SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, :00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Hammashoitolan rakentaminen, lisämääräraha Tontin vuokraaminen Artun Hoiva-asunnot Oy:lle Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaavasta tehtyihin valituksiin, kunnanvaltuuston päätös Lausunto Kakkorin tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta, Karijoki Lausunto Perkiön tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta, Karijoki... 9 Pykälän liite: Liite lausuntoon Perkiön tuulivoimakaavaehdotuksesta Norin koulun myynti Tuotantotilat Kafiaarissa, PSL Mikko Kivilahti Kunnan ostolaskukannan tarkastaminen vuosilta Ammattilaiset Areenalla rekrytointikampanja Valtiovarainministeriön valtionosuus- ja kotikuntakorvauspäätökset Päävastuualueiden päälliköiden ja heidän sijaistensa nimittäminen sekä johtoryhmän nimeäminen Laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjien määrääminen, hallinto- ja elinkeinotoimi sekä ylin päätöksenteko ja valvonta Työnantajan edustajat yhteistyö- ja työsuojeluryhmään (YTR) toimikaudeksi Hankintafoorumin asettaminen vuosiksi Kylien yhteistoimintaryhmän asettaminen toimikaudelle Kunnan edustajat eri yhteisöissä vuosina Kunnan edustaja päiväkerhotyön johtokuntaan vuosiksi Teija Myllärin oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä ; Kunnan vaaliviranomaiset eduskuntavaaleissa Hallintokuntien ja viranhaltijain pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn otettavat asiat Ilmoitusasiat, kunnanhallitus Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus... 35

2 -1, KHALL :00 Sivu 2 Paikka Kuohun kokoustila Aika klo (iltakoulu klo ) Saapuvilla olleet jäsenet Leppäniemi Jukka Kaleva Paula Kiviluoma Jarmo Heinola Arto Mäntylä Anu Ranta-Muotio Aulis Riippi Johanna Tamsi Sakari Tuisku Minna-Liisa puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Lehtimäki Esko Rinta-Uppa Simo Mäntysaari Matti Salonen Markku Nummela Veli Lähde Marko valtuuston puheenjohtaja, poissa valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnaninsinööri, asiantuntija kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys Hyväksyttiin työjärjestys. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aulis Ranta-Muotio ja Anu Mäntylä. Jukka Leppäniemi puheenjohtaja Marko Lähde pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Aulis Ranta-Muotio Anu Mäntylä Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan kunnanvirastossa Marko Lähde, hallintojohtaja

3 40, KHALL :00 D: 63/2013 Sivu 3 Kunnanhallitus Hammashoitolan lisämääräraha Dnro D/63/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p Khall 40 Hammashoitolan urakkakilpailun tarjousten käsittelyvaiheessa on käynyt ilmeiseksi, että kunnanvaltuuston hammashoitolan rakennushankkeeseen myöntämä 1,5 milj. euron määräraha ei riitä hankkeen toteuttamiseen. Tarjousten käsittelyvaiheessa tehdyn laskelman mukaan hankkeen toteuttamiseen tarvitaan 1,63-1,69 milj euroa riippuen siitä, toteutetaanko rakennuksen ja terveyskeskuksen yhteiset piha-alueet kunnan omana työnä vai sisällytetäänkö ne pääurakkaan. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, esittää valtuustolle että hammashoitolan rakentamiseen vuodelle 2015 tarkoitettu investointimääräraha korotetaan 1,63 milj euroon. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Arto Heinola ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

4 41, KHALL :00 D: 69/2014 Sivu 4 Kunnanhallitus Tontin vuokraaminen Artun Hoiva-asunnot Oy:lle Dnro D/69/ /2014 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus ja Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p Khall 41 Lehtiharjun alueen kehittäminen on jatkunut asemakaavan hyväksymisen jälkeen syyskuusta 2014 lähtien. Yhdessä LLKY:n, Kiinteistöyhtiö Oy Artun Hoiva-asunnot kanssa on suunniteltu 45-paikkaista tehostetun palveluasumisen yksikköä sijoitettavaksi Tammitien varrella sijaitsevalle tontille nro 1. Kunnan ja Kiinteistö Oy Artun Hoiva-asunnot välisten neuvottelujen tuloksena on valmistelu alueen maanvuokrasopimus. Sopimuksella Teuvan kunta vuokraisi ko. tonttialueen nro 1 kiinteistöyhtiölle 50 vuodeksi. Palveluyksikkö rakennettaisiin tontille Artun Hoiva-asunnot Oy:n toimesta vuoden 2015 aikana. Rakennuksen kirjanpitoarvo oli marraskuun loppuun 2014 mennessä euroa. Teuvan kunta joutuu tekemään rakennuksista luopuessaan ko. summaa vastaavan vähennyksen kunnan taseeseen. Liitteenä maanvuokrasopimusluonnos liite- ja kaavakarttoineen. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää maanvuokrasopimuksen valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 42, KHALL :00 D: 110/2013 Sivu 5 Kunnanhallitus Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaavasta tehtyihin valituksiin, kunnanvaltuuston päätös Dnro D/110/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p Khall 42 Vaasan hallinto-oikeus pyytää päivätyllä lähetekirjeellä Teuvan kunnan lausuntoa (dnrot 00071/15/4102 ja 00074/15/4102) Eliisa Panttilan sekä Harri ja Liisa Kaaren tekemien valitusten johdosta. Valituksenalainen päätös koskee kunnanvaltuuston päätöstä , jolla on hyväksytty Teuvan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaava. Kaavoittajan esitys: Maankäytön kehittämistoimien käynnistäminen Viiatin Saunamaan alueella on tullut vireille syksyllä 2011 ja on annettu julkisuuteen Megatuuli Oy:n Kurikan kaupungin, Kurikan Seurakunnan ja Teuvan kunnan yhteinen tiedote Teuvan kunnan ja Kurikan kaupungin kuntarajan läheisyydessä oleville Viiatin ylänköalueille suunniteltavasta tuulivoimapuistosta. Lehdistötiedotteen mukaan alueelle voisi tulla enimmillään 150 tuulivoimalaa. Tiedotteesta julkaistu lehtiartikkeli Pohjalaisessa ja Ilkassa (liite1). Hankkeen jatkokehittelyssä Teuvan kunta päätyi aloittamaan kunnanhallituksen päätöksellä (liite 2.) yhdessä Megatuuli Oy kanssa Viiatin alueelle sijoittuvan Saunamaan 9 tuulivoimalan kaavoitustyön. Puistokokonaisuudesta 5 tuulivoimala sijoittui käynnistymisvaiheessa Teuvan kunnan puolelle ja 4 voimalaa Kurikan kaupungin puolelle. Kurikan kaupunki on tehnyt kaavoituksen käynnistämisestä omat päätöksensä. Kaavoituksen edetessä Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselta saatiin päätös Dnro EPOELY/ 48/07.04/2013 (liite 3), Saunamaan tuulivoimapuiston YVAmenettelyn soveltamisesta. Päätöksen mukaan Teuvan kunnassa ja Kurikan kaupungissa sijaitsevaan Saunamaan tuulivoimapuistoon ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Saunamaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on ollut nähtävillä samanaikaisesti Kurikan kaupungin kanssa. Nähtävillä olosta on lähetetty kirjallisesti lausuntopyyntökirje OAS:ssä mainituille osallisille sekä Teuvan kunnan alueen niille maanomistajille, jotka asuvat Teuvan kunnan ulkopuolella. Lisäksi nähtävillä olosta on ilmoitettu paikallislehti Tejukassa ja Teuvan kunnan kotisivuilla (liite 4-6). Saunamaa Wind Farm Oy:n järjestämä tuulivoimatilaisuus on järjestetty Norin Nuorisoseurantalolla klo Tilaisuuden kutsuilmoitus on julkaistu paikallislehti Tejukan tapahtuvaa palstalla (liite 7). Saunamaan osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä (liite 8-9) ja uudelleen ehdotuksena (liite 10-11). Hankkeen viranomaisneuvottelu on pidetty ELY-keskuksessa Vaasassa (liite 12).

6 42, KHALL :00 D: 110/2013 Sivu 6 Kunnanhallitus Teuvan kunnan näkemyksen mukaan kaavahankkeen etenemisessä nähtävillä on noudatettu maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä ja menettelyjä nähtävillä oloaikoina sekä yleisötilaisuuden paikallisilla kuntalaisilla on ollut mahdollisuus useaan kertaan osallistua kaavahankkeen kehittämiseen muistutuksia antamalla sekä osallistumalla keskusteluun. Kaavan eri vaiheissa viranomaisilla on ollut mahdollisuus antaa lausuntonsa kaava-aineistosta ja prosessin kuluessa aineistoa on täydennetty lausunnoissa esitetyn mukaisesti. Kaavoitustyön kuluessa on ollut käytettävissä kaikki ajantasainen ja riittävä tieto kaavoitettavasta alueesta ja sen ympäristöstä sekä maakuntakaavoituksen tilanteesta. Samanaikaisesti Saunamaan osayleiskaavan laadinnan kanssa on ollut meneillään Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntakaavan Vaihekaava 1 - Tuulivoima laadinta. Vaihemaakuntakaavan laadinnan yhteydessä Teuvan kunnanhallitus on useaan kertaan esittänyt vaihekaavan aluerajauksen laajentamista Viiatin Saunamaan pohjoisosan osalta siten, että Saunamaan osayleiskaava-alue sisällytettäisiin vaihemaakuntakaavan rajaukseen (liite 13). Kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaehdotuksesta antamissaan lausunnoissa Etelä-Pohjanmaan liitto ei ole pitänyt Saunamaan tuulivoimaosayleiskaavaa maakuntakaavan vastaisena (liite 14). Etelä-pohjanmaan maakuntakaava ehdotuksessa Vaihekaava 1 - Tuulivoima on osoitettu alueet, joille voi rakentaa pääsääntöisesti yli 10 voimalaitoksen kokoisia tuulivoimapuistoja. (Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Vaihekaava 1- Tuulivoima, kaavaselostus, ehdotus ,s Megatuuli on käynnistänyt YVA-menettelyn Viiatin alueella pidetyllä viranomaisneuvottelulla (liite 15). YVA-ohjelmasta on esitetty tiivistelmä hankkeesta ja tarkempi ohjelman sisältö (liite 16, Ote YVA-ohjelmasta sivut 1-7). Teuvan kunnan näkemyksen mukaan Viiatin tuulivoimaosayleiskaava on laadittu perustuen voimassa olevaan maankäyttö- ja rakennuslakiin, lain mukaiseen viranomaisten väliseen yhteistyöhön, viranomaisten tekemiin päätöksiin ja avoimeen vuorovaikutukseen kuntalaisten sekä maanomistajien kesken. Maanomistajien kanssa käytyjen vuokrasopimusneuvottelujen osalta viittaamme Megatuuli Oy:n valituksien johdosta antamaan lausuntoon. Megatuuli/Saunamaa Wind Farm Oy:n laatima muistio valituksiin, liite 17. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy annettavaksi kaavoittajan esityksen mukaisen lausunnon Vaasan hallinto-oikeudelle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 43, KHALL :00 D: 203/2014 Sivu 7 Kunnanhallitus Lausunto Kakkorin tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta, Karijoki Dnro D/203/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p Khall Karijoen kunta pyytää Teuvan kunnan lausuntoa Kakkorin tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mennessä. O2 Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Kärmesharjun alueelle Ylikylään Karijoen kuntaan Teuvan ja Kauhajoen rajojen läheisyyteen. Alueelle suunnitellaan enintään yhdeksästä tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Osayleiskaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77a :n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma esityslistan ohessa. Kaavoittajan esitys: Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kattavasti esitetty hankkeen tarkoitus, toteutettavat toimenpiteet, vaikutusten arvioinnin lähtökohdat ja luokitukset sekä hankkeeseen liittyvät osalliset. Teuvan kunnan osalle hankkeesta aiheutuu pääasiassa maisemallisia vaikutuksia sekä vaikutukset sähköverkkoon. Rannikon läheisyyteen Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan alueille on suunnitteilla mittava määrä tuulivoimahankkeita eri toimijoiden toimesta. Teuvan kunta tähdentää, että uusien tuulivoima-alueiden suunnittelun aloittamisella ei saa vaarantaa jo käynnissä ja kaavoituksen kohteena olevien tuulivoimapuistojen toteutusedellytyksiä ja mahdollisuuksia sähkön siirtoon alue- ja kantaverkkoon. Osallisten luetteloon tulee lisätä Etelä-Pohjanmaan alueverkko, joka harjoittaa sähkön siirtotoimintaa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla. Jatkosuunnitellussa tulee kiinnittää eritystä huomiota sähkönsiirtoon Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle sijoittuvien tuulivoimaalueiden osalta. Osayleiskaavatyön yhteydessä suosittelemme kattavan sähköverkkoselvityksen tekemistä yhdessä verkkoyhtiöiden sekä alueen muiden tuulivoimapuistoja suunnittelevien ja toteuttavien tahojen sekä Fingridin kesken. Teuvan kunnalla ei ole muuta huomautettavaa Karijoen Kakkorin tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 43, KHALL :00 D: 203/2014 Sivu 8 Kunnanhallitus Khall Karijoen kunnan Kakkorin tuulivoimapuistohankkeen kaavoitustyö on edennyt luonnosvaiheeseen. Osayleiskaavaluonnos sekä täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville väliseksi ajaksi. Karijoen kunta pyytää Teuvan kunnan lausuntoa osayleiskaavaluonnoksesta sekä tarkistetusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mennessä. Kaava-asiakirjat on nähtävillä Karijoen kunnan nettisivuilla Ajankohtaista Kakkorin tuulivoimapuiston osayleiskaava. Kaavoittajan esitys: Teuvan kunnan osalle hankkeesta aiheutuu pääasiassa luontoarvoihin ja ulkoilualueverkostoon aiheutuvia melu- ja maisemavaikutuksia sekä vaikutuksia sähkönsiirtoverkostoihin. Rannikon läheisyyteen Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan alueille on suunnitteilla noin 26 tuulivoimapuistohanketta eri toimijoiden toimesta. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa tuulivoiman osalta sanotaan seuraavaa: Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Nimenomaisesti tuulivoimarakentamista koskevien tavoitteiden lisäksi tuulivoima-alueiden suunnittelussa on otettava huomioon muutkin valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kakkorin tuulivoima-alueen kohdalla Teuvan alueella noin 400 etäisyydellä Teuvan ja Karijoen rajasta ja noin 700 m etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta sijaitsee merkittävä ulkoilualueverkosto ja Sivin kämppä sekä verkostoon liittyvä levähdyspaikka laavuineen. Ulkoilualueverkosto jatkuu edelleen Karijoen puolelle ja sen Karijoen puoleinen osa on merkitty osayleiskaavakarttaan. Teuvan kunnan näkemyksen mukaan ulkoilualueverkoston luontoarvot ja verkoston matkailulliset edellytykset tulee turvata. Tuulivoima-alueen tuulivoimaloiden meluvaikutuksia tulee arvioida suhteessa olemassa olevaan ulkoiluverkostoon ja voimaloista ei saa aiheutua ulkoilu- ja virkistysalueen luontoarvoja vaarantavia melu yms. vaikutuksia. Kaavaselosteen melumallinnuksen mukaan db:n melualueet ulottuvat enimmillään noin 1,5 km matkalle Teuvan kunnan puolelle ja ulkoilualueverkoston alueelle. Teuvan kunta tähdentää myös, että uusien tuulivoima-alueiden suunnittelun aloittamisella ei saa vaarantaa jo käynnissä ja kaavoituksen kohteena olevien tuulivoimapuistojen toteutusedellytyksiä ja mahdollisuuksia sähkön siirtoon alue- ja kantaverkkoon. Kaavaselostuksen mukaan Kakkorin tuulivoimapuisto kytketään sähköverkkoon joko Dagsmarkiin rakennettavalle sähköasemalla tai EPV Alueverkko Oy:n sähkölinjaan suunnittelualueen pohjoispuolella. Kaavaselostetta tulee täydentää sähkönsiirron osalta ja esittää yksityiskohtaisemmin, miten sähkön siirto Teuvan Perälän asemalle tapahtuisi (sähkönsiirron tapa, tarvittavan johtokäytävän periaatepiirustus mitoitustietoineen).

9 43, KHALL :00 D: 203/2014 Sivu 9 Kunnanhallitus Kaavaselosteen vaikutusaluetarkastelua, kohta 10.2, tulee täydentää karttakuvalla, jossa 2, 5 ja 20 km vaikutusaluerajaukset on tarkasteltavissa suhteessa muuhun maankäyttöön ja maanomistukseen. Teuvan kunnan puolella oleville kiinteistönomistajille, joiden maa-alueet sijoittuvat db:n melualueella sekä joiden kiinteistöjen kautta sähkönsiirto Perälän asemalle on ajateltu tapahtuvaksi, tulee lähettää kirjallinen tieto kaavahankkeesta, nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta muistutusten antamiseen. Teuvan kunnalla ei ole muuta huomautettavaa Karijoen Kakkorin tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä osayleiskaavaluonnoksesta. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen. Arto Heinola esitti puheenvuorossaan, että lausunnossa tulisi huomioida tuulivoima-alueen läheisyydessä olevan maa-ainesten ottotoiminnan turvaaminen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti annettavaksi edellä mainitun lausunnon seuraavalla lisäyksellä: Sähkönsiirtoverkoston suunnittelussa tulee huomioida Perkiön Tuulivoimaalueen läheisyydessä oleva Koivuluhdanmäen alue, jolla on tällä hetkellä olemassa kalliolouhintana tapahtuvaa maa-ainesten ottotoimintaa. Maaainesten ottotoiminnan alue on merkittynä myös Perkiön tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksessa Koivuluhdanmäen eteläpuolelle. Sähkönsiirtolinja ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa ja lisäkustannuksia nykyiselle kiviainesten ottotoiminnalle. Kaavoituksen ja siirtolinjojen sijoituksen keskeisenä tavoitteena tulee olla myös kiviainesten ottotoiminnan nykyisen ja tulevan toiminnan turvaaminen ja myös jatkossa tapahtuva mahdollinen laajentaminen. Tuulivoimapuiston vaikutukset antenniverkon tv-lähetyksiin tulee tutkia ja velvoittaa tuulivoimayhtiö mahdollisten alilähettimien yms. rakentamiseen, mikäli tuulivoimalat aiheuttavat häiriöitä tv-signaaliin alueen ympäristön asutukselle.

10 44, KHALL :00 D: 202/2014 Sivu 10 Kunnanhallitus Lausunto Perkiön tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta, Karijoki Dnro D/202/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p Khall Karijoen kunta pyytää Teuvan kunnan lausuntoa Perkiön tuulivoimapuiston osayleiskaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mennessä. O2 Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Hautamäki - Perkiönmäki alueelle Karijoen kuntaan Teuvan ja Karijoen rajan läheisyyteen. Alueelle suunnitellaan enintään yhdeksästä tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Osayleiskaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77a :n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma esityslista ohessa. Kaavoittajan esitys: Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kattavasti esitetty hankkeen tarkoitus, toteutettavat toimenpiteet, vaikutusten arvioinnin lähtökohdat ja luokitukset sekä hankkeeseen liittyvät osalliset. Teuvan kunnan osalle hankkeesta aiheutuu pääasiassa maisemallisia vaikutuksia sekä vaikutukset sähköverkkoon. Rannikon läheisyyteen Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan alueille on suunnitteilla mittava määrä tuulivoimahankkeita eri toimijoiden toimesta. Teuvan kunta tähdentää, että uusien tuulivoima-alueiden suunnittelun aloittamisella ei saa vaarantaa jo käynnissä ja kaavoituksen kohteena olevien tuulivoimapuistojen toteutusedellytyksiä ja mahdollisuuksia sähkön siirtoon alue- ja kantaverkkoon. Osallisten luetteloon tulee lisätä Etelä-Pohjanmaan alueverkko, joka harjoittaa sähkön siirtotoimintaa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää eritystä huomiota sähkönsiirtoon Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle sijoittuvien tuulivoimaalueiden osalta. Osayleiskaavatyön yhteydessä suosittelemme kattavan sähköverkkoselvityksen tekemistä yhdessä verkkoyhtiöiden sekä alueen muiden tuulivoimapuistoja suunnittelevien ja toteuttavien tahojen sekä Fingridin kesken. Teuvan kunnalla ei ole muuta huomautettavaa Karijoen Perkiön tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 44, KHALL :00 D: 202/2014 Sivu 11 Kunnanhallitus Khall Karijoen kunnan Perkiön tuulivoimapuistohankkeen kaavoitustyö on edennyt luonnosvaiheeseen. Osayleiskaavaluonnos sekä täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville väliseksi ajaksi. Karijoen kunta pyytää Teuvan kunnan lausuntoa osayleiskaavaluonnoksesta sekä tarkistetusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mennessä. Kaava-asiakirjat on nähtäviillä Karijoen kunnan nettisivuilla Ajankohtaista Perkiön tuulivoimapuiston osayleiskaava. Kaavoittajan esitys: Teuvan kunnan osalle hankkeesta aiheutuu pääasiassa maisemallisia vaikutuksia sekä vaikutukset sähköverkkoon. Rannikon läheisyyteen Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan alueille on suunnitteilla noin 26 tuulivoimapuistohanketta eri toimijoiden toimesta. Teuvan kunta tähdentää, että uusien tuulivoima-alueiden suunnittelun aloittamisella ei saa vaarantaa jo käynnissä ja kaavoituksen kohteena olevien tuulivoimapuistojen toteutusedellytyksiä ja mahdollisuuksia sähkön siirtoon alue- ja kantaverkkoon. Kaavaselostuksessa sähkönsiirron osalta esitetään kaksi vaihtoehtoa joko Peninkylän (Dagsmark-hanke) kautta Kristiinankaupunkiin tai EPV Alueverkko Oy:n sähkölinjaan (Perälän sähköasema) liittymällä suunnittelualueen pohjoispuolella. Kaavaselostetta tulee täydentää sähkönsiirron osalta ja esittää yksityiskohtaisemmin, miten sähkön siirto Teuvan Perälän asemalle tapahtuisi (tarvittavan johtokäytävän periaatepiirustus mitoitustietoineen). Kaavaselosteen vaikutusaluetarkastelua, kohta 10.2, tulee täydentää karttakuvalla, jossa 2, 5 ja 20 km vaikutusaluerajaukset on tarkasteltavissa suhteessa maanomistukseen. Kaavaselosteen melumallinnuksen mukaan db:n melualueet ulottuvat enimmillään noin 1,5 km matkalla Teuvan kunnan puolelle. Vähintään Teuvan kunnan puolella oleville kiinteistönomistajille, joiden maa-alueet sijoittuvat db:n melualueella, tulee lähettää kirjallinen tieto kaavahankkeen nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta muistutusten antamiseen. Teuvan kunnalla ei ole muuta huomautettavaa Karijoen Perkiön tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen. Arto Heinola esitti puheenvuorossaan, että lausunnossa tulisi huomioida tuulivoima-alueen läheisyydessä olevan maa-ainesten ottotoiminnan turvaaminen. Lisäksi hän esitti, että lausunnossa tulisi huomioida tv-lähetysten vastaanoton turvaaminen tuulivoimapuiston katvealueella.

12 44, KHALL :00 D: 202/2014 Sivu 12 Kunnanhallitus Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti annettavaksi edellä mainitun lausunnon seuraavalla lisäyksellä: Sähkönsiirtoverkoston ja tuulivoimapuiston suunnittelussa tulee huomioida tuulivoima-alueen läheisyydessä oleva Koivuluhdanmäen alue. Alueella on voimassa oleva kalliolouhintana tapahtuva maa-ainesten ottolupa tilalle aina saakka (liite1). Maa-ainesten ottotoiminnan alue on merkittynä myös osayleiskaavaehdotuksessa Koivuluhdanmäen eteläpuolelle. Sähkönsiirtolinja tai tuulivoimapuiston rakentaminen ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa ja lisäkustannuksia nykyiselle kiviainesten ottotoiminnalle. Kaavoituksen ja siirtolinjojen sijoittamisen keskeisenä tavoitteena tulee olla myös kiviainesten ottotoiminnan nykyisen ja tulevan toiminnan turvaaminen ja myös jatkossa tapahtuva mahdollinen laajentaminen. Tuulivoimapuiston vaikutukset antenniverkon tv-lähetyksiin tulee tutkia ja velvoittaa tuulivoimayhtiö mahdollisten alilähettimien yms. rakentamiseen, mikäli tuulivoimalat aiheuttavat häiriöitä tv-signaaliin alueen ympäristön asutukselle.

13 44, KHALL :00 / Pykälän liite: Liite lausuntoon Perkiön tuulivoimakaavaehdotukses Sivu 12

14 45, KHALL :00 D: 109/2014 Sivu 14 Kunnanhallitus Norin koulun myynti Dnro D/109/ /2014 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p Khall Kunnanvaltuusto on päättänyt lakkauttaa Norin koulun alkaen voimassa olevan kouluverkkopäätöksen mukaisesti. Koska kunnalla ei ole käyttöä ko. koulurakennukselle jälkeen sen poistuessa sivistystoimen käytöstä, tulee Norin koulu laittaa myyntiin. Esityslistan ohessa tiedot koulurakennuksesta. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1) laittaa myyntiin Santala ja Jussila määräaloilla sijaitsevan Norin koulurakennuksen; 2) että, koulurakennus ja määräalat myydään tarjousten perusteella ja ostajan valinnassa huomioidaan mm. seuraavat asiat: ostajan esittämä suunnitelma ostettavan koulun käyttötarkoituksesta, koulun käyttötarkoituksen vaikutus lähialueen ja kunnan elinvoimaan, ostajan kyky ja resurssit toteuttaa esitetyn käyttötarkoituksen mukaiset suunnitelmat, ostotarjouksen tarjoushinta; 3) antaa tekniselle toimelle tehtäväksi käynnistää koulun myyntitoimenpiteet ja myynnin päätöksenteon valmistelun. Myynti-ilmoitus julkaistaan kunnan kotisivuilla, Ilkassa, Suupohjan Seudussa sekä etuovi.com palvelussa. Tarjoukset tulee jättää viimeistään klo mennessä. Sakari Tamsi esitti puheenvuorossaan, että ilmoitus lisättäisiin myös Pohjalaiseen. Jarmo Kiviluoma esitti puheenvuorossaan, että tarjousten jättöaikaa lyhennettäisiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin edellä mainituilla muutoksilla. Tarjoukset tulee jättää klo mennessä.

15 45, KHALL :00 D: 109/2014 Sivu 15 Kunnanhallitus Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p Khall Määräaikaan mennessä tuli vain yksi tarjous. Tarjouksensa jätti yrittäjä Kimmo Kosola Keski-Suomesta. Tarjous on euroa. Tarjous on esityslistan oheistietona. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hylätä jätetyn tarjouksen. Norin koulukiinteistö laitetaan uudelleen myyntiin kuluvan kevään aikana. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

16 46, KHALL :00 D: 43/2014 Sivu 16 Kunnanhallitus Tuotantotilat Kafiaarissa, PSL Mikko Kivilahti Dnro D/43/ /2014 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p Khall Psl Mikko Kivilahti on käynyt kunnaninsinöörin ja kunnanjohtajan kanssa neuvotteluja toimitilojen vuokrauksesta Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin tiloista. Kivilahti on päivätyllä kirjeellä tehnyt kunnalle esityksen vuokraehdoista vuokralle haluamastaan noin 326 m 2 :n tilasta ja peltivaraston noin 80 m 2 :n tilasta. Yritys haluaisi vuokrata Kiinteistö Oy Kafiaarista seuraavat tilat: - teollisuushallitilaa 324 m 2 (entinen Teak Oy:n listamaalaustilan osa) - peltivarasto 80 m 2, kun se vapautuu Yritys on tehnyt puusepäntöitä 1995 alkaen ja yrityksen keskeiset yhteistyökumppanit sijaitsevat Teuvan keskustan alueella. Uudet laajemmat vuokratilat antavat yritykselle mahdollisuuden työvoiman lisäämiseen. Yhtiön esitys on, että tuotantotilan normaalivuokra olisi 2,75 /m 2 alv 0% ja vuokra ensimmäiset 12 kk 1,20 e/m 2 alv 0%. Peltivaraston noin 80 m 2 :n vuokraksi yritys esittää 50 e/kk alv 0 %. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1) vuokrata Psl Mikko Kivilahdelle Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin 324 m 2 n hallitilan toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella ja kolmen kuukauden irtisanomisajalla hintaan 2,75 e/m 2 alv 0%. Vuokra ajalla on 1,20 e/m 2 alv 0%. Perittävään vuokraan sisältyy teollisuustilan vuokra, lämmitys, vesi- ja viemärimaksut sekä oikeus sosiaalitilojen käyttöön. Vuokra sidotaan ajankohdan elinkustannusindeksiin ja tarkistetaan vuosittain. Asiakas vastaa käyttösähkön sisältäen valaistussähkön ja jätesekä erikoisjätehuollon kustannuksista. Sähköennakot peritään vuokralaisen kanssa yhteisesti sovittavan todelliseen käyttöön perustuvan laskelman mukaisesti kuukausittain. Lisäksi asiakas vastaa tilan sisustamisesta, mahdollista sähkömuutoksista sekä tarvittavien purunpoistoputkien rakentamisesta purunpoistojärjestelmään. 2) vuokrata 80 m 2 :n peltihallin 50 e/kk alv 0%. Peltivaraston tilat vuokrataan vasta kun tilat vapautuvat edellisiltä vuokralaisilta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 46, KHALL :00 D: 43/2014 Sivu 17 Kunnanhallitus Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p Khall Mikko Kivilahti pyytää vuokranalennuksen jatkamista ajalle Hänellä on tarkoituksena aloittaa kevään aikana uutta tuotantoa rakennuspuualalle. Uusi tuotanto edellyttää koneinvestointien tekemistä. Nämä investoinnit hyödyttävät jo olemassa olevien asiakkaiden tarpeita. Jos suunnitelmat toteutuvat kokonaisuudessaan, yritys pystyy jatkossa myös työllistämään nykyistä enemmän. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa PSL Mikko Kivilahden vuokranalennusta (vuokra 1,20 /m2, alv 0 %) asti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

18 47, KHALL :00 D: 59/2015 Sivu 18 Kunnanhallitus Kunnan ostolaskukannan tarkastaminen vuosilta Dnro D/59/ /2015 Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p Khall 47 Teuvan kunnassa käsiteltävien ostolaskujen määrä on suuri. Vuonna 2014 ostolaskuja oli yhteensä 9102 kappaletta. Rahamääräisenä maksut olivat noin euroa. Laskujen ja tositteiden hyväksyjiä kunnassa on 19. Maksujen volyymin ollessa suuri riskinä on, että osa maksuista hyväksytään virheellisenä. Tyypillisimmät virheet ostolaskujen käsittelyssä kunnissa ovat saman ostolaskun hyväksyminen kahteen kertaan ja arvolisäverosäännösten väärä tulkinta. Kuntien arvonlisäverotus on monimutkainen kenttä. Palveluiden verotuksesta on olemassa paljon oikeuskäytäntöä sekä verohallinnon ohjeita, joten pelkästään arvonlisäverolakia lukemalla ei välttämättä päädytä oikeaan arvonlisäverotulkintaan. Ostolaskuissa arvolisäveroon tulisi kiinnittää huomiota, sillä vain näin voidaan välttää kunnan tai verottajan vahingoksi aiheutuvat virheet. Teuvan kunnassa laskujen käsittely ja tiliöinti tapahtuu hajautetusti päävastuualueilla, jolloin riski alv-säännösten väärintulkinnasta kasvaa. Kunnat ovat verovelvollisia liiketoiminnan muodossa harjoittamastaan arvolisäverotuksen piiriin kuuluvasta toiminnasta. Arvolisäverotuksen lähtökohtana on, että liiketoiminta on verollista, ellei sitä erikseen ole säädetty verottomaksi. Arvolisäverollisesta toimintaa varten tehdyistä hankinnoista on arvolisäveron vähennysoikeus. Arvolisäverolaissa kunnan toiminnoissa verottomiksi on säädetty viranomaistoiminta terveyden- ja sairaanhoito sosiaalihuolto koulutuspalvelut kunnan sisäiset myynnit hallintokuntien väliset veloitukset Kunnalla on oikeus saada kuntapalautuksena verotonta toimintaa varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä vero. Laskennallista palautusta on mahdollista saada myös kunnan sosiaali- ja terveyshuoltoon kohdistuvista arvonlisäverottomista tavara- ja palveluhankinnoista, jotka kunta hankkii yksityiseltä tavaran myyjältä ja palveluntuottajalta Kunta on saanut Qvalialta tarjouksen ostolaskukannan tarkastamisesta. Yritys tarjoaa laadunvarmistuspalvelua, jossa asiakkaan ostolaskukanta käydään läpi tietojärjestelmiä hyödyntäen. Prosessissa laskutusaineisto siirretään tietokantavientinä Qvalian analysoitavaksi, minkä tuloksena muodostetaan lista mahdollisista virheellisistä maksuista. Palvelu käsittää väärinkäsitellyn tai -veloitetun arvonlisäveron

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2014... 2 Pykälän liite: Rakennuslautakunnan talousarvion

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 2 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 235 Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston osayleiskaava... 2 236 Koulukeskuksen teknisen työn hitsauskaasukaapin hankinta...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Vuoden 2015 talousarvio; teknisen lautakunnan ja jätelautakunnan ulkoisten määrärahojen käyttösuunnitelma... 2 2 Teknisen toimen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 15.9.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 15.9.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 15.9.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 184 Teuvan koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen rakennusurakka, tarjoukset... 2 Pykälän liite: Tarjousvertailu, koulukeskuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 251 Kaukolämpöhinnaston tarkistaminen 1.3.2014... 2 252 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 1.3.2014... 5 Pykälän liite: Kh:n

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 17/2011 303 KOKOUSAIKA 10.10.2011 klo 16.00-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 163 klo

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 9.6.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 9.6.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 9.6.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 36 Teuvan kunnankirjaston kirjastovirkailijan toimi, lupapyyntö kunnanhallitukselta... 2 37 Kirjaston aukioloajat kesällä... 5

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) Kunnanhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 18:30-19:15 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30-20.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot