PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 KANGASALAN KUNTA PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA LÄHTÖAINEISTO JA TAVOITTEET Tarkistettu: : Kulttuuriympäristö: inventoidut kohteet ja maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö 1: Kaavaan liittyviä lähdemateriaaleja Arkeologia: tarkistettu arkeologiaa koskevat lähtötiedot heinäkuussa 2014 valmistuneet arkeologisen inventoinnin mukaisiksi Luonnonympäristö: Sahalahden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen kuvaus Pakkalanjärven tilasta 1: Kaavaan liittyviä lähdemateriaaleja Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen

2 Sisällys 1 Kaavaan liittyviä selvityksiä ja lähdemateriaaleja ESIPUHE KAAVA-ALUEEN SIJAINTI, RAJAUS JA YLEISKUVAUS LÄHTÖAINEISTO Kyläosayleiskaava suunnitteluvälineenä Rantaosayleiskaava Yleiskaavan sisältövaatimukset Yleiskaavan oikeusvaikutukset Yleiskaavamääräykset (MRL 41 ) Oikeusvaikutukset muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan (MRL 42 ) Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset (MRL 43 ) Purkamisluvan vaatimus (MRL 127 ) Suunnittelutarvetta koskeva määräys (MRL 16 ) Rakennuskielto (MRL 38 ja 53 ) Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaavatilanne Rakennusjärjestys Muita suunnitelmia Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Rakentaminen Väestö Elinkeinot Palvelut Virkistys ja vapaa-aika Liikenne Yhdyskuntatekninen huolto Energiahuolto Maanomistus ja emätilatarkastelu Kulttuuriympäristö Arkeologia

3 Maisema Luonnonympäristö Kallioperä ja maaperä Vesiolosuhteet Ympäristön häiriötekijät TAVOITTEET Valtakunnan, maakunnan, seudun ja kunnan tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma Kuntastrategia 2020 ja palveluverkon kehittämissuunnitelma Viranomaiset Kaavan sisällölliset tavoitteet Yhdyskuntarakenne Mitoitus Uudet rakennuspaikat Väestönkehitysarvio Elinkeinot Palvelut Luonto Maisema Kulttuuriympäristö Vesiensuojelu Yhdyskuntatekninen huolto Energiahuolto Ympäristön häiriötekijät Kestävä kehitys Osalliset Osalliset tavoitteiden määrittäjinä Kotieläintalouden suuryksiköt Maanomistajat, kyläläiset ja muut osalliset

4 1 Kaavaan liittyviä selvityksiä ja lähdemateriaaleja Sahalahden luontoselvityksen esiselvitysosuus (Suunnittelukeskus Oy,Marja Nuottajärvi, 2005). Sahalahden luontoselvityksen jatko-osuus (Suunnittelukeskus Oy, Marja Nuottajärvi, 2006). Sahalahden maisemaselvitys (Kangasalan kunta, Sanna Karppinen, 2006) Sahalahden rakennusinventointi (Rakennuskulttuurityö Kivikenkä, Pauliina Tiusanen, ). Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset (Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan maakuntamuseo Pakkalan kyläyleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy, 2014) Sahalahden Pakkalan kylän broilerikasvattamoiden ja sikaloiden hajupäästöjen leviämismallilaskelmat (Ilmatieteen laitos Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Katja Lovén ja Harri Pietarila, 2008) Kylä Kyllä!-projektin raportti Lahdista Leipää (Pirkanmaan seutu ry, 2005) Sahalahden osayleiskaavan valmisteluaineisto Sahalahden rantaosayleiskaavan valmisteluaineisto Sahalahden rantaosayleiskaavan luontoselvitys (FCG 2012) Kangasala, Sahalahti, Muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy, 2011) Kyläkaavoitus. Opas kaavoittajille, kunnille ja kylille. Suomen ympäristö 3/2012 (Ympäristöministeriö, 2012) Kyläkaavoitus. Yleiskaava maaseuturakentamisen ohjaamisessa (Ympäristöministeriö, 2009) Maatalouspitäjästä Suomen teollistuneimmaksi kunnaksi. Sahalahden historia III (Raine Raitio, 2001) Lihantuotannon hyvä toimintatavat Broileriketju (Elintarviketeollisuusliitto ry, 2009) Hajuhaitan vähentäminen maatalouden suurissa eläintuotantoyksiköissä (VTT 2006) Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje. Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010 Viljelijätukien hakuoppaat 2013 ja 2014 (Maaseutuvirasto 2013 ja 2014) Ympäristötuen erityistukisopimuksen toimenpiteiden esitteet (Maaseutuvirasto 2012) 3

5 2 ESIPUHE Kangasalan kunnanvaltuusto päätti , että palvelukyliin ryhdytään laatimaan yleiskaavoja. Soveliaimmaksi käynnistysvaiheen suunnittelukohteeksi on valittu Pakkala, jossa ainoana kylänä on sekä kunnan että kaupan palveluita ja tavanomaista maaseutua enemmän työpaikkoja. Alue on maakuntakaavassa osoitettu maaseutuelinkeinojen kehittämisalueeksi, ja Kylä-Kyllä -hankkeen yhteydessä Pakkalassa on jo luotu edellytyksiä osallistuvalle suunnittelulle. Alueesta on laadittu myös poikkeuksellisen kattavasti erilaisia selvityksiä, eikä sille kohdistu merkittävää rakentamisen painetta. Yhdyskuntarakenteen eheyden ja kuntatalouden näkökulmasta maaseudulle suuntautuva rakentamispaine on haaste kaavoitukselle ja rakentamisen muulle ohjaukselle. Osayleiskaavoitus tarjoaa mahdollisuuden kohdistaa rakentamista palvelukyliin. Kylien uudet rakennuspaikat vähentävät painetta rakentaa olemassa olevan asutuksen ulkopuolelle. Samalla ne parantavat mahdollisuuksia palveluiden järjestämiseen ja yhteisen infrastruktuurin rakentamiseen. Kyläyleiskaava luo mahdollisuuksia Pakkalan kylän kehittämiseen ja sillä voidaan poissulkea eitoivottua kehitystä. Kaava ei kuitenkaan yksinään vielä takaa siinä esitettyjen ratkaisujen toteutumista, toteuttajina ovat maanomistajat ja rakentajat. Kaavaa on laadittu tiiviissä vuorovaikutuksessa maanomistajien ja kyläläisten kanssa, ja heidän merkityksensä asetetuille tavoitteille, tehdyille ratkaisuille ja kaavaprosessin etenemiselle onkin ollut suuri. Mitä paremmin kaava vastaa kyläläisten, maanomistajien ja yrittäjien käsitystä kylän kehittämisestä, sitä paremmat edellytykset ovat myös kaavan toteuttamiselle. 3 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI, RAJAUS JA YLEISKUVAUS Kaava-alueen sijainti. 4

6 Kaava-alueen rajaus. Pakkalan kylä sijaitsee Pirkanmaan kaakkoisosassa, 20 km Kangasalan keskustasta itään ja 4 km Sahalahden kirkonkylästä etelään. Pakkalan kylän keskellä on kolmen tien; Pakkalantien, Moltsiantien ja Tursolantien risteys. Pakkalan kylänä tunnettu alue pitää sisällään osia Taustialan, Pakkalan, Tursolan ja Sahalahden kirkonkylän rekisterikylistä. Suunnittelualueella on noin 282 asukasta, 131 asuinrakennusta, 9 vapaa-ajan rakennusta, 6 broileritilaa ja yksi sikala. Rakentaminen sijoittuu nauhamaisesti teiden läheisyyteen. Maasto on kumpuilevaa. Kylää ympäröi pelto- ja metsäsaarekkeiden kudelma. 4 LÄHTÖAINEISTO 4.1 Kyläosayleiskaava suunnitteluvälineenä Yleiskaavoitus ohjaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toimintojen yhteensovittamista. Se esittää tavoitellun kehityksen periaatteet ja alueiden käytön yleispiirteisesti. Kylien maankäytön tarkempaan suunnitteluun voidaan käyttää osayleiskaavaa. Kylissä, joihin ei suuntaudu merkittävää rakentamisen painetta, yleiskaavaa voi maankäyttö- ja rakennuslain 44 :ssä säädetyin edellytyksin toimia myös rakennusluvan myöntämisen perusteena. 5

7 Oikeusvaikutteinen, rakentamista ohjaava kyläyleiskaava helpottaa rakennuslupaprosessia ja parantaa kylien rakentamismahdollisuuksia, kun erillisiä suunnittelutarveratkaisuja ei tarvita. Tavoitteena on myös, että kylärakentaminen vähentäisi paineita kylien ulkopuoliseen hajarakentamiseen ja siten vähentäisi osaltaan yhdyskuntarakenteen hajautumista. Maankäyttö- ja rakennuslain 44 :n soveltamisen kannalta olennaisia asioita ovat: Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella vain asuinrakennukselle, joka on enintään kaksiasuntoinen. Kaavassa täytyy olla erityinen määräys kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Suoraan rakennuslupaan oikeuttava määräys voi koskea vain kyläaluetta, johon ei kohdistu merkittävää rakentamisen painetta. Yleiskaavan tulee ohjata riittävästi kyseisen alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä. Yleiskaavan määräys voi olla voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. Ympäristöministeriö on julkaissut kyläkaavoituksesta oppaan Kyläkaavoitus. Opas kaavoittajille, kunnille ja kylille. Suomen ympäristö 3/2012. ja esitteen Kyläkaavoitus. Yleiskaava maaseuturakentamisen ohjaamisessa Rantaosayleiskaava Pakkalan kylä sijaitsee osittain ranta-alueella. Tällaisen kylän yleiskaavaa laadittaessa myös rantarakentamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain säädökset (MRL 10 luku) on otettava huomioon. Rantojen suunnittelutarpeesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 72 :ssä. Sen mukaan meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. 4.3 Yleiskaavan sisältövaatimukset Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 39 :ssä säädetyt sisältövaatimukset. Ne koskevat muun muassa yhdyskuntarakennetta, asumisen tarpeita ja elinympäristön laatua. Huomiota on kiinnitettävä myös elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, ympäristöhaittojen vähentämiseen ja ympäristön arvojen vaalimiseen. 4.4 Yleiskaavan oikeusvaikutukset Yleiskaavamääräykset (MRL 41 ) Yleiskaavamääräykset voivat koskea maankäytön ja rakentamisen erityistä ohjausta tietyllä alueella sekä haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista. Yleiskaavassa voidaan antaa myös suojelumääräyksiä koskien maisemaa, luonnonarvoja, kulttuurihistoriallisia arvoja tai muita erityisiä ympäristöarvoja Oikeusvaikutukset muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan (MRL 42 ) Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. 6

8 Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista. Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan, jollei kaavassa toisin määrätä Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset (MRL 43 ) Ehdollinen rakentamisrajoitus Voimassa koko oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. Lupaa rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa, eikä kunta tai muu julkisyhteisö lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta. Haittaa arvosteltaessa ei oteta huomioon omistussuhteissa yleiskaavan hyväksymisen jälkeen tapahtuneita muutoksia, ellei niitä ole tehty yleiskaavan toteuttamista varten. Ehdoton rakentamisrajoitus Voidaan määrätä erikseen yleiskaavassa, koskien koko yleiskaava-aluetta tai sen osaa. Ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. Rajoitus ei saa olla maanomistajalle kohtuuton. Käytetään tyypillisesti silloin, kun halutaan turvata tietyn alueen säilyminen rakentamattomana. Voi kytkeytyä myös suojelumääräykseen. Toimenpiderajoitus Voidaan määrätä erikseen yleiskaavassa, koskien koko yleiskaava-aluetta tai sen osaa. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman 128 :ssä tarkoitettua maisematyölupaa. Käytetään esimerkiksi pohjavesialueilla tai luonnonoloiltaan arvokkailla alueilla, joiden käyttöä maa- ja metsätalouteen ei haluta estää, mutta joilla halutaan ohjata esimerkiksi puiden kaatoa, ojien kaivamista tai muuta maanpinnan muokkausta. Määräaikainen rakentamisrajoitus Voidaan määrätä erikseen yleiskaavassa, koskien koko yleiskaava-aluetta tai sen osaa. Voimassa enintään viiden vuoden ajan. Rakennustoimintaan tarkoitettua aluetta ei saa käyttää muuhun rakentamiseen kuin maatalouden ja muiden siihen verrattavien elinkeinojen tarpeisiin Purkamisluvan vaatimus (MRL 127 ) Voimassa yleiskaavassa erikseen määrättäessä. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa. Käytetään silloin, kun halutaan lupamenettelyssä tutkia kohteen kulttuurihistorialliset tai muut arvot. Voi kytkeytyä myös suojelumääräykseen Suunnittelutarvetta koskeva määräys (MRL 16 ) Voimassa yleiskaavassa erikseen määrättäessä, enintään 10 vuotta kerrallaan. Voidaan antaa alueelle 7

9 jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä Käytetään silloin, kun halutaan käyttää laajennettua rakennuslupaharkintaa, esimerkiksi kyläalueen ulkopuolisilla alueilla, joille kohdistuu rakentamispainetta. Yleiskaavassa voidaan antaa myös suojelumääräyksiä (MRL 41 2 mom.) ja muita tarpeellisia määräyksiä Rakennuskielto (MRL 38 ja 53 ) Kunta voi määrätä alueen määräajaksi rakennuskieltoon yleiskaavan tai asemakaavan laatimista varten. 4.5 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisella tasolla suunnittelua ohjaavat valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Niissä annetaan tavoitteita koskien toimivaa aluerakennetta, eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua, kulttuuri- ja luonnonperintöä, virkistyskäyttöä ja luonnonvaroja, toimivia yhteysverkostoja ja energianhuoltoa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat yleisiä, koko valtakuntaa koskevia tavoitteita, jotka tulee ottaa huomioon kaavoja laadittaessa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu yleistavoitteisiin ja erityistavoitteisiin. Yleistavoitteet on tarkoitettu sovellettavaksi kaavojen osalta vain yleispiirteisessä kaavoituksessa ja niitä sovelletaan suoraan rakentamista ohjaavien yleiskaavojen laaja-alaisiin, muuta alueidenkäyttöä yleispiirteisesti ohjaaviin ratkaisuihin, mutta ei asemakaavaan verrattaviin suoraan rakentamista ohjaaviin ratkaisuihin. Erityistavoitteita sovelletaan kaikkeen kaavoitukseen, ellei tavoitetta ole kohdennettu koskemaan vain tiettyä kaavamuotoa. Rakentamista suoraan ohjaavaa kyläosayleiskaavaa koskevia erityistavoitteita ovat muun muassa: Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia pysyviä asukkaita. Yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Kaavaa laadittaessa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria. Yleiskaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin ja rankkasateisiin. Energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä tulee edistää. On turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy. 8

10 On varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon suunnittelun lähtökohtina. Suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. Rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys. On otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelun tarve ja käyttötarpeet. Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä Maakuntakaava Alueella on voimassa Pirkanmaan 1. maakuntakaava. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on vireillä. Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta. Pakkalan osayleiskaava-alue rajattu sinisellä. Maakuntakaavan merkinnät: MY Maatalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja Merkinnällä osoitetaan maatalousalueita, joihin liittyy erityisiä kulttuuri- ja/tai maisema-arvoja. Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa on edistettävä viljelymaiseman ympäristöarvojen säilymistä. Alueen käyttö ja rakentaminen tulee sopeuttaa alueen ominaislaatuun ja edistää maiseman ja rakennusperinteen arvoja. Suunnittelusuositus: Erityistä huomiota tulee kiinnittää niiden elinkeinojen tukemiseen, jotka toimillaan ylläpitävät alueen ominaislaatua ja maisemaa. 9

11 at Palvelukyläkeskus Merkinnällä osoitetaan maakunnan keskusverkoston perusrakenteen kannalta tärkeät paikallis- ja kyläkeskukset. Suunnittelusuositus: Yksityiskohtaisessa kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota kunnallistekniikan järjestämiseen, palvelujen tukemiseen ja säilyttämiseen sekä rakentamisen sopeuttamiseen olevaan kokonaisuuteen ja ympäristöön. SM 453, SM 454, SM 462 ja SM 840 Muinaisjäännöskohde Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolain rauhoittamia muinaisjäännöskohteita. Suunnittelumääräys: Muinaisjäännöskohteiden ja niiden lähialueiden maankäyttöä, rakentamista ja hoitoa suunniteltaessa on kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi otettava huomioon muinaisjäännösten suoja-alueet, maisemallinen sijainti ja mahdollinen liittyminen arvokkaisiin maisema-alueisiin ja/tai kulttuuriympäristöihin. Toimenpiteitä suunniteltaessa on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta. mk 1 Maaseutuelinkeinojen kehittämisen kohdealue Merkinnällä osoitetaan aluekokonaisuus, jossa sijaitsee merkittävää kotieläintuotantoa. Kehittämissuositus: Alueen suunnittelussa ja käytössä tuetaan ja vahvistetaan alueelle luonteenomaisia erikoistuotannon toimintamahdollisuuksia. akm 033 Arvokas kulttuuriympäristö Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on edistettävä kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon kulttuuriympäristöjen kokonaisuus ja ominaislaatu. Alueen käyttö ja rakentaminen tulee sopeuttaa kunkin alueen kulttuuriperintöön ja ominaislaatuun Yleiskaavatilanne Sahalahden osayleiskaava Ote Sahalahden osayleiskaavasta, ehdotusvaihe. Sahalahden osayleiskaavan laadinta on vireillä ja edennyt ehdotusvaiheeseen. Pakkalan kylän osayleiskaava-alue sisältyy Sahalahden osayleiskaavaalueeseen. Sahalahden yleiskaava on yleispiirteisempi kaava kuin Pakkalan kylän osayleiskaava, jonka tarkoituksena on ohjata suoraan rakentamista. Sahalahden osayleiskaavan valmistelun aikana on hankittu runsaasti tietoa ja selvityksiä, jotka palvelevat myös Pakkalan osayleiskaavan laadintaa. 10

12 Sahalahden rantaosayleiskaava Sahalahden rantaosayleiskaavan laadinta on vireillä. Rantaosayleiskaava käsittää myös Pakkalanjärven ranta-alueet. Rantaosayleiskaavasta rajataa pois Pakkalan kyläyleiskaavaan kuuluvat alueet. Pakkalan osayleiskaavassa Pakkalanjärven ranta-alueiden rakennusoikeuden määrittäminen noudattaa Sahalahden rantaosayleiskaavaa varten laadittua rakennusoikeuden mitoitusta. Rantaosayleiskaavaa varten laadittuja selvityksiä voidaan käyttää myös Pakkalan osayleiskaavan lähtöaineistona Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista alueilla, joille ei ole laadittu yleis- tai asemakaavaa. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä sekä muita niihin rinnastettavia, paikallisia, rakentamista koskevia seikkoja. Määräykset voivat myös täydentää yleisja asemakaavoissa annettuja määräyksiä. Jos rakennusjärjestyksessä ja kaavoissa on samaa asiaa koskevia ristiriitaisia määräyksiä, kaavamääräykset syrjäyttävät rakennusjärjestyksen määräykset. Kangasalan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista Pakkalan alueella siihen saakka, kunnes alueelle on vahvistunut yleis- tai asemakaava Muita suunnitelmia Pakkala-Lahdenkulman alue oli kesällä 2005 Kylä-kyllä! projektin kohdealueena. Kylien alueille laadittiin kesällä 2005 yhdessä kylien asukkaiden kanssa maankäytön suunnitelma, jossa pyrittiin löytämään kyläalueilta uudisasutukselle sopivia paikkoja. Projekti oli Pirkanmaaseutu ry:n hallinnoima. Suunnitelman pohjana olivat maanomistajien mailtaan ehdottamat rakennuspaikat, luontoselvitys, arkeologiset inventoinnit, rakennusinventointi, maisema-analyysi sekä asutushistoriallinen selvitys. Selvityksiä voidaan käyttää apuna osayleiskaava laadittaessa. 4.6 Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Pakkalan kylä on rakentunut teiden varsille Pakkalantien, Tursolantien, Kaakinmaantien, Pohjalahdentien, Moltsiantien ja Kauppilantien varteen. Tiivimpää rakennetta on Taustialassa Välimäentien risteysalueelta Toukolaan ulottuvalla alueella sekä Pakkalassa Möhkölästä Anttilaan ulottuvalla alueella. Kylän keskuksena on Pakkalantien, Tursolantien ja Moltsiantien risteys, jonka yhteydessä sijaitsee myös kyläkauppa. Yhdyskuntarakennetta määrittävät tieverkon lisäksi Pakkalanjärvi, joka rajaa kylää idässä, ja Rauksamanojaa ympäröivät peltoalueet. Vaikka rakentaminen on sijoittunut teiden varsille, ei yhdyskuntarakenne ole tiukan nauhamainen. Kumpuileva maasto, mutkitteleva tiestö, metsäsaarekkeet sekä rikkonaiset pellon ja metsän rajat muodostavat yhdyskuntarakenteelle perustan, johon rakentaminen on sovitellen sijoittunut. Ainoastaan Savolantien varrella ja aivan kylän keskustassa rakennukset sijaitsevat selkeissä 11

13 riveissä. Muualla rakentaminen on pääsääntöisesti toteutunut yksittäisinä maastoon ja maisemaan sovitettuina rakennuksina Rakentaminen Pakkalassa on maatiloja, jotka koostuvat useista rakennuksista: asuinrakennuksesta, tuotantorakennuksista (kanalat, sikala ja muut navettarakennukset), varastorakennuksista (lantalat, rehuvarastot yms.) ja lämpölaitoksista. Kotieläintalouden suuryksiköissä rakentamisen määrä ja kanaloiden pinta-alat ovat suuria perinteiseen maatilarakentamiseen verrattuna. Asuinrakentaminen on 1 1,5-kerroksista omakotirakentamista. Tursolantien varressa Pakkalantien ja Savolantien risteyksien välissä on 2-kerroksinen liike-/asuinrakennus. Myös entinen meijerin rakennus on kaksikerroksinen. Asuinrakennuksia on yhteensä 131, vapaa-ajan rakennuksia 9 sekä navettoja, sikaloja ja kanaloita yhteensä 26. Rakennukset kartalla. 12

14 4.6.3 Väestö Sahalahden väestömäärä vuonna 2009 oli Tästä 282 eli noin 12% asuu Pakkalassa. Sahalahden väestönkehitys oli noin +13 asukasta/vuosi 1970-luvulta lähtien 2000-luvulle saakka luvulla väestönkasvu on hiipunut ja kahden viimeisen vuoden aikana väestönkehitys on ollut negatiivinen, noin -25 asukasta/vuosi. Pakkalan kylän asukasmäärä on vähentynyt vuosina noin -7-9 asukasta/vuosi. Väestö kartallla Elinkeinot Pääelinkeinoina kylässä ovat kotieläintuotanto ja viljely. Kylässä on kuusi broileritilaa ja yksi sikala. Maatalous työllistää suoraan ja välillisesti maatalouteen liittyvien yritysten kautta. Merkittävän kotieläintuotannon mahdollistaa erityisesti Sahalahdella sijaitsevat Saarioinen Oy:n tehtaat (broileriteurastamon omistaja on Atria Oy). Broileritilat ovat Saarioinen Oy:n sopimustuottajia. Pakkalan kylässä maatilojen kotieläintuotanto ja peltojen viljely ovat merkittävässä asemassa kylän elinvoimaisuuden kannalta. Toimivat maatilat tukevat kylän palveluja, luovat työpaikkoja ja uutta yritystoimintaa rinnalleen. Moni kyläläinen käy töissä muualla ja Pakkalassa käydään töissä muualta. Broileritiloilla tarvitaan ulkopuolista työvoimaa. 13

15 Broileritilat ja sikala. Merkittävä työnantaja seudulla on Saarioinen Oy Sahalahdella. Osayleiskaavan laatimista varten jokaisen broileritilan ja sikalan omistajan kanssa keskusteltiin henkilökohtaisesti paikan päällä. Keskustelussa käytiin läpi mm. seuraavia asioita: Tilan nykyinen toiminta: tuotantosuunta, eläinmäärät, henkilökunta. Sivuelinkeinot. Laajennustarpeet: määrä, laajuus ja sijainti. Toimintaan liittyvät kehitystarpeet ja ajatukset. Uusien rakennuspaikkojen tarpeet ja sijaintitoiveet. Hajualueen merkitystä uusien rakennuspaikkojen määrittämiseksi. Lainsäädäntö asettaa kotieläintuotannolle perusraamit se yhdessä alalla sovittujen toimintatapojen ja sopimustuotantomenettelyn kanssa määrittävät mm. tuotantoympäristön, olosuhteet, rehun varastoinnin ehdot, eläinten hoidon, eläintilojen olosuhteet, tuotantorakennusten ympäristön puhtaanapidon, tilojen ympäristönhoidon, eläinten kuljetuksen, tilalla kuolleiden eläinten käsittelyn sekä lannan varastoinnin ja hyötykäytön. Lisää tietoa broilerintuotannosta ja siihen liittyvästä 14

16 lainsäädännöstä saa Elintarviketeollisuusliitto ry:n julkaisemasta oppaasta Lihantuotannon hyvät toimintatavat Broileriketju, Palvelut Pakkalan kylässä on koulu ja kauppa. Koulussa on lukuvuonna oppilasta. Oppilasmäärän on arvioitu kasvavan nykyisestään seuraavasti: : 19 oppilasta, : 21 oppilasta, : 22 oppilasta, : 26 oppilasta ja oppilasta. Koulun oppilaista suurin osa asuu Pakkalan kylässä ja heillä on mahdollisuus kulkea koulumatkat jalkaisin tai polkupyörällä. Kyläkaupasta voi päivittäistavaroiden ostamisen lisäksi myös vuokrata autoja, peräkärryjä, moottoripyöriä ja kesämökkiä. Kaupan yhteydessä on kahvila ja postin asiamiespalvelu. Sahalahden kirkonkylästä noin neljän - viiden kilometrin päästä löytyvät päiväkoti, kirjasto, nuorisotilat, terveysasema, huoltoasema, päivittäistavarakauppa, vapaapalokunnan paloasema, seurakuntatalo, kirkko, hautausmaa, ja kunnan palvelupiste Virkistys ja vapaa-aika Kylässä on oma urheilukenttä ja uimapaikka. Pakkalantien varressa on kevyen liikenteen väylä. Kuhmalahdentien ja Pakkalantien välissä olevalla metsäalueella on valaistu 1,6 km:n pituinen kuntorata. Rata on ympärivuotisessa käytössä ja sen varrella on useita liikuntavälineitä. Talviaikaan kuntorata toimii latuna. Pakkalassa on lisäksi kaksi hoidettua ja valaistua jääaluetta. Vilpeilän koulun tuntumassa on lisäksi pieni tenniskenttä. Pakkalan kylässä toimii aktiivisesti kyläyhdistys, Vilpeilän Valpas ry Liikenne Sahalahden kirkonkylältä Pakkalaan ja edelleen Luopioisiin kulkeva Pakkalantie-Tursolantie sekä Tursolasta Kangasalle kulkeva Pohjalahdentie ovat on tärkeitä yhdysteitä. Pakkalan kylästä Kuhmalahdentielle kulkee idempänä Moltsiantie. Pakkalan kylä kuuluu Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen palvelutasoluokkaan (tasoluokat ovat - ) Palvelutasoluokka tarkoittaa, että se tarjoaa vain tyypillisimmät koulu- ja työmatkayhteydet sekä asiointiyhteydet arkisin päiväaikaan. Tärkeitä yhteyksiä ovat yhteydet oman alueen keskukseen tai palvelukeskukseen. Nykyisten vuorojen määrä on 10 vuoroa/päivä. Suurin osa linja-autovuoroista kulkee Sahalahden-Kuhmalahdentietä. Osa Kuhmalahdelle menevistä vuoroista kiertää Pakkalan kyläkeskuksen kautta. Luopioisiin menevät vuorot ajavat Pakkalan ja Tursolan kyläkeskusten kautta. Pakkalantien varressa on kevyen liikenteen väylä. 15

17 Tieverkko Yhdyskuntatekninen huolto Pakkalassa on Kangasalan Veden vesijohtoverkko sekä osin kunnan ja osin osuuskunnan viemäriverkko. Verkot kulkevat Pakkalantien ja Tursolantien varrella sekä osittain Kaakinmaantien, Moltsiantien, Yli-Toukolantien ja Kauppilantien varrella. Kaikki broileritilat ja sikala kuuluvat vesi- ja viemäriverkon piiriin. Savolantien risteyksessä on aluejätepiste ja ekopiste. Pisteet on tarkoitettu kodin lajitelluille hyötyjätteille (esim. paperi, pienmetalli jalasi) sekä alle 4 m³:n kaatopaikkajäte-eriä ja kodin ongelmajätteitä varten. Alueella ei ole kiinteistökohtaista jätteenkeräystä. 16

18 4.6.9 Energiahuolto Pakkalan kylässä on viisi paikallista ja yksityistä lämpölaitosta broileritilojen yhteydessä. Polttoaineena lämpölaitoksissa on hake. Lämpölaitosten omistajat ovat selvittäneet mahdollisuuksia muidenkin uusiutuvien polttoaineiden käyttöön ja energian myyntiin tilojen ulkopuolelle. Energian johtamista tilojen ulkopuolelle ei ole nähty kannattavaksi, koska rakennettavien lämpökanavien pituutta on pidetty liian suurena ja hankalana toteuttaa. Vesijohto- ja viemäriverkko, jätepiste ja lämpölaitokset. Viemäriverkko= violetti, vesijohto = sininen. Hyötyjätepiste = punainen ympyrä. Lämpölaitokset = vihreä ympyrä. 17

19 Maanomistus ja emätilatarkastelu Pakkalan kylä on pääosin yksityisessä maanomistuksessa. Kaava-alueella on yhteensä yli 200 eri kiinteistöön kuuluvia alueita. Kunta omistaa Vilpeilän koulun alueen, Kontulan alueen, urheilukentän ja alueen Savolantien pohjoispuolelta. Kiinteistöjako. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi osayleiskaavan mitoituksen määrittämisen perustaksi alueelta laaditaan emätilatarkastelu. Emätilatarkastelu tehdään tarkastelemalla jokaisen kaava-alueen kiinteistön muodostumishistoriaa ajankohtaan , jolloin rakennuslaki tuli voimaan ja rakennusoikeuden käsite tuli käyttöön lainsäädäntöön. Tarkastelun perusteella selvitetään kunkin kiinteistön emätila, eli voimassa ollut kiinteistö, josta lohkomalla tai kiinteistöjä yhdistelemällä kyseessä oleva nykyinen kiinteistö on muodostunut. 18

20 Tämän jälkeen lasketaan kuhunkin emätilaan kuuluvien kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala ja selvitetään, kuinka monta uutta rakennuspaikkaa kantatilasta on muodostettu ajankohdan jälkeen. Nämä rakennuspaikat vähennetään emätilalle määritettävästä rakennusoikeudesta. Alustavan emätilatarkastelun perusteella osayleiskaava-alueella on yli 100 emätilaa Kulttuuriympäristö Alueen kulttuuriympäristön arvoja on selvitetty vuonna 2005 Sahalahden osayleiskaavaa varten laaditussa maisemaselvityksessä ja rakennusinventoinnissa (Rakennuskulttuurityö Kivikenkä, Pauliina Tiusanen). Kaava-alueelta rakennusinventoinnissa ovat mukana Anttila, Eskola, Hampaala, Harjula, Kunni, Meijeri, Niemelä, Pankkikulma (Kylä-Hampaala), Räihä, Ali-Toukola, Yli-Toukola, Kontula, Laurila, Möhkölä, Pelto-Aakkula, Saksala, Sipilä, Vilpeilän koulu, Hietaharju ja Iivari. Maisemaselvityksessä kerrotaan kylän historiasta seuraavaa: Pakkalan kylä suurimpana, on todennäköisesti Sahalahden vanhimpia. Pakkalan kylästä luetellaan vuoden 1539 maakirjassa kaksi Pietilää eli Loukasta, Kunni, Hampaala, Räihä eli Rehula, kaksi Savolaa, Uotila, Kauppila, Anttila ja Seppälä eli Paavola. Pietilät on yhdistetty vuonna 1631 ja halottu 1700-luvun alussa. Kunni ja Hampaala ovat olleet yhdysviljelyksessä Talo on halottu 1626.Kunni on ollut autiona n Se on halottu kahtia Hampaala on halottu n Toinen puolikas on edelleen halottu 1773, ja toinen Isojako suoritettiin vuosina Tällöin talot saivat peltonsa ja niittynsä noin palstana. Pietilän rälssitila siirrettiin Pakkalan tonttialueelta jakokunnan pohjoisrajalle, mutta kaikki muut talot saivat jäädä paikoilleen. Vuonna 1811 ryhdyttiin isojakoa korjaamaan, ja nyt tuli sekä tilusten jaon että kylämäillä vallitsevan ahtauden vuoksi välttämättömäksi siirtää suuri joukko taloja vanhoilta paikoiltaan. Kartanselityksistä päätellen kaksi Hampaalaa, molemmat Räihät, Kunnit ja Kauppilan rälssitilan puolikkaat määrättiin siirrettäväksi. Kymmenkunta taloa jäi vielä paikoilleen. Sahalahtelaiset perustivat 1900-luvun alussa Pakkalan kylälle yhden lähiseudun kauimmin toimineista osuusmeijereistä. Meijerin lisäksi siellä oli pankki, kauppoja ja postitoimisto. Kontulassa oli kunnantoimisto ja poliisi. Sahalahden päätie kulki Kangasalta Iharin kautta Pakkalaan, josta se jatkui Kuhmalahdelle. Pakkala toimi 1970-luvun alkuun Sahalahden liikekeskuksena. Kylän kantatilat ovat isojaon ja sen järjestelyn jälkeisillä paikoilla. Joitakin uusia taloja on rakennettu Kontulan lähelle, sekä metsäisille saarekkeille. Kylän keskusta on säilynyt hyvin luvun asussa ja siellä on edelleen toimiva kyläkauppa. Kyläkeskuksen tuntumassa on vanha mäkitupa-alue, jossa osa taloista on autiona ja huonokuntoisena, joitakin on korjattu ja laajennettu. Alueen luonne katajaisen kumpareen rinteillä, pienine mökkeineen, on kuitenkin edelleen selkeä. Maatalouden muutokset ovat Pakkalan kylässä selkeimmin esillä. Nykyisin kylän tilojen ominaispiirteenä voidaan pitää kanaloiden kuulumista pihapiirien rakennuskantaan ja maisemaan. Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa on osoitettu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi Pakkalanjärven kulttuurimaisema. 19

PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA

PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA KANGASALAN KUNTA PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA LUONNOS 28.3.2014 Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen Sisällys 1 LÄHTÖTIEDOT JA TAVOITTEET... 3 2 MITOITUS... 3 2.1 Emätilatarkastelu... 3 2.2 Edullisuusvyöhykkeet...

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS

OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS 12.11.2012 12.11.2012 2 (36) SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 5 1.1 KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 12.12.2013

KAAVASELOSTUS 12.12.2013 OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS 12.12.2013 KAAVASELOSTUS KOSKEE 12.12.2013 PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA 12.12.2013 2 (48) 12.12.2013 3 (48)

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011 NAANTALIN KAUPUNKI Röölän taajamaosayleiskaava Työ: 22118 Turku, 12.8.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja

Lisätiedot

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUPAJOEN KUNTA KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Selostus, ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22696 Selostus ehdotusvaihe I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

KUUSLAHTI, SIILINJÄRVI. Rakennuspaikkaselvitys

KUUSLAHTI, SIILINJÄRVI. Rakennuspaikkaselvitys KUUSLAHTI, SIILINJÄRVI Rakennuspaikkaselvitys 22.10.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 VISIO ELINVOIMAISESTA MAASEUTUKYLÄSTÄ... 5 2.1 Postikysely... 5 2.2 Kyläillat... 5 2.3 Kuuslahden visio...

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Rakenneyleiskaava. Selostus. Työ: E23569

NOUSIAISTEN KUNTA. Rakenneyleiskaava. Selostus. Työ: E23569 NOUSIAISTEN KUNTA Rakenneyleiskaava Selostus Työ: E23569 Turku, 14.6.2010, tark. 8.2.2011, 28.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIKIN ALUEELLE Mustasaaren kunnassa, joka koskee 7.11.2011 päivättyä osayleiskaavakarttaa mittakaavassa 1:7 500. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT

KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus (luonnosvaihe) Päivämäärä KAAVALUONNOS 1.10.2014 Hyväksyminen - KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT Laatija

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 3.12.2012 247 Ympa 20.11.2012 94 Kh 24.10.2011 213 liite 4 Ympa 11.10.2011 8 Ympa om Ympa 23.8.2011 65 Ympa

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. 67090246.BBS2.SLU Kvalt... 4.9.2013. ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman osayleiskaavojen tarkistus ja laajennus

KAAVASELOSTUS. 67090246.BBS2.SLU Kvalt... 4.9.2013. ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman osayleiskaavojen tarkistus ja laajennus KAAVASELOSTUS 67090246.BBS2.SLU Kvalt... 4.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman osayleiskaavojen tarkistus ja laajennus Kaavaehdotus 4.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 ESIPUHE Ähtärin kaupunginhallitus on tehnyt

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavaselostus, luonnos 24.3.2014 Kaava KAAVASELOSTUS Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 24.3.2014 KAINUUN LIITTO Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

JOKIHAARAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOKIHAARAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy UURAISTEN KUNTA JOKIHAARAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Oikeusvaikutteinen SELOSTUS 685-P12048 Ehdotus 9.3.2012 Osayleiskaava 15.11.2012 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P12048

Lisätiedot

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KAAVASELOSTUS Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus Lentokuva Vallas Oy KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KESKI-LAUKAAN ETELÄOSAN YLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavaselostus 1.12.2014 A:4 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 2030 KAINUUN LIITTO 2014 A:4 Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541

Lisätiedot

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TYRNÄVÄN KUNTA Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava Kaavaselostus Vireilletulo 21.11.2011 Luonnos nähtävillä 10.12.2012 8.1.2013 Ehdotus nähtävillä 5.9 4.10.2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntien yhteinen Ahvenkosken osayleiskaava

Kuntien yhteinen Ahvenkosken osayleiskaava PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Kuntien yhteinen Ahvenkosken osayleiskaava kaavaselostus 0580-C4024 / C8652 20.6.2007 Kaavan laatija: Suunnittelukeskus Oy, Terrapro Oy Luonnos nähtävillä: 10.10. 9.11.2005

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (hyväksytty 13.11.2008, voimaantulo 1.3.2009)

VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (hyväksytty 13.11.2008, voimaantulo 1.3.2009) LIITE 19. VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (hyväksytty 13.11.2008, voimaantulo 1.3.2009) Arvio valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta Perttulan

Lisätiedot