Kannustavaan sosiaaliturvaan ja irti loukuista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannustavaan sosiaaliturvaan ja irti loukuista"

Transkriptio

1 Kannustavaan sosiaaliturvaan ja irti loukuista

2

3 Kannustavaan sosiaaliturvaan ja irti loukuista

4 Sisältö Esipuhe 3 Työikäisistä noin 68 prosenttia työssä 4 Joka kolmas työikäinen saa toimeentuloetuutta 5 Työikäisten toimeentuloturvaan yli 10 miljardia euroa vuodessa 6 Työssäkäyvät rahoittavat puolet julkisista sosiaalimenoista 7 Vaikein kannustintilanne yleensä lapsiperheillä 8 Arvioita eräiden toimeentuloetuuksien kannustimista 10 Liite 1 Toimeentuloturvaetuuksia saavien työikäisten väestöosuudet 13 Liite 2 Työikäisten saamien toimeentuloturvaetuuksien kustannukset 17 Liite 3 OECD:n kannustintarkastelu 19 2 Sosiaaliturvan rakenne ja kannustavuus EK 2007

5 Esipuhe Runsas vuosikymmen sitten, kun maassa oli ennätystyöttömyys, työnteon välittömän kannattavuuden parantamiseksi pyrittiin kääntämään kaikki kivet. Lausetta työnteon tulee aina olla sosiaalietuuksilla elämistä kannattavampaa toisteltiin kilvan. Kolmannes Suomen työikäisestä väestöstä elää kuitenkin edelleen sosiaaliturvan varassa. Periaatteesta, että työikäiset hankkivat oman ja perheensä toimeentulon tekemällä työtä palkansaajana tai yrittäjänä, ollaan käytännössä vielä kaukana. Sosiaaliturvan kannustinpulmat ovat osaltaan johtaneet siihen, että julkisen vallan järjestämän toimeentuloturvan saajien joukko on epätarkoituksenmukaisen suuri. Kannustinongelmia syntyy, kun työtulojen kasvaessa verotus kiristyy, etuudet supistuvat ja asiakasmaksut nousevat. Kansainvälisessä vertailussa kannustintilanteemme näyttää ongelmalliselta. Kaikissa OECD:n laskemissa esimerkkitapauksissa Suomen asema 28 vertailumaan joukossa on keskimääräistä heikompi. Tuloverotus ja sosiaaliturva voivat pahimmillaan kokonaan hävittää lisätyöstä saatavan nettohyödyn tai työtä tekevän ja työttömän käteen jäävien tulojen eron. Kannustinloukuista voidaan puhua kuitenkin jo tilanteissa, joissa työllistyminen tai työn tekemisen lisääminen kasvattavat käytettävissä olevia tuloja vain vähän. Kannustinongelmat ovat tavallisimpia lapsiperheillä, mutta erityisesti asumistuen loppuminen voi joskus perheettömälläkin johtaa tilanteeseen, jossa nettoansiot eivät työllistymisestä huolimatta nouse juuri lainkaan. Kannustinongelmien vähentämiseksi tarvitaan seuraavia toimenpiteitä: jatketaan työtulojen verotuksen keventämistä korjataan työeläketurvan rakenteellisia epäkohtia porrastetaan työttömyysturvan enimmäiskesto työuran pituuden mukaan porrastetaan työttömyyspäivärahan taso työttömyyden keston mukaan poistetaan työttömyysturvan lisäpäiväoikeus tai ainakin rajoitetaan sitä puututaan aiempaa tehokkaammin työstä, työnhakusuunnitelmista, koulutuksesta ja työkyvyn selvityksestä kieltäytymiseen luovutaan työttömyysturvan lapsikorotuksesta pidättäydytään etuuksien tasokorotuksista arvioidaan, onko lasten päivähoidon asiakasmaksujen tulosidonnaista porrastusta syytä madaltaa. Tämä julkaisu on tarkoitettu vahvistamaan työn tekemisen kannustimista käytävää keskustelua. Julkaisun ovat laatineet EK:n vastaava ekonomisti Simo Pinomaa, ekonomisti Marja Huuskonen sekä asiantuntijat Vesa Rantahalvari ja Mikko Räsänen. Helsingissä Seppo Riski Työmarkkinasektorin johtaja Sosiaaliturvan rakenne ja kannustavuus EK

6 Työikäisistä noin 68 prosenttia työssä Suomessa lähtökohtana on, että työikäinen väestö järjestää oman ja perheensä toimeentulon tekemällä työtä palkansaajana tai yrittäjänä. Julkisen vallan järjestämät turvaverkot takaavat kohtuulliseksi katsottavan toimeentulon niille työikäisille, jotka ovat terveydellisistä syistä kyvyttömiä tekemään työtä tai eivät onnistu saamaan työtä. Lisäksi julkinen valta on järjestänyt erilaisia hyvinvointipalveluja, joiden tarkoituksena on edistää terveyttä ja toimintakykyä, parantaa työmarkkinavalmiuksia ja varmistaa eräiden muiden palvelujen saatavuus (esim. lasten päivähoito sekä vanhusten ja vammaisten tarvitsema apu ja hoito). Työikäisestä väestöstä (15 64-vuotiaat) noin 68 prosenttia oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työssä vuonna Työllisten osuus ei ole noussut 1990-luvun alun lamaa edeltäneelle tasolle. Kolmannes työikäisistä on työttömänä tai työvoiman ulkopuolella. Työttömien osuus on edelleen huomattava verrattuna lamaa edeltäneeseen aikaan. Kuva 1. Työllisten, työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien osuus työikäisestä väestöstä (15 64-vuotiaat) vuosina , % Lähde: Tilastokeskus Työvoiman ulkopuolella Työttömät Työlliset 4 Sosiaaliturvan rakenne ja kannustavuus EK 2007

7 Joka kolmas työikäinen saa toimeentuloetuutta Kaikkien toimeentuloetuuksien saajista ei ole tarkkoja tilastoja. Sosiaali- ja terveysministeriössä on arvioitu, että vuonna 2005 toimeentuloetuutta sai keskimäärin joka kolmas työikäinen (yli 1,5 miljoonaa henkilöä). Tämä on selvästi vähemmän kuin laman aikana, mutta tuntuvasti enemmän kuin ennen lamaa. Vuonna 2005 työkyvyn tilapäinen tai pysyvä menettäminen oli yleisin peruste etuuden saamiselle (noin 40 prosenttia etuuden saajista). Työttömyyden osuus oli runsas neljännes ja kouluttautumisen noin viidennes. Noin joka kymmenennellä etuuden perusteena oli vanhemmuus. Lamaa edeltäneeseen aikaan verrattuna työttömyys ja kouluttautuminen ovat yleistyneet etuuden saamisen perusteena. Työkyvyn menettämisen ja vanhemmuuden osuudet ovat puolestaan vähentyneet. Liitteessä 1 kuvataan tätä tarkemmin toimentuloetuuksien saajien väestöosuuksia sosiaaliturvamuodoittain. Siinä väestöosuudet on laskettu sen mukaan, kuinka suuri osuus työikäisistä sai kyseessä olevan vuoden aikana etuutta. Kuva 2. Työikäisten toimeentuloetuudensaajien väestöosuus vuosina , % Lähde: STM Vanhempainpäivärahat Sairauspäivärahat Työmarkkinatuet Työttömyysturvan peruspäivärahat Työttömyysturvan ansiopäivärahat Pienten lasten hoidon tuet Opinto- ja koulutustuet Omaeläkkeet Sosiaaliturvan rakenne ja kannustavuus EK

8 Työikäisten toimeentuloturvaan yli 10 miljardia euroa vuodessa Työikäisille maksettiin vuonna 2005 toimeentuloturvan etuuksia arviolta 10,3 miljardia euroa. Tämä oli noin neljännes kaikista julkisista sosiaalimenoista ja noin 6,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Arvio ei sisällä liikenne- ja tapaturmavakuutusetuuksia, vammaisetuuksia ja lapsilisiä. Nämä mukaan lukien toimeentuloturvaetuuksia maksettiin työikäisille noin miljardia euroa. Kaksi kolmasosaa työikäisten saamista toimeentuloturvan etuuksista myönnettiin työkyvyn pysyvän tai tilapäisen menettämisen perusteella. Työttömyysetuuksien osuus oli noin neljännes menoista. Muut etuudet perustuivat opiskeluun, pienten lasten hoitamiseen sekä muiden tulojen vähäisyyteen. Kutakin työikäistä kohti toimeentuloturvan etuuksia maksettiin euroa vuodessa. Liitteessä 2 tarkastellaan tätä tarkemmin toimeentuloturvaetuuksia kustannuksia. Kuva 3. Arvio työikäisille maksetuista toimeentuloturvan etuuksista vuonna 2005 Pienten lasten hoidon tuki 340 m (3 %) Toimeentulotuki 440 m (4 %) Yleinen asumistuki 440 m (4 %) Opintotuki 710 m (7 %) Lakisääteinen sairausvakuutus m (15 %) Työ- ja kansaneläkkeet m (41 %) Lähde: Kela Työttömyysturva m (26 %) Etuudet yhteensä m 6 Sosiaaliturvan rakenne ja kannustavuus EK 2007

9 Työssäkäyvät rahoittavat puolet julkisista sosiaalimenoista Julkisen sektorin kustantaman sosiaaliturvan kokonaiskuluista, runsaasta 40 miljardista eurosta vuonna 2004, runsaat puolet eli 20 miljardia euroa oli tähän tarkoitukseen korvamerkittyä rahaa. Tämä rahasumma kerättiin palkkoihin ja yrittäjien työtuloihin liittyvinä sosiaalivakuutusmaksuina ja muina sosiaaliturvan rahoittamiseen liittyvinä erinä. Runsas 5 prosenttia, noin 2 miljardia euroa, kertyi sosiaalivakuutusrahastojen tuotoista (pääomatulot). Loppuosan sosiaaliturvasta, noin 18 miljardia euroa, rahoittavat kunnat ja valtio. Ne keräävät tähän tarvittavia varoja välittöminä ja välillisinä veroina, joista työssäkäyvät ja yritykset maksavat pääosan. Verojen ja veroluonteisten maksujen kokonaiskertymä, mukaan lukien edellä mainitut palkansaajien ja työnantajien maksamat sosiaalivakuutusmaksut, oli 66 miljardia euroa vuonna Sosiaaliturvan rahoittamiseen kuluva rahamäärä 40 miljardia euroa vastaa yli 60 prosenttia koko vuotuisesta verokertymästä. Kuluvan vuosikymmenen aikana sosiaalimenojen osuus verokertymästä on alkanut nousta. Vielä vuonna 2000 sosiaalimenojen osuus oli noin 52 prosenttia. Kuva 4. Julkisten sosiaalimenojen rahoitusosuudet vuonna 2004 Kunnat m (20 %) Työnantajat m (38 %) Valtio m (25 %) Lähde: Kela Pääomatulot m (5 %) Vakuutetut m (12 %) Yhteensä m Sosiaaliturvan rakenne ja kannustavuus EK

10 Vaikein kannustintilanne yleensä lapsiperheillä Useimmissa kehittyneissä maissa sosiaaliturvan minimietuuksien taso suhteessa pienimpiin palkkoihin on niin korkea, että kannustinongelmiin törmätään väistämättä. Kunkin maan vero- ja sosiaaliturvajärjestelmän rakenteesta riippuu, missä tilanteissa ongelmat ovat pahimmillaan. Järjestelmiin vaikuttavat myös perinne ja arvovalinnat: halutaanko tukea yhden vai kahden työssä käyvän perhemallia. Kun minimiturvan pienentämistä ei useinkaan pidetä mahdollisena, monissa maissa on kannustinongelmien vuoksi päädytty tukemaan verovaroista myös työssä käyntiä. Suomessa tämänsuuntaisia elementtejä ovat verotuksen ansiotulovähennykset, jotka myönnetään vain palkoista ja muista työtuloista, mutta ei esimerkiksi eläkkeistä ja työttömyyskorvauksista. Kannusteiden vaikutusta voivat heikentää työn vastaanottamiseen liittyvät käytännön hankaluudet. Esimerkiksi molemmat pienten lasten vanhemmat eivät ole suurinkaan kannustein houkuteltavissa töihin niissä maissa, joissa jommankumman on käytännössä pakko hoitaa lapset kotona. Verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvät kannustinongelmat tulevat selvimmin näkyviin työttömän työllistyessä tai kun työssä käyvälle tarjoutuu tilaisuus lisätuloihin. Suomessa työn vastaanottamiseen liittyviä kannustimia on parannettu, mutta työssä käyvän tulonlisäys ei usein juurikaan lisää käteen jääviä tuloja. Perheellisillä, ja erityisesti yhden työssä käyvän perheessä suomalaisten keskipalkkakaan ei välttämättä riitä perheen käytettävissä olevien tulojen nostamiseen oleellisesti yli sen, mitä he voivat saada tulonsiirtoina myös työttöminä. Työllistymisen kannusteita tulee tarkastella erikseen työttömän ja työmarkkinoiden ulkopuolelta tulevan näkökulmasta. Eri lähtötilanne vaikuttaa ratkaisevasti kannustinongelmien syihin ja suuruuteen. Laaja katsaus verojen ja tulonsiirtojen aiheuttamiin kannustinongelmiin eri maissa löytyy OECD:n Employment Outlook -julkaisusta vuodelta Kartoitus koskee vuotta 2002, mutta yleispiirteiltään sen antama kuva pätee edelleen. Verotus ja sosiaalietuudet ovat johtaneet useissa OECD-maissa tilanteeseen, jossa työn vastaanottaminen tai lisätulojen hankkiminen ei ole kannattavaa. Työhön siirtymisen kannustinongelma on usein vakavin yksinhuoltajilla ja perheissä, joissa kumpikaan vanhemmista ei käy töissä. Työttömän yksinhuoltajan tai perheenpään saadessa työn, josta maksettava palkka on vaikkapa kaksi kolmasosaa kyseisessä maassa maksettavasta keskiansiosta, tulot kasvavat vain vähän. Verotus vie osansa, lisäksi työllistyvä henkilö menettää työttömyysturvansa sekä ainakin osin asumis- ja toimeentulotukensa. Voidaan puhua työllistymiskynnyksestä, jonka korkeutta on tapana mitata efektiivisellä marginaaliveroasteella. Perhe-esimerkeissä efektiivinen marginaaliveroaste mittaa työmarkkina-aseman muutoksen tai muun tulonlisäyksen vaikutusta koko perheen käytettävissä oleviin tuloihin. Sillä tarkoitetaan lisääntyvien verojen ja sosiaalietuuksien menetysten vähentämää osuutta bruttotulonlisäyksestä. OECD:n yksinhuoltajaa koskevassa esimerkissä vuodelta 2002 efektiivinen marginaaliveroaste työllistymistilanteessa oli Suomessa 88 prosenttia, joka on kahdeksanneksi korkein 28 vertailumaan joukossa. Työttömän perheen ensimmäisellä työhön siirtyvällä luku oli 94 prosenttia eli vertailumaiden kuudenneksi korkein. Luvut eivät ole kaukana sadasta prosentista, jolloin työllistymisestä ei koidu työttömille lainkaan rahallista hyötyä. 8 Sosiaaliturvan rakenne ja kannustavuus EK 2007

11 Kuva 5. Työttömyysloukku: verojen ja supistuvien tulonsiirtojen osuus (%) työllistyvän bruttopalkasta Lähde: OECD Slovakia Saksa Ruotsi Tsekki Ranska Tanska Luxemburg SUOMI Norja Portugali Belgia Sveitsi Itävalta Espanja Kreikka Alankomaat Islanti Uusi Seelanti Kanada Unkari Puola Japani Australia Yhdysvallat Britannia Italia Korea Irlanti Yksinhuoltaja, 2 lasta Perheen ainoa työssä käyvä, 2 lasta Lisätuloista käteen jäävään osuuteen vaikuttavat välittömät verot ja sosiaaliturvamaksut sekä tulosidonnaisten etuuksien supistuminen. Bruttopalkan lisäyksen ja käteen jäävän tulon lisäyksen erotusta suhteutettuna bruttopalkan lisäykseen on Suomessa yleensä nimitetty efektiiviseksi marginaaliveroasteeksi (METR = Marginal Effective Tax Rate). Luku siis kuvaa sitä osaa bruttopalkan lisäyksestä, joka ei välittömästi hyödytä esimerkkihenkilöä tai hänen perhettään. Jos luku on 100 (%), koko bruttotulon lisäys menee päittäin, lisääntyneiden verojen ja perheen saamien tukien supistumisen kanssa. Joskus luku voi ylittääkin 100 prosenttia, jolloin työn vastaanottaminen tai lisätyö on selvästi tappiollista. Sosiaaliturvan rakenne ja kannustavuus EK

12 Arvioita eräiden toimeentuloetuuksien kannustimista Työ- ja kansaneläkkeet Työ- ja kansaneläkkeiden kannustinvaikutuksia voidaan arvioida vertaamalla saman henkilöryhmän, yleensä samaan ikäryhmään kuuluvien, keskimääräisen eläkkeen ja keskimääräisen ansiotulon määrää saman vuoden aikana. Tällaista vertailua kutsutaan tavallisesti kvasikorvausastevertailuksi. Laskelmien mukaan eläkkeiden (osa-aikaeläke pois lukien) korvausaste nousee iän mukaan siten, että nuorilla eläke on noin kolmannes ja lähellä eläkeikää olevilla noin 60 prosenttia palkasta. Keskimääräinen korvaustaso on puolet bruttopalkasta. Korvaustason ohella kannustavuuden arvioinnissa on otettava huomioon myös eläkkeen saamisen perusteet. Alle 60-vuotiailla eläkkeen saaminen edellyttää työkyvyn alenemista kahdella viidesosalla tai kolmella viidesosalla. Iän perusteella eläkkeelle on päässyt aikaisintaan 60-vuotiaana ja uuden lainsäädännön perusteella 62- tai 63-vuotiaana riippuen eläkeikää edeltäneestä työmarkkina-asemasta. Työikäisille myönnettäviä vanhuuseläkkeitä voidaan pitää kannustavuuden kannalta ainakin osittain pulmallisina, sillä ne mahdollistavat työelämästä poistumisen, vaikkei työkyky ole alentunut. Noin 60 prosentin keskimääräinen kvasikorvaustaso on turvannut monelle eläkkeelle siirtyvälle riittävän toimeentulon, kun otetaan huomioon muun muassa verotuksen keveneminen, muu varallisuus, kulutustarpeet ja työssäkäyntikustannusten poistuminen. Vuonna 2005 työ- ja kansaneläkejärjestelmän vanhuuseläkettä maksettiin vajaalle kahdelle prosentille työikäisistä ( henkilöä). Joustava vanhuuseläkeikä antaa aiempaa paremman mahdollisuuden siirtyä Kuva 6. Omaeläkkeen kvasikorvausasteet vuonna 2004 eläkkeelle siirtyneillä, % Kaikki Lähde: Eläketurvakeskus Miehet Naiset Yhteensä 10 Sosiaaliturvan rakenne ja kannustavuus EK 2007

13 vanhuuseläkkeelle vuotiaana. Joka neljäs tähän ikäryhmän kuuluvista onkin tehnyt niin. On todennäköistä, että ilman tätä mahdollisuutta suuri osa heistä olisi jatkanut työelämässä. Toisaalta usein todetaan, että mahdollisuus vanhuuseläkkeeseen työikäisenä kannustaa ihmisiä jatkamaan työelämässä vanhuuseläkkeen alaikärajalle, vaikka työkyky alkaisi olla olennaisestikin heikentynyt. Vanhuuseläkkeen on katsottu osin supistaneen työkyvyttömyyseläkkeiden käyttöä. Tutkittua näyttöä tämän merkityksestä ei ole kuitenkaan saatu. Yksityisen sektorin työkyvyttömyyseläkkeet tuskin vähentävät ainakaan merkittävästi työn tekemistä, vaikka työkyvyttömyyseläkkeiden saajia on runsaasti: 7,3 prosenttia työikäistä ( henkilöä) vuoden 2005 lopussa. Tämä arvio perustuu siihen, että työkyvyttömyyseläkkeiden saamisen edellyttämiä kriteerejä sovelletaan alun perin tarkoitetulla tavalla. Julkisen sektorin työkyvyttömyyseläkkeet poikkeavat yksityisen sektorin työkyvyttömyyseläkkeistä siten, että julkisen sektorin työeläkejärjestelmissä jäljellä olevaa työkykyä verrataan työntekijän omaan työhön, eikä työhön yleensä kuten yksityisen sektorin eläkejärjestelmissä. Tämä on kannustavuuden näkökulmasta selkeä pulma, koska ammatillinen työkyvyttömyyskriteeri lisää työelämästä poistumista verrattuna siihen, että muun työn tekemistä pidettäisiin kohtuullisena. Osa-aikaeläkkeen saaminen edellyttää muun muassa 58 vuoden vähimmäisikää sekä siirtymistä kokonaikatyöstä osa-aikatyöhön. Osa-aikaeläkettä on perusteltu lähinnä sillä, että se mahdollistaa ikääntyneiden osallistumisen työelämään ja vähentää työkyvyttömyyseläkkeiden käyttöä. Kokemukset osa-aikaeläkkeestä kuitenkin viittaavat vahvasti siihen, että osa-aikaeläke ennemmin supistaa kuin lisää työelämään osallistumista. Tämä johtuu erityisesti siitä, että valtaosalla osa-aikaeläkkeensaajista ei ole sellaista työkykyä alentavaa sairautta tai vammaa, jonka perusteella työkyvyttömyyseläke olisi todennäköinen. Tämän takia suurin osa osa-aikaeläkkeen saajista jatkaisi työelämässä kokoaikaisesti, jos osa-aikaeläkettä ei olisi käytettävissä. Vuoden 2005 lopussa osa-aikaeläkettä sai 1 prosentti työikäisistä ( henkilöä). Vaikka työttömyyseläke on lakkautettu vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä, työttömyyseläkettä saavia työikäisiä on vielä pitkään. Vuonna 2005 työttömyyseläkettä sai 1,5 prosenttia työikäisistä ja 17 prosenttia vuotiaista ( henkilöä). Työttömyyseläke kannusti sekä työntekijöitä hakeutumaan että työnantajia irtisanomaan ikääntyneitä työntekijöitä niin sanottuun eläkeputkeen. Työttömyysturva Ansiosidonnainen työttömyysturva on muutoksenhallinnassa tarpeellinen toimeentuloturvan muoto. Se mahdollistaa ammattitaitoa vastaavan työn hakemisen ja ammattitaidon parantamisen, jos töitä ei ole tarjolla. Työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittinen edellytys on, että hakija on työmarkkinoiden käytettävissä. Tämä voidaan todeta työnantajien ja työhallinnon tekemillä työtarjouksilla tai ohjauksella koulutukseen tai muihin aktiivitoimenpiteisiin. Käytännössä on vaikeata todeta, onko työnhakija työmarkkinoiden käytettävissä. Syinä ovat työttömien suuri määrä ja se, etteivät työvoimavirkailijat enää entisessä määrin henkilökohtaisesti tarjoa työttömille töitä. Työnhakijoille lähetettyjen työhönosoitusten määrä on kymmenessä vuodessa romahtanut viidesosaan. Työvoimatoimistot välittävät työtä internetissä tai muilla useille työnhakijoille suunnatuilla kanavilla. Työvoimapoliittisten uudistusten taustalla on periaate, että työttömyys on päätoimista työnhakua sekä jatkuvaa omien työllistymisedellytysten kehittämistä. Keskeinen edellytys henkilön työllistymiselle tai työllistymisedellytysten paranemiselle on hänen oma aktiivisuutensa. Työnhaun aktiivisuutta tulee kontrolloida työttömyysturvajärjestelmän legitimiteetin säilyttämiseksi. Työstä, työnhakusuunnitelmista, koulutuksesta ja työkyvyn selvityksestä kieltäytymiseen on puututtava nykyistä aktiivisemmin. Tämä edellyttää työttömyysturvan karenssisäännösten täsmentämistä. Pitkään jatkuva työttömyys heikentää henkilön asemaa työmarkkinoilla. Siksi on tärkeätä estää työttömyyden pitkittyminen pitkäaikaistyöttömyydeksi. Tämä koskee niin työmarkkinatuen kuin työttömyyspäivärahojen saajia. Osaaminen vanhenee yhtä nopeasti etuuslajista riippumatta. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus on kuitenkin ollut vähäinen. Vastikkeeton tukityöllistäminen haittaa lisäksi kilpailua, aiheuttaa tukirahojen vuotamista yrityksille ja muiden työnhakijoiden syrjäytymistä työnhaussa. Työmarkkinatukijärjestelmä ei ole toiminut siten Sosiaaliturvan rakenne ja kannustavuus EK

14 kuin sen suunniteltiin toimivan. Tuen saajia on enemmän ja tukea maksetaan huomattavasti pidempiä jaksoja kuin järjestelmää luotaessa oletettiin. Työmarkkinatuesta on muodostunut kansalaispalkkaa vastaava järjestelmä, joka ei riittävästi kannusta työmarkkina-aseman parantamiseen. Työmarkkinatukiuudistuksessa lisättiin tukea yli kaksi vuotta saaneiden velvollisuuksia osallistua työhallinnon järjestämiin aktivointitoimenpiteisiin. Uudistus oli hyvä mutta jäi osin kesken. Työllistämistukien käyttö vain työttömyyden katkaisemiseksi sekä työssäoloehdon täyttäminen tukityön avulla eivät nosta työllisyysastetta vaan saattavat jopa laskea sitä. Tukitöiden käyttöä päivärahaoikeuden uusimiseksi ja työttömien kierrättämistä toimenpiteissä tulisikin rajoittaa eikä lisätä. Palkkatukien käytön tavoitteena on oltava pysyvä työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Pelkkä etuuslajin muutos ei edistä työllisyystavoitteen toteutumista. Myös tukityöllistäminen on uudistettava siten, ettei sen seuraukseksi muodostu työttömänä pysyminen. Työmarkkinatukiuudistus sekä muutosturvauudistus ovat lisänneet työvoimatoimistojen työtä sekä erilaisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden määrää. Myös työvoimapolitiikan menojen määrä on kasvanut. Menojen lisääminen on hyväksyttävää vain, jos samalla huolehditaan toimenpiteiden vaikuttavuuden parantamisesta. Työttömyysturvan kesto on Suomessa pidempi kuin EU-maissa ja läntisissä teollisuusmaissa keskimäärin. On poikkeuksellista, että kahdeksan tai kymmenen kuukauden ansiotyön jälkeen henkilö on oikeutettu saamaan ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa 500 päivän ajan. Pitkän työttömyysjakson aikana ammattitaito ja motivaatio työntekoon saattavat monella heikentyä. Työllistymisen todennäköisyys pienenee voimakkaasti jo kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen. Siksi työttömyysjaksojen on jäätävä mahdollisimman lyhyiksi, ja työttömillä täytyy olla vahvat yllykkeet hakeutua takaisin työelämään. Tutkimusten mukaan työttömyyskorvauksen tason lasku tehostaa henkilön työnhakua. Tästä syystä työttömyyskorvauksen tasoon on tehtävä alenemaporras jo ennen 500 päivän täyttymistä. Työttömyysturvajärjestelmän vakuutusperusteisuutta tulee lisätä. Nykyisellään se väistämättä pitkittää työttömyyttä ja heikentää työmarkkinoiden toimivuutta. Työttömyysturvan kesto tulee porrastaa työntekijän työuran pituuden mukaan. Nuorilla henkilöillä on myös ikääntyviä paremmat mahdollisuudet kouluttautumiseen, alueelliseen liikkumiseen ja ammatinvaihtoon. Työttömyyseläkkeen korvanneet työttömyysturvan lisäpäivät kannustavat poistumaan varhain työelämästä ja irtisanomaan työntekijöitä vanhimmasta päästä. 57-vuotiaana työttömäksi jäävät ovat tietyin edellytyksin oikeutettuja saamaan työttömyyspäivärahaa lisäpäiviltä ilman enimmäisaikaa 59 ikävuoden jälkeen vanhuuseläkkeelle jäämiseen asti. Työttömyysturvan lisäpäivien alaikärajaa on nostettu portaittain ja 2000-lukujen aikana. Korotuksilla on ollut haluttu vaikutus: kyseiset ikäryhmät ovat jättäneet työelämän huomattavasti myöhemmin. Oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin on tarkoituksenmukaista poistaa tai sitä tulisi ainakin rajoittaa. Työttömyysturvan etuuksien tulee määräytyä työansioiden mukaan. Lapsikorotukset hämärtävät tätä periaatetta ja vahvistavat lapsiperheiden kannustinloukkuja. Siksi lapsikorotuksesta on syytä luopua. Lapsikorotuksen poistaminen voidaan ottaa huomioon perhetukia kehitettäessä. Työttömyysturvan kannustinvaikutustarkastelun yhteydessä on myös syytä ottaa huomioon muut tulonsiirrot, verotus ja asiakasmaksut, sillä ne vaikuttavat olennaisesti työttömyys- ja tuloloukkujen syntymiseen. Työn ensisijaisuuden vahvistamiseksi on tärkeää, että tuloverotuksen keventämistä jatketaan. Yhtä tärkeää on pidättäytyä esimerkiksi asumistuen ja toimeentuloturvan tasokorotuksista. Lisäksi on syytä arvioida, tulisiko lasten päivähoidon asiakasmaksun tulosidonnaista porrastusta madaltaa, jotta työllistymisen hyöty ei valuisi aikaisempaa korkeampiin päivähoitomaksuihin. Työttömyysturvan ansiopäiväraha säilyttää työttömän tulotason kohtuullisessa suhteessa työttömyyttä edeltäneeseen tulotasoon verrattuna. Peruspäiväraha turvaa työttömäksi tulleen työttömyyskassaan kuulumattoman vähimmäistoimeentuloa. Työmarkkinatuki on tarkoitettu työmarkkinoille ensi kertaa tulevien ja ansio- tai peruspäivärahaa enimmäisajan saaneiden työttömien vähimmäistoimeentulon turvaajaksi. Työmarkkinatuki on usein tarveharkintaista, jolloin sen määrässä otetaan huomioon myös puolison palkkatulot ja työttömän omat pääomatulot. 12 Sosiaaliturvan rakenne ja kannustavuus EK 2007

15 Liite 1 Toimeentuloturvaetuuksia saavien työikäisten väestöosuudet Työ- ja kansaneläkkeen saajat Työ- ja kansaneläkkeiden tarkoituksena on turvata kotitalouksien toimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan ennenaikaisen kuoleman aiheuttaman tulonmenetyksen takia. Työeläkkeet tähtäävät saavutettujen kulutusmahdollisuuksien kohtuullisena säilymiseen ja kansaneläke hyväksyttävän vähimmäistoimeentulon takaamiseen. Työikäisistä vajaa 12 prosenttia ( henkilöä) sai omaa lakisääteistä työ- ja/tai kansaneläkettä vuonna Omaeläkkeellä tarkoitetaan kaikkia eläkemuotoja perhe-eläkkeitä lukuun ottamatta. Omaa eläkettä saavien väestöosuus on pysynyt käytännössä ennallaan vuosina Jos osa-aikaeläkettä ei oteta huomioon, eläkettä saavien työikäisten väestöosuus laski 1,5 prosenttiyksikköä vajaaseen 11 prosenttiin. Eläkettä saavien työikäisten väestöosuus on suurempi, mitä vanhemmasta ikäluokasta on kysymys. Vuoden 2004 lopussa alle 50-vuotiasta vain harvat olivat eläkkeellä. Tämä selittyy sillä, että työikäisten eläkkeen saaminen edellyttää lähinnä työkyvyttömyyttä, jonka todennäköisyys kasvaa iän noustessa vuotiaista eläkettä saa vajaa 11 prosenttia, vuotiailla vastaava osuus on melkein neljännes vuotiailla eläkettä saavien väestöosuus on jo yli 70 prosenttia. Koko työikäisen väestön keskuudessa työkyvyn menettäminen on yleisin syy eläkkeen saamiseen. Työkyvyttömyyseläkettä sai runsaat 7 prosenttia työikäistä vuoden 2004 lopussa. Muiden eläkelajien osuudet jäävät koko työikäisten joukossa hyvin pieniksi vuotiaista jo 21 prosenttia saa varsinaista työkyvyttömyyseläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä. Tavallista varhaisemman vanhuuseläkeiän perusteella eläkettä saavien osuus vuotiaissa oli runsaat 8 prosenttia. Työttömyyden perusteella eläkettä sai vajaat 8 prosenttia vuotiaista. Noin 5 prosenttia samanikäisistä on hyödyntänyt mahdollisuutta työn ja eläkkeen yhdistämiseen ja saa osa-aikaeläkettä. Työeläkelaitosten järjestämän kuntoutuksen tarkoituksena on poistaa tai siirtää työkyvyttömyyttä siten, että kuntoutuksen saaja pystyisi jatkamaan työelämässä mahdollisimman pitkään. Vuonna 2005 työeläkelaitoksen järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen osallistui 0,2 prosenttia työikäisestä väestöstä. Kuva vuotiaiden omaa eläkettä saavien väestöosuus vuosina , % Ilman osa-aikaeläkettä Osa-aikaeläke mukaan lukien Lähde: Eläketurvakeskus Sosiaaliturvan rakenne ja kannustavuus EK

16 Työttömyysetuuksien saajat Työttömyysetuuksien tarkoituksena on turvata kokoaikatyötä vailla olevan työkykyisen ja työhaluisen henkilön taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä tai parantaa asemaansa työmarkkinoilla. Vuonna 2005 työikäisistä työttömyysetuutta sai vajaa 8 prosenttia ( henkilöä). Ansiopäivärahaa nostavien määrä on vähentynyt 1990-luvun laman jälkeen. Sen sijaan peruspäivärahan tai työmarkkinatuen saajien määrä ei ole juurikaan laskenut. Elokuun lopussa 2006 eri tukimuotoja ansaitsi yhteensä henkilöä, joista työttömiä työnhakijoita oli Laaja työttömyys, johon luetaan myös työvoimapoliittisissa toimenpiteissä sekä työttömyyseläkkeellä olevat, on siis kolmanneksen suurempi kuin työttömien työnhakijoiden määrä. Työttömien työnhakijoiden ikävertailussa huomio kiinnittyy vuotiaiden suureen määrään. Viisivuotisryhmässä on työttömiä kaksi kertaa niin paljon kuin muissa ikäluokissa keskimäärin. Keskeinen selittäjä tälle on työttömyysturvan lisäpäivä- ja työttömyyseläkejärjestelmä. Ennen vuotta 1950 syntyneille tämän eläkeputken alaikäraja on 55 vuotta. Vuoden 1949 jälkeen syntyneille eläkeputken alaikä on 57 vuotta. Eläkeputken alaikärajan korotuksilla viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana on ollut selkeä vaikutus ikääntyvien työllisyyden paranemiseen. Osittain työttömälle henkilölle maksetaan työttömyysetuus soviteltuna hänen palkkatuloihinsa kuukauden ajalta. Työttömyysetuuksien sovittelulla kannustetaan satunnaisten tai osa-aikaisten töiden vastaanottamiseen. Osa-aikatyö ei estä työttömyysetuuden maksamista, vaan etuudesta vähennetään puolet kuukauden aikana ansaitusta palkasta. Työttömyysturvajärjestelmällä ei kuitenkaan ole tarkoitus pysyvästi tukea osa-aikatyömarkkinoita. Siksi työttömyysetuuksien maksamiselle soviteltuna on säädetty enimmäiskestoksi 36 kuukautta. Enimmäiskeston voimaantuloa on lykätty useaan otteeseen. Soviteltua työttömyysetuutta on vuonna 2005 maksettu kuukausittain keskimäärin noin henkilölle. Useimmiten etuus on maksettu soviteltuna vain lyhyen aikaa. Alle kymmenesosalle on maksettu soviteltua päivärahaa yli 36 kuukautta. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä ja työnantaja sopivat palkattomasta vapaasta ( päivää) ja työnantaja sitoutuu palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön vapaan ajaksi. Vuorotteluvapaa käynnistyi kokeiluna Kokeilua on jatkettu ja nykyinen laki on voimassa vuoden 2007 loppuun saakka. Vapaalla olevalle henkilölle maksetaan vuorottelukorvaus, joka on 70 prosenttia siitä työttömyysetuudesta, jota henkilö työttömänä saisi. Yli 20 vuotta työssä olleille korvaus on 80 prosenttia työttömyysetuudesta luvulla vuorotteluvapaalla on vuosittain ollut henkilöä. Vuoden aikana keskimäärin vapaalla on ollut henkilöä. Puolet vuorottelijoista on työssä kuntasektorilla, noin kolmasosa yrityksissä ja kymmenesosa valtiolla. Vuorotteluvapaiden suurimmat käyttäjäryhmät ammattialoittain ovat terveyden- ja sairaanhoidon sekä opetusalan työntekijät. Työvoimapalvelut on tarkoitettu työssä oleville, työttömille, työelämään tulossa oleville henkilöille sekä työnantajille. Palveluja löytyy omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista räätälöityihin henkilökohtaisiin palveluihin, joita saa työvoimatoimistoista ja niiden alaisista työnhakukeskuksista sekä työvoiman palvelukeskuksista. Elokuun 2006 lopussa työvoimatoimistoissa oli yhteensä työnhakijaa, joista työttömiä oli Niiden työnhakijoiden, joiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille on epätodennäköistä, työllistymistä voidaan tukea työvoimapoliittisilla toimenpiteillä. Vuonna 2005 toimenpiteisiin osallistui runsaat 2 prosenttia vuotiaista ( henkilöä). Toimenpiteistä käytetyimpiä ovat työvoimapoliittinen koulutus, työharjoittelu ja työllistymisen tukeminen palkkatuella. Työvoimakoulutus on suunniteltu ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Tietyin edellytyksin myös muut henkilöt, kuten työssä olevat ja työvoiman ulkopuolella olevat, voivat osallistua koulutukseen. Koulutuksen sisältö vastaa yleensä muun aikuiskoulutuksen, esimerkiksi omaehtoisen aikuiskoulutuksen, opetussisältöjä. Usein koulutus on ammattitutkintoon tai sen osaan tähtäävää. 14 Sosiaaliturvan rakenne ja kannustavuus EK 2007

Työnteon kannustimet - mitä jää käteen?

Työnteon kannustimet - mitä jää käteen? VATT Muistiot 5 Työnteon kannustimet - mitä jää käteen? Heikki Viitamäki VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 5 Työnteon kannustimet mitä jää käteen? Heikki Viitamäki Valtion taloudellinen

Lisätiedot

HUOMIOITAVAA: Tämä tiedosto on Eduskunnan tietopalvelun vihreälle eduskuntaryhmälle tuottama mikrosimulaatio perustulosta. Sen pohjalta Vihreät laati

HUOMIOITAVAA: Tämä tiedosto on Eduskunnan tietopalvelun vihreälle eduskuntaryhmälle tuottama mikrosimulaatio perustulosta. Sen pohjalta Vihreät laati HUOMIOITAVAA: Tämä tiedosto on Eduskunnan tietopalvelun vihreälle eduskuntaryhmälle tuottama mikrosimulaatio perustulosta. Sen pohjalta Vihreät laati oman perustulomallinsa. Vihreiden oma malli poikkeaa

Lisätiedot

Eija Savaja TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMA- POLIITTISISSA TOIMEN- PITEISSÄ OLEVIEN TYÖNHAKUKÄYTTÄYTYMINEN

Eija Savaja TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMA- POLIITTISISSA TOIMEN- PITEISSÄ OLEVIEN TYÖNHAKUKÄYTTÄYTYMINEN ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 169 Series Eija Savaja TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMA-

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Perhe kannattaa Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Sisältö Esipuhe 1 Mihin perhepolitiikkaa tarvitaan? 3 Perhe on tärkeä yksilölle ja yhteiskunnalle 3 Perheet ovat erilaisia silti samanarvoisia 4 Vanhemmuus

Lisätiedot

430 SOVITELTU TYÖTTÖMYYS- ETUUS: TAUSTAA JA NYKYTILANNE

430 SOVITELTU TYÖTTÖMYYS- ETUUS: TAUSTAA JA NYKYTILANNE VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 43 SOVITELTU TYÖTTÖMYYS- ETUUS: TAUSTAA JA NYKYTILANNE Anita Haataja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki katsaus viimeaikaiseen kehitykseen Signe Jauhiainen ja Juha Rantala Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Työstä poistumisen ja sairauspoissaolojen eroja Suomessa ja Ruotsissa

Työstä poistumisen ja sairauspoissaolojen eroja Suomessa ja Ruotsissa Raili Hyrkkänen Työstä poistumisen ja sairauspoissaolojen eroja Suomessa ja Ruotsissa Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:3 Raili Hyrkkänen Työstä poistumisen ja sairauspoissaolojen eroja Suomessa

Lisätiedot

TEM-analyyseja 10/2009

TEM-analyyseja 10/2009 TEM-analyyseja 10/2009 Työttömyysturvan uudistuslinjausten ex antevaikutusarviointia Johanna Alatalo Heikki Räisänen ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-155-6 Työttömyysturvan uudistuslinjausten ex ante -

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SOSIAALITURVAN SUUNTA 1999-2000 ASIANTUNTIJAT... 5 TIIVISTELMÄ... 7 1. SOSIAALIMENOT JA NIIDEN RAHOITUS...

ESIPUHE... 3 SOSIAALITURVAN SUUNTA 1999-2000 ASIANTUNTIJAT... 5 TIIVISTELMÄ... 7 1. SOSIAALIMENOT JA NIIDEN RAHOITUS... 1 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SOSIAALITURVAN SUUNTA 1999-2000 ASIANTUNTIJAT... 5 TIIVISTELMÄ... 7 1. SOSIAALIMENOT JA NIIDEN RAHOITUS... 13 1.1. Sosiaalimenojen kehitys... 13 Etuuksien saajamäärät laskussa...

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Julkaisut 54. Verotuksen ja sosiaaliturvan uudistaminen - miksi ja mihin suuntaan?

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Julkaisut 54. Verotuksen ja sosiaaliturvan uudistaminen - miksi ja mihin suuntaan? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Julkaisut 54 Verotuksen ja sosiaaliturvan uudistaminen - miksi ja mihin suuntaan? Essi Eerola Seppo Kari Jaakko Pehkonen (toim.) Julkaisut 54 lokakuu 2009 VATT JULKAISUT

Lisätiedot

HARKINTAA TARPEEN MUKAAN VAI TARPEELLISTA HARKINTAA? Tarveharkintainen työmarkkinatuki työttömyysturvajärjestelmän osana

HARKINTAA TARPEEN MUKAAN VAI TARPEELLISTA HARKINTAA? Tarveharkintainen työmarkkinatuki työttömyysturvajärjestelmän osana HARKINTAA TARPEEN MUKAAN VAI TARPEELLISTA HARKINTAA? Tarveharkintainen työmarkkinatuki työttömyysturvajärjestelmän osana RAITTINEN KIRSI Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

PERHEVAPAAKÄYTÄNNÖT SUOMESSA JA EUROOPASSA 2012

PERHEVAPAAKÄYTÄNNÖT SUOMESSA JA EUROOPASSA 2012 PERHEVAPAAKÄYTÄNNÖT SUOMESSA JA EUROOPASSA 2012 Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos anneli.miettinen@vaestoliitto.fi Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen Työpaperi 2012 (1) Aihe Tämä selvitys

Lisätiedot

VERTAILEVA TUTKIMUS LESKENELÄKEJÄRJESTELMISTÄ TANSKASSA, ISOSSA-BRITANNIASSA, RANSKASSA, ITALIASSA JA SUOMESSA

VERTAILEVA TUTKIMUS LESKENELÄKEJÄRJESTELMISTÄ TANSKASSA, ISOSSA-BRITANNIASSA, RANSKASSA, ITALIASSA JA SUOMESSA VERTAILEVA TUTKIMUS LESKENELÄKEJÄRJESTELMISTÄ TANSKASSA, ISOSSA-BRITANNIASSA, RANSKASSA, ITALIASSA JA SUOMESSA Marjukka Turunen Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalitieteiden

Lisätiedot

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN

162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN Jaakko Kiander Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

ELÄKETURVA LÄNSI-EUROOPASSA

ELÄKETURVA LÄNSI-EUROOPASSA ELÄKETURVA LÄNSI-EUROOPASSA 2002 ISBN 952-9639-99-6 Kannen kuva: Fennopress Oy Hakapaino Oy, Helsinki 2002 LUKIJALLE "Eläketurva Länsi-Euroopassa" perustuu aikaisemmin julkaistuun kirjaan Eläketurva muissa

Lisätiedot

Ulla Hämäläinen. Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli

Ulla Hämäläinen. Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli Ulla Hämäläinen Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli Hakapaino Oy Helsinki 2004 ISBN 951-691-023-8 (ETK) ISSN 1236-3049 (ETK) ISSN 1236-7176 Palkansaajien tutkimuslaitos Tutkimuksia-sarja no. 92 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

HE 227/2005 vp. Osasairauspäivärahaa maksettaisiin sairausvakuutuslain. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia,

HE 227/2005 vp. Osasairauspäivärahaa maksettaisiin sairausvakuutuslain. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, työsopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia,

Lisätiedot

AKTIVOINTISUUNNITELMA TEHTY

AKTIVOINTISUUNNITELMA TEHTY AKTIVOINTISUUNNITELMA TEHTY Kokkolan pitkäaikaistyöttömyys ja aktivointipolitiikka rekisteritietojen valossa JOHANNA ALATALO JA MARJA PAANANEN STOS620 Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

PUOLISON ARMOILLA Työttömyysturvan tarveharkinta

PUOLISON ARMOILLA Työttömyysturvan tarveharkinta PUOLISON ARMOILLA Työttömyysturvan tarveharkinta Minna Latvala Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto Tammikuu 2008 Turun yliopiston sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

Perhepolitiikka käännekohdassa

Perhepolitiikka käännekohdassa 1 OSMO KONTULA Perhepolitiikka käännekohdassa Perhebarometri 2004 Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 18/2004 2 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20-22 A, PL 849, 00101

Lisätiedot

Yhtäläinen, oikeudenmukainen ja kannustava työttömyysturva

Yhtäläinen, oikeudenmukainen ja kannustava työttömyysturva Ansioturvareformi Yhtäläinen, oikeudenmukainen ja kannustava työttömyysturva Heikki Hiilamo Elina Lepomäki Tuomas Pöysti Osmo Soininvaara Juhana Vartiainen 23.1.2015 Sisällys 1. Johdanto 2 2. Ansioturvareformin

Lisätiedot

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 206 Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pasi Holm Satu Nivalainen Raija Volk* Raportti on osa 1 julkaisussa: Työvoiman alueellisen liikkuvuuden

Lisätiedot

TYÖTÄ HALUAVILLE UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TYÖHÖN

TYÖTÄ HALUAVILLE UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TYÖHÖN Työ-ja elinkeinoministeriö 10.3.2008 Selvityshenkilö Mika Vuorelan selvitys : TYÖTÄ HALUAVILLE UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TYÖHÖN Selvitys julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja -sarjassa

Lisätiedot

Köyhyys, työttömyys, tuottavuus ja kestävyys*

Köyhyys, työttömyys, tuottavuus ja kestävyys* K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 7. v s k. 1 / 2 0 1 1 Köyhyys, työttömyys, tuottavuus ja kestävyys* Martti Hetemäki Alivaltiosihteeri Valtiovarainministeriö Köyhyys,

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Kunnon työttömyysturva - nopea työllistyminen. Taustaa työttömyysturvasta

Kunnon työttömyysturva - nopea työllistyminen. Taustaa työttömyysturvasta Kunnon työttömyysturva - nopea työllistyminen Taustaa työttömyysturvasta Maaliskuu 2008 Maaliskuu 2008 Lisätiedot: Pirjo Väänänen pirjo.vaananen@sak.fi puh. +358 20 774 0152 SAK, PL 157 00531, Helsinki

Lisätiedot