easiointi Kainuussa -hanke Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "easiointi Kainuussa -hanke Loppuraportti"

Transkriptio

1 Loppuraportti

2

3 Loppuraportti Kainuun maakunta - Loppuraportti 2008 D:20

4 Julkaisija: Kainuun maakunta - PL Kainuu Puh Faksi Toimittajat: Erja Heikkinen Riikka Väyrynen Kannen kuva: Riikka Väyrynen Kuvassa toimeentulotukisihteeri käsittelee sähköisesti saapunutta hakemusta ja sen liitteitä. ISSN Kajaani 2008

5 PROJEKTIN KUVAUS 1(43)

6 PROJEKTIN KUVAUS 2(43) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 Riikka Väyrynen käsitellään Joryssa Oikoluku ja tekstin korjaukset/tarkennukset Käyttäjien palaute Yhteistyökumppaneiden arviot (kpl. 2.3.) Erja Heikkinen Johtoryhmän s- postikierrätys

7 PROJEKTIN KUVAUS 3(43) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Tiivistelmä Tausta ja tavoitteet Projektin kuvaus Projektin tuotokset Projektin toteutus Arvio projektin onnistumisesta Jatkotoimenpiteet Projektin tuotosten käyttöönotto organisaatiossa Jatkokehittäminen Yhteystiedot...43

8 PROJEKTIN KUVAUS 4(43) 1 Johdanto 1.1 Tiivistelmä easiointi Kainuussa -hankkeen kokonaistavoitteeksi asetettiin sosiaalipalveluiden, ensisijaisesti toimeentulotuen, toimintaprosessien muuttaminen teknologiaa hyödyntämällä. Tavoitteen mukaisena visiona oli, että koko toimeentulotuen prosessi sen hakuvaiheesta, päätöksen saamiseen ja omien asioiden seuraamiseen sähköistyy. Hankkeen käytännön tavoitteet kirjattiin siten, että tavoitteena oli toimeentulotuen käsittely- ja hakuprosessin sähköistäminen sekä työntekijän sähköisen työpöydän kehittäminen tukemaan käsittelyprosessia. Prosessissa tuli huomioida myös manuaalisesti tulleiden toimeentulotukihakemusten käsittely osana sähköistä hakua. Hankkeessa tehtiin sähköiseen toimeentulotukiprosessin ja sosiaalitoimen työntekijän etyöpöydän liittyvät määritykset, tekniset toteutukset sekä testattiin ja pilotoitiin prosessia ja työpöytää testi- ja tuotantoympäristössä. Pilotointi toteutettiin Kainuussa Kajaanin seudulla Ristijärven, Paltamon ja Kajaanin sosiaalitoimistoissa. Hankkeen tuloksena asiakas voi jättää toimeentulotukihakemuksen sähköisesti internetissä. Sähköiselle hakemukselle kirjoitetut tiedot siirtyvät asiointirajapintaa käyttäen suoraan sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmään. Sähköisen hakemuksen liitteeksi työntekijä skannaa asiakkaan toimittamat tositteet. Toimeentulotuen käsittelijä näkee asiakkaan lähettämän hakemuksen ja sosiaalitoimistossa skannatut liitteet sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmästä ja voi käsitellä hakemuksen ilman manuaalisia papereita. Asiakastietojärjestelmän liitetoiminnallisuus mahdollistaa myös paperisten hakemuksien muuntamisen sähköiseen muotoon ja käsittelemisen missä tahansa n sosiaalitoimistossa. Työntekijän päivittäisen työn ja sähköisen prosessin tukena on etyöpöytä, jolle on koottu työntekijän päivittäisessä työssään tarvitsemat ohjelmat, ohjeistot ja tiedot. 1.2 Projektin tausta ja tavoitteet Hankkeen lähtötilanne Sähköisten palveluiden tarjonta lisääntyy voimakkaasti monilla yhteiskunnan aloilla. Kainuun maakunta - lähti kehittämään sähköisiä asiointipalveluja sosiaalialalle easiointi Kainuussa -hankkeen avulla. Organisaation näkökulmasta kehitystyöhön lähtemisen taustalla vaikuttivat monet asiat. Kainuun kehitystä ohjaa Laki Kainuun hallintokokeilusta (343/2003). Laki astui voimaan Hallintokokeilu käynnistyi ja kestää saakka. Kokeilun

9 PROJEKTIN KUVAUS 5(43) tarkoituksena on saada kokemuksia maakunnallisen itsehallinnon vahvistamisen vaikutuksista maakunnan kehittämiseen, peruspalveluiden järjestämiseen, kansalaisten osallistumiseen, maakunnan ja valtion keskushallinnon suhteeseen sekä kuntien ja valtion aluehallinnon toimintaan. Hallintokokeilun yksi keskeinen tavoite on hakea uusia työtapoja sekä toimintamalleja maakunnan ja kuntien, yhteistyökumppaneiden ja elinkeinoelämän sekä muun työelämän välillä. Kainuun maakunta - muodostaa asukaspohjaltaan noin asukkaan yhteisön. Hallintokokeilua ohjaavan lain mukaan Kainuun kuntien (pois lukien Vaalan kunta) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut hoidetaan keskistetysti n toimesta, lukuun ottamatta päivähoitoa. Uuden n sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta-ajatuksen perusperiaatteena on mm: Asiakkaan ns. vapaan valinnan periaate, jonka mukaan asiakkaalla on mahdollisuus käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yli kuntarajojen Kainuun sisällä. Asiakkaiden tiedot ovat nähtävissä reaaliaikaisesti missä tahansa toimipisteessä. Työntekijän on voitava vaihtaa työskentelypistettä joustavasti. Potilaan/asiakkaan tietojen on oltava käytössä reaaliaikaisesti. Tiedot liikkuvat tietoturvallisesti ja vastaavat tietoturvallisuuden periaatteita. Kainuun laajakaistaverkon toteuttaminen oli myös oleellinen tekijä sähköisten palveluiden kehittämisen kannalta. Vuoden 2007 loppuun mennessä laajakaista kattoi lähes kaikki taloudet (99 %). Kansalaisilla ja asiakkailla on mahdollisuus asioida sähköisiä kanavia myöten, kun vaan palvelut ovat kunnossa. Laki sähköisestä asioinnista (13/2003) velvoittaa julkishallinnon yksiköitä myös kuntasektorilla tarjoamaan sähköisiä asiointipalveluita. Kainuu on linjannut maakuntaohjelmassaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiointipalveluiden kehittämisen keskeiseksi teknologiseksi strategiaksi. Kainuun maakunta n sosiaali- ja terveystoimiala on määritellyt toimialansa strategiassa vuoden 2015 visionsa seuraavasti: Kainuu on paikallisesti ja valtakunnallisesti arvostettu sosiaali- ja terveydenhuollon edelläkävijämaakunta. Samassa strategiassa se määrittelee toimialansa strategiset tavoitteet. Keskeistä on toimiva organisaatio ja palvelurakenne, jossa toteutuu asiakkaiden tarpeet ja palvelujen saavutettavuus. Lisäksi se määrittelee strategiseksi päämääräksi osaavan henkilöstön, joka hyödyntää palveluiden tuottamisessa tekniikan. Palveluiden järjestämisessä korostetaan kustannustehokkuutta ja laatua. Kainuun elinvoimaisuuden takeena on kehittämiskumppanuuksiin perustuva yhteistyö. Näin ollen oli linjassa hakijaorganisaation strategisen työskentelyn kanssa ja edisti organisaation strategisia tavoitteita. Kainuulaisten asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeita sähköiselle asioinnille selvitettiin Sosiaalihuollon tietoteknologian kehittämisen Kainuussa -hankkeessa tehdyllä mielipidekyselyllä. Kyselyn perusteella todettiin, että tarvetta sähköisien asiointipalvelujen kehittämiselle on Kainuun alueella. Julkisien palvelujen haluttiin nykyaikaistuvan sähköisien palvelujen kautta. (Mielipidekysely sähköisten asiointipalvelujen kehittämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tulosraportti 2006.)

10 PROJEKTIN KUVAUS 6(43) Hankkeen toteutuksen kannalta olennaista lähtötilanteessa oli se, että Kainuun maakunnassa oli vuoden aikana uudistettu sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmä (sosiaalitoimessa Pro Consona aluetieto-järjestelmä), mikä mahdollisti tavoitteiden mukaisen jatkokehittämisen, määrittelyn, pilotoinnin ja toteutuksen. Hankkeen keskeisenä toimittajakumppanina toimi Logica Oy (aikaisemmin nimellä WM-data). Yrityksellä on vahvaa osaamista sosiaalihuollon palveluiden kehittämisessä. Kainuun maakunnan (8 kuntaa) sosiaalihuolto käyttää Logican Pro Consona asiakastietojärjestelmää. Järjestelmällä on edelleen keskeinen rooli sähköisen asioinnin kehittämisessä sosiaalihuollossa, koska muun muassa toimeentulotuki hoidetaan kyseisen järjestelmän avulla. Sosiaalihuollon palvelut perustuvat yleiseen sosiaalihuoltolakiin ja useisiin erityislakeihin kuten lakiin toimeentulotuesta. Sosiaalihuollon palveluiden järjestämisvastuu on säädetty kuntien tehtäväksi. Sosiaalipalveluiden tarve kasvaa. Sosiaalihuollon asiakkaiden määrä on kasvanut ja asiakkaiden elämäntilanteet ovat monimutkaistuneet. Ensisijaiset etuudet eivät takaa kaikille riittävää toimentuloa vaan viimesijainen toimeentulotuki on monelle pysyvä tulonlähde. Työntekijöiltä palveluiden antaminen vaatii yhä enemmän osaamista, yhteistyötaitoja ja tiedon hakemista eri lähteistä. Toimeentulotuen käsittelemistä varten tarvitaan tietoa asiakkaan tilanteesta asiakkaalta itseltään sekä eri viranomaistahoilta. kuului osaksi KuntaIT:n KuntaFenix hankekonsortiota, jonka tavoitteena on kehittää kuntien asiakaslähtöisiä sähköisiä osallistumis- ja asiointipalveluja. KuntaFenix -hankkeilta odotettiin lähtökohtaisesti, että kehittämiskohteena on laajoja, teknologiaa hyödyntäviä järjestelmiä. Projekteissa tuli tehdä yhteistyötä julkisen palveluntuottajien, yksityisen sektorin ja teknologia yritysten välillä. Konsortioon kuuluvien hankkeiden tuli olla haastavia ja riskipitoisia. Lisäksi tuloksien piti olla monistettavia ja laajasti hyödynnettäviä. KuntaFenix hankkeiden toteutusta, tulosten levittämistä ja kokonaisuuteen kuuluvien projektien välistä yhteistyötä koordinoi KuntaIT -yksikön johdolla muodostettu ja TEKESin hyväksymä johtoryhmä. Kansallisista lähtökohdista käsin easiointi Kainuussa -hankkeessa lähdettiin tekemään tiivistä yhteistyötä KuntaIT:n kanssa. Tämän yhteistyön kautta tavoiteltiin, että muun muassa Lieksan ja Joensuun kaupunkien tekemä sähköisen asioinnin kehittämistyö kanavoitui tarvittavilta osin hankkeeseen. Myös muiden KuntaFenix -hankkeiden työskentelyn ja tuotoksien uskottiin tuovan lisäarvoa easiointi Kainuussa -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteet ja tavoiteltava kehitys Projektisuunnitelmassa hankkeelle asetettiin seuraavat tavoitteet: Liite.1 Projektisuunnitelma v Tavoitteena on toimeentulotukea koskevan toimintaprosessin muuttuminen sellaiseksi, että nykyiset monivaiheiset manuaaliset työprosessit yksinkertaistuvat, nopeutuvat, selkeytyvät teknologian avulla. Työntekijälle muutos merkitsee käytännössä toimeentulotuen sähköistä käsittelyprosessia hakemuksen hausta päätöksen tekemiseen ja sen siirtämiseen arkistoon. Prosessia alkaa siitä, kun asiakas käynnistää palveluprosessin verkostosta, työntekijä vastaanottaa palvelupyynnön, rekisteröi sen ja tekee päätöksen sähköisesti suoraan käyttämäänsä asiakastietojärjestelmään ja lähettää päätöksen asiakkaalle tiedoksi sähköisesti.

11 PROJEKTIN KUVAUS 7(43) Asiakkaalle prosessin sähköistäminen merkitsee nopeaa ja paikasta riippumatonta asiointia, omien asioiden seuraamista reaaliajassa ja mahdollisuutta saada päätös sähköisesti. Toisena keskeisenä teknologisena tavoitteena on työntekijän työn selkeyttäminen kehittämällä työn tekemisen tueksi etyöpöytä ratkaisu. etyöpöytä yhdistää työntekijän työssä tarvittavat tiedot ja vastaanottaa asiakkaan palvelupyynnöt ja mahdollistaa niiden suoran käsittelyn ja päätöksenteon asiakastietojärjestelmässä. Sähköisessä palveluprosessissa hyödynnetään jo olemassa olevia tietovarantoja (mm. asiakas-/aluetietojärjestelmien, talous- ja henkilöstöhallinnon ja valtakunnallisten järjestelmien ja eri rekistereiden tietoja). Hankkeen keskeisenä tavoitteena on käyttöön otettavan uuden teknologian ja uusien toimintamallien kautta tehostaa asiakas- ja palveluprosesseja ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeella edistetään julkisten ja yksityisten teknologiaan erikoistuvien palvelutuottajien ja tutkimuslaitosten pitkäjänteistä kehitystyötä, niin prosessien kuin uuden teknologian alalla. Tavoitteissa tuli huomioida käytännönläheisesti KuntaFenix -rahoitushaun kriteerit, joita olivat: Vaikuttavuus valtakunnan tasolla Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö, poikkihallinnollisuus Tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen Asiakasnäkökulman korostaminen > asiakasrajapintaan hyötyjä ja tehokkuutta (Palvelu)rakenteiden, prosessien ja toimintamallien uudistaminen Sähköisen asioinnin mahdollisuudet käyttöön, geneeristen ratkaisujen toteuttaminen, vuorovaikutteiset palvelut Monistettavuus, tuotteistaminen ja vientimahdollisuudet Merkittävä uutuusarvo Palvelu- ja systeemi-innovaatioiden kehittäminen Hankkeen kohderyhmät Hankkeen kohderyhmänä on erityisesti Sosiaalitoimen toimeentulotukityötä tekevät henkilöstö, joiden työprosessia ja työvälineitä hankkeessa pyrittiin tehostaan ja parantamaan. Lisäksi hankkeen kohderyhmänä olivat toimeentulotukea hakevat asiakkaat, joille haluttiin kehittää mahdollisuus asioida toimeentulotukiasioissa sähköisesti. Välillisesti hankkeen kohderyhmä on myös muut sähköisiä palveluita julkisiin palveluihin kehittävät tahot, joille hankkeen tuloksena syntyi kansallinen toimeentulotuen tiedonsiirron rajapinta. 2 Projektin kuvaus 2.1 Projektin tuotokset Hankkeen käytännön työ organisoitiin kolmeksi osaprojektiksi. Kahden ensimmäisen osaprojektin tavoitteena oli erityisesti tuottaa määrittelydokumentaatiota kehitettävän järjestelmän teknistä toteuttamista varten. Kolmannessa osaprojektissa keskityttiin teknisiin

12 PROJEKTIN KUVAUS 8(43) asioihin ja tuotettiin muun muassa tuotanto- ja testiympäristöt hankkeen pilotointiin. Osaprojektien projektisuunnitelmat ovat liitteissä 2-4. Liite 2. Toimintaprosessit projektisuunnitelma v 0.6, Liite 3. etyöpöytänäkymät projektisuunnitelma v.9 Liite 4. Tietojärjestelmäarkkitehtuuri v 0.5. Seuraavaksi on esitelty osaprojekteittain hankkeessa syntyneet tuotokset. Toimintaprosessit Ensimmäisenä osaprojekteista käynnistyi Toimintaprosessit osaprojekti. Osaprojekti toteutettiin Kainuun maakunta -n, yhteistyökumppaneiden ja Logica Oy:n yhteistyönä. Osaprojekti työskenteli tammi- kesäkuu 2007 välisellä ajalla koontuen viisi kertaa noin päivän mittaisiin työkokouksiin. Osaprojektin tavoitteena oli määritellä ja kuvata sähköinen toimeentulotukiprosessi ja toimintamalli. Vaatimusmäärittelyssä analysoitiin toimeentulotukiprosessin nykytila ja tunnistettiin kehittämiskohteet. Tämän jälkeen määriteltiin ja kuvattiin sähköisen toimeentulotukiprosessin tavoitetilan. Toimintaprosessit osaprojektin toisena tavoitteena oli määritellä avoimen palvelurajapinnan tietosisältö sähköiseen toimeentulotukihakemusasiointiin. Osaprojektin määrityksiä on tarkennettu tarvittavilta osin (muun muassa tekniset seikat huomioiden) pienryhmissä ja hankkeen henkilökunnan toimesta myös osaprojektin päättymisen jälkeen. Osaprojektin tuotoksena syntyivät seuraavat määrittelydokumentit: 1. Prosessin nykytilan kuvaus Lähtökohtana oli jo olemassa oleva Kainuun nykyisen toimeentulotuen prosessikuvaus. Nykyinen prosessi käytiin läpi ja siitä paikannettiin ongelmakohteita ja kehittämisen paikkoja. Liite 5. Toimeentulotukihakemuksen rajapintakuvaus ver.1.1. (sisältää nykytilan prosessikuvauksen) 2. Kehittämiskohteet luettelo Kehittämiskohteet luetteloon listattiin asioita, jotka vaativat prosessissa kehittämistä. Kehittämiskohteet olivat suurimmaksi osaksi ongelmakohtia, joihin haluttiin ratkaisua ja parannusta. Kehittämiskohteet luettelo käytiin läpi projektin ollessa loppusuoralla ja siihen päivitettiin, mitä kehittämiskohteille oli hankkeen aikana tehty ja mikä niiden tilanne oli. Yhteenvetona voidaan todeta, että hyvin moniin kehittämiskohteista oli hankkeen aikana haettu ratkaisua ja saatu hyviä tuloksia. Liite 6. Kehittämiskohteet -luettelo.

13 PROJEKTIN KUVAUS 9(43) 3. Prosessin tavoitetila - sähköinen toimeentulotukiprosessi Tavoitetilaa eli sähköistä toimeentulotukiprosessia lähdettiin kuvaamaan QPR Process Guideohjelmistoa käyttäen. Lähtökohtana mallintamiselle oli Kainuun olemassa oleva prosessikuvausta. Lisäksi tarkasteltiin Pohjois-Karjalassa tehtyä sähköisen toimeentulotukiprosessin kuvausta. Tavoitetilan kuvaamisessa haasteellista oli valita, mitä tavoitetta halutaan hankkeessa kuvata. Tehdäänkö tulevaisuuden visio vai jo lähitulevaisuuden (esimerkiksi pilotointi) kuvaus? Tuloksena syntyi kuvaus lähitulevaisuuden toimeentulotuen sähköisestä prosessista, jossa on huomioitu Kainuun sähköisen toimeentulotukiprosessin pilotti. Prosessikuvaan ei kuvattu kaikkia prosessin mahdollisia vaiheita, kuten maksatusta, perintää tai muutoksenhakuprosessia. Prosessikuvaus rajattiin kuvaamaan kehitettäviä prosessin vaiheita: hakemuksen jättämistä, vastaanottamista, käsittelyä ja päätöksentekoa. Liite 5. Toimeentulotukihakemuksen rajapintakuvaus v. 1.1 (sisältää sähköisen toimeentulotukiprosessin prosessikuvauksen) 4. Avoimen palvelurajapinnan tietosisältö sähköiseen toimeentulotukiasiointiin Määrittelytyössä pohjana käytettiin Kainuun ja Joensuun nykyisiä toimeentulotukihakemuksia sekä kansallisessa Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos) tehtyä määrittelytyötä. Määrittelytyön osalta tavattiin myös kansallisia määrityksiä toimeentulotukeen tehneen työryhmän projektipäällikköä Jarmo Kärkeä (Stakes.) Tätä kautta pyrittiin varmistamaan hankkeessa tehdyn sähköisen toimeentulotuenpalvelurajapinnan tietosisällön määrittelyn kansallista ratkaisua. Toimintaprosessit osaprojektiryhmä myös kommentoi kirjallisesti Tikesoshankkeessa tehtyä Asiakastiedot toimeentulotuen asiakastietojärjestelmässä -dokumenttia. Tuotoksena syntyi Excel-taulukko, johon on määritelty toimeentulotuen rajapinnan yli siirtyvä tietosisältö. Tietosisältö noudattaa kansallista määrittelyä (Asiakastiedot toimeentulotuen asiakastietojärjestelmissä -dokumentti), jotta rajapinta olisi mahdollisimman yleisesti käytettävissä eri kunnissa ja kaupungeissa. Kunta voi halutessaan supistaa tietosisältöä omassa käytössään. Esimerkiksi Kainuun sähköiselle toimeentulotukihakemukselle on valittu vain osa rajapinnan mahdollistamasta tietosisällöstä. Liite 5. Toimeentulotukihakemuksen rajapintakuvaus v.1.1. (sisältää rajapinnan tietosisällönkuvauksen) etyöpöytänäkymät Toimintaprosessit osaprojektin lähestyessä loppuaan aloitti työskentelyn etyöpöytänäkymät Osaprojekti. Osaprojekti toteutettiin Kainuun maakunta -n, yhteistyökumppaneiden ja Logica Oy:n yhteistyönä. Suurin osaprojektin työryhmästä oli samoja henkilöitä kuin Toimintaprosessit työryhmässä. Pohjois-Karjalan edustajille oli varattu mahdollisuus osallistua määrittelyyn, mutta he halusivat jättäytyä pois etyöpöydän määrittelytyöstä. Osaprojekti työskenteli tammi-kesäkuu 2007 välisellä ajalla kokoontuen neljä kertaa päivän mittaiseen työkokoukseen. Vaatimusmäärittelyä tehtiin teknologiasta riippumattomalla tavalla. Sosiaalitoimen substanssiosaajat olivat avainasemassa roolikohtaisia työpöytäpalveluita määriteltäessä.

14 PROJEKTIN KUVAUS 10(43) Osaprojektin tavoitteena oli määritellä sähköisen toimeentuloprosessin e-asiointiympäristö ja siihen liittyvät työpöytänäkymät. Roolikohtaisten työpöytänäkymien avulla yhdistetään eri tietojärjestelmiä, tietovarastoja ja palvelulähteitä käyttäjälähtöisesti. Vaatimusmäärittelyssä pyrittiin vastaamaan kysymyksiin: Mitä palvelukokonaisuudelta vaaditaan? Ja millainen palvelukokonaisuuden tulisi olla, jotta se tukisi parhaiten organisaation toimintaa ja tavoitteita sekä eri rooleissa työskenteleviä käyttäjiä? Osaprojektissa tehtiin myös vaatimusanalyysia, jossa analysoitiin kuvattuja palveluita ja niihin liittyviä tarpeita ja vaatimuksia arkkitehtuurin näkökulmasta. Yhteistyössä Tietojärjestelmäarkkitehtuuri osaprojektin kanssa priorisoitiin palveluiden rakentaminen. Osaprojektin tuotoksena syntyivät seuraavat määrittelydokumentit: 1. Toimintaympäristön kuvaus Toimintaympäristön kuvausdokumentti on kuvaus siitä millaisessa maailmassa etyöpöytä palvelukokonaisuus toimii. Keskeiset prosessit ja niihin liittyvät palveluketjut on tunnistettu. Dokumenttiin on priorisoinnin pohjalta valittu tärkeimmät kehitettävät roolinäkökulmat. Rooleihin liittyen kuvattiin sosiaalityöntekijän, toimeentulotukisihteerin, sosiaaliohjaajan ja toimeentulotukiasiakkaan palvelunäkymät. Kyseisille rooleille dokumentissa on priorisoidut (1-3) tieto- ja palvelutarpeet. Lisäksi dokumentti sisältää analyysin tärkeimmistä tietojärjestelmistä ja -varastoista. Dokumentti sisältää myös käyttäjäkuvauksia ja käyttötapauksia. Liite 7. Toimintaympäristö (tiivistelmä) 2. Luonnos käyttöliittymästä Luonnokseen käyttöliittymästä on hahmoteltu ja kuvattu sitä, miltä sosiaalitoimen työntekijän etyöpöytä tulee näyttämään, kun se on teknisesti toteutettu. Tietojärjestelmäarkkitehtuuri (ICT) Toimintaprosessit ja etyöpöytä osaprojektin jälkeen työskentelyn aloitti Tietojärjestelmäarkkitehtuuri osaprojekti, jonka tehtävänä oli lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan teknisesti kahdessa aikaisemmassa osaprojektissa määriteltyjä asioita. ICT työryhmä jatkoi määrittelyjen jälkeen ( lähtien) työskentelyä saakka. Osaprojektin tavoitteena oli ensinnäkin suunnitella ja toteuttaa Toimintaprosessit -osaprojektissa määritelty avoin palvelurajapinta sähköiseen toimeentulotukihakemusasiointiin. Toisena tavoitteena oli Työpöytänäkymät -osaprojektin tuloksien pohjalta luoda sähköinen roolityöpöytä kahdella näkymällä, esimerkiksi kansalaisen ja sosiaalityöntekijän -näkymät. Osaprojektissa tuli myös määritellä sähköiseen toimeentulotukiprosessiin ja toimintamalliin liittyvä tietotekninen arkkitehtuuri. Lisäksi ICT -osaprojektissa luotiin suunnitelmat ja toteutettiin tarvittavat tehtävät tietotekniselle testaus- ja pilotointivaiheille.

15 PROJEKTIN KUVAUS 11(43) Osaprojektissa syntyivät seuraavat tuotokset: 1. Toimeentulotukiprosessiin liittyvän viitekehysarkkitehtuurin kuvaus Kuvauksessa on huomioitu Kainuun nykyinen tietotekniikka-arkkitehtuuri sekä projektin kehitystarpeet. Kuvaus on toiminut teknisen toteutuksen pohjana. Avoin palvelurajapintakuvaus sähköiseen toimeentulotukihakemusasiointiin Rajapintakuvauksessa on prosessimäärittelyssä kuvattujen tietosisältöjen tekniset rajapintakuvaukset. Kuvaukseen on myös määritelty, mitä kuittauksia tiedonvälityksessä perusjärjestelmän ja verkkopalveluiden välillä tarvitaan. Liite 5. Toimeentulotukihakemuksen rajapintakuvaus v.1.1 (sisältää tekniset rajapintamääritykset) 2. Työpöytäpalvelut -osaprojektin tulosten jalkautus Tietojärjestelmäarkkitehtuuri osaprojektin tuotoksen on myös syntynyt roolikohtainen työpöytä priorisoiduilla tieto- ja palvelusisällöillä. Hankkeen aikana huomattiin, että määriteltyjen työntekijöiden etyöpöytien palvelu- ja tietosisällöt muistuttivat hyvin paljon toisiaan. Pilottiin toteutettiin sosiaalityöntekijän/ sosiaaliohjaajan työpöytänäkymä, joka on soveltunut hyvin myös toimeentulotuen käsittelijöiden ja virastomestareiden työpöydäksi. Määrittelyjen pohjalta etyöpöydälle toteutettiin prioriteetin 1 mukaiset palvelut. Herätteitä ei hankkeen aikana toteutettu. Kuva 1. Hankkeessa toteutettu sosiaalitoimen etyöpöytä.

16 PROJEKTIN KUVAUS 12(43) 3. Käyttöönoton suunnittelu ja toteutus (pilotointi) Käyttöönottoon liittyen osaprojektissa suunniteltiin ja toteutettiin testi- ja tuotantoympäristöt pilotointiin. Toteutuksessa huomioitiin käyttäjätunnistus- ja tietoturva-aiheet sekä kriittiset integraatiot rajapintapalveluina. Testausta ja pilotointia varten työstettiin hankkeessa useita dokumentteja, joilla pyrittiin tukemaan testien ja pilotoinnin läpiviemistä. Testaus ja pilotointi jaettiin kahden päätavoitteen mukaisesti kahteen vaiheeseen. Ensin toteutettiin, testattiin ja pilotointiin etyöpöytä. Tämän jälkeen siirryttiin testaamaan ja pilotoimaan sähköistä toimeentulotukiprosessia. Prosessi pitää sisällään sähköisen hakemuslomakkeen, tiedonsiirron rajapinnan sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmään sekä liite-toiminnallisuuden Pro Consonaan ja etyöpöydälle. Kuva 2. Sähköinen toimeentulotukihakemus -näyttö.

17 PROJEKTIN KUVAUS 13(43) Kuva 3. Sähköisen toimeentulotukihakemuksen käsittely ja liitteiden katselu. Osana pilotointia syntyi kehitettyjä osioita koskevia käyttöohjeita, joiden avulla pilottihenkilöt perehdytettiin etyöpöydän ja sähköisen toimeentulotukiprosessin käyttöön. Pilotoinnin tuloksena saatiin sosiaalitoimen henkilökunnan sekä asiakkaiden palautteet ja kehittämisehdotukset koskien toteutettuja osa-alueita. Virhetilanteiden hallintaa varten tehtiin dokumentti, jossa on kuvattu virhetilanteet toiminnoittain. Osana pilotointia ja käyttöönoton valmistelua työstettiin hankkeessa myös Toimeentulotuen osion sisältö Kainuun maakunta -n internet-sivustolle. Sivustolle tuotettiin tietoa toimeentulotuesta, tuen myöntämisestä ja hakemisesta. Sivustolla on saatavissa pdf-lomakkeena toimeentulotuen hakulomake. Toimeentulotukilomake on näin saatavissa verkkosivuilla myös ilman kirjautumista. Sivustolle tehtiin lisäksi sisältö sähköisen palvelun aloitussivulle. Aloitussivu sisältää informaatiota palvelun käytöstä, kirjautumisesta, teknisistä vaatimuksista, tietoturvasta jne. Lisäksi sivustolle on lisätty Henkilötietolain vaatima Toimeentulotuen asiakastietojen (Pro Consonan) rekisteriseloste sekä Julkisuuslain vaatima Tietojärjestelmäseloste. Kyseiset selosteet on päivitetty niin, että niissä huomioidaan myös sähköinen toimeentulotukiprosessi. Sähköistä palvelua koskeva osio julkaistaan vasta, kun tekee palvelusta mahdolliset käyttöönottopäätökset ja lomake otetaan tuotantokäyttöön. ICT-projektin rinnalla tuotettiin lisäksi myös Kainuun maakunnan vaatimusmäärittelyluettelo etyöpöydälle ja sähköiselle prosessille. Dokumentissa on määritelty organisaatiolähtöiset, käyttäjävaatimukset ja toiminnalliset/ei-toiminnalliset vaatimukset.

18 PROJEKTIN KUVAUS 14(43) 4. Jatkokehityssuunnitelma Tietojärjestelmäarkkitehtuuri työryhmässä toteutettiin hankkeen loppuvaiheessa listaus avoimista tehtävistä. Listatut asiat olivat luonteeltaan hyvin erilaisia. Osa kehitysehdotuksia, jotka mahdollisesti parantaisivat järjestelmän toimivuutta. Osa oli tehtäviä, jotka jäivät tekemättä hankkeen aikana. Osa taas pidemmän aikavälin visioita siitä, miten prosessia tulisi jatkokehittää. Nämä avoimet asiat käsiteltiin hankkeen lopussa toimittajan (Logica) ja perusorganisaation kanssa ja tehtäviä priorisoitiin. Lisäksi hankkeessa työstetiin suunnitelma käyttöönotosta. Suunnitelmaan koottiin käyttöönotossa yleisesti huomioitavia asioita. Dokumenttiin hahmoteltiin hankkeen ja pilotoinnin aikana saatujen kokemuksien perusteella vaihtoehtoisia malleja lähteä ottamaan tuotantokäyttöön sähköinen toimeentulotukiprosessi sekä niitä edellytyksiä, jotka täytyy tehdä ennen käyttöönottoa. Tietohallinto on myös laatinut dokumentin, johon on koottu asioita, mitä järjestelmän ylläpito vaatii eri osapuolilta (esimerkiksi tietohallinto, pääkäyttäjä jne.). Maakunnallinen toimeentulotukiprosessi Hankkeen aikana huomattiin, että sähköisen palvelun ja prosessin kehittäminen vaatii paljon työtä organisaation toimintaprosesseihin. Myös kehittämiskohteet -luetteloon listattiin paljon asioita, jotka koskivat itse toimintaprosessia. Sähköistä palvelua kehitettäessä haluttiin huomioida, että itse toimeentulotuen toimintaprosessissa täytyy tehdä muutoksia, jotta siihen pystytään istuttamaan teknologiset välineet ja sen tuomat uudistukset. Tämän vuoksi hankkeessa osallistuttiin ja otettiin vetovastuuta maakunnalliseen toimeentulotukiprosessiin liittyvissä asioissa. Maakunnallisen toimeentulotukiprosessin kehittämistyö tehtiin maakunnallisessa tttohjeistoryhmässä. Työryhmän tarkoituksena oli päivittää toimeentulotukea koskevat sisäiset ohjeistot ajan tasalle. Tätä kautta pyrittiin aidosti maakunnallisiin työtapoihin ja myöntämisen perusteihin. Ilman aidosti yhtenäisiä toimintatapoja ei voida käyttöönottaa myöskään sähköistä maakunnallista toimeentulotukiprosessia. Lisäksi ajantasainen ohjeisto on olennainen osa työntekijän päivittäistä työtä ja sitä kautta osa myös etyöpöydän sisältöä. Tuloksena päivitettiin ajan tasalle seuraavat Kainuun maakunta -n sisäiset dokumentit: Toimeentulotuen myöntämisen perusteet Kainuun maakunta -ssä Toimeentulotuen myöntämisen perusteet Kainuun maakunta -ssä Toimeentulotuen opiskelijaohjeet Lisäksi hankkeen aikana huomattiin, että toimittaessa sähköisessä maailmassa korostuu asiakastietojen kirjaaminen ja dokumentoiminen asiakastietojärjestelmään. Tämän vuoksi hankkeessa työstettiin myös uusi Toimeentulotuen kirjaamisen työohje. Kirjaamiset tulee olla eri toimipisteissä tehty samalla tavalla, jotta hakemuksen käsittely onnistuu tarvittaessa myös eri toimipisteen työntekijältä. Toimeentulotuen kirjaamisohje Kainuun maakunta -ssä.

19 PROJEKTIN KUVAUS 15(43) Toimintaprosessin uudistamista pyrittiin tukemaan hankkeen toimesta osallistumalla Kajaanin sosiaalitoimistossa tehtyyn neuvonnan kokeiluun. Kokeilussa uudistettiin neuvonnan työtehtäviä sekä koko toimeentulotukiprosessia. Neuvonnassa olemassa olevien kahden vahtimestarin työpanoksen lisäksi neuvontaan lisättiin toimeentulotukisihteerin työpanos. Sihteerin tehtäviin kuuluu muun muassa toimeentulotukeen liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä hoitaa keskitetysti toimeentulotukeen liittyvää toimeenpanoa (maksatusta ja maksusitoumuksia). Toiminnalla on pyritty vaikuttamaan prosessissa ongelmallisiksi koettuihin asioihin, kuten esimerkiksi postin kulun hitauteen, käsittelytyön jatkuviin keskeytyksiin ja puutteellisesti täytettyihin hakemuksiin. Osana neuvonnan kokeilua on virastomestareiden työssä tehty skannausta, joka osaltaan on antanut heille valmiuksia sähköiseen prosessiin. Skannatut asiakirjat on käsitelty toisessa toimipisteessä. Aikuissosiaalipalveluiden henkilökunnan osaamista ja osaamisen kehittymistä on haluttu hankkeen toimesta vahvistaa. Sähköinen toimintaprosessi ja uudet työtavat asettavat vaatimuksia myös osaamiselle. Hanke oli mukana yhteistyössä laatimassa osaamisen kehittämisen suunnitelmaa aikuissosiaalipalveluihin. Suunnitelmissa on huomioitu myös sähköisen prosessin käyttöönoton vaateet osaamiselle ja järjestettäville koulutuksille. Kehittämisen tuloksena syntyi: Osaamisen kehittämisen suunnitelmat vuodelle 2008 ja vuodelle Hankkeen vaikutuksien arvioiminen sosioekonomisiin terveyseroihin Kainuun maakunta -n strategisen suunnitelman ( ) mukaan keskeinen strateginen päämäärä on hyvinvoiva kainuulainen. Konsernitason toimenpiteenä korostuu väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen. Tämä päätös velvoittaa Kainuun maakunta -n toimijoita omassa toiminnassaan ja päätöksenteossaan kiinnittämään huomioita väestöryhmien välisiin terveyseroihin ja käynnistämään konkreettisia kohdennettuja toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja elintapoihin. Päätöksen toimeenpano ulottuu myös maakunnassa toteutettaviin hankkeisiin, kuten easiointi Kainuussa - hankkeeseen. Tavoitteena on, että myös hankkeet tarkastelevat omien tavoitteittensa kautta sosioekonomisia terveyserovaikutuksia ja muotoilevat hankkeille terveyserotavoitteet. Hankkeilla voi olla suoria tai välillisiä vaikutuksia sosioekonomisten terveyserojen kaventamiseen. Tämän tavoitteen mukaisesti hankkeessa tehtiin dokumentti, jossa käsiteltiin sosioekonomisia terveyseroja erilaisien mittarien ja tilastojen avulle sekä tarkasteltiin hankkeen tavoitteita suhteessa sosioekonomisiin terveyseroihin. Dokumentti käsiteltiin hankkeen johtoryhmässä (). easiointi Kainuussa -hankkeen tavoitteita koskevana kohderyhmänä ovat toimeentulotukea hakevat asiakkaat ja sosiaalitoimen toimeentulotuessa työskentelevä henkilökunta. Sähköisen toimeentulotukipalvelun kehittämistoimilla voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia sosioekonomisiin terveyseroihin. Hanke pyrki tavoitteiden asettamisessa vahvistamaan positiivisia vaikutuksia ja ehkäisemään negatiivisten vaikutusten syntymistä. Liite 8. Sosioekonomiset terveyserot ja niiden arivointi hankkeessa, sisältää IVA arvioinnin

20 PROJEKTIN KUVAUS 16(43) 2.2 Projektin toteutus Hallinnointi tta hallinnoi Kainuun maakunta - Sosiaali- ja terveystoimi. TEKES ja Kainuun maakunta - vastasivat hankkeen rahoituksesta suhteella 50 % ja 50 %. Hanke on kuulunut KuntaFenix -ohjelmaan. Hanke toteutettiin ajalla , jatkoaika Näin ollen hankkeen toiminta-aika oli kokonaisuudessaan 27 kk. TEKESin KuntaFenix -haulla haettiin hankkeita, jossa julkiset organisaatiot, yritykset ja tutkimuslaitokset osallistuvat yhteiseen hankekokonaisuuteen. Hankkeen käytännön yhteistyötahoina toimivat Logica Oy, Oulun yliopisto, Pohjois-Karjalan maakunta/esostieto -hanke, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja Kainuun IT-Pooli. Yhteistyökumppaneiden roolit ja vastuut kirjattiin hankkeen projektisuunnitelmaan ja niitä tarkennettiin hankkeen alussa johtoryhmän kokouksissa. Hankkeen päätyttyä yhteistyökumppanit arvioivat omaa rooliaan ja sen onnistuneisuuttaan. Arviot on esitetty kappaleessa 2.3. Lähtökohtana oli, että KuntaFenix osapuolet rahoittavat määrittelyosuuden omalla työllään. TEKESiltä saatava rahoitusosuus oli tarkoitettu käytettäväksi erilaisiin ostopalveluihin, joilla tuetaan hankkeessa toteuttavaa määrittelyä, pilotointia ja käyttöönottoa. Hankkeen hakemisvaiheessa vaadittiin kumppanuussopimukset, jotka myös laadittiin easiointi Kainuussa -hankkeen keskeisien kumppaneiden (Joensuun kaupunki, Logica Oy) kanssa. Kumppanuussopimuksien mukaisesti jokainen osallistui määrittelyosuuteen omalla työllään, eikä näiltä osin syntynyt hankkeelle kustannuksia ostopalveluista. Hankkeen keskeisenä toimittajakumppanina toimi Logica Oy. Hankkeessa käytettiin ostopalveluita, joilla tuettiin määrittelyä, pilotointia ja käyttöönottoa. Kilpailutusta ei toteutettu tekniseen kehittämistyöhön liittyen, koska katsottiin, ettei hankkeessa tehtyä sähköiseen toimeentulotukiprosessiin liittyvää rajapinta ja asiakastietojärjestelmän kehittämistyötä voida tilata kuin siltä toimittajalta, jonka järjestelmästä kulloinkin on kyse. Kuntayhtymän yhdeksässä sosiaalitoimen toimipisteessä on käytöstä asiakastietojärjestelmänä Logica Oy:n Pro Consona asiakastietojärjestelmä, jolla hoidetaan myös toimeentulotukiprosessiin liittyvää työtä. Lisäksi haluttiin varmistua, että hankkeessa saadaan toteutettua kaikki rajapintatyöhön liittyvät toimitusvaiheet, aina rajapintojen käyttöönottoon asti, tietojärjestelmäntoimittajan hallinnoimassa perusjärjestelmässä. Näin toimien haluttiin välttää JUPA -hankkeissa koettuja epäonnistuneita kokemuksia rajapintoihin liittyvässä kehitystyössä. Pilotointia ja testausta varten tarvittavat laite- ja kalustehankinnat tehtiin Kainuun maakunta -n yhteisen kilpailutuksen mukaisesti. Hankkeen johtamisesta vastasi hankkeelle nimetty Johtoryhmä. Johtoryhmä muodostettiin TEKESin ohjeiden mukaisesti. Johtoryhmän puheenjohtaja toimi rahoittajan esittämän suosituksen mukaisesti teknologiahankkeen edustaja Jukka Ahtikari Logica Oy:stä ja johtoryhmän sihteerinä hankkeen projektipäällikkö Erja Heikkinen. Johtoryhmä kokoontui hankeaikana 9 kertaa. Johtoryhmän keskeisinä tehtävinä oli TEKESin tutkimusrahoituksen

easiointi Kainuussa -hanke Loppuraportti

easiointi Kainuussa -hanke Loppuraportti easiointi Kainuussa -hanke Loppuraportti easiointi Kainuussa -hanke Loppuraportti Kainuun maakunta -kuntayhtymä easiointi Kainuussa -hanke Loppuraportti 2008 D:20 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Palveluprosessien uudistaminen sosiaalitoimessa. KUPOS3 Aki Heiskanen

Palveluprosessien uudistaminen sosiaalitoimessa. KUPOS3 Aki Heiskanen Palveluprosessien uudistaminen sosiaalitoimessa KUPOS3 Aki Heiskanen Taustaa uudistuksille STM: sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian hyödyntämisstrategia 1996 (Päivitettiin 1998) Odotettiin uusia

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sisältö Taustaa Tavoite Lähtökohta Tuotokset Prosessien kuvaaminen esimerkkinä lasten päivähoito

Lisätiedot

Suunnattu haku: Sähköiset asiointi- ja osallistumis palvelut AIEHAKEMUS Liite nro: 6

Suunnattu haku: Sähköiset asiointi- ja osallistumis palvelut AIEHAKEMUS Liite nro: 6 PROJEKTIEHDOTUKSEN NIMI: Sähköinen easiointi Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. PROJEKTIN SUORITTAJAORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖ: Hakijaorganisaatio ja yksikkö Paikkakunta Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 1 Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 6.9.2007 Peruspalveluministeri Paula Risikko 2 PERUSLÄHTÖKOHDAT SEKTORIMINISTERIÖILLÄ PERUSVASTUU

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Terveydenhuollon Atk-päivät 13.5.2015 Jari Suhonen 5.5.2015 THL / OPER 1 Miksi tarvittiin SuunTa-hanke? Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkinen

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS Järvenpää 25.4.2006 Projektipäällikkö Jarmo Kärki Tikesos-hanke Sosiaalialan tietoteknologiahanke tukee sosiaalialan omista tarpeista lähtevää tietoteknologian

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen

Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen - Kohti uutta ICT-strategiaa Oppijan verkkopalvelut -seminaari 13.12.2011 Yksikön päällikkö Ville-Veikko Ahonen Sähköinen asiointi (eservices): Sähköisellä asioinnilla

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012 Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014 Timo Tirkkonen 26.1.2012 Taustaa TAHTOTILA Tilaajat ja palvelutoimittajat yhdessä yhteistyönä tekevät Suomen infra-alasta Euroopan tehokkaimman

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010 Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa koulutuspäällikkö, YTL, Innokuntoutus

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia

Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia Tuottavat ja eivät tuota Tulokset riippuvat niistä tekijöistä, jotka projektia perustettaessa on määritelty ja miten

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE 7.11.2007 Projektipäällikkö Heli Sahala Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaalihuollossa hanke 2004-2007 Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpanosuunnitelman kehittämishanke

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Kuntatilastotietopankki - Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu

Kuntatilastotietopankki - Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu Kuntatilastotietopankki - Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu Kuntamarkkinat 11.-12.9.2013 Esko Syrjäkari esko.syrjakari@tilastokeskus.fi Kuntatilastopalvelun uudistaminen on osa Valtionvarainministeriön

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto

Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Itella Viestinvälitys, Jakelu- ja markkinointipalvelut 1 Sisältö Tietoa Postittamisen työpöydästä ja Itellan extranetin uudistuksesta Uuden

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Kotipalvelujen toimintaprosessit

Kotipalvelujen toimintaprosessit Kotipalvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

JulkICTLab. Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC

JulkICTLab. Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC JulkICTLab Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen

Lisätiedot

Hyrrä-hankkeen aikataulu Fiksu arvaus vai tarkka tieto?

Hyrrä-hankkeen aikataulu Fiksu arvaus vai tarkka tieto? Hyrrä Tilannekatsaus 15.-16.1.2013 Haikko, Porvoo Tuija Riukulehto Hyrrä-hankkeen aikataulu Fiksu arvaus vai tarkka tieto? Aloitettu 03/2012 Perusmäärittelyt, valmis 09/2012 Projektiryhmä aloitti työnsä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1 Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke ojanepi1 Kaaso ja Esso Kaakkois-Suomen sosiaalitoimen tietoteknologiahankkeen =Kaaso Esiselvitys sosiaalitoimen tietojärjestelmän määrittelyyn ja valintamenettelyyn=esso.

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI KT, projektipäällikkö Salmia NUORISOTAKUU KOKONAISUUS /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali]

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] TAUSTA Kainuu harvaanasuttuna maakuntana on suurten haasteiden edessä: palvelujen järjestämisessä yritysten toimintaedellytysten parantamisessa

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus 1. Millaista yhteistyötä alueellanne tehdään tietohallinnossa erva-laajuisesti (perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto, erikoissairaanhoito)? 2. Entä muilla sote:n osa-alueilla

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017 Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu

Lisätiedot

Eläkevakuuttajan tietotulva hallintaan ja. Business Summit 2009, 29.9.2009 Viestintäjohtaja Arja Lerssi-Lahdenvesi Kuntien eläkevakuutus

Eläkevakuuttajan tietotulva hallintaan ja. Business Summit 2009, 29.9.2009 Viestintäjohtaja Arja Lerssi-Lahdenvesi Kuntien eläkevakuutus Eläkevakuuttajan tietotulva hallintaan ja julkaisuprosessit yksinkertaisiksi Business Summit 2009, 29.9.2009 Viestintäjohtaja Arja Lerssi-Lahdenvesi Kuntien eläkevakuutus Esityksen sisältö Mitä ollaan

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

Sosiaaliala ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologiakehitys

Sosiaaliala ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologiakehitys Tiedosta hyvinvointia 1 Sosiaaliala ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologiakehitys Tenhunen E, Hämäläinen P, Kärki J & Väinälä A Tiedosta hyvinvointia 2 Nykytilan taustalla oleva tietoyhteiskuntakehitys

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Finnaa arkistoille. Aki Lassila Arkistot 26.11.2012

Finnaa arkistoille. Aki Lassila Arkistot 26.11.2012 Finnaa arkistoille Aki Lassila Arkistot 26.11.2012 Finnan arkkitehtuuri Asiakasliittymä rakentuu useista moduleista, jotka on integroitu toisiinsa; uusia moduleita voidaan integroida järjestelmään tarpeen

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013 QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue Leena Kononen 6.3.2013 JulkICT-KA-ympäristön päivitys, kevät 2013 OKM/OPH arkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 2017

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 2017 SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 2017 Toimialojen listaukset olemassa olevista ja kehitettävistä sähköisistä palveluista on koottu liitteeseen 1. Toimialojen valmistelun pohjalta IT-johtoryhmä

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Palvelusetelihanke 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Strategiset tavoitteet ja keinot (1) Palvelusetelin käytön, sovellettavuuden ja toimintamallien laajentaminen kunnissa - Tuotetaan

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus

Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus Maarit Laaksonen Projektipäällikkö, Tikesos-hanke TEKSTIVIESTIÄÄNESTYS Minkä asiakas- tai potilastietojärjestelmän käytöstä sinulla

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot