Musiikin Maailma-projekti - kohtaamisia musiikin maailmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Musiikin Maailma-projekti - kohtaamisia musiikin maailmassa 2007-2010"

Transkriptio

1 Musiikin Maailma-projekti - kohtaamisia musiikin maailmassa LOPPURAPORTTI Hanna Untala Ahjolan Kannatusyhdistys ry

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Musiikin Maailma projektin ytimessä 2.1 Projektin lähtökohtia 2.2 Inkluusio ja suvaitsevaisuus 2.3 Musiikki yhteisenä kielenä 3 Musiikin Maailma projektin aikana syntyneet toimintamallit 3.1 Musiikin maailman koulumalli Räätälöity MuMa Arviointia Musiikin Maailman koulumallista 3.2 Musiikin Maailman ensi- ja turvakotimalli Arviointia ensi- ja turvakotitoiminnasta 3.3 Musiikin Maailma Avoin toimintamalli - Musiikkipajat Päiväkotitoiminta Yhteistyö Taidekaaren ja Kulttuurirappuset hankkeiden kanssa Kesäleiritoiminta Yhteistyö muiden RAY-rahoitteisten hankkeiden kanssa Tapahtumat 3.4 Musiikin Maaliman kouluttavat toiminnot 4 Musiikin Maailma projektin vaikutuksellisuus 6.1 MuMa-toiminnan välittömät vaikutukset 6.2 MuMa-toiminnan välilliset vaikutukset 5 Pohdintaa ja yhteenvetoa 3

3 1 Johdanto Eräässä laulussa lauletaan ponnekkaan iloisesti musiikki yhteistä on! Tämä väittämä on tullut todistetuksi hyvin moneen kertaan työskennellessämme Musiikin Maailma projektissa tamperelaisten, kangasalalaisten ja lempääläläisten lasten ja nuorten parissa vuosina Heitä on ollut erilaisissa projektiryhmissä satojen ja yli tuhansien osallistujien äärimmäisen monenkirjava joukko. Siltikin kaikkia on yhdistänyt mielenkiinto musiikin loputtoman laajaan, käyttäjäkunnan tarpeisiin muokattavissa olevaa, maailmaa kohtaan. Hänkin, joka tuokioon astuessaan on vannonut ohjaajalle ensimmäisenä, että minä en muuten sitten osallistu, on loppujen lopuksi osallistunut hyvillä mielin. Musiikin Maailma projektissa on yhdistelty soveltavaa musiikkipedagogiikkaa, varhaisiän musiikkikasvatusta, erityispedagogiikkaa sekä musiikkiterapeuttista osaamista. Toiminnan lähtökohtana on ollut organisaatiorajojen ylittävä moniammatillista toiminta. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet Raholan, Annalan ja Vatialan koulut, Tampereen ensi- ja turvakoti sekä lukuisat muut lyhyempiaikaiset yhteistyön tahot. Ahjolan Kannatusyhdistys ry vankkana taustayhteisönä on tarjonnut turvatun perustan uutta toimintamallia kehittävälle projektille. Musiikki on ollut erinomainen työväline tässä projektissa. Se on antanut osallistavan, positiivisen keinon lähestyä ja aloittaa vuorovaikutus. Se on tarjonnut toiminnan elementit ja sisällöt, sen oheen on ollut helppo muovata kulloiseenkin tilanteeseen tarvittavia uusiakin työtapoja. Musiikki kulkee paikasta toiseen mukana ammattitaitoisen, alalle koulutetun ohjaajan mielessä ja kehossa. Nyt on aika kurkistaa taaksepäin: missä kaikkialla MuMa kulki? Mitä MuMa sai aikaan ja millaisia jälkiä se jätti? 4

4 2 Musiikin Maailma projektin ytimessä 2.1 Projektin lähtökohtia Ennen kehittämisprojektikautta Ahjolan nuorisotyön puitteissa oltiin järjestetty bändisoittotoimintaa, joka oli laajentunut myös kurssi -ja leiritoiminnaksi. Kokemukset musiikin hyödyntämisestä nuorten ja lasten kasvatus- ja sosiaalistamistyössä olivat hyviä. Ahjolan johtavan nuorisotyöntekijän Kimmo Uotilan sanojen mukaan idea MuMahankkeelle syntyi vuonna Tällöin yhteistyössä Raholan koulun ja Ahjolan nuorisotyön välillä toimi lasten musiikkikerho, joka sai avustusta Länsi-Suomen läänistä. Inkluusioajatus nousi esiin. Koettiin, että varsinkaan sellaista ohjattua musiikkitoimintaa, jossa päämääränä on luoda soittoryhmiä, joissa lasten kehitysaste on erilainen, ei ole. Tällä tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa on mukana esim. sekä erityisluokan että normaaliluokan oppilaita. Usein kuultu viesti vammaisjärjestöistä (mm. Invalidiliitolta) oli se, että toimintaa lapsille ja nuorille järjestävät vain vammaisjärjestöt. Tällöin harrastustoiminta on aina erityisharrastustoimintaa ja kohtaaminen ns. normaalien lasten kanssa jää vähäiseksi. Segregaatio voi olla niin vahva, ettei yhteisille kohtaamisille ole luotu mahdollisuuksia lainkaan ja näin ko. ryhmät jäävät toisilleen pakostikin vieraiksi. Se, että joku ryhmä edustaa sellaista outoa, jota ei tunne, synnyttää ennakkoluuloja, leimaamista ja syrjäytymistä. Näin tilanne saattaa olla molemmin puolin ns. erityisten ja ns. normaaleiden kesken. Musiikin Maailma -projektin keskeinen ajatus oli siis tämän erilaisuutta kohtaavan musiikkiryhmätoiminnan kehittäminen ja sen laajentaminen samalla vahvistaen lapsien ja nuorien kasvua suvaitseviksi ja laajakatseisiksi ihmisiksi. Musiikkikerhotoiminta toiminta osoittautui hyväksi malliksi pyrkiä kohti erilaisuuden hyväksymistä toimimalla ns. integraatiomallin mukaisesti. Koettiin myös, ettei sen tyyppistä ohjattua musiikkitoimintaa Tampereella juuri ollut tarjolla. Kerhotoiminta sopi hyvin juuri Raholan koululle, jonka opetuksessa noudetaan integraation periaatteetta. Raholan koulun kirjattuna tavoitteena on olla kaikille yhteinen koulu ajatus, jonka toteutukseen koko koulun henkilökunta on sitoutettu. Raholan koulun tehtävänä on tarjota jokaiselle oppilaalle mahdollisuus kasvaa ympäristön ohjauksessa sellaiseksi kuin on, ja samalla tulla hyväksytyksi erilaisine ominaisuuksineen. Tämän toteutukseen tarvitaan kaikkien 5

5 toimintaympäristön aikuisten ymmärrys siitä, minkälainen vastuu heillä on suvaitsevaisuuden välittämisestä sekä oppilaille että heidän vanhemmilleen. Integraatio-ajattelu oli lähtökohtana myös esi-muman (v. 2006) kerhotoiminnassa, kun muodostettiin ensimmäisiä musiikkiryhmiä. Näissä integraation konkreettinen toteutuminen otettiin tavoitteeksi. MuMa-hankeidea lanseerattiin ns. Raholan-mallin kehittämis ja levittämistyöksi, jossa tavoitteena oli mallin vieminen ja juurruttaminen muihin kouluihin Tampereella. Lähtökohtana hankkeelle oli inklusiivisen kasvatuksen toteutuminen, jossa pyritään luomaan kaikille lapsille, heidän kehitysasteestaan huolimatta, sopiva toimintaympäristö. Lisäksi Musiikin Maailma projekti oli alusta saakka myötäilemässä niitä setlementtiarvoja (mm. rakentaa siltaa ihmisiltä ihmisille ), joille Ahjolan Setlementin toiminta perustuu. Keväällä 2007 alkaneen Raha-automaattiyhdistyksen 3-vuotisen kehittämisprojektin Musiikin Maailma -projektin tavoitteena oli järjestää kaikille yhteisiä kohtaamisia erilaisille lapsille ja nuorille ja lisätä heidän suvaitsevaisuuttaan ja avarakatseisuuttaan. Samalla voidaan asettaa kyseenalaiseksi ne aikuis- ja organisaatiotason näkyvät ja näkymättömät rajat, joita yhteiskunnassamme esiintyy. Musiikin Maailma projekti oli hyvin aikansa tasolla. Musiikkikasvatuksen ja terapian keskusteluissa nousivat esiin uudet käsitteet erityismusiikkikasvatus, musiikin erityiskasvatus yms. Erilaisia kokeiluryhmiä nousi esiin, musiikkikasvatuskentän käymä keskustelu laajeni ja laaja-alaisen musiikkikasvatuksen osaamisen arvostus nousi. Samaan aikaan kulttuurin keinojen hyödyntäminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääjänä näkyi mm. Suomen Kulttuurirahaston Myrsky-hankkeessa. Suomen musiikkineuvosto teki Monimuotoinen musiikki -selvitystyötä. Tampereella toimiva Taidekaari- ja Lempäälän Kulttuurirappuset hankkeiden tavoitteisto on samansuuntainen. Musiikin Maailma projekti poikkesi edellisistä siinä, että se oli ainoa setlementtikentän toimija, työtapa oli musiikki ja musiikkikasvatuksen keinojen sovellukset sekä tavoitteena inkluusion toteuttaminen. Myös Raha-automaattiyhdistyksen 3-vuotinen kehittämishankeraha soi projektille työrauhan keskittyä olennaiseen. 6

6 2.2 Inkluusio ja suvaitsevaisuus Mitä mulle vastaat ystäväni, jos sua suoraan silmiin katsoisin? Suomi on sitoutunut toteuttamaan osallistavaa, inkluusiomalliin perustuvaa kasvatusta kansainvälisissä koulutusta koskevissa sopimuksissa (mm. Pekkala, Kasvatus 4/2006). Osallistavan kasvatuksen toteuttaminen on ollut kuitenkin melko vähäistä. Inkluusion toteutumisen esteenä on sekä näkyviä että näkymättömiä, tiedostettuja että tiedostamattomia rajoja. On turha toitottaa, että lasten on hankala hyväksyä erilaisuutta ja olla suvaitsevia, jos heille ei edes tarjota mielekkäitä mahdollisuuksia tutustua monenlaisuuteen turvallisissa puitteissa. On sanottu, että sellaiset lapset, jotka oppivat yhdessä, oppivat myös elämään yhdessä. Inkluusio on tietoista pyrkimystä, suunnittelua ja päätöksentekoa kohti kaikenlaisten ihmisten tasa-arvoa. Se on erilaisten ihmisten välistä kohtaamista, yhdessä elämistä, kaikkien huomioon ottamista ei siis mitään kovinkaan erityistä. Sen toteutumiseksi tarvitaan kuitenkin vallitsevien raja-aitojen kyseenalaistamista. Inkluusioajatuksen taustalla vaikuttavan ihmiskäsityksen puki Juice Leskinen aikoinaan sanoiksi. Kaikkiahan me olemme erikoistapauksia. Sen ymmärtämisestä MuMa-projekti lähti ja tätä sanomaa se totettuti sekä mallinsi siellä, missä vieraili. Lähtökohtana oli myös se, että kenenkään erityisyyksiä tai normaalisuuksia ei selvitelty sen kummemmin ennen ryhmään tuloa. Ajatuksena oli se, että kukaan ei ollut liian erityinen tai liian normaali tms. mihinkään ryhmään. Kaikki otettiin aina mukaan. Aikuistason kysymyksiin milllaisia erityislapsia sai hyvällä omallatunnolla vastata, että ihan kaikenlaisia. Sitä paitsi normaalius joutui monta kertaa käsitteenä romukoppaan: hyvin usein esim. koulumallin ryhmäläisistä juuri se normaali oppilas olikin se, joka tarvitsi juuri sillä hetkellä eniten tukea. Mitä pidemmälle projekti eteni, sen valmiimpi allekirjoittanut oli poistamaan - ainakin omasta käytöstään - sanan erityis-. Suvaitsevaisuusasiaa pohdin projektin aikana hyvin monta kertaa. On sanottu, että suurinta sivistystä on suvaitsevaisuus. Pieni lapsi on suvaitsevainen. Yritin kartoittaa, että missä vaiheessa suvaitsemattomuus opitaan ja miten ja kuka sen meille opettaa? Mitä nuorempien lasten inkluusiorakenteisesta ryhmästä oli projektin aikana kyse, sen itsestään selvempää oli toimia yhdessä erilaistenkin kanssa. Esim. siinä missä ekaluokkalaiset 7

7 istuivat heti luontaisesti erityisluokkalaisten kanssa samassa piirissä, viidesluokkalainen veti tuoliaan ensimmäisillä tapaamiskerroilla kauemmaksi. Aloitimmekin aina siitä, että katsoimme toisiamme silmiin Risto Järvenpään laulun sanoin Mitä mulle vastaat ystäväni, kun suo silmiin katsoisin. Lähtisitkö kanssain jonnekin?. Suvaitsevaiseksi kasvamisessa on hyvin merkittävää se, millaisessa koulukulttuurissa lapsi toimii. Koulun kaikkien aikuisten käyttäytymisen mallit, arvot ja asenteet ovat avainasemassa suvaitsevaisuuskasvatuksessa. Lisäksi koulun fyysiset järjestelyt luovat mahdollisuudet joko kaikille yhteisiin tai erotteleviin toimintatapoihin. Suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen kasvetaan joka koulun arkipäivä, ihan jokaisessa tilanteessa. Suvaitsevaisuus on toisen ihmisen aitoa hyväksymistä ja arvostusta. Se ei ole vain myöntyväisyyttä, alentuvaisuutta, suopeutta tai toisen sietämistä. (Unesco 1995). Suvaitseva ihminen näkee erilaisuuden kuuluvan kaikkeen elämään rikkautena ja voimavarana. Erilaiset ihmiset - näköiset, kokoiset, taitoiset, ikäiset, uskoiset, väriset jne. - ihmiset ovat keskenään erilaisia, mutta kuitenkin samanarvoisia. Suvaitseva ihminen suhtautuu erilaisuuteen avoimesti ja hyväksyvästi. Suvaitsevaisuus on sukua rohkeudelle. Pelkäänkö minulle outoa ja vierasta vain sen takia, ettei minulla ole ollut mahdollisuutta tutustua siihen? Mallinnanko tätä murtamatonta pelkoani tietämättäni myös seuraaville sukupolville? Suvaitsevaisuus on suurinta sivistystä - suvaitsemattomuus on tietämättömyyttä, pelkuruutta ja tyhmyyttä. 2.3 Musiikki yhteisenä kielenä Laulu on ihmisellä ikäskun toinen kieli, jolla alkaa sydämensä liikutuksia ilmoitella, koska tavallinen kieli ei löydä sanoja tarpeeseensa. (Lönnrot) Musiikilla oli tässä projektissa hyvin monenlaisia tehtäviä. Ensinnäkin musiikki toimintamuotona antoi mahdollisuuden rakentaa kulloisessakin paikassa tarkoituksenmukainen ryhmä tai mennä sellaisen olemassa olevan kohderyhmän luo, jolle ei musiikkitoimintaa ole perinteisesti järjestetty. Muovautuvan musiikkitoiminnan kautta tavoitimme sellaisiakin kohderyhmiä kohderyhmiä, joita ei ole helppo saada mukaan ja 8

8 innostaa. Musiikki on neutraali työväline melko vähän ennakkoluuloja herättävä. Se antaa keinot toimia ja kommunikoida kaikenlaisten ihmisten kanssa. On sanottu, että musiikki on sanaton kieli. Se mahdollistaa kontaktin sellaisenkin ihmisen kanssa, joka ei osaa tai pysty kommunikoimaan verbaalisesti. Se antaa ohjaajalle syyn olla toista varten, olla läsnä juuri tässä hetkessä. MUSIIKKI ON TOIMINUT TÄMÄN PROJEKTIN TOIMINNOISSA mm. Uusien ryhmien rakentamisen mahdollistajana Motivaation synnyttäjänä ja ylläpitäjänä Myönteisen ilmapiirin synnyttäjänä, jonka avulla osallistetaan ja aktivoidaan Yhteisen vuorovaikutuksen kielenä Toiminnan elementit (rytmi, melodia, harmonia, muoto) ja kokonaisvaltaiset työtavat (laulaminen, soittaminen, liikkuminen, rytmiikka, improvisaatio, kuunteleminen) tarjoavana Mielekkään etenemisen mahdollistajana sopivia haasteita jokaiselle Syynä sekä työkaluna päästä ja päästää ihmisiä lähelle - sekä fyysisesti että psyykkisesti. Kun ensin on musioitu yhdessä, on myös helpompi keskustella ja toimia muutoin yhdessä. Sisältää itsessään mm. oppimiseen, tunteisiin, vuorovaikutukseen sekä voimaantumiseen vaikuttavia elementtejä Mahdollistanut ohjauksen ulottuen projektitoiminnan ulkopuolelle (musiikkiopinnot, harrastustoiminta, terapia yms.) 9

9 3 Musiikin Maailma projektin aikana syntyneet toimintamallit Musiikin Maailma projektin lähtökohtana oli koulumallin toiminnan kehittäminen. Toimintakenttä kuitenkin laajeni melko pian alun jälkeen koskettamaan koulujen ulkopuolisiakin toimintakenttiä. Tähän kysyttiin Raha-automaattiyhdistyksen lupa, joka myönnettiinkin. Halu laajentaa toimintaa ulottuen koulujen ulkopuolellekin syntyi siitä koetusta valtavan suuresta tarpeesta, joka nk. sosiaalisen musiikkikasvatuskentällä nähtiin olevan. Haluttiin tavoittaa myös niitä kohderyhmiä, joita mikään olemassa oleva musiikkitoiminta ei kyseisellä hetkellä tavoittanut. SYNTYNEET TOIMINTAMALLIT 1. MuMan koulumalli 2. MuMan ensi- ja turvakotimalli 3. MuMan avoimen toiminnan Musiikkipaja-malli 4. MuMan koulutukset Projektin alla toimivien ryhmien ohjaamisesta vastasivat musiikkipedagogit Hanna Untala, Anni Lipsanen, Annika Säätelä ja Marika Järvinen. Työssäoppimisjaksoaan kevätkaudella 2009 suoritti yhteisöpedagogiopiskelija Essi Pakarinen siirtyen sittemmin loppukauden tuntiohjaajaksi. 10

10 3.1 Musiikin Maailman koulumalli Koulumallin toiminnassa projekti kokonaisuudessaan lähti ja se pysyi tärkeänä toimintamuotona projektin loppuun saakka. Tämä aluksi Raholan-malliksi kutsuttu toiminta toteutti inkluusioajatusta puhtaimmillaan: jokaisessa koulun MuMa-pienryhmässä oli oppilaita niin erityis- kuin normaaliopetuksesta. Koulujen MuMa-ryhmät olivat 6-8 lapsen pienryhmiä, jotka kokoontuivat noin kymmenen kerran jakson ajan. Tuo toiminnan noin kymmenen kerran kaari koettiin merkittäväksi ja oleelliseksi seikaksi päästäksemme tavoitteeseen. Tuttuus syntyi kertojen myötä, jakson aikana päästiin pintaa syvemmälle keskustelemaan hyvinkin henkilökohtaisista mieltä askarruttavista asioista avoimesti. Koulun MuMa toteutettiin kunkin koulun musiikkiluokassa. Sinne oli helppo tulla, se oli lapsille entuudestaan tuttu paikka ja sen soittimistoa oli lupa käyttää. Tämä MuMa menee sinne, missä lapset ovat periaate koettiin oikein toimivaksi ratkaisuksi ja sitä noudatettiinkin koko projektin ajan myös muissa toimintamalleissa. Koulumallin toiminta eteni yleensä jo aivan projektin alussa Matti Jokisen luoman etenemisvaihemallin mukaisesti. KOULUMALLIN TOIMINNAN ETEMISVAIHEET 1. Yhteistyön aloittaminen erityisopettajien, opettajien ja mahdollisten avustajien kanssa 2. Toiminnan kartoittaminen ja kohdentaminen. 3. Toimintamallista sopiminen. (aikataulu, ryhmäkoko, toiminnan sisältö) 4. Toiminnan markkinointi ja ryhmien muodostaminen 5. Toiminnan käynnistäminen yhteistyössä opettajien ja vanhempien kanssa 6. Toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen 7. Ryhmän kiinteyttäminen 8. Toiminnan seuranta. Palautteen pohjalta tapahtuva kehittämistyö. 11

11 Ryhmäläisten halukkuuden mukaan projektijakson päätyttyä pyrittiin löytämään jatkamisen mahdollisuus. Jatkomahdollisuuksia tarjosivatkin Ahjolan kansalaisopiston musiikinopetus, koulun kerhotunnit sekä MuMa-projektin alla toimivat jatkoryhmät. Koulumallin toimintaa järjestettiin Raholan, Annalan sekä Vatialan kouluilla. Nämä koulut valikoituivat mukaan projektioimintaan heidän koulujensa toteuttaman inkluusiokulttuurin ansiosta. MuMa-projekti oli tukemassa kunkin koulun omaa inkluusiopyrkimystä. Projektin äiti, Raholan koulun apulaisrehtori Irmeli Heiskanen kirjoittaa MuMa:n koulumallista, että Toiminta on lähtenyt koulussamme hyvin käyntiin. Vanehmmat ovat olleet kiinnostuneita toiminnasta ja sitä on kyselty myös muille ikäryhmille. Toiminta on tavoitteellista ja sisältää eettisen sekä sosiaalisen näkökulman lasten kasvatukseen musiikkikasvatuksen lisäksi. Musiikin kokonaisvaltaiset toimintatavat toimivat mielekkäänä ja voimaannuttavana tekijänä eri kohderyhmien osallistujien elämässä. En ole törmännyt vastaavaan missään. Toiminnassa käytettiin kaikkia musiikillisia toimintatapoja (laulaminen, soittaminen, liikkuminen, kuunteleminen ja musiikillinen keksintä) aina kunkin ryhmän tason ja intressien mukaan. Jos joku ryhmä ei ollut kovin laulavainen, laulettiin vähemmän ja painotettiin jotakin muuta toimintatapaa. Jos jostain ryhmästä löyty soittavia taitureita, heidän kykynsä hyödynnettiin ryhmässä, jne. Myös erilaiset musiikkiluokkavarustukset toivat pakostikin vaihtelua toteutuksiin. Koulumallin ryhmätoiminta lähti aina toisiimme tutustumisesta. Lasten nimiä, luonteenpiirteitä ja kiinnostuksen kohteita tuotiin esiin erilaisten harjoitusten myötä useilla kerroilla. Musiikillisesti toimimme suurimmaksi osaksi rytmiikan alkeiden sekä helpohkojen soittotehtävien myötä. Musiikkiliikunnalliset harjoitukset toivat luontaisia kontakti- ja kommunikointihetkiä ryhmiin. Erilaiset improvisaatioon ja musiikillisten keksintään liittyvät harjoitukset toivat kuuluviin lasten omaa ääntä ja niistä pidettiinkin hyvin paljon. Musiikillisten harjoitusten lomassa keskusteltiin ei välttämättä siten, että nyt tässä kohtaa opettaja on suunnitellut kysyvänsä jotakin, vaan avoimet keskustelutuokiot lähtivät usein niistä tilanteista, joita joko MuMa-hetkessä oli tapahtunut tai jotka askarruttivat lasten mieltä muutoin. 12

12 Lasten ja ohjaajan välille syntyi yleensä hyvin avoin keskusteluyhteys ja tuntuikin siltä, että lapsista oli hyvin tärkää saada ja ehtiä kertoa heille tärkeitä asioita MuMan aikuiselle. Asiat saattoivat liittyvä yhtä hyvin perheeseen, harrastuksiin, koulunkäyntiin tai kaveruussuhteisiin. Myös yksinäisyys, kiusaaminen, huonommuuden tunteet ja esim. perheen sisäiset kriisit tulivat hyvin selkeästi esiin. Joissakin ryhmissä painotettiin tunteiden nimeämistä ja tunnistamista (miltä sinusta/jostakusta toisesta tuntuu?), toisissa taas painottui esim. ongelmanratkaisutaidot (mitä voisit tehdä?). MuMassa tehtiin siis paljon muutakin kuin laulettiin ja soitettiin. Laulu ja soitto loivat kuitenkin sen ensiarvoisen tärkeän vuorovaikutussillan lasten ja ohjaajan välille Räätälöity MuMa Toimintavuoden 2009 aikana kokeiltiin Raholan koululla myös erityisiä räätälöityjä MuMaryhmiä, joissa nämä nimenomaiset toimintaryhmät ja -sisällöt muokattiin vastaamaan koulun opettajien taholta esitettyihin tarpeisiin. Tällaisia tarpeita oli esim. ystävyyssuhteiden luominen, itsetunnon ja minäkäsityksen vahvistaminen, itseilmaisun tukeminen ja tyttöjen kasvuun liittyvät tekijät. Tätä toimintaa kutsuttiin Uusi MuMa toiminnaksi ja ne toteutuivat tyttöryhminä. Näitä räätälöityjä MuMa-ryhmiä suunniteltiin ja osin toteutettiinkin moniammatillisessa tiimissä, joka koostui projektityöntekijän ja koulun edustuksen lisäksi nuorisotyöntekijästä sekä yhteisöpedagogiharjoittelijasta. Uusi MuMa ryhmä teki myös yhteisen retken koulun ulkopuolelle, Ahjolan Tyttöjen Tuvalle. Uusi MuMa ryhmässä toiminta painottui enemmänkin musiikillisen toiminnan ulkopuolelle musiikin toimiessa lähinnä tyttöjä yhdistävänä tekijänä. Myös ensimmäisen räätälöidyn MuMa-ryhmäläisten ikä (12-16 v.) toi uusia mahdollisuuksia syventää ja laajentaa keskusteluosuutta. Teemoiksi nousivat minä/me, erilaisuus/samanlaisuus, ystävät, kiinnostuksen kohteet, mielipiteen ilmaiseminen ja toisten mielipiteiden kuunteleminen sekä tulevaisuuden haaveet. Uusi-MuMa ryhmästä saadut upeat kokemukset herättivät uudenlaisia ajatuksia musiikkikasvatuksen keinojen hyödyntämisestä tällaisten räätälöityjen tarpeiden mukaan. Esim. mahdollinen yhteistyö koulukiusaamishankkeen (KIVA-koulu) kanssa syttyi ajatuksen tasolla. 13

13 3.1.2 Arviointia Musiikin Maailman koulumallista Koulun näkökulma Katja Lehtoniemi Vatialan koulun erityisopettaja kirjoittaa laajasti Musiikin Maailman projektitoiminnan merkityksestä. Hyvin sujuneen koulun ja projektitoiminnan yhteistyön lähtökohtana on se, että tällaisen toiminnan koetaan tukevan ja vahvistavan koulun toimintaperiaatteita. Vatialan koulun kanssa tuo yhteistyö sujuikin mallikkaasti ja suuri ansio kuuluu yhteyshenkilöksi lupautuneelle erityisopettajalle. Lehtoniemi listaa MuMatoiminnasta: Kerhoissa on mahdollisuuksia monenlaiseen oppimiseen sekä taitojen kehittymiseen että sosiaaliseen ja eettiseen kasvuun Kerhot tarjoavat tilaisuuksia oppia toisten oppilaiden mallista ja innostua yrittämään oma parhaansa monenlaisissa taidoissa (soittaminen, kommunikointi, itsehillintä, keskittyminen jne ) Musiikki on yhteinen kieli myös puhumattomien ja puhuvien oppilaiden välillä Musiikki yhdistää, tuottaa iloa ja auttaa tunteiden ilmaisussa Erilaisuuden käsitteen laajentuminen ajattelun tasolla Erojen etsimisestä samanlaisuuden löytämiseen, ihmisillä on samanlaisia perustarpeita ja toiveita vammoista huolimatta Erilaisuuden jokapäiväistyminen, erilaisuus-tavallisuus jatkumona, kukaan ei ole ihan tavallinen ja toisaalta kukaan ei ole ihan erilainen. Paljon on samaa ja yhteistä. Iltapäivätoiminnassa (erityiset) oleville lapsille koulussa järjestettävät kerhot voi olla ainoa mahdollisuus harrastaa mitään, kun päivät on jo pitkiä. Itsetunnon vahvistuminen kaikilla oppilaille Kerho tasa-arvoistaa oppilaita, koska on ilmainen, tapahtuu koululle ja tarjoaa täten kaikille mahdollisuuden osallistua Henkilökunnalle on ollut hyvä tilaisuus oppia sekä musiikin menetelmiä, uusia lauluja yms Osalle oppilaista voi olla ainut integraatiohetki Koulullamme on myös maahanmuuttaja- oppilaita, jotka voivat saada kerhossa pienemmässä tarvitsemaansa aikuisen aikaa ja ohjausta enemmän. Mamu-oppilaille voi olla hyviä suomalaiseen kulttuuriin ja kieleen tutustumisenhetkiä Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat ovat iloinneet kerhosta, rohkaistuneet kontakteissa toisiin oppilaisiin ja harjaantuneet erilaisiin taitoihin (Omien Hojks:iensa mukaisiin taitoihin) 14

14 Vatialan koulun toinen erityisopettaja Hannele Antikainen kirjoittaa koulumallin toiminnasta seuraavaa: Vatialan koululla toimiva MuMa-ryhmä on on osoittautunut hyvin tärkeäksi toimintamuodoksi. Erityisoppilaat sekä heidän vanhempansa ovat antaneet positiivista palautetta ryhmän toiminnasta. Musiikilla on erittäin suuri merkitys erityisoppilaiden kehittymiselle ja oppimiselle. MuMa-kerhossa he saavat asiantuntevaa ohjausta, ja kaiken lisäksi he saavat tukea yleisopetusoppilailta. Inklusiivisin periaattein toimiva ryhmä suo erityisoppilaille mahdollisuuden aivan erilaiseen oppimiseen ja tasavertaisena olemiseen, lisäksi se on tie erilaisuuden hyväksymiseen. Toivon sekä omasta että erityisesti oppilaiden puolesta, että MuMa-ryhmä voi toimia jatkossakin, sillä on aivan erityinen sija pyrkiessämme kohti inkluusiota. Osallistuneiden lasten ääntä Myös koulumallin ryhmiin osallistuneilta lapsilta pyydettiin palautetta. Osin tämä palautteen kerääminen tapahtui tuokioiden aikana tapahtuneiden keskusteluiden myötä, mutta myös haastateltua yksilöhaastattelua käytettiin varsinkin ensimmäisissä koulumallin ryhmissä. Lapsilta arvioinnin kerääminen ei ole yksiselitteisen helppoa ja haasteita toi luonnollisesti mukanaan myös osallistujien laaja kirjo: kaikilla ei ollut mahdollisuutta puhua. Täten paras keino tuntuikin olevan havainnoida osallistuneiden lasten toimintaa ja kommentointia pitkin projektitoiminnan kaarta. Ryhmään kuuluminen: Yhteisöllisyys: Inkluusio: Suvaitsevaisuus ja ystävyyssuhteet: Mä kuulun tähän ryhmään. Mulla on hyvä olla tässä ryhmässä. Olen ylpeä meidän koulusta kun meillä on tällaista. Me tehdään täällä tätä ihan työksemme. En oo silleen aikaisemmin aatellut, mutta kyllä sellaisen erilaisenkin kanssa voi olla kaveri. Empatia: Mielekäs yhteinen tekeminen: Tulee niin hyvä mieli itselle kun näkee että joku toinenkin iloitsee jostain tekemisestä. Soittaminen on ollut hauskinta, ne kanteleet. Yleisin lapsilta saatu palaute oli, että tosi kivaa oli, koska nähdään taas!? 15

15 Ohjaajan kokemaa koulumallin toiminnasta Toiminta tuntui mielekkäältä kautta projektin. Ryhmien muodostaminen sujui hyvin tarjonta ja kysyntä kohtasivat. Ryhmän toiminta koettiin mielekkääksi ja tunneilla käytiin säännölliseksi. Toiminta lasten omalla koululla, heti suoraan koulupäivän jälkeen tai iltapäiväkerhon välipalan jälkeen, oli hyvin mielekäs tapa toimia. Tästä tuli paljon hyvää palautetta myös vanhemmilta. Musiikki monimuotoisuudessaan toimintamuotona kiinnosti sekä osallistuvia lapsia, heidän vanhempiaan että koulun henkilöstöä. Osalla kouluista yhteistyö esim. opettajien tai avustajien kanssa kävi mutkattomasti, joillakin kouluilla MuMa-ryhmän ohjaaja lähinnä kävi yksin pitämässä tuokiot. Yhteistyötä kuitenkin tehtiin vähintään ennen ja jälkeen kunkin ryhmän toimintakaaren. Saavutettiinko sitten tavoitteet? Ryhmissä tapahtui paljon silminnähtävää eteenpäin menemistä. Tätä kehittymistä tapahtui henkilökohtaisella tasolla, yhteisötasolla sekä musiikkikasvatuksellisella tasolla. Ryhmäläiset opettivat toinen toisiaan sekä vaikuttivat yksilöinä ryhmän toimintaan, joten jokaisen ryhmän toimintakaari muodostui omannäköisekseen, meidän MuMaksi. MuMa saattoi vanhemman kertomana olla myös ainoa asia, josta lapsi haluaa koulun toimintaan liittyen keskustella kotona. Olen ohjaajana hyvin tyytyväinen koulumallin saavutuksiin. 3.2 Musiikin Maailman ensi- ja turvakotimalli Ensi- ja turvakotien liitto on vauvaperhetyön ja perheväkivallan asiantuntijataho. Heidän tarkoituksenaan on tukea lapsia ja perheitä jotka elävät vaikeissa, turvattomissa olosuhteissa sekä turvata lapsen oikeus turvalliseen kehitykseen ja kasvuoloihin. Anni Lipsasen vetämät Musiikin Maailma projektin ryhmät toimivat Tampereen ensi- ja turvakodilla kolmena eri ryhmänä: 1) Pikku-Miinan päiväryhmän MuMa 2) ensikodin MuMa sekä 3) turvakodin MuMa. Edellisten lisäksi kokeiltiin avointa iltaryhmää, johon kaikki edellä mainituissa ryhmissä olleet lapset ja vanhemmat toivotettiin tervetulleiksi myös aktiivisen siteen päätyttyä. Tämä ryhmämuoto ei kuitenkaan saanut kovinkaan montaa perhettä liikkeelle, joten siitä luovuttiin lyhyen kokeilujakson päätyttyä. Ryhmissä käytettiin työtapoina laulua, loruttelua, soittoa, musiikkiliikuntaa, tanssia, vuorovaikutusleikkejä vanhempien ja lasten välillä, musiikin kuuntelua sekä 16

16 taideintegraatiota, lähinnä musiikin ja kuvan tekemiseen yhdistämistä. Jokainen lapsi ja vanhempi osallistui toimintaan omista lähtökodistaan ja joustavasti suunniteltu toiminta mahdollisti jokaiselle osallistujalle onnistumisen kokemuksia ja ryhmään kuulumisen tunnetta. 1) Päiväryhmä Pikku-Miina on tarkoitettu 0-2-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Päiväryhmään hakeutumisen syitä ovat esim. elämän akuutti kriisi, vanhemman mielenterveysongelmat, traumatisoituminen, masennus tai uupumus, yksinäisyys tai sosiaalisen verkon puute. Päiväryhmän toiminnan tavoitteena on äidin ja vauvan vuorovaikutuksen tukeminen ja kehittäminen, rakenteen luominen arkeen, arjen asioiden opettelu. Kukin ryhmä kokoontuu kolme kertaa viikossa klo n. viiden kuukauden ajan. Lipsanen listaa päiväryhmään osallistuneiden äitien vaikeuksia suhteessa lapseen seuraavasti: Äidin masennus, mielenterveyshäiriöt, traumatisoituminen: Äiti ei pysty vastaamaan lapsen viesteihin, kosketus, hymyily, juttelu ja hellittely vähenee Vaikeus sitoutua lapsen hoitamiseen, äidin vaikea strukturoida arkea ja hoitotilanteita Vauva koetaan kielteisesti, vaativana, ei-toivottuna Raskaus, synnytys ja pienen lapsen hoitaminen aktivoi aikaisemmat traumaattiset kokemukset - Kokemukset voivat siirtyä hoitotilanteissa tässä ja nyt tapahtuvaksi ja traumatisoida lapsen Vauva oirehtii silloin esim. seuraavin piirtein: aktiivisuus alenee, itkuisuus, vauva masentuu, välttelee katsekontaktia, kehitys hidastuu, mielenkiinnon puute äitiä kohtaan, hymyilemisen ja ääntelyn lopettaminen, leikin puuttuminen, jatkossa käytösongelmia ja impulssikontrollin puute, ruumiillisten defenssien käyttö, esim. katseen ja pään poiskääntäminen, katsekontaktista luopumista, ruumiin jäykistämistä, pään hakkaamista jne. Lipsanen pohtii, soveltuuko musiikki osaksi tämän tyyppisen ryhmän toimintaa auttamaan varhaisen vuorovaikutuksen tukemisessa: 17

17 Mielestäni erinomaisesti. Äiti-lapsi ryhmässä musiikki on kaikkien tavoitettavissa oleva toimintamuoto. Musiikki tarjoaa onnistumisen kokemuksia ja on luonteva väline harjoitella ryhmässä vuorovaikutuksessa olemista lapsen kanssa. Äitien antama palaute on omiaan antamaan vastauksen kysymykseen musiikkitoiminnan soveltuvuudesta varhaisen vuorovaikutuksen tukena. Äitien palautteissa tuli esille, että toiminta koettiin mielekkääksi ja hyödylliseksi äidille ja lapselle. Toiminnan aikana näin, miten äidit nauttivat nähdessään lapsen ilon sekä tämän ilon tarttuvan äitiin ja vaikuttavan näin ollen positiivisesti vuorovaikutukseen äidin ja lapsen välillä. 2) Ensikodin äidit ovat tulleet taloon yleensä sosiaalitoimen lähetteellä monenlaista problematiikkaa taustallaan. Ensikoti voikin olla viimeinen keino välttää lapsen huostaanotto. Ensikodin MuMa-ryhmä tuli ensikodin asukkaille pakolliseksi päivätoiminnaksi kevään 2009 aikana. Tämä koettakoon erityisen arvokkaana osoituksena siitä, miten tervetullutta toiminta ensikotiin oli. Lipsanen kuvaa ensikodin haastavaa toimintakenttää yhdellä esimerkkitapauksella: Ensimmäisellä kerralla omat ohjaajat eivät olleet töissä ja äidit yksinkertaisesti kieltäytyivät lähtemästä muskariin mukaan. Tästä keskusteltiin ohjaajien sekä äitien kanssa ja seuraavalla kerralla he tulivat paikalle. Vastentahtoisesti mutta tulivat kuitenkin. Minä olin iloinen, reipas ja asiallinen. Yksi äiti lähti ovet paukkuen pois ja minä huusin perään iloisesti, että kiva kun tulit tänään, nähdään jälleen ensi viikolla. Äidit ryhmässä olivat itsekin ihan lapsia, tuuliajolla ja peloissaan. Kenenkään vauva ei ollut toiminnan alkaessa vielä syntynyt, joten toiminta oli aika erilaista kuin aikaisemmilla kerroilla. Toiminta lähti kuitenkin takkuamisesta huolimatta käyntiin ja saimme aikaan luottamusta, vuorovaikutusta ja aitoja läsnäolon hetkiä. Käytin työmuotoina mm. ihan teoreettisesti sikiön kuulon kehittymisen kertomisesta. Kuuntelimme amerikkalaista kohtulevyä, jossa kuullaan kuinka musiikki, äänet, laulua tms. Kuuluu äidin kohtuun odotusaikana. Tällä levyn kuuntelulla oli hyvin suuri vaikutus äitien käyttäytymiseen jatkossa. He alkoivat vaikuttuneena kuulemastaan ja minun kertomasta toivoa lauluja, yksi äiti jopa halusi laulaa meille muille vauvalleen itse tekemänsä kehtolaulun. Näille äideille ja isille pitää antaa todella tarkat ohjeet lapsen kanssa toimimiseen. Näytin usein malliakin nallella tai vauvanukella. Kerroin koko tuokion ajan vanhemmille miksi teemme jotakin tyyliin: vauva kokee liikkumisen vanhemman liikkeen kautta, siksi on hyvä liikkua monella eri 18

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Terve minä Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Voimavara! Kokemuksia soveltavan teatterin mahdollisuuksista hoiva alan yrityksissä ja yhteisöissä Pirkanmaalla

Voimavara! Kokemuksia soveltavan teatterin mahdollisuuksista hoiva alan yrityksissä ja yhteisöissä Pirkanmaalla Raportti Voimavara! Kokemuksia soveltavan teatterin mahdollisuuksista hoiva alan yrityksissä ja yhteisöissä Pirkanmaalla 1.4.2009 31.5.2009 Minna Mäkinen, Lotta Ora, Riku Roihankorpi ja Kati Sirén Sisällysluettelo

Lisätiedot

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti EROPERHEEN KAHDEN KODIN LAPSET -PROJEKTI 2011 2013 Lahden ensi- ja turvakoti ry Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti Anne Meritie, Marjut Pitkänen, Mika Ketonen 2 (40) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ.4

Lisätiedot

Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo

Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo 1 2 Sisällys 1 Käsikynkän puhujakoulutukset... 3 2 Koulutussisällöt ja toteutus... 4 2.1 Tutustuminen ja toiminnan esittely...

Lisätiedot

LASTEN SOSIAALIS-EMOTIONAALISTEN VAIKEUKSIEN HOITO JA KASVATUKSEN KEHITTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA. -hankkeen loppuraportti

LASTEN SOSIAALIS-EMOTIONAALISTEN VAIKEUKSIEN HOITO JA KASVATUKSEN KEHITTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA. -hankkeen loppuraportti Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 3/2005 LASTEN SOSIAALIS-EMOTIONAALISTEN VAIKEUKSIEN HOITO JA KASVATUKSEN KEHITTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA -hankkeen loppuraportti TARJA KALLIO

Lisätiedot

Tuli ihan itseni mieleen. Tarinakattila-projekti 2003 2006 Loppuraportti

Tuli ihan itseni mieleen. Tarinakattila-projekti 2003 2006 Loppuraportti Tuli ihan itseni mieleen Tarinakattila-projekti 2003 2006 Loppuraportti Riitta Harilo projektikouluttaja Pirkanmaan Ihmissuhdetyö ry 31.5.2006 1 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Tiivistelmä 3. Tavoitteet

Lisätiedot

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä Tarja Janhunen ja Reetta Pauni LEIJA -HANKE YVPL ry OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo JOHDANTO...3 Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n Leija-hanke...4

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ

VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ Päivi Jouttimäki Ote julkaisusta Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -hankkeen loppuraportti Päivi Jouttimäki, Saija

Lisätiedot

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Toim. Tarja Sassi Ehjä perhe O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Oppaita 1/2012 SISÄLLYS 3 alkusanat 5 1 JOHDANTO 7 2 Vertaistoiminta 9 3 Ehjä

Lisätiedot

Osallisuus on jotain, mikä kuuluu kaikille ihmisille. Aina. Lapsen ääni. -tarina minulta

Osallisuus on jotain, mikä kuuluu kaikille ihmisille. Aina. Lapsen ääni. -tarina minulta Osallisuus on jotain, mikä kuuluu kaikille ihmisille. Aina. Lapsen ääni -tarina minulta Lapsen ääni tarina minulta -oppaan kirjoittajat Riitta Kauppinen (toimitus) Johanna Sommers-Piiroinen Johanna Vainio

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Best Buddies -projekti (RAY 2011 2013), 2013

Lisätiedot

Veljiä. vertaisia Työkaluja maahan muuttaja - miesten ryhmätoimintaan

Veljiä. vertaisia Työkaluja maahan muuttaja - miesten ryhmätoimintaan M iksi maahanmuuttajamiehet tarvitsevat omaa toimintaa? Saako vain jalkapallo miehet kokoon? Kenelle pakolaispoika kertoo unelmansa? Entä kuinka kovia kokenut maahanmuuttajamies tutustui hämäläismummoon?

Lisätiedot

Kehitytään KIMPASSA 1

Kehitytään KIMPASSA 1 Kehitytään KIMPASSA 1 Virtapiirien vapaaehtoisten vertaisohjaajien kirjoitustehtävän tuotoksia heille järjestetyssä Innostamossa (innostamis-virkistys- ja koulutuspäivä) syksyllä 2012. JOSKUS vapaaehtoistyössä

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila. NALLE PUHIN TAIKATUPA - lasten itseilmaisun ja vuorovaikutuksen vahvistaminen luovien menetelmien avulla

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila. NALLE PUHIN TAIKATUPA - lasten itseilmaisun ja vuorovaikutuksen vahvistaminen luovien menetelmien avulla LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila NALLE PUHIN TAIKATUPA - lasten itseilmaisun ja vuorovaikutuksen vahvistaminen luovien menetelmien avulla Elina Haimi Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

Hyvinvoinnin valmentamisen opas

Hyvinvoinnin valmentamisen opas Hyvinvoinnin valmentamisen opas Jos sä haluut reipas olla ja täysin pihalle saa mennä polla. Tule keskipihalle, siellä alkaa pihakesä päivittäin klo 15-16. Ellei sada vettä, räntää, lunta tai et vedä päiväunta.

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2005 Lasten kommentteja Kivaa on Pihaleikit, kaverit, piirtäminen, majaleikki, välipala, keinuminen, retket UNO peli ja Afrikan tähti, jumppa

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

SEURAKUNNAN JÄRJESTÄMÄN LEIRIKOULUN MERKITYS LUOKAN ILMAPIIRIIN JA YHTEISHENKEEN

SEURAKUNNAN JÄRJESTÄMÄN LEIRIKOULUN MERKITYS LUOKAN ILMAPIIRIIN JA YHTEISHENKEEN SEURAKUNNAN JÄRJESTÄMÄN LEIRIKOULUN MERKITYS LUOKAN ILMAPIIRIIN JA YHTEISHENKEEN Eija Hyvärinen Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Herään vapaammin, hengitän helpommin

Herään vapaammin, hengitän helpommin Herään vapaammin, hengitän helpommin Kertomuksia lyhytaikaishoidosta Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Herään vapaammin, hengitän helpommin Tarinoita lyhytaikaishoidosta Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Herään

Lisätiedot

LEENA KREKULA Johdanto

LEENA KREKULA Johdanto VOIMAA taiteesta HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU KULTTUURITUOTANTO LAPPEENRANNAN KAMPUS VOIMAA TAITEESTA HYVINVOINTIA TUOTTAMASSA Erikoistumisopinnot 30 op Leena Krekula (toim.): Voimaa taiteesta Humanistinen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE

KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE Soile Kristola C9824 Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE Opas asuntolaohjaajalle Miten auttaa ja kannustaa nuoria tekemään itse? Tämä opas on tehty tueksi asuntolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Se antaa ideoita arjen työssä

Lisätiedot