SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 5 4 Hautaniemen ranta-asemakaavan hyväksyminen 6 5 Emäntäkoulun aluetta koskevan Vuokatin yleiskaavamuutoksen 9 hyväksyminen 6 Emäntäkoulun asemakaavan hyväksyminen 13 7 Rakennusliike Halonen Oy:n purkamislupa 17 8 Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kokousten pitäminen vuonna Ympäristö- ja teknisen lautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen 23 vuonna Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kokouskutsun ja pöytäkirjojen 24 toimittaminen vuonna 2011 sekä pöytäkirjanpitäjän nimeä- minen vuodeksi Ympäristö- ja teknisen lautakunnan ja sen alaisten viranhaltijain 25 pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna Teknisen palvelualueen laskujen hyväksyjien nimeäminen 26 vuonna Teknisen palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen 29 vuodelle Teknisen palvelualueen rakennushankkeiden työaikataulun hyväksyminen 31 vuodelle Kunnan metsien hoitaminen Nivun kaava-alueen kunnallistekniikan taloudellinen loppuselvitys Nivun vanhan kaatopaikan kunnostustöiden taloudellinen loppuselvitys Nuorisotilojen laajennuksen ja muutostöiden taloudellinen loppuselvitys Kontinjoen päiväkodin lisätilojen taloudellinen loppuselvitys Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen 43

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ AIKA klo 17:00-18:57 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Pekka puheenjohtaja Hakkarainen Annikki jäsen Karjalainen Heikki jäsen Määttä Ari jäsen Partanen Alpo jäsen Rossi-Määttä Tuula jäsen Röpelinen Päivi jäsen Juntunen Matti varajäsen Okkonen Mirja varajäsen POISSA Herranen Kalle varapuheenjohtaja Kotilainen Heidi jäsen Törmänen Anni-Inkeri jäsen Väisänen Unto jäsen Korhonen Aimo kunnanhallituksen pj. Niskanen Marko kunnanhallituksen edustaja MUU Piirainen Pentti palvelualuejohtaja, esittelijä Leinonen Kaarina pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen Annikki Hakkarainen Kaarina Lei no nen puheenjohtaja puheenjohtaja 7 pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sotkamo Alpo Partanen Päivi Röpelinen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kunnanviraston teknisessä toimistossa klo Kaarina Leinonen

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPTEKLT 1 Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja muille vastaanottajille Kokouskutsu ja pöy täkirjan nähtä vänäolo on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla, koska kyseessä on poikkeava kokousaika. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuus to on päätösvalt ai nen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPTEKLT 2 Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkastaa ku kin jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Alpo Partanen ja Päivi Röpelinen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Alpo Partasen ja Päivi Röpelisen. Pöy tä kirja tarkastetaan ja al lekirjoitetaan

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi YMPTEKLT 3 Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokouksen työjär jestykseksi esi tys listan mu kaisen työjärjestyksen. kokouksessa Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että pöy dälle jaettiin seuraavat pykälät: 20 Viranhaltijapäätökset, palvelualuejohtajan kokouksessa tekemällä uudella ehdotuksella lisättynä 21 Ilmoitusasiat, palvelualuejohtajan kokouksessa tekemällä uudella ehdotuksella li sättynä

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Hautaniemen ranta-asemakaavan hyväksyminen YMPTEKLT 99 Kaavoittaja MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutus ten arvioinnista. MRA 30 :n mukaan ranta-asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava kunnalle ennen suunnitelman mukaisen menettelyn aloittamista. Kunta voi esittää suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi. Ranta-asemakaavoitus koskee Pirttijärven rannalla olevaa tilaa Mäkinurmi Kaavahankkeen tarkoituksena on siirtää yksi yleiskaavassa osoitettu lomarakennuspaikka tilan länsirajalta tilan itäreunaan paremmin rakentamiseen soveltuvaan kohtaan. Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sijaintikartta sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Hautaniemen ranta-asemakaavaa kos ke van osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavan pohjakartta on hyväksytettävä ja kaavahankkeesta on järjestettävä viranomaisneuvottelu en nen kaavaehdotuksen näh täville asettamista. Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 149 Kaavoittaja Hautaniemen ranta-asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Kaavaluonnoksesta järjestettiin viranomaisneuvottelu Kainuun Ely keskuksen viranomaiset kritisoivat kaavaluonnosta siitä, että se rikkoo vapaan yhtenäisen rantaviivaosuuden, jolloin yleiskaavan laadintaperiaat-

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ teet vaarantuvat, eikä muutos paranna yleiskaavan mukaista tilannetta. Kaavan laatija on perustellut ranta-asemakaavan poikkeavuutta yleiskaavaan nähden sillä, että uusi rakennuspaikka vastaa maanomistajan toiveita, on toteuttamiskelpoisempi ja huomioi paremmin alueen luonnonolot. Vapaan yhtenäisen rantaviivan osuus pienenee 280 metristä 220 metriin rakennuspaikan siirron vuoksi. Ranta-asemakaavaehdotus merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa nähtäville asetettavasta Hautaniemen ranta-asemakaavaehdotuksesta. Kaavoittaja Juha Kaaresvirata oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 4 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaehdotus on pidetty nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Kainuun ELY kes kus on todennut lausun nossaan, ettei kaavaratkaisulle ole esitetty sellaisia oikeusvaikutteisia perus teita, joiden mukaan ranta-asemakaava täyttäisi ran ta-alueiden lo ma-asutus ta koskevan ranta-asemakaavan erityiset sisältö vaa timukset. Pe rusteluina näkemykseen esitetään se, että kaavaratkaisu ha jottaa rakentami sen ryhmit telyä ja vähentää siten yhtenäistä vapaata ranta viivaa, eikä ratkai sulle löydy maankäytöllisiä perusteita. Muilla lau sunnon anteilla ei ole ollut huomau tettavaa kaavaehdotuksesta. Kai nuun ELY kes kuksen lausun to ja kaavan laatijan vastine siihen sekä refe rointi muusta pa lautteesta ovat esi tyslistan liitteenä. Ranta-asemakaavalla on siirretty yleiskaavassa tilan länsirajalle osoitettu rakennuspaikka tilan itärajalle. Yleiskaavassa noudatettu mitoitus on ohjannut ranta-asemakaavoitusta, mutta rakennuspaikan siirrosta on aiheutunut va paan yhtenäisen rantaviivan väheneminen n. 280 metristä n. 220 metriin. Vastaavasti rakennuspaikka on saatu osoitettua tilan alueella sekä maaston että luonnonolosuhteiden kannalta paremmin rakentami seen sovel tuvaan kohtaan. Alueelta laaditussa luontoselvityksessä rakennus pai kan siirtoa pi detään suositeltavana ratkaisuna. Ranta-asemakaavassa osoite tulle paikalle johtaa valmis tieyhteys, mutta yleiskaavan mukaiselle raken nuspai kalle täy tyisi rakentaa n. 200 metriä uutta tietä. Kaavaselostusta on täydennetty nähtävilläolon jälkeen, mutta muutoin

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ kaavaehdotusta ei ole muutettu. Esityslistan liitteenä on kopio ranta-asemakaa vasta merkintöjen selityksineen ja määräyksineen sekä lähestymiskartta. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa, että yleiskaava on ohjannut ranta-asemakaavoitusta MRL 40 :ssä säädetyllä tavalla. Ranta-asemakaavaratkaisussa on kyse yleis kaavan tavoitteiden tarkentumisesta. Rakennus paikka on siirretty tilan sisäl lä toiseen kohtaan, mutta ratkaisua ovat ohjanneet hy välle asemakaa valle laissa asetetut vaatimukset. Kaavaratkaisu täyt tää maankäyttö- ja ra kennus lain 73 :n mukaiset ranta-alueiden loma-asutusta koskevan yleis- ja asema kaavan erityiset sisältövaatimukset, vaikka vapaan rantaviivan osuus vähe neekin, sillä ratkaisussa on huomioitu yleis kaavaa tarkemmin ra kenta misen sopeutuminen rantamaisemaan ja muuhun ympä ristöön sekä maaston ja luonnon ominaispiirteet. Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Hautaniemen ranta-asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväk si. Otteet Kunnanhallitus Kaavoituspalvelut

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Emäntäkoulun aluetta koskevan Vuokatin yleiskaavamuutoksen hyväksyminen 52/5/561/2010 KHALL 71 Kaavoittaja Sotkamon kunta omistaa maata n. 90 hehtaaria Vuokattiopiston alueella. Alueella on voimassa Vuokatin yleiskaava, jossa Vuokattiopiston rakennettu ympäristö on osoitettu palvelun ja hallinnon alueeksi ja muu alue maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta. Lisäksi kaavoitettavalla alueella on ulkoilureittija latuvarauksia. Kunta on laadituttanut arkkitehtiopiskelijoilla aluetta koskevia idealuonnoksia, joissa alueelle on suunniteltu loma- ja pysyvää asutusta. Yleiskaava ei tue idealuonnoksen mukaista asemakaavaratkaisua, joten idealuonnoksen toteuttamiseksi tulisi käynnistää yleiskaavan muutos suunnittelualueella. Yleiskaavan muutoshanketta voidaan viedä eteenpäin rinnan asemakaavahankkeen kanssa, eikä yleiskaavan muuttaminen hidasta olennaisesti alueen asemakaavallista tarkastelua. Yleiskaavan muutosalue on rajattu likimääräisesti liitteenä olevaan karttaan. Rajaus tarkentuu myöhemmin suunnittelun edetessä. Hallintojohtaja Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy Vuokatin yleiskaavamuutoksen vi reilletulon liitekarttaan rajatulla alueella. Kaavoittaja voi tehdä yleiskaavoitettavan alueen ra jaukseen kaavapro sessin edetessä tarkennuksia, mikäli se tarkoituksenmu kaiseen kaavaratkaisuun pääsemiseksi on tarpeen. Kunnnahallitus hyväksyi hallintojohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoittaja YMPTEKLT 5 Kaavoittaja Maankäytön suunnittelun tarkoituksena on muodostaa Emäntäkoulun alu een hyödyntämiselle monipuolisia mahdollisuuksia tarjoava kaava, joka huomioi ympäristön luonto- ja maise ma-arvot. Yleiskaavassa rakentaminen keskittyy kunnallistekniikan toteutuksen kan nalta

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ edullisille alarinteille. Tällä tavoin myös maisemavaikutukset Vuoka tin valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella voidaan minimoida ja säästää ylärinteen luontoarvoja omaavia alueita. Maiseman kannalta tärkein, emäntäkoulun päärakennukselta länteen avautuva peltoalue on osoitettu maisemallisesti arvokkaana peltoalueena, mutta alarinteiden peltoalueita on varattu rakentamiseen. Kokonaisuuden kannalta maisema-arvoltaan vä hemmän arvokkaiden peltojen ottaminen rakentamiskäyttöön on ollut vält tämätöntä, jotta alueelle saadaan riittävät toiminnot palvelujen ja kehittymi sen turvaamiseksi. Suunnitellulla kaavaratkaisulla Emäntäkoulun alueelle on mahdollista si joittaa yhteensä lähes sata tonttia. Käyttötarkoituksen osalta alue jakautuu tasaisesti pysyvän asutuksen ja matkailua palvelevan rakentamisen kesken. Suuresta tonttimäärästä huolimatta Emäntäkoulun alueesta tulisi aluetehok kuudeltaan verrattain väljä. Voimassa olevaan kaavaan nähden maankäyttö kuitenkin tiivistyy. Reittivarauksia on sekä alueen sisäistä liikkumista että laajempia reittiyhteyksiä varten, ja ulkoiluun soveltuvat virkistysalueet ovat laajat. Yleiskaavaluonnos merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh , tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy emäntäkoulun aluetta koskevan Vuokatin yleiskaavan muutosluonnoksen nähtäville asetettavaksi. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 163 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaluonnos on pidetty näh tävillä väli senä aikana. Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Kaava luonnoksesta pyy det tiin lau sunnot Kainuun Ely -keskukselta, Kainuun Mu seolta, Kai nuun maakun ta kunta yhtymäl tä, Poh jois-pohjanmaan Ely -keskuksel ta, Eon Kainuun Sähköverkko Oy:ltä ja Kainuun pelastuslaitokselta. Saadun palautteen sekä tehtyjen lisäselvitysten ja uudelleen arviointien pe rus teella alueen tulotien liit tymän paikkaa on siirretty nykyiseltä pai kalta n. 100 metriä itään, käyttötarkoi tuksia on muutettu alueen länsiosassa, palve lujen ja hallinnon aluetta on siirretty ja tehty muitakin pie nempiä muutok sia. Li säksi kaavaselostusta on täydennetty.

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot sekä kaavan laatijan vastineet niihin käsitellään Emäntäkoulun asemakaavaehdotusta koskevan käsitte lyn yhtey dessä, sillä suurin osa palautteesta koski sisällöllisesti yleiskaavaluon nok sen kanssa yhtä aikaa nähtävillä ollutta ase makaavaluonnosta. Pienennös yleiskaavaehdotuksesta on esityslistan liitteenä. Kaava-asiakirjat kuulemis ai neistoineen ovat nähtävillä ko kouspaikalla sekä kaa voitus- ja mittaustoi mistossa. Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Emäntäkoulun aluetta koskevan Vuokatin yleiskaavan muutosehdotuksen nähtäville asetettavaksi. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 5 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaehdotus on pidetty nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Kainuun ELY keskukselta, Kai nuun Museolta, Kainuun maakunta kuntayhtymältä, Pohjois-Pohjanmaan ELY kes kukselta ja Kainuun Sähköverkko Oy:ltä. Kaavaehdotuksesta an netut lausunnot ja kaavan laatijan vastineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Lännen puoleisen kadun päässä olevien korttelialueiden käyttötarkoitus on muutettu matkailu- ja asuinrakennusten alu eesta pientalovaltaiseksi asunto alueeksi. Muita muutoksia ei ole tehty nähtävillä pidon jälkeen. Käyttötar koituksen muutos ei tässä tapauksessa aiheuta ympäris töön sellaisia vaiku tuksia, joiden vuoksi kyseessä olisi MRA 32 :ssä tarkoitettu olennainen muutos. Kaavaehdotusta ei siten tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. Vuokatin yleiskaavamuutoksen tarkoituksena on ollut tarkastella asemakaa voitettavan emäntäkoulun alueen maankäyttöä yleiskaavallisista lähtökoh dista. Yleiskaava mahdollistaa emäntäkoulun alueelle loma-, matkailu-, asuin- ja palvelurakentamisen. Kopio Vuokatin yleiskaavan muutoksesta merkintöjen selityksineen on esi tyslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy emäntäkoulun aluetta koskevan Vuokatin yleiskaavamuutoksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväk si.

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otteet Kunnanhallitus Kaavoituspalvelut

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Emäntäkoulun asemakaavan hyväksyminen 49/5/561/2010 KHALL 72 Kaavoittaja Sotkamon kunta omistaa maata n. 90 hehtaaria Vuokattiopiston alueella. Kunnan omistama alue on aiemmin asemakaavoittamatonta aluetta. Kunta on laadituttanut arkkitehtiopiskelijoilla aluetta koskevia idealuonnoksia, joissa alueelle on suunniteltu loma- ja pysyvää asutusta. Suunnittelualueella on kunnallistekniikka ja liikenneyhteydet ovat hyvät. Alueelta johtaa kevyen liikenteen väylä Vuokatin ja Sotkamon suuntaan. Etäisyys Vuokatin palveluihin on n. kolme kilometriä. Yleiskaava ei tue alueen suunnittelua asuin- tai lomarakentamiseen tai muuhun vastaavaan käyttöön, joten yleiskaavan muutos täytyy käynnistää yhtä aikaa asemakaavahankkeen kanssa. Asemakaavoitettava alue on rajattu likimääräisesti liitteenä olevaan karttaan. Rajaus tarkentuu myöhemmin suunnittelun edetessä. Hallintojohtaja Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavoituksen vireilletulon Vuokatinvaaran asemakaa va-alueella liitekartan mukaisella rajauksella. Kaavoittaja voi tehdä asemakaavoitettavan alueen rajaukseen kaavaprosessin edetessä tarkennuksia, mikäli se tarkoituksenmukaiseen kaavaratkaisuun pääsemiseksi on tarpeen. Kunnanhallitus hyväksyi hallintojohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoittaja YMPTEKLT 6 Kaavoittaja Kaava-alue liittyy yleiseen tiehen (kantatie 76, Vuokatintie) Vuokattiopistontie kautta. Vuokattiopistontien varteen kantatien ja sähkö johtojen väliin on osoitettu lii ke- ja oh jel ma pal ve lurakennusten korttelialue. Ensisijaisesti kortteli alu een suunnitte lussa on huo mioitu moottorikelkkai luun liittyviä oh jelma palveluja tar joavien yri tys ten tar peet, mutta alueelle voi sijoittua muu takin ympä röivää maan käyttöä ko konai suu tena tu kevaa lii ketoimintaa. Alu eelle on sallittu myös polttoai neen ja-

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ kelu ase man si joit tami nen. Kaava-alueen pohjoisosassa Vuokattiopistontiestä erkanee kaksi vaaran ala rinteitä kiertelevää tonttika tua, joiden varteen tontit sijoittuvat pieninä vir kistyskäytävien katkaisemina ryhminä. Virkistyskäytä villä turvataan paitsi reitistöjen yhteystarpeet niin myös valumavesiä varten tarpeellisten uomien säily minen. Lisäksi ratkaisulla on tavoiteltu perinteistä rakentamistapaa, jossa tilat ovat sijoittuneet yksittäin tai pieninä ryhminä vaaroja kiertävien teiden varsille. Kaava-alueen pohjoisosaan on varattu omakotitalorakentamiselle 28 tonttia ja länsiosaan matkailu- ja asuinrakennusten korttelialueille 30 tonttia. Mat kailu- ja asuinrakennusten korttelialueilla molempien käyttötarkoitusten keskinäinen sekoittuminen olisi sallittua. Tätä on Vuokatissa jo laajasti ta pahtu nutkin, ja Emäntäkoulun alueen kylämäiseen luonteeseen matkailun ja vakituisen asumisen rinnakkaiselo soveltuu tiiviitä alueita paremmin. Ollinpellonkadun päässä on maatilan talouskeskusten ja ohjelmapalvelura kennusten korttelialue. Kort telialueella olevat rakennuspaikat on tarkoitettu sellaisten ohjelmapalveluyrittäjien käyttöön, joiden toi mintaan liittyy eläin ten pitäminen. Tällaisille tonteille on ollut säännöllisesti kysyntää, ja Emän tä koulun alue sopii tämänkaltaiseen käyttötarkoitukseen hyvin. Loma-asuntojen rakennuspaikkoja on kaava-alueella yhteensä 30. Kaavarat kaisun tavoitteena on ollut muodostaa Emäntäkoulun alueesta yhdessä vie reisen Koulurinteen alueen kanssa riittävän suuri ja kiin nostava matkailura kentamisen kokonaisuus siten, että molemmat alueet toisivat toisilleen lisä arvoa ja pystyisivät houkuttelemaan palvelutarjontaa alueelle. Emäntäkoulun päärakennuksen ja sen pihapiirissä olevan kerrostalon ympä ristö on varattu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi lukuun ottamatta talonmiehen asuntoa, joka on osoitettu oma kotitalotontiksi. Tä män alueen osalta kaavaan on otettu määräys historiallisen ominaisluonteen säilyttä misestä ja kehittämisestä. Kortteliin 890 tavoitellaan monipuolista matkailua palvelevaa rakentamista siten, että rakennuspaikka muodostaisi yhdessä päärakennuksen korttelin kanssa alueelle pienimuotoi sen keskuk sen, johon tulisi ympäristöä hyödyttäviä palveluja. Kaikki luontoarvoiltaan merkittävimmät alueen on varattu virkistyskäyt töön. Suojelualueita ei ole osoi tettu, sillä ympäröivän maankäytön luonne huomioiden virkistyskäyttö tukee sitä parhaiten. Vuokatin valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen arvojen säilyminen on huomioitu jättämällä ylä rinteen alueet kokonaan rakentamattomiksi, turvaamalla maisemallisesti tär keimmän peltoalueen säilyminen, rajoittamalla rakennusten kerrosluku enintään kolmeen ja sijoittamalla rakentaminen siten, ettei se näy kauko maisemassa juuri lainkaan. Pienennös asemakaavaluonnoksesta merkintöjen selityksineen on esityslis tan liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh ,

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Emäntäkoulun asemakaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja poistui kokouksesta klo Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 164 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaluonnos on pidetty nähtävillä väli senä aika na. Kaavaluonnoksesta ei jä tetty mielipiteitä. Kaava luonnoksesta pyydet tiin lausun not Kai nuun Ely -keskukselta, Kai nuun Museolta, Kai nuun maakunta kuntayhty mältä, Poh jois-pohjanmaan Ely -keskukselta, Eon Kainuun Sähköverk ko Oy:ltä ja Kai nuun pelastuslai tokselta. Saadun palautteen sekä tehtyjen lisäselvitysten ja uudelleen arviointien pe rusteella Emäntäkouluntien liittymän paikkaa on siirretty nykyiseltä paikalta n. 100 metriä itään, katualuevarauksia on levennetty ja kadun nimistöä osit tain muutettu, Alapellonkadun päässä olevat korttelit on muutettu erillis pientalojen korttelialueiksi, Alapellonkadun ja Ollinpellonkadun liittymästä on poistettu tontteja, liikerakennusten korttelialuetta on siirretty ja tehty muitakin pienempiä muutoksia. Lisäksi kaavaselostusta on täydennetty ja alueelle on laadittu rakennustapaohjeet. Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot, kaavan laatijan vastineet niihin sekä pienen nös asemakaavaehdotuksesta ovat esityslistan liitteenä. Kaava-asia kirjat kuulemis aineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Emäntäkoulun asemakaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi. YMPTEKLT 6 Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja poistui kokouksesta klo Otteet Kaavoituspalvelut

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaehdotus on pidetty nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Kaavaehdotuk sesta pyydettiin lausunnot Kainuun ELY keskukselta, Kai nuun Museolta, Kai nuun maakunta kuntayhtymältä, Pohjois-Pohjanmaan ELY kes kukselta ja Kai nuun Sähköverkko Oy:ltä. Kaavaehdotuksesta an netut lausunnot ja kaavan laati jan vastineet niihin on käsitelty alueen yleis kaavaa koskevan käsitte lyn yhteydes sä. Nähtävillä pidon jälkeen asemakaavamerkintöjä ja -määräyksiä sekä raken nustapaohjeita on täydennetty, mutta sellaisia olennaisia muutoksia ei ole tehty, jotka edellyttäisivät kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtävil le. Asemakaavassa alueelle on osoitettu 45 vakituisen asumisen tonttia, 33 lo ma- ja matkailurakentamisen tonttia sekä 15 sellaista tonttia, jossa on sallit tua sekä vakituisen asunnon että loma-asunnon rakentaminen. Näiden lisäk si Vuokatintien var teen on osoitettu liike- ja ohjelmapalvelurakennusten korttelialue ja alueen keskel le yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien ra kennusten korttelialue, joka on ajatel tu lähinnä alueellisen lämpökeskuksen käyttöön. Kopio Emäntäkoulun asemakaavasta merkintöjen selityksineen on esityslis tan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtä villä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Emäntäkoulun asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväk syttäväksi. Otteet Kunnanhallitus Kaavoituspalvelut

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Rakennusliike Halonen Oy:n purkamislupa 193/5/2010 YMPTEKLT 7 Rakennustarkastaja Hakija Rakennusliike Halonen Oy Akkoniementie Sotkamo Rakennuspaikka Ylisotkamo, Rientola RN:o 39:47 ja Rientola II RN:o 39:290 Akkoniementie 8, Sotkamo Rakentamismääräykset Linja-autoaseman ympäristön asemakaava Pinta-ala 3003 m² Sallittu kerrosala 1650 m² Rakennettu kerrosala 526 m² Toimenpide Ns. nuorisoseura Rientola talon purkaminen Purettava kerrosala 526 m² Lausunnot Kainuun Museo Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sotkamon kunnan kaavoittaja Liitteet Asemakaava Lausunnot Karttaote Pohjapiirros Esisopimus Valokuvat purettavista rakennuksista Purkusuunnitelma ja selvitys rakennusjätteen käytöstä 1 kpl 3 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 6 kpl 1 kpl Tiedoksi - Hankkeesta tiedotettu Sotkamon kunnanhallitukselle Hakija tiedottanut hankkeesta rakennuspaikalla seinään kiinnitettävillä ilmoituksilla. Naapurien kuuleminen - Naapurit on kuultu lehti-ilmoituksella sekä erillisellä kuulemisella. Naapureita on ollut yli 10. Naapurit eivät ole vastustaneet hanketta.

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hankkeen kuvaus Rientolan ensimmäinen vaihe on rakennettu tiettävästi vuosina Rakennusta on laajennettu useaan otteeseen ensimmäisen kerran luvun vaihteessa. Uusi ulkovuoraus asennettiin Viimeisimpänä korjauk sena taloon asennettiin uusi vesikate v Rakennus on hirsirunkoinen pääosin kaksikerroksinen muodoltaan L-mallinen. Yläkerran tilat ovat olleet poissa käytöstä jo pidemmän ajan. Hakemuksen liitteeksi rakennuksesta on löydetty vain alakerran pohjapiirros. Lisäksi rakennuksesta on liitteenä useita valokuvia. Rakennus on ollut käyttötarkoitukseltaan varsin moninainen. Talossa ovat toimineet vuosien saatossa mm. työväenyhdistys, raittiusseura, kuoro, puhujaseura, tor vi soittokunta, kirjasto, suojeluskunta jne. Viimeisessä vaiheessa rakennus toi mi nuorisotiloina. Hakija on purkamislupahakemuksen perusteeksi todennut vain lyhyesti, että rakennuksella ei ole käyttöä, ja ettei sitä kannata korjata home ja kosteusvaurioiden vuoksi. Ns. Rientolan tontilla on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Linja-autoaseman ympäris tön asemakaava / osa-alue 2. Rientolan tontti on osoitettu kaavassa merkin nällä AL-1, asuin-, liike- ja toimistorakennustenkorttelialue. Alueelle saa si joittaa myös palvelurakenta mista. Tehokkuusluku on e=0,60 ja suurin sallit tu kerrosluku kolme. Rien tolan nuorisoseurataloa ei ole osoitettu suojelta vaksi rakennukseksi. Valtioneuvoston vahvistamassa Kainuun maakuntakaavassa Rientolaa ei ole osoitettu maa kunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Asemakaavan ja maakuntakaavan li säksi alueella ei ole voimassa muita oikeusvaikutteisia kaavoja. Hakija on täydentänyt hakemustaan jättämisen jälkeen purku- ja lajittelusuunnitelmalla sekä esittänyt kohteelle vastaavan työnjohtajan. Suunnitelma on tietyiltä osin keskeneräinen. Hakija on ilmoittanut, että lopullisen suunni tel man te ko edellyttää tarkempia selvitys- /purkutoimenpiteitä ja että suun ni telmaa täy denne tään kun purkulupapäätös on saa tu. Kaavoittaja on lausunnossaan todennut, ettei rakennusta ole suojeltu kaavalla, joten sen purkamiseen ei ole kaavallisia esteitä. Kainuun Museo ja Kainuun ELY-keskus ovat vastustaneet rakennuksen purkua. Perusteet ilmenevät lausunnoissa. Lausunnot kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä. Rakennustarkastaja siirtää toimivallassaan olevan purkulupapäätöksen suoraan ympäristö- ja teknisen lautakunnan ratkaistavaksi (Sotkamon kunnan hallintosääntö 5 kohta 25). Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen,

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ puh tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää haetun purkamisluvan seu raavin pe rus tein ja ehdoin: - Purkaminen ei merkitse rakennettuun ympäris töön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituk sen toteuttamista, MRL Kohteen purkamisessa ei ole kyse myöskään historiallisesta tai rakennustai teellisesti arvokkaasta rakennuksesta taikka kaupunkikuvan turmelemisesta, MRL Rientolan suojelun edellytyksiä on pohdittu asemakaavan laadinnan yhteydessä ja rakennukseen liitty vät paikallishistorialliset ja taajamakuvalliset arvot on tiedostettu. Rientolan suojelemiseen ei ole kuitenkaan katsottu olevan riittävästi perusteita, ottaen huomioon kulttuurihistoriallisten arvojen lisäksi rakennuksen suojelusta kiinteistön omistajalle aiheutuva haitta, rakennuksen kunto ja käyttömah dollisuudet tulevaisuudessa sekä kiinteistön sijainti. - Valtioneuvoston vahvistamassa Kainuun maakuntakaavassa Rientolaa ei ole osoi tettu maa kunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Asemakaavan ja maakunta kaavan li säksi alueella ei ole voimassa muita oikeusvaikutteisia kaavoja. - Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Kainuun Museon lau sun nois saan esi te tyt muut pe rus teet ovat olleet jo kaavoitusvaiheessa tiedossa. Perusteet eivät olleet silloinkaan riittäviä kaavalliseen suojeluun. Myös kään nyt lausunnoissa esitetyt perusteet eivät ole riittävät kielteisen pur ku lu pa pää tök sen te kemiseen. To det ta koon vie lä, et tä kaa vat ovat hy vin uu sia, ase ma kaa va vuo delta 2007 ja maa kunta kaa va v Sotka mon kun nassa ky seisen ase makaavan muut ta mista sen vah vistu mi sen jäl keen ei ole edes har kittu mis sään vai hees sa. Muut lupaehdot Purkutyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontatoimistoon ja purkutyön suoritettua pyydettävä loppukatselmusta rakennusvalvontatoimistosta. Ennen purkutöihin ryhtymistä on hankkeeseen ryhtyvän puuttuvil ta osin täydennettävä ja esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle selvitys purkujätteestä (MRA 55 2 mom.) "Rakentamista sekä rakennuksen tai sen osan purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta, jollei jätteen määrä ole vähäinen. Hakemuksessa tai ilmoituksessa on erikseen ilmoitettava terveydelle tai ympä-

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä." Purkutyön aloittaminen Purkutöitä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen. Luvan voimassaolo Tämä purkulupapäätös on voimassa kolme (3) vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Maksu 115,00 Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen Jakelu Rakennusliike Halonen Oy Kainuun ELY-keskus Kainuun Museo Puheenjohtaja Pekka Heikkinen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian kä sit te lyyn ei kä pää töksentekoon ja poistui kokouk sesta tämän pykä län ajaksi. Lautakunta valitsi puheenjohtajaksi tämän pykälän ajaksi Annikki Hakkaraisen. Otteet Rakennusliike Halonen Oy, Akkoniementie 4, Sotkamo Kainuun ELY-keskus, PL 115, Kajaani Kainuun Museo, Asemakatu 4, Kajaani Sotkamon Nuorisoseura Säätiö/Granqvist Pertti, Suovaarantie 93, Vuokatti Valitusosoitus Valitusviranomainen: Oulun hallinto-oikeus PL 189 (käyntios. Isokatu 4) OULU sähköposti: fax: Valitusaika: 30 päivää Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 80. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 80. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 80 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 83 59 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 12.02.2013 ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Kunnanhallitus 23.11.2009 AIKA 18:30-21:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 269 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282 Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 284 131 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 285 132 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.10.2013 Sisällysluettelo Sivu 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 128 Luolalan osakorttelin

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot