SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2014 1"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:00 Paikka Sylvään koulu, auditorio Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 42 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 43 Tilapäisen valiokunnan asettaminen 4 44 Äetsätalon sisäilmaongelman ratkaiseminen 6 45 Lisämääräraha kiinteistöjen ostoon Sastamalan maaseutuohjelma 15

2 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KVALT Kuntalain 54 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään. Kokouskutsu ja esityslista toimitettiin kaikille valtuutetuille. Samana päivänä kokouskutsu ja esityslista julkaistiin myös Sastamalan kaupungin ilmoitustauluilla. Kokouskutsu on julkaistu lisäksi seuraavissa paikallislehdissä: Alueviesti Tyrvään Sanomat Kotisivuilla kokouskutsu ja esityslista ovat olleet luettavissa alkaen. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Päätös:

3 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta KVALT Vuorossa ovat Tapio Mörtti ja Ilmari Nurminen. Päätös:

4 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus Tilapäisen valiokunnan asettaminen 794/ /2014 KHALL Sastamalan kaupunginvaltuusto on valinnut edus ta jakseen toimikaudeksi Kokemäen ja Kiikoisten kun ta yh ty mä Ilolan kiinteistöhallitukseen Antti-Matti Mattilan, joka toimii sa mal la kiinteistöhallituksen puheenjohtajana. Kiinteistöhallituksen va ra jä se neksi on valittu Kirsi Koskinen (Sastamalan kaupunginvaltuusto ). Sastamalan kaupunginhallitus on päättänyt kun ta lain 23 :n 2 momentin pe rus teel la antaa Kokemäen ja Kiikoisten kun ta yhty mä Ilolan kiin teis tö hal li tuk ses sa Sastamalan kaupunkia edus ta val le jäsenelle ohjeen, jon ka mukaan kiinteistöhallituksen tu lee jäsenkuntien tahdon mu kai ses ti hyväksyä kuntayhtymän ja Pal ve lu ko ti Ilola Oy:n (perustettava yh tiö) välinen vuokrasopimus. Oh jeen edellytyksenä on ollut, että Sas ta ma lan kaupunginvaltuusto ko kouk ses saan hyväksyy kau pun gin hal li tuk sen ehdotuksen Pal ve lu ko ti Ilolan toiminnan siir tä mi ses tä perustettavalle Palvelukoti Ilo la Oy:lle. Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Pal ve luko ti Ilolan toiminnan siirtämisen perustettavalle Palvelukoti Ilo la Oy:lle ja tätä koskevan henkilöstön siirtosopimuksen. Kokemäen ja Kiikoisten kuntayhtymä Ilolan kiinteistöhallitus on puheenjohtaja Antti-Matti Mattilan selostuksesta hy län nyt kuntayhtymän ja Palvelukoti Ilola Oy:n (perustettava yhtiö) vä li sen vuokrasopimuksen ja palauttanut asian uudelleen val mis tel ta vak si. Sastamalan kaupungin ja kiinteistöhallituksen puheenjohtajan käymän neuvottelun ja Palvelukoti Ilola Oy:n (perustettava yh tiö) toimittaman uuden sopimusehdotuksen jälkeen kiin teis tö hal li tus on edelleen , äänestyksen (1-1) jälkeen, pu heen joh ta ja Antti-Matti Mattilan äänellä hylännyt kuntayhtymän ja Pal ve lu ko ti Ilola Oy:n (perustettava yhtiö) välisen vuokrasopimuksen. Kuntalain 39 :n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toi meen on valittu toinen. Kuntalain 21 :n tarkoittamalla tavalla valtuusto voi erottaa kun ta yh tymän toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toi mi kau den, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erot ta mis päätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luot ta mus hen ki löi tä. Asia tulee

5 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus vireille kunnanhallituksen esityksestä tai jos vä hin tään neljäsosa valtuutetuista on tehnyt sitä koskevan aloitteen. Kuntalain 22 :n mukaisesti valtuuston on asetettava keskuudestaan va lio kun ta valmistelemaan 21 :ssä tarkoitettua luot ta mus hen ki löi den erottamista koskevaa asiaa. Valiokunnan kokoonpanossa on otet ta va huomioon tasa-arvolain säännökset. Valmisteluvastuu: hallintolakimies Katja Arve-Salonen, ke hit tä mis joh taja Tapio Rautava, hallintojohtaja Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää edellä mainituista syistä esit tää kaupunginvaltuustolle kuntalain 22 :n mukaisen tilapäisen va lio kun nan asettamista sekä valiokunnan puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta jan nimeämistä. Valiokunnan tehtävänä on valmistella kau pun gin val tuus ton Kokemäen ja Kiikoisten kuntayhtymä Ilolan kiin teis tö hal li tuk seen valitseman jäsenen ja samalla varajäsenen luot ta muk sen arviointiasiaa valtuustolle mahdollista tehtävästä erottamista var ten. Päätös: Keskustelun kuluessa jäsen Taina Niemi ehdotti, että kaupun gin hal li tus luottaa Ilolan kiinteistöhallituksen puheenjohtajan Antti-Mat ti Mattilan kykyyn arvioida Ilolan toimintaa ja luopuu Kokemäen ja Kiikoisten kuntayhtymä Ilolan kiinteistöhallituksen jäsenten luot ta muksen arvioinnista. Kun kaikki puheenvuorot oli käytetty, puheenjohtaja päätti kes kus te lun. Puheenjohtaja totesi jäsen Taina Niemen ehdotuksen kan na tuk sen puuttuessa rauenneen ja kaupunginhallituksen hyväksyneen kau pungin joh ta jan ehdotuksen päätökseksi asiassa. Lisätietoja: hallintolakimies Katja Arve-Salonen, puh: KVALT Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää edellä mainituista syistä kaupun gin val tuus tol le kuntalain 22 :n mukaisen tilapäisen valiokunnan aset ta mis ta sekä valiokunnan puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta jan nimeämistä. Valiokunnan tehtävänä on valmistella kau pun gin val tuuston Kokemäen ja Kiikoisten kuntayhtymä Ilolan kiin teis tö hal li tuk seen valitseman jäsenen ja samalla varajäsenen luottamuksen ar vioin ti asiaa valtuustolle mahdollista tehtävästä erottamista varten. Päätös:

6 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Äetsätalon sisäilmaongelman ratkaiseminen TKJOHTOK Äetsän entisessä kunnantalossa, Äetsätalossa työskentelevien kaupun ki kon ser nin työntekijöiden keskuudessa on esiintynyt oireilua, jon ka on epäilty johtuvan sisäilmaongelmasta. Tilakeskus selvitytti A-In si nöörit Oy:llä rakennuksen sisäilman laatuun mahdollisesti vai kut ta via haittatekijöitä huhti-toukokuussa Tutkimusraportti val mis tui kesäkuussa. Tutkimustuloksista tiedotettiin heti ra ken nuk ses sa työskenteleville. Merkittävimmin sisäilman laatuun vaikuttava haittatekijä tutkimuksen mu kaan on ulkoseinän lämmöneristeissä todettujen mik ro bi epä puhtauk sien tai niiden aineenvaihduntatuotteiden mahdollisuus kul keu tua sisäilmaan merkittävän alipaineisuuden johdosta sekä ra ken teis sa todettujen epätiiviiden rakenneliittymien kautta.rakennuksen jul ki si vut tuulettuvat puutteellisesti, vesipellityksissä on epä tii veys koh tia ja vesipellitykset ovat myös lähellä vaakatasoa. Tutkimustulosten pe rusteel la ulkoseinärakenteiden lämmöneristeissä sekä ikkunoiden kiin nitys puis sa esiintyy mikrobivaurioita. Ikkunarakenteiden yleis kun to on huono. Vettä eristävissä rakenteissa on laajasti puut teel li suuk sia ja epätiiveyttä.kuntotutkimusraportti jaetaan johtokunnan jä se nil le oheismateriaalina. Ensiapuna rakennuksen ilmanvaihtoa säädettiin siten, että ali pai neisuut ta vähennettiin. Koska tutkimustulokset osoittivat selkeästi, että raken nuk sen sisäilmassa on terveyteen vaikuttavia riskitekijöitä, työ yk siköil le alettiin välittömästi etsiä väistötiloja. Sastamalan Tu ki pal ve lu Oy on jo muuttanut Vammalan virastotalolle entisiin ve ro toi mis ton tiloihin. Liikesiiven ulkoisille vuokralaisille on annettu mah dol li suus väistyä ilman irtisanomisaikaa. Osa rakennuksen ulkoisista toi mi jois ta on jo löytänyt uuden toimipaikan. HSTec Oy on laatinut kesän aikana kuntotutkimuksen suosittelemiin jat ko toi men pi tei siin perustuvan alustavan kustannusarvion ra ken nuksen kunnostamisesta. Alustava kustannusarvio on n. 2,4 mil joo naa euroa (alv=0). Kustannusarvio perustuu siihen, että julkisivut pu re taan eristeineen kantavaan runkoon asti ja uusitaan, vesikate uu si taan harjakatoksi, ilmanvaihtolaitteet uusitaan, salaojitus uusitaan se kä muut tarvittavat vesieristystoimenpiteet tehdään. Äetsätalossa sijainneille kaupungin toimipisteille etsitään uusia Kei kyäs sä sijaitsevia kaupungin jo nykyisin omistamia toimitiloja. Sas ta malan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy on irtisanoutunut Puuhalan keit tiö- ja

7 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus ruokailutilojen vuokrauksesta syyskuun alusta lukien. Kir jas tol le ja Äetsätalossa työskenteleville parille muulle työntekijälle py ri tään löytämään tilaratkaisu Puuhalasta ja/tai ter veys kes kus ra ken nuk ses ta. Vanhusten ateriointipalvelun tarjoaminen siirtyy lä hei seen Pehulan koulun ruokalaan. Alustavien selvitysten mukaan tyy dyt tä vät tilaratkaisut kaikille tarvittaville toiminnoille on löydettävissä koh tuul li sin investointikustannuksin. Äetsätalon ylläpitokustannukset olivat v n euroa ilman tila kes kuk sen sisäisiä vyörytyseriä. Rakennuksen tasearvo on sään nönmu kais ten poistojen mukaan laskettuna tämän vuoden lopussa n euroa. Tilakeskuksella ei ole tiedossa sellaista kaupunkikonsernin ti la tar vet ta, jonka tyydyttämiseksi Äetsätalo tulisi kunnostaa. Tar koi tuk sen mu kaisin ta on luopua rakennuksen käytöstä kokonaan. Ra ken nuk sen myyminen ulkopuoliselle taholle korjattavaksi uuteen käyttöön tun tuu epärealistiselta mahdollisuudelta. Talousarviossa ei ole varauduttu rakennuksen kunnostamiseen, pur kami seen eikä poistosuunnitelman ylittävään rakennuksen ta se ar von jäännöserän poistamiseen. Kunnossapitoinvestoinneissa on va rau dut tu pieniin rakennukseen kohdistuviin toimenpiteisiin. Par hail laan selvitetään väistötilojen toteuttamisen edellyttämiä kus tan nuk sia. Loppuvuonna saamatta jäävät vuokrat, väistötilojen edellyttämät in vestoin nit ja ylimääräinen poisto aiheuttavat sellaisen rasituksen ti la keskuk sen talouteen, että se edellyttää poikkeamista voimassa ole vas ta talousarviosta. Esitys ylitysoikeudesta tehdään kau pun gin val tuus tol le kustannusvaikutusten selvittyä myöhemmin syksyllä. Rakennuksen mahdolliseen purkamiseen ryhdytään aikaisintaan vuonna 2015, jolloin käyttötalouteen tarvitaan erillinen määräraha pur ku kustan nuk siin. Valmisteluvastuu: Tilakeskuksen prosessitiimi Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta - päättää, että palvelurakenteen kannalta sijaintia Pehulassa edel lyt tävil le toiminnoille etsitään korvaavat tilat kaupungin omistamista ra kennuk sis ta ja - esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, et tä Äetsätalon käytöstä luovutaan kokonaan. Päätös: Hyväksyttiin.

8 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Merkitään pöytäkirjaan, että Olavi Vinha saapui kokoukseen tämän pykä län käsittelyn aikana klo KHALL Lisätietoja: Tekninen johtaja Jorma Tuomisto Valmisteluvastuu: Tilakeskuksen johtokunta, hallintojohtaja Hannu Nikki lä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun gin val tuus tol le, että Äetsätalon käytöstä luovutaan kokonaan. Rakennuksen mahdolliseen purkamiseen ryhdytään aikaisintaan vuon na 2015, jolloin vuoden 2015 talousarvioon käyttötalouteen tar vi taan erillinen määräraha purkukustannuksiin. Kaupunginhallitus pyytää tilakeskusta tekemään ehdotuksen uuden kirjastotilan muutostöiden kustannuksista ja Äetsätalon käytöstä luopumisesta aiheutuvista vuoden 2014 kustannuksista niin, että määrärahamuutokset voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa ja kaupunginvaltuuston kokouksessa Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. TKJOHTOK Lisätietoja: tekninen johtaja Jorma Tuomisto Tilakeskus on laatinut suunnitelman kirjaston sijoittumiselle Puu ha lan n. 220 m2:n keittiö- ja ruokailutiloihin sekä muutamalle muulle huo ne tila muu tok sel le. Kirjaston tiloihin tehdään väliseinämuutoksia, lat tia jyrsitään ja tasoitetaan ja pintamateriaalit uusitaan. Kirjaston tis ki ja hyllyt uusitaan ja LVISA-tekniikka uusitaan tarpeellisilta osin. Muu tostöi den kustannuksiin lisätään vanhalta kirjastolta siirrettävän ka lus teiden ja materiaalin puhdistus- ja logistiikkakustannukset. Työ se li tyk sen mukainen kustannusarvio Puuhalan muutostöille on (alv 0%). Tilakeskus laati kesällä suunnitelman Sastamalan Tukipalvelut Oy:n sijoit tu mi sel le Vammalan virastotalolle. Tilakeskus teki virastotalolle tarvit ta vat muutostyöt. Muutostöiden kustannuksiin lisätään SaTu Oy:n kalusteiden ja materiaalin puhdistus- ja logistiikka- kus tan nuk set.

9 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Vammalan verotoimiston muutostöiden kokonaiskustannukset ovat (alv 0%). Kun verotoimistolle oli varattu muu tos töi tä varten niin lisämäärärahan tarve on Äetsätalon käytöstä luopumisesta aiheutuvat lisäkustannukset vuon na 2014 ovat yhteensä (alv 0%). Puuhalaan muuttavan kirjaston pohjapiirustus, työselitys kus tan nus arvioi neen on oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: prosessitiimi Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta päättää esittää kau pun gin hal lituk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että yl lä pi to in ves toin tien määrärahaan myönnetään ylitysoikeutta Äetsätalon käy tös tä luopumisesta aiheutuviin toimenpiteisiin. Päätös: Hyväksyttiin. KHALL Lisätietoja: Tilakeskuksen johtaja Jorma Tuomisto p Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta : "Sastamalan kaupunginkirjaston yksi lähikirjasto toimii kaupungin kiinteis tös sä Äetsä-talolla. Sastamalan kaupunki/tilakeskus on teet tä nyt A-Insinöörit Oy:lla Äetsä-talolla kuntotutkimuksen si sä il ma on gel mien vuoksi. Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus, Kuntotutkimuksen ja korjauskustannusarvion perusteella Ti la kes kuksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Äetsä-talon tiloista luovutaan ko konaan. Samalla Tilakeskuksen johtokunta päätti, että pal ve lu ra ken teen kannalta sijaintia Pehulassa edellyttäville toiminnoille etsitään kor vaavat tilat kaupungin omistamista rakennuksista. Koska Äet sä-ta lon sisäilman tutkimustulokset osoittivat, että rakennuksen si sä il mas sa on terveyteen vaikuttavia riskitekijöitä, työyksiköille alettiin vä lit tö mäs ti etsiä väistötiloja. Kirjastolle ja Äetsä-talossa työs ken te le väl le parille muulle työntekijälle pyritään löytämään tilaratkaisu Puu ha las ta ja/tai terveyskeskusrakennuksesta. Äetsän kirjastolle on etsitty korvaavia tiloja. Kirjastotiloja varten on laadit tu suunnitelma Puuhalaan Ateriapalvelujen tiloihin, joista Sas ta ma-

10 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus lan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy on irtisanoutunut. Kaupunginvaltuusto päättää syyskuun kokouksessa Äetsä-talon ti lois ta ja korvaavien tilojen hankinnasta ja määrärahoista. Valmisteluvastuu: kirjastonjohtaja, informaatikko ja kulttuurijohtaja Ehdotus kultjoht: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää, 1. että Äetsän kirjasto suljetaan Äetsä-talolla Äetsä-talon sisä il man terveyteen vaikuttavien riskitekijöiden vuoksi ja kau pun gin kirjas to ryhtyy välittömästi sulkemisesta aiheutuviin toimenpiteisiin, 2. ehdottaa Tilakeskukselle/kaupunginhallitukselle/ kau pun gin val tuustol le Äetsän kirjastoa varten korvaavien tilojen hankintaa Puu ha lan Ateriapalvelun vapautuvista tiloista, jotka ovat taajaman kes kus tas sa lähellä nuorisotiloja, koulua, päiväkotia, terveyskeskusta ja pal ve lu asumis yk sik köä. Päätös: Hyväksyttiin." Puuhalaan muuttavan kirjaston pohjapiirustus, työselitys ja kus tan nusar vio ovat oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Hannu Nikkilä, tekninen johtaja Jor ma Tuomisto Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun gin val tuus tol le, että 1. kuluvan vuoden talousarvioon ylläpitoinvestointeihin myönnetään määrärahan korotus Sastamalan Tukipalvelut Oy:n si joit tu mises ta Vammalan virastotalolle aiheutuviin muutostöihin sekä ka lus teiden ja materiaalin puhdistus- ja logistiikkakustannuksiin 2. kirjastoverkosta päätetään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätök sen mukaisesti vuoden 2015 talousarviokäsittelyn yhteydessä ja samassa yhteydessä päätetään myös Äetsän kirjaston mah dol li ses ta muutosta Puuhalaan ja määrärahan myöntämisestä sii tä aiheutuviin kustannuksiin. Päätös: Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Päivi Pelt tari ehdotti jäsenten Jenni Jokinen ja Pauli Mäkelä kan nat ta ma na, että kaupunginjohtajan esityksen kohtaa 2 ei hyväksytä. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kokouksessaan pyytää Tila kes kus ta tekemään ehdotuksen uuden kirjastotilan muutostöiden kus tan nuk sis ta ja Äetsä-talon käytöstä luopumisesta aiheutuvista vuoden 2014 kustannuksista niin, että määrärahamuutokset voidaan kä sitel lä kaupunginhallituksen kokouksessa ja kau pun gin val tuus-

11 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus ton kokouksessa Tilakeskus on kokouksessaan päättänyt yksimielisesti esit tää KH:lle ja kaupunginvaltuustolle, että ylläpitoinvestointien mää rä ra haan myönnetään eur ylitysoikeus Äetsä-talon käytöstä luo pu mi sesta aiheutuviin toimenpiteisiin. Tästä summasta eu roa kohdistuu Puuhalan muutostöihin, kalustehankintoihin sekä kir jas ton irtaimiston puhdistamiseen ja siirtämiseen. Samoin Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan päättänyt yksimielisesti esittää, että: 1. Äetsän kirjasto suljetaan Äetsä-talolla ja kaupunki ryh tyy välittömiin, sulkemisesta johtuviin toimenpiteisiin 2. Äetsän kirjastolle hankitaan tilat Puuhalan Ateriapalvelulta va pau tuvis ta tiloista, jotka ovat taajaman keskustassa lähellä nuorisotiloja, koulua, päiväkoteja, terveyskeskusta ja palveluasumisyksikköä. Esitän kohdaksi 2 seuraavaa: - KH päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kuluvan vuo den talousarvioon ylläpitoinvestointien määrärahaan myönnetään euron korotus Äetsän kirjaston sijoittumiseksi Puuhalaan. Mää rä ra haesi tys sisältää Ateriapalvelulta vapautuvien tilojen muu tos työt sekä materiaalien ja kalusteiden puhdistus- ja lo gis tiik ka kus tan nuk set. Kaupunginhallituksen jäsen Pertti Hakanen kannatti kau pun gin joh ta jan ehdotusta. Kun kaikki pyydetyt puheenvuorot oli käytetty, puheenjohtaja päätti kes kus te lun. Kun oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poik kea va kannatettu ehdotus, puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, jon ka kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai kuusi (6) ääntä (Andersson, Hakanen, Kaaja, Liukko-Sipi, Selin, Vil lo) ja Päivi Pelttarin ehdotus seitsemän (7) ääntä (Jokinen, Mä ke lä, Niemi, Salo, Pelttari, Saarela, Suoniemi). Puheenjohtaja totesi kau pun gin hal lituk sen jäsen Päivi Pelttarin ehdotuksen tulleen kau pun gin hal li tuk sen päätökseksi asiassa. Lisätietoja: tekninen johtaja Jorma Tuomisto puh: KVALT Puuhalaan muuttavan kirjaston pohjapiirustus, työselitys kus tan nus arvioi neen on oheismateriaalina. Kaupunginhallitus on kokouksessaan merkinnyt kir jas-

12 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus to verk ko sel vi tyk sen tässä vaiheessa tiedokseen. Oheis ma te ri aa li na on kirjastoverkkoselvitys. Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Äetsätalon käytöstä luovutaan kokonaan. Rakennuksen mah dol li seen purkamiseen ryhdytään aikaisintaan vuonna 2015, jolloin vuo den 2015 talousarvioon käyttötalouteen tarvitaan erillinen mää rä ra ha purkukustannuksiin. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. kuluvan vuoden talousarvioon ylläpitoinvestointeihin myönnetään määrärahan korotus Sastamalan Tukipalvelut Oy:n sijoittumisesta Vammalan virastotalolle aiheutuviin muutostöihin sekä kalusteiden ja materiaalin puhdistus- ja logistiikkakustannuksiin 2. kuluvan vuoden talousarvioon ylläpitoinvestointien määrärahaan myön ne tään euron korotus Äetsän kirjaston sijoittumiseksi Puu ha laan. Määrärahaesitys sisältää Ateriapalvelulta vapautuvien ti lojen muutostyöt sekä materiaalien ja kalusteiden puhdistus- ja lo gis tiikka kus tan nuk set. Päätös: Liitteet Kirjastoverkkoselvitys Puuhala, kirjaston muutostöiden työselitys Puuhala/ kirjaston pohjakuva

13 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus Lisämääräraha kiinteistöjen ostoon 835/ /2014 KHALL Sastamalan kaupunki on saanut testamentilla omistusoikeuden puoleen Mouhijärven Uotsolassa sijaitsevasta kiinteistöstä Lähde Tilan kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 1,0250 ha ja tilalla sijaitsee 1950-luvulla rakennettu asuinrakennus, jo ta on myöhemmin laajennettu sauna- ja pesutiloilla, sekä na vet ta ra ken nus ja muita talousrakennuksia. Toisen puolen kiinteistöstä omis ta vat Aune Elvi Hakalan oikeudenomistajat. Aune Elvi Hakalan oi keu den omis ta jat omistavat myös Lähteen tilaan rajoittuvan Uiton ti lan , joka on rakentamaton 1,635 ha:n suuruinen met sä ti la. Tilojen alue on osoitettu vireillä olevassa Mou hi jär vi-häi jää-sal mi osayleiskaavassa pientalovaltaisena asuntoalueena se kä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueena. Kuolinpesän jäsenten kanssa on neuvoteltu Lähteen tilan puolikkaan sekä Uiton tilan ostamisesta kaupungille. Neu vot te luis sa kauppahinnaksi on sovittu Lähteen tilan puolikkaan osal ta euroa ja Uiton tilan osalta euroa eli yhteensä euroa. Kiinteistökauppa on ollut maankäyttötyöryhmän käsittelyssä ja puol tanut sen tekemistä. Si jain ti kart ta oheisaineistona. Valmisteluvastuu: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää, että Sastamalan kaupunki ostaa Aune Elvi Hakalan jakamattomalta kuolinpesältä puolet Läh teen tilas ta rakennuksineen sekä Uiton tilan yhteensä euron kauppahintaan edellyttäen, et tä kau pun gin valtuus to myöntää kiinteistön ostoon tarvittavan mää rä ra han. Kaupunginhallitus päättää samalla esittää kaupunginvaltuustolle, et tä kaupunginvaltuusto myöntää kauppahintaa vastaavan li sä mää rä ra han kiinteistöjen ostoon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT Lisätietoja: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi, puh

14 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupun gin val tuus to myöntää kauppahintaa vastaavan li sä mää rä ra han euroa kiinteistöjen ostoon. Päätös: Liitteet Sijaintikartta

15 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Sastamalan maaseutuohjelma 316/ /2014 MAALTK Sastamalan maaseutuohjelma on laadittu laajalla, osallistavalla valmistelulla sekä alhaalta ylöspäin -periaatteella ja tiiviissä yhteistyössä asukkaiden ja maaseudun toimijoiden kanssa. Ohjelmassa luodaan katsaus maaseudun nykytilaan ja tarpeisiin sekä esitetään toimenpide-ehdotuksia maaseudun kehittämiseksi vuosille Maaseutuohjelman tavoitteet ovat: 1. Koota yhteen maaseudun kehittämiseen liittyviä näkemyksiä ja kehittämisideoita. 2. Edesauttaa elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilymistä. 3. Vahvistaa maaseudun kilpailukykyä. 4. Edistää uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön lisäämistä. 5. Saada toimijat aktivoitumaan alueensa kehittämiseen. 6. Lisätä päättäjien ja viranhaltijoiden maaseutuun liittyvää tietämystä. 7. Saada maaseutua tukevia ratkaisuja sisältymään eri hallintoprosessien budjetteihin. 8. Edistää eri toimijoiden vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla tasoilla. Maaseutuohjelman tavoitteena on myös esittää toimenpide-ehdotuksia Sastamalan maaseutualueiden kehittämiseksi. Painopisteet ovat monipuolisen maaseutuyrittäjyyden edistämisen lisäksi asumisessa, palveluissa, lähidemokratiassa ja yhteistyössä. Sastamalan maaseutuohjelma on laadittu syyskuun 2013 ja huhtikuun 2014 välisenä aikana. Lisäksi työssä hyödynnettiin jo aiemmin valmistuneen Sastamalan Kylien esiselvityshankkeen aikana kertynyttä materiaalia sekä muita informaatiolähteitä. Esiselvityshankkeessa järjestettiin eri puolella Sastamalaa yhdeksän kyläiltaa, joissa kerättiin tietoa mm. kylien palveluista, vahvuuksista ja heikkouksista, yhteistyötarpeista ja kehittämisnäkökulmista. Maaliskuussa 2013 järjestettiin kylähankkeen kolme päätösseminaaria, joissa saatiin vielä uusia kehittämisajatuksia. Maaseutuohjelman laadinta aloitettiin syys- lokakuussa 2013 maaseudun toimijoille (mm. maanviljelijät, maaseutuyrittäjät,

16 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus kyläyhdistysten edustajat, maaseudun asukkaat) ja valtuutetuille suunnatulla Webropol-kyselyllä. Kyselyyn saatiin lähes 250 vastausta, mitä voidaan pitää varsin hyvänä määränä. Suuren vastaajajoukon myötä kyselyn tuloksia voidaan myös pitää luotettavina. Webropol-kyselyn jälkeen järjestettiin viisi maaseutuiltaa: Suodenniemellä, Mouhijärvellä, Vammalassa, Kiikoisissa ja Äetsässä. Tilaisuuksissa esiteltiin kyselyn tuloksia ja keskusteltiin syvällisemmin maaseudun kehittämisestä. Myös Sastamalan kaupungin avoimien ovien päivässä asukkaat kävivät Kauppalantalolla keskustelemassa maaseutuohjelman sisällöstä. Edelleen maalis- ja huhtikuussa 2014 järjestettiin yhteistyössä Joutsenten Reitti ry:n kanssa Road Show-kiertue eli viisi maaseutuiltaa: Suodenniemellä, Mouhijärvellä, Vammalassa, Kiikoisissa ja Äetsässä. Tilaisuuksissa esiteltiin alustavia toimenpide-ehdotuksia ja saatiin kommentteja maaseutuohjelmaan. Lisäksi Elävän maaseudun avoimien ovien päivässä maaliskuussa 2014 asukkaat kävivät Kauppalantalolla keskustelemassa maaseutuohjelman sisällöstä ja toimenpide-esityksistä. Lisäksi joulukuussa 2013 järjestettiin Sastamalan nuorille maaseutuaiheinen kirjoituskilpailu. Yläasteikäisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnattuun kilpailuun tuli kaikkiaan 51 kirjoitusta. Kirjoituksia hyödynnettiin aineistona tämän ohjelman sisällön laatimisessa. Jotta Sastamalan maaseutuohjelman laatimisprosessissa olisi huomioitu kaikki ikäryhmät, järjestettiin vielä 3-6 -vuotiaille lapsille kolme maaseutuaiheista piirustustilaisuutta Kauppalantalolla tammikuussa Kaikkiaan maaseutuohjelman laatimista silmällä pitäen Webropol-kyselyn lisäksi järjestettiin 24 maaseutu- tai asukastilaisuutta, joihin on osallistunut yli 500 maaseudun tulevaisuudesta kiinnostunutta henkilöä. Sastamalan maaseutuohjelman valmistelussa on suoritettu erittäin laaja kentän osallistaminen ja kuuleminen. Työssä on hyödynnetty kyselyitä, kirjoituksia ja keskusteluja niin, että kaikkien ikäryhmien näkemykset maaseudusta ja sen tulevaisuudesta on kyetty huomioimaan. Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, projektipäällikkö Jani Hanhijärvi Ehdotus maaseujo: Maaseutulautakunta päättää 1. esitellä Sastamalan Maaseutuohjelmaluonnoksen valtuutetuille kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen

17 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus antaa valtuutetuille ohjelmasta lausuntomahdollisuuden. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p MAALTK Oheismateriaalina MTK-Vammalan, MTK-Mouhijärvi-Suodenniemen ja Sastamalan Kylät ry:n lausunnot sekä muistio Sastamalan kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen pidetystä keskustelutilaisuudesta kello Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, projektipäällikkö Jani Hanhijärvi Ehdotus maaseujo: Maaseutulautakunta päättää hyväksyä Sastamalan maaseutuohjelman vuosille Maaseutuohjelma saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavilla täsmennyksillä: - sivu 24, kestävä maaseutuasuminen korvataan vetovoimainen maaseutuasuminen - sivu 24, kehitetään paikallisen maaseudun elintarvikkeiden jatkojalostuksen mahdollisuuksia, korvataan kehitetään paikallisen maaseudun tuotteiden jatkojalostuksen mahdollisuuksia - sivu 19, terveellinen ja turvallinen maaseutu -kohdassa huomioidaan Anne Välimäen esitys siitä, ettei kunnallisilla määräyksillä ylitettäisi lakien ja asetusten vaatimuksia. - sivu 19, kohtaan terveellinen turvallinen maaseutu, seuraava lisäys: Kaivoksilla on monia myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia, mutta niillä on myös kielteisiä vaikutuksia, sillä ne muuttavat maisemaa ja voivat aiheuttaa melua, pölyä ja aiheuttaa peruuttamattomia ympäristövahinkoja esim. vesistöihin. - sivu 18, kohtaan maaseutuasuminen tehdään lisäys rakennusluvista ja sujuvasta lupakäytännöstä

18 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus sivuille 18 ja 24 lisäys vanhojen talojen torista. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p KHALL Oheismateriaalina seuraa Sastamalan maaseutuohjelma vuosille , MTK-Vammalan, MTK-Mouhijärvi-Suodenniemen ja Sas tama lan Kylät ry:n lausunnot sekä muistio Sastamalan kau pun gin valtuus ton kokouksen jälkeen pidetystä keskustelutilaisuudesta Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, projektipäällikkö Ja ni Hanhijärvi, hallintolakimies Katja Arve-Salonen Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi saaduksi Sasta ma lan maaseutuohjelman vuosille ja saattaa sen kau pungin val tuus tol le tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p KVALT Oheismateriaalina seuraa Sastamalan maaseutuohjelma vuosille , MTK-Vammalan, MTK-Mouhijärvi-Suodenniemen ja Sas tama lan Kylät ry:n lausunnot sekä muistio Sastamalan kau pun gin valtuus ton kokouksen jälkeen pidetystä keskustelutilaisuudesta Ehdotus kh: Kaupunginhallitus saattaa Sastamalan maa seu tu oh jelman vuosille kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Päätös: Liitteet Lausunnot maaseutuohjelmasta Muistio Sastamalan maaseutuohjelma

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 282 Tekninen lautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 18:00-20:58 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 8 17.02.2014 Valtuustoaloitteita koskeva selvitys 45/00.02/2014 KHALL 10.02.2014 52 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 3 momentin mukaan kaupun gin

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 28.05.2015 klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo 16.50-17.00 ja 17.10-17.20 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka

Lisätiedot