PYSYVÄN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖHÖN FORSSAN SEUDULLE - HANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYSYVÄN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖHÖN FORSSAN SEUDULLE - HANKE 1.10.2003-31.12.2004"

Transkriptio

1 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY PYSYVÄN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖHÖN FORSSAN SEUDULLE - HANKE LOPPURAPORTTI Arja Heittola Työryhmä

2 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO TAUSTA Perheväkivalta ilmiönä Etelä-Suomen läänin Usko, toivo, apu palvelukyselyn tuloksista vuonna Taustatietoja Forssan seutukunnasta Forssan seutukunnan tavoitteet hyvinvoinnissa ja turvallisuudessa Tilastotietoja Forssan seutukunnalla esiin tulleesta perheväkivallasta Poliisin tilastot Sosiaalitoimen tekemät tilastot Terveydenhuollon tilastot Hanketta edeltänyt perheväkivaltatyö seudulla HANKKEEN TARKOITUS JA TAVOITTEET HANKEORGANISAATIO HANKKEEN TOTEUTTAMINEN Hankkeen toteuttamisaika Palvelutilanne hankkeen alussa Alkuselvitys ja hankkeet työn tukena Tavoitteita toteuttavat keinot Koulutus Työnohjaus Tiedotus Ennaltaehkäisy ja varhainen auttaminen Lastenkoti Kaarisillan turva-asunnon toimintakäytäntö Ryhmätoiminta Miehille suunnattu apu Kirjalliset toimintaohjeet Yhteistyö HANKKEEN TULOKSET TALOUS ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET Lähteet Liitteet

3 3 1 JOHDANTO Parisuhdeväkivaltaan on kiinnitetty lisääntyvässä määrin huomiota 1990 luvulta lähtien. Parisuhde- ja perheväkivaltaan ja sen seurauksiin on kiinnitetty huomiota myös tutkimuksissa (Tampereen yliopiston hoitotieteen laitos tutkimusohjelma 2005). Forssan seudulla aihealueen merkitys seudun hyvinvoinnille todettiin aluekeskuksen koordinoimassa seudullisessa työskentelyssä. Aluekeskuksen asettaman perusturvallisuusvaliokunnan tavoitteena oli rakentaa seudulle hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia (Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia 2004). Sen yhtenä osa-alueena perhe- ja parisuhdeväkivalta nostettiin keskusteluun laajemmin. Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä oli jo aikaisemmin toteutettu sisäisenä kehittämishankkeena Älä lyö projekti, joka oli yksi hanke Tehokas palvelu ketjut kuntoon ohjelmasta vuonna Tämän hankkeen aikana käynnistyi myös tarve seutukunnalliseen tarkasteluun ja yhteisten toimintamallien kehittämiseen. Nämä aloitteet yhdistettiin tämän hankkeen taustaksi. Seutukunnallisen toimintamallin ja yhteistyön organisointi alkoikin moniammatillisessa ja yli sektorirajojen muodostetussa työryhmässä, joka sittemmin nimettiin myös tämän hankkeen projektiryhmäksi. Ryhmän toimintaa seurattiin ja osin koordinoitiin aluekeskusohjelmasta, sen perusturvallisuusvaliokunnasta. Hanke sai rahoitusta Etelä- Suomen lääninhallituksesta. Hankkeen avulla pystyttiin luomaan verkosto, toimintamallit, ohjeet ja yhteistyö perhe- ja parisuhdeväkivaltatyöhön seudulla. Samoihin aikoihin myös valtakunnan tasolla pohdittiin hyviä käytäntöjä, ja Forssan seutu sai myös valtakunnallista aktivointirahaa. Valtakunnallinen hanke pyrki siihen, että voitiin kirjata hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä eri seuduilta. 2 TAUSTA 2.1 Perheväkivalta ilmiönä Vuoden 1998 tilaston mukaan naista joutuu vuosittain nykyisen avo- tai aviomiehen tekemän fyysisen, seksuaalisen tai väkivallalla uhkailun kohteeksi. Näistä naista on vuosittain fyysisen väkivallan kohteena. Samalla se heikentää n lapsen hyvinvointia (Stakes 2002). Väkivallan aiheuttamat kustannukset ovat jopa 91 milj. vuodessa, joista n. puolet aiheutuu sosiaalisektorin toimenpiteistä. Kun samalla tiedetään, että vain n 10 % parisuhdeväkivallasta tulee poliisin tietoon, voidaan todeta, että se on yksi suurimmista piilorikollisuuden muodoista. Perheväkivalta on käsitteenä laaja-alainen ja ilmenee monimuotoisina tekoina: fyysisenä pahoinpitelynä tai henkisenä väkivaltana kuten alistamisena, pelotteluna, uhkaamisena ja eristämisenä. Fyysinen väkivalta voi ilmentyä erilaisina pahoinpitelyinä tai seksuaalirikoksina kohdistettuna toisiin perheenjäseniin, tai se voi olla lemmikkieläinten kaltoin kohtelua. Väkivalta voi olla myös passiivista kuten lasten, vanhusten tai eläinten hoidon laiminlyöntiä (Huhtalo ym. 2003). Perheväkivalta on rikos, johon kaikilla on velvollisuus puuttua. Tekijän vastuuttaminen on katsottu lainsäädännössä tärkeäksi. Pääsääntöisesti kaikki pahoinpitelyrikokset ovat virallisen syytteen alaisia. Viranomaisilla on keskeinen rooli perheväkivaltaan puuttumisessa. Väkivalta on osattava tunnistaa. Tavoitteena on väkivaltaisen käyttäytymisen lopettaminen mahdollisimman varhain. Jatkuessaan väkivaltaa käytetään yhä useammin, ja se ajan myötä laajenee ja raaistuu. Väkivallan tekijälle on tarjottava apua, jotta hän voisi ymmärtää tekon-

4 4 sa vaurioittavan vaikutuksen sekä toisen koskemattomuuden ihmisyyden perusoikeutena. Jos perheessä on lapsia, tulee miettiä asiaa myös lastensuojelun näkökulmasta. Väkivalta vaikuttaa ihmisen psyykkiseen toimintakykyyn, tunne-elämään, kokemukseen itsestä ja ihmissuhteisiin. Uhri ja usein koko perhe eristäytyvät ongelmaa salatakseen. Ajan myötä myös muut ongelmat pahenevat. Vuosittain noin 30 naista kuolee perheväkivallan seurauksena. Perheessä olevat lapset joutuvat väkivallan silminnäkijöiksi ja/tai kohteeksi. Lapsuuden aikaisilla kokemuksilla on todettu vaikutus lapsen koko elämään. Jatkuvan pelon ja uhan alla eläminen aiheuttaa traumoja, jotka vaikuttavat myöhemmissä ihmissuhteissa sekä elämän hallinnassa. Riski väkivaltaisesta käytöksen siirtymisestä sukupolvelta toiselle on suuri. Väkivaltaa voidaan ehkäistä. Sitä kannattaa kysyä avoimesti ja rutiininomaisesti kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskontakteissa. Saatujen kokemusten mukaan esimerkiksi Porvoossa asiakkaat ovat kokeneet parisuhdeväkivaltaa koskevat kysymykset ja asian esille ottamisen hyvänä ja helpottavana asiana. Työntekijät ovat pitäneet myönteisenä sitä, että ongelmat ovat löytyneet varhaisessa vaiheessa. Perheväkivallan ehkäisy ja auttamistyö on moniammatillista yhteistyötä eri viranomaisten ja järjestöjen kesken. Työskentelyn tulee toteutua saumattomasti ja salassapitosäännösten estämättä. Mikään viranomaistaho ei pysty yksinään kokonaisvaltaisesti auttamaan perheväkivallan uhreja tai tekijöitä. Kuntatasolla yhteistyö perustuu yhdessä hyväksyttyyn toimintaohjelmaan, johon on kirjattu eri toimijatahojen tehtävät. Työssä tulee huomioida kaikki osapuolet. Uhreille on järjestettävä turvapalveluita sekä terapiapalveluita itsetunnon kohottamiseksi. Tekijät tarvitsevat apua oman aggressionsa hallitsemiseen. Samalla tulee vaikuttaa yleiseen asenneilmastoon mm. tiedotusvälineiden kautta. 2.2 Etelä-Suomen läänin Usko, toivo, apu palvelukyselyn tuloksia vuonna 2002 Etelä-Suomen lääninhallituksen ja Uudenmaan asiantuntijaverkoston kyselyllä selvitettiin pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn liittyviä palveluja läänin alueen kunnissa vuonna 2002 (Etelä-Suomen lääninhallitus 2003). Etelä-Suomen läänin kunnista kyselyyn vastasi 66 %. Tulosten mukaan perheväkivallan seurausten hoitamiseen käytettiin eri palveluita seuraavasti: Terapiapalveluita 39 % :lla vastanneista Kriisivuodepaikkoja 36 % Kriisiasunto 25 % Naisten tukiryhmä 12 % Turvakoti 10 % Päivystävä neuvontapuhelin 10 % Kriisivuodepaikat sijaitsivat useimmiten palvelukeskuksen yhteydessä. Valtaosalla läänin kunnista (76 %) oli kriisiryhmä traumaattisia tilanteita varten. Lähes puolessa vastanneista kunnissa (43 %) käsiteltiin myös perheväkivaltatapauksia. Lasten seksuaalisen riiston työryhmä löytyi 17 % :lla vastanneista. Kunnissa oli painotettu ja kehitetty myös ennaltaehkäiseviä toimia. Näitä olivat mm:

5 5 Varhaisen puuttumisen menetelmiä 44 %:lla vastanneista Esitteitä kuntalaisille 39 Toimintaa peruskouluissa 35 Artikkeleita paikallislehdissä 28 Toimintaa äitiys- ja lastenneuvoloissa 28 Toimintaa päiväkodeissa 27 Yleisötilaisuuksia 25 Toimintaa ammattioppilaitoksissa 11 Muuta toimintaa 11 Ohjelmia paikallisradiossa 9 Vastausten mukaan koulutusta arvioitiin tarvittavan erityisen runsaasti. Koulutuksen tärkeimmiksi kohdealueiksi mainittiin väkivallan tunnistaminen, asian puheeksi ottaminen ja väkivaltaa nähneen tai kokeneen lapsen auttaminen. Kunnissa oli kehitetty myös yhteistyön muotoja. Näitä olivat mm. : Työparityöskentely 79 % :lla vastanneista Moniammatillinen yhteistyö 77 %: lla Verkostotyö 77 % Tiimityö omassa organisaatiossa 58 % Moniammatillinen kuntatason työryhmä 15 % Väkivallan ehk. kokonaissuunnitelma 10 % Väkivaltatyön yhdyshenkilö 9 % Vastaava kysely oli toteutettu vuonna Verrattaessa näitä kahta selvitystä todettiin, että palvelutarjonnassa ei ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia. Varsinkin pienten kuntien palvelut olivat niukat. Positiivista kehitystä on tapahtunut kuitenkin esimerkiksi koulutuksen suhteen. Palvelukyselyn perusteella on annettu seuraavanlaiset suositukset 1 Kuntien vastuuta ja roolia palveluiden tuottajana tulisi vahvistaa; erityisesti pitäisi lisätä terveyskeskuspäivystyksen valmiuksia tukea ja ohjata väkivallan uhreja ja tekijöitä sekä lisätä esim. sosiaali- ja moniammatillisia päivystysrenkaita. Kuntien vastuulla on toiminnan resursointi sekä henkilöstön koulutus. Ehkäisevässä työssä tulisi muodostaa hoitoketjukokonaisuuksia sekä pyrkiä pitkäjänteiseen työskentelyyn ja seurantaan. 2 Kuntien tulisi kehittää naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyön rakenteita mm. kuntien välisillä yhteisliittymillä. Kuntien tulisi muodostaa moniammatillisia työryhmiä, jotka vastaisivat alueella tehtävän työn koordinoimisesta. Ehkäisytyötä ohjaamaan tarvitaan kuntakohtaisia tai useamman kunnan yhteisiä väkivallan ehkäisyn toimintaohjelmia sekä työpaikoilla tapahtuvaa väkivaltatyötä ohjaavia kirjallisia toimintaohjeita. 3 Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn erikoistuneita palveluita, kuten turvakoteja, ryhmä-, yksilö- ja muita tuki-, terapia- ja kriisipalveluita tulisi lisätä läänin alueella

6 6 4 Kunnissa tulisi lisätä ennaltaehkäisevää toimintaa, kuten tiedottaa väkivallasta ja palveluista sekä tuottaa esitteitä ja muuta materiaalia asukkaille sekä ammattihenkilöille. 5 Työtä kehittämään tulisi perustaa valtakunnallinen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisykeskus Nämä kyselytutkimuksen tulokset ja suositukset osoittavat, että perheväkivaltatyö on koko läänin alueella alussa ja puutteellisesti resursoitu muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 2.3 Taustatietoja Forssan seutukunnasta Forssan seutu sijaitsee Helsingin, Turun ja Tampereen muodostaman kolmion keskipisteessä. Seutukunta muodostuu viidestä kunnasta: Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä. Forssan kaupunki keskuskuntana muodostaa yhdessä muiden kuntien kanssa kiinteän työssäkäynti- ja asiointialueen. Forssan seudulla on pitkät teolliset perinteet ja vahva nykyteollisuus. Myös maa- ja metsätaloudella on alueelle tärkeä merkitys. Aikoinaan seudun suurimmat toimialat - rakennus- ja tekstiiliteollisuus - ovat käyneet läpi voimakkaan rakennemuutoksen. Suurimmaksi teollisuuden toimialaksi on noussut elintarviketeollisuus. Seutukunnan työttömyysprosentti on ollut maan keskimääräistä työttömyyttä korkeampi. Forssa on kärsinyt työttömyydestä ylivoimaisesti eniten. Laman seurauksena tapahtui huomattava työpaikkojen väheneminen, julkisten palvelujen, etuisuuksien ja kustannusten alasajo sekä aktiiviväestön poismuuttoliike. Forssaa lama koetteli poikkeuksellisen rajusti, minkä seurauksena tapahtui muutos kehittyvästä teollisuuspaikkakunnasta taantuman suuntaan. Muihin seudun kuntiin lama ei vaikuttanut yhtä mullistavasti. Forssan seudun väkiluku on viime vuosikymmeninä ollut melko vakaa luvun loppupuolella alue on kärsinyt jonkin verran väestön poismuutosta (Taulukko 1). Forssan kaupungin osuus väestöstä on suurin. Seutukunnan kokonaisväestömäärä on noin henkilöä, joille palveluita tarjotaan. Alueella järjestettäviä palveluita tarjotaan osittain myös,muille kunnille. Esimerkiksi perheneuvolan palveluita käyttää myös Urjala. Taulukko 1. Forssan seudun väestö (Sotkatietokanta/Stakes ) Forssa Humppila Jokioinen Tammela Ypäjä Forssan seutukunta Alueen kuntien yhteistyö on tiivistä. Palveluita on järjestetty seutukunnallisesti mm. terveydenhuollossa ja vapaassa sivistystoimessa. Myös valtionhallinnon viranomaisten toimialue on seudullinen. Seutukunnallisesti on laadittu myös hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia,

7 7 jossa perheväkivaltatyön seudullinen malli nostettiin merkittäväksi toimenpiteeksi. Samanaikaisesti seudulla tuotettiin myös Forssan seudun päihde- ja huumestrategia (2003), mielenterveystyön suunnitelma (2003) ja vanhustyön suunnitelma (2004). Näissä strategioissa ja suunnitelmissa tarkastellaan erityisesti hyvinvointipalvelujen tuottamista seudullisena kokonaisuutena. Yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma on tekeillä ja viranomaisyhteistyötä on useilla hallinnon aloilla. Näistä lähtökohdista oli luonnollista rakentaa myös perheväkivaltatyön toimintamalli seudullisesti. 2.4 Forssan seutukunnan tavoitteet hyvinvoinnissa ja turvallisuudessa Forssan seutu on kuulunut aluekeskusohjelmaan vuodesta Tässä yhteydessä aloitettiin Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian luominen vuoteen Tulevaisuuden visiot hyvinvointi- ja turvallisuusstrategiassa on kirjattu neljälle eri ulottuvuudelle: 1 ) fyysinen ja psyykkinen terveys, 2 ) osallisuus ja yhteenkuuluvuus, 3 )sosioekonominen tila ja 4 ) turvallisuus ja viihtyvyys. Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantaminen edistämällä ja mahdollistamalla fyysistä ja psyykkistä terveyttä, lisäämällä osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta, kohentamalla sosioekonomista tilaa ja huolehtimalla turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Strategiassa eri ulottuvuuksien visiot on kirjattu seuraavasti: Fyysinen ja psyykkinen terveys: Seutukunta tunnetaan aktiivisesta terveyden edistämisestä. Seudun asukkaiden kokema ja mitattu psyykkinen ja fyysinen toimintakyky on parempi kuin valtakunnassa keskimäärin. Osallisuus ja yhteenkuuluvuus: Alueen väestön yhteenkuuluvuus, vuorovaikutus, suvaitsevaisuus ja keskinäinen huolenpito sekä kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista on lisääntynyt. Lounaishämäläinen henki - ihmiset arvostavat omaa kotiseutuaan ja vievät asioita eteenpäin seudullisesta näkökulmasta ja puhaltavat yhteen hiileen. Sosioekonominen tila: Seudun asukkaat ovat riittävästi koulutettuja ja itsenäisesti toimeentulevia. Turvallisuus ja viihtyvyys: Asukkaat tuntevat ympäristönsä turvalliseksi ja viihtyisäksi, jolloin tavoitteena on 1 Koettu turvallisuuden tunne seudulla ovat keskeisten kaupunkiseutujen tason yläpuolella 2 Rikollisuuden taso on alle keskeisten kaupunkiseutujen keskitason 3 Yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta korostava monipuolinen ja turvallinen asuin- ja elinympäristö

8 8 Turvallisuuden ja viihtyvyyden kriittiset menestystekijät tavoitteiden toteutumiselle ovat: Aktiivinen ja positiivinen turvallisuutta tukeva tiedotusstrategia Varhaisen puuttumisen toimintamallin rakentaminen ja toteuttaminen päivähoidossa, koulussa, poliisin toiminnassa Perheväkivallan toimenpideohjelman toteuttaminen seudulla Poliisin, kriminaalihuollon ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden palveluketjujen rakentaminen vankilasta vapautuville Asumissuunnittelussa ja kaavoituksessa huomioidaan yhteisöllisyys-, viihtyvyys- ja turvallisuustekijät, maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus sekä Forssan keskustan pikkukaupunkimaisuus Liikenneturvallisuusohjelman toteuttaminen seudulla Turvallisuus ja viihtyvyysulottuvuuden toteutumista seurataan seuraavilla mittareilla: Omaisuusrikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset Kotihälytykset Palvelutasotutkimukset ja haastattelut Toimintasuunnitelmien määrä / vapautuneet vangit Parisuhde- ja perheväkivallan ilmiö on yhtenä keskeisenä aiheena seudun strategiassa. 2.5 Tilastotietoja Forssan seutukunnalla esiin tulleesta perheväkivallasta Hanke alkoi nykytilanteen selvittämisestä. Selvitykseen kuului perheväkivaltaa koskevien olemassa olevien tilastojen tarkastelu. Erilaisia tilastoja oli kerätty seudulla poliisin, sosiaalitoimen sekä terveydenhuollon toimesta. Seuraavassa on kuvattu perheväkivallan ilmenemistä Forssan seudulla tilastojen valossa vuodesta 1997 vuoteen Samalla voidaan tarkastella sitä, miten hankkeen aikana ilmiön kuvaaminen kehittyi Poliisin tilastot Seudun poliisiviranomaiset ovat keränneet systemaattisesti tietoa seudun kotihälytyksistä, joita on tehty perheväkivallan takia. Lukumäärät kootaan vuosittain yhteen vuoden viimeisenä päivänä. Kotihälytykset Peruste: Paljastaa perheväkivallan määrän ja laadun paremmin kuin pahoinpitelytilastot ja tuo samalla esille perheiden ongelmia, lasten ja nuorison ongelmien sekä käyttäytymishäiriöiden ja rikollisuuden taustoja. Lapsiperheiden kohdalla antaa usein viittauksia perheen olosuhteiden heikkenemisestä ja syrjäytymisen uhasta. Perheväkivaltatapauksiksi kirjautuneet kotihälytykset ovat kihlakunnan alueella pysyneet noin sadan hälytyksen vuositasolla vuoteen 2002 asti. Kahden viimeisimmän vuoden aikana hälytykset ovat lisääntyneet (Kuvio 1, Taulukko 2).

9 Lukumäärä Vuosi Kuvio 1. Perheväkivaltatapaukset yhteensä Forssan kihlakunta kotihälytyksinä mitattuna Perheväkivallan keskittyy ilmoitusten valossa yllättävänkin voimakkaasti Forssan kaupungin alueelle, jossa tarkastelujaksolla on kirjattu yhteensä 641 tehtävää (Taulukko 2). Samassa jaksossa ympäristökunnista on tullut hälytyskeskukseen 245 vastaavaa tehtävää. Forssan kaupungin asukasluku on jonkin verran suurempi (18104 as ) kuin neljän ympäristökunnan yhteensä (17373 as ). Taulukko 2. Perheväkivallan vuoksi tehdyt kotihälytykset Forssan kihlakunnan eri kuntien alueella Yht. Osoitteita yht. Forssa Tammela Jokioinen Humppila Ypäjä yht Perheväkivaltailmoitukset tehdään myös usein samoista osoitteista (Kuvio 2). Forssasta löytyy runsaasti perheitä (tai paremminkin asuntoja), joihin osoitetuissa kotihälytyksissä on toistuvasti todettu perheväkivaltaa runsaan kahdeksan vuoden aikana. Tehtävien lukumäärä on kuitenkin siinä määrin suuri, ettei perheväkivaltatapausten kasautumaa voida pitää mitenkään poikkeuksellisena. Tilaston mukaan 70 osoitteeseen on tullut kotihälytys kaksi kertaa, kolme kertaa on käyty 31:ssa osoitteessa. Useammin kuin kolme kertaa on käyty 23:ssa osoitteessa. Työryhmä pohti voisiko alussa tehty hyvä interventio vaikuttaa uusintahälytyksiin.

10 Lukumäärä tai enemmän Forssa Tammela Jokioinen Humppila Ypäjä Kotihälytyksiä Kuvio 2. Perheväkivaltailmoitukset samaan osoitteeseen kunnittain Forssan kihlakunnan alueella Kynnys ottaa yhteyttä poliisiin on korkea. Kotona on voinut tapahtua useita väkivaltaisia tekoja, ennen kuin on tehty ensimmäinen kotihälytys. Vain vajaa kymmenesosa väkivaltatapauksista tuli poliisin tietoon joko naisen itsensä ilmoittamana tai muuten (Heiskanen, Piispa 1998). Vastaavia suhdelukuja käyttäen voidaan arvioida, että Forssan seutukunnalla olisi ehkä noin 1000 perhettä, joissa olisi perheväkivaltaa jossain muodossa. Koska useimmiten perheeseen ja lähipiiriin kuuluu useampia henkilöitä, vaikutukset koskevat vieläkin suurempaa joukkoa. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi ilmiöllä on merkittävä taloudellinen merkitys. Tilastointitavasta johtuen niistä voi saada vain suuntaa-antavaa tietoa. Kaikki kotihälytykset eivät välttämättä ole tilastoituneet samalla tavalla johtuen hälytyksen vastaanottajan saamasta tilanneselvityksestä. Vuoden 2004 lopulla hälytyskeskustoiminta keskittyi Hämeenlinnaan. Toimintatavat voivat erota verrattuna vanhaan käytäntöön, joten vuoden 2004 ja 2005 tilastot eivät tule olemaan aivan suoraan vertailukelpoiset. Tilastot eivät myöskään kerro perheväkivallan monimuotoisuudesta Sosiaalitoimen tekemät tilastot Forssassa toimii Lastenkoti Kaarisilta, jonka toiminnasta Forssan kaupunki vastaa. Lastenkoti Kaarisilta on aloittanut toimintansa vuonna Perheväkivaltaan liittyen sosiaalitoimi on kirjannut turva-asunnon käyttöä (Taulukko 3). Taulukko 3. Lastenkoti Kaarisillan turva-asunnon käyttö Aikuiset Lapset Aikuiset Lapset Aikuiset Lapset Yht Forssa Muut kunnat yht Käyttöpäivät

11 11 Tilastojen mukaan turva-asunnon käyttö on kasvanut. Vuoden 2002 elokuun jälkeen myös turvaa tarvitsevat ovat käyttäneet Kaarisillan palveluita. Sitä ennen Forssan kaupungilla on ollut yksittäinen turva-asunto vanhainkoti Rimpikodon yhteydessä. Kaarisillan palveluihin on ohjattu lastensuojelun perusteella muiden viranomaisten toimesta, mutta muiltakaan turvan tarpeessa olevilta ei ole käyttöä evätty. Käyttöpäivien nousu johtuu lähinnä toimintatavan muutoksesta. Yhteistyö perhetyöntekijöiden kanssa forssalaisten osalta on mahdollistanut asiakkaiden kokonaistilanteen tarkastelun. Tämän ajan asiakkaat ovat viipyneet turvaasunnossa. Yhteistyö maalaiskuntien sosiaalitoimien kanssa on vielä muotoutumassa Terveydenhuollon tilastot Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa seudun väestölle kaikki terveyspalvelut. Kuntayhtymän keskeisenä toimintakokonaisuutena on terveydenedistämistyö. Äitiysja lastenneuvoloissa on otettu käyttöön parisuhdeväkivallan seulontakysely vuonna Äitiys- tai lastenneuvoloissa asioivissa perheissä ilmenee haastattelujen perusteella perheväkivaltaa sen jossain muodossa noin viidesosalla (20 %). Ilmiön seuranta ja sen tilastointi on muotoutumassa, mutta sen käyttö on vakiintunut päivittäiseksi työkaluksi. Yhteenvetona voidaan todeta, että perheväkivaltaa todentavia tilastotietoja on seudulla olemassa melko niukasti. Valtakunnalliset tilastot ovat yhtä puutteellisia, joten kattavan käsityksen luominen on hankalaa, ja tilastointiin tulee jatkossa kiinnittää huomiota. 2.6 Hanketta edeltänyt perheväkivaltatyö seudulla Forssan seudulla Perheväkivalta-projekti lähti terveydenhuollossa ilmenneestä tarpeesta sopia yhteisiä toimintamalleja perheväkivaltatyön kehittämiseksi. Terveydenhuollon kuntayhtymässä aloitettiin vuonna 2002 omana laatuhankkeena perheväkivaltatyön kehittäminen, joka sai nimekseen Älä lyö. Työryhmän koordinoiman hankkeen alkuperäisenä tarkoituksena oli saada aikaan toimintamallit terveydenhuollon eri toimintayksiköihin. Alkuselvityksissä kävi ilmi, ettei perheväkivaltaa osattu tunnistaa. Suunnitelmaa muutettiin selvityksen perusteella. Työryhmä päätti aloittaa perheväkivaltatyön vahvistamisen syksyllä 2002 koulutuksilla. Koulutuksiin kutsuttiin mukaan muut toimialat seutukunnallisesti. Tavoitteena oli luoda valmiuksia eri toimialojen henkilöstölle tunnistaa perheväkivalta. Tarkoituksena oli tiedon saamisen lisäksi muuttaa asenneilmastoa myönteisemmäksi väkivallan uhrien auttamiseksi. Koulutustilaisuuksia järjestettiin kolme, ja niihin osallistui henkilöä / kerta, joista 2/3 oli terveydenhuollon kuntayhtymän työntekijöitä. Koulutuksissa käydyn keskustelun myötä selvisi, että seudun muutkin toimijat kaipasivat yhteisiä sopimuksia toimintatapoihin. Eri työntekijöiden ja sektoreiden taholta viestittiin, että ilmiöstä ei tiedetty kovinkaan paljon. Perhe- ja parisuhdeväkivaltaa ei osattu tunnistaa, ja asiaan puuttuminen oli vaikeaa. Ei ollut tietoa, miten asiakasta voisi auttaa, tai mihin hänet voisi ohjata apua saamaan. Terveydenhuollon kuntayhtymän sisäinen työryhmä ehdotti alueellisen työryhmän perustamista seudulle. Ehdotuksen mukaan sen tehtävänä olisi yhteisten toimintaohjeiden työstäminen sekä seudullinen perheväkivaltatyön koordinointi ja tavoitteena seudullisen toimintamallin luominen perheväkivaltatyöhön. Perheväkivalta oli noussut keskeiseksi myös hyvinvointi- ja turvallisuusnäkökulmasta. Perusturvallisuusvaliokunnan tehtävänä oli turvallisuus- ja hyvinvointistrategian luominen ja

12 12 kirjaaminen koko seudulle. Tähän valiokuntaan kuului mm. kuntien luottamusmiehiä, eri hallintoalojen johtavia virkamiehiä, terveydenhuollon kuntayhtymän edustus, Kelan edustaja, poliisi, työvoimahallinto ja kriminaalihuolto. Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäjohtaja toimi perusturvallisuusvaliokunnan puheenjohtajana. Seutukunnalle perustettiin perheväkivaltatyön seudullinen työryhmä ( ). Tämä oli koottu Forssan seudun aluekeskusohjelman alaisuudessa toimivassa perusturvallisuusvaliokunnassa. Työryhmään nimettiin edustus sosiaalitoimesta, päivähoidosta, koulutoimesta, poliisista, lastenkodista, perheasiain neuvottelukeskuksesta, perheneuvolasta, nuorisopsykiatriasta, terveyden edistämistyöstä sekä perusturvallisuus valiokunnan edustus. Myöhemmin työryhmää on täydennetty a-klinikan edustajalla. Ensimmäinen kokoontuminen oli vuoden 2003 keväällä. Silloin kartoitettiin nykytilannetta sekä luotiin yleiset suuntaviivat työlle. Hankeen saatua rahoitusta työryhmästä muodostui luonteva hankkeen projektiryhmä. Yhteys perusturvallisuusvaliokuntaan antoi kanavan seutukunnan johtavien virkamiesten ja päättäjien sitouttamiseen ohjelmaan. 3 HANKKEEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Hankkeen päätarkoitus oli käynnistää alueellinen perheväkivaltatyö. Tavoitteena oli kehittää tukipalveluita erityisesti niille perheille, joissa on jouduttu kohtaamaan perheväkivaltaa. Hankkeen pitkäkestoiset tavoitteet olivat seuraavat: 1. Perheväkivaltatyö tulee osaksi kaikkea asiakastyötä sosiaali- ja terveystoimessa 2. Työmuodot eri toimijoiden välillä on luotu 3. Työntekijöillä on taitoa ja keinot puuttua perheväkivaltaa Hankkeen välittömät tavoitteet 1. Yhteistyöverkoston luominen, toimintatapojen yhtenäisyys 2. Yhteisen näkemyksen luominen siitä, mitä perheväkivalta on. 3. Perheväkivaltaa kohdanneiden henkilöiden auttamiskeinojen kehittäminen Hankeen muotouduttua, käynnistyttyä ja saatua lääninhallituksen rahoitusta, Forssan seutu kutsuttiin valtakunnalliseen Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaan Kunnalliset toimintaohjelmat väkivaltasektorille - hankkeeseen Forssan seudun tavoitteet tässä hankkeessa asetettiin niin, että ne tukivat jo alkanutta hanketta. Tavoitteet olivat: 1. Henkilöstön tieto- taito -tason vahvistaminen 2. Tiedottaminen ja yleisen keskustelun aloittaminen 3. Hoitomenetelmien kehittäminen Ennaltaehkäisy Akuutti apu Yksilöhoito Ryhmätoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen

13 13 4 HANKEORGANISAATIO Hankkeen asettaja: Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Hankkeen vastuuhenkilö: Yhtymäjohtaja Markku Puro Hankkeen yhteyshenkilö ja koordinaattori: Arja Heittola, osastonhoitaja, terveyden edistämisyksikkö Hankkeen ohjausryhmä: Aluekeskuksen perusturvallisuusvaliokunta Hankkeen projektiryhmä: Arja Heittola, osastonhoitaja, FSTKY, terveyden edistämistyö; puheenjohtaja Marketta Heikkilä, päivähoidon johtaja, Ypäjä Kaiju Himanen, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Tuula Kallioinen, osastopäällikkö, Forssan sosiaalitoimi ( toukokuu 2004 asti ) Antti Lehti, ylikonstaapeli, Forssan poliisi Jaana Luomala, sosiaalityöntekijä, FSTKY, perheneuvola Päivi Parviainen, psykologi, perheneuvola ( syyskuu 2004 lähtien ) Tarja Nurmi-Niemelä, a-klinikan johtaja FSTKY ( toukokuu 2004 lähtien ) Nina Pajanti-Raudus, erityisluokan opettaja, Jokioinen Merja Peipinen, lastenkodin johtaja, Forssa, Kaarisilta Jukka Saarela, osastopäällikkö, Forssan sosiaalitoimi ( syyskuu 2004 lähtien ) Anna-Maria Silfvenius-Pura, psykologi, FSTKY Raija Vähätalo, terveyskasvatuksen yhdyshenkilö, FSTKY Hankkeen talouden ja raportoinnin seuranta Hallintosihteeri Anja Myllylä Toimistopäällikkö Sirpa Lähteenmäki 5 HANKKEEN TOTEUTTAMINEN 5.1 Hankkeen toteuttamisaika Etelä-Suomen lääninhallitus myönsi rahoitusta Syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin tarkoitetusta rahastosta Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän hallinnoimalle hankkeelle Pysyvän toimintamallin luomiseksi perheväkivallan ehkäisytyöhön Forssan seudulle 8000 ajalle Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä sitoutui rahoittamaan vastaavan osuuden omana rahoituksena. Hankkeelle anottiin aikataulumuutosta asti jo myönnetyllä rahoituksella. Lääninhallitus hyväksyi muutoksen STH132B päätöksellä.

14 Palvelutilanne hankkeen alussa Perheväkivallan uhreille ja tekijöille tarkoitettuja palveluja Forssan seudulla oli niukasti. Paikallinen lastenkoti Kaarisilta oli aloittanut toimintansa vuonna 2000, ja pystyi tarjoamaan tilapäiseen käyttöön turva-asunnon. Toisaalta, henkilökuntaresursseja ei oltu mitoitettu riittäviksi asiakkaan tilanteeseen puuttumiseksi. Tämän vuoksi asuntoon saattoi hakeutua ainoastaan viranomaisten ohjaamana. Palvelun piiriin pääseminen/hakeutuminen oli muiden viranomaisten tiedossa huonosti. Lähin turvakoti, johon asiakas voi itse hakeutua, on Hämeenlinnassa noin 50 kilometrin päässä. Tieto turvakodin olemassa olosta ei ollut läheskään kaikkien työntekijöiden tiedossa. Perheasiain neuvottelukeskus oli tehnyt työtä väkivaltaa kokeneiden kanssa, mutta resurssit ja koulutus perheväkivaltatyöhön ovat olleet niukkoja. Poliisin ja sosiaalityön välisestä yhteistyöstä oli sovittu, että poliisi toimitti sosiaalityön virka-ajan ulkopuolella kotihälytysten perusteella lastensuojelun tarpeessa olevat lapset lastenkoti Kaarisiltaan. Perheväkivaltatilanteissa poliisi voi ohjata myös muita perheenjäseniä Kaarisillan yhteydessä olevaan turvaasuntoon. Terveydenhuollossa osattiin tunnistaa ja ottaa perheväkivalta puheeksi huonosti. Tietoisuus perheväkivalta-asioista on ollut melko vähäistä. Kysyminen perheväkivallasta riippui paljon siitä, miten tärkeänä työntekijä koki asiaan puuttumisen. Koska perheväkivalta on yleistä, myös osalla työntekijöistä saattoi olla omakohtaisia kokemuksia perheväkivallasta joko lapsuudessaan tai omassa parisuhteessaan. Nämä työntekijän omat kokemukset ja asenteet perheväkivaltaan saattoivat estää toiminnan. Perheväkivallan tekijä osapuolelle tarkoitettuja palveluita ei seudulla ole ollut. Lapsille suunnattuja palveluita on saanut perheneuvolasta. Siellä tehtiin kartoitus asiakaskunnasta v 2003 ja todettiin, että vaikka tulosyynä oli usein lapsen oireet, taustalla oli huomattavassa osassa myös perheväkivaltaa. Koulutoimessa ei ole ollut ohjeistoja, miten toimitaan tilanteissa, jossa oppilas on kokenut perheväkivaltaa tai ollut todistamassa sitä. Siksi koulujen välisissä toimintatavoissa on ollut suuria vaihteluita. Opettajakunta on tuntenut avuttomuutta kohdatessaan näitä tilanteita. 5.3 Alkuselvitys ja hankkeet työn tukena Perheväkivaltatyöhön oli kiinnitetty huomiota melko niukasti koko seudulla ja eri toimijoiden taholta. Tarvittiin työryhmän tekemä alkuselvitys, jonka avulla saatiin tietoja kipeimmin korjausta tai muutosta tarvitsevista osa-alueista. Koska hankkeessa on mukana laaja seudullinen, poikkihallinnollinen ja moniammatillinen toimijaryhmä, tuli työskentely rajata mahdollisimman selvästi ja konkreettisiin asioihin. Hankkeen edetessä oli mahdollisuus laajentaa vaiheittain selvitettäviä osia ja aihealueita. Vuonna 2003 projektiryhmä kävi tutustumassa Porvoossa toteutettavaan perheväkivaltatyöhön. Tutustumiskäynti oli hyödyllinen ja selkeytti myös Forssan seudun suunnitelmaa. Työryhmä kartoitti aluksi nykytilan ja teki suunnitelmat, miten edetään. Jokainen työryhmän jäsen on toiminut oman toimialueensa yhdyshenkilönä. Työryhmän jäsenet edustivat kattavasti seudullista palvelukenttää. Hankkeen seudullisuus näkyi siinä, että jäsenet edustivat tasapuolisesti seudun kaikkia kuntia.

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

Toimintamalli Raahen seutukunnassa

Toimintamalli Raahen seutukunnassa RAAHEN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Toimintamalli Raahen seutukunnassa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn, puuttumiseen ja hoitoon Päivitetty 22.12.2008/Pauliina Tuomivaara/Perheneuvola 1 1

Lisätiedot

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds MARAK kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI 10 2012 Raportteja 10/2012 Minna Piispa, Mia Tuominen ja Helena Ewalds

Lisätiedot

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009 ESLH-2006-11606/So-62 LOPPURAPORTTI 9.12.2009 Laakso, Virpi Turunen, Markku Vähätalo,

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Päihde- ja huumestrategia työryhmä 21. 11. 2003 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Tekijät FST ky / Päihde- ja huumestrategiatyöryhmä

Lisätiedot

Arjen turvallisuus. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti

Arjen turvallisuus. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti Arjen turvallisuus Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ 31.3.2008 JULKINEN 15.4.2008 JOHDANTO Valtioneuvosto asetti 29.8.2007

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA

LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA LAPSEN SEKSUAALINEN RIISTO JA PAHOINPITELY TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA LAPPEENRANNAN PERHEVÄKIVALTATYÖRYHMÄ KOJO RAIJA, LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN

Lisätiedot

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimenpideohjelma 2013 1 2 Sisällys ALKUSANAT 4 1. PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA 6 1.1. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmiönä 6 1.2. Perhe- ja

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 18.1.2013 3 2 (38) SISÄLLYS 1 JOHDANTO

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnittelun ohjausryhmän raportti 27.2.2013 Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä Lappeenrannan seutukunta

Lisätiedot

ELÄMÄN EVÄÄT. Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko Porvoossa. Päivitys 2011. Kuva Lars Rosenberg

ELÄMÄN EVÄÄT. Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko Porvoossa. Päivitys 2011. Kuva Lars Rosenberg ELÄMÄN EVÄÄT Kuva Lars Rosenberg Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko Porvoossa Päivitys 2011 28.1.2011 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TÄMÄN PÄIVÄN ONGELMAT, TRENDIT JA TULEVAISUUDEN HAASTEET... 8 2.1

Lisätiedot

kykyä tunnistaa, kykyä puuttua Lähisuhde- ja perheväkivalta sosiaalialan riippumaton ammattilehti Juuret kulttuurikameleonteille

kykyä tunnistaa, kykyä puuttua Lähisuhde- ja perheväkivalta sosiaalialan riippumaton ammattilehti Juuret kulttuurikameleonteille sosiaalialan riippumaton ammattilehti 5 2008 Juuret kulttuurikameleonteille Työvoimapula uhkaa hyvinvointiamme Luottamus vanhuspalveluihin vaihtelee Sosiaalipalveluiden yksilöllinen budjetointi Britanniassa

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo JOPO -projekti Raportteja 11/2007 Palveluohjausmenetelmän kehittämishanke alaikäisten päihdetyöhön Keski-Suomen alueella 2003-2007 Loppuraportti Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo Vartin kuunteleminen

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti/2012 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suhde

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 19. Marja Hiitola-Moilanen (toim.) KEHITTÄMISEN POLKUJA PERHETYÖSSÄ

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 19. Marja Hiitola-Moilanen (toim.) KEHITTÄMISEN POLKUJA PERHETYÖSSÄ Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 19 Marja Hiitola-Moilanen (toim.) KEHITTÄMISEN POLKUJA PERHETYÖSSÄ Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu

Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu Taitava Arvioija koulutusohjelma Turun Yliopiston Täydennyskoulutuskeskus Anne Alho Kirsti Heinonen Petri Niemi Pasi Pentikäinen Hannu Penttilä Marianne Pitkälä

Lisätiedot

PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN

PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN EHKA ISY JA VA HENTA MINEN PIEKSA MA ELLA Sisällys SAATTEEKSI... 2 JOHDANTO... 3 MITÄ PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA ON... 4 Yleistä... 4 Väkivallan eri muodot... 5 PERHE-

Lisätiedot