Loppuraportti Leppäkoski Tuija, Kälvinmäki Joonas, Flinck Aune, Paavilainen Eija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti Leppäkoski Tuija, Kälvinmäki Joonas, Flinck Aune, Paavilainen Eija"

Transkriptio

1 1 STOPPIA! - Perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja varhaisen puuttumisen toimintaohjeen käyttöönotto, juurruttaminen ja arviointi hanke (140/THL/TE/ ) Loppuraportti Leppäkoski Tuija, Kälvinmäki Joonas, Flinck Aune, Paavilainen Eija Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala Seinäjoen kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus (2014)

2 2 Esipuhe Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on vakava terveysongelma, joka heikentää yksilöiden ja perheiden elämänlaatua ja kuormittaa palvelujärjestelmää. Haasteeseen vastaaminen edellyttää, että eri auttajatahot työskentelevät yhdessä pitkäjännitteisesti ja kattavasti kohdatessaan, hoitaessaan ja auttaessaan perhe- ja lähisuhdeväkivallan osapuolia. Suomessa perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaista kehittämistyötä ohjaavat monet ohjelmat ja suositukset, jotka pohjautuvat Suomen ratifioimiin kansainvälisiin julistuksiin ja sopimuksiin. Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikkö on tehnyt perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaista tiivistä yhteistyötä vuosina Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstön kanssa. Sosiaali- ja terveyskeskuksesta hankkeessa ovat olleet mukana päivystyspoliklinikka ja lääkärien vastaanottotoiminta, Seinäjoen keskussairaalasta syöpätautien poliklinikka, sisätautien osasto A32, ortopedian osasto A22, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, päivystyspoliklinikka, akuuttipsykiatrian osasto T10, äitiyspoliklinikka ja neurologian ja hematologian yksikkö A42. Toimintaohje perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ja väkivaltaa tehneiden hoitotilanteissa valmistui vuoden 2010 lopussa ja lasten kaltoinkohtelun toimintaohje vuoden 2011 lopussa. Toimintaohjeet löytyvät osoitteesta tai _ja_kehittamistoiminta/julkaisut/perhevakivalta_toimintaohje sekä hankkeessa mukana olleiden organisaatioiden sisäisestä verkosta. Toimintaohjeesta on tehty myös taskukorttiversio käytännön työtilanteisiin. Organisaatioiden henkilöstön ammatillisia valmiuksia puuttua väkivaltaan on parannettu järjestämällä aihepiiriin liittyvää koulutusta vuosien aikana, osa niistä yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun täydennyskoulutusyksikön kanssa. Vuosina väkivalta -hankkeessa on toteutettu STOPPIA-perheja lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja varhaisen puuttumisen toimintaohjeen käyttöönotto, juurruttaminen ja arviointi -hanketta. Sen tarkoituksena on ollut levittää, juurruttaa ja arvioida näyttöön perustuvia väkivaltatyön käytäntöjä. Raportti esittelee STOPPIA-hankkeen (140/THL/TE/ ) taustan, keskeiset tulokset ja kehittämisehdotukset. Tutkijaryhmä haluaa kiittää lämpimästi kaikkia väkivaltatyön tutkimuksessa ja kehittämistyössä mukana olleita tahoja aktiivisuudesta. Erityiskiitokset kuuluvat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtoryhmälle, joka on suhtautunut myötämielisesti tutkimus- ja kehittämishankkeiden eri vaiheiden toteuttamiseen ja tukenut hanketta myös taloudellisesti sekä monin resurssein. Tutkijaryhmä

3 3 Sisällys 1 Johdanto STOPPIA -hankkeen teoreettiset lähtökohdat Perhe- ja lähisuhdeväkivalta Perhe- ja lähisuhdeväkivallan yleisyys ja seuraukset Perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen Moniammatillisen koulutuksen toteuttaminen vuonna Toimintaohjeen laatiminen vuonna STOPPIA -hankkeen toteutuminen Tutkimus- ja kehittämishankkeen toimijat STOPPIA -hankkeen toiminnan osa-alueet Toimintaohjeen juurruttaminen käytäntöön Lasten kaltoinkohtelun toimintaohjeen laatiminen Liitteeseen on koottu STOPPIA -hankkeen eteneminen ja tulokset (Liite 7) Viestintä ja vaikuttaminen Arviointitutkimus Tulokset Prosessiarviointi Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi Toimintaohjeen vaikuttavuuden arviointi FAFHES -mittarilla kerättävä arviointitieto Väkivaltatilanteiden kirjaamiskäytäntöjen arviointi Tiedottaminen ja vaikuttaminen Tutkimus- ja kehittämishankkeen arvioinnin luotettavuuden tarkastelu Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset LÄHTEET... 21

4 4 LIITTEET 1. Parisuhdeväkivallan tunnistaminen, siihen puuttuminen ja moniammatillinen koulutus tutkimus ja kehittämishanke Toimintaohje perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ja väkivaltaa tehneiden hoitotilanteissa laatimiseen ja sen kommentointiin osallistuneet henkilöt 3. Ohjausryhmän jäsenet STOPPIA -hankkeen koulutus vuosina Projektityöntekijä Joonas Kälvinmäen pitämät STOPPIA-hankeesittelyt, toimintaohjeen perehdyttämis- ja koulutustilaisuudet, FAFHES-kyselyyn liittyvät info- ja palautetilaisuudet Lasten kaltoinkohtelun toimintaohje (LAKA -työryhmä) jäsenet 7. STOPPIA -hankkeen eteneminen ja tulokset Tutkimus- ja kehittämishankkeeseen liittyvät julkaisut ja muu tiedotustoiminta

5 5 1 Johdanto Perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastainen työ Suomessa perustuu valtion ratifioimiin kansainvälisiin julistuksiin 1,2 ja sopimuksiin mm. 3,4,5 ja Euroopan unionissa hyväksyttyihin sopimuksiin mm. 6. Sopimusten pohjalta väkivallan ehkäisyä toteutetaan useilla ohjelmilla mm.7,8,9,10,11. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyö sisältyy myös sisäministeriön vuonna 2012 hyväksymän kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman rikosten ja väkivallan ehkäisyyn ja näin ollen sen tulee olla osana kuntien turvallisuusstrategiaa 12. Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön sisällyttämistä myös kuntien hyvinvointistrategiaan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laajan väestöpohjan organisaatioiden toimintasuunnitelmiin 13. Sosiaali- ja terveysministeriön lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositusten mukaan väkivaltatyön tulee olla koordinoitua ja mallinnettua 13. Väkivallan ehkäisemisen ja palvelujen järjestämisvastuu kuuluu kunnille ja sen eri hallinnonaloille. Tätä varten kuntien yhteistoiminta-alueiden tulee laatia toimintaohjelma ja -suunnitelma. Sen valmistelua ja toteuttamista varten tulee asettaa moniammatillinen työryhmä, jossa on edustettuina kuntien eri toimialat ja järjestöt. Strategiatyön käytännön toteuttamista varten kunnassa tulee olla lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön koordinaattori 14. Jokaisella toimipisteellä, jossa kohdataan perhe- ja lähisuhdeväkivallan eri osapuolia - kokijoita, väkivaltaa käyttäneitä ja väkivaltaa nähneitä sekä heidän läheisiään on tarpeen olla toimintaohje, miten tunnistetaan, miten otetaan puheeksi, mihin toimiin ryhdytään ja milloin ja kenelle asiakas ohjataan 14. Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaan eri hankkeissa kehitettyjä toimintamalleja ja työkäytäntöjä on tärkeää juurruttaa osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluja ja turvata toiminnan kattavuus ja pysyvyys. Tärkeää on parantaa myös henkilöstön ammatillisia valmiuksia puuttua väkivaltaan ja lisätä aihepiirin tutkimus- ja kehittämistyötä 13. Asiakas- ja potilastyössä lähisuhde- ja perheväkivallan dokumentointia ja tilastointia tulee parantaa ja kehittää 13,15. Suunnitelmallinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö on erityisen ajankohtainen viimeaikaisten lapsi- ja perhesurmien nostaman julkisen keskustelun ja palvelujärjestelmälle esitettyjen haasteiden vuoksi 14.

6 6 Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä tulee seurata ja arvioida. Aikaisempaa arviointitutkimusta on aiheesta vähän luvulta lähtien suuressa osassa perheväkivaltaa käsittelevää tutkimusta on keskitytty ilmiön eri muotojen määrittelemiseen, väkivallan tilastolliseen kuvaukseen tai väkivallan syiden etsimiseen. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn, kuten eri seulonta-, koulutus- tai katkaisuohjelmien, laadusta tai vaikuttavuudesta yksilöiden ja perheiden hyvinvointiin tai terveyteen on olemassa vähän näyttöä sekä ulkomailta 16,17,18 että Suomesta 19,20. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöhön kohdistuva vaikuttavuusarviointi on tärkeä elementti sekä palveluiden sisällön, laadun, kohderyhmien että organisaatioiden toiminnan kehittämisessä. Arviointiin liittyy aina myös taloudellisia intressejä 21,22. 2 STOPPIA -hankkeen teoreettiset lähtökohdat 2.1 Perhe- ja lähisuhdeväkivalta Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on naisen ja miehen, samaa sukupuolta olevien, muussa läheisessä ihmissuhteessa tai perheenjäsenten välisissä suhteissa olevien tarkoituksellista, eri tavoin toteutuvaa ja toisen ihmisen tahdon, tarpeiden ja toiveiden hallintaa, joka loukkaa toisen itsemääräämisoikeutta tai yhteisiä sitoumuksia. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta voi olla suoraa tai epäsuoraa. Sen tarkoituksena on toisen vahingoittaminen tai hänen omaisuutensa tai ympäristönsä vahingoittaminen. Myös toisen ihmisen vahingoittamiseen tai häiritsemiseen kohdistuvat erilaiset aggression ilmaukset, ovat väkivaltaa 24. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on monimuotoista. Väkivalta voi olla fyysistä, psyykkistä, seksuaalista, taloudellista ja uskonnollista väkivaltaa tai niiden uhkaa. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta voi ilmetä myös kemiallisena väkivaltana, kunniaan liittyvänä väkivaltana, hoidon ja huolenpidon laiminlyöntinä sekä syrjintänä. Väkivallan eri muodot voivat esiintyä samanaikaisesti. Fyysiseen väkivaltaan liittyy aina henkinen väkivalta, mutta henkinen väkivalta voi ilmetä yksinäänkin. Perhe- ja lähisuhdeväkiväkivalta on ilmiönä monitahoinen. Sitä tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon erilaiset väkivallan selitysmallit, motiivit, kontekstit, väkivallan kokijat, väkivallan käyttäjät ja heidän läheisensä. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan kohteeksi voi joutua kuka tahansa riippumatta sukupuolesta, iästä, sosio-ekonomisesta taustasta tai etnisestä ryhmästä 24.

7 7 2.2 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan yleisyys ja seuraukset Perhe- ja lähisuhdeväkivallan yleisyydestä saadaan tietoa kansallisista uhritutkimuksista ja poliisiin tilastoista. Kyselytutkimuksissa nousevat yleensä esiin lievimmät väkivallanteot. Poliisin tilastoihin kirjautuu puolestaan vakava väkivalta. Vuonna yhteensä 184 naista (83 %) ja 38 miestä (17 %) kuoli nykyisen tai entisen toista sukupuolta olevan kumppanin tekemän väkivallan seurauksena. Tarkastelukaudella viisi miestä kuoli samaa sukupuolta olevan tai entisen kumppanin uhrina 25. Naisuhritutkimukset osoittavat, että 15 vuotta täyttäneistä naisista n. 20 % on kokenut nykyisessä parisuhteessaan fyysistä väkivaltaa ainakin kerran 26. Vuosina toteutetun miesuhritutkimuksen 27 aineistona oli miehen ja naisen lomakevastaukset. Tutkimus osoitti, että yhtä suuri osa miehistä (16 %) ja naisista (17 %) oli kokenut joskus nykyisen kumppaninsa taholta fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua. Fyysisen väkivallan kohteeksi oli joutunut sekä miehistä että naisista 14 %. Naisista 42 % oli kokenut entisen kumppanin tekemää väkivaltaa tai uhkailua ja miehistä 22 %. Myös lapset ja nuoret näkevät perheissään monenlaista väkivaltaa, ja osa heistä joutuu myös itse sen kohteeksi. Alle kolmannes poliisin tietoon tulleesta lasten kohtaamasta väkivallasta tapahtuu perhepiirissä. Epäilty on useammin isä kuin äiti. Lapsiuhritutkimuksen 28 mukaan poikien väkivaltakokemuksista suuri osa on toisten poikien tekemää, tytöt raportoivat kotiin liittyviä väkivaltakokemuksia enemmän kuin pojat. Nuorisorikollisuuskysely vuotiaille nuorille osoitti, että 32 % seurustelevista pojista ja 24 % tytöistä oli kokenut fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa seurustelussaan. Lapsiin kohdistuvassa väkivallassa piilorikollisuuden aste on suuri, koska lapset eivät useinkaan kykene itse ilmoittamaan heihin kohdistuneita väkivallantekoja viranomaisille tai eivät hahmota väkivallan vakavuutta 30. Suomalaisia ovat viime vuosina puhutelleet perhesurmat. Sisäasiainministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttaman selvityksen 31 mukaan ajanjaksolla poliisiin kirjaamia alle 15- vuotiaisiin kohdistuvia surmia, joissa tekijänä on ollut lapsen vanhempi, oli yhteensä 35. Surmissa kuoli yhteensä 55 ihmistä. Heistä seitsemän oli puolisoita ja 48 surmaajan lapsia. Selvityksen perusteella surmia yhdistäviä taustatekijöitä olivat parisuhteen ongelmat, erotilanteeseen liittyvä kriisi ja vanhemman mielenterveys- tai päihdeongelmat 31. Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta aiheutuu huomattavia terveydellisiä ja muita yhteiskunnallisia haittavaikutuksia. Väkivalta vaarantaa yksilön fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia, lisää kuolemanvaaraa, aiheuttaa pitkäkestoista hoidon tarvetta väkivallan eri osapuolille, kasvattaa terveyseroja, kuormittaa palvelujärjestelmää ja edistää ihmisten syrjäytymistä ja eriarvoisuutta 23,32. Tästä syystä perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön painopisteen tulee olla ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa väkivaltaan puuttumisessa sekä eheiden palvelukokonaisuuksien luomisessa.

8 8 2.3 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen Tutkimustulokset osoittavat, että yhteiset menettelytapaohjeet ja työkäytännöt edesauttavat perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistamista ja siihen puuttumista. Myös vahvaa johtajuutta ja asioiden priorisointia sekä asennemuutosta tarvitaan työntekijöiden tietämyksen lisäämiseksi 33,34,35. Todettakoon tässä yhteydessä, että satunnaistetut kontrolloidut koetulokset eivät ole toistaiseksi osoittaneet systemaattisen kartoituksen (väkivallasta kysytään kaikilta) lisäävän myönteisiä terveysvaikutuksia väestössä. Väkivallan systemaattisesta kysymisestä tarvitaan lisätietoa 18,37. Toiseksi, vaikka väkivallasta kysytään, niin pitää olla myös konkreettisia auttamisen keinoja väkivallan tullessa ilmi hoito- tai hoivasuhteessa. Vuonna 2009 Seinäjoella tehdyn alkukartoituksen 39 tulokset osoittivat, että terveydenhuollon henkilöstöllä on eri syistä johtuvia esteitä tiedoissa, taidoissa ja halukkuudessa tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ja puuttua siihen. Suurimpina puuttumisen ja tunnistamisen esteinä raportoitiin potilaan haluttomuus kertoa väkivallasta ja se, että potilas ei myönnä kokeneensa sitä. Lisäksi puuttumattomuudessa vedottiin potilaiden itsemääräämisoikeuteen, ja väkivallan esille ottamisen katsottiin olevan potilaan omalla vastuulla ja harkinnassa. Myös yhteisen toimintaohjeen ja potilaiden taustatietojen puute sekä potilaiden kokema häpeä tekivät perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan puuttumisesta vaikeaa. Tutkimuksen tulosten mukaan erityisesti ongelmana oli se, että perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön rakenteet olivat heikot: jatkohoitopalvelut väkivaltaa kokeneille, väkivaltaa käyttäneille ja heidän läheisilleen ovat puutteelliset. Yhteistyöverkosto oli hajallaan, ja eri ammattiryhmät eivät tienneet riittävän hyvin toistensa toiminnasta ja työtavoista. Erittäin myönteistä oli se, että terveydenhuollon henkilöstö tunnisti omat puutteensa ja tiedon tarpeensa, ja organisaatiot olivat halukkaita kehittämään omaa toimintaansa. Tämä oli hyvä lähtökohta moniammatillisen koulutuksen toteuttamiselle ja toimintaohjeen laatimiselle perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden ja väkivaltaa tehneiden hoitotilanteisiin ( Toimintaohje perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ja väkivaltaa tehneiden hoitotilanteissa _ja_kehittamistoiminta/julkaisut/perhevakivalta_toimintaohje) Moniammatillisen koulutuksen toteuttaminen vuonna 2009 Tutkimuksissa on esitetty, että koulutuksen puute on yksi suurempia esteitä perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistamiselle, puheeksi ottamiselle ja jatkohoitoon ohjaukselle 35,38. Koulutuksessa hyödynnettiin alkukartoituksessa henkilöstön koulutustarpeista saatuja tietoja ja aikaisempaa suomalaista ja kansainvälistä tutkimustietoa. Koulutus suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämispalvelujen täydennyskoulutussuunnittelijan kanssa. Koulutusosioina olivat: orientoivat koulutusiltapäivät, perhe- ja lähisuhdeväkivalta eettisestä ja juridisesta näkökulmasta, ongelman puheeksi ottaminen, perhe- ja lä-

9 9 hisuhdeväkivaltaan puuttumisen ja ongelman hoitamisen palveluverkostot sekä paneelikeskustelu. (Liitetaulukko 1a). Moniammatillinen koulutus ja toimintaohjeen (Toimintaohje perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ja väkivaltaa tehneiden hoitotilanteissa) rakentaminen toteutettiin rinnakkain. Näin toimittiin siksi, että koulutuksen aikana osallistujien keskuudessa nousseista ideoista ja ajatuksista voitiin käydä keskustelua työyhteisöissä. Henkilöstö saattoi näin myös soveltaa koulutuksen sisältöjä toimintamallin kehittämisessä ja olemassa olevien työkäytäntöjen ja rakenteiden tukena. Koulutuksen aikana toteutetut caseharjoitukset ja jaettu opiskelu- ja luentomateriaali antoivat antoivat konkreettisia työvälineitä väkivallan tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja puuttumiseen Toimintaohjeen laatiminen vuonna 2010 Toimintaohjeen ( Toimintaohje perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ja väkivaltaa tehneiden hoitotilanteissa ) laatimista varten perustettiin työryhmä (PAPE -työryhmä). Toimintaohjeen rakentaminen alkoi analysoimalla ja kuvaamalla perhe- ja lähisuhdeväkivallan hoitokäytänteiden nykytilaa tapausesimerkkien avulla hankkeessa mukana olevien yksiköiden näkökulmista. Työskentely tapahtui kahdessa pienryhmässä siten, että Seinäjoen keskussairaalan psykiatrian yksiköiden edustajat muodostivat yhden työryhmän. Toisen työryhmän muodostivat terveyskeskuspäivystyksen, erikoissairaanhoidon päivystyksen ja sosiaalityön edustajat. Lopuksi eri yksiköiden hoitokäytänteet kuvattiin prosessina ja mallinnettiin QPR -työkalua apuna käyttäen. Työskentelyn aikana kartoitettiin kaikki keskeiset yhteistyötahot sekä organisaatioiden sisällä että niiden ulkopuolella. Keskussairaalan sosiaalityö oli jo aikaisemmin kuvannut oman väkivaltatyön prosessinsa. Yksikkökohtaiset mallinnukset ovat yleisen toimintaohjeen liitteinä ja löydettävissä sairaanhoitopiirin asiakirjahallinnosta hakusanalla perheväkivalta. Työkokouksia pidettiin kahdeksan. Toimintaohjetta valmistelevien työryhmien vetäjinä toimivat Tuija Leppäkoski ja Aune Flinck. Kokouksista on laadittu muistiot. Työryhmän jäsenet on esitetty liitteessä kaksi. (Liite 2) Toimintaohjeesta pyydettiin lausunnot helmikuussa Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin laajennettu johtoryhmä esitti kokouksessa, että toimintaohjeesta tehdään vielä lyhennelmä (taskukortti & elektroninen versio). Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus hyväksyi toimintaohjeen sosiaali- ja terveyslautakunnassa syksyllä (Liitetaulukko 1b) Toimintaohjeen tunnetuksi tekeminen ja siihen liittyvä koulutus toteutettiin STOPPIA -hankkeen aikana.

10 10 3 STOPPIA -hankkeen toteutuminen 3.1 Tutkimus- ja kehittämishankkeen toimijat Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksesta hankkeessa ovat olleet mukana päivystyspoliklinikka ja lääkärien vastaanottotoiminta (henkilöstökysely/alkukartoitus ja potilaiden esikysely). Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Seinäjoen keskussairaalasta hankkeessa ovat olleet mukana seuraavat poliklinikat ja osastot: syöpätautien poliklinikka (potilaskysely), sisätautien osasto A32 (potilaskysely), ortopedian osasto A22 (henkilöstö- ja potilaskyselyt), korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka (potilaskysely), päivystyspoliklinikka (henkilöstö- ja potilaskyselyt), akuuttipsykiatrian osasto T10 (henkilöstö- ja potilaskyselyt), äitiyspoliklinikka (potilaskysely) ja neurologian ja hematologian yksikkö A42 (potilaiden esikysely). Tutkimus- ja kehittämistyön etenemistä seurasi määräajoin kokoontuva moniammatillinen ohjausryhmä, jonka jäsenet koostuivat Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä paikallisten väkivaltatyön yhteistyötahojen edustajista. (Liite 3). Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi professori Eija Paavilainen. Ohjausryhmä on kokoontunut vuosien aikana yhteensä yhdeksän kertaa: vuonna 2011 (3), vuonna 2012 (3) ja vuonna 2013 (3). Ohjausryhmän jäseniä on osallistunut kokouksiin keskimäärin 14 henkilöä kullakin kokoontumiskerralla Hankejohtajana toimi professori Eija Paavilainen Tampereen yliopistosta. Projektityöntekijänä Seinäjoella toimi sosionomi Joonas Kälvinmäki TtT Tuija Leppäkoski Tampereen yliopistosta toimi hankkeen osa-aikaisena projektipäällikkönä ja tutkijana. Hankkeen tutkimus- /projektiryhmään kuului hankejohtajan, projektipäällikön ja projektityöntekijän ohella myös post-doc-tutkija, TtT, Aune Flinck. Ryhmä kokoontui yhteisiin neuvotteluihin ohjausryhmän kokouspäivinä Seinäjoella ja vuosittain 1-2 kertaa Tampereella. Tutkimus-/projektiryhmä valmisteli ohjausryhmän asiat ja vastasi hankkeen tutkimuksesta. Projektipäällikkö ja projektityöntekijä tapasivat kuukausittain Seinäjoella. Muutoin yhteydenpito tapahtui sähköpostitse ja puhelimitse. Kokouksista laadittiin muistiot.

11 STOPPIA -hankkeen toiminnan osa-alueet Toimintaohjeen juurruttaminen käytäntöön Laaditun toimintaohjeen juurruttaminen käytäntöön toteutettiin järjestämällä vuosina yhteensä 16 info- / koulutustilaisuutta henkilökunnalle. Näihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 237 henkilöä. Infotilaisuudet toteutettiin samansisältöisinä päivinä (2-3 kertaa), jotta mahdollisimman monella työntekijällä olisi ollut mahdollisuus osallistua koulutuksiin. Lisäksi vuonna 2011 koottiin käytännön juurruttamistyötä varten 33 väkivaltatyön yhdyshenkilöä eri työpisteistä ja heidät koulutettiin erikseen (ns. kouluttajakoulutus). Vuonna 2011 yksi koulutuskokonaisuus keskittyi pelkästään lasten kaltoinkohteluun. Koulutuksen tavoite oli pohjustaa lasten kaltoin kohtelun toimintaohjeen laatimista. Koulutuksen luennoitsijana toimi terveystieteiden jatko-opiskelija Stina Storvik-Sydänmaa Tampereen yliopistosta. Koulutukseen osallistui yhdeksän henkilöä. Vuonna 2012 henkilökunnalle järjestettiin kolme samansisältöistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvää koulutustilaisuutta. Nämä koulutustilaisuudet olivat osa kahden terveystieteen maisteriopiskelijan opinnäytetyötä. Osallistujia näihin koulutuksiin oli yhteensä 25. Lisäksi vuonna 2011 toteutettiin verkostoyhteistyön iltapäivä, johon kutsuttiin mukaan paikallisen ja alueellisen palveluverkoston toimijoita sekä Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaava apulaiskaupunginjohtaja. Seminaariin osallistui yhteensä 62 henkilöä. Liitteeseen neljä on koottu kaikki vuosien aikana pidetyt info- /koulutustilaisuudet luennoitsijoineen ja osallistujamäärineen. (Liite 4). Liitteeseen viisi on koottu erikseen projektityöntekijä Joonas Kälvinmäen pitämät perehdyttämis- ja koulutustilaisuudet. (Liite 5) Hankkeessa mukana olevien yksiköiden esimiehet, sairaanhoitopiirin tiedottaja Anita Huhtamäki, täydennyskoulutussuunnittelija Tuula Salo ja projektityöntekijä Joonas Kälvinmäki tiedottivat koulutuksista sähköpostin välityksellä ja sairaalan sisäisessä tiedotteessa, Epsarissa. Kaikista koulutuksista kerättiin suullista ja/tai kirjallista palautetietoa. Koulutusmateriaali tallennettiin sairaanhoitopiirin sisäiseen verkkoon ja se löytyy asiakirjahallinnosta hakusanalla perheväkivalta.

12 Lasten kaltoinkohtelun toimintaohjeen laatiminen Lasten kaltoinkohtelun toimintaohje rakennettiin osaksi yleistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden ja väkivaltaa tehneiden hoitotilanteissa toimintaohjetta. Tätä varten perustettiin LAKA (lasten kaltoinkohtelu) - työryhmä. Työryhmän puheenjohtajana toimi projektityöntekijä Joonas Kälvinmäki. Työryhmän jäsenet esitetään liitteessä (Liite 6). LAKAtyöryhmä kokoontui viisi kertaa. Lasten kaltoinkohtelun toimintaohje hyväksyttiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtoryhmän kokouksessa Toimintaohjeesta laadittiin myös taskukorttimuoto. Toimintaohje löytyy Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiakirjahallinnosta hakusanalla perheväkivalta. Liitteeseen on koottu STOPPIA -hankkeen eteneminen ja tulokset (Liite 7) Viestintä ja vaikuttaminen Hankkeesta laadittiin tiedottamis- ja vaikuttamissuunnitelma (Flinck 2009), joka hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksessa Viestinnälle ja vaikuttamiselle kirjattiin seuraavat tavoitteet: 1) tehdä perhe- ja lähisuhdeväkivaltahanke, sen tavoitteet ja toteutus tutuksi hankkeessa mukana olevissa organisaatioissa, eri sidosryhmille ja väestölle sekä parantaa perheväkivaltaa ja lasten kaltoinkohtelua koskevan tiedon saatavuutta, 2) aktivoida hankkeessa mukana olevien organisaatioiden henkilöstö, viranomais- ja muut yhteistyötahot tunnistamaan ja reagoimaan monimuotoiseen perheväkivaltaan tarkoituksenmukaisella tavalla, 3) luoda edellytykset toimivalle vuorovaikutukselle hankkeen toimijoiden, viranomais- ja yhteistyöverkoston ja kansalaisten kesken sekä vahvistaa olemassa olevia yhteistyösuhteita ja -verkostoja, 4) lisätä perheväkivalta-hankkeen näkyvyyttä, tunnettavuutta ja avoimuutta, 5) edistää uusien toiminta- ja palvelumallien kehittämistä, levittämistä sekä tutkimus-, kehittämis- ja käytännön työssä kertyvän tieto-taidon ja kokemusten vaihtoa eri toimijoiden välillä, ja 6) seurata toiminnasta saatavaa palautetta eri tasoilla ja hyödyntää sitä hankkeen ja palveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä sekä hanketta koskevan viestinnän ja vaikuttamisen kehittämisessä Arviointitutkimus STOPPIA -hankeprosessi oli luonteeltaan hidas, jatkuvasti muuntuva ja yhteenliitetyistä palasista koostuva ajallisesti kulkeva kokonaisuus 42. STOPPIA -hankkeessa pyrittiin arvioimaan sekä kehittämisprosessia että sen tuloksia. Prosessiarvioinnissa keskityttiin kehittämistyöhön prosessina, jolloin tarkastelun kohteena olivat tutkimus- ja kehittämishankkeeseen osallistuvien organisaatioiden henkilöstön subjektiivisten kokemusten kuvaaminen (kokonaisvaltainen lähestymistapa). Prosessiarviointitietoa ke-

13 13 rättiin henkilöstökyselyin ja haastatteluin. Lisäksi arviointitietoa saatiin tutkijoiden päiväkirjamerkinnöistä, yhteenvetoraporteista, työryhmien ja ohjausryhmän kokousmuistioista sekä väkivaltatyön yhdyshenkilöiden yhteistapaamisista ja haastatteluista sekä toimintaohjeinfojen ja koulutusten aikana käydyistä palautekeskusteluista. Vaikuttavuutta (tuloksia) mitataan sekä henkilöstön osaamisen että potilaiden näkökulmasta. Prosessi saatiin hyvään vauhtiin hankkeen aikana ja osoituksia työskentelyn vaikuttavuudesta myös. Vaikuttavuuden arviointi on hidasta ja arviointia jatketaan hankkeen päätyttyä erillisenä tutkimushankkeena. Vaikuttavuusarviointiin liittyvät tutkimusaineistot: 1) Terveydenhuoltohenkilöstöltä kerätty tutkimusaineisto vuoden 2008 kyselymittarilla ja sitä täydentävät haastattelut. Uusintakysely (N = 168) sekä ryhmä- ja yksilöhaastattelut (N = 4) vuonna ) Potilailta kerättävä tutkimusaineisto FAFHES-mittarilla. Esikysely tehtiin keväällä 2012 (N=27), varsinainen kysely (N=348) ja uusintakysely vuonna 2014 (N=188). 3) Hoitotietojen massatietokannasta ja Effica - potilastietojärjestelmästä saatava tieto ( ). Näiden kaikkien osa-alueiden tutkimus jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen. WHO on antanut suosituksia perheväkivallan tutkimukseen liittyen 40,41. Haittariskejä sisältävistä tutkimuksista, kuten perheväkivaltatutkimuksista, on pyydettävä eettisen toimikunnan lausunto silloin, kun ollaan tekemisissä asiakkaiden kanssa. Perheväkivaltaan kohdistuvassa tutkimuksessa painottuu potilaiden / asiakkaiden turvallisuus. Tiedon hankinta ei saa aiheuttaa väkivaltaa kokeneelle lisää vaikeuksia tai ylimääräistä stressiä ja siinä tulee kunnioittaa sekä uhrin että väkivaltaa käyttäneen oikeuksia 40,41. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta antoi puoltavan lausunnon FAFHES-mittariin käyttöön liittyvästä tutkimuskokonaisuudesta (ETL -koodi R12057H). Hoitotietojen massatietokannoista ja Effica-potilastietojärjestelmästä saatavan tutkimustiedon keruun osalta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki myönsi tutkimusluvat (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Hannu Puolijoen viranhaltijapäätökset 70/ ja 92/ ).

14 14 4 Tulokset 4.1 Prosessiarviointi Prosessiarvioinnin kohteena oli STOPPIA -hankkeen toteutus ja edistyminen. Tällöin arvioinnin kohteena olivat yhteisesti sovitut toimintatavat, koulutuksen toteutuminen ja toimintaohjeen käyttöönotto. Vastauksia haettiin muun muassa STOPPIA - hankkeen aikana ilmenneisiin ongelmiin, niiden ratkaisuihin, tehtyihin muutoksiin, päätösprosesseihin ja palveluorganisaatioiden välisen yhteistyön toteutumiseen. Suurin ongelma näytti liittyvän siihen, että koulutuksiin pääsy oli STOPPIA -hankkeen aikana edelleen hankalaa, vaikka siihen pyrittiin vaikuttamaan yhteisellä suunnittelulla sekä huolellisella tiedottamisella. Vuosina aikana järjestettiin 16 toimintaohjetta koskevaa infotilaisuutta, jotka olivat samalla myös perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa käsitteleviä koulutustilaisuuksia. Osallistujamäärät vaihtelijat nollasta 35 henkilöä järjestettyä tilaisuutta kohden. Muihin koulutuksiin osallistujamäärät vaihtelivat seitsemästä kymmeneen henkilöä, lukuun ottamatta kouluttajakoulutuksiin osallistuvia (33 henkilöä). Info- ja muihin koulutuksiin olisi mahtunut huomattavasti enemmän osallistujia. Koulutuksista saatu palaute oli hyvää. Koulutuksiin pääsy koettiin hankalana myös vuoden 2009 koulutuspalautteissa 34. Verkostopäivä, joka suunniteltiin pidettäväksi , peruuntui vähäisen ilmoittautuneiden määrän takia. Vähäisen verkostopäivään kohdistuneen kiinnostuksen syyksi epäiltiin koulutuksen ajoitusta; samanaikaisesti järjestettyjä muita koulutuksia tai koulutusprosesseja. (Ohjausryhmän kokousmuistio ). Parisuhde- ja perheväkivaltaan puuttuminen tietoa ja toimintaa -koulutuspäivä ei myöskään toteutunut vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi. Myös loppuseminaari vuodelle 2014 jouduttiin rahoituksen puutteen vuoksi perumaan. Ohjausryhmä totesi, että koulutusten markkinoinnin olisi pitänyt olla aktiivisempaa. (Ohjausryhmän kokousmuistio ). Työntekijöiden mielipiteet esimiesten sitoutumisesta hanketyöskentelyyn:. joidenkin mielestä tukea oli saatu hyvin, joidenkin mielestä asian esilläpito oli henkistä vääntämistä. Joillakin työntekijöillä oli mahdollisuus käyttää työaikaa toimintaohjetyöskentelyyn ja osastokokouksissa oli annettu tilaa sen käsittelyyn. Työntekijät olivat saaneet tukea myös työtovereilta ja he kokivat, että toimintaohje palveli yhteisten pelisääntöjen luomisessa väkivallan tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa. Selkeästi haastatteluista nousi yksi yhteinen näkemys: toimintaohjeen mukaisten käytäntöjen ja osaamisen ylläpitäminen arkityössä vaatii koko ajan keskustelua ja muistutusta. Esimiehiä ja organisaatioiden johtajia ei STOPPIA-hankekauden aikana ehditty haastatella.

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds MARAK kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI 10 2012 Raportteja 10/2012 Minna Piispa, Mia Tuominen ja Helena Ewalds

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

Arjen turvallisuus. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti

Arjen turvallisuus. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti Arjen turvallisuus Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ 31.3.2008 JULKINEN 15.4.2008 JOHDANTO Valtioneuvosto asetti 29.8.2007

Lisätiedot

Rikoksentorjuntakatsaus

Rikoksentorjuntakatsaus Rikoksentorjuntakatsaus Rikoksentorjuntaneuvoston katsaus rikollisuuteen ja rikosten ehkäisyn mahdollisuuksiin Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 Esipuhe...1 Rikollisuustilanne on melko vakaa,

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

MARAK moniammatillista apua väkivallan uhrille

MARAK moniammatillista apua väkivallan uhrille Minna Piispa Laura Lappinen TYÖPAPERI väkivallan uhrille Arviointiraportti 21 2014 TYÖPAPERI 21/2014 Minna Piispa ja Laura Lappinen väkivallan uhrille Arviointiraportti Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Toimintamalli Raahen seutukunnassa

Toimintamalli Raahen seutukunnassa RAAHEN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Toimintamalli Raahen seutukunnassa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn, puuttumiseen ja hoitoon Päivitetty 22.12.2008/Pauliina Tuomivaara/Perheneuvola 1 1

Lisätiedot

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimenpideohjelma 2013 1 2 Sisällys ALKUSANAT 4 1. PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA 6 1.1. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmiönä 6 1.2. Perhe- ja

Lisätiedot

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti/2012 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suhde

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2013 SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Ia Karvinen SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

Lisätiedot

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo JOPO -projekti Raportteja 11/2007 Palveluohjausmenetelmän kehittämishanke alaikäisten päihdetyöhön Keski-Suomen alueella 2003-2007 Loppuraportti Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo Vartin kuunteleminen

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

kykyä tunnistaa, kykyä puuttua Lähisuhde- ja perheväkivalta sosiaalialan riippumaton ammattilehti Juuret kulttuurikameleonteille

kykyä tunnistaa, kykyä puuttua Lähisuhde- ja perheväkivalta sosiaalialan riippumaton ammattilehti Juuret kulttuurikameleonteille sosiaalialan riippumaton ammattilehti 5 2008 Juuret kulttuurikameleonteille Työvoimapula uhkaa hyvinvointiamme Luottamus vanhuspalveluihin vaihtelee Sosiaalipalveluiden yksilöllinen budjetointi Britanniassa

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Saatteeksi Yhteiskunnan tukijärjestelmien, seuraamusjärjestelmän ja kansalaisyhteiskunnan tasoilla tehdään paljon työtä ja käytetään kokonaisuutena paljon resursseja

Lisätiedot

Päihdeäiti-hanke. Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10.

Päihdeäiti-hanke. Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10. Päihdeäiti-hanke LO P P U R A P O RT T I Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10.2009 Tytti Rantanen Satu Ahvonen TYTTI RANTANEN

Lisätiedot

Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue. Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti

Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue. Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti 2011 RIKOKSENTORJUNTA KUNNISSA Sisällysluettelo OSA

Lisätiedot

LASTEN KALTOINKOHTELUN TUNNISTAMINEN JA SIIHEN PUUTTUMINEN Hoitotyön suositus

LASTEN KALTOINKOHTELUN TUNNISTAMINEN JA SIIHEN PUUTTUMINEN Hoitotyön suositus 5.3.2008 LASTEN KALTOINKOHTELUN TUNNISTAMINEN JA SIIHEN PUUTTUMINEN Hoitotyön suositus Työryhmän johtaja: Paavilainen Eija, TtT, professori, Tampereen yliopisto, hoitotieteen laitos, Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA LOKAKUU 2003 SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN

Lisätiedot

VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12.

VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12. VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12.2013 Sisällys 1 Johdanto 3 1.1 Ensi- ja turvakotien liiton

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN JA PSYKIATRIAN RAJAPINNOILLA

LASTENSUOJELUN JA PSYKIATRIAN RAJAPINNOILLA OPPIMATERIAALEJA 69 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Eeva Timonen-Kallio & Tiina Pelander (toim.) LASTENSUOJELUN JA PSYKIATRIAN RAJAPINNOILLA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA 69 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

toimintamallit käytännöksi

toimintamallit käytännöksi toimintamallit käytännöksi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 03 2. Sairaanhoitajaliiton projektihakemus Raha-automaattiyhdistykselle vuonna 2005...04 3. Projektin loppuselvitys Raha-automaattiyhdistykselle

Lisätiedot

KYMENLAAKSON MUISTI- JA DEMENTIAVERKOSTO

KYMENLAAKSON MUISTI- JA DEMENTIAVERKOSTO KYMENLAAKSON MUISTI- JA DEMENTIAVERKOSTO Hankkeen arviointiraportti Arja-Tuulikki Wilén Kotka 2008 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 48. Copyright Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnittelun ohjausryhmän raportti 27.2.2013 Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä Lappeenrannan seutukunta

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 12/2009. Perheväkivalta Suomessa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

OPTL. Verkkokatsauksia 12/2009. Perheväkivalta Suomessa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Venla Salmi & Martti Lehti & Reino Sirén & Janne Kivivuori & Mikko Aaltonen Perheväkivalta Suomessa Verkkokatsauksia 2/29 Sisällys Tiivistelmä Tietolähteet 2 2 Henkirikokset

Lisätiedot

oikeusministeriö justitieministeriet Tunnista, tunnusta ja toimi Järvenpään väkivallan vähentämisen pilottihankkeen arviointi

oikeusministeriö justitieministeriet Tunnista, tunnusta ja toimi Järvenpään väkivallan vähentämisen pilottihankkeen arviointi OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:11 Tunnista, tunnusta ja toimi Järvenpään väkivallan vähentämisen pilottihankkeen arviointi oikeusministeriö justitieministeriet LAUSUNTOJA

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4 Sivu 0 / 64 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke 2008 2011 NUORTEN ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISEMINEN Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke Loppuraportti 15.6.2012 Nuorisoasuntoliitto

Lisätiedot

Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ

Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ Kokemuksia kainuulaisten työnhakijoiden terveyden edistämisestä Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke (S10073) Loppuraportti Julkaisija:

Lisätiedot