Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lehti"

Transkriptio

1 2/huhtikuu 2002 tidskrift för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Houtskär nöjd med specialsjukvård Rakas raskas työ Työnohjauksesta uutta virtaa Kadonnutta työniloa etsimässä Saadaanko käytäväpaikat kuriin? Hanna Vuoriosta uusi ylihoitaja Lääkäripäivystys laajeni Loimaalla YT-sopimus ajan tasalle Potilasasiamiehet potilaan tukena

2 Hoitoa oikeuden päätöksellä? 2 Vuoden 1998 maaliskuussa olin luennoitsijana Tampereen lääkäripäivillä. Esitin tuolloin arvion, että Suomessa syntyy lähiaikoina hallintotuomioistuinten päätöksiä, joilla julkinen valta velvoitetaan järjestämään potilaille välttämätön sairaanhoito. Nyt keväällä 2002 näitä päätöksiä on jo saatu useampia. Vuonna 2000 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi ns. hallintoriitana asian, jossa Helsingin kaupunki oli evännyt vammaisen henkilön lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen saannin siinä laajuudessa kuin hänen todettu tarpeensa olisi edellyttänyt. Vuonna 2001 KHO määräsi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin korvaamaan potilaalle sairaanhoitopiirin epäämän ja sittemmin yksityisesti hankitun erikoishammashoidon. Tänä vuonna on julkisuutta saanut ns. Kuopion tapaus, jossa KHO määräsi korvaamaan potilaalle vuonna 1995 tehdyn sydämen ohitusleikkauksen kustannukset kun kyseinen hoito ei ollut toteutunut julkisessa palvelujärjestelmässä. Vaikka nämä kolme päätöstä ovat erillisiä oikeusratkaisuja, on niillä myös paljon yhteistä. Kyse on uudenlaisesta oikeuskäytännöstä, jota on ryhdytty soveltamaan sen jälkeen kun maamme perustuslakiin sisällytettiin ns. taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet. Tämä ajattelu on luettavissa jo vuonna 1995 ilmestyneestä hallinto-oikeuden professori Kaarlo Tuorin kirjasta Sosiaalioikeus ( oikeustieteessä sosiaalioikeus käsittää myös terveydenhuollon juridiikan). Tuori jakaa terveydenhuollon palvelut kolmeen ryhmään: 1) subjektiivisiin oikeuksiin perustuvat palvelut, joiden järjestämiseen kunnilla on erityinen velvollisuus 2) lakisääteiset, mutta määrärahasidonnaiset palvelut, joiden järjestämiseen kunnilla on yleinen velvollisuus 3) vapaaehtoiset eli harkinnanvaraiset palvelut. Terveydenhuollossa tärkein subjektiivinen oikeus on potilaan oikeus kiireelliseen hoitoon. Sellaista tilannetta ei voi syntyä, että potilaalta ryhdyttäisiin kysymään maksusitoumusta äkillisen sydäninfarktin tai hengenvaarallisen vamman hoitoon. Potilas hoidetaan ja kuntaa laskutetaan. Harkinnanvaraisia palveluja edustaa esimerkiksi rintasyöpäseulonnan toteuttaminen vuotiaille. Siihen ei mikään laki velvoita. Suurin osa terveyspalveluista kuuluu 2-ryhmään, joka onkin vaikeimmin määriteltävissä. Aikaisemmin oli vallalla sellainen ajatus, että näiden palvelujen saatavuus on yksinomaan kunkin kunnan tai sairaanhoitopiirin omista budjettipäätöksistä riippuvaista. Myös lääninoikeudet ratkaisivat useita valituksia tällä tavalla. Perusoikeusuudistuksen jälkeen on suunta muuttunut. Tuorin kirjassa tuodaan esille näkemys, että vaikka kyse on määrärahasidonnaisista palveluista ei kunta voi tehdä kuinka niukkaa budjettia hyvänsä. Ainakin asiasta valitettaessa tulisi hallintotuomioistuimen ratkaista asia niin, että kunnan edellytetään varaavan riittävät voimavarat talousarvioonsa myös näiden palvelujen tuottamiseen. Riittävyyden mittariksi käy esimerkiksi «maassa yleisesti hyväksytty taso«. Aikaisemmin myös potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain kohdan, jossa todettiin kuntien antavan palveluja «kulloinkin käytettävissä olevien voimavarojen mukaan«tulkittiin laillisesti rajoittavan palvelujen saatavuutta. Alussa mainitun vuoden 2000 KHO:n päätöksen mukaan potilaslakia ei voida tulkita tällä tavalla. Edelleenkään ei voida etukäteen yksiselitteisesti sanoa, missä laajuudessa ja millä laatutasolla lainsäädäntö turvaa terveyspalvelut, mutta mainitut kolme KHO:n päätöstä antavat kuitenkin selvän yleisen käsityksen asiasta. Kiireellinen hoito on annettava aina. Potilaan toimintakykyä selvästi heikentävä sairaustila, johon on olemassa yleisesti hyväksytty ja käypä hoito, on niin ikään hoidettava julkisen terveydenhuollon toimesta joko itse tuotettuna tai ostopalvelulla. Tällaiseen hoitoon jonottaminen ei myöskään saa vaarantaa potilaan terveyttä. Jonotus- ja odotusajoista annettuja yleisiä ohjeita - sitten kun sellaiset on määritelty - tulisi noudattaa. Yleistä korvausvelvollisuutta kunnilla ei kuitenkaan ole, jos potilaat oma-aloitteisesti hakeutuvat yksityiseen hoitoon. Edellä mainituista KHO:n päätöksistä kahdessa kunta tuomittiin korvauksiin, mutta toinen koski kiireellistä hoitoa ja toinen hoidon kokonaan epäämistä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on edellä kuvattu oikeudellinen kehitys tunnistettu ja huomioitu uudistettavana olevassa sairaanhoitopiirin strategiassa. Oikeus terveyspalveluihin on nykyisessä Suomessa kansalaisen perusoikeus, jota ei tulisi joutua hakemaan vuosia kestävillä oikeuskäsittelyillä.

3 Vård genom rättsbeslut? I mars 1998 medverkade jag som föreläsare på läkardagarna i Tammerfors. Jag framförde då den uppfattningen, att det i närmaste framtiden i Finland skulle komma att avkunnas beslut av förvaltningsdomstolarna, enligt vilka de offentliga myndigheterna skulle förpliktas att ordna den nödvändiga vården för patienterna. Nu, våren 2002, har man redan fått flera beslut av den här arten. År 2000 avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen som s.k. förvaltningstvist ett mål, där Helsingfors stad hade förvägrat en handikappad person erhållande av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering i den omfattning som man konstaterat att hans behov hade förutsatt. År 2001 ålade HFD Birkalands sjukvårdsdistrikt att ersätta en patient för specialtandvård som sjukvårdsdistriktet förvägrat och som sedermera anskaffats privat. I år har det s.k. Kuopiofallet fått offentlighet, i målet fastställde HFD ersättning till en patient för kostnaderna för en bypass-operation som utförts år 1995, eftersom ifrågavarande behandling inte utförts inom den offentliga serviceorganisationen. Även om de här tre besluten är separata rättsavgöranden, har de också mycket gemensamt. Det är fråga om en ny rättspraxis, som man börjat tillämpa efter det att de s.k. ekonomiska, sociala och kulturella grundläggande rättigheterna inkluderades i vårt lands grundlag. Den här tanken kan redan utläsas i boken Sosiaalioikeus, som professorn i förvaltningsrätt Kaarlo Tuori gav ut år 1995 (inom juridiken omfattar socialrätt också hälsovårdsjuridiken). Tuori delar in hälsovårdstjänsterna i tre grupper: 1) Tjänster som grundar sig på subjektiva rättigheter och som kommunerna har en särskild skyldighet att ordna 2) Tjänster som är lagstadgade men som är bundna till anslag och som kommunerna har en allmän skyldighet att ordna 3) Frivilliga tjänster, d.v.s. tjänster enligt prövning. Den viktigaste subjektiva rättigheten inom hälsovården är patientens rättighet att snabbt få vård. Det kan inte uppstå en sådan situation, att man vid behandling av akut hjärtinfarkt eller livsfarlig skada börjar fråga efter betalningsförbindelse. Patienten vårdas och kommunen faktureras. Tjänster enligt prövning är till exempel ordnandet av bröstcancerscreening för personer mellan 40 och 50 år. Ingen lag förpliktar till detta. Den största delen av hälsovårdstjänsterna hör till grupp 2, som också är den som är svårast att defi niera. Tidigare var den åsikten förhärskande, att tillgängligheten på dessa tjänster var beroende enbart av envar kommuns eller sjukvårdsdistrikts egna budgetbeslut. Också länsrätterna avgjorde flera besvär enligt detta. Efter reformen av de grundläggande rättigheterna har riktningen ändrat. I Tuoris bok framförs den åsikten, att även om det är fråga om tjänster som är bundna till anslag kan kommunen inte göra upp en hur njugg budget som helst. Åtminstone då det inlämnas besvär över saken bör förvaltningsdomstolarna avgöra frågan så, att man förutsätter att kommunen i sin budget reserverar tillräckliga resurser också för produktionen av dessa tjänster. Som ett mått på tillräckligheten duger till exempel «den allmänt accepterade nivån i landet«. Tidigare ansågs också stadgandet «inom gränserna för de resurser som vid respektive tidpunkt står till hälso- och sjukvårdens förfogande«i lagen om patientens ställning och rättigheter juridiskt begränsa tillgängligheten på tjänsterna. Enligt det ovannämnda utslaget som HDF år 2000 avgav kan patientlagen inte tolkas på detta sätt. Man kan ännu inte på förhand entydigt säga, i vilken utsträckning och på vilken kvalitetsnivå lagstiftningen tryggar hälsovårdstjänsterna, men de nämnda tre HFD-utslagen ger i alla fall en klar allmän uppfattning om saken. Brådskande vård måste alltid ges. Ett sjukdomstillstånd som klart försvagar patientens funktionsförmåga och för vilket det fi nns en allmänt accepterad och gängse behandling, skall likaså skötas av den offentliga hälsovården antingen i egen regi eller som köpt tjänst. Att stå i kö för en sådan här behandling får inte heller medföra risk för patientens hälsa. De allmänna direktiven om köer och väntetider som givits - då dylika har fastslagits - skall följas. Kommunerna har i alla fall ingen generell skyldighet att erlägga ersättning om patienterna på eget initiativ söker sig till privat vård. I de ovanstående HFD-besluten dömdes i två fall kommunen att betala ersättning, men det ena gällde brådskande vård och det andra vård som helt förvägrats. Den ovan beskrivna rättsliga utvecklingen har i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt noterats och beaktats i den strategi för sjukvårdsdistriktet vilken som bäst håller på att förnyas. Rättigheten till hälsovård är för medborgarna i dagens Finland en grundläggande rättighet, som man inte borde behöva söka genom handläggning i rätten, något som kan ta år i anspråk. Aki Lindén Sairaanhoitopiirin johtaja Direktör för sjukvårdsdistriktet 3

4 Muutoksia tarvitaan... (3.osa)...vai tarvitaanko... 4 Miksi pitää hokea «Muutoksia tarvitaan, muutoksia tarvitaan...«, kyllästymiseen asti? Eikö yhtä hyvin voisi toimia niin kuin on toimittu tähänkin asti? Onhan sitä potilaita hoidettu ennenkin hyvillä tuloksilla ilman kaikenmaailman prosessimittareita (ehkä). Ovathan potilaat aina olleet tyytyväisiä saamaansa hoitoon, vaikkei heitä olekaan sanottu asiakkaiksi (ehkä). Ovathan lääkärit olleet kautta aikojen taitavia ja osaavia ilman laatuvouhotustakin (ehkä). Onhan tekoniveliä leikattu ilman mitään osaamiskeskuksia tähänkin asti piirimme alueen kahdeksassa sairaalassa menestyksellisesti (ehkä)....rakenteissa ja toiminnassa... (Lasaretti 4/joulukuu 2001)...suunnittelussa......kehittämistoiminnassa......henkilöstöasioissa ja ihmisten johtamisessa... (Lasaretti 1/maaliskuu 2002) Sananlasku sanoo: «Vanhassa vara parempi.«on kuitenkin kiusallista, että kaikkiin noihin vanhojen hyvien aikojen ylistyksiin joutuu lisäämään tuon «ehkä«-sanan. «Luulo ei ol tiaro väärtti«on vanhan kansan viisaus, joka nykyisin ilmaistaan terveydenhuollossa kolmella kirjaimella EBM = Evidence Based Medicine = näyttöön perustuva lääketiede. Jotkut optimistisimmat ovat ajatelleet, että EBM olisi myös lyhenne sanoista Evidence Based Management = näyttöön perustuva johtaminen. Moni kysyy aivan aiheellisesti: onko sellaistakin? Muutoksia siis tarvitaan...hallinnossa ja johtamisessa, vai tarvitaanko... Oma kokemukseni perustuu Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (Pshp) 1990-luvulla tekemiimme uudistuksiin. Toistuvasti kysyn itseltäni: millainen olisi Pshp ilman kokonaisvaltaista laadunhallintaa, ilman laatupalkintomallin mukaista itsearviointia, ilman sen pohjalta kumpuavaa kehittämistoimintaa... millainen olisi Pshp ilman sopimusohjausmenettelyä, ilman klinikkakeskeistä toiminnan ja tuotteistuksen suunnittelua, ilman terveyskeskusten ja kuntien (kuntarenkaiden) kanssa käytäviä sopimusneuvotteluja, ilman yhteisesti sovittuihin tunnuslukuihin perustuvaa seurantaa ja tarkistusneuvotteluja, ilman hoidon tarvetta luotavaa epidemiologista projektia... millainen olisi Pshp ilman asiakaslähtöistä prosessiajattelua, ilman sen kautta kehittyviä alueellisia hoitoketjuja, ilman sisäisten yhteistyöprosessien tuomaa joustavuutta ja sujuvuutta, ilman alihankintaprosessien kriittistä arviointia ja kehittämistä... millainen olisi Pshp ilman strategiaprosessiin kytkettyä tasapainoisen tuloskortin soveltamista (BSC = Balanced Score Card), ilman koko organisaation kattavaa monipuolista mittaristoa, josta eri tason johtajat näkevät edistymisen strategioiden suuntaisesti... millainen olisi Pshp ilman systemaattisia asiakaspalautejärjestelmiä ja niiden hyödyntämistä, ilman poliklinikoiden ja vuodeosastojen palvelumittareita, ilman terveyskeskuksille suunnattuja palvelukyselyjä, ilman sisäisten palvelujen arviointimenettelyjä... millainen olisi Pshp ilman säännöllistä henkilöstöarviointia (tuloskuntomittari), ilman siihen perustuvaa esimiestyön, toimintaympäristön ja henkilöstön kehittämistoimintaa, ilman kattavia kehityskeskusteluja (jopa lääkärit mukana), ilman systemaattista, strategiaan pohjautuvaa henkilöstön kehittämistoimintaa...

5 millainen olisi Pshp ilman mittavaa laatukoulutusta, ilman 20 esimies-/johtajatasoisen henkilön perusteellista laatujohtamisen tutkintoa (MQ = Master of Quality), ilman 75 henkilön saamaa laadunohjaajakoulutusta, ilman 70 henkilön saamaa laatupalkintomallin arviointikoulutusta, ilman 300 esimiehen saamaa laadunkehittämisen peruskoulutusta, ilman 1500 työntekijän saamaa kehittämisprojektin laatutyökalukoulutusta... millainen olisi Pshp ilman systemaattista projektinhallintaa, ilman kehittämisprojektien ohjeistoa, ilman projekteja tukevaa työkirjaa ja seurantaseminaareja, ilman kuntayhtymän valtuustokokouksessa jaettavia projektipalkintoja... millainen olisi Pshp ilman tieteellisen tutkimuksen kokonaisprosessin hallintaa, ilman tutkimusyksikköä, ilman tieteellisen tutkimuksen laatukäsikirjoja... Niin, eiköhän se olisi yksinkertaisesti sairaanhoitopiiri ilman noita uudistuksia eli sellainen kuin se oli 1990-luvun alussa. Siis sellainen kuin ne sairaanhoitopiirit, joissa ei ole tehty määrätietoista uudistustyötä, vaan on ajateltu, että «vanhassa vara parempi«. Näyttää siis siltä, että Evidence Based Management = näyttöön perustuva johtaminen on mahdollista myös terveydenhuollossa. Turkka Tunturi johtajaylilääkäri Hemodialyysihoidot alkoivat Salossa Salon alueen munuaispotilaille avautui lähempää kotia hoitopaikka, kun Salon aluesairaalan sisätautien yksikössä aloitettiin hemodialyysihoidot. Ensimmäisellä viikolla hoidettiin neljä potilasta (käyvät kolme kertaa viikossa), mutta parin viikon kuluttua potilaita oli jo kahdeksan. Dialyysipaikat mahdollistavat tulevaisuudessa hoidon jopa 24 potilaalle. Dialyysipotilaiden määrä lisääntyy vuosittain n. 8 %:lla, minkä seurauksena myös TYKSin dialyysiyksiköt täyttyvät potilaista. Loimaan aluesairaalassa aloitettiin «satelliittitoiminta«vuonna 1997, josta lähtien on itänyt ajatus vastaavan perustamisesta myös Salon aluesairaalaan. Potilaiden näkökulmasta lähellä kotia sijaitseva hoitopaikka säästää matka-aikaa ja myös rahaa. Suunnitteluvaiheessa dialyysitoimintaan käytiin tutustumassa TYKSin lisäksi Loimaalla ja Tammisaaressa, tekniikan henkilöstö vieraili vielä Valkeakoskellakin. Näistä dialyysiyksiköistä saimme monia hyviä neuvoja ja vinkkejä remonttia ja toimintaa varten. Dialyysiyksikön tilat kunnostettiin kolmesta sisätautien yksikön potilashuoneesta, jolloin vuodepaikkojen määrä väheni 11:llä. Sisätautien yksikön henkilökunnasta on tällä hetkellä viisi kouluttautunut dialyysihoitajiksi TYKSin dialyysiosastoilla, myöhemmin uudet dialyysihoitajat koulutetaan sekä Salossa että Turussa. Nefrologi käy Turusta pari kertaa kuukaudessa katsomassa potilaita, väliaikoina sisätautien yksikön lääkäri, joka on myös ollut koulutuksessa TYKSissa, hoitaa potilaita. Uusi toiminta edellyttää yhteistyötä sisätautien yksikön ulkopuolelle monen eri tahon kanssa, esim. tekniikka, laboratorio, apteekki, välinehuolto, keskusvarasto, ruokahuolto ja laitevalmistaja. Dialyysin alkaminen on tuonut uusia, mielenkiintoisia asioita hyvin monen aluesairaalan työntekijän työhön. Hoitoa oikeuden päätöksellä Vård genom rättsbeslut Muutoksia tarvitaan (3.osa) Hemodialyysihoidot alkoivat Salossa... 5 Bra service, stora variationer i kostnaderna Rakas raskas työ Kyllä nämä asiat kotiinkin seuraavat... 9 Voit muuttaa vain itseäsi Työssä jaksaminen Uusi menetelmä henkilöstön hyvinvoinnin mittaamiseen Työn iloa etsimässä - ja löytämässä Kadonneen työnilon metsästys Kuukausikipuja Perushoitaja ahtaalla virkarakenteen muutoksessa Käytäväpotilaista kasvava ongelma TYKSissä Käytäväpaikka on masentava kokemus Vakka-Suomen «seinätön sairaala« Jatkuva potilastulva ruuhkauttaa vuodeosastoja Myrskyn silmässä OBERON-kuulumisia Ylihoitajan rooli on muuttunut Loimaan aluesairaalalle kolmen terveyskeskuksen lääkäripäivystys Yhteistoimintasopimus ajan tasalle Potilasasiamies neuvoo, auttaa ja ohjaa Uudet viran- ja toimenhaltijat Tapio Korhonen eläkkeelle Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunta TYKSIn Seniorit ry Sisältö Aila Ruuth-Setälä, osastonhoitaja, TtM Sisätautien yksikkö, Salon aluesairaala 5

6 Bra service, stora variationer i kostnaderna Små kommuner nöjda med distriktets specialsjukvård 6 Att sjukvård kostar är ett obestridligt faktum. Det känner man väl till inte minst i mindre kommuner, där det är svårare att nå synergieffekter och spara kostnader än i större kommuner. I Houtskär, en kommun med 670 invånare ute i den åboländska skärgården, står social- och hälsovård för drygt hälften av de totala utgifterna om 3 milj. euro eller knappt 18 milj.mk. - Hälsovård behövs alltid, den är en del av den kommunala servicen och man får lov att acceptera de utgifter den medför. Vi har en bra bashälsovård i kommunen och specialsjukvården får vi på ett bra sätt skött via sjukvårdsdistriktet, säger kommundirektör Bengt Backman. Det är framförallt mångsidigheten och djupet i specialsjukvården som får Houtskärs uppskattning. Backman vill också lyfta fram en annan sak. - Den svenskspråkiga servicen på ÅUCS verkar ha blivit bättre under de senaste åren. Det varierar givetvis från avdelning till avdelning men man ser överlag en större benägenhet att försöker betjäna på svenska. Service på modersmålet är extra viktigt då det handlar om sjukdom och vård. På Åbolands sjukhus är den svenska servicen tryggad och för svenskspråkiga Houtskär är Åbolands en viktig enhet inom specialsjukvården. En liten nackdel är att Åbolands inte har akutmottagning, alla besök sker med remiss. Houtskär är en av delägarkommunerna i Åbolands Sjukhus. - Åbolands har en central roll, servicen är mångsidig och svenskan garanterad. Personalen känner väl till skärgården och dess speciella förhållanden, säger Backman. Stor andel över 65 år Houtskär är ännu i år en helt svenskspråkig kommun men vid senaste årsskifte översteg de fi nskspråkiga invånarna den stipulerade 8-procentsgränsen. Och det gör att Houtskär från den 1 januari nästa år är en officiellt tvåspråkig kommun. En annan speciell sak med Houtskär är åldersstrukturen med hela 26 procent av invånarna över 65 år. Det här sätter givetvis sin prägel på både bashälsovård och specialsjukvård. - Andelen över 65 år är hos oss dubbelt så stor som i landet i genomsnitt men andra kommuner kommer efter. Vi har redan i dag resurser att sköta den äldre delen av befolkningen. Å andra sidan fi nns det många unga familjer med barn i kommunen, säger Backman. Houtskär har i dag en deltidsanställd läkare, två sjukvårdare på heltid och Nina Alopaeus är läkare i Houtskär, Iniö och på Brändö och kallas inte utan orsak för «Skärgårdsdoktorn«. Samarbetet med sjukvårdsdistriket är hon mycket nöjd med. en deltidsanställd läkarsekreterare. Läkarmottagning har man två gånger i veckan och vårdarna har jour över veckosluten. Läkarjour har man inte, den tjänsten liksom bäddplatser, röntgen och laboratorietjänster köper man av Pargas stad. Houtskär säljer för sin del läkartjänster till grannkommunen Iniö, där man har mottagning en gång i veckan. Tandläkarservicen sköts genom köp av privata tjänster. Fysioterapeut har man på deltid. I akuta fall anlitar man ambulansen stationerad i Nagu, taxi eller i svårare fall Medi-Heli. Till närmaste läkarjour i Pargas är det 65 km och tre färjpass. Åktiden blir närmare två timmar. - Medi-Heli har räddat många liv här ute, den är en trygghetsfaktor värd allt stöd, säger Backman. Över budget, under budget Äldreomsorgen sköts så långt som möjligt genom öppen vård och i Fridhem fi nns 35 åldringsbostäder. Kommunens hälsogård renoverades för några år sedan och den är ändamålsenlig för kommunens behov. - Hälso- och socialvården fungerar bra. Vi har läkare som är intresserade och personal som ställer upp. Specialsjukvården köper vi efter behov. Som helhet är vårdsituationenen god i Houtskär i dag, säger Bengt Backman. Som kommundirektör är han mer insatt i administration och ekonomi än i det medicinska. Och det tar honom inte länge att räkna ut vad priset för bra hälsovård är i Houtskär. År 2001 hade kommunen en utgiftsram om 3 milj. euro, 17,8 milj.mk, varav social- och hälsovård tar 55 procent, d.v.s. 1,68 milj. euro eller 10 milj.mk. - Åldringsvården kostar euro (2,1 milj.mk), primärhälsovården euro (1,6 milj.mk) och specialsjukvården

7 euro eller 2,4 milj.mk. Vi hade budgeterat euro (3,1 milj.mk) men behovet var mindre än väntat och där sparade vi mk eller euro, säger Backman. - Specialsjukvården är en stor post i vårdbudgeten, 2,4 milj.mk innebär över 6 procent av skatteinkomsterna. Vi satsar på öppen vård och primärvård men kasten i vårdkostnader är svåra att göra något åt. Om vi ett år har t.ex fem by pass-operationer i stället för en skjuter kostnaderna i höjden. Sådant kan vi inte göra någonting åt. Och kasten är stora, det visar boksluten klart och tydligt; i fjol kostade specialsjukvården mk (588 euro) per kommuninvånare och år mk (660 euro). År 1996 hade man stort behov av specialsjukvård och då uppgick kostnaderna till mk (716 euro) per invånare. - Specialsjukvården kostar en hel del och variationerna är en känsklig sak i en liten kommuns ekonomi. Det fi nns visserligen en s.k. Robin Hood-klausul, ett tak varefter kostnaderna fördelas mellan alla medlemskommuner. Men det här taket kunde i houtskärsperspektiv vara lägre. Vissa år blir ekonomiskt väldigt tunga, säger Bengt Backman. Houtskär köper, liksom andra kommuner, specialsjukvård hos ÅUCS och Åbolands Sjukhus. I vissa fall som t.ex. ortopedisk kirugi köper man tjänster av den privata sektorn. - Flera månaders väntetid på operation på ÅUCS är inte rimligt och där är vi beredda att satsa det som privat vård kostar, säger Backman. Nyttig bildtelefon Nina Alopaeus är läkare på deltid i Houtskär och Iniö. Hon är också läkare på åländska Brändö och kallas inte utan orsak för Skärgårdsdoktorn. Trots långa avstånd och mycket resande är hon nöjd. - Jag anser mig vara lyckligt lottad som får jobba på det här sättet, säger hon. Alopaeus är också nöjd med samarbetet med sjukvårdsdistriktet. Specialsjukvården fungerar bra och samarbetet löper fint. - För en liten kommun med långa avstånd till specialvård är det viktigt att allt fungerar bra. - Det är alltid ett stort steg för en patient att åka från liten skärgårdskommun till ett stort sjukhus i Åbo. Vi försöker alltid lösa frågorna per telefon, vi är dagligen i kontakt med ÅUCS och Åbolands Sjukhus. Kan vi lösa saken genom telefonkonsultation med en specialläkare i Åbo slipper vi kanske en resa, det sparar tid och pengar för alla parter. Trots att läkarna i Åbo har tusen saker att göra har de ändå tid för oss också, säger Nina Alopaeus. Om det trots allt blir fråga om besök i Åbo fungerar också den biten bra. Alopaeus ringer in en telefonremiss, smidigt och enkelt. Och medan patienten sitter i taxin på väg mot Åbo faxar läkaren eller sjukvårdaren patientuppgifter med t.ex. EKGvärden till sjukhuset. Också Nina Alopaeus ger den svenska servicen på ÅUCS fullgott betyg. - Man försöker tala svenska och det är det viktiga! Houtskär var tillsammans med Iniö, - Läkare två dagar i veckan, två sjukvårdare på heltid och ett hälsohus i gott skick tryggar primärvården i Houtskär, säger kommundirektör Bengt Backman. Dragsfjärd, Hitis och Pargas de första skärgårdskommunerna som för några år tog i bruk bildtelefon på försök. Tekniskt sett handlar det fråga om kommunikation med hjälp av kamera, dator och telefonkontakt. - Bildtelefonen används mycket inom mentalvården men också för att visa t.ex. ett huduexem för en specialist i Åbo. Den används också grupparbeten och vårdmöten. Bildtelefonen sparar mycket tid och borde användas mycket mera men jag är rädd att den i många fall står bortglömd och oanvänd. Alopaeus har ett önskemål till specialistvården i Åbo. - Då patienten varit för vård i Åbo blir pappren ofta liggande där och vi får inga mellanrapporter hur saken framskridit. Det kan vara tyst i ett par månader och det som läkare känns det ovisst, säger Nina Alopaeus. Och tillägger. - Samarbetet har gått mycket framåt och är bra i dag. Ett speciellt omnämnande är sjukhusens socialskötare värda. De gör ett ovärderligt arbetet för patienten och dess familj, allt från små praktiska råd om kring vården och sjukhusvistelsen till att ordna övernattning då familjen kommer på besök. Sådana saker är mycket viktiga. Henrik Laurén 7

8 Rakas raskas työ Toisten ihmisten terveyttä hoitavat kokevat sairaaloissa entistä useammin olevansa oman jaksamisensa äärirajoilla. Kyse ei ole vain työn määrästä ja sen vaativuuden kasvusta, vaan usein myös työyhteisön omasta kunnosta. Veronmaksajat pitävät terveyttä ja sen hyvää hoitoa tärkeimpänä asiana, jota yhteiskunnan pitäisi heille tarjota. Tämä arvostus ei kuitenkaan näy riittävästi terveydenhuollon arjessa, todistavat työntekijät toistuvasti. Nykypäivän työyhteisöissä on liikaa rasitustekijöitä, joista kiire, kasvaneet vaatimukset ja jatkuva muutos nousevat usein fyysistä rasittavuutta suuremmiksi. Myös terveydenhuollon suuria rakenteita ratkovat ovat huolestuneita julkisen sektorin terveysammattien vetovoimasta kun suuret ikäluokat vetäytyvät hyvin ansaitsemalleen eläkkeelle. Huhtikuussa perhevapailtaan peruspalveluministeriksi palaava Eva Biaudet näkee työyhteisöjen kehittämisen keskeisenä taloudellisten satsauksien rinnalla terveydenhuollon tilanteen parantamisessa. - Meillä ei ole varaa menettää nykyisiä työntekijöitämme eikä ottaa riskiä ettei näihin tärkeisiin tehtäviin enää tulevaisuudessa hakeuduttaisi riittävästi. Palkan ohella on tarjottava mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, sillä osaava työntekijä saa tyydytystä työstään myös pitämällä osaamistaan yllä täydennyskoulutuksessa, sanoo ministeri. En minä, mutta kun esimies ja ne muut... Miksi niin moni kokee työnsä paitsi rakkaana, myös liian raskaana kantaa? Työelämän vaatimustaso on noussut kohisten. Moni pohtii osaanko, kelpaanko enää tällaisena, kuinka jaksaisin muuttua ja pysyä mukana muutoksessa. Tiimityö ja moniammatillinen yhteistyö ovat tuttuja mantroja, mutta mitä tehdä kun yhteistyösuhteet eivät työpaikalla toimi ja kaveri kiukuttaa? Työelämässä ihmisiä painaa usein oman tekemisen halun ja vastuun epäsuhta. Et voi antaa parastasi työssäsi, jos koet ettet voi siihen vaikuttaa. Onko vaikutusmahdollisuuksien ja vastuun puute sitten aina todellista vai mennäänkö meillä liian helposti esimiehen selän taakse? - Esimiehen asemaa ja mahdollisuuksia korostetaan meillä nykyisin aivan liikaa. Vaikka hyvä johtaminen on sujuvan työelämän tärkeimpiä rakennuspuita, ei esimies voi olla vastuussa kaikesta siitä, mitä heidän niskaansa nykyisin ripustetaan. Jokaisella työntekijällä on ammatti-ihmisenä vastuu omasta tontistaan, eli siitä, että hän hoitaa oman työnsä ja osaamisalueensa mahdollisimman hyvin. Siitä syntyy myös yhteisvastuu ja yhteinen tekeminen, korostaa terveydenhuollon esimiestyötä ja työnohjausta tutkinut hoitotieteen professori Marita Paunonen-Ilmonen. - Emme koskaan pääse tekemään todellista tiimityötä ja moniammatillista yhteistyötä ellei ihmisille anneta vastuuta omasta työstään ja työntekijät opi sitä kantamaan. Työnohjauksessa pohdimme usein mikä on ohjattavan oma rooli kussakin mieltä painavassa tilanteessa. Mitä hän on tehnyt ongelmallisissa tilanteissa? Usein työntekijä pysähtyy miettimään uskaltaisinko toimia toisin. Tilannetta ei voi ratkaista tekemällä toisista työtovereista tai esimiehestä syntipukkia. Syyllisen etsiminen toisista ja oman itsen ulkopuolelta on meille aika luonteenomaista. Se on usein helpoin ratkaisu, mutta uskallus ymmärtää itseään työelämässä ja nähdä itsensä ihmisenä tarjoaa kasvun paikkoja. Peiliin katsominen tuntuu usein kipeältä, mutta se on pitkällä tähtäimellä helpottavaa ja vapauttavaa. Ja vain itsensä tuntemalla ja - Esimiehen asemaa ja mahdollisuuksia korostetaan meillä nykyisin aivan liikaa. Ei esimies voi olla vastuussa kaikesta, hoitotieteen professori Marita Paunonen- Ilmonen sanoo. 8

9 omaan toimintaansa vaikuttamalla voi varmimmin muuttaa arkisia työasioita. Työtoverit ovat monelle pitkä kanto kaskessa. On tärkeää ymmärtää, että me vain olemme perusviritykseltämme niin erilaisia. Toiset kantavat ammatillista vastuuta tosissaan ja perusteellisesti. Heille työ on iso ja ihana asia ja he tekevät sitä sitoutuneesti ja vastuullisesti. Toisille riittää minimin täyttäminen. He rajaavat tarkasti tehtäväkenttänsä ja varovat vankasti tekemästä mitään muuta kuin on pakko. Jokainen työyhteisö kestää yhden tällaisen «tämä ei kuulu minulle«-tyypin, mutta useamman kanssa syntyy jo ongelmia. Liika tiukkuus tekee kaikkien osapuolten elämän vaikeaksi. Liika persoonallinen sitoutuminen työhön voi sekin muodostua yhtä lailla työyhteisön koetinkiveksi kuin rimaa hipova lintsaaminen. Siinä sitä on esimiehellä tekemistä, naurahtaa Paunonen- Ilmonen. Kiire on helppo vihollinen Kiristynyt työtahti ja vähenevät tekijät ovat todellisuutta sairaaloissa. On oikeaa kiirettä, joka johtuu työn paljoudesta. On myös tehtyä ja selitykseksi jalostettua kiirettä, sillä kiireen taakse on helppo piiloutua, kun syyt töiden sujumattomuudelle ovat ihan muualla. Viisas neuvoo hidastamaan tahtia, kun on oikein kiire. Tommy Hellsten on pukenut asian sanoiksi: Mitä vähemmän teet, sen enemmän saat aikaan. - Tehtäväkeskeinen kulttuurimme tuntuu joskus kaatuvan päälle. Kun työssä asiat tuntuvat oikein kaoottisilta, on yksinkertaisesti istuttava alas ja mietittävä mitä se kiire on ja mihin se vaikuttaa. Rauhoita itsesi ja mieti kuinka voisit järjestää asioita niin, että ne sujuisivat paremmin. Tämä mietintäaika on järjestettävä, muuten kiireelle ei ole mahdollista saada suitsia suuhun eikä se mitään tekemättä ainakaan vähene. Terveydenhuollossa on yritetty miettiä turhia, ikuisia rutiineja, joista voitaisiin luopua. Ei ole kovin kauaa siitä, kun jokaiselta potilaalta mitattiin sairaalassa kuume, oli hänen perusvaivansa sitten mikä tahansa. Näitä turhia rutiineja on ollut pakko kitkeä pois, kun aika on mennyt tiukalle. Vähän väen valittaminenkin vie usein enemmän voimia kuin tuo apua. Henkilökunnasta on ilman muuta todellista pulaa monissa paikoissa, mutta erityisesti juuri silloin on tärkeää pysähtyä miettimään mitä tällä väellä tehdään, todistaa Paunonen-Ilmonen. Tuula Vainikainen kuva: Esko Keski-Oja Kyllä nämä asiat kotiinkin seuraavat Potilaiden vaikeat sairaudet ovat eri klinikoilla ja osastoilla hoitajien ja muiden ammattilaisten arkipäivää. Syövällä on hyvistä hoitotuloksistaan huolimatta edelleen erityisen pelottava kaikunsa ainakin potilaille. Kuinka lähelle potilaiden hätä ja ahdistus tulee henkilökuntaa ja kuinka sitä jaksaa päivittäin kantaa? - Joskus tuntuu, että työ tulee liiankin lähelle ja että se on vienyt liian suuren osan elämästä, mutta sitten sitä vain jaksaa. Tämä työ on rankkaa, mutta hyvin antoisaa, tiivistää apulaisosastonhoitaja Tuula Tuomarila, joka on työskennellyt lapsisyöpäpotilaiden osastolla 416 runsaat parikymmentä vuotta. - Ihmisten hädän kohtaaminen päivittäin on henkisesti raskasta, mutta syöpäosastot ovat paikkoja, joihin varmasti ha- Apulaisosastonhoitaja Tuula Tuomarilan hoivissa olevalla kolmetoistavuotiaalla karvialaisella Reetalla riittää tarmoa myös läksyjen lukuun. keutuukin ihmisiä, jotka haluavat panna itsensä peliin. Tieto siitä, että syövän hoitotulokset ovat parantuneet valtavasti niiden 19 vuoden aikana, jotka olen itse ollut onkologian klinikalla työssä helpottaa. Tunne, että potilaamme ovat hyvissä käsissä auttaa meitä hoitajiakin. Ja potilailta saatava palaute auttaa myös osaltaan. Täällä näkee työnsä merkityksen konkreettisesti, kertoo osastonhoitaja Marjatta Klemi onkologian klinikan osastolta

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2001 Vireä ja turvallinen viisikymppinen: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys täydellä höyryllä eteenpäin laakereillaan.

Lisätiedot

Kliininen opetus tehostuu. Ammattina toimistosihteeri. Sairaanhoitopiirien yhteistyö etenee. Psykiatriaan uusi palvelujärjestelmä

Kliininen opetus tehostuu. Ammattina toimistosihteeri. Sairaanhoitopiirien yhteistyö etenee. Psykiatriaan uusi palvelujärjestelmä 4/syyskuu 2005 Kliininen opetus tehostuu Ammattina toimistosihteeri Sairaanhoitopiirien yhteistyö etenee Psykiatriaan uusi palvelujärjestelmä Mentalvård i små kretsar Kuulonhuollon kuulumiset Psykiatrian

Lisätiedot

Yhteinen kuvantamiskeskus aloittaa toimintansa. Vakka-Suomen ensiapupoliklinikan saneeraus. Ammattimiehet osaavat asiansa

Yhteinen kuvantamiskeskus aloittaa toimintansa. Vakka-Suomen ensiapupoliklinikan saneeraus. Ammattimiehet osaavat asiansa 5/joulukuu 2004 Yhteinen kuvantamiskeskus aloittaa toimintansa Vakka-Suomen ensiapupoliklinikan saneeraus Ammattimiehet osaavat asiansa Laboratoriossakäynti entistä helpompaa Kuntoversti on rautaista joukkoa

Lisätiedot

plus Lasaretti Tyytyväisiä potilaita 2/2008 Jonojen purkamisessa kaikki keinot käyttöön s. 4 Lapsettomuushoitoja tehdään entistä enemmän s.

plus Lasaretti Tyytyväisiä potilaita 2/2008 Jonojen purkamisessa kaikki keinot käyttöön s. 4 Lapsettomuushoitoja tehdään entistä enemmän s. plus Lasaretti 2/2008 Tyytyväisiä potilaita Potilaat saavat sairaaloissamme hyvää tai erinomaista hoitoa. Lääkäreiden ja hoitajien ammattitaitoon luotetaan ja potilaiden havaitsemiin epäkohtiin puututaan.

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee. Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee. Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen Rakentamista riittää nyt ja tulevaisuudessa Åbo och Vasa kan stöda varandra

Lisätiedot

Turvallisia synnytyksiä TYKSissä. Palkka koostuu monesta palasta. Kuntaneuvottelut käynnissä. Hälsovård i Åboland år 2009

Turvallisia synnytyksiä TYKSissä. Palkka koostuu monesta palasta. Kuntaneuvottelut käynnissä. Hälsovård i Åboland år 2009 3/syyskuu 2007 Turvallisia synnytyksiä TYKSissä Palkka koostuu monesta palasta Kuntaneuvottelut käynnissä Hälsovård i Åboland år 2009 Opetus hajautettu eri paikkakunnille 1 www.vsshp.fi Hyvä tiedonkulku

Lisätiedot

plus Lasaretti Lapsen ääni kuuluviin 2/2009 Tulevaisuuden lääkärit s. 12 Sairaanhoitopiiri on varautunut influenssaan Lihavuus ei ole rikos s.

plus Lasaretti Lapsen ääni kuuluviin 2/2009 Tulevaisuuden lääkärit s. 12 Sairaanhoitopiiri on varautunut influenssaan Lihavuus ei ole rikos s. plus Lasaretti 2/2009 LOKAKUU Lapsen ääni kuuluviin Lasten toiveita sairaalahoidosta kannattaa kuunnella huomattavasti nykyistä tarkemmin, sanoo lasten hoitotyön laadusta tohtoriksi väitellyt Tiina Pelander.

Lisätiedot

2/huhtikuu 2006. Painonhallinta voi olla hauskaa. Hengitysvajepotilaat hoidon piiriin. Tulospalkkauksesta hyviä kokemuksia

2/huhtikuu 2006. Painonhallinta voi olla hauskaa. Hengitysvajepotilaat hoidon piiriin. Tulospalkkauksesta hyviä kokemuksia 2/huhtikuu 2006 Painonhallinta voi olla hauskaa Hengitysvajepotilaat hoidon piiriin Tulospalkkauksesta hyviä kokemuksia Sähköiset potilastiedot ovat potilaan etu En trädgård att läkas i Loimaan sairaala

Lisätiedot

1/helmikuu 2006. Dialyysitoiminta alkoi Uudessakaupungissa. Sairaalahallinnon osaamista vietiin Ranskaan. Psykiatriasta uusi tulosalue

1/helmikuu 2006. Dialyysitoiminta alkoi Uudessakaupungissa. Sairaalahallinnon osaamista vietiin Ranskaan. Psykiatriasta uusi tulosalue 1/helmikuu 2006 Dialyysitoiminta alkoi Uudessakaupungissa Sairaalahallinnon osaamista vietiin Ranskaan Psykiatriasta uusi tulosalue Naiset tilastojen takana Snabba ryck på Åbolands Loimaalle gastrokirurgi

Lisätiedot

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää.

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 5 2008 HENKILÖSTÖLEHTI PERSONALTIDSKRIFT Huomio kivunhoitoon Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden

Lisätiedot

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta Yhteispäivystys valtaa alaa Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön Goda nyheter för de minsta Kaksi uutta hoitoketjua terveydenhuollolle Koko keuhkoklinikka saman katon alle

Lisätiedot

plus Lasaretti 2010 Robotti tuli kirurgin avuksi Mer svensk service Aluesairaalat lähellä potilasta

plus Lasaretti 2010 Robotti tuli kirurgin avuksi Mer svensk service Aluesairaalat lähellä potilasta plus Lasaretti 2010 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotuslehti asukkaille Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts informationsblad till invånarna MARRASKUU Robotti tuli kirurgin avuksi Mitäpä ajattelisit,

Lisätiedot

3/syyskuu 2006. www.vsshp.fi. Endobronkiaalinen ultraäänilaite helpottaa tutkimuksia. Arjen työkalu: hoitoketjukuvaukset. TYKS täyttää 250 vuotta

3/syyskuu 2006. www.vsshp.fi. Endobronkiaalinen ultraäänilaite helpottaa tutkimuksia. Arjen työkalu: hoitoketjukuvaukset. TYKS täyttää 250 vuotta 3/syyskuu 2006 Endobronkiaalinen ultraäänilaite helpottaa tutkimuksia Arjen työkalu: hoitoketjukuvaukset TYKS täyttää 250 vuotta Osastonhoitajilla langat käsissä Mindre färg, bättre bild ORTOP-hanke saanut

Lisätiedot

Sijaisvajetta seurataan tarkasti. Eläketeema. Ajatuksia ja kokemuksia opiskelijaohjauksesta. Klientens barn behöver också stöd

Sijaisvajetta seurataan tarkasti. Eläketeema. Ajatuksia ja kokemuksia opiskelijaohjauksesta. Klientens barn behöver också stöd Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti 3 Personaltidskrift för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 2OO7 Sijaisvajetta seurataan tarkasti s.3 Eläketeema s.4 Ajatuksia ja kokemuksia opiskelijaohjauksesta

Lisätiedot

Hospitaali. MP2 Itella Oyj. Henkilöstöpoliittinen ohjelma valmis. Turun päivystyksen työntekijät EPLL:ään. Ekotukihenkilöt aloittivat työnsä

Hospitaali. MP2 Itella Oyj. Henkilöstöpoliittinen ohjelma valmis. Turun päivystyksen työntekijät EPLL:ään. Ekotukihenkilöt aloittivat työnsä MP2 Itella Oyj Hospitaali Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 1 2012 Turun päivystyksen työntekijät EPLL:ään >> lue lisää s. 4 Henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Potilas. Suomen. lehti. 3/2007 lokakuu-marraskuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille

Potilas. Suomen. lehti. 3/2007 lokakuu-marraskuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille Suomen Potilas lehti 3/2007 lokakuu-marraskuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille 1 Suomen Potilas lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen Potilaslehti

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lehti

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lehti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lehti 4 / j o u l u k u u 2 0 0 1 t i d s k r i f t f ö r s a m k o m m u n e n f ö r E g e n t l i g a F i n l a n d s s j u k v å r d s d i s t r i k t Sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Anne Berner uskoo. arjen tekoihin. työnohjaus. Myyntityön. kipukohtiin s.10. Rohkeasti kiinni

Anne Berner uskoo. arjen tekoihin. työnohjaus. Myyntityön. kipukohtiin s.10. Rohkeasti kiinni Awen Oy Asiakaslehti 2014-2015 Minna Björkman Vad kan neurovetenskapen ge gällande arbetseffektivitet och uthållighet på arbetet? Niklas Björkman Myyntityön työnohjaus Myyntiin ja sen edistämiseen panostetaan

Lisätiedot

Kipukampanjalla laatua potilashoitoon

Kipukampanjalla laatua potilashoitoon Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 1 2014 Työhyvinvointia parannettiin työtapoja muuttamalla LUE LISÄÄ SIVULTA»4 Kipukampanjalla

Lisätiedot

HOSPITAALI 4 2010. Salon aluesairaalan uudisosa käyttöön

HOSPITAALI 4 2010. Salon aluesairaalan uudisosa käyttöön MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 4 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Näin käy kesäsijaisten perehdytys

Lisätiedot

HOSPITAALI 7 2009. En poliklinik för bara luft

HOSPITAALI 7 2009. En poliklinik för bara luft HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 7 2009 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Teemana uudistuva ensihoito Ensihoito uusiksi

Lisätiedot

Endometrioosi aisoihin TYKSin naistenklinikalla. Kiivasta keskustelua hyvässä hengessä. Åbolands sjukhus är kärnan

Endometrioosi aisoihin TYKSin naistenklinikalla. Kiivasta keskustelua hyvässä hengessä. Åbolands sjukhus är kärnan Endometrioosi aisoihin TYKSin naistenklinikalla Kiivasta keskustelua hyvässä hengessä Åbolands sjukhus är kärnan Olosuhteista huolimatta hyvä tilipäätös 1 2 Aloitin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin.

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 8 2008 H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Joulu saapuu sairaalaan Teemana organisaatiomuutokset Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen lehti No 4 joulukuu 2008 - helmikuu 2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen Potilaslehti 4/2008

Lisätiedot

HOSPITAALI. Sairaalapalo herätti paikallisesti ja valtakunnallisesti

HOSPITAALI. Sairaalapalo herätti paikallisesti ja valtakunnallisesti MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 5 2011 H e n k i l ö s t ö l e h t i PERSONALTIDSKRIFT Pauserna ger ny ork Varför finns pauser? Håller

Lisätiedot

HOSPITAALI 8 2009. Allt flera epikriser också på svenska

HOSPITAALI 8 2009. Allt flera epikriser också på svenska HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 8 2009 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T TYKSin Senioreilla aihetta juhlaan Pitkälti toista

Lisätiedot

Suomen. lehti. No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 40 vuotta potilaan asialla

Suomen. lehti. No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 40 vuotta potilaan asialla Suomen lehti No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011 Kuinka Suomi turvaa nykyisissä oloissa terveydenhoitojärjestelmänsä? Kuinka yhteiskuntamme vastaa jatkuvasti kasvaviin vanhusten

Lisätiedot

HOSPITAALI. Osasto 012 syystäkin suosittu harjoittelupaikka

HOSPITAALI. Osasto 012 syystäkin suosittu harjoittelupaikka MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 1 2011 H e n k i l ö s t ö l e h t i PERSONALTIDSKRIFT Tyksin organisaatiouudistus sai kasvot Vuoden

Lisätiedot

Den finländska sjukvården har i. Odotettavissa lähivuosina: vakautusta VSSHP:ssä

Den finländska sjukvården har i. Odotettavissa lähivuosina: vakautusta VSSHP:ssä 1/toukokuu 2013 Mittava muutto s. 6 Yhteispäivystys aloitti s. 10 Yleislääkärin erikoistumisesta lisäarvoa s. 12 Ålands hälso- och sjukvård skall vara redo för alla fall s. 26 Odotettavissa lähivuosina:

Lisätiedot