelen ilmoitukset ja tuon ne opetusmielessä koko henk.kunnan tietoon. Henk.kunta myös tuntuu ottavan pääsääntöisesti haittatapahtuman ennalta ehkäisevänä koulutuksena. Moni painotti kiireettömän käsittelyn merkitystä positiivisen ja aktiivisen asennoitumisen aikaansaamiseksi. Myös parhaat kehittämisehdotukset saadaan yhteisesti ajan kanssa keskustellen. Esitän tapahtuman ja vapaamuotoinen keskustelu voi alkaa. Kun keskustelulle antaa aikaa, tulee esille ne parhaat muutosehdotukset, niiden pohjalta sovitaan käytännöistä. Ketään henkilönä tai ammattiryhmänä ei osoiteta sormella, keskitytään itse tapahtumaan asiaa käsitellessä. Kysymys syyllistymisestä ja syyllistämisestä pohditutti monia vastaajia. Kulttuurin muuttamista ei pidetä lainkaan mahdottomana, mutta johdonmukaista työtä se vaatii. Vastaajat näkevät tapahtumista raportoimisen hyväksi tieksi oppivan kulttuurin luomisessa. Syyllistymisen ja haitallisten tunnekuormien purkamisessa HaiPro nähdään käyttökelpoisena menettelynä. Herkästi syyllistää, vaikka yrittääkin ettei syyllistäisi. Ilmoitukset käsitellään nimettöminä. Myöskään mitään kovin vakavia virheitä ei ole sattunut. Lähinnä semmoisia joissa on kannattanut miettiä yhteisiä toimintamenetelmiä. Toimintaani esimiehenä kuuluu muutenkin se., että en harrasta työntekijöitteni syyllistämistä. Haittatapahtuman ilmetessä nuo pelästyvät jo muutenkin riittävästi. Jos syyllistetään, eivät ilmoita mitään.

12 Alustava yhteenveto vastauksista; (24) Syyllistämisasiaa toistuvasti osastokokouksissa käsitelty Rehellinen, avoin keskustelu on mielestäni ainoa tie saada asiaa eteenpäin, tosin sairaalakulttuuriin on jotenkin "pesiytynyt" syyllisen etsimisen kulttuuri ja tästä on vaikea päästä. Me puhutaan ainoastaan siitä, mitä on tapahtunut. Joskus työntekijä itse sanoo, että hän on aiheuttanut ko. tapahtuman. Ketään EI syyllistetä: Korostetaan, että me kaikki teemme virheitä ja me yhdessä opitaan tehdyistä mokista. Vaikea muuta sanoa; meillä on reilu meininki!! Otetaan asiat asiana. Yleensä mokan tehnyt on itse itselleen ankara; tässä oh on tuettava/ tsempattava työntekijää! Työntekijät luottavat, että syyllisiä ei etsitä. Suurin osa ilmoituksista on koskenut lääkitysvirheitä. Olemme muuttaneet käytäntöjä koskien välineitä, ajankäyttöä ja toimintatapoja. Mielestäni olemme onnistuneet hyvin muutoksissa. Emme koe syyllisyyttä; päinvastoin HaiPron avulla koetaan asian konkretisointi hyväksi, ei jää tunnekuormia. Kysymys 10. Tulostatko intranetistä HaiPro:n tilastotaulukoita ja grafiikkaa henkilökunnan nähtäväksi? 1. En ,1% 2. Kyllä, säännöllisesti 27 9,9% 3. Kyllä, satunnaisesti 57 21,0% Yhteensä % Vastauksista voidaan päätellä, että monessa yksikössä tapahtumatiedot ovat vasta karttumassa. Tilastoja ja grafiikkaa hyödyntää säännöllisesti vasta joka kymmenes vastaaja. Satunnaisia käyttäjiä on noin viidennes vastanneista.

13 Alustava yhteenveto vastauksista; (24) 6. Esimerkkejä osastoilla saaduista hyödyistä ja opeista Yksi kysymys koski vaaratapahtumailmoituksista saatuja hyötyjä ja oppeja. Kysymykseen vastasi 216 henkilöä (76% lomakkeen palauttaneista). Vastaukset ryhmittyivät seuraaviin tyyppeihin: 1. ei ole vielä kertynyt oppeja, kun ilmoittaminen on vasta alkamassa tai juuri aloitettu (hyötyjä kuitenkin odotetaan myöhemmin saatavan) 2. vastauksessa korostetaan lisääntyneen riskitietoisuuden ja parantuneen vaaratapahtumien havaitsemisen merkitystä lähtökohtana toiminnan kehittämiselle 3. vastauksessa korostetaan ilmoitusten merkitystä keskustelun avaamisessa ja avoimen, oppivan ilmapiirin kehittämisessä 4. esimerkkejä yksittäisistä tapahtumista ja ongelma-alueista, joihin ilmoitusten perusteella on suunniteltu tai tehty parannustoimenpiteitä ja muutoksia. Erilaisten vastaustyyppien tarkkoja määriä ei ole laskettu siksi, että kysymyksen avulla ei ollut tarkoitus todistaa hyötyjä ja oppeja, vaan koota esimerkkejä siitä, mitä eri organisaatioissa ja yksiköissä on havaittu. Karkeasti arvioituina joka kuudes tähän kysymykseen vastanneista ei vielä ole kokenut hyötyä syntyneen. Saman verran vastauksista ovat yhteensä tyyppiä 2 ja 3: Asioista uskalletaan puhua avoimesti syyllistämättä. Puhutaan niistä asioista, joita "painettiin villaisella" ennen ja toivottiin ettei kukaan valita. Olemme keskustelleet erityisesti tapahtumaan myötävaikuttavien tekijöiden osuudesta joita voi olla esim. kiire, huolimattomuus, tiedon puute, osaamisvaje jne. Pyrimme keskustelussa kartoittamaan riskejä mahdollisimman laajasti ja havainnoimaan tilannetta laajemmasta näkökulmasta kuin yhden toimijan näkökulmasta, ja miettimään miten riskejä voitaisiin välttää. Aikaisemmin kirjaamiseen liittyvät tilanteet on nyt oikeasti mielletty poikkeamiksi ja tavoite kiinnittää niihin enemmän huomiota. Poikkeamien käsittely on `herättänyt ihmisiä huolellisuuteen erit. kirjaamiseen liittyen. Olemme havainneet lääkehoidon osalta, että ns. kaksoistarkastus on välttämätön lääkepoikkeamien vähentäjänä. Myös taloudellinen ajattelu on "kirkastunut". esim. jos unohdetaan viedä tutkimukseen, niin se maksaa, koska aika jää käyttämättä ym. Reilu puolet vastanneista kertoo esimerkkejä tehdyistä muutoksista ja toimenpiteistä. Suurin osa esimerkeistä ja niitä on runsaasti liittyy keinoihin ja muutoksiin lääkityspoikkeamien ennalta ehkäisemisessä: lääkkeiden kirjaamiseen, jakokäytäntöihin, jakajaresursseihin ja jakamisen olosuhteisiin. Esimerkkejä erilaisista muutoksista (joita useita tuotiin esille monien eri henkilöiden vastauksissa) seuraavassa luettelossa. muutettu lääkkeenjaon toimintatapaa, lääkkeiden jakoajankohdan muuttaminen lääkkeiden kirjaamistapaa on parannettu lääkemääräyksiin muutoksia leikkauspotilaan esilääkitys muutettu lääkkeiden kaksoistarkastus kotisairaanhoidossa lääkkeenjakotilanne on rauhoitettu lääkkeiden tilauskäytännöt ja tehtäväjako tarkistettu

14 Alustava yhteenveto vastauksista; (24) kommunikoinnin ja tiedonkulun käytäntöjen tarkistaminen uusi työaika käyttöön, jotta saadaan lääkkeenjakoon lisäaikaa tarkistettiin kirjaamiskäytäntöä niin, että epävirallisen seinä listan käyttö loppui ja tiedon päivittyminen varmistui lääkkeiden anto kerralla alusta loppuun (ei enää ruiskuja hoitohyllylle odottamaan); tarkennettu toimintatapoja (mm. lääkkeen jauhaminen, potilaan pöydälle jättäminen) muutettiin lääkkeenjakokäytäntöä ja tehtävänjakoa osastofarmaseutin ja yöhoitajan kesken lääkekorttien lääketietojen tarkistus määrävälein on kehitetty lääkemääräysten vientiä potilaan lääkeseurantalehdelle, atk-pohjaiset lääkekortistot kehitetty, säännölliset yhteneväisyyksien tarkistukset. Yöllä jaettiin lääkkeet pieleen, kun jakaja väsynyt. Lääkkeet jaetaan nyt klo eikä ole jakaja väsynyt eikä mokaile. Kaksoistarkistus lääkkeenjaon jälkeen (jakaja ja toinen henkilö tarkistaa) otettiin käytännöksi, jakopoikkeamat vähenivät %, panostus kannatti, työn laatu parani. Löytyi lukuisia riskialttiita lääkehoitoja, jotka tunnetaan nyt. Esim sitalopraamin ja siprofloksasiinin sekoittumisvaara ja samankaltaisten milligrammamäärien sekoittumisvaara, esim ja Meillä on vielä niin uutta; emme esim. ole vielä hyödyntäneet raportteja lainkaan (jatkossa tulemme hyödyntämään). Olemme muuttaneet lääkehoidon toteuttamisprosessia, eli jaamme lääkkeet suoraan sähköiseltä näytöltä, emme printtaa lappuja: nyt lääkejakovirheet tulevat paremmin esiin ja otetaan puheeksi (koska ilmoituksia tehdään myös läheltä piti tilanteista, aiemmin ei). Näin sairaanhoitajat voivat ennalta varoa juuri tietyssä prosessin osassa tapahtuvia virheitä. Oppia siis näin alkuvaiheessa on varsinkin läheltä piti tilanteista. Lääkkeiden kanssa huomattu epäkohtia ja näihin käytäntöihin puututaan nyt kaiken aikaa etsien sopivia käytäntöjä. Lisäksi oli tehty kehittämistoimia ja muutoksia seuraaviin asioihin liittyen: hoitotoimenpiteen / tehtävän suorittaminen ja työohjeet: esimerkkeinä injektion antaminen, haavanhoito, ortopedisen tuen asennus, välineiden tarkistuskäytännöt, vuodehuolto, potilassiirtotilanteet, ohjeiden ja sopimusten puutteita korjattu, uusittu näytteidenkuljetustapa laitteet ja tarvikkeet: tarvikemuutoksia tekemisessä todettujen ongelmien, huonon toimivuuden vuoksi, tietokoneohjelman virhetoiminto tunnistettu, hankittu parempia laitteita, tietojärjestelmään lisätty uusi toiminto (varoittaa päällekkäislääkityksestä); kaatumistapaturmien vähentämiseksi sekaville muistamattomille potilaille käyttöön liukuestetossut jotka ovat myös yöllä jalassa; lisäkoulutus laitteen käyttöön viestintä: viestintää on lisätty, informaation kulku on parantunut. koulutus, perehdyttäminen: sijaisten perehdyttämistä parannettu; raportin antamiseen aina seurattava protokolla, joka varmistaa tiettyjen tärkeiden (yhteisesti tärkeiksi todettujen) asioiden läpikäynnin; väärien luulojen ja olettamusten karsimiseksi kysymiseen kannustava vuorovaikutustapa

15 Alustava yhteenveto vastauksista; (24) dokumentointi: tarkennettu kirjallisen dokumentoinnin muotoa, jotta merkitys yksiselitteinen (esim. ei 6 kk kuluttua, vaan 06/08); selkiytetty kirjaamiskäytäntöä asiakkaan palveluihin tulosyyn osalta; hoitosuunnitelman kirjaaminen parantunut resurssit: saatu yksi henkilö lisää työvoimaa yhteistyö: muiden osastoiden käytäntöihin saatu muutoksia, käytäntöjen selkiyttäminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon organisaatioiden välillä työturvallisuus: esimerkkinä On havaittu, kuinka merkittävä ongelma on sekavien ja aggressiivisien potilaitten henkilökuntaa kohtaan harjoittama fyysinen väkivalta, sen ehkäisy ja hallinta etenee. työympäristö: korjauksia tiloihin ja muutoksia tilojen käyttöön. Kolme potilasturvallisuusvastaavaa tiivistää hyödyt seuraavasti: On löytynyt toimimattomia tuotteita, puutteita tiedonkulussa ja tiedottamistavoissa (raportointi), puutteita työnjaossa (teho/röntgenosasto), koulutustarpeita (lääkärinmääräykset tietojärjestelmässä ja niiden käsittely) jne. Joitakin käytäntöjä on muutettu, iät ajat tiedossa olleet asiat ovat saaneet vahvistusta ja niistä on saatu lähetettyä tietoa ylemmälle tasolle. Vastaan ( _ ) vuodeosastojen näkökulmasta. Osastofarmaseutti palkattu vuodeksi. Osastojen ovet saadaan lukkoon. Ollaan järjestämässä väkivaltakoulutusta. Lääkejakokäytännöt muuttuneet. Lääkehuone suunnitellaan uusiksi. Työskentelyrauhasta muistuttaminen. Yleensä keskustelu ja huolellisuuden korostaminen. Perehdytyksen päivitys. Puhelinliikenteen ohjaus lääkärikierrolla kansliaan. Parissa yksittäisessä vastauksessa todettiin HaiPro-järjestelmään kohdistuneissa odotuksissa petytyn. Esimerkiksi aiempi lääkityspoikkeamien merkintälista antoi heti palautteen henkilölle hänen tekemistään virheistä. Anonyymi systeemi ei sitä tee. Toisessa esimerkissä pohdittiin, miten järjestelmän saisi paremmin palvelemaan yksiköitä, joissa ei ole suoraa potilastoimintaa mutta jotka palvelevat potilasyksiköitä. Kolmas vastaaja tarkasteli hyötykysymystä ilmoitusprosessin näkökulmasta: kun aiemminkin on poikkeamia käsitelty, ei järjestelmän käyttöönotosta ole ollut mitään uutta hyötyä.

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA Mari Rodas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot