Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero Vuoden 2015 talousarvioehdotus, taloussuunnitelma ja investointiohjelma Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteutuminen 1-9/ Talous- ja toimintakatsaus 1-9/ Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n osavuosikatsaus 1-9/ Päijät-Hämeen koulutuskonsernin osavuosikatsaus 1-9/ Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän osavuosikatsaus 1-9/ LADECin vuoden 2015 kuntarahaosuus Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu Lausunto ensihoidon palvelutasopäätöksestä Lausunto, asemakaava ja asemakaavan muutos A-2528, Lahden kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos, Ihanaistenrinne, N Lausunto, Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma Kauppakirja, Pekonen Kuntalaisaloite vanhan paloaseman säilyttämiseksi harjoitustilakäytössä Tiedoksi saatettavat asiat Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätöksestä

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-21:55 Osallistujat Läsnä Savurinne Reijo puheenjohtaja Hassinen Sirpa jäsen Kaitainen Marja jäsen Karjalainen Pasi jäsen Koskelainen Jorma jäsen Koskelo Jenna jäsen Laakso Jetta jäsen Niemi Harri jäsen Rahkonen Hannu jäsen Reinikka Sami jäsen Siltanen Riitta jäsen Oksanen Reijo valtuuston puheenjohtaja Laine Raimo valtuuston I varapuheenjohtaja Suhonen Virpi valtuuston II varapuheenjohtaja Syyrakki Pauli kunnanjohtaja/esittelijä Mikkola Lotta hallintojohtaja/pöytäkirja npitäjä Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Reijo Savurinne Lotta Mikkola Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Sirpa Hassinen Pöytäkirja Nastolassa yleisesti nähtävillä Irmeli Kosonen toimistosihteeri Marja Kaitainen

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero Kunnanhallitus 167 Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n (1263/2001) mu kaan kunnan tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään verovuotta edel tä vän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Jos ilmoitusta ei tehdä, verohallinto soveltaa ennakkoperinnässä edel lisen vuoden tuloveroprosenttia. Tuloveroprosentti on ilmoitettava neljän nes pro sent ti yk si kön tarkkuudella. Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001) mukaan kun nan valtuus to päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa sää det ty jen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Vuoden 2015 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seu raavat: Kunnanvaltuusto määrää: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 % - vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,32-0,75 % Lisäksi kunnanvaltuusto voi määrätä: - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00 % - muiden asuinrakennusten kuin vakituisen asuinrakennusten ve ro prosent ti voidaan määrätä 0,60-1,35 % vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 % korkeampi kuin vakituisen asuin rakennuksen veroprosentti - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 % - voimalaitosten veroprosentti 0,60-2,85 % Nastolan kunnan kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2014 seuraavat: a. yleinen 1,25 b. vakituinen asuinrakennus 0,55 c. muu kuin vakinainen asuinrakennus 1,15 d. yleishyödyllisten yhteisöjen yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60 e. rakentamaton rakennuspaikka (ei vahvisteta erillistä prosenttia eli nou da te taan yleistä). Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin nostaminen 0,55 %:sta 0,65 %:in, jolloin muun kuin vakinaisen asuinrakennuksen ve ro pro sentti nousee 1,15 %:sta 1,25 %:in ja yleisen kiinteistöveroprosentin nos tami nen 1,25 %:sta 1,35 %:in on vaikutukseltaan noin euroa. Nastolan kunnan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2012 saakka 20,50. Yhden prosenttiyksikön korotuksen vaikutus kunnan verotuloihin on noin 2 miljoonaa euroa. Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisverojen tilitysten kasvu tulee olemaan varsin matalalla tasolla. Työllisyystilanteen jatkuminen to den näköi ses ti varsin heikkona vaikuttaa myös tuloverojen toteutumiseen.

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2015 tu lo ve ro pro sentik si vahvistetaan 20,50 %. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se määrää kiin teis tö ve ro prosen tit vuodelle 2015 seuraavasti: a. yleinen 1,35 b. vakituinen asuinrakennus 0,65 c. muu kuin vakinainen asuinrakennus 1,25 d. yleishyödyllisten yhteisöjen yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60 e. rakentamaton rakennuspaikka (ei vahvisteta erillistä prosenttia eli nou da te taan yleistä). Käydyn keskustelun aikana hallituksen jäsen Marja Kaitainen esitti, että tuloveroprosenttia nostetaan 0,25 prosenttiyksikköä ja kiin teis tö veroa ei nosteta. Hallituksen jäsenet Riitta Siltanen, Harri Niemi ja Sirpa Has si nen kannattivat Kaitaisen esitystä. Hallituksen jäsen Pasi Karjalainen esitti, että veroja ei nosteta lainkaan vuo del le Hallituksen jäsen Jetta Laakso kannatti Karjalaisen esitys tä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selostuksen kes kus te lun kuluessa tehdyistä esityksistä, mikä hyväksyttiin ja totesi, et tä on suoritettava äänestys, koska oli tehty kunnanjohtajan eh do tukses ta poikkeavia kannatettuja esityksiä. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi ni men huu to ää nes tykse nä ja äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja esitti, että ensin vas takkain ovat kauimpana kunnanjohtajan esityksestä olevat esitykset eli Kai tai sen ja Karjalaisen esitykset ja seuraavana vastakkain on näistä voit ta nut esitys ja kunnanjohtajan esitys. Kunnanhallitus hyväksyi tämän äänestysjärjestykseksi. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: ne jotka kan nat ta vat Kaitaisen esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Kar ja lai sen esitystä äänestävät "ei". Suoritetussa ni men huu to ää nes tykses sä "jaa" äänestivät Hassinen, Kaitainen, Koskelainen, Koskelo, Niemi, Rahkonen, Reinikka ja Siltanen, "ei" äänestivät Karjalainen, Laakso ja Savurinne. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: ne jotka kan nat ta vat kunnanjohtajan esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannat ta vat Kaitaisen esitystä äänestävät "ei". Suoritetussa ni men huu toää nes tyk ses sä "jaa" äänestivät Karjalainen, Laakso ja Savurinne, "ei" ää nes ti vät Hassinen, Kaitainen, Koskelainen, Koskelo, Niemi, Rah konen, Reinikka ja Siltanen. Puheenjohtaja totesi hallituksen päättäneen äänestyksen jälkeen hyväk syä päätökseksi hallituksen jäsen Kaitaisen tekemän ehdotuksen.

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Lisätietoja: kunnanjohtaja Pauli Syyrakki, puh , pau

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvioehdotus, taloussuunnitelma ja investointiohjelma Kunnanhallitus Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväk sy mi sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös ta lous suunni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on talous suun ni tel man ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään nel jän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laa ti misvuo den taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä ka te taan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät mää rära hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Mää rä ra ha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talous ar vios sa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja ra hoi tus osa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous ar viota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus käsittelee talousarvioehdotusta seminaarissa Kunnanhallitukselle esitettiin kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy kunnanjohtajan eh do tuk sen vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuo sille Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Pasi Karjalainen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 9:22. Lisätietoja: hallintojohtaja Lotta Mikkola, puh , lot Kunnanhallitus 168 (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy pöytäkirjan

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus liitteenä nro 2/ olevan ehdotuksen vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19:44-19:55.

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteutuminen 1-9/2014 Kunnanhallitus 169 Kunnanhallitus hyväksyi käyttösuunnitelmansa vuodelle Valtuuston hyväksymien talouden ta sa pai not ta mis toi men pitei den myötä kunnanhallituksen käyttötalouden määrärahoja vä hen nettiin euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden. Kunnanhallitus hy väk syi muutetun käyttösuunnitelman Kunnanhallituksen alaisten tehtäväalueiden menojen toteutumisaste on syyskuun loppuun mennessä 73,1 % ja tulojen 64,8 %. In ves tointien osalta menojen toteutuma on 11,0 % ja tulojen 12,8 %. Esitetään talousarvion käyttötalouden ja investointien toteutumisraportti ajal ta (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanhallituksen alaisten teh tävä aluei den käyttösuunnitelman toteutumisen ajalta Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Lotta Mikkola, puh , lot

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Talous- ja toimintakatsaus 1-9/2014 Kunnanhallitus 170 Vuoden 2014 talousarvio on laadittu niin, että vuosikate on 4,6 mil joonaa euroa. Vuosikate kattaa 100,2 % poistoista. Tilikausi on euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat 15,5 miljoo naa euroa ja toimintakulut 82,8 miljoonaa euroa toimintakatteen muo dos tues sa näin 67,3 miljoonaksi euroksi, missä laskua vuoden 2013 toteutuneeseen toimintakatteeseen on noin 1,3 miljoonaa euroa eli 1,9 %. Valtuusto päätti talouden tasapainottamistoimenpiteistä käyt tö ta lou den osalta ja hyväksyttiin sosiaali- ja ter veys pal velu jen osalta lisämääräraha 1,1 miljoonaa euroa. Muutosten jälkeen vuo si ka te on 4,9 miljoonaa euroa. Vuosikate kattaa 106,3 % poistoista. Ti li kau si on euroa ylijäämäinen. Muutetun talousarvion mu kaiset toimintatuotot ovat 15,5 miljoonaa euroa ja toimintakulut 82,5 miljoo naa euroa toimintakatteen muodostuessa näin 67,0 miljoonaksi eurok si. Kolmannen neljänneksen toimintatuotot olivat noin 11,3 miljoonaa euroa, kun edellisen vuoden vastaavassa ajankohdassa tuotot olivat noin euroa enemmän. Tuottojen toteutumisprosentti on 73,1 %. Toi min ta ku lu jen toteutuma oli 73,9 %. Toimintakulujen osalta kulutus oli noin euroa enemmän kuin edellisenä vuonna ollen to teu tuma pro sen til taan 0,9 %-yksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Talousarvion mukainen verotuloarvio on 53,3 miljoonaa euroa ja to teutu ma pro sent ti on 79,9 %, joka on 0,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntaliiton ennusteen mukaan verotulot jää nevät tänä vuonna hieman alle arvion. Valtionosuusarvio on 19,3 mil joonaa euroa, päätösten mukaan Nastolan kunnalle maksetaan noin euroa vähemmän valtionosuuksia tänä vuonna kuin ta lous ar vioon on arvioitu. Summa on noin suurempi kuin vuoden 2013 to teu tu ma. Valtionosuuksien toteutumaprosentti kolmannen nel jän neksen aikana on 74,9 %. Investointimenot ovat alkuperäisen talousarvion mukaan 10,8 mil joonaa euroa. Syyskuun loppuun mennessä tehtyjen ta lous ar vio muu tosten jälkeen määrärahat investointeihin ovat yhteensä 11,2 miljoonaa eu roa ja toteutuma on noin 59 %. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talous- ja toimintakatsauksen toteu tu mi sen 1-9/2014 sekä päättää mahdollisista lisätoimenpiteistä. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Lotta Mikkola, puh , lot

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n osavuosikatsaus 1-9/2014 Kunnanhallitus 171 Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy on toimittanut jäsenkunnille osavuo si kat sauk sen yhtiön taloudesta ja toiminnasta ajanjaksolta 1-9/2014. Kunnanhallitus käsittelee Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n osa vuosi kat sauk sen, joka on toimitettu kokousedustajille. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee annetun osavuosikatsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin osavuosikatsaus 1-9/2014 Kunnanhallitus 172 Päijät-Hämeen koulutuskonserni on toimittanut jäsenkunnille osa vuo sikat sauk sen yhtymän taloudesta ja toiminnasta ajanjaksolta 1-9/2014. Kunnanhallitus käsittelee Päijät-Hämeen koulutuskonsernin osa vuo sikat sauk sen, joka on toimitettu ko kous edus ta jil le. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee annetun osavuosikatsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän osavuosikatsaus 1-9/2014 Kunnanhallitus 173 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on toi mit tanut jäsenkunnille osavuosikatsauksen yhtymän taloudesta ja toi minnas ta ajanjaksolta 1-9/2014. Kunnanhallitus käsittelee Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kun ta yh ty män osavuosikatsauksen, joka on toimitettu ko kous edus ta jille. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee annetun osavuosikatsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus LADECin vuoden 2015 kuntarahaosuus Kunnanhallitus 174 LADECin rahoittajasopimuksen kohdassa 4.1. todetaan: Sopijapuolten vuo sit tai nen maksuosuus on 16 (kuusitoista) euroa asukasta kohti, pait si Lahden osalta 28 (kaksikymmentäkahdeksan) euroa asukasta koh ti edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan. Kus tan nus ke hi tyksen vaikutusta sopijapuolten maksuosuuksiin tarkastellaan ne li vuo tiskau sit tain. Nastolan kunnan osuus vuonna 2015 on esityksen mukaan eu roa. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ehdottaa, että ra hoit ta ja so pi muskun nat tekevät päätöksen vuonna 2015 LADECille osoitettavasta kunta ra has ta. Kuntarahaosuustiedot on toimitettu kokousedustajille. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn kuntarahaosuuden Nastolan kunnan osal ta. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu Kunnanhallitus 175 Sivistystoimen palveluverkkoselvityksien pohjalta on valtuuston päättämien linjausten mukaisesti edetty tilojen peruskorjausja uudisrakennushankkeisiin valitun D-vaihtoehdon mukaisesti. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus on alustavasti ajoitettu vuosille Palveluverkon muutokset sisältävät neljä erillistä hanketta: Vil läh teen koulun, Rakokiven koulun ja Kukkasen koulun pe rus kor jaukset ja laajennukset sekä Kanervan koulun peruskorjauksen päi vä hoidon tarpeisiin soveltuvaksi. Hankkeita koordinoimaan on nimetty työryhmä, jossa on mukana sekä luot ta mus hen ki löi tä että viranhaltijoita. Rakokiven koulun hankkeen suunnittelu on käynnistetty osana pal ve luverk ko rat kai su ja välittömästi valtuuston käsittelyn jälkeen, mutta siten, et tä Villähteen hanketta laajennuksen osalta lähdettiin toteuttamaan kii reel li sem pä nä, jotta saadaan turvattua päivähoitopaikkojen li sää minen ja lisääntyneen oppilasmäärän tarpeet läntiseen Nastolaan. Rakokiven hankkeen aikataulu on vaiheistettu siten, että to teu tus suunnit te lu tapahtuisi vuonna 2015 ja toteutus vuonna 2016 ja Hanke si säl tyy osaksi kunnan investointisuunnitelmaa, jossa määritellään tarkem min hankkeen toteutusaikataulu suhteessa Villähteen hankkeen to teu tu mi seen. Kunnan investointisuunnitelma hyväksytään ta lous arvion käsittelyn yhteydessä. Hankesuunnitelma on tehty sivistyspalvelujen, tilapalvelujen ja tek nisten palvelujen yhteistyönä. Suunnitelman tekoa on ohjannut han ke työryh mä, johon kuuluvat sivistyslautakunnan puheenjohtaja Marko Var jonen (pj.), teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kari Känkänen (vpj.), kun nan hal li tuk sen edustaja Jetta Laakso sekä seuraavat viranhaltijat: ti la pal ve lu in si nöö ri Pirkko Puttonen, päivähoidon johtaja Leena Miet tinen, kaavasuunnittelija (hankesuunnittelija) Pauli Lindström, siivous- ja ruo ka huol to pääl lik kö Pirjo Grenman, rehtori Susanna Kulonen, luo kanopet ta ja (henkilöstön edustaja) Sannamari Heinonen ja si vis tys toi menjoh ta ja Jaana Suvisilta. Ryhmä sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Mer ja Kangaskolkka-Rautio. Sivistystoimen palveluverkkoselvityksen yhteydessä Rakokiven koulua kos kien on tehty tarveselvitys, jota on tarkennettu hankesuunnittelun ede tes sä. Rakokiven koulun rehtori Susanna Kulonen on yhdessä koulun henkilöstön kanssa täydentänyt ja tarkentanut tilatarpeita ja han kesel vi tys tä. Sen pohjalta on laadittu myös uudistettu tilaluettelo, joka kattaa ensisijaisesti tulevan uudisrakennuksen tilatarpeet. Hankesuunnitelma sisältää tämän lisäksi selvitykset mm. han kin ta tavas ta, laatuvaatimuksista, rakennuspaikasta, vaikutuksista käyt tö ta lou-

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus teen, rahoitussuunnitelman sekä elinkaaritarkastelun. Hanketyöryhmä esittää kantanaan, että Rakokiven osalta valitaan suun nit te lun pohjaksi vaihtoehto numero kolme: uuden koulun ra ken tami nen. Ryhmän mukaan näin turvataan mahdollisimman riskitön rakennus käyt tä jien hyvinvointia ajatellen. Samalla saadaan tilatehokkuuden para ne mi sen myötä rakennuksen käyttökustannukset kohtuullistettua sekä energiatehokkuutta parannettua. Rakentamisen aikainen väistö toteutuksen ja kulujen osalta on tämän vaih to eh don kohdalla yksikertainen ja edullinen, sillä oppilaat voivat jatkaa vanhassa koulussa koko rakentamisen ajan. Uusi koulu mahdollistaa uudenlaisen pedagogiikan toteuttamisen täysin uusien tilaratkaisuiden myötä. Uuden koulun rakentaminen tuo selkeästi myös toiminnallisiin kuluihin hel po tus ta nykytilanteeseen verrattuna. Hankesuunnitelma liitteineen on liitteenä. Sivistyslautakunta on käsitellyt hankesuunnitelman kokouksessaan Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Rako ki ven koulun hankesuunnitelman työryhmän esityksen mukaan vaihto eh don kolme toteuttamisen osalta kannattaen kokonaan uuden koulun rakentamista saatujen selvitysten perusteella. Tekninen lautakunta käsitteli hankesuunnitelman kokouksessaan Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittää lausun to naan kunnanhallitukselle ja valtuustolle seuraavaa: - lautakunta toteaa, että hankesuunnitelma on selkeä sivistyspalvelujen toi min nal li ses ta ja myös tilahallinnallisesta näkökulmasta - hankesuunnitelma ei tuo riittävästi selkoa yhdyskuntarakenteellisesta vai ku tuk ses ta kokonaisratkaisuun ja täten myös kunnan ko ko nais ta lou den osalta pitkällä aikavälillä - Rakokiven koulun hankesuunnitelman sisältöä ei lukita vielä val - tuus ton marraskuun 2014 kokouksessa - talousarvioehdotuksen 2015 mukaan Rakokiven kouluprojektin ra - ken nus työ on ohjelmassa kunnan taloustilanteen takia vasta vuoden 2016 puo lel la, mikä mahdollistaa täsmentäviä tutkimuksia ja suunnittelua koh tei den peruskorjausasteen tarkentamiseksi sekä yh dys kun ta ra ken teen vaikutusten merkityksen mukaan ottamisen kokonaisuuden ar vioin tiin - riittävän suunnitteluajan varmistamiseksi hankesuunnitelma on kui ten kin vahvistettava viimeistään maaliskuun 2015 aikana - riskianalyysit eri toteutusvaihtoehdoille - valtuusto päättää selvittää vaihtoehtoja D-vaihtoehdon osalta laa - jem min kuin yhden toimipisteen osalta (kunnanjohtaja) Huomioiden sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus kun nan hal li tus esittää valtuustolle, että se päättää: 1. Rakokiven koulun hankesuunnitelmassa on neljä vaihtoehtoa. Kai - kis sa vaihtoehdoissa on osa tai kokonaan uudisrakentamista. 2. Uudisrakentamisen laajuuteen vaikuttaa, kuinka olemassa olevaa ra ken nus kan taa voidaan ja on tarkoituksenmukaista hyödyntää var hais kas va tuk sen, esiopetuksen ja perusopetuksen tarpeisiin. 3. Koska hankesuunnittelun yhteydessä ei ole ollut käytettävissä riit - tä vän yksityiskohtaisia tietoja ja suunnitelmia pe rus kor jaus kus tan nus ten arvioimiseksi, tilapalvelun tulee teettää Rakokiven koulusta, Kaner van koulusta ja Männistön koulusta täydentäviä kuntotutkimuksia ja nii den perusteella tehdyt peruskorjaussuunnitelmat ja kustannusarviot. Näi tä tutkimuksia ja suunnitelmia voidaan hyödyntää myös Kanervan kou lun ja Männistön koulun mahdollisen muun tulevan käyt tö tar koi tuk sen suunnittelussa. Nämä selvitykset, suunnitelmat ja kustannusarviot tu lee olla käytettävissä mennessä. 4. Valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, sivistyslautakunnan ja tek ni sen lautakunnan jäsenille järjestetään helmikuussa 2015 se mi naa ri, jossa käsitellään Rakokiven koulun ja koko taajamaalueen itäi sen osan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alakou lu pe rus ope tuk sen järjestämistä ja järjestämisen vaikutusta ao. toimialan, tilahallinnan ja yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta. 5. Valtuusto päättää Rakokiven hankesuunnitelmasta men nes sä. Rakokiven koulun suunnittelu aloitetaan kesäkuussa 2015 ja tilojen toteuttaminen kesällä Käydyn keskustelun aikana hallituksen jäsen Jetta Laakso esitti, että esi te tään valtuustolle päätettäväksi, että edetään sivistyslautakunnan hyväksymän hankesuunnitelman pohjalta, joka täysin pohjau tuu valtuuston tekemään päätökseen palveluverkosta. Hal li tuk sen jäsenet Pasi Karjalainen, Riitta Siltanen, Hannu Rahkonen ja Jenna Koskelo kan nat ti vat Laak son esitystä. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi ni men huu to ää nes tykse nä ja äänestysjärjestykseksi seuraavaa: ne jotka kannattavat kunnan joh ta jan ehdotuksen hyväksymistä äänestävät "jaa" ja ne, jotka kan nat ta vat hallituksen jäsen Laakson esitystä äänestävät "ei". Esitys hy väk syt tiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä "jaa" äänesti Savurinne, "ei" ää nes ti vät Hassinen, Kaitainen, Karjalainen, Koskelainen, Koskelo, Laak so, Niemi, Rahkonen, Reinikka ja Siltanen. Puheenjohtaja to te si hal li tuk sen päättäneen äänestyksen jälkeen hyväksyä pää tök sek si halli tuk sen jäsen Laakson tekemän ehdotuksen.

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Lausunto ensihoidon palvelutasopäätöksestä Kunnanhallitus 176 Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja STM:n asetus ensihoitopalveluista (340/2011) siirsivät ensihoidon järjestämisvastuun sairaanhoitopiireille vuo den 2013 alusta lähtien. Aiemmin kuntien järjestämisvastuulla ollut sai raan kul je tus muuttui ensihoidoksi. Palvelu pitää tuottaa kaikille sairaan hoi to pii rin asukkaille yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti. En si hoi tojär jes tel mä pitää liittää osaksi terveydenhuollon muuta toimintaa ja osak si päivystyspalveluja. Laissa ja asetuksessa säädetään, että sairaan hoi to pii rin kuntayhtymä vahvistaa ensihoitopalvelun pal ve lu ta sopää tök ses sä. Päijät-Hämeen sosiaali- ja atereydenhuollon kun ta yh tymän valtuusto vahvisti ensimmäisen palvelutasopäätöksen vuonna Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä pyytää kuntien lausuntoa ensi hoi don palvelutasopäätöksestä vuodelle Lausunnot pyydetään mennessä. Ensihoidon palvelutasopäätöksen lähtökohtana on turvata laadukas ja mah dol li sim man tasa-arvoinen ensihoitopalvelu Päijät-Hämeen so si aali- ja terveysyhtymän alueella. Saman riskialueluokan asukkaille tulee tuot taa samantasoiset ensihoitopalvelut. Ehdotuksessa sai raan hoi to piirin alue on jaet tu viiteen riskiluokka-alueeseen sen mukaisesti kuinka pal jon en si hoi don tehtäviä neliökilometrin alueelle kohdistuu. Samassa ris ki luo kas sa on taattava samantasoinen tavoittamisprosentti kii reel lisen en si hoi don tehtävissä. Järjestämisen osalta ehdotuksessa esitetään, että vuosina 2013 ja 2014 aloitettua ensihoitokeskuksen ja pelastuslaitoksen kumppanuutta jat ke taan tuottavuutta edistävin muutoksin. Järjestämisvastuu on kunta yh ty män ensihoitokeskuksella, jossa toimii myös kenttäjohto sekä vaa ti va ensihoito. Alueella toimii 10 ympärivuorokautista ja 10 osa-aikais ta ensihoitoyksikköä. Yksiköt toimivat koko alueella ja kenttäjohto huo leh tii palvelusopimuksen toteutumisesta alueella. Ensihoidon tuottajina ovat sekä ensihoitokeskus että pelastuslaitos. Eh do tuk sen mukaan ensihoitokeskukseen sijoittuisivat hoitotason ja vaa ti van hoitotason henkilöstö ja pelastuslaitokselle perustason hen kilös tö sekä pelastajat, jotka tekevät työtä myös ensihoidossa. Palvelutasopäätöksessä ei päätetä kustannusten kuntajaosta. Koska kus tan nus ten ja ko on oleellinen osa ensihoitojärjestelmää, sisältää lausun to pyyn tö myös ehdotuksen kuntien maksuosuuksien uudeksi ja kope rus teek si. Maksuosuudet perustuisivat riskialueluokkiin, mikä huomioi sekä väestötiheyden että väestön sairastavuuden/palveluiden tarpeen. Kuntamaksuosuus vuodelle 2015 on yhteensä 8,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 kuntien maksuosuudet olivat 8,9 M ja vuoden 2014

18 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus toteutuma-arvio on 8,2-8,4 M. Pal ve lu so pi muk sen tavoittamisprosentteihin tämä tarkoittaa edellistä pal ve lu so pi mus ta matalampaa tasoa. Valtakunnallisesti ta voit ta mis prosen tit ovat edelleen kilpailukykyiset. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä pyytää lausuntoa ensihoidon pal ve lu ta sos ta erityisesti seuraavista asioista: 1. Hyväksyykö kunta palvelutasopäätösesityksen mukaiset tavoittamisprosentit eri riskialueluokissa? 2. Hyväksyykö kunta palvelutasopäätösesityksen mukaisen ensihoidon jär jes tä mis ta van? 3. Hyväksyykö kunta uuden ensihoidon kuntamaksuosuuden liitteen mu kai se na? (kunnanjohtaja ) Kunnanhallitus hyväksyy lausunnokseen ensihoidon palvelutasosta: 1. Nastolan kunta hyväksyy palvelutasopäätösesityksen mukaiset tavoit ta mis pro sen tit eri riskiluokissa. Perusteena se, että nykyinen pal velu ta so on selvästi ylitetty ja esitetyillä tavoittamisprosenteilla voidaan yllä pi tää riittävän turvallista ja nykyistä taloudellisempaa ensihoitoa Päijät-Hä mees sä. 2. Nastolan kunta näkee tällä hetkellä parhaimmaksi ensihoidon jär jestä mis ta vak si ensihoitokeskuksen ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kump pa nuu den niin toteutettuna, että ensihoitokeskuksella on vastuu lää kä ri, kenttäjohto ja yksi vaativan hoidon ensihoitoyksikkö. Pe las tuslai tos hoitaa hoitajan ja pelastajan käsittävien ensihoitoyksikköjen toimin nan koko alueella. Järjestelyissä on myös mahdollistettava toi minta-alu een reuna-alueilla alihankinta yksityisiltä ensihoidon toimijoilta. Kaksi nykyistä vaativan hoidon yksikköä (eteläinen alue/orimattila ja poh joi nen alue/heinola) voidaan muuttaa päiväaikaisiksi hoitajan ja pelas ta jan yksiköiksi koska niiden käyttöaste on ollut ensihoitotehtävien osal ta alhainen. Ensihoidon yksiköiden nykyistä tiiviimpää integrointia ko ti sai raan hoi toon pidetään hyvänä kehittää, huomioiden kuitenkin yksi köi den pääasiallinen tehtävä ensihoidossa. Koska en si hoi to kes kuksen vastuualueena ei ole järjestää perinteistä kotisairaanhoitoa, tulee en si hoi to yk si köi den käytöstä kotisairaanhoidossa tehdä sopimus perus ter vey den huol los ta vastaavien tahojen kanssa ja ensihoitoon kuu lumat to man kotisairaanhoidon kustannuksia ei voi sisällyttää kunnilta perit tä viin ensihoidon kustannusosuuksiin. Kotisairaanhoitoon liittyvä so-

19 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus pi mus on yhtä hyvin tehtävissä niin ensihoitokeskuksen kuin pe las tuslai tok sen ja perusterveydenhuollosta vastaavien tahojen välillä. Siirtokuljetusten osalta on tarkoituksenmukaista harkita myös kul je tusten kilpailuttamista. 3. Nastolan kunta katsoo, että ensihoidon kokonaiskustannuksia tulee alen taa niin, että kuntien maksuosuudet ovat vuositasolla vähintään 10 prosenttia ny kyis tä alhaisemmat ja vuonna 2015 enintään 8,0 miljoonaa euroa. Kun tien maksuosuuksien alentamiseksi tulee tehdä ensihoidon jär jes tä mi seen liittyviä toiminnallisia muutoksia sekä selvittää kela kor vaus osuu den nostamismahdollisuus nykyisestä tasosta. Nastolan kunta hyväksyy uuden esitetyn kuntien maksuosuuksien ja kope rus teen, joka pohjautuu toiminta-alueen jakoon riskiluokkiin. Perusturvalautakunta puoltaa edellä esitettyä ehdotusta. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäsen Jenna Koskelo oli esteellisenä poissa kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 20:45-20:49.

20 Nastolan kunta Pöytäkirja 16/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lausunto, asemakaava ja asemakaavan muutos A-2528, Lahden kaupunki 924/07.071/2014 Tekninen lautakunta Asian valmistelija: kaavoitusarkkitehti Lahden kaupungin maankäyttö pyytää lausuntoa asemakaava- ja asema kaa van muutosluonnoksesta A-2528, joka koskee Kujalan työ paikka-aluet ta. Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa Lahden yleis kaavan mukaisen työpaikka-allueen toteutus. Kaavoitustyössä on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja alueen maankäytöksi. Li säk si tutkittiin uuden, rakennettavan Kujalankadun osuuden siir tomah dol li suut ta itään päin. Vaihtoehdoissa esitettiin eri maan käyt tö vaihto eh dot 1) teollisuuskäyttö siten, että entisen Kujalan maa ta losuop pi laitok sen kampusalue suojeltaisiin, 2) kaupallinen alue, tontit kahdelle vähit täis kau pan suuryksikölle, 3) logistiikka-alue. Esitys: (kaavoitusarkkitehti) Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle annettavaksi lau sun nok si seuraavaa: Nastolan kunnan kaavoitus pitää Kujalan työpaikka-alueelle kaa va luonnok ses sa esitettyä maankäyttöä hyvin perusteltuna. Vaihtoehdoista logis tii kan alue hyödyntää parhaiten valtateiden risteysalueen eri tyis luonteen palvellen koko kaupunkiseutua. Uuden kaupallisen alueen avausta ei pidetä toivottavana, koska kaupan palvelurakenne on jo nyt Lahden seudulla hajanainen. (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy kaavoitusarkkitehdin esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus 177 (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää lausuntonaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Katri Kuivalainen, puh ,

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10.

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10. Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013 Kunnanhallitus 27.10.2014 175 Sivistystoimen palveluverkkoselvityksien pohjalta on valtuuston 27.1.2014

Lisätiedot

Asemakaavan laatiminen on Nastolan kunnan kaavoitusohjelmassa vuon na 2009 aloitettavana hankkeena.

Asemakaavan laatiminen on Nastolan kunnan kaavoitusohjelmassa vuon na 2009 aloitettavana hankkeena. Tekninen lautakunta 92 21.10.2014 Kunnanhallitus 178 27.10.2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos, Ihanaistenrinne, N074 474/40.401/2013 340/40.401/2009 Tekninen lautakunta 15.09.2009 60 Maankäyttöpäällikkö

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Otsikko Sivu 39 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 140 40 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2013

Otsikko Sivu 39 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 140 40 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2013 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/2014 137 Valtuusto Aika 10.11.2014 klo 17:00-20:31 Paikka Nastolan kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 39 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 140 40 Selvitys

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie, V /40.401/2014. Tekninen lautakunta

Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie, V /40.401/2014. Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 57 17.06.2014 Kunnanhallitus 130 11.08.2014 Tekninen lautakunta 112 11.12.2014 Tekninen lautakunta 17 05.03.2015 Kunnanhallitus 43 16.03.2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄT Pirkko Weckman sekä Risto Weckmanin kuolinpesän osakkaat: Kari Weckman Terttu Weckman Eeva-Liisa Weckman Mervi Maija-Leena Weckman

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Verotulojen kehityksen en na koin ti

Verotulojen kehityksen en na koin ti Kaupunginhallitus 278 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 72 09.11.2015 Vuoden 2016 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 491/02.03.01/2015 KH 02.11.2015 278 Yleistä Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Päätösehdotus (tekninen johtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: kunnanhallitus

Päätösehdotus (tekninen johtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: kunnanhallitus Tekninen lautakunta 15 08.03.2016 Tekninen lautakunta 43 21.06.2016 Tekninen lautakunta 61 27.09.2016 Tekninen lautakunta 83 30.11.2016 Kunnanhallitus 280 14.12.2016 VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUEIDEN LAAJENTAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014 Kunnanhallitus 209 10.08.2015 Ympäristölautakunta 127 16.12.2015 Tekninen lautakunta 16 10.02.2016 Kunnanhallitus 116 18.04.2016 Tekninen lautakunta 47 17.08.2016 Ympäristölautakunta 74 31.08.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 200 06.10.2014 Valtuusto 51 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 310/00.04.00/2014 KHALL 200 6.10.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot