Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013"

Transkriptio

1 Sivu 1 / Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013

2 Sivu 2 / 29 Sisältö 1. PROSESSIAIKATAULU PERIAATTEET TOIMINNAN JA HENKILÖSTÖN SUUNNITTELULLE OHJEITA LOMAUTTAMISEEN... 6 Mitä lomauttaminen tarkoittaa... 6 Lomautuksen kesto... 6 Lomautustavat... 6 Lomautuksen rajaukset sopimusmääräysten perusteella... 6 Lomautusten kartoituksessa ja suunnittelussa huomioitavaa... 7 Lomautuksen jaksottaminen... 8 Lomautuksen alkaminen ja päättyminen... 8 Lomautuksiin sisältyvät viikonloput... 9 Kaksi rinnakkaista palvelussuhdetta VSSHP:ssä... 9 KVTES:n määräykset (lyhennetty yhteenveto)... 9 Yhteistoimintamenettely...11 Toimivaltaiset viranhaltijat päättävät lomauttamisesta...11 Lomautusilmoitus...11 Muutoksenhaku...12 Lomautusilmoituksen liitelomake, eli yhteystietolomake...13 Lomautustodistus...13 Palkkatodistus työttömyyskassaa varten OHJEITA LOMAUTUSTEN AJALLE...15 Muun työn tarjoamisvelvollisuus ennen lomautusta ja lomautusaikana...15 Rekrytointi vakituiseen palvelussuhteeseen lomautuksen aikana...15 Rekrytointi määräaikaiseen palvelussuhteeseen lomautuksen aikana...16 Työn tarjoamisen käytäntö...16 Muun työn vastaanottovelvollisuus lomautusilmoitusaikana...16 Muun työn vastaanottovelvollisuus lomautuksen jo alettua...17 Lomauttamisen vaikutukset palkkatukityöllistämiseen...17 Lomauttamisen vaikutukset työkokeiluihin ja harjoittelijoiden käyttöön...17 Vahvistetun lomautusjakson muutokset...19 Lomautuksen peruuttaminen...19

3 Sivu 3 / 29 Lomautuksen siirtäminen...19 Sairausloma ja lomautukset...19 Osa-aikainen sairausloma...20 Lomautuksen keskeyttäminen työnteon takia...20 Palkaton virka- ja työvapaa säästösyistä eli talkoovapaa...21 Vuorotteluvapaa lomautuksen aikana...21 Oppisopimuskoulutus...21 Lomautuksen vaikutus vuosiloman kertymiseen...22 Työterveyshuollon palvelut lomautuksen aikana...22 Lomautusasiakirjojen säilytys USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET LOMAUTUKSIA KOSKIEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET TALKOOVAPAITA KOSKIEN LIITTEET...29

4 Sivu 4 / PROSESSIAIKATAULU 1. Yhteistyötoimikunta käsitteli lomautusten periaatteet kokouksessa Sairaanhoitopiirin hallinto antaa toimeksiannon sairaanhoitopiirin tulosalueille yksityiskohtaisten lomautussuunnitelmien laatimisesta sekä yksityiskohtaiset ohjeet lomautusprosessin toteuttamisesta tulosalueilla ja lomautusasioiden hallinnollisesta käsittelystä Työnantaja tarjoaa koko henkilöstölle mahdollisuutta ottaa palkatonta talkoovapaata loppuvuoden 2013 aikana. (Yleiskirje 25/2013) Talkoovapaita tulee anoa mennessä. Anomukset käsitellään lomautussuunnitelmien valmistelun yhteydessä. 4. Tulosalueilla valmistellaan yksityiskohtaiset lomautussuunnitelmat mennessä. Suunnitelmat laaditaan yksikkö- ja henkilötasolle. Suunnitelmissa otetaan huomioon mahdolliset vapaaehtoiset talkoovapaat. Lomautussuunnitelmien sekä talkoovapaiden johdosta toteutettavissa yksiköiden sulku- ja supistussuunnitelmissa noudatetaan kohdassa 2 esitettyjä periaatteita toiminnan ja henkilöstön suunnittelulle. Tiedot yksiköiden sulku- ja supistussuunnitelmista lähetetään sähköpostitse johdon sihteeri Merja Puukalle joka kirjaa tiedot Santrassa olevaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sulkuaikatauluun. Henkilötason lomautussuunnitelmat (liite 1) toimitetaan viimeistään klo mennessä henkilöstöasiantuntija Tarja Mäkiselle sähköpostitse osoitteeseen Tiedoston nimenä tulee olla: Lomautussuunnitelmataulukko. Tulosalue.Toimialue.Yksikkö. tai muutoin vastaavat tiedot yksiköstä kirjoitettuna suuremmasta pienempään. Yhden tulosalueen tai toimialueen yksiköiden suunnitelmat on suositeltavaa koota yhteen tiedostoon siten, että yksiköiden suunnitelmat ovat tiedoston eri välilehdillä yksiköiden nimillä. 5. Lomautussuunnitelmat käsitellään sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan ylimääräisessä kokouksessa Lomautussuunnitelmien pohjalta toimivaltaiset viranhaltijat tekevät lomautuspäätökset. Päätösten perusteella annetaan lomautusilmoitukset viimeistään kuukautta ennen suunniteltua lomautusajankohtaa. Käytännössä lomautusilmoitukset tulee antaa työntekijöille marraskuun aikana. Hallintosäännön 43 :n mukaan lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. 7. Lomautukset toimeenpannaan käytännössä joulukuun aikana.

5 Sivu 5 / PERIAATTEET TOIMINNAN JA HENKILÖSTÖN SUUNNITTELULLE Työnantaja katsoo, että säästöjen toimeenpanemiseksi koko henkilöstö tulee lomauttaa seitsemäksi päiväksi pois lukien lomautusten ulkopuolelle rajattavat henkilöt, henkilöryhmät ja yksiköt / toiminnot. Lomautusten on oltava tasan seitsemän päivän kestoisia. Lomautusten ulkopuolelle rajataan myös ne henkilöt, joille on myönnetty vähintään neljä työpäivää palkatonta talkoovapaata välisenä aikana. Lomautusten ulkopuolelle rajattavat henkilöt, henkilöryhmät ja yksiköt / toiminnot määritellään tulosaluekohtaisesti laadittavissa lomautussuunnitelmissa. Rajauksissa noudatetaan seuraavia periaatteita: - Lomautuksilla ei saa vaarantaa terveydenhuoltolain 50 :ssä määritellyn kiireellisen hoidon toteuttamista - Lomautukset eivät saa aiheuttaa terveydenhuoltolain 52 ja 53 :ssä määriteltyjen hoitotakuuaikojen ylittymistä - Potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Sairaanhoito on toteutettava potilaan lääketieteellisen tai hammaslääketieteellisen tarpeen ja käytettävissä olevien yhtenäisten hoidon perusteiden mukaisesti mikä tarkoittaa, että hoito on toteutettava lomautuksista huolimatta noudattaen STM:n yhtenäisiä kiireettömän hoidon perusteita sekä käypä hoito suosituksia - Sitovat VSSHP:n tekemät sopimukset palvelujen tuottamisesta on pyrittävä täyttämään sopimusten ehtojen mukaisesti - Lomautukset eivät saa aiheuttaa toisille yksiköille saavutettuja säästöjä suurempia kustannuksia tai tulojen menetyksiä. Lomautusten suunnittelussa on kiinnitettävä riittävästi huomiota yksiköiden väliseen yhteistyöhön ja toimintojen yhteensovittamiseen. Yhteensovittamisen toteuttamiseksi työnantaja antaa yksityiskohtaisten lomautussuunnitelmien valmistelulle seuraavat suunnitteluohjeet: - Tyksin toimialuejohtajat ja psykiatrian tulosalueen johtaja laativat yksityiskohtaiset suunnitelmat omien erikoisalojensa lomautusten toteuttamisesta koko sairaanhoitopiirin aluetta koskien yhteistyössä ALEn ja Tyks-Sapan johtajan kanssa. - Totekin ja asiantuntijapalveluiden palvelualuejohtajat laativat oman alansa suunnitelmat yhteistyössä toimialuejohtajien kanssa. - EPLL:n johtaja laatii suunnitelman sairaanhoitopiirin päivystystoiminnassa tapahtuvista lomautuksista yhteistyössä ALEn ja Tyks-Sapan johtajan kanssa. - Hallintokeskuksen, teknisten- ja huoltopalveluiden sekä sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitosten johtajat laativat omia yksiköitään koskevat suunnitelmat. - Suunnitelmien yhteensovittaminen tapahtuu sairaanhoitopiirin johtoryhmässä.

6 Sivu 6 / OHJEITA LOMAUTTAMISEEN Mitä lomauttaminen tarkoittaa Lomautus voidaan toteuttaa työnantajan aloitteesta sopimuksella tai työnantajan yksipuolisella toimenpiteellä. Työntekijä lomautetaan keskeyttämällä työnteko ja palkanmaksu. Viranhaltija lomautetaan keskeyttämällä viranhoito ja palkanmaksu. Lomauttaminen edellyttää lomautusilmoituksen antamista (+viranomaispäätös muutoksenhakuohjeineen). Lomautuksen jälkeen työsuhde/virkasuhde jatkuu entisin ehdoin. Lomautuksen kesto Lomautusten on oltava VSSHP:ssä vuonna 2013 tasan seitsemän päivän kestoisia. Lomautuksen alle tulee jäädä henkilön työ- ja vapaapäiviä samassa suhteessa kuin henkilöllä normaalistikin niitä työajassaan on. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa suhdetta 5+2, eli 7 lomautuspäivän alle jää 5 päivää, jotka olisivat normaalisti henkilön työpäiviä ja 2 päivää, jotka olisivat normaalisti henkilön vapaapäiviä. Pyhäpäivät ja KVTES:n mukaiset vapaapäivät ovat henkilön vapaapäiviä, mikä tulee huomioida suunnittelussa. Jaksotyössä lomautus vähentää ko. jakson työaikaa lomautuspäivien lukumäärällä KVTES:n mukaisesti. Lomautustavat Lomautus voidaan toteuttaa kokoaikaisesti tai lyhentämällä työntekijän viikoittaista työaikaa. Lomautukset on toteutettava vuoden 2013 loppuun mennessä. Lomautus toteutetaan kokonaisina työpäivinä. Se voidaan kuitenkin toteuttaa useana jaksona. Lomautusajankohdan määrittävät toiminnalliset tarpeet. Työttömyyspäivärahaoikeuden selvittäminen omasta liitostaan / työttömyyskassastaan on yksittäisen työntekijän/viranhaltijan omalla vastuulla. Lomautuksen rajaukset sopimusmääräysten perusteella Lomautuksen ulkopuolelle rajataan sopimusmääräysten perusteella seuraavat henkilöstöryhmät ja/tai toiminnot: - sopimusten mukaan valitut työnantajalle ilmoitetut luottamusmiehet ja varsinaiset työsuojeluvaltuutetut - oppisopimussuhteiset, jotka ovat määräaikaisessa työsuhteessa - määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät, jotka eivät toimi vakinaisen työntekijän sijaisena - määräaikaiset viranhaltijat, joiden virkasuhde ei kestä yli 6 kuukautta (lomautus voidaan kohdentaa vain 6 kk:n yli menevälle ajalle)

7 Sivu 7 / 29 - palkkatuella työllistetyt - osa-aikalisällä olevat sekä osa-aikalisäsijaiset (ei tarkoita normaalia osa-aikatyötä tekeviä tai osaaikaeläkkeellä olevia, osa-aikalisästä tarkemmin jäljempänä) Lomautusten kartoituksessa ja suunnittelussa huomioitavaa 1. Vuorottelu-, perhe- tai muulla palkattomalla virka-/työvapailla (sisältää kuntoutustukijaksot) olevaa henkilöä ei voida virka- ja työvapaan aikana lomauttaa, vaan ainoastaan ennen tai jälkeen virkavapaan (palkallisena jaksona). Virka-/työvapaalla olevalle henkilölle voidaan lomautusilmoitus toimittaa myös virka-/työvapaan aikana, mutta lomautus voi alkaa aikaisintaan vapaan päättymisen jälkeen. Osan vuotta virka- ja työvapaalla olevat lomautetaan yhtä pitkäksi ajaksi kuin muutkin samaa tehtävää tekevät, mikäli hänen työssäolojaksonsa sen mahdollistaa. Esimerkki Työntekijä on ollut äitiys- ja vanhempainvapaalla, joka päätyy Hän kuuluu tehtävänsä mukaisesti 1 viikon lomautuksen piiriin. Hänelle voidaan antaa lomautusilmoitus perhevapaan aikana, mutta hänen lomautusaikansa voi olla enintään Jos koko lomautusta ei ehditä toteuttaa, joten hänen lomautusaikansa jää muita lyhyemmäksi. 2. Lomautus koskee niitä määräaikaisia viranhaltijoita, joiden virkasuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään 6 kk ennen lomautuksen alkamista. Viranhaltijalain mukaan viranhaltijan lomauttaminen edellyttää, että virkasuhteen on täytynyt jatkua keskeytymättä vähintään 6 kk ennen lomautusta. Lomautusilmoitus voidaan antaa ennen kuuden kuukauden määräajan täyttymistä. Työssäoloaika lasketaan sen jakson alusta, joka on jatkunut keskeytymättä vähintään 6 kuukautta. Esimerkki: Määräaikainen virkasuhde on alkanut ja määräyskirja on annettu asti. Viranhaltija voidaan näin ollen lomauttaa vuonna 2013 aikaisintaan marraskuun alusta lukien (virkasuhde jatkunut 6 kk). Tapauksissa, jossa viranhaltijan määräaikaista palvelussuhdetta jatketaan uudella määräyksellä, on pidettävä huolta siitä, että palvelujaksoon ei saa tulla päivänkään katkoa, koska siitä alkaa uusi kuuden kuukauden jakso. Määräaikaisen viranhaltijan osalta ei ole merkityksellistä toimiiko vakituisen viranhaltijan sijaisena vai ei (vrt. määräaikainen työsopimussuhteinen). 3. Lomautus koskee määräaikaisia työsopimussuhteisia työntekijöitä, jotka tekevät työtä vakituisen sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä. Pääsääntö siis on, että määräaikaisessa työsuhteessa olevaa ei voi lomauttaa. Lomautusmahdollisuus koskee vain nimetyn henkilön sijaisia. 4. Osa-aikaeläkkeellä tai muutoin osa-aikatyössä olevien viranhaltijoiden/työntekijöiden osalta lomautus tulee toteuttaa siten, että palkkasäästöä syntyy vastaava osuus kuin mitä heidän

8 Sivu 8 / 29 keskimääräinen viikkotyöaikansa on suhteutettuna täyteen viikkotyöaikaan. Käytännössä osaaikainen lomautetaan vastaavalla tavalla ja kalenteriaikana yhtä pitkäksi ajaksi kuin kokoaikainen, oli osa-aikaprosentti mikä hyvänsä. Ns. poikkeavaa työaikajärjestelyä tekevät (esim. viikko työtä, viikko vapaana), tulee lomauttaa siten, että lomautusaikaa sijoitetaan samassa suhteessa työviikoille ja vapaaviikoille, kuin henkilö tekee työaikaansa. Esim. 7 kalenteripäivän lomautus, 4 kalenteripäivää työssäoloviikon päiville ja 3 kalenteripäivää vapaaviikon päiville. Lomautus voidaan määrittää alkamaan tai päättymään niin työ- kuin vapaa-viikon työpäivinä, eli päivinä, jotka ko. työtehtävässä ovat tavanomaisia työpäiviä. 5. Osa-aikalisä, jota työ- ja elinkeinotoimistot ovat harkintansa mukaan voineet myöntää kokoaikatyöstä vapaaehtoisesti osa-aikatyöhön siirtyvälle, on poistunut työ- ja elinkeinotoimistojen palveluvalikoimasta Osa-aikalisää voidaan maksaa ennen voimassa olleiden säännösten perusteella, jos osa-aikalisäsijaisen työsuhde on alkanut ennen Jos osa-aikalisää koskeva sopimus on tehty jaksotettuna siten, että yksi tai useampi jakso ajoittuu kokonaan jälkeen, osa-aikalisää voidaan maksaa aiemmin voimassa olleiden säännösten mukaisesti myös vuonna 2013 pidettävien jaksojen ajalta, jos ensimmäinen jakso ja osaaikalisäsijaisen työsuhde on alkanut ennen Osa-aikalisällä olevaa ja osa-aikalisäsijaista ei voida lomauttaa osa-aikalisäaikana. Lomautuksen jaksottaminen Lomautus voidaan toteuttaa mm. vuoroperiaatteella tai sulkemalla toimipisteitä kokonaan. Kuten yllä todettiin, lomautus toteutetaan kokonaisina työpäivinä, mutta se voidaan toteuttaa useana jaksona. Kaikista tiedossa olevista lomautusjaksoista voidaan ilmoittaa samassa lomautusilmoituksessa ja viranhaltijapäätöksessä. Lomautuksen alkaminen ja päättyminen KVTES:n määräysten mukaan lomautus ei voi alkaa eikä päättyä työntekijän/ viranhaltijan vapaapäivänä. Lomautuksen tulee siten alkaa ja päättyä sellaisena päivänä, joka ilman lomautusta olisi ollut työntekijän työpäivä tai viranhaltijan virantoimituspäivä (Ei siis > viikkolepopäivä, viikon toinen vapaapäivä tai arkipyhä). Tämä hankaloittaa lomautuksen toteuttamista erityisesti niiden henkilöiden kohdalla, joilla on säännönmukaiset vapaapäivät esim. lauantai ja sunnuntai. Viikon lomautusta ei voi toteuttaa esim. siten, että se alkaa maanantaina ja päättyy sunnuntaina, jos se on henkilön säännönmukainen vapaapäivä. Lomautus tulee määrittää alkamaan esim. tiistaina ja päättymään viikon kuluttua maanantaina. Edellä mainitusta vapaapäiväasiasta voidaan kuitenkin poiketa työntekijän suostumuksella.

9 Sivu 9 / 29 Osa-aikatyössä olevalla lauantai, sunnuntai sekä arkipyhä ovat tässä tarkoitettuja vapaapäiviä, ellei työaikamuodosta tai työvuorosuunnitelmasta muuta johdu. Eli osa-aikatyötä tekevälle henkilölle, joka tekee työtään esim. viikko työtä ja viikko vapaana periaatteella, voidaan lomautusta kohdentaa myös vapaaviikolle sekä päättymään vapaaviikon työpäiville. Huom! Osa-aikalisällä olevaa ei voi lomauttaa osa-aikalisän aikana. Myöskään osa-aikalisällä olevan sijaista ei voida lomauttaa. Osa-aikalisästä tarkemmin edellä. Lomautuksiin sisältyvät viikonloput Pääperiaate on, että seitsemän päivän lomautusjaksoon sisältyy 1 viikonloppu (2 viikonlopun vapaapäivää). Poikkeuksena ovat tuntipalkkaiset, joille ei tarvitse ajoittaa vapaapäiviä erikseen. Kaksi rinnakkaista palvelussuhdetta VSSHP:ssä Jos henkilöllä on kaksi virkasuhdetta VSSHP:ssä ja näiden työtehtävät on määritetty eri määräyskirjoilla (vakinainen virka sekä määräaikainen virka, jonka kesto ei ylitä 6 kk), tulee henkilö lomautetuksi vain vakinaisesta virastaan. Mikäli sivutoimisen viran määräaika olisi yli 6 kk, voisi henkilö tulla lomautetuksi myös tästä virkatehtävästään. Esimerkki: Henkilöllä on kaksi virkasuhdetta kahdella eri määräyskirjalla (päätoiminen virka sekä enintään 6 kk:n määräyskirja sivutoimiseen virkaan). Henkilö tulee lomautetuksi vain päätoimestaan, sillä sivutoimisen viran hoito ei kestä yli 6 kuukautta. Mikäli edellä esitetyt virkatehtävät olisi määritetty yhdellä määräyskirjalla, tulisi henkilö lomautetuksi molemmista virkatehtävistään. KVTES:n määräykset (lyhennetty yhteenveto) VIII LUKU LOMAUTTAMINEN, OSA-AIKAISTAMINEN JA PALVELUS- SUHTEEN PÄÄTTYMINEN 1 Viranhaltijan ja työntekijän lomauttaminen Viranhaltijat 1 mom. Viranhaltijan lomauttaminen määräytyy kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) lomauttamista koskevien säännösten (omaksumismääräys), työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) säännösten (viittausmääräys) ja tämän luvun 2 :n määräysten mukaisesti. Määräaikainen viranhaltija voidaan lomauttaa kuitenkin vain, jos virkasuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään kuusi kuukautta. Lomautus ei voi alkaa tai päättyä sellaisena päivänä, joka olisi normaalisti viranhaltijan vapaapäivä (viikkolepopäivä, viikon toinen vapaapäivä tai arkipyhä).

10 Sivu 10 / 29 Työntekijät 2 mom. Työntekijän lomauttaminen määräytyy kulloinkin voimassa olevan työsopimuslain, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain säännösten (viittausmääräys) ja tämän luvun 2 :n määräysten mukaisesti. 3 mom. Viranhaltijaa/työntekijää lomautettaessa sovelletaan 4 :n määräystä työvoiman vähentämisjärjestyksestä. 2 Lomautusilmoitus 1 mom. Työnantajan on lomauttaessaan noudatettava vähintään yhden kuukauden ilmoitusaikaa. Työnantajalla ei ole työntekijää lomauttaessaan ilmoitusvelvollisuutta työsopimuslaissa tarkoitetuissa tapauksissa, joissa työnantajalla ei ole muun syyn kuin lomautuksen vuoksi lomautusaikaan kohdistuvaa palkanmaksuvelvollisuutta tai joissa työnteon este johtuu työsopimuslaissa tarkoitetuista tapauksista. Lomautusta ei voi määrätä alkamaan eikä päättymään työntekijän vapaapäivänä. Lomautuksen tulee siten alkaa ja päättyä sellaisena päivänä, joka ilman lomautusta olisi ollut työntekijän työpäivä. 2 mom. Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta, tilapäistä työtä, työnantaja voi siirtää lomautuksen alkamisajankohtaa ilmoitettua myöhemmäksi. Lomautuksen alkamisajankohtaa voidaan tällä perusteella siirtää vain kerran uutta lomautusilmoitusta antamatta ja enintään sen verran kuin lomautusilmoitusaikana ilmaantunut työ kestää. 4 Työvoiman vähentämisjärjestys (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) Työntekijät Taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä johtuvan työntekijän irtisanomisen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan kunnan/ kuntayhtymän toiminnalle tärkeitä työntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Jos työntekijät ovat näillä perusteilla samanarvoisia, kiinnitetään huomiota myös työntekijän huoltovelvollisuuden määrään ja palvelussuhteen kestoaikaan. 7 Pakollinen työharjoittelu Henkilöstön lomauttaminen tai irtisanominen ei estä ottamasta palvelukseen tai pitämästä työssä työntekijää, joka suorittaa koulutukseen liittyvää ennakkoharjoittelua, koulutukseen sisältyvää harjoittelua tai erikoistumisharjoittelua. Soveltamisohje Koulutukseen liittyvä ennakkoharjoittelu, koulutukseen sisältyvä harjoittelu ja erikoistumisharjoittelu on määritelty palkkausluvun 3 :n 1 momentin soveltamisohjeessa.

11 Sivu 11 / 29 Yhteistoimintamenettely Lomautussuunnitelmat tulee valmistella tulosalueilla yhteistoimintalain hengessä. Tulosalueilla valmistellaan yksityiskohtaiset lomautussuunnitelmat, joista keskustellaan työpaikkakokouksissa. Kirjallinen kutsu työpaikkakokoukseen, jossa keskustellaan lomautussuunnitelmista tulee toimittaa viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava selkeästi, että on kyse lomautussuunnitelmista. Kutsu toimitetaan myös luottamusmiehille käyttäen sähköpostijakelulistaa VSSHP neuvottelevat pääluottamusmiehet. Suunnitelmat palautetaan mennessä. Suunnitelmat käsitellään sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan ylimääräisessä kokouksessa Suunnitelmat laaditaan yksikkö- ja henkilötasolle. Suunnitelmissa otetaan huomioon mahdolliset vapaaehtoiset palkattomat talkoovapaat. Toimivaltaiset viranhaltijat päättävät lomauttamisesta Hallintosäännön 43 mukaisesti toimivaltaiset viranhaltijat päättävät alaisensa henkilöstön osalta lomautuksista. Viranhaltija tekee viranhaltijapäätöksen (VIPS:in) lomautuksesta (liite 2). Päätöksen liitteenä on lomautussuunnitelmataulukko (liite 1), jossa on tieto lomautusajankohdasta. Suunnitelma ei saa sisältää sairauslomatietoja. Lomautuksia koskeva päätökset ja sitä käsittelevät pöytäkirjat ovat julkisia. Nimiluettelot (lomautussuunnitelmataulukot) ovat kuitenkin ns. henkilörekistereitä, jotka liitetään erikseen ja voidaan näyttää pyydettäessä kuntalaisille, mutta joita ei voida julkaista netissä eikä kopioida pöytäkirjaa katsomaan tulleelle kuntalaiselle (hän saa tehdä itselleen muistiinpanoja). Yksittäinen asianosainen saa henkilökohtaisen tiedon omalla lomautusilmoituksellaan. Lomautukset tallennetaan Primaan samaa menettelyä noudattaen kuin muutkin vapaat ja poissaolot. Lomautusilmoitus Henkilölle annetaan kirjallinen lomautusilmoitus liitteineen (lomakkeet tämän ohjeen liitteenä). Työnantajan tulee noudattaa työ- ja virkaehtosopimuksen mukaista lomautusilmoitusaikaa, joka on yksi kuukausi. Tätä lyhyemmästä ajasta ei voi sopia. Työyksikön esimies laatii lomautusilmoituksen alaisensa henkilöstön osalta ja toimittaa sen työntekijälle/viranhaltijalle. Lomautusilmoitusta laadittaessa tulee huomioida lomautusilmoituksen menettelytapaerot työsopimussuhteisten ja virkasuhteisten osalta. Työsopimussuhteiselle työntekijälle lomautusilmoitus, jonka liitteenä on toimivaltaisen viranhaltijan tekemä lomautuspäätös muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen, annetaan tiedoksi henkilökohtaisesti. Jos henkilökohtaista ilmoitusta ei ole mahdollista antaa, ilmoitus saadaan toimittaa postitse. Lomautusilmoitusaika lähtee kulumaan siitä, kun työntekijä on saanut lomautusilmoituksen tiedoksi (=saanut käteen tai kirje lähetetty). Kirjeitse toimittamiseen ei työsopimussuhteisen kohdalla liity

12 Sivu 12 / 29 työsuhteen päättämisilmoituksen tiedoksi tulemista koskevaa viikon olettamasääntöä, vaan 1 kk tiedon toimittamisesta riittää (lasketaan siitä, kun lomautusilmoitus on lähetetty). Viranhaltijalle annetaan henkilökohtainen lomautusilmoitus, jonka liitteenä on toimivaltaisen viranhaltijan tekemä lomautuspäätös muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen. Lomautusilmoitus tulee antaa tiedoksi henkilökohtaisesti. Jos henkilökohtaista ilmoitusta ei ole mahdollisuutta antaa, ilmoitus saadaan toimittaa postitse. Tällöin sen katsotaan tulleen viranhaltijan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Ilmoitus on toimitettava niin hyvissä ajoin, että kirjeen katsotaan tulleen viranhaltijan tietoon viimeistään 30 päivää ennen lomautuksen alkamista. Kun työntekijä/viranhaltija lomautetaan useammaksi lomautusjaksoksi, kaikista tiedossa olevista lomautusjaksoista voidaan ilmoittaa samassa lomautusilmoituksessa (huomioitava, että jokainen keskeytysjakso tulee lomautussuunnitelmassa kirjata erikseen ja myös tallennuksessa tallentaa omana jaksonaan). Lomautusilmoituksessa tulee olla lomautuksen syy, alkamisaika ja lomautuksen kesto. Kun on kyseessä määräaikainen lomautus, kesto ilmoitetaan täsmällisesti. VSSHP:n määräaikaisissa lomautuksissa perusteena ovat taloudelliset syyt, jotka on kuvattu lomautusilmoituksissa ja VIPS:ssä. Henkilökohtaisesti luovutettujen lomautusilmoitusten osalta esimies ottaa lomautuslistaan (= kopio valmiista lomautussuunnitelmataulukosta ilman sotutietoja, eli liite 1 sotutiedot poistettuna) henkilön allekirjoituksen ilmoituksen vastaanottamisesta. Niiden henkilöiden osalta, joiden lomautusilmoitukset on lähetetty postitse, esimies merkitsee listaan postituspäivämäärän. Em. merkinnät ovat tärkeitä, jotta ilmoituksen toimittaminen voidaan jälkikäteen todentaa. Allekirjoitukset ja mahdolliset postituspäivämäärät kootaan yhteen lomautuslistaan. Työnantaja suosittelee lomautusilmoituksen antamista henkilökohtaisesti. Eli esimies antaa työntekijälle: - lomautusilmoituksen, jonka liitteenä on - yhteystietolomake ja - tehty VIPS lomautuksista muutoksenhakuohjeineen, jonka liitteenä on - yksikön lomautussuunnitelma. Ja ottaa lomautuslistaan allekirjoituksen tai kirjaa ylös postituspäivämäärän. Liite 3: Lomautusilmoitus Liite 4: Yhteystietolomake (kts. alla) Liite 2: Viranhaltijapäätösmalli Liite 1: Lomautussuunnitelmataulukko Muutoksenhaku Lomautuspäätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

13 Sivu 13 / 29 Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja muut yhteystiedot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus Kiinamyllynkatu 4-8, (rakennus 11 A, 4. krs), PL TURKU Puh. vaihde (02) , faksi (02) , sähköposti Hallituksen kanslian aukioloaika arkisin Lomautusilmoituksen liitelomake, eli yhteystietolomake Lomautusilmoitukseen liitetään kyselylomake, jolla työntekijältä/viranhaltijalta kysytään seuraavat tiedot: Työntekijän nimi Tehtävänimike Työyksikkö Henkilökohtainen puhelinnumero Työnantaja tarvitsee tietoa tarjotessaan lomautettuna olevalle muuta työtä. Työntekijän/viranhaltijan ei ole pakko yksityistä puhelinnumerotietoaan luovuttaa, mutta tieto on edellytys työntekijän/viranhaltijan tavoittamiseen esim. tilanteissa, että lomautus on jo alkanut. Puhelinnumerot on tarkoitettu vain esimiehen/henkilöstötoimiston käyttöön ja yksittäisinä tietoina luovutettavaksi eteenpäin esimiehelle, jolla on tarjota työntekijälle/viranhaltijalle työtä hänen lomautusaikanaan. Näin puhelinnumeron käyttöönsä saanut esimies ei saa tietoa edelleen luovuttaa. Kyselylomake tulee EHDOTTOMASTI palauttaa viikon kuluessa lomautusilmoituksen saamisesta lukien. Liite 4: Yhteystietolomake Lomautustodistus Esimiesten työntekijälle ja viranhaltijalle antamat lomautusilmoitukset toimivat kirjallisena todistuksena lomautuksesta. Vaikka työnantajan on säännösten mukaan pyynnöstä annettava kirjallinen todistus lomautuksesta, lomautusilmoituksen lisäksi ei mitään erillistä todistusta tarvitse laatia tai antaa. Lomautusten muutostilanteissa esimiehen tulee antaa työntekijälle/viranhaltijalle allekirjoitettu muutospäätös tiedoksi. Palkkatodistus työttömyyskassaa varten

14 Sivu 14 / 29 Palkkatodistuspyynnöt lähettää jokainen palkansaaja itse omalle palkanlaskentaa hoitavalle henkilöstösihteerille. Viestissä on oltava seuraavat tarkennukset; nimi, syntymäaika, palautusosoite ja tarkka aika, jolta todistus tarvitaan. Yksiköiden palkanlaskentaa hoitavat henkilöstösihteerit löytyvät Santrasta ja palkkalaskelmasta.

15 Sivu 15 / OHJEITA LOMAUTUSTEN AJALLE Muun työn tarjoamisvelvollisuus ennen lomautusta ja lomautusaikana Yhteistoimintamenettelyn jälkeen työsopimus- ja viranhaltijalain mukaan työantajan ei tule palkata uutta vakituista työvoimaa tehtäviin, joista on lomautettu tai joista kohta aiotaan lomauttaa. Työnantajalla ei ole lomautusperustetta mm. silloin, kun työntekijä voidaan ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa muihin työnantajan kokoaikaisiin tai osa-aikaisiin tehtäviin. Työnantaja ei ole vain tietty tulos- toimi- tai palvelualue vaan koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Työntekijälle tulee ensisijaisesti tarjota työtä, joka on mahdollisimman samanlaista kuin hänen työsopimuksensa mukainen työ tai hänen virkaansa kuuluvat tehtävät. Jollei tällaista työtä voida järjestää, tarjottavan työn ei tarvitse olla lomautettavan työntekijän työsopimuksessa tarkoitettua työtä eikä samalla tavoin palkattua kuin lomautettavan työntekijän työsopimuksen mukainen työ. Tällöin tarjotusta työstä maksetaan kyseisen työn mukainen palkka. Työn tarjoamisvelvollisuus koskee kaikkea työtä, jota voidaan pitää työntekijälle soveltuvana ottaen huomioon hänen koulutuksensa, yleinen ammattitaitonsa ja kokemuksensa. Työtä tarjottaessa on kuitenkin otettava huomioon ammatinharjoittamista koskeva lainsäädäntö (kelpoisuus). Työnantajan tehtävänä on arvioida, ketkä lomautettavista pystyisivät tarjolla olevaa muuta työtä tekemään ja keille sitä on tällä perusteella tarjottava. Jos lomautuksen asemesta on esimerkiksi tarjolla sijaisuuden hoitaminen ja useat lomautettavista työntekijöistä pystyisivät sijaisuuden hoitamaan, tulee työnantajan ottaa huomioon työvoiman vähentämisjärjestys päättäessään, kenelle sijaisuuden hoitamista tarjoaa. Työnantaja ei myöskään saa rikkoa työsopimuslain syrjintäkieltoa. Työnantajan on aina tarjottava lomautetulle sellaista työtä tai tehtävää (esim. sijaisuutta), joka on työnantajan tiedossa lomautusilmoituksen antamishetkellä tai jota ilmaantuu lomautusilmoituksen antamisen jälkeen ennen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana. Jos lomautusilmoitusaikana tai lomautuksen aikana, tulee tarjolle työtä (esim. sijaisuus), joka soveltuisi lomautetulle, noudatetaan seuraavaa järjestystä: 1. Tehtävään sijoitetaan vakituisessa palveluksessa oleva varahenkilö. 2. Lomautettavalle tarjotaan työtä (lomautus voidaan siirtää). 3. Lomautetulle tarjotaan työtä. Huom! Lomautuksen ajaksi ei saa ostaa omaa työtä korvaavaa sijaistyövoimaa ulkopuoliselta palveluntuottajalta (=ostopalvelu), ellei ostopalvelusopimus muodostu esteeksi. Ylitöiden teettämistä tulee välttää. Esimerkiksi tuplavuoron teettämisen ja siitä suoritettavan hälytysrahan maksamisen sijaan tulee ensisijaisesti palkata lomautettu henkilö. Samat velvoitteet työnantajalla on myös virkasuhteisen henkilöstön osalta. Rekrytointi vakituiseen palvelussuhteeseen lomautuksen aikana

16 Sivu 16 / 29 Vakituisten palvelussuhteiden täyttäminen myös lomautusten käynnissä ollessa on hallitukselta täyttöluvan saaneiden vakanssien osalta mahdollista pakottavissa tilanteissa ja vahvoin perustein. Rekrytointi määräaikaiseen palvelussuhteeseen lomautuksen aikana Pitkäaikaisten määräaikaisten (väh.1 kk) palvelussuhteiden täyttäminen noudattaa samaa periaatetta kuin vakituiset palvelussuhteet edellä. Lyhytaikaisia sijaisuuksia on ensisijaisesti tarjottava lomautettaville ja lomautetuille työntekijöille/viranhaltijoille. Korvaava työntekijä (lomautettu) otetaan niille päiville, kun tosiasiallisesti tarvitaan. Jos lomautetun työntekijän työllistymisjakso on viikko, tulee viikkolepo huomioida. Työn tarjoamisen käytäntö Työnantajalla on velvollisuus tarjota lomautetulle muuta työtä lomautusaikana Lomautusilmoituksen yhteydessä työntekijälle/viranhaltijalle annettavassa kyselylomakkeessa tiedustellaan yksityistä puhelinnumeroa työn tarjoamista silmällä pitäen. Tämä tieto on tarpeen niin oman työn kuin muun korvaavan työn tarjoamisessa. Puhelinnumerot jäävät vain oman esimiehen/henkilöstötoimiston haltuun ja tarvittaessa sijaista tarvitsevalle esimiehelle luovutettavaksi. Tällaisen luovutuksen kautta puhelinnumeron tietoonsa saanut esimies ei ole oikeutettu luovuttamaan yksityistä puhelinnumerotietoa edelleen eteenpäin. Äkilliset, lyhyemmät sijaisuudet voidaan hoidetaan myös esimiehen suorilla yhteydenotoilla mikäli ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista käytäää henkilöstötoimistoa. Kullakin tulos- toimi tai palvelualueella/osastolla sovitaan ilmoitusmenettelystä. Näissä tilanteissa riittää kaksi puhelinsoittoa tai muuta yhteydenottoyritystä (esim. yksi tekstiviesti) kohtuullisen ajan sisällä. Tämän jälkeen työnantajalla on oikeus siirtyä tavoittelemaan seuraavaa henkilöä. Muun työn tarjoaminen tulee tapahtua siten, että lomautettava ymmärtää sen hänelle lomautuksen sijasta tarjottuna työmahdollisuutena. Muun työn vastaanottovelvollisuus lomautusilmoitusaikana (=aika, jolloin lomautusilmoitus on annettu, muttei lomautus ole vielä alkanut) Työntekijä on velvollinen ottamaan vastaan - työsopimuksensa mukaisia tehtäviä, sekä - tehtäviä, jotka poikkeavat työsopimuksen mukaisista tehtävistä niin vähän, että työtehtävien muutos kuuluu työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin - tehtäviä, joita voidaan hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen pitää hänelle sopivina, vaikka ne poikkeaisivatkin olennaisesti työsopimuksen mukaisista tehtävistä. Viimeksi mainittuja tehtäviä työntekijä on KVTES:n mukaan velvollinen ottamaan vastaan enintään 8 viikoksi kerrallaan.

17 Sivu 17 / 29 Jos työntekijä kieltäytyy ottamasta vastaan hänelle tarjottua muuta työtä, oli hän velvollinen ottamaan sitä vastaan tai ei, työnantajalla on oikeus lomauttaa hänet lomautuksen muiden edellytysten täyttyessä. Kieltäytymisilmoitus on perusteltua ottaa kirjallisena. Kieltäytymisellä työntekijä voi menettää oikeutensa työttömyysetuuteen. Liite 5: Kieltäytymisilmoitus muun työn vastaanottamisesta Muun työn vastaanottovelvollisuus lomautuksen jo alettua Koska lomautukset VSSHP:ssä ovat määräaikaisia (ei toistaiseksi voimassa olevia), lomautuksen jo alettua työntekijällä/viranhaltijalla ei ole velvollisuutta keskeyttää lomautustaan ja saapua töihin. Sen sijaan, jos työnantaja päättää peruuttaa lomautuksen, on työhön kutsumisaika 7 päivää. Mikäli työnantaja peruutuksen jälkeen haluaisi lomauttaa henkilön uudelleen, vaatii se uuden lomautusilmoituksen antamisen säädetyssä ajassa. Lomauttamisen vaikutukset palkkatukityöllistämiseen Niihin tehtäviin, joista työntekijöitä lomautetaan, ei voida palkata myöskään työllistettyjä. Voimassa olevat palkkatukeen perustuvat työsuhteet jatkuvat voimassa olevien päätösten mukaan jakson loppuun saakka. Uusi työllisyysjakso voi alkaa lomautuspäätöksen jälkeenkin, jos palkkatukipäätös on tehty ennen sitä. Uusia palkkatukipäätöksiä voidaan tehdä lomautusten aikana sillä edellytyksellä, että VSSHP ei ole lomauttanut henkilöstöään samoista tai samanlaisista tehtävistä. Työllistetty ei saa tehdä niitä töitä, joista on muita työntekijöitä lomautettu. Tässäkin asiassa VSSHP on yksi työnantaja, joten jos toisella toimialalla lomautetaan vastaavia tehtäviä tekevä henkilö, ei toiselle toimialalle vastaaviin tehtäviin voida palkata työllistettyjä. Tuen myöntämisen harkinta on viimekädessä TE-hallinnolla. Lomauttamisen vaikutukset työkokeiluihin ja harjoittelijoiden käyttöön Henkilöstön lomauttaminen ei estä ottamasta palvelukseen tai pitämässä työssä henkilöä, joka suorittaa koulutukseen liittyvää ennakkoharjoittelua, koulutukseen sisältyvää harjoittelua tai erikoistumisharjoittelua (KVTES IIIV luku 7 ). Työvoimahallinnon työkokeiluja voidaan solmia harkitusti. Henkilöstötoimisto koordinoi nämä työkokeilut. Harjoittelijoilla ja työssäoppijoilla tulee olla riittävä ohjaus. Mahdollisuus ottaa harjoittelijoita tai työssäoppijoita voi rajautua sen vuoksi, että ohjaavaa henkilökuntaa ei ole. Lomautukset, palkattomat vapaat, vuosilomat sekä vaikeutettu rekrytointi hankaloittavat arjen sujumista tavalla, joka saattaa estää vaaditun resurssoinnin harjoittelijan tai työssäoppijan opastamisen. Työssäoppijat ja harjoittelijat eivät saa korvata lomautettua työntekijää. Työssäoppijoiden joukossa on myös muodollisesti päteviä, jolloin tehtävien sisältöön on kiinnitettävä erityistä huomiota. Harjoittelijoille ja työssäoppijoille osoitettavien tehtävien suoritus tulee toteutua yhdessä

18 muiden työntekijöiden kanssa. Harjoittelijat tai työssä oppijat eivät muuta mahdollisia henkilöstömitoituksia. Sivu 18 / 29

19 Sivu 19 / 29 Vahvistetun lomautusjakson muutokset Lomautuksen peruuttaminen Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta työtä, voidaan lomautuksen peruuttamisesta ilmoittaa ennen lomautuksen alkamista. Tällöin lomautusilmoituksen merkitys poistuu ja myöhemmin toimeenpantavien lomautusten on perustuttava uusiin lomautusilmoituksiin. Peruutustapauksissa kyse on yleensä pidemmästä työn tekemisen tarpeesta (esim. pitkä sairausloma työyksikössä). Peruuttamiselle ei ole määritetty ilmoitusaikaa. Esimies voi esimerkiksi vielä maanantaina perua tiistaina alkavaksi suunnitellun lomautuksen. Peruutusilmoitus tulee tehdä työntekijälle kuitenkin heti asian ollessa työnantajan tiedossa. Liite 6: Lomautuksen peruuttaminen Lomautuksen siirtäminen Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta, tilapäistä työtä, työnantaja voi siirtää lomautuksen alkamisajankohtaa ilmoitettua myöhemmäksi. Lomautusilmoitusaika tarkoittaa aikaa, joka on lomautusilmoituksen antamisen ja lomautuksen alkamisen välissä. Tällä perusteella lomautusta voidaan siirtää vain kerran uutta lomautusilmoitusta antamatta ja enintään sen verran, kuin lomautusilmoitusaikana ilmaantunut työ kestää. Liite 7: Lomautuksen siirtäminen Esimerkki: Työnantajan annettua lomautusilmoituksen 2.12 alkavasta lomautuksesta hänelle ilmaantuu ennen lomautuksen alkamista uutta työtä seitsemän päivän ajaksi. Työnantaja voi uutta lomautusilmoitusta antamatta siirtää lomautuksen alkamisajankohtaa seitsemällä päivällä eli alkamaan Jos lomautusajankohtaa on jo kerran siirretty, tulee tämän jälkeisissä siirtotilanteissa antaa kokonaan uusi lomautusilmoitus, jossa on jälleen kuukauden ilmoitusaika. Jos työnantaja on lomauttanut työntekijän useammaksi lomautusjaksoksi ilmoittamalla kaikista lomautusjaksoista samalla lomautusilmoituksella, on työnantajalla oikeus siirtää kerran jokaisen lomautusilmoituksessa mainitun lomautusjakson alkamisajankohtaa. Sairausloma ja lomautukset Pääsääntöisesti sairauslomatilanteissa noudatetaan aikaprioriteettiperiaatetta, jolloin ensin tehty päätös pysyy voimassa. Eli sairastumisesta huolimatta aiemmin vahvistettu lomautuspäätös pysyy voimassa ja on palkaton (työntekijällä/viranhaltijalla ei ole oikeutta sairausajan palkkaan lomautuksen alkaessa, kun lomautusilmoitus on annettu ennen sairausloman alkamista).

20 Sivu 20 / 29 Jos taas työntekijän sairausloma on alkanut ennen kuin hän on saanut lomautusilmoituksen tiedokseen, lomauttaminen tulee määrittää sairausloman jälkeiselle ajalle. Tässä kohdin on hyvä huomioida seuraavaksi kuvattu oleva aikaprioriteetin poikkeustilanne. Mikäli työntekijä on ollut sairauslomalla, kun lomautuspäätös on tehty ja ilmoitus siitä on hänelle annettu ja kyseinen sairausloma jatkuu edelleen yhdenjaksoisena samalla taudinmäärityksellä lomautuksen alkaessa, menetellään seuraavasti: Kuntatyönantajan suosituksen mukaan on kohtuullista siirtää/peruuttaa lomautus siltä osin kun sairausloma on päällekkäinen aiemmin vahvistetun lomautuksen kanssa. Esimerkki: työntekijälle on vahvistettu sairauslomaa ajalle Esimies antaa syyskuun alussa lomautusilmoituksen Työntekijän sairausloma jatkuu edelleen Tällöin lomautusajalta joko siirretään pidettäväksi päivät myöhempänä ajankohtana (ajankohta tulee heti määrittää ja siirto voidaan tehdä vain kerran ilman uutta ilmoitusta) tai peruutetaan, jolloin näiden päivien osalta voidaan antaa myöhemmin uusi lomautusilmoitus uusine ilmoitusaikoineen tai jättää päivät kokonaan vahvistamatta (esim. tilanteissa, joissa peruutustilanne tulee niin myöhään, ettei lomautuksen toteuttamiseen enää ole aikaa tai toiminnallisista syistä sitä ei ole enää mahdollista toteuttaa). Samaa menettelyä noudatetaan virkasuhteiseen. Osa-aikainen sairausloma Mikäli henkilön kanssa on sovittu sairauslomalta töihin paluusta osa-aikaisella sairauslomalla, tulee tältä sovitulta osa-aikaisuusajalta mahdolliset vahvistetut lomautukset siirtää/peruuttaa. Osaaikainen sairausloma on työkykykokeilu eikä kokeilu ei toteudu työntekijän poissa ollessa. Ennen osa-aikaista sairauslomaa lomautus on Kelan mukaan mahdollinen, eli se ei estä osa-aikaisuuden toteutumista. Lomautuksen keskeyttäminen työnteon takia Työnantajalle voi ilmaantua tilapäistä työtä lomautuksen jo alettua. Mikäli lomautuksen on tarkoitus jatkua välittömästi sen jälkeen, kun tilapäinen työ on tehty ilman, että siitä annetaan uusi ilmoitus, on lomautuksen keskeyttämisen perustuttava työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Tällainen sopimus on syytä tehdä ennen työn alkamista. Samassa yhteydessä on syytä selvittää tilapäisen työn arvioitu kestoaika. Esimerkki: henkilö on lomautettu tiistaista viikon päähän maanantaihin. Lomautusviikon keskiviikkona työnantajalla on tarjota työtä kolmeksi päiväksi (kepe). Muutospäätökseen kirjataan työn kesto ke-pe, jonka jälkeen lomautus jatkuu aiemmin suunnitellun mukaisesti. VSSHP:ssä keskeytyksissä voi olla usein kyse hälytystyöstä. Jos henkilö kutsutaan hälytettynä kokonaiseen työvuoroon, perutaan lomautus ko. päivältä yllä mainitun mukaisesti. Jos hälytys tapahtuu vain tiettyä työtä varten, noudatetaan muutoin samoja ohjeita, mutta lomautus perutaan vain ko. tehtyjen tuntien osalta.

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ

OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ Asian taustaksi: Nousiaisten valtuusto on 26.8.2013 69 hyväksynyt talouden toimenpideohjelman ja tasapainottamissuunnitelman vuosille

Lisätiedot

c) 6 viikkoa, kun osa-aikaistaminen tai irtisanominen taikka lomauttaminen yli 90 päiväksi ilmeisesti kohdistuu yli 10 työntekijään.

c) 6 viikkoa, kun osa-aikaistaminen tai irtisanominen taikka lomauttaminen yli 90 päiväksi ilmeisesti kohdistuu yli 10 työntekijään. 1 (7) KUNNALLINEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUS 2005 2007 3 TYÖNTEKIJÄN LOMAUTTAMINEN 1 Yleistä Työntekijän lomauttaminen määräytyy kulloinkin voimassa olevan työsopimuslain säännösten mukaisesti

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa Kuntatyönantaja lomauttaa minut tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa varten Lomauttamisen perusteet Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon

Lisätiedot

Kontiolahden kunnan henkilöstösäästöt vuonna 2015

Kontiolahden kunnan henkilöstösäästöt vuonna 2015 Kunnanhallitus 279 17.11.2014 Kontiolahden kunnan henkilöstösäästöt vuonna 2015 323/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 279 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.9.2014 211 aloittaa yhteistoimintamenettelyn,

Lisätiedot

Lomautuksen piirissä ovat ne työntekijät ja viranhaltijat, joilla on toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde.

Lomautuksen piirissä ovat ne työntekijät ja viranhaltijat, joilla on toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde. HENKILÖSTÖN LOMAUTTAMINEN, toimintaohjeita Lomauttamisen periaatteet Lomautuksen piirissä ovat ne työntekijät ja viranhaltijat, joilla on toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde. Lomauttamisen pituus

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE Y/4/2009 24.9.2009 1(6) TYÖN TILAPÄINEN JA PYSYVÄ VÄHENTYMINEN Työn tilapäinen tai pysyvä vähentyminen vaikuttaa

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA. Menettelytapaohjeet lomauttamiseen. Lomauttamisen periaatteet

JOUTSAN KUNTA. Menettelytapaohjeet lomauttamiseen. Lomauttamisen periaatteet JOUTSAN KUNTA Menettelytapaohjeet lomauttamiseen Lomauttamisen periaatteet Mikäli työntekijä/viranhaltija on sitoutunut olemaan kuluvan vuoden aikana harkinnanvaraisella virkavapaalla/työlomalla vähintään

Lisätiedot

Lomauttamiseen liittyviä ohjeita

Lomauttamiseen liittyviä ohjeita Kouvolan kaupunki Tiedotteen 15/2013 liite 1 (12) Lomauttamiseen liittyviä ohjeita Lomauttaminen Lomauttamisella tarkoitetaan väliaikaista työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä, joka perustuu joko työnantajan

Lisätiedot

Talousarvioseminaari 27.10.2014

Talousarvioseminaari 27.10.2014 Talousarvioseminaari 27.10.2014 Henkilöstölomautus ja sen vaikutukset 27.10.2014 Henkilöstöpäällikkö Juhani Kerman 1 Lomauttaminen Lomautusperusteet ja lomautusmenettely on määritelty työsopimuslain (55/2001)

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

MERENKULKUALAN ULKOMAAN-

MERENKULKUALAN ULKOMAAN- LIITE 4 MERENKULKUALAN ULKOMAAN- LIIKENTEEN SOPIMUS IRTISANOMISEN JA LOMAUTUKSEN PERUSTEISTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat huomioon ottaen toisaalta välttämättömät pyrkimykset yritysten tuotannollisten

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002.

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002. TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa ja että kaikki osanottajat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Toimint n ao a hje Kuhmon kaupungissa toteutettavat lomautukset 2014 1

Toimint n ao a hje Kuhmon kaupungissa toteutettavat lomautukset 2014 1 Toimintaohje Kuhmon kaupungissa toteutettavat lomautukset 2014 1 Sisällysluettelo 1 LOMAUTUSTEN TOTEUTTAMINEN... 4 1.1 Opettajien lomauttaminen... 4 2 LOMAUTUSPERUSTEET... 6 2.1 Työsuhteessa olevien lomautusperusteet...

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(5) LIITE 4 SUOMEN MATKUSTAJALAIVAYHDISTYKSEN JA SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY:N, SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖ- LIITON JA SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON VÄLINEN

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa Opintovapaa Opintovapaa tarjoaa työssä oleville joustavan mahdollisuuden opiskeluun. Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin (273/1979).

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Apulaisrehtori, Sote

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Apulaisrehtori, Sote Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 3 Lehtori, ammatillinen koulutus, vuorotteluvapaan sijaisuus, lähihoitajakoulutus HEL 2016-000157 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Apulaisrehtori päätti kokonaisarvion

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

LOMAUTUSILMOITUS TYÖSUHTEESSA OLEVALLE HENKILÖLLE

LOMAUTUSILMOITUS TYÖSUHTEESSA OLEVALLE HENKILÖLLE LOMAUTUSILMOITUS TYÖSUHTEESSA OLEVALLE HENKILÖLLE Työnantaja: Oriveden kaupunki, Keskustie 23/PL 7, 35301 Orivesi, puh. 03-565 56 000 (vaihde) Työntekijän nimi: Tehtävänimike: Työyksikkö: Lomautuksen peruste:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Lomauttaminen? Irtisanominen?

Lomauttaminen? Irtisanominen? Lomauttaminen? Irtisanominen? Minäkö? Millä perusteella? Miten siitä selviää? Mitä sen jälkeen? Luottamusmiesseminaari, Kirkon alat ry, 11.- 12.5.2016 1 Lomautuksen perusteet Esityksen sisällöstä Menettelytavat

Lisätiedot

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen YLEINEN OSA KUNNALLINEN KUUKAUSIPALKKAISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 I LUKU YLEINEN OSA 1 Soveltamisala 1 mom. Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevassa ja vähintään neljän

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala 2015 Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Faksi 02 262 6448 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Lisätiedot

MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ?

MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ? MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ? Katja Leppänen EK TYÖVOIMAN SOPEUTTAMISKEINOT - PERUSTEENA YRITYKSEN TUOTANTO / TALOUS 1. Irtisanominen työ vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi (ns. kollektiiviperuste)

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 71 25.02.2014 KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN LOMAUTTAMINEN VUONNA 2014 KHALL 71 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh. 044 725 5220, talousjohtaja Eija Jansson puh. 044 725

Lisätiedot

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Pysyväisohje Muutos 7.8.2014 kohtaan 5.2. (merkitty kursiivilla) Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Kaikki sekä palkattomat että palkalliset virkavapaudet/työlomat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille OPINTOVAPAAN MYÖNTÄMINEN 1 Opintovapaan pituus Opintovapaan myöntäminen perustuu opintovapaalakiin ja - asetukseen. Opintovapaajärjestelmä ei koske oppisopimuslaissa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Pöytäkirja 4/2015 1 Henkilöstöjaosto Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Vainikka Pekka Varis Minna Parkkonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5 13.01.2014. Yhteistoimintamenettelyn päättäminen lomautukset ja irtisanomiset 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 5.

Kunnanhallitus 5 13.01.2014. Yhteistoimintamenettelyn päättäminen lomautukset ja irtisanomiset 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 5. Kunnanhallitus 5 13.01.2014 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen lomautukset ja irtisanomiset 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 5 Taustaa Laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA KVTES UUDET JAKSOTYÖ- MÄÄRÄYKSET Valtuusto 22.-23.5.2014 Arto Vallivaara JAKSOTYÖMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET Muutoksen kohteena KVTES luku III 9, 16 ja 17 Muodollista jaksotyötä koskevat

Lisätiedot

13 Kasko, Stadin ammattiopisto, vs. lehtori, työkyvyn ylläpitäminen, työavain Päätös

13 Kasko, Stadin ammattiopisto, vs. lehtori, työkyvyn ylläpitäminen, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 13 Kasko, Stadin ammattiopisto, vs. lehtori, työkyvyn ylläpitäminen, työavain 5-748-17 HEL 2017-007777 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Toimialarehtori päätti

Lisätiedot

MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ

MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ 1. URAPOLUT 1.1 OSAAMISEN LAAJENTAMISEN URAPOLKU: TEHTÄVÄKIERTO 1.2 SISÄISEEN TEHTÄVÄKIERTOON HAKEUTUMINEN 1.3 TEHTÄVÄKIERTOPROSESSI OMAN ORGANISAATION SISÄLLÄ 1.4

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Lisätiedot Tuija Huikuri, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: tuija.huikuri(a)hel.fi. Otteen liitteet

Lisätiedot Tuija Huikuri, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: tuija.huikuri(a)hel.fi. Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 13 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen haettavaksi julistamatta. HEL 2014-006970 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päätti täyttää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 24 n tietotekniikka- ja viestintäosaston viestinnän päälliköiden sijaiset 1.6.2017 alkaen HEL 2017-007117 T 00 01 00 Päätös Va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päätti,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Henkilöstöpäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Henkilöstöpäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-674 Kesätyöllistämistuen myöntäminen vuonna 2017, yritys Outi Mäenpää Oy Kirkkonummelaiset 1998-2002 syntyneet nuoret ovat voineet hakea kesäsetelin

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-21 Päätösvallan delegointi vakanssinumero 5000992380 osastonhoitaja Stiina Bergendahlille ajalla 1.9.2017-31.12.2017. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 13 Etelän palvelualueen toimipisteiden tilapäiset sulkemiset ja toiminnan supistamiset kesällä 2017 HEL 2017-002262 T 06 00 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti etelän

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hoitotyön johtaja Henkilöstöpäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hoitotyön johtaja Henkilöstöpäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-990 Kotihoidon alue-esimiehen viran täyttäminen, vakanssinumero 1000200158 Kotihoidon alue-esimiehen virka (vakanssinumero 1000200158) on ollut julkisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus Yhteistoimintaneuvottelut 2014

Kunnanhallitus Yhteistoimintaneuvottelut 2014 Kunnanhallitus 73 31.03.2014 Yhteistoimintaneuvottelut 2014 KHALL 73 Henkilöstöpäällikkö Sotkamon kunnanhallitus päätti 9.12.2013 talouden tasapainottamisohjelman käsittelyn yhteydessä käynnistää tasapainottamisohjelmaan

Lisätiedot

Vanhusten hoivapalvelujen yhden (1) palveluesimiehen viran ja yhden (1) palveluesimiehen tehtävän täyttäminen

Vanhusten hoivapalvelujen yhden (1) palveluesimiehen viran ja yhden (1) palveluesimiehen tehtävän täyttäminen Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Palveluesimiehen virkaa ja tehtävää hakeneet Henkilöstöasiat 1 / 2018 Vanhusten hoivapalvelujen yhden (1) palveluesimiehen viran ja yhden (1) palveluesimiehen tehtävän

Lisätiedot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Uusi työaikamalli Kansanopistojen rehtorit 16.2.2010 Asiantuntija Salla Pyymäki Tuottavuus- ja palkkakilpailukykyohjelma Neuvottelutulos 8.2.2010 (hallitus vahvistaa

Lisätiedot

20 Päätös palvelusetelituottajasta suun terveydenhuollossa v Päätös

20 Päätös palvelusetelituottajasta suun terveydenhuollossa v Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 20 Päätös palvelusetelituottajasta suun terveydenhuollossa v. 2015 HEL 2015-002899 T 06 00 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti olla hyväksymättä hammaslääkäri **********

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 18 Kai Huhdan vuokrasopimuksen siirto Timo Kuismalle osoitteessa Kivipyykintie 9 A 8, 00710 Helsinki HEL 2016-000735 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen

Lisätiedot

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto Ritva Miettinen 1 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Jos suunnittelet vuorotteluvapaan pitämistä,

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-21 Vakanssinumero 5000992257, mielenterveyspalvelujen johtaja Peter Grönroosin toimivalta henkilöstöasioissa 31.08.2017 alkaen Kunnanvaltuusto on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveys- ja päihdepalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveys- ja päihdepalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 17, psykiatria- ja päihdepalvelujen yksiköiden lyhytaikaiset sulkemiset HEL 2017-000611 T 06 00 00 Päätös Terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikkö päätti seuraavista

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT. Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa. 1. Sairausloma

VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT. Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa. 1. Sairausloma VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa 1. Sairausloma Työntekijän/viranhaltijan lyhytaikaisen (enintään 3 päivää) sairausloman voi myöntää lähiesimies tai muu

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN HENKILÖSTÖN MAHDOLLISEN LOMAUTTAMISEN PERUSTEET, VAIKUTUKSET, VAIHTOEHDOT JA PERIAATTEET

HEINÄVEDEN KUNNAN HENKILÖSTÖN MAHDOLLISEN LOMAUTTAMISEN PERUSTEET, VAIKUTUKSET, VAIHTOEHDOT JA PERIAATTEET Yhteistyötoimikunta 10 01.03.2013 HEINÄVEDEN KUNNAN HENKILÖSTÖN MAHDOLLISEN LOMAUTTAMISEN PERUSTEET, VAIKUTUKSET, VAIHTOEHDOT JA PERIAATTEET YTTK 10 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Stadin aikuisopiston oppisopimusjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Stadin aikuisopiston oppisopimusjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 4 Koulutustarkastajan virkasuhteinen tehtävä, työavain 25-831-16 HEL 2016-007704 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Oppisopimusjohtaja päätti kokonaisarvionperusteella

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö Toimintasäännöllä määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä

Lisätiedot

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien.

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien. Yleiskirjeen 11/2011 liite 1 TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 LIITTEEN 12 MUUTTAMISESTA (omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien tultua työaikalain

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta Otteet. Otteen liitteet. Henkilöstöasiantuntija

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta Otteet. Otteen liitteet. Henkilöstöasiantuntija Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 11, liikaa maksetun palkan takaisinperintä HEL 2016-005678 T 01 02 01 08 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että ********** peritään takaisin hänelle liikaa maksetut

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

LOMAUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA YT-MENETTELY. Sari Anetjärvi

LOMAUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA YT-MENETTELY. Sari Anetjärvi LOMAUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA YT-MENETTELY Sari Anetjärvi Lomauttaminen Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin...

Lisätiedot

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Työstä poissaolot - perhevapaat STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Taustaa työstä poissaoloille Työstä poissaoloja voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_ Martinkallion koulun johtokunnan kokous tiistaina 26.9.2017 klo 17.30. koulun henkilökunnan taukohuoneessa Pöytäkirja 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31. Uuden johtokunnan jäsenet

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika Keskiviikkona 25.10.2017 klo 18.00-19.45 Paikka Espoon yhteislyseo, luokka 219b Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Päivi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (6) KAUPUNGINKANSLIA Työnantajapolitiikkayksikkö HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄLAHJAT HELSINGIN KAUPUNGILLA

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (6) KAUPUNGINKANSLIA Työnantajapolitiikkayksikkö HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄLAHJAT HELSINGIN KAUPUNGILLA HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (6) Jakelussa mainituille HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄLAHJAT HELSINGIN KAUPUNGILLA Kaupunginjohtaja on hyväksynyt johtajistokäsittelyssä 14.12.2016 uudet merkkipäivälahjaperiaatteet.

Lisätiedot