Otsikko Sivu 201 VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI-HEI-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 201 VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI-HEI-"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 201 VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI-HEI- 403 NÄKUULTA / KUNNANHALLITUKSEN ALAISET 202 KIINTEISTÖJEN MYYNTI OSALLISTUMINEN KUTSUSEMINAARIIN TERVEYDEN- 405 HUOLLON PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTTAMI- NEN KESKI-SAVON ALUEELLA 204 LAUSUNTO MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMIN- 406 TA-ALUEESTA KUOPION KAUPUNGILLE 205 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄ- 407 KIRJAT 206 PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIA KOSKEVAN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAKEHYK- SET 208 KESKI-SAVON OPPIMISKESKUS KUNTAYHTYMÄN PUR- 411 KAUTUMINEN 209 TYÖSOPIMUKSEN MÄÄRÄAIKAISUUTTA KOSKEVA ASIA ILMOITUSASIAT 414 Pu heenjoh taja AUVO GUSTAFSSON

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ KOKOUSAIKA klo 17:00-19:30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Gustafsson Auvo 17:00-19:30 puheenjohtaja Kukkonen Timo 17:00-19:30 I varapuheenjohtaja Kettunen Armi 17:00-19:30 II varapuheenjohtaja Jaakkila Esko 17:00-19:30 jäsen Mujunen Anna-Liisa 17:00-19:30 jäsen Suhonen Maija 17:00-19:30 jäsen Asikainen Lassi 17:00-19:30 varajäsen POISSA Räsänen Mauno jäsen Tirkkonen Olli valtuuston II varapj MUU Happonen Aarno 17:00-19:30 valtuuston puh.joht. Piironen Eeva 17:00-19:30 valtuuston I varapj Tilus Riitta A. 17:00-19:30 kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 17:00-19:30 kunnansihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Mauno Räsänen ja Maija Suhonen Valittiin Esko Jaakkila ja Maija Suhonen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Auvo Gustafsson Pöytäkirjanpitäjä Sinikka Lappalainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Esko Jaakkila Maija Suhonen PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastossa

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI-HEINÄKUULTA / KUNNANHALLITUKSEN ALAISET 18/ /2010 KHALL 201 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Vuoden 2010 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kirjanpidosta tulostettavat talousarvion toteutumat tehtävätasolla tulee saattaa tiedoksi lautakuntiin ja kunnanhallituksen tehtävien osalta kunnanhallitukseen vähintään neljä kertaa vuodessa. Tammi-heinäkuun tasaisen kertymän mukainen vertailuprosentti on 58,33 %. Kunnanhallituksella prosentit ovat seuraavat; ulkoiset ja sisäiset toimintakulut 50,05 % ja ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot 54,71 %. Atk-palvelujen tehtävällä ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen osalta vertailuprosentti on 107,63 %, joka muodostuu keskitetysti maksetuista tietoliikennekustannuksista, joita ovat internet, sähköposti ja palomuuri. Tietoliikennekustannukset jaetaan vuoden lopussa hallintokuntiin tietokoneiden lukumäärän suhteessa. Hallintopalvelujen ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen osalta vertailuprosentti on 166,68 %, joka muodostuu mm. Varkauden kaupungilta ja Leppävirran kunnalta laskutettavista toimistotarvikkeista, kopio-ja postimaksuista. (Edunvalvonta ja Keski-Savon ympäristötoimi). Esityslistan liitteenä nro 1 on talousarvion toteutumisvertailu ajalta tammi-heinäkuu 2010 kunnanhallituksen tehtäväalueilta ja tehtäviltä. Kj: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisvertailun tammi-heinäkuulta 2010 kunnanhallituksen tehtäväalueilta/tehtäviltä tie toonsa saatetuksi, sekä käy tarvittaessa toteutumasta evästyskeskustelun. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Vsto

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus KIINTEISTÖJEN MYYNTI KHALL 202 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunta on pyytänyt myynnissä olevista kunnan kiinteistöistä tarjoukset julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus on julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla sekä Heinäveden Lehden kesälehti Nokkosessa Esityslistan liitteenä nro 2 on kuulutus karttoineen. Esityslistan liitteenä nro 3 on tarjousten avauspöytäkirja (jaetaan kunnanhal lituksen jäsenille, varajäsenille, valtuuston puheenjohtajille, kunnanjohtajal le ja kunnansihteerille). Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että jätetyt tar joukset hyväk sy tään seuraavasti: Metsätilat Vaaluvirta, Soramäki 3:9, 1 ha Esko Sillanpää Viitalahti, Rinteelä 5:22, 13,9 ha Timo Nurminen, Klaus Salomaa, Tomi Salomaa Hasumäki, Jokipuro 3:31, m2 Raija Ruuskanen Ihamaniemi, Rapala 7:30, 4,8 ha Antti Reini Rakennukset Karvion ent. terveystalo liittymineen Teuvo Kolari Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Vsto

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus OSALLISTUMINEN KUTSUSEMINAARIIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN JÄRJESTÄMI- NEN JA TUOTTAMINEN KESKI-SAVON ALUEELLA KHALL 203 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Terveydenhuollon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen Keski-Savon alueella-kutsuseminaari järjestetään Varkaudessa Taitotalo Navitasin tiloissa, kokoustila Poiju. Osoite on Wredenkatu 2. Seminaarin kutsuja on kaupunginjohtaja Hannu Tsupari. Seminaari on kutsuseminaari, johon on kutsuttu Varkauden ja Pieksämäen kaupunkien ja Heinäveden, Joroisten, Leppävirran ja Rantasalmen kuntien kunnan- ja kaupunginhallitusten jäsenet ja valtuustojen puheenjohtajat sekä Varkauden - Pieksämäen seudun kuntajohtajatyöryhmä ja seutuhallitus. Seminaariohjelma ja kutsu esityslistan liitteenä nro 4. Kutsun liitteenä laaditut selvitykset: - liite nro 5, Terveydenhuollon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen Keski-Sa von alueella, loppuraportti /Seppo Lehto, dosentti, MBA - liite nro 6, Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen ja tuotta mi nen Keski-Savon alueella, loppuraportti , Seppo Tuomola, VTM. - liite nro 7, Ehdotus Keski-Savon alueen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteis toi min ta mallin edellyttämiksi tietohallintojärjestelyiksi , Tuija Man ni nen Consulting Oy. (tämä ei ole julkinen). Em. selvitykset ovat myös osa Heinäveden kunnan palvelura kenne sel vitystä koskien sosiaali- ja ter veystointa. Muu osa palveluraken neselvitystä on teknisen toi men, kun nan vesihuollon ja Heinäveden Vesi huolto Oy:n yh dis tä mi sestä ja selvi tys Hei näveden Aluelämpö Oy:n mah dollisesta yhdis tämi ses tä edel lä mai nit tuun vesihuollon kokonaisuu teen se kä selvitys toi misto teh tävien hoi tami sesta käsitellään vielä erikseen palve lurakenneselvi tyk sen aiheutta mi na toimenpiteinä. KJ Kunnanhallitus päättää osallistua ko. kutsuseminaariin runsaslukuisesti. Mukaan kutsutaan myös perusturvajohtaja ja perus turva lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: hallintopalvelut/ilmoittautumiset

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus LAUSUNTO MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA KUOPION KAUPUNGILLE 20/ /2010 KHALL 204 Valmistelija: Maaseutusihteeri Jaana Kainulainen, Kerman rannantie 7, Hei nä ve si, gsm , Fax (017) , Kuopion kaupunki on pyytänyt kannanottoa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta saapuneella kirjeellään. Pyyntö on lähetetty Pohjois-Savon kuntiin sekä Heinäveden kunnalle. Kannanotto on pyydetty lähettämään mennessä Kuopion seudun työvaliokunnalle. Heinäveden kunta on neuvotellut maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueesta Savonlinnan seudun kuntien kanssa. Kunnat ovat päättäneet, että Kerimäen kunta toimii vastuukuntana ja jatkaa asian valmistelua edelleen niin, että Heinävesi on mukana tässä alueessa. Alueen kunnilla on aikaisemmin tehty yhteistyösopimus maaseutuelinkeinoviranomaisten yhteistyöstä, joten yhteistoiminta on vakiintunutta. Tällä hetkellä suunnitellun alueen tilamäärä jää alle vaaditun 800, mutta Kerimäen kunta tulee hakemaan Maaseutuvirastolta poikkeusta. Poikkeusta voidaan hakea mm. vakiintuneen yhteistyön tai maantieteellisten syiden takia. Kj: Kunnanhallitus antaa asiasta seuraavan kannanoton: Heinävesi jatkaa toistaiseksi maaseutuhallinnon uudistuksen suunnittelua yhteistyössä Savonlinnan seudun kuntien kanssa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: Kuopion kaupunki, maaseutusihteeri

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 22/ /2010 KHALL 205 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joiden päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä nro 8 kunnanjohtajan, kunnansihteerin, perusturvajohtajan, teknisen johtajan, sivistysjohtajan ja metsätalousinsinöörin pää tök set. Pöytäkirjat ovat nähtävissä kunnanhallituksen asiakirjoissa. Kj: Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että Armi Kettunen ei es teellisenä (osallisuusjäävi) osallistunut päätöksentekoon käsiteltäessä tek ni sen joh ta jan pää tök siä. Toimeenpano: Tiedoksi: ao. viranhaltijat

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ 21/ /2010 KHALL 206 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Etuostolain (608/77) mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät m2 tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos; tai 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Jos kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan, ilmoitukset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Kunta voi antaa todistuksen, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan. Etuostolain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa kunnanhallitus, ellei kunnanhallitus ole siirtänyt määräämänsä viranhaltijan tehtäväksi sen ratkaisemisen, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan. Esityslistan liitteenä nro 9 on luettelo Heinäveden kunnassa sijaitsevista kiinteistön kaupoista. Kj: Kunnanhallitus päättää, että se ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan esityslistan liitteessä mainituissa kiinteistökaupoissa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: Etelä-Savon maanmittaustoimisto

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIA KOSKEVAN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAKEHYKSET KHALL 207 Valmistelijat: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Hei nävesi, gsm , fax (017) , kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , Vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan vuosikate oli ,25 euroa ja ti li kau den ylijäämä oli ,44 euroa. Vuoden 2010 alustavan laskennallisen tilinpäätösennusteen mukaan vuo si kate olisi noin euroa ja tilikauden ylijäämä noin eu roa. Vuoden 2011 talousarvion laadintakehyksessä - Yhteisöveron tuotoksi on vuoden 2010 talousarviossa arvioitu 1,8 milj. euroa, vuoden 2009 tilinpäätöksessä 1,6 milj. euroa ja vuoden 2011 tuotoksi 2,3 milj. euroa. - Kunnallisen tuloveron tuoton arvioidaan alenevan 8,00 % vuoden 2009 tilinpäätökseen verrattuna. Veropro sentit vuosina ,50 % ja ,50 %. - Kiinteistöveron tuoton arvioidaan nousevan euroa vuodesta 2009 vuoteen Valtionosuudet on merkitty Suomen Kuntaliiton ennakkoarvion mukaisesti, lasku vuoden 2010 talousarvioon nähden - 2,46 %. - Heinäveden kunnan talouden lähtökohtana tulee olla, että talousarvio on +merkkinen ja vuosikatteen on katettava vähintään poistot. Mm. vuosien suuret kouluinvestoinnit vaikeuttavat tätä tavoi tetta - Vuonna 2011 investoinnit joudutaan rahoittamaan lainanotolla. Toteutettavien investointien tulee olla ehdottoman välttämättömiä ja kii reellisiä palvelutuotannon jatkumiselle, muusta perustellusta syystä kriitti siä ja kiireellisiä investointeja ja tuloa tuottavia ja kuntaa kehittäviä inves tointeja. Laadintakehyksen tulossuunnitelman mukaan vuonna 2011 olisi vuosikate euroa, tilikauden tulos euroa ja ylijäämä eu roa. Vuonna 2012 alijäämää euroa ja vuonna 2013 ylijäämää euroa. Vuoden 2009 tilinpäätöksen jälkeen kunnan taseessa on edellisten tili kausien katettuja ylijäämiä 3,7 milj. euroa. Lisäesityslistan liitteenä nro 1 on vuoden 2011 talousarvion ja vuosia koskevan taloussuunnitelman laadintakehykset Kj: Kunnanhallitus antaa 1. hallintokunnille lisäesityslistan liitteen mukai set

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ vuoden 2011 talousarvion ja vuosia koskevan taloussuun nitelman laadintake hykset talousarvio- ja -suunni telmaesitysten laa timista varten ja antaa mahdolliset toiminta oh jeet menojen ja tulojen osalta talou den tasapai nottamisek si. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää hallintokunnilta yhteensä euron menoleikkausta verrattuna vuoden 2010 talousarvioon. Toimeenpano: Tiedoksi: kirjanpito hallintokunnat

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus KESKI-SAVON OPPIMISKESKUS KUNTAYHTYMÄN PURKAUTUMINEN KHALL 208 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä Mikkelistä ja Keski-Savon op pimiskeskuksen kuntayhtymä Pieksämäeltä yhdistyivät ja koulutus toimintaa jatkamaan perustettiin Etelä-Savon Koulutus Oy, jolle yhty mien henkilöstö ja järjestämisluvat síirtyivät. Osakeyhtiön osakepääoma oli tarkoitus järjestää siten, että kuntayh tymien peruspääomaa alennettaisiin ja/tai ylijäämää pa lautettaisiin vähintään siten, että kukin omistajaksi tuleva kunta pys tyy tekemään pääomasijoituksensa ilman uutta pääomapanostusta. Tältä pohjalta Heinäveden kunnanvaltuusto päätti seuraavaa: "- Heinäveden kunta ei liity opetusta järjestävään uuteen Etelä-Sa von koulutuksen kuntayhtymään ja Keski-Savon oppimiskeskuksen kun tayhtymän ammatillisen koulutuksen osakeyhtiöön=etelä-savon am mattiopisto OY. - Merkitään tiedoksi, että Heinäveden kunta jää edelleen omistajajä seneksi Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymöön. KO. kunta yhtymästä saataneen vuonna 2009 ylijäämäpalautusta ,35 euroa. Tältä osin asian valmistelu on ko. kuntayhtymässä. - Merkitään tiedoksi, että uutta osakeyhtiön perustamiseen liittyvää asiatietoa ei ole ilmennyt." Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä ja Keski-Savon oppimiskes kuksen kuntayhtymä muuttuivat siis väliaikaisiksi kiinteis tökuntayhty miksi, joilta osakeyhtiö vuokraa tarpeelliset opetustilat käyttöönsä. Tuolloin oli ajatus, että kiinteistöt myös osakeyhtiöite tään. Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymä ei kuiten kaan omista jakuntien päätöksistä huolimatta palauttanut ylijäämää. Tästä syystä Pieksämäen kaupunginjohtaja Tapio Turunen pyysi omistajakunnat neu von pi toon tam mikuussa 2010, joka johti keskus teluihin kuntayh ty män pur ka mis prosessin käynnistämisestä. Pieksämäen kaupunginvaltuusto esittää kuntayhtymän jäsenkunnil le kirjeellään , että jäsenkuntien kunnanval tuustot päättä vät purkaa ko. kuntayhtymän ensisijaisesti siten, että purkautuvan kun tayhtymän omaisuus myydään tasearvoilla Pieksä mäen kaupun gille tai että toissijaisesti perustetaan osakassopimuk sessa sovittu kiin teistöosakeyhtiö, jolle purkautuvan kuntayhtymän kiinteistöt siir re tään ja jonka kiinteistöosakeyhtiön osakepääoma ja kaantuu kun nille purkautuvan kuntayhtymän peruspääoman mukai sessa suh teessa ja että purkuselvityksen tekisi Oy Audiapro Ab. Pieksämäen kaupunki suosittaa, että jäsenkunnat olisivat tietoisia syyskuussa siitä, millä reunaehdoilla kuntayhtymän purkaminen voi daan suorittaa. Pieksämäen kaupunki esittää, että kuntayhtymän omaisuus myydään enintään tasearvoilla kaupungille. Kaupungin mielestä selvittelyn kohteena

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ olevan omaisuuden käypä arvo on sel västi kirjanpitoarvoa alhaisempi. Perussopimuksen 27 :ssä on määräykset kuntayhtymän purkami sesta ja loppuselvityksestä. Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Yhtymähallituksen on huolehdittava loppu selvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Purka misesta päättävät siis jäsenkuntien valtuustot yhtäläisin päätöksin. Loppuselvityksessä selvitetään kuntayhtymän varat ja velat sekä si toumukset ja hyväksytään loppuselvityksen aiheuttamat kustannuk set. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannus ten tai velkojen taikka sitoumusten suorittamiseen, jaetaan jäsen kunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Lisäesityslistan liitteenä nro 2 on Pieksämäen kaupungin val tuus ton pöy täkir jan ote sekä muistio kokouksesta Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että - Heinäveden kunta kannattaa Keski-Savon oppimiskeskuksen kun ta yh ty män purkamista - purkautuvan kuntayhtymän omaisuus myydään Pieksämäen kau pungille tasearvoilla - kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten tai vel kojen taikka sitoumusten suorittamiseen, jaetaan jäsenkun nille peruspää omaosuuksien suhteessa (Heinäveden osuus on perus pääoman suhtees sa 6,45 %) - purkuselvityksen tekee Oy Audiapro Ab - purkuselvitys ja siitä johtuvat toimenpiteet tehdään kuluvan vuoden lop puun mennessä - Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymän ja Etelä Savon Kou lutus Oy:n kesken on tehtävä ennen kuntayhtymän purkamista so pi mus, että Etelä Savon Koulutus Oy vastaa kuntayhtymän purkau tuessa peruskunnil le lankeavista eläkemenoperustei sista maksuista Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Vsto

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus TYÖSOPIMUKSEN MÄÄRÄAIKAISUUTTA KOSKEVA ASIA KHALL 209 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , JHL ry on jättänyt Etelä-Savon käräjäoikeudelle haastehakemuksen Sirkka-Liisa Kauhasen työsopimuksen määräaikaisuutta koskevassa riidassa. Sirkka-Liisa Kauhanen on työskennellyt määräaikaisena työntekijänä perusturvan eri yksiköissä (vanhainkoti, perhepäivähoito, kotipalvelu) alkaen eri pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa. Etelä-Savon käräjäoikeus pyytää Heinäveden kunnan kirjallista vastausta asiaan. Asiasta on pyydetty Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kannanotto asiaan. Kunnanjohtaja Riitta A. Tilus on ollut yhteydessä JHL ry:n varatuomari Keijo Tarnaseen. Tarnanen on esittänyt, että mikäli kunta vakinaistaa Kauhasen, JHL ry vetää haastehakemuksen pois heti, kun työsopimus on allekirjoitettu. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. Kj: Kunnanhallitus päättää vakinaistaa Sirkka-Liisa Kauhasen työsuhteen lukien kotihoidon varahenkilöksi / kotiavustajan tehtävät. Työsopimus allekirjoitetaan Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: perusturvajohtaja Etelä-Savon käräjäoikeus, JHL ry/keijo Tarnanen, Sirkka-Liisa Kauhanen

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 210 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Aran kirje nro 16692/722/10, tilitys vuonna 2010 myönnettyjä suhdanneluonteisia korjausavustuksia (10 %) koskevan val tuuden käytöstä 2. Itä-Suomen aluehallintoviraston sel vityspyyntö nro POL459, hoi don järjestäminen kolmen kuukauden kuluessa 3. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kir jeet: , POSLY/788/ /2010, kirkonkylän ala koulun uudisra kennushankkeen valtionavustuk sen myöntäminen, Etelä-Savon työllisyystilanne kesä kuussa Heinäveden työttömyysprosentti 10,2 %. Ti lasto on il moi tus asioi den liittee nä nro 1. - Etelä-Savon työllisyystilanne heinäkuussa Hei näveden työttömyysprosentti 10,7 %. Ti lasto on il moi tus asioi den liittee nä nro 2. - päätös , 867/2010/POS Sy vänotkon yksi tyistien valtionavustuskelpoisuudesta - päätös , 868/2010/POS Syvänotkon yksityistielle myönnettävästä valtionavustuksesta, 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään lisärahoituspäätös , 619/2010/KAS/2, Petä jäjär ven yksityistielle myönnettävästä lisärahoituksesta, 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään vastaus nro 1553/2010/POS toimenpidealoitteeseen Lepikkomäen tien päällystämiseksi, toteuttaminen ratkennee viimeistään ensi keväänä 4. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuosikertomus Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymän hallituksen esityslista Outokummun Pursiseura ry:n esitys Juojärven alueen saa vu tet ta vuu den parantamiseksi korottamalla Taivallahden kanavan yläpuolella olevan sähkölinjan korkeutta 7. Etelä-Savon maakuntaliiton - maakuntavaltuuston pöytäkirja

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ maakuntahallituksen pöytäkirja Asunto Oy Palokinkosken varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja Etelä-Savon Yrittäjät ry:n sähköpostiviesti , esitykset maakunnallisen yrittäjäpalkinnon 2010 saajaksi 10. Kutsu KRISTUS YHDISTÄÄ - Itä-suomi rukoilee tapahtumaan Taidekeskus Retretissä Kiinteistönluovutusilmoitukset (kunnalla ei etuosto-oikeutta): m2:n määräala Harjunaho 2:9 tilasta Rummukkalan kylässä m2:n Lipposentalli RN.o 2:325 tila Hasumäen kylässä Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUS JA HANKINTAOIKAISU koskee :ää/ :iä 203, 209 Se, johon kunnanhallituksen päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai kuttaa (asianosainen) se kä kunnan jäsen voi tehdä yllä maini tuista päätöksistä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki 92. ). Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä tön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuk sen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittämästi vaikuttaa (asianosainen). Kansallisen kynnysarvon ylittävissä han kinnoissa tehtyyn kunnan viranomai sen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintame net te lys sä annettuun ratkaisuun ei saa tehdä kuntalain 89 :ssä tarkoitettua oikaisuvaati musta. Oikaisuvaatimuksesta tai hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja oi kai su vaa ti muk sen te ki jän on se allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään Heinäveden kunnanhallitukselle (os. Ker manrannantie 7, Heinävesi) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asian osaisen katsotaan saaneen pää töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku lut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aika na tai erilliseen tiedoksi saan titodistukseen merkittynä aikana. Kun nan jä se nen kat so taan saa neen pää tök ses tä tie don, kun pöy tä kirja on ase tet tu yleisesti nähtä väk si (Kun ta laki 93., 95. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituk sel la vain se, joka on tehnyt oikai suvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituk sella myös asianosainen ja kunnan jäsen (Kuntalaki 92. ). MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ne koskevat vain asian val mis te lua tai täy tän töön panoa (Kuntalaki 91. ): :t 201, 202, 204, 205, 207, 208, 210 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Kuopion hallinto-oikeudelle: :t ** Asemakaavan hyväksymispäätökset Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oi kai su vaa ti mus ta, vaan niis tä tehdään suoraan vali tus Kuopion hallinto-oikeudelle (os. PL 1744, Kuopio; käyntiosoite Maaherrankatu 21, Kuopio) :t ** Asemakaavaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamises ta. Kaa van hy väk sy mistä koske van päätöksen katsotaan tulleen tietoon silloin, kun pöytäkir ja on asetet tu ylei sesti nähtäväksi. Edellä mainittuihin asemakaavan tai sen muutoksen hyväksymistä koskeviin pää töksiin on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on koh distettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö mästi vaikut taa, sekä Heinäveden kunnan jä sen. Etelä-Savon ELY-keskuksella ja muul la viranomaisella on toi mialaansa kuuluvissa asioissa toi mialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alu eellisella yhteisöllä toimi alaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellises sä järjestyksessä, kunnanhallitus on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Muilta osin asemakaavaa koskevan valituksen tekemisessä on noudatettava tämän valitus osoi tuk sen mää räyk siä koskien mm. valituskirjelmän muotoa ja sisältöä, henkilö- ja osoite tietoja ja alle kirjoi tusta se kä valituskirjelmän liitteitä. Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oi kai su vaa ti mus ta, vaan niis tä tehdään suoraan vali tus Kuopio hallinto-oikeudelle (os.. PL 1744, Kuopio; käyntiosoite Maaherrankatu 21, Kuopio) * Valituskirjelmä on toimitettava Kuopion hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa pää töksen tiedok sisaannista. Asian osaisen kat sotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muu ta näyte tä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksi saantitodistuk seen merkittynä aikana. Kunnan jä se nen kat so taan saa neen pää tök ses tä tie don, kun pöy tä kir ja on ase tet tu ylei sesti nähtäväksi. Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muutoin lainvastai nen. Muilta osin rakennuskieltoa koskevan valituksen tekemisessä on noudatettava tämän vali tus osoi tuk sen mää räyk siä koskien mm. valituskirjelmän muotoa ja sisältöä, henkilö- ja osoi te tietoja ja alle kirjoi tusta se kä valituskirjelmän liitteitä. EtuostoL:n 22 :n 2 momentin mukaan :ään 206 ei saa valittamalla hakea muutosta. Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. :t *** Verotusmenettelylain 88 :n mukaan :ään * ei saa valittamalla hakea muutosta.

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ VALITUSOSOITUS Seuraaviin kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamiin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella (Kuntalaki 90. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, jo ka on tehnyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutos ta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen (Kuntalaki 92 ): :t *** Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen kat sotaan saaneen päätöksestä tie don, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilli seen tiedoksi saantitodistuk seen merkittynä aikana. Kunnan jä se nen kat so taan saa neen pää tök ses tä tie don, kun pöy tä kir ja on ase tet tu ylei sesti nähtä väk si (Kun ta laki 93 ). :n/ :ien ** osalta päätös annetaan julkipanon jälkeen **.**.201*, jolloin säädetty 30 päivän va litusaika luetaan jokaisen va littajan kohdalla tästä päivästä lukien. (Päätös katsotaan tul leen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu). Valitusviranomainen Valitus tehdään Kuopion hallinto-oikeudelle (os. PL 1744, Kuopio; käynti osoi te Maa herrankatu 21, Kuopio) :n/ :ien *** osalta Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (os. Etelä-Sa von elinkeino-, liikenne- ja ympä ristökeskus, PL 164, Mikkeli) :n/ :ien *** osalta KTM/Markkinaoikeudelle (os. PL 118, Helsinki; käynti osoi te: Erot tajankatu 1-3, 5 krs., Hel sinki). Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök sen tie doksisaannista. Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk sen hankintalain 78 :n 1 no jalla noudattamatta odotusaikaa, on valitus tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedok si saannista. Valituksen muoto ja sisältö Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta; 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväk si; sekä 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Henkilö- ja osoitetiedot sekä allekirjoitus Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu hen kilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti kunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: 1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka mi sen ajankohdasta; sekä 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi tettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimei sen päivän virka-ajan päättymis tä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä päivä, itsenäi syyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitus asiakirjat toimit taa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitus asiakirjat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Kuopion hallinto-oikeuden/etelä-savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/ Markkinaoikeuden valitukses ta an ta ma pää tös voi ol la mak sul li nen (la ki tuo mioistuinten ja eräiden oikeushallintoviran omais ten suo rit teista pe rittä vistä mak suista). Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) 3 :n nojal la muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hal lin to-oikeudessa 80 euroa. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisu vaatimus (Kuntalaki 89. ): :t 203, 209 LISÄTIETOJA Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/hankintaoikaisu/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanot tee seen.

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2011 630 Kunnanhallitus 14.11.2011 AIKA 14.11.2011 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2011 558 Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 15:00-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA KEHITTÄMISTOIMINNAN SEKÄ

Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA KEHITTÄMISTOIMINNAN SEKÄ HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Tarkastuslautakunta 04.02.2013 AIKA 04.02.2013 klo 10:00-13:05 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA 39 TOIMENPIDEVAATIMUS 21 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PYYTÄÄ LAUSUNTOA

Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA 39 TOIMENPIDEVAATIMUS 21 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PYYTÄÄ LAUSUNTOA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 37 Tekninen lautakunta 27.05.2014 AIKA 27.05.2014 klo 17:00-18:02 PAIKKA Kunnanvirastotalo kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 301 Kunnanhallitus 06.06.2011 AIKA 06.06.2011 klo 16:30-21:00 PAIKKA Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65 Perusturvalautakunta 11.06.2015 AIKA 11.06.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES-

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2011 515 Kunnanhallitus 03.10.2011 AIKA 03.10.2011 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot