NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ JOHTOSÄÄNTÖJEN UUSIMINEN 4 36 ASUNTOYHTIÖITTEN SULAUTTAMINEN NAANTALIN VUOKRATALOT OSAKEYHTIÖÖN 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 35 JOHTOSÄÄNTÖJEN UUSIMINEN 4 36 ASUNTOYHTIÖITTEN SULAUTTAMINEN NAANTALIN VUOKRATALOT OSAKEYHTIÖÖN 7"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Järjestelytoimikunta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 35 JOHTOSÄÄNTÖJEN UUSIMINEN 4 36 ASUNTOYHTIÖITTEN SULAUTTAMINEN NAANTALIN VUOKRATALOT OSAKEYHTIÖÖN 7 37 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAARISTOLIIKENTEEN NEU- VOTTELUKUNTAAN 9 38 UUDEN KAUPUNGINVALTUUSTON JA KAUPUNGINHALLI- TUKSEN KOKOUSAIKATAULUT JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN SIHTEERI JA LÄSNÄOLO TOIMI- KUNNAN KOKOUKSISSA TYÖSOPIMUSTEN ALLEKIRJOITTAMINEN LIITTYVIEN KUN- TIEN JA TERVEYSKESKUKSEN HENKILÖKUNNAN KANSSA 13

2 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Järjestelytoimikunta AIKA kello 17:30-19:15 PAIKKA Kaupungintalon kokoushuone 4 OSALLISTUJAT Tuuna Markku puheenjohtaja Rönnholm Mikko 1. varapuheenjohtaja Santalahti Samuli 2. varapuheenjohtaja Ansamaa Eliisa Jalkanen Heini Kanerva Jarkko Laine Lauri Lindström Jan Linja Anne Malmikare Jaana Saarinen Juhani Salokangas Elina Terä Taija Toivonen Aulis Vesterinen Terhi Valtonen Lasse vara Kangas Kauko kunnanjohtaja Kylämäkilä Juhani kunnanjohtaja Rinne-Kylänpää Tiina kunnanjohtaja Kvist Timo kaupunginjohtaja, esitteli jä Levanto Matti henkilöstön edustaja Vanto Matti kaupunginlakimies Lehtonen Lasse pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Salokangas ja Aulis Toivonen. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Markku Tuuna puheenjohtaja Lasse Lehtonen pöytäkirjanpitäjä

3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Naantalissa 30. lokakuuta 2008 Elina Salokangas Aulis Toivonen

4 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Järjestelytoimikunta Järjestelytoimikunta JOHTOSÄÄNTÖJEN UUSIMINEN Järjestelytoimikunta Laajenevan Naantalin kaupungin hallintoa varten on valmisteilla hallinto sääntö, jonka voimaan tullessa nykyisistä säännöistä kumotaan seuraavat: hallintosääntö henkilöstöhallinnon johtosääntö kaupunginhallituksen johtosääntö kaavoitus- ja ympäristölautakunnan johtosääntö rakennuslautakunnan johtosääntö satamalautakunnan johtosääntö sivistystoimen johtosääntö sosiaalitoimen johtosääntö teknisen lautakunnan johtosääntö ympäristöviraston johtosääntö. Erillisiksi säännöiksi jäävät: valtuuston työjärjestys tarkastussääntö luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö satamajärjestys taloussääntö rakennusjärjestys. Uuden hallintosäännön valmistelussa on pidetty silmällä sitä, että hallinto sääntö palvelisi mahdollisimman hyvin erilaisia käyttäjäryhmiä, joita ovat mm. kuntalaiset, luottamushenkilöt, viranhaltijat ja tiedotusvälineet. Hallin tosäännöstä edellytetään ilmenevän selkeästi kaupungin päätöksentekojär jestelmä ja toimialajako eli kaupunginhallituksen ja lautakuntien tehtäväku vaukset sekä lisäksi hallintoelinten ja viranhaltijoitten toimivaltuudet. Vi ranhaltijoitten ratkaisuvallan osalta on tarkoitus menetellä niin, että keskei simmät asiat on mainittu johtosäännössä. Lisäksi kaupunginhallitukselle ja lautakunnille annetaan oikeus delegoida omaa päätösvaltaansa toiminta säännöillä viranhaltijoille. Siirrytään siis järjestelmään, jossa kaikki toimi valtuuden siirrot ovat helposti nähtävillä suoraan johtosäännössä ja lisäksi kunkin lautakunnan toimintasäännössä. Viranhaltijoitten tehtäväkuvauksia ei sisällytetä johtosääntöön, jotta se ei paisuisi hallitsemattoman laajaksi. Ne vahvistetaan eri menettelyssä. Järjestelytoimikunta on hyväksynyt edellä esitetyn johtosääntörakenteen.

5 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Jarkko Kanerva ym. valtuutetut ovat asiaan liittyen tehneet seuraavan valtuustoaloitteen, jonka Naantalin kaupunginhallitus on lähettänyt järjestelytoimikun nalle mahdollisesti huomioon otettavaksi johtosääntöjen käsittelyn yhteydessä: "Esitämme, että kaupunginhallitus uuden Naantalin johto- ja ohjesääntöjen laatimisen yhteydessä selvittää miten voidaan lisätä kaupunginvaltuuston mahdollisuuksia vaikuttaa mitta vien taloudellisten ratkaisujen tekoon ja strategisten suunnitel mien laadintaan sekä keskeisten virkamiesten toimin taan." Nyt käsittelyyn tulevat hallintosäännön yleiset määräykset, hallinto-organi saatio, keskushallinto ja toimivalta henkilöstöasioissa. LIITE B1, JÄRJTMK KAUPUNGINJOHTAJA: Järjestelytoimikunta hyväksyy osaltaan liitteen mukaiset hal lin tosään nön luvut 1.yleiset määräykset, 2. hallinto-organisaa tio, 3. keskushallinto ja 6. toimivalta henkilöstöasioissa. JÄRJESTELYTOIMIKUNTA: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin muilta osin paitsi seuraavien kohtien osalta, joihin palataan johtosääntöjen jatkokäsittelyn yhteydessä luku 3 Kaupunginkamreerin asema organisaatiossa 4 Kaupunginjohtaja vahvistaa välittömien alaistensa toimenku vat. 3. luku Hankintatoimen hoitaminen Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta kohta 3.34, Rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnat taksat sekä MRL 59 :ssä tarkoitetut asemakaavoittamisen maksupe rusteet Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston päätösvalta

6 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Järjestelytoimikunta 35 kohdat Hallintojohtajan ratkaisuvalta 4. Luottamusmiessopimukseen perustuva korvaus pääluottamismiehille ja luottamusmiehille 6. luku Kaupunginhallituksen valitsemat viranhaltijat 1.3 Viranhaltijoitten palkkaus 1.4 Kaupunginjohtajan välittömien alaisten osalta virkasuh teen päättäminen ja varoituksen antaminen 1.13 Kaupunginjohtajan päätösvalta Satamajohtajan ja saaristoasiamiehen esittelystä heidän alais tensa harkinnanvaraiset palkantarkistukset yleisjaoston ohjeita noudattaen Viime kokouksessa käsittelyssä olivat hallintosäännön luvut 1. yleiset mää räykset, 2. hallinto-organisaatio, 3. keskushallinto ja 5. toimivalta henkilös töasioissa. Järjestelytoimikunta hyväksyi osaltaan ko. luvut lukuun ottamat ta pöytäkirjaan merkittyjä kohtia, joihin päätettiin palata tässä kokouksessa. Hallintosäännön valmis te lua on jat ket tu lau ta kun tien ja vi ras to jen joh to sään töjen osalta. Tarpeelliseksi havaittavia muutoksia ja täydennyksiä saat taa tulla esi tettäväksi vielä kokouksessa. Hallintosääntöluonnos on esityslistan liitteenä (JÄRJTMK ). KAUPUNGINJOHTAJA: Järjestelytoimikunta päättää, että hallintosääntöluonnoksesta pyydetään am mattijärjestöjen, yhteistyötoimikunnan ja Naan talin kaupungin lautakuntien lausunnot. Lautakuntien kokouk siin kutsutaan liittyvien kuntien asian omaisten lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. JÄRJESTELYTOIMIKUNTA:

7 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

8 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Järjestelytoimikunta ASUNTOYHTIÖITTEN SULAUTTAMINEN NAANTALIN VUOKRATALOT OSAKEYHTIÖÖN Järjestelytoimikunta 36 Kaupunginlakimies Matti Vanto Kuntaliitoksen tilapalvelujen valmistelutyöryhmä on kirjannut muis tiossaan liittyvien kuntien asunto- ja kiinteistöyhtiötilanteesta seuraavaa: Asuinkiinteistöt Rymättylä: Neljä aravalainoitettua asunto-osakeyhtiötä, joista yksi ns. sekatalo. Vuokra-asuntoja kunnalla näissä yhteensä 29 kpl. Vanhusten rivitaloja 3 kpl, joissa yhteensä 20 asuntoa. Vanhusten ja vammaisten palveluasuntoja 2 ri vitaloa, joissa yhteensä 15 asuntoa. Merimasku: Kaksi kunnan suoraan omistamaa kiinteistöä, vanhusten asuntoja. Velkua: Yksi yhtiömuotoinen kiinteistö, jossa 4 asuntoa. Vuoden 2008 aikana on sovittava, kuka tekee asukasvalinnat vanhusten asuntoihin ja vanhusten ja vammaisten palveluasuntoihin. Muut asukasvalinnat siirtyvät tilapalveluun, kunnes valtion lainoittamat yh tiöt fuusioidaan Naantalin Vuokratalot Oy:öön. Muistiossa tarkoitetut yhtiöt ovat seuraavat: As Oy Rymättylän Koivistonkulma As Oy Rymättylän Koukkukoti As Oy Koukkukartano As Oy Rymättylän Koukkukumpu Asunto Oy Velkuan Teersalonrinne Esitän, että As Oy Rymättylän Koukkukoti, As Oy Koukkukartano, As Oy Rymättylän Koukkukumpu ja Asunto Oy Velkuan Teersalon rinne fuusioi daan Naanta lin Vuokratalot Oy:öön. As Oy Rymättylän Koivistonkulman, jossa osakkaina on myös

9 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ KAUPUNGINJOHTAJA: ulkopuolisia, osalta fuusion edellytykset selvitetään erikseen. Kiinteistöpäällikkö Pekka Pulkkinen ja Naantalin Vuokra talot Oy valtuute taan järjestämään siirtymäaikana edellä mai nittu jen yhtiöitten sekä kaupun gin suoraan omistamien vuok ra huoneistoja käsittävien kiinteistöjen kirjan pito ja kiinteistö huolto tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla, lähtö kohdan ollessa, että kirjanpito siirtymäajalla hoidetaan tähän astisin järjestelyin. Järjestelytoimikunta päättää, että As Oy Rymättylän Koukkukoti, As Oy Koukkukartano, As Oy Rymättylän Koukkukumpu ja Asunto Oy Vel kuan Teersalon rinne fuusioi daan Naanta lin Vuokratalot Oy:öön As Oy Rymättylän Koivistonkulman, jossa osakkaina on myös ulkopuolisia, osalta fuusion edellytykset selvite tään erikseen Kiinteistöpäällikkö Pekka Pulkkinen ja Naantalin Vuok ratalot Oy valtuute taan järjestämään siirtymäaikana edellä mai nittu jen yhtiöitten sekä kaupun gin suoraan omistamien vuok ra huoneistoja käsittävien kiinteistöjen kirjan pito ja kiinteistö huolto tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla, lähtö kohdan ollessa, että kirjanpito siirtymäajalla hoidetaan tähän astisin järjestelyin. JÄRJESTELYTOIMIKUNTA: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Järjestelytoimikunta EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAARISTOLIIKENTEEN NEUVOTTELUKUNTAAN Järjestelytoimikunta 37 Merenkulkulaitokseen perustettiin vuonna 1993 Saaristoliikenteen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on käsitellä saariston yhteysalusliikennettä kos kevia asioita. Merenkulkulaitos pyytää nimeämään en ja varaen neuvottelukun taan, jonka toimikausi on alkaen toistaiseksi. Toimikunnan jäse ninä päättyvällä toimikaudella ovat toimineet Rymättylästä saaristo- ja maaseutulautakunnan puheenjohtaja Heikki Saarinen ja Velkualta kunnan joh taja Tii na Rinne-Kylänpää ja heidän varainään Rymättylän saaristo- ja maaseutulautakunnan varapuheenjohtaja Sakari Aarnio ja Velkuan kunnanhallituksen pu heen joh taja Au lis Toivonen. Järjestelytoimikunta palautti viime kokouksessaan asian uudelleen valmisteltavaksi. Koska laajenevan Naantalin alueelta päättymässä olevalla toimikaudella on saaris to lii ken teen neu vot te lu kun nas sa ollut kaksi tä, on tarkoituksen mukaista, että myös seuraavalla toimikaudella vastaavalta saaristoalueelta nimetään kaksi edustajaa. KAUPUNGINJOHTAJA: Järjestelytoimikunta päättää esittää, että saaristoliikenteen neu vottelukuntaan varsinaisiksi iksi nimetään saaristo asiamies Tii na Rin ne-kylänpää ja myöhemmin valitta vaksi tu levan saa ris tolautakunnan puheenjohtaja. Heidän vara jäse nik seen nimetään saaristoasiamiehen sijaiseksi toimenku vas saan nimetty viranhaltija ja saa ris to lau ta kun nan pu heen joh ta jan si jaisek si kyseisen lauta kunnan varapuheenjohtaja. JÄRJESTELYTOIMIKUNTA: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

11 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Järjestelytoimikunta UUDEN KAUPUNGINVALTUUSTON JA KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAU LUT Järjestelytoimikunta 38 Järjestelytoimikunta on käsitellyt talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman laadinta-aikataulua ja tähän liittyen uuden kau punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouspäivämääriä. Kuntaliitoksen takia uusi valtuusto, joka tulee hyväksymään mm. talousar vion ja taloussuunnitelman, päässee aloittamaan työskentelyn aikaisintaan 10. marraskuuta. Veroprosentit jouduttaneen kuitenkin vahvistamaan verotusmenettelylain 91 a mukaan jo marraskuun 17. päivänä (maanantai), mikä on kokousaikatauluissa otettava huomioon, sillä verohallitus myönsi jatkoaikaa vain asti, vaikka sitä anottiin joulukuun 8. päivään saakka. Kiinteistöveroprosenttien ilmoittamiselle verohallitus antoi lisäai kaa 11. joulukuuta 2008 asti, mutta verotus on käsiteltävä kokonaisuutena, joten valmistelu lähtee siitä, että veroprosenttivaltuusto on Sa massa kokouksessa val tuusto va litsisi myös kaupunginhallituksen jaos toi neen. Talousarvion ja hallinnon järjestämisprosessien kannalta tärkeät päi vä mää rät ovat seuraavat: , toimielinten talousarvioehdotukset valmiit ja järjestelytoimikunta käsittelee talousarvion (ns. 1. luku) , uusi kaupunginvaltuusto käsittelee hallintosäännön, valit see kau pun gin hal li tuk sen, kau punkisuunnittelujaoston ja yleisjaoston sekä päättää ve ro pro sen tit 25. ja uusi kaupunkisuunnittelujaosto käsittelee investoin tisuunnitelman ja uusi KH käsittelee talousarvion (varapäivä ) talousarvion tiedotustilaisuus julkiselle sanalle uusi kaupunginvaltuusto käsittelee johtosäännöt, valitsee lautakunnat ja hyväksyy talousarvion.

12 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ KAUPUNGINJOHTAJA: Järjestelytoimikunta hyväksyy muutetun aikataulun edellä esi tetyn mu kai ses ti. Järjestelytoimikunnan talousarviokäsittelyn päivämäärät ovat klo alkaen ja klo alkaen. JÄRJESTELYTOIMIKUNTA: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

13 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Järjestelytoimikunta JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN SIHTEERI JA LÄSNÄOLO TOIMIKUNNAN KOKOUKSISSA Järjestelytoimikunta 39 Järjestelytoimikunta on päättänyt mm. seuraavaa: Järjestelytoimikunnan esit te li jä nä toi mii Naantalin kaupungin johtaja Timo Kvist ja hänen si jaise naan Ry mät ty län kunnan johtaja Kauko Kangas. Järjestelytoimikunnan sihteeriksi nimetään kehityspäällikkö Lasse Lehto nen. Järjestelytoimikunnan kokouksiin kutsutaan läsnäolo- ja puheoikeudella toi mikunnan vara Lasse Valtonen, kunnanjoh tajat Kauko Kangas, Juhani Kylämäkilä ja Tiina Rinne-Kylän pää sekä henkilöstön edustajana Matti Le vanto. Seuraavassa kokouksessa käsittelyyn tulee laajentuvan Naantalin talousar vio vuodelle Talousarvioprosessi jatkuu myöhemmin uuden kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyssä. Siksi on tarkoi tuksen mu kaista nimetä tässä vaiheessa järjestelytoimikunnan sihteeriksi tulevan uuden kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston sihteeri Riitta Lehti nen. Samalla tulisi kokouksiin osallistuvien osalta siirtyä Naantalin kaupun ginhallituksen käytäntöön eli kokouksiin kutsutaan yhteyspäällikkö ja tar peen mukaan asiantuntijoita. KAUPUNGINJOHTAJA: Järjestelytoimikunta päättää nimetä sihteerikseen vs. hallinto johtaja Riitta Lehtisen. Samalla järjestelytoimikunta päättää, että kokouksiin kutsutaan yhteyspäällikkö Naantalin kau pun ginhallituksen käytännön mukaisesti. JÄRJESTELYTOIMIKUNTA: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

14 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Järjestelytoimikunta TYÖSOPIMUSTEN ALLEKIRJOITTAMINEN LIITTYVIEN KUNTIEN JA TERVEYSKESKUK SEN HENKILÖKUNNAN KANSSA Järjestelytoimikunta 40 Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen: Järjestelytoimikunta on kokouksessaan hyväksynyt kuntaliitok seen liittyvät vakinaisen henkilökunnan sijoitukset laaditun ehdotuksen mu kaisesti. Järjestelytoimikunta hyväksyi sekä siirtyvän henkilöstön nimikkeet sekä sijoitusyksikön. Naantalin kaupungin keskusvirastossa ollaan parhaillaan laatimassa työsopimuksia, palvelussuhdeilmoituksia ja suostumuslomakkeita siirtyvälle henkilöstölle. Virkasuhteisen henkilökunnan osalta tehdään ainoastaan palvelussuhdeilmoitus sekä allekirjoitetaan suostumusilmoitus. Sen sijaan työsopimussuhteisen henkilökunnan kanssa tehdään edellä mainittujen ilmoitus ten lisäksi myös työsopimus. Siirtyvälle henkilökunnalle on luvattu, että uu det työsopimukset allekirjoitetaan hyvissä ajoin jo kuluvan vuoden puolella, jotta henkilöstöllä on tarkka tieto siitä, mihin he vuoden vaihteen jälkeen si toutuvat. Erittäin tärkeää on myös se, että sekä uudet että vanhat esimiehet sitoutuvat omaa henkilökuntaansa koskeviin sopimuksiin. Tästä syystä on tärkeää, että siirtyvän henkilökunnan työsopimukset allekirjoittaa työnanta jan edustajana uusi esimies. Naantalin kaupungin nykyisten esimiesten koh dalla asia ei ole ongelmallinen, koska heillä on jo nykysäännösten mukaan valtuudet työsopimusten tekemiseen. Sen sijaan uusilla, liitoskunnista ja terveyskeskuksesta siirtyvillä esimiehillä tällaisia valtuuksia ei ole. Edellä mainitusta syystä järjestelytoimikunnalle esitetään, että se myöntäisi uusille kuntaliitoksen yhteydessä siirtyville esimiehille valtuudet työsopi musten ja muiden työsuhteeseen liittyvien asiakirjojen allekirjoittamiseen siirtyvän henkilökunnan kanssa. KAUPUNGINJOHTAJA: Järjestelytoimikunta myöntää valtuudet työsopimusten ja mui den palvelus suhteeseen liittyvien asiakirjojen allekirjoittami seen Naantalin kaupungin puolesta seuraaville uusille esimie hille: kaupunginsihteeri Riitta Lehtinen perusturvajohtaja Juhani Kylämäkilä ylilääkäri johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen

15 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ vastaava hammaslääkäri Virpi-Maija Kyrki päivähoidon esimies Ritva Parviainen lapsiperheiden sosiaalityön päällikkö Jutta Merilahti osastonhoitaja Taina Juvonen palvelukodin johtaja Sini Peltola osastonhoitaja Tarja Hakunti / sijainen apulais osas ton hoitaja Hanna Pussila koulunjohtaja Seppo Kustonen koulunjohtaja Mikko Tapanila koulunjohtaja Päivi Soukka vapaa-aikatoimen päällikkö Eija Laurila ympäristöviraston johtaja Kauko Kangas talouspäällikkö Pirjo Kankaristo työpäällikkö Jari Nordlund. JÄRJESTELYTOIMIKUNTA: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

16 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Järjestelytoimikunta Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täy täntöönpanoa: 35, 38. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjalli nen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valitta malla: 36-37, Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikai suvaatimuksen: 36-37, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Naantalin kaupunki, järjestelytoimikunta Käsityöläiskatu 2, Naantali. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut taa (asianosai nen) tai kunnan. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis ta. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lä hetetty hänelle kirjeellä. Kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Oikaisuvaati mus on sen te kijän allekir joitettava.

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3. 87 Virkamatka-anomus 4. 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2015 6

Sisällysluettelo. 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3. 87 Virkamatka-anomus 4. 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2015 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 KH - Yleisjaosto 01.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3 87 Virkamatka-anomus 4 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Kaupunginhallitus 13.04.2015 Sisällysluettelo Sivu 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3. 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7

Sisällysluettelo. 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3. 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 KH - Yleisjaosto 22.09.2014 Sisällysluettelo Sivu 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7 68 Osastonhoitaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Sosiaalilautakunta 27.02.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3 13 SOSIAALITOIMEN MAKSUJEN JA TAKSOJEN TARKISTAMI- NEN

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ympäristölautakunta AIKA 28.01.2015 kello 18:00-18:50 PAIKKA Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46 Kaupunginhallitus 26.01.2015 Aika 26.01.2015 klo 15:00-16:27 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 AIKA 22.11.2010 klo 17:00-19:20 Laajennettu kaupunginhallitus 22.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta

Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Kaupunginvaltuusto 09.06.2014 Sisällysluettelo Sivu 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantali - Masku

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot