Kuinka päästä lapsen kartalle lastensuojelussa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuinka päästä lapsen kartalle lastensuojelussa?"

Transkriptio

1 Lto, Kehityspsykologi Christine Välivaara Kehittämispäällikkö Pesäpuu ry Niilo Mäki Bulletin, Oppimisvaikeuksien erityislehti n:o 3/2006 l Kuinka päästä lapsen kartalle lastensuojelussa? - lapsilähtöisiä lähestymistapoja vakaviin asioihin Pian tiedettiin pikkukaupungissa yleisesti, että Huvikummussa asui 9-vuotias tyttölapsi ypöyksin. Kaupungin setien ja tätien mielestä se ei ollenkaan käynyt päinsä. Pitihän kaikilla lapsilla olla joku, joka nuhteli ja neuvoi heitä, ja kaikkien lasten piti käydä koulua ja oppia kertotaulu. Ja siksi tädit ja sedät määräsivät, että Huvikummun tyttö täytyi heti panna lastenkotiin - Minulla on jo paikka lastenkodissa, sanoi Peppi - Mitä, onko asia jo järjestyksessä? kysyi toinen poliisi - Missä se lastenkoti on? - Täällä, Peppi sanoi ylpeästi. Minä olen lapsi ja tämä on minun kotini, siis lastenkoti. Ja tilaa minulla on täällä kylliksi. - Lindgren: Peppi Pitkätossun tarina Mitä on lapsilähtöisyys lastensuojelussa? Jotta lastensuojelussa olisi tilaa auttamiselle, on ensin oltava tilaa lapsen kertomukselle ja kokemukselle. Lasten ajattelun raikkaus lyö meidät pienen ihmisen äärelle pysähtyneet, kaikkitietävät Rissasen tädit usein ällikällä. Tasavertainen kohtaaminen edellyttää lapsen kanssa työskenteleviltä kykyä heittäytyä pois tietäjän roolista ja alkaa itse oppijaksi. Tarvitaan taitoa virittäytyä lapsen aaltopituudelle, rakentaa luottamusta sekä turvallista kertomisen tilaa. Norjalaisen psykiatrin Tom Andersenin (2006) sanoin; on edettävä hitaasti, täytyy ensin kuulla voidakseen puhua. Jos vain kyselee, ei opi toisesta mitään. Tiukassa ennakkosuunnitelmassa ja omalla kartalla pysytellessään aikuinen rajoittaa mahdollisuuksia löytää ymmärrystä ja ratkaisuja lapsen tilanteeseen. Lapsen kertomisen tavat ovat usein toiminnallisia, ilmeitä, eleitä ja leikkiä hyödyntäviä. Lapsen ilmaisussa puheen rooli on pienempi kuin aikuisten kanssa työskenneltäessä. Kuulemisen lisäksi aikuisen onkin osattava myös nähdä ja aistia. Työskentelyä lastensuojelussa on Suomessa perinteisesti leimannut aikuislähtöisyys. Lapsi on jäänyt sivurooliin työntekijöiden keskittyessä työskentelemään aikuisten ongelmien kanssa (mm.hurtig 2003). Lastensuojelulaki ja YK:n lastenoikeuksien julistus korostavat kuitenkin lapsen oikeutta osallisuuteen ja päärooliin lastensuojelussa. Uusi lapsuustutkimus on herätellyt huomaamaan lapsen sivuuttamisen haitat ja trauma- ja kiintymyssuhdetutkimus lapsen kanssa työskentelyn merkityksellisyyden (Bardy 2001, Eskonen 2005, Hurtig 2003, Oranen 2001, Pösö 2004, Sinkkonen & Kalland 2001). Viimeaikaisissa lastensuojelun kehittämishankkeissa ja projekteissa on pyritty lisäämään suunnitelmallisuutta lastensuojeluun ja työtä on mallinnettu. (Bardy & Känkänen 2005, Ervast ja Tulensalo 2006, Inkinen & Söderblom 2005, Möller 2005, Oranen 2001, Taitto 2002, Välivaara 2003, 2006). Mallintaminen ja uudet työmenetelmät ovat 1

2 olleet ohjaamassa ja rohkaisemassa ammattilaisia suoraan työskentelyyn lapsen kanssa. Lapsilähtöisyys on ollut edesauttamassa lapsia saamaan kokemuksensa paremmin kuuluville. Lapsinäkökulma on nousemassa keskiöön myös vanhempien kanssa työskenneltäessä. Lapsilähtöisyys mielletään käytännöissä monin eri tavoin. Lapsikeskeiseksi tai lapsilähtöisiksi nimetyt käytännöt saattavat lastensuojelun kentällä saada hyvinkin aikuislähtöisiä ilmenemismuotoja. Tässä artikkelissa lapsilähtöisellä työskentelyllä ymmärretään suoraa työskentelyä lapsen kanssa, hänen intressinsä, toiveensa ja kehitystasonsa huomioiden. Lapsi nähdään aktiivisena ja osaavana yksilönä, joka rakentaa omaa ymmärrystään elämästä ja maailmasta aikuisen tuella ja vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Lapsi on aikuiseen nähden tasa-arvoinen toimija, joka osallistuu ja tekee päätöksiä. Lapsi ei ole irrallaan perheestään. Lapsilähtöinen työskentely vanhempien kanssa merkitsee perheen pulmien käsittelyä siinä valossa, kun ne lapsen näkökulmasta näyttäytyvät. Lapsilähtöisen työskentelyn 10 periaatetta voidaan lastensuojelussa määritellä seuraavasti: 1. Työskentelyn lähtökohtana on lapsi Lapsen halukkuus osallistua työskentelyyn sekä teemat, joita hän haluaa käsitellä ohjaavat tapaamista. Työskentely huomio lapsen yksilölliset ominaisuudet ja kehitystason. Lasta ei voi pakottaa yhteistyöhön, hänellä on myös oikeus olla osallistumatta. Hänellä on kuitenkin oikeus saada tietoa siitä, miten lastensuojelu toimii ja auttaa lasta. Lapsinäkökulma on lähtökohtana myös vanhempien kanssa työskennellessä (Ervast & Tulensalo 2006, Möller 2005). 2. Työntekijältä edellytetään kykyä itsereflektioon Itsereflektio liittyy työntekijän kykyyn arvioida ja kehittää omaa työskentelyään. Työntekijän tulisi myös olla tietoinen omasta elämäntarinastaan ja olla kosketuksessa omiin tunteisiinsa. Lapsen kanssa työskentely synnyttää aikuisissa tunteita, jotka voivat vaikuttaa tapaan, jolla hän lasta kohtaa. Se, mitä aikuinen odottaa kuulevansa tai ei haluaisi kuulla vaikuttaa siihen, mitä lapsi haluaa ja voi kertoa. 3. Työskentelyn tulee olla eettisesti kestävää Lapsella on oikeus tietää, miksi hänen kanssa työskennellään. Hänen on saatava kokea, että työskentely on mielekästä ja merkityksellistä myös hänelle itselleen. Lapsi ei ole väline perheen tilanteen urkkimiseen. Häntä ei saa manipuloida tiedonhankintatarkoituksessa. Lasten kanssa työskenneltäessä on huolehdittava siitä, että lasta ei petetä, häpäistä eikä häntä käytetä aseena (Hurtig 2003, Möller 2005). Lapsen turvallisuudesta on huolehdittava. Työntekijän on tiedostettava, että lapsen voimavaraistamisesta on huolehdittava ennen kuin käydään käsittelemään kipeitä asioita. Työskentely tulee päättää myönteisiin ja voimaannuttaviin näkökulmiin. 4. Suunnitelmallisuus ehkäisee sattumanvaraisuutta Työskentely lapsen kanssa edellyttää ennakkosuunnittelua, struktuuria, joka joustaa tilanteen mukaan. Joustavuus merkitsee sitä, että lapsi tulee kuulluksi itsenään, ei suunnitelman mukaisten asioiden rajaamissa kehyksissä (Kinos 2002). Lapsella on oikeus asettaa omia tavoitteita työskentelylle. Työntekijä on tietoinen siitä, mitä työskentelyllä tavoitellaan ja miten tavoitteisiin pyritään. 5. Konstruktiivisuus arvostaa lasta tasa-arvoisena toimijana Lapsilähtöisessä työskentelyssä aikuinen heittää tietäjän viitan harteiltaan. Lapsi rakentaa itse ymmärrystään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa aiempien kokemustensa pohjalta. Tieto, jonka varassa lapsi ymmärrystään rakentaa on muuttuvaa ja suhteellista (Kinos 2002). Lapsilähtöinen työskentely on yhteistoimintaa ja jatkuvaa edestakaista liikettä lapsen ja aikuisen maailman välillä. Lapsi tarvitsee aikuista kanssakulkijaksi luomaan mahdollisuuksia ja ympäristöjä ymmärryksen ja merkityksen annon pohjaksi. Aikuisen velvollisuus on toimia lapsen kertomisen mahdollistajana. Aikuisen myönteinen, hyväksyvä, spontaani ja utelias suhtautuminen 2

3 lapseen sekä onnistumisen tunteen välittäminen lapselle ovat kohtaamisen kulmakiviä (Hughes 2006, Andersson 2006). 6. Voimavaralähtöisyys on edellytys pulmien puimiselle Lastensuojelun piirissä lasten tarinat ovat usein kielteisten tapahtumien täyteisiä ja raskaiden tunteiden värittämiä. Lapsella on myös vaihtoehtoisia tarinoita elämästään, hyviä hetkiä, jotka helposti hukkuvat vallitsevan ongelmatarinan alle (Morgan 2005). Lapsilähtöisen työskentelyn tulee tukea lasta ja auttaa häntä löytämään voimavaroja itsestään ja ympäriltään. 7. Dialogisuus rakentaa yhteisen ymmärryksen Voidakseen puhua lapsen kanssa on ensin kuultava ja ymmärrettävä, mitä lapsella on sanottavaa. Ymmärrys rakentuu vuorovaikutuksessa. Dialogisuus perustuu moniäänisyyteen; erilaiset ajatukset, olettamukset ja merkitykset hyväksytään ja tehdään ymmärrettäviksi (Seikkula & Arnkill 2005). Dialogissa lapsi ja aikuinen voivat yhdessä ääneen tarkastella ja ihmetellä elämän ilmiöitä. Näin voi syntyä uusia oivalluksia, ymmärrystä, mitä kummallakaan osapuolella ei ollut alussa. 8. Kontekstitietoisuus lapsi on osa perhettä ja kulttuuria Lapsilähtöisyyteen sisältyy näkemys, että lapsi on osa perhettä. Työskentely vanhempien ja muiden lapsen läheisten kanssa on osa lapsen kanssa työskentelyä. Lapsen verkostot ja läheiset ovat voimavara ja pulmia tulee ratkoa yhteistyössä heidän kanssaan. Lapsen kokemus tehdään näkyväksi lasta kunnioittaen. 9. Tilannesidonnaisuus lapsilähtöinen toimintaympäristö Tilannetekijät vaikuttavat lapsen tapaan tuottaa kertomusta elämästään. Lapsen kehitystason mukaiset menetelmät ja välineet sekä houkuttava toimintaympäristö rentouttavat lasta ja virittävät häntä työskentelyyn. Toiminnallisia menetelmiä hyödyntämällä lapsia voi auttaa nimeämään tunteitaan, tuottamaan tarinaa elämästään sekä samalla lisäämään itseymmärrystään. 10. Dokumentointi ilman tulkintaa Lapsen tuottaman tiedon dokumentoinnissa tulee pidättäytyä tulkinnoilta. Lapsi kertoo tarinaa, jota aikuinen ei ole ennen kuullut. Lapsen tuottama tieto tulee kirjata ylös sellaisenaan. Hyviä apuvälineitä tiedon kokoamisessa ovat mm. nauhoitus, videointi, valokuvaus, havainnointi, lasten piirrokset ja niihin liittyvät kertomukset. Näitä analysoimalla aikuiset saavat tietoa lasten ajatuksista, kiinnostuksen kohteista, huolista. Aikuisilta edellytetään herkkyyttä havainnoida ja kuulla lapsen viestiä sekä dokumentoida lapsen tuottama tieto autenttisena ilman tulkintaa tai manipulointia. Lapsen tarinalla ja minäkuvalla on yhteys Narratiivisessa (tuttavallisemmin tarinallisessa tai kerronnallisessa) lähestymistavassa nähdään, että ihminen luo kertomuksia ja tarinoita tuodakseen elämäänsä järjestystä ja löytääkseen merkityksen kokemalleen. Psyykkisen terveyden kannalta on tärkeää, että ihminen kykenee muodostamaan yhtenäisen kertomuksen oman elämänsä henkilökohtaisesti tärkeistä kokemuksista. Tarinoiden voidaan nähdä kuvastavan sitä, millaisena ihminen itsensä kokee, sitä kuka hän on. Australialaisen perheterapeutin Alice Morganin (2006) mukaan kertomalla ihminen punoo tapahtumia toisiinsa ja muodostaa lopulta yhtenäisen elämäntarinan. Elämän kuluessa ihmisen kokemukset saavat jatkuvasti uudenlaisia merkityksiä. Monen lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen tarina elämästään on hajallaan kuin kasa filminpätkiä palastellusta filmistä. Oma minä ja tulevaisuus näyttäytyy epämääräisenä ja arvaamattomana. Lastensuojelussa viranomaisilla on valtaa määritellä lapsen ja perheen elämään liittyviä asioita. Viranomaiset tulevat valitettavan usein tehneeksi asiakkaistaan ohuita, ongelmalähtöisiä kuvauksia. Kuvaukset leimaavat 3

4 helposti asiakkaan ja jättävät vain vähän tilaa asiakkaan elämän moninaisuudelle ja ristiriitaisuudelle ja hämärtävät muita tapahtumiin liittyviä merkityksiä. Vaikeissa perheolosuhteissa elävät lapset saavat usein ympäristöstään monenlaista vahvistusta huonommuudelleen. Ohuista ja leimaavista kuvauksista syntyy ongelmien kyllästämä tarina (Morgan 2006). Se saa ihmisen kokemaan itsensä pahaksi ja arvottomaksi. Kerran tähän johtopäätökseen päätynyt lapsi hakee jatkuvasti todistusaineistoa omalle arvottomuudelleen. Ongelmatarinan vahvistuessa siitä tulee lapsen elämän hallitseva tarina, joka peittää alleen tämän kyvykkyyden, taidot ja elämänkokemuksen eli itsetunnon ja elämänhallinnan voimavaratekijät. Elämästä ja ihmissuhteista on olemassa yhtä aikaisesti useita tarinoita. Tarinat voidaan hahmottaa hallitsevina ja vaihtoehtoisina tarinoina, jotka vaikuttavat kertojan menneisyyteen, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen ja muovaavat voimakkaasti elämää (mm. Morgan 2006). Lapsi, jonka hallitseva kertomus elämästään on täynnä haavoittavia kokemuksia voi olla sokea myönteisille tarinoille, niille hyville hetkille, joita jokaisen ihmisen elämässä on. Tarinallisissa työtavoissa halutaan ihmisiä auttaa murtautumaan ulos kohtaamiensa ongelmien vaikutuksista etsimällä vaihtoehtoisia tarinoita. Niiden avulla ihmiset luovat sekä uusia kuvia itsestään että uusia mahdollisuuksia toimia suhteessa toisiin ihmisiin ja tulevaisuuteen. Vaihtoehtoiset tarinat voivat vähentää ongelmien vaikutuksia ja luoda elämisen mahdollisuuksia samalla tavoin kuin ohuet kuvaukset ja johtopäätökset voivat ylläpitää ongelmia. Alice Morgan Narratiivisesti suuntautuneet perheterapeutit ovat kiinnostuneita tarinoista, joita lapset kertovat elämästään ja ihmissuhteistaan sekä tarinoiden vaikutuksista, merkityksistä ja yhteyksistä, joissa tarinat ovat syntyneet. Terapeutit työskentelevät lasten kanssa tuodakseen esille ja syventääkseen tarinoita, jotka eivät tue ongelmia. He etsivät keinoja kuvata vaihtoehtoisia tarinoita mahdollisimman rikkaasti ja yksityiskohtaisesti. Tarinat pyritään nivomaan yhteen muiden ihmisten tarinoiden kanssa (Morgan 2006). Terapeutit kuuntelevat lapsen kuvausta ongelmastaan ja auttavat häntä antamaan pulmalle nimen. Sitoutumisen kannalta on tärkeää, että ihminen saa itse nimetä pulmansa. Ulkoistavissa keskusteluissa ongelma siirretään ihmisen sisältä hänen ulkopuolelleen, jotta sitä päästäisiin tarkastelemaan turvallisen välimatkan päästä (White 2006). Vertauskuvat auttavat lasta tarkastelemaan sisäistä maailmaansa välimatkan päästä, ulkopuolisen silmin. Kertominen on ensimmäinen askel ihmisen oman elämän muokkaamisessa. Kertoja tarvitsee kiinnostunutta kuulijaa. Aikuinen on vastaanottaja ja todistaja, joka kuulee lapsen tarinan ja vahvistaa kuulemansa. Amerikkalainen psykoterapeutti Harlene Andersson (2006) kuvaa lapsen kokemusmaailmaa tarinapallona, jota aikuinen haluaa tutkia uteliaana oppijana. Pallo pysyy lapsen kädessä, vaikka sitä yhdessä tutkitaankin. Toiminnallisuuden, leikin ja tarinallisuuden soveltaminen on mahdollista myös terapiatyön ulkopuolella lastensuojelun eri toimintaympäristöissä. Lapsia ja perheitä työssään kohtaavat voivat hyödyntää leikinomaista työtapaa oman ammattinsa orientaatioperustasta, osaamisesta ja tavoitteista käsin. Narratiiviseen perheterapiaan pohjautuvan Tejping- vuorovaikutusleikin käyttö lasten pulmatilanteiden käsittelyyn päivähoidossa, koulussa tai sosiaalityössä ei edellytä työntekijältä terapeutin valmiuksia. Tejping- leikki siltana lapsen kokemusmaailmaan Leikki on lapselle ominainen tapa ilmaista itseään, harjoitella erilaisia rooleja ja tutkia ympärillään olevia ilmiöitä. Lapselle leikki on ymmärryksen väline. Norjalainen psykologi, 4

5 Martin Soltvedt, on kehittänyt leikkiin perustuvan lapsilähtöisen metodin lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyyn (Soltvedt 2005). Tejping eli teippaaminen on työskentelymenetelmä, jota hyödynnetään Norjassa, Ruotsissa ja nyt myös jo vähän Suomessakin lastensuojelun sosiaalityössä sekä lasten ja aikuisten psykoterapiassa. Menetelmä on saanut nimensä ilmaisun apuvälineinä käytettävistä teipistä, nukeista ja pikkuesineistä. Tejping menetelmän teoreettinen viitekehys nojaa kehityspsykologiseen tietoon lapsen kehityksestä, lapsilähtöisen perheterapian näkemyksiin, psykodraamaan sekä narratiiviseen perheterapiaan. Tejpingin päämääränä on vuoropuhelun synnyttäminen lapsen kanssa leikin avulla. Työskentelyn avulla aikuinen pyrkii pääsemään lapsen kartalle ymmärtämään lapsen kokemusmaailmaa. Työskentely tapahtuu näyttämöillä, jotka lapsi saa teipata pöytään. Näyttämöiksi voi muodostua tilanteesta riippuen esim. koti, luokka, päiväkoti tai oma huone. Alustana voi toimia kirjoitusalusta tai hiekkalaatikko. Tejpingissä lapsi havainnollistaa pienten maalattujen puunukkien avulla esimerkiksi perheenjäseniään, verkostoaan, akuutteja ristiriitatilanteita, tunteitaan, askarruttavia asioita tai häntä haavoittaneita kokemuksia. Kuvat 1 ja 2 Tejping materiaaliin kuuluu 20 puuhahmoa, eri ikäisiä, eri näköisiä, kumpaakin sukupuolta edustavia nukkeja sekä valkoinen teippirulla. Oheismateriaalina voi käyttää pikkuesineitä esim. puita, taloja, eläimiä. Alustaksi sopii tarjotin tai hiekkalaatikko. Työntekijä voi ottaa osaa vuorovaikutusleikkiin häntä itseään esittävän, alter ego nukkensa avulla. Nukkensa avulla työntekijä houkuttelee lasta vuoropuheluun, luomaan kertomuksia ja löytämään rakentavampaa vuorovaikutusta näyttämöllä olevien henkilöhahmojen välille. Puuhahmojen avulla pyritään luomaan lapselle kertomisen tilaa, jossa ongelma tulee näkyväksi ja havainnollistetuksi. Ulkoistaminen auttaa omaksumaan kevyemmän, mutta silti tehokkaan lähestymistavan ongelmiin. Syntyneen välimatkan ja pulmien ulkoistamisen avulla lapsen tai perheen ja työntekijän on helpompi rakentaa yhteistä ymmärrystä ja löytää ratkaisuja lukkiutuneisiin tilanteisiin. (Nilsson& Nilsson-Sjölin 2005, Välivaara 2005) Lapsen elämäntilanteen kartoittaminen nukkeleikin avulla Tejpingiä voidaan siis käyttää sekä ihmisten välisten vuorovaikutussuhteiden että lasten ongelmien kuvantamiseen ja ratkomiseen. Sen avulla voidaan havainnollistaa konkreettisia ristiriitatilanteiden sekä tunnetason pulmia. Lapsilähtöisen työtavan avulla voi lähestyä vaikeita teemoja ja löytää ratkaisuja sekä konkreettisella että symbolisella tasolla. Leikki täydentää keskustelua, helpottaa lasta tuottamaan kertomusta, kuvaamaan ongelmaa tai tutkimaan vaihtoehtoisia ratkaisuja pulmaan. Leikki auttaa lasta ottamaan etäisyyttä ristiriitatilanteisiin ja niiden synnyttämiin tunteisiin.(nilsson & Sjölin- Nilsson 2005) Tejpingin avulla voidaan myös havainnollistaa lasten verkostoja, elämän historiaa sekä kuulla lapsen näkemyksiä kokemastaan. Lapsen pöydälle tai hiekkalaatikkoon rakentama näyttämö antaa työntekijälle kuvan tilanteesta, johon on mahdollisuus yhdessä etsiä ja kokeilla erilaisia 5

6 vaihtoehtoisia käyttäytymismalleja. Menetelmällä voidaan tehdä näkyväksi ja käsitellä vaikkapa päiväkodissa syntynyttä ristiriitatilannetta. Pienryhmässä voidaan rakentaa arkisia pulmatilanteita, johon lapsiryhmä voi yhdessä lähteä etsimään ratkaisuvaihtoehtoja. 1. Työskentelyn aloitus Ennen vuorovaikutusleikkiin ryhtymistä lapsen kanssa on syytä tehdä muutamia ennakkovalmisteluja. Lapsen vanhemmille tulee selvittää etukäteen, mitä asioita lapsen kanssa aiotaan käsitellä. Myös lapsen on saatava tietää, miksi hänen kanssaan työskennellään. Jos vanhempi on mukana seuraamassa dialogia, on hänellä hyvä olla oma työntekijänsä. Vanhemman ja lapsen oman työntekijän kannattaa sopia työnjaostaan ennakkoon. Aloituksessa kannattaa varata riittävästi aikaa kontaktin luomiseen lapseen. Aluksi työntekijät esittäytyvät ja kertovat, mitä tänään tullaan tekemään. Keskustelun tarkoitus ja rajaus selitetään niin, että lapsi ymmärtää. Tutustutaan yhdessä tilaan ja välineistöön. Tejping- vuoropuhelussa lähdetään liikkeelle vallitsevasta hetkestä. Työskentelyn voi aloittaa teippaamalla alustaan työntekijän työpaikan ja asettamalla oma nukke sinne. Samalla annetaan lapselle malli työskentelystä ja kumarrutaan pöydän yli ja liikutellaan omaa hahmoa. Katse pysyy nukeissa ja pöydässä. Muuten helposti nojaudutaan taaksepäin ja aletaan puhua nukkejen yli perinteiseen tapaan. Aikuisen aktiivisuus lisää myös lapsen aktiivisuutta. Lapsen aloitteita kannattaa seurata ja antaa lapsen liikuttaa nukkeja haluamallaan tavalla. Hänet voi välillä palauttaa sivujuonteilta takaisin käsiteltävään asiaan. 2. Lapsen tärkeiden ihmissuhteiden tarkastelu - verkostokartta Anna lapsen valita itselleen hahmo ja nukkeja kuvaamaan ihmisiä, jotka ovat hänelle tärkeitä tai joiden kanssa hän on asunut. Pyydä lasta asettamaan nuket alustalle teipattuihin neliöihin, taloihin tai huoneisiin. Anna lapselle ohje seuraavaan tapaan: Valitse itsellesi hahmo ja aseta se tähän pöydälle alustalle on teipattu neliskulmainen alue näyttämöksi. - arempien tai pienempien lasten kanssa voi aloittaa esim. kysymällä: Mikä näistä voisi olla sinun talosi? - työntekijä voi laittaa malliksi esim. oman hahmonsa ja talon esittämään työpaikkaansa Ajattele nyt ihmisiä, jotka ovat tärkeitä sinulle ihmisiä joiden kanssa asut tai olet asunut, sukulaisia, kavereita, paras kaveri, opettaja, naapuri tai vaikkapa lemmikkieläin - lapsi saa sitä mukaa valita hahmot ihmisille asettaa ne paikoille, joita merkitään taloilla/ tai teippaamalla alue - Jatkokysymyksiä voi asettaa sen mukaan, mitä työskentelyllä tavoitellaan. Kuka lohduttaa sinua, kun sinulla on ongelmia tai olet surullinen Voitko näyttää, miten päivä sujuu kun olet kotona äidin luona Lapsi perheessä, jossa on alkoholiongelma. Kartoitin lapsen elämäntilannetta osana lastensuojelun tarpeen alkuarviointia. Toisella tapaamiselle tutkiskelimme lapsen verkostoja ja sitä, miten hän kokee perheensä. Kuulumisten vaihdon ja virittäytymisen jälkeen aloitimme työskentelyn. Valitsin alustalle alkajaisiksi itseäni kuvaavan nuken ja teippasin alustalle työpaikkani, jonne asetin nukkeni. Kerroin nuken kautta itsestäni ja työstäni. Seuraavaksi siirsin nuken 6

7 autoon ja ajoin tapaamaan tyttöä alustalle teipattuun päiväkotiin. Kuva 4 Lapsen verkostokartta Pyysin 6-vuotiasta valitsemaan nuken kuvaamaan itseään ja asettamaan hänet kotiin, jota kuvaamaan yhdessä teippasimme ison suorakulmion. Sen jälkeen pyysin häntä valitsemaan nukkeja kuvaamaan hänen perheenjäseniään sekä muita tärkeitä ihmisiä. Tyttö teippasi kotiin huoneita ja asetteli niihin hahmoja. Leikin myötä hän kertoi tärkeistä ihmisistään ja eläimistään. Ilmeni, että vaikka ympärillä oli näennäisesti paljon ihmisiä, olivat ihmissuhteet etäisiä. Lapsi kertoi olevansa paljon yksin ja pelkäävänsä. Kukaan ei lohduta, kun pelottaa yöllä ja äiti ei ole kotona, lapsi totesi. Lapselle oli osittain epäselvää, kuka kuului perheeseen tai sukuun ja kuka oli perhetuttu. Alkoholi näytteli isoa roolia perheessä ja kaikki perheen jäsenet elivät lapsen leikissä omaa elämäänsä. Sijoitettujen lasten perhesuhteet. Sijoitettujen lasten vertaisryhmässä annoin 7-10 vuotiaiden lasten esitellä perheensä yksi kerrallaan ryhmälle puunukkien avulla. Lapset innostuivat tehtävän annosta. Perheen ympärille teipattiin alustaan neliö kuvaamaan kotia. Kaikkien lasten näyttämölle rakentui vähintään kaksi kotia, syntymäkoti tai isän ja äidin koti sekä sijaisperhe. Rakentaessaan perhekuvaansa lapset samalla kertoivat tarinaa perheistään ja elämästään kahden perheen välillä. Osa toi esiin syyn, miksi ei voinut asua syntymäkodissaan. Perhekuvaukset yhdistivät lapsia. Lapset kommentoivat toistensa leikkiä. Eräs lapsista teki ääneen havainnon, että he kaikki elivät näköjään eri perheissä, mihin olivat syntyneet. Jokaisessa syntymäperheessä oli alkoholiongelma. Lapsille havainnollistui vertaisuus ja se, että muillakin on ollut samantyyppisiä kokemuksia kuin heillä itsellään. 3. Lapsen elämänpolun havainnollistaminen Pyydä lasta teippaamaan/ teipatkaa yhdessä paikat (tai asetelkaa pikku-taloja alustalle), joissa hän on asunut. Käy paikkoja läpi lapsen kanssa. Voit antaa vaikkapa seuraavanlaisen ohjeen: Voitko näyttää minulle, miten sinä asut. Asutko omakotitalossa vai kerrostalossa? Näytä, mitä teippaamisella tarkoitetaan. Aloita tekemällä seinät: kuinka suuri talosi/ huoneesi on? Auta lasta luomaan talo tai asunto, olemassa olevat huoneet. Lapsi saa merkitä esim. ovet, ikkunat ja sisustuksen Katsotaanpa, missä sinun huoneesi ovi on. Missä on sänkysi? Kenen kanssa asut hahmot valitaan ja asetetaan asunnon eri huoneisiin Autetaan teippaamaan lapsen elämän muita tärkeitä paikkoja Voitko näyttää minulle nyt, missä isä asuu? Missä on koulu?. Nämä teipataan esiin tai niitä merkittään rakennuksella ja laitetaan ihmiset viereen Eräs elämänpolku. Sijaisäiti teki perheeseensä pienenä sijoitetun, nyt jo ekaluokkalaisen lapsen kanssa sukupuuta. Lapsen äiti oli kuollut alkoholin väärinkäyttöön ja kontakti isään oli etäinen. Sijaisäiti pohti, kuinka käsitellä turvallisesti ja äitisuhdetta vaurioittamatta rosoista elämäntarinaa ja vaikeita teemoja lapsen kanssa. Kumppanukset päätyivät Tejpingin avulla tutkimaan paikkoja, joissa lapsi oli elämänsä varrella asunut. Innostuneena lapsi teippasi pitkälle paperille elämänsä tärkeät paikat: syntymäkoti-turvakoti-sairaala-lastenkoti-sijaiskoti. Hän halusi ottaa leikkiin mukaan geelikynät kuvaamaan tärkeitä ihmisiä eri paikoissa. Sijaisäiti sai kuulla tarinoita sairaalasta ja lastenkodista, joita ennen ei ollut kuullut. Leikkiä jatkettiin viikkoja. Lapsi huokaili elämänpolun monimutkaisuutta ja hänen ehdotuksestaan kynät vaihtuivat nukkekodin nukkeihin ja kalusteisiin. Alkoi kiihkeä leikki, jossa lapsi kävi läpi elämäänsä syntymäkodissa. Lapsi otti äidin roolin, joka oli topakka ja siisti vaikka äiti oli oikeesti kyllä erilainen, kuten lapsi totesi. Välillä vierailtiin turvakodissa, jossa lapsi 7

8 sosiaalityöntekijän roolissa haastatteli äitiä, jonka rooli annettiin nyt sijaisäidille: - Oletko sinä juonut alkoholia? Montako pulloa? Onko siellä sujunut hyvin siellä teidän kotona? Milloin viimeksi joit alkoholia? Silloin kun joit, muistitko hoitaa lasta? Saunan lämmössä viikkoja jatkunut innostunut leikki eteni keskusteluun siitä, mitä äidin alkoholikäyttö tekee vauvalle. Leikki herätti lapsessa kysymyksiä ja niiden myötä vähitellen edettiin, lasta kannatellen puhumaan siitä, mistä hänen vaikeutensa kirjoittamisessa sekä lukuisat leikkaukset ovat johtuneet. Niillä ongelmilla on hieno nimikin FAE- oireyhtymä. Leikkivuoropuhelu jatkuu edelleen. (Anon. 2006) 4. Kokemuksen tai tilanteen havainnollistaminen leikin avulla Aloita dialogi ensin jostain myönteisestä kokemuksesta tai mukavasta tilanteesta. Tee lapselle selväksi, että hänellä on vanhempien lupa kertoa myös vaikeista asioista ja tapahtumista. Lämmittelyvaihe voi joskus kestää pitkään lähestyttäessä emotionaalisesti latautunutta asiaa. Voit auttaa kysymällä esimerkiksi: Voitko näyttää, miten päiväsi sujuu, kun olet kotona? Ulkoinen ristiriitatilanne Selitä lapselle, että tutkitte yhdessä tarkemmin tilannetta, jossa lapsi tuntee itsensä huonosti kohdelluksi tai uhatuksi. Mikäli perhe on läsnä kerro, että tutkitte tarkemmin tilannetta, jossa perheen jäsenillä on tapana joutua ristiriitoihin toistensa kanssa. Pyydä lasta teippaamaan tapahtumapaikka sekä valitsemaan itselleen hahmo. Myös perheen jäsenet saavat valita itselleen hahmot. Anna lapsen asettaa hahmot paikoilleen ko. tilanteeseen. Pyydä lasta näyttämään, kuinka tilanne alkoi ja eteni. Hän saa liikutella nukkeja tuottamansa kertomuksen mukaisesti. Voit tehdä kysymyksiä myös vanhemmille. Lapselle: - Katsotaanpa vähän tarkemmin tätä tilannetta, jossa sinua pelottaa. - Voitko ensin teipin avulla näyttää, miltä paikka näyttää (koulupiha, sairaala, olohuone), niin voin ymmärtää paremmin - Valitse itsellesi hahmo, joka sopii sinulle - Valitse hahmo kaikille niille, jotka olivat mukana tilanteessa. Laittakaa henkilöt niille paikoille, missä he olivat. Kuka oli lähimpänä? Kuka kauimpana? - Nyt voimme lähteä katsomaan, mitä tapahtui. Näytä, kuinka se alkoi. - Mitä sitten tapahtui? Poika, jonka vanhemmat olivat eronneet. Opettaja halusi lasten esittelevän itsensä ja perheensä luokan edessä lukuvuoden aluksi. Pieni poika kieltäytyi toistuvasti esittelemästä itseään. Tilanne muodostui lapselle niin suureksi kynnykseksi, että kouluun meno alkoi pelottaa. Koulukuraattori lähti työstämään asiaa lapsen kanssa vuorovaikutusleikin avulla. Kävi ilmi, että lapsen vanhemmat olivat eronneet eikä lapsi halunnut kertoa sitä muille. Eroon liittyi ikäviä tilanteita kotona ja se hävetti lasta. Kuraattori kävi keskustelua lapsen kanssa erosta. Leikin avulla harjoiteltiin tilannetta luokan edessä erilaisine vaihtoehtotarinoineen ja tutkittiin luokan reaktioita. Lapsi tarvitsi kokemuksistaan tarinan, jonka voisi luokkatovereilleen kasvojaan menettämättä kertoa. Leikin avulla häpeä hellitti ja lapselle löytyi turvallinen tapa kertoa perheestään. Sisäinen ristiriita Työntekijä teippaa pöydälle huoneen kuvaamaan ihmisen mielen sisäistä tilaa. Asiakas saa valita itseään kuvaavan hahmon ja asettaa sen tilaan. Pyydä valitsemaan nukke kuvaamaan toivotonta ja masentunutta puolta itsessä sekä hahmo toiveikkaalle ja myönteiselle puolelle. Kumpi hallitsee? Mitä hahmot sanovat sinulle? Miten vahvistaa myönteistä? Kuka voi auttaa sinua, kun sinulla on huolia? 8

9 Painonvartijan huolet. Ylipainoinen nainen tuli terapiaan, koska laihdutusyritykset eivät tuottaneet tulosta ja terveys oli vaarassa romahtaa. Terapeutti alkoi työstää pulmaa hänen kanssaan nukkehahmojen avulla. Hän pyysi naista valitsemaan itselleen hahmon ja asettamaan sen pöydälle teipatun neliön sisään. Terapeutti kysyi, millaisia kriittisiä ääniä nainen kuulee sisällään syödessään? Nainen kertoo, että yksi ääni sanoo: Syö, syö ja toinen ääni kehottaa. Älä syö. Terveytesi kärsii, jos vielä lihot. Lapsesi menettävät äidin nuorena. Nainen valitsi kummallekin Kuva 5 Naisen kaksi sisäistä ääntä äänelle oman hahmon ja asetti itseään kuvaavan nuken taakse. Hahmot laitettiin keskustelemaan keskenään. Työskentelyn kuluessa negatiivinen ääni kuolettui (nukke heitettiin tyrmään) ja myönteistä vahvistettiin naiselle tärkeiden asioiden, lasten, kautta. Työskentely sidottiin mielikuvien avulla tulevaisuuteen. 5. Työskentelyn päättäminen myönteisesti Päätä vuoropuhelu myönteiseen vaiheeseen. Kiitä nukkesi avulla muita nukkeja rohkeudesta ja vie työskentelyn päätteeksi työntekijän hahmo kotiin. Lopuksi lapselle tehdään yhteenveto siitä, että hänen elämässään on sekä iloisia että vaikeita asioita: Huomaan, että olet jakanut vaikeita asioita, mutta olet kertonut myös iloisista asioista elämässäsi. Olet kertonut, mistä sinä pidät, missä olet hyvä. Lapselle annetaan myönteistä ja kannustavaa palautetta: Olemmepa saaneet tietää paljon, olet kertonut paljon, olet jaksanut tosi kauan. Kokemuksia Tejping- leikistä lastensuojelussa ja perhehoidossa Ruotsissa Tejping-menetelmää on sovellettu runsaasti lastensuojeluun sosiaalityössä ja perhehoidossa. Tejping- leikin avulla lapset ovat teipanneet elämänsä tärkeitä paikkoja, asetelleet niihin henkilöitä ja kertoneet siitä, mitä ihmisten välillä tapahtuu. Leikin kautta on välittynyt kuva mm. siitä, millaisen lapsi näkee kotinsa tai fyysisen ympäristönsä sekä miten hän kuvaa perheensä tapoja ja tottumuksia. Lapset ovat jakaneet kokemuksiaan mm. perheväkivaltatilanteista. Leikissä on myös välittynyt tietoa siitä, kuka tai ketkä ovat lähellä lasta perheessä ja lähiverkostossa sekä kenen luo lapsi voi mennä saadakseen turvaa ja apua. Leikeissään sijoitetut lapset ovat vertailleet elämäänsä syntymäkodissa ja sijaisperheessä. Lapset ovat leikkimällä kuvanneet perushoitotilanteita, kuten nukkumaanmenoa, ruokailutilanteita, perjantai-iltoja tai hauskanpitohetkiä. Näiden avulla on saatu tietoa mm. vanhemmuuden toteutumisesta perheessä sekä lapsen kyvystä sietää rajoja. Tejping- vuoropuhelussa aikuisille on välittynyt tietoa siitä, millaisena lapsi itsensä näkee ja kokee. Seuraamalla, minkä hahmon lapsi valitsee itseään kuvaamaan ja millaisia kommentteja hahmo esittää, ovat aikuiset saaneet käsityksen siitä, miten myönteisesti tai kielteisesti lapsi suhtautuu itseensä. Leikin kuluessa työntekijä on pystynyt samalla havainnoimaan lapsen motivaatiota sekä kykyä ottaa vastaan ohjeita ja keskittyä työskentelyyn. Leikin kautta on välittynyt myös tietoa lapsen kyvystä kertoa yksityiskohdista, ilmaista tunteitaan sekä hahmottaa asioiden välisiä yhteyksiä. Leikkivuoropuhelu on myös nostanut työntekijöiden tietoisuuteen lapseen liittyviä huolenaiheita, jotka ovat vaatineet lisäselvitystä tai jatkotyöskentelyä. Tejping vuoropuhelu tarjoaa mahdollisuuden havainnoida lapsen suhdetta työntekijään sekä sitä onko vuorovaikutuksessa luottamusta tai epäluottamusta, uteliaisuutta vai kenties aggressiivisuutta. Nukkeleikin avulla lapsen ja aikuisen suhteesta tulee enemmän yhteistyötä ja vähemmän kyselemistä. Leikki vahvistaa lapsen osallisuutta ja elämänhallinnan tunnetta. 9

Pesäpuun. Uusia videoita pohjoismaisena

Pesäpuun. Uusia videoita pohjoismaisena Uusia videoita pohjoismaisena yhteistyönä 1 / 2005 Missä lapsi voi saada eniten rakkautta? Tejping silta leikin ja todellisuuden välillä Tejpingin aakkosia sosiaalityössä Vuoden 2005 PRIDEkouluttajakoulutus

Lisätiedot

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Kuulumisia lapsilähtöisen työskentelyn seminaarista. Sadut, runot ja tarinat mielen peileinä -tunnetarinatyöpaja

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Kuulumisia lapsilähtöisen työskentelyn seminaarista. Sadut, runot ja tarinat mielen peileinä -tunnetarinatyöpaja Pesäpuun kuulumiset 2 / 2007 Kuulumisia lapsilähtöisen työskentelyn seminaarista Sadut, runot ja tarinat mielen peileinä -tunnetarinatyöpaja Ajatuksia kohtaamisesta lasten kokemusten jakaminen aikuisten

Lisätiedot

Kuuntele tarinaa kummaa

Kuuntele tarinaa kummaa 2 / 2005 Kuuntele tarinaa kummaa Tarinoita tukimuksesta Perhe lapsen alkutarinana Sijoitetut lapset ja sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea Miten sijoitetut lapset puhuvat huostaanotostaan Rakkaiden tavaroiden

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Pesäpuun. Pysyvyyttä ja jatkuvuutta sisaruudesta. Sijaissisaruus antaa ja ottaa! Elämän helminauhaa merkityksien ketjusssa

Pesäpuun. Pysyvyyttä ja jatkuvuutta sisaruudesta. Sijaissisaruus antaa ja ottaa! Elämän helminauhaa merkityksien ketjusssa 1 / 2007 Pysyvyyttä ja jatkuvuutta sisaruudesta Sijaissisaruus antaa ja ottaa! Elämän helminauhaa merkityksien ketjusssa Katkenneiden sijoitusten jaetut tunteet Lapsen maailma elokuvan silmin Sijoitetun

Lisätiedot

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sijoitettujen nuorten kehittäjä- ja vertaistukiryhmä. Vertaistukea sijoitettujen nuorten ryhmästä

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sijoitettujen nuorten kehittäjä- ja vertaistukiryhmä. Vertaistukea sijoitettujen nuorten ryhmästä Pesäpuun kuulumiset 1/2008 Sijoitettujen nuorten kehittäjä- ja vertaistukiryhmä Vertaistukea sijoitettujen nuorten ryhmästä Selviytymisen merkit valmiuksia joustaviin selviytymiskeinoihin Työskentely vilkkaan

Lisätiedot

Toiminnallisuuden sisältöjä ja huolen merkityksiä lastensuojelun lapsiasiakkaiden näkökulmasta.

Toiminnallisuuden sisältöjä ja huolen merkityksiä lastensuojelun lapsiasiakkaiden näkökulmasta. Toiminnallisuuden sisältöjä ja huolen merkityksiä lastensuojelun lapsiasiakkaiden näkökulmasta. Kevät 2008 Pro-gradu Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto Hanna Aavainen Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ

VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ Päivi Jouttimäki Ote julkaisusta Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -hankkeen loppuraportti Päivi Jouttimäki, Saija

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Kohtaavaa lastensuojelua

Kohtaavaa lastensuojelua Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2004:1 Kohtaavaa lastensuojelua Lapsikeskeisen lastensuojelun sosiaalityön tilannearvion käsikirja Tiina Muukkonen ja Hanna Tulensalo h:\lastensuojelun

Lisätiedot

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä Tarja Janhunen ja Reetta Pauni LEIJA -HANKE YVPL ry OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo JOHDANTO...3 Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n

Lisätiedot

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Toim. Tarja Sassi Ehjä perhe O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Oppaita 1/2012 SISÄLLYS 3 alkusanat 5 1 JOHDANTO 7 2 Vertaistoiminta 9 3 Ehjä

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä Tarja Janhunen ja Reetta Pauni LEIJA -HANKE YVPL ry OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo JOHDANTO...3 Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n Leija-hanke...4

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

10/05 Maahanmuuttajat tarvitsevat kotoutumisen tueksi omakielistä neuvontaa

10/05 Maahanmuuttajat tarvitsevat kotoutumisen tueksi omakielistä neuvontaa SOSIAALITURVA 10/05 Maahanmuuttajat tarvitsevat kotoutumisen tueksi omakielistä neuvontaa Pääkirjoitus 15. kesäkuuta 2005 Maahanmuuttajaperheet tarvitsevat tukea Maahanmuuttajien määrä on Suomessa viidessätoista

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

KETTU JA PESUKONE. Elämäntarinan dokumentointi lastenkodissa

KETTU JA PESUKONE. Elämäntarinan dokumentointi lastenkodissa KETTU JA PESUKONE Elämäntarinan dokumentointi lastenkodissa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosionomi YAMK Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen Kehittämishanke Syksy 2011 Hänninen,

Lisätiedot

ARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI

ARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI 1 R A T K E S N EI TARVI SINUN EI TARVITSE TIETÄÄ ETTÄ TIEDÄT TTÄ TIE- DÄ SINUN EI TARVITSE TIETÄÄ ETTÄ TIEDÄT RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI 1 / 99 2 N:o 1 / 99 (25.2.1999) 5.vuosikerta

Lisätiedot

Osallisuus on jotain, mikä kuuluu kaikille ihmisille. Aina. Lapsen ääni. -tarina minulta

Osallisuus on jotain, mikä kuuluu kaikille ihmisille. Aina. Lapsen ääni. -tarina minulta Osallisuus on jotain, mikä kuuluu kaikille ihmisille. Aina. Lapsen ääni -tarina minulta Lapsen ääni tarina minulta -oppaan kirjoittajat Riitta Kauppinen (toimitus) Johanna Sommers-Piiroinen Johanna Vainio

Lisätiedot

RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI

RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI 1 R A T K E S M i t ä s i n ä t e k i s i t? RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI RATKES 44/99/ 99 2 N:o 4 / 99 (17.12.1999) 5.vuosikerta Julkaisija RATKES - ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden

Lisätiedot

1/2012. Lasten ja nuorten osallisuus -teemanumero

1/2012. Lasten ja nuorten osallisuus -teemanumero Pesäpuun lehti 1/2012 Lasten ja nuorten osallisuus -teemanumero Pesäpuun lehti 1/2012 3... Toiminnanjohtajalta / Raili Bäck-Kiianmaa 4... Sisukas pärjää elämässä / Christine Välivaara 7... Varhaiset interventiot

Lisätiedot

liisa karlsson (toim.) Lapset kertovat...

liisa karlsson (toim.) Lapset kertovat... S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 9 / 2 0 0 6 liisa karlsson (toim.) Lapset kertovat... Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti: Stakes / Asiakaspalvelut PL 220, 00531

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Lapsi omaisena Loppuraportti 2002 2005

Lapsi omaisena Loppuraportti 2002 2005 Lapsi omaisena 2002 2005 Vertti-vertaisryhmätoimintaa lapsille ja vanhemmille, kun vanhemmalla on mielenterveyden häiriö Laatijat Projektipäällikkö Matti Inkinen Projektivastaava Bitta Söderblom Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot