SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2014 1"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:00 Paikka Sylvään koulu, auditorio Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 42 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 43 Tilapäisen valiokunnan asettaminen 4 44 Äetsätalon sisäilmaongelman ratkaiseminen 6 45 Lisämääräraha kiinteistöjen ostoon Sastamalan maaseutuohjelma 15

2 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KVALT Kuntalain 54 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään. Kokouskutsu ja esityslista toimitettiin kaikille valtuutetuille. Samana päivänä kokouskutsu ja esityslista julkaistiin myös Sastamalan kaupungin ilmoitustauluilla. Kokouskutsu on julkaistu lisäksi seuraavissa paikallislehdissä: Alueviesti Tyrvään Sanomat Kotisivuilla kokouskutsu ja esityslista ovat olleet luettavissa alkaen. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Päätös:

3 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta KVALT Vuorossa ovat Tapio Mörtti ja Ilmari Nurminen. Päätös:

4 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus Tilapäisen valiokunnan asettaminen 794/ /2014 KHALL Sastamalan kaupunginvaltuusto on valinnut edus ta jakseen toimikaudeksi Kokemäen ja Kiikoisten kun ta yh ty mä Ilolan kiinteistöhallitukseen Antti-Matti Mattilan, joka toimii sa mal la kiinteistöhallituksen puheenjohtajana. Kiinteistöhallituksen va ra jä se neksi on valittu Kirsi Koskinen (Sastamalan kaupunginvaltuusto ). Sastamalan kaupunginhallitus on päättänyt kun ta lain 23 :n 2 momentin pe rus teel la antaa Kokemäen ja Kiikoisten kun ta yhty mä Ilolan kiin teis tö hal li tuk ses sa Sastamalan kaupunkia edus ta val le jäsenelle ohjeen, jon ka mukaan kiinteistöhallituksen tu lee jäsenkuntien tahdon mu kai ses ti hyväksyä kuntayhtymän ja Pal ve lu ko ti Ilola Oy:n (perustettava yh tiö) välinen vuokrasopimus. Oh jeen edellytyksenä on ollut, että Sas ta ma lan kaupunginvaltuusto ko kouk ses saan hyväksyy kau pun gin hal li tuk sen ehdotuksen Pal ve lu ko ti Ilolan toiminnan siir tä mi ses tä perustettavalle Palvelukoti Ilo la Oy:lle. Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Pal ve luko ti Ilolan toiminnan siirtämisen perustettavalle Palvelukoti Ilo la Oy:lle ja tätä koskevan henkilöstön siirtosopimuksen. Kokemäen ja Kiikoisten kuntayhtymä Ilolan kiinteistöhallitus on puheenjohtaja Antti-Matti Mattilan selostuksesta hy län nyt kuntayhtymän ja Palvelukoti Ilola Oy:n (perustettava yhtiö) vä li sen vuokrasopimuksen ja palauttanut asian uudelleen val mis tel ta vak si. Sastamalan kaupungin ja kiinteistöhallituksen puheenjohtajan käymän neuvottelun ja Palvelukoti Ilola Oy:n (perustettava yh tiö) toimittaman uuden sopimusehdotuksen jälkeen kiin teis tö hal li tus on edelleen , äänestyksen (1-1) jälkeen, pu heen joh ta ja Antti-Matti Mattilan äänellä hylännyt kuntayhtymän ja Pal ve lu ko ti Ilola Oy:n (perustettava yhtiö) välisen vuokrasopimuksen. Kuntalain 39 :n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toi meen on valittu toinen. Kuntalain 21 :n tarkoittamalla tavalla valtuusto voi erottaa kun ta yh tymän toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toi mi kau den, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erot ta mis päätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luot ta mus hen ki löi tä. Asia tulee

5 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus vireille kunnanhallituksen esityksestä tai jos vä hin tään neljäsosa valtuutetuista on tehnyt sitä koskevan aloitteen. Kuntalain 22 :n mukaisesti valtuuston on asetettava keskuudestaan va lio kun ta valmistelemaan 21 :ssä tarkoitettua luot ta mus hen ki löi den erottamista koskevaa asiaa. Valiokunnan kokoonpanossa on otet ta va huomioon tasa-arvolain säännökset. Valmisteluvastuu: hallintolakimies Katja Arve-Salonen, ke hit tä mis joh taja Tapio Rautava, hallintojohtaja Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää edellä mainituista syistä esit tää kaupunginvaltuustolle kuntalain 22 :n mukaisen tilapäisen va lio kun nan asettamista sekä valiokunnan puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta jan nimeämistä. Valiokunnan tehtävänä on valmistella kau pun gin val tuus ton Kokemäen ja Kiikoisten kuntayhtymä Ilolan kiin teis tö hal li tuk seen valitseman jäsenen ja samalla varajäsenen luot ta muk sen arviointiasiaa valtuustolle mahdollista tehtävästä erottamista var ten. Päätös: Keskustelun kuluessa jäsen Taina Niemi ehdotti, että kaupun gin hal li tus luottaa Ilolan kiinteistöhallituksen puheenjohtajan Antti-Mat ti Mattilan kykyyn arvioida Ilolan toimintaa ja luopuu Kokemäen ja Kiikoisten kuntayhtymä Ilolan kiinteistöhallituksen jäsenten luot ta muksen arvioinnista. Kun kaikki puheenvuorot oli käytetty, puheenjohtaja päätti kes kus te lun. Puheenjohtaja totesi jäsen Taina Niemen ehdotuksen kan na tuk sen puuttuessa rauenneen ja kaupunginhallituksen hyväksyneen kau pungin joh ta jan ehdotuksen päätökseksi asiassa. Lisätietoja: hallintolakimies Katja Arve-Salonen, puh: KVALT Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää edellä mainituista syistä kaupun gin val tuus tol le kuntalain 22 :n mukaisen tilapäisen valiokunnan aset ta mis ta sekä valiokunnan puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta jan nimeämistä. Valiokunnan tehtävänä on valmistella kau pun gin val tuuston Kokemäen ja Kiikoisten kuntayhtymä Ilolan kiin teis tö hal li tuk seen valitseman jäsenen ja samalla varajäsenen luottamuksen ar vioin ti asiaa valtuustolle mahdollista tehtävästä erottamista varten. Päätös:

6 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Äetsätalon sisäilmaongelman ratkaiseminen TKJOHTOK Äetsän entisessä kunnantalossa, Äetsätalossa työskentelevien kaupun ki kon ser nin työntekijöiden keskuudessa on esiintynyt oireilua, jon ka on epäilty johtuvan sisäilmaongelmasta. Tilakeskus selvitytti A-In si nöörit Oy:llä rakennuksen sisäilman laatuun mahdollisesti vai kut ta via haittatekijöitä huhti-toukokuussa Tutkimusraportti val mis tui kesäkuussa. Tutkimustuloksista tiedotettiin heti ra ken nuk ses sa työskenteleville. Merkittävimmin sisäilman laatuun vaikuttava haittatekijä tutkimuksen mu kaan on ulkoseinän lämmöneristeissä todettujen mik ro bi epä puhtauk sien tai niiden aineenvaihduntatuotteiden mahdollisuus kul keu tua sisäilmaan merkittävän alipaineisuuden johdosta sekä ra ken teis sa todettujen epätiiviiden rakenneliittymien kautta.rakennuksen jul ki si vut tuulettuvat puutteellisesti, vesipellityksissä on epä tii veys koh tia ja vesipellitykset ovat myös lähellä vaakatasoa. Tutkimustulosten pe rusteel la ulkoseinärakenteiden lämmöneristeissä sekä ikkunoiden kiin nitys puis sa esiintyy mikrobivaurioita. Ikkunarakenteiden yleis kun to on huono. Vettä eristävissä rakenteissa on laajasti puut teel li suuk sia ja epätiiveyttä.kuntotutkimusraportti jaetaan johtokunnan jä se nil le oheismateriaalina. Ensiapuna rakennuksen ilmanvaihtoa säädettiin siten, että ali pai neisuut ta vähennettiin. Koska tutkimustulokset osoittivat selkeästi, että raken nuk sen sisäilmassa on terveyteen vaikuttavia riskitekijöitä, työ yk siköil le alettiin välittömästi etsiä väistötiloja. Sastamalan Tu ki pal ve lu Oy on jo muuttanut Vammalan virastotalolle entisiin ve ro toi mis ton tiloihin. Liikesiiven ulkoisille vuokralaisille on annettu mah dol li suus väistyä ilman irtisanomisaikaa. Osa rakennuksen ulkoisista toi mi jois ta on jo löytänyt uuden toimipaikan. HSTec Oy on laatinut kesän aikana kuntotutkimuksen suosittelemiin jat ko toi men pi tei siin perustuvan alustavan kustannusarvion ra ken nuksen kunnostamisesta. Alustava kustannusarvio on n. 2,4 mil joo naa euroa (alv=0). Kustannusarvio perustuu siihen, että julkisivut pu re taan eristeineen kantavaan runkoon asti ja uusitaan, vesikate uu si taan harjakatoksi, ilmanvaihtolaitteet uusitaan, salaojitus uusitaan se kä muut tarvittavat vesieristystoimenpiteet tehdään. Äetsätalossa sijainneille kaupungin toimipisteille etsitään uusia Kei kyäs sä sijaitsevia kaupungin jo nykyisin omistamia toimitiloja. Sas ta malan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy on irtisanoutunut Puuhalan keit tiö- ja

7 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus ruokailutilojen vuokrauksesta syyskuun alusta lukien. Kir jas tol le ja Äetsätalossa työskenteleville parille muulle työntekijälle py ri tään löytämään tilaratkaisu Puuhalasta ja/tai ter veys kes kus ra ken nuk ses ta. Vanhusten ateriointipalvelun tarjoaminen siirtyy lä hei seen Pehulan koulun ruokalaan. Alustavien selvitysten mukaan tyy dyt tä vät tilaratkaisut kaikille tarvittaville toiminnoille on löydettävissä koh tuul li sin investointikustannuksin. Äetsätalon ylläpitokustannukset olivat v n euroa ilman tila kes kuk sen sisäisiä vyörytyseriä. Rakennuksen tasearvo on sään nönmu kais ten poistojen mukaan laskettuna tämän vuoden lopussa n euroa. Tilakeskuksella ei ole tiedossa sellaista kaupunkikonsernin ti la tar vet ta, jonka tyydyttämiseksi Äetsätalo tulisi kunnostaa. Tar koi tuk sen mu kaisin ta on luopua rakennuksen käytöstä kokonaan. Ra ken nuk sen myyminen ulkopuoliselle taholle korjattavaksi uuteen käyttöön tun tuu epärealistiselta mahdollisuudelta. Talousarviossa ei ole varauduttu rakennuksen kunnostamiseen, pur kami seen eikä poistosuunnitelman ylittävään rakennuksen ta se ar von jäännöserän poistamiseen. Kunnossapitoinvestoinneissa on va rau dut tu pieniin rakennukseen kohdistuviin toimenpiteisiin. Par hail laan selvitetään väistötilojen toteuttamisen edellyttämiä kus tan nuk sia. Loppuvuonna saamatta jäävät vuokrat, väistötilojen edellyttämät in vestoin nit ja ylimääräinen poisto aiheuttavat sellaisen rasituksen ti la keskuk sen talouteen, että se edellyttää poikkeamista voimassa ole vas ta talousarviosta. Esitys ylitysoikeudesta tehdään kau pun gin val tuus tol le kustannusvaikutusten selvittyä myöhemmin syksyllä. Rakennuksen mahdolliseen purkamiseen ryhdytään aikaisintaan vuonna 2015, jolloin käyttötalouteen tarvitaan erillinen määräraha pur ku kustan nuk siin. Valmisteluvastuu: Tilakeskuksen prosessitiimi Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta - päättää, että palvelurakenteen kannalta sijaintia Pehulassa edel lyt tävil le toiminnoille etsitään korvaavat tilat kaupungin omistamista ra kennuk sis ta ja - esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, et tä Äetsätalon käytöstä luovutaan kokonaan. Päätös: Hyväksyttiin.

8 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Merkitään pöytäkirjaan, että Olavi Vinha saapui kokoukseen tämän pykä län käsittelyn aikana klo KHALL Lisätietoja: Tekninen johtaja Jorma Tuomisto Valmisteluvastuu: Tilakeskuksen johtokunta, hallintojohtaja Hannu Nikki lä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun gin val tuus tol le, että Äetsätalon käytöstä luovutaan kokonaan. Rakennuksen mahdolliseen purkamiseen ryhdytään aikaisintaan vuon na 2015, jolloin vuoden 2015 talousarvioon käyttötalouteen tar vi taan erillinen määräraha purkukustannuksiin. Kaupunginhallitus pyytää tilakeskusta tekemään ehdotuksen uuden kirjastotilan muutostöiden kustannuksista ja Äetsätalon käytöstä luopumisesta aiheutuvista vuoden 2014 kustannuksista niin, että määrärahamuutokset voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa ja kaupunginvaltuuston kokouksessa Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. TKJOHTOK Lisätietoja: tekninen johtaja Jorma Tuomisto Tilakeskus on laatinut suunnitelman kirjaston sijoittumiselle Puu ha lan n. 220 m2:n keittiö- ja ruokailutiloihin sekä muutamalle muulle huo ne tila muu tok sel le. Kirjaston tiloihin tehdään väliseinämuutoksia, lat tia jyrsitään ja tasoitetaan ja pintamateriaalit uusitaan. Kirjaston tis ki ja hyllyt uusitaan ja LVISA-tekniikka uusitaan tarpeellisilta osin. Muu tostöi den kustannuksiin lisätään vanhalta kirjastolta siirrettävän ka lus teiden ja materiaalin puhdistus- ja logistiikkakustannukset. Työ se li tyk sen mukainen kustannusarvio Puuhalan muutostöille on (alv 0%). Tilakeskus laati kesällä suunnitelman Sastamalan Tukipalvelut Oy:n sijoit tu mi sel le Vammalan virastotalolle. Tilakeskus teki virastotalolle tarvit ta vat muutostyöt. Muutostöiden kustannuksiin lisätään SaTu Oy:n kalusteiden ja materiaalin puhdistus- ja logistiikka- kus tan nuk set.

9 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Vammalan verotoimiston muutostöiden kokonaiskustannukset ovat (alv 0%). Kun verotoimistolle oli varattu muu tos töi tä varten niin lisämäärärahan tarve on Äetsätalon käytöstä luopumisesta aiheutuvat lisäkustannukset vuon na 2014 ovat yhteensä (alv 0%). Puuhalaan muuttavan kirjaston pohjapiirustus, työselitys kus tan nus arvioi neen on oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: prosessitiimi Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta päättää esittää kau pun gin hal lituk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että yl lä pi to in ves toin tien määrärahaan myönnetään ylitysoikeutta Äetsätalon käy tös tä luopumisesta aiheutuviin toimenpiteisiin. Päätös: Hyväksyttiin. KHALL Lisätietoja: Tilakeskuksen johtaja Jorma Tuomisto p Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta : "Sastamalan kaupunginkirjaston yksi lähikirjasto toimii kaupungin kiinteis tös sä Äetsä-talolla. Sastamalan kaupunki/tilakeskus on teet tä nyt A-Insinöörit Oy:lla Äetsä-talolla kuntotutkimuksen si sä il ma on gel mien vuoksi. Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus, Kuntotutkimuksen ja korjauskustannusarvion perusteella Ti la kes kuksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Äetsä-talon tiloista luovutaan ko konaan. Samalla Tilakeskuksen johtokunta päätti, että pal ve lu ra ken teen kannalta sijaintia Pehulassa edellyttäville toiminnoille etsitään kor vaavat tilat kaupungin omistamista rakennuksista. Koska Äet sä-ta lon sisäilman tutkimustulokset osoittivat, että rakennuksen si sä il mas sa on terveyteen vaikuttavia riskitekijöitä, työyksiköille alettiin vä lit tö mäs ti etsiä väistötiloja. Kirjastolle ja Äetsä-talossa työs ken te le väl le parille muulle työntekijälle pyritään löytämään tilaratkaisu Puu ha las ta ja/tai terveyskeskusrakennuksesta. Äetsän kirjastolle on etsitty korvaavia tiloja. Kirjastotiloja varten on laadit tu suunnitelma Puuhalaan Ateriapalvelujen tiloihin, joista Sas ta ma-

10 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus lan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy on irtisanoutunut. Kaupunginvaltuusto päättää syyskuun kokouksessa Äetsä-talon ti lois ta ja korvaavien tilojen hankinnasta ja määrärahoista. Valmisteluvastuu: kirjastonjohtaja, informaatikko ja kulttuurijohtaja Ehdotus kultjoht: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää, 1. että Äetsän kirjasto suljetaan Äetsä-talolla Äetsä-talon sisä il man terveyteen vaikuttavien riskitekijöiden vuoksi ja kau pun gin kirjas to ryhtyy välittömästi sulkemisesta aiheutuviin toimenpiteisiin, 2. ehdottaa Tilakeskukselle/kaupunginhallitukselle/ kau pun gin val tuustol le Äetsän kirjastoa varten korvaavien tilojen hankintaa Puu ha lan Ateriapalvelun vapautuvista tiloista, jotka ovat taajaman kes kus tas sa lähellä nuorisotiloja, koulua, päiväkotia, terveyskeskusta ja pal ve lu asumis yk sik köä. Päätös: Hyväksyttiin." Puuhalaan muuttavan kirjaston pohjapiirustus, työselitys ja kus tan nusar vio ovat oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Hannu Nikkilä, tekninen johtaja Jor ma Tuomisto Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun gin val tuus tol le, että 1. kuluvan vuoden talousarvioon ylläpitoinvestointeihin myönnetään määrärahan korotus Sastamalan Tukipalvelut Oy:n si joit tu mises ta Vammalan virastotalolle aiheutuviin muutostöihin sekä ka lus teiden ja materiaalin puhdistus- ja logistiikkakustannuksiin 2. kirjastoverkosta päätetään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätök sen mukaisesti vuoden 2015 talousarviokäsittelyn yhteydessä ja samassa yhteydessä päätetään myös Äetsän kirjaston mah dol li ses ta muutosta Puuhalaan ja määrärahan myöntämisestä sii tä aiheutuviin kustannuksiin. Päätös: Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Päivi Pelt tari ehdotti jäsenten Jenni Jokinen ja Pauli Mäkelä kan nat ta ma na, että kaupunginjohtajan esityksen kohtaa 2 ei hyväksytä. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kokouksessaan pyytää Tila kes kus ta tekemään ehdotuksen uuden kirjastotilan muutostöiden kus tan nuk sis ta ja Äetsä-talon käytöstä luopumisesta aiheutuvista vuoden 2014 kustannuksista niin, että määrärahamuutokset voidaan kä sitel lä kaupunginhallituksen kokouksessa ja kau pun gin val tuus-

11 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus ton kokouksessa Tilakeskus on kokouksessaan päättänyt yksimielisesti esit tää KH:lle ja kaupunginvaltuustolle, että ylläpitoinvestointien mää rä ra haan myönnetään eur ylitysoikeus Äetsä-talon käytöstä luo pu mi sesta aiheutuviin toimenpiteisiin. Tästä summasta eu roa kohdistuu Puuhalan muutostöihin, kalustehankintoihin sekä kir jas ton irtaimiston puhdistamiseen ja siirtämiseen. Samoin Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan päättänyt yksimielisesti esittää, että: 1. Äetsän kirjasto suljetaan Äetsä-talolla ja kaupunki ryh tyy välittömiin, sulkemisesta johtuviin toimenpiteisiin 2. Äetsän kirjastolle hankitaan tilat Puuhalan Ateriapalvelulta va pau tuvis ta tiloista, jotka ovat taajaman keskustassa lähellä nuorisotiloja, koulua, päiväkoteja, terveyskeskusta ja palveluasumisyksikköä. Esitän kohdaksi 2 seuraavaa: - KH päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kuluvan vuo den talousarvioon ylläpitoinvestointien määrärahaan myönnetään euron korotus Äetsän kirjaston sijoittumiseksi Puuhalaan. Mää rä ra haesi tys sisältää Ateriapalvelulta vapautuvien tilojen muu tos työt sekä materiaalien ja kalusteiden puhdistus- ja lo gis tiik ka kus tan nuk set. Kaupunginhallituksen jäsen Pertti Hakanen kannatti kau pun gin joh ta jan ehdotusta. Kun kaikki pyydetyt puheenvuorot oli käytetty, puheenjohtaja päätti kes kus te lun. Kun oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poik kea va kannatettu ehdotus, puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, jon ka kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai kuusi (6) ääntä (Andersson, Hakanen, Kaaja, Liukko-Sipi, Selin, Vil lo) ja Päivi Pelttarin ehdotus seitsemän (7) ääntä (Jokinen, Mä ke lä, Niemi, Salo, Pelttari, Saarela, Suoniemi). Puheenjohtaja totesi kau pun gin hal lituk sen jäsen Päivi Pelttarin ehdotuksen tulleen kau pun gin hal li tuk sen päätökseksi asiassa. Lisätietoja: tekninen johtaja Jorma Tuomisto puh: KVALT Puuhalaan muuttavan kirjaston pohjapiirustus, työselitys kus tan nus arvioi neen on oheismateriaalina. Kaupunginhallitus on kokouksessaan merkinnyt kir jas-

12 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus Tilakeskuksen johtokunta Kaupunginhallitus to verk ko sel vi tyk sen tässä vaiheessa tiedokseen. Oheis ma te ri aa li na on kirjastoverkkoselvitys. Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Äetsätalon käytöstä luovutaan kokonaan. Rakennuksen mah dol li seen purkamiseen ryhdytään aikaisintaan vuonna 2015, jolloin vuo den 2015 talousarvioon käyttötalouteen tarvitaan erillinen mää rä ra ha purkukustannuksiin. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. kuluvan vuoden talousarvioon ylläpitoinvestointeihin myönnetään määrärahan korotus Sastamalan Tukipalvelut Oy:n sijoittumisesta Vammalan virastotalolle aiheutuviin muutostöihin sekä kalusteiden ja materiaalin puhdistus- ja logistiikkakustannuksiin 2. kuluvan vuoden talousarvioon ylläpitoinvestointien määrärahaan myön ne tään euron korotus Äetsän kirjaston sijoittumiseksi Puu ha laan. Määrärahaesitys sisältää Ateriapalvelulta vapautuvien ti lojen muutostyöt sekä materiaalien ja kalusteiden puhdistus- ja lo gis tiikka kus tan nuk set. Päätös: Liitteet Kirjastoverkkoselvitys Puuhala, kirjaston muutostöiden työselitys Puuhala/ kirjaston pohjakuva

13 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus Lisämääräraha kiinteistöjen ostoon 835/ /2014 KHALL Sastamalan kaupunki on saanut testamentilla omistusoikeuden puoleen Mouhijärven Uotsolassa sijaitsevasta kiinteistöstä Lähde Tilan kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 1,0250 ha ja tilalla sijaitsee 1950-luvulla rakennettu asuinrakennus, jo ta on myöhemmin laajennettu sauna- ja pesutiloilla, sekä na vet ta ra ken nus ja muita talousrakennuksia. Toisen puolen kiinteistöstä omis ta vat Aune Elvi Hakalan oikeudenomistajat. Aune Elvi Hakalan oi keu den omis ta jat omistavat myös Lähteen tilaan rajoittuvan Uiton ti lan , joka on rakentamaton 1,635 ha:n suuruinen met sä ti la. Tilojen alue on osoitettu vireillä olevassa Mou hi jär vi-häi jää-sal mi osayleiskaavassa pientalovaltaisena asuntoalueena se kä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueena. Kuolinpesän jäsenten kanssa on neuvoteltu Lähteen tilan puolikkaan sekä Uiton tilan ostamisesta kaupungille. Neu vot te luis sa kauppahinnaksi on sovittu Lähteen tilan puolikkaan osal ta euroa ja Uiton tilan osalta euroa eli yhteensä euroa. Kiinteistökauppa on ollut maankäyttötyöryhmän käsittelyssä ja puol tanut sen tekemistä. Si jain ti kart ta oheisaineistona. Valmisteluvastuu: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää, että Sastamalan kaupunki ostaa Aune Elvi Hakalan jakamattomalta kuolinpesältä puolet Läh teen tilas ta rakennuksineen sekä Uiton tilan yhteensä euron kauppahintaan edellyttäen, et tä kau pun gin valtuus to myöntää kiinteistön ostoon tarvittavan mää rä ra han. Kaupunginhallitus päättää samalla esittää kaupunginvaltuustolle, et tä kaupunginvaltuusto myöntää kauppahintaa vastaavan li sä mää rä ra han kiinteistöjen ostoon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT Lisätietoja: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi, puh

14 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupun gin val tuus to myöntää kauppahintaa vastaavan li sä mää rä ra han euroa kiinteistöjen ostoon. Päätös: Liitteet Sijaintikartta

15 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Sastamalan maaseutuohjelma 316/ /2014 MAALTK Sastamalan maaseutuohjelma on laadittu laajalla, osallistavalla valmistelulla sekä alhaalta ylöspäin -periaatteella ja tiiviissä yhteistyössä asukkaiden ja maaseudun toimijoiden kanssa. Ohjelmassa luodaan katsaus maaseudun nykytilaan ja tarpeisiin sekä esitetään toimenpide-ehdotuksia maaseudun kehittämiseksi vuosille Maaseutuohjelman tavoitteet ovat: 1. Koota yhteen maaseudun kehittämiseen liittyviä näkemyksiä ja kehittämisideoita. 2. Edesauttaa elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilymistä. 3. Vahvistaa maaseudun kilpailukykyä. 4. Edistää uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön lisäämistä. 5. Saada toimijat aktivoitumaan alueensa kehittämiseen. 6. Lisätä päättäjien ja viranhaltijoiden maaseutuun liittyvää tietämystä. 7. Saada maaseutua tukevia ratkaisuja sisältymään eri hallintoprosessien budjetteihin. 8. Edistää eri toimijoiden vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla tasoilla. Maaseutuohjelman tavoitteena on myös esittää toimenpide-ehdotuksia Sastamalan maaseutualueiden kehittämiseksi. Painopisteet ovat monipuolisen maaseutuyrittäjyyden edistämisen lisäksi asumisessa, palveluissa, lähidemokratiassa ja yhteistyössä. Sastamalan maaseutuohjelma on laadittu syyskuun 2013 ja huhtikuun 2014 välisenä aikana. Lisäksi työssä hyödynnettiin jo aiemmin valmistuneen Sastamalan Kylien esiselvityshankkeen aikana kertynyttä materiaalia sekä muita informaatiolähteitä. Esiselvityshankkeessa järjestettiin eri puolella Sastamalaa yhdeksän kyläiltaa, joissa kerättiin tietoa mm. kylien palveluista, vahvuuksista ja heikkouksista, yhteistyötarpeista ja kehittämisnäkökulmista. Maaliskuussa 2013 järjestettiin kylähankkeen kolme päätösseminaaria, joissa saatiin vielä uusia kehittämisajatuksia. Maaseutuohjelman laadinta aloitettiin syys- lokakuussa 2013 maaseudun toimijoille (mm. maanviljelijät, maaseutuyrittäjät,

16 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus kyläyhdistysten edustajat, maaseudun asukkaat) ja valtuutetuille suunnatulla Webropol-kyselyllä. Kyselyyn saatiin lähes 250 vastausta, mitä voidaan pitää varsin hyvänä määränä. Suuren vastaajajoukon myötä kyselyn tuloksia voidaan myös pitää luotettavina. Webropol-kyselyn jälkeen järjestettiin viisi maaseutuiltaa: Suodenniemellä, Mouhijärvellä, Vammalassa, Kiikoisissa ja Äetsässä. Tilaisuuksissa esiteltiin kyselyn tuloksia ja keskusteltiin syvällisemmin maaseudun kehittämisestä. Myös Sastamalan kaupungin avoimien ovien päivässä asukkaat kävivät Kauppalantalolla keskustelemassa maaseutuohjelman sisällöstä. Edelleen maalis- ja huhtikuussa 2014 järjestettiin yhteistyössä Joutsenten Reitti ry:n kanssa Road Show-kiertue eli viisi maaseutuiltaa: Suodenniemellä, Mouhijärvellä, Vammalassa, Kiikoisissa ja Äetsässä. Tilaisuuksissa esiteltiin alustavia toimenpide-ehdotuksia ja saatiin kommentteja maaseutuohjelmaan. Lisäksi Elävän maaseudun avoimien ovien päivässä maaliskuussa 2014 asukkaat kävivät Kauppalantalolla keskustelemassa maaseutuohjelman sisällöstä ja toimenpide-esityksistä. Lisäksi joulukuussa 2013 järjestettiin Sastamalan nuorille maaseutuaiheinen kirjoituskilpailu. Yläasteikäisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnattuun kilpailuun tuli kaikkiaan 51 kirjoitusta. Kirjoituksia hyödynnettiin aineistona tämän ohjelman sisällön laatimisessa. Jotta Sastamalan maaseutuohjelman laatimisprosessissa olisi huomioitu kaikki ikäryhmät, järjestettiin vielä 3-6 -vuotiaille lapsille kolme maaseutuaiheista piirustustilaisuutta Kauppalantalolla tammikuussa Kaikkiaan maaseutuohjelman laatimista silmällä pitäen Webropol-kyselyn lisäksi järjestettiin 24 maaseutu- tai asukastilaisuutta, joihin on osallistunut yli 500 maaseudun tulevaisuudesta kiinnostunutta henkilöä. Sastamalan maaseutuohjelman valmistelussa on suoritettu erittäin laaja kentän osallistaminen ja kuuleminen. Työssä on hyödynnetty kyselyitä, kirjoituksia ja keskusteluja niin, että kaikkien ikäryhmien näkemykset maaseudusta ja sen tulevaisuudesta on kyetty huomioimaan. Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, projektipäällikkö Jani Hanhijärvi Ehdotus maaseujo: Maaseutulautakunta päättää 1. esitellä Sastamalan Maaseutuohjelmaluonnoksen valtuutetuille kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen

17 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus antaa valtuutetuille ohjelmasta lausuntomahdollisuuden. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p MAALTK Oheismateriaalina MTK-Vammalan, MTK-Mouhijärvi-Suodenniemen ja Sastamalan Kylät ry:n lausunnot sekä muistio Sastamalan kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen pidetystä keskustelutilaisuudesta kello Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, projektipäällikkö Jani Hanhijärvi Ehdotus maaseujo: Maaseutulautakunta päättää hyväksyä Sastamalan maaseutuohjelman vuosille Maaseutuohjelma saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavilla täsmennyksillä: - sivu 24, kestävä maaseutuasuminen korvataan vetovoimainen maaseutuasuminen - sivu 24, kehitetään paikallisen maaseudun elintarvikkeiden jatkojalostuksen mahdollisuuksia, korvataan kehitetään paikallisen maaseudun tuotteiden jatkojalostuksen mahdollisuuksia - sivu 19, terveellinen ja turvallinen maaseutu -kohdassa huomioidaan Anne Välimäen esitys siitä, ettei kunnallisilla määräyksillä ylitettäisi lakien ja asetusten vaatimuksia. - sivu 19, kohtaan terveellinen turvallinen maaseutu, seuraava lisäys: Kaivoksilla on monia myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia, mutta niillä on myös kielteisiä vaikutuksia, sillä ne muuttavat maisemaa ja voivat aiheuttaa melua, pölyä ja aiheuttaa peruuttamattomia ympäristövahinkoja esim. vesistöihin. - sivu 18, kohtaan maaseutuasuminen tehdään lisäys rakennusluvista ja sujuvasta lupakäytännöstä

18 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus sivuille 18 ja 24 lisäys vanhojen talojen torista. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p KHALL Oheismateriaalina seuraa Sastamalan maaseutuohjelma vuosille , MTK-Vammalan, MTK-Mouhijärvi-Suodenniemen ja Sas tama lan Kylät ry:n lausunnot sekä muistio Sastamalan kau pun gin valtuus ton kokouksen jälkeen pidetystä keskustelutilaisuudesta Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, projektipäällikkö Ja ni Hanhijärvi, hallintolakimies Katja Arve-Salonen Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi saaduksi Sasta ma lan maaseutuohjelman vuosille ja saattaa sen kau pungin val tuus tol le tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p KVALT Oheismateriaalina seuraa Sastamalan maaseutuohjelma vuosille , MTK-Vammalan, MTK-Mouhijärvi-Suodenniemen ja Sas tama lan Kylät ry:n lausunnot sekä muistio Sastamalan kau pun gin valtuus ton kokouksen jälkeen pidetystä keskustelutilaisuudesta Ehdotus kh: Kaupunginhallitus saattaa Sastamalan maa seu tu oh jelman vuosille kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Päätös: Liitteet Lausunnot maaseutuohjelmasta Muistio Sastamalan maaseutuohjelma

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Aika 26.04.2013 klo 16:00-17:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koponen Sanna 16:00-17:35 puheenjohtaja Väli-Torala

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusopetuksen kouluverkkoselvitys 2016

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusopetuksen kouluverkkoselvitys 2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta 59 07.06.2016 Kaupunginhallitus 142 13.06.2016 Kaupunginvaltuusto 25 20.06.2016 Perusopetuksen kouluverkkoselvitys 2016 359/12.00.01/2016 KASVALTK 07.06.2016 59 Kasvatus-

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 06.10.2014 klo 18:00 Paikka Sylvään koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 49 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 Tilakeskuksen johtokunta Aika 14.12.2016 klo 17:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 Kaupunginhallitus 84 27.03.2017 Sastamalan 40 19.05.2017 tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 57 26.06.2017 Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 786/02.02.00/2015 KHALL

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015

Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 225 27.10.2014 Kaupunginhallitus 238 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 10.11.2014 Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 206/031/2014 KH 27.10.2014 225

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNNÖN AJANTASAISTAMINEN JA UUDISTAMINEN

TORNION KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNNÖN AJANTASAISTAMINEN JA UUDISTAMINEN Kaupunginhallitus 91 30.03.2016 Kaupunginhallitus 304 19.12.2016 Yhteistyötoimikunta 3 03.01.2017 Kaupunginhallitus 14 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 4 30.01.2017 Kaupunginhallitus 256 21.08.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot