Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2014 84"

Transkriptio

1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Aika Paikka klo 18:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Rasila ja Matti Vahvanen Käsitellyt asiat Sivu 46 Etelä-Karjalan kotouttamisohjema vuosille Lausunto valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta Elinkeinoasiamiehen toimen perustaminen, täyttölupa ja haastattelutoimenpiteet 49 Asunto Oy Savitaipaleen Sahraheikin asunto nro 13 ja autokatospaikka nro 6 myyminen 50 Tilinpäätös Henkilöstöraportti Tiedoksi merkittävät

2 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Vuorinen Jukka puheenjohtaja Hölsä Janne varapuheenjohtaja Hölsä Maiju 2. varapuheenjohtaja Eteläpää Pentti jäsen Käyhty Matti jäsen Rasila Kirsi jäsen Vahvanen Matti varajäsen Poissa Valassaari Satu jäsen Tossavainen Reijo Kunnanvaltuuston varapj. Muut Kylliäinen Kyösti Kunnanvaltuuston pj. Kotirinta Kari Kunnanvaltuuston 2. varapj. Iso-Mustajärvi Tapio Esittelijä Myllyharju Virpi Mäkelä Lea Jussila Marja pöytäkirjanpitäjä Haastatteluryhmän jäsen 48 ajan Kyläavuksi-hankk een esittely Allekirjoitukset Jukka Vuorinen Puheenjohtaja Virpi Myllyharju Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Savitaipaleella Kirsi Rasila Matti Vahvanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanvirasto, hallintotoimisto torstaina hallintojohtaja Virpi Myllyharju

3 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Etelä-Karjalan kotouttamisohjema vuosille /04.03/2014 Khall 46 Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) tuli voimaan Ko tou tu mislain mukaisesti kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vah vis ta mi sek si kotouttamisohjelma. Ohjelma hyväksytään kunkin kun nan kunnanvaltuustossa ja sitä tarkistetaan vähintään kerran nel jäs sä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaista ta lous ar vio ta ja -suunnitelmaa laadittaessa. Etelä-Karjalan kuntajohtajista koostuvan Lappeenranta-Imatra -kau pun ki seu dun työvaliokunnan päätöksellä maakunnallista ko tout ta mis oh jel ma työ tä ohjaamaan muodostettiin kuntien ja Etelä-Karjalan so si aa li- ja terveyspiirin edustajista muodostettu ohjausryhmä. Oh jel man laatimisesta vastasi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaa mis kes kus Oy. Etelä-Karjalan kotouttamisohjelman luonnoksen vuosille lausuntokierros toteutettiin ajalla Lausuntopyyntöjä lähetettiin 43 kappaletta ja lausuntoja saatiin 22 kappaletta. Osa viranomaistahoista, jotka eivät lausuntoa antaneet, ovat olleet mukana kotouttamisohjelman valmistelussa ja kommentoineet luonnosta aikaisemmassa vaiheessa. Annetuissa lausunnoissa on todettu, että laadittu kotouttamisohjelma täyttää lain asettamat vaatimukset ja antaa riittävät yleiset ohjeet ja tavoitteet kotouttamiseen. Valmistelusta on nostettu esiin sen laajapohjaisuus, jolloin ohjelman syntyyn ovat päässeet vaikuttamaan sekä alueen maahanmuuttajat että muu väestö, luottamushenkilöt ja viranomaiset. Tätä on pidetty hyvänä lähtökohtana ohjelman käytännön toteutukselle. Kotouttamisohjelmaa on yleisesti ottaen luonnehdittu käytännönläheiseksi, toteuttamiskelpoiseksi, monipuoliseksi, kotoutumista edistäväksi ja monialaista yhteistyötä vahvistavaksi. Lopulliseeen ohjelmaan on esitetty edelleen tarkennuksia osatavoitteiden toimenpiteiden, vastuutahojen sekä seurannan osalta. Ohjausryhmä on käynyt läpi saapuneet lausunnot pidetyssä kokouksessa ja tehnyt pyydettyjä tarkennuksia niiltä osin kuin ohjausryhmä katsoi tarpeelliseksi ottaa huomioon ohjelmassa. Osa tarkennusehdotuksista otetaan huomioon seuraavassa ohjelman päivityksessä ja osa kotouttamispalvelujen kehittämisessä jatkossa. Lausunnoissa tuotiin esille kotouttamisessa eri tahojen yhteistyön tärkeyttä ja peräänkuulutettiin ohjelman osatavoitteiden vastuutahojen tarkempaa määrittelyä. Asetettujen osatavoitteiden päävastuutahon nimeäminen on haasteellista, koska kotouttamistyössä on monia kuntien ulkopuolisia toimijatahoja, joiden toimintaan kunnalla ei ole määräysvaltaa. Kuntien näkökulmasta katsottuna haasteellisuutta lisää myös se, että kuntien toimijat

4 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ vaihtelevat kunnan koosta ja toimiyksiköiden tehtäväjaosta riippuen. Ohjelman tavoitteiden konkretisointi tarkoituksenmukaisiksi ja laadukkaiksi palveluiksi edellyttää käytännön yhteistyötä kuntien, eri viranomaisten ja kolmannen sektorin välillä sekä myös kuntien toimialojen välillä. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) toi lausunnossaan esille, että "Eksoten näkökulmasta Etelä-Karjalan kotouttamispalveluiden organisoinnissa ja resurssoinnissa on erityisen tärkeää, että vastuunjaot eri toimijoiden kesken ovat selkeät. Kotouttamistyön erityisosaaminen on keskitetty maahanmuuttopalvelut -yksikköön, joka on osa Etelä-Karjalan monikulttuurinen palvelukeskus Momentin palvelukokonaisuutta. Momentti kokoaa saman katon alle maahanmuuttotyötä tekeviä toimijoita ja monikulttuurisuuteen liittyvää toimintaa. Momentin yhteistyöverkostoon kuuluu kymmeniä toimijoita. Nykyisellään Momentin toiminta pohjautuu pitkälle hankerahoitukseen ja rahoitus on ratkaistava uudelleen vuodesta 2014 alkaen. Samassa yhteydessä tulee ottaa kantaa Momentin pääasialliseen vastuutahoon. Eksoten maahanmuuttopalvelujen asiantuntemuksen lisäksi kullakin vastuutaholla on tarpeen olla nimettynä edustajat kotouttamisohjelman tavoitteiden täytäntöönpanossa." Laki kotoutumisen edistämisestä mukaan (30 Kunnan tehtävät) kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille ja ne on järjestetty osana kunnallisia peruspalveluja ja työ- ja elinkeinohallinnon palveluja sekä muina kotouttamista edistävinä toimenpiteinä. Nyt valmisteltu maakunnallinen kotouttamisohjelma ohjaa eri toimijoiden maahanmuuttajien palvelujen kehittämistä ja antaa niiden kehittämiseen maakunnallisesti yhteiset tavoitteet. Ohjausryhmä esittää, että 1. Maahanmuuttajaohjelman valmistelusta vastannut ohjausryhmä jatkaa toimintaansa ohjelman toteutuksen sparraajana ja seuraajana. 2. Kotouttamispalvelujen kehittämistyötä jatketaan maakunnallisena yhteistyönä käytännön kotouttamistyötä tekevien toimesta. Kehittämisen tavoitteena on nostaa esille hyviä käytäntöjä ja niiden avulla yhtenäistää toimintatapoja sekä parantaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä mm. selkiyttämällä vastuun- ja työnjakoa. Kehittämistyölle perustetaan projekti ja työlle haetaan ulkopuolista rahoitusta. Ohjausryhmä organisoi projektin käynnistämisen. 3. Kuntien valtuustot käsittelevät Etelä-Karjalan kotouttamisohjelman kevään 2013 aikana siten, että ohjelma tulee voimaan valtuuston päätöksen jälkeen. Etelä-Karjalan kuntajohtajien työvaliokunta käsitteli kotouttamisohjelman luonnoksen ja ohjausryhmän esityksen jatkotoimenpiteistä kokouksessaan ja hyväksyi ohjelman vietäväksi kuntien valtuustojen päätettäväksi kevään 2013 aikana.

5 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Ehdotus: Esittelijä kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi Kunnanhallitus merkitsee ohjausryhmän esityksen tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Etelä-Karjalan kotouttamisohjeman Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Lausunto valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta 484/00/2014 Khall 47 Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Selvitysmies Arno Miettinen on tehnyt alustavan ehdotuksen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta 2015, jonka Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä on käsitellyt. Nykyisen järjestelmän 48 kriteeristä on tarkoitus siirtyä noin 10 tekijän mukaiseen valtionosuusjärjestelmään, joka olisi kuntaliitosneutraali. Laskennallisissa kustannusten määräytymisperusteissa siirrytään painottamaan ikärakennetta, jota täydentää uuden tyyppinen sairastavuuskriteeri. Verotulotuloihin perustuva tasaus korotetaan 100 %:iin kuitenkin niin, että verotulomuutoksesta 20 % vaikuttaa suoraan kunnan tuloihin, eikä niin kuin nykyään, että tasausrajan alapuolella oleva verotettavien tulojen muutos on kompensoitunut kokonaisuudessaan verotulotasauksessa. Eli kunnan ns. omaa riskiä olisi tuo 20%, joka tulisi kuroa tehostamalla mm. elinkeinopolitiikkaa. Tämä prosentti luku tulisi olla pienempi. Millään kunnan omilla toimenpiteillä ei voida vaikuttaa kunnan keskimääräisiin verotuloihin niin paljon, että muutos olisi oikeutettu. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kuntien omarahoitusosuus vastaavasti nousee, jotta muutos voidaan toteuttaa kustannusneutraalisti. Työpaikkaomavaraisuus ei ole millään tavalla relevantti valtionosuusperuste. Lisäosissa syrjäisyyskerroin muuttuu yksiportaiseksi ja mukaan tulee työpaikkaomavaraisuuteen perustuva osa. Muutoksen toteutuksessa on esitetty noudatettavaksi 5 vuoden siirtymäaika, jolloin muutoksen vuosimuutos rajattaisiin kahtena ensimmäisenä vuotena 50 euroon/ asukas sekä 3. ja 4. vuosina 80 euroon/ asukas. Savitaipaleen kunnan osalta ehdotuksen mukainen kokonaismuutos olisi 154 euroa asukasta kohden negatiivinen. Kokonaisvähennys olisi noin euroa. Nykyisessä järjestelmässä sairastavuuskerroin painotus on työikäisen väestön työkyvyttömyydessä. Uudessa järjestelmässä painotus on koko väestön osalta kansantautien sairastavuudessa. Uudella painotuksella korvataan samalla yli 75-vuotiaiden ikäluokkien alentunutta ikäryhmäkohtaista valtionosuutta, koska sairastavuus näissä ikäryhmissä on korkeata. Savitaipaleen väestö on Suomen kunnista keski-iältään vanhimpien joukossa, mutta olemme panostaneet

7 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ ennaltaehkäisyyn joten sairastavuuden lisäpainottaminen ei ole hyväksyttävää vaan ikäpainotus tulisi säilyttää suurinpiirtein nykyisellään. Uusi järjestelmä siirtäisi rahaa sairailta ja vanhoilta nuorille ja terveille. Ehdotettu valtionosuusuudistus kohtelee Savitaipaleen kaltaisia kuntia niin rajusti ja rujosti, että on syytä epäillä noudattaako se toteutuessaan ns. rahoitusperiaatetta eli, että valtion tulisi osallistua kuntien tehtävien rahoitukseen niin, että ne pystytään realistisesti hoitamaan. Uudistukselle olisikin otettava jatkoaika ja käytävä läpi kuntien parhaimpia käytäntöjä ja lähdettävä sieltä koelaskelmien ja keskustelujen kautta rakentamaan uusia tapoja tuottaa kuntalaisten palvelut. Ehdotus: Esittelijä kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi Lausuntonaan Savitaipaleen kunnanhallitus esittää valtionvarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolle valtionosuusjärjestelmän uudistamisehdotuksesta esittelyosan mukaisen lausunnon. (Taustamateriaalina VM:n sivuilta löytyvä taulukko kokonaisrakenteesta ja kriteereistä) Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Elinkeinoasiamiehen toimen perustaminen, täyttölupa ja haastattelutoimenpiteet 264/01/2013 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Savitaipaleen kunta on varannut talousarvioon vuodelle 2014 varat oman elinkeinoasiamiehen palkkaamiseen. Kunta irtisanoi sopimuksen Wirma Oy:n kanssa vuoden 2013 lopussa. Esityslistan oheismateriaalina on elinkeinoasiamiehen toimen perustamistiedot. Ehdotus: Esittelijä kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi Kunnanhallitus päättää perustaa uuden elinkeinoasiamiehen toimen toistaiseksi ja myöntää sille täyttöluvan alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Määräaikaan mennessä tointa haki 31 henkilöä. Esityslistan oheismateriaalina on lista hakijoista. Ehdotus: Esittelijä kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi Kunnanhallitus nimeää haastatteluryhmän, joka valitsee haastateltavat. Haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti Kyösti Kylliäinen, Jukka Vuorinen, Janne Hölsä, Maiju Hölsä, Hannu Jokinen, Juhani Kylliäinen, Kari Kotirinta, Tapio Iso-Mustajärvi ja rekrytointikonsultti Risto Pietiläinen. Pöytäkirjan liitteenä on lista elinkeinoasiamiehen toimen hakijoista, liite nro 17. Khall 48 Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Elinkeinoasiamiehen toimi on ollut haettavana kunnan ilmoitustaululla, Helsingin

9 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Sanomat -lehdessä, Länsi-Saimaan Sanomat -lehdessä, Etelä-Saimaa -lehdessä sekä kunnan ja työvoimahallinnon internet-sivuilla. Määräaikaan mennessä tointa haki 31 henkilöä. Elinkeinoasiamieheltä edellytetään vähintään opistoasteen koulutusta. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Haastatteluun kutsuttiin Jyrki Hölsä, Seija Paksu, Riitta Forsten-Astikainen, Heimo Alatalo, Eija Pajula ja Virpi Pakarinen. Haastattelut pidettiin kunnanvirastolla ja Ehdotus: Esittelijä kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi Esitys annetaan kokouksessa. Käydyn keskustelun aikana todettiin, että on tarpeen kutsua lisää haastateltavia. Kunnanhallitus valtuuttaa haastatteluryhmän valitsemaan haastateltavat. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lea Mäkelä haastatteluryhmän jäsenenä oli paikalla pykälän käsittelyn ajan.

10 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Asunto Oy Savitaipaleen Sahraheikin asunto nro 13 ja autokatospaikka nro 6 myyminen 483/02/2014 Khall 49 Valmistelija: kunnaninsinööri Jaakko Nopanen, puh , Kunnan strategiana on myydä omistamiaan yksittäisiä asunto-osakkeita. Tuula ja Eino Lantta ovat neuvotelleet kunnaninsinöörin kanssa Asunto Oy Savitaipaleen Sahraheikin asunnon nro 13 3 h + k + s 68 m2 ja autokatososakkeen nro 6 ostamisesta. Kohteesta on teetetty Etelä-Karjalan OP-Kiinteistökeskus Oy:llä arvio. Asuntotoimikunta on käsitellyt OP kiinteistökeskuksen arviota ja toteaa sen olevan osakkeiden arvon mukainen. Lantat ovat jättäneet päivätyn ostotarjouksen. Siinä he tarjoavat eo. asunto-osakkeesta ja autokatososakkeesta velattomana yhteensä Tarjous vastaa OP-Kiinteistökeskuksen ja asuntotoimikunnan arviota huoneiston arvosta. Valmistelijan ehdotus: Savitaipaleen kunnanhallitus päättää myydä Tuula ja Eino Lantalle Asunto Oy Savitaipaleen Sahraheikin asunto-osakkeen nro 13 3 h + k + s 68 m2 ( osakkeet nro , 463 kpl) ja autokatososakkeen nro 6 (osakkeet nro , 10 kpl) heidän päivätyn tarjouksensa mukaisella :n velattomalla yhteiskauppahinnalla ja muutoin oheisen osakekauppakirjan mukaisin ehdoin. Kauppakirjaluonnos on esityslistan oheismateriaalina. Ehdotus: Esittelijä kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Tilinpäätös /02/2014 Khall 50 Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Kuntalain 68 pykälän 1. momentin mukaan on kunnan laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Savitaipaleen kunnan tilinpäätös tilikaudelta sisältää oheisen liitteen mukaisen toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen ja konsernitaseen liitteineen. Tuloslaskelman välituloksena esitetty toimintakate oli -20,8 miljoonaa euroa eli se parani edellisestä vuodesta euroa, 3,6 prosenttia. Verotuloja kertyi 11,7 miljoonaa euroa. Verotulot nousivat edellisestä vuodesta 6,4 prosenttia. Valtionosuudet olivat lähes11,5 miljoonaa euroa ja ne nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 3,3 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikate oli euroa. Vuosikate parani euroa vuodesta Suunnitelman mukaiset poistot olivat euroa. Tilikauden tulos oli ,84 euroa ylijäämäinen. Investointimenot kokonaisuudessaan olivat euroa. Nettoinvestoinnit olivat euroa. Vuosikate kattoi investointitarpeet. Kunnan lainamäärä oli vuoden 2013 lopussa euroa, euroa/as. Omavaraisuusaste, joka mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä, oli 57,39 prosenttia. Savitaipaleen kunnan omavaraisuusaste on edelleen vuonna 2013 tavoitetason (50 %) yläpuolella. Ehdotus: Esittelijä kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi Kunnanhallitus tutustuu tilinpäätökseen, hyväksyy ja allekirjoittaa sen sekä päättää luovuttaa tilit tilintarkastajien tarkastettavaksi. Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kunnanhallituksen toimintakertomuksessa esittämän ,84 euron ylijäämän siirtämistä edellisten tilikausien yli-/alijäämä-tilille. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Henkilöstöraportti /01/2014 Khall 51 Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , KT Kuntatyönantajien ja pääsopijajärjestöjen yhteistyönä on toukokuussa 2013 valmistunut suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi. Suositus korvaa vuodelta 2004 olevan henkilöstöraporttisuosituksen. Uusi suositus antaa pohjan kehittää kunnan omaa raportointia, se tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä. Henkilöstövoimavarojen arvioinnin perustana ovat kunnan omat strategiat sekä henkilöstöön liittyvät tavoitteet. Kunnan henkilöstöraportti on tarkoitettu sekä työyhteisön ja johdon että poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön. Savitaipaleen kunnassa henkilöstöraportteja (aik. henkilöstötilinpäätös) on tehty vuodesta 2001 lähtien. Henkilöstöraportti perustuu olleeseen tilanteeseen. Henkilöstökuluja oli 9 milj. euroa joka on 31,5 % toimintakuluista. Henkilöstön määrä v oli 211, kun se vuonna 2012 oli 223 henkilöä. Vakinaisessa työsuhteessa oli 180 ja määräaikaisessa työsuhteessa 31 henkilöä. Henkilöstön jakautuminen osastoittain: hallinto- ja sivistys 55 %, lomituspalvelut 36 % ja tekninen 9 %. Koko henkilöstön keski-ikä on 46,3 vuotta (v ,6). Sairauspoissaoloja oli 9,4 pv/hlö (v ,9 pv/hlö) ja koulutuspäiviä 1,3 pv/hlö (v ,2 pv/hlö). Henkilöstöraportti vuodelta 2013 on esityslistan oheismateriaalina. Ehdotus: Esittelijä kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen henkilöstöraportin vuodelta 2013 ja esittää sen myös valtuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Tiedoksi merkittävät Khall 52 Ehdotus: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat sille saapuneet kirjelmät ja päättää, ettei kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden perusteella oteta mainittujen lautakuntien ja kunnan viranhaltijoiden päätöksiä erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi: - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtyman hallituksen kokouspöytäkirja Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Aito ja Liisa Ojalan valitukseen Lasse Myöhäselle myönnetystä luvasta rakentaa laituri jo rakennetun kivipenkereen päälle. Vaatimus, että pergeralue saatetaan mahdollisimman lähelle alkuperäistä luonnontilaansa, jätetään tutkimatta. Muulta osin valitus on tutkittu ja valitus hylätään. - Etelä-Karjalan jätelautakunnan kokouspöytäkirje Kuntaliiton yleiskirje kansallisen veteraanipäivän vietosta Työllisyystilanne: Työttömät tammikuussa 14,1 % Väestökehitys: Asukasluku tammikuussa Verotulokertymä helmikuu 2014 Kunn.vero ,54 Budjetoitu ,27 % Yhteisöv ,42 Budjetoitu ,68 % Yhteensä ,96 Yhteensä ,59 % Kiinteistövero 3 842,14 Kiinteistöverot ,31 % KAIKKI YHT , ,42 % Kiinteistönluovutusilmoitukset: m m Viranhaltijapäätökset: Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätös Asia Vuosiloma Yleinen päätös Asia Elinkeinojen kehittämistuen myöntäminen Suomen Lähitukku/Hannu Jokiselle

14 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Lomituspalvelujohtaja Henkilöstöpäätös Asia Työloma Asia Palkanmaksu Asia Työloma Asia Työloma Asia Vuosiloma Asia Työloma Asia Työsopimus Asia Vuosiloma Asia Vuosiloma Asia Työsopimus Asia Viikkotyöaika Asia Työsuhteen päättyminen Asia Vuosiloma Henkilöstöpäätös Asia Työloma Yleinen päätös Asia Ostopalvelulomitus Asia Ostopalvelulomitus Asia Työloma Asia Ostopalvelulomitus Asia Ostopalvelulomitus Asia Ostopalvelulomitus Asia Ostopalvelulomitus Ruokapalvelupäällikk ö Henkilöstöpäätös Asia palkallinen koulutusvapaa Asia palkallinen koulutusvapaa Asia Vuosiloma Asia Vuosiloma Asia Vuosiloma Asia Vuosiloma Asia vuosilomat Henkilöstöpäätös Asia Työloma Merkittiin tiedoksi.

15 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Muutoksenhakukiellot/ kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 46, 47, 48, 50, 51, 52 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 49 HvalL 3 :n 1 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet; oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 49 Viranomainen: Savitaipaleen kunnanhallitus Kirkkotie 6, SAVITAIPALE fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksiannosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja sen on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja osoite: Kouvolan hallinto-oikeus PL 401, Kauppalankatu 43 C, KOUVOLA fax Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen ja osoite: pykälät: Valitusaika 14 päivää Markkinaoikeus: PL 118, HELSINKI Korkein hallinto-oikeus: PL 180, Unioninkatu 16, HELSINKI Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viranpuolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan.

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Kunnanhallitus Aika Paikka 30.03.2015 klo 17:00-20:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 36

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 36 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 36 Kunnanhallitus Aika Paikka 16.02.2015 klo 17:00-21:25 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2014 205

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2014 205 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2014 205 Kunnanhallitus Aika Paikka 11.08.2014 klo 18:00-19:40 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21 Sivistyslautakunta Aika Paikka 25.03.2014 klo 18:00-19:15 Savitaipaleen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2014 57

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2014 57 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2014 57 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 10.11.2014 klo 18:00-19:00 Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 27 Kokouksen laillisuuden toteaminen 59 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 06.05.2015 klo 18:00-20:45 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Tiistaina 30.3.2010 klo 14.00 16.15. Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 10:00-13:50 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 109 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus Aika 13.03.2015 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 12:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot