PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1"

Transkriptio

1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Aika klo 16:00-17:57 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuosiksi Kunnanhallituksen jäsenten vaali vuosiksi Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Hurissalon alueen oppilaiden lähikoulu Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 132 Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelma ja Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Puumalan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Puumalan vanhustenkotiyhdistys RY:n lakkautuminen sekä varojen ja velkojen siirtyminen Puumalan kunnalle 135 Asunto Oy Puumalan Itärinteen huoneiston B 1 osakkeiden myyminen Puumalan jätehuollon järjestelyt alkaen ARA:n avustus Kiinteistö Oy Puumalan Vuokrataloille kuntoarvion laa dintaan 138 Puumalan edustus Mikkelin seudun vapaa-ajan asukkaiden valtuuskun nassa vuosina Asiointiliikenteen reittitaksat alkaen Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytän töönpano Tiedoksi saatettavat asiat Ajankohtaisia asioita 29

2 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Aika klo 16:00-17:57 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Pasanen Unto puheenjohtaja Montonen Keijo varapuheenjohtaja Kasanen Antti jäsen Luukkonen Olli jäsen Pellava Riitta jäsen Piskonen Irja jäsen Laamanen Rakel varajäsen Lipo-Lempiäinen Tiina varajäsen 126 klo Lasaroff Sirpa varajäsen :t , klo Luukkonen Erkki kv:n pj. Karvonen Jari kv:n I vpj. Kietäväinen Olavi kv:n II vpj. Hilden Matias kunnanjohtaja Arilahti Annakaisa pöytäkirjanpitäjä Tuomainen Merja asiantuntija , klo Poissa Korhonen Minna jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kasanen ja Rakel Laamanen. Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta. Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Unto Pasanen Keijo Montonen Annakaisa Arilahti puheenjohtaja varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t :t Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu Antti Kasanen Rakel Laamanen

3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Pöytäkirjan nähtävänäolo Kunnanhallituksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhaku ohje, pi de tään ylei sesti nähtävänä kunnantalon yhteispalvelupisteessä keskiviikkona klo Julkipano Pöytäkirjanpitäjä Annakaisa Arilahti

4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1 2/10/02/00/2012 KH 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen kaavaehdotus on ollut nähtä villä Kaavaehdotuksesta annettiin 9 lausuntoa ja 59 muistutusta. Kaavaehdotukseen on nähtävillä olon jälkeen tehty 10 muutosta, joista on järjes tetty osallisille ylimääräinen kuuleminen. Kaavan laatijana toimii projektipäällikkö Kuisma Reinikainen FCG Arkkitehdit / FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Päätöksen liitteet ja muu valmisteluaineisto ovat sähköisenä osoitteessa Liite 42: Kaavakartta Liite 43: Kaavamääräykset Liite 44: Vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin Liite 45: Vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin Liite 46: Kaavaselostus liitteineen Liite 47: Hyväksyttävän alueen rajaus (Valmistelija maanmittausteknikko Merja Tuomainen, p ). Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seu raa van päätösehdotuksen: Valtuusto hyväksyy Lietvesi - Suur-Sai maan osa yleis kaa van päi vi tyk sen alu eella 1 liitteissä esitetyn mukaisena. Samalla val tuusto hy väk syy kaa van laati jan laati mat vastineet lausuntoihin ja muistutuk siin sekä kaa vaeh do tukseen teh dyt muu tok set. Kiinteistöllä Ryhälän osa yleiskaa vassa oleva ra ken nus paikka määrätään MRL 38 :n nojalla rakennus kiel toon viideksi vuodeksi tä män päätök sen voimaan tulosta. Liitteen nro 42 kartalla 1 olevan kiinteistön kaa va mää räys RA (Lo ma-asun to alue, alue on tarkoitettu omarantaisten lo ma-asun to jen ra ken ta mi seen) muu tetaan määräykseksi AO (Erillispientalojen korttelialue, alue on tar koi tettu ympä ri vuotisten asuntojen tai loma-asuntojen rakentami seen). Kunnanhallituksen pj. Unto Pasanen ja kunnanhallituksen jäsen Ir ja Pis konen poistuivat es teelli sinä ko kouk sesta tä män py kä län kä sit te lyn ajaksi. Esteellisyysperusteet: palvelussuhdejäävi (Unto Pasanen), intressijäävi (Ir ja Pis konen). Puheenjohtajana toimi tämän pykälän käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Keijo Montonen. Valtuusto

5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 2 2/10/02/00/2012 KH 126 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen kaavaehdotus on ollut nähtä villä Kaavaehdotuksesta annettiin 9 lausuntoa ja 59 muistutusta. Kaavaehdotukseen on nähtävillä olon jälkeen tehty 10 muutosta, joista on järjes tetty osallisille ylimääräinen kuuleminen. Kaavan laatijana toimii projektipäällikkö Kuisma Reinikainen FCG Arkkitehdit / FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Päätöksen liitteet ja muu valmisteluaineisto ovat sähköisenä osoit teessa Liite 48: Kaavakartta Liite 49: Kaavamääräykset Liite 50: Vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin Liite 51: Vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin Liite 52: Kaavaselostus liitteineen Liite 53: Hyväksyttävän alueen rajaus (Valmistelija maanmittausteknikko Merja Tuomainen, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto hyväksyy Lietvesi - Suur-Sai maan osa yleis kaa van päi vi tyk sen alu eella 2 liitteissä esitetyn mukaisena. Samalla val tuusto hy väk syy kaa van laati jan laati mat vastineet lausuntoihin ja muistutuk siin sekä kaa vaeh do tukseen teh dyt muutok set. Kunnanhallituksen pj. Unto Pasanen, kunnanhallituksen jäsenet Olli Luuk konen, Riitta Pellava, Irja Piskonen ja valtuuston II vpj. Olavi Kietäväinen poistui vat es teellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperusteet: palvelussuhdejäävi (Unto Pasanen), intressijäävi (Olli Luuk konen, Riitta Pellava, Irja Piskonen ja Olavi Kietäväinen). Puheenjohtajana toimi tämän pykälän käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Keijo Montonen. Valtuusto

6 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuosiksi /00/00/01/2012 KH 127 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tar peellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuus to ole päät tänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohta jat va litaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston työjärjestyksen 1 mukaan valtuustolla on puheenjohtaja ja kaksi va rapuheenjohtajaa. Puheenjohtajiston toimikausi on kaksi vuotta. Valtuuston työjärjestyksen mukaan vaali suoritetaan parittomien kalenterivuo sien ensimmäisessä valtuuston kokouksessa. Kokousaikataulurytmin vuoksi on kuitenkin selkeämpää, että valinta tehtäisiin jo edeltävän vuoden viimeisessä ko kouksessa. (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää: 1. Poiketa valtuuston työjärjestyksen 1 1. kohdan määräyksestä, jonka mukaan puheenjohtajiston vaali suoritetaan toimikauden ensimmäisessä valtuuston ko kouksessa, ja 2. valita vuosille valtuuston puheenjohtajan sekä en simmäisen ja toi sen varapuheenjohtajan. Valtuusto

7 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen jäsenten vaali vuosiksi /00/00/01/2012 KH 128 Kuntalain 17 :n 2 momentin mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Puumalan kunnan hallintosäännön 2 :n mu kaan val tuus to va lit see kun nanhal li tuk seen seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilö koh tai sen va ra jä se nen kun nan val tuu tettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee kunnanhalli tuksen jäsenten kes kuu des ta hallituksen toimikaudeksi pu heenjoh ta jan se kä yh den va ra pu heenjoh ta jan, joiden tulee olla valtuuston varsinaisia jä se niä. Kunnanhallituksen toi mi kausi on kaksi (2) vuotta. Kuntalain 35 :n mukaan "vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palve luksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsi teltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahin koa." Tasa-arvolain 4.2 :n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen vaali suoritetaan parittomien kalen terivuosien ensimmäisessä valtuuston kokouksessa. Kokousaikataulurytmin vuoksi on kuitenkin selkeämpää, että valinta tehtäisiin jo edeltävän vuoden vii meisessä kokouksessa. (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, puh ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää: 1. Poiketa hallintosäännön 2 3. kohdan määräyksestä, jonka mukaan kunnan hallituksen vaa li suo ritetaan toimikauden ensimmäisessä valtuuston ko koukses sa, ja 2. asettaa kunnanhallituksen vuosiksi ja valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

8 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ valita jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja yh den vara pu heenjohtajan. Valtuusto

9 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille /02/02/2014 KH 129 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi ka lenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväk syttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelu kausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudel liset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuo den pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelu kautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpi teistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erik seen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tulo arvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Vuoden 2015 talousarviota on valmisteltu kunnanhallituksen 9.6. hyväksymän laadintaohjeen perusteella. Poikkeuksena edellisvuosiin taloussuunnitelmakautta on lyhennetty lakisääteiseen minimiin (1+2 vuotta). Talousarvioon vaikuttaa merkittävästi kunnan valtionosuusrahoituksen reaalinen pienentyminen noin eurolla, johtuen valtionosuusleikkauksis ta ja lasken nallisten kustannusten pienentymisestä. Verotulojen niukasta kasvus ta johtuen kunnan tulorahoitus tulee kokonaisuutena heikkenemään vuodesta Kunnan toimintakatteen on arvioitu parantuvan hieman siitä, mitä vuoden 2014 talousarviossa on ennakoitu. Osin tämä johtuu arvioitua alhaisemmasta kustan nuskehityksestä. Sekä toimintamenoja että -tuloja kasvattaa Puumalan vanhus tenkotiyhdistyksen varojen ja velkojen siirtyminen kunnalle, minkä toimintakate vaikutus on positiivinen. Toisaalta uusi kiinteä omaisuus kasvattaa myös kunnan poistoja. Kunnalle siirtyvät myös haja-asutusalueen jätehuollosta aiheutuvat me not ja tulot, joiden nettovaikutus on arvioitu alustavasti neutraaliksi. Uusista teh tä vistä esimerkiksi työmarkkinatuen rahoitusvastuun kasvu tuo kuitenkin kunnal le lisää kustannuksia. Talousarvion investointimenot ovat selvästi poistotasoa korkeammat.

10 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Investoin tien suuruus johtuu kuitenkin pääosin Puumalan vanhustenkotiyhdistyksen toi minnan, varojen ja velkojen siirtymisestä Puumalan kunnalle. Omaisuuden han kintameno on yhdistyksen lainojen (n euroa) summa. Tämän lisäksi merkittävimpiä investointikohteita ovat kaavateiden perusparannukset ja päivä kotitilojen remontoiminen nykyiselle Siniselle koululle. Myös maanhankintaan ja laajakaistahankkeen toteuttamiseen on valmistauduttu. Uutta talousarviolainaa on esitetty nostettavan eurolla, ja lainakannan kasvuksi arvioidaan euroa. Ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan kasvavan edelliseen talousarvioon verrat tuna noin euroa, toimintamenojen kasvuksi ennakoidaan euroa. Kunnan toimintakate on arvioitu -16,2 miljoonaksi euroksi ( euroa). Vuo sikatteen arvioidaan olevan noin euroa ja jäävän siten poistoja pienem mäksi. Näin ollen talousarviovuoden alijäämäksi arvioidaan euroa. Suunnitelmavuosien arviointia hankaloittaa lähestyvät eduskuntavaalit ja talou den epävarma tilanne. Odotettu, niukka tulorahoituskehitys tarkoittaa kuitenkin sitä, että kunnan taloudellisen tasapainon säilyttäminen edellyttää kunnan reaali menojen laskua ja/tai veronkorotuksia tulevina vuosina. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Talousarvio liitteenä 54. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan talousarvion vuodelle 2015 ja ta loussuunnitelman vuosille liitteen mukaisesti. Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seu raa van päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan talousarvion vuodelle 2015 ja ta loussuunnitelman vuosille liitteen mukaisesti lisättynä euron investointimenolla kustannuspaikalle 9810 Jätehuolto. Valtuusto

11 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Peruspalvelulautakunta Kunnanhallitus Hurissalon alueen oppilaiden lähikoulu 24/3/304/2008 PEPALTK Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt määrätä Hurissalon alueen oppilaiden lähikouluksi Mikkelin kaupungin Anttolan yhtenäiskoulun tai Puumalan yhtenäiskoulun. Oppilaat saivat valita, kumpaan kouluun he haluavat mennä , jonka jälkeen uusien oppilaiden lähikoulu on Mikkelin kaupun gin Anttolan yhtenäiskoulu. Mikkelin kaupungin ja Puumalan kunnan välillä on tehty sopimus kuntien perus opetuksen yhteistyöstä ja kustannuksista. Sopimuksen mukaan Mikkelin kaupun ki järjestää perusopetuksen puumalalaisille maksutta. Mikkelin kaupunki järjes tää puumalalaisten oppilaiden kuljetuksen ja laskuttaa Puumalan kunnalta kus tannukset todellisten kustannusten mukaisina lisättynä 15 %:lla kuljetuksen jär jestämisestä aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista. Kuljetuskustannukset olivat vuonna Puumalan kunta maksaa kuitenkin näistä oppilaista kotikuntakorvausta valtiova rainministeriön pää tök sen mu kai sesti tällä hetkellä /vuosi. Koska oppilaiden koulunkäyntikustannukset Anttolan yhtenäiskoulussa ovat näin korkeat, on tar koituksenmukaista, että jatkossa Hurissalon alueen oppilaiden lä hi koulu on Puu malan yhtenäiskoulu. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää varata hallintolain 41 :n mukaisesti kaikille, jotka katsovat asialla olevan itselleen vaikutusta, oikeu den lausua mielipiteensä saakka asiasta: Hurissalon alueen oppilai den lä hi kou lun muut taminen Ant to lan yh te näis koulusta Puumalan yhtenäiskou luksi. Lisäksi peruspalvelulautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekisi valtuustolle seuraavan ehdotuksen: Valtuusto päättää, et tä niiden Hurissalon alueella asuvien lasten, jotka aloittavat esi- tai peruskou lun syksyllä 2015 tai sen jälkeen sekä niiden oppilaiden, jotka muuttavat tämän luku vuoden ai kana tai sen jäl keen Hurissalon alueelle lähikoulu on Puu ma lan yhtenäiskoulu. Ne esi- ja peruskoulun oppilaat, jotka tällä het kellä käy vät Ant to lan yh te näiskou lussa, saavat käydä siellä oppivelvolli suu tensa lop puun Mik ke lin kau pungin kans sa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

12 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tiedoksi: Kunnanhallitus Mikkelin kaupunki KH 130 Puumala-lehdessä oli seuraava peruspalvelulautakunnan ilmoitus: "Kunnassa on alet tu val mis tella Hu ris sa lon alu een oppilaiden lähi kou lun muut ta mista Puu ma lan yhtenäiskouluksi seuraavasti: Niiden Hurissalon alueella asuvien lasten, jotka aloittavat esi- tai peruskoulun syksyllä 2015 tai sen jälkeen se kä nii den oppilaiden, jotka muuttavat tämän luku vuoden aikana tai sen jälkeen Huris salon alueelle, lähikoulu on Puumalan yhte näiskoulu. Ne esi- ja peruskoulun oppi laat, jotka tällä hetkellä käyvät Anttolan yh tenäiskoulussa, saavat käydä siel lä op pivelvollisuutensa loppuun Mikkelin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kaikki, jotka katsovat asialla olevan itselleen vaikutusta, on oikeus lausua mielipi teensä klo saakka osoitteella Puumalan kunta, peruspalvelulau takunta, PL 20, Puumala tai sähköpostitse Määräaikaan mennessä ei ole saapunut yhtään mielipidettä. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan peruspalvelulautakunnan tekemän päätösehdotuksen: Valtuusto päättää, että niiden Hurissalon alueella asuvien lasten, jotka aloittavat esi- tai peruskou lun syk syllä 2015 tai sen jälkeen se kä niiden oppilaiden, jotka muuttavat tämän lukuvuoden aikana tai sen jäl keen Hu rissalon alueelle lähikoulu on Puumalan yhtenäiskoulu. Ne esi- ja peruskoulun oppilaat, jotka tällä hetkellä käyvät Anttolan yhtenäiskou lussa, saavat käydä siellä oppi velvollisuutensa loppuun Mikkelin kaupungin kans sa tehdyn sopimuksen mukai sesti. Valtuusto

13 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Peruspalvelulautakunta Kunnanhallitus Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 86/05/00/2010 PEPALTK Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää, että seudulliseen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopi mukseen tehtäisiin muutos, jonka mukaan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoi minnan pii riin siirtyisi myös lukien työterveyshuollon järjestämisvastuu. Etelä-Savon työterveydellä on ollut seudulliseen sosiaali- ja terveystoimeen kuu luvien kuntien työterveyshuollon järjestämisvastuu. Etelä-Savon työterveys yh tiöitetään lukien, jolloin osakeyhtiöllä ei ole oikeutta jatkossa huolehtia järjestämisvastuun toteuttamisesta. Käytännössä järjestämisvastuun siirtyminen seudulliselle sosiaali- ja terveystoi melle tarkoittaa sitä, että seudullinen sosiaali- ja terveystoimi vastaisi siitä, että yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluvien kuntien yrityksille voidaan osoittaa terveydenhuoltolain mukaiset työterveyspalvelut. Seudullinen sosiaali- ja ter veystoimi tekisi kuntien puolesta sopimuksen palveluntuottajan kanssa ja nykyi set Etelä-Savon työterveyden kanssa tehdyt sopimukset järjestämisvastuusta siir tyisivät seudulliselle sosiaali- ja terveystoimelle. Edelleen seudulliseen sosiaali- ja terveystoimeen kuuluvat kunnat järjestäisivät itse parhaaksi katsomallaan taval la oman henkilöstönsä työterveyspalvelut. Muutettu yhteistoimintasopimus on liitteenä. Liite nro 19. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää esittää kunnanhallituk selle, että se tekisi valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen yhteistoi mintasopimuksen muuttamisen liitteen mukaisesti. Kunnanhallitus KH 131 Liite nro 55. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan pe ruspalvelulautakunnan tekemän päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen yhteistoi mintasopimuksen muuttamisen liitteen mukaisesti.

14 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Valtuusto

15 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Peruspalvelulautakunta Kunnanhallitus Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelma ja Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma /12/05/01/2010 PEPALTK Ensimmäinen Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma/hyvin voinnin toimintaohjelma laadittiin vuosille Siinä tarkasteltiin Hirven salmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan, Ristiinan ja Suomenniemen lasten ja nuorten hyvinvoinnin nykytilaa, palvelujen toimivuut ta ja kehittämistarpeita sekä keskeisiä linjauksia ja toimenpiteitä aikatauluineen ja vastuutahoineen. Nyt päivitetystä suunnitelmasta vuosille käyte tään nimeä Mikkelin seudun lasten ja nuorten hy vinvoinnin toimintaohjel ma. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelman lainsäädännöllinen pohja on laaja ja lasten hyvinvointiin liittyvät ohjelmat ovat lakisääteisiä. Lastensuojelulain 12 :ssä säädetään toimintaohjelman keskeisistä sisällöistä. Mikkelin seudun las ten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelman valmistelua johti seudullinen las ten, nuorten ja perheiden palvelujen työryhmä, jossa oli edustajia kuntien sosiaa li- ja terveystoimesta sekä sivistystoimesta. Toimintaohjelmassa on kuvattu var hainen tunnistaminen, puuttuminen ja tuke minen toimintaa ohjaavina periaatteina. Toimintaohjelman seudullisiksi tavoit teiksi työryhmä nosti lasten ja nuorten parissa toimivien yhtenäiset käytännöt, lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden edistäminen sekä ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen. Toimintaohjelman toimenpiteitä on työstetty ke väällä 2014 pidetyissä seututyö ryhmän työpajoissa. Toimintaohjelma tulee hyväksyä valtuustossa ja se tulee tarkistaa vähintään ker ran nel jäs sä vuodessa. Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnin toiminta oh jelma tarkistetaan ja toteuttamista arvioidaan vuosittain talousarvion valmis te lun yh teydessä. Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa työstettiin seudulli sen hyvinvoinnin toimintaohjelman kanssa samanaikaisesti nuorten ohjaus- ja palveluver kosto Orvokki-ryhmän toimesta. Tavoitteet ovat samat kuin seudulli sessa toimin taohjelmassa, toimenpiteet kunnallisia. Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelma se kä Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ovat liitteinä. Liitteet nro 20 ja 21. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää esittää kunnanhallituk selle, että se tekisi valtuustolle seuraavan ehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnin toi mintaoh jelman sekä Puumalan kunnan lasten ja nuorten

16 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ hyvinvointi suunnitelman liitteiden mukaisesti. Kunnanhallitus KH 132 Liitteet nro 56 ja 57. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan peruspalvelulautakunnan tekemän päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnin toi mintaohjelman sekä Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointi suunnitelman liitteiden mukaisesti. Valtuusto

17 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Peruspalvelulautakunta Kunnanhallitus Puumalan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi /05/00/2014 PEPALTK Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että Puumalan kun nalle laaditaan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi. Laadinnasta vas taa palvelujohtaja yhdessä vanhusneuvoston, avo- ja hoivapalvelujohtajan ja ko ti hoidonohjaajan kanssa. Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriu tumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laa dittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnan valtuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Suunnitelmassa on arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittä vyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väes tön palvelutarpee seen vaikuttavia tekijöi tä; määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itse näisen suoriutumisen tuke miseksi sekä ikääntyneelle väes tölle tarjot tavien palve lujen määrän ja laadun ke hittämiseksi; määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa em. tavoitteiden to teutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpitei den toteuttami seksi; määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut em. kohdassa tarkoitettujen toi menpiteiden toteuttamisessa; se kä määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä eri tahojen kans sa. Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henki löiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, talousarvio ta ja -suunnitelmaa sekä terveydenhoitolain mukais ta raporttia ja hyvinvointi kertomusta. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi on laatinut Vanhuspalvelujen seudulli sen toimintaohjelman vuosille , jossa on käsitelty suunnitelmassa vaa ditut asiat sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta. Puumalan kunnan val tuus to hyväksyi toimintaohjelman kokouksessaan Puumalan vanhusneuvosto yhdessä palvelujohtajan, avo- ja hoivapalvelujohtajan ja kotihoidonohjaajan kanssa on laatinut Puumalan kunnan suunnitelman ikään tyneen väestön tukemiseksi Suunnitelmaan valittiin kolme tavoitet ta: jokaiselle kunnan ikäihmiselle mahdollistetaan esteetön asuminen ja kulke minen

18 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ ikäihmisten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy osallistumisen tukeminen/osallisuuden mahdollistaminen. Tavoitteiden toteuttamiseksi laadittiin toimenpiteet, aikataulut, tarvittavat resurs sit ja vastuutahot. liitteenä. Puumalan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi on Liite nro 22. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää esittää kunnanhallituk selle, että se tekisi valtuustolle seuraan ehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan suunnitelman ikääntyneen väes tön tukemiseksi liitteen mukaisesti. Kunnanhallitus KH 133 Liite nro 58. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan peruspalvelulautakunnan tekemän päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan suunnitelman ikääntyneen väes tön tukemiseksi liitteen mukaisesti. Valtuusto

19 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Puumalan vanhustenkotiyhdistys RY:n lakkautuminen sekä varojen ja velkojen siirtyminen Puumalan kunnalle KH Puumalan vanhustenkotiyhdistys ry omistaa kaikkiaan seitsemän eri vuokrataloa Puumalassa, ja yhdistyksen omistamissa taloissa on kaikkiaan 46 vuokra-asuntoa. Vuoden 2013 päättyessä asunnoissa asui kaikkiaan 38 henkilöä. Yhdistyksen edustajien kanssa on keskusteltu toiminnan siirtämisestä Puumalan kunnalle. Syynä tähän on se, että tarvetta erillisen yhdistyksen toiminnalle ei enää tänä päivänä käytännössä ole. Tarkoituksena on su lauttaa asun not osak si kun nan muu ta asun to kan taa, ot taen edel leen huo mi oon eri tyi sesti so siaa lisen asu misen tar peet. Su lautu minen tapah tuisi käy tännös sä sil lä, et tä yhdis tys päät täisi pur kau tumises taan, ja siitä, että yhdis tyksen varat ja velat siirtyvät Puuma lan kun nalle. Asukkai den vuokraso pimukset jat kuisi vat en nallaan. Yhdistyksen joh don kans sa on neu vo tel tu siir tä mis ajan koh das ta si ten, et tä siir tä mi nen ta pah tuisi Va rojen ja vel ko jen li säksi yhdis tyk sen palve luk ses sa ole va isän nöitsijä siirtyisi kun nan pal ve luk seen entisen työ suhteen eh doin si ten, että hän jää eläk keelle eläke iän täy tyt tyä Tar koitus on, et tä li sään ty vän asun to kannan hoito pystyt täisiin tä män jälkeen hoita maan entisel lä henkilöstöllä ja mahdollisesti vähäisillä ostopalvelujen käytöllä. Yhdistyksellä oli vuoden 2013 lopussa lainoja rahoituslaitoksilta yhteensä noin euron edestä (n euroa/asunto). Yhdistyksen talous on ollut si nänsä tasapainossa, mut ta mer kit tä väs ti pois to ja suuremmat lainojen ly hen nyk set ovat koe tel leet sen maksuvalmiutta, mistä johtuen kunta on useampana vuonna joutunut avustamaan yhdistystä taloudellisesti. Kunta on myös myöntä nyt yhdistykselle euron lainan Metsäpellon F, G, H ja I -talojen purkami seen, mi kä on jo pääosin toteutettu. Lainaa on tarkoitus lyhentää tämän vuoden aikana eurolla. Oheismateriaalina yhdistyksen tasekirja vuodelta (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää suhtautua myötämielisesti sii hen, että Puumalan vanhustenkotiyhdistys RY:n varat ja velat siirtyvät Puumalan kunnalle mikäli yhdistyksen toiminta lakkautuu. Kunnanhallituksen jäsen Irja Piskonen poistui esteellisenä kokoukseta tämän py kälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: yhteisöjäävi. Tiedoksi: Kunnanjohtaja Puumalan vanhustenkotiyhdistys ry

20 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ KH 134 Puumalan vanhustenkotiyhdistyksen lakkautuminen ja toiminnan siirtyminen Puumalan kunnalle on edennyt aiemmin laadittujen suunnitelmien mukaan. Van hustenkotiyhdistys on pitänyt ensimmäisen kokouksen, jossa asiaa on käsitelty. Raha-automaattiyhdistys on tehnyt myönteisen päätöksen yhdistykselle myöntä miensä avustusten takaisinperinnästä luopumista koskien. Sen sijaan ARA:lta ei ole vielä saatu päätöstä luovutuksensaajan nimeämisen hyväksymistä koskien. Kunnan ja yhdistyksen toimesta on laadittu luovutussopimus, jolla sopimuksessa tarkemmin eritellyt yhdistyk sen varat, velat ja vastuut siirtyvät Puumalan kunnal le. Siirtyvien lainojen pää oma on kaikkiaan noin euroa, mikä muodostuu myös siirron investointi kustannukseksi. Siirto on huomioitu vuoden 2015 talous arviossa. Siirtyvien asuntojen vuokratuotot on arvioitu vuositasolla noin euroksi ja rakennusten ylläpitokulut il man henkilöstökuluja on arvioitu olevan hieman alle euroa. Yhdistyksen talonmies/isännöitsijä siirtyisi kunnan palvelukseen alkaen. Liite nro 59. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan kunnan ja Puumalan van hus ten ko ti yh dis tys ry:n välisen luovutussopimuksen. Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuus tolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan kunnan ja Puumalan van hustenkotiyhdistys ry:n välisen luovutussopimuksen. Lisäksi valtuusto oikeuttaa kunnanjohtajan hyväksymään tarvittaessa sopimuk seen tehtävät teknisluontoiset muutokset. Kunnanhallituksen jäsen Irja Piskonen poistui esteellisenä kokouk seta tämän py kälän käsittelyn ajaksi. Esteelli syysperuste: yhteisöjäävi. Tiedoksi: Valtuusto Puumalan vanhustenkotiyhdistys ry

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/2016 1 Kunnanhallitus 16.11.2016 AKA 20:00-20:10 PAKKA Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 20:00-20:10

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot