Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy"

Transkriptio

1 Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy

2 Tarja Tarvainen, Liisa Harakkamäki & Hanna Liikanen AJAN TASALLA TÄYDENNYSKOULUTUSHANKEEN JÄRJESTÖKARTOITUS Pirkanmaan alueella toimivien järjestöjen lastensuojeluun ja vanhustenhuoltoon liittyvistä kehittämisprojekteista ja erityisosaamisesta 0

3 Tiivistelmä Selvitys sisältyy Pikassoksen Ajan tasalla -hankkeeseen. Lähtökohtana on ollut kartoittaa Pirkanmaan maakunnan alueella toimivien sosiaalialan järjestöjen (lastensuojelu ja vanhustyö/dementia) erityisosaamista, kehittämishankkeita ja koulutusosaamista. Monien järjestöjen monipuolisin projektitoiminta keskittyy kaupunkiseudulle, erityisesti Tampereelle. Muissa kunnissa toimintaa on kuvattu näytteenomaisesti. Selvityksessä tuli esille myös palvelutoimintaa toteuttavien järjestöjen sosiaalialan ammatillisten lisä- ja täydennyskoulutus- tarpeet, tosin epäsuorasti. Haastattelut järjestöihin (25 kpl) tehtiin syys-marraskuussa 2003 ja maaliskuussa 2004 järjestöille lähetettiin heidän järjestöään koskeva osio tarkastettavaksi, mahdollisten muutosten ja uusien hankkeiden kirjaamiseksi. Kaikkia lastensuojelun- tai vanhustyön alueella toimivia yhdistyksiä ei voinut varatussa ajassa haastatella, joten rajaus tehtiinkin mm. YTY:ry:n järjestöluettelon ja järjestöjen kotisuvuilla esitettyjen toimintojen ja kehityshankkeiden perusteella. Selvitys antaa alustavan kuvan siitä, minkälaista toimintaa eri yhdistyksillä on. Joidenkin yhdistysten toiminta keskittyy yhden (esim. palveluasuminen) palvelun tuottamiseen tai on laajemman järjestön alueellista kansalaisjärjestö- ja vapaaehtoistoimintaa, joka toimii lähinnä vapaaehtoisin voimin. Toisaalta otoksessa on mukana monipuolista toimintaa toteuttavia, professionaalisella pohjalla toimivia yhdistyksiä, joiden tavoitteena on jatkuva sosiaalialan kehittäminen ja uusien toimintamallien etsiminen. Lastensuojelujärjestöt olivat keskittyneet toiminnassaan joko ennaltaehkäisevään, varhaiseen puuttumiseen, kriisiapuun tai korjaavaan toimintaan. Projekteista suuri osa painottui vanhemmuuden tukemiseen. Järjestöjen toiminta kattaa kuitenkin laajasti lastensuojelun ja perheiden kanssa tehtävää toimintaa (mm. vauvamuskari, iltapäiväkerho-, tukioppilastoiminta), painottuen mm. erilaisten kerhojen ja harrastetoimien tarjoamiseen. Mukana selvityksessä on järjestöjä, joiden kohderyhmät ovat erityistä tukea tarvitsevat lapsiperheet tai nuoret (Turvakoti-, Nuorten turvatalo). Lastensuojelun näkökulmasta monessa järjestöjen toiminnassa on kyse laajasti ottaen ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja perheiden ja lasten arkea monipuolistavista ja virikkeellisistä toiminnoista. Vanhustyötä tekevistä järjestöistä osa oli keskittynyt palvelun tuottamiseen (palvelutalot, asumis-, ateriapalvelu) tai ennaltaehkäisevään mm. omaishoitajien työtä tukeviin yhdistyksiin. Päivätoiminnalla pyrittiin tarjoamaan virikkeitä ja tukemaan vanhusten kotona asumista mahdollisimman pitkään. Uusia ennaltaehkäiseviä ja kuntouttavia toimintoja järjestöt kehittivät enemmänkin kehittämisprojektien puitteissa. Avainsanat: järjestö, lastensuojelutyö, vanhushuolto, omaishoito, dementia 1

4 SISÄLLYS 1. JOHDANTO Järjestökartoituksen tavoitteet Toteutus Haastateltavien valinta Haastattelujen valinnan rajaukset ja puutteet.6 2. LASTENSUOJELU Johtopäätöksiä haastatteluista Yhteenveto 9 3. LASTENSUOJELUTYÖTÄ TEKEVIÄ JA TUKEVIA JÄRJESTÖJÄ Mannerheimin Lastensuojeluliitto Hämeen piiri ry Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ikaalisten yhdistys ry Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry Mielenterveysyhdistys TAIMI ry Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry Pelastakaa Lapset ry:n Länsi-Suomen aluetoimisto Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry, Kaarikoto Setlementti Naapuri ry SPR-Hämeen piiri Tampereen Ensi- ja turvakoti ry Tampereen Kaupunkilähetys ry Valkeakosken 4H-yhdistys Vammalan Huittisten seudun mielenterveysseura ry VANHUSTENHUOLTO Johtopäätöksiä haastatteluista Yhteenveto VANHUSHUOLLON JA OMAISHOITAJIEN JÄRJESTÖJÄ JA YHDISTYKSIÄ Honkalakoti ry Jalmari Jyllin säätiö Koivupirtin säätiö Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry Pälkäneen Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry Ruoveden Omaishoitajat ja Läheiset ry Sastamala-Kodin kannatusyhdistys ry SPR-Hämeen piiri SPR:n Pälkäneen osasto SPR Tampereen osasto Tampereen Dementia-yhdistys Tampereen Eläkeikäiset Omaishoitajat ry Tampereen Ensi- ja turvakoti ry Tampereen Kaupunkilähetys ry Tampereen Seudun Omaishoitajat ry Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry Valkeakosken 4H-yhdistys. 74 2

5 6. YHTEENVETO Selvityksen tausta ja haastateltavien valinta Yhdistysten luonne Projektit ja kehittämishankkeet Koulutustarjonta ja koulutustarve Johtopäätös LÄHTEET.. 80 Liite 1.Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, kehittämisprojektit ja kouluttajavalmiudet Liite 2. Vanhushuollon palvelut, kouluttajavalmiudet ja projektit Liite 3. Selvityksessä mainitut vanhustyön ja lastensuojelun projektit 3

6 JOHDANTO Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen erityisosaaminen, monipuolinen palvelutuotanto sekä erilaiset vertaistuen ja muun vapaaehtoistoiminnan muodot ovat merkittäviä palveluiden kehittämisessä, uusien ratkaisujen hakemisessa sekä kansalaisen äänen esille saamisessa. Valtakunnallisesti katsoen monella järjestöllä on omaa tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimintaa. Järjestöjen ja niiden omistamien yhtiöiden tuottamat palvelut ovat monin paikoin osa paikallisten palvelujen kokonaisuutta ja asiakkaiden palveluketjua. Järjestöjen työn kautta on mahdollisuus toteuttaa kansalaisvaikuttamista. Järjestöt tuovat tarpeellista ja tärkeää tietoa edustamansa ihmisryhmän asiantuntijoina. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöjen esille tuoma asiakasnäkökulma sekä oma-aputoiminta ovat merkittäviä osallistumisen muotoja palvelujärjestelmän kehittämisessä. Monet hyvinvointiyhteiskuntamme innovaatiot ovat kansalaisaloitteellisuuden ja yhdistysten toiminnan aikaansaannosta. Hyvinvoinnin turvaamisen uudet haasteet merkitsevät tarvetta rakentaa uudenlaisia koulutusväyliä, joissa mahdollistuu uudenlainen ammatillisen työn ja vapaaehtoistoiminnan suhteen rakentuminen. Eri tahojen vuoropuhelun kautta on mahdollista synnyttää uutta ymmärrystä asiantuntijuudesta. Tässä Pirkanmaan alueeseen rajautuvassa selvityksessä näkökulmana on sosiaalialan täydennyskoulutuksen kehittäminen eri tahojen yhteistyönä. Pirkanmaalla toimivien sosiaalialan järjestöjen toimintaa on lähestytty selvitellen lastensuojeluun ja vanhustyöhön liittyvää projektikehittämistä ja kouluttajana toimimisvalmiutta. Kartoitustyö kytkeytyy sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy:n vuosina toteutettavaan Ajan tasalla täydennyskoulutushankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on edistää sosiaalialan täydennyskoulutuksen alueellista koordinointia ja kehittää kuntia palveleva suunnittelun ja täydennyskoulutustarpeen kartoittamisen väline. STM:n rahoittamaa hanketta toteutetaan Pirkanmaan maakunnan alueella sekä Satakunnan Kymppikunnissa. Hankkeen puitteissa on tarkoitus kehittää niin sanottu Sosiaalialan täydennyskoulutusfoorumi. Sosiaalialan täydennyskoulutusfoorumin tavoitteena on koota kaikki ne tahot yhteen, joiden kiinnostuksen kohteena on sosiaalialan täydennyskoulutus ja sen kehittäminen. Hankkeessa pyritään kehittämään toimintamalli, joka tukee sosiaalialan palveluita tuottavia tahoja kehittämään alan ammattihenkilöstön osaamista. Tässä selvityksessä tarkastellaan järjestöjen roolia sosiaalialan täydennyskoulutuksen alueellisessa kehittämisessä. Järjestökartoituksen tavoitteet Ajan tasalla hankkeessa täydennyskoulutusfoorumia on lähdetty rakentamaan kunnallisten sosiaalipalveluiden henkilöstön täydennyskoulutustarpeiden suunnasta. Viime vuosikymmenen lama, säästöt ja työpaineet ovat rapauttaneet kunnissa niitä järjestelyitä, joilla huolehditaan henkilöstön osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Oppilaitosten vahvuutena nähdään pedagoginen osaaminen. Siten oppilaitosten roolia on pidetty keskeisenä varsinaisen koulutustarjonnan tarjoamisessa täydennyskoulutusfoorumin suunnittelussa. Järjestökentän yhtenä vahvuutena on pidetty erityisosaamista ja erilaisten menetelmien ja palveluiden kehittämispotentiaalia. Järjestökartoituksella haluttiin siis täydentää ja laajentaa näkökulmaa muutoin varsin kunta- ja oppilaitoskeskeisessä perusasetelmassa. 4

7 Toteutus Ajan tasalla hankkeen projektisuunnitelman mukaisesti sosiaalialan järjestökartoitus toteutettiin syksyllä Tavoitteena oli koota tietoa Pirkanmaan alueella toimivien sosiaalialan järjestöjen erityisosaamisesta, kehittämishankkeista ja koulutusosaamisesta. Ajan tasalla hankkeessa on kyse täydennyskoulutuksen koordinoinnista alueellisesta näkökulmasta. Myös järjestökartoituksen keskeinen tavoite ja näkökulma on tukea tätä tavoitetta mahdollisimman hyvin. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminta on organisoitunut alueelliselle ja kielelliselle pohjalle. Pikassos Oy on sosiaalialanosaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Alueellisten toimijaverkostojen kokoamista silmällä pitäen myös järjestökartoituksessa pidettiin järjestöjen alueellista ja paikallista osaamista ja organisoitumista tärkeänä. Valtakunnallisten järjestöjen kykyä toimia laajoilla alueilla ja myös tuoda osaamistaan muilta alueilta ei toki haluttu vähätellä. Tiiviin projektityöskentelyn puitteissa ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta tarkastella järjestöjä levittäytymiskykyisinä organisaatioina. Myös järjestöjen palvelutoimintaa toteuttavien sosiaalialan ammattilaisten lisä- ja täydennyskoulutustarpeet tulivat kartoituksessa esille. Usein tarve tuli esille epäsuorasti. Kysymykseen, minkälaista täydennyskoulutusta kunnan sosiaalialalle tulisi järjestää haastateltavat vastasivat itse tarvitsevansa samaa koulutusta, minkä tarpeen ilmoittivat tai vastasivat koulutusta alalle yleensä tarvittavan ilmoittamistaan aiheista. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL) on toteuttanut keväällä 2003 valtakunnallisen kyselyn järjestöille. Kyselyssä on selvitetty järjestöjen erityisosaamista, siihen liittyvää palvelutoimintaa, kehittämistoimintaa ja erityisasiantuntemusta. Järjestöiltä kysyttiin toiveita osaamiskeskusyhteistyöstä sekä koulutustarpeista. Valtakunnallisuuden lisäksi kyselyllä pyrittiin saamaan kuva sekä alueellisesta että paikallisesta toiminnasta. (STKL :n kyselyn tulokset ovat Pirkanmaan osalta käytettävissämme.?) Haastateltavien valinta STM :n selvityksessä todettiin sosiaalialan täydennyskoulutustarpeen laaja kirjo (mm. esimies-, johtamis- ja laatukoulutus, hoito- ja palveluketjujen tehostaminen, työprosessien osaaminen, lastensuojelun ja perhetyön kysymykset, uudet työtehtävät, vuorovaikutustaidot, asiakkaan ohjaaminen ja neuvonta, kotipalvelutyöntekijöiden sairaanhoidolliset taidot jne.). Ajan tasalla täydennyskoulutushankkeeseen valittiin lastensuojelun erityisosaaminen, vanhustenhuolto, mukaan lukien dementiapotilaiden hoito sekä johtamiskoulutus. Myös järjestökartoitukseen valittiin niitä järjestöjä, jotka toimivat joko lastensuojelun -, vanhustyön tai niitä läheisesti sivuavilla alueilla. Haastateltavien yhdistysten valinnassa käytettiin kahdenlaista lähestymistapaa. Ensin kartoitettiin valtakunnallisesti toimivat järjestöt. Lähteenä olivat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY r.y.:hyn kuuluvat järjestöt, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliittoon kuuluvat liittojäsenet sekä RAY:n jäsenjärjestöt. Näin löytyneitten valtakunnallisten järjestöjen joukosta etsittiin ne, jotka toimivat lastensuojelun ja /tai vanhusten / dementian parissa. Alueellisesti ja paikallisesti toimivat jäsenyhdistykset löytyivät näiden valtakunnallisten yhdistysten jäsenluettelosta. Toisessa lähestymistavassa etsittiin lastensuojelun ja vanhustenhuollon parissa toimivia yhdistyksiä seutukuntien ja kuntien kotisivuilta. Niiden anti oli hyvin vaihtelevaa, eikä luotettavia ja kattavia tietoja ollut sieltä saatavissa. Pirkanmaan alueen RAY- avustuksia saaneet yhdistykset antoivat vih- 5

8 jeen muutamien alueella ja yksittäisillä paikkakunnilla toimivien yhdistysten kehittämisprojekteista ja antoivat myös aiheen haastatella ko. yhdistyksiä. Melko paljon yhdistykset tekivät, ainakin Tampereella, yhteistyötä keskenään ja olivat liittyneet verkostoiksi. Yhteistyö tuli esille haastatteluissa, mutta esimerkiksi kotisivuja ei ollut tai ne olivat erittäin vaikeasti löydettävissä (esim. Nääsville ry). Etukäteen haastateltavia valittaessa ei voinut tietää, oliko alueellisesti tai paikallisesti toimivalla yhdistyksellä valmiita koulutustuotteita, -sisältöjä tai uusia toimintatapoja vai liittyikö toiminta oman palvelutoiminnan tuottamiseen ja edunvalvontaan. Toiminnan muodot ja laajuus paljastui vasta haastattelussa. Haastatteluja täydensivät runsaat kirjalliset dokumentit toiminnasta. Oli helppoa löytää toimijoita Tampereen kokoisesta keskuksesta. Tampereella ei toimi yhtäkään vanhus- /dementiahuollon eikä lastensuojelun valtakunnallista keskusjärjestöä. Sen sijaan monella isolla järjestöllä on alueyksikkö Tampereella. Toisaalta Tampereella toimistoa pitävä yhdistys, yleensä nuoret, alle 15 vuotta toimineet yhdistykset, toimii monen kunnan jopa koko seutukunnan tai useamman alueella. Seutukunnista, muualta kuin Tampereelta, oli vaikea löytää paikkakunnittain useita yhdistyksiä, joilla olisi ollut toimihenkilöitä palveluksessa. Useimmilla paikkakunnilla oli yhdistystoimintaa, joka kohdistui lapsiin ja/tai vanhuksiin, mutta se perustui täysin vapaaehtoisuuteen. Poikkeuksen tekivät vanhusten asumispalveluja tuottavat yhdistykset. Näitä yhdistyksiä oli monella paikkakunnalla, ne olivat jo vuosikymmeniä toimineita tai sitten melko uusia toimijoita. Heillä saattoi myös olla kehittämishankkeita, joille RAY oli myöntänyt rahoitusta. Pääosa haastateltavista valittiin tamperelaisista toimijoista, koska näytti siltä, että heistä monella oli koulutustoimintaa ja/tai kehittämishankkeita. Tampereella toimivien yhdistysten lisäksi valittiin jokaisesta muusta Pirkanmaan seutukunnasta yksi kunta, josta käytiin haastattelemassa kahta toimivaa yhdistystä. Yhdistysten lisäksi haastateltiin kahta säätiötä, koska heillä oli vanhusten ja dementiahoidon osaamista. Haastattelujen valinnan rajaukset ja puutteet Tampereella toimivia vanhus/dementia- tai lastensuojelun alueella toimivia yhdistyksiä on niin paljon, ettei kaikkia ehtinyt projektille varatussa ajassa haastatella. Valinta on yleensä tehty kotisivuilla esitettyjen toimintojen ja kehityshankkeiden perusteella. Silloin ne yhdistykset, joista oli vaikea saada toimintatietoja ovat hyvästä toiminnastaan huolimatta saattaneet jäädä haastattelematta. Koska Tampereella tehtiin 16 haastattelua, ei haastatteluja enää tehty Tampereen seutukunnan muissa kunnissa, vaikka niissä oli meneillään kehittämishankkeita ja monenlaista palvelutoimintaa. Muiden Pirkanmaan seutukuntien kuntien haastattelukohteet valittiin RAY- rahoitusten, yhdistysten kotisivujen, kuntien kotisivujen yhdistysluetteloiden tai puhelinluettelotietojen perusteella. Projektille varatun rajatun ajan vuoksi saattoi jäädä huomiotta tai haastattelematta merkittävääkin kehittämistyötä tehnyt paikallinen seutukunnassa toimiva yhdistys. Aikatehokkuuden saavuttamiseksi haluttiin haastatella samana päivänä seutukunnan kunnassa kahta toimivaa yhdistystä. Se saattoi myös vaikuttaa jonkin verran siihen, mikä kunta valittiin haastattelumatkan kohteeksi. Monilla vammaisjärjestöillä, päihdetyöhön erikoistuneilla järjestöillä, seurakunnilla ym. osa työstä on sekä lastensuojeluun että vanhusten/dementiahuoltoon liittyvää. Nämä toimijat rajattiin pois 6

9 haastateltavien joukosta, koska haastateltavien määrä olisi kaksinkertaistunut ja laajan aineiston käsittely ei olisi onnistunut sille varatun ajan puitteissa. Sen sijaan mukaan otettiin osa mielenterveys- ja omaishoitajien parissa toimivista järjestöistä. Perusteluna ensiksi se, että heillä on joko lastensuojelullisia tai vanhus/dementiatyön elementtejä työssään ja toiseksi yhteiskunnassa käyty keskustelu mielenterveysongelmista ja omaishoitajuudesta. 7

10 LASTENSUOJELU Monien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toiminnassa on lastensuojelullisia elementtejä. Kaikkeen huono-osaisuuteen tai syrjäytymiseen liittyvän yhdistystoiminnan parissa on lapsiperheitä, joissa lasten pahoinvointi helpottuu, kun vanhempien tilanteeseen tulee apua. Hyvin vaikeaa olikin valita koko järjestökentän kirjosta ne oleelliset toimijat, joissa lapsi erityisesti olisi hyötyjä tai lastensuojelullinen toiminta olisi korostetusti esillä. Voi olla, että hyvinkin oleellista työtä tekeviä yhdistyksiä on jäänyt haastattelematta. Voikin ajatella, että valitut haastateltavat ovat esimerkkejä järjestöjen parissa tehtävästä lastensuojelutyöstä. Etukäteisvalintaa tehtäessä pyrittiin löytämään tietoja sekä yhdistyksen koulutusosaamisesta että kehittämishankkeista. Se ei ollut helppoa ja useimmiten sekä kehittämishankkeet että koulutusosaaminen selvisivät vasta haastattelussa. Lastensuojelutoimintaa tavalla tai toisella tekeviä yhdistyksiä haastateltiin kahdeksan. Viidessä haastatellussa yhdistyksessä oli sekä lastensuojelullisia että vanhusten/dementiahuoltoon liittyviä toimintoja. Kaikkiaan ko. alueen haastatteluja tehtiin siis kolmetoista. Tampereella haastateltiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiriä ja Tampereen osastoa, Mielenterveysyhdistys Taimia, Omaiset Mielenterveystyön tukena Tampereen yhdistystä, Pelastakaa Lapset ry:n Länsi-Suomen aluetoimistoa, Setlementti Naapuria, SPR:n Hämeen piiriä ja Tampereen osastoa, Tampereen ensi- ja turvakotia ja Tampereen Kaupunkilähetystä. Sekä piirin että paikallisyhdistyksen haastattelu saman järjestön osalta lisää tietoa koko järjestön organisoitumisesta ja tehtäväjaosta ja kenties auttaa toimijoita täydennyskoulutusvaiheessa. Pirkanmaan muissa seutukunnissa haastatteluja tehtiin Ikaalisissa (Luoteis-Pirkanmaan seutukunta), Pälkäneellä (Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta), Valkeakoskella (Etelä-Pirkanmaan seutukunta), Vammalassa (Lounais-Pirkanmaan seutukunta) ja Ruovedellä (Ylä-Pirkanmaan seutukunta). Jokaisessa haastateltiin kahta yhdistystä. Yhdistykset pyrittiin valitsemaan siten, että toinen toimisi lastensuojelun ja toinen vanhusten/dementian parissa. Valinta ei onnistunut ja niinpä molemmat Vammalan haastateltavat toimivat lasten/lastensuojelun parissa ja Pälkäneen ja Ruoveden haastateltavat taas vanhusten/dementian parissa. Ikaalisissa haastateltiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ikaalisten yhdistystä, Valkeakoskella 4H-yhdistystä ja Pelastakaa Lapset yhdistystä ja sen pienryhmäkotia ja Vammalassa Vammalan Huittisten seudun Mielenterveysseuraa. Johtopäätöksiä haastatteluista Jokaisesta haastatellusta yhdistyksestä tehtiin yhteenveto. Siinä kuvattiin ensin yhdistyksen toiminta, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja isompaan järjestökokonaisuuteen kuuluminen. Haastatellut yhdistykset olivat toiminnoiltaan, henkilöstö-, jäsen- ja rahoitusvolyymeiltaan hyvin erilaisia. Yhdistykset voisi karkeasti jakaa kolmeen ryhmään. Osa yhdistyksistä toimi ilman palkattua henkilökuntaa. Heidän toimintansa painopiste oli vapaaehtoistoiminnassa, vertaistuessa ja edunvalvonnassa. Monien järjestöjen maaseutupaikkakuntien paikallisyhdistykset toimivat näin. Siksi oli vaikeaa löytää seutukuntien kunnista sellaisia yhdistyksiä, joilla olisi ollut palkattua henkilökuntaa tai sitten yhdistys oli palkannut henkilökuntaa vain tilapäisesti tai määräaikaisesti. Heillä ei juurikaan 8

11 ollut toimintamallien kehittämistoimintaa eikä koulutusosaamista. He saattoivat kuitenkin olla mukana kattojärjestönsä alueellisen organisaation toteuttamassa kehittämishankkeessa tai he olivat mukana julkisen organisaation kehittämishankkeissa yhtenä osallistujana. Toiseen ryhmään kuuluvissa yhdistyksissä oli palkattua henkilökuntaa ja niihin liittyi yleensä palvelutoiminnan tuottaminen ja myyminen. Toiminta oli vakiintunutta, edunvalvonta ja vapaaehtoistoiminta ei ollut enää painopistealueena. Yleensä julkisen sektorin kanssa oli toimittu yhteistyössä jo pitkään ja toiminnan jatkuvuutta pidettiin taattuna. Tähän toiseen ryhmään kuului myös paljon uusia toimijoita, nuoria yhdistyksiä. Heillä oli palkattua henkilökuntaa, usein kokeilu- ja kehittämisprojektien ajaksi määräajaksi palkattuja. Heidän toiminnassaan korostui jäsenrekrytointi, kumppanuuksien luominen, vertaistukitoiminta ja edunvalvonta. Kehittämistoiminnassa pyrittiin siihen, että uusi toimintamalli olisi niin vaikuttava, että projektin jälkeen julkinen sektori alkaisi tuottaa sitä tai ostaisi yhdistykseltä kyseistä toimintaa. Vaarana oli se, että projektin loputtua kehitetyt uudet toimintatavat ja projektien tulokset jäisivät hyödyntämättä jatkorahoituksen puuttumisen vuoksi. Uusien yhdistystoimijoiden toiminnan laajuutta uhkaakin se, ettei projektirahoitus jatku tai ettei kehitetyillä toiminnoilla ole kysyntää / maksajaa jatkossa. Kolmanteen ryhmään kuuluivat ne yhdistykset, joilla oli vahva ammatillinen orientaatio. Heille jäsenhankinta tai järjestötyö ei ollut toiminnassa tärkeätä. Palkatun henkilökunnan lisäksi yhdistyksellä oli toiminnassa mukana vapaaehtoisia. Vapaaehtoisillakin oli kuitenkin yleensä vahva ammatillinen osaaminen ko. toiminnan alueelta ja yhdistys koulutti heitä vapaaehtoistoimintaan ja järjesti myös työnohjaustoimintaa. Vapaaehtoistoimijat olivat tulleet mukaan yhdistyksen toimintaan usein senkin vuoksi etteivät voineet julkisen organisaation palveluksessa toteuttaa uusia tapoja toimia eivätkä kokeilla ja kehitellä uutta. Kolmas sektori yleensä nähdäänkin kansalaisten luovuuden suuntautumisen suhteellisen itsenäisenä kanavana ja sille toteutumisen mahdollisuuksia luovana alueena. Tämä tuli todennetuksi näitten yhdistysten toiminnassa. Yhteenveto Ajan tasalla täydennyskoulutushankkeen kannalta tärkeimpiä, eli järjestöjen valmiuksia tuottaa sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksissa hyödynnettäviä sisältöjä tai koulutustuotteita lastensuojelun alueelta ei löytynyt kovin runsaasti. Monet järjestöt eivät edes mieltäneet koulutusosaamista tehtäväkseen. Jos yhdistykset tarvitsivat koulutusta he useimmiten ostivat sen itse ulkopuolisilta koulutuksen järjestäjiltä. Järjestöt toimivat yleensä yhteistyössä oppilaitosten kanssa. He paitsi ostivat niiltä koulutusta myös toimivat oman kohderyhmänsä asiantuntijaluennoitsijoina oppilaitoksissa. Valmiita koulutustuotteita olivat mm. Pelastakaa Lapset ry:n ja Pesäpuu ry:n Pride valmennus sijais- ja adoptioperheiksi aikoville, Setlementti Naapurin Perheen traumat ja niiden hoito koulutus, SPR:n Oman elämän valtias koulutus nuorille, joiden elämäntilanne on vielä selkiytymätön ja Vammalan Huittisten seudun Mielenterveysseuran Verkkoauttamisen valmentava koulutus ja työnohjauksen kehittäminen (tulossa) verkon kautta auttamistyötä tekeville. Monilla yhdistyksillä oli lisäksi yleisöseminaareja ja luentoja kohderyhmäalueiltaan ja vertaistukikoulutusta. Joillakin yhdistyksillä oli konsultaatiopalvelutoimintaa. Monet järjestöt olivat kehittäneet kokeilu- ja kehittämisprojekteissa uusia toimintamalleja jopa niin, että useammallakin järjestöllä oli samantapaista kehittämistoimintaa. Koordinointi voisi olla hyödyllistä, varsinkin jos myös julkisella puolella on vastaavanlaisia kehittämishankkeita. 9

12 Näitä toimintamallien kehittämishankkeita oli mm. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirillä lapsiperheiden palvelujen parantamishanke (Menoa maalla) alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa kasvatustyötä tukeva hanke (Helmi) ja peruskoulun ala-asteelta yläasteelle siirtyvien hanke, jossa mukana sekä nuoret että heidän vanhempansa (Hyvä Mopo). Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla oli toiminnan kehittämishankkeita mm. eronneille lapsiperheille (Eron jälkeen) ja arjen pulmatilanteiden ja vanhemmuuden epävarmuuden ratkaisujen etsintään (Joka kodin konstit). Omaiset mielenterveystyön tukena Tampereen yhdistyksellä oli meneillään mm. eri omaisryhmien tarpeisiin läheisen sairastamisen eri vaiheissa liittyvä tukimuotojen kehittämishanke (Oikea tuki oikeaan aikaan), sopeutumisvalmennuskurssien vakiinnuttamishanke (Sopu projekti), oppilashuollon hanke kehittää mm. uusia toimintamalleja mielenterveyteen liittyvään valistus- ja asennetyöhön (Tarua vai totta projekti), lapsiperheille suunnattujen tukimuotojen kehittämishanke (Lapselle lapsuus projekti) sekä koulutuspakettien kehittämisprojekti usean EU- maan yhteistyönä (Prospect projekti). Setlementti Naapurilla oli projekteja mm. peruskoulun 10 luokkaikäisille syrjäytymisvaarassa oleville nuorille (Aikalisä), koordinaatioprojekti väkivallasta johtuvien kriisien ja traumojen purkamiseen ja ennaltaehkäisyyn (Aallonmurtaja), varhaisen puuttumisen kenttätyön kehittämiseen (Katuvalo). Tampereen ensi- ja turvakodilla oli mm. lapsen ja vanhemman suhteen rakentumiseen liittyviä projekteja. Tapaamispaikka toiminnassa on tarkoituksena kehittää yhtenäinen toimintamalli kaikille valvottuja tapaamisia järjestäville tahoille. Lapsen aika projektissa perheväkivallalle altistuneiden lasten ja vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja mm. ryhmäinterventiomallien kehittäminen. Tampereen Kaupunkilähetyksen Aamukorva ja Tekstari-Helppi helpottavat mm. ahdistusta ja ennaltaehkäisevät vakavampien ongelmien syntyä ja nuorille syrjäytymisvaarassa oleville lapsiperheille on suunnattu Kimpassa projekti. Näissä yhdistysten kehittämis- ja kokeiluhankkeissa oli paljon toimintoja uudistavia asioita, joita yhdistykset hyödyntävät joko omassa toiminnassaan jatkossa tai sitten he toivovat julkisen palvelujärjestelmän ottavan ne käyttöönsä. Varmasti osa kokeiluhankkeista elää vain kokeilun ajan eikä ole syytäkään niitä hyödyntää jälkeenpäin. Kaikilta haastateltavilta kysyttiin myös, minkälaista täydennyskoulutusta kunnan sosiaalialalle tulisi järjestää? Lastensuojelun osalta vastaajat toivoivat lisää tietoa ja koulutusta saman alan toimijoista, yhteistyöstä, varhaisesta puuttumisesta, lainsäädännöstä, poikkihallinnollisesta toiminnasta ja byrokratian purkamismahdollisuudesta, asiakasnäkökulmasta ja koko perheen huomioimisesta, asiakkaan kohtaamisesta, verkostoitumisesta, varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä ja vuorovaikutuksesta yleensä. Varsinkin palveluja tuottavat yhdistykset toivat esille tässä kohden, että myös he tarvitsisivat koulutusta näistä samoista asioista. Voisikin tulkita, että kunnan sosiaalialan ja järjestöjen täydennyskoulutustarpeet ovat ainakin osittain yhtenevät. 10

13 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON HÄMEEN PIIRI ry Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri (1941) on yksi MLL:n (1920) 13 piiritoimistosta. Se on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen sekä turvaa yhteiskuntamme tulevaisuutta. Toimintaperiaatteena MLL:ssa on lapsen näkökulman huomioonottaminen, vapaaehtoisten ja ammattilaisten kumppanuus, tekemisen riemu, avoimuus, yhteistyöhakuisuus, näkyvyys, riippumattomuus, hyvä talouden hoito MLL :n Hämeen piirin toiminta-alue on Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme. Alueella on 72 paikallisyhdistystä ja n jäsentä. Piiritoimisto on Tampereella ja Piirin aluetoimisto Hämeenlinnassa. Piirin tehtävä on aktivoida, ohjata ja tukea paikallisyhdistysten toimintaa ja niiden keskinäistä yhteistyötä mm. koulutuksen, ohjauksen ja tiedotuksen avulla. Keskeistä toiminnassa on verkostoistuminen, yhteistyökumppaneiden kanssa toimiminen, aloitteet, kannanotot, koulutus, projektit, hankkeet, viestintä ja julkaisutoiminta. Paikallisyhdistysten perustoimintaa ovat koululaisten iltapäivätoiminta, perhekahvilat, tuki- ja kummioppilastoiminta ja lastenhoitopalvelut. Yhdistykset ovat lisäksi järjestäneet yksin tai yhdessä kunnan tai muiden toimijoiden kanssa tapahtumia, leirejä. Lisäksi on turvavälineiden ja lastentarvikkeiden vuokrausta.. Palvelusopimusasiakkaina piirillä on n. 15 kuntaa Mannerheimin Lastensuojeluliitolla on Pirkanmaalla n. 40 paikallisyhdistystä, joiden yhteystiedot löytyvät Hämeen piirin kautta. Viljakkalaa lukuun ottamatta yhdistyksiä on joka kunnassa. Tyrvää- Vammalan yhdistys ja Äetsän yhdistykset kuuluvat liiton organisaatiossa Satakunnan piiriin. Seuraavassa esimerkkeinä Ikaalisten yhdistys ja Tampereen osasto. Piirin palveluksessa oli v (toistaiseksi voimassa oleva työsuhde) ja 27 (määräaikainen työsuhde) henkilöä. Tunti- ja palkkiopohjaisissa työsuhteissa oli 131 henkilöä. Paikallisyhdistykset toimivat pääasiassa vapaaehtoisvoimin, vain Tampereen ja Lahden yhdistyksillä on palkattu toiminnanjohtaja. Muissa yhdistyksissä voi olla määräajaksi työllistettyinä yhdistelmätukeen oikeutettuja mm. perhekahvilan tai iltapäiväkerhon ohjaajina. Talous: RAY:n tuki kotipalvelutoiminnalle, kuntien ostopalvelusopimukset ja avustukset, RAY:n, Hämeen ja Pirkanmaan TE keskusten ja kuntien tuet kehittämisprojekteille, keräykset, järjestötuotteiden myynti ja piirin Tampereen naistoimikunnan hankkima tulo. MLL:n Hämeen piiri järjestää koulutusta ja ohjausta toiminnan sisällöistä sekä tiedottaa toiminnasta. Lisäksi piirillä on useita kehittämisprojekteja. Julkaisutoimintana on paikallisyhdistysten jäsenille Sophie-lehti (1986-), joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se on yhteydenpito ja toiminnoista tiedottamisen väline yhdistyksille. Hoito-oppaat: Saamme vauvan odottavan perheen opas, Vauvan hoito opas, Leikki-ikäisen hoito - opas, Esikoululaisesta koululaiseksi opas, Täältä tullaan nuoruus opas. Oppaita jaetaan ilmaiseksi kaikkialla Suomessa (neuvolat ja kouluterveydenhuolto). Oppaiden mainokset kattavat tuotantokulut. Piirin lapsiperheille suunnatuista palveluista laajin on kotipalvelu, jota kaikki piirit, keskusjärjestö ja useimmat paikallisyhdistykset tuottavat eri puolilla maata. Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea lapsiperheitä heidän arjessaan tuottamalla luotettavia ja laadukkaita kotipalveluja: 11

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000 Vuosikertomus 2014 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi varsinaissuomenpiiri.mll.fi

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I Yhteistä Hyvää Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015 luonnos I Hyvinvointialan järjestöstrategia TIIVISTELMÄ SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Strategian lähtökohdat 2.1 Strategian tarve ja

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

2010 Toimintakertomus

2010 Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2 Sisällysluettelo Puheenjohtajan tervehdys...4 Toiminnanjohtajan tervehdys...5 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN...6 1.1 Näkyvyys ja vaikuttaminen...6

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Raportteja ja

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 1. TARKOITUS...4 KUUMA-seudun tahtotila vuonna 2015...5 Hyvinvoinnin määritteleminen...5 2.

Lisätiedot

Liity joukkoon tue lasta

Liity joukkoon tue lasta Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoisia kaivataan kerhotoiminnassa, leireillä, retkillä ja tapahtumissa 2. Hoitaisitko mielelläsi lapsia? 3. Ryhtyisitkö mummiksi, vaariksi, kaveriksi tai kummiksi? 4. Toimi tukihenkilönä

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen Vuosikertomus 2005 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen Paino: Painotalo Miktor 2006 Vuosikertomus 2005 Mannerheimin

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä

Lapsille sopiva Jyväskylä Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 SISÄLLYS Johdanto...2 Ohjelman laadinnan lähtökohdat...2 Kuvaus ohjelman laadintaprosessista...3 1. Lapsipolitiikan lähtökohdat

Lisätiedot

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Johanna Valkama Sisällysluettelo Johdanto...2 1 Katsaus tutkimusaiheeseen ja tutkimuskohteen esittely...3 2 Tutkimusongelman kuvaus ja tutkimuskysymysten

Lisätiedot