TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 1 TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän suunnitelman avulla pyritään aktiivisesti työllistämään tammelalaisia työttömiä. Työllistämissuunnitelma ohjaa työllistämispäätösten tekoa. Työllistämissuunnitelmassa käsitellään myös nuoriin kohdistuvat työllistämistoimenpiteet. TÄHÄNASTISET TYÖLLISTÄMISTOIMENPITEET Tammelan kunta on vuosittain varannut erillisen määrärahan käytettäväksi työttömien työllistämiseen ja nuorten kesätöihin. Vuoden 2013 helmikuun alusta siirtyi työpaja Intro kunnan hallintaan. Työpajalla työllistämistuella työskennelleet sisältyvät alla olevan taulukon lukuihin. Lisäksi pajalla on ollut henkilöitä kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa. TYÖLLISTÄMISTOIMENPITEET Vuosi Tyött.% Menot yht. euroa Nettokust. euroa Työllistetyt /tukipäivät Kesätyöll. nuoret Kuntalisiä yhdistyksille , / , / , / , / , / , / , / , / , / n.9, / n.9, / n.10, / Taulukko sisältää pitkäaikaistyöttömien, nuorten kesätyöllistämisen sekä kuntalisän aiheuttamat työllistämismenot, minkä lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu vuonna euroa ( euroa euroa vuonna euroa vuonna euroa, vuonna euroa, vuonna euroa, vuonna euroa ja vuonna euroa). Nuorisotoimi käytti nuorten kesätyöllistämiseen vuonna 2014 em. taulukon lisäksi euroa. Työpajalla työskennelleet vuonna 2014: - te-toimiston työkokeilussa 10 henkilöä

2 2 - sosiaalisessa työtoiminnassa 2 henkilöä - työllistämistuella työskennelleet 7 henkilöä - kuntouttavassa työtoiminnassa 34 henkilöä Lisäksi kuntouttavassa työtoiminnassa on muualla kunnan organisaatiossa ollut 2-3 henkilöä. Kuntouttavan työtoiminnan johdosta valtio on maksanut kunnalle korvausta euroa. Aktivointitoimet ovat säästäneet työmarkkinatuen kuntaosuutta eli ns. sakkomaksuja arviolta euroa. TYÖLLISYYSTILANNE Tammelan kunnassa oli työttömiä työnhakijoita (lomautetut mukana) yhteensä 344 henkilöä ja Tammelan työttömyysaste oli 10,4 prosenttia. Yli vuoden työttömänä olleita oli 89 henkilöä. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä oli 30 henkilöä. TYÖLLISTÄMISPERIAATTEET Tammelan kunnan tavoitteena on työllistää keskimäärin 13 työtöntä keskimäärin kuukauden ajaksi. Lisäksi kunnan tavoitteena on vastaanottaa kaikki tarjottavat työmarkkinatukiharjoittelijat (keskimäärin 5) ja solmia keskimäärin 1-2 oppisopimusta. Kesätöiden osalta kunnan tavoitteena on työllistää kaikki halukkaat nuoret (keskimäärin noin 140; v jopa 181 koska lyhyin työllistämisjakso oli kaksi viikkoa). Työllistämistukiuudistukset (v ja 2015) Työllistämistukijärjestelmää yksinkertaistettiin siten, että työnantajalle ja työntekijälle maksettavat tuet erotettiin toisistaan. Työnantajalle tuli yksi tukimuoto, palkkatuki, joka muodostuu perustuesta ja lisäosasta. Perustuki on sekä kompensaatiota työttömyyden tai vajaakuntoisuuden aiheuttamasta alentuneesta tuottavuudesta että korvausta työnantajan normaalia suuremmasta panostuksesta työntekijän perehdyttämiseen ja ohjaamiseen. Vajaakuntoisen osalta tuen myöntäminen edellyttää asianmukaisen selvityksen vajaakuntoisuudesta ja sen vaikutuksesta tarjolla olevaan työtehtävään. Lisäosaa maksetaan joko vajaakuntoisuudesta johtuvan tuottavuuden alentumisen perusteella, pitkittyneen työttömyyden perusteella tai korvauksena siitä, että tuella palkatun työntekijän työnantaja järjestää tai hankkii työsuhteen aikana koulutusta. Vuoden 2006 alusta lukien palkkatuen perustuki on maksettu työmarkkinatukimäärärahoista niille työnantajille, jotka ovat palkanneet tuella työttömiä työnhakijoita, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 130 päivältä ja jotka eivät työttömyyden alettua ole olleet työssä tai joiden työssäolo avoimilla työmarkkinoilla on ollut vähäistä tai satunnaista. Muutos vakinaisti yhdistelmätukikokeilun keskeisen sisällön ja laajensi aktivointia työttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseen.

3 3 Työmarkkinatukea on voitu aikaisemmin maksaa aktiivitoimien ajalta toimeentulotukena muun muassa työharjoittelussa, työelämävalmennuksessa ja työvoimakoulutuksessa oleville, mutta ei toimeentulotukena työttömälle, joka ryhtyy yrittäjäksi. Vuoden 2006 alusta lukien yrittäjäksi ryhtyvä työtön työnhakija on voinut käyttää työmarkkinatukeaan starttirahana. Kunnat ovat osallistuneet täysin uutena tehtävänä vuoden 2006 alusta työmarkkinatuen rahoittamiseen. Kunnat maksavat (=Kela laskuttaa kunnilta jälkikäteen) puolet siitä työmarkkinatuesta, jota myönnetään yli 500 päivää tukea saaneille, aktiivitoimiin osallistumattomille työttömille. Tämän vuoksi kunnan kannattaa edistää aktiivisesti työttömien pääsemistä pois työmarkkinatuelta (yhden työttömän saaminen työmarkkinatuelta ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin säästää kunnan menoja n euroa työllistämisjaksoa seuraavien vuosien aikana). Muutokset vuoden 2015 alusta: Kunnat velvoitettiin lailla maksamaan puolet edellä kuvatusta työmarkkinatuesta niiden henkilöiden osalta, joille työmarkkinatukea on maksettu 300 päivää. Lisäksi niiden henkilöiden osalta, joille työmarkkinatukea on maksettu päivää, kunta joutuu maksamaan 70 prosenttia tuesta. Muutokset kasvattavat luonnollisesti kuntien maksuosuuksia. Palkkatuetun työllistämisen eli ns. työllistämistuen sääntöjä muutettiin siten, että jatkossa työllistämistuki on prosentuaalinen summa kokonaispalkkamenoista sisältäen myös kaikki palkan sivukulut. Työllistämistukea myönnetään 30,40 tai 50 prosenttia henkilön kokonaispalkkakuluista riippuen työllistettävän henkilön työttömyyden pituudesta. Lisäksi myös kunnat voivat saada 50 prosentin tukea. Ongelmaksi muodostui vain valtion rahatilanne, työvoimapiireiltä leikattiin kolmannes määrärahoista pois. Työvoimapiirit joutuvat priorisoimaan tuet siten, että työllistämistukea myönnetään vain alle 25-vuotiaille tai yli 60-vuotiaille. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Kuntien, TE-toimistojen ja Kelan yhteispalvelusta säädettiin laki, joka tuli voimaan Ns. TYP-lainsäädäntö. Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessiin etenemisestä ja seurannasta. Tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille monialaisena yhteispalveluna julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja siten kuin em. palvelujen tarjoamisesta erikseen säädetään. Forssan seudulla ns. TYP-toimintaa on toteutettu jo useamman vuoden ajan kaikissa viidessä kunnassa. Parhaillaan TYP-toiminta on organisoitumassa Päijät- Hämeen työvoimapiirin (Lahti veturina) alueella.

4 4 1. Pitkäaikaistyöttömät ja nuoret Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut työvoimatoimistossa työnhakijana vähintään 12 kuukautta joko yhtäjaksoisesti tai useammassa jaksossa. Työllistettäessä pitkäaikaistyöttömän työaika on 85 prosenttia alan säännöllisestä työajasta. Nuorella tarkoitetaan alle 25-vuotiasta työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautunutta ammatillisen koulutuksen tai työkokemuksen omaavaa henkilöä. Työaika on 85 prosenttia alan säännöllisestä työajasta. Palkkatuki Palkkatukea myönnetään työnantajalle työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, jos työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille. Työvoimatoimisto harkitsee tapauskohtaisesti, milloin työnhakijan sijoittumista voidaan edistää myöntämällä palkkatukea. Palkkatuetun työn tulee parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatukea voidaan myöntää työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen. Palkkatukea maksetaan niiltä päiviltä, joilta työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa, kuitenkin enintään viideltä päivältä viikossa. Palkkatukea ei makseta niiltä päiviltä, joilta työnantajalla on oikeus saada tuella palkatun palkkauskustannuksiin sairausvakuutuslain 7 luvun 4 :n nojalla päivärahaetuutta. Palkkatukea myönnetään uudessa ohjeistuksessa tarpeen mukaan eri pituisia jaksoja. (nykyisin 6 kuukauden jaksoissa pääsääntöisesti). Vaikeasti työllistyvän, vajaakuntoisen tai työsuunnittelijan palkkaukseen palkkatukea voidaan myöntää enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan. Vuoden 2008 alusta lukien työmarkkinatukeen oikeutetun alle 25-vuotiaan nuoren työllistämiseksi myönnettyä palkkatukea voidaan rahoittaa työmarkkinatukimäärärahoista kuuden työttömyyskuukauden sijasta jo kolmen työttömyyskuukauden jälkeen. Nuorten Sanssi-kortti Työnhakija voi saada työnhaun tueksi työvoimatoimistosta ns. Sanssi-kortin. Sanssi-kortti kertoo työnantajan mahdollisuudesta saada palkkatukea nuoren työntekijän työllistämiseen. Setelin käytöstä sovitaan työnhakusuunnitelmassa. Sanssi-kortti on voimassa enintään kolme kuukautta. Tukea maksetaan enintään kymmeneltä kuukaudelta ja tuki on enimmillään 700 euroa kuukaudessa. Sanssikorttiin liittyneet työttömyysaikojen poikkeukset ja helpotukset poistuivat vuoden 2011 lopussa mutta normaaleilla työttömyysehdoilla nuori voi saada kortin edelleen. Yli 30-vuotiaille henkilöille on nykyisin myös vastaava ujärjestelmä, ns. Duunikortti.

5 5 Työpajatoiminta Yhteistyötä työpajatoiminnan osalta on tehty Tammelan Työllisyyspuu Oy:n kanssa. Tarkoitus on löytää uusia sijoitusmahdollisuuksia nuorille ns. yhteiskuntatakuun toteutuessa vuonna Tammelan Työllisyyspuu Oy.n hankekauden päättyessä vuoden 2012 lopussa päätettiin työpajatoiminnalle hakea jatkoa kunnannimissä. Hämeen ely-keskus teki päätöksen tukea Tammelan työpaja Introa noin eurolla vuodessa(v.2015 tukea saadaan enää euroa). Tukea saadaan yhden hanketyöntekijän palkkaukseen ja toimistokuluihin. Hanke kestää vuoden 2015 loppuun ehdolla, että valtion budjetissa osoitetaan tarkoitukseen määrärahoja vuosittain. Työpajan bruttomenot ovat vuoden 2014 budjetin mukaan euroa ja nettomenot euroa. Nettomenot toteutuivat eurona. Työpaja Intron toiminta käynnistyi lukien Tammelan Työllisyyspuu Oy:n työpajan pohjalta. Kunta vuokrasi vanhan työpajan kaluston, työvälineet ja immateriaalioikeudet. Työpajan sijoituspaikka vaihtui vuonna 2014 vanhaan käsityökouluun ns. puukouluun. Toimintaa laajennettiin vaatteiden kierrätykseen, huonekalujen korjaukseen ja huoneistojen remonttitöihin. Työpajassa tulee työskentelemään henkilöitä työllistämistuella sekä henkilöitä kuntouttavassa työtoiminnassa. Henkilöt voivat olla eri ikäisiä, sekä nuoria että vanhempia. Toimenpide-ehdotus: Tammelan kunta työllistää eri osastoilla ja laitoksissa keskimäärin 13 työtöntä keskimäärin kuukauden ajaksi. Työvoimahallinnon palkkatukeen oikeuttavan työllistämisjakson (yleensä 6 kuukautta) jatkoksi kunta työllistää työttömän em. jakson lisäksi mahdollisesti tarvittavaksi ajaksi ilman palkkatukea, mikä on tarpeen ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle pääsemiseksi (normaalisti lisäaika on 2 kuukautta). Nykyisen tulkinnan mukaan 6 kuukauden työllistämisjakso täyttää työssäolovelvoitteen ansiosidonnaiselle päivärahalle pääsemiseksi. Työllistettäviä valittaessa painopiste on pitkäaikaistyöttömissä ja tarkoituksena henkilön saaminen ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin. Myös henkilön soveltuvuus ja halu ko. tehtävään huomioidaan. Osastojen ja laitosten on huomioitava myös mahdollisuus käyttää samaa työllistettyä eri osastoilla ja laitoksissa. 2. Työkokeilu työmarkkinatuella Työvoimatoimisto voi osoittaa työelämään perehdyttämiseksi sekä työhön sijoittumisen ja ammattitaidon edistämiseksi henkilön työkokeiluun työpaikalle. Työkokeilussa oleva henkilö ei ole työsuhteessa työkokeilupaikan järjestäjään. Työkokeilupaikan järjestäjälle ei aiheudu palkkakustannuksia, sillä työvoimaviranomainen maksaa työkokeilussa olevalle työllisyysasetuksen mukaisen työllistämistuen kokeilupäiviltä ja työministeriö on järjestänyt asianmukaisen ryhmätapaturmavakuutuksen ja vastuuvakuutuksen. Työkokeiluaika voidaan erikseen sopia, kuitenkin enintään 10 kuukauden ajaksi.

6 6 Toimenpide-ehdotus: Tammelan kunta tarjoaa työkokeilupaikan kaikille työkokeiluun osoitetuille (keskimäärin 5) kunnan eri osastoilla ja laitoksissa. Työvoimatoimistoon tulee ilmoittaa mahdolliset työkokeilupaikat ja yhteyshenkilöt. 3. Oppisopimuskoulutettavat Oppisopimuskoulutettavalla tarkoitetaan työtöntä, joka solmii työnantajan kanssa oppisopimuksen ammatillisesta peruskoulutuksesta tai ammatillisesta lisäkoulutuksesta. Oppisopimuksesta voidaan maksaa palkkatukea ja työttömyyden kestolle ei ole asetettu vähimmäismäärää. Palkkatukea maksetaan koko oppisopimuksen ajan. Työnantaja voi myös saada ns. koulutuskorvausta euroa/kuukausi mm. koulutusalasta riippuen. Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa työn opetuksen aikana. Palkkaus määräytyy KVTES:n 2. luvun 2 :n ttava mukaan palkataan ja osaston oppisopimuskoulut omista määrärahoista. Toimenpide-ehdotus: Tammelan kunnan tavoitteena on tarjota 1-2 oppisopimuspaikkaa. 4. Nuorten ja koululaisten kesätyöt Nuorilla tässä suunnitelmassa tarkoitetaan vuotiaita koululaisia ja opiskelijoita. Nuoren tulee olla, täyttää vähintään 15 vuotta työllistämisvuoden aikana. Työjakson pituus on 10 tai 20 työpäivää ajalla Työaika on 6 tuntia päivässä. Kunta maksaa työstä nettopalkan neljältä viikolta 500 ja kahdelta viikolta 250. Palkan kokonaiskustannukset sosiaalikuluineen vaihtelevat riippuen siitä minkä ikäinen nuori on. Yli 18-vuotiaalta kokonaiskustannukset ovat n. 615 euroa, joka sisältää myös työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Kunta/työnantaja maksaa sosiaali- ym. lakisääteiset maksut ja tapaturmavakuutusmaksun. Työnantajana kunnan lisäksi voi olla yritys, yhdistys tai yksityinen henkilö. Mikäli nuoren palkannut yrittäjä, yhdistys tai yksityinen huolehtii itse nuoren palkka-, sosiaali- ym. lakisääteisistä maksuista ja tapaturmavakuutuksesta, kunta maksaa työllistäjälle 350 (20 työpäivää) tai 170 (10 työpäivää) laskua ja kuitteja vastaan. Mikäli kunta maksaa työnantajan puolesta palkan ja sivukulut, laskutetaan omavastuuosuus 250 (20 työpäivää) tai 170 /10 työpäivää) euroa työllistäjältä. Toimenpide-ehdotus: Tammelan kunnan tavoitteena on työllistää kesätöihin kaikki halukkaat nuoret (keskimäärin 140 nuorta) kunnan eri osastoille, yrityksiin, yhdistyksiin ja yksityisille. Työaika on 6 tuntia päivässä ja työllistämisjakso 10 tai 20 työpäivää. Työllistämisjakson voi jakaa korkeintaan kahteen osaan. Työllistämiskohteita ovat kunnan virastot ja laitokset sekä tammelalaiset yritykset, yhdistykset ja yksityiset henkilöt. Nuorten työllistettävien tukeen oikeuttavien määrää ei rajata

7 7 yrityksessä. Nuori ei saa olla työllistäjän perheenjäsen. Tukea ei makseta nuoresta, joka on samana kesänä työskennellyt kunnan palveluksessa tai toisessa tukipaikassa. Samaan kohteeseen voi työllistyä peräkkäisinä vuosina. Nuoren tulee täyttää vähintään 15 vuotta työllistämisvuoden aikana. Kunnan hallintokuntia, yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityisiä työllistäviä pyydetään ilmoittamaan avoinna olevat kesätyöpaikat mennessä nuorisotoimeen. Nuorisotoimi laatii yhteenvedon työpaikoista ja toimittaa informaatiota nuorille koululle sekä kunnan nettisivuille. 8 lk oppilaita käydään opastamassa Koulukeskuksessa työnhakuprosessissa. Nuoret lähettävät hakulomakkeet vähintään kolmelle työnantajalle. Mikäli nuori ei työllisty omatoimisesti, häntä avustetaan työnhakuprosessissa. 5. ESR projektit(ovat päättyneet) Kunta osallistuu alueellisiin ESR- projekteihin. Vuonna 2010 alkanut seutukunnallinen "Quo vadis iuvenis Minne menet nuorihanke jatkuu II vaiheen myötä nuorten alle 25 -vuotiaiden työllistämiseksi. Hankkeen I vaihe päättyi operatiivisten toimenpiteiden osalta ja kokonaan Tämän jälkeen käynnistyi hankkeen II vaihe, jossa on mukana Tammela ja Forssa. Hanke päättyy operatiivisen toiminnan osalta Projektit ovat päättyneet, eikä uusiin projekteihin ole ilmoittauduttu. Toimenpide-ehdotus: Uusiin projekteihin ei toistaiseksi osallistuta. 6. Työn jakamismahdollisuuksiin liittyvät toimenpiteet Kunnassa suhtaudutaan myönteisesti osa-aikatyöhön ja vuorotteluvapaalle siirtymisiin. Työn jakamisesta (vuorotteluvapaa) ja osa-aikatyöstä sekä joustavasta työaikajärjestelmästä ja eläkevaihtoehdoista on annettu erilliset ohjeet. Toimenpide-ehdotus: Tammelan kunta suhtautuu vuorotteluvapaalle ja osaaikalisälle siirtymiseen edelleen myönteisesti ja tiedottaa asiasta aktiivisesti henkilöstölleen. Kunnanhallitus on hyväksynyt erilliset ohjeet. 7. Opiskelijoiden työharjoittelu Jokaiseen kolmivuotiseen ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään puoli vuotta työssäoppimista eli opiskelua työpaikoilla. Tämä helpottaa nuorten työmarkkinoille siirtymistä. Toimenpide-ehdotus: Alueen oppilaitokset ja opiskelijat ottavat itse yhteyttä kuntaan, jotta työssäoppimista/harjoittelua voidaan toteuttaa. Ohjeet ja sopimukset laatii oppilaitos yhdessä harjoittelijan vastaanottavan työnantajan kanssa. Osastojen on pyrittävä järjestämään työssäoppimis-/harjoittelujaksot kaikille tammelalaisille opiskelijoille.

8 8 8. Kuntalisä Tammelan kunta on vuoden 2001 alusta ottanut käyttöön uuden työllistämismuodon, ns. kuntalisän. Kuntalisä on ollut suuruudeltaan 255 euroa kuukaudessa ja vuodesta 2006 lähtien kuntalisä on voitu myöntää tietyillä edellytyksillä myös 500 euron suuruisena. Se on tarkoitettu lisätueksi yhdistyksille, seuroille ja kylätoimikunnille, jotka työllistävät tammelalaisen työttömän työnhakijan palvelukseensa. Vuoden 2009 alusta lukien vähimmäispalkka nostettiin jo usean vuoden ajan voimassa olleesta 925 eurosta euroon. Jotta yhdistysten ym. työllistämismahdollisuudet eivät heikkenisi, alempaa kuntalisää (=työllistettävä ei ole työttömyyskassan jäsen) nostettiin 255 eurosta 350 euroon ja ylempää kuntalisää (=työllistettävä on työttömyyskassan jäsen) 500 eurosta 700 euroon. Kuitenkin siinä tapauksessa että yhdistys saa vähintään 50 %:lla korotetun palkkatuen, ylemmän kuntalisän määrä on edelleen 500 euroa (jotta yhdistyksen työllistämisestä saamat tuet eivät ylittäisi työllistämiskustannuksia). Työn kesto on 6-12 kuukautta, paitsi korotettuun palkkatukeen (=vaikeasti työllistettävät) osalta kesto on niin pitkä, kuin tarvitaan ansiosidonnaiselle päivärahalle pääsemiseen (korotettua pakkatukea saavilla työllistettävillä työssäoloehtoon hyväksi laskettavaa aikaa kertyy vain puolet työssäoloajasta). Työllistämismahdollisuuksien lisäämiseksi samalle yhdistykselle ym. voidaan maksaa enintään kolmea kuntalisää samanaikaisesti. Toimenpide-ehdotus: Vuonna 2015 kuntalisä on suuruudeltaan joko 700 euroa (=työllistettävä on työttömyyskassan jäsen), 500 euroa (=työllistettävä on työttömyyskassan jäsen, mutta yhdistys ym. saa vähintään 50 %:lla korotetun palkkatuen) tai 350 euroa (=työllistettävä ei ole työttömyyskassan jäsen) kuukaudessa. Se on tarkoitettu tammelalaisille yhdistyksille, seuroille ja kylätoimikunnille, jotka työllistävät tammelalaisen palkkatukeen oikeutetun työttömän työnhakijan palvelukseensa. Työn kesto on 6 12 kuukautta, paitsi korotettuun palkkatukeen oikeutettujen osalta kesto on niin pitkä kuin tarvitaan ansiosidonnaiselle päivärahalle pääsemiseen; palkka vähintään euroa kuukaudessa ja työaika 85 % normaalista työajasta. 700 euron ja 500 euron suuruisen kuntalisän myöntämisen tarkoituksena ja edellytyksenä on työttömän henkilön saaminen ansiosidonnaisen tuen piiriin. Mikäli tämä ei onnistu, kuntalisä on suuruudeltaan 350 euroa kuukaudessa. Yhdistykselle ym. voidaan maksaa enintään kolmea kuntalisää samanaikaisesti. Työllistämisryhmä voi myöntää kuntalisän seudullisille yleishyödyllisille organisaatioille, jotka toimivat myös Tammelan alueella, silloin kun ne työllistävät tammelalaisen työttömän. Vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu keskimäärin seitsemän (7) kuntalisän maksamiseen. 9. Kuntouttava työtoiminta

9 9 Kuntien sosiaalitoimelle tuli vuonna 2001 velvoite järjestää kuntouttavaa työtoimintaa syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille ja vastaavasti heillä on velvollisuus osallistua siihen. Mikäli henkilö kieltäytyy kuntouttavasta työtoiminnasta, se voi johtaa työmarkkinatuen menettämiseen/toimeentulotuen alenemiseen. Lakia on täsmennetty niin, että kunta voi velvoittaa 500 päivää työmarkkinatuella olleen henkilön osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan. Vastaavasti työtön asiakas voi itse vaatia kuntouttavaa työtoimintaa 180 päivän jälkeen. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta koskee nykyisin kaikenikäisiä henkilöitä. Työtoiminnasta ei saa muodostua palvelussuhdetta kuntaan eikä sitä voida tehdä työ- tai virkasuhteessa. Yli 25 vuotiailla pitkäaikaistyöttömillä ja muutoin vaikeasti työllistyvillä on oikeus siirtyä työ- ja elinkeinotoimiston palveluiden sijaan työvoiman palvelukeskuksen (TYP) asiakkaiksi. Työvoiman palvelukeskus tarkoittaa yksinkertaisimmillaan toimintaa, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, Kela ja kunnan sosiaalitoimi osoittavat työntekijäresurssia työskentelyyn, jonka tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa miettiä hänen työllistymiseensä ja tulevaisuuteensa liittyviä asioita. TYP:n ja työ- ja elinkeinotoimiston pitkäaikaistyöttömille asiakkaille tehdään aktivointisuunnitelma, johon allekirjoituksellaan sitoutuvat niin asiakas, työvoimaviranomainen kuin kunnan sosiaalityö. Mikäli aktivointisuunnitelmaan kirjataan tavoitteeksi kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen, velvoittaa se kuntaa osaltaan toimimaan työtoimintapaikan toteutumiseksi ja asiakasta osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan. TYP-lainsäädäntö on uusittu vuoden 2015 alusta lukien. Vuodesta 2006 lähtien kuntien maksettavaksi on tullut puolet niiden henkilöiden työmarkkinatuesta, jota on maksettu yli 500 päivää. Vuoden 2015 alusta lainsäädäntö uudistettiin siten, että kunta maksaa 50 %:a 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden kustannuksista ja 70 %.a 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden kustannuksista. Tätä varten rahaa on varattu sosiaalitoimen budjettiin (vuodesta 2014 lähtien yleishallinnon budjettiin). Ko. kuntaosuudesta käytetään usein nimitystä sakkomaksu tai passiivituki. Kunnan ei tarvitse maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta, mikäli asiakas on aktiivitoimien kohteena, vaikka saakin työmarkkinatukea. Myös kuntouttava työtoiminta on toimintamuoto, joka pitää asiakkaat passiivituen ulkopuolella työtoiminnan ajan. Kuntouttava työtoiminta tulee nähdä asiakkaan kannalta toimintana, jossa hän saa mielekästä tekemistä ja mahdollisuuden osallistua yhteiskuntaan. Aina työtoimintaan liittyy asiakasta koskevia pidemmän aikavälin tavoitteita. Kunnan johtoryhmä on sykystä 2009 alkaen (tarkistettu vuosittain) kerännyt jokaiselta hallintokunnalta sitoumuksen niistä tehtävistä ja siitä henkilöiden lukumäärästä, joita eri hallintokunnat tehtäväalueineen sitoutuvat toteuttamaan vuoden aikana palkkatyöllistämisen tai kuntouttavan työtoiminnan kautta. Listat ovat sitovia ja toimivat mm. sosiaalityöntekijöiden työvälineinä, kun he pyrkivät saattamaan yhteen asiakkaiden tilanteita ja tarpeita sekä kunnan mahdollisuuksia toimia heidän hyväkseen. Nykyisin aktiivitoimijana kunnan taholta kuntouttavan työtoiminnan osalta toimii työsuunnittelija.

10 10 Toimenpide-ehdotus: Kuntouttavaa työtoimintaa pyritään toteuttamaan koko kunnan organisaatiossa. Hallintokuntien kanssa sovittuja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja käytetään aktiivisesti ja johtoryhmässä sovitaan niitä tarvittaessa lisää. Kaikille kuntouttavan työtoiminnan paikkaa tarvitseville järjestetään paikka hänen tarpeisiinsa parhaiten sopivassa hallintokunnassa/työyksikössä. Työpaja Intron mahdollisuudet hyödynnetään kuntouttavassa työtoiminnassa. 10. Työllistettävien valinta Pääperiaatteena on, että Tammelan kunta työllistää ensisijaisesti oman kunnan pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria sekä syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä. Työllistämisessä huomioitavia asioita ovat: - hakijan taloudellinen kokonaistilanne - pitkäaikaistyöttömät ja nuoret työttömät ensisijaisina työllistettävinä - vajaakuntoisuus ja syrjäytymisvaarassa olevat - työtehtävien löytyminen ja työnhakijan soveltuvuus kyseiseen tehtävään, koulutus, työkokemus - hakijan pääseminen ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin - sama henkilö työllistetään pääsääntöisesti vain kerran. Saman henkilön uudelleentyöllistämiseen ei ole mahdollista saada työllistämistukea heti, vaan työttömänä työnhakijana tulee olla vähintään 10 kuukautta, joskin työvoimatoimisto myöntää tähän joitain poikkeuksia. TYÖLLISTÄMISPÄÄTÖSTEN VALMISTELU JA TEKEMINEN Kunnassa on työllistämisryhmä, johon kuuluvat Jorma Vettenranta/ kunnankamreeri (puheenjohtaja ja sihteeri), Jaana Salminen (hykyn edustaja) Tuula Mikkola Päivi Klemelä, ja Hannu Jalava Työllistämisryhmän tehtävänä on ottaa huomioon tämän suunnitelman velvoitteet ja kunnan mahdollisuudet tarjota työtä. Varsinaisen työllistämispäätöksen tekee työllistämisryhmän suosituksen perusteella kunkin vastuualueen esimies. Työllistämisryhmän tehtävänä on seurata työllistämismäärärahojen käyttöä ja työllistämissuunnitelman toteuttamista. Tästä syystä tiedot kaikista työllistetyistä tulee saattaa työllistämisryhmän tietoon. TYÖLLISTÄMISMÄÄRÄRAHAT Vuoden 2015 talousarviossa on varattu pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen nettona n euroa. Työllistämistukia on budjetoitu saatavan euroa ja työllistämismenojen olevan n euroa. Nuorten työllistämiseen on varattu n euroa netto. Pitkäaikaistyöttömien työllistämismääräraha sisältyy yleiseen hallintoon ja nuorten työllistämiseen liittyvät määrärahat ja projektit sisältyvät nuorisotoimen määrärahoihin. Työpajatoimintaan on varattu nettona määrärahaa euroa. Tarkoitukseen avattiin talousarvioon oma kustannuspaikka

11 numerolla (Työpajatoiminta on sittemmin siirretty perusturvalautakunnan alaisuuteen ja palautettu Hykyn aloitettua takaisin kustannuspaikalle 1247). Työllistämismäärärahojen käytöstä laaditaan selvitys puolivuosittain, joka annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. 11

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Voimaantumisen vahvistaminen 2015 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 3 2. Käsitteiden määrittely... 5 3. Työllistymistä vaikeuttavat tekijät... 6 4. Utajärven

Lisätiedot

Työnantajakansio. KAIRA-hanke

Työnantajakansio. KAIRA-hanke Työnantajakansio KAIRA-hanke KAIRA-hanke 1 KAIRA-HANKE 2008-2012 Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hallinnoija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rahoittaja: Kainuun ELY-keskus

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Kh 22.10.2013 Työllistämissuunnitelma Osallisuuden tukeminen 2013 K e h i t t ä m i s p a l v e l u t 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 2 1. Käsitteiden määrittely... 3 Työllistymistä

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Kumpulantie 1 A 00520 Helsinki puh (09) 613 191 IT- ja mediapaino SEESAM 2004/500 Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus Taina Innanen

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 PORVOON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 2017 Sisältö 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 2 Nykytilanne... 6 Organisointi... 6 Kustannukset...

Lisätiedot

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Luonnos 21.6.2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus...2 1. Ammatillinen kuntoutus...3 1.1.

Lisätiedot

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 1 Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 Turun kaupungin tarkastuslautakunta TYÖTÄ JA LEIPÄÄ - Turun työllisyysasioiden arviointi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1342. Valtioneuvoston asetus. lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1342. Valtioneuvoston asetus. lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1342 1353 SISÄLLYS N:o Sivu 1342 Valtioneuvoston asetus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen

Lisätiedot

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Projektipäällikkö Saila Lehto Oulun kaupunki 31.3.2008 Johdanto Hallitusohjelmaan on kirjattu valtion

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

Hankeraportti 2012 2015

Hankeraportti 2012 2015 Hankeraportti 2012 2015 Keuruun kaupunki Työllisyyspalvelut Keuruun Työllisyyspalvelut ja TYP-palvelut Keuruulla Keuruun Työkanava hankkeen loppuraportti, joka on samalla ehdotus kaupungin työllisyyspalvelujen

Lisätiedot

ARVIOINTI TYÖELÄMÄN PÄÄMIES PROJEKTISSA KEHITETTÄVÄN TYÖHÖNVALMENNUSMALLIN VAIKUTUKSISTA KUSTANNUKSIIN JA HYVINVOINTIIN

ARVIOINTI TYÖELÄMÄN PÄÄMIES PROJEKTISSA KEHITETTÄVÄN TYÖHÖNVALMENNUSMALLIN VAIKUTUKSISTA KUSTANNUKSIIN JA HYVINVOINTIIN ARVIOINTI TYÖELÄMÄN PÄÄMIES PROJEKTISSA KEHITETTÄVÄN TYÖHÖNVALMENNUSMALLIN VAIKUTUKSISTA KUSTANNUKSIIN JA HYVINVOINTIIN Versio: 1.0/27.1.2015 Hyväksytty Tekijä: Johanna Laine 25.11.2014 Tarkastanut: Milla

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

HE 161/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. henkilöä kohti.

HE 161/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. henkilöä kohti. Hallituksen esitys Eduskunnalle työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamiseen liittyväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työvoimapalvelulakia, työttömyysturvalakia,

Lisätiedot

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 1. KAUPUNKISTRATEGIA JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN Kuhmon kaupunkikonsernin strategian perusasiakirjassa todetaan, että Kuhmon kaupunki ja kaupungin yhtiöt tuottavat tai

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällys Lukijalle...3 Yhdenvertaisuus työelämässä..3 Opiskelu ja ammatillinen

Lisätiedot