Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero Vuoden 2015 talousarvioehdotus, taloussuunnitelma ja investointiohjelma Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteutuminen 1-9/ Talous- ja toimintakatsaus 1-9/ Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n osavuosikatsaus 1-9/ Päijät-Hämeen koulutuskonsernin osavuosikatsaus 1-9/ Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän osavuosikatsaus 1-9/ LADECin vuoden 2015 kuntarahaosuus Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu Lausunto ensihoidon palvelutasopäätöksestä Lausunto, asemakaava ja asemakaavan muutos A-2528, Lahden kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos, Ihanaistenrinne, N Lausunto, Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma Kauppakirja, Pekonen Kuntalaisaloite vanhan paloaseman säilyttämiseksi harjoitustilakäytössä Tiedoksi saatettavat asiat Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätöksestä

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-21:55 Osallistujat Läsnä Savurinne Reijo puheenjohtaja Hassinen Sirpa jäsen Kaitainen Marja jäsen Karjalainen Pasi jäsen Koskelainen Jorma jäsen Koskelo Jenna jäsen Laakso Jetta jäsen Niemi Harri jäsen Rahkonen Hannu jäsen Reinikka Sami jäsen Siltanen Riitta jäsen Oksanen Reijo valtuuston puheenjohtaja Laine Raimo valtuuston I varapuheenjohtaja Suhonen Virpi valtuuston II varapuheenjohtaja Syyrakki Pauli kunnanjohtaja/esittelijä Mikkola Lotta hallintojohtaja/pöytäkirja npitäjä Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Reijo Savurinne Lotta Mikkola Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Sirpa Hassinen Pöytäkirja Nastolassa yleisesti nähtävillä Irmeli Kosonen toimistosihteeri Marja Kaitainen

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero Kunnanhallitus 167 Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n (1263/2001) mu kaan kunnan tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään verovuotta edel tä vän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Jos ilmoitusta ei tehdä, verohallinto soveltaa ennakkoperinnässä edel lisen vuoden tuloveroprosenttia. Tuloveroprosentti on ilmoitettava neljän nes pro sent ti yk si kön tarkkuudella. Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001) mukaan kun nan valtuus to päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa sää det ty jen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Vuoden 2015 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seu raavat: Kunnanvaltuusto määrää: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 % - vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,32-0,75 % Lisäksi kunnanvaltuusto voi määrätä: - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00 % - muiden asuinrakennusten kuin vakituisen asuinrakennusten ve ro prosent ti voidaan määrätä 0,60-1,35 % vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 % korkeampi kuin vakituisen asuin rakennuksen veroprosentti - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 % - voimalaitosten veroprosentti 0,60-2,85 % Nastolan kunnan kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2014 seuraavat: a. yleinen 1,25 b. vakituinen asuinrakennus 0,55 c. muu kuin vakinainen asuinrakennus 1,15 d. yleishyödyllisten yhteisöjen yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60 e. rakentamaton rakennuspaikka (ei vahvisteta erillistä prosenttia eli nou da te taan yleistä). Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin nostaminen 0,55 %:sta 0,65 %:in, jolloin muun kuin vakinaisen asuinrakennuksen ve ro pro sentti nousee 1,15 %:sta 1,25 %:in ja yleisen kiinteistöveroprosentin nos tami nen 1,25 %:sta 1,35 %:in on vaikutukseltaan noin euroa. Nastolan kunnan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2012 saakka 20,50. Yhden prosenttiyksikön korotuksen vaikutus kunnan verotuloihin on noin 2 miljoonaa euroa. Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisverojen tilitysten kasvu tulee olemaan varsin matalalla tasolla. Työllisyystilanteen jatkuminen to den näköi ses ti varsin heikkona vaikuttaa myös tuloverojen toteutumiseen.

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2015 tu lo ve ro pro sentik si vahvistetaan 20,50 %. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se määrää kiin teis tö ve ro prosen tit vuodelle 2015 seuraavasti: a. yleinen 1,35 b. vakituinen asuinrakennus 0,65 c. muu kuin vakinainen asuinrakennus 1,25 d. yleishyödyllisten yhteisöjen yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60 e. rakentamaton rakennuspaikka (ei vahvisteta erillistä prosenttia eli nou da te taan yleistä). Käydyn keskustelun aikana hallituksen jäsen Marja Kaitainen esitti, että tuloveroprosenttia nostetaan 0,25 prosenttiyksikköä ja kiin teis tö veroa ei nosteta. Hallituksen jäsenet Riitta Siltanen, Harri Niemi ja Sirpa Has si nen kannattivat Kaitaisen esitystä. Hallituksen jäsen Pasi Karjalainen esitti, että veroja ei nosteta lainkaan vuo del le Hallituksen jäsen Jetta Laakso kannatti Karjalaisen esitys tä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selostuksen kes kus te lun kuluessa tehdyistä esityksistä, mikä hyväksyttiin ja totesi, et tä on suoritettava äänestys, koska oli tehty kunnanjohtajan eh do tukses ta poikkeavia kannatettuja esityksiä. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi ni men huu to ää nes tykse nä ja äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja esitti, että ensin vas takkain ovat kauimpana kunnanjohtajan esityksestä olevat esitykset eli Kai tai sen ja Karjalaisen esitykset ja seuraavana vastakkain on näistä voit ta nut esitys ja kunnanjohtajan esitys. Kunnanhallitus hyväksyi tämän äänestysjärjestykseksi. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: ne jotka kan nat ta vat Kaitaisen esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Kar ja lai sen esitystä äänestävät "ei". Suoritetussa ni men huu to ää nes tykses sä "jaa" äänestivät Hassinen, Kaitainen, Koskelainen, Koskelo, Niemi, Rahkonen, Reinikka ja Siltanen, "ei" äänestivät Karjalainen, Laakso ja Savurinne. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: ne jotka kan nat ta vat kunnanjohtajan esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannat ta vat Kaitaisen esitystä äänestävät "ei". Suoritetussa ni men huu toää nes tyk ses sä "jaa" äänestivät Karjalainen, Laakso ja Savurinne, "ei" ää nes ti vät Hassinen, Kaitainen, Koskelainen, Koskelo, Niemi, Rah konen, Reinikka ja Siltanen. Puheenjohtaja totesi hallituksen päättäneen äänestyksen jälkeen hyväk syä päätökseksi hallituksen jäsen Kaitaisen tekemän ehdotuksen.

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Lisätietoja: kunnanjohtaja Pauli Syyrakki, puh , pau

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvioehdotus, taloussuunnitelma ja investointiohjelma Kunnanhallitus Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväk sy mi sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös ta lous suunni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on talous suun ni tel man ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään nel jän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laa ti misvuo den taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä ka te taan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät mää rära hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Mää rä ra ha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talous ar vios sa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja ra hoi tus osa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous ar viota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus käsittelee talousarvioehdotusta seminaarissa Kunnanhallitukselle esitettiin kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy kunnanjohtajan eh do tuk sen vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuo sille Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Pasi Karjalainen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 9:22. Lisätietoja: hallintojohtaja Lotta Mikkola, puh , lot Kunnanhallitus 168 (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy pöytäkirjan

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus liitteenä nro 2/ olevan ehdotuksen vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19:44-19:55.

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteutuminen 1-9/2014 Kunnanhallitus 169 Kunnanhallitus hyväksyi käyttösuunnitelmansa vuodelle Valtuuston hyväksymien talouden ta sa pai not ta mis toi men pitei den myötä kunnanhallituksen käyttötalouden määrärahoja vä hen nettiin euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden. Kunnanhallitus hy väk syi muutetun käyttösuunnitelman Kunnanhallituksen alaisten tehtäväalueiden menojen toteutumisaste on syyskuun loppuun mennessä 73,1 % ja tulojen 64,8 %. In ves tointien osalta menojen toteutuma on 11,0 % ja tulojen 12,8 %. Esitetään talousarvion käyttötalouden ja investointien toteutumisraportti ajal ta (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanhallituksen alaisten teh tävä aluei den käyttösuunnitelman toteutumisen ajalta Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Lotta Mikkola, puh , lot

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Talous- ja toimintakatsaus 1-9/2014 Kunnanhallitus 170 Vuoden 2014 talousarvio on laadittu niin, että vuosikate on 4,6 mil joonaa euroa. Vuosikate kattaa 100,2 % poistoista. Tilikausi on euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat 15,5 miljoo naa euroa ja toimintakulut 82,8 miljoonaa euroa toimintakatteen muo dos tues sa näin 67,3 miljoonaksi euroksi, missä laskua vuoden 2013 toteutuneeseen toimintakatteeseen on noin 1,3 miljoonaa euroa eli 1,9 %. Valtuusto päätti talouden tasapainottamistoimenpiteistä käyt tö ta lou den osalta ja hyväksyttiin sosiaali- ja ter veys pal velu jen osalta lisämääräraha 1,1 miljoonaa euroa. Muutosten jälkeen vuo si ka te on 4,9 miljoonaa euroa. Vuosikate kattaa 106,3 % poistoista. Ti li kau si on euroa ylijäämäinen. Muutetun talousarvion mu kaiset toimintatuotot ovat 15,5 miljoonaa euroa ja toimintakulut 82,5 miljoo naa euroa toimintakatteen muodostuessa näin 67,0 miljoonaksi eurok si. Kolmannen neljänneksen toimintatuotot olivat noin 11,3 miljoonaa euroa, kun edellisen vuoden vastaavassa ajankohdassa tuotot olivat noin euroa enemmän. Tuottojen toteutumisprosentti on 73,1 %. Toi min ta ku lu jen toteutuma oli 73,9 %. Toimintakulujen osalta kulutus oli noin euroa enemmän kuin edellisenä vuonna ollen to teu tuma pro sen til taan 0,9 %-yksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Talousarvion mukainen verotuloarvio on 53,3 miljoonaa euroa ja to teutu ma pro sent ti on 79,9 %, joka on 0,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntaliiton ennusteen mukaan verotulot jää nevät tänä vuonna hieman alle arvion. Valtionosuusarvio on 19,3 mil joonaa euroa, päätösten mukaan Nastolan kunnalle maksetaan noin euroa vähemmän valtionosuuksia tänä vuonna kuin ta lous ar vioon on arvioitu. Summa on noin suurempi kuin vuoden 2013 to teu tu ma. Valtionosuuksien toteutumaprosentti kolmannen nel jän neksen aikana on 74,9 %. Investointimenot ovat alkuperäisen talousarvion mukaan 10,8 mil joonaa euroa. Syyskuun loppuun mennessä tehtyjen ta lous ar vio muu tosten jälkeen määrärahat investointeihin ovat yhteensä 11,2 miljoonaa eu roa ja toteutuma on noin 59 %. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talous- ja toimintakatsauksen toteu tu mi sen 1-9/2014 sekä päättää mahdollisista lisätoimenpiteistä. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Lotta Mikkola, puh , lot

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n osavuosikatsaus 1-9/2014 Kunnanhallitus 171 Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy on toimittanut jäsenkunnille osavuo si kat sauk sen yhtiön taloudesta ja toiminnasta ajanjaksolta 1-9/2014. Kunnanhallitus käsittelee Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n osa vuosi kat sauk sen, joka on toimitettu kokousedustajille. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee annetun osavuosikatsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin osavuosikatsaus 1-9/2014 Kunnanhallitus 172 Päijät-Hämeen koulutuskonserni on toimittanut jäsenkunnille osa vuo sikat sauk sen yhtymän taloudesta ja toiminnasta ajanjaksolta 1-9/2014. Kunnanhallitus käsittelee Päijät-Hämeen koulutuskonsernin osa vuo sikat sauk sen, joka on toimitettu ko kous edus ta jil le. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee annetun osavuosikatsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän osavuosikatsaus 1-9/2014 Kunnanhallitus 173 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on toi mit tanut jäsenkunnille osavuosikatsauksen yhtymän taloudesta ja toi minnas ta ajanjaksolta 1-9/2014. Kunnanhallitus käsittelee Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kun ta yh ty män osavuosikatsauksen, joka on toimitettu ko kous edus ta jille. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee annetun osavuosikatsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus LADECin vuoden 2015 kuntarahaosuus Kunnanhallitus 174 LADECin rahoittajasopimuksen kohdassa 4.1. todetaan: Sopijapuolten vuo sit tai nen maksuosuus on 16 (kuusitoista) euroa asukasta kohti, pait si Lahden osalta 28 (kaksikymmentäkahdeksan) euroa asukasta koh ti edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan. Kus tan nus ke hi tyksen vaikutusta sopijapuolten maksuosuuksiin tarkastellaan ne li vuo tiskau sit tain. Nastolan kunnan osuus vuonna 2015 on esityksen mukaan eu roa. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ehdottaa, että ra hoit ta ja so pi muskun nat tekevät päätöksen vuonna 2015 LADECille osoitettavasta kunta ra has ta. Kuntarahaosuustiedot on toimitettu kokousedustajille. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn kuntarahaosuuden Nastolan kunnan osal ta. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu Kunnanhallitus 175 Sivistystoimen palveluverkkoselvityksien pohjalta on valtuuston päättämien linjausten mukaisesti edetty tilojen peruskorjausja uudisrakennushankkeisiin valitun D-vaihtoehdon mukaisesti. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus on alustavasti ajoitettu vuosille Palveluverkon muutokset sisältävät neljä erillistä hanketta: Vil läh teen koulun, Rakokiven koulun ja Kukkasen koulun pe rus kor jaukset ja laajennukset sekä Kanervan koulun peruskorjauksen päi vä hoidon tarpeisiin soveltuvaksi. Hankkeita koordinoimaan on nimetty työryhmä, jossa on mukana sekä luot ta mus hen ki löi tä että viranhaltijoita. Rakokiven koulun hankkeen suunnittelu on käynnistetty osana pal ve luverk ko rat kai su ja välittömästi valtuuston käsittelyn jälkeen, mutta siten, et tä Villähteen hanketta laajennuksen osalta lähdettiin toteuttamaan kii reel li sem pä nä, jotta saadaan turvattua päivähoitopaikkojen li sää minen ja lisääntyneen oppilasmäärän tarpeet läntiseen Nastolaan. Rakokiven hankkeen aikataulu on vaiheistettu siten, että to teu tus suunnit te lu tapahtuisi vuonna 2015 ja toteutus vuonna 2016 ja Hanke si säl tyy osaksi kunnan investointisuunnitelmaa, jossa määritellään tarkem min hankkeen toteutusaikataulu suhteessa Villähteen hankkeen to teu tu mi seen. Kunnan investointisuunnitelma hyväksytään ta lous arvion käsittelyn yhteydessä. Hankesuunnitelma on tehty sivistyspalvelujen, tilapalvelujen ja tek nisten palvelujen yhteistyönä. Suunnitelman tekoa on ohjannut han ke työryh mä, johon kuuluvat sivistyslautakunnan puheenjohtaja Marko Var jonen (pj.), teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kari Känkänen (vpj.), kun nan hal li tuk sen edustaja Jetta Laakso sekä seuraavat viranhaltijat: ti la pal ve lu in si nöö ri Pirkko Puttonen, päivähoidon johtaja Leena Miet tinen, kaavasuunnittelija (hankesuunnittelija) Pauli Lindström, siivous- ja ruo ka huol to pääl lik kö Pirjo Grenman, rehtori Susanna Kulonen, luo kanopet ta ja (henkilöstön edustaja) Sannamari Heinonen ja si vis tys toi menjoh ta ja Jaana Suvisilta. Ryhmä sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Mer ja Kangaskolkka-Rautio. Sivistystoimen palveluverkkoselvityksen yhteydessä Rakokiven koulua kos kien on tehty tarveselvitys, jota on tarkennettu hankesuunnittelun ede tes sä. Rakokiven koulun rehtori Susanna Kulonen on yhdessä koulun henkilöstön kanssa täydentänyt ja tarkentanut tilatarpeita ja han kesel vi tys tä. Sen pohjalta on laadittu myös uudistettu tilaluettelo, joka kattaa ensisijaisesti tulevan uudisrakennuksen tilatarpeet. Hankesuunnitelma sisältää tämän lisäksi selvitykset mm. han kin ta tavas ta, laatuvaatimuksista, rakennuspaikasta, vaikutuksista käyt tö ta lou-

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus teen, rahoitussuunnitelman sekä elinkaaritarkastelun. Hanketyöryhmä esittää kantanaan, että Rakokiven osalta valitaan suun nit te lun pohjaksi vaihtoehto numero kolme: uuden koulun ra ken tami nen. Ryhmän mukaan näin turvataan mahdollisimman riskitön rakennus käyt tä jien hyvinvointia ajatellen. Samalla saadaan tilatehokkuuden para ne mi sen myötä rakennuksen käyttökustannukset kohtuullistettua sekä energiatehokkuutta parannettua. Rakentamisen aikainen väistö toteutuksen ja kulujen osalta on tämän vaih to eh don kohdalla yksikertainen ja edullinen, sillä oppilaat voivat jatkaa vanhassa koulussa koko rakentamisen ajan. Uusi koulu mahdollistaa uudenlaisen pedagogiikan toteuttamisen täysin uusien tilaratkaisuiden myötä. Uuden koulun rakentaminen tuo selkeästi myös toiminnallisiin kuluihin hel po tus ta nykytilanteeseen verrattuna. Hankesuunnitelma liitteineen on liitteenä. Sivistyslautakunta on käsitellyt hankesuunnitelman kokouksessaan Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Rako ki ven koulun hankesuunnitelman työryhmän esityksen mukaan vaihto eh don kolme toteuttamisen osalta kannattaen kokonaan uuden koulun rakentamista saatujen selvitysten perusteella. Tekninen lautakunta käsitteli hankesuunnitelman kokouksessaan Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittää lausun to naan kunnanhallitukselle ja valtuustolle seuraavaa: - lautakunta toteaa, että hankesuunnitelma on selkeä sivistyspalvelujen toi min nal li ses ta ja myös tilahallinnallisesta näkökulmasta - hankesuunnitelma ei tuo riittävästi selkoa yhdyskuntarakenteellisesta vai ku tuk ses ta kokonaisratkaisuun ja täten myös kunnan ko ko nais ta lou den osalta pitkällä aikavälillä - Rakokiven koulun hankesuunnitelman sisältöä ei lukita vielä val - tuus ton marraskuun 2014 kokouksessa - talousarvioehdotuksen 2015 mukaan Rakokiven kouluprojektin ra - ken nus työ on ohjelmassa kunnan taloustilanteen takia vasta vuoden 2016 puo lel la, mikä mahdollistaa täsmentäviä tutkimuksia ja suunnittelua koh tei den peruskorjausasteen tarkentamiseksi sekä yh dys kun ta ra ken teen vaikutusten merkityksen mukaan ottamisen kokonaisuuden ar vioin tiin - riittävän suunnitteluajan varmistamiseksi hankesuunnitelma on kui ten kin vahvistettava viimeistään maaliskuun 2015 aikana - riskianalyysit eri toteutusvaihtoehdoille - valtuusto päättää selvittää vaihtoehtoja D-vaihtoehdon osalta laa - jem min kuin yhden toimipisteen osalta (kunnanjohtaja) Huomioiden sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus kun nan hal li tus esittää valtuustolle, että se päättää: 1. Rakokiven koulun hankesuunnitelmassa on neljä vaihtoehtoa. Kai - kis sa vaihtoehdoissa on osa tai kokonaan uudisrakentamista. 2. Uudisrakentamisen laajuuteen vaikuttaa, kuinka olemassa olevaa ra ken nus kan taa voidaan ja on tarkoituksenmukaista hyödyntää var hais kas va tuk sen, esiopetuksen ja perusopetuksen tarpeisiin. 3. Koska hankesuunnittelun yhteydessä ei ole ollut käytettävissä riit - tä vän yksityiskohtaisia tietoja ja suunnitelmia pe rus kor jaus kus tan nus ten arvioimiseksi, tilapalvelun tulee teettää Rakokiven koulusta, Kaner van koulusta ja Männistön koulusta täydentäviä kuntotutkimuksia ja nii den perusteella tehdyt peruskorjaussuunnitelmat ja kustannusarviot. Näi tä tutkimuksia ja suunnitelmia voidaan hyödyntää myös Kanervan kou lun ja Männistön koulun mahdollisen muun tulevan käyt tö tar koi tuk sen suunnittelussa. Nämä selvitykset, suunnitelmat ja kustannusarviot tu lee olla käytettävissä mennessä. 4. Valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, sivistyslautakunnan ja tek ni sen lautakunnan jäsenille järjestetään helmikuussa 2015 se mi naa ri, jossa käsitellään Rakokiven koulun ja koko taajamaalueen itäi sen osan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alakou lu pe rus ope tuk sen järjestämistä ja järjestämisen vaikutusta ao. toimialan, tilahallinnan ja yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta. 5. Valtuusto päättää Rakokiven hankesuunnitelmasta men nes sä. Rakokiven koulun suunnittelu aloitetaan kesäkuussa 2015 ja tilojen toteuttaminen kesällä Käydyn keskustelun aikana hallituksen jäsen Jetta Laakso esitti, että esi te tään valtuustolle päätettäväksi, että edetään sivistyslautakunnan hyväksymän hankesuunnitelman pohjalta, joka täysin pohjau tuu valtuuston tekemään päätökseen palveluverkosta. Hal li tuk sen jäsenet Pasi Karjalainen, Riitta Siltanen, Hannu Rahkonen ja Jenna Koskelo kan nat ti vat Laak son esitystä. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi ni men huu to ää nes tykse nä ja äänestysjärjestykseksi seuraavaa: ne jotka kannattavat kunnan joh ta jan ehdotuksen hyväksymistä äänestävät "jaa" ja ne, jotka kan nat ta vat hallituksen jäsen Laakson esitystä äänestävät "ei". Esitys hy väk syt tiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä "jaa" äänesti Savurinne, "ei" ää nes ti vät Hassinen, Kaitainen, Karjalainen, Koskelainen, Koskelo, Laak so, Niemi, Rahkonen, Reinikka ja Siltanen. Puheenjohtaja to te si hal li tuk sen päättäneen äänestyksen jälkeen hyväksyä pää tök sek si halli tuk sen jäsen Laakson tekemän ehdotuksen.

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Lausunto ensihoidon palvelutasopäätöksestä Kunnanhallitus 176 Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja STM:n asetus ensihoitopalveluista (340/2011) siirsivät ensihoidon järjestämisvastuun sairaanhoitopiireille vuo den 2013 alusta lähtien. Aiemmin kuntien järjestämisvastuulla ollut sai raan kul je tus muuttui ensihoidoksi. Palvelu pitää tuottaa kaikille sairaan hoi to pii rin asukkaille yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti. En si hoi tojär jes tel mä pitää liittää osaksi terveydenhuollon muuta toimintaa ja osak si päivystyspalveluja. Laissa ja asetuksessa säädetään, että sairaan hoi to pii rin kuntayhtymä vahvistaa ensihoitopalvelun pal ve lu ta sopää tök ses sä. Päijät-Hämeen sosiaali- ja atereydenhuollon kun ta yh tymän valtuusto vahvisti ensimmäisen palvelutasopäätöksen vuonna Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä pyytää kuntien lausuntoa ensi hoi don palvelutasopäätöksestä vuodelle Lausunnot pyydetään mennessä. Ensihoidon palvelutasopäätöksen lähtökohtana on turvata laadukas ja mah dol li sim man tasa-arvoinen ensihoitopalvelu Päijät-Hämeen so si aali- ja terveysyhtymän alueella. Saman riskialueluokan asukkaille tulee tuot taa samantasoiset ensihoitopalvelut. Ehdotuksessa sai raan hoi to piirin alue on jaet tu viiteen riskiluokka-alueeseen sen mukaisesti kuinka pal jon en si hoi don tehtäviä neliökilometrin alueelle kohdistuu. Samassa ris ki luo kas sa on taattava samantasoinen tavoittamisprosentti kii reel lisen en si hoi don tehtävissä. Järjestämisen osalta ehdotuksessa esitetään, että vuosina 2013 ja 2014 aloitettua ensihoitokeskuksen ja pelastuslaitoksen kumppanuutta jat ke taan tuottavuutta edistävin muutoksin. Järjestämisvastuu on kunta yh ty män ensihoitokeskuksella, jossa toimii myös kenttäjohto sekä vaa ti va ensihoito. Alueella toimii 10 ympärivuorokautista ja 10 osa-aikais ta ensihoitoyksikköä. Yksiköt toimivat koko alueella ja kenttäjohto huo leh tii palvelusopimuksen toteutumisesta alueella. Ensihoidon tuottajina ovat sekä ensihoitokeskus että pelastuslaitos. Eh do tuk sen mukaan ensihoitokeskukseen sijoittuisivat hoitotason ja vaa ti van hoitotason henkilöstö ja pelastuslaitokselle perustason hen kilös tö sekä pelastajat, jotka tekevät työtä myös ensihoidossa. Palvelutasopäätöksessä ei päätetä kustannusten kuntajaosta. Koska kus tan nus ten ja ko on oleellinen osa ensihoitojärjestelmää, sisältää lausun to pyyn tö myös ehdotuksen kuntien maksuosuuksien uudeksi ja kope rus teek si. Maksuosuudet perustuisivat riskialueluokkiin, mikä huomioi sekä väestötiheyden että väestön sairastavuuden/palveluiden tarpeen. Kuntamaksuosuus vuodelle 2015 on yhteensä 8,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 kuntien maksuosuudet olivat 8,9 M ja vuoden 2014

18 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus toteutuma-arvio on 8,2-8,4 M. Pal ve lu so pi muk sen tavoittamisprosentteihin tämä tarkoittaa edellistä pal ve lu so pi mus ta matalampaa tasoa. Valtakunnallisesti ta voit ta mis prosen tit ovat edelleen kilpailukykyiset. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä pyytää lausuntoa ensihoidon pal ve lu ta sos ta erityisesti seuraavista asioista: 1. Hyväksyykö kunta palvelutasopäätösesityksen mukaiset tavoittamisprosentit eri riskialueluokissa? 2. Hyväksyykö kunta palvelutasopäätösesityksen mukaisen ensihoidon jär jes tä mis ta van? 3. Hyväksyykö kunta uuden ensihoidon kuntamaksuosuuden liitteen mu kai se na? (kunnanjohtaja ) Kunnanhallitus hyväksyy lausunnokseen ensihoidon palvelutasosta: 1. Nastolan kunta hyväksyy palvelutasopäätösesityksen mukaiset tavoit ta mis pro sen tit eri riskiluokissa. Perusteena se, että nykyinen pal velu ta so on selvästi ylitetty ja esitetyillä tavoittamisprosenteilla voidaan yllä pi tää riittävän turvallista ja nykyistä taloudellisempaa ensihoitoa Päijät-Hä mees sä. 2. Nastolan kunta näkee tällä hetkellä parhaimmaksi ensihoidon jär jestä mis ta vak si ensihoitokeskuksen ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kump pa nuu den niin toteutettuna, että ensihoitokeskuksella on vastuu lää kä ri, kenttäjohto ja yksi vaativan hoidon ensihoitoyksikkö. Pe las tuslai tos hoitaa hoitajan ja pelastajan käsittävien ensihoitoyksikköjen toimin nan koko alueella. Järjestelyissä on myös mahdollistettava toi minta-alu een reuna-alueilla alihankinta yksityisiltä ensihoidon toimijoilta. Kaksi nykyistä vaativan hoidon yksikköä (eteläinen alue/orimattila ja poh joi nen alue/heinola) voidaan muuttaa päiväaikaisiksi hoitajan ja pelas ta jan yksiköiksi koska niiden käyttöaste on ollut ensihoitotehtävien osal ta alhainen. Ensihoidon yksiköiden nykyistä tiiviimpää integrointia ko ti sai raan hoi toon pidetään hyvänä kehittää, huomioiden kuitenkin yksi köi den pääasiallinen tehtävä ensihoidossa. Koska en si hoi to kes kuksen vastuualueena ei ole järjestää perinteistä kotisairaanhoitoa, tulee en si hoi to yk si köi den käytöstä kotisairaanhoidossa tehdä sopimus perus ter vey den huol los ta vastaavien tahojen kanssa ja ensihoitoon kuu lumat to man kotisairaanhoidon kustannuksia ei voi sisällyttää kunnilta perit tä viin ensihoidon kustannusosuuksiin. Kotisairaanhoitoon liittyvä so-

19 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus pi mus on yhtä hyvin tehtävissä niin ensihoitokeskuksen kuin pe las tuslai tok sen ja perusterveydenhuollosta vastaavien tahojen välillä. Siirtokuljetusten osalta on tarkoituksenmukaista harkita myös kul je tusten kilpailuttamista. 3. Nastolan kunta katsoo, että ensihoidon kokonaiskustannuksia tulee alen taa niin, että kuntien maksuosuudet ovat vuositasolla vähintään 10 prosenttia ny kyis tä alhaisemmat ja vuonna 2015 enintään 8,0 miljoonaa euroa. Kun tien maksuosuuksien alentamiseksi tulee tehdä ensihoidon jär jes tä mi seen liittyviä toiminnallisia muutoksia sekä selvittää kela kor vaus osuu den nostamismahdollisuus nykyisestä tasosta. Nastolan kunta hyväksyy uuden esitetyn kuntien maksuosuuksien ja kope rus teen, joka pohjautuu toiminta-alueen jakoon riskiluokkiin. Perusturvalautakunta puoltaa edellä esitettyä ehdotusta. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäsen Jenna Koskelo oli esteellisenä poissa kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 20:45-20:49.

20 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lausunto, asemakaava ja asemakaavan muutos A-2528, Lahden kaupunki 924/07.071/2014 Tekninen lautakunta Asian valmistelija: kaavoitusarkkitehti Lahden kaupungin maankäyttö pyytää lausuntoa asemakaava- ja asema kaa van muutosluonnoksesta A-2528, joka koskee Kujalan työ paikka-aluet ta. Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa Lahden yleis kaavan mukaisen työpaikka-allueen toteutus. Kaavoitustyössä on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja alueen maankäytöksi. Li säk si tutkittiin uuden, rakennettavan Kujalankadun osuuden siir tomah dol li suut ta itään päin. Vaihtoehdoissa esitettiin eri maan käyt tö vaihto eh dot 1) teollisuuskäyttö siten, että entisen Kujalan maa ta losuop pi laitok sen kampusalue suojeltaisiin, 2) kaupallinen alue, tontit kahdelle vähit täis kau pan suuryksikölle, 3) logistiikka-alue. Esitys: (kaavoitusarkkitehti) Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle annettavaksi lau sun nok si seuraavaa: Nastolan kunnan kaavoitus pitää Kujalan työpaikka-alueelle kaa va luonnok ses sa esitettyä maankäyttöä hyvin perusteltuna. Vaihtoehdoista logis tii kan alue hyödyntää parhaiten valtateiden risteysalueen eri tyis luonteen palvellen koko kaupunkiseutua. Uuden kaupallisen alueen avausta ei pidetä toivottavana, koska kaupan palvelurakenne on jo nyt Lahden seudulla hajanainen. (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy kaavoitusarkkitehdin esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus 177 (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää lausuntonaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Katri Kuivalainen, puh ,

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 5/2015 120. Tekninen lautakunta. Aika 24.06.2015 klo 17:00-18.52. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 5/2015 120. Tekninen lautakunta. Aika 24.06.2015 klo 17:00-18.52. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 5/2015 120 Tekninen lautakunta Aika 24.06.2015 klo 17:00-18.52 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Tiedoksi saatettavat asiat 122 45 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 Kunnanhallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 14:00-17:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 28.05.2015 klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo 16.50-17.00 ja 17.10-17.20 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka

Lisätiedot