Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn toimintaohjelma Hyvinkää Kysy Keskustele Kannusta Kirjaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn toimintaohjelma Hyvinkää 2007. Kysy Keskustele Kannusta Kirjaa"

Transkriptio

1 H Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn toimintaohjelma Hyvinkää 2007 Kysy Keskustele Kannusta Kirjaa

2 Sisällysluettelo 2 Alkusanat 4 Johdanto 5 1. Väkivalta perhe- ja lähisuhteissa Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmiönä Väkivallan uhri asiakkaana Lapsi asiakkaana Nainen asiakkaana Ikääntynyt asiakkaana Väkivallan tekijä asiakkaana Työyhteisö Viranomaisten toimintaa ohjaavat keskeiset lait ja säännökset Salassapito, turvallisuus ja rikos Dokumentointi Lastensuojeluilmoitus Lastensuojelulaki 16 Hyvinkään yhteistyöverkosto Moniammatillinen työskentely Hyvinkäällä Puuttuminen ja alkukartoitus Sosiaalihuolto Lastensuojelu Aikuissosiaalityö Kriisikeskus Mobile Poliisi Neuvolat Perheneuvola Lasten- ja äitiysneuvola Koulu ja oppilashuolto Päivähoito Vanhustenhuolto Nuorisopalvelut Terveydenhuolto Yhteispäivystys A-klinikka Mielenterveys Seurakunta Diakoniatyö Perheasiainneuvottelukeskus Turvakoti Nikinharju, Katlin Väkivallan ehkäisytyön organisointi ja toteuttaminen Ennaltaehkäisevä työ Joustavan palveluketjun kehittämisen haasteita Vertaistukiryhmä Suojattu Lapsuus projekti Safe Community; 24 turvallista tuntia Hyvinkäällä Kouluttaminen ja resursointi Työryhmän esitys Toimintamalli käyttöön 50 2

3 LÄHTEET 51 MISTÄ MUUALTA APUA 52 LIITTEET Liite 1. Väkivallan puheeksi ottaminen uhrin kanssa 54 Liite 2. Lapsen haastattelulomake 57 Liite 3. Huolen tasot 59 Liite 4. Väkivallan puheeksi ottaminen väkivallan käyttäjän kanssa 60 Liite 5. Lastensuojeluilmoitus 63 Liite 6. Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta 64 3

4 YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus 1 artikla Kaikki ihmisolennot syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä. 2 artikla Jokainen voi vedota kaikkiin tässä julistuksessa julistettuihin oikeuksiin ja vapauksiin, katsomatta mihinkään erotukseen, erityisesti mitä tulee rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai uuhun mielipiteeseen, ansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntymään tai muuhun olosuhteeseen. 3 artikla Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. 5 artikla Ketään älköön kidutettako älköönkä rangaistako tai kohdeltako julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti. 4

5 Johdanto Elämme väkivaltaisessa maailmassa. Terrorismin, vainon ja sotien todellisuudessa tietoisuuteemme tunkeutuu joka päivä tietoa myös väkivallan kaikkein arkisimmasta muodosta lähisuhdeväkivallasta. Lähisuhdeväkivalta tai epäily siitä, näkyy nuoren perheen terveyskeskuskäynnillä (vanhempien huolena vauvan tai leikki-ikäisen kivuliaisuus ja mustelmat ja välttelevät selitykset niiden alkuperästä), pienen koululaisen varautuneilla kasvoilla, perheen äidin epävarmassa katseessa, väsyneen murrosikäisen koulusta poissaolona, nuoren tai aikuisen miehen ylivireytenä ja valmiutena joko hyökätä tai puolustautua näkymättömältä viholliselta. Lähisuhdeväkivalta on rikos, jonka uhreja ovat sekä kokija, näkijä että tekijä. Se on rikos, jonka traumatisoivia seurauksia aletaan kantaa jo vauvan kehdosta usein aina vanhuuteen asti. Se on sekä hyökkäystä että pelkoa, turvattomuutta ja ahdistusta, uuvuttavaa ja turhauttavaa taistelua tavoitteenaan hallita omia tunteita toista ihmistä kaltoin kohtelemalla. Lähisuhdeväkivalta voi tulla vastaan kaikissa kunnan peruspalveluiden työyksiköissä. Sosiaali- ja terveysministeriö on suositellut kaikkiin kuntiin perustettavaksi työryhmän luomaan selkeitä toimintamalleja ja tukemaan ammattihenkilöiden osaamista lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja puuttumiseen. Hyvinkäällä työryhmä nimettiin ja toiminta alkoi Työryhmään valittiin jäseniä laajasti sosiaali- ja terveystoimen alueelta, poliisista, opetustoimesta ja seurakunnasta. Työryhmän tavoitteeksi tuli sekä kartoittaa olemassa olevat käytännöt ja niissä ilmenevät puutteet että tehdä ehdotuksia toimivampien työkäytäntöjen luomiseksi ja peruspalveluiden kaikkien työntekijöiden tietoisuuden ja ammatillisen taidon ja rohkeuden lisäämiseksi. Työryhmän työ on osa Hyvinkään kaupungin 24 turvallista tuntia hanketta. Lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja hoitamisen haaste on avautunut työryhmän keskusteluissa syvällisesti. Ydinkohtina on nähty sekä riittävät ja oikein suunnatut palvelut että työntekijöiden henkilökohtainen rohkeus kysyä, puuttua ja toimia vaikean ja tunteita herättävän pulman selvittämiseksi. Työryhmälle ei ole jäänyt epäselväksi, että jokainen kohtaaminen, joka herättää epäilyn väkivallasta, on juuri se oikea kohta kysyä, puuttua ja tarjota apua. Tämä velvoite koskee niin virkamiestä kuin ketä tahansa kansalaista, joka tulee väkivallasta tietoiseksi. Lähisuhdeväkivalta sisältää paljon pelkoa, jonka voittamiseen tarvitaan paljon rohkeutta. Rohkeuteen jokainen yksilö tarvitsee tukea ja viranomaisverkoston yhteistyön tulisikin olla niin luotettavaa, että yksittäisen työntekijän valinnat eivät ole hänen omasta turvallisuuden tunteestaan kiinni. Pelko synnyttää pelkoa. Velvollisuutemme on hyvällä yhteistyöllä laimentaa kaikkien osapuolten pelkoja ja vahvistaa uskoa siihen, että asioihin rohkeasti puuttumalla päästään eteenpäin. Luovuttaessaan työn kaupunginjohtajalle työryhmä toteaa saaneensa tehdä antoisaa ja tuloksellista yhteistyötä sekä työryhmänä että meitä työssämme avustaneiden eri alojen ammattilaisten kanssa. Työskentelyn kuluessa olemme vakuuttuneet toimivan verkostotyön tarpeesta ja toisaalta sen mahdollisuuksista. Ennaltaehkäisevä moniammatillinen työ ollakseen tuloksellista edellyttää jatkossakin rehellistä ongelmien tunnistamista. Erityiskiitokset lähetämme Ouluun. Olemme saaneet luvan käyttää heidän laatimiaan liitteitä. 5

6 Hyvinkäällä Marjaliisa Aranko sosiaalihuolto, puheenjohtaja Jyrki Aho poliisi Eija Hildén Nikinharjun lastenkoti Mirja-Liisa Kinnunen perheneuvola Eeva Lehtineva Suojattu Lapsuus Tuija Mattila seurakunta Jorma Musto syyttäjä Rydberg Minna opetustoimi Leena Kallio päivähoito, sihteeri Marjo Ahola kriisikeskus Aulikki Iija Laurea Anni Kouhia nuorisopalvelut Jouni Lindroos Katlin Markku Mauno terveydenhuolto Irmeli Parkkonen HUS Helena Siilin vanhusten- ja vammaistenhuolto Raili Yli-Saunamäki perheasiainneuvottelukeskus Laurean opiskelijat Terhi Kilpeläinen ja Tiia Kivistö ovat osallistuneet työryhmän työskentelyyn ja tehneet opinnäytetyön, jota olemme voineet käyttää toimintaohjelman laadinnassa. Siitä kiitos heille. Kiitos Eila Harlelle (Laurea) ja vs.viestintäpäällikkö Anna Simolinille painoteknisestä ja viimeistelyavusta. 6

7 1. Tilanne nyt - väkivalta perhe- ja lähisuhteissa Perhe- lähisuhdeväkivalta sosiaalisena ongelmana on tunnustettu Euroopassa myöhään. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa on esiintynyt kautta aikojen, mutta sitä on kuitenkin pidetty hyvin pitkälle parisuhteen ja perheen sisäisenä asiana. Vasta luvulla alkoi yhteiskunnallinen keskustelu, tutkimus ja tukipalvelujen kehittäminen, jolloin huomio ensin kohdistui lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan. Aikaisemmin raja lasten kasvatuksen ja pahoinpitelyn välillä oli jopa lastensuojelutyön piirissä häilyvä käsite. Seuraavaksi kiinnittyi huomio naisiin väkivallan uhreina, huomattiin, että naiselle vaarallisin paikka voi olla oma koti. Suomessa alkoi luvun puolivälissä puhututtaa ikäihmisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta. Tietoa miehistä väkivallan kohteina, naisista väkivallan tekijöinä sekä sisarusten keskinäisestä väkivallasta on yhä niukasti tutkittu. (Ruohonen 2006, 9-10.) Käytännön kokemusten pohjalta alkoi väkivaltaisten miesten auttaminen pääkaupunkiseudulla. Ensi- ja turvakotien liitto käynnisti vuonna 1994 neljällä paikkakunnalla Jussityön-projektin. YK:n aktiivinen toiminta motivoi 1990-luvulla Suomen valtiota ryhtymään toimenpiteisiin. Silloin saatiin merkittäviä uudistuksia perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa säätelevään lainsäädäntöön. Esimerkiksi avioliitossa tapahtuva raiskaus kriminalisoitiin. 1.1 Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmiönä Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa esiintyy monissa muodoissa. Väkivaltaisen käyttäytymisen tarkoituksena on hallita, kontrolloida ja tuoda esiin auktoriteettia ja valtaa. Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, johon liitetään ydinperheen lisäksi myös lähisukulaiset sekä perheen elämään läheisesti liittyvät ihmiset, kuten naapurit ja työyhteisöt. Fyysinen väkivalta voi olla esim. kuristamista, potkimista ja lyömistä. Fyysiseen väkivaltaa voi kuulua yksittäiseen henkilöön kohdistuvia pakkokeinoja sekä vapauden riistoa ja sitä voi olla myös kovakourainen käsittely, ylilääkitseminen tai lääkkeettä jättäminen jne. Henkinen ja emotionaalinen väkivalta esiintyy toimintana, joka vähentää henkilön itsekunnioitusta ja omanarvon tunnetta mm. uhkailemalla, pelottelemalla, kiusaamisella, nöyryyttämisellä sekä epätarkoituksenmukaisella kontrolloimisella ja äärimmäisellä mustasukkaisuudella. Seksuaalinen väkivalta käsittää kaikki henkilöön kohdistuvat seksuaaliset toiminnot, joihin hän ei ole suostunut tai joita hän ei ymmärrä. Se voi olla myös tahdonvastaista seksuaalista koskettelua, häirintää, kipua ja nöyryytystä tuottavaa toimintaa. Taloudellisella väkivallalla kontrolloidaan tai estetään henkilöä saamasta varojaan tai rahojaan käytettyä. Se voi olla myös taloudellista petkuttamista, rahattomana pitämistä, varojen ja omaisuuden väärinkäyttämistä tai jopa rahojen varastamista. Hengellinen väkivalta on henkistä ja joskus jopa ruumiillista väkivaltaa ihmistä kohtaan tämän Jumala-suhteessa. Sitä harjoittava ihminen pakottaa toisen ihmisen omaan tahtoonsa Jumalan nimissä. Hengellinen väkivalta koskee myös sielunhoitoa, jolloin hädässä oleva henkilö saattaa olla puolustuskyvytön ja erityisen herkkä kaikelle sille mitä sielunhoitaja sanoo. Hoidon laiminlyönti on sekä fyysistä että emotionaalista ja sitä ilmenee esimerkiksi pukeutumisen ja henkilökohtaisen hygienian laiminlyöntinä sekä ruuan ja juoman puutteena. Ikääntyvien kohdalla tätä voi esiintyä myös sosiaalisista kontakteista eristämisenä ja tarvittavien apuvälineiden puutteena. Väkivallan uhreja eivät kuitenkaan ole ainoastaan ne, jotka joutuvat kohteeksi, vaan myös heidän läheisensä. Lapsille väkivallan näkeminen, kuuleminen tai kokeminen on traumaattista, koska se vaikuttaa lapsen perusturvallisuuden tunteeseen. Väkivaltaongelma näyttäytyy erilailla sen eri osapuolille. Nyqvistin (2001) mukaan naiset kokevat kohtaamansa parisuhdeväkivallan henkisenä väkivaltana, vaikka fyysistäkin väkivaltaa olisi esiintynyt. Miehet sen sijaan puhuvat väkivaltaan johtaneista syistä tavalla, joka oikeutti väkivallan 7

8 käytön ja korostivat fyysistä väkivaltaa. Lapset saattavat kuvata perhesuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa esimerkiksi väkivaltaisilla leikeillä, kun taas nuoret saattavat vaieta asiasta tai karata kotoa Väkivallan uhri asiakkaana Perheväkivalta on asia, jota hävetään ja siitä tunnetaan syyllisyyttä. Uhri toivoo usein, että kukaan ei saisi tietää asiasta. Väkivalta luo tunteen epäonnistumisesta ja saa henkilön piiloutumaan toisten katseilta. Väkivallan tekijä onnistuu usein eristämään uhrin sosiaalisista kontakteista. Läheiset kokevat perheessä vallitsevan ilmapiirin ja ulkopuolisten vierailuja aletaan karttaa. Se kaventaa elämäntilaa myös tekijältä, koska uhrin elinpiiriin kuuluvat läheiset ihmissuhteet usein katoavat. Suomessa meiltä puuttuu väkivallan uhrin tai tekijän kohtaamiseen tarvittava auttamiskulttuuri. Auttajan tietomäärä ei ole riittävä ja hän voi jopa lisätä toiminnallaan uhrin vaaraa joutua uudelleen kohtaamaan väkivaltaa. Tietämättömyys voi vaikeuttaa entisestään uhrin irrottautumista väkivaltaisesta suhteesta. Asiakkaat toivovat enemmän konkreettisia neuvoja siitä, kuinka toimia. Järjestelmien, lainsäädännön ja asiakkaan oikeuksien parempi tuntemus olisi väkivallan uhrin kannalta tärkeää. Ammattilaisen on hyvä muistaa seuraavat työskentelyohjeet: Tue tuomitsematta, ymmärrä ja osoita huolenpitoa uhrille Anna myönteistä palautetta ja kiitosta, että uhri on uskaltanut ottaa väkivallan puheeksi Vältä kauhistelemista tai kommenttia miksi et jätä häntä? Älä syyllistä, moiti tai moralisoi Kerro, että riiteleminen ja erimielisyys parisuhteessa on normaalia, mutta väkivallan käyttäminen ei Älä aliarvioi väkivaltaa kehottamalla uhria antamaan anteeksi ja unohtamaan Älä varmista uhrin kertomaa kysymällä väkivallan tekijältä Pyri vähentämään ja poistamaan uhrin syyllisyyttä väkivallasta ja jos väkivallan tekijä käyttäytyy näin humalassa, niin kerro hänellä olevan ongelma myös alkoholin kanssa Uhrin on hyvä tietää, että väkivaltainen käyttäytyminen usein uusiutuu ja pahenee, eikä lopu itsestään Painota väkivallantekijän omaa vastuuta käyttäytymisestään ja sitä, että vain hän itse voi vaikuttaa siihen Kerro uhrille, että hänen elämänsä on tärkeää ja, että hänen on oikeus elää ilman jatkuvaa pelkoa ja huolta Kerro lyhyesti faktatietoa perheväkivallasta (yleisyydestä, uhrien kokemuksista ja parhaista auttamismenetelmistä jne.) Pyri järjestämään uhrin jatkohoito niin pitkälle kuin mahdollista yhdessä hänen kanssaan ja kannusta uhria hakeutumaan lääkärin vastaanotolle Etsi moniammatillisen työryhmän avulla väkivaltatapahtuman jokaiselle osapuolelle oma yksilöllinen apu Jos asiakkaana on ikääntynyt henkilö, kartoita hänen elämäntilannettaan laajemmin, sillä olosuhteisiin ja ympäristöön kohdistuvilla toimenpiteillä voidaan mahdollisesti vaikuttaa väkivallan loppumiseen Muista, että uhri on tärkein ja tarvitsee akuutisti apua ja turvaa 8

9 TAULUKKO 1. Uhrin voimavarojen tukeminen ja lisääminen AMMATILLINEN TUKEMINEN KUNNIOITA UHRIN ITSEMÄÄRÄÄMIS- OIKEUTTA KUNNIOITA SUHTEEN LUOTTAMUKSELLISUUTTA kaikki keskustelut on käytävä kahden kesken, ei muiden perheenjäsenten läsnäollessa AUTA UHRIA näin varmistat hänen turvallisuutensa LÖYTÄMÄÄN TARKOITUKSEN- USKO JA TEE UHRIN MUKAISIA PALVELUJA TUNTEET JA KOKEMUK- SET PERUSTELLUIKSI ota selvää kuntasi palveluista onko kunnassasi päivystävä puhelin ja turvakoti? AUTA UHRIA SUUNNITTELEMAAN OMAA TURVALLISUUTTAAN miten hän on huolehtinut turvallisuudestaan aikaisemmin, toimiko se? onko hänellä turvallinen paikka, jonne hän voi paeta tarvittaessa? kuuntele ja usko häntä, vastaanota hänen tunteensa ja anna hänen tuntea, ettei hän ole yksin monilla uhreilla on samanlaisia kokemuksia TUO ESIIN EPÄOIKEUDEN- MUKAISUUS uhriin kohdistunut väkivalta ei ole hänen syynsä kukaan ei ansaitse tulla kohdelluksi väkivaltaisesti kunnioita uhrin oikeutta tehdä päätöksensä oman elämän suhteen, kun hän on siihen valmis hän on oman elämänsä asiantuntija Perttu 1999, alkuperäinen lähde: Domestic Violence Project, Wisconsin U.S.A Lapsi asiakkaana Joutuessaan fyysisen väkivallan kohteeksi, lapsi voi vammautua pysyvästi tai jopa menehtyä. Hän on myös kerran väkivaltaa kohdanneena suuressa vaarassa joutua toistuvan väkivallan kohteeksi. Tilastot kertovat, että eniten fyysistä väkivaltaa joutuvat kohtaamaan alle kaksivuotiaat lapset. Väkivallan kohteeksi joutumisen riskitekijöitä lapsilla ovat keskosuus, koliikki sekä vammaisuus. Siksi on syytä herättää tämän ikäisten lasten kohdalla väkivaltaepäily erityisen herkästi Epäily usein syntyy siitä, että lasten vammat eivät sovi kerrottuun tapahtumaan. Hoitoon tulossakin on yleensä viiveitä. Yleisemmin vammoja esiintyy epätyypillisissä paikoissa. Lapset joutuvat helpommin fyysisen väkivallan kohteeksi perheissä, joissa on elämänhallintaan liittyviä ongelmia. 9

10 Lastensuojelun Keskusliiton tutkimuksen mukaan 29 % suomalaisista hyväksyy edelleenkin lapsiin kohdistuvan väkivallan nimittäen sitä kuritukseksi. On syytä toimia nopeasti - lasten ruhjeet, haavat ja mustelmat paranevat usein varsin nopeasti. Epäilystä ilmoitetaan heti lastensuojeluviranomaisille. Jos vammat todetaan päivystyksessä, lapsi yleensä otetaan sisälle sairaalaan jatkotutkimuksia varten, jotta voidaan pois sulkea mahdollisten sairauksien olemassaolo. Lievien pahoinpitelyepäilyjen kohdalla tutkimukset voidaan suorittaa polikliinisesti kokeneen lääkärin vastuulla. Sosiaaliviranomaisia voidaan pyytää tekemään kiireellinen rikosilmoitus lastensuojeluilmoituksen yhteydessä. Lapsen huoltajille ilmoitetaan tehdystä lastensuojeluilmoituksesta ja sen sisällöstä. Väkivallan seuraukset lapselle ovat yksilöllisiä. Niihin vaikuttavat esimerkiksi lapsen ikä ja sukupuoli, väkivallan laatu ja määrä sekä kasvuympäristön suojaavat tekijät. Traumaattiset kokemukset vaikuttavat lapseen suoraan ja aiheuttavat erilaisia oireita, kuten esimerkiksi eristäytyneisyyttä, pelkoja, ahdistusta, ylivilkkautta ja aktiivisuutta, nukahtamis- ja univaikeuksia sekä tunteiden piiloutumista. Kouluikäisellä lapsella ilmenee usein aggressiivisuutta, käytöshäiriöitä ja väkivaltamyönteistä asennetta. Lapsilla on omat keinot yrittää selviytyä vaikeista tilanteista ja kokemuksista. Jos lapsen suojautumiskeinoista tulee pysyviä toiminta- ja reagointimalleja - esimerkiksi tilanteiden, ajatusten ja tunteiden poissulkemista sekä väkivallan käyttäjän tai uhrin uskottuna toimiminen - lapselle kehittyy aikuisuuteen asti vaikuttavia pulmia. Mitä pienempi lapsi on, sitä vähemmän hän pystyy käsittelemään tapahtunutta. Vauvan tapa voi olla nukahtaminen. Lasta on usein uhkailtu seurauksista, jos hän kertoo tapahtuneesta. Älä pakota lasta puhumaan! Jos lapsi kuitenkin kertoo väkivaltaisesta tapahtumasta, kehu hänen rohkeuttaan ja kannusta kertomaan lisää. Lapselta voi kysyä, mitä on tapahtunut ja miltä hänestä on tuntunut Lapselle on hyvä kertoa, että väkivalta on väärin ja paha asia, mutta älä syyllistä lapsen vanhempia hänen silmissään. Lapselle täytyy kertoa, kenellä on vastuu väkivaltatilanteissa, sekä se, että mitkään hänen tekonsa tai puheensa eivät ole väkivaltaa aiheuttaneet. Lapselle pitää puhua aina totta, eikä hänelle saa luvata vaitioloa väkivallan olemassaolosta. Auttajan turvallisuus ja rauhallisuus kertovat lapselle siitä, että hän pystyy kantamaan osan lapsen taakasta Nainen asiakkaana Naisiin kohdistuva väkivalta on ongelma ympäri maailman ja sitä esiintyy kaikissa kulttuureissa ja yhteiskuntaluokissa. Sitä on ollut olemassa vuosisatojen ajan ja siitä on vaiettu tehokkaasti. Siitä mitä kotiovien takana tapahtuu, naiset eivät ole saaneet kertoa ulkopuolisille ihmisille. Vasta tänä päivänä on vähitellen alettu näkemään ja tunnistamaan naisiin kohdistuva väkivalta miesten maailman yhtenä vaikeimmista ongelmista. Naisten ja miesten tasa- arvoa on pidetty Suomessa hyvänä. Vuosittain yli satatuhatta naista kokee elämässään nöyryytystä ja pelkoa, josta he yrittävät selviytyä. Se, miksi nainen ei lähde väkivaltaisesta suhteesta on usein kysyttyä ja turhauttaa niitä, jotka yrittävät auttaa naista. Naiset haluavat usein viimeiseen saakka pitää kiinni parisuhteestaan ja he ovat tottuneet toimimaan todellisuudessa, jossa kiintymys, rakkaus ja väkivalta ovat kietoutuneet toisiinsa. Uhriutuneena naisen selitys tähän on, että he pyrkivät ymmärtämään miehen käytöstä, mm. huonoilla lapsuuden kokemuksilla tai stressillä. Luja usko parempaan huomiseen saattaa olla myös motiivi olla väkivaltaisessa parisuhteessa. Erilaisissa kulttuureissa on usein tiettyjä normeja ja odotuksia, joita naisen edellytetään noudattavan. Normien ja odotusten uhmaaminen voi johtaa väkivaltaan, jota pidetään oikeutettuna. 10

11 Sukupolvilla voi olla myös erilaisia käyttäytymiskoodeja nuorilla naisilla on matalampi kynnys puhua väkivallasta ja erota väkivaltaisesta suhteesta. He eivät alistu miehen kontrolliin helposti, mutta tuntevat jopa muita useammin syyllisyyttä. Maahanmuuttajanaisten kohdalla avun hakeminen parisuhdeväkivaltaan on vielä harvinaisempaa. Monet turvakotiin tulevat maahanmuuttajanaiset eivät ole edes tietoisia perusoikeuksistaan ja suomalaisesta lainsäädännöstä. He myös pelkäävät usein irrottautua väkivaltaisesta suhteesta, koska epäilevät, että eivät pärjää yksin eron jälkeen. Heillä on myös ylimääräisenä rasitteena huoli maasta karkottamisesta ja lasten huoltajuuden menettämisestä. Huono suomenkielen taito, heikot sosiaaliset verkostot ja vähäiset tiedot suomalaisesta palvelujärjestöstä on yleistä maahanmuuttajanaisilla. Mihinkään kulttuuriin tai uskontoon ei kuulu väkivalta, joten sitä selitystä työntekijän ei tule koskaan hyväksyä. Maahanmuuttaja -asiakkaat tarvitsevat siis muutakin erityistukea ja työntekijöiden tulee mahdollistaa naisen kuuleminen ilman puolisoaan Ikääntynyt asiakkaana Ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta on monimutkainen työalue, jossa työntekijät joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä ikääntyneen edun ja oikeuksien kannalta. Usein työntekijät ovat esimerkiksi seuraavanlaisen käytännön tilanteen edessä: voiko puuttua aikuisen pojan toimintaan hänen käyttäessään taloudellisesti hyväkseen omaistaan. Puuttuminen saattaa johtaa ikääntyneen ainoan sukulaisen/ läheisen menettämiseen Ikääntyneellä on oikeus kieltäytyä puuttumisesta tilanteeseen, paitsi jos kyseessä on rikoslain määrittelemien rikosten kohteeksi joutuminen, esimerkiksi pahoinpitely, raiskaus tai ryöstö. Myös siinä tapauksessa, jos on syytä uskoa, ettei ikääntynyt henkilö kykene vastaamaan itsestään, kykene päättämään omista asioistaan tai on vaaraksi muille, on mahdollisuus puuttua tilanteeseen. Ikääntyneenkin potilaan kohdalla on tärkeää suorittaa huolellinen lääkärin tutkimus ja tarkka dokumentointi hänen oikeusturvansa kannalta, vaikka hän ei tapahtumasta rikosilmoitusta tekisikään. Ikääntynyt asiakas kokee usein tutkimustilanteen nöyryyttävänä ja häpeällisenä, jonka takia hän saattaa pyrkiä tilanteesta mahdollisimman nopeasti pois. Shokki ilmenee monilla eritavoilla. Asiakas voi olla välinpitämätön, rauhallinen, asiallinen tai ahdistunut ja kauhuissaan. Sekavuus voi olla ikääntyneelle ihmiselle oire väkivaltaisesta tapahtumasta, jolloin tutkimus tulee tehdä varovasti ja huolella. Ikääntyneiden henkilöiden antaman palautteen perusteella keskustelu väkivallasta ei ole ollut vaikeaa. He ovat usein tuttuja monien sellaisten asioiden kanssa, joista ammattihenkilöstön on vaikea keskustella. Muistettava on myös, että kompetentti ikääntynyt voi kieltäytyä avusta ja sitä päätöstä täytyy kunnioittaa. Hänelle kannattaa kuitenkin järjestää seurantaa ja muita palveluita, jolloin häntä ei hylätä yksin tilanteeseen. 1.3 Väkivallan tekijä asiakkaana Väkivalta tuottaa hallinnan tunteen ja tyydytyksen sitä käyttävälle. Seuraukset kääntyvät ajan myötä kääntyvät kuitenkin väkivallan käyttäjää vastaan ja tyydytyksen tunnekin on hetkellinen. Väkivalta on tekijän henkilökohtainen ongelma ja vain itse hän on siitä vastuussa. Väkivallan käyttäjä voi toipua aiheuttamistaan seurauksista lopettamalla väkivallan ja auttamalla pelon ilmapiirin vaihtumista turvalliseksi. Väkivallan tekijä voi olla vaarallinen myös itselleen, sillä ilmituloon liittyvään tunnemyrskyyn liittyy kasvanut itsemurhariski. Väkivaltainen henkilö on usein ongelmallista saada hakemaan apua, vaikka nopea apu voisi helpottaa tilannetta oleellisesti. Aina ei löydetä keinoja tekijän motivoimiseksi hoitoon. Väkivallan tekijä asiakkaana herättää ristiriitaisia tunteita. Tapahtumat saattavat herättää meissä inhoa, vihaa ja jopa pelkoakin ja asenteistamme riippuu valmistaudummeko kohtaamaan hirviön vai apua tarvitsevan henkilön. Työntekijän velvollisuus on tarjota sekä tukea tekijälle että kertoa väkivallasta jollekin viranomaistaholle. Tästä syntyy helposti ristiriitatilanteita, jolloin vastakkain asettuu luottamuksellinen asiakassuhde ja tekijälle tarkoitettu henkilökohtainen apu sekä viranomaisvelvoitteet. Väkivaltaisen henkilön kohtaamisessa nousee esille aina huoli omasta turvallisuudesta ja siitä on huolehdittava tarvittavin toimenpitein. 11

12 1.4. Työyhteisö Työ on suuri osa elämää, sillä vietämme työpäivänä paljon enemmän aikaa työtovereitten kuin perheen tai ystävien seurassa. Hyvään ja tasapainoiseen elämään kuuluu myös mahdollisuus työskennellä turvallisessa, terveellisessä työympäristössä sekä häiriöttömässä ilmapiirissä. Nykyään työyhteisöt joutuvat kuitenkin joustamaan ja sopeutumaan monenlaisiin muutoksiin, mikä saattaa kiristää ilmapiiriä ja johtaa jopa henkiseen väkivaltaan. Henkinen väkivalta työpaikoilla on laajempi ongelma kuin yleensä uskotaan. Työterveyslaitoksen tutkimukset ovat osoittaneet, että noin joka kymmenes julkishallinnossa työskentelevä kokee ainakin jossain määrin henkistä väkivaltaa työpaikallaan. Henkinen väkivalta, häirintä ja epäasiallinen kohtelu voidaan määritellä pitkään jatkuvaksi ja toistuvaksi vakavaksi kiusaamiseksi, sortamiseksi, syrjinnäksi tai epäoikeudenmukaiseksi kohteluksi, jota vastaan kiusattu kokee olevansa puolustuskyvytön. Kiusaamistilanteissa myös ne, jotka valitsevat seurailijan tai sivustakatsojan roolin, omalla tavallaan hyväksyvät väkivallan. Henkistä väkivaltaa ei kuitenkaan ole esimerkiksi se, että työhön tai työyhteisöön liittyvistä asioista, päätöksistä ja tulkinnoista syntyy ristiriitaa, ja asianomaiset tästä syystä tuntevat epävarmuutta ja ahdistusta. Esimiehen tehtäviin kuuluu työyhteisön toimintakyvyn turvaaminen ja hänen on suhtauduttava vakavasti hänelle ilmoitettuihin tai hänen tietoonsa tulleisiin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen väkivallan muotoihin. Jos asia koskee esimiestä tai esimies ei puutu tilanteeseen, asia on vietävä hänen esimiehensä käsiteltäväksi. Työntekijän osaamiseen kuuluvat hyvät alaistaidot. Jokaisen tulee pohtia omaa käyttäytymistään ja suhtautumistaan asioihin; mitä tahansa ei tarvitse sietää, mutta liian herkkänahkainenkaan ei kannata olla. Kiusaajan tulee pysähtyä selvittämään itselleen omat lähtökohtansa, varsinkin jos kiusaaminen koetaan työyhteisössä harkittuna ja tietoisena. Ennaltaehkäisy on suositeltavin tapa poistaa väkivallan ilmeneminen työpaikoilla. Työyhteisön toimintakyky rakentuu selkeästä perustehtävästä, yhteisesti sovituista pelisäännöistä ja toimintatavoista sekä avoimesta arviointikeskustelusta. Ennaltaehkäisyyn ja väkivallan poistoon Hyvinkään kaupungin työntekijöille löytyy ohjeet esimerkiksi kaupungin sisäisiltä verkkosivuilta OSSISTA Toimintaohje henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi sekä haitallisen kuormittumisen ehkäisemiseksi Hyvinkään kaupungin työpaikoilla henkilöstöpalvelut / työsuojelu. Tarkista, että myös omassa työyhteisössäsi on asianmukaiset ohjeistukset. 2. Viranomaisten toimintaa ohjaavat keskeiset lait ja säännökset 2.1 Salassapito, turvallisuus ja rikos Perustuslaissa on säännös yksityiselämän suojasta. Kaikessa viranomaistoiminnassa yksityiselämän suoja ja siihen liittyvät salassapitovelvoitteet ovat keskeinen edellytys hyvälle ja ammattieettisesti kestävälle toiminnalle. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (1999/621) yleislakina pitää sisällään säädöksen mm. vaitiolo-oikeudesta, asiakirjojen salassapidosta ja muista tietojen saantia koskevista yleisten ja yksityisten etujen suojelemiseksi välttämättömistä rajoituksista, samoin kuin viranomaisten velvollisuuksista ko. lain tarkoituksen suojelemiseksi. Julkisuuslaissa salassa pidettäviä asiakirjatyyppejä on useita. Useimmissa niissä salassapito on perusteltu konkreettisilla haitallisilla seurauksilla suojattaville eduille, joita tiedon antamisesta voi aiheutua. Salassapitovelvollisuuden väistyminen Tietojen luovuttaminen edellyttää pääsääntöisesti joko asianomaisen henkilön suostumusta tai laissa säädettyä oikeutta tietojen saantiin. Näitä säädöksiä on useissa eri laissa, esimerkiksi poliisilla ja sosiaaliviranomaisella on laaja oikeus saada salassa pidettävää tietoa. Vaikka useilla 12

13 viranomaisilla on lakiin perustuva korostettu salassapitovelvollisuus, niin kysymyksessä ei ole salassapito-oikeus. Lainsäädäntö mahdollistaa sekä myös velvoittaa viranomaisen tietyssä tilanteessa luovuttamaan ja saamaan salassa pidettäviä tietoja toiselta viranomaiselta. Erityisesti tämä koskee lapsen asemaa koskevia tietoja. Yleisenä edellytyksenä on, että tiedot ovat saajalleen tarpeellisia ja välttämättömiä lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi. Moniammatillinen yhteistyö mm. sosiaalitoimen, koulu-toimen, terveydenhuollon ja poliisin kesken edellyttää tietyissä tilanteissa salassapidosta irtautumista ja asiakas- tai potilastietojen luovuttamista. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812) Sosiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai muusta yksityisestä henkilöstä, ovat salassa pidettäviä. Sosiaalihuollon järjestäjä, luottamustehtävää hoitava, tuottaja taikka niiden palveluksessa oleva ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää tietoa taikka ilmaista seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Lasten kaltoin kohteluun liittyvässä moniammatillisessa yhteistyössä sosiaalihuollon rooli on keskeinen. Sosiaalihuollon lainsäädäntö mahdollistaa laajan tietojen saantioikeuden eri tahoilta mm. terveydenhuollosta ja koulutoimesta. Sosiaalihuollossa voidaan harkita itsenäisesti tilanteet, joissa on asiakaslain mukaiset edellytykset antaa tietoja poliisille, syyttäjälle tai tuomioistuimelle. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785) Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä ei saa ilman potilaan kirjallista suostumusta antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, saa tietoja antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Perusopetuslaki (1998/628) Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielimien jäsenet, koulujen henkilökunta ja opetusharjoittelijat eivät saa luvatta ilmaista sivulliselle tietoja oppilaan tai tämä perheenjäsenten henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta. Oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat antaa toisilleen ja koulutuksesta vastaaville viranomaisille opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät tiedot. Tietojenantovelvollisuus Terveydenhuollon ammattihenkilön salassapitovelvollisuus väistyy, jos asiassa epäillään rikosta, josta voi seurata kuusi vuotta vankeutta. Hän on velvollinen pyynnöstä todistamaan sekä poliisin esitutkinnassa että oikeudessa. Kysymys on törkeistä rikoksista, joita ovat mm. raiskaus, törkeä raiskaus, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, murha, tappo, surma, törkeä pahoinpitely. Sosiaalihuollon on pyydettäessä annettava tietoja poliisille, syyttäjälle ja tuomioistuimelle tapauksissa, joissa epäillään rikosta, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta. Kysymys on törkeistä rikoksista, esim. lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Lastensuojeluilmoitus, ks. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 :n mukaan; valtion ja kunnan viranomainen terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittava toimintayksikkö ja terveydenhuollon ammattihenkilö koulutuksen järjestäjä ovat velvollisia antamaan salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä tietoja sosiaalihuollon viranomaiselle asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tai viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamista varten. 13

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimenpideohjelma 2013 1 2 Sisällys ALKUSANAT 4 1. PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA 6 1.1. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmiönä 6 1.2. Perhe- ja

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2008

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 YHTEISTYÖTAHOT Aikuissosiaalityö A-klinikka Kotipalvelu Koulutoimi Lastensuojelu Mielenterveystoimi Perheneuvola Perheasiainneuvottelukeskus Perhetyö Poliisi Päivähoito Seurakunta Sovittelu Terveyskeskus

Lisätiedot

Muhoksen lähisuhde- ja perheväkivaltaohjelma

Muhoksen lähisuhde- ja perheväkivaltaohjelma Muhoksen lähisuhde- ja perheväkivaltaohjelma Muhos kevät 2008 Hilkka Karttunen Sanna Mäki-Runsas Juha Niemelä Jouko Tapio Sisältö 1. Johdanto 3 2. Lähisuhdeväkivalta ilmiönä 4 3. Väkivallan tunnistaminen

Lisätiedot

Toimintamalli Raahen seutukunnassa

Toimintamalli Raahen seutukunnassa RAAHEN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Toimintamalli Raahen seutukunnassa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn, puuttumiseen ja hoitoon Päivitetty 22.12.2008/Pauliina Tuomivaara/Perheneuvola 1 1

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA

LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA LAPSEN SEKSUAALINEN RIISTO JA PAHOINPITELY TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA LAPPEENRANNAN PERHEVÄKIVALTATYÖRYHMÄ KOJO RAIJA, LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 18.1.2013 3 2 (38) SISÄLLYS 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa kuva Andrei Bildjuschkin Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa Turun lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä 2013 1 Tiivistelmä 1. Johdanto ja työryhmä 2. Mitä väkivalta on Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN. Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN. Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille Sisällys ALKUSANAT... 1 1 JOHDANTO... 2 2 LÄHISUHDEVÄKIVALLAN MUODOT... 3 3 VÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN...

Lisätiedot

PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN

PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN EHKA ISY JA VA HENTA MINEN PIEKSA MA ELLA Sisällys SAATTEEKSI... 2 JOHDANTO... 3 MITÄ PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA ON... 4 Yleistä... 4 Väkivallan eri muodot... 5 PERHE-

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI PARI- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISESTA JA SEN HALLINNASTA

PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI PARI- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISESTA JA SEN HALLINNASTA PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI PARI- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISESTA JA SEN HALLINNASTA 1 (Käännös) PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI PARI- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISESTA JA SEN HALLINNASTA

Lisätiedot

KALTOINKOHDELTU LAPSI

KALTOINKOHDELTU LAPSI KALTOINKOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOINKOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE 27.3.2015 Sisällys LUKIJALLE... 1 OSA 1: TOIMINTAMALLI... 2 1 TOIMINTAMALLI LAPSEN KALTOINKOHTELUASIASSA... 2 1.1 Vuokaavio

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2

SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 MITÄ PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA ON? 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan muodot 3 2.2.1 Fyysinen väkivalta 3 2.2.2 Psyykkinen väkivalta 3 2.2.3 Seksuaalinen väkivalta

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

KALTOIN KOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOIN KOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE

KALTOIN KOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOIN KOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE KALTOIN KOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOIN KOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE 2007 SISÄLLYS LUKIJALLE...4 OSA 1. TOIMINTAMALLI...6 1. TOIMINTAMALLI LAPSEN KALTOINKOHTELUASIASSA...6 1.1. Vuokaavio toimintamallista...10

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

LÄNSI-SAIMAAN LASTENSUOJELUN YHTEISTYÖMALLI

LÄNSI-SAIMAAN LASTENSUOJELUN YHTEISTYÖMALLI LÄNSI-SAIMAAN LASTENSUOJELUN YHTEISTYÖMALLI YHDESSÄ ENEMMÄN. Länsi-Saimaan seutukunnan verkostoiva lastensuojelun kehittämishanke 1.3.2005 31.12.2007. Sosiaalialan kehittämishanke. Tämän toimintamallin

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA

TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA HAASTAVIEN TILANTEIDEN KOHTAAMINEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN PALVELUISSA TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö hanke 2007-2009 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - -

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - - OPPILASHUOLTOTYÖ YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN YLEISTÄ SALASSSAPIDOSTA JA YHTEISTYÖSTÄ Kaiken hallinnollisen viranomaistoiminnan peruslait ovat hallintolaki (434/2003) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

RIKOSTUTKINTA LAPSIIN KOHDISTUVISSA VÄKIVALTA- JA SEKSUAALIRIKOKSISSA

RIKOSTUTKINTA LAPSIIN KOHDISTUVISSA VÄKIVALTA- JA SEKSUAALIRIKOKSISSA RIKOSTUTKINTA LAPSIIN KOHDISTUVISSA VÄKIVALTA- JA SEKSUAALIRIKOKSISSA Noora Ellonen (toim.) POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN OPPIKIRJAT 20 Poliisiammattikorkeakoulu Tampere, 2013 Noora Ellonen (toim.): RIKOSTUTKINTA

Lisätiedot

Lasten ja nuorten tarpeiden tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja puheeksiottaminen aikuisen tai lapsen sairastuessa

Lasten ja nuorten tarpeiden tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja puheeksiottaminen aikuisen tai lapsen sairastuessa SOSVISIO Terveyssosiaalityön yhteistyöhanke Vaasan sairaanhoitopiiri Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Lasten ja nuorten tarpeiden tunnistaminen, varhainen puuttuminen

Lisätiedot

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi!

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! BREAKING THE TABOO Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! KIRJOITTAJAT: ITÄVALTA Austrian Red Cross Claudia Gröschel, Charlotte Strümpel, Cornelia Hackl Forschungsinstitut des

Lisätiedot

PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN JA LASTEN KALTOINKOHTELUUN LIITTYVÄT LAINSÄÄDÄNTÖ JA JURIDISET KYSYMYKSET -KOULUTUS

PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN JA LASTEN KALTOINKOHTELUUN LIITTYVÄT LAINSÄÄDÄNTÖ JA JURIDISET KYSYMYKSET -KOULUTUS PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN JA LASTEN KALTOINKOHTELUUN LIITTYVÄT LAINSÄÄDÄNTÖ JA JURIDISET KYSYMYKSET -KOULUTUS Aika: 25.8.2009 klo 8.30-16.00 Paikka: Seinäjoen keskussairaala, Hanneksenrinne 7, iso

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA NÄKYVIIN LASTENVALVOJAN TYÖSSÄ. Kun lähisuhdeväkivallasta puhuu, siitä tulee totta

LÄHISUHDEVÄKIVALTA NÄKYVIIN LASTENVALVOJAN TYÖSSÄ. Kun lähisuhdeväkivallasta puhuu, siitä tulee totta LÄHISUHDEVÄKIVALTA NÄKYVIIN LASTENVALVOJAN TYÖSSÄ Kun lähisuhdeväkivallasta puhuu, siitä tulee totta Ero mahdollisuus vai uhka? Viranomaisten käytännöt ja mahdollisuudet ehkäistä väkivaltaa erotilanteissa

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

Opettajille ja muulle henkilöstölle

Opettajille ja muulle henkilöstölle Opettajille ja muulle henkilöstölle Johdanto Pietarsaaressa on seurattu koululaisten päihteiden käyttöä sekä tupakointia mm. kouluterveystutkimusten avulla. Keväällä 2003 tehdyn tutkimuksen mukaan 19 %

Lisätiedot

KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille

KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille Kriisitoimintaohjetta on työstetty yhteistyössä piirien sekä Partioaseman viestintätoimihenkilöiden kanssa. Työstämistä on tehty vuosien

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Lasten pahoinpitelyt selvitetään. sosiaalityöntekijän, lääkärin ja poliisin yhteistyöllä 3/04

SOSIAALITURVA. Lasten pahoinpitelyt selvitetään. sosiaalityöntekijän, lääkärin ja poliisin yhteistyöllä 3/04 SOSIAALITURVA Lasten pahoinpitelyt selvitetään sosiaalityöntekijän, lääkärin ja poliisin yhteistyöllä 3/04 Pääkirjoitus 17. helmikuuta 2004 Lasten pahoinpitelyt julki Stakes julkaisi viime vuonna ohjeet

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot