PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1"

Transkriptio

1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Aika klo 16:00-17:57 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuosiksi Kunnanhallituksen jäsenten vaali vuosiksi Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Hurissalon alueen oppilaiden lähikoulu Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 132 Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelma ja Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Puumalan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Puumalan vanhustenkotiyhdistys RY:n lakkautuminen sekä varojen ja velkojen siirtyminen Puumalan kunnalle 135 Asunto Oy Puumalan Itärinteen huoneiston B 1 osakkeiden myyminen Puumalan jätehuollon järjestelyt alkaen ARA:n avustus Kiinteistö Oy Puumalan Vuokrataloille kuntoarvion laa dintaan 138 Puumalan edustus Mikkelin seudun vapaa-ajan asukkaiden valtuuskun nassa vuosina Asiointiliikenteen reittitaksat alkaen Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytän töönpano Tiedoksi saatettavat asiat Ajankohtaisia asioita 29

2 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Aika klo 16:00-17:57 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Pasanen Unto puheenjohtaja Montonen Keijo varapuheenjohtaja Kasanen Antti jäsen Luukkonen Olli jäsen Pellava Riitta jäsen Piskonen Irja jäsen Laamanen Rakel varajäsen Lipo-Lempiäinen Tiina varajäsen 126 klo Lasaroff Sirpa varajäsen :t , klo Luukkonen Erkki kv:n pj. Karvonen Jari kv:n I vpj. Kietäväinen Olavi kv:n II vpj. Hilden Matias kunnanjohtaja Arilahti Annakaisa pöytäkirjanpitäjä Tuomainen Merja asiantuntija , klo Poissa Korhonen Minna jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kasanen ja Rakel Laamanen. Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta. Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Unto Pasanen Keijo Montonen Annakaisa Arilahti puheenjohtaja varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t :t Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu Antti Kasanen Rakel Laamanen

3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Pöytäkirjan nähtävänäolo Kunnanhallituksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhaku ohje, pi de tään ylei sesti nähtävänä kunnantalon yhteispalvelupisteessä keskiviikkona klo Julkipano Pöytäkirjanpitäjä Annakaisa Arilahti

4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1 2/10/02/00/2012 KH 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen kaavaehdotus on ollut nähtä villä Kaavaehdotuksesta annettiin 9 lausuntoa ja 59 muistutusta. Kaavaehdotukseen on nähtävillä olon jälkeen tehty 10 muutosta, joista on järjes tetty osallisille ylimääräinen kuuleminen. Kaavan laatijana toimii projektipäällikkö Kuisma Reinikainen FCG Arkkitehdit / FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Päätöksen liitteet ja muu valmisteluaineisto ovat sähköisenä osoitteessa Liite 42: Kaavakartta Liite 43: Kaavamääräykset Liite 44: Vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin Liite 45: Vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin Liite 46: Kaavaselostus liitteineen Liite 47: Hyväksyttävän alueen rajaus (Valmistelija maanmittausteknikko Merja Tuomainen, p ). Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seu raa van päätösehdotuksen: Valtuusto hyväksyy Lietvesi - Suur-Sai maan osa yleis kaa van päi vi tyk sen alu eella 1 liitteissä esitetyn mukaisena. Samalla val tuusto hy väk syy kaa van laati jan laati mat vastineet lausuntoihin ja muistutuk siin sekä kaa vaeh do tukseen teh dyt muu tok set. Kiinteistöllä Ryhälän osa yleiskaa vassa oleva ra ken nus paikka määrätään MRL 38 :n nojalla rakennus kiel toon viideksi vuodeksi tä män päätök sen voimaan tulosta. Liitteen nro 42 kartalla 1 olevan kiinteistön kaa va mää räys RA (Lo ma-asun to alue, alue on tarkoitettu omarantaisten lo ma-asun to jen ra ken ta mi seen) muu tetaan määräykseksi AO (Erillispientalojen korttelialue, alue on tar koi tettu ympä ri vuotisten asuntojen tai loma-asuntojen rakentami seen). Kunnanhallituksen pj. Unto Pasanen ja kunnanhallituksen jäsen Ir ja Pis konen poistuivat es teelli sinä ko kouk sesta tä män py kä län kä sit te lyn ajaksi. Esteellisyysperusteet: palvelussuhdejäävi (Unto Pasanen), intressijäävi (Ir ja Pis konen). Puheenjohtajana toimi tämän pykälän käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Keijo Montonen. Valtuusto

5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 2 2/10/02/00/2012 KH 126 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen kaavaehdotus on ollut nähtä villä Kaavaehdotuksesta annettiin 9 lausuntoa ja 59 muistutusta. Kaavaehdotukseen on nähtävillä olon jälkeen tehty 10 muutosta, joista on järjes tetty osallisille ylimääräinen kuuleminen. Kaavan laatijana toimii projektipäällikkö Kuisma Reinikainen FCG Arkkitehdit / FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Päätöksen liitteet ja muu valmisteluaineisto ovat sähköisenä osoit teessa Liite 48: Kaavakartta Liite 49: Kaavamääräykset Liite 50: Vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin Liite 51: Vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin Liite 52: Kaavaselostus liitteineen Liite 53: Hyväksyttävän alueen rajaus (Valmistelija maanmittausteknikko Merja Tuomainen, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto hyväksyy Lietvesi - Suur-Sai maan osa yleis kaa van päi vi tyk sen alu eella 2 liitteissä esitetyn mukaisena. Samalla val tuusto hy väk syy kaa van laati jan laati mat vastineet lausuntoihin ja muistutuk siin sekä kaa vaeh do tukseen teh dyt muutok set. Kunnanhallituksen pj. Unto Pasanen, kunnanhallituksen jäsenet Olli Luuk konen, Riitta Pellava, Irja Piskonen ja valtuuston II vpj. Olavi Kietäväinen poistui vat es teellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperusteet: palvelussuhdejäävi (Unto Pasanen), intressijäävi (Olli Luuk konen, Riitta Pellava, Irja Piskonen ja Olavi Kietäväinen). Puheenjohtajana toimi tämän pykälän käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Keijo Montonen. Valtuusto

6 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuosiksi /00/00/01/2012 KH 127 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tar peellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuus to ole päät tänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohta jat va litaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston työjärjestyksen 1 mukaan valtuustolla on puheenjohtaja ja kaksi va rapuheenjohtajaa. Puheenjohtajiston toimikausi on kaksi vuotta. Valtuuston työjärjestyksen mukaan vaali suoritetaan parittomien kalenterivuo sien ensimmäisessä valtuuston kokouksessa. Kokousaikataulurytmin vuoksi on kuitenkin selkeämpää, että valinta tehtäisiin jo edeltävän vuoden viimeisessä ko kouksessa. (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää: 1. Poiketa valtuuston työjärjestyksen 1 1. kohdan määräyksestä, jonka mukaan puheenjohtajiston vaali suoritetaan toimikauden ensimmäisessä valtuuston ko kouksessa, ja 2. valita vuosille valtuuston puheenjohtajan sekä en simmäisen ja toi sen varapuheenjohtajan. Valtuusto

7 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen jäsenten vaali vuosiksi /00/00/01/2012 KH 128 Kuntalain 17 :n 2 momentin mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Puumalan kunnan hallintosäännön 2 :n mu kaan val tuus to va lit see kun nanhal li tuk seen seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilö koh tai sen va ra jä se nen kun nan val tuu tettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee kunnanhalli tuksen jäsenten kes kuu des ta hallituksen toimikaudeksi pu heenjoh ta jan se kä yh den va ra pu heenjoh ta jan, joiden tulee olla valtuuston varsinaisia jä se niä. Kunnanhallituksen toi mi kausi on kaksi (2) vuotta. Kuntalain 35 :n mukaan "vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palve luksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsi teltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahin koa." Tasa-arvolain 4.2 :n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen vaali suoritetaan parittomien kalen terivuosien ensimmäisessä valtuuston kokouksessa. Kokousaikataulurytmin vuoksi on kuitenkin selkeämpää, että valinta tehtäisiin jo edeltävän vuoden vii meisessä kokouksessa. (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, puh ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää: 1. Poiketa hallintosäännön 2 3. kohdan määräyksestä, jonka mukaan kunnan hallituksen vaa li suo ritetaan toimikauden ensimmäisessä valtuuston ko koukses sa, ja 2. asettaa kunnanhallituksen vuosiksi ja valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

8 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ valita jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja yh den vara pu heenjohtajan. Valtuusto

9 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille /02/02/2014 KH 129 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi ka lenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväk syttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelu kausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudel liset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuo den pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelu kautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpi teistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erik seen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tulo arvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Vuoden 2015 talousarviota on valmisteltu kunnanhallituksen 9.6. hyväksymän laadintaohjeen perusteella. Poikkeuksena edellisvuosiin taloussuunnitelmakautta on lyhennetty lakisääteiseen minimiin (1+2 vuotta). Talousarvioon vaikuttaa merkittävästi kunnan valtionosuusrahoituksen reaalinen pienentyminen noin eurolla, johtuen valtionosuusleikkauksis ta ja lasken nallisten kustannusten pienentymisestä. Verotulojen niukasta kasvus ta johtuen kunnan tulorahoitus tulee kokonaisuutena heikkenemään vuodesta Kunnan toimintakatteen on arvioitu parantuvan hieman siitä, mitä vuoden 2014 talousarviossa on ennakoitu. Osin tämä johtuu arvioitua alhaisemmasta kustan nuskehityksestä. Sekä toimintamenoja että -tuloja kasvattaa Puumalan vanhus tenkotiyhdistyksen varojen ja velkojen siirtyminen kunnalle, minkä toimintakate vaikutus on positiivinen. Toisaalta uusi kiinteä omaisuus kasvattaa myös kunnan poistoja. Kunnalle siirtyvät myös haja-asutusalueen jätehuollosta aiheutuvat me not ja tulot, joiden nettovaikutus on arvioitu alustavasti neutraaliksi. Uusista teh tä vistä esimerkiksi työmarkkinatuen rahoitusvastuun kasvu tuo kuitenkin kunnal le lisää kustannuksia. Talousarvion investointimenot ovat selvästi poistotasoa korkeammat.

10 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Investoin tien suuruus johtuu kuitenkin pääosin Puumalan vanhustenkotiyhdistyksen toi minnan, varojen ja velkojen siirtymisestä Puumalan kunnalle. Omaisuuden han kintameno on yhdistyksen lainojen (n euroa) summa. Tämän lisäksi merkittävimpiä investointikohteita ovat kaavateiden perusparannukset ja päivä kotitilojen remontoiminen nykyiselle Siniselle koululle. Myös maanhankintaan ja laajakaistahankkeen toteuttamiseen on valmistauduttu. Uutta talousarviolainaa on esitetty nostettavan eurolla, ja lainakannan kasvuksi arvioidaan euroa. Ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan kasvavan edelliseen talousarvioon verrat tuna noin euroa, toimintamenojen kasvuksi ennakoidaan euroa. Kunnan toimintakate on arvioitu -16,2 miljoonaksi euroksi ( euroa). Vuo sikatteen arvioidaan olevan noin euroa ja jäävän siten poistoja pienem mäksi. Näin ollen talousarviovuoden alijäämäksi arvioidaan euroa. Suunnitelmavuosien arviointia hankaloittaa lähestyvät eduskuntavaalit ja talou den epävarma tilanne. Odotettu, niukka tulorahoituskehitys tarkoittaa kuitenkin sitä, että kunnan taloudellisen tasapainon säilyttäminen edellyttää kunnan reaali menojen laskua ja/tai veronkorotuksia tulevina vuosina. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Talousarvio liitteenä 54. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan talousarvion vuodelle 2015 ja ta loussuunnitelman vuosille liitteen mukaisesti. Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seu raa van päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan talousarvion vuodelle 2015 ja ta loussuunnitelman vuosille liitteen mukaisesti lisättynä euron investointimenolla kustannuspaikalle 9810 Jätehuolto. Valtuusto

11 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Peruspalvelulautakunta Kunnanhallitus Hurissalon alueen oppilaiden lähikoulu 24/3/304/2008 PEPALTK Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt määrätä Hurissalon alueen oppilaiden lähikouluksi Mikkelin kaupungin Anttolan yhtenäiskoulun tai Puumalan yhtenäiskoulun. Oppilaat saivat valita, kumpaan kouluun he haluavat mennä , jonka jälkeen uusien oppilaiden lähikoulu on Mikkelin kaupun gin Anttolan yhtenäiskoulu. Mikkelin kaupungin ja Puumalan kunnan välillä on tehty sopimus kuntien perus opetuksen yhteistyöstä ja kustannuksista. Sopimuksen mukaan Mikkelin kaupun ki järjestää perusopetuksen puumalalaisille maksutta. Mikkelin kaupunki järjes tää puumalalaisten oppilaiden kuljetuksen ja laskuttaa Puumalan kunnalta kus tannukset todellisten kustannusten mukaisina lisättynä 15 %:lla kuljetuksen jär jestämisestä aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista. Kuljetuskustannukset olivat vuonna Puumalan kunta maksaa kuitenkin näistä oppilaista kotikuntakorvausta valtiova rainministeriön pää tök sen mu kai sesti tällä hetkellä /vuosi. Koska oppilaiden koulunkäyntikustannukset Anttolan yhtenäiskoulussa ovat näin korkeat, on tar koituksenmukaista, että jatkossa Hurissalon alueen oppilaiden lä hi koulu on Puu malan yhtenäiskoulu. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää varata hallintolain 41 :n mukaisesti kaikille, jotka katsovat asialla olevan itselleen vaikutusta, oikeu den lausua mielipiteensä saakka asiasta: Hurissalon alueen oppilai den lä hi kou lun muut taminen Ant to lan yh te näis koulusta Puumalan yhtenäiskou luksi. Lisäksi peruspalvelulautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekisi valtuustolle seuraavan ehdotuksen: Valtuusto päättää, et tä niiden Hurissalon alueella asuvien lasten, jotka aloittavat esi- tai peruskou lun syksyllä 2015 tai sen jälkeen sekä niiden oppilaiden, jotka muuttavat tämän luku vuoden ai kana tai sen jäl keen Hurissalon alueelle lähikoulu on Puu ma lan yhtenäiskoulu. Ne esi- ja peruskoulun oppilaat, jotka tällä het kellä käy vät Ant to lan yh te näiskou lussa, saavat käydä siellä oppivelvolli suu tensa lop puun Mik ke lin kau pungin kans sa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

12 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tiedoksi: Kunnanhallitus Mikkelin kaupunki KH 130 Puumala-lehdessä oli seuraava peruspalvelulautakunnan ilmoitus: "Kunnassa on alet tu val mis tella Hu ris sa lon alu een oppilaiden lähi kou lun muut ta mista Puu ma lan yhtenäiskouluksi seuraavasti: Niiden Hurissalon alueella asuvien lasten, jotka aloittavat esi- tai peruskoulun syksyllä 2015 tai sen jälkeen se kä nii den oppilaiden, jotka muuttavat tämän luku vuoden aikana tai sen jälkeen Huris salon alueelle, lähikoulu on Puumalan yhte näiskoulu. Ne esi- ja peruskoulun oppi laat, jotka tällä hetkellä käyvät Anttolan yh tenäiskoulussa, saavat käydä siel lä op pivelvollisuutensa loppuun Mikkelin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kaikki, jotka katsovat asialla olevan itselleen vaikutusta, on oikeus lausua mielipi teensä klo saakka osoitteella Puumalan kunta, peruspalvelulau takunta, PL 20, Puumala tai sähköpostitse Määräaikaan mennessä ei ole saapunut yhtään mielipidettä. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan peruspalvelulautakunnan tekemän päätösehdotuksen: Valtuusto päättää, että niiden Hurissalon alueella asuvien lasten, jotka aloittavat esi- tai peruskou lun syk syllä 2015 tai sen jälkeen se kä niiden oppilaiden, jotka muuttavat tämän lukuvuoden aikana tai sen jäl keen Hu rissalon alueelle lähikoulu on Puumalan yhtenäiskoulu. Ne esi- ja peruskoulun oppilaat, jotka tällä hetkellä käyvät Anttolan yhtenäiskou lussa, saavat käydä siellä oppi velvollisuutensa loppuun Mikkelin kaupungin kans sa tehdyn sopimuksen mukai sesti. Valtuusto

13 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Peruspalvelulautakunta Kunnanhallitus Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 86/05/00/2010 PEPALTK Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää, että seudulliseen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopi mukseen tehtäisiin muutos, jonka mukaan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoi minnan pii riin siirtyisi myös lukien työterveyshuollon järjestämisvastuu. Etelä-Savon työterveydellä on ollut seudulliseen sosiaali- ja terveystoimeen kuu luvien kuntien työterveyshuollon järjestämisvastuu. Etelä-Savon työterveys yh tiöitetään lukien, jolloin osakeyhtiöllä ei ole oikeutta jatkossa huolehtia järjestämisvastuun toteuttamisesta. Käytännössä järjestämisvastuun siirtyminen seudulliselle sosiaali- ja terveystoi melle tarkoittaa sitä, että seudullinen sosiaali- ja terveystoimi vastaisi siitä, että yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluvien kuntien yrityksille voidaan osoittaa terveydenhuoltolain mukaiset työterveyspalvelut. Seudullinen sosiaali- ja ter veystoimi tekisi kuntien puolesta sopimuksen palveluntuottajan kanssa ja nykyi set Etelä-Savon työterveyden kanssa tehdyt sopimukset järjestämisvastuusta siir tyisivät seudulliselle sosiaali- ja terveystoimelle. Edelleen seudulliseen sosiaali- ja terveystoimeen kuuluvat kunnat järjestäisivät itse parhaaksi katsomallaan taval la oman henkilöstönsä työterveyspalvelut. Muutettu yhteistoimintasopimus on liitteenä. Liite nro 19. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää esittää kunnanhallituk selle, että se tekisi valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen yhteistoi mintasopimuksen muuttamisen liitteen mukaisesti. Kunnanhallitus KH 131 Liite nro 55. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan pe ruspalvelulautakunnan tekemän päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen yhteistoi mintasopimuksen muuttamisen liitteen mukaisesti.

14 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Valtuusto

15 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Peruspalvelulautakunta Kunnanhallitus Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelma ja Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma /12/05/01/2010 PEPALTK Ensimmäinen Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma/hyvin voinnin toimintaohjelma laadittiin vuosille Siinä tarkasteltiin Hirven salmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan, Ristiinan ja Suomenniemen lasten ja nuorten hyvinvoinnin nykytilaa, palvelujen toimivuut ta ja kehittämistarpeita sekä keskeisiä linjauksia ja toimenpiteitä aikatauluineen ja vastuutahoineen. Nyt päivitetystä suunnitelmasta vuosille käyte tään nimeä Mikkelin seudun lasten ja nuorten hy vinvoinnin toimintaohjel ma. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelman lainsäädännöllinen pohja on laaja ja lasten hyvinvointiin liittyvät ohjelmat ovat lakisääteisiä. Lastensuojelulain 12 :ssä säädetään toimintaohjelman keskeisistä sisällöistä. Mikkelin seudun las ten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelman valmistelua johti seudullinen las ten, nuorten ja perheiden palvelujen työryhmä, jossa oli edustajia kuntien sosiaa li- ja terveystoimesta sekä sivistystoimesta. Toimintaohjelmassa on kuvattu var hainen tunnistaminen, puuttuminen ja tuke minen toimintaa ohjaavina periaatteina. Toimintaohjelman seudullisiksi tavoit teiksi työryhmä nosti lasten ja nuorten parissa toimivien yhtenäiset käytännöt, lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden edistäminen sekä ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen. Toimintaohjelman toimenpiteitä on työstetty ke väällä 2014 pidetyissä seututyö ryhmän työpajoissa. Toimintaohjelma tulee hyväksyä valtuustossa ja se tulee tarkistaa vähintään ker ran nel jäs sä vuodessa. Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnin toiminta oh jelma tarkistetaan ja toteuttamista arvioidaan vuosittain talousarvion valmis te lun yh teydessä. Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa työstettiin seudulli sen hyvinvoinnin toimintaohjelman kanssa samanaikaisesti nuorten ohjaus- ja palveluver kosto Orvokki-ryhmän toimesta. Tavoitteet ovat samat kuin seudulli sessa toimin taohjelmassa, toimenpiteet kunnallisia. Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelma se kä Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ovat liitteinä. Liitteet nro 20 ja 21. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää esittää kunnanhallituk selle, että se tekisi valtuustolle seuraavan ehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnin toi mintaoh jelman sekä Puumalan kunnan lasten ja nuorten

16 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ hyvinvointi suunnitelman liitteiden mukaisesti. Kunnanhallitus KH 132 Liitteet nro 56 ja 57. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan peruspalvelulautakunnan tekemän päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnin toi mintaohjelman sekä Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointi suunnitelman liitteiden mukaisesti. Valtuusto

17 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Peruspalvelulautakunta Kunnanhallitus Puumalan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi /05/00/2014 PEPALTK Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että Puumalan kun nalle laaditaan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi. Laadinnasta vas taa palvelujohtaja yhdessä vanhusneuvoston, avo- ja hoivapalvelujohtajan ja ko ti hoidonohjaajan kanssa. Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriu tumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laa dittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnan valtuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Suunnitelmassa on arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittä vyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väes tön palvelutarpee seen vaikuttavia tekijöi tä; määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itse näisen suoriutumisen tuke miseksi sekä ikääntyneelle väes tölle tarjot tavien palve lujen määrän ja laadun ke hittämiseksi; määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa em. tavoitteiden to teutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpitei den toteuttami seksi; määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut em. kohdassa tarkoitettujen toi menpiteiden toteuttamisessa; se kä määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä eri tahojen kans sa. Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henki löiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, talousarvio ta ja -suunnitelmaa sekä terveydenhoitolain mukais ta raporttia ja hyvinvointi kertomusta. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi on laatinut Vanhuspalvelujen seudulli sen toimintaohjelman vuosille , jossa on käsitelty suunnitelmassa vaa ditut asiat sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta. Puumalan kunnan val tuus to hyväksyi toimintaohjelman kokouksessaan Puumalan vanhusneuvosto yhdessä palvelujohtajan, avo- ja hoivapalvelujohtajan ja kotihoidonohjaajan kanssa on laatinut Puumalan kunnan suunnitelman ikään tyneen väestön tukemiseksi Suunnitelmaan valittiin kolme tavoitet ta: jokaiselle kunnan ikäihmiselle mahdollistetaan esteetön asuminen ja kulke minen

18 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ ikäihmisten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy osallistumisen tukeminen/osallisuuden mahdollistaminen. Tavoitteiden toteuttamiseksi laadittiin toimenpiteet, aikataulut, tarvittavat resurs sit ja vastuutahot. liitteenä. Puumalan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi on Liite nro 22. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää esittää kunnanhallituk selle, että se tekisi valtuustolle seuraan ehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan suunnitelman ikääntyneen väes tön tukemiseksi liitteen mukaisesti. Kunnanhallitus KH 133 Liite nro 58. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan peruspalvelulautakunnan tekemän päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan suunnitelman ikääntyneen väes tön tukemiseksi liitteen mukaisesti. Valtuusto

19 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Puumalan vanhustenkotiyhdistys RY:n lakkautuminen sekä varojen ja velkojen siirtyminen Puumalan kunnalle KH Puumalan vanhustenkotiyhdistys ry omistaa kaikkiaan seitsemän eri vuokrataloa Puumalassa, ja yhdistyksen omistamissa taloissa on kaikkiaan 46 vuokra-asuntoa. Vuoden 2013 päättyessä asunnoissa asui kaikkiaan 38 henkilöä. Yhdistyksen edustajien kanssa on keskusteltu toiminnan siirtämisestä Puumalan kunnalle. Syynä tähän on se, että tarvetta erillisen yhdistyksen toiminnalle ei enää tänä päivänä käytännössä ole. Tarkoituksena on su lauttaa asun not osak si kun nan muu ta asun to kan taa, ot taen edel leen huo mi oon eri tyi sesti so siaa lisen asu misen tar peet. Su lautu minen tapah tuisi käy tännös sä sil lä, et tä yhdis tys päät täisi pur kau tumises taan, ja siitä, että yhdis tyksen varat ja velat siirtyvät Puuma lan kun nalle. Asukkai den vuokraso pimukset jat kuisi vat en nallaan. Yhdistyksen joh don kans sa on neu vo tel tu siir tä mis ajan koh das ta si ten, et tä siir tä mi nen ta pah tuisi Va rojen ja vel ko jen li säksi yhdis tyk sen palve luk ses sa ole va isän nöitsijä siirtyisi kun nan pal ve luk seen entisen työ suhteen eh doin si ten, että hän jää eläk keelle eläke iän täy tyt tyä Tar koitus on, et tä li sään ty vän asun to kannan hoito pystyt täisiin tä män jälkeen hoita maan entisel lä henkilöstöllä ja mahdollisesti vähäisillä ostopalvelujen käytöllä. Yhdistyksellä oli vuoden 2013 lopussa lainoja rahoituslaitoksilta yhteensä noin euron edestä (n euroa/asunto). Yhdistyksen talous on ollut si nänsä tasapainossa, mut ta mer kit tä väs ti pois to ja suuremmat lainojen ly hen nyk set ovat koe tel leet sen maksuvalmiutta, mistä johtuen kunta on useampana vuonna joutunut avustamaan yhdistystä taloudellisesti. Kunta on myös myöntä nyt yhdistykselle euron lainan Metsäpellon F, G, H ja I -talojen purkami seen, mi kä on jo pääosin toteutettu. Lainaa on tarkoitus lyhentää tämän vuoden aikana eurolla. Oheismateriaalina yhdistyksen tasekirja vuodelta (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää suhtautua myötämielisesti sii hen, että Puumalan vanhustenkotiyhdistys RY:n varat ja velat siirtyvät Puumalan kunnalle mikäli yhdistyksen toiminta lakkautuu. Kunnanhallituksen jäsen Irja Piskonen poistui esteellisenä kokoukseta tämän py kälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: yhteisöjäävi. Tiedoksi: Kunnanjohtaja Puumalan vanhustenkotiyhdistys ry

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Valtuusto Aika 27.01.2014 klo 18:00-18:10 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 1 Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4 2 Kunnanhallituksen ja -valtuuston

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. 53 Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut 1.1.2015 lukien 4

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. 53 Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut 1.1.2015 lukien 4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Peruspalvelulautakunta Aika 15.12.2014 klo 15:30-17:07 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 53 Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut 1.1.2015

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1. 120 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemi nen vuonna 2013

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1. 120 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemi nen vuonna 2013 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanhallitus Aika 17.06.2013 klo 16:00-17:05 Paikka Ravintola Niinipuu Käsitellyt asiat 120 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemi nen vuonna 2013

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 27.03.2014 klo 17:00-18:40 Paikka Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 13 Teknisten palvelujen toimialan toimintakertomus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot