Mitä Etelä-Savossa voidaan oppia muiden alueiden maahanmuuttostrategioista ja. ohjelmista?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä Etelä-Savossa voidaan oppia muiden alueiden maahanmuuttostrategioista ja. ohjelmista?"

Transkriptio

1 Mitä Etelä-Savossa voidaan oppia muiden alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? Timo Aro ja Anna Laiho

2 1. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hankkeen (ESR ) toimeksiannosta. Hanketta ja selvitystä rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Selvityksessä analysoitiin eri kuntien, alueiden ja maakuntien maahanmuuttostrategioita ja ohjelmia sekä neljän maakunnan maakuntaohjelmat. Etelä-Savon oma maakuntaohjelma analysoitiin vertailun vuoksi neljän muun maakuntaohjelman jälkeen samalla periaatteella. Tavoitteena oli nostaa jokaisesta strategiasta ja ohjelmasta aluetasosta riippumatta esiin keskeisiä käytännön toteuttamiseen liittyviä näkökulmia ja sitä kautta keskeisiä kehittämistarpeita. Lisäksi analyysien taustaksi pureuduttiin Etelä-Savon maahanmuuton määrään ja maahanmuuttajien profiiliin. Analyysin kohteeksi valittiin paikallisia ohjelmia keskisuurista kaupungeista ja pienemmistä kunnista/kaupungeista. Analyysin kohteena olivat Kuopion kotoutumisen toimenpideohjelma , Porin kaupungin maahanmuuttostrategia vuosille , Lappajärven kunnan maahanmuuttostrategia ja kotouttamisohjelma, Pieksämäen maahanmuutto-ohjelma ja Kauhavan kaupungin maahanmuuttostrategia ja kotouttamisohjelma. Seutukunnallisista strategioista analyysin kohteeksi valittiin Järvi-Pohjanmaan yhteistoimintaalueen maahanmuuttostrategia ja kotouttamisohjelma ja Kauhajoen seudun maahanmuuttostrategia. Maakunnallisia maahanmuuttostrategioita edustavat Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017, joka kattaa Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan, Lapin maahanmuuttostrategia, Pohjois- Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015, Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma, Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuoteen 2015, Pirkanmaan maahanmuuttopoliittinen puiteohjelma ja Kainuun maahanmuuttotyön linjaukset Lopuksi käytiin erikseen läpi, mitä maahanmuuttajista ja maahanmuutosta sekä sen edistämisestä tuodaan esiin viidessä maakuntaohjelmassa. Maakuntaohjelmat ovat eräänlaisia ohjelmien ohjelmia, jossa tuodaan esiin kaikki alueen tulevan kehittämisen kannalta keskeiset valinnat ja painopisteet. Jos maakuntaohjelmassa ei ole mitään mainintaa tai tavoitetta maahanmuuton edistämisen suhteen, asiaa ei ole koettu merkittäväksi alueellisen kehittämisen ja resurssien allokoinnin näkökulmasta. Maakuntaohjelmien taustalla olevat maakunnat sijaitsivat maantieteellisesti eri puolilla maata ja olivat väestömäärältään erikokoisia. Analyysin kohteena olivat Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Pohjois-Savon, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Savon maakuntaohjelmat.

3 Alueiden strategioista ja ohjelmista koostuneen ensivaiheen aineiston läpikäymisen ja keskeisten nostojen jälkeen toteutettiin syvempi analyysi hyödyntämällä niin sanottua metaanalyysiä. Meta-analyysi on tilastollinen menetelmä, jonka avulla etsitään laajasta aineistosta isoja päätelmiä yhdistämällä aiempia samaa asiaa tai teemaa käsitelleitä tutkimustuloksia. Tavoitteena oli saada aikaan synteesi, joka antaa tutkittavista kysymyksistä eli selvityksen kohteena olleista maahanmuuttostrategioiden ja ohjelman keskeisestä sisällöstä vahvempaa näyttöä kuin pureutumalla yksittäisen alueen yksittäiseen strategiaan tai ohjelmaan. Meta-analyysiin valittiin neljä keskeistä tutkimuskysymystä tai teemaa, joiden kautta analysoitiin kaikkia aineistoon kuuluvia maahanmuuttostrategioita ja ohjelmia. Kuviossa 1 esitetään selvityksen toteuttamiseen liittyvät aineistot ja selvityksen toteuttamisen vaiheet. Kuvio 1. Selvityksen toteuttamisen vaiheet

4 Keskeiset tutkimuskysymykset olivat seuraavat: I. Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen, II. III. IV. Maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen Alueen vetovoiman ja houkuttelevuuden edistäminen Suvaitsevaisten arvojen ja asenteiden edistäminen Liitteenä ovat Ulkomaalaistaustainen työvoima ajankohtaispäivän ( ) kolmen työpajan yhteenvetotuotokset. Ensimmäisen työryhmän aiheena olivat mm. Etelä-Savon työvoimatarve tulevaisuudessa, Mistä osaavaa työvoimaa? ja Tarvitaanko Etelä-Savoon aktiivista työperäistä maahanmuuttoa. Toisen työryhmän aiheena oli Maahanmuuttajien neuvontapalveluiden jatkokehittäminen Kolmannen työryhmän aiheena oli Työnantajien tukipalvelut ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistämisessä

5 2. MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMINEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Maahanmuuttajien kotoutumisen juridiset näkökulmat liittyivät kotouttamislakiin ja kotouttamissuunnitelmaan. 2.1 Kotoutumislaki Laki kotoutumisen edistämisestä annettiin ja se astui voimaan Kotoutumislain 32 :n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Soveltamisala koskee kaikkia eri perustein kuntaan tulleita maahanmuuttajia. Kotouttamisohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja - suunnitelmaa laadittaessa. Kotoutumislain 33 pykälässä määritellään tarkemmin, mitä kunnan kotouttamisohjelma voi sisältää. Sen yhtenä keskeisenä tarkoituksena on sisältää suunnitelma siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina. Lisäksi keskinäinen työnjako kunnan kotouttamisasioissa täsmennetään. 2.2 Kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalla, joka ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi tai joka hakee toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea, on oikeus yhteistyössä kunnan ja TEtoimiston kanssa laadittavaan kotoutumissuunnitelmaan. Maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelma korvaa työvoimapalvelulaissa tarkoitetun työnhakusuunnitelman. Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan samoista asioista kuin työnhakusuunnitelmassa eli kartoitetaan asiakkaan osaaminen ja työnhakuvalmiudet ja sovitaan toimenpiteet työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi. Maahanmuuttajalla, jolla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, on velvollisuus osallistua kotoutumissuunnitelman laatimiseen sekä suunnitelmassa sovittuihin palveluihin ja toimenpiteisiin. Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan enintään kolme vuotta tai erillisellä suunnitelmaoikeuden pidentämispäätöksellä (kotiäidit, sairauslomilla olevat) enintään viisi vuotta siitä, kun maahanmuuttaja on ensimmäisen kerran merkitty suomalaisen kotikunnan väestötietojärjestelmään. Kotouttamislain (1386/2010) 13 :n mukaan kotoutumissuunnitelmassa sovitaan kunnan, työvoimatoimiston ja maahanmuuttajan kesken toimenpiteistä, jotka tukevat maahanmuuttajaa ja hänen perhettään yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen hankkimisessa. Koska maahanmuuttajien ammattitaidot ja koulutustaustat vaihtelevat suuresti, palvelutarpeet ovat hyvin yksilöllisiä.

6 3. MAAHANMUUTON MÄÄRÄ JA PROFIILI ETELÄ-SAVOSSA Ulkomaan kansalaisten määrä ja osuus väkiluvusta on kasvanut yhtäjaksoisesti viime vuosikymmenien aikana. Vuoden 2010 lopussa Suomessa oli noin ulkomaan kansalaista. Ulkomaan kansalaisten osuus oli noin 3,2 % väestöstä. Ulkomaalaisten määrä ja osuus on kasvanut nopeasti 1990-luvun alusta alkaen. Kasvuvauhtia kuvaa hyvin se, että koko maassa oli noin ulkomaan kansalaista vuonna 1990, mutta määrä noin henkilöön vuonna 2000 ja edelleen henkilöön vuonna Maahanmuuttojen määrä on noussut viime vuosien aikana korkeammaksi kuin koskaan aikaisemmin. Vuosina 2011 ja 2012 rikottiin aikaisemmat maahanmuuttoennätykset. Esimerkiksi vuonna 2012 maahanmuuttojen määrä nousi noin henkilöön, joista noin 75 % oli ulkomaan kansalaisten muuttoja. Vuosina 2011 ja 2012 ulkomailta saatu muuttovoitto nousi noin henkilöön. Muuttovoitto ulkomailta oli jo kaksi kertaa suurempi tekijä väestön määrän kasvussa kuin syntyneiden enemmyys. Yhtenä 2000-luvun muuttoliikkeen erityispiirteenä voidaan pitää juuri lisääntynyttä maahanmuuttoa. Maahanmuutosta on tullut usealla alueella ainoa väestönkehityksen dynaaminen osatekijä. Suomen ja ulkomaiden välisessä muuttoliikkeessä yksikään maakunta ei saanut muuttotappiota. Kansainvälisen muuton nettomäärän huomioon ottaminen vähentää tappiollisten maakuntien määrää selvästi. Nettomaahanmuuton ja -maassamuuton summa oli tappiollinen vain kuudessa maakunnassa. Vuosina lähes kaikki kunnat (lukuun ottamatta 7 kuntaa) saivat muuttovoittoa maahanmuutosta lisääntyneen maahanmuuton ja alhaisen lähtötason ansiosta. Maahanmuuttajien työllisyysaste on heikompi kaikissa ikäryhmissä kantaväestöön verrattuna. Ulkomaalaista syntyperää olevien (18 63-vuotiaiden) työllisyysaste oli 53,3 % vuoden 2011 lopussa, kun suomalaista syntyperää olevien työllisyysaste oli 70,9 %. Ikäryhmittäin tarkasteltuna työllisyysaste oli korkein sekä ulkomaalaista että kotimaista syntyperää omaavilla vuotiaiden ikäryhmässä. Suomalaista syntyperää olevien työllisyysaste oli kaikissa ikäryhmissä keskimäärin 17,6 % korkeampi kuin ulkomaalaistaustaisilla. Suurin erotus ikäryhmittäin tarkasteltuna oli vuotiaiden ikäryhmässä (26,4 %). Alueelliset erot ulkomaalaisperäisten työllisyysasteessa olivat varsin suuret. Ulkomaalaisperäisten työllisyysaste oli korkein Etelä-Pohjanmaalla (59,9 %), Satakunnassa (57,6 %) ja Kanta-Hämeessä (56,1 %) ja alhaisimmat Lapissa (41 %), Pohjois-Karjalassa (41,5 %) ja Kymenlaaksossa (43,1 %). Etelä-Savon ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste oli viidenneksi alhaisin (46,9 %) 19 maakunnan joukossa. Alueiden väestönkehitykseen vaikuttavat kolme tekijää: luonnollinen väestönlisäys, maan sisäinen muuttoliike ja maahanmuutto. Maan sisäinen muuttoliike on ollut keskeisin alueiden välisiin kehityseroihin vaikuttava tekijä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä luvulla maahanmuutto on noussut usealla alueella niin luonnollista väestönkehitystä kuin maan sisästä muuttoliikettäkin

7 tärkeämmäksi tekijäksi. Etelä-Savon maakunnan väestönkehitys on osatekijöittäin (luonnollinen väestönlisäys, maan sisäinen muuttoliike ja maahanmuutto) tarkasteltuna ollut erittäin epätasainen keskipitkällä aikavälillä. Etelä-Savon väkiluku vähentyi noin henkilöllä vuosina , josta luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli noin henkilöä, maan sisäisen muuttoliikkeen henkilöä ja maahanmuuton henkilöä. Maahanmuutto on ollut keskeinen väestönkehityksen positiivinen osatekijä vuodesta 1989 lähtien. Muuttovoitot maahanmuuttajista ovat lisääntyneet koko 2000-luvun ajan. Etelä-Savo on saanut muuttovoittoa maahanmuutosta noin henkilöä vuosina Kuviossa 2. esitetään yksityiskohtaisemmin Etelä-Savon demografinen kilpailukyky väestönkehityksen osatekijöittäin vuosina Kuvio 2. Etelä-Savon väestönkehityksen osatekijät vuosina Etelä-Savoon muutti yhteensä noin maahanmuuttajaa vuosien välisenä aikana. Enemmän kuin joka kolmas (68,2 %) maahanmuuttaja tuli Euroopan alueelta: vähän yli puolet maahanmuuttajista tuli EU-jäsenmaista (27) ja vähän alle puolet muista Euroopan maista. Joka viides (22 %) muuttaja tuli Aasiasta. Keskimäärin joka kymmenes (9,2 %) maahanmuuttaja tuli Amerikasta, Afrikasta tai Oseaniasta.

8 Etelä-Savoon tuli maahanmuuttajia 112 eri maasta vuosien välisenä aikana. Määrällisesti tarkasteltuna suurimmat lähtömaat olivat Venäjä (928), Ruotsi (403), Thaimaa (381), Viro (352), Iran (204), Saksa (189), Espanja (141), Iso-Britannia (134), Norja (122), USA (119), Turkki (107) ja Syyria (71). Lukujen tulkinnassa on otettava huomioon, että keskimäärin yksi neljästä maahanmuuttajasta on suomen tai ruotsinkielinen paluumuuttaja. Paluumuuttoluvut vääristävät varsinkin Ruotsin ja Norjan osuutta tilastoissa. Etelä-Savoon tulijoiden maahanmuuttajien profiilia on mahdollista arvioida työmarkkina-aseman ja ikärakenteen näkökulmasta. Kuviossa 3. verrataan tulijoiden työmarkkina-asemaa kunnittain vuosina Maahanmuuttajien työmarkkina-asema voi olla työllinen (työssä oleva), työtön työnhakija tai työvoiman ulkopuolella. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat opiskelijat, lapset, eläkeläiset, työvoimaan kuulumattomat ja muut. Joka neljäs (23,4 %) maahanmuuttaja oli työllinen. Kaksi kolmesta (62,4 %) maahanmuuttajasta oli työvoiman ulkopuolella ja keskimäärin vähän enemmän kuin yksi kymmenestä (14,4 %) työtön työnhakija. Kunnittain tarkasteltuna työvoiman ulkopuolisten määrä oli keskimääräistä korkeampi Savonlinnan ja Mikkelin maahanmuuttajissa. Työvoiman ulkopuolisten korkeaa osuutta selittää opiskelijamuutto eri koulutusasteiden koulutus- ja vaihto-ohjelmiin. Kuvio 3. Etelä-Savoon maahanmuuttaneiden työmarkkina-asema vuosina

9 Muuttoliike on luonteeltaan valikoivaa. Valikoivuus tulee esiin varsinkin iän suhteen. Muuttoliike ja muuttajat muovaavat aluerakennetta muuttopäätöksiin liittyvien valintojen kautta. Kaksi kolmesta muuttajasta on iältään alle 35-vuotiaita. Noin puolet kaikista muutoista tehdään ikävuosien aikana. Väestön ikääntyessä muuttoliikkeen suhteellinen merkitys kasvaa, koska nuoret, opiskelijat tai työuran alkuvaiheessa olevat nuoret aikuiset ovat yliedustettuina muuttajien joukossa ja heidän muuttonsa kohdentuva alueellisesti epätasaisesti. Muuttoliike vähentää ikääntymisen aiheuttamia haittavaikutuksia varakkailla ja muuttovetovoimaisilla alueilla, kun taas köyhemmillä ja vähemmän houkuttelevilla alueilla vanhusten suhteellinen osuus kasvaa. Väestön vanhenemisen ja muuttoliikkeen dramaattisimmat yhteisvaikutukset toteutunevat 2010-luvun jälkipuoliskolla ja 2020-luvulla. Kasvavien kaupunkiseutujen koulutus- ja työmahdollisuudet yhdistettynä vetovoimaisuuteen aiheuttavat kasvavien ja supistuvien alueiden välille kuilun. Koulutettujen ja nuorten aikuisten asuinpaikkaan liittyvät valinnat vaikuttavat suoraan alueiden elinvoimaan. Osaavat ihmiset ja osaaminen ovat jatkossa entistäkin tärkeämpi alueen elinvoiman lähde. Avainkysymys alueiden tulevan kehityksen kannalta on se, miten ne onnistuvat houkuttelemaan yrityksiä, investointeja ja inhimillistä pääomaa. Kuviossa 4. esitetään maahanmuuttajien ikärakenne kunnittain vuosina Kuvio 4. Etelä-Savon maahanmuuttajien ikärakenne kunnittain vuosina

10 Maahanmuuttajat ovat iältään maan sisällä muuttaneiden tavoin muuta väestöä nuorempia. Kaikista muuttajista (maan sisäinen muuttoliike ja maahanmuutto) keskimäärin kaksi kolmesta muutosta tehdään alle 35-vuotiaana. Etelä-Savon maahanmuuttajista kaksi kolmesta (64 %) oli iältään alle 35-vuotiaita ja joka neljäs oli vuotias. Kuviossa 4. esitettiin Etelä-Savon maahanmuuttajien ikärakenne vuosina siten, että analyysin kohteena on Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen muuttajien ikärakenne. Etelä-Savon muita kuntia tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.

11 4. MAAHANMUUTTOSTRATEGIOIDEN KESKEISIÄ NÄKÖKULMIA Analyysin aineistona olivat eri aluetasojen maahanmuuttoon liittyvät strategiat ja ohjelmat. Jokainen strategia ja ohjelma käytiin läpi siten, että niistä pyrittiin nostamaan temaattisesti esiin keskeisimpiä yhdistäviä tekijöitä ja yhteisiä tavoitteita. Analyysin tuloksena identifioitiin yhdeksän keskeistä teemaa tai näkökulmaa, jotka on kuvattu temaattisesti kuviossa 5. Kuvio 5. Maahanmuuttostrategioiden ja ohjelmien analyysistä nousseet keskeiset näkökulmat Kun yhdistävät teemat ja yhteiset tavoitteet oli tunnistettu, jokaisesta strategiasta ja ohjelmasta nostettiin siinä kuvatut konkreettiset toimenpiteet valittujen teemojen alle. Seuraavissa alaluvuissa puretaan lyhyesti ja tiivisti yhdeksän teeman keskeinen sisältö, joka nousi esiin eri alueiden ohjelmista ja strategioista.

12 4.1 Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus ja Suomen kielen ja kulttuurin opetus Kotoutumiskoulutuksen tehtävänä on edistää ja tukea aikuisten maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan antamalla heille sellaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet, että he pystyvät tekemään omaa elämäänsä ja mahdollisen perheensä elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja, toimimaan aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan täysvaltaisina jäseninä sekä osallistumaan työelämään kukin edellytystensä mukaisesti. Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on antaa aikuiselle maahanmuuttajalle sellaiset kielelliset, yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja elämänhallintaan liittyvät valmiudet, joiden avulla hän pystyy selviytymään jokapäiväisen elämän tilanteissa uudessa ympäristössään, toimimaan työelämässä ja hakeutumaan jatko-opintoihin. Keskeisenä tavoitteena on, että maahanmuuttaja hankkii kotoutumisaikanaan riittävän suomen tai ruotsin kielen taidon. Koulutuksen aikana häntä autetaan myös selvittämään, miten hänen mahdollisesti muualla hankkimansa ammatti tai tutkinto voidaan saattaa suomalaisen työelämän vaatimuksia vastaavaksi ja millaista lisä- tai täydennyskoulutusta hän mahdollisesti tarvitsee. Koulutus on keskeinen osa kotoutumissuunnitelmaa. Työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen lisäksi maahanmuuttajat voivat hyödyntää muuta alueellista tarjontaa, esim. vapaan sivistystyön, aikuislukioiden ja yhdistysten järjestämiä koulutuksia. TE-toimisto voi tehdä ns. rinnastuspäätöksen, joka mahdollistaa työvoimapoliittisen tuen maksamisen myös näihin koulutuksiin kotoutumisaikana. Rinnastuspäätös voidaan tehdä myös ammatilliseen ja yliopistokoulutukseen. Strategioissa pidettiin erittäin tärkeänä, että maahanmuuttajat oppivat riittävän suomen kielen taidon työelämässä ja yhteiskunnassa pärjätäkseen. Suomen kielen opetusta järjestetään monella paikkakunnalla työvoimakoulutuksen lisäksi perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja kansalaisopistossa. Monella paikkakunnalla pyritään monipuolistamaan ja parantamaan suomen kielen opiskelumahdollisuuksia, ja myös maahanmuuttajien oman äidinkielen opiskelumahdollisuudet pyritään turvaamaan. Kotoutumiskoulutusta halutaan useissa strategiassa kehittää työelämälähtöisemmäksi, jotta maahanmuuttajien sijoittuminen alueen työmarkkinoille tehostuisi. Itä-Suomen maahanmuuttostrategiassa tavoitetta tuetaan rakentamalla yksilöllisiä koulutuspolkuja tietyiltä ammattialoilta työtä etsiville ja tarjoamalla kotoutumiskoulutuksessa maahanmuuttajille yksilöllistä ohjausta henkilökohtaistamalla opetusta ja tarjoamalla maahanmuuttajille joustavia oppimismahdollisuuksia. Monessa strategiassa halutaan kehittää maahanmuuttajien suomen kielen opiskelumahdollisuuksia työpaikoilla. Lapin maahanmuuttostrategiassa kotoutumiskoulutuksen

13 saavutettavuuden parantamiseksi aiotaan kehittää mm. sähköisiä oppimisympäristöjä ja opiskelumenetelmiä. Joissakin strategioissa nähdään tärkeänä myös maahanmuuttajien omalla äidinkielellä annetun kotoutumiskoulutuksen lisääminen erityisesti maahanmuuton alkuvaiheessa. 4.2 Perusopetus ja ammatillinen koulutus Monilla paikkakunnilla pyritään peruskouluissa järjestämään oppilaiden oman äidinkielen opetusta suomi toisena kielenä opetuksen ohessa. Maahanmuuttajaoppilaiden erityisopetuksen ja -tuen tarve on nostettu esille monissa strategioissa. Porissa maahanmuuttajalapsille on järjestetty niin kutsuttua nivelopetusta, jonka tavoitteena on tukea peruskouluun valmistavassa opetuksessa mukana olleita maahanmuuttajia, jotka eivät kuitenkaan ole vielä saavuttaneet niin hyvää suomen kielen tasoa, että he pystyisivät opiskelemaan hyvää suomen kielen taitoa edellyttäviä oppiaineita, kuten historiaa. Nivelopetuksessa opettaja selittää vaikeat suomen kielen sanat ja käsitteet. Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa todetaan, että päiväkotien lapsiryhmien ja koulujen luokkaryhmien muodostamisessa tulisi huomioida, että ei-suomenkielisten osuus kussakin ryhmässä olisi alle puolet, jotta lasten ja nuorten suomen kielen oppiminen turvataan. Eri oppilaitosten välistä yhteistyötä halutaan monella alueella kehittää hyvien koulutuspolkujen rakentamiseksi maahanmuuttajille. Myös eri maissa suoritettujen tutkintojen tunnistamista ja vertailtavuutta halutaan kehittää ja järjestää kotimaassaan ammattikoulutusta hankkineille maahanmuuttajille täsmä- ja täydennyskoulutusta, jotta heidän osaamisena saadaan käyttöön. Oppisopimuskoulutus nähdään monessa strategiassa hyvänä keinona maahanmuuttajille ammatillisen koulutuksen hankkimiseen, täydentämiseen ja työllistymiseen. Monella paikkakunnalla järjestetään maahanmuuttajille peruskouluun, ammattikoulutukseen ja lukioon valmentavaa koulutusta ja lisäksi peruskoulututkinnon suorittaminen on mahdollistettu tai aiotaan mahdollistaa niille maahanmuuttajille, jotka ovat ilman peruskoulutodistusta ja tarvitsevat sen jatko-opintoihin pääsemiseksi. Esimerkiksi Pieksämäen ammattiopistossa annetaan venäjänkielistä koulutusta, ja myös muualla Itä-Suomessa pyritään edistämään vieraskielisen ammatillisen koulutuksen järjestämistä. Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa katsotaan, että maakunnan yliopistoissa ja korkeakouluissa tarvitaan kansainvälisiä, korkeatasoisia ja edullisia maisteri- ja tohtoriohjelmia osaavan ja koulutetun maahanmuuttajatyövoiman houkuttelemiseksi. Suomen kielen opetustarjonnan kasvattaminen ammatti- ja ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa opiskeleville ulkomaalaisille on nostettu esille monissa strategioissa. 4.3 Maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen Maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen nähdään lähes kaikissa strategioissa erittäin tärkeänä ja olennaisena asiana. Sen lisäksi, että kotoutumiskoulutusta halutaan monissa maahanmuuttostrategioissa kehittää työelämälähtöisemmäksi, maahanmuuttajien

14 työharjoittelupaikkojen saamista halutaan helpottaa ja TE-toimistojen lisäksi esim. oppilaitosten, joissa maahanmuuttajat opiskelevat, halutaan auttavan kyseisen tavoitteen saavuttamisessa. TE-toimistojen maahanmuuttajille soveltuvia yksilöllisiä, räätälöityjä palveluja kuten tukihenkilö- ja työhönvalmentajien palveluja sekä maahanmuuttajille soveltuvia ryhmämuotoisia palveluja halutaan lisätä. Myös työharjoittelukäytäntöjä ja työssä oppimista halutaan kehittää. Yhteistyötä TE-toimistot, oppilaitosten, työmarkkinajärjestöjen ja maahanmuuttajayhdistysten kesken halutaan kehittää monessa strategiassa maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi. Erilaisten hankkeiden avulla halutaan edesauttaa maahanmuuttajien harjoittelupaikkojen saamista ja työllistymistä. Kuopiossa on kokeiltu yritysten ja kansainvälisten osaajien kuten opiskelijoiden uusimuotoisia kohtaamistilaisuuksia, ja niitä aiotaan jatkaa. Joillakin alueilla työnantajille ja työyhteisöille halutaan kehittää kannustin- ja vastaanottomalleja työperäisten maahanmuuttajien vastaanottamiseksi. Yrittäjille ja työnantajille annettavan monikulttuurisuuskoulutuksen toivotaan madaltavan kynnystä ulkomaisen työvoiman palkkaamiseksi. Riittävän suomen kielen opetuksen takaaminen maahanmuuttajille katsotaan myös tärkeäksi heidän työllistymisensä kannalta. Itä-Suomen maahanmuuttostrategiassa suomen kielen opintoja halutaan sisällyttää pakollisina kaikkiin vieraskielisiin opinto-ohjelmiin oppilaitoksissa ja suomen kielen opintoja halutaan tarjota myös vaihto-opiskelijoille sekä ulkomaalaiselle tutkimus- ja opetushenkilökunnalle. Maahanmuuttajien yrittäjyyden edistämistä korostetaan monissa strategioissa. Julkisia yrittäjyyspalveluja halutaan kehittää maahanmuuttajien tarpeisiin paremmin vastaaviksi ja maahanmuuttajille aiotaan toteuttaa yrittäjyyskoulutuksiin valmentavaa koulutusta. Yrittäjyysneuvonta halutaan joissakin strategioissa ottaa osaksi kotoutumiskoulutusta. Yrittäjyyspalvelujen tunnettuutta maahanmuuttajien keskuudessa halutaan kasvattaa tiedotusta lisäämällä. Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategiassa esitetään, että alueella olevien ulkomaalaisperäisten yrittäjien verkostoitumista tulee kehittää. 4.4 Asuminen Kunnat tarjoavat vuokra-asuntojaan maahanmuuttajille. Ellei niitä ole saatavilla, heidät ohjataan yksityisille palveluntarjoajille. Kuopiossa halutaan kiinnittää erityistä huomiota maahanmuuttajien isojen asuntojen tarpeeseen vastaamiseen. Myös Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa halutaan tarjota maahanmuuttajille erikokoisia vuokra-asuntoja ja eri alueilta, jotta maahanmuuttajien integroitumista hidastavien asumiskeskittymien syntymistä ehkäistään. Kauhavalla maahanmuuttajat saavat halutessaan opastusta omistusasunnon hankintaan.

15 4.5 Suvaitsevaisten arvojen ja asenteiden edistäminen Monissa maahanmuuttostrategioissa esitetään väestölle annettava kansainvälisyys- ja monikulttuurisuuskasvatus suvaitsevaisuutta edistävänä keinona. Tällaista kasvatusta halutaan antaa erityisesti lapsille ja nuorille eri kouluasteilla sekä yrittäjille ja työnantajille, jotta heidän ennakkoluulonsa ulkomaalaistaustaisten palkkaamista kohtaan hälvenisivät. Pieksämäen maahanmuutto-ohjelmassa suositellaan, että työnantaja järjestää henkilöstölleen tiedotuksen ennakkoluulojen vähentämiseksi, kun ulkomaalainen tulee työyhteisöön. Useissa muissakin strategioissa esitetään, että työpaikoilla on tehtävä asennekasvatusta, ja että maahanmuuttajien kanssa työskentelevän julkisen sektorin henkilöstön monikulttuurisia valmiuksia on lisättävä sisällyttämällä niitä heidän perustutkintoihinsa ja lisäksi esim. työyhteisökoulutuksilla ja teemapäivillä. Myös positiivista tiedotusta maahanmuutosta ja sen tarpeellisuudesta alueelle korostettiin monissa strategioissa kantaväestön asenteita muokkaavana tekijänä. Porin ja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen maahanmuuttostrategioissa suvaitsevaisuutta ja maahanmuuttajien kulttuureja halutaan nostaa esiin kulttuuripalveluissa. Kauhajoen seudun maahanmuuttostrategiassa esitetään kummitoimintaa maahanmuuttajien ja paikallisten perheiden välillä keinona, joka poistaa ennakkoluuloja. 4.6 Ulkomaisen työvoiman rekrytointi Ulkomaisen työvoiman rekrytointi alueelle ja sen tehostaminen on nostettu esiin monissa, mutta ei kaikissa maahanmuuttostrategioissa. EURES:n tunnettuutta yritysten keskuudessa halutaan lisätä monessa strategiassa ja osallistua myös valtakunnallisiin työvoiman rekrytointihankkeisiin, jotka kohdistuvat EU-alueen ulkopuolelle. Ulkomaisen työvoiman rekrytointikanavia ja malleja halutaan kehittää. Joissakin strategioissa halutaan tehostaa myös alueella opiskelevien ulkomaalaisten rekrytointia. Itä-Suomen maahanmuuttostrategian mukaan alueella aiotaan kartoittaa työmarkkinoiden kansainvälistymistä tukevien palvelujen tarvetta selvityksen avulla. Selvityksessä tarkastellaan, miten työperusteisen maahanmuuton rekrytointia voidaan Itä-Suomessa kehittää. Myös Lapissa aiotaan kartoittaa työnantajien tarpeita ulkomaisen työvoiman käytön suhteen ja kartoittaa jo toiminnassa olevat ulkomaisen työvoiman rekrytointikanavat ja prosessit sekä niiden kehittämistarpeet. Kartoituksen pohjalta valmistellaan toimintasuunnitelmaa työ- ja elinkeinohallinnon sekä alueen verkostojen toimintamalleista ja yhteistyöstä työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi. Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategiassa yritysten ennakointiosaamista halutaan parantaa ja myös ennakointia tekevien organisaatioiden yhteistyötä tiivistää. Toimivien rekrytointimallien kehittäminen nähdään tärkeänä yritysten tukemiseksi ulkomailta rekrytoinnissa. Tällä hetkellä yritysten rekrytointikanavat ovat rekrytointiyritysten palvelujen tai

16 julkisen työnvälityspalvelun käyttö tai rekrytoinnin hoitaminen itse. Rekrytointipisteiden perustamista kiinnostaviin kohdemaihin esitetään yhtenä vaihtoehtona, ja alueen oppilaitoksissa opiskelevien ulkomaalaisten rekrytointia halutaan tehostaa. Ulkomaalaisen työvoiman rekrytoinnin tukemiseksi esitetään kolme keinoa: olemassa olevien palvelujen ja toimintatapojen tunnetuksi tekeminen, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön kehittäminen rekrytoinnissa sekä uusien toimintamallien kehittäminen rekrytoinnin tueksi. Esim. kansainvälisiä rekrytointimessuja halutaan hyödyntää nykyistä enemmän. Tavoitteeksi nimetään rekrytoinnin helppous joka tasolla. Keski-Suomessa ja Varsinais-Suomessa aiotaan laatia kuvaus ulkomaisen työvoiman rekrytointiprosessista osana työhallinnon palvelua ja jatkaa työvoimapalvelujen kehittämistä. Elinkeinoelämältä kaivataan rahoitusta ja aktiivisuutta rekrytointipalveluiden kehittämiseen. Täsmärekrytointia halutaan kohdistaa Suomessa opiskeleviin ulkomaalaisiin tutkinto- ja vaihto-opiskelijoihin esim. edistämällä heidän harjoittelupaikkojen saantiaan. Varsinais- Suomessa halutaan niin ikään hyödyntää kansainvälisiä rekrytointimessuja sekä käynnistää kansainvälisiä ja alueellisia täsmärekrytointi- ja koulutushankkeita. Kauhajoen seutu kohdistaa jo aktiivista rekrytointia maihin, joista on saapunut työntekijöitä alueelle, esim. Puolaan, Venäjälle, Ukrainaan ja Viroon. Kauhajoen seutu toimii pilottina rekrytointiin Vietnamista ja muista mahdollisesti nousevista kohdealueista. Pieksämäellä halutaan panostaa ulkomaalaisten opiskelijoiden rekrytointiin. Kaupunki järjestää opiskelijoille tapahtumia ja tiedotustilaisuuksia palvelutarjonnasta. Itä-Suomessa ja Kaakkois-Suomessa edistetään työperusteista maahanmuuttoa Venäjältä ja Euroopasta sekä pysyviin että tilapäisiin työpaikkoihin. Maahanmuuttajien ohjausta ja neuvontaa kehitetään siten, että myös perheet tulevat huomioiduksi. 4.7 Kuntien maahanmuuttajille suunnatut palvelut Maakunnallisissa maahanmuuttostrategioissa ei juurikaan käsitellä kunnallisia palveluja työllistämis- ja koulutuspalveluja lukuun ottamatta. Kuntien ja seutujen maahanmuuttostrategioissa niitä käsitellään enemmän. Näissä strategioissa todetaan, että maahanmuuttajilla on oikeus samoihin julkisiin palveluihin kuin kantaväestöllä. Moni kunta on palkannut maahanmuuttajayhdyshenkilön ja/tai koordinaattorin maahanmuuttajien asioita hoitamaan ja koordinoimaan. Monilla paikkakunnilla kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöiden vastuualueisiin on sisällytetty maahanmuuttajiin liittyvät erityiskysymykset ja heitä on koulutettu maahanmuuttajien erityistarpeiden kanssa työskentelyyn sen sijaan, että olisi palkattu erikseen työntekijöitä maahanmuuttajien asioita hoitamaan. Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa todetaan, että maahanmuuttajille tarkoitetut erilliset palvelut voivat osaltaan hidastaa maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumista. Tästä syystä palvelut tulisi ohjelman mukaan pääsääntöisesti järjestää niin, että ne

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 10 / 2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja x / 200X Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Työvoima-

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 tiivistelmä 2 Saatesanat Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion aluehallintoviranomainen,

Lisätiedot

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen Sanna Lanki Ellinoora Neitola SISÄLTÖ ESIPUHE... 3 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA...

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttostrategia 2017

Lapin maahanmuuttostrategia 2017 ELINVOIMAA ALUEELLE 1 2013 Lapin maahanmuuttostrategia 2017 MIRVA PETÄJÄMAA Lapin maahanmuuttostrategia 2017 MIRVA PETÄJÄMAA IV Esipuhe Vielä 1980-luvun alkupuolella Lapissa asui vain parisensataa ulkomaan

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa Suomen kesäyliopistot ry sonja valjus mika nirvi ESIPUHE -2- Opetusministeriö on yhdessä ministeriötä avustavan vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma versio 3.10.2013 Keravan kaupungin kotouttamisohjelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Maahanmuuttajat Keravalla 3 Kotouttamistyön käsitteitä 4 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 Perusturvalautakunta 17.12.2014 Kunnanhallitus 9.2.2015 Kunnanvaltuusto xx.xx.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja

Lisätiedot

Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen

Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Suomi Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2/2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Keski-Suomen maahanmuutto- poliittinen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Heikki Keränen Sami Rontti (toim.) 02/2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuuttostrategia

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 30.10.2013 om.ohj. 58, yhtymähallitus 112 Raahen kaupunginvaltuusto 9.12.2013 146 Siikajoen kunnanvaltuusto 11.12.2013

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Eero-Tapani Hynynen Sisällysluettelo KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016... 1 1. Maahanmuutto ja kotouttaminen osana Kaarinan kaupungin strategiaa...

Lisätiedot

Kun olisi yksi paikka

Kun olisi yksi paikka JULKAISUJA II Kun olisi yksi paikka Maahanmuuttajien kotoutumista edistävän toiminnan kehittämistä Etelä-Savossa vuosina 2008 2014 Minna Hallikainen (toim.) Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu. Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä

Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu. Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Helmikuu, 2014 Taitto: Edita Publishing

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

[ALUEELLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016]

[ALUEELLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016] [ALUEELLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016] Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa... 4 3. Kotouttamistyön käsitteitä... 7 4. Kotouttamisohjelman 2013 2016 linjaukset... 8 5. Kotouttamistyön

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO Heli-Marja Angeria 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KESKEISET KÄSITTEET... 5 1.3 SEUDULLISEN

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen PoSa johtokunta 25.6.2013 80 2 SISÄLLYS 1. KÄSITTEITÄ 3 2. TOIMINTAA OHJAAVAT

Lisätiedot

Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa

Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa Syyskuu 2010 Annakatriina Jylhä Porin yliopistokeskus 1 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Lisätiedot: Saana Hansen Pakolaiskoordinaattori saana.hansen@sipoo.fi p. 09 235 36505 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Kotoutumiskäsitteistöä 3 3 Maahanmuuttajat Sipoossa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA PORIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO... 1 1. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISEN TUKEMINEN... 3 2.1. Maahanmuuton alkuvaiheen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Lohjan perusturvalautakunta 9.4.2013 Lohjan kaupunginhallitus 22.4.2013 Lohjan kaupunginvaltuusto 15.5.2013 LOHJAN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KOTOUTTAMISEN

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2 Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 1. JOHDANTO... 3 2. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY... 3 3. SUOMEN KOTOUTTAMISPOLITIIKKA... 4 4.

Lisätiedot

K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa

K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa K5 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. YLEISTÄ KOTOUTTAMISOHJELMASTA 4 2. ULKOMAALAIS-/MAAHANMUUTTAJATILANNE K5:N ALUEELLA 4 3. KOTOUTTAMISLAIN TARKOITUS

Lisätiedot