SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2014 1"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:00 Paikka Sylvään koulu, auditorio Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 42 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 43 Tilapäisen valiokunnan asettaminen 4 44 Äetsätalon sisäilmaongelman ratkaiseminen 6 45 Lisämääräraha kiinteistöjen ostoon Sastamalan maaseutuohjelma 15

2 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KVALT Kuntalain 54 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään. Kokouskutsu ja esityslista toimitettiin kaikille valtuutetuille. Samana päivänä kokouskutsu ja esityslista julkaistiin myös Sastamalan kaupungin ilmoitustauluilla. Kokouskutsu on julkaistu lisäksi seuraavissa paikallislehdissä: Alueviesti Tyrvään Sanomat Kotisivuilla kokouskutsu ja esityslista ovat olleet luettavissa alkaen. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Päätös:

3 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta KVALT Vuorossa ovat Tapio Mörtti ja Ilmari Nurminen. Päätös:

4 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus Tilapäisen valiokunnan asettaminen 794/ /2014 KHALL Sastamalan kaupunginvaltuusto on valinnut edus ta jakseen toimikaudeksi Kokemäen ja Kiikoisten kun ta yh ty mä Ilolan kiinteistöhallitukseen Antti-Matti Mattilan, joka toimii sa mal la kiinteistöhallituksen puheenjohtajana. Kiinteistöhallituksen va ra jä se neksi on valittu Kirsi Koskinen (Sastamalan kaupunginvaltuusto ). Sastamalan kaupunginhallitus on päättänyt kun ta lain 23 :n 2 momentin pe rus teel la antaa Kokemäen ja Kiikoisten kun ta yhty mä Ilolan kiin teis tö hal li tuk ses sa Sastamalan kaupunkia edus ta val le jäsenelle ohjeen, jon ka mukaan kiinteistöhallituksen tu lee jäsenkuntien tahdon mu kai ses ti hyväksyä kuntayhtymän ja Pal ve lu ko ti Ilola Oy:n (perustettava yh tiö) välinen vuokrasopimus. Oh jeen edellytyksenä on ollut, että Sas ta ma lan kaupunginvaltuusto ko kouk ses saan hyväksyy kau pun gin hal li tuk sen ehdotuksen Pal ve lu ko ti Ilolan toiminnan siir tä mi ses tä perustettavalle Palvelukoti Ilo la Oy:lle. Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Pal ve luko ti Ilolan toiminnan siirtämisen perustettavalle Palvelukoti Ilo la Oy:lle ja tätä koskevan henkilöstön siirtosopimuksen. Kokemäen ja Kiikoisten kuntayhtymä Ilolan kiinteistöhallitus on puheenjohtaja Antti-Matti Mattilan selostuksesta hy län nyt kuntayhtymän ja Palvelukoti Ilola Oy:n (perustettava yhtiö) vä li sen vuokrasopimuksen ja palauttanut asian uudelleen val mis tel ta vak si. Sastamalan kaupungin ja kiinteistöhallituksen puheenjohtajan käymän neuvottelun ja Palvelukoti Ilola Oy:n (perustettava yh tiö) toimittaman uuden sopimusehdotuksen jälkeen kiin teis tö hal li tus on edelleen , äänestyksen (1-1) jälkeen, pu heen joh ta ja Antti-Matti Mattilan äänellä hylännyt kuntayhtymän ja Pal ve lu ko ti Ilola Oy:n (perustettava yhtiö) välisen vuokrasopimuksen. Kuntalain 39 :n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toi meen on valittu toinen. Kuntalain 21 :n tarkoittamalla tavalla valtuusto voi erottaa kun ta yh tymän toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toi mi kau den, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erot ta mis päätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luot ta mus hen ki löi tä. Asia tulee

5 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus vireille kunnanhallituksen esityksestä tai jos vä hin tään neljäsosa valtuutetuista on tehnyt sitä koskevan aloitteen. Kuntalain 22 :n mukaisesti valtuuston on asetettava keskuudestaan va lio kun ta valmistelemaan 21 :ssä tarkoitettua luot ta mus hen ki löi den erottamista koskevaa asiaa. Valiokunnan kokoonpanossa on otet ta va huomioon tasa-arvolain säännökset. Valmisteluvastuu: hallintolakimies Katja Arve-Salonen, ke hit tä mis joh taja Tapio Rautava, hallintojohtaja Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää edellä mainituista syistä esit tää kaupunginvaltuustolle kuntalain 22 :n mukaisen tilapäisen va lio kun nan asettamista sekä valiokunnan puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta jan nimeämistä. Valiokunnan tehtävänä on valmistella kau pun gin val tuus ton Kokemäen ja Kiikoisten kuntayhtymä Ilolan kiin teis tö hal li tuk seen valitseman jäsenen ja samalla varajäsenen luot ta muk sen arviointiasiaa valtuustolle mahdollista tehtävästä erottamista var ten. Päätös: Keskustelun kuluessa jäsen Taina Niemi ehdotti, että kaupun gin hal li tus luottaa Ilolan kiinteistöhallituksen puheenjohtajan Antti-Mat ti Mattilan kykyyn arvioida Ilolan toimintaa ja luopuu Kokemäen ja Kiikoisten kuntayhtymä Ilolan kiinteistöhallituksen jäsenten luot ta muksen arvioinnista. Kun kaikki puheenvuorot oli käytetty, puheenjohtaja päätti kes kus te lun. Puheenjohtaja totesi jäsen Taina Niemen ehdotuksen kan na tuk sen puuttuessa rauenneen ja kaupunginhallituksen hyväksyneen kau pungin joh ta jan ehdotuksen päätökseksi asiassa. Lisätietoja: hallintolakimies Katja Arve-Salonen, puh: KVALT Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää edellä mainituista syistä kaupun gin val tuus tol le kuntalain 22 :n mukaisen tilapäisen valiokunnan aset ta mis ta sekä valiokunnan puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta jan nimeämistä. Valiokunnan tehtävänä on valmistella kau pun gin val tuuston Kokemäen ja Kiikoisten kuntayhtymä Ilolan kiin teis tö hal li tuk seen valitseman jäsenen ja samalla varajäsenen luottamuksen ar vioin ti asiaa valtuustolle mahdollista tehtävästä erottamista varten. Päätös:

6 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Äetsätalon sisäilmaongelman ratkaiseminen TKJOHTOK Äetsän entisessä kunnantalossa, Äetsätalossa työskentelevien kaupun ki kon ser nin työntekijöiden keskuudessa on esiintynyt oireilua, jon ka on epäilty johtuvan sisäilmaongelmasta. Tilakeskus selvitytti A-In si nöörit Oy:llä rakennuksen sisäilman laatuun mahdollisesti vai kut ta via haittatekijöitä huhti-toukokuussa Tutkimusraportti val mis tui kesäkuussa. Tutkimustuloksista tiedotettiin heti ra ken nuk ses sa työskenteleville. Merkittävimmin sisäilman laatuun vaikuttava haittatekijä tutkimuksen mu kaan on ulkoseinän lämmöneristeissä todettujen mik ro bi epä puhtauk sien tai niiden aineenvaihduntatuotteiden mahdollisuus kul keu tua sisäilmaan merkittävän alipaineisuuden johdosta sekä ra ken teis sa todettujen epätiiviiden rakenneliittymien kautta.rakennuksen jul ki si vut tuulettuvat puutteellisesti, vesipellityksissä on epä tii veys koh tia ja vesipellitykset ovat myös lähellä vaakatasoa. Tutkimustulosten pe rusteel la ulkoseinärakenteiden lämmöneristeissä sekä ikkunoiden kiin nitys puis sa esiintyy mikrobivaurioita. Ikkunarakenteiden yleis kun to on huono. Vettä eristävissä rakenteissa on laajasti puut teel li suuk sia ja epätiiveyttä.kuntotutkimusraportti jaetaan johtokunnan jä se nil le oheismateriaalina. Ensiapuna rakennuksen ilmanvaihtoa säädettiin siten, että ali pai neisuut ta vähennettiin. Koska tutkimustulokset osoittivat selkeästi, että raken nuk sen sisäilmassa on terveyteen vaikuttavia riskitekijöitä, työ yk siköil le alettiin välittömästi etsiä väistötiloja. Sastamalan Tu ki pal ve lu Oy on jo muuttanut Vammalan virastotalolle entisiin ve ro toi mis ton tiloihin. Liikesiiven ulkoisille vuokralaisille on annettu mah dol li suus väistyä ilman irtisanomisaikaa. Osa rakennuksen ulkoisista toi mi jois ta on jo löytänyt uuden toimipaikan. HSTec Oy on laatinut kesän aikana kuntotutkimuksen suosittelemiin jat ko toi men pi tei siin perustuvan alustavan kustannusarvion ra ken nuksen kunnostamisesta. Alustava kustannusarvio on n. 2,4 mil joo naa euroa (alv=0). Kustannusarvio perustuu siihen, että julkisivut pu re taan eristeineen kantavaan runkoon asti ja uusitaan, vesikate uu si taan harjakatoksi, ilmanvaihtolaitteet uusitaan, salaojitus uusitaan se kä muut tarvittavat vesieristystoimenpiteet tehdään. Äetsätalossa sijainneille kaupungin toimipisteille etsitään uusia Kei kyäs sä sijaitsevia kaupungin jo nykyisin omistamia toimitiloja. Sas ta malan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy on irtisanoutunut Puuhalan keit tiö- ja

7 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus ruokailutilojen vuokrauksesta syyskuun alusta lukien. Kir jas tol le ja Äetsätalossa työskenteleville parille muulle työntekijälle py ri tään löytämään tilaratkaisu Puuhalasta ja/tai ter veys kes kus ra ken nuk ses ta. Vanhusten ateriointipalvelun tarjoaminen siirtyy lä hei seen Pehulan koulun ruokalaan. Alustavien selvitysten mukaan tyy dyt tä vät tilaratkaisut kaikille tarvittaville toiminnoille on löydettävissä koh tuul li sin investointikustannuksin. Äetsätalon ylläpitokustannukset olivat v n euroa ilman tila kes kuk sen sisäisiä vyörytyseriä. Rakennuksen tasearvo on sään nönmu kais ten poistojen mukaan laskettuna tämän vuoden lopussa n euroa. Tilakeskuksella ei ole tiedossa sellaista kaupunkikonsernin ti la tar vet ta, jonka tyydyttämiseksi Äetsätalo tulisi kunnostaa. Tar koi tuk sen mu kaisin ta on luopua rakennuksen käytöstä kokonaan. Ra ken nuk sen myyminen ulkopuoliselle taholle korjattavaksi uuteen käyttöön tun tuu epärealistiselta mahdollisuudelta. Talousarviossa ei ole varauduttu rakennuksen kunnostamiseen, pur kami seen eikä poistosuunnitelman ylittävään rakennuksen ta se ar von jäännöserän poistamiseen. Kunnossapitoinvestoinneissa on va rau dut tu pieniin rakennukseen kohdistuviin toimenpiteisiin. Par hail laan selvitetään väistötilojen toteuttamisen edellyttämiä kus tan nuk sia. Loppuvuonna saamatta jäävät vuokrat, väistötilojen edellyttämät in vestoin nit ja ylimääräinen poisto aiheuttavat sellaisen rasituksen ti la keskuk sen talouteen, että se edellyttää poikkeamista voimassa ole vas ta talousarviosta. Esitys ylitysoikeudesta tehdään kau pun gin val tuus tol le kustannusvaikutusten selvittyä myöhemmin syksyllä. Rakennuksen mahdolliseen purkamiseen ryhdytään aikaisintaan vuonna 2015, jolloin käyttötalouteen tarvitaan erillinen määräraha pur ku kustan nuk siin. Valmisteluvastuu: Tilakeskuksen prosessitiimi Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta - päättää, että palvelurakenteen kannalta sijaintia Pehulassa edel lyt tävil le toiminnoille etsitään korvaavat tilat kaupungin omistamista ra kennuk sis ta ja - esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, et tä Äetsätalon käytöstä luovutaan kokonaan. Päätös: Hyväksyttiin.

8 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Merkitään pöytäkirjaan, että Olavi Vinha saapui kokoukseen tämän pykä län käsittelyn aikana klo KHALL Lisätietoja: Tekninen johtaja Jorma Tuomisto Valmisteluvastuu: Tilakeskuksen johtokunta, hallintojohtaja Hannu Nikki lä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun gin val tuus tol le, että Äetsätalon käytöstä luovutaan kokonaan. Rakennuksen mahdolliseen purkamiseen ryhdytään aikaisintaan vuon na 2015, jolloin vuoden 2015 talousarvioon käyttötalouteen tar vi taan erillinen määräraha purkukustannuksiin. Kaupunginhallitus pyytää tilakeskusta tekemään ehdotuksen uuden kirjastotilan muutostöiden kustannuksista ja Äetsätalon käytöstä luopumisesta aiheutuvista vuoden 2014 kustannuksista niin, että määrärahamuutokset voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa ja kaupunginvaltuuston kokouksessa Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. TKJOHTOK Lisätietoja: tekninen johtaja Jorma Tuomisto Tilakeskus on laatinut suunnitelman kirjaston sijoittumiselle Puu ha lan n. 220 m2:n keittiö- ja ruokailutiloihin sekä muutamalle muulle huo ne tila muu tok sel le. Kirjaston tiloihin tehdään väliseinämuutoksia, lat tia jyrsitään ja tasoitetaan ja pintamateriaalit uusitaan. Kirjaston tis ki ja hyllyt uusitaan ja LVISA-tekniikka uusitaan tarpeellisilta osin. Muu tostöi den kustannuksiin lisätään vanhalta kirjastolta siirrettävän ka lus teiden ja materiaalin puhdistus- ja logistiikkakustannukset. Työ se li tyk sen mukainen kustannusarvio Puuhalan muutostöille on (alv 0%). Tilakeskus laati kesällä suunnitelman Sastamalan Tukipalvelut Oy:n sijoit tu mi sel le Vammalan virastotalolle. Tilakeskus teki virastotalolle tarvit ta vat muutostyöt. Muutostöiden kustannuksiin lisätään SaTu Oy:n kalusteiden ja materiaalin puhdistus- ja logistiikka- kus tan nuk set.

9 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Vammalan verotoimiston muutostöiden kokonaiskustannukset ovat (alv 0%). Kun verotoimistolle oli varattu muu tos töi tä varten niin lisämäärärahan tarve on Äetsätalon käytöstä luopumisesta aiheutuvat lisäkustannukset vuon na 2014 ovat yhteensä (alv 0%). Puuhalaan muuttavan kirjaston pohjapiirustus, työselitys kus tan nus arvioi neen on oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: prosessitiimi Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta päättää esittää kau pun gin hal lituk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että yl lä pi to in ves toin tien määrärahaan myönnetään ylitysoikeutta Äetsätalon käy tös tä luopumisesta aiheutuviin toimenpiteisiin. Päätös: Hyväksyttiin. KHALL Lisätietoja: Tilakeskuksen johtaja Jorma Tuomisto p Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta : "Sastamalan kaupunginkirjaston yksi lähikirjasto toimii kaupungin kiinteis tös sä Äetsä-talolla. Sastamalan kaupunki/tilakeskus on teet tä nyt A-Insinöörit Oy:lla Äetsä-talolla kuntotutkimuksen si sä il ma on gel mien vuoksi. Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus, Kuntotutkimuksen ja korjauskustannusarvion perusteella Ti la kes kuksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Äetsä-talon tiloista luovutaan ko konaan. Samalla Tilakeskuksen johtokunta päätti, että pal ve lu ra ken teen kannalta sijaintia Pehulassa edellyttäville toiminnoille etsitään kor vaavat tilat kaupungin omistamista rakennuksista. Koska Äet sä-ta lon sisäilman tutkimustulokset osoittivat, että rakennuksen si sä il mas sa on terveyteen vaikuttavia riskitekijöitä, työyksiköille alettiin vä lit tö mäs ti etsiä väistötiloja. Kirjastolle ja Äetsä-talossa työs ken te le väl le parille muulle työntekijälle pyritään löytämään tilaratkaisu Puu ha las ta ja/tai terveyskeskusrakennuksesta. Äetsän kirjastolle on etsitty korvaavia tiloja. Kirjastotiloja varten on laadit tu suunnitelma Puuhalaan Ateriapalvelujen tiloihin, joista Sas ta ma-

10 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus lan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy on irtisanoutunut. Kaupunginvaltuusto päättää syyskuun kokouksessa Äetsä-talon ti lois ta ja korvaavien tilojen hankinnasta ja määrärahoista. Valmisteluvastuu: kirjastonjohtaja, informaatikko ja kulttuurijohtaja Ehdotus kultjoht: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää, 1. että Äetsän kirjasto suljetaan Äetsä-talolla Äetsä-talon sisä il man terveyteen vaikuttavien riskitekijöiden vuoksi ja kau pun gin kirjas to ryhtyy välittömästi sulkemisesta aiheutuviin toimenpiteisiin, 2. ehdottaa Tilakeskukselle/kaupunginhallitukselle/ kau pun gin val tuustol le Äetsän kirjastoa varten korvaavien tilojen hankintaa Puu ha lan Ateriapalvelun vapautuvista tiloista, jotka ovat taajaman kes kus tas sa lähellä nuorisotiloja, koulua, päiväkotia, terveyskeskusta ja pal ve lu asumis yk sik köä. Päätös: Hyväksyttiin." Puuhalaan muuttavan kirjaston pohjapiirustus, työselitys ja kus tan nusar vio ovat oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Hannu Nikkilä, tekninen johtaja Jor ma Tuomisto Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun gin val tuus tol le, että 1. kuluvan vuoden talousarvioon ylläpitoinvestointeihin myönnetään määrärahan korotus Sastamalan Tukipalvelut Oy:n si joit tu mises ta Vammalan virastotalolle aiheutuviin muutostöihin sekä ka lus teiden ja materiaalin puhdistus- ja logistiikkakustannuksiin 2. kirjastoverkosta päätetään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätök sen mukaisesti vuoden 2015 talousarviokäsittelyn yhteydessä ja samassa yhteydessä päätetään myös Äetsän kirjaston mah dol li ses ta muutosta Puuhalaan ja määrärahan myöntämisestä sii tä aiheutuviin kustannuksiin. Päätös: Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Päivi Pelt tari ehdotti jäsenten Jenni Jokinen ja Pauli Mäkelä kan nat ta ma na, että kaupunginjohtajan esityksen kohtaa 2 ei hyväksytä. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kokouksessaan pyytää Tila kes kus ta tekemään ehdotuksen uuden kirjastotilan muutostöiden kus tan nuk sis ta ja Äetsä-talon käytöstä luopumisesta aiheutuvista vuoden 2014 kustannuksista niin, että määrärahamuutokset voidaan kä sitel lä kaupunginhallituksen kokouksessa ja kau pun gin val tuus-

11 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus ton kokouksessa Tilakeskus on kokouksessaan päättänyt yksimielisesti esit tää KH:lle ja kaupunginvaltuustolle, että ylläpitoinvestointien mää rä ra haan myönnetään eur ylitysoikeus Äetsä-talon käytöstä luo pu mi sesta aiheutuviin toimenpiteisiin. Tästä summasta eu roa kohdistuu Puuhalan muutostöihin, kalustehankintoihin sekä kir jas ton irtaimiston puhdistamiseen ja siirtämiseen. Samoin Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan päättänyt yksimielisesti esittää, että: 1. Äetsän kirjasto suljetaan Äetsä-talolla ja kaupunki ryh tyy välittömiin, sulkemisesta johtuviin toimenpiteisiin 2. Äetsän kirjastolle hankitaan tilat Puuhalan Ateriapalvelulta va pau tuvis ta tiloista, jotka ovat taajaman keskustassa lähellä nuorisotiloja, koulua, päiväkoteja, terveyskeskusta ja palveluasumisyksikköä. Esitän kohdaksi 2 seuraavaa: - KH päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kuluvan vuo den talousarvioon ylläpitoinvestointien määrärahaan myönnetään euron korotus Äetsän kirjaston sijoittumiseksi Puuhalaan. Mää rä ra haesi tys sisältää Ateriapalvelulta vapautuvien tilojen muu tos työt sekä materiaalien ja kalusteiden puhdistus- ja lo gis tiik ka kus tan nuk set. Kaupunginhallituksen jäsen Pertti Hakanen kannatti kau pun gin joh ta jan ehdotusta. Kun kaikki pyydetyt puheenvuorot oli käytetty, puheenjohtaja päätti kes kus te lun. Kun oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poik kea va kannatettu ehdotus, puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, jon ka kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai kuusi (6) ääntä (Andersson, Hakanen, Kaaja, Liukko-Sipi, Selin, Vil lo) ja Päivi Pelttarin ehdotus seitsemän (7) ääntä (Jokinen, Mä ke lä, Niemi, Salo, Pelttari, Saarela, Suoniemi). Puheenjohtaja totesi kau pun gin hal lituk sen jäsen Päivi Pelttarin ehdotuksen tulleen kau pun gin hal li tuk sen päätökseksi asiassa. Lisätietoja: tekninen johtaja Jorma Tuomisto puh: KVALT Puuhalaan muuttavan kirjaston pohjapiirustus, työselitys kus tan nus arvioi neen on oheismateriaalina. Kaupunginhallitus on kokouksessaan merkinnyt kir jas-

12 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus to verk ko sel vi tyk sen tässä vaiheessa tiedokseen. Oheis ma te ri aa li na on kirjastoverkkoselvitys. Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Äetsätalon käytöstä luovutaan kokonaan. Rakennuksen mah dol li seen purkamiseen ryhdytään aikaisintaan vuonna 2015, jolloin vuo den 2015 talousarvioon käyttötalouteen tarvitaan erillinen mää rä ra ha purkukustannuksiin. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. kuluvan vuoden talousarvioon ylläpitoinvestointeihin myönnetään määrärahan korotus Sastamalan Tukipalvelut Oy:n sijoittumisesta Vammalan virastotalolle aiheutuviin muutostöihin sekä kalusteiden ja materiaalin puhdistus- ja logistiikkakustannuksiin 2. kuluvan vuoden talousarvioon ylläpitoinvestointien määrärahaan myön ne tään euron korotus Äetsän kirjaston sijoittumiseksi Puu ha laan. Määrärahaesitys sisältää Ateriapalvelulta vapautuvien ti lojen muutostyöt sekä materiaalien ja kalusteiden puhdistus- ja lo gis tiikka kus tan nuk set. Päätös: Liitteet Kirjastoverkkoselvitys Puuhala, kirjaston muutostöiden työselitys Puuhala/ kirjaston pohjakuva

13 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus Lisämääräraha kiinteistöjen ostoon 835/ /2014 KHALL Sastamalan kaupunki on saanut testamentilla omistusoikeuden puoleen Mouhijärven Uotsolassa sijaitsevasta kiinteistöstä Lähde Tilan kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 1,0250 ha ja tilalla sijaitsee 1950-luvulla rakennettu asuinrakennus, jo ta on myöhemmin laajennettu sauna- ja pesutiloilla, sekä na vet ta ra ken nus ja muita talousrakennuksia. Toisen puolen kiinteistöstä omis ta vat Aune Elvi Hakalan oikeudenomistajat. Aune Elvi Hakalan oi keu den omis ta jat omistavat myös Lähteen tilaan rajoittuvan Uiton ti lan , joka on rakentamaton 1,635 ha:n suuruinen met sä ti la. Tilojen alue on osoitettu vireillä olevassa Mou hi jär vi-häi jää-sal mi osayleiskaavassa pientalovaltaisena asuntoalueena se kä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueena. Kuolinpesän jäsenten kanssa on neuvoteltu Lähteen tilan puolikkaan sekä Uiton tilan ostamisesta kaupungille. Neu vot te luis sa kauppahinnaksi on sovittu Lähteen tilan puolikkaan osal ta euroa ja Uiton tilan osalta euroa eli yhteensä euroa. Kiinteistökauppa on ollut maankäyttötyöryhmän käsittelyssä ja puol tanut sen tekemistä. Si jain ti kart ta oheisaineistona. Valmisteluvastuu: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää, että Sastamalan kaupunki ostaa Aune Elvi Hakalan jakamattomalta kuolinpesältä puolet Läh teen tilas ta rakennuksineen sekä Uiton tilan yhteensä euron kauppahintaan edellyttäen, et tä kau pun gin valtuus to myöntää kiinteistön ostoon tarvittavan mää rä ra han. Kaupunginhallitus päättää samalla esittää kaupunginvaltuustolle, et tä kaupunginvaltuusto myöntää kauppahintaa vastaavan li sä mää rä ra han kiinteistöjen ostoon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT Lisätietoja: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi, puh

14 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupun gin val tuus to myöntää kauppahintaa vastaavan li sä mää rä ra han euroa kiinteistöjen ostoon. Päätös: Liitteet Sijaintikartta

15 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Sastamalan maaseutuohjelma 316/ /2014 MAALTK Sastamalan maaseutuohjelma on laadittu laajalla, osallistavalla valmistelulla sekä alhaalta ylöspäin -periaatteella ja tiiviissä yhteistyössä asukkaiden ja maaseudun toimijoiden kanssa. Ohjelmassa luodaan katsaus maaseudun nykytilaan ja tarpeisiin sekä esitetään toimenpide-ehdotuksia maaseudun kehittämiseksi vuosille Maaseutuohjelman tavoitteet ovat: 1. Koota yhteen maaseudun kehittämiseen liittyviä näkemyksiä ja kehittämisideoita. 2. Edesauttaa elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilymistä. 3. Vahvistaa maaseudun kilpailukykyä. 4. Edistää uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön lisäämistä. 5. Saada toimijat aktivoitumaan alueensa kehittämiseen. 6. Lisätä päättäjien ja viranhaltijoiden maaseutuun liittyvää tietämystä. 7. Saada maaseutua tukevia ratkaisuja sisältymään eri hallintoprosessien budjetteihin. 8. Edistää eri toimijoiden vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla tasoilla. Maaseutuohjelman tavoitteena on myös esittää toimenpide-ehdotuksia Sastamalan maaseutualueiden kehittämiseksi. Painopisteet ovat monipuolisen maaseutuyrittäjyyden edistämisen lisäksi asumisessa, palveluissa, lähidemokratiassa ja yhteistyössä. Sastamalan maaseutuohjelma on laadittu syyskuun 2013 ja huhtikuun 2014 välisenä aikana. Lisäksi työssä hyödynnettiin jo aiemmin valmistuneen Sastamalan Kylien esiselvityshankkeen aikana kertynyttä materiaalia sekä muita informaatiolähteitä. Esiselvityshankkeessa järjestettiin eri puolella Sastamalaa yhdeksän kyläiltaa, joissa kerättiin tietoa mm. kylien palveluista, vahvuuksista ja heikkouksista, yhteistyötarpeista ja kehittämisnäkökulmista. Maaliskuussa 2013 järjestettiin kylähankkeen kolme päätösseminaaria, joissa saatiin vielä uusia kehittämisajatuksia. Maaseutuohjelman laadinta aloitettiin syys- lokakuussa 2013 maaseudun toimijoille (mm. maanviljelijät, maaseutuyrittäjät,

16 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus kyläyhdistysten edustajat, maaseudun asukkaat) ja valtuutetuille suunnatulla Webropol-kyselyllä. Kyselyyn saatiin lähes 250 vastausta, mitä voidaan pitää varsin hyvänä määränä. Suuren vastaajajoukon myötä kyselyn tuloksia voidaan myös pitää luotettavina. Webropol-kyselyn jälkeen järjestettiin viisi maaseutuiltaa: Suodenniemellä, Mouhijärvellä, Vammalassa, Kiikoisissa ja Äetsässä. Tilaisuuksissa esiteltiin kyselyn tuloksia ja keskusteltiin syvällisemmin maaseudun kehittämisestä. Myös Sastamalan kaupungin avoimien ovien päivässä asukkaat kävivät Kauppalantalolla keskustelemassa maaseutuohjelman sisällöstä. Edelleen maalis- ja huhtikuussa 2014 järjestettiin yhteistyössä Joutsenten Reitti ry:n kanssa Road Show-kiertue eli viisi maaseutuiltaa: Suodenniemellä, Mouhijärvellä, Vammalassa, Kiikoisissa ja Äetsässä. Tilaisuuksissa esiteltiin alustavia toimenpide-ehdotuksia ja saatiin kommentteja maaseutuohjelmaan. Lisäksi Elävän maaseudun avoimien ovien päivässä maaliskuussa 2014 asukkaat kävivät Kauppalantalolla keskustelemassa maaseutuohjelman sisällöstä ja toimenpide-esityksistä. Lisäksi joulukuussa 2013 järjestettiin Sastamalan nuorille maaseutuaiheinen kirjoituskilpailu. Yläasteikäisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnattuun kilpailuun tuli kaikkiaan 51 kirjoitusta. Kirjoituksia hyödynnettiin aineistona tämän ohjelman sisällön laatimisessa. Jotta Sastamalan maaseutuohjelman laatimisprosessissa olisi huomioitu kaikki ikäryhmät, järjestettiin vielä 3-6 -vuotiaille lapsille kolme maaseutuaiheista piirustustilaisuutta Kauppalantalolla tammikuussa Kaikkiaan maaseutuohjelman laatimista silmällä pitäen Webropol-kyselyn lisäksi järjestettiin 24 maaseutu- tai asukastilaisuutta, joihin on osallistunut yli 500 maaseudun tulevaisuudesta kiinnostunutta henkilöä. Sastamalan maaseutuohjelman valmistelussa on suoritettu erittäin laaja kentän osallistaminen ja kuuleminen. Työssä on hyödynnetty kyselyitä, kirjoituksia ja keskusteluja niin, että kaikkien ikäryhmien näkemykset maaseudusta ja sen tulevaisuudesta on kyetty huomioimaan. Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, projektipäällikkö Jani Hanhijärvi Ehdotus maaseujo: Maaseutulautakunta päättää 1. esitellä Sastamalan Maaseutuohjelmaluonnoksen valtuutetuille kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen

17 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus antaa valtuutetuille ohjelmasta lausuntomahdollisuuden. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p MAALTK Oheismateriaalina MTK-Vammalan, MTK-Mouhijärvi-Suodenniemen ja Sastamalan Kylät ry:n lausunnot sekä muistio Sastamalan kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen pidetystä keskustelutilaisuudesta kello Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, projektipäällikkö Jani Hanhijärvi Ehdotus maaseujo: Maaseutulautakunta päättää hyväksyä Sastamalan maaseutuohjelman vuosille Maaseutuohjelma saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavilla täsmennyksillä: - sivu 24, kestävä maaseutuasuminen korvataan vetovoimainen maaseutuasuminen - sivu 24, kehitetään paikallisen maaseudun elintarvikkeiden jatkojalostuksen mahdollisuuksia, korvataan kehitetään paikallisen maaseudun tuotteiden jatkojalostuksen mahdollisuuksia - sivu 19, terveellinen ja turvallinen maaseutu -kohdassa huomioidaan Anne Välimäen esitys siitä, ettei kunnallisilla määräyksillä ylitettäisi lakien ja asetusten vaatimuksia. - sivu 19, kohtaan terveellinen turvallinen maaseutu, seuraava lisäys: Kaivoksilla on monia myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia, mutta niillä on myös kielteisiä vaikutuksia, sillä ne muuttavat maisemaa ja voivat aiheuttaa melua, pölyä ja aiheuttaa peruuttamattomia ympäristövahinkoja esim. vesistöihin. - sivu 18, kohtaan maaseutuasuminen tehdään lisäys rakennusluvista ja sujuvasta lupakäytännöstä

18 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus sivuille 18 ja 24 lisäys vanhojen talojen torista. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p KHALL Oheismateriaalina seuraa Sastamalan maaseutuohjelma vuosille , MTK-Vammalan, MTK-Mouhijärvi-Suodenniemen ja Sas tama lan Kylät ry:n lausunnot sekä muistio Sastamalan kau pun gin valtuus ton kokouksen jälkeen pidetystä keskustelutilaisuudesta Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, projektipäällikkö Ja ni Hanhijärvi, hallintolakimies Katja Arve-Salonen Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi saaduksi Sasta ma lan maaseutuohjelman vuosille ja saattaa sen kau pungin val tuus tol le tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p KVALT Oheismateriaalina seuraa Sastamalan maaseutuohjelma vuosille , MTK-Vammalan, MTK-Mouhijärvi-Suodenniemen ja Sas tama lan Kylät ry:n lausunnot sekä muistio Sastamalan kau pun gin valtuus ton kokouksen jälkeen pidetystä keskustelutilaisuudesta Ehdotus kh: Kaupunginhallitus saattaa Sastamalan maa seu tu oh jelman vuosille kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Päätös: Liitteet Lausunnot maaseutuohjelmasta Muistio Sastamalan maaseutuohjelma

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN LIIKKEENLUOVUTUS JA ARKEA OY:N OSAKKEIDEN OSTO

8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN LIIKKEENLUOVUTUS JA ARKEA OY:N OSAKKEIDEN OSTO Kaupunginhallitus 257 07.10.2015 Kaupunginhallitus 332 25.11.2015 Kaupunginhallitus 8 03.02.2016 8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen seuraavin muu tok sin: Tehtävä 200 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen seuraavin muu tok sin: Tehtävä 200 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Kaupunginhallitus 253 18.10.2016 Kaupunginvaltuusto 71 14.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2020 1187/02.02.00/2016 Khall 18.10.2016 253 Käsittelyn pohjana on talousarvioseminaariin

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä Kaupunginhallitus 14 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 6 12.12.2016 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä 91/00.04.02/2013 Kh 21.11.2016

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti Tekninen lautakunta 159 27.10.2015 Kaupunginhallitus 420 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 152 25.11.2015 Tekninen lautakunta 39 15.03.2016 Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kiikoisten kehittämistoimikunta Aika 07.12.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Kiikostalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 15

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Taipalsaaren sairaala-alueen ostaminen

Taipalsaaren sairaala-alueen ostaminen Kunnanhallitus 241 08.12.2015 Kunnanvaltuusto 71 16.12.2015 Kunnanhallitus 30 02.02.2016 Kunnanhallitus 38 10.02.2016 Kunnanvaltuusto 8 17.02.2016 Taipalsaaren sairaala-alueen ostaminen 2/00.02.01/2015

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Kaupunginhallitus 18 04.01.2016 Kaupunginhallitus 33 18.01.2016 Kaupunginhallitus 143 11.04.2016 Sivistyslautakunta 72 10.05.2016 Kaupunginhallitus 189 23.05.2016 Kaupunginhallitus 277 05.09.2016 Laurin

Lisätiedot