Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013"

Transkriptio

1 Sivu 1 / Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013

2 Sivu 2 / 29 Sisältö 1. PROSESSIAIKATAULU PERIAATTEET TOIMINNAN JA HENKILÖSTÖN SUUNNITTELULLE OHJEITA LOMAUTTAMISEEN... 6 Mitä lomauttaminen tarkoittaa... 6 Lomautuksen kesto... 6 Lomautustavat... 6 Lomautuksen rajaukset sopimusmääräysten perusteella... 6 Lomautusten kartoituksessa ja suunnittelussa huomioitavaa... 7 Lomautuksen jaksottaminen... 8 Lomautuksen alkaminen ja päättyminen... 8 Lomautuksiin sisältyvät viikonloput... 9 Kaksi rinnakkaista palvelussuhdetta VSSHP:ssä... 9 KVTES:n määräykset (lyhennetty yhteenveto)... 9 Yhteistoimintamenettely...11 Toimivaltaiset viranhaltijat päättävät lomauttamisesta...11 Lomautusilmoitus...11 Muutoksenhaku...12 Lomautusilmoituksen liitelomake, eli yhteystietolomake...13 Lomautustodistus...13 Palkkatodistus työttömyyskassaa varten OHJEITA LOMAUTUSTEN AJALLE...15 Muun työn tarjoamisvelvollisuus ennen lomautusta ja lomautusaikana...15 Rekrytointi vakituiseen palvelussuhteeseen lomautuksen aikana...15 Rekrytointi määräaikaiseen palvelussuhteeseen lomautuksen aikana...16 Työn tarjoamisen käytäntö...16 Muun työn vastaanottovelvollisuus lomautusilmoitusaikana...16 Muun työn vastaanottovelvollisuus lomautuksen jo alettua...17 Lomauttamisen vaikutukset palkkatukityöllistämiseen...17 Lomauttamisen vaikutukset työkokeiluihin ja harjoittelijoiden käyttöön...17 Vahvistetun lomautusjakson muutokset...19 Lomautuksen peruuttaminen...19

3 Sivu 3 / 29 Lomautuksen siirtäminen...19 Sairausloma ja lomautukset...19 Osa-aikainen sairausloma...20 Lomautuksen keskeyttäminen työnteon takia...20 Palkaton virka- ja työvapaa säästösyistä eli talkoovapaa...21 Vuorotteluvapaa lomautuksen aikana...21 Oppisopimuskoulutus...21 Lomautuksen vaikutus vuosiloman kertymiseen...22 Työterveyshuollon palvelut lomautuksen aikana...22 Lomautusasiakirjojen säilytys USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET LOMAUTUKSIA KOSKIEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET TALKOOVAPAITA KOSKIEN LIITTEET...29

4 Sivu 4 / PROSESSIAIKATAULU 1. Yhteistyötoimikunta käsitteli lomautusten periaatteet kokouksessa Sairaanhoitopiirin hallinto antaa toimeksiannon sairaanhoitopiirin tulosalueille yksityiskohtaisten lomautussuunnitelmien laatimisesta sekä yksityiskohtaiset ohjeet lomautusprosessin toteuttamisesta tulosalueilla ja lomautusasioiden hallinnollisesta käsittelystä Työnantaja tarjoaa koko henkilöstölle mahdollisuutta ottaa palkatonta talkoovapaata loppuvuoden 2013 aikana. (Yleiskirje 25/2013) Talkoovapaita tulee anoa mennessä. Anomukset käsitellään lomautussuunnitelmien valmistelun yhteydessä. 4. Tulosalueilla valmistellaan yksityiskohtaiset lomautussuunnitelmat mennessä. Suunnitelmat laaditaan yksikkö- ja henkilötasolle. Suunnitelmissa otetaan huomioon mahdolliset vapaaehtoiset talkoovapaat. Lomautussuunnitelmien sekä talkoovapaiden johdosta toteutettavissa yksiköiden sulku- ja supistussuunnitelmissa noudatetaan kohdassa 2 esitettyjä periaatteita toiminnan ja henkilöstön suunnittelulle. Tiedot yksiköiden sulku- ja supistussuunnitelmista lähetetään sähköpostitse johdon sihteeri Merja Puukalle joka kirjaa tiedot Santrassa olevaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sulkuaikatauluun. Henkilötason lomautussuunnitelmat (liite 1) toimitetaan viimeistään klo mennessä henkilöstöasiantuntija Tarja Mäkiselle sähköpostitse osoitteeseen Tiedoston nimenä tulee olla: Lomautussuunnitelmataulukko. Tulosalue.Toimialue.Yksikkö. tai muutoin vastaavat tiedot yksiköstä kirjoitettuna suuremmasta pienempään. Yhden tulosalueen tai toimialueen yksiköiden suunnitelmat on suositeltavaa koota yhteen tiedostoon siten, että yksiköiden suunnitelmat ovat tiedoston eri välilehdillä yksiköiden nimillä. 5. Lomautussuunnitelmat käsitellään sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan ylimääräisessä kokouksessa Lomautussuunnitelmien pohjalta toimivaltaiset viranhaltijat tekevät lomautuspäätökset. Päätösten perusteella annetaan lomautusilmoitukset viimeistään kuukautta ennen suunniteltua lomautusajankohtaa. Käytännössä lomautusilmoitukset tulee antaa työntekijöille marraskuun aikana. Hallintosäännön 43 :n mukaan lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. 7. Lomautukset toimeenpannaan käytännössä joulukuun aikana.

5 Sivu 5 / PERIAATTEET TOIMINNAN JA HENKILÖSTÖN SUUNNITTELULLE Työnantaja katsoo, että säästöjen toimeenpanemiseksi koko henkilöstö tulee lomauttaa seitsemäksi päiväksi pois lukien lomautusten ulkopuolelle rajattavat henkilöt, henkilöryhmät ja yksiköt / toiminnot. Lomautusten on oltava tasan seitsemän päivän kestoisia. Lomautusten ulkopuolelle rajataan myös ne henkilöt, joille on myönnetty vähintään neljä työpäivää palkatonta talkoovapaata välisenä aikana. Lomautusten ulkopuolelle rajattavat henkilöt, henkilöryhmät ja yksiköt / toiminnot määritellään tulosaluekohtaisesti laadittavissa lomautussuunnitelmissa. Rajauksissa noudatetaan seuraavia periaatteita: - Lomautuksilla ei saa vaarantaa terveydenhuoltolain 50 :ssä määritellyn kiireellisen hoidon toteuttamista - Lomautukset eivät saa aiheuttaa terveydenhuoltolain 52 ja 53 :ssä määriteltyjen hoitotakuuaikojen ylittymistä - Potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Sairaanhoito on toteutettava potilaan lääketieteellisen tai hammaslääketieteellisen tarpeen ja käytettävissä olevien yhtenäisten hoidon perusteiden mukaisesti mikä tarkoittaa, että hoito on toteutettava lomautuksista huolimatta noudattaen STM:n yhtenäisiä kiireettömän hoidon perusteita sekä käypä hoito suosituksia - Sitovat VSSHP:n tekemät sopimukset palvelujen tuottamisesta on pyrittävä täyttämään sopimusten ehtojen mukaisesti - Lomautukset eivät saa aiheuttaa toisille yksiköille saavutettuja säästöjä suurempia kustannuksia tai tulojen menetyksiä. Lomautusten suunnittelussa on kiinnitettävä riittävästi huomiota yksiköiden väliseen yhteistyöhön ja toimintojen yhteensovittamiseen. Yhteensovittamisen toteuttamiseksi työnantaja antaa yksityiskohtaisten lomautussuunnitelmien valmistelulle seuraavat suunnitteluohjeet: - Tyksin toimialuejohtajat ja psykiatrian tulosalueen johtaja laativat yksityiskohtaiset suunnitelmat omien erikoisalojensa lomautusten toteuttamisesta koko sairaanhoitopiirin aluetta koskien yhteistyössä ALEn ja Tyks-Sapan johtajan kanssa. - Totekin ja asiantuntijapalveluiden palvelualuejohtajat laativat oman alansa suunnitelmat yhteistyössä toimialuejohtajien kanssa. - EPLL:n johtaja laatii suunnitelman sairaanhoitopiirin päivystystoiminnassa tapahtuvista lomautuksista yhteistyössä ALEn ja Tyks-Sapan johtajan kanssa. - Hallintokeskuksen, teknisten- ja huoltopalveluiden sekä sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitosten johtajat laativat omia yksiköitään koskevat suunnitelmat. - Suunnitelmien yhteensovittaminen tapahtuu sairaanhoitopiirin johtoryhmässä.

6 Sivu 6 / OHJEITA LOMAUTTAMISEEN Mitä lomauttaminen tarkoittaa Lomautus voidaan toteuttaa työnantajan aloitteesta sopimuksella tai työnantajan yksipuolisella toimenpiteellä. Työntekijä lomautetaan keskeyttämällä työnteko ja palkanmaksu. Viranhaltija lomautetaan keskeyttämällä viranhoito ja palkanmaksu. Lomauttaminen edellyttää lomautusilmoituksen antamista (+viranomaispäätös muutoksenhakuohjeineen). Lomautuksen jälkeen työsuhde/virkasuhde jatkuu entisin ehdoin. Lomautuksen kesto Lomautusten on oltava VSSHP:ssä vuonna 2013 tasan seitsemän päivän kestoisia. Lomautuksen alle tulee jäädä henkilön työ- ja vapaapäiviä samassa suhteessa kuin henkilöllä normaalistikin niitä työajassaan on. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa suhdetta 5+2, eli 7 lomautuspäivän alle jää 5 päivää, jotka olisivat normaalisti henkilön työpäiviä ja 2 päivää, jotka olisivat normaalisti henkilön vapaapäiviä. Pyhäpäivät ja KVTES:n mukaiset vapaapäivät ovat henkilön vapaapäiviä, mikä tulee huomioida suunnittelussa. Jaksotyössä lomautus vähentää ko. jakson työaikaa lomautuspäivien lukumäärällä KVTES:n mukaisesti. Lomautustavat Lomautus voidaan toteuttaa kokoaikaisesti tai lyhentämällä työntekijän viikoittaista työaikaa. Lomautukset on toteutettava vuoden 2013 loppuun mennessä. Lomautus toteutetaan kokonaisina työpäivinä. Se voidaan kuitenkin toteuttaa useana jaksona. Lomautusajankohdan määrittävät toiminnalliset tarpeet. Työttömyyspäivärahaoikeuden selvittäminen omasta liitostaan / työttömyyskassastaan on yksittäisen työntekijän/viranhaltijan omalla vastuulla. Lomautuksen rajaukset sopimusmääräysten perusteella Lomautuksen ulkopuolelle rajataan sopimusmääräysten perusteella seuraavat henkilöstöryhmät ja/tai toiminnot: - sopimusten mukaan valitut työnantajalle ilmoitetut luottamusmiehet ja varsinaiset työsuojeluvaltuutetut - oppisopimussuhteiset, jotka ovat määräaikaisessa työsuhteessa - määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät, jotka eivät toimi vakinaisen työntekijän sijaisena - määräaikaiset viranhaltijat, joiden virkasuhde ei kestä yli 6 kuukautta (lomautus voidaan kohdentaa vain 6 kk:n yli menevälle ajalle)

7 Sivu 7 / 29 - palkkatuella työllistetyt - osa-aikalisällä olevat sekä osa-aikalisäsijaiset (ei tarkoita normaalia osa-aikatyötä tekeviä tai osaaikaeläkkeellä olevia, osa-aikalisästä tarkemmin jäljempänä) Lomautusten kartoituksessa ja suunnittelussa huomioitavaa 1. Vuorottelu-, perhe- tai muulla palkattomalla virka-/työvapailla (sisältää kuntoutustukijaksot) olevaa henkilöä ei voida virka- ja työvapaan aikana lomauttaa, vaan ainoastaan ennen tai jälkeen virkavapaan (palkallisena jaksona). Virka-/työvapaalla olevalle henkilölle voidaan lomautusilmoitus toimittaa myös virka-/työvapaan aikana, mutta lomautus voi alkaa aikaisintaan vapaan päättymisen jälkeen. Osan vuotta virka- ja työvapaalla olevat lomautetaan yhtä pitkäksi ajaksi kuin muutkin samaa tehtävää tekevät, mikäli hänen työssäolojaksonsa sen mahdollistaa. Esimerkki Työntekijä on ollut äitiys- ja vanhempainvapaalla, joka päätyy Hän kuuluu tehtävänsä mukaisesti 1 viikon lomautuksen piiriin. Hänelle voidaan antaa lomautusilmoitus perhevapaan aikana, mutta hänen lomautusaikansa voi olla enintään Jos koko lomautusta ei ehditä toteuttaa, joten hänen lomautusaikansa jää muita lyhyemmäksi. 2. Lomautus koskee niitä määräaikaisia viranhaltijoita, joiden virkasuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään 6 kk ennen lomautuksen alkamista. Viranhaltijalain mukaan viranhaltijan lomauttaminen edellyttää, että virkasuhteen on täytynyt jatkua keskeytymättä vähintään 6 kk ennen lomautusta. Lomautusilmoitus voidaan antaa ennen kuuden kuukauden määräajan täyttymistä. Työssäoloaika lasketaan sen jakson alusta, joka on jatkunut keskeytymättä vähintään 6 kuukautta. Esimerkki: Määräaikainen virkasuhde on alkanut ja määräyskirja on annettu asti. Viranhaltija voidaan näin ollen lomauttaa vuonna 2013 aikaisintaan marraskuun alusta lukien (virkasuhde jatkunut 6 kk). Tapauksissa, jossa viranhaltijan määräaikaista palvelussuhdetta jatketaan uudella määräyksellä, on pidettävä huolta siitä, että palvelujaksoon ei saa tulla päivänkään katkoa, koska siitä alkaa uusi kuuden kuukauden jakso. Määräaikaisen viranhaltijan osalta ei ole merkityksellistä toimiiko vakituisen viranhaltijan sijaisena vai ei (vrt. määräaikainen työsopimussuhteinen). 3. Lomautus koskee määräaikaisia työsopimussuhteisia työntekijöitä, jotka tekevät työtä vakituisen sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä. Pääsääntö siis on, että määräaikaisessa työsuhteessa olevaa ei voi lomauttaa. Lomautusmahdollisuus koskee vain nimetyn henkilön sijaisia. 4. Osa-aikaeläkkeellä tai muutoin osa-aikatyössä olevien viranhaltijoiden/työntekijöiden osalta lomautus tulee toteuttaa siten, että palkkasäästöä syntyy vastaava osuus kuin mitä heidän

8 Sivu 8 / 29 keskimääräinen viikkotyöaikansa on suhteutettuna täyteen viikkotyöaikaan. Käytännössä osaaikainen lomautetaan vastaavalla tavalla ja kalenteriaikana yhtä pitkäksi ajaksi kuin kokoaikainen, oli osa-aikaprosentti mikä hyvänsä. Ns. poikkeavaa työaikajärjestelyä tekevät (esim. viikko työtä, viikko vapaana), tulee lomauttaa siten, että lomautusaikaa sijoitetaan samassa suhteessa työviikoille ja vapaaviikoille, kuin henkilö tekee työaikaansa. Esim. 7 kalenteripäivän lomautus, 4 kalenteripäivää työssäoloviikon päiville ja 3 kalenteripäivää vapaaviikon päiville. Lomautus voidaan määrittää alkamaan tai päättymään niin työ- kuin vapaa-viikon työpäivinä, eli päivinä, jotka ko. työtehtävässä ovat tavanomaisia työpäiviä. 5. Osa-aikalisä, jota työ- ja elinkeinotoimistot ovat harkintansa mukaan voineet myöntää kokoaikatyöstä vapaaehtoisesti osa-aikatyöhön siirtyvälle, on poistunut työ- ja elinkeinotoimistojen palveluvalikoimasta Osa-aikalisää voidaan maksaa ennen voimassa olleiden säännösten perusteella, jos osa-aikalisäsijaisen työsuhde on alkanut ennen Jos osa-aikalisää koskeva sopimus on tehty jaksotettuna siten, että yksi tai useampi jakso ajoittuu kokonaan jälkeen, osa-aikalisää voidaan maksaa aiemmin voimassa olleiden säännösten mukaisesti myös vuonna 2013 pidettävien jaksojen ajalta, jos ensimmäinen jakso ja osaaikalisäsijaisen työsuhde on alkanut ennen Osa-aikalisällä olevaa ja osa-aikalisäsijaista ei voida lomauttaa osa-aikalisäaikana. Lomautuksen jaksottaminen Lomautus voidaan toteuttaa mm. vuoroperiaatteella tai sulkemalla toimipisteitä kokonaan. Kuten yllä todettiin, lomautus toteutetaan kokonaisina työpäivinä, mutta se voidaan toteuttaa useana jaksona. Kaikista tiedossa olevista lomautusjaksoista voidaan ilmoittaa samassa lomautusilmoituksessa ja viranhaltijapäätöksessä. Lomautuksen alkaminen ja päättyminen KVTES:n määräysten mukaan lomautus ei voi alkaa eikä päättyä työntekijän/ viranhaltijan vapaapäivänä. Lomautuksen tulee siten alkaa ja päättyä sellaisena päivänä, joka ilman lomautusta olisi ollut työntekijän työpäivä tai viranhaltijan virantoimituspäivä (Ei siis > viikkolepopäivä, viikon toinen vapaapäivä tai arkipyhä). Tämä hankaloittaa lomautuksen toteuttamista erityisesti niiden henkilöiden kohdalla, joilla on säännönmukaiset vapaapäivät esim. lauantai ja sunnuntai. Viikon lomautusta ei voi toteuttaa esim. siten, että se alkaa maanantaina ja päättyy sunnuntaina, jos se on henkilön säännönmukainen vapaapäivä. Lomautus tulee määrittää alkamaan esim. tiistaina ja päättymään viikon kuluttua maanantaina. Edellä mainitusta vapaapäiväasiasta voidaan kuitenkin poiketa työntekijän suostumuksella.

9 Sivu 9 / 29 Osa-aikatyössä olevalla lauantai, sunnuntai sekä arkipyhä ovat tässä tarkoitettuja vapaapäiviä, ellei työaikamuodosta tai työvuorosuunnitelmasta muuta johdu. Eli osa-aikatyötä tekevälle henkilölle, joka tekee työtään esim. viikko työtä ja viikko vapaana periaatteella, voidaan lomautusta kohdentaa myös vapaaviikolle sekä päättymään vapaaviikon työpäiville. Huom! Osa-aikalisällä olevaa ei voi lomauttaa osa-aikalisän aikana. Myöskään osa-aikalisällä olevan sijaista ei voida lomauttaa. Osa-aikalisästä tarkemmin edellä. Lomautuksiin sisältyvät viikonloput Pääperiaate on, että seitsemän päivän lomautusjaksoon sisältyy 1 viikonloppu (2 viikonlopun vapaapäivää). Poikkeuksena ovat tuntipalkkaiset, joille ei tarvitse ajoittaa vapaapäiviä erikseen. Kaksi rinnakkaista palvelussuhdetta VSSHP:ssä Jos henkilöllä on kaksi virkasuhdetta VSSHP:ssä ja näiden työtehtävät on määritetty eri määräyskirjoilla (vakinainen virka sekä määräaikainen virka, jonka kesto ei ylitä 6 kk), tulee henkilö lomautetuksi vain vakinaisesta virastaan. Mikäli sivutoimisen viran määräaika olisi yli 6 kk, voisi henkilö tulla lomautetuksi myös tästä virkatehtävästään. Esimerkki: Henkilöllä on kaksi virkasuhdetta kahdella eri määräyskirjalla (päätoiminen virka sekä enintään 6 kk:n määräyskirja sivutoimiseen virkaan). Henkilö tulee lomautetuksi vain päätoimestaan, sillä sivutoimisen viran hoito ei kestä yli 6 kuukautta. Mikäli edellä esitetyt virkatehtävät olisi määritetty yhdellä määräyskirjalla, tulisi henkilö lomautetuksi molemmista virkatehtävistään. KVTES:n määräykset (lyhennetty yhteenveto) VIII LUKU LOMAUTTAMINEN, OSA-AIKAISTAMINEN JA PALVELUS- SUHTEEN PÄÄTTYMINEN 1 Viranhaltijan ja työntekijän lomauttaminen Viranhaltijat 1 mom. Viranhaltijan lomauttaminen määräytyy kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) lomauttamista koskevien säännösten (omaksumismääräys), työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) säännösten (viittausmääräys) ja tämän luvun 2 :n määräysten mukaisesti. Määräaikainen viranhaltija voidaan lomauttaa kuitenkin vain, jos virkasuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään kuusi kuukautta. Lomautus ei voi alkaa tai päättyä sellaisena päivänä, joka olisi normaalisti viranhaltijan vapaapäivä (viikkolepopäivä, viikon toinen vapaapäivä tai arkipyhä).

10 Sivu 10 / 29 Työntekijät 2 mom. Työntekijän lomauttaminen määräytyy kulloinkin voimassa olevan työsopimuslain, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain säännösten (viittausmääräys) ja tämän luvun 2 :n määräysten mukaisesti. 3 mom. Viranhaltijaa/työntekijää lomautettaessa sovelletaan 4 :n määräystä työvoiman vähentämisjärjestyksestä. 2 Lomautusilmoitus 1 mom. Työnantajan on lomauttaessaan noudatettava vähintään yhden kuukauden ilmoitusaikaa. Työnantajalla ei ole työntekijää lomauttaessaan ilmoitusvelvollisuutta työsopimuslaissa tarkoitetuissa tapauksissa, joissa työnantajalla ei ole muun syyn kuin lomautuksen vuoksi lomautusaikaan kohdistuvaa palkanmaksuvelvollisuutta tai joissa työnteon este johtuu työsopimuslaissa tarkoitetuista tapauksista. Lomautusta ei voi määrätä alkamaan eikä päättymään työntekijän vapaapäivänä. Lomautuksen tulee siten alkaa ja päättyä sellaisena päivänä, joka ilman lomautusta olisi ollut työntekijän työpäivä. 2 mom. Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta, tilapäistä työtä, työnantaja voi siirtää lomautuksen alkamisajankohtaa ilmoitettua myöhemmäksi. Lomautuksen alkamisajankohtaa voidaan tällä perusteella siirtää vain kerran uutta lomautusilmoitusta antamatta ja enintään sen verran kuin lomautusilmoitusaikana ilmaantunut työ kestää. 4 Työvoiman vähentämisjärjestys (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) Työntekijät Taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä johtuvan työntekijän irtisanomisen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan kunnan/ kuntayhtymän toiminnalle tärkeitä työntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Jos työntekijät ovat näillä perusteilla samanarvoisia, kiinnitetään huomiota myös työntekijän huoltovelvollisuuden määrään ja palvelussuhteen kestoaikaan. 7 Pakollinen työharjoittelu Henkilöstön lomauttaminen tai irtisanominen ei estä ottamasta palvelukseen tai pitämästä työssä työntekijää, joka suorittaa koulutukseen liittyvää ennakkoharjoittelua, koulutukseen sisältyvää harjoittelua tai erikoistumisharjoittelua. Soveltamisohje Koulutukseen liittyvä ennakkoharjoittelu, koulutukseen sisältyvä harjoittelu ja erikoistumisharjoittelu on määritelty palkkausluvun 3 :n 1 momentin soveltamisohjeessa.

11 Sivu 11 / 29 Yhteistoimintamenettely Lomautussuunnitelmat tulee valmistella tulosalueilla yhteistoimintalain hengessä. Tulosalueilla valmistellaan yksityiskohtaiset lomautussuunnitelmat, joista keskustellaan työpaikkakokouksissa. Kirjallinen kutsu työpaikkakokoukseen, jossa keskustellaan lomautussuunnitelmista tulee toimittaa viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava selkeästi, että on kyse lomautussuunnitelmista. Kutsu toimitetaan myös luottamusmiehille käyttäen sähköpostijakelulistaa VSSHP neuvottelevat pääluottamusmiehet. Suunnitelmat palautetaan mennessä. Suunnitelmat käsitellään sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan ylimääräisessä kokouksessa Suunnitelmat laaditaan yksikkö- ja henkilötasolle. Suunnitelmissa otetaan huomioon mahdolliset vapaaehtoiset palkattomat talkoovapaat. Toimivaltaiset viranhaltijat päättävät lomauttamisesta Hallintosäännön 43 mukaisesti toimivaltaiset viranhaltijat päättävät alaisensa henkilöstön osalta lomautuksista. Viranhaltija tekee viranhaltijapäätöksen (VIPS:in) lomautuksesta (liite 2). Päätöksen liitteenä on lomautussuunnitelmataulukko (liite 1), jossa on tieto lomautusajankohdasta. Suunnitelma ei saa sisältää sairauslomatietoja. Lomautuksia koskeva päätökset ja sitä käsittelevät pöytäkirjat ovat julkisia. Nimiluettelot (lomautussuunnitelmataulukot) ovat kuitenkin ns. henkilörekistereitä, jotka liitetään erikseen ja voidaan näyttää pyydettäessä kuntalaisille, mutta joita ei voida julkaista netissä eikä kopioida pöytäkirjaa katsomaan tulleelle kuntalaiselle (hän saa tehdä itselleen muistiinpanoja). Yksittäinen asianosainen saa henkilökohtaisen tiedon omalla lomautusilmoituksellaan. Lomautukset tallennetaan Primaan samaa menettelyä noudattaen kuin muutkin vapaat ja poissaolot. Lomautusilmoitus Henkilölle annetaan kirjallinen lomautusilmoitus liitteineen (lomakkeet tämän ohjeen liitteenä). Työnantajan tulee noudattaa työ- ja virkaehtosopimuksen mukaista lomautusilmoitusaikaa, joka on yksi kuukausi. Tätä lyhyemmästä ajasta ei voi sopia. Työyksikön esimies laatii lomautusilmoituksen alaisensa henkilöstön osalta ja toimittaa sen työntekijälle/viranhaltijalle. Lomautusilmoitusta laadittaessa tulee huomioida lomautusilmoituksen menettelytapaerot työsopimussuhteisten ja virkasuhteisten osalta. Työsopimussuhteiselle työntekijälle lomautusilmoitus, jonka liitteenä on toimivaltaisen viranhaltijan tekemä lomautuspäätös muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen, annetaan tiedoksi henkilökohtaisesti. Jos henkilökohtaista ilmoitusta ei ole mahdollista antaa, ilmoitus saadaan toimittaa postitse. Lomautusilmoitusaika lähtee kulumaan siitä, kun työntekijä on saanut lomautusilmoituksen tiedoksi (=saanut käteen tai kirje lähetetty). Kirjeitse toimittamiseen ei työsopimussuhteisen kohdalla liity

12 Sivu 12 / 29 työsuhteen päättämisilmoituksen tiedoksi tulemista koskevaa viikon olettamasääntöä, vaan 1 kk tiedon toimittamisesta riittää (lasketaan siitä, kun lomautusilmoitus on lähetetty). Viranhaltijalle annetaan henkilökohtainen lomautusilmoitus, jonka liitteenä on toimivaltaisen viranhaltijan tekemä lomautuspäätös muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen. Lomautusilmoitus tulee antaa tiedoksi henkilökohtaisesti. Jos henkilökohtaista ilmoitusta ei ole mahdollisuutta antaa, ilmoitus saadaan toimittaa postitse. Tällöin sen katsotaan tulleen viranhaltijan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Ilmoitus on toimitettava niin hyvissä ajoin, että kirjeen katsotaan tulleen viranhaltijan tietoon viimeistään 30 päivää ennen lomautuksen alkamista. Kun työntekijä/viranhaltija lomautetaan useammaksi lomautusjaksoksi, kaikista tiedossa olevista lomautusjaksoista voidaan ilmoittaa samassa lomautusilmoituksessa (huomioitava, että jokainen keskeytysjakso tulee lomautussuunnitelmassa kirjata erikseen ja myös tallennuksessa tallentaa omana jaksonaan). Lomautusilmoituksessa tulee olla lomautuksen syy, alkamisaika ja lomautuksen kesto. Kun on kyseessä määräaikainen lomautus, kesto ilmoitetaan täsmällisesti. VSSHP:n määräaikaisissa lomautuksissa perusteena ovat taloudelliset syyt, jotka on kuvattu lomautusilmoituksissa ja VIPS:ssä. Henkilökohtaisesti luovutettujen lomautusilmoitusten osalta esimies ottaa lomautuslistaan (= kopio valmiista lomautussuunnitelmataulukosta ilman sotutietoja, eli liite 1 sotutiedot poistettuna) henkilön allekirjoituksen ilmoituksen vastaanottamisesta. Niiden henkilöiden osalta, joiden lomautusilmoitukset on lähetetty postitse, esimies merkitsee listaan postituspäivämäärän. Em. merkinnät ovat tärkeitä, jotta ilmoituksen toimittaminen voidaan jälkikäteen todentaa. Allekirjoitukset ja mahdolliset postituspäivämäärät kootaan yhteen lomautuslistaan. Työnantaja suosittelee lomautusilmoituksen antamista henkilökohtaisesti. Eli esimies antaa työntekijälle: - lomautusilmoituksen, jonka liitteenä on - yhteystietolomake ja - tehty VIPS lomautuksista muutoksenhakuohjeineen, jonka liitteenä on - yksikön lomautussuunnitelma. Ja ottaa lomautuslistaan allekirjoituksen tai kirjaa ylös postituspäivämäärän. Liite 3: Lomautusilmoitus Liite 4: Yhteystietolomake (kts. alla) Liite 2: Viranhaltijapäätösmalli Liite 1: Lomautussuunnitelmataulukko Muutoksenhaku Lomautuspäätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

13 Sivu 13 / 29 Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja muut yhteystiedot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus Kiinamyllynkatu 4-8, (rakennus 11 A, 4. krs), PL TURKU Puh. vaihde (02) , faksi (02) , sähköposti Hallituksen kanslian aukioloaika arkisin Lomautusilmoituksen liitelomake, eli yhteystietolomake Lomautusilmoitukseen liitetään kyselylomake, jolla työntekijältä/viranhaltijalta kysytään seuraavat tiedot: Työntekijän nimi Tehtävänimike Työyksikkö Henkilökohtainen puhelinnumero Työnantaja tarvitsee tietoa tarjotessaan lomautettuna olevalle muuta työtä. Työntekijän/viranhaltijan ei ole pakko yksityistä puhelinnumerotietoaan luovuttaa, mutta tieto on edellytys työntekijän/viranhaltijan tavoittamiseen esim. tilanteissa, että lomautus on jo alkanut. Puhelinnumerot on tarkoitettu vain esimiehen/henkilöstötoimiston käyttöön ja yksittäisinä tietoina luovutettavaksi eteenpäin esimiehelle, jolla on tarjota työntekijälle/viranhaltijalle työtä hänen lomautusaikanaan. Näin puhelinnumeron käyttöönsä saanut esimies ei saa tietoa edelleen luovuttaa. Kyselylomake tulee EHDOTTOMASTI palauttaa viikon kuluessa lomautusilmoituksen saamisesta lukien. Liite 4: Yhteystietolomake Lomautustodistus Esimiesten työntekijälle ja viranhaltijalle antamat lomautusilmoitukset toimivat kirjallisena todistuksena lomautuksesta. Vaikka työnantajan on säännösten mukaan pyynnöstä annettava kirjallinen todistus lomautuksesta, lomautusilmoituksen lisäksi ei mitään erillistä todistusta tarvitse laatia tai antaa. Lomautusten muutostilanteissa esimiehen tulee antaa työntekijälle/viranhaltijalle allekirjoitettu muutospäätös tiedoksi. Palkkatodistus työttömyyskassaa varten

14 Sivu 14 / 29 Palkkatodistuspyynnöt lähettää jokainen palkansaaja itse omalle palkanlaskentaa hoitavalle henkilöstösihteerille. Viestissä on oltava seuraavat tarkennukset; nimi, syntymäaika, palautusosoite ja tarkka aika, jolta todistus tarvitaan. Yksiköiden palkanlaskentaa hoitavat henkilöstösihteerit löytyvät Santrasta ja palkkalaskelmasta.

15 Sivu 15 / OHJEITA LOMAUTUSTEN AJALLE Muun työn tarjoamisvelvollisuus ennen lomautusta ja lomautusaikana Yhteistoimintamenettelyn jälkeen työsopimus- ja viranhaltijalain mukaan työantajan ei tule palkata uutta vakituista työvoimaa tehtäviin, joista on lomautettu tai joista kohta aiotaan lomauttaa. Työnantajalla ei ole lomautusperustetta mm. silloin, kun työntekijä voidaan ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa muihin työnantajan kokoaikaisiin tai osa-aikaisiin tehtäviin. Työnantaja ei ole vain tietty tulos- toimi- tai palvelualue vaan koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Työntekijälle tulee ensisijaisesti tarjota työtä, joka on mahdollisimman samanlaista kuin hänen työsopimuksensa mukainen työ tai hänen virkaansa kuuluvat tehtävät. Jollei tällaista työtä voida järjestää, tarjottavan työn ei tarvitse olla lomautettavan työntekijän työsopimuksessa tarkoitettua työtä eikä samalla tavoin palkattua kuin lomautettavan työntekijän työsopimuksen mukainen työ. Tällöin tarjotusta työstä maksetaan kyseisen työn mukainen palkka. Työn tarjoamisvelvollisuus koskee kaikkea työtä, jota voidaan pitää työntekijälle soveltuvana ottaen huomioon hänen koulutuksensa, yleinen ammattitaitonsa ja kokemuksensa. Työtä tarjottaessa on kuitenkin otettava huomioon ammatinharjoittamista koskeva lainsäädäntö (kelpoisuus). Työnantajan tehtävänä on arvioida, ketkä lomautettavista pystyisivät tarjolla olevaa muuta työtä tekemään ja keille sitä on tällä perusteella tarjottava. Jos lomautuksen asemesta on esimerkiksi tarjolla sijaisuuden hoitaminen ja useat lomautettavista työntekijöistä pystyisivät sijaisuuden hoitamaan, tulee työnantajan ottaa huomioon työvoiman vähentämisjärjestys päättäessään, kenelle sijaisuuden hoitamista tarjoaa. Työnantaja ei myöskään saa rikkoa työsopimuslain syrjintäkieltoa. Työnantajan on aina tarjottava lomautetulle sellaista työtä tai tehtävää (esim. sijaisuutta), joka on työnantajan tiedossa lomautusilmoituksen antamishetkellä tai jota ilmaantuu lomautusilmoituksen antamisen jälkeen ennen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana. Jos lomautusilmoitusaikana tai lomautuksen aikana, tulee tarjolle työtä (esim. sijaisuus), joka soveltuisi lomautetulle, noudatetaan seuraavaa järjestystä: 1. Tehtävään sijoitetaan vakituisessa palveluksessa oleva varahenkilö. 2. Lomautettavalle tarjotaan työtä (lomautus voidaan siirtää). 3. Lomautetulle tarjotaan työtä. Huom! Lomautuksen ajaksi ei saa ostaa omaa työtä korvaavaa sijaistyövoimaa ulkopuoliselta palveluntuottajalta (=ostopalvelu), ellei ostopalvelusopimus muodostu esteeksi. Ylitöiden teettämistä tulee välttää. Esimerkiksi tuplavuoron teettämisen ja siitä suoritettavan hälytysrahan maksamisen sijaan tulee ensisijaisesti palkata lomautettu henkilö. Samat velvoitteet työnantajalla on myös virkasuhteisen henkilöstön osalta. Rekrytointi vakituiseen palvelussuhteeseen lomautuksen aikana

OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ

OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ Asian taustaksi: Nousiaisten valtuusto on 26.8.2013 69 hyväksynyt talouden toimenpideohjelman ja tasapainottamissuunnitelman vuosille

Lisätiedot

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa Kuntatyönantaja lomauttaa minut tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa varten Lomauttamisen perusteet Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon

Lisätiedot

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla teknologiateollisuudessa tekstiä tekstiä Sisällysluettelo

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA. Menettelytapaohjeet lomauttamiseen. Lomauttamisen periaatteet

JOUTSAN KUNTA. Menettelytapaohjeet lomauttamiseen. Lomauttamisen periaatteet JOUTSAN KUNTA Menettelytapaohjeet lomauttamiseen Lomauttamisen periaatteet Mikäli työntekijä/viranhaltija on sitoutunut olemaan kuluvan vuoden aikana harkinnanvaraisella virkavapaalla/työlomalla vähintään

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla

Työsuhdeturva viestintäalalla Työsuhdeturva viestintäalalla Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Toimihenkilöunioni TU Viestintäalan ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Tämä opas on syntynyt Viestinnän Keskusliiton, Viestintäalan

Lisätiedot

1. merimieslaissa (423/78),

1. merimieslaissa (423/78), 1 (14) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 (TT-SAK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista työntekijästä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA 1-2011 SISÄLTÖ Sivu 1. YLEISTÄ 1 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita 1 2. TYÖSOPIMUKSEN/VIRKAMÄÄRÄYKSEN TEKEMINEN JA TYÖAIKA 2 2.1 Tehtävä 2 2.2 Työsuhteen

Lisätiedot

TTES. Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus

TTES. Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 2010 2011 Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 2010 2011 Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Yleinen osa Työaika Palkkaus Kustannusten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI Henkilöstöhallinto 1 YLEISTÄ 2 (17) Tämä toimintaohje koskee koko kaupungin henkilöstöä. Ensisijaisesti henkilöstöhallinnon päätökset perustuvat asianomaiseen

Lisätiedot

Lomautuksen piirissä ovat ne työntekijät ja viranhaltijat, joilla on toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde.

Lomautuksen piirissä ovat ne työntekijät ja viranhaltijat, joilla on toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde. HENKILÖSTÖN LOMAUTTAMINEN, toimintaohjeita Lomauttamisen periaatteet Lomautuksen piirissä ovat ne työntekijät ja viranhaltijat, joilla on toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde. Lomauttamisen pituus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002 Sisällys Sivu YLEISET SOPIMUKSET... 4 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Soveltamisala... 4 Perusoikeudet... 4 Työnjohto-oikeus... 4 Osapuolten oikeus tutustua työpaikkoihin... 4 Ennakkoilmoitus työtaisteluista...

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Kunta alan pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet henkilöstösäästöjä ja lomautuksia koskeviin neuvotteluihin EI PALKKA ALEA

Kunta alan pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet henkilöstösäästöjä ja lomautuksia koskeviin neuvotteluihin EI PALKKA ALEA Kunta alan pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet henkilöstösäästöjä ja lomautuksia koskeviin neuvotteluihin EI PALKKA ALEA 1 Sisällys Pääsopijajärjestöjen yhteistyö henkilöstösäästöjä ja lomautuksia koskevissa

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Kuntatyönantajan 2/2009 eripainos Julkaisija Kunnallinen työmarkkinalaitos Säästetään henkilöstömenoissa! Kuntatyönantajan teemasivut, huhtikuu 2009 Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Säästöjä kohdentaen

Lisätiedot

LIITESOPIMUKSET 1.3.2014 28.2.2017 ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS

LIITESOPIMUKSET 1.3.2014 28.2.2017 ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS Ulkomaanliikenteen liitesopimukset 1/83 LIITESOPIMUKSET ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS 1.3.2014 28.2.2017 2/83 Ulkomaanliikenteen liitesopimukset

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN VUOSILOMALUKU

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN VUOSILOMALUKU KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN VUOSILOMALUKU Suomi-KVTES-suomi Eero Perosvuo Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Lisätiedot

Apteekkien vuosilomaopas 2014

Apteekkien vuosilomaopas 2014 VL Apteekkien vuosilomaopas 2014 Apteekkien vuosilomaopas Apteekkien vuosilomaopas 2014 1 Graafinen suunnittelu Saarinen Design Oy, Helsinki 2014 2 Apteekkien vuosilomaopas 2014 APTEEKKIEN VUOSILOMAOPAS

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Teatteri- ja Mediatyöntekijät

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

Sisällys Sivu LIIKENNE- JA ERITYISALOJEN TYÖNANTAJAT RY:N JA RAUTATIEALAN TEKNISTEN LIITTO RTL RY:N SEKÄ VR AKAVA RY:N VÄLINEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...7 1 Työehtosopimuksen

Lisätiedot

INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015

INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 SISÄLTÖ: TYÖEHTOSOPIMUS PALKKALIITTEET MUUT LIITTEET ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUS... 4 I SOVELTAMISALA... 4 1 Sopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012. Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012. Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012 Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry SISÄLLYS Sivu Sovintoehdotus 11.4.2010 1 Lisäpöytäkirja 5 I YLEISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Yt-neuvotteluohjeisto

Yt-neuvotteluohjeisto 1 Yt-neuvotteluohjeisto Ohjeita työvoiman vähentämisestä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla koskeviin neuvotteluihin 2 Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Yt-kutsun tullessa... 3 Neuvotteluvelvoitteet

Lisätiedot