Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 25.03.2013"

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-21:11 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuuston ja kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 105 Valtuustoaloite / Veneiden säilyttäminen Pyhäjärven rannalla / valmistelutoimeksianto 106 Edustajien valitseminen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen toimikaudeksi Karkkilan kaupungin kaavoituskatsaus 2013 ja kaavoitussuunnitelma Salimäki, korttelit 15, 18 ja 29 sekä virkistys- ja katualueet, asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 109 Määräalan M602, pinta-ala n. 466 m2, ostoehdotus Vuoden 2013 talousarvion tarkistaminen / valmistelutoimeksianto Otto-oikeuden käyttäminen teknisen lautakunnan päätökseen vuoden 2013 talousarvion investointiosan käyttösuunnitelman hyväksyminen 112 Täyttöluvat / Koulutuksen vastuualue Täyttöluvat / Varhaiskasvatuksen vastuualue Hakemus kuolinpesän omaisuuden luovuttamisesta Karkkilan kaupungille 115 Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa Verosta vapauttamishakemus Varajäsenen nimeäminen ehdolle Verohallinnon oikaisulautakunnan 6.jaostoon toimikaudeksi As Oy Karkkilan Helmen huoneistojen luovutus Saapuneet pöytäkirjat Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Sintonen Risto 18:00-21:11 puheenjohtaja Velin Raino 18:00-21:11 1. varapuheenjohtaja Lehtinen Erkki 18:00-21:11 2. varapuheenjohtaja Hellgren Marjo 18:00-21:11 jäsen Jumisko Juha 18:00-21:11 jäsen Riekkinen Anna-Liisa 18:00-21:11 jäsen Stenberg Hannele 18:00-21:11 jäsen Tallgrén Mika 18:00-21:11 kv puheenjohtaja Klemola Raine 18:00-21:11 kv 1. varapuheenjohtaja Palenius Timo 18:00-21:11 kv 2. varapuheenjohtaja Hellgrén Päivi 18:00-21:11 kv 3. varapuheenjohtaja Peltola Lea 18:00-21:11 varajäsen Arvila Olli-Pekka 18:00-21:11 varajäsen Poissa Elo Teija jäsen Laine Kari jäsen Muut osallistujat Majalahti Juha 18:00-21:11 kaupunginjohtaja, esittelijä Luukkonen Jarkko 18:00-21:11 hall.pääll. ptk:n pitäjä Kalliaisenaho Annu 18:00-20:38 hallinto- ja talousjohtaja Kyyhkynen Pertti 18:00-18:48 kaavoituspäällikkö Allekirjoitukset Risto Sintonen puheenjohtaja Jarkko Luukkonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila klo Hannele Stenberg Raino Velin Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Hallintopalvelut klo Jarkko Luukkonen hallintopäällikkö

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 101 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kaupunginhallituksen jäsenistä. Ehdotus: Päätös: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai seksi.

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus 102 Ehdotus: Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Hannele Stenberg ja Raino Velin. Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannele Stenberg ja Raino Velin.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 103 Ehdotus: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja tai kaupunginhallitus toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu ko kouskutsussa. Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Käsittely: Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti seu raavaa: Kau pungin hal litus käsit telee ensiksi :t 107, 108 ja 123. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hy väksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupungin hallituksen hyväksyneen sen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston ja kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Kaupunginhallitus 104 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Edelleen kuntalain 56 :n 1 momentin mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Taloudelliset vaikutukset - ilmenevät valtuuston pöytäkirjasta kunkin pykälän kohdalta. Kaupunginhallitus totesi kaupunginvaltuuston kokouksessaan tekemät päätökset laillisiksi ja hyväksyi päätökset täytäntöönpantavaksi seuraavasti: 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta - 39 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen - 40 Edustajien valitseminen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen toimikaudeksi kaupunginhallitus 41 Tilintarkastajan valitseminen kaudelle tarkastuslautakunta, tarjoajat 42 Terveysaseman hankesuunnittelun käynnistäminen - tekninen johtaja

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta - valtionvarainministeriö 44 Päivähoidon palvelusetelin strategiset linjaukset - sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opetuslautakunta 45 Eräiden asuinrakennustonttien myyminen tarjousmenettelyllä / keston jatkaminen - tekninen johtaja, kehittämispäällikkö, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Lisäksi kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston kokouksessaan tekemän päätöksen 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen toimikaudeksi lailliseksi Karkkilan kaupungin osalta. Käsittely: Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti seu raa vaa: Poistetaan kappale "Lisäksi kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston kokouksessaan tekemän päätöksen 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen toimikaudeksi lailliseksi Karkkilan kaupungin osalta." Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksi mielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vas tus tettu, puheenjoh taja totesi kaupunginhalli tuksen hyväk sy neen sen. Päätös: Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston ko kouk ses saan tekemät päätökset laillisiksi ja hyväksyy pää tökset täytäntöönpantavaksi seuraavasti: 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta - 39 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen - 40 Edustajien valitseminen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen toimikaudeksi kaupunginhallitus 41 Tilintarkastajan valitseminen kaudelle tarkastuslautakunta, tarjoajat 42 Terveysaseman hankesuunnittelun käynnistäminen - tekninen johtaja 43 Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta - valtionvarainministeriö

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Päivähoidon palvelusetelin strategiset linjaukset - sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opetuslautakunta 45 Eräiden asuinrakennustonttien myyminen tarjousmenettelyllä / keston jatkaminen - tekninen johtaja, kehittämispäällikkö, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Valtuustoaloite / Veneiden säilyttäminen Pyhäjärven rannalla / valmistelutoimeksianto 167/ /2013 Kaupunginvaltuusto Päivi Hellgren jätti yhdessä muiden Karkkilan Vasemmistoliiton val tuus to ryh män valtuutet tujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Veneiden säilyttäminen Pyhäjärven rannassa Tällä hetkellä kuka tahansa kaupunkilainen voi tuoda veneensä Pyhäjärven rantaan maksutta. Näin tehdäänkin, ja ilman ilmoitusvelvollisuutta. Tästä johtuen mattojen pesupaikan ja nk. lastenrannan välisellä ranta-alueella on sikin sokin veneitä, joista useita ei ole edes vuosiin käytetty. Ranta on epäsiistinnäköinen, veneitä on kiinnitettyinä kaikkiin mahdollisiin puihin ja koska rantakasvillisuutta ei ole perattu, myös aktiivisemmin käytössä olevien veneiden vesille vetäminen on työlästä. Me allekirjoittaneet esitämme, että em. ranta-alue siistitään ja rantaviiva selkeytetään. Myös niiden veneiden, joita ei ole aikoi hin käytetty, tai ne ovat jo käyttökelvottomia, omistajille annetaan kehotus kuljettaa veneensä pois tai ne hävitetään. Kun ranta-alue on perattu (joko kaupungin tai jonkun muun tahon toimesta) ja/tai sille on rakennettu varsinainen venevalkama, veneet voitaisiin sijoittaa uudelleen järjestelmällisesti. Tässä yhteydessä veneet numeroitaisiin ja niille osoitettaisiin rannalta paikka. Tästä kaupunki voisi myös periä maksua. Veneiden kiinnitys voisi vastaisuudessa tapahtua niitä varten pystytettyihin kiinnitystolppiin." Päätös: Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Pöytäkirjan liite nro 6 - valtuustoaloite Kaupunginhallitus 105 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. tekninen lautakunta

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Edustajien valitseminen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen toimikaudeksi / /2013 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Uudenmaan liiton voimassa olevan perussopimuksen 2. luvun 5 :n mukaan kukin jäsenkunta valitsee kuntien edustajainkokoukseen edustajan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan. Karkkilan kaupunki valitsee 2 edustajaa ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Perussopimuksen 2. luvun 4 :n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee maakuntaval tuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Perussopimuksen 12 :n mukaan kuntaa edustavien valtuutettujen lukumäärä ja kunnan ää niosuus määräytyy kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen tietojen perusteella asukasluvun pohjalta. Karkkilan kaupunkia edustavien valtuutettujen lukumäärä on yksi. Kuntalain 86 a :n (maakunnan liiton toimielinten kokoonpano ja valinta) mukaan alueiden kehittämisestä annetun lain (1135/1993) 2 :ssä tarkoitetun maa kunnan liiton ylimmän päättävän toimielimen jäsenten [Uuden maan liiton osalta maakuntavaltuusto] tulee olla jäsenkuntien val tuutettuja, ja toimielimessä edustettuina olevien ryhmien ääni osuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääni osuutta maakunnan alueella vaalilaissa (714/1998) säädetyn suh teellisuusperiaatteen mukaisesti. Jokaisella jäsenkunnalla tulee olla vähintään yksi edustaja maakunnan liiton ylimmässä päättä vässä toimielimessä. Uudenmaan liiton hallitus on esittänyt liiton perussopimuksen muuttamista vuoden 2013 alusta. Osa kunnista, mm. Karkkilan kaupunki, on hyväksynyt muutosesityksen. Uudenmaan liiton päivätyn tiedot teen mukaan uuden perussopimuksen

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: voimaan tuloon tarvitaan 19 kuntaa ja kirjeen päiväyksen aikaan sopimuksen oli hyväksy nyt 16 kuntaa. Asiaa on tiedusteltu Uudenmaan liitosta ja tilanne on edelleen se, että tällä hetkellä noudatetaan voimas sa olevaan vanhaa perussopimusta. Nykyisen perussopimuksen mukaan Karkkilan kaupunki valitsee edustajainkokoukseen 2 edustajaa, mutta uuden perussääntöehdotuksen mukaan vain yh den. Edustajainkokous pidetään , joten asiaa ei tarvitse vielä viedä tammikuussa kunnanvaltuuston käsiteltäväksi, vaan se voidaan käsitellä maaliskuun kokouksessa. Kaupunginhallitus merkitsee Uudenmaan liiton uuden perussopimuksen valmistelutilanteen tiedokseen saatetuksi ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee Uudenmaan liiton uuden perussopi muk sen valmistelutilanteen tiedokseen saatetuksi. Päätös: Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Uudenmaan liiton uuden perussopimusehdotuksen voimaantulo ratkennee kuluvan vuoden maaliskuun alussa. Uudenmaan liiton maakuntahallituksen esityslistalla on ollut maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen vaalin valmistelutoimikunnan nimeäminen.

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Uudenmaan liiton voimassa olevan ja myös uuden perussopimuksen mukaan edustajainko kous on pidettävä kunnallisvaalien jälkeisen vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Nykyisen perussopimuksen mukaan Karkkilan kaupunki valitsee edustajainkokoukseen 2 edustajaa, mutta uuden perussääntöehdotuksen mukaan vain yh den. Karkkilan kaupunginvaltuuston kuluvan kevään kokousaikataulu huomioon ottaen voisi olla tarkoituksenmukaista varautua sekä voimassa olevan että uuden perussopimuksen mukaisiin valintoihin. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen valitsemaan Karkkilan kaupungin edustajat Uudenmaan liiton edustajainkokoukseen toimikaudeksi Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen valitsemaan Karkkilan kaupungin edustajat Uudenmaan liiton edustajainkokoukseen toi mikaudeksi Päätös: Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimieli sesti. Kaupunginhallitus 106 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Uudenmaan liiton uusi perussopimus on astunut voimaan Maakuntahallitus päätti , että kuntien edustajainkokous pidetään klo 10 mikäli uusi perusso-

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: pimus astuu voimaan Kokouspaikkana on Uudenmaan liitto, Maakuntasali, Esterinportti 2 B, Helsinki. Uuden perussopimuksen 5 :n mukaan kukin jäsenkunta valitsee kuntien edustajainkokukseen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan. Kunnan äänimäärä määräytyy kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan niin, että jokaista alkavaa kunnan asukasta kohden on yksi ääni. Kaupunginhallitus valitsee toimikaudeksi Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokouk seen edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan. Käsittely: Keskustelun kuluessa Raino Velin ehdotti Erkki Lehtisen kan natta mana seuraavaa: Kaupunginhallitus valitsee toimikaudeksi Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen edustajaksi Risto Sintosen. Keskustelun kuluessa Erkki Lehtinen ehdotti Lea Peltolan kan natta mana seu raavaa: Kaupunginhallitus valitsee toimikaudeksi Uu denmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen varaedustajaksi Lea Peltolan. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksi mielisesti hy väksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjoh taja totesi kaupunginhalli tuksen hyväksyneen ne. Päätös: Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus valitsi toimikaudeksi Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen edustajaksi Ris to Sintosen ja täl le henkilö kohtaiseksi varaedustajaksi Lea Pelto lan. valitut, Uudenmaan liitto

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Karkkilan kaupungin kaavoituskatsaus 2013 ja kaavoitussuunnitelma / /2013 Kaupunginhallitus 107 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyh kynen, puh. (09) tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen Maankäyttö- ja rakennuslaki 7 : "Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla." Karkkilan kaupungin hallintosäännön 55 :n kohdan 19 mukaan kaupunginhallitus hyväksyy kaavoituskatsauksen. Karkkilan kaupungin kaavoitussuunnitelmassa esitetään vireillä olevia ja tulevia kaavoitushankkeita seuraavalle viisivuotiskaudelle. Kaavoitussuunnitelman tavoitteena on asettaa lähivuosien maankäytön suunnittelulle ja kaavoitukselle painopistealueet. Suunnitelmaan sisältyy tärkeimmät laatimisvaiheessa tiedossa olevat kohteet. Hankkeiden ajankohta on tavoitteellinen, koska kaikki aikatauluun vaikuttavat tekijät eivät ole tiedossa ohjelmointivaiheessa. Kaavoitussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Karkkilan kaupungin hallinto- ja elinkeinopalveluiden sekä teknisen ja ympäristötoimialan kanssa. Kaupunkikehitystoimikunta on käsitellyt kaavoituskatsausta ja kaavoitussuunnitelmaa kokouksessaan Toimikunta totesi, että kaupunginhallitus lisää kaavoituskatsauksen sivulle 6 seuraavaa: Karkkilassa kavoituksen valmistelusta vastaa kaupunginhallitus, minkä lisäksi maankäytön suunnitteluun osallistuu kau punkikehitystoimikunta. Tämä lisäys on huomioitu liitteenä ole vassa kaavoituskatsauksessa. Lisäksi kaupunkikehitystoimikunta varasi mahdollisuuden myöhemmin lausunnon antamiseen. Esityslistan liitteet

17 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: - Karkkilan kaupungin kaavoituskatsaus Karkkilan kaupungin kaavoitussuunnitelma Kaupunginhallitus - hyväksyy liitteenä olevan Karkkilan kaupungin kaa voi tus katsauksen 2013 ja merkitsee tie doksi Karkkilan kau pungin kaa voitussuunnitelman ; sekä - saattaa Karkkilan kaupungin kaavoituskatsauksen 2013 ja Karkkilan kaupungin kaavoitussuunnitelman kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Käsittely: Kaavoituspäällikkö selosti asiaa kokouksessa. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdo tustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus - hyväksyy liitteenä olevan Karkkilan kaupungin kaavoituskatsauksen 2013 ja merkitsee tiedoksi Karkkilan kaupungin kaavoitussuunnitelman ; sekä - saattaa Karkkilan kaupungin kaavoituskatsauksen 2013 ja Karkkilan kaupungin kaavoitussuunnitelman kaupunginvaltuustolle tiedoksi. - lisää kaavoituskatsauksen sivulle 6 seuraavaa: Karkkilassa kaavoituksen valmistelusta vastaa kaupunginhallitus, minkä lisäksi kaavoituksen ja maankäytön suunnitteluun osallistuu kaupunkike hi tys toi mi kunta. Päätös: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet nro 11 - Karkkilan kaupungin kaavoituskatsaus 2013 (liite 1/11) - Karkkilan kaupungin kaavoitussuunnitelma (liite 2/11) Täytäntöönpano: kuulutus, kaupunginvaltuustoon

18 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Salimäki, korttelit 15, 18 ja 29 sekä virkistys- ja katualueet, asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 191/ /2013 Kaupunginhallitus 108 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyh kynen, puh. (09) tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen Kaupunginjohtajan ehdotus: Salimäen alueen asemakaavan muutoksen laatimiseen on ryhdyt ty Karkkilan kaupungin toimesta ja vireilletulo on ilmoitettu Karkki lan kaupungin Kaavoituskatsauksessa Osallistumisja ar vioin tisuunnitelman laatiminen on ensimmäinen vaihe kaavoituk sessa kaavan vireilletulon jälkeen. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaa van valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua siitä mielipi teensä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään ja päivitetään tarvittaessa ja siinä on ilmoitettu kaavasuunnittelun alustava aikataulu. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustassa Puutarhakadun, Tammelantien ja Tuorilan tien ympäristössä. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Puutarhaka tuun ja Tuorilantiehen. Alueen länsipuolella on Pyhäjärvi ja Ase manrannan alue, itäpuolella Sudetin asuinalue. Keskustan asuin kerrostalot ja palvelut sekä linja-autoasema ovat alueen eteläpuo lella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 8 ha. Alue on kaupungin keskusta-alueella sijaitsevaa rakentamatonta peltoaluetta ja met sää. Pohjoinen sisääntulotie, Tammelantie, halkaisee alueen kahtia. Asemakaavan muutoksen avulla tutkitaan mahdollisuuksia tehostaa keskustan rakentamista torin läheisyydessä ja elävöittää kaupunkikeskustaa. Alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja, palveluja ja liiketilaa sekä tarkistetaan alueen käyttötarkoituksia, tehokkuuksia, kerroslukua ja pysäköintiratkaisuja. Tavoitteena on tehokkaan asemakaavoituksellisen kokonaisuuden muodostaminen, johon tulevaisuudessa liittyy kiinteästi Asemanranta ranta-alueineen sekä Sudetin alueen yhdistäminen Asemanrannan alueeseen. Esityslistan liite - Salimäki, korttelit 15, 18 ja 29 sekä virkistys- ja katualueet, asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

19 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus asettaa Karkkilan kaupungin Huhdin 5. kaupunginosassa sijaitsevan Salimäki, korttelit 15, 18 ja 29 sekä virkistys- ja katualueet, asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville MRL:n 63 mukaisesti. Nähtävillä olosta tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Käsittely: Kaavoituspäällikkö selosti asiaa kokouksessa. Kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen poistui kokouksesta asian kä sit telyn jälkeen klo Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite nro 12 - Salimäki, korttelit 15, 18 ja 29 sekä virkistys- ja katualueet, asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Täytäntöönpano: kuulutus, nähtäville

20 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Määräalan M602, pinta-ala n. 466 m2, ostoehdotus Kaupunginhallitus 109 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela, puh. (09) tai sähköposti Elli Mikkolan kuolinpesän osakkaat ovat jättäneet Karkkilan kaupungille kir jatun Dnro 244/ /2012 os to ehdo tuk sen, missä esityksen alle kirjoit ta jat Lee na ja Har ri Mik kola tarjoavat Karkkilan kaupungille ostettavaksi n. 466 m2:n määräalaa M602 Ala-Mikkolan tilasta. Ostettavaksi esitetty n. 466 m2 määräala M602 on esi tetty punaisella viivoituksella ohei sella lii tekartalla. Määräala sijoittuu hy väk sytyn Kes ki- ja Itä-Tuorilan asemakaavamuutoksen AO 38 korttelin muodostettavien tont tien 2,3,4 ja 5 alueelle. Elli Mikkolan perikunnalla ei ole tilasta enää muuta maanomistusta jäljellä kuin kyseinen määräala M602. Karkkilan kaupunki on vaih ta nut jo aikaisemmin tilasta määräalan M607, mikä ra joittuu nyt ostettavaksi tarjottavaan määräalaan. Kaupun ki omistaa aikaisemman vaihdon myötä jo osa-alueita tulevista tonteista 4 ja 5. AO kort te lin 38 tonttien kiinteistönmuodostus tu lee ta pah tu maan useis ta ti loista ja määrä aloista, jo ten on pe rus teltua, että osa-alu eet siir ty vät ennen sitä vaiheit tain yh delle maanomistajalle. Tämä edistänee niiden saamista rakennettaviksi tonteiksi. Täs sä ta pauk sessa ky seessä olisi Kark ki lan kau punki, jo ka voi edel leen vaihtaa tai os taa tonttien muo dostuk seen tarvit tavia mui ta osa-alueita. Kun korttelin työläs kiinteistömuodostus on saa tettu valmiiksi, niin alueelle voitaneen esittää katujen rakentamis ta. Kiinteistönmuodostuksen ja kunnallistekniikan vaativuuden vuok si määräalaa hyödyntävien asemakaavatonttien myynti tu lee ta pahtu maan vas ta usei den vuo sien kuluttua, mikä vaikuttaa niiden ostohintaan alentavasti. Tämän tyyppisen sirpalemääräalan, missä rakennus oikeus muodostuu vasta kun koko tontin ala on samal la omistajalla, ja lohkominen on lainsäädännöllisesti mahdollista, yksik kö hin ta on 5 /tontti-m2. Kauppahinnaksi muodostunee Kiinteistön vä lil li set me not en nen ton tiksi loh ko mista jää vät kaupun gin vas tuulle. Kuluneelle vuodelle on jäljellä maanhankinnan määrärahaa. Taloudelliset vaikutukset - kauppahinta 2330 euroa

21 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Esityslistan liitteet - ostoehdotuksen liitekartta - likimääräinen määräalan M602 sijainti vahvistetussa asemakaavassa Kaupunginhallitus hyväksyy Elli Emilia Mikkolan kuolinpesän osakkaiden esittämän ostoehdotuksen ja ostaa Karkkilan kaupungille sen mu kai sen n. 466 m2:n määräalan M602 tilasta Ala-Mik kola Määräalan kauppahinta on Määräala M602 ostetaan rasituksista vapaana. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet nro 13 - ostoehdotuksen liitekartta (liite 1/13) - likimääräinen määräalan M602 sijainti vahvistetussa asemakaavassa (liite 2/13) Täytäntöönpano: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, ostajat

22 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Vuoden 2013 talousarvion tarkistaminen / valmistelutoimeksianto Kaupunginhallitus 110 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Lisätietoja antaja: hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisena ho, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 2013 suun ni tel ma vuo si neen Talousarviossa tavoiteltiin nol latulosta. Alkuvuoden 2013 verotulokertymä kunnallisveron koro tuk sesta huolimatta antaa huolestuttavia viitteitä siitä, että talousar vion verotulo-odotus ei toteudu, vaan jäänee reilut euroa alle tavoitteen. Lisäksi Karviaiselle varattu määräraha vuodelle 2013 on alhaisempi kuin vuoden 2012 tilinpäätöksen to teu tuma. Kau pun gin halli tus sai tie dok seen ti lin pää tök sen val miste luti lan teen. Tili kau den tulos vuodelta 2012 on ali jää mäinen eu roa ja ku mu latiivista alijäämää ta seessa on eu roa, joka tulisi kattaa suunnit telukau den aikana. Edellä mainittujen tietojen perusteella kaupunginhallitus kävi keskustelua kokouksessaan ja evästi toimialoja siten, että vuonna 2013 tulee saada noin euron säästöt toimintakatteesta. Se vastaa noin yhtä prosenttia toimintamenoista. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää realistisia menoleikkauksia tai tu loli säyk siä kai kil ta toi mi aloil ta mu kaan lu kien Kar viainen ja erikois sai raan hoi to. Taloudelliset vaikutukset - toimintakatetta paremmaksi Esityslistan oheismateriaali - talousarvion 2013 vertailu tilinpäätöksiin 2011 ja 2012 Kaupunginhallitus antaa toimialoille, mukaan lukien Kar viai nen, erikoissairaanhoito, Taitoa Oy ja Tiera Oy, val mis tel ta vak si vuoden 2013 ta lous ar vion tar kis ta mi sen si ten, et tä kullakin toimialalla tehdään vähintään yhtä prosenttia toimintakuluista vastaava säästöesitys. Kohdentaminen voidaan tehdä toimintakuluihin ja/tai toimintatuottoihin.toimialojen ta lous ar vio muu tos esi tyk set kä si tel lään kau pungin hal li tuk ses sa 22.4., jon ka pe rus teella kaupun gin hal li tus esittää ta lousar vio muu tokset kau pun gin valtuus tolle

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 118 25.03.2013 As Oy Karkkilan Helmen huoneistojen luovutus KHAL 118 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh.

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 118 25.03.2013 Kaupunginhallitus 199 27.05.2013 As Oy Karkkilan Helmen huoneistojen luovutus 217/10.03.02/2013 KHAL 118 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja

Lisätiedot

As Oy Karkkilan Helmen huoneistojen luovutus / vapautuneet asunnot. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

As Oy Karkkilan Helmen huoneistojen luovutus / vapautuneet asunnot. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 118 25.03.2013 Kaupunginhallitus 152 22.04.2013 As Oy Karkkilan Helmen huoneistojen luovutus / vapautuneet asunnot 217/10.03.02/2013 KHAL 118 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 21.01.2013

Kaupunginhallitus 21.01.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 34 Kaupunginhallitus 21.01.2013 Aika 21.01.2013 klo 18:00-21:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.06.2013

Tekninen lautakunta 18.06.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 213 Tekninen lautakunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 18:09-19:25 Paikka Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 215 65 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot