PUNKALAITUMEN KUNTA PUNKALAITUMEN KUNNAN LASTENSUOJELUN YHTEISKÄYTÄNTÖSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUNKALAITUMEN KUNTA PUNKALAITUMEN KUNNAN LASTENSUOJELUN YHTEISKÄYTÄNTÖSOPIMUS"

Transkriptio

1 PUNKALAITUMEN KUNTA PUNKALAITUMEN KUNNAN LASTENSUOJELUN YHTEISKÄYTÄNTÖSOPIMUS 1.

2 2 YLEISTÄ Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapuoliseen ja monipuoliseen kehittymiseen, erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lapselle tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, tukea, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää. Lastensuojelun tehtävä on näiden oikeuksien turvaaminen. Lainsäädäntö on antanut lastensuojelun kunnan tehtäväksi. Lastensuojelusta vastaa Punkalaitumella perusturvatoimiston sosiaalityöntekijä. Lapsia ja nuoria ja heidän perheitään tuetaan ensisijaisesti niin, että lapset voivat kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan. Silloin kun lapsen elämän olosuhteet syystä tai toisesta vaarantuvat, lapselle on taattava mahdollisimman hyvä hoito kodin ulkopuolella. Samaan aikaan lapsen vanhempia autetaan parempaan elämänhallintaan, jotta lapsi voi palata mahdollisimman pian kotiinsa. Lastensuojelu tekee yhteistyötä lasten vanhempien, päivähoidon, kotipalvelun, terveydenhuollon, koulutoimen, poliisin, vastaanottokeskuksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. SOPIMUS: YHTEISTYÖRYHMÄT 1. Perhetyön työryhmä kohderyhmä: alle kouluikäiset lapset (pääsääntö) kokoonkutsuja: lastensuojelun sosiaalityöntekijä osallistujat: äitiysneuvolan- sekä lastenneuvolan terveydenhoitaja kouluterveydenhoitaja, perusturvatoimen sosiaalityöntekijät, päivähoidon johtaja, perhetyöntekijä, mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan erityistyöntekijöitä esim. perheneuvolan työntekijä perhe kutsutaan työryhmän kokoukseen - kokoontuminen tarpeen mukaan muutaman kerran vuodessa 2. Ala-asteiden oppilashuoltotyöryhmät kohderyhmä: oppilaat, koulutyö kokoonkutsuja: sosiaalityöntekijä osallistujat: koulun johtaja, luokanopettaja, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, koulupsykologi tarv. oppilaalle ja perheelle varataan mahdollisuus osallistua

3 3 kokoontuminen tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukukaudessa 3. Yhteiskoulun oppilashuoltotyöryhmä kohderyhmä: oppilaat, koulutyö kokoonkutsuja: yhteiskoulun rehtori osallistujat: rehtori, opinto-ohjaaja, luokanvalvoja tarv. erityisluokanopettaja, sosiaalityöntekijä, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, tarvittaessa muita yhteistyökumppaneita esim. koulupsykologi oppilaalle ja perheelle varataan mahdollisuus osallistua kokoontuminen tarvittaessa 4. Yhteiskoulun moniammatillinen oppilashuoltoteam kohderyhmä: oppilaat, koulutyö kokoonkutsuja: rehtori osallistujat: rehtori, opinto-ohjaaja, sosiaalityöntekijä, erityisluokanopettaja, kouluterveydenhoitaja sekä koululääkäri kokoontuminen: pääsääntöisesti joka kolmas viikko tiistaisin klo Lukion oppilashuoltotyöryhmä kohderyhmä: oppilaat ja koulutyö kokoonkutsuja: sosiaalityöntekijä osallistujat: eri yhteistyökumppanit tarpeen mukaan kokoontuminen tarpeen mukaan 2. MILLOIN LASTENSUOJELU VOI AUTTAA Uusi lastensuojelulaki tuli voimaan ja sitä on muutettu vuonna Muutokset tulivat voimaan Sirpa Taskisen (2007) mukaan lastensuojelu tulee käsittää lasten suojeluksi, joka koskee kaikkia, ei ainoastaan sosiaaliviranomaisia. Lastensuojelutoimenpitein autetaan lapsia silloin kun heidän elämäntilanteensa on sellainen, että heidän terve kehityksensä ja hyvinvointinsa on vaarassa. Lastensuojelun tarve voi syntyä erilaisten perheen ongelmien vuoksi. Tällaisia tilanteita on mm. vanhempien päihteiden käyttö, mielenterveydelliset ongelmat, perheen ristiriidat tai elämäntilanteen hallitsemattomuus. Toisinaan lapsi voi itse vaarantaa terveen kehityksensä esimerkiksi käyttämällä päihteitä, koulupinnauksella tai tekemällä runsaasti rikoksia. 3. KUKA VOI PUUTTUA ONGELMATILANTEISIIN

4 4 Ilmoitusvelvollisuus Lastensuojelulaki 25 : Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen, Rikosseuraamusviraston, palo- ja pelastustoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä. Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, on voimassa, mitä rippiin tai muuhun sielunhoitoon liittyvästä salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään tai määrätään. Lastensuojeluilmoitus voidaan tehdä puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä kunnan sosiaalityöntekijän luona. Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä viipymättä, viimeistään seuraavana arkipäivänä. Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisitoimen ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevalla henkilöllä on lastensuojelulaissa säädetty velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista, lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista. Muutkin, kuten vanhemmat, naapurit, lapsi itse, ystävät, jotka huomaavat lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voivat ottaa yhteyttä lastensuojelun työntekijään. Muilla kuin viranomaisilla on siis oikeus tehdä lastensuojeluilmoitus. Sosiaali- ja terveysministeriö on vuonna 2003 antanut suositukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn selvittämiseksi. Suositeltava tapa toimia lapseen kohdistuneissa rikosepäilyissä on, että terveydenhuollon henkilökunta tekee lastensuojeluilmoituksen, jossa voidaan pyytää sosiaaliviranomaisia tekemään rikosilmoitus poliisille. MILLOIN PUUTUTAAN: 1. Lapsen lukuisat luvattomat poissaolot koulusta 2. Lapsen koulutehtävien huolehtimisessa on paljon puutteita 3. Lapsi on usein hyvin myöhään yksin ulkona

5 5 4. Lapsi on nälkäinen, likainen, turvaton, lapsi on vailla vanhempien huolenpitoa, eikä kykene vielä itsestään huolehtimaan 5. Lapsi on masentunut tai hänellä on muuta mielenterveysongelmaa, esim. levottomuutta, väkivaltaisuutta, ikätasoon sopimatonta seksuaalista käyttäytymistä 6. Lapsi tekee rikollisia tekoja tai käyttää päihteitä 7. Vanhempien päihteiden käyttö vaarantaa lapsen terveen kehityksen 8. Seksuaalinen hyväksikäyttöepäily 9. Lapsen pahoinpitelyepäily 10. Päivähoidossa ls. syistä hoidossa oleva lapsi jää ilmoittamatta pois 11. Poliisi on ottanut päihtyneen lapsen talteen tai vienyt lapsen kotiin 12. Perheväkivaltatilanteessa kotihälytyksessä poliisi saa tietoonsa, että kodissa asuu myös lapsia LASTENSUOJELUILMOITUS TEHDÄÄN SOSIAALITYÖNTEKIJÄLLE PUHELIMIT- SE, KIRJEITSE TAI TAPAAMALLA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ. KUKA TEKEE ILMOITUKSEN SE, JOKA TIETÄÄ SE, JOLLA ON HUOLI LAPSESTA / NUORESTA SOPIMUS KOULUPUDOKKAISTA: TOISEN ASTEEN KOULUTUSPAIKKOJEN TULISI ILMOITTAA ALLE 18-VUOTIAAN OPISKELIJAN KOULUN KESKEYTYKSESTÄ PERUSKUNNAN SOSIAALITYÖNTE- KIJÄLLE 4. MITÄ TEHDÄÄN Toimintasuunnitelmia akuuttien tilanteiden varalta: 1. Perheväkivalta asumisvalmennusyksikkö Kätsän turva-asunto Sastamalassa ensi- ja turvakoti Tampereella tai Turussa kotikäynnille aina poliisi mukaan yhteys sosiaalityöntekijään tai sosiaalipäivystykseen (hätäkeskuksen kautta) virka-ajan ulkopuolella 2. Suojelun tarpeessa vauva, lapsi tai nuori yhteys sosiaalityöntekijään tai sosiaalipäivystykseen perhepäivähoidossa on tilapäisiä sijaiskoteja kotikäynnille poliisi mukaan 3. Lasta ei haeta päivähoidosta

6 6 - lastensuojeluilmoitus tilapäisiä sijaiskoteja perhepäivähoidossa 4. Päivähoidosta lasta hakeva on päihtynyt lasta ei luovuteta päihtyneelle hakijalle lastensuojeluilmoitus yhteys sosiaalipäivystykseen hätäkeskuksen kautta päivähoidon laatukäsikirjassa tarkempi ohjeistus 5. Päihtynyt lapsi tai nuori yhteys vanhempiin poliisintarve arvioitava lääkäriin / sairaalaan 6. Väkivaltainen nuori / oppilas - aikuisten on puututtava tilanteeseen ja suositellaan, että poliisille ilmoitetaan tapahtuneesta 5. PALVELURAKENNE 1.Perusturvatoimen palvelut Päivähoito Päivähoidon vaihtoehtoja on päiväkotihoito, perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito. Perhepäivähoito on kodinomaista hoitoa joustavin hoitoajoin alle kouluikäisille lapsille ja ala-asteen oppilaille. Perhepäivähoito toteutetaan perhepäivähoitajan kotona. Kunnassa on yksi päiväkoti, joka tarjoaa koko- ja osapäivähoitoa 3-6-vuotiaille lapsille. Päiväkoti on arkisin auki klo Ryhmäperhepäivähoito toimii päiväkodissa. Ryhmis on auki sopimuksen mukaan. Perhetyö Perusturvatoimen alaisuudessa toimii kunnan perhetyöntekijä. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi, joka vahvistaa avohuollon muuta lastensuojelutyötä. Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista, muutokseen tähtäävää ja määräaikaista tukea. Perhetyötä tehdään yleensä perheen kotona. Perhetyön asiakkaaksi tullaan sosiaalityöntekijän kautta. Perhetyöntekijän resursseja voidaan käyttää ennaltaehkäisevästi. Perhetyötä on myös ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta. Perheneuvola ja puheterapia Perheneuvolapalvelut kunta ostaa Sastamalan perusturvakuntayhtymältä. Perheneuvola palvelee perhe-elämään ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa, lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa, parisuhteen kysymyksissä ja pu-

7 7 heen ja kielen kehitykseen liittyvissä vaikeuksissa. Psykologi ja sosiaalityöntekijä tekevät yhteistyötä perheen kanssa. Päihdepalvelut Punkalaitumen kunta ostaa päihdehuollon avopalvelut ostetaan Sastamalan Päihdeklinikalta. Punkalaitumella on sivuvastaanotto terveyskeskuksessa tarpeen mukaan. Päihdeklinikan työntekijä on tarvittaessa läsnä perhe- ja yksilöneuvotteluissa. Sastamalan päihdehankkeessa on valmisteltu yhteinen toimintamalli lastensuojelun ja päihdeklinikan työskentelyyn. Laitoskuntoutusta ostetaan eri palveluntuottajilta. Maksusitoumus laitoskuntoutukseen haetaan perusturvatoimistosta. Kehitysvammahuolto Kehitysvammahuollon palvelut ostetaan Satakunnan erityishuoltopiiriltä. Erityishuoltopiiri tarjoaa asumispalveluja, työtoimintaa, perhehoitoa sekä laitoshoitoa Antinkartanon keskuslaitoksessa. Kunnassa kehitysvammahuollon tehtävistä vastaa perusturvajohtaja. Kunnassa on myös aikuisille kehitysvammaisille tarkoitettu asumispalveluyksikkö, Toukola. Lasten isyys, huoltajuus ja tapaamisoikeus sekä elatus Lastenvalvoja hoitaa avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden vahvistamiseen liittyvät asiat sekä huoltajuuteen, asumiseen ja tapaamiseen sekä elatukseen liittyvät sopimukset. Kunnan lastenvalvojana toimii perusturvajohtaja. Sosiaalityö Aikuissosiaalityötä hoitaa sosiaalityöntekijä ja koulun sosiaalityötä lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Aikuissosiaalityöntekijä hoitaa toimeentulotukiasiat, päihdehuollon sekä toimii lastensuojelussa työparina. 5.2 Terveydenhuollon palvelut Perusterveydenhuolto Kunta kuuluu Sastamalan perusturvakuntayhtymään. Punkalaitumella on terveysasema. Äitiysneuvolassa ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa toimii terveydenhoitaja. Lääkäri toimii terveydenhoitajan työparina tarvittaessa. Saspessa on oma lastenlääkäri.

8 8 Erikoissairaanhoito Kunta kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Keskussairaala on Turun yliopistollinen keskussairaala, TYKS. Aluesairaalapalvelut järjestetään Loimaan aluesairaalasta. Sairaalassa on sisätautien, kirurgian sekä naistentautien osastot, päiväkirurginen yksikkö sekä psykiatrian poliklinikka, jossa on aikuisten, lasten ja nuorten työryhmät sekä päiväosasto. Sopimuskuntana Punkalaidun ostaa palveluja Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, lähinnä Vammalan aluesairaalasta. Sairaalassa hoidetaan sisätautien, kirurgian, synnytysten ja naistentautien sekä psykiatrian puolen potilaita. Avohoitoa annetaan edellisten lisäksi lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian, korvatautien ja urologian alalla.

9 9 7. YHTEYSTIETOJA PUNKALAITUMELLA Perusturvajohtaja Anne Hokkanen puh Sosiaalityöntekijä Liisa Laukkanen puh Lastensuojelun sosiaalityöntekijä puh Aune Linnainmaa Turvakodit Kätsä Kätsän toimisto puh tai osoite: Varikonkatu 4, Sastamala Ensi- ja turvakoti Tampereella puh osoite: Mutkakatu 38 b, Tampere Ensi- ja turvakoti Turussa puh osoite: Luolavuorentie 7, Turku Tilapäisiä sijaiskoteja Eila Vallin puh Einarinkuja 4, Punkalaidun Hanna Andrejeff puh Kankaantie 52 gsm Punkalaidun Poliisi 112 Sosiaalipäivystys yhteys hätäkeskuksen kautta 112 (ma-to klo ja viikonloppuisin pe klo ma klo 8.00)

KALTOINKOHDELTU LAPSI

KALTOINKOHDELTU LAPSI KALTOINKOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOINKOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE 27.3.2015 Sisällys LUKIJALLE... 1 OSA 1: TOIMINTAMALLI... 2 1 TOIMINTAMALLI LAPSEN KALTOINKOHTELUASIASSA... 2 1.1 Vuokaavio

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset Erityisesti terveydenhuollon henkilöstön näkökulmasta 4.3.2010 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 18.1.2013 3 2 (38) SISÄLLYS 1 JOHDANTO

Lisätiedot

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - -

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - - OPPILASHUOLTOTYÖ YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN YLEISTÄ SALASSSAPIDOSTA JA YHTEISTYÖSTÄ Kaiken hallinnollisen viranomaistoiminnan peruslait ovat hallintolaki (434/2003) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Muhoksen lähisuhde- ja perheväkivaltaohjelma

Muhoksen lähisuhde- ja perheväkivaltaohjelma Muhoksen lähisuhde- ja perheväkivaltaohjelma Muhos kevät 2008 Hilkka Karttunen Sanna Mäki-Runsas Juha Niemelä Jouko Tapio Sisältö 1. Johdanto 3 2. Lähisuhdeväkivalta ilmiönä 4 3. Väkivallan tunnistaminen

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Someron kaupungin Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Esiopetus, perusopetus ja lukio PPP Sisällysluettelo Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma... 1 1.Oppilashuolto... 3 1.1. Tavoitteet ja toimintatavat...

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA

LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA LAPSEN SEKSUAALINEN RIISTO JA PAHOINPITELY TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA LAPPEENRANNAN PERHEVÄKIVALTATYÖRYHMÄ KOJO RAIJA, LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Hyvä oppiminen syntyy hyvinvoivasta oppilaasta Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Sivistyslautakunta 19.04.2011 29 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2011 38 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN

PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN EHKA ISY JA VA HENTA MINEN PIEKSA MA ELLA Sisällys SAATTEEKSI... 2 JOHDANTO... 3 MITÄ PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA ON... 4 Yleistä... 4 Väkivallan eri muodot... 5 PERHE-

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020 Säkylän kunta 2012 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattorit... 3 3.0 Lastensuojelun tarve... 7 3.1 Lastensuojelun

Lisätiedot

PÄIHDEOHJE 2008. Hyväksytty piirihallituksessa V / 2008. Lähdemateriaalina: Varsinais-Suomen Partiolaiset ry:n ohje

PÄIHDEOHJE 2008. Hyväksytty piirihallituksessa V / 2008. Lähdemateriaalina: Varsinais-Suomen Partiolaiset ry:n ohje 1/5 16.4.2008 Hyväksytty piirihallituksessa V / 2008 Lähdemateriaalina: Varsinais-Suomen Partiolaiset ry:n ohje PÄIHDEOHJE 2008 Päihteistä puhutaan julkisuudessa paljon, eivätkä pääkaupunkiseutulaiset

Lisätiedot

KALTOIN KOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOIN KOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE

KALTOIN KOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOIN KOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE KALTOIN KOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOIN KOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE 2007 SISÄLLYS LUKIJALLE...4 OSA 1. TOIMINTAMALLI...6 1. TOIMINTAMALLI LAPSEN KALTOINKOHTELUASIASSA...6 1.1. Vuokaavio toimintamallista...10

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma RAUTALAMMIN KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2012-2015 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Sisältö 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA... 4 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Aila Kumpulainen 21.11.08 Lastensuojelu

Lisätiedot

LÄNSI-SAIMAAN LASTENSUOJELUN YHTEISTYÖMALLI

LÄNSI-SAIMAAN LASTENSUOJELUN YHTEISTYÖMALLI LÄNSI-SAIMAAN LASTENSUOJELUN YHTEISTYÖMALLI YHDESSÄ ENEMMÄN. Länsi-Saimaan seutukunnan verkostoiva lastensuojelun kehittämishanke 1.3.2005 31.12.2007. Sosiaalialan kehittämishanke. Tämän toimintamallin

Lisätiedot

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimenpideohjelma 2013 1 2 Sisällys ALKUSANAT 4 1. PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA 6 1.1. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmiönä 6 1.2. Perhe- ja

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta 19.4.2011 29 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1. Käsikirjan käyttäjälle... 1 1.2. Mitä esiopetuksen

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN PERUSKOULUJEN HYVÄN OPPILASHUOLLON TOIMINTAMALLI

FORSSAN SEUDUN PERUSKOULUJEN HYVÄN OPPILASHUOLLON TOIMINTAMALLI FORSSAN SEUDUN PERUSKOULUJEN HYVÄN OPPILASHUOLLON TOIMINTAMALLI Päivitetty 2011 SISÄLTÖ JOHDANTO 7 MITÄ ON HYVÄ OPPILASHUOLTO? 8 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 9 Esimerkkejä hyviksi koetuista kodin ja koulun

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Kaupunginhallitus 31.8.2009 liite nro 8 Perusturvalautakunta 30.9.2009 liite nro 10 Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Päihdehuollon palvelujärjestelmää ohjaavat osaltaan Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot