TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa"

Transkriptio

1 TOIPILAASTA KUNTOON Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa Nadezhda Nikitina ja Svetlana Permi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Nikitina, Nadezhda & Permi, Svetlana. Toipilaasta kuntoon Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa. Helsinki, kevät 2009, 53 s., 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak, Etelä, Helsinki. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK) pätevöitymiskoulutus. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia kirjallinen esite potilaille ja heidän omaisilleen kuntoutumista tukevasta hoitotyöstä ja kuntoutuksesta akuuttisairaalassa. Harjoittelun aikana Malmin sairaalassa syntyi ajatus kirjallisen ohjeen laatimisesta kuntouttavan hoitotyön edistämiseksi. Malmin sairaalassa on tehty tutkimus Potilaiden ja omaisten odotukset kuntouttavasta hoitotyöstä Helsingin terveyskeskuksen akuuttisairaalassa (Leskelä & Rattul 2008), jossa tuli ilmi, että potilaille ja omaisille tarkoitettua kirjallista ohjetta tarvittaisiin. Ohjeen laatimisessa on hyödynnetty em. tutkimusta sekä muuta aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi kirjallinen esite Toipilaasta kuntoon, joka on tarkoitettu potilaille ja heidän omaisilleen. Esite jää sairaalan käyttöön sellaisessa sähköisessä muodossa, että sitä on mahdollista tarvittaessa muokata ja tulostaa. Koekäytön jälkeen osaston henkilökunnalta, potilailta ja omaisilta esitteestä saatu palaute oli erittäin myönteistä. Esite on otettu käyttöön osaston vuoden tuloskorttina - tavoitteena on antaa se kaikille potilaille ja huomioida sen myötä kuntouttavaa hoitotyötä enemmän osana kokonaisvaltaista hoitotyötä. On tärkeää, että kuntouttavaa hoitotyötä kehitetään akuuttisairaalassa jatkuvasti. Ohjaus on hoitotyössä keskeinen osa asiakkaan hoitoa. Ohjauksella autetaan asiakasta löytämään omia voimavarojaan. Potilaan rohkaisu ja motivointi omatoimisuuteen edistää hänen kuntoutumistaan. Hyvin suunnitellun kirjallisen ohjeen avulla on mahdollista vaikuttaa ohjauksen onnistumiseen. Asiasanat: kuntouttava hoitotyö, kuntoutus, potilasohjaus, voimavaralähtöisyys, kirjallinen esite, produktio.

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO PRODUKTION LÄHTÖKOHDAT Potilaan ja omaisten odotukset kuntouttavasta hoitotyöstä Hoitotyö Helsingin Terveyskeskuksen akuuttisairaalassa Produktion tavoite POTILASKESKEINEN JA KUNTOUTTAVA HOITOTYÖ Kuntoutus ja kuntoutumista edistävä työtapa Hoitajan rooli kuntoutuksessa Potilaan (asiakkaan) rooli kuntoutuksessa Omaisten rooli kuntoutuksessa Geriatrinen kuntoutus Geriatrisen kuntoutuksen prosessi Ikääntyneiden kuntoutustarpeen arviointi Geriatrisen kuntoutuksen tavoitteet Liikunnan merkitys kunnon ylläpitämisessä POTILASOHJAUS HOITOTYÖSSÄ Sairaanhoitajan rooli potilasohjauksessa Potilasohjauksen haasteet Kirjallinen potilasohjaus Kirjallisen ohjeen sisältöä ja ulkoasua koskevat vaatimukset OPINNÄYTETYÖNPROSESSIN KUVAUS KIRJALLISEN ESITTEEN ARVIONTI Oma arviomme esitteestä Palautteet esitteestä Toipilaasta kuntoon POHDINTA Luotettavuus Eettisyys Oma ammatillinen kasvu Oma pohdinta produktiosta...43

4 LÄHTEET...44 LIITTEET LIITE 1: Hankesuunnitelma. LIITE 2: Sopimus opinnäytetyöstä LIITE 3: Palautelomake LIITE 4: Esite Toipilaasta kuntoon

5 1 JOHDANTO Motivaatiomme tähän työhön syntyi, kun tutustuimme sairaanhoitajan antamaan potilasohjaukseen. Sairaanhoitajan rooli siinä on merkittävä. Kuntouttavan hoitotyön edistämiseksi on pyrittävä parantamaan potilasohjausta ja potilaan tiedonsaantia. Tässä opinnäytetyössä keskitytäänkin kahteen teemaan: kuntouttava hoitotyö ja ohjaus hoitotyössä. Kuntoutumista vaativa tilanne syntyy usein äkillisesti. Potilaan kuntoutumista edistävä hoitotyö on tärkeä aloittaa akuuttihoidon osastoilla. Toipuminen toimintakyvyn menetyksestä on paljon aikaa vievä prosessi, jota sairaudet hidastavat. Lisäksi riippuvuus toisten avusta masentaa ja heikentää itsetuntoa. Tekemällä potilaan puolesta sen, mihin potilas pystyisi itse, hoitajat lisäävät potilaan riippuvuutta. Kuntoutusprosessin lähtökohtana on laaja moniammatillinen arviointi potilaan toimintakyvystä, voimavaroista ja kuntoutumisedellytyksistä. Potilaan oma motivaatio ja sitoutuminen yhdessä asetettuihin tavoitteisiin ovat keskeisiä. Hoitajan täytyy hyödyntää vuorovaikutustaitoja ja toimia potilaan tukijana edistämällä hänen itsenäisyyttä ja itsemääräämistä. Opinnäytetyön aihe nousee tarpeesta kehittää kuntouttavaa hoitotyötä akuuttisairaalassa. Työharjoittelun aikana Malmin sairaalassa ilmeni, että akuuttisairaalan osastoilta puuttui kokonaan potilaille ja heidän omaisilleen suunnattu kirjallinen ohje potilaan kuntoutusohjelman toteuttamiseksi. Sovimme osaston A1 osastonhoitajan kanssa, että laadimme kuntoutusohjelmaa varten kirjallisen esitteen. Kirjallinen esite ei tietysti pysty korvaamaan sairaanhoitajan antamaa ohjausta, mutta se voi kuitenkin olla hyödyllinen sekä potilaalle että hänen omaisilleen niin sairaalajakson aikana kuin potilaan kotiutuessa.

6 6 Tämän opinnäytetyön tärkeimpänä päämääränä oli laatia selkeäkielinen ja helposti ymmärrettävä esite potilaalle ja hänen omaisilleen kuntouttavasta työtavasta ja kuntoutuksesta akuuttisairaalassa. Tätä varten opinnäytetyön alkuosassa on kartoitettu Helsingin kaupungin akuuttisairaalan palveluja käyttävien potilaiden hoidon tarpeet, sekä potilasohjauksen periaatteet, kirjallisen ohjeistuksen laatimisen periaatteet ja etiikka, huomioiden lisäksi tutkimustietoa potilaan ja hoitajan roolista ohjauksessa ja kuntoutuksessa. Kirjallisen esitteen tarkoituksena on edistää potilaiden kuntoutumista ja tehostaa kuntouttavaa hoitotyötä akuuttisairaalassa. Kirjallisen ohjeen laatimisessa on hyödynnetty Malmin sairaalassa tehtyä tutkimusta Potilaiden ja omaisten odotukset kuntouttavasta hoitotyöstä Helsingin terveyskeskuksen akuuttisairaalassa sekä alan kirjallisuudesta löytyviä lähdeteoksia. Opinnäytetyön luvussa 5 kuvataan opinnäytetyön syntyprosessia. 2 PRODUKTION LÄHTÖKOHDAT Produktio on yleensä lyhytkestoinen ja sen tarkoituksena on tehdä jokin tuotos, produkti, ja samalla kehittää työvälineitä käytännön toimintaan. Se voisi olla esimerkiksi musiikkiesitys tai tuotos, video, radio-ohjelma, näytelmä, informaatiopaketti, kirjallinen tai kuvallinen tuotos. Kun produktiota suunnitellaan, hahmotetaan aluksi työn tavoite ja se, miten työ niveltyy ammatilliseen käytäntöön. Produktion suunnittelun, toteuttamisen ja reflektoinnin pohjalla tulee olla myös produktion kohdetta ja ammatillisia käytäntöjä koskeva tutkittu tieto. (Kuokkanen, Kivirinta, Määttänen & Ockenström 2007, 32).

7 7 2.1 Potilaan ja omaisten odotukset kuntouttavasta hoitotyöstä Malmin sairaalassa oli keväällä 2008 tehty tutkimus Potilaan ja omaisten odotukset kuntouttavasta hoitotyöstä Helsingin terveyskeskuksen akuuttisairaalassa (Leskelä & Rattul 2008, 1). Kyseisen opinnäytetyö oli osa kuntoutumista ja selviytymistä edistävän hoitotyön kehittämisprojektia, joka toteutetaan Helsingin kaupungin terveyskeskuksen Akuuttisairaalassa. Projekti oli Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Helsingin kaupungin terveyskeskuksen Akuuttisairaalan kuntoutumista ja selviytymistä edistävää hoitotyötä sekä Helsingin ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien ja työelämän yhteistyömuotoja. Kyseisessä opinnäytetyössä kerättiin tietoa potilaiden ja omaisten odotuksista, joita heillä on kuntouttavalle hoitotyölle sekä heidän kokemuksistaan ja toteutuneesta kuntouttavasta hoitotyöstä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata potilaiden ja omaisten odotuksia kuntouttavasta hoitotyöstä. Työn lähestymistapa oli kvalitatiivinen. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Potilaiden aineistosta nousivat keskeisinä esiin seuraavat osa-alueet: kuntouttaminen, potilaan kokemukset hoitojaksoista, hoitohenkilökunnan toiminta, tiedonsaannin toteuttaminen ja osastoympäristön merkitys kuntoutumisessa (Leskelä & Rattul 2008,13). Omaisten aineistosta nousivat keskeisinä esiin seuraavat osa-alueet: omainen kuntoutumisen edistäjänä, kokemukset tiedonsaannista, kokemukset kuntouttavasta hoitotyöstä, kuntoutuminen osastolla, kokemukset hoitohenkilökunnasta sekä kokemukset ja toiveet osastoympäristöstä (Leskelä & Rattul 2008,19). Omaisten ja potilaiden käsitykset siitä, mitä kuntoutuminen tarkoittaa, olivat samankaltaisia. Vastauksissa painottuvat fyysiset tekijät: kuntoutuksen seurauksena kävelykyvyn palautuminen ja omatoimisen liikkumisen mahdollistuminen. Fysioterapia nähtiin olennaisena osana kuntoutusta. Lisäksi kuntouttamiseen sisältyi erilaisten henkisten ja fyysisten tarpeiden tyydyttäminen sekä taustalla olevan sairauden hoito. Aineistossa painottui kuntoutushenkilökunnan merkitys hoidossa. Fysioterapeutti, toimintaterapeutit ja sosiaalihoitajat olivat osallistu-

8 8 neet kuntouttamiseen monella tavalla. Potilaat ja omaiset toivat esiin tyytyväisyyttä kuntoutushenkilökunnan toimintaa kohtaan (Leskelä & Rattul 2008, 25). Omaisten mukaan kuntoutus ei ole syöttämistä, juottamista tai auttamista vessaan. (Leskelä & Rattul 2008, 22.) Potilaat ja omaiset pyrkivät edistämään kuntoutumista. Haastateltavilla potilailla oli vahva tahto kuntoutua ja päästä kotiin. Muutamat omaiset myös kertoivat potilaan motivaatiosta kuntoutumisen suhteen. Potilaat edesauttoivat kuntoutumistaan omatoimisella toiminnallaan. Omaisen merkitys korostui aineistossa. Omainen huolehti potilaasta, kannusti ja oli aloitteellinen tiedonsaannissa potilaan hoitoon liittyvissä kysymyksissä. (Leskelä & Rattul 2008, ) Sekä omaisten että potilaiden tiedonsaanti alkavasta hoidosta ja osastosta oli vähäistä. Juuri kukaan ei ollut saanut osastoesitettä. Lisäksi useimmilta puuttui tieto siitä, kuka oli potilaan omahoitaja. Kahdella omaisella ja yhdellä potilaalla oli ainoastaan tieto, että omahoitaja on nimetty. Vuorovaikutus ja yhteistyö omahoitajan kanssa olivat vähäistä. Omaisista vain yksi kertoi tavanneensa omahoitajan. (Leskelä & Rattul 2008, 26.) Omaisten aineistosta nousi myös esiin tyytymättömyys tiedonsaantia kohtaan. Osa koki saavansa tietoa vain kysymällä itse. Aineistosta nousi esiin lisäksi toive siitä, että hoitajat olisivat aloitteellisimpia tiedonjakamisen ja määrän suhteen. Hoitajan pitäisi lisäksi käydä esittäytymässä henkilökohtaisesti. (Leskelä & Rattul 2008, 26.) Työssä korostui kuntoutushenkilökunnan suuri merkitys potilaan kuntouttamisessa. Ohjaukselliseen yhteistyöhön tulisi kuitenkin sitouttaa kaikki ammattiryhmät. (Leskelä & Rattul 2008, 29.) Opinnäytetyön tekijöiden mukaan kukaan haastatelluista potilaista ei ollut osallistunut hoitonsa suunnitteluun. Potilaat kuitenkin kertoivat haastatteluissa selkeästi omista tavoitteistaan kuntoutumisen suhteen. Potilailla oli lisäksi motivaatiota ja halua kuntoutua ja selvitä itsenäisesti. (Leskelä & Rattul 2008, 29.) Pi-

9 9 dämme tärkeänä, että potilaalle annetaan tietoa hoitosuunnitelmasta esitteessä, ja että hänelle tarjotaan mahdollisuus osallistua hoitosuunnitelman laatimiseen. Omaiset kokivat sekä tyytyväisyyttä että tyytymättömyyttä tiedonsaantia kohtaan. Tiedonsaantiin tyytymättömät omaiset korostivat sitä, että heidän täytyi itse olla aloitteellisia tietoa halutessaan - ilman kysymistä hoitajat eivät heidän mukaansa kertoneet mitään. Hoitajan aloitteellinen ja aktiivinen tiedon antaminen omaiselle kuntouttavasta hoitotyöstä ja potilaan hoidosta edesauttaisi omaisen osallistumista ja täten potilaan kuntoutumista. Riittävä tiedon antaminen omaiselle potilaan sairauden tilasta ja hoitosuunnitelmasta lisäisi omaisten ymmärrystä hoitajien toimintaa kohtaan ja estäisi ristiriitojen syntymistä hoitohenkilökunnan ja omaisten välillä. (Leskelä & Rattul 2008, 30.) Leskelä ja Rattul (2008) ehdottivat opinnäytetyössään hoitotyön kehittämistä osastossa. Otamme heidän ehdotuksensa huomioon laatiessamme kirjallista esitettä. Hoitajan tulee olla aloitteellisempi tiedonantajana potilaan hoitoon liittyvissä asioissa. Osastosta ja alkavasta hoidosta tulee kertoa enemmän hoitoa aloitettaessa. Tiedotuksen voi toteuttaa esimerkiksi käymällä osastoesitteen sisältämät asiat läpi yhdessä potilaan ja omaisten kanssa. Tämä helpottaa osaltaan sairaalahoitoon joutumisen potilaassa ja omaisissa aiheuttamia fyysisiä ja psyykkisiä reaktioita. Potilaalle ja omaiselle tulee lisäksi antaa tietoa siitä, onko potilaalle nimetty omahoitaja. Omahoitajan tulee olla aloitteellinen vuorovaikutteisen hoitosuhteen luomisessa. (Leskelä & Rattul 2008, 31.) Kuntoutumisen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi tulee käydä läpi, jotta potilas ja omainen tietävät mihin hoidolla pyritään. Omaisten voimavaroja ja motivaatiota potilaan kuntouttamiseen voi hyödyntää ja ylläpitää ottamalla omaisia enemmän mukaan potilaan hoitoon ja hoidon suunnitteluun. (Leskelä & Rattul 2008, 31.) Jotta potilaat ja omaiset sisäistäisivät kuntouttamisen ympärivuorokautiseksi toiminnaksi, on jo hoidon alussa kerrottava, että kaikki ammattiryhmät hoitajista

10 10 fysioterapeutteihin osallistuvat potilaan kuntouttamiseen. Kuntoutumisen päämäärän, esimerkiksi kotiin pääsemisen, tueksi tulee laatia konkreettisia välitavoitteita. Välitavoite voi olla esimerkiksi peseytymisen onnistuminen itsenäisesti. Konkreettiset välitavoitteet voivat auttaa potilasta ymmärtämään, että kuntouttaminen ei rajoitu vain kuntoutushenkilökunnan toimintaan vaan siitä edistetään kaiken aika myös päivittäisten toimintojen yhteydessä hoitajien tuella. Potilaiden yksilölliset toiveet tulee pyrkiä huomioimaan esimerkiksi päivittäisten toimintojen toteutusta suunniteltaessa. (Leskelä & Rattul 2008, 31.) 2.2 Hoitotyö Helsingin Terveyskeskuksen akuuttisairaalassa Helsingin Terveyskeskuksen akuuttisairaalassa hoito toteutuu yksilövastaisesti ja kuntouttavan hoitotyön periaatteita noudattaen. Potilaalle nimetään omahoitaja hoitojakson ajaksi. Osastolla hoitotiimi koostuu hoitajista, lääkäristä, toiminta-, puhe- ja fysioterapeuteista sekä sosiaalityöntekijästä. (Helsingin kaupungin terveyskeskus 2007.) Osastolle potilaat tulevat päivystyspoliklinikalta ja päivystyksen vuodeosastolta, HUS:n sairaaloista, vanhainkodeista, palvelutaloista sekä kotoa avohoidon lähettäminä. Osastojen toiminta painottuu geriatristen potilaiden arviointiin, hoitoon ja kuntoutukseen yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Tavoitteena on potilaan selviytyminen kotona ja kotiutukset neuvotellaan yhteistyössä potilaan, omaisten ja avohoidon edustajien kanssa. (Helsingin kaupungin terveyskeskus 2007.) Kyseisellä akuuttivuodeosastolla hoidetaan eri-ikäisiä, monisairaita potilaita. Yleisimpiä hoitoon tulon syitä ovat esimerkiksi yleistilan lasku, aivohalvaukset, sydän- ja verisuonitaudit, astma, keuhkoahtaumatauti, keuhkoembolia, epätasopainossa oleva diabetes, erilaiset infektiot, erilaiset kaatumiset sekä traumojen seurauksista johtuva jatkokuntoutus, päihdeongelmat, tutkimuksiin valmistamiset kuin myös syöpäpotilaan ja kuolevan potilaan kivunhoito. Lisäksi arvioidaan dementian ja depression mahdollisia vaikutuksia kotona selviytymiseen.

11 11 (Helsingin kaupungin terveyskeskus 2007.) Kuntouttavaa hoitoa toteuttava moniammatillinen työryhmä muodostetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. 2.3 Produktion tavoite Potilaan hoitotyön edistämiseksi on pyrittävä parantamaan potilaan tiedonsaantia ja potilasohjausta. Tämän opinnäytetyön tärkeimpänä päämääränä on laatia kirjallinen esite potilaille ja heidän omaisilleen. Päätimme kutsua meidän esittettämme nimellä Toipilaasta kuntoon. Toiveenamme on, että ohjeen nimi motivoisi potilaita ja heidän omaisiaan omaksumaan aktiivisen roolin kuntoutusprosessissa ja auttaisi heitä siten osallistumaan kuntoutusprosessiin alusta lähtien. Kirjallinen esite ei korvaa sairaanhoitajan ohjausta, mutta se voisi olla höydyllinen omahoitajalle - muistuttamassa tärkeiden asioiden kertomisesta, mutta myös potilaalle ja hänen omaisilleen, jotka jännityksen vuoksi usein unohtavat osan hoitajan antamista ohjauksesta. Aikaisemmin tehty tutkimus Potilaiden ja omaisten odotukset kuntouttavasta hoitotyöstä Helsingin terveyskeskuksen akuuttisairaalassa osoitti, että potilaiden ja omaisten tiedonsaanti osastolla ei ollut riittävää, ja että potilaiden, omaisten ja henkilökunnan käsitykset kuntoutuksesta poikkeavat toisistaan. Opinnäytetyön tulosten mukaan tiedonsaanti oli vähäistä liittyen omahoitajaan, alkavaan hoitojaksoon ja osastoon (Leskelä & Rattul 2008, 28). Pidämme tärkeänä, että potilas ja hänen omaisensa saavat tiedon omahoitajasta esitteen alussa. Lisäksi esitteeseen on jätettävä tila omahoitajan nimen kirjoittamiseksi. Tämän tutkimuksen perusteella päätimme, että kirjallisessa esitteessä Toipilaasta kuntoon on keskeistä: Antaa tietoa omahoitajasta. On jätettävä tilaa omahoitajan nimen kirjoittamiseksi. Kertoa henkilökohtaisesta hoitosuunnitelmasta ja mahdollisuudesta laatia hoitosuunnitelman yhdessä omahoitajan kanssa. Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) säädetään, että sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseissä ole tilapäinen neuvonta ja

12 12 ohjaus. Suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa tai asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa tai asiakkaan ja hänen omaistensa tai muiden läheistensä kanssa. Kertoa moniammatillisesta hoitotiimistä Kertoa kuntouttavasta työotteesta ja kuntoutuksen merkityksestä Kuntoutusprosessin suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen perustuvat arviointiin. Tavallisimmin kuntoutustiimiin kuuluvat lääkäri, hoitaja, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti. Puheterapeutin työpanosta tarvitaan erityisesti aivohalvauspotilaita kuntoutettaessa. Iäkkäillä kognitiiviset ongelmat ovat yleisiä. Neuropsykologin konsultaatio auttaa kognitiivisen tilanteen selvittämisessä ja potilaalle sopivien harjoittelumenetelmien valinnassa. Menestyvän kuntoutustiimin tunnusmerkkejä ovat selkeä työnjako, tiimin jäsenten toisiaan täydentävät luonteenpiirteet ja ammattitaito sekä kyky luovaan ongelmanratkaisuun. Jäsenten tasa-arvoisuus on tiimin vahvuus. (Lönnroos 2008, ) Kaikkien tiimin jäsenten tavattua potilaan pidetään palaveri, jossa laaditaan kirjallinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Potilas ja hänen läheisensä voivat osallistua palaveriin tai ainakin heidän kanssaan on keskusteltava ja kerrottava suunnitelmansisällöstä. Tavoitteiden on oltava realistisia ja konkreettisia. Kuntoutusjakson aikana tiimin on syytä kokoontua 1 2 kertaa viikossa. Kokonaiskuva kuntoutusprosessin etenemisestä täydentyy, kun potilasta tapaa tiimin eri työntekijöiden ohjaamissa harjoittelutilanteissa. (Lönnroos 2008, ) Jatkohoidon ja kuntoutuksen järjestäminen on aloitettava hyvissä ajoin. Yleensä kotikäynti antaa arvokasta tietoa ja selventää kuntoutussuunnitelman tavoitteita, joten käynti kannattaa tehdä ajoissa. Kotiutukseen, kotihoitoon ja jatkokuntoutukseen liittyviä asioita ja yhteydenottoja hoitavat sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja fysioterapeutti. Kuntoutus ei loppu osastojakson päättymiseen. Jatkotoimenpiteiden järjestämisen lisäksi täytyy sopia seurannasta (Lönnroos 2008, )

13 13 Toivomme, että esitteen Toipilaasta kuntoon käyttöönotto sekä auttaa että edistää potilaan kuntoutumista, tehostaa kuntouttava hoitotyötä, parantaa työn organisointia ja parantaa myös työn laatua. 3 POTILASKESKEINEN JA KUNTOUTTAVA HOITOTYÖ Tässä luvussa luomme katsauksen hoitotyön malleihin, tarkastelemme kuntoutumista tukevaa hoitotyötä, geriatrista kuntoutusta sekä liikunnan merkitystä kunnon ylläpitämisessä. Kerromme lisäksi hoitajan, potilaan ja omaisten rooleista kuntoutuksessa. Perinteisessä hoitotyön mallissa hoitajan tiedot ja taidot liittyvät hoitotoimenpiteistä suoriutumiseen ja hän toimii lähinnä lääkärin avustajana. Työmotivaatio tulee tehtävien määrästä ja työ merkitsee toimeentuloa. Yksilöllisessä hoitotyön mallissa hoitaja hyödyntää vuorovaikutustaitoja ja toimii potilaan tukijana. Hänellä on kutsumus tehdä hoitotyötä ja motivaation lähteenä ovat hoitotulokset. Hoitaja hahmottaa potilaan fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena ja hänen toiminnassaan korostuvat ihmisen kunnioittaminen yksilönä, inhimillisyys ja yksityisyys. Yhteisöllisessä hoidon mallissa korostuvat hoitajan tutkimus- ja yhteistyötaidot, hän on asiantuntija, itsenäinen kumppani ja potilaan asianajaja. Potilaiden terveyden ja hyvän olon edistyminen ovat hoitajan motivaatiolähteitä ja hän kokee työn elämäntehtävänä. Yhteisöllisessä mallissa tulevat kaikki ihmisen hyvää korostavat arvot ja periaatteet (ihmisarvon kunnioittaminen, hyvän tekeminen ja oikeudenmukaisuus) esille toisiaan täydentäen. (Ruoho 2006, 23.) Kuntoutumista tukevalla hoitotyöllä tarkoitetaan sellaista asiakastyötapaa, jossa hoitaja tukee ja kannustaa kuntoutujaa selviytymään mahdollisimman itsenäisesti arkitoimistaan ja hallitsemaan arkielämäänsä omien voimavarojensa ja toimintakykynsä mukaan. Hoitaja ei tee asioita kuntoutujan puolesta vaan yhdessä hänen kanssaan. Vaikka ihmisen toimintakyky olisikin heikentynyt, hänen tulee saada päättää itse arkipäivänsä toimien aikataulusta ja toteutuksesta. Hoi-

14 14 taja auttaa ja ohjaa vain niissä toimissa, josta kuntoutuja ei selviydy yksin. Kuntoutumisen kannalta on tärkeää, että tuetaan paitsi fyysistä myös sosiaalista puolta. (Kähäri-Wiik, Niemi & Rantanen 2007, 19.) Kuntoutustarpeen arviointia ja kuntoutussuunnitelman tekoa voidaan kuvata kuntoutuksen asiantuntijan ja asiakkaan välisenä dialogina. Kuntouttajalla ja asiakkaalla voi olla erilaisia näkemyksiä kuntoutuksen tavoitteista, taustaarvoista, edellytyksistä sekä mahdollisista hyödyistä ja haitoista. Heillä on myös erilaisia odotuksia toistensa rooleista ja vastuista sekä palvelujen perusteista, määrästä tai ajoituksesta. Neuvottelun aikana erimielisyyksien perusteet arvioidaan ja molemmilla osapuolilla on mahdollisuus laajentaa omaa näkökulmaansa uusilla tiedoilla ja näkemyksillä. (Järvikoski & Härkäpää 2008, 60.) Hoitajan täytyy arvioida potilaan tai asiakkaan persoonallisuutta, jotta pystyisi paremmin edistämään tämän itsenäisyyttä ja itsemääräämistä. Mahdollisuus tehdä pieniäkin omia päivittäisiä toimintoja koskevia päätöksiä saattaa vahvistaa merkittävästi erityisesti iäkkäiden potilaiden tunnetta tilanteen hallinnasta. Potilaan itsemääräämistä edistäviä tekijöitä ovat yksilöllistä arviointia ja monitieteellistä potilaan hoidon suunnittelua painottava hoito-organisaatio, yritykset rohkaista potilaita osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon, kontrollia ja negatiivista voimakäyttöä estävät kommunikointitavat sekä itsemääräämistä ja riippumattomuutta edistävän ympäristön luominen. (Ruoho 2006, 18.) Kuntoutusprosessi etenee sujuvammin ja johtaa parempaan lopputulokseen silloin, kun asiakas on itse aktiivisesti mukana tilanteen määrittelyssä ja tavoitteiden asettelussa. Asiakkaan vaikutusmahdollisuuksilla ja osallistumisella on merkitystä sekä prosessin etenemisen että vaikutuksen kannalta. (Järvikoski & Härkäpää 2008, 60.) Kuntoutujan vaikutusmahdollisuuksien parantamisessa on kysymys siitä, että kuntoutuja tulee kuulluksi, hän saa omassa asiassaan riittävästi tietoa, hänen näkemyksensä otetaan huomioon ja hän voi vaikuttaa omaa asiaansa koskevaan päätöksentekoon (Piirainen & Kallanranta 2008, 101).

15 15 Kuntoutuksen tärkein voimavara on kuntoutuja itse. Kuntoutuksen tavoitteena on saada yksilö (eikä potilas) auttamaan itseään tukemalla hänen pyrkimyksiään. Kuntoutuksen lähtökohtana on kuntoutujan kaikkien voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen. Kuntoutuksen kohde ei siis ole sairaus vaan ihminen kaikkine tarpeineen ja rajoituksineen. Kuntoutuksen tavoitteena on itsenäinen, itseään luovasti toteuttava, elämänsä hallitseva ja sosiaalisesti selviytyvä ihminen. (Rissanen 2008, ) Jokaisella potilaalla on henkilökohtaista voimavaroja. Hoitotyön tarpeenmäärittelyvaiheessa tulisi hoitotyöntekijän pystyä kirjaamaan potilaan voimavarat tarkkaan. Usein potilaalla on voimavaroja, joita he eivät saa sairautensa vuoksi käyttöön ja tarvitsevat tässä hoitotyöntekijöiden apua tai heidän voimavaransa ovat hävinneet vakavan sairauden myötä, ja hoitotyöntekijän tehtävänä on miettiä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa kokonaan uusia voimavaroja. Myöhemmin hoitotyön suunnitteluvaiheessa on käytännössä havaittu, että potilaan omien voimavarojen vahvistamisesta löytyy ehkä tehokkain auttamismenetelmä, jonka käyttö on potilaan myös helppo hyväksyä. (Hallila 1999, 71.) Ihmisen fyysisyys, psyykkisyys, sosiaalisuus ja hengellisyys ovat yhtä arvokkaita (Ruoho 2006, 20). Voimaannuttava hoito edistää potilaiden riippumattomuutta. Hoitajien voimaannuttavat toiminnot auttavat potilaita säilyttämään tunteen oman elämänsä hallinasta ja samalla altistavat tilanteille, jossa potilaat voivat oppia selviytymään. Potilaan voimaannuttaminen yhdessä asiassa auttaa häntä onnistumaan myös monessa muussa tehtävässä. Sairaanhoitaja voimaannuttaa potilasta, jotta tämä pystyy ottamaan vastaan aktiivisen roolin päättäessään tulevaisuudestaan. (Ruoho 2006, ) 3.1 Kuntoutus ja kuntoutumista edistävä työtapa Kuntoutus on potilaan toimintakyvyn ja selviytymisen harjoittamista ja parantamista, jotta potilas sairaudestaan huolimatta voisi saavuttaa mahdollisimman suuren itsenäisyyden ja omatoimisuuden (Tilvis, Sourander & Aalto 1993, 373).

16 16 Toimintakyvyn ja kuntoutuksen käsitteet ovat viime vuosina laajentuneet. Ikääntyneiden kuntoutus on paitsi sairauksien seurauksia ja toiminnanvajeita korvaavaa fyysistä kuntoutusta, myös ehkäisevä toimintaa sekä ihmisen psyykkisiä, sosiaalisia ja kognitiivisia voimavaroja tukevaa hoitoa, vaikuttamista ympäristöön ja yhteiskuntaan. (Pitkälä, Eloniemi-Sulkava, Huusko, Laakkonen, Pietilä, Raivio, Ruotasalo, Saarenheimo, Savikko, Stranberg & Tilvis 2007, 3851.) Kuntoutusta tarvitaan silloin, kun yksilön ja hänen lähiyhteisönsä toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi sairauden, vamman tai erilaisten sosiaalisten ongelmien vuoksi, tai on havaittavissa ennakoivia tomintakyvyn heikkenemisen oireita. Kuntoutumisessa on tavoitteena paras mahdollinen toiminta- tai työkyky, joko palauttamalla se ennalleen, kohentamalla sitä tai estämällä sen ennakoitavissa oleva heikkeneminen. Lähtökohtana ovat yksilön tai yhteisön jäljellä olevat voimavarat, joita kuntoutuksen avulla pyritään vahvistamaan. (Kähäri-Wiik ym. 2007, 3.) Kuntoutuksen ja toimintakykyä ylläpitävien harjoitteiden tekeminen pitää liittää osaksi asiakkaan jokapäiväistä elämää normaalitoimintojen yhteyteen niin pitkälti kuin mahdollista (Helin 2008, 432). Toimintakyvyllä katsotaan olevan suuri merkitys ihmisen yleiseen hyvinvointiin. Toimintakykyyn liittyy myös ihmisen itsemääräämisoikeus ja omatoimisuus. Toimintakykyinen ihminen kokee, että hän kykenee vastaamaan elämän haasteisiin ja selviytymään jokapäiväisestä elämästään. Hän pystyy toimimaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, asettamaan elämälleen tavoitteita ja pyrkimään niitä kohti. Toimintakyky koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä. Fyysinen toimintakyky, johon kuuluvat elämää ylläpitävät fysiologiset perustoiminnot, fyysinen kunto ja terveydentila, luo perustan päivittäisistä toiminnoista selviytymiselle. Psyykkinen toimintakyky tarkoittaa ihmisen kykyä ottaa vastaan ja käsitellä tietoa, muodostaa käsityksiä ympäröivästä maailmasta, kykyä tuntea ja kokea. Sosiaalisesti toimintakykyinen ihminen kykenee rakastamaan sekä luomaan ihmissuhteita perheessä, ystäväpiirissä, työelämässä. (Hallila 1999, )

17 17 Kuntoutumista edistävän työtavan ennakkoehto on voimavaralähtöisyys. Voimavaralähtöisyys viittaa mahdollisuuksiin ja itsensä toteuttamiseen - keskitytään enemmän ratkaisuihin kuin ongelmiin. Voimavaralähtöisessä prosessissa tunnistetaan ja edistetään ihmisen kykyä tunnistaa omia tarpeitaan, ratkaista ongelmiaan ja saada käyttöönsä resursseja, joiden avulla he voivat hallita elämäänsä (Tikkanen 2001, 3 4). Palvelutarpeen kartoittamisessa sekä hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelman laatimisessa lähdetään siitä, millaisia voimavaroja asiakkaalla ja hänen läheisillään on; mitä asiakas omasta mielestään pystyy tekemään itsenäisesti ja millaisia selviytymisstrategioita hän on läheistensä kanssa elämäntilanteessaan kehittänyt (Hägg 2007, 30). Yksilöllisyyden kunnioittaminen edellyttää, että hoitaja pysähtyy keskustelemaan kuntoutujan ja omaisen kanssa kuntoutujan toiveista ja tarpeista ja ottaa nämä huomioon toiminnassaan. Toimintakyvyn tukeminen vaatii hoitajalta kärsivällisyyttä neuvoa, kannustaa ja odottaa, että henkilö suoriutuu itse tehtävästä, jonka hoitaja suorittaisi hänen puolestaan nopeasti ja tehokkaasti. Kuntoutumista edistävä työote sisältää myös sen, että hoitaja tunnistaa ja pyrkii ehkäisemään iäkkään henkilön kuntoutumiseen liittyvät riskit, kuten masentuneisuuden, painehaavaumat, ravitsemusongelmat ja pidätyskyvyttömyyden. (Routasalo & Lauri 2001, 211.) 3.2 Hoitajan rooli kuntoutuksessa. Kuntoutumista edistävä työote näkyy tavassa, millä hoitaja toteuttaa iäkkään kuntoutujan perushoitoa, ehkäisee komplikaatioiden syntymistä, antaa tietoa, ohjaa ja motivoi henkilöä toimimaan itsenäisesti sekä tukee fyysisten toimintojen harjoittamisessa. Työote edellyttää hoitajan omien asenteiden tunnistamista, hyvää ammatillista tietopohjaa sekä taitoa toimia iäkkään kuntoutujan kanssa. Taito kehittyy kokemuksen kautta, mutta tieto vaatii jatkuvaa opiskelua. Tiedon kautta on myös mahdollista tarkistaa omaa asennetta. Päivärinnan (2000) mukaan kuntoutumista edistävä työote on paljon enemmän kuin asennetta ettei

18 18 ketään jätetä sänkyyn. Kuntoutumista edistävän hoitotyön toteuttaminen suunnitellusti ja toimivasti edellyttää jatkuvaa ja järjestelmällistä hoitotyön kirjaamista, jotta toteutumista voidaan arvioida ja hoitotyötä edelleen kehittää. (Routasalo & Lauri 2001, 213.) Kun hoitaja osallistuu aktiivisesti kuntoutumisensa suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin, hän sitoutuu siihen (Kähäri-Wiik ym. 2007, 23). Iäkkään henkilön kuntoutumista edistävässä hoitotyössä tarvitse kuvata miten henkilö on edistynyt kuntoutumisprosessissaan ja millä keinoilla hoitajat ovat tukeneet tätä edistymistä. Tästä lähtökohdasta tarkasteltuna hoitajat joutuvat arvioimaan omaa näkemystään ikääntymisestä ja iäkkään henkilön mahdollisuuksista kuntoutua sekä yleisellä tasolla että kunkin henkilön kohdalla yksilöllisesti myös omainen huomioon ottaen. Arviointi edellyttää omien asenteiden tarkastelua ja tietojen ajan tasalla pitämistä. Ammatillisessa koulutuksessaan hoitajat ovat saaneet hyvät lähtökohdat aktiivisen roolin omaksumiselle iäkkään henkilön kuntoutumista edistävässä hoitotyössä. (Routasalo & Lauri 2001, 214.) Hoitajilla on mahdollisuus ottaa nykyistä näkyvämpi rooli iäkkään henkilön kuntoutumisprosessissa. Salmisen (2000) tutkimustuloksen mukaan erityisesti fysioterapeutit toivovat sairaanhoitajien olevan aktiivisia hoitajien ja fysioterapeuttien yhteistyössä, autettaessa iäkästä henkilöä kuntoutumaan. Hoitajat voivat koordinoida muiden ammattiryhmien toimintaa henkilön kuntoutumista tukevaksi, tarkastella hänen tilannettaan kokonaisuutena ja tiedottaa hänen tilanteessaan tapahtuvista muutoksista. (Routasalo & Lauri 2001, 214.) Hoitajien tehtävänä on ottaa kuntoutuja ja tarvittaessa myös omainen mukaan keskusteluun silloin, kun kuntoutujan asioista päätetään. Ei riitä, että hoitaja on iäkkään kuntoutujan ääni. Lisäksi kaikki iäkkäät henkilöt eivät tarvitse puolestapuhujaa kuntoutumistiimissä. Kysymällä henkilön mielipidettä ja kuuntelemalla, mitä hän sanoo, voidaan laitoshoidon passivoivaa vaikutusta lieventää ja tukea kuntoutumisen ideaa. (Routasalo & Lauri 2001, 214.) Hoitajan myönteinen asennoituminen, tavoitteiden asettaminen, motivointi sekä rohkaisu edistävät kuntouttavaa hoitotyötä (Ghenoun, Salminen, Tanhua & Holmlund 2007, 17 18).

19 19 Yhteisön rikastuminen ja rakenteellinen vahvistuminen ovat mahdollista vain, jos voimaa jaetaan ihmisten kesken. Voiman jakaminen vahvistaa päätöksentekoa, koska siihen osallistuu useampi ihminen ja tiimityössä kehittyy hyödyllisiä ihmissuhteita. Hoitosuhteessa on keskeistä voiman jakaminen. Toisten ihmisten asiantuntijuuden hyödyntäminen ja voiman jakaminen vahvistavat kaikkia osapuolia ja kasvattavat entisestään heillä olevaa yhteistä voimaa. (Ruoho 2006, 9.) 3.3 Potilaan (asiakkaan) rooli kuntoutuksessa. Opinnäytetyössä on käytetty termejä potilas, asiakas, kuntoutuja, jotka viittaavat samaan henkilöön, mutta tarkoittavat eri asioita. Oikeampaa olisi käyttää termiä kuntoutuja, koska se vastaa eniten nykyisen ajattelun mukaista määritelmää potilaasta. Päätimme kuitenkin käyttää samoja termejä, joita on käytetty viittaamissamme artikkeleissa ja tutkimuksissa. Kuntoutuminen voidaan nähdä kasvu- ja oppimisprosessina. Sen aikana kuntoutuja kehittää itselleen parhaiten sopivia keinoja ja strategioita, joiden avulla hän pystyy selviytymään mahdollisimman täysipainoisesti arjessaan ja sosiaalisessa kanssakäymisessään sekä osallistumaan yhteisöönsä tasa-arvoisena jäsenenä. Hän oppi hyväksymään muuttuneen elämäntilanteensa, vammansa tai sairautensa ja sen aiheuttamat rajoitukset olemassa olevina tosiasioina. Hän pystyy luopumaan entisistä suunnitelmistaan, näkemään uusia mahdollisuuksia ja rakentamaan tulevaisuutta jäljellä olevien voimavarojen vaaraan. Kuntoutumisen edetessä hän oppii myös löytämään uusia voimavaroja sekä uudenlaisia tapoja toimia ja kohdata arkipäivän tilanteita. Tärkeää on alkaa tiedostaa, että omalla toiminnalla ja aktiivisuudella on vaikutusta elämään. Asiakkaan tulee olla mukana päättämässä mikä on hänen tilanteensa, miten olisi parasta toimia ja mihin hän on valmis sitoutumaan (Kukkurainen 2002, 15). Hoitotyön toteuttamisessa on hyvää alusta ottaa huomion potilaan yhteistyövalmiudet. Kähäri-Wiik ym. (2007, 21 22) esittää unkarilaisen Sandor Radosin

20 20 mukaan, että ihmisen yhteistyövalmiudet vaihtelevat eri elämäntilanteissa. Hänen mukaansa yhteistyötasoja on viisi: Innostunut Kun henkilöllä on runsaasti voimavaroja, hän on innostunut kuntoutumisestaan ja on aloitekykyinen toimimaan sen hyväksi. Hän voi kysyä: Mille kurssille menisin? Hän odottaa kuntoutusalan ammatilaisilta tietoa eri mahdollisuuksista. Velvollisuudentuntoinen Tälläinen kuntoutuja pyytä hoitajalta apua. Hän kysyy: Mitä minun tulisi tehdä kuntoutuakseni? Hoitajan tehtävä on tukea ja rohkaista häntä selviytymään itse. Riippuvainen Riippuvainen kuntoutuja ei selviydy arjesta yksin, vaan tarvitsee apua. Hän pyytää: Tee minut terveeksi. Hoitaja työskentelee yhdessä hänen kanssaan, auttaa onnistumaan ja vahvistaa hänen itseluottamustaan. Tukeutuva Tukeutuva henkilö on riippuvainen toisten avusta. Hänellä ei ole riittävästi voimavaroja aktiiviseen toimintaan. Hän pyytää: Käsittele minua. Hän tarvitsee tukea ja hoivaa. Luopuja Luopuja on menettänyt toivonsa paremmasta. Hän sanoo olevansa liian sairas tullakseen hoitoon. Hänellä ei ole tässä vaiheessa voimavaroja kuntoutua, vaan hän tarvitsee intensiivistä hoitoa. (Kähäri-Wiik ym. 2007, ) On tärkeää, että hoitaja tunnistaa nämä tasot ja ottaa ne huomioon potilaan ohjauksessa ja kuntoutuksen tukemisessa. Potilaan motivaatio on keskeistä kuntoutumisprosessissa. Motivoiminen on kannustamista, rohkaisua, vertaistukea, toivon ylläpitoa ja hyvän mielen tuottamista. Fyysinen ympäristö lisää tai vähentää kuntoutumismotivaatiota. (Routasalo 2002b, 110.)

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli 21.08.2012 Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli Kaakon SOTE-INTO Etelä-Kymenlaakson osahanke Kotihoidon työryhmä 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tavoitteellisuus...

Lisätiedot

Petri Jalonen. Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli

Petri Jalonen. Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli Petri Jalonen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 7 Petri Jalonen Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön

Lisätiedot

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN Mervi Pirilä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke 1.11.2007 31.8.2009 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta

Lisätiedot

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten lasten ja nuorten fysioterapeuttisesta ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Mannelin, Matleena Piironen, Krista 2010 Laurea Otaniemi

Lisätiedot

KOTOSA Kotona asumisen tukeminen osaamista levittämällä

KOTOSA Kotona asumisen tukeminen osaamista levittämällä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 1 Tina Hägg, Tuula Heinonen, Hannele Niiniö KOTOSA Kotona asumisen tukeminen osaamista levittämällä Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu ISSN 1796-7325

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

JAG ÄR FÖR DIG Selkokielinen suomi-ruotsi sanasto hoitotyöhön.

JAG ÄR FÖR DIG Selkokielinen suomi-ruotsi sanasto hoitotyöhön. JAG ÄR FÖR DIG Selkokielinen suomi-ruotsi sanasto hoitotyöhön. Katja Ranne Leena Rautakorpi Tiina Sainio Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Terveysalan koulutusohjelma

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016... ja mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista? Se kulki rauhallisesti puolipäivän

Lisätiedot

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA LyhDeKe-projekti 2005-2007 SISÄLTÖ 1. TAUSTAA 2. KEHITTÄMISHANKKEESSA SAATUJA KOKEMUKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 3. TYÖPROSESSIT 3.1 Asiakkaaksi

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

ULKOILU JA IÄKÄS IHMINEN HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA Hoitohenkilökunnan näkökulma

ULKOILU JA IÄKÄS IHMINEN HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA Hoitohenkilökunnan näkökulma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma /sairaanhoitaja Marja Koivisto Marja Purho YLÖS, ULOS JA LIIKKEELLE ULKOILU JA IÄKÄS IHMINEN HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA Hoitohenkilökunnan näkökulma

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI Jenni Kärki, Annika Nissinen, Merja Timonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen Oulu Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon Birgitta Oksanen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 10 Birgitta Oksanen Toimintamallin kehittäminen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS Opinnäytetyö Maaliskuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Maaliskuu 2009 Hoitotyön

Lisätiedot

Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa

Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa Sirpa Grönvall Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Sosiaalialan koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Sini Suvanto Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Sampo hankkeen loppuraportti 33100 Tampere www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKEEN PÄÄMÄÄRÄ... 6 1.1 LYHTYAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN JA

Lisätiedot

SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN KOKEMUKSIA OHJAUKSESTA

SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN KOKEMUKSIA OHJAUKSESTA SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN KOKEMUKSIA OHJAUKSESTA Päivi Ronkainen Terveyskasvatuksen pro gradu- tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Syksy 2011 Sepelvaltimotautipotilaan kokemuksia Päivi

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Saija Lundberg & Minna Pietikäinen Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä Omahoidon tukeminen Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille Kuva: istockphoto Derek Latta ISBN 978-952-67123-2-1 Kustantaja: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimittajat:

Lisätiedot

GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA

GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA TAMPEREEN KAUPUNKI GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA HATANPÄÄN PUISTOSAIRAALAN GERIATRIAN OSASTORYHMÄN OSASTO V3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SISÄLLYS LUKIJALLE...1 1 Geriatrinen akuuttihoito-

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot