Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero Vuoden 2015 talousarvioehdotus, taloussuunnitelma ja investointiohjelma Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteutuminen 1-9/ Talous- ja toimintakatsaus 1-9/ Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n osavuosikatsaus 1-9/ Päijät-Hämeen koulutuskonsernin osavuosikatsaus 1-9/ Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän osavuosikatsaus 1-9/ LADECin vuoden 2015 kuntarahaosuus Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu Lausunto ensihoidon palvelutasopäätöksestä Lausunto, asemakaava ja asemakaavan muutos A-2528, Lahden kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos, Ihanaistenrinne, N Lausunto, Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma Kauppakirja, Pekonen Kuntalaisaloite vanhan paloaseman säilyttämiseksi harjoitustilakäytössä Tiedoksi saatettavat asiat Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätöksestä

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-21:55 Osallistujat Läsnä Savurinne Reijo puheenjohtaja Hassinen Sirpa jäsen Kaitainen Marja jäsen Karjalainen Pasi jäsen Koskelainen Jorma jäsen Koskelo Jenna jäsen Laakso Jetta jäsen Niemi Harri jäsen Rahkonen Hannu jäsen Reinikka Sami jäsen Siltanen Riitta jäsen Oksanen Reijo valtuuston puheenjohtaja Laine Raimo valtuuston I varapuheenjohtaja Suhonen Virpi valtuuston II varapuheenjohtaja Syyrakki Pauli kunnanjohtaja/esittelijä Mikkola Lotta hallintojohtaja/pöytäkirja npitäjä Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Reijo Savurinne Lotta Mikkola Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Sirpa Hassinen Pöytäkirja Nastolassa yleisesti nähtävillä Irmeli Kosonen toimistosihteeri Marja Kaitainen

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero Kunnanhallitus 167 Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n (1263/2001) mu kaan kunnan tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään verovuotta edel tä vän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Jos ilmoitusta ei tehdä, verohallinto soveltaa ennakkoperinnässä edel lisen vuoden tuloveroprosenttia. Tuloveroprosentti on ilmoitettava neljän nes pro sent ti yk si kön tarkkuudella. Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001) mukaan kun nan valtuus to päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa sää det ty jen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Vuoden 2015 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seu raavat: Kunnanvaltuusto määrää: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 % - vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,32-0,75 % Lisäksi kunnanvaltuusto voi määrätä: - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00 % - muiden asuinrakennusten kuin vakituisen asuinrakennusten ve ro prosent ti voidaan määrätä 0,60-1,35 % vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 % korkeampi kuin vakituisen asuin rakennuksen veroprosentti - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 % - voimalaitosten veroprosentti 0,60-2,85 % Nastolan kunnan kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2014 seuraavat: a. yleinen 1,25 b. vakituinen asuinrakennus 0,55 c. muu kuin vakinainen asuinrakennus 1,15 d. yleishyödyllisten yhteisöjen yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60 e. rakentamaton rakennuspaikka (ei vahvisteta erillistä prosenttia eli nou da te taan yleistä). Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin nostaminen 0,55 %:sta 0,65 %:in, jolloin muun kuin vakinaisen asuinrakennuksen ve ro pro sentti nousee 1,15 %:sta 1,25 %:in ja yleisen kiinteistöveroprosentin nos tami nen 1,25 %:sta 1,35 %:in on vaikutukseltaan noin euroa. Nastolan kunnan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2012 saakka 20,50. Yhden prosenttiyksikön korotuksen vaikutus kunnan verotuloihin on noin 2 miljoonaa euroa. Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisverojen tilitysten kasvu tulee olemaan varsin matalalla tasolla. Työllisyystilanteen jatkuminen to den näköi ses ti varsin heikkona vaikuttaa myös tuloverojen toteutumiseen.

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2015 tu lo ve ro pro sentik si vahvistetaan 20,50 %. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se määrää kiin teis tö ve ro prosen tit vuodelle 2015 seuraavasti: a. yleinen 1,35 b. vakituinen asuinrakennus 0,65 c. muu kuin vakinainen asuinrakennus 1,25 d. yleishyödyllisten yhteisöjen yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60 e. rakentamaton rakennuspaikka (ei vahvisteta erillistä prosenttia eli nou da te taan yleistä). Käydyn keskustelun aikana hallituksen jäsen Marja Kaitainen esitti, että tuloveroprosenttia nostetaan 0,25 prosenttiyksikköä ja kiin teis tö veroa ei nosteta. Hallituksen jäsenet Riitta Siltanen, Harri Niemi ja Sirpa Has si nen kannattivat Kaitaisen esitystä. Hallituksen jäsen Pasi Karjalainen esitti, että veroja ei nosteta lainkaan vuo del le Hallituksen jäsen Jetta Laakso kannatti Karjalaisen esitys tä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selostuksen kes kus te lun kuluessa tehdyistä esityksistä, mikä hyväksyttiin ja totesi, et tä on suoritettava äänestys, koska oli tehty kunnanjohtajan eh do tukses ta poikkeavia kannatettuja esityksiä. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi ni men huu to ää nes tykse nä ja äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja esitti, että ensin vas takkain ovat kauimpana kunnanjohtajan esityksestä olevat esitykset eli Kai tai sen ja Karjalaisen esitykset ja seuraavana vastakkain on näistä voit ta nut esitys ja kunnanjohtajan esitys. Kunnanhallitus hyväksyi tämän äänestysjärjestykseksi. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: ne jotka kan nat ta vat Kaitaisen esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Kar ja lai sen esitystä äänestävät "ei". Suoritetussa ni men huu to ää nes tykses sä "jaa" äänestivät Hassinen, Kaitainen, Koskelainen, Koskelo, Niemi, Rahkonen, Reinikka ja Siltanen, "ei" äänestivät Karjalainen, Laakso ja Savurinne. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: ne jotka kan nat ta vat kunnanjohtajan esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannat ta vat Kaitaisen esitystä äänestävät "ei". Suoritetussa ni men huu toää nes tyk ses sä "jaa" äänestivät Karjalainen, Laakso ja Savurinne, "ei" ää nes ti vät Hassinen, Kaitainen, Koskelainen, Koskelo, Niemi, Rah konen, Reinikka ja Siltanen. Puheenjohtaja totesi hallituksen päättäneen äänestyksen jälkeen hyväk syä päätökseksi hallituksen jäsen Kaitaisen tekemän ehdotuksen.

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Lisätietoja: kunnanjohtaja Pauli Syyrakki, puh , pau

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvioehdotus, taloussuunnitelma ja investointiohjelma Kunnanhallitus Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväk sy mi sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös ta lous suunni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on talous suun ni tel man ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään nel jän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laa ti misvuo den taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä ka te taan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät mää rära hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Mää rä ra ha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talous ar vios sa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja ra hoi tus osa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous ar viota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus käsittelee talousarvioehdotusta seminaarissa Kunnanhallitukselle esitettiin kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy kunnanjohtajan eh do tuk sen vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuo sille Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Pasi Karjalainen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 9:22. Lisätietoja: hallintojohtaja Lotta Mikkola, puh , lot Kunnanhallitus 168 (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy pöytäkirjan

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus liitteenä nro 2/ olevan ehdotuksen vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19:44-19:55.

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteutuminen 1-9/2014 Kunnanhallitus 169 Kunnanhallitus hyväksyi käyttösuunnitelmansa vuodelle Valtuuston hyväksymien talouden ta sa pai not ta mis toi men pitei den myötä kunnanhallituksen käyttötalouden määrärahoja vä hen nettiin euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden. Kunnanhallitus hy väk syi muutetun käyttösuunnitelman Kunnanhallituksen alaisten tehtäväalueiden menojen toteutumisaste on syyskuun loppuun mennessä 73,1 % ja tulojen 64,8 %. In ves tointien osalta menojen toteutuma on 11,0 % ja tulojen 12,8 %. Esitetään talousarvion käyttötalouden ja investointien toteutumisraportti ajal ta (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanhallituksen alaisten teh tävä aluei den käyttösuunnitelman toteutumisen ajalta Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Lotta Mikkola, puh , lot

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Talous- ja toimintakatsaus 1-9/2014 Kunnanhallitus 170 Vuoden 2014 talousarvio on laadittu niin, että vuosikate on 4,6 mil joonaa euroa. Vuosikate kattaa 100,2 % poistoista. Tilikausi on euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat 15,5 miljoo naa euroa ja toimintakulut 82,8 miljoonaa euroa toimintakatteen muo dos tues sa näin 67,3 miljoonaksi euroksi, missä laskua vuoden 2013 toteutuneeseen toimintakatteeseen on noin 1,3 miljoonaa euroa eli 1,9 %. Valtuusto päätti talouden tasapainottamistoimenpiteistä käyt tö ta lou den osalta ja hyväksyttiin sosiaali- ja ter veys pal velu jen osalta lisämääräraha 1,1 miljoonaa euroa. Muutosten jälkeen vuo si ka te on 4,9 miljoonaa euroa. Vuosikate kattaa 106,3 % poistoista. Ti li kau si on euroa ylijäämäinen. Muutetun talousarvion mu kaiset toimintatuotot ovat 15,5 miljoonaa euroa ja toimintakulut 82,5 miljoo naa euroa toimintakatteen muodostuessa näin 67,0 miljoonaksi eurok si. Kolmannen neljänneksen toimintatuotot olivat noin 11,3 miljoonaa euroa, kun edellisen vuoden vastaavassa ajankohdassa tuotot olivat noin euroa enemmän. Tuottojen toteutumisprosentti on 73,1 %. Toi min ta ku lu jen toteutuma oli 73,9 %. Toimintakulujen osalta kulutus oli noin euroa enemmän kuin edellisenä vuonna ollen to teu tuma pro sen til taan 0,9 %-yksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Talousarvion mukainen verotuloarvio on 53,3 miljoonaa euroa ja to teutu ma pro sent ti on 79,9 %, joka on 0,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntaliiton ennusteen mukaan verotulot jää nevät tänä vuonna hieman alle arvion. Valtionosuusarvio on 19,3 mil joonaa euroa, päätösten mukaan Nastolan kunnalle maksetaan noin euroa vähemmän valtionosuuksia tänä vuonna kuin ta lous ar vioon on arvioitu. Summa on noin suurempi kuin vuoden 2013 to teu tu ma. Valtionosuuksien toteutumaprosentti kolmannen nel jän neksen aikana on 74,9 %. Investointimenot ovat alkuperäisen talousarvion mukaan 10,8 mil joonaa euroa. Syyskuun loppuun mennessä tehtyjen ta lous ar vio muu tosten jälkeen määrärahat investointeihin ovat yhteensä 11,2 miljoonaa eu roa ja toteutuma on noin 59 %. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talous- ja toimintakatsauksen toteu tu mi sen 1-9/2014 sekä päättää mahdollisista lisätoimenpiteistä. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Lotta Mikkola, puh , lot

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n osavuosikatsaus 1-9/2014 Kunnanhallitus 171 Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy on toimittanut jäsenkunnille osavuo si kat sauk sen yhtiön taloudesta ja toiminnasta ajanjaksolta 1-9/2014. Kunnanhallitus käsittelee Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n osa vuosi kat sauk sen, joka on toimitettu kokousedustajille. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee annetun osavuosikatsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin osavuosikatsaus 1-9/2014 Kunnanhallitus 172 Päijät-Hämeen koulutuskonserni on toimittanut jäsenkunnille osa vuo sikat sauk sen yhtymän taloudesta ja toiminnasta ajanjaksolta 1-9/2014. Kunnanhallitus käsittelee Päijät-Hämeen koulutuskonsernin osa vuo sikat sauk sen, joka on toimitettu ko kous edus ta jil le. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee annetun osavuosikatsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän osavuosikatsaus 1-9/2014 Kunnanhallitus 173 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on toi mit tanut jäsenkunnille osavuosikatsauksen yhtymän taloudesta ja toi minnas ta ajanjaksolta 1-9/2014. Kunnanhallitus käsittelee Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kun ta yh ty män osavuosikatsauksen, joka on toimitettu ko kous edus ta jille. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee annetun osavuosikatsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus LADECin vuoden 2015 kuntarahaosuus Kunnanhallitus 174 LADECin rahoittajasopimuksen kohdassa 4.1. todetaan: Sopijapuolten vuo sit tai nen maksuosuus on 16 (kuusitoista) euroa asukasta kohti, pait si Lahden osalta 28 (kaksikymmentäkahdeksan) euroa asukasta koh ti edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan. Kus tan nus ke hi tyksen vaikutusta sopijapuolten maksuosuuksiin tarkastellaan ne li vuo tiskau sit tain. Nastolan kunnan osuus vuonna 2015 on esityksen mukaan eu roa. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ehdottaa, että ra hoit ta ja so pi muskun nat tekevät päätöksen vuonna 2015 LADECille osoitettavasta kunta ra has ta. Kuntarahaosuustiedot on toimitettu kokousedustajille. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn kuntarahaosuuden Nastolan kunnan osal ta. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu Kunnanhallitus 175 Sivistystoimen palveluverkkoselvityksien pohjalta on valtuuston päättämien linjausten mukaisesti edetty tilojen peruskorjausja uudisrakennushankkeisiin valitun D-vaihtoehdon mukaisesti. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus on alustavasti ajoitettu vuosille Palveluverkon muutokset sisältävät neljä erillistä hanketta: Vil läh teen koulun, Rakokiven koulun ja Kukkasen koulun pe rus kor jaukset ja laajennukset sekä Kanervan koulun peruskorjauksen päi vä hoidon tarpeisiin soveltuvaksi. Hankkeita koordinoimaan on nimetty työryhmä, jossa on mukana sekä luot ta mus hen ki löi tä että viranhaltijoita. Rakokiven koulun hankkeen suunnittelu on käynnistetty osana pal ve luverk ko rat kai su ja välittömästi valtuuston käsittelyn jälkeen, mutta siten, et tä Villähteen hanketta laajennuksen osalta lähdettiin toteuttamaan kii reel li sem pä nä, jotta saadaan turvattua päivähoitopaikkojen li sää minen ja lisääntyneen oppilasmäärän tarpeet läntiseen Nastolaan. Rakokiven hankkeen aikataulu on vaiheistettu siten, että to teu tus suunnit te lu tapahtuisi vuonna 2015 ja toteutus vuonna 2016 ja Hanke si säl tyy osaksi kunnan investointisuunnitelmaa, jossa määritellään tarkem min hankkeen toteutusaikataulu suhteessa Villähteen hankkeen to teu tu mi seen. Kunnan investointisuunnitelma hyväksytään ta lous arvion käsittelyn yhteydessä. Hankesuunnitelma on tehty sivistyspalvelujen, tilapalvelujen ja tek nisten palvelujen yhteistyönä. Suunnitelman tekoa on ohjannut han ke työryh mä, johon kuuluvat sivistyslautakunnan puheenjohtaja Marko Var jonen (pj.), teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kari Känkänen (vpj.), kun nan hal li tuk sen edustaja Jetta Laakso sekä seuraavat viranhaltijat: ti la pal ve lu in si nöö ri Pirkko Puttonen, päivähoidon johtaja Leena Miet tinen, kaavasuunnittelija (hankesuunnittelija) Pauli Lindström, siivous- ja ruo ka huol to pääl lik kö Pirjo Grenman, rehtori Susanna Kulonen, luo kanopet ta ja (henkilöstön edustaja) Sannamari Heinonen ja si vis tys toi menjoh ta ja Jaana Suvisilta. Ryhmä sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Mer ja Kangaskolkka-Rautio. Sivistystoimen palveluverkkoselvityksen yhteydessä Rakokiven koulua kos kien on tehty tarveselvitys, jota on tarkennettu hankesuunnittelun ede tes sä. Rakokiven koulun rehtori Susanna Kulonen on yhdessä koulun henkilöstön kanssa täydentänyt ja tarkentanut tilatarpeita ja han kesel vi tys tä. Sen pohjalta on laadittu myös uudistettu tilaluettelo, joka kattaa ensisijaisesti tulevan uudisrakennuksen tilatarpeet. Hankesuunnitelma sisältää tämän lisäksi selvitykset mm. han kin ta tavas ta, laatuvaatimuksista, rakennuspaikasta, vaikutuksista käyt tö ta lou-

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus teen, rahoitussuunnitelman sekä elinkaaritarkastelun. Hanketyöryhmä esittää kantanaan, että Rakokiven osalta valitaan suun nit te lun pohjaksi vaihtoehto numero kolme: uuden koulun ra ken tami nen. Ryhmän mukaan näin turvataan mahdollisimman riskitön rakennus käyt tä jien hyvinvointia ajatellen. Samalla saadaan tilatehokkuuden para ne mi sen myötä rakennuksen käyttökustannukset kohtuullistettua sekä energiatehokkuutta parannettua. Rakentamisen aikainen väistö toteutuksen ja kulujen osalta on tämän vaih to eh don kohdalla yksikertainen ja edullinen, sillä oppilaat voivat jatkaa vanhassa koulussa koko rakentamisen ajan. Uusi koulu mahdollistaa uudenlaisen pedagogiikan toteuttamisen täysin uusien tilaratkaisuiden myötä. Uuden koulun rakentaminen tuo selkeästi myös toiminnallisiin kuluihin hel po tus ta nykytilanteeseen verrattuna. Hankesuunnitelma liitteineen on liitteenä. Sivistyslautakunta on käsitellyt hankesuunnitelman kokouksessaan Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Rako ki ven koulun hankesuunnitelman työryhmän esityksen mukaan vaihto eh don kolme toteuttamisen osalta kannattaen kokonaan uuden koulun rakentamista saatujen selvitysten perusteella. Tekninen lautakunta käsitteli hankesuunnitelman kokouksessaan Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittää lausun to naan kunnanhallitukselle ja valtuustolle seuraavaa: - lautakunta toteaa, että hankesuunnitelma on selkeä sivistyspalvelujen toi min nal li ses ta ja myös tilahallinnallisesta näkökulmasta - hankesuunnitelma ei tuo riittävästi selkoa yhdyskuntarakenteellisesta vai ku tuk ses ta kokonaisratkaisuun ja täten myös kunnan ko ko nais ta lou den osalta pitkällä aikavälillä - Rakokiven koulun hankesuunnitelman sisältöä ei lukita vielä val - tuus ton marraskuun 2014 kokouksessa - talousarvioehdotuksen 2015 mukaan Rakokiven kouluprojektin ra - ken nus työ on ohjelmassa kunnan taloustilanteen takia vasta vuoden 2016 puo lel la, mikä mahdollistaa täsmentäviä tutkimuksia ja suunnittelua koh tei den peruskorjausasteen tarkentamiseksi sekä yh dys kun ta ra ken teen vaikutusten merkityksen mukaan ottamisen kokonaisuuden ar vioin tiin - riittävän suunnitteluajan varmistamiseksi hankesuunnitelma on kui ten kin vahvistettava viimeistään maaliskuun 2015 aikana - riskianalyysit eri toteutusvaihtoehdoille - valtuusto päättää selvittää vaihtoehtoja D-vaihtoehdon osalta laa - jem min kuin yhden toimipisteen osalta (kunnanjohtaja) Huomioiden sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus kun nan hal li tus esittää valtuustolle, että se päättää: 1. Rakokiven koulun hankesuunnitelmassa on neljä vaihtoehtoa. Kai - kis sa vaihtoehdoissa on osa tai kokonaan uudisrakentamista. 2. Uudisrakentamisen laajuuteen vaikuttaa, kuinka olemassa olevaa ra ken nus kan taa voidaan ja on tarkoituksenmukaista hyödyntää var hais kas va tuk sen, esiopetuksen ja perusopetuksen tarpeisiin. 3. Koska hankesuunnittelun yhteydessä ei ole ollut käytettävissä riit - tä vän yksityiskohtaisia tietoja ja suunnitelmia pe rus kor jaus kus tan nus ten arvioimiseksi, tilapalvelun tulee teettää Rakokiven koulusta, Kaner van koulusta ja Männistön koulusta täydentäviä kuntotutkimuksia ja nii den perusteella tehdyt peruskorjaussuunnitelmat ja kustannusarviot. Näi tä tutkimuksia ja suunnitelmia voidaan hyödyntää myös Kanervan kou lun ja Männistön koulun mahdollisen muun tulevan käyt tö tar koi tuk sen suunnittelussa. Nämä selvitykset, suunnitelmat ja kustannusarviot tu lee olla käytettävissä mennessä. 4. Valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, sivistyslautakunnan ja tek ni sen lautakunnan jäsenille järjestetään helmikuussa 2015 se mi naa ri, jossa käsitellään Rakokiven koulun ja koko taajamaalueen itäi sen osan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alakou lu pe rus ope tuk sen järjestämistä ja järjestämisen vaikutusta ao. toimialan, tilahallinnan ja yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta. 5. Valtuusto päättää Rakokiven hankesuunnitelmasta men nes sä. Rakokiven koulun suunnittelu aloitetaan kesäkuussa 2015 ja tilojen toteuttaminen kesällä Käydyn keskustelun aikana hallituksen jäsen Jetta Laakso esitti, että esi te tään valtuustolle päätettäväksi, että edetään sivistyslautakunnan hyväksymän hankesuunnitelman pohjalta, joka täysin pohjau tuu valtuuston tekemään päätökseen palveluverkosta. Hal li tuk sen jäsenet Pasi Karjalainen, Riitta Siltanen, Hannu Rahkonen ja Jenna Koskelo kan nat ti vat Laak son esitystä. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi ni men huu to ää nes tykse nä ja äänestysjärjestykseksi seuraavaa: ne jotka kannattavat kunnan joh ta jan ehdotuksen hyväksymistä äänestävät "jaa" ja ne, jotka kan nat ta vat hallituksen jäsen Laakson esitystä äänestävät "ei". Esitys hy väk syt tiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä "jaa" äänesti Savurinne, "ei" ää nes ti vät Hassinen, Kaitainen, Karjalainen, Koskelainen, Koskelo, Laak so, Niemi, Rahkonen, Reinikka ja Siltanen. Puheenjohtaja to te si hal li tuk sen päättäneen äänestyksen jälkeen hyväksyä pää tök sek si halli tuk sen jäsen Laakson tekemän ehdotuksen.

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Lausunto ensihoidon palvelutasopäätöksestä Kunnanhallitus 176 Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja STM:n asetus ensihoitopalveluista (340/2011) siirsivät ensihoidon järjestämisvastuun sairaanhoitopiireille vuo den 2013 alusta lähtien. Aiemmin kuntien järjestämisvastuulla ollut sai raan kul je tus muuttui ensihoidoksi. Palvelu pitää tuottaa kaikille sairaan hoi to pii rin asukkaille yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti. En si hoi tojär jes tel mä pitää liittää osaksi terveydenhuollon muuta toimintaa ja osak si päivystyspalveluja. Laissa ja asetuksessa säädetään, että sairaan hoi to pii rin kuntayhtymä vahvistaa ensihoitopalvelun pal ve lu ta sopää tök ses sä. Päijät-Hämeen sosiaali- ja atereydenhuollon kun ta yh tymän valtuusto vahvisti ensimmäisen palvelutasopäätöksen vuonna Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä pyytää kuntien lausuntoa ensi hoi don palvelutasopäätöksestä vuodelle Lausunnot pyydetään mennessä. Ensihoidon palvelutasopäätöksen lähtökohtana on turvata laadukas ja mah dol li sim man tasa-arvoinen ensihoitopalvelu Päijät-Hämeen so si aali- ja terveysyhtymän alueella. Saman riskialueluokan asukkaille tulee tuot taa samantasoiset ensihoitopalvelut. Ehdotuksessa sai raan hoi to piirin alue on jaet tu viiteen riskiluokka-alueeseen sen mukaisesti kuinka pal jon en si hoi don tehtäviä neliökilometrin alueelle kohdistuu. Samassa ris ki luo kas sa on taattava samantasoinen tavoittamisprosentti kii reel lisen en si hoi don tehtävissä. Järjestämisen osalta ehdotuksessa esitetään, että vuosina 2013 ja 2014 aloitettua ensihoitokeskuksen ja pelastuslaitoksen kumppanuutta jat ke taan tuottavuutta edistävin muutoksin. Järjestämisvastuu on kunta yh ty män ensihoitokeskuksella, jossa toimii myös kenttäjohto sekä vaa ti va ensihoito. Alueella toimii 10 ympärivuorokautista ja 10 osa-aikais ta ensihoitoyksikköä. Yksiköt toimivat koko alueella ja kenttäjohto huo leh tii palvelusopimuksen toteutumisesta alueella. Ensihoidon tuottajina ovat sekä ensihoitokeskus että pelastuslaitos. Eh do tuk sen mukaan ensihoitokeskukseen sijoittuisivat hoitotason ja vaa ti van hoitotason henkilöstö ja pelastuslaitokselle perustason hen kilös tö sekä pelastajat, jotka tekevät työtä myös ensihoidossa. Palvelutasopäätöksessä ei päätetä kustannusten kuntajaosta. Koska kus tan nus ten ja ko on oleellinen osa ensihoitojärjestelmää, sisältää lausun to pyyn tö myös ehdotuksen kuntien maksuosuuksien uudeksi ja kope rus teek si. Maksuosuudet perustuisivat riskialueluokkiin, mikä huomioi sekä väestötiheyden että väestön sairastavuuden/palveluiden tarpeen. Kuntamaksuosuus vuodelle 2015 on yhteensä 8,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 kuntien maksuosuudet olivat 8,9 M ja vuoden 2014

18 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus toteutuma-arvio on 8,2-8,4 M. Pal ve lu so pi muk sen tavoittamisprosentteihin tämä tarkoittaa edellistä pal ve lu so pi mus ta matalampaa tasoa. Valtakunnallisesti ta voit ta mis prosen tit ovat edelleen kilpailukykyiset. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä pyytää lausuntoa ensihoidon pal ve lu ta sos ta erityisesti seuraavista asioista: 1. Hyväksyykö kunta palvelutasopäätösesityksen mukaiset tavoittamisprosentit eri riskialueluokissa? 2. Hyväksyykö kunta palvelutasopäätösesityksen mukaisen ensihoidon jär jes tä mis ta van? 3. Hyväksyykö kunta uuden ensihoidon kuntamaksuosuuden liitteen mu kai se na? (kunnanjohtaja ) Kunnanhallitus hyväksyy lausunnokseen ensihoidon palvelutasosta: 1. Nastolan kunta hyväksyy palvelutasopäätösesityksen mukaiset tavoit ta mis pro sen tit eri riskiluokissa. Perusteena se, että nykyinen pal velu ta so on selvästi ylitetty ja esitetyillä tavoittamisprosenteilla voidaan yllä pi tää riittävän turvallista ja nykyistä taloudellisempaa ensihoitoa Päijät-Hä mees sä. 2. Nastolan kunta näkee tällä hetkellä parhaimmaksi ensihoidon jär jestä mis ta vak si ensihoitokeskuksen ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kump pa nuu den niin toteutettuna, että ensihoitokeskuksella on vastuu lää kä ri, kenttäjohto ja yksi vaativan hoidon ensihoitoyksikkö. Pe las tuslai tos hoitaa hoitajan ja pelastajan käsittävien ensihoitoyksikköjen toimin nan koko alueella. Järjestelyissä on myös mahdollistettava toi minta-alu een reuna-alueilla alihankinta yksityisiltä ensihoidon toimijoilta. Kaksi nykyistä vaativan hoidon yksikköä (eteläinen alue/orimattila ja poh joi nen alue/heinola) voidaan muuttaa päiväaikaisiksi hoitajan ja pelas ta jan yksiköiksi koska niiden käyttöaste on ollut ensihoitotehtävien osal ta alhainen. Ensihoidon yksiköiden nykyistä tiiviimpää integrointia ko ti sai raan hoi toon pidetään hyvänä kehittää, huomioiden kuitenkin yksi köi den pääasiallinen tehtävä ensihoidossa. Koska en si hoi to kes kuksen vastuualueena ei ole järjestää perinteistä kotisairaanhoitoa, tulee en si hoi to yk si köi den käytöstä kotisairaanhoidossa tehdä sopimus perus ter vey den huol los ta vastaavien tahojen kanssa ja ensihoitoon kuu lumat to man kotisairaanhoidon kustannuksia ei voi sisällyttää kunnilta perit tä viin ensihoidon kustannusosuuksiin. Kotisairaanhoitoon liittyvä so-

19 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus pi mus on yhtä hyvin tehtävissä niin ensihoitokeskuksen kuin pe las tuslai tok sen ja perusterveydenhuollosta vastaavien tahojen välillä. Siirtokuljetusten osalta on tarkoituksenmukaista harkita myös kul je tusten kilpailuttamista. 3. Nastolan kunta katsoo, että ensihoidon kokonaiskustannuksia tulee alen taa niin, että kuntien maksuosuudet ovat vuositasolla vähintään 10 prosenttia ny kyis tä alhaisemmat ja vuonna 2015 enintään 8,0 miljoonaa euroa. Kun tien maksuosuuksien alentamiseksi tulee tehdä ensihoidon jär jes tä mi seen liittyviä toiminnallisia muutoksia sekä selvittää kela kor vaus osuu den nostamismahdollisuus nykyisestä tasosta. Nastolan kunta hyväksyy uuden esitetyn kuntien maksuosuuksien ja kope rus teen, joka pohjautuu toiminta-alueen jakoon riskiluokkiin. Perusturvalautakunta puoltaa edellä esitettyä ehdotusta. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäsen Jenna Koskelo oli esteellisenä poissa kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 20:45-20:49.

20 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lausunto, asemakaava ja asemakaavan muutos A-2528, Lahden kaupunki 924/07.071/2014 Tekninen lautakunta Asian valmistelija: kaavoitusarkkitehti Lahden kaupungin maankäyttö pyytää lausuntoa asemakaava- ja asema kaa van muutosluonnoksesta A-2528, joka koskee Kujalan työ paikka-aluet ta. Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa Lahden yleis kaavan mukaisen työpaikka-allueen toteutus. Kaavoitustyössä on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja alueen maankäytöksi. Li säk si tutkittiin uuden, rakennettavan Kujalankadun osuuden siir tomah dol li suut ta itään päin. Vaihtoehdoissa esitettiin eri maan käyt tö vaihto eh dot 1) teollisuuskäyttö siten, että entisen Kujalan maa ta losuop pi laitok sen kampusalue suojeltaisiin, 2) kaupallinen alue, tontit kahdelle vähit täis kau pan suuryksikölle, 3) logistiikka-alue. Esitys: (kaavoitusarkkitehti) Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle annettavaksi lau sun nok si seuraavaa: Nastolan kunnan kaavoitus pitää Kujalan työpaikka-alueelle kaa va luonnok ses sa esitettyä maankäyttöä hyvin perusteltuna. Vaihtoehdoista logis tii kan alue hyödyntää parhaiten valtateiden risteysalueen eri tyis luonteen palvellen koko kaupunkiseutua. Uuden kaupallisen alueen avausta ei pidetä toivottavana, koska kaupan palvelurakenne on jo nyt Lahden seudulla hajanainen. (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy kaavoitusarkkitehdin esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus 177 (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää lausuntonaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Katri Kuivalainen, puh ,

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10.

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10. Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013 Kunnanhallitus 27.10.2014 175 Sivistystoimen palveluverkkoselvityksien pohjalta on valtuuston 27.1.2014

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Jukka-Matti Jäppinen

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Jukka-Matti Jäppinen Kunnanhallitus 37 16.03.2015 Kauppakirja, Jäppinen Kunnanhallitus 37 Nastolan kunnan ja Jukka-Matti Jäppisen kesken on laadittu seu raavan sisältöinen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Asemakaavan laatiminen on Nastolan kunnan kaavoitusohjelmassa vuon na 2009 aloitettavana hankkeena.

Asemakaavan laatiminen on Nastolan kunnan kaavoitusohjelmassa vuon na 2009 aloitettavana hankkeena. Tekninen lautakunta 92 21.10.2014 Kunnanhallitus 178 27.10.2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos, Ihanaistenrinne, N074 474/40.401/2013 340/40.401/2009 Tekninen lautakunta 15.09.2009 60 Maankäyttöpäällikkö

Lisätiedot

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola Kunnanhallitus 205 08.12.2014 Kauppakirja, Relander 967/41.411/2014 Kunnanhallitus 205 Pär-Gustaf Relanderin ja Nastolan kunnan kesken on 27.11.2014 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen kauppakirja.

Lisätiedot

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola Kunnanhallitus 203 08.12.2014 Kauppakirja, Relander 967/41.411/2014 Kunnanhallitus 203 Pär-Gustaf Relanderin ja Nastolan kunnan kesken on 27.11.2014 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen kauppakirja.

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Tuomas Petteri Hietala

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Tuomas Petteri Hietala Kunnanhallitus 70 30.03.2015 Kunnanhallitus 108 01.06.2015 Kauppakirja, Hietala 742/41.411/2014 Kunnanhallitus 30.03.2015 70 Nastolan kunnan ja Tuomas Hietalan kesken on laadittu seuraavan si säl töi nen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

Otsikko Sivu 39 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 140 40 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2013

Otsikko Sivu 39 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 140 40 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2013 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/2014 137 Valtuusto Aika 10.11.2014 klo 17:00-20:31 Paikka Nastolan kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 39 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 140 40 Selvitys

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Lausunto ensihoidon palvelutasopäätöksestä 446/ /2014. Kunnanhallitus 259

Kunnanhallitus Lausunto ensihoidon palvelutasopäätöksestä 446/ /2014. Kunnanhallitus 259 Kunnanhallitus 259 03.11.2014 Lausunto ensihoidon palvelutasopäätöksestä 446/05.00.00/2014 Kunnanhallitus 259 Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja STM:n asetus ensihoitopalveluista (340/2011) siirsivät ensihoidon

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016 Kh 29.08.2016 140 Valmistelija: Valmistelija:

Lisätiedot

1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos)

1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos) 1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos) Määräalan osto perustuu teknisen palveluiden lautakunnan lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X. Kauppakirja allekirjoitetaan, kun asemakaavamuutos on hyväksytty ja lainvoimainen.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 47 20.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x.

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. 1 KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015

Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 225 27.10.2014 Kaupunginhallitus 238 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 10.11.2014 Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 206/031/2014 KH 27.10.2014 225

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot